Page 1

discover swansea Your guide to Swansea’s museums and galleries

darganfod abertawe Eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau Abertawe

www.discoveringswansea.com www.darganfodabertawe.com

City and County of Swansea Dinas a Sir Abertawe


your guide to swansea’s museums and galleries

eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

Discover Swansea

Darganfod Abertawe

Here in Swansea we have a wealth of art, history and culture just waiting for you to discover. Explore our heritage and gain a fascinating insight into Wales’ past, present and future. View work by grand masters and contemporary artists in our galleries or take in one or two of our museums.

Yn Abertawe mae gennym wledd o gelf, hanes a diwylliant yn aros i chi ei darganfod. Dewch i flasu’n treftadaeth a chael cipolwg diddorol iawn ar orffennol, presennol a dyfodol Cymru. Cewch weld gwaith yr hen feistri ac artistiaid cyfoes yn ein horielau neu ewch i ymweld ag amgueddfa neu ddwy.

When you step through the threshold of one of our venues you will realise that our roots run deep in history and into the present. You may wish to spend a cultural weekend to fully appreciate our heritage, but you can be sure time will wait with you.

Wrth ymweld ag un o’n hatyniadau, gwelwch fod gennym wreiddiau sy’n treiddio’n ddwfn i’r gorffennol ac yn cydio yn y presennol hefyd. Efallai eich bod am neilltuo penwythnos diwylliannol i werthfawrogi’n treftadaeth yn llawn, ond gallwch fod yn siw ˆ r y bydd amser yn arafu ar eich cyfer.

It is certainly a cultural mile that can go on and on. Who knows, you may even discover some of Swansea’s hidden treasures. To receive information about events and activities in Swansea you can subscribe at: www.myswansea.com

Yn wir mae’r danteithion diwylliannol yn ddi-ddiwedd. Pwy a w ˆ yr, efallai y byddwch yn darganfod rhai o drysorau cudd Abertawe. I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Abertawe, gallwch danysgrifio drwy fynd i www.fyabertawe.com


your guide to swansea’s museums and galleries

eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

Dylan Thomas Canolfan Centre Dylan Thomas After Shakespeare, Dylan Thomas is the most quoted writer in the English language. Visit the Dylan Thomas Centre and find out more about why the man and his work hold such global appeal.

Ar ôl Shakespeare, Dylan Thomas yw’r awdur mwyaf poblogaidd i’w ddyfynnu yn Saesneg. Ymwelwch â Chanolfan Dylan Thomas i ddysgu pam mae gan y gw ˆ r a’i waith gymaint o apêl byd-eang.

Whether you are an enthusiast or just an interested visitor, the ‘Man and Myth’ exhibition captures the essence of Dylan’s life through original letters, books, photographs and sound recordings.

Os ydych ymhlith y selogion neu ddim ond yn ymwelydd â diddordeb, mae’r arddangosfa, ‘Man and Myth’ yn cyfleu hanfod bywyd Dylan drwy lythyrau, llyfrau, ffotograffau a recordiadau sain gwreiddiol.

The Centre hosts regular events such as poetry readings, workshops, temporary exhibitions and the annual Dylan Thomas Festival. You can reflect on your visit and browse the shelves, while enjoying tea and local delicacies, such as bara brith, in our bookshop café or restaurant.

Mae’r Ganolfan yn cynnal digwyddiadau rheolaidd fel darlleniadau barddoniaeth, gweithdai, arddangosfeydd dros dro a Gw ˆ yl flynyddol Dylan Thomas. Gallwch fyfyrio ar eich ymweliad wrth bori’r silffoedd yn ein siop lyfrau, neu fwynhau te a danteithion lleol, fel bara brith yn ein caffi neu fwyty.

Our historic venue is also the perfect venue for weddings and conferences. Open: 10am – 4.30pm seven days a week including Bank Holidays. Admission free. Telephone: 01792 463980 www.dylanthomas.com

Mae ein hadeilad hanesyddol yn berffaith ar gyfer priodasau a chynadleddau hefyd. Ar agor: 10am i 4.30pm saith diwrnod yr wythnos, gan gynnwys Gwyliau Banc. Mynediad am ddim. Ffôn: 01792 463980 www.dylanthomas.com


your guide to swansea’s museums and galleries

eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

Swansea Museum

Amgueddfa Abertawe

The oldest museum in Wales is home to many wonders. In fact, Dylan Thomas once said that it was “the museum that should have been in a museum”.

