Page 1

A E S N A W S E V I T C A NEWS newsletter Welcome to our first Active Swansea ormed on what Aimed at keeping you better inf s you can enjoy sport and health related activitie a. at your local centre and in your are

OUR SPRING TIP Set a goal that will motivate you – easier said than done, but before you step into the gym, you need to know why you are doing it and what you hope to achieve. Do you want to build muscle and weight? Do you want to lose weight and tone? Without knowing what you want to achieve, there is little chance that you will get it, and you will probably give up your routine before you achieve anything. It helps to have your goals in writing, so before you go to bed tonight, get a pen and piece of paper and write down exactly how you want your body to change. Tear out a picture of the way you want to look from a magazine and put it on your bathroom mirror so you can see it every day! If you achieve your goal – don’t forget to tell us. For information on how to get the best out of your time in the gym, just ask one of our instructors next time you come in for a training plan.

FAMILY FUN NIGHT @ PENLAN Get some family time on a Saturday night from 4.00pm – 8.00pm at Penlan. Enjoy kayaking, traverse wall, badminton, swimming and table tennis for just £10 for the whole family.

My Swansea Fy Abertawe

STAFF PROFILE Every issue, we will focus on a different member of our team and what their job involves. This issue we will profile one of our gym instructors… Name: Matthew Chilvers Centre you work at: Penlan Leisure Centre Fitness classes you teach: I teach Group Cycling, Kettlebell and Circuits. Your favourite class to teach and why: I love teaching Kettlebell because it is functional training and will improve the areas that are often un-used in regular training such as, glutes and hamstrings and inner core muscles which are needed in everyday life. How long have you worked at Active Swansea: I have worked for Active Swansea for 11 years but I have been a member of the Fitness Team for 4 Years. You favourite thing about working at Active Swansea: Helping customers to achieve their goals. Whether it be weight loss or muscle building or to see them feel better about themselves.


JOIN IN THE FUN OF A GROUP EXERCISE CLASS Group training is a fun and motivational way of maintaining your fitness programme and provides a fantastic opportunity to meet new people. This issue we look at some of the exciting new additions to the Active Swansea exercise class programme, as well as some of the established classes. Plus, find out why our classes are getting more and more popular.

ZUMBA Since we’ve introduced Zumba to our timetable, boy oh boy have we been busy! One of our most popular instructors, Louise Cawte from Cefn Hengoed Leisure Centre has regularly been getting full classes. She must be doing something right! If you haven’t given it a go yet, pop down to one of our classes and check out what the fuss is all about.

KETTLEBELL Another one of our classes which is really popular. If you want to know what you can do with a cast iron weight that resembles a canon ball, then give Kettlebell a go this week! The classes are great for weight loss and general fitness.

POWER YOGA The yoga that will make you sweat. These vigorous classes get you focused on different positions and is 100% yoga. Power Yoga is Ideal for those with a reasonable level of fitness and mobility.

BOOTCAMP Heavily publicised in the press after ITV’s ‘The Biggest Loser’, Bootcamps are popping up over the place and you can now take part at Penyrheol Leisure Centre and Bishopston Sports Centre. Are you brave enough to give it a go?

SO WHY ARE OUR CLASSES SO POPULAR? Our fitness instructor, Amy Lloyd, says it’s down to a combination of experienced instructors and a good range of classes. “Some of the instructors at our centres have been with us for several years. The continuity members have with our instructor’s leaves members safe in the knowledge that they are getting the workout they crave. This keeps customers coming back time and time again, and bringing more and more people with them.”

es – Take a look at the Active Swansea website for full details of our class or ask www.activeswansea.com, take a look at our notice boards in centre, a member of staff for more information.

GOT SOME IDEAS FOR OUR NEXT EDITION?

E-mail Active.Swansea@swansea.gov.uk and we’ll be glad to hear from you.

ANSEA UP AND COMING EVENTS IN SW 10 May LC Swansea Bay 5k. 18 May Race for Life, Singleton Park.

12 June – 8 August Following the Flame Exhibition, Brangwyn Hall.

28 & 29 May Gower Stand Up Paddling Festival, Swansea Bay.

