Page 1

Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

1

На основу чл. 89, Закона о Основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 30. Статута Школе за основно и средње образовање “Свети Сава“, Умка, Школски одбор на седници одржаној .............................2013. године, донео је ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ "СВЕТИ САВА" За почетак школске 2012/2013. године, створени су повољнији услови у односу на ранији период, у циљу квалитетнијег извођења васпитно - образовног процеса и побољшања стандарда ученика у дому. Школска 2012/2013. година је завршена са 163 ученика. Кадровска структура је била задовољавајућа. У Школи за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" запослено је 37 дефектолога са високом стручном спремом и 18 наставника за одговарајуће предмете. У школи је запослено и 2 стручна сарадника, 1 са високом стручном спремом и 1 са вишом стручном спремом и 3 индивидуална наставника: логопед, реедукатор психомоторике и соматопед. Школа има 18 учионица (11 у основној, 7 у средњој), неадекватну фискултурну салу,

играоницу,

текстилну

радионицу,

графичку

радионицу,

радионицу

за

пољопривреду, машинску радионицу, керамичку радионицу, ликовну радионицу, кабинет за музику са медијатеком, кабинет за информатику, кабинете: психолога, социјалног радника, логопеда, соматопеда, реедукатора психомоторике, наставничку канцеларију, канцеларију директора, секретара и канцеларију шефа рачуноводства и благајника. У саставу школе са домом налазе се и друге пратеће просторије (кухиња, трпезарија, вешерница, ложионица, магацини, оставе, гаража). Све је доведено у стање редовне функционалности за нормалан живот и рад.

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА Школска година је започела са десет одељења у основној школи ( два одељења првог разреда). У средњој школи на почетку школске године формирано је такође десет одељења.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

2

На почетку школске 2012/2013. године формирано је и три одељења образовања одраслих са 17 ученика, који су похађали другу образовну годину. На крају школске године у школи је био 60 ученика у основној, 86 ученика у средњој школи и 17 ученика укључених у образовање одраслих. Укупан број је 163 ученика. Просечно бројно стање на нивоу школе је 6,31 ученика по одељењу. ПРИКАЗ БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ Основна школа (разред)

бројно стање

I -1

5

I-2

5

II

7

III

7

IV

5

V

4

VI

8

VII-1

8

VII-2

3

VIII

8

УКУПНО:

(10)

60

Средње образовање (разред)

бројно стање

ОР-1

8

ОР-2

9

ОР-3

9

OР-4

7

I-1

11

I-2

7

I-3

10

II-1

7

II-2

8

III

10

УКУПНО:

(10)

86


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

3

У основној школи има укупно 10 одељења, и у средњој школи 10 одељења ( четири одељења оспособљавања за рад у трајању од једне године, три одељења првог разреда, два одељења другог разреда и једно одељење трећег разреда ). Образовно - васпитни процес изводио се у сменама: - настава пре подне од 08 – 14:00 часова; - васпитни рад од 14 - 18 часова у основној школи и 14:15 – 18:15 часова у средњој школи. Ноћни рад у дому при школи регулисан је радом дефектолога из васпитне смене и здравственом службом. Подела дефектолога - васпитача по васпитним групама извршена је тако што се водило рачуна о потребама и интересовањима ученика. Рад суботом и недељом је организован по принципу дежурства са по два дефектолога и једном медицинском сестром. Професионално оспособљавање ученика средње школе обављало се у следећим подручјима рада: -Текстилство и кожарство ( у школској радионици ); - Хемија, неметали и графичарство ( у школској радионици ); - Машинство и обрада метала ( у школској радионици ); - Пољопривреда, производња и прерада хране ( у школској радионици ). У току школске 2012/2013. године, пригодним програмима обележени су: Дечја недеља, Дан просветних радника, Нова 2013. година, Дан школе и школска слава Свети Сава, Дан жена и матурско вече ученика завршних разреда основне и средње школе. III ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 3.1. Извештај о раду Школског одбора Решењем Скупштине града Београда 2010. Године именован је Школски одбор школе, који броји 9 чланова од којих три из редова запослених у школи, три из редова Савета родитеља а три су представници локалне заједнице.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

4

У поменутом периоду Школски одбор је, у складу са Статутом именовао комисије за одређене области као помоћна тела. У школској 2012/2013. години Школски одбор одржао је укупно пет седница и то: 14.09.2012. године, 25.01.2013. године, 27.02.2013. године, 05.04.2013. године и 03.06.2013. године. На

седницама

Школског

одбора

поред

чланова

Школског

одбора

присуствовали су и директор школе, секретар, представници синдиката школе као и други запослени, који су у својству известиоца, присуствовали седницама. На поменутим седницама, Школски одбор донео је укупно 38 одлука. На седницама школског одбора, поред осталог разматран је Финансијски план за 2013 годину, План набавки за 2013 годину, извештаје о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013. године, прибављено је мишљење у вези избора кандидата поводом расписаног конкурса за радна места наставника, разматран је извештај о раду директора школе за школску 2012/2013 годину, Годишњи план рада школе, Извештај о вредновању и самовредновању рада школе. Школски одбор је разматрао и извештај о извођењу једнодневне екскурзије и обављао друге послове у складу са законом и статутом. 3.2. Извештај о раду помоћника директора школе Професионалне активности помоћника директора школе, усклађене су са Годишњим програмом рада школе за школску 2012/2013. годину. У извештају су приказани поједини сегменти рада који прате динамику активности различитих садржаја у школи. Он обухвата следеће области : -

Набавка уџбеника, приручника и школског прибора према требовањима

наставника и стручних сарадника за основну и средњу школу ; -

Дежурства наставника у основној и средњој школи ;

