Page 1


Get your kids active! We all know how important it is to keep active, especially for children and young people who are still growing and developing. Physical activity helps kids to: • • • • • • • • •

be happy sleep well at night listen and learn at school control their weight grow up healthy and strong meet new friends reduce anxiety and stress manage their behaviours express themselves

You play a vital role in shaping what your children think about physical activity and therefore how much they do. So we’ve created this guide to some of our activities and courses to give you plenty of ideas on how to get your kids active.

Anogwch eich plant i fod yn actif! Mae pawb yn gwybod pa mor bwysig yw cadw’n actif, yn enwedig plant a phobl ifanc sy’n dal i dyfu a datblygu. Mae gweithgareddau corfforol yn helpu plant mewn sawl ffordd: • • • • • • • • •

bod yn hapus cysgu’n dda drwy’r nos gwrando a dysgu yn yr ysgol rheoli eu pwysau tyfu’n iach ac yn gryf cwrdd â ffrindiau newydd lleihau pryder a straen rheoli eu hymddygiad mynegi eu hunain

Mae gennych rôl allweddol wrth lunio barn eich plant am weithgareddau corfforol a faint maent yn ei wneud. Felly rydym wedi creu’r arweiniad hwn i rai o’n gweithgareddau a’n cyrsiau i roi digon o syniadau i chi am sut i annog eich plant i fod yn actif.

2

Designed and Printed by DesignPrint 586555

Ref. 23364-09


How to use this brochure Outlined on each page is a brief introduction to each activity (tennis, swimming, gymnastics, etc.) with a listing of the course details. The table below explains the information provided in this booklet.

Sut i ddefnyddio'r llyfryn hwn Ar bob tudalen ceir cyflwyniad byr i bob gweithgaredd (tenis, nofio, gymnasteg, etc) ynghyd â rhestr o fanylion cyrsiau. Mae’r tabl isod yn esbonio’r wybodaeth yn y llyfryn hwn. Name of course. Enw’r cwrs.

Day course runs. Y dydd y cynhelir y cwrs.

Times courses run and age range the activity is suitable for. Amserau’r cwrs ac amrediad oedran mae’r cwrs yn addas ar ei gyfer.

Name of centre see back cover for details. Enw’r ganolfan Gweler y clawr cefn am fanylion.

Tumblies Tymblwyr Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion

The week course starts. Yr wythnos mae’r cwrs yn cychwyn.

4.30 – 5.15pm (1 – 3 yrs oed) 10 wks wythnos

Number of weeks course lasts. Nifer yr wythnosau mae’r cwrs yn para.

Morriston Treforys £43.00, £32.00 PTL

Cost of course/ activity (PTL – Passport to Leisure). Cost y cwrs/gweithgaredd (PTL – Pasbort i Hamdden).

3


Swimming Nofio Our swimming academy follows the Amateur Swimming Association’s National Plan for Teaching Swimming and has been awarded Aquamark status for excellence in teaching swimming. Your child will learn to swim in a happy learning environment, encouraged and motivated to develop their skills by our team of professional instructors. Mae ein hacademi nofio yn dilyn Cynllun Cenedlaethol y Gymdeithas Nofio Amatur ar gyfer Dysgu Nofio ac mae wedi ennill statws Aquamark am ragoriaeth wrth ddysgu nofio. Bydd eich plentyn yn dysgu nofio mewn amgylchedd dysgu hapus. Bydd ein tîm o hyfforddwyr proffesiynol yn ei annog a’i ysgogi i ddatblygu ei sgiliau. Swimming Nofio Tuesday Dydd Mawrth w/c 18 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth w/c 8 Feb Chwe Tuesday Dydd Mawrth w/c 16 Feb Chwe Tuesday Dydd Mawrth w/c 29 Mar Maw Wednesday Dydd Mercher w/c 8 Feb Chwe Wednesday Dydd Mercher w/c 16 Feb Chwe Thursday Dydd Iau w/c 18 Jan Ion

4

4.00 – 6.00pm

Penlan

10 wks wythnos 4.00 – 6.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penyrheol

10 wks wythnos 4.30 – 6.45pm

£43.00, £32.00 PTL Cefn Hengoed

10 wks wythnos 4.00 – 6.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos 4.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 6.30pm