Mae amgueddfa hynaf Cymru yn gartref i lu o ryfeddodau. Yn wir, cafodd ei disgrifio gan Dylan Thomas fel “yr amgueddfa a ddylai fod mewn amgueddfa”.

‘Hor’, the Ancient Mummy has been a resident since 1887 and is the centrepiece of our Egyptian exhibition. The ‘Cabinet of Curiosities’ will surprise you with many of the region’s treasures.

Mae ‘Hor’, y Mymi Hynafol sy’n brif atyniad ein harddangosfa Eifftaidd, wedi bod yma ers 1887. Bydd ‘Cwpwrdd yr Hynodion’ yn eich synnu gyda llawer o drysorau’r rhanbarth.

Visitors to Swansea, and residents alike, will be fascinated by the local history exhibition, collection of Swansea ceramics and Tram Shed, as well as the floating exhibitions in the adjacent Marina. If your visit has left you wanting more, the collections centre at Landore opens its doors to the public every Wednesday or any other time by appointment. Open: Tuesday - Sunday, 10am - 5pm, plus Bank Holiday Mondays. Admission free. Telephone: 01792 653763 www.swansea.gov.uk/ swanseamuseum

Bydd diddordeb ymwelwyr a phobl Abertawe fel ei gilydd yn cael ei ennyn gan yr arddangosfa hanes lleol, casgliad o waith cerameg Abertawe a’r Sied Dramiau, heb sôn am yr arddangosfeydd ar y dw ˆ r yn y Marina cyfagos. Os yw’ch ymweliad wedi eich sbarduno i ddarganfod mwy, mae’r ganolfan casgliadau yng Nglandw ˆr yn agor ei drysau i’r cyhoedd bob dydd Mercher neu ar unrhyw adeg arall trwy apwyntiad. Ar agor: dydd Mawrth i ddydd Sul, 10am i 5pm, a dydd Llun Gwyliau Banc. Mynediad am ddim. Ffôn: 01792 653763 www.abertawe.gov.uk/ swanseamuseum


your guide to swansea’s museums and galleries

eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

Glynn Vivian Art Gallery

Oriel Gelf Glynn Vivian

As you stroll around the Glynn Vivian you will notice that the old and the new definitely meet. Whilst the permanent collection includes works by Claude Monet, and Lucien Pissarro, there are also works from the 20th Century with modern paintings and sculptures by Barbara Hepworth, Ben Nicholson and Paul Nash.

Wrth i chi grwydro Oriel Glynn Vivian byddwch yn siw ˆ r o weld yr hen a’r newydd yn cyfarfod. Mae’r casgliad parhaol yn cynnwys gweithiau gan Claude Monet a Lucien Pissaro, ond ceir hefyd weithiau o’r 20fed ganrif gan gynnwys lluniau cyfoes a cherfluniau gan Barbara Hepworth, Ben Nicholson a Paul Nash.

If you want to see Welsh art, the gallery has many examples, including works by Evan Walters, Alfred Janes and Ceri Richards.

Os ydych am weld celfyddyd Gymreig, mae llawer o enghreifftiau yn yr Oriel, gan gynnwys gwaith gan Evan Walters, Alfred Janes a Ceri Richards.

For those of you who like your art a little more contemporary, the exhibition programme in the modern wing brings the work of today’s artists alive.

Os yw gwaith ychydig mwy cyfoes yn fwy at eich dant, mae’r rhaglen yn yr adain gyfoes yn rhoi llwyfan i waith artistiaid heddiw.

Open: Tuesday - Sunday: 10am - 5pm, plus Bank Holiday Mondays. Admission free. Telephone: 01792 516900 www.glynnviviangallery.org

Ar agor: dydd Mawrth i ddydd Sul: 10am i 5pm, a dydd Llun Gwyliau Banc. Mynediad am ddim. Ffôn: 01792 516900 www.glynnviviangallery.org


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

Grand Theatre Arts Wing With its 2000 square metres of space, spread over three floors, the Grand Theatre’s Arts Wing presents an ever changing series of exhibitions, in a modern, vibrant setting for you to enjoy.