- Анализа и праћење педагошке документације ( матичне књиге за основну и средњу школу, дневници образовно-васпитног рада за основну школу, књиге евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи, дневник осталих облика образовно-васпитног рада за основну школу, књига евиденције осталих обликa образовно-васпитног рада за средњу школу, глобални и оперативни планови рада и дневне припреме за час наставника основне и средње школe), планови рада стручних сарадника и индивидуалних наставника;


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

5

- Праћење реализације теоријске и практичне наставе кроз посете часовима по сопственом плану обиласка, по позиву појединих наставника и по налогу директора школe; - Припрема и реализација наставе, организација замене наставника у складу са потребама актуелне ситуације; - Координација рада стручних актива и других стручних органа у установи; - Унапређење квалитета образовно-васпитног процеса укључивањем мишљења и предлога наставника, васпитача и стручних сарадника кроз рад стручних актива, увођењем нових облика и метода наставних средстава и садржаја који се прилагођавају карактеристикама ученика и њихова евалуација; - Увођење у рад приправника и пружање подршке и помоћи њиховој адаптацији на рад и професионални развој; - Саветодавно-педагошки рад са ученицима основне и средње школе и са њиховим родитељима; - Вођење и реализација процеса професионалне оријентације ученика осмих разреда основне школе и ОР разреда средње школе; - Припрема и релизација завршних испита за ученике основне, средње школе и испита за стручну оспособљеност ученика ОР разреда средње школе; - Активно учешће у раду Стручног тима школе ; - Учешће у раду одговарајућих Комисија за пријем ученика у основну и средњу школу , за израду програмских садржаја Школског програма за основну школу за 2013/2014. годину , за израду Извештаја о раду о раду школе за школску 2012/2013. годину , за израду Годишњег програма рада школе за школску 2013/2014. годину , за израду Извештаја о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2012/2013. годину , за професионалну оријентацију ученика основне и средње школе ( осмог разреда и ОР одељења средње школе ) ; -

Организовање

и

припрема

екскурзија,

излета

и

институцијама и манифестацијама и извештавање о њима ;

посета

одговарајућим


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

6

3.3. Извештај о раду организатора практичне наставе Рад организатора практичне наставе базирао се на Годишњем програму рада школе за школску 2012/2013. годину. Приказани сегменти рада су пратили динамику школских активности. Пре почетка школске 2012/2013. године, извршене су припреме за реализацију практичне наставе у једногодишњем оспособљавању за рад, у двогодишњем образовању за рад и у трогодишњем средњем образовању. Утврђени су материјално – технички услови радионица и извршена је набавка

потребних

средстава,

опреме

и

материјала

за

рад.

Ученици

су

информисани о степенима и врстама занимања у нашим условима и извршено је анкетирање интересовања за избор занимања. Дата су обавештења о мерама заштите на раду, начин руковања материјалом, алатом и машинама, да би се спречиле повреде. Заједно са наставницима практичне наставе формиране су радне листе праћења постигнућа ученика по подручјима рада, које се воде током целе године. Анализирани су резултати ученика на практичној настави за сваки класификациони период и предузимане су мере за унапређење рада. Организатор практичне наставе је имао увид у глобалне, оперативне и дневне припреме наставника практичне наставе и залагао се да се оне правилно и на време попуњавају. Реализован је планирани фонд посете часовима практичне наставе по сопственом плану обиласка, по позиву појединих наставника и по налогу директора. У саветодавном раду сарађивано је са родитељима на „ Данима отворених врата“, где су разматрани предлози за побољшање будућег рада. Организатор практичне наставе је учествовао у припремама и реализацији завршних испита ученика средње школе по подручјима рада. Знатна пажња посвећена је припремама и реализацији Републичког такмичења ученика са посебним потребама у знању и вештинама по подручјима рада: Хемија, неметали и графичарство, Текстилство и кожарство, Машинство и обрада метала. Вођење и реализација процеса професионалне оријентације ученика осмих разреда основне школе и ОР разреда средње школе. Припрема и реализација


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

7

завршиних испита за ученике средње школе и испита за стручну оспособљеност ученика ОР разреда средње школе. Континуирано

су

подржаване

припреме

за

промовисање

ученичких

способности на изложбама одржаним у школи и ван ње. 3.3.1. Извештај о једногодишњем оспособљавању за рад ученика средње школе за школску 2012/2013. годину У оквиру стручног оспособљавања ученика ОР разреда средње школе, реализоване су следеће активности: - Праћење и процена постигнућа ученика на теоријској и практичној настави; - Вођење индивидуалне листе праћења помоћу које се има увид у психофизичке способности ученика; - Сарадња са родитељима ученика у вези са наставком школовања; - Мишљење психолога ради процене интелектуалних капацитета ученика у функцији одређивања трајања образовања; - Сарадња са Центрима за социјални рад и обезбеђивање подршке за даље школовање ученика; - Систематски преглед ученика ради утврђивања здравственог статуса у контексту даљег школовања; - Полагање испита за стручну оспособљеност. Сумирани су резултати праћења и процене ученика и предлог је следећи: 1. подручје рада Машинство и обрада метала - образовни профил бравар - 6 ученика 2. подручје рада Текстилстви и кожарство - образовни профил шивач текстила - 3 ученика - образовни профил конфекцијски шивач - 5 ученика 3. подручје рада Хемија, неметали, графичарство - образовни профил ситоштампар - 7 ученика - образовни профил помоћник картонажера - 4 ученика 4. подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране - образовни профил цвећар-вртлар - 7 ученика


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

8

3.4. Извештај о раду Наставничког већа У току школске 2012/2013. године реализоване су следеће седнице Наставничког већа: 31.08.2012. године : Подела предмета и наставника, разматрање и усвајање распореда

часова и одређивање дневних дежурстава, предлог за руководиоце

секција и усвајање распореда рада секција, избор уџбеника за школску 2012 / 2013. годину, усвајање распореда писмених задатака ,програм стручног усавршавања наставника,

васпитача

и

стручних

сарадника

за

школску

2012/2013.

