Page 1

Brynmill Brynmill

Grade / Gradd 2 Distance / Pellter 2.4km 1.5 miles / milltir

Brynmill Park is a Victorian Grade 2 listed Park and is one of the oldest Parks in Swansea. In 2006 the Heritage Lottery funded the restoration of Brynmill Park, a highlight of which is the Discovery Centre. This centre provides people the opportunity to explore the parks history and wildlife. The focal point of the park is its lake that hosts a rich variety of wildlife. The walk will also incorporate Singleton Park and will take 1 hour with some inclines. Parc rhestredig gradd 2 o oes Victoria yw Parc Brynmill ac yn o’r parciau hynaf yn Abertawe. Yn 2006, ariannodd Cronfa Treftadaeth y Loteri waith adnewyddu Parc Brynmill ac un o’r prif atyniadau yw’r Ganolfan Ddarganfod. Mae’r ganolfan hon yn rhoi cyfle i bobl ymchwilio i hanes a bywyd gwyllt y parc. Canolbwynt y parc yw ei lyn sy’n gartref i amrywiaeth cyfoethog o fywyd gwyllt. Bydd y daith gerdded hefyd yn cynnwys Parc Singleton a bydd yn cymryd tuag awr, gyda rhai llethrau. Brynmill Park Walk Route Llwybr Taith Gerdded Parc Brynmill

My Swansea Fy Abertawe


Directions • Facing out from the Discovery Centre entrance, turn right • Walk under the pergola and take the next right, with the lake on your right • Turn right at the end of this path and continue to the bottom gate • Cross the road ahead and cross at the crossing,enter singleton park • Follow the pathway straight ahead and up an incline • At the end turn right and continue until the signposts • At signpost take the left fork going up hill with the fencing on your right • Enter the Botanical Gardens on your right at the bottom entrance • Take the left path • At the Botanical Gardens toilet block turn right • At the end of the path turn left and carry on up and out of the Botanical Gardens through the top gate • Turn right and then right again past the stone circle on your right • Take the path opposite the toilets down towards the exit • Leave Singleton Park, cross road and re-enter Brynmill Park • Take the left path up slope and around the pond and back to the Discovery Centre.

Information • This walk crosses a road.

Cyfeiriadau • Wrth adael y Ganolfan Ddarganfod, trowch i’r dde • Cerddwch o dan y pergola a chymerwch y llwybr nesaf ar y dde, gyda’r llyn ar eich ochr dde • Trowch i’r dde ar ddiwedd y llwybr hwn gan barhau i lawr i’r gât isaf • Croeswch yr heol o’ch blaen wrth y groesfan ac ewch i mewn i Barc Singleton • Dilynwch y llwybr syth o’ch blaen i fyny llethr • Ar y diwedd, trowch i’r dde gan barhau nes cyrraedd yr arwyddbyst • Wrth yr arwyddbyst, cymerwch y llwybr ar y chwith sy’n mynd i fyny’r llethr gyda’r ffens ar eich ochr dde • Ewch i mewn i’r Gerddi Botaneg ar y dde drwy’r fynedfa isaf • Cymerwch y llwybr chwith • Trowch i’r dde wrth doiledau’r Gerddi Botaneg • Ar ddiwedd y llwybr, trowch i’r chwith gan barhau i fyny ac allan o’r Gerddi Botaneg drwy’r gât uchaf • Trowch i’r dde ac yna i’r dde eto, gan fynd heibio i’r cylch cerrig ar eich ochr dde • Dilynwch y llwybr gyferbyn â’r toiledau i lawr tuag at yr allanfa. • Gadewch Barc Singleton, croeswch yr heol ac ewch i mewn i Barc Brynmill eto • Dilynwch y llwybr chwith i fyny’r llethr ac o gwmpas y pwll ac yn ôl i’r Ganolfan Ddarganfod.

Gwybodaeth • Mae’r daith gerdded hon yn croesi heol.

Brynmill Walking Cards  

Brynmill Walking Cards

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you