Page 1


A good luck message from Admiral Group We are delighted to sponsor the Admiral Swansea Bay 10k Race and Fun Runs once again this year. Supporting events in our communities is very important to us and the opportunity to be involved in such a significant fundraising event for so many charities is very gratifying for me personally as well as for our staff, many of whom are running today. On behalf of everyone in Admiral, we wish all the participants the very best of luck and hope that everyone has a most enjoyable day.

Dave Halliday Admiral Managing Director www.admiralgroup.co.uk


Neges pob lwc gan Gr wp ˆ Admiral Rydym yn falch o noddi Ras 10k a Ras Hwyl Bae Abertawe Admiral unwaith eto eleni. Mae cefnogi digwyddiadau yn ein cymunedau'n bwysig iawn i ni ac mae'r cyfle i fod yn rhan o'r digwyddiad blaenllaw hwn sy'n codi arian i gynifer o elusennau yn rhoi pleser mawr i mi'n bersonol yn ogystal â'n staff, y mae llawer ohonynt yn rhedeg heddiw. Ar ran pawb yn Admiral, rydym yn dymuno pob lwc i'r holl gyfranogwyr ac yn gobeithio y bydd pawb yn mwynhau'r diwrnod.

Dave Halliday Rheolwr-gyfarwyddwr Admiral www.admiralgroup.co.uk


What’s In My Pack? RACE NUMBER Please don’t forget your number on the race day! Fasten your number securely to the FRONT of your clothing using four safety pins. Do not fold or deface your number. NEVER swap your race number with another runner. TIMING CHIP Please check that your race number matches the number on the envelope and the chip number. Thread your shoelaces through the chip, ensuring the flat side of the chip is facing away from your shoe. This is activated as you cross the mat at the start line and times your run until you cross the finish line. Don’t forget to place your chip in the recycling containers at the finish area.


Beth sydd yn fy Mhechyn? RHIF RAS Peidiwch ag anghofio eich rhif ar ddiwrnod y ras! Rhowch eich rhif yn ddiogel ar FLAEN eich dillad gan ddefnyddio pedwar pin cau. Peidiwch â phlygu na difetha eich rhif. Peidiwch BYTH â chyfnewid rhifau ras gyda rhedwr arall. SGLODYN AMSERU Gwiriwch fod eich rhif ras yn cyd-fynd â’r rhif ar yr amlen a rhif y sglodyn. Tynnwch gareiau’ch esgidiau drwy’r sglodyn, gan sicrhau bod tu mewn gwastad y sglodyn yn wynebu oddi wrth eich esgid. Bydd hwn yn gweithredu wrth i chi groesi'r mat wrth y man cychwyn ac yn amseru'ch rhediad nes i chi groesi'r llinell derfyn. Cofiwch roi eich sglodyn yn y cynwysyddion ailgylchu yn yr ardal derfyn.


Race T-Shirts Please note race T shirts will be issued at the finish line and can be collected with your goody bag. BAGGAGE LABEL Bags can be left at the Information Marquee. Please ensure that your belongings are in one bag and clearly marked using the label included in your race pack. Please turn off any mobile phones in your bags. N.B. The organisers cannot be held responsible for the loss, damage or theft of any items left in the baggage area.


Crysau-T y Ras Sylwer y caiff crysau-t y ras eu dosbarthu wrth y llinell derfyn a gellir eu casglu gyda'ch cwdyn anrhegion LABEL BAGIAU Gellir gadael bagiau yn y Babell Wybodaeth. Cofiwch roi’ch eiddo mewn un bag a hwnnw wedi’i farcio’n glir â’r label sydd wedi’i gynnwys yn eich pecyn rasio. Diffoddwch unrhyw ffonau symudol sydd yn eich bagiau. D.S. Ni fydd y trefnwyr yn derbyn cyfrifoldeb am golled, difrod neu ladrad unrhyw eitemau a adewir yn yr ardal fagiau.