3 July British Heart Foundation Gower Bike Ride, Recreation Ground next to St Helens.

4 – 19 June Gower Walking Festival, Gower/Mumbles and surrounding areas.

24 July Race for Life, National Waterfront Museum.

For more events, check out www.swanseabayfestival.com


NEWYDDION

F I T C A E W A T R E AB - sy’n ceisio eich hysbysu’n well am tif Ac e aw ert Ab taf cyn r hy lyt lch Croeso i gy eu mwynhau yn eich canolfan leol ch llw ga y hyd iec au dd are hg eit y campau a’r gw ac yn eich ardal.

AWGRYM Y GWANWYN Dewiswch nod a fydd yn eich ysgogi – mae’n haws dweud na gwneud, ond cyn i chi fynd i’r gampfa, mae’n rhaid i chi wybod pam rydych yn ei wneud a beth rydych yn gobeithio ei gyflawni. Ydych chi am ddatblygu cyhyrau a phwysau? Ydych chi am golli pwysau a chadw’n heini? Heb wybod beth rydych am ei gyflawni, mae’n annhebygol y byddwch yn ei gyflawni, a mwy na thebyg y byddwch yn rhoi’r gorau i’ch trefn cyn i chi gyflawni dim byd. Mae’n help i ysgrifennu eich nodau, felly cyn i chi fynd i’r gwely heno, ysgrifennwch ar bapur yn union sut rydych am i’ch corff newid. Torrwch lun o gylchgrawn i ddangos sut yr hoffech edrych a’i roi ar ddrych eich ystafell ymolchi er mwyn i chi ei weld bob dydd! Os byddwch yn cyrraedd eich nod, cofiwch roi gwybod i ni. I gael gwybodaeth am sut i wneud y defnydd gorau o’ch amser yn y gampfa, gofynnwch i un o’n hyfforddwyr y tro nesaf y byddwch yn dod am gynllun hyfforddi.

NOSON HWYL I’R TEULU YM MHENLAN Dewch i dreulio amser gyda’r teulu brynhawn Sadwrn rhwng 4.00pm – 8.00pm ym Mhenlan. Mwynhewch gaiacio, wal groesi, badminton, nofio a thenis bwrdd am £10 yn unig i’r teulu cyfan.

My Swansea Fy Abertawe

PROFFIL STAFF Ym mhob rhifyn, byddwn yn canolbwyntio ar aelod staff gwahanol a’u gwaith. Yn y rhifyn hwn, byddwn yn canolbwyntio ar un o’n hyfforddwyr campfa... Enw: Matthew Chilvers Eich canolfan: Canolfan Hamdden Penlan Y dosbarthiadau ffitrwydd rydych yn eu hyfforddi: Rwy’n hyfforddi beicio mewn grŵp, kettlebell a chylchedu. Eich hoff ddosbarth a pham: Rwyf wrth fy modd yn hyfforddi Kettlebell oherwydd ei fod yn hyfforddiant pwrpasol sy’n gwella rhannau na ddefnyddir digon wrth ymarfer fel arfer, fel cyhyrau ffolen a llinynnau’r garrau a’r cyhyrau craidd mewnol y mae eu hangen arnoch mewn bywyd bob dydd. Pa mor hir ydych chi wedi gweithio gydag Abertawe Actif?: Rwyf wedi gweithio i Abertawe Actif ers 11 mlynedd, ond wedi bod yn aelod o’r tîm ffitrwydd ers 4 blynedd. Eich hoff beth am weithio i Abertawe Actif: Helpu cwsmeriaid i gyflawni eu nodau, boed yn golli pwysau, datblygu cyhyrau neu deimlo’n well am eu hunain.


ˆ DEWCH I YMUNO YN HWYL DOSBARTH YMARFER GRWP Mae hyfforddiant grw ˆp yn ffordd ddifyr a chymhellol o gadw at eich rhaglen ffitrwydd, ac mae’n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd. Yn y rhifyn hwn, byddwn yn trafod rhai o’r pethau newydd yn rhaglen dosbarthiadau ymarfer Abertawe Actif, yn ogystal â rhai o’r dosbarthiadau sefydledig. Hefyd, cewch wybod pam mae ein dosbarthiadau’n tyfu’n fwy poblogaidd.