год.,

организација припремне наставе и самог полагања разредних испита за ученике који нису забршили разред, предлог да ученик Симић Иван буде усмерен у редовну школу. 14.09.2012 године : Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и вредновању рада школе, разматрање и усвајање Годишњег програма рада школе, организација припремне наставе и полагања разредног испита. 08.11.2012 године : Анализа васпитно – образовног рада на крају првог класификационог периода школске 2012/2013 године, успех и дисциплина ученика. 15.11.2012. године : Корекције распореда у основној школи, корекције распореда у средњој школи. 26.12.2012. године : Разматрање реализације образовно – васпитног плана и програма на крају првог полугодишта, успех и дисциплина ученика, професионална орјентација ученика ОР одељења. 27.12.2012. године : Промене предавача за поједине предмете у основној школи, корекција распореда у средњој школи и промене предавача за поједине предмете. 28.03.2013.године:

Обавештење

Наставничког

већа

о

ванредном

инспекцијском надзору, разматрање молбе одељенског старешине Нинковић Снежане. 11.04.2013. године : Разматрање реализације образовно – васпитног плана и програма на крају трећег класификационог периода, успех и дисциплина ученика, припреме за одлазак на пролећни распуст. 22.05.2013. године : Анализа реализације образовно – васпитног плана и програма за друго полугодиште завршних разреда основне и средње школе, извештај са републичких такмичења ученика по подручјима рада, извештај са


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

9

полагања завршних испита ученика, припреме за једнодневну екскурзију ученика завршних разреда, усвајање предлога Одељенских већа за ученике генерације школске 2012/2013.год., родитељски састанак за ученике завршних разреда, организација припреме матурске свечаности. 07.06.2013. године : Анализа и реализација образовно – васпитног плана и програма за друго полугодиште 2012 /2013 године за основну школу, успех и дисциплина ученика, похвале и награде одличним ученицима. 13.06. 2013. године : Анализа реализације образовно – васпитног плана и програма на крају другог полугодишта школске 2012 / 2013 за средњу школу, успех и дисциплина ученика, извештај о једногодишњем оспособљавању ученика средње школе. 25.06.2013. године: Разматрање и усвајање извештаја одељенског већа средње школе, формирање комисије за припрему документације за извођење рекреативне наставе, комисије за Годишњи извештај рада школе за 2012/2013 годину и израду Годишњег плана рада школе за предстојећу 2013/2014 годину. 26.08. 2013. године: Припреме за наступајућу школску годину; Предлог и усвајање одобрених уџбеника за школску 2013/2014. годину. 30.08.2013. године: Усвајање распореда часова и дневних дежурстава, усвајање распореда суботњих дежурстава, усвајање распореда писмених задатака за школску 2013/2014. годину. 3.5. Извештај о раду Одељенских већа 3.5.1. Извештај о раду Одељењског већа млађих разреда основне школе (од I до IV разреда) У току школске 2012/2013 године, одржано је шест седница Одељењског већа млађих разреда основне школе по следећем распореду: - 28.08.2012. год., 07.11.2012. год., 25.12.2012. год., 10.04.2013. год., 21.05.2013.год., 05.06.2013. год. 24.06.2013. год. и 26.08.2013. године. Састанцима су присуствовали наставници и васпитачи млађих разреда као и стручни сарадници, директор, помоћник и заменик директора школе. На седницама су разматране следеће теме: - Организација образовно-васпитног рада за школску 2012/2013 годину;


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

10

- Подела наставника и васпитача по одељењима; - Разматрање распореда часова; - Избор руководиоца већа и актива; - Дневни ритам рада школе; - Избор руководиоца секција; - Избор комисија за наставу у природи; - Реализација образовно-васпитног плана и програма по квалификационим периодима; - Успех и дисциплина ученика; - Похвале и награде ученицима за постигнуте резултате у школи и ван ње; - Припреме ученика за одлазак на распуст. - Договор око избора дестинације за извођење наставе у природи за школску 2012/2013. год. - Текућа питања кроз која се расправљало о актуелној проблематици у реализацији васпитно-образовног плана и програма рада. 3.5.2. Извештај о раду Одељењског већа старијих разреда основне школе (од V до VIII разреда) У току школске 2012/2013. године, одржано је шест седница одељењског већа старијих разреда основне школе: 28.08.2013. године: Усвајање записника са претходне седнице

одењенског

већа, подела наставника и васпитача по одељењима и васпитним групама, подела предмета на наставнике, разматрање распореда часова и дневних дежурстава, избор руководиоца одељенског већа, Стручног актива, секција за школску 2012/2013.год., избор уџбеника за школску 2012/2013. год., распоред писмених задатака из Српског језика и Математике за школску 2012/2013. год., програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 06.11.2012. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају првог класификационог периода школске 2012/2013. године, успех и дисциплина ученика. 25.12.2012. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају

првог

полугодишта

школске

2012/2013.

год.,

успех

ученика,похвале и награде, одлазак ученика на зимски распуст.

