Page 1

ar Weithiau, mae angen help ychwanegol iddynt blant, pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn us. fyw bywydau hapus, iach a llwyddiann cyngor, Mae’r Tîm Am y Teulu yn gallu cynnig ’n gallu help a chefnogaeth i ddod â’r bobl sy helpu ynghyd.


Sut mae’n gweithio Mae gan rywun – chi efallai – bryderon neu ofid am blentyn, person ifanc neu deulu.

Rydym yn cysylltu â chi ac yn trafod y pryderon yma gyda chi. Gyda’n gilydd, byddwn yn ystyried sut gallwn helpu.

Rydym yn gofyn i nifer bach o bobl rydym ni’n meddwl y bydden nhw’n gallu helpu ddod i gyfarfod Tîm Am y Teulu (TAT). Yn y cyfarfod, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gynllunio’r ffordd orau o helpu. Bydd UN person yn gwneud yn siwˆr bod y cynllun yn gweithio.

Mae gwneud pethau fel hyn yn golygu ■

Gwrando arnoch chi, siarad â chi, a gweithio gyda chi i weld beth sydd ei angen arnoch.

Rhannu gwybodaeth, gyda’ch caniatâd, fel na fydd yn rhaid i chi ddweud yr un peth wrth lawer o bobl.

Dylai hyn olygu bod yr help cywir yn cael ei gynnig ar yr adeg iawn er mwyn gwneud eich bywyd yn hapusach.

TîmAm Teulu y


Beth yw cyfarfod Tîm Am y Teulu (TAT)? ■

Cyfarfod bach yw hwn rhyngoch chi a’r bobl sydd wirioneddol am eich helpu.

Dim ond gyda’ch caniatâd chi y gellir ei drefnu.

Gallwch fod yn sicr y bydd pobl yn gwrando arnoch chi.

Byddwn yn gweithio gyda chi fel bo chi’n cael yr help angenrheidiol.

Byddwch yn cymryd rhan yn y penderfyniadau ynghylch sut bydd yr help yn cael ei ddarparu.

Bydd pawb yn y cyfarfod yn dewis un person a fydd yn arwain yn hyn ac a fydd yn gweithio’n agos gyda chi.

Gyda pha fath o bethau y gallwch chi gynnig help i ni? ■

Unrhyw anawsterau sydd gennych chi, eich plentyn neu’ch teulu

Anawsterau yn y gymuned

Problem mewn perthynas

Camddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Problemau tai

Pwysau a phroblemau bod yn rhieni

Beichiogrwydd yn yr arddegau

Problemau yn yr ysgol

Ymddygiad heriol gartref

Bwlio

Pobl ifanc yn gadael cartref/rhedeg i ffwrdd

Iechyd corfforol neu emosiynol gwael

DDIM YN SIWR? FFONIWCH (01792) 635400

ˆ

TîmAm Teulu y


Cael gwybod pa help sydd ei angen Ffurflen yw’r Asesiad Fy Myd sy’n cael ei defnyddio gyda chi i ystyried yr holl faterion pwysig ym mywyd plentyn neu berson ifanc – byddwn yn siarad am bethau fel Iechyd, Addysg, Perthnasoedd ac Ymddygiad. Bydd problemau sy’n ymwneud â magu plant fel afiechyd, camddefnyddio sylweddau, cam-drin yn y cartref, tai ac anawsterau ariannol yn cael eu hystyried hefyd.

Rhannu gwybodaeth Byddwn yn rhannu gwybodaeth dim ond gyda chaniatâd y person ifanc neu’r rhieni ac eithrio os oes perygl o niwed i blentyn neu berson ifanc. Fe wyddom pa mor anodd yw hi i ofyn am help pan fydd ei angen arnoch chi:

801 Ffoniwch (01792) 635400 neu 483

27543-11

i siarad â rhywun o TAT neu i adael neges.

Tim Am y Teulu  

team around the family welsh leaflet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you