Page 1

Swansea Museum Exhibitions & Events Summer/Autumn 2013

FREE

ENTRY

Exhibitions 18 June – 1 September

Inside Welsh Homes Gallery One This touring exhibition from the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales offers a unique glimpse inside Welsh homes through the ages. The exhibition showcases archival images of Welsh homes ranging from the humblest cottages and urban terraces to the grandest of country houses. A selection of the museum’s furniture and domestic collections will bring these fascinating images to life. 9 July – 3 November

“Journeys” by Contexart

Open Tuesday - Sunday 10am – 5pm (last admission 4.40pm) Closed Mondays except Bank Holiday Mondays

Long Gallery Contexart is an established group of textiles artists based in Swansea. The group continuously develops new ideas and projects to bring textile art to the wider public. This new exhibition explores the artist’s personal interpretation of journeys through textiles.

6 September – 29 September

Swansea Studios @Swansea Museum

Events and Workshops

“Who do you think you are?” with Pen-y-Bryn School

Gallery One This exhibition comprises of a selection of work from Swansea Studios artists. Swansea Studios are located in the upper floors of the old Oscar Chess building, now the Dylan Thomas Theatre, in the Maritime Quarter of Swansea. Formed in 1979, Swansea Studios provides thirteen studios to artists on a long term basis, within a lively, supportive and dynamic working environment. The group, which reflects the diversity of artists and practices in Swansea, forms an integral part of the artistic community. Currently there are ten visual artists, including a ceramicist and five glass artists occupying the studios.

Long Gallery Pupils of Pen-y-Bryn school have created this vibrant exhibition by delving in to the lives of their relatives. The display explores the working lives of a range of Swansea men and women from dock workers to soldiers, shop workers to bus drivers. Come and explore the jobs they did, the clothes they wore and the food they ate in this family friendly exhibition. Pen-y-Bryn school, which has a unit for autistic pupils, educates pupils, aged 3-19, who have a wide range of additional learning needs.

15 October – 26 January (2014)

Swansea Museum is located on Victoria Road in the Maritime Quarter of Swansea (SA1 1SN)

Wallace: Evolution’s Forgotten Father Gallery One Discover the amazing story of the Victorian naturalist Alfred Russel Wallace who co-founded the theory of evolution alongside his much more famous contemporary Charles Darwin. The exhibition follows the story of Wallace’s life from his childhood in Usk to his working life in South Wales and his eventual explorations in the Amazon and Indonesia. This exhibition is part of Wallace100, an international programme of events to commemorate the one hundredth anniversary of Wallace’s death.

www.swanseamuseum.co.uk

12 November – 2 February (2014)

Open Tuesday – Sunday: 10am – 5pm (last admission 4.40pm)

How to find us

The Collections Centre can be found next to the Park and Ride car park, opposite the Liberty Stadium, in Landore, Swansea. (SA1 2JT)

Glamorgan Young Archaeologists’ Club (ages 9 - 16) Second Saturday of each month, 10.30am – 12.30pm To join contact glamorganyac@gmail.com Classic Motorcycle Show Dylan Thomas Square 23 June, 10am – 3pm National Archaeology Day 13 July, 10am – 4pm Vintage Home Crafts Fair 27 & 28 July, 10am – 4pm

Swansea Museum Collections Centre

For more information  01792 653763  swansea.museum@swansea.gov.uk  www.swanseamuseum.co.uk  swanseamuseum  @swanseamuseum

If you require this brochure in a different format please call 01792 635478. All details are correct at time of going to print. Closed Mondays except Bank Holiday Mondays

“You Should Ask Wallace” play by Theatre Na’Nog 19 & 26 October, 1pm – 2pm (pre-booking required) Creepy Crawly Craft 29 October, 1pm – 3pm The Big Draw with Wallace100 31 October, 10am – 1pm & 2pm – 4pm Local History Book Fair 2 November, 10am – 4pm

The Doodle House 25 July, 11am – 2pm

Lecture: Alfred Russell Wallace 1823 - 1913: Stations of His Life Highlights of His Scientific Achievements 12 November, 7pm – 8pm