Medical Advice & First Aid It is strongly recommended that you train for the run and prepare for the challenge of completing the 10km course. If you have not exercised before (or for some time) consult your doctor for a check up. First Aid is provided by St Johns Ambulance. They will be located throughout the course with a base at the finish area. Please contact the nearest marshal or steward should a problem arise. All runners MUST complete the medical details form on the back of the race number. Do not run if you feel unwell or have just been unwell. There is always next year!


Cyngor Meddygol a Chymorth Cyntaf Awgrymir yn gryf y dylech hyfforddi ar gyfer y ras a pharatoi ar gyfer yr her o gwblhau cwrs y 10K. Os nad ydych wedi ymarfer corff o'r blaen (neu heb wneud hynny ers tro) dylech ofyn am brawf meddygol gan eich meddyg. Darperir Cymorth Cyntaf gan Ambiwlans Sant Ioan. Byddant ar hyd y llwybr ac mae canolfan wrth yr ardal derfyn. Cysylltwch 창'r marsial neu'r stiward agosaf os bydd problem yn codi. RHAID i bob rhedwr gwblhau'r ffurflen manylion meddygol ar gefn eu rhif ras. Peidiwch 창 rhedeg os ydych yn teimlo'n anhwylus neu os ydych wedi bod yn anhwylus yn ddiweddar iawn. Cofiwch, bydd ras arall y flwyddyn nesaf!


Lost Children The Lost Children point is located within the Information Marquee.

Late Entry Late entries will only be taken for the Junior Races and only if spaces are available. Check the website on Friday 21 September for availability. If spaces are available we will accept entries up to one hour before each junior race start. Entry fees on the day will be at a higher rate. The Information Marquee will be open from 8.30am on the day of the event. There are no entries available on the day for the main 10K Race.


Plant sydd ar Goll Mae'r man Plant sydd ar Goll yn y Babell Wybodaeth.

Cais Hwyr Derbynnir ceisiadau hwyr ar gyfer y Rasys Iau yn unig, dim ond os oes lle ar gael. Ewch i’r wefan ddydd Gwener 21 Medi i weld a oes lle. Os bydd lle ar gael, byddwn yn derbyn cofrestriadau hyd at awr cyn dechrau pob ras iau. Bydd y ffi gofrestru yn uwch ar y diwrnod. Bydd y Babell Wybodaeth ar agor o 8.30am ar ddiwrnod y digwyddiad. Ni fyddwch yn gallu cyflwyno'ch enw i gystadlu yn y brif ras 10K ar y diwrnod.


Times & Start Locations Where to go and at what time? Sketty Lane Car Park 1K 7yrs & Under - 10.45am 1K 8yrs – 11yrs -11.00am Blackpill Lido 3K 9yrs – 14yrs - 11.15am Oystermouth Square 5K 15yrs – 20yrs - 12noon Outside St Helen’s Rugby Ground Wheelchair Athletes Race 12.55pm Admiral Swansea Bay 10K 15yrs+ 1pm Start line to Brynmill lights Mascot Race (100m) 1.10pm FREE buses will be available in the lay-by opposite St Helen’s Rugby Ground to transport junior competitors to their starting point if required. The last bus will leave no later than 30 minutes before the start of each race.


Amserau a Mannau Cychwyn Ble i fynd ac am faint o'r gloch? Maes Parcio Lôn Sgeti 1K 7 oed ac iau- 10.45am 1K 8 oed – 11 oed - 11.00am Lido Blackpill 3K 9 oed – 14 oed - 11.15am Sgwâr Ystumllwynarth 5K 15 oed – 20 oed - 12 ganol dydd Y tu allan i Faes Rygbi San Helen Ras Athletwyr mewn Cadeiriau Olwyn 12.55pm 10k Bae Abertawe Admiral 15+oed 1pm Goleuadau Brynmill i'r llinell derfyn Ras y Masgotiaid (100m) 1.10pm Bydd bysus AM DDIM ar gael yn y gilfan gyferbyn â Maes Rygbi San Helen i gludo'r cystadleuwyr iau i'w man cychwyn os bydd angen. Bydd y bws olaf yn gadael o leiaf 30 munud cyn dechrau pob ras.