ZUMBA Ers i ni gyflwyno Zumba i’n hamserlen, rydyn ni wedi bod yn brysur dros ben! Mae Louise Cawte o Ganolfan Hamdden Cefn Hengoed, un o’n hyfforddwyr mwyaf poblogaidd, wedi bod yn derbyn dros 100 o bobl ym mhob dosbarth yn rheolaidd. Rhaid ei fod yn gwneud rhywbeth yn iawn! Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto, dewch i un o’i ddosbarthiadau i weld pam ei fod mor boblogaidd.

KETTLEBELL Dosbarth newydd arall sydd eisoes ymysg y mwyaf poblogaidd. Os ydych am gael gwybod beth gallwch chi ei wneud gyda phwysau haearn bwrw sy’n edrych fel pêl fagnel, yna rhowch gynnig arni yr wythnos hon! Mae’r dosbarthiadau’n wych ar gyfer colli pwysau a ffitrwydd cyffredinol.

IOGA EGNÏOL Yr ioga a fydd yn peri i chi chwysu. Bydd y dosbarthiadau egnïol hyn yn gwneud i chi ganolbwyntio ar ystumiau gwahanol, ac mae’n ioga 100%. Mae ioga egnïol yn ddelfrydol i bobl â lefel resymol o ffitrwydd a symudedd.

HYFFORDDIANT DWYS Cafodd hyfforddiant dwys ei hyrwyddo’n helaeth yn y wasg yn dilyn ‘The Biggest Loser’ ar ITV, ac maent yn ymddangos ym mhob man. Bellach, gallwch gymryd rhan yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol a Chanolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt. Ydych chi’n ddigon dewr i roi cynnig arni?

FELLY PAM MAE EIN D? DOSBARTHIADAU MOR BOBLOGAID Dywed Amy Lloyd, Rheolwr Ffitrwydd Abertawe Actif, oherwydd y cyfuniad o hyfforddwyr profiadol ac amrywiaeth da o ddosbarthiadau. Mae rhai o’r hyfforddwyr yn ein canolfannau wedi bod gyda ni ers blynyddoedd lawer. Mae’r dilyniant sydd gan ein haelodau â’n hyfforddwyr yn sicrhau aelodau eu bod yn derbyn yr ymarfer corff maent yn dyheu amdano. Mae hyn yn peri i gwsmeriaid ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ddod â mwy a mwy o bobl gyda nhw.”

lion llawn ein dosbarthiadau Bwrwch olwg ar wefan Abertawe Actif am fany bysfyrddau yn y ganolfan, neu holwch www.abertaweactif.com. Darllenwch ein hys aelod o staff am fwy o wybodaeth.

OES GENNYCH SYNIADAU AR GYFER EIN RHIFYN NESAF?

E-bostiwch Active.Swansea@swansea.gov.uk a byddwn yn falch o glywed gennych.

TAWE DIGWYDDIADAU I DDOD YN ABER 10 Mai Ras 5k LC Bae Abertawe. 18 Mai Ras am Fywyd, Parc Singleton.

12 Mehefin – 8 Awst Arddangosfa Dilyn y Fflam, Neuadd Brangwyn.

28 & 29 Mai Gw ˆ yr Padlo ar eich Traed Gw ˆ yr, Bae Abertawe.

3 Gorffennaf Taith Feicio Gw ˆ yr, Sefydliad Prydeinig y Galon, Y Rec ger San Helen.

4 – 19 Mehefin Gw ˆ yr Gerdded Gw ˆ yr, Gw ˆ yr, y Mwmbwls a’r cyffiniau.

24 Gorffennaf Ras am Fywyd, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Am fwy o ddigwyddiadau ewch I www.gwylbaeabertawe.com

Active Swansea Newsletter spring 2011  
Active Swansea Newsletter spring 2011  

Active Swansea Newsletter spring 2011