Adain Celfyddydau Theatr y Grand

West Glamorgan Gwasanaeth Archive Service Archifau Gorllewin Morgannwg

Gyda’i 2000 metr sgwâr dros dri llawr, mae Adain Celfyddydau Theatr y Grand yn cyflwyno cyfres o arddangosfeydd sy’n newid yn gyson i’ch difyrru, mewn lleoliad modern a bywiog.

Those who want to delve a little deeper into our area’s past can visit the West Glamorgan Archive Service in Swansea’s Civic Centre.

The Wing also houses our Studio Theatre, offering a mixed programme of drama, dance, comedy and contemporary presentations; together with our dramatic Rooftop Café Bar where you can relax and be rewarded with stunning views of Swansea.

Mae’r Adain hefyd yn gartref i’n Theatr Stiwdio sy’n cynnig rhaglen gymysg o ddrama, dawns, comedi a pherfformiadau cyfoes; mae’n Bar-Gaffi ar y llawr uchaf yn lle delfrydol i chi ymlacio a mwynhau golygfeydd gogoneddus o Abertawe.

Telephone: 01792 475715 www.swanseagrand.co.uk

Ffôn: 01792 475715 www.swanseagrand.co.uk

You can view documents, maps, photographs, film and sound recordings relating to all aspects of West Glamorgan’s history. Use the archives to trace your family tree, explore the history of your local area, discover more about our maritime and industrial heritage or even answer that specific query such as the existence of a right of way. Open: Tuesday to Friday 9am - 5pm and also Saturday from 10am – 4pm. Telephone: 01792 636589 www.swansea.gov.uk/ westglamorganarchives

Gall y rhai sydd am dwrio’n ddyfnach i orffennol ein hardal ymweld â Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe. Gallwch weld dogfennau, mapiau, ffotograffau, recordiadau ffilm a sain sy’n berthnasol i holl agweddau ar hanes Gorllewin Morgannwg. Defnyddiwch yr archifau i olrhain achau’ch teulu, i ymchwilio i hanes eich bro, ac i ddarganfod mwy am ein treftadaeth ddiwydiannol a morol; gallwch hyd yn oed chwilio am yr ateb i gwestiwn penodol fel bodolaeth hawl tramwy. Ar agor: dydd Mawrth i ddydd Gwener 9am i 5pm a dydd Sadwrn o 10am i 4pm. Ffôn: 01792 636589 www.abertawe.gov.uk/ westglamorganarchives


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

National Waterfront Museum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Come along and touch your history at Swansea’s National Waterfront Museum - and it’s free!

Dewch i gyffwrdd â’ch hanes yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe – ac mae am ddim!

The Museum tells the story of industry and innovation in Wales, now and over the last 300 years.

Mae’r Amgueddfa’n adrodd hanes diwydiant a blaengaredd yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

Real, everyday objects mixed with the latest interactive multi-media technology bring to life the stories behind the Industrial Revolution that changed the face of Wales. You can be plunged into poverty, wallow in wealth or even dabble with danger! The Museum also boasts an annual fun-packed events programme, check out the website for more details. Open daily: 10am till 5pm. Admission free. Telephone: 01792 638950 www.museumwales.ac.uk/ en/swansea

Trwy wrthrychau bob dydd, go iawn, ynghyd â’r dechnoleg ryngweithiol aml-gyfrwng ddiweddaraf mae’r storïau y tu ôl i’r Chwyldro Diwydiannol a weddnewidiodd Gymru yn dod yn fyw. Gallwch gael eich taflu i dlodi, mwynhau moethusrwydd neu hyd yn oed cael blas ar berygl. Mae’r Amgueddfa hefyd yn cynnig rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau llawn sbri. Edrychwch ar y wefan i gael mwy o fanylion. Ar agor bob dydd: 10am i 5pm. Mynediad am ddim. Ffôn: 01792 638950 www.amgueddfacymru.ac.uk/ cy/abertawe/


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

Swansea Central Library

Llyfrgell Ganolog Abertawe

Locws International

Locws International

Based in Swansea’s Civic Centre, the new Central Library opened in 2008 and is set over 2 floors. There are over 100,000 items to discover and a regular events programme provides something for everyone.

Agorwyd y Llyfrgell Ganolog newydd yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe yn 2008. Ar ei dau lawr ceir mwy na 100,000 o eitemau i’w darganfod a rhaglen o ddigwyddiadau rheolaidd sy’n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Locws International is an innovative arts organisation that commissions international artists to make temporary artworks that respond to aspects of the city.