My Ideal Home 1 August, 11am – 2pm

Christmas Craft Fair 23 & 24 November, 10am – 4pm

Mono print: Future Homes 8 August, 11am – 2pm

Christmas Craft workshop 30 November, 10am – 1pm & 2pm – 4pm2pm - 4pm

Summer Workshops

Liberty Stadium

Classic Motorcycle Show Collections Centre 22 September, 10am – 3pm

Origami Boats 15 August, 11am – 2pm Punch and Judy Puppets 22 August, 11am – 2pm Flags and Bunting 29 August, 11am – 2pm Glass Decorating 7 & 21 September, 10am – 4pm (pre-booking required)

www.swanseamuseum.co.uk


Amgueddfa Abertawe Arddangosfeydd a Digwyddiadau Haf/Hydref 2013

MYNEDIAD

AM DDIM

Arddangosfeydd 18 Mehefin i 1 Medi

Y Tu mewn i Gartrefi Cymru Oriel Un Mae'r arddangosfa deithiol hon gan y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnig cipolwg unigryw y tu mewn i gartrefi Cymru trwy'r oesoedd. Mae'r arddangosfa'n dangos lluniau archifol o gartrefi Cymru sy'n amrywio o'r bythynnod lleiaf a'r tai teras trefol i'r tai gwledig mwyaf mawreddog. Bydd detholiad o gelfi a chasgliadau domestig yr amgueddfa'n dod â'r lluniau diddorol hyn yn fyw. 9 Gorffennaf i 3 Tachwedd

“Journeys” gan Contexart

Ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 10am – 5pm (mynediad olaf 4.40pm) Ar gau ar ddydd Llun ac eithrio dydd Llun Gŵyl y Banc

Yr Oriel Hir Grwˆp sefydledig o artistiaid tecstilau yn Abertawe yw Contexart. Mae'r grwˆp yn datblygu syniadau a phrosiectau newydd yn barhaus ac yn cyflwyno celf decstilau i'r cyhoedd ehangach. Mae'r arddangosfa newydd hon yn archwilio dehongliad personol yr artist o deithiau drwy decstilau.

www.swanseamuseum.co.uk

6 Medi i 29 Medi

Stiwdios Abertawe @Amgueddfa Abertawe

12 Tachwedd i 2 Chwefror (2014)

Digwyddiadau a Gweithdai

“Who do you think you are?” gydag Ysgol Pen-y-Bryn

Oriel Un Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys detholiad o waith gan artistiaid stiwdio Abertawe. Mae Stiwdios Abertawe ar loriau uchaf hen adeilad Oscar Chess, sef Theatr Dylan Thomas bellach, yn Ardal Forol Abertawe. Mae Stiwdios Abertawe, a ffurfiwyd ym 1979, yn darparu tair ar ddeg o stiwdios i artistiaid am gyfnod tymor hir mewn amgylchedd gwaith bywiog, cefnogol a dynamig. Mae'r grwˆp, sy'n adlewyrchu amrywiaeth o artistiaid ac arferion yn Abertawe, yn rhan hanfodol o'r gymuned artistig. Ar hyn o bryd mae deg artist gweledol, gan gynnwys seramegydd a phum artist gwydr yn defnyddio'r stiwdios.

Yr Oriel Hir Mae disgyblion Ysgol Pen-y-Bryn wedi creu'r arddangosfa fywiog hon drwy ymchwilio i fywydau eu perthnasau. Mae'r arddangosfa'n ymchwilio i fywydau gwaith amrywiaeth o ddynion a menywod o Abertawe, o weithwyr ar y dociau i filwyr, o weithwyr siop i yrwyr bysus. Dewch i edrych ar y swyddi roeddent yn eu gwneud, y dillad roeddent yn eu gwisgo a'r bwyd roeddent yn ei fwyta yn yr arddangosfa hon sy'n addas i'r teulu. Mae Ysgol Pen-y-Bryn, sydd ag uned i ddisgyblion awtistig yn addysgu disgyblion 3-19 oed sydd ag amrywiaeth eang o anghenion dysgu ychwanegol.