£43.00, £32.00 PTL Morriston Treforys £43.00, £32.00 PTL Cefn Hengoed

10 wks wythnos 4.00 – 6.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos

£43.00, £32.00 PTL


Thursday Dydd Iau w/c 8 Feb Chwe Thursday Dydd Iau w/c 16 Feb Chwe Thursday Dydd Iau w/c 29 Mar Maw Saturday Dydd Sadwrn w/c 18 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 8 Feb Chwe Saturday Dydd Sadwrn w/c 8 Feb Chwe Saturday Dydd Sadwrn w/c 16 Feb Chwe Sunday Dydd Sul w/c 18 Jan Ion Sunday Dydd Sul w/c 29 Mar Maw

4.00 – 6.00pm

Penyrheol

10 wks wythnos 4.30 – 6.00pm

£43.00, £32.00 PTL Cefn Hengoed

10 wks wythnos 4.00 – 6.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos 9.00 – 11.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos 9.00am – 1.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penyrheol

10 wks wythnos 9.00 – 11.45am 10 wks wythnos 9.00 – 11.30am

£43.00, £32.00 PTL Morriston Treforys £43.00, £32.00 PTL Cefn Hengoed

10 wks wythnos 9.00 – 11.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos 9.00 – 11.00pm

£43.00, £32.00 PTL Penlan

10 wks wythnos

£43.00, £32.00 PTL

5


Gymnastics Gymnasteg When your child joins in the fun in our gymnastics courses they’ll be able to develop excellent movement skills and spatial awareness in a safe, child friendly environment. You’ll see the progress they’ll make, gaining Welsh Gymnastics badges and certificates, growing in confidence and ability, performing more complex routines. Wrth ymuno yn yr hwyl ar ein cyrsiau gymnasteg, bydd eich plentyn yn gallu datblygu sgiliau symud ardderchog ac ymwybyddiaeth ofodol mewn amgylchedd diogel sy’n addas i blant. Byddwch yn gweld eu cynnydd wrth iddynt ennill bathodynnau a thystysgrifau Gymnasteg Cymru, a magu hyder a gallu wrth berfformio ymarferion mwy cymhleth. Gymnastics Gymnasteg Monday Dydd Llun

w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau

w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau

w/c 11 Jan Ion

6

3.45 – 4.30pm (4 – 6 yrs oed) 4.30 – 5.15pm (4 – 6 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (7 – 8 yrs oed) 6.00 – 6.45 (9+ yrs oed) 10 wks wythnos 3.45 – 4.30pm (4 – 6 yrs oed) 4.30 – 5.15pm (7 – 8 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (disability anabledd) 10 wks wythnos 5.15 – 6.00pm (4 – 6 yrs oed) 6.00 – 6.45pm (7 – 11 yrs oed) 10 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt

£41.00, £30.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt

£41.00, £30.00 PTL Morriston Treforys

£41.00, £30.00 PTL


Thursday Dydd Iau

w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau

w/c 22 Feb Chwe Friday Dydd Gwener

w/c 11 Jan Ion Friday Dydd Gwener

w/c 8 Jan Ion Friday Dydd Gwener

w/c 19 Feb Chwe

4.00 – 4.45pm (3 – 5 yrs oed) 4.45 – 5.30pm (6 – 9 yrs oed) 5.30 – 6.15pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos 4.00 – 4.45pm (3 – 5 yrs oed) 4.45 – 5.30pm (6 – 9 yrs oed) 5.30 – 6.15pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos 4.30 – 5.15pm (4 – 6 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (6 – 8 yrs oed) 6.00 – 6.45 (8+ yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 5.00 – 5.45pm (4 – 6 yrs oed) 5.45 – 6.30pm (7 – 9 yrs oed) 6.30 – 7.15pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos 5.00 – 5.45pm (4 – 6 yrs oed) 5.45 – 6.30pm (7 – 9 yrs oed) 6.30 – 7.15pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos

Penyrheol

£24.60, £18.00 PTL Penyrheol

£24.60, £18.00 PTL Cefn Hengoed

£2.20, £1.60 PTL Pentrehafod

£24.60, £18.00 PTL Pentrehafod

£24.60, £18.00 PTL

7


Friday Dydd Gwener

w/c 4 Jan Ion Friday Dydd Gwener

w/c 19 Feb Chwe

3.45 – 4.30pm (4 – 6 yrs oed) 4.30 – 5.15pm (7 – 9 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos 3.45 – 4.30pm (4 – 6 yrs oed) 4.30 – 5.15pm (7 – 9 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (10 – 14 yrs oed) 6 wks wythnos