What to Expect at the Finish After you cross the finish you will need to return your timing chip into the containers provided. Staff will be on hand to assist you. You can also collect a drink, your medal, a goody bag and T shirt. (1 per person) Competitors in the 1K and 3K MUST be met by a parent or guardian when leaving the finish funnel area. To reunite with family and friends after the race please move out of the funnels and meet near the Information Marquee. Catering stalls and other activities will be available near the Cenotaph. A team of physiotherapists and sport therapists will be on hand to offer treatment and advice.


Beth i'w Ddisgwyl ar ôl Gorffen Ar ôl i chi groesi’r llinell derfyn bydd yn rhaid i chi ddychwelyd eich sglodyn amserau yn y cynwysyddion a ddaerperir. Bydd staff wrth law i'ch helpu. Gallwch hefyd gasglu diod, eich medal a chwdyn o anrhegion a chrys-t. (1 i bob person) RHAID i gystadleuwyr yn yr 1k a'r 3k fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad wrth adael ardal y twmffat terfyn. Er mwyn cwrdd â'ch ffrindiau a'ch teulu ar ôl y ras, symudwch o'r twmffedi a chyfarfod ger y Babell Wybodaeth. Bydd stondinau arlwyo a gweithgareddau eraill hefyd ar gael ger y Senotaff. Bydd tîm o ffisiotherapyddion a therapyddion chwaraeon gerllaw i gynnig triniaeth a chyngor.


Br

ill L

Sk

Parc Singleton Park

y ett Ln

wr R d

Parc Brynmill n Park

PG

H

P

St. Helens Rugby Ground

T

P +

Lacrosse

P

1k

Derw en F a

yn m

+

Cenotaph

T

+

2k

T

P

9k

Pitch n Putt

+

P

3k

+

Rd

d

Mum bles

Fa irw oo

Rd

8k

T

d als R May

B4436

Blackpill Lido

Prom Rho enade d f ey dd

Clyne Gardens Gerddi Clun

1k Start/Dechrau

3k Start/Dechrau

+ West Cross Inn

4k

7k

Swanse Bae Ab

+ Norton R d

Ice Cream Parlour

P

5k Newton Rd

6k P T

5k Start/Dechrau

+

Mumbles Y Mwmbwls

➤

Crown Copyright. City and County of Swansea. Licence Number 1000235


d

Rd outh term Oys

P

Civic Centre Car Park

re ➤ ent inas C y d Ci t l y D no Ca

67 A40

e Taw e er w Riv n Ta A fo

Guildhall

St

R ’s le n He

Key/Allwedd Start/Finish Dechrau/Gorffen Race Direction Cyfeiriad y Ras

ea Bay ertawe

P

Parking/Parcio

+

First Aid Cymorth Cyntaf Drink Station Gorsaf Ddiodydd

T

Toilets/Toiledau Information Gwybodaeth

Map not to scale/Nid yw’r map i raddfa

509. Hawlfraint y Goron. Dinas a Sir Abertawe. Rhif Trwydded 100023509.


Assembly Procedure & Start For the main 10K race the assembly area is split into time band zones. Please assemble in the area that corresponds to your predicted finish time. This should ensure that you are running with runners of similar ability to give you the best possible experience and finish time. The start assembly point is on the dual carriageway on Oystermouth Road (outside St Helen’s Rugby Ground) and will commence from 12.30pm. There will be a warm up approximately 10 minutes before the race. Road closures commence from approximately 12 noon and the roads surrounding the event will become extremely busy. Please take this into consideration when planning your journey.