и

дисциплина


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

11

10.04.2013. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају трећег класификационог периода школске 2012/2013. године; успех и дисциплина ученика. 21.05.2013. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма завршног (VIII) разреда на крају

другог полугодишта школске 2012/2013. године,

успех и дисциплина, похвале и награде, предлог за ученика генерације, извештај са професионалне оријентације за ученике завршних разреда, припреме за одлазак на екскурзију, припреме за завршни испит, предлози о одласку ученика на наставу у природи у школској 2013/2014. години. 06.06.2013. године: Реализација образовног-васпитног плана и програма на крају школске 2012/2013 године, успех и дисциплина ученика, похвале и награде, припреме за одлазак на летњи распуст. 24.06.2013. године : Анализа целокупног васпитно – образовног рада школе, предлози за побољшање рада у наредној школској 2013/2014. години. 26.08. 2013. године: Припреме за наступајућу школску 2013/2014. годину. Кроз текућа питања решавани су актуелни проблеми и разматрани су разни предмети. 3.5.3. Извештај о раду Одељењског већа средње школе У школској 2012/2013. години одржано је осам одељенских већа средње школе: 24.08.2012. године : Подела наставника и васпитача по одељењима и васпитним групама, подела предмета на наставнике, разматрање распореда часова и одређивање дневних дежурстава, избор руководиоца одељенског већа, стручног актива и стручних већа за школску 2012/2013. годину, предлог за руководиоце секција и усвајање распореда секција, усвајање распореда писмених задатака, избор уџбеника за школску 2012/2013., програм стучног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. годину. 13.09.2012. године : Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и вредновању рада школе за школску 2012/2013. год., разматрање и усвајање Годишњег плана и

програма рада школе за школску 2012/2013., разматрање и

усвајање Извештаја о раду школе за школску 2011/2012., разматрање и усвајање


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

12

Извештаја директора школе за школску 2011/2012. годину, организација припремне наставе и полагања разредног испита. 07.11.2012. године : Реализација образовно – васпитног плана и програма на крају првог класификационог периода школске 2012/2013. године, успех и дисциплина ученика. 13.12.2012. године: Разматрање проблема везаних за нередовно похађање наставе ученика средње школе. 24.12.2012. године : Реализација образовно- васпитног плана и програма на крају првог полугодишта школске 2012/2013. године, успех и дисциплина ученика, припреме за одлазак на зимски распуст. 11.04.2013. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају трећег класификационог периода школске 2012/2013. године, успех и дисциплина ученика, припреме за одлазак на пролећни распуст. 24.04.2013. године: Разматрање проблема везаних за ученике који нису редовни на настави. 22.05.2013. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма завршних разреда ученика средње школе, успех и дисциплина ученика, похвале и награде ученика и прелог за ученика генерације, извештај са полагања завршних испита ученика средње школе. 13.06.2013. године: Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају другог полугодишта школске 2012/2013. године, успех и дисциплина ученика, извештај о једногодишњем оспособљавању за рад ученика ОР разреда. 24.06.2013. године : Припреме за наступајућу школску годину. 26.08. 2013. године: Припреме за наступајућу школску 2013/2014. годину; Подела предмета на наставнике, разматрање распореда часова, одређивање дневних дежурстава, избор уџбеника за школску 2013/2014. годину, распоред писмених задатака, председници одељењског и стручних већа. Под текућим питањима током школске 2012/2013. године, на седницама Одељенског већа средње школе дискутовало се о актуелној проблематици у образовно-васпитном раду.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

13

3.5.4. Извештај о раду образовања одраслих Школске 2012/13. одрасли полазници су уписали II образовну годину распоређени у три одељења. Одрасле полазнике чини 17 корисника Дома за децу и омладину ометену у развоју из Сремчице, старијих од 15 година, који немају завршено основно образовање. План и програм рада основног образовања одраслих састављен је према важећем „Правилнику о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих“ из 1991 године („Службени гласник РС“ 6/1991) по коме наша yстанова обавља делатност образовања одраслих. Програм подразумева завршетак два разреда у току једне школске године па су полазници завршили III i IV разред у току школске 2012/13. године. У III/1 разред, уписано је девет ученика, пет дечака и четири девојчице. Сви ученици су завршили II образовну годину која подразумева трећи и четврти разред и постигли следећи успех: у трећем разреду 3 одлична, 2 врло добра, 4 добра. Просечна оцена одељења је 3,77; У IV/1 разреду: 3 одлична, 3 врло добра, 3 добра. Просечна оцена одељења је 3,88; Дисциплинских прекршаја, проблема и неоправданих изостанака није било. Нема неоцeњених ученика. План и програм су реализовани, уз индивидуализацију и прилагођавање програмских садржаја и метода психофизичким способностима ученика. У III/2 разред, уписано је четири ученика, два дечака и две девојчице. Сви ученици су завршили II образовну годину - трећи и четврти разред и постигли следећи успех: у трећем разреду 2 одлична, 2 врло добра, 2 добра. Просечна оцена одељења је 4.24; У IV/2 разреду:одличних 2, врло добрих 2. Просечна оцена одељења је

4,33; Дисциплинских прекршаја, проблема и неоправданих

изостанака није било. Нема неоцeњених ученика. План и програм су реализовани, уз индивидуализацију и прилагођавање програмских садржаја и метода психофизичким способностима ученика. У III/3 разред, уписано је четири ученика, дечака. Сви ученици су завршили II образовну годину - трећи и четврти разред и постигли следећи успех: у трећем разреду: 1 одличaн, разреду:

3

врло добар. Просечна оцена одељења је 4,16; У IV/3

2 одличан, 2

врло добар. Просечна оцена одељења јe 4,24;

Дисциплинских прекршаја, проблема и неоправданих изостанака није било. Нема неоцeњених ученика. План и програм су реализовани, уз индивидуализацију и


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

14

прилагођавање програмских садржаја и метода психофизичким способностима ученика. У другој образовној години одраслим полазницима сва три одељења, уведен је факултативни предмет физичко васпитање, обзиром да је постојала потреба и адекватни услови. План и програм су реализовани уз индивидуализацију и прилагођавање програмских садржаја и метода психофизичким способностима ученика. Сви ученици су позитивно оцењени. 3.6. Извештај о раду стручних већа 3.6.1. Извештај о раду стручног већа наставника ликовне културе Септембар - Разматрање предлога садржаја наставног плана и програма и распоред наставног градива у средњој школи за текућу школскугодину. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника према Каталогу акредитованих обука за 2012-14. Новембар- Проширивање примене наставних средстава.Увођење наставника у примену техника креативне и ликовне радионице. Децембар- Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања. Јануар- Евалуација реализације наставног плана и програма у првом полугодишту текуће школске године. Предлози за унапређење наставног процеса. Фебруар- Разматрање координације рада са ликовном и креативном секцијом. Рад на новим ликовним техникама. Март- Припреме за учешће на ликовним манифестацијама на нивоу града Београда. Април- Учешће на ликовним манифестацијама ученика, постигнути резултати и припреме за манифестације које следе. Мај- Разматрање тешкоћа наставника у реализацији програмских садржаја и начина превазилажења истих. Јун-Евалуација и анализа рада у текућој школској години и предлози за усавршавање.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