Penlan

4.30 – 5.15pm (1 – 3 yrs oed) 10 wks wythnos 3.45 – 4.30pm (1 – 3 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Morriston Treforys £41.00, £30.00 Cefn Hengoed

£24.60, £18.00 PTL Penlan

£24.60, £18.00 PTL

Tumblies Tymblwyr Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion Friday Dydd Gwener w/c 11 Jan Ion

£2.20, £1.60 PTL

Trampolining Trampolinio Wednesday Dydd Mercher

w/c 22 Feb Chwe Friday Dydd Gwener

wc 19 Feb Chwe

8

4.30 – 5.15pm (8 – 11 yrs oed) 5.15 – 6.00pm (12 – 17 yrs oed) 6 wks wythnos 5.00 – 5.45pm (8 – 11 yrs oed) 5.45 – 6.30pm (12 – 16 yrs oed) 6 wks wythnos

Cefn Hengoed

£24.60, £18.00 PTL Pentrehafod

£24.60, £18.00 PTL


Street Cheer Codi Hwyl a Dawns Stryd Tuesday Dydd Mawrth w/c 22 Feb Chwe

4.15 – 5.00pm 6 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £24.60, £18.45 PTL

Active Tots Plant Bach Actif Tuesday Dydd Mawrth

Thursday Dydd Iau

4.00 – 4.45pm (3 – 4 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 1.30 – 2.30pm (1 – 3 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Morriston Treforys £3.15, £2.40 PTL

4.45 – 5.30pm (5 – 7 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Morriston Treforys £3.15, £2.40 PTL

Penlan £3.15, £2.40 PTL

Active Kids Plant Actif Tuesday Dydd Mawrth

9


Football Pêl-droed Our team of Football Association of Wales accredited coaches will help your child develop skills in passing, control, dribbling, heading, shooting, defending and goalkeeping through a series of fun games and challenges, enhancing their love and understanding of the game. Bydd ein tîm o hyfforddwyr wedi’u hachredu gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau pasio, rheoli, driblo, penio, saethu, amddiffyn a chadw gôl drwy gyfres o gemau a heriau llawn hwyl. Datblygir brwdfrydedd y plant tuag at y gêm a’u dealltwriaeth ohoni. Active Kickers Cicwyr Actif Wednesday Dydd Mercher w/c 11 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher w/c 11 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 11 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 11 Jan Ion

4.15 – 5.15pm (3 – 4 yrs oed) 11 wks wythnos 5.15 – 6.15pm (5 – 7 oed) 11 wks wythnos 9.00 – 10.00am (5 – 7 yrs oed) 11 wks wythnos 10.00 – 11.00am (3 – 4 oed) 11 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £33.00, £26.40 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £33.00, £26.40 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £33.00, £26.40 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £33.00, £26.40 PTL

Football Skills Sgiliau Pêl-droed Friday Dydd Gwener

Saturday Dydd Sadwrn

10

5.00 – 6.00pm (5 – 8 yrs oed) 6.00 – 7.00pm (8 – 12 yrs oed) Weekly Yr wythnos 5.00 – 6.00pm (6 – 8 yrs oed) 10.00 – 11.00am (9 – 11 yrs oed) Weekly Yr wythnos

Cefn Hengoed

£2.00, £1.60 PTL Penlan

£3.15, 2.40 PTL


Ospreys Rugby Skills Sgiliau Rygbi'r Gweilch We’ve teamed up with the Ospreys to offer children 5 – 7 years a gentle introduction to rugby. Each child on this exclusive course will undergo a series of lessons that teach the basics of the game, including basic ball handling, running, tagging, defending and evasion, preparing them for their first steps into tag rugby. Rydym wedi ymuno â’r Gweilch i gynnig cyflwyniad hamddenol i rygbi i blant 5 - 7 oed. Bydd pob plentyn ar y cwrs dethol hwn yn derbyn cyfres o wersi sy’n dysgu hanfodion y gêm, gan gynnwys sgiliau trin pêl sylfaenol, rhedeg, tagio, amddiffyn ac osgoi, gan eu paratoi ar gyfer camau cyntaf rygbi tag. Ospreys Rugby Skills Sgiliau Rygbi’r Gweilch Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth

4.30 – 5.30pm

Pentrehafod

10 wks wythnos 4.30 – 5.30pm

£30.00, £25.00 PTL Penlan

10 wks wythnos 4.15 – 5.15pm (intermediate canolradd)

£30.00, £25.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt

w/c 11 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth w/c 11 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher

10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm

£30.00, £25.00 PTL Morriston Treforys £30.00, £25.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt

w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion

10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm

£30.00, £25.00 PTL Penyrheol

10 wks wythnos 6.30 – 7.30pm

£30.00, £25.00 PTL Cefn Hengoed

10 wks wythnos

£30.00, £25.00 PTL

10 wks wythnos 4.45 – 5.45pm (beginners dechreuwyr)

11


Tennis Tenis Our programme for teaching tennis to children follows the Lawn Tennis Association Mini Tennis format. It takes children from ages four and over in the ‘red’ stage, through the ‘orange’ and ‘green’ stages, to ‘yellow’ for elevens and over. We use a games based approach, which allows children of a young age to quickly start competing, with emphasis on learning how to rally, court positioning, where to place the ball and how to score. Mae ein rhaglen dysgu tenis i blant yn dilyn fformat Tenis Bach y Gymdeithas Tenis Lawnt. Mae’n hyfforddi plant 4 oed a hyˆn yn y cam ‘coch’, drwy’r camau ‘oren’ a ‘gwyrdd’, i’r cam ‘melyn’ ar gyfer plant 11 oed a hyˆn. Rydym yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar chwarae gemau sy’n galluogi plant ifanc i ddechrau cystadlu’n gyflym, gan bwysleisio chwarae rali, safle ar y cwrt, ble i roi’r bêl a sut i sgorio. Mini Red Coch Bach

12

Monday Dydd Llun w/c 4 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 22 Feb Chwe Tuesday Dydd Mawrth w/c 4 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth

4.00 – 5.00pm

w/c 11 Jan Ion

10 wks wythnos

6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 6.00 – 7.00pm

Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Oystermouth Ystumllwynarth £50.00, £40.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL


Tuesday Dydd Mawrth w/c 22 Feb Chwe Wednesday Dydd Mercher w/c 4 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher

4.00 – 5.00pm

w/c 11 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher w/c 22 Feb Chwe Thursday Dydd Iau w/c 4 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 22 Feb Chwe Saturday Dydd Sadwrn w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 22 Feb Chwe

10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm

6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 6.00 – 7.00pm

6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6.00 – 7.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 9.00 – 10.00am 10.00 – 11.00am 6 wks wythnos 9.00 – 10.00am 10.00 – 11.00am 6 wks wythnos

Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Oystermouth Ystumllwynarth £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Oystermouth Ystumllwynarth £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £31.20, £21.00 PTL

13


Mini Orange Oren Bach Monday Dydd Llun w/c 4 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 22 Feb Chwe Tuesday Dydd Mawrth w/c 11 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 4 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 22 Feb Chwe Saturday Dydd Sadwrn w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 22 Feb Chwe

14

5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 10.00 – 11.00am 6 wks wythnos 10.00 – 11.00am 6 wks wythnos

Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL


Mini Green Gwyrydd Bach Tuesday Dydd Mawrth w/c 11 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 4 Jan Ion Thursday Dydd Iau w/c 22 Feb Chwe Friday Dydd Gwener w/c 4 Jan Ion Friday Dydd Gwener w/c 22 Feb Chwe

5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6.00 – 7.00pm 6wks wythnos 4.00 – 5.00pm 6.00 – 7.00pm 6wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL

Yellow Ball Pêl Felyn Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth w/c 4 Jan Ion Tuesday Dydd Mawrth w/c 22 Feb Chwe Wednesday Dydd Mercher w/c 11 Jan Ion Friday Dydd Gwener w/c 4 Jan Ion

4.00 – 5.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 10 wks wythnos 6.00 – 7.00pm 7.00 – 8.00pm 6 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL

15


Friday Dydd Gwener w/c 4 Jan Ion Friday Dydd Gwener w/c 22 Feb Chwe Saturday Dydd Sadwrn w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 22 Feb Chwe

8.00 – 9.00pm 6wks wythnos 6.00 – 7.00pm 7.00 – 8.00pm 8.00 – 9.00pm 6 wks wythnos 9.00 – 10.00am 6 wks wythnos 9.00 – 10.00am 6 wks wythnos

Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL

Teens Tennis Tenis i Bobl Ifanc Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher w/c 11 Jan Ion

6.00 – 7.00pm 10 wks wythnos 5.00 – 6.00pm 10 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL

Performance Squad 13+ Carfan Berfformio 13+ Monday Dydd Llun w/c 4 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 11 Jan Ion Thursday Dyddd Iau w/c 11 Jan Ion Monday Dydd Llun w/c 22 Feb Chwe