Trefn Ymgynnull a Dechrau Ar gyfer y brif ras 10k, mae'r mannau ymgynnull wedi'u rhannu'n ardaloedd bandiau amser. Dylech ymgynnull yn yr ardal sy'n cyd-fynd 창'ch amser rhedeg tebygol. Dylai hyn sicrhau eich bod yn rhedeg gyda rhedwyr o allu tebyg er mwyn rhoi'r profiad a'r amser terfynol gorau posib i chi. Y man ymgynnull i gychwyn yw'r ffordd ddeuol ar Heol Ystumllwynarth (y tu allan i Faes Rygbi San Helen) a bydd yn dechrau o 12.30pm. Bydd cyfnod o gynhesu oddeutu 10 munud cyn y ras. Bydd y ffyrdd ar gau o oddeutu 12 ganol dydd a bydd y ffyrdd o amgylch y digwyddiad yn brysur iawn. Cofiwch hyn wrth gynllunio'ch taith.


Travelling and Parking Arrangements By Car: Please help us by arriving early as the car parks are well used and traffic builds up close to the main event car park. A detailed traffic management system has been put in place and road closures will come into operation from approximately 12 noon. Please help us by sharing cars or travelling together wherever possible. When exiting the car parks on foot please take care and only cross at the designated crossing points. This is especially important at the end of the event when returning to your vehicles as you will be crossing a very busy dual carriageway. For Satellite Navigation, enter postcode SA1 4PQ.


Trefniadau Teithio a Pharcio Mewn Car Ceisiwch ein helpu drwy gyrraedd yn gynnar gan fod y meysydd parcio'n llenwi'n gyflym ac mae traffig yn cynyddu'n sylweddol ger maes parcio'r prif ddigwyddiad. Lluniwyd cynllun rheoli traffig manwl a bydd ffyrdd yn cau oddeutu 12 ganol dydd. Helpwch ni drwy rannu ceir neu deithio gyda’ch gilydd lle bo modd. Wrth ddod o'r meysydd parcio ar droed, cymerwch ofal a chroesi wrth y mannau croesi dynodedig yn unig. Mae hyn yn bwysig iawn yn enwedig ar ddiwedd y digwyddiad pan fyddwch yn dychwelyd at eich cerbydau oherwydd byddwch yn croesi ffordd ddeuol brysur iawn. Ar gyfer Llywio â Lloeren, defnyddiwch y côd post SA1 4PQ.


PARKING Free parking is available in the Recreation Ground adjacent to St Helen’s Rugby Ground (no later than 12 noon), the Lacrosse Field in Singleton Park, plus the front and side of the Guildhall, Swansea. Overflow – Civic Centre West Car Park and Swansea University. BY BUS From the city centre (T, W X), the following buses will take you to St Helen’s Rugby Ground: 2a 1005 3a 1155

1035

1105

1135

1235

N.B. Please cross to the race start at the DESIGNATED CROSSING POINTS ONLY. If parking in the Recreation Ground, cars will not be able to leave between 12.15pm and 1.30pm because the exits cross the start area.


PARCIO Gallwch barcio am ddim ar y Rec a'r Cae ger Maes Rygbi San Helen (erbyn 12 ganol dydd fan bellaf), ar y cae Lacrosse ym Mharc Singleton ac o flaen ac wrth ochr Neuadd y Ddinas, Abertawe. Gorlif – Maes Parcio'r Gorllewin yn y Ganolfan Ddinesig a Phrifysgol Abertawe. AR Y BWS O ganol y ddinas (T, W, X), bydd y bysus canlynol yn mynd â chi i Faes Rygbi San Helen: 2a 1005 3a 1155

1035

1105

1135

1235

D.S. Croeswch i fan dechrau'r ras yn y MANNAU CROESI DYNODEDIG YN UNIG. Ni fydd ceir sy'n parcio yn y "Rec" yn cael gadael rhwng 12.15pm a 1.30pm am fod yr allanfeydd yn croesi’r man cychwyn.