Sefydliad celfyddydol blaengar yw Locws International ac mae’n comisiynu artistiaid rhyngwladol i greu gweithiau celf dros dro sy’n adlewyrchu agweddau ar y ddinas.

If you are conducting some research the local studies library houses the Swansea and Wales collections, local and historical maps, magazines and local and national newspapers on microfilm spanning over a century.

Os ydych yn gwneud ymchwil mae’r llyfrgell astudiaethau lleol yn gartref i gasgliadau Abertawe a De Cymru, mapiau lleol a hanesyddol, cylchgronau a phapurau lleol a chenedlaethol ar ficroffilm sy’n mynd yn ôl dros ganrif.

The projects are located in public spaces across Swansea providing a unique and accessible platform for experiencing the best in contemporary art.

Mae’r prosiectau i’w gweld mewn lleoedd cyhoeddus ar draws Abertawe, ac maent yn darparu llwyfan unigryw a hygyrch i brofi’r gorau o gelfyddyd gyfoes.

Telephone: 01792 468979 www.artacrossthecity.com

Ffôn: 01792 468979 www.artacrossthecity.com

Make sure you take in the large exhibition space. It offers an accessible venue providing a programme of exhibitions of local and national interest.

Cofiwch ymweld â’r ystafell arddangosfeydd fawr. Mae’n lleoliad hygyrch sy’n cynnig rhaglen o arddangosfeydd o ddiddordeb lleol a chenedlaethol.

Open: Tuesday to Friday 8am to 8pm and Saturday to Sunday 10am to 4pm. Telephone: 01792 636464 www.swanseacentrallibrary.com

Ar agor: Dydd Mawrth i ddydd Gwener 8am i 8pm a dydd Sadwrn i ddydd Sul 10am i 4pm. Ffôn: 01792 636464 www.llyfrgellganologabertawe.com


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

Discovering and learning is fun

Mae darganfod a dysgu’n hwyl

Our galleries and museums offer our younger visitors excellent educational opportunities.

Mae’n horielau ac amgueddfeydd yn cynnig cyfleodd addysgol gwych i’n hymwelwyr iau.

Regular workshops are organised, offering a friendly atmosphere and allowing first hand experience of art and craft work.

Cynhelir gweithdai rheolaidd, mewn awyrgylch cyfeillgar, sy’n rhoi profiad uniongyrchol o waith celf a chrefft.

Community projects encourage participation from all sections of society. The Arts Development Officer is available to offer guidance if you want to involve your local group with the arts. Arts Development: 01792 516908/636557

Mae prosiectau cymunedol yn annog pobl o bob rhan o’r gymuned i gymryd rhan. Mae Swyddog Datblygu’r Celfyddydau ar gael i gynnig cyngor os ydych am i’ch grw ˆ p lleol fod yn rhan o’r byd celf. Datblygu’r Celfyddydau: 01792 516908/636557


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

Don’t Miss...

Rhaid Gweld...

Oriel Ceri Richards Gallery Swansea University Taliesin Arts Centre Singleton Park Swansea SA2 8PZ

Oriel Ceri Richards Prifysgol Abertawe Canolfan Celfyddydau Taliesin Parc Singleton, Abertawe SA2 8PZ

Has regular touring exhibitions, an excellent range of greetings cards as well as jewellery, ceramics and other craft items. Open: Monday to Friday: 10am - 6pm Saturday: 10am to 1pm & 1.30pm - 4pm 01792 295526 www.taliesinartscentre.co.uk

Mae’n cynnig arddangosfeydd teithiol rheolaidd, amrywiaeth ardderchog o gardiau cyfarch, yn ogystal â gemwaith, cerameg ac eitemau crefft eraill. Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 10am i 6pm Dydd Sadwrn: 10am i 1pm ac 1.30pm i 4pm 01792 295526 www.taliesinartscentre.co.uk

The Egypt Centre Swansea University Singleton Park Swansea SA2 8PP

Canolfan yr Aifft Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe SA2 8PP

Egyptian antiquities including jewellery, coffins, weapons and tools from temples and tombs. Try your hand at mummification or handle real Egyptian objects. Open: Tuesday to Saturday: 10am to 4pm. Free Admission. 01792 295960 www.swan.ac.uk/egypt