16

6.00 – 7.00pm 6 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 10 wks wythnos 4.00 – 5.00pm 10 wks wythnos 6.00 – 7.00pm 6 wks wythnos

Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt £50.00, £40.00 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £36.00, £24.00 PTL


Introduction to Tennis Cyflwyniad i Denis Tuesday Dydd Mawrth w/c 4 Jan Ion Wednesday Dydd Mercher

w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 11 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn

w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn w/c 4 Jan Ion Saturday Dydd Sadwrn

w/c 11 Jan Ion

6.00 – 7.00pm (9 – 14 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 4.00 – 5.00pm (4 – 7 yrs oed) 5.00 – 6.00pm (8 – 9 yrs oed)

Tennis Centre Canolfan Tenis £3.50, £2.30 PTL

Pay and play Talu a chwarae 10.00 – 11.00am (4 – 7 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 9.00 – 9.40am 9.40 – 10.20am 10.20 – 11.00am (4 – 7 yrs oed)

£3.50, £2.30 PTL

Pay and play Talu a chwarae 9.00 – 10.00am 10.00 – 11.00am (8 – 9 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 4.00 – 6.00pm (9 – 14 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae 9.00 – 10.00am (8+ yrs oed) 10.00 – 11.00am (4 – 7 yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Tennis Centre Canolfan Tenis

Bishopston Llandeilo Ferwallt £3.00, £2.40 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis

£2.50, £1.60 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £3.50, £2.30 PTL Tennis Centre Canolfan Tenis £7.00, £4.60 PTL Bishopston Llandeilo Ferwallt

£3.00, £2.40 PTL

17


Martial Arts Crefft Ymladd Li’l Dragons 4-6 yrs oed Dreigiau Bach Monday Dydd Llun

5.00 – 5.45pm

Cefn Hengoed

Pay and play Talu a chwarae

£20.20, £1.60 PTL

Dragons 7-13 yrs oed Dreigiau Monday Dydd Llun

5.45 – 6.30pm

Cefn Hengoed

Pay and play Talu a chwarae

£2.20, £1.60 PTL

5.00 – 6.00pm

Penyrheol

Pay and play Talu a chwarae

£1.50

Netball Pêl-rwyd Netball Pêl-rwyd Monday Dydd Llun

Roller Skating Sglefrolio Roller Skating Sglefrolio Saturday Dydd Sadwrn

6.30 – 7.30pm

Penyrheol

Pay and play Talu a chwarae

£2.00

Athletics Athletau Run, Jump and Throw Rhedeg, Neidio a Thaflu Friday Dydd Gwener w/c 18 Jan Ion 18

4.15 – 5.15pm 9 wks wythnos

Bishopston Llandeilo Ferwallt £25.00 £18.75 PTL


Fitness Ffitrwydd Fit Combat Combat ar gyfer Ffitrwydd Wednesday Dydd Mercher

5.00 – 6.00pm (11 – 16yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Morriston Treforys £3.15, £2.40 PTL

Junior Circuits Cylchedu Iau Tuesday Dydd Mawrth

5.30 – 6.15pm (8 – 12yrs oed) Pay and play Talu a chwarae

Morriston Treforys £3.15, £2.40 PTL

19


Our Centres Ein Canolfannau Bishopston Sports Centre Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt 01792 235040 Cefn Hengoed Leisure Centre Canolfan Hamdden Cefn Hengoed 01792 798484 Morriston Leisure Centre Canolfan Hamdden Treforys 01792 797082 Oystermouth School Ysgol Ystumllwynarth 01792 235040

Penlan Leisure Centre Canolfan Hamdden Penlan 01792 588079 Pentrehafod Sports Centre Canolfan Chwaraeon Pentrehafod 01792 650484 Penyrheol Leisure Centre Canolfan Hamdden Penyrheol 01792 897039 Swansea Tennis Centre Canolfan Tenis Abertawe 01792 650484

All details correct at time of going to print. If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635478. To receive free email updates and offers visit www.myswansea.info Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Os hoffech gael y daflen hon mewn fformat arall, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635478. I dderbyn y newyddion diweddaraf a chynigion drwy e-bost, ewch i www.fyabertawe.info

www.activeswansea.com

www.abertaweactif.com

Active Swansea Children's Activities Winter 2009-10  
Active Swansea Children's Activities Winter 2009-10  

A guide to children's activities and courses at Active Swansea sports and leisure centres.