15

3.6.2. Извештај о раду стручног већа наставника музичке културе Септембар- Разматрање планова рада наставника за предмет Музичка култура за школску 2012/2013 годину. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према каталогу стручног усавршавања наставника. Новембар- Коришћење наставних средстава и компјутерске технологије у настави музичке културе. Децембар- Анализа оцењивања ученика и уједначавање критеријума оцењивања. Јануар- Евалуација реализације програмских садржаја и предлози за унапређење наставног процеса. Фебруар- Корелација предмета музичка култура са сродним предметима. Март- Стручно предавање на тему „ Музички инструменти “. Април- Анализа реализације програма образовно – васпитног рада и уједначавање критеријума оцењивања. Мај- Анализа и разматрање програма рада за предмет музичка култура. Јун- Евалуација рада стручног већа и предлози за усавршавање образовно васпитног рада у следећој школској години. 3.6.3. Извештај о раду стручног већа наставника физичког васпитања Септембар- Разматрање планова рада наставника за предмет Физичко васпитање за школску 2012/2013. годину. Октобар- Припрема за регионално такмичење у фудбалу. Новембар-

Разматрање

рада

спортске

секције

и

усмеравање

ученика

на

одговарајуће спортове. Децембар- Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања. Јануар- Разматрање програма стручног усавршавања и одабир тема према Каталогу стручног усавршавања наставника. Фебруар- Припрема за регионално такмичење у стоном тенису. Март- Евалуација постигнутих резултата на регионалном такмичењу у фудалу и стоном тенису. Април- Припрема за регионално такмичење у кошарци и атлетици. Мај- Припреме за републичко такмичење и оцена оствареног успеха на регионалном такмичењу у кошарци и атлетици.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

16

Јун- Анализа рада и предлози за усавршавање васпитно – образовног рада из предмета физичко васпитање.

3.6.4. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада Машинство и обрада метала План рада за ову школску годину обухвата теме битне за побољшање квалитета рада у овој области. Обрађено је девет тема које су распоређене по месецима. Септембар-Обрађена тема о планирању и

набавци стручне литературе и

приручника. Октобар - Обрађена тема- корелација наставних програма сродних предмета. Новембар- Тема је усаглашавање програма теоретске и практичне наставе. Децембар- Обрађена тема је анализа употребе наставних средстава. У другом полугодишту, због распуста кренуло се са темом из фебруара дефинисање и усаглашавање критеријума оцењивања. Март- Обрађена тема - дефинисање фундаменталног знања из стручних машинских предмета. Април - Организација и одржавање радног места. Мај- Карактеристике образовних профила. Јун- Тема је била опремљеност радионице и радног места за машинску обуку. Осим наставника теоретске и практичне наставе, Већу су присуствовали, зависно од теме, наставници предмета који су у корелацији са машинском групом предмета. 3.6.5. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада Текстилство и кожарство Септембар- Разматрање планова рада наставника стручних теоретских предмета и практичне наставе за школску 2012/2013. годину. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према каталогу стручног усавршавања наставника. Новембар- Побољшање коришћења наставних средстава у циљу припреме ученика за примену стечених знања у пракси. Децембар- Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

17

Јануар- Евалуација реализације наставног плана и програма и евентуални предлози за побољшање у преношењу програмских садржаја ученицима. Фебруар- На састанку стручног већа су разматране теме за такмичење на републичком нивоу и договорено да се предлози практичних радова и тестова припреме за следећи састанак. Март- Учешће на састанку Стручног актива за подручје рада Текстилство и кожарство на републичком нивоу. Април- Припреме за Републичко такмичење ученика завршних разреда средње школе из подручја рада Текстилство и кожарство. Мај- Реализација 15. Републичког такмичења ученика завршних разреда средње школе и евалуација успеха ученика на такмичењу. - Организовање састанка стручног актива на републичком нивоу са циљем измене и допуне плана и програма а у смислу модернизације старих програмских садржаја. Јун- Евалуација, анализа рада и предлози за усавршавање наставно – васпитног рада у наредној школској години. 3.6.6. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Септембар- Разматрање плана и програма рада наставника. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема из Каталога стручног усавршавања наставника за школску 2012/2013. год. Новембар- Побољшање коришћења наставних средстава у циљу припреме ученика за примену стечених знања у пракси. Децембар- Анализа оцењивања ученика,уједначавање критеријума оцењивања и корелација са сродним предметима. Јануар- Евалуација реализације програмских садржаја и предлози за њихово усавршавање. Фебруар- Стручно предавање-Слободна тема екологије. Март- Анализа корелације између сродних предмета и евалуација реализације. Април- Анализа реализације програма образовно – васпитног рада и уједначавање критеријума оцењивања ученика. Мај- Стручно предавање на тему Екологија и заштита животне средине.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

18

Јун-Евалуација рада стручног већа и предлози за усавршавање наставно – васпитног рада у наредној школској години.

3.6.7. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада Хемија, неметали и графичарство

Септембар- Разматрање планова рада наставника у обиму и у складу са захтевима праксе. Направљен је распоред о одржавању практичне наставе и теоријских предмета као и распоред практичне наставе за ОР одељења. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према Каталогу стручног усавршавања наставника за школску 2012/2013 годину. Новембар- На састанку је разматрано питање примене катера у циљу коришћења модерних технолошких средстава при штампању текстила и прављењу техничког цртежа за сложиве кутије, извршена је инсталација компјутерског програма и направљени су пробни узорци. Децембар- После извршеног увида у књиге евиденције и оцењивања ученика, закључено је да су у складу са њиховим психофизичким способностима. Јануар- После увида у књиге евиденције и оцењивања ученика, чланови већа су констатовали да је плани програм реализован у целости. Дат је предлог да се набавком нових дидактичких средстава побољша ток технолошког процеса у практичној настави. Фебруар- На састанку стручног већа су разматране теме за такмичење на републичком нивоу и договорено да се предлози практичних радова и тестова припреме за следећи састанак. Март- Припреме за 15. Републичко такмичење ученика средње школе, које ће се одржати 10.04.2013. у Сремској Митровици, где су се руководиоци такмичарских екипа договорили о начину израде практичног рада као и о теоријским питањима. Април- Реализација 15. Републичког такмичења ученика средње школе и евалуација успеха на такмичењу. У оквиру образовног профила „ помоћник картонажера“ наши ученици су освојили друго место, а у оквиру образовног профила „ ситоштампар “ наши ученици су заузели три трећа места. Мај- Предлог за измене и допуне плана и програма а у смислу модернизације


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

19

старих програмских садржаја и евентуалним додавањем нових занимања. Јун- Анализа рада и предлози за усавршавање наставно – васпитног рада у наредној школској години.

3.6.8. Извештај о раду стручног већа наставника за предмете природних наука Током школске 2012/2013 године одржано је 10 стручних већа за предмете природних наука. Септембар- Разматрање планова рада наставника за предмете природних наука за школску 2012/2013 годину. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према Каталогу стручног усавршавања наставника. Новембар- Разматрана је могућност примене компјутерске технике у циљу припреме ученика за интеграцију у ширу друштвену средину. Децембар- На основу увида у књигу евиденцију дошло је до закључка да су ученици објективно оцењивани у складу са њиховим могућностима. Јануар- Евалуација реализације наставног плана и програма и предлози за њихово побољшање. Фебруар- Договорено је да обим тема из наставног садржаја теоретске наставе буде у корелацији са предметима практичне наставе коју ученик похађа. Март- Могућности ученика налажу да се општи бројеви избегавају кад год је то могуће, а рационални бројеви у децималном запису у већини случајева користе. Април- Анализа реализације програма образовно – васпитног рада и уједначавање критеријума оцењивања. Мај- Стручно предавање је на тему „ Рачунарске операције множење и дељење у функцији свакодневног сналажења на пракси “, где је усмено проверавање преложено као корисно . Јун- Евалуација, анализа рада и предлози за побољшање образовно – васпитног рада у наредној школској години.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

20

3.6.9. Извештај о раду стручног већа наставника за предмете друштвених наука Септембар- Утврђивање основа за годишњи програм рада, распоред наставног градива за школску 2012/2013 годину, коришћење нових уџбеника одобрених од Министарства просвете. Утврђивање распореда,тематике и форме писмених задатака. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према каталогу стручног усавршавања наставника. Планирање посете Међународном сајму књига. Новембар- Иновације у настави: наставна средства, облици и методе које се користе, интерактивна настава, игровне и драмске активности, коришћење наставних средстава компијутерском техником. Извештај о раду Стручног већа. Децембар- Самоевалуација и корекција-разматрање позитивних страна и проблема у реализацији часова одређених наставних јединица и корекција за будуће планирање. Уједначавање критеријума оцењивања ученика. Јануар- Евалуација реализације наставног плана и програма, вредновање квалитета и ефикасности наставе, праћење напредовања ученика. Праћење стручних семинара и предавања на градском и републичком нивоу. Фебруар- Разматрање резултата рада наставника, корелација између наставног градива предмета друштвених наука. Март- Сарадња чланова Стручног већа при будућем планирању. Април- Евалуација успеха ученика, провера временске усклађености наставих јединица. Мај- Припрема извештаја за Наставничко веће по класификационим периодима за школску 2012/2013 годину. Јун- Анализа рада Стручног већа и предлози за побољшање квалитета рада у наредној школској години, предлог набавке нових књига, опреме и учила за наредну школску годину.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

21

3.6.10. Извештај о раду стручног већа наставника за предмет Основи технике рада са праксом У току школске 2012/2013. године Стручно веће наставника за предмет Основе технике рада са праксом одржавано је једном месечно и разматране су следеће теме: Септембар- Разматрање планова рада наставника за предмет Основе технике рада са праксом за школску 2012/2013. годину. Октобар- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање адекватних тема, према Каталогу стручног усавршавања наставника за 2012/2013. годину. Новембар- Побољшање коришћења наставних средстава у циљу припреме ученика за примену стечених знања у пракси. Децембар- Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања и корелација са сродним предметима. Јануар- Евалуација реализације наставног плана и програма и предлози за њихово побољшање. Фебруар- Стручно предавање на тему „ Заштита на раду и коришћење средстава заштите“. Март- Анализа корелације између сродних предмета и евалуација реализације. Април- Анализа реализације програма образовно – васпитног рада и уједначавање критеријума оцењивања Мај- Усмеравање ученика по подручјима рада у односу на њихове могућности. Јун- Евалуација, анализа рада и предлози за усавршавање наставно – васпитног рада у наредној школској години. 3.6.11. Извештај верске наставе- Православни катихизис Посета манастира Фенек и фрушкогорских манастира Петковица, Беочин и Шишатовац ученика средње школе, 23 март 2013. год. Крајем априла одржана је продајна изложба фарбаних јаја ученика основне и средње школе у просторијама Општине Чукарица. Сав приход од продаје јаја из свих школа на подручју општине додељен је ученици VIII разреда Николини Ђокић. Нешто касније одржана је и изложба фарбаних јаја ученика основне и средње школе испред храма Светог Саве у Београду.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