Hynafion o’r Aifft gan gynnwys gemwaith, eirch, arfau ac offer o demlau a beddau. Rhowch gynnig ar greu mymi neu ddal eitemau Eifftaidd go iawn yn eich llaw. Ar agor: dydd Mawrth i ddydd Sadwrn: 10am i 4pm Mynediad am ddim. 01792 295960 www.swan.ac.uk/egypt/Cymraeg

Attic Gallery 14 Cambrian Place Swansea SA1 1PQ

Attic Gallery 14 Cambrian Place Abertawe SA1 1PQ

Highlights the work of contemporary artists working in Wales. Free Admission. 01792 653387 www.atticgallery.co.uk

Mae’n rhoi llwyfan i waith artistiaid cyfoes sy’n gweithio yng Nghymru. Mynediad am ddim. 01792 653387 www.atticgallery.co.uk

Cake 2 Dunns Lane, Mumbles Swansea SA3 4AA Contemporary gallery showcasing semi-abstracts. Free Admission. 01792 366009

Cake 2 Lôn Dunn, Y Mwmbwls Abertawe SA3 4AA Oriel gyfoes sy’n arddangos gwaith lled haniaethol. Mynediad am ddim. 01792 366009

Craftsman Gallery 58 St. Helens Road Swansea SA1 4BE

Oriel y Crefftwyr 58 Heol San Helen Abertawe SA1 4BE

Holds work by artists living in Wales. Free Admission. 01792 642043 www.craftsmangallery.co.uk

Mae’n arddangos gwaith artistiaid sy’n byw yng Nghymru. Mynediad am ddim. 01792 642043 www.craftsmangallery.co.uk

Left to Right: Ceri Richard’s Gallery, Egypt Centre, Attic Gallery O’r chwith i’r dde: Oriel Ceri Richards, Canolfan yr Aifft, Attic Gallery


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

Elysium Gallery 41 High St Swansea SA1 1LT

Oriel Elysium 41 Stryd Fawr Abertawe SA1 1LT

Mission Gallery Gloucester Place Swansea SA1 1TY

Oriel Mission Gloucester Place Abertawe SA1 1TY

Exhibiting and promoting the work of emerging artists. Free Admission. 01792 641313 www.elysiumgallery.com

Mae’n arddangos ac yn hyrwyddo gwaith artistiaid newydd. Mynediad am ddim. 01792 641313 www.elysiumgallery.com

Hosts a challenging programme of contemporary visual art and craft. Free Admission. 01792 652016 www.missiongallery.co.uk

Mae’n cynnig rhaglen uchelgeisiol o gelf a chrefft gweledol cyfoes. Mynediad am ddim. 01792 652016 www.missiongallery.co.uk

Gower Heritage Centre Parkmill, Gower Swansea SA3 2EH

Canolfan Treftadaeth Gw ˆ yr Parkmill, Gw ˆ yr Abertawe SA3 2EH

Mumbles Fine Art 97 Newton Road Mumbles Swansea SA3 4SL

Mumbles Fine Art 97 Heol Newton Y Mwmbwls Abertawe SA3 4SL

Visitor attraction and rural life museum based around a working woollen mill. 01792 371206 www.gowerheritagecentre.co.uk

Atyniad ymwelwyr ac amgueddfa bywyd gwledig wedi’i adeiladu o gwmpas melin wlân sy’n gweithio. 01792 371206 www.gowerheritagecentre.co.uk

Exclusively featuring the work of artist Ron Banning. Free Admission. 01792 368669 www.mumblesfineart.com

Yr unig le i weld gwaith yr artist Ron Banning. Mynediad am ddim. 01792 368669 www.mumblesfineart.com

Elysium Artspace / Oriel Elysium

Mission Gallery / Oriel Mission

Mumbles Fine Art


eich arweiniad i amgueddfeydd ac orielau abertawe

your guide to swansea’s museums and galleries

Mumbles Pottery 626 Mumbles Road Mumbles Swansea SA3 4EA Pottery workshop producing hand thrown and decorated pottery. Free Admission. 01792 361245

Norwegian Church Langdon Road Swansea SA1 8AG Grade II listed building used as an art exhibition and coffee shop. Free Admission.