Queries Should you have any event related enquiries the Information Marquee is located near the Cenotaph Memorial. This will be open between 8.30am – event close (approximately 4pm). Toilets Toilets are located at the Recreation Ground and inside St Helen’s Rugby Ground, near the Cenotaph and along the route (see map). Toilets are very busy before the race, so please allow plenty of time to queue. Water Stations A water station will be located near the 5k point and at the finish line. Rules and Regulations A full list of rules and regulations is on www.swanseabay10k.com


Ymholiadau Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y digwyddiad, mae'r babell wybodaeth ger y Senotaff. Bydd hon ar agor rhwng 8.30am tan ddiwedd y digwyddiad (tua 4pm). Toiledau Mae toiledau ar gael yn y Rec a thu mewn i Faes Rygbi San Helen, ger y Senotaff ac ar hyd y trywydd (gweler y map). Bydd y toiledau’n brysur iawn cyn y ras, felly caniatewch ddigon o amser i giwio. Gorsafoedd Dˆ wr Bydd gorsaf ddŵr ger y pwynt 5k ac wrth y llinell derfyn. Rheolau a Rheoliadau Mae rhestr lawn o’r rheolau a’r rheoliadau yn www.10kbaeabertawe.com


Other Notes Please consider the environment. Please use recycling bins properly or even take your litter home. Do not place banana skins into the plastic bottle bins. N.B. We recommend that you do not use MP3/personal music players as this may be dangerous and you will not be able to hear the stewards instructions. Official Photographs Register online at www.photo-fit.net with your race number in order to purchase and receive your individual photos following the race. Results Provisional results will be available on www.swanseabay10k.com from 9pm on Sunday 23 September. Prizes Presentations will be made on the stage podium area near the Information Marquee following each race. Please check the website, www.swanseabay10k.com for the full list of prizes. 1st – 3rd prizes will be presented for the main races on the day. Other categories will be posted out the following week.


Nodiadau Eraill Ystyriwch yr amgylchedd. Defnyddiwch y biniau ailgylchu’n briodol neu ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Peidiwch â rhoi croen banana yn y biniau poteli plastig. D.S. Rydym yn argymell na ddylech ddefnyddio MP3/chwaraewyr cerddoriaeth personol gan y gall fod yn beryglus ac ni fyddwch yn gallu clywed cyfarwyddiadau’r stiwardiaid. Lluniau Swyddogol Cofrestrwch ar-lein yn www.photo-fit.net gyda’ch rhif ras er mwyn prynu a derbyn eich lluniau unigol ar ôl y ras. Canlyniadau Bydd canlyniadau dros dro ar gael yn www.10kbaeabertawe.com o 9pm nos Sul 23 Medi. Gwobrau Bydd cyflwyniadau ar bodiwm y llwyfan ger y Babell Wybodaeth ar ôl pob ras. Edrychwch ar y wefan, www.10kbaeabertawe.com am restr lawn o'r gwobrau. Gwobrwyir 1af – 3ydd y prif rasys ar y diwrnod. Caiff gwobrau pob categori arall eu hanfon yn y post yr wythnos wedyn.


Entertainment There will be lots of entertainment on offer for runners and spectators. Don’t miss the Active Swansea Warm Up, giveaways, stalls, charity stands and catering stalls. If your friends and family want to shout encouragement, there are good spectator areas at the finish and start lines, the 5K turn in Oystermouth and Blackpill Lido, where there are toilets, a café and a play area. Accommodation For information on accommodation, eating out and other activities in the Swansea area visit the website www.visitswanseabay.com The accommodation event partners are The Marriott Hotel and Premier Inn. Please visit www.swanseamarriott.com and www.premierinn.com for some great weekend deals. Charity Sponsorship If you have run in aid of The Lord Mayor’s Charity don’t forget to return your sponsorship money no later than 31 October.


Adloniant Bydd llawer o adloniant ar gael i redwyr a gwylwyr. Peidiwch â cholli Sesiwn Gampfa Abertawe Actif, nwyddau am ddim, stondinau, stondinau elusennau a stondinau arlwyo. Os yw eich ffrindiau a’ch teulu am weiddi anogaeth mae ardaloedd gwylwyr da ger y man cychwyn a’r man gorffen. Mae rhedwyr y ras 5K yn troi yn Ystumllwynarth a Lido Blackpill, lle mae toiledau, caffi ac ardal chwarae. Llety I gael gwybodaeth am lety, bwytai a gweithgareddau eraill yn ardal Abertawe, ewch i'r wefan www.dewchifaeabertawe.com Partneriaid llety’r digwyddiad yw Marriott Hotel a Premier Inn. Ewch i www.swanseamariott.com a www.premierinn.com am gynigion penwythnos gwych. Noddwyr elusen Os ydych yn rhedeg i gefnogi Elusen yr Arglwydd Faer cofiwch ddychwelyd eich arian nawdd erbyn 31 Hydref fan bellaf.