22

25. маја ученици основне школе су учествовали на Литургијском фестивалу, у организацији Општине Чукарица, у дворишту цркве на Жаркову присуствовајући Литургији и учествовајући у играма. 3.6.12. Извештај наставе грађанског васпитања У школској 2012/2013 години настава је реализована у складу са планом и програмом и индивидуалним потребама али и способностима ученика. Наставу грађанског васпитања похађало је 40 ученика средње школе и 20 ученика основне школе. Реализација програмских садржаја је успешно спроведена. 3.6.13. Извештај наставе енглеског језика У школској 2012/2013 години наставу енглеског језика су реализовале Тања Андрић и Кристина Брковић у одељењима првог, другог и трећег разреда основне школе, све укупно 25 ученика. Настава енглеског језика је извођена након опсервасционог периода по ИОП – у 2, а ученици су у складу са својим способностима савладали програмски садржај. Углавном разликују говор на страном од српског језика. Неколико ученика је механички усвојило пар једноставних речи и израза који немају употребну вредност. Позитивно реагују на ритам песмица на енглеском језику, док је приликом усвајања нових појмова на енглеском језику примећен изузетно јак разграђујући ефекат на ионако сиромашни појмовни фонд српског (матерњег) језика, уз пратеће негативне ефекте у понашању. Садржај предвиђен ИОП – ом треба понављати и даље, са акцентом на развоју свих структура психомоторног спрега.

3.7. Извештај о раду стручних већа 3.7.1. Извештај о раду Стручног већа млађих разреда основне школе На састанцима Стручног већа наставника млађих разреда основне школе реализовани су сви планирани садржаји за школску 2012/2013. год. Септембар- Разматран је План и програм рада школе, испланирано је стручно усавршавање наставника на основу Каталога стручног усавршавања за школску


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

23

2012/2013. год. Разматран је годишњи план рада за све предмете и распоред остваривања тематских целина. Октобар- Размотрена је употреба очигледних средстава у настави, испланирана је сарадња са локалном заједницом,одабрани су часописи за ученике као и помоћна литература и дидактичка средства у настави. Новембар- Планирана је реализација ваннаставних активности и рад у истим, усклађени су индивидуални планови рада наставника према потребама рада у хетерогеним групама. Децембар- Разматрана је сарадња са родитељима, стручним и социјалним службама као и критеријуми за оцењивање ученика. Јануар- Разматрани су предлози и мере за побољшање успешности наставног процеса. Фебруар- Разматрана је улога рачунара и могућност примене истог у настави. Март- Предложена је интерпретација наставних садржаја и разматран план излета и посета. Април- Реализоване су припреме за такмичења ученика,извршена је корелација програмских садржаја и њихово инкорпорисање у процес наставе наставе у природи. Мај- Разматрани су предлози у вези са реализацијом наставе у природи у школској 2013/2014 години. Јун- Анализиран рад Стручног актива као и успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта и договорене су мере за побољшање успеха у наредној школској години. 3.7.2. Извештај о раду стручног већа старијих разреда основне школе На састанцима Стручног већа наставника старијих разреда реализовани су сви планирани садржаји за школску 2012/2013. годину. Септембар- Разматран је Годишњи програм рада школе. Октобар- Разматрана је употреба очигледних средстава у настави и планирана сарадња са локалном заједницом. Новембар- Планирана је реализација ваннаставних активности. Децембар- Размотрена је сарадња наставника и стручних служби са родитељима и старатељима ученика,и другим социјалним партнерима. Јануар- Извршене су припреме за прославу Дана школе, школске славе Светог Саве. Фебруар- Размотрен извештај са семинара „ Сабор дефектолога “ и размотрен Правилник о стручном усавршавању наставника. Март- Планирани су излети и екскурзије за школску 2012/2013. год. и предложен је план реализације наставе у природи за школску 2013/2014 годину.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

24

Април- Извршене су припреме за такмичења ученика у оквиру сусрета Специјалних основних школа. Мај- Разматрана је реализација опоравка ученика у природи за школску 2013/2014. годину. Јун- Анализиран је рад Стручног актива, као и успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта и размотрене су мере за побољшање успеха 3.7.3. Извештај о раду стручног већа средње школе Током школске 2012/2013. године одржано је десет састанака и разматране су следеће теме: 10.09.2012 године - Разматран је план рада наставника за наступајућу школску годину,разматран је правилник о стручном усавршавању и стицању знања наставника,васпитача и стручних сарадника. 08.10.2012 године- Употреба рачунара у настави и осталих аудио-визуелних средстава. 19.11.2012 године- Евалуација оцењивања ученика. 24.12.2012 године- Извештај са семинара одржаног 07.12.2012 године на тему „Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању“. 29.01.2013 године- Анализа корелације између појединих предмета. 18.02.2013 године- Разматран је Правилник о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 18.03.2013 године- Разматрање и анализа корелације и сарадње наставника и стручних сарадника- тимски рад. 22.04.2013 године- Разматрање предности наставе у природи и екскурзија ученика; - Реализација 15. Републичког такмичења из подручја рада „ Хемија, неметали, графичарство “ 27.05.2013 године- Извештај са семинара на тему „Млади и игра“ који је реализован у Риму, реализација 15. Републичког такмичења из подручја рада „Текстилство и кожарство“ и „ Машинство и обрада метала“. 10.06.2013 године- Евалуација васпитно-образовног рада- реализација, резултати; - Извештај са семинара на тему „Ангажован наставник- како пробудити и инспирисати ученикa


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

25

3.8. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма У току школске 2012/2013 године одржано је десет састанака Стручног актива за развој школског програма: Септембар-Разматрање предлога садржаја школског програма за школску 2012/2013 Октобар- Евалуација циљева и задатака школског програма. Новембар- Разматрање садржаја обавезних и изборних предмета, предлози за унапређење - млађи разреди. Децембар- Разматрање садржаја обавезних и изборних предмета, предлози за унапређење– старији разреди. Јануар- Разматрање и предлози за побољшање програма васпитног рада. Фебруар- Разматрање облика извођења програма и предлози за побољшање. Март- Разматрање начина и поступака остваривања прописаних наставних планова и програма. Април- Разматрање облика извођења програма и предлози за побољшање. Мај- Евалуација циљева и задатака школског програма.