15 Hydref i 26 Ionawr (2014)

Mae Amgueddfa Abertawe ar Heol Victoria yn Ardal Forol, Abertawe (SA1 1SN)

Wallace: Evolution’s Forgotten Father Oriel Un Dewch i ddarganfod stori ryfeddol Alfred Russel Wallace, y naturiaethwr Fictoraidd, a oedd wedi cyd-sefydlu theori esblygiad Charles Darwin, ei gydweithiwr mwy adnabyddus. Mae'r arddangosfa'n olrhain stori bywyd Wallace o'i blentyndod ym Mrynbuga i'w waith yn ne Cymru a'i anturiaethau yn yr Amason ac Indonesia. Mae'r arddangosfa hon yn rhan o Wallace 100, sef rhaglen ryngwladol o ddigwyddiadau i goffáu canmlwyddiant marwolaeth Wallace.

Ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 10am – 5pm (mynediad olaf 4.40pm)

Sut i ddod o hyd i ni

Clwb Archaeolegwyr Ifanc Morgannwg (9 i 16 oed) Ail ddydd Sadwrn bob mis rhwng 10.30am a 12.30pm. I ymuno, e-bostiwch glamorganyac@gmail.com

Crefftau Pryfetach 29 Hydref, 1pm – 3pm

Diwrnod Archaeoleg Cenedlaethol 13 Gorffennaf, 10am – 4pm

Y Sesiwn Tynnu Lluniau Fawr gyda Wallace100 31 Hydref, 10am – 1pm a 2pm – 4pm

Ffair Hen Grefftau Cartref 27 – 28 Gorffennaf, 10am – 4pm

Ffair Lyfrau Hanes Lleol 2 Tachwedd, 10am – 4pm

Y Tyˆ Dwdlan 25 Gorffennaf, 11am – 2pm Fy Nghartref Delfrydol 1 Awst, 11am – 2pm Liberty Stadium

Amgueddfa Abertawe Ganolfan Gasgliadau

Am fwy o wybodaeth  01792 653763  swansea.museum@swansea.gov.uk  www.swanseamuseum.co.uk  swanseamuseum  @swanseamuseum

Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformat arall, ffoniwch 01792 635478. Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Ar gau ar ddydd Llun ac eithrio dydd Llun Gwˆyl y Banc

Drama “You Should Ask Wallace” gan Theatr Na’Nog 19 a 26 Hydref, 1pm – 2pm (rhaid cadw lle ymlaen llaw)

Sioe Beiciau Modur Clasurol Sgwâr Dylan Thomas 23 Mehefin, 10am – 3pm

Gweithdai'r Haf

Mae’r Ganolfan Gasgliadau ger y maes Parcio a Theithio, gyferbyn â Stadiwm Liberty, yng Nglandwˆr, Abertawe (SA1 2JT)

Sioe Beiciau Modur Clasurol Amgueddfa Abertawe 22 Medi, 10am – 3pm

Monoprint: Cartrefi'r Dyfodol 8 Awst, 11am – 2pm Cychod Origami 15 Awst, 11am – 2pm

Darlith: Alfred Russell Wallace 1823 – 1913: Trobwyntiau ei Fywyd Uchafbwyntiau ei Gyflawniadau Gwyddonol 12 Tachwedd, 7pm – 8pm Ffair Grefftau'r Nadolig 23 a 24 Tachwedd, 10am – 4pm Gweithdy Crefftau'r Nadolig 30 Tachwedd, 10am – 1pm a 2pm – 4pm- 4pm

Pypedau Pwnsh a Siwan 22 Awst, 11am – 2pm Baneri a Baneri Bach 29 Awst, 11am – 2pm Addurno Gwydr 7 a 21 Medi, 10am – 4pm (rhaid cadw lle ymlaen llaw) www.swanseamuseum.co.uk

32778 13 swansea museum  

A guide to Swansea Museum's exhibitions and events

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you