Ocean Gallery 212 Oxford Street Swansea SA1 3BG Arts, crafts, picture framing and photography. Free Admission. 01792 473689

Rhossilli Gallery /Oriel Rhosili

Mumbles Pottery 626 Heol y Mwmbwls Y Mwmbwls Abertawe SA3 4EA Gweithdy crochenwaith sy’n cynhyrchu crochenwaith wedi’i wneud a’i addurno â llaw. Mynediad am ddim. 01792 361245

Yr Eglwys Norwyaidd Heol Langdon Abertawe SA1 8AG Adeilad rhestredig gradd II sy’n cael ei ddefnyddio fel arddangosfa gelf a siop goffi. Mynediad am ddim.

Oriel Ocean 212 Stryd Rhydychen Abertawe SA1 3BG Celf, crefftau, fframio lluniau a ffotograffiaeth. Mynediad am ddim. 01792 473689

Lovespoon Gallery

Oyster Gallery 70-72 Newton Road Mumbles, Swansea SA3 4BE

Oriel Oyster 70 i 72 Heol Newton Y Mwmbwls, Abertawe SA3 4BE

Original art work, limited edition prints, photography and jewellery. Free Admission. 01792 366988 www.oystergallery.co.uk

Gwaith celf gwreiddiol, printiau argraffiad cyfyngedig, ffotograffiaeth a gemwaith. Mynediad am ddim. 01792 366988 www.oystergallery.co.uk

Rhossili Gallery The Green Rhossili, Gower Swansea SA3 1PL

Oriel Rhosili The Green Rhosili, Gw ˆ yr Abertawe SA3 1PL

Limited edition and original art along with exclusive jewellery and Welsh crafts. Free Admission. 01792 391190/391300 www.rhossiligallery.com

Celf wreiddiol ac argraffiad cyfyngedig ynghyd â gemwaith unigryw a chrefftau Cymreig. Mynediad am ddim. 01792 391190/391300 www.rhossiligallery.com

The Lovespoon Gallery 492 Mumbles Road Mumbles, Swansea SA3 4BX

The Lovespoon Gallery 492 Heol y Mwmbwls Y Mwmbwls, Abertawe SA3 4BX

Genuine Welsh Lovespoons hand carved by top individual artists. Free Admission. 01792 360132 www.thelovespoongallery.com

Llwyau caru go iawn o Gymru wedi’u cerfio â llaw gan artistiaid unigol o’r radd flaenaf. Mynediad am ddim. 01792 360132 www.thelovespoongallery.com

If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635468. All details correct at time of going to print.

Os hoffech gael y daflen hon mewn fformat arall, ffoniwch Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635468. Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg.


Dylan Thomas Centre Somerset Place Swansea SA1 1RR 01792 463980 www.dylanthomas.com

Canolfan Dylan Thomas Somerset Place Abertawe SA1 1RR 01792 463980 www.dylanthomas.com

Glynn Vivian Art Gallery Alexandra Road Swansea SA1 5DZ 01792 516900 www.glynnviviangallery.org

Oriel Gelf Glynn Vivian Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ 01792 516900 www.glynnviviangallery.org

Grand Theatre Arts Wing Singleton Street Swansea SA1 3QJ 01792 475715 www.swanseagrand.co.uk

Adain Celfyddydau Theatr y Grand Stryd Singleton Abertawe SA1 3QJ 01792 475715 www.swanseagrand.co.uk

National Waterfront Museum Oystermouth Road Maritime Quarter Swansea SA1 3RD 01792 638950 www.museumwales.ac.uk/en/swansea

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Heol Ystumllwynarth Ardal Forol Abertawe SA1 3RD 01792 638950

Swansea Central Library Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN 01792 636464 www.swanseacentrallibrary.com

Llyfrgell Ganolog Abertawe Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth Abertawe SA1 3SN 01792 636464 www.llyfrgellganologabertawe.com

Swansea Museum Victoria Road The Maritime Quarter Swansea SA1 1SN 01792 653763 www.swansea.gov.uk/swanseamuseum

Amgueddfa Abertawe Heol Victoria, Yr Ardal Forol Abertawe SA1 1SN 01792 653763 www.abertawe.gov.uk/swanseamuseum

West Glamorgan Archive Service Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN 01792 636589 www.swansea.gov.uk/ westglamorganarchives/

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/abertawe/

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg Y Ganolfan Ddinesig Heol Ystumllwynarth Abertawe SA1 3SN 01792 636589 www.abertawe.gov.uk/ westglamorganarchives

Discover Swansea  

Discover Swansea's history and art with this introduction to the archives, museums and art galleries brouchure