3.9. Извештај о раду Педагошког колегијума Педагошки колегијум школе сачињавају руководиоци стручних већа и њиме руководи директор школе или помоћник директора. Рад педагошког колегијума се одвијао у складу са Програмом рада педагошког колегијума за школску 2012/2013. годину и укључивао је следеће : - Анализа рада у обавезној и допунској настави и предлози за унапређивање наставних и ваннаставних активности ; - Праћење обухваћености ученика ваннаставним активностима ; - Анализа успеха и дисциплине ученика ; - Анализа проблема у коришћењу постојећих наставних средстава и планирање набавке нових ; - Праћење реализације учешћа ученика на такмичењима и смотрама; - Анализа рада стручних већа и одељенских већа ; - Анализа дежурства наставника и безбедност ученика у школи ; - Анализа рада са родитељима и предлози за побољшање ; - Анализа реализације екскурзија и наставе у природи и предлози за наредну школску годину;


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

26

- Планирање и праћење реализације стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника ; - Израда педагошких профила, ИОП-а 2 и евалуација ИОП-а 2; - Анализа процеса вредновања и самовредновања рада школе ; - Планирање реализације развојних задатака школе и праћење и подршка њиховом остварењу ; - Дефинисање начина обавештавања родитеља и наставника о активностима у школи ; - Предлози нових садржаја у раду Педагошког колегијума, као што је разматрање питања и заузимање ставова у вези са пословима директора ( старање о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада старање о остваривању развојног плана школе организовање педагошко- инструктивног увида и надзора и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника; - Планирање стручног усавршавања запослених ; О закључцима донешеним на састанцима Педагошког колегијума редовно је обавештавано Наставничко веће школе. 3.10. Извештај о раду Педагошког већа Кроз Педагошко веће реализован је план и програм за школску 2012/2013 годину. Седнице Педагошког већа су заказиване и реализоване по предвиђеном плану и на предлог васпитача по насталој потреби: Септембар- Извршена је организација васпитног рада за ову школску годину. Васпитни рад се обавља у послеподневним часовима по утврђеном распореду. Ноћни рад у дому регулисан је радом два дефектолога – васпитача и једном медицинском сестром. Васпитни рад обухвата следеће области: интелектуално васпитање корепетиција, здравствено и физичко васпитање, умно и радно васпитање, морално и друштвено васпитање и естетско васпитање. Формирано је 14 васпитних група и одређени васпитачи за рад. У основној школи девет васпитних група а у средњој петваспитних група. Педагошка документација у васпитном раду обухвата: годишњи програм и план рада, месечни програм рада, дневне припреме васпитача, дневник васпитног рада и књигу дежурства. Октобар- Организована је приредба поводом Дечје недеље и пријем ученика првог разреда у Дечји савез. Организоване су слободне активности на бази


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

27

склоности, интересовања, способности и добровољности у школским радионицама ( текстилна, драмска, спортско рекреативна, еколошка, информатичка). Новембар- Извршена је процена понашања ученика на основу праћења. Процена је обухватила целокупну личност ученика. На основу анализе, највећи број ученика успешно прати и активно учествује у реализацији васпитног процеса. Тимски су обрађени ученици који снижено реагују у односу на своје стање и са тешкоћом прате реализацију васпитног процеса и ученици који повишено реагују услед свог психомоторног немира, васпитне запуштености и сл. Децембар- Разматрана је сарадња васпитача и стручних служби, сарадња са родитељима, старатељима и Центрима за социјални рад, успех ученика и припреме за одлазак на зимски распуст. У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију организован је програм менторства. Реализована је и Новогодишња приредба, као и подела пригодних пакетића свим ученицима школе. Јануар- Извршене су и реализоване припреме за прославу Дана школе и школске славе „ Свети Сава". Ученицима је осмишљено целодневно славље: свечани ручак, учешће у приредби као и додела пригодних пакетића. Размотрена је сарадња са медицинском и техничком службом. Фебруар- У току овог месеца разматрана је педагошка документација у васпитном раду. Извршене су припреме ученичких радова за предстојеће изложбе. У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију по посебном програму „ Методике васпитног рада“ организован је програм менторства при чему су дефектолози имали огледна предавања по васпитним областима. Март- Организоване су и реализоване припреме обележавања 8. марта пригодним програмом у школи.Разматране су мере инспекцијског надзора у школи. Април- Извршена је анализа постигнућа свих ученика по васпитним групама на крају трећег класификационог периода, као и припреме за одлазак на пролећни распуст. Извршене су припреме за предстојеће такмичење из подручја рада Хемија, неметали, графичарство. Мај- Извршене су припреме за предстојећа такмичења из подручја рада Текстилство и кожарство и Машинство и обрада метала. Организована је матурска свечаност у виду приредбе и свечане вечере. Реализована је матурска екскурзија, дестинација Царска бара. Јун- Разматрани су предлози за будући рад у васпитној смени. Извршене су и реализоване припреме ученика за полагање пријемног испита. Разматрана су постигнућа и успех ученика у свим васпитним областима на крају школске 2012/2013. године, као и одлазак на летњи распуст.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

28

IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 4.1. Извештај о раду психолога Професионалне активности психолога у школској 2012/2013. години базирао се на програму рада стручних сарадника у васпитању и образовању ученика са сметњама у развоју. Он је обухватао следеће