Competitor Information Competitor Age Restriction Information

Race Number Colour

10K

15 yrs+

White

5K

15yrs – 20yrs

Red

3K

9yrs – 14yrs

Green

1K 1K

8yrs – 11yrs 7yrs & Under

Blue Blue

(Please ensure you have entered the correct race) For further information contact: 

01792 635428 during office hours  special.events@swansea.gov.uk www.facebook.com/swanseabay10k @my_swansea 

www.swanseabay10k.com

RACE LICENCE NUMBER RAC-RR-0018


Gwybodaeth i Gystadleuwyr Gwybodaeth Cyfyngiad Oed i Redwyr

Lliw Rhif y Ras

10K

15 oed+

Gwyn

5K

15 oed – 20 oed

Coch

3K

9 oed – 14 oed

Gwyrdd

1K 1K

8 oed – 11oed 7 oed ac yn iau

Glas Glas

(Sicrhewch eich bod wedi cofrestru gyda’r ras gywir) Am wybodaeth bellach, ffoniwch: 

01792 635428 yn ystod oriau swyddfa  special.events@swansea.gov.uk www.facebook.com/swanseabay10k @my_swansea 

www.10kbaeabertawe.com

RHIF TRWYDDED Y RAS RAC-RR-0018


Sponsors and Partners The City & County of Swansea would like to thank our title sponsor ADMIRAL GROUP and our partners Active Swansea, Road Safety, Day’s of South Wales, Marriott Hotel, Premier Inn, Gower College, Subway, Unilever, Amberon, Nation 80s, Welsh Athletics and Run Britain.

Noddwyr a Phartneriaid Hoffai Dinas a Sir Abertawe ddiolch i'n prif noddwr ADMIRAL GROUP a'n partneriaid Abertawe Actif, Diogelwch Ffyrdd, Day’s of South Wales, Marriott Hotel, Premier Inn, Coleg Gw ˆ yr, Subway, Unilever, Amberon, Nation 80s, Athletau Cymru a Run Britain. Don’t forget next year’s Admiral Swansea Bay 10k race on Sunday 22 September 2013 (TBC). Enter online at www.swanseabay10k.com from Monday, 24 September 2012. Peidiwch ag anghofio am Ras 10k Bae Abertawe Admiral ddydd Sul 22 Medi 2013 (I’w gadarnhau). Cofrestrwch ar-lein ar wefan www.10kbaeabertawe.com o ddydd Llun, 24 Medi 2012.


NOTHING BUT

WINNING HIRE’S   

12 Month Hire Flexi Hire Short Term Hire

Search us on Facebook, ‘Days Rental’

Current fleet of over 10,000 vehicles - Cars, Vans, Minibuses, Tippers, Camper Vans, 4x4’s, Pick Ups & Motorhomes

Branches throughout South Wales

daysrental.co.uk/quote

0800 3897626

Photo-fit Advert


E BEST H T E N O Y R E WISHING EV RACE! E H T R O F K OF LUC POB LWC O N U M Y D D GAN RAS! I BAWB YN Y  www.activeswansea.com ‘Like’ us on facebook

 www.abertaweactif.com Rydym ar facebook

Facebook.com/activeswansea @ActiveSwansea


We’re cheering you on!

Why not join Admiral like we did! admiral.com/findoutmore

Admiral Swansea Bay 10k Information Booklet 2012  

The official Information Booklet for all entrants in the Admiral Swansea Bay 10k and Junior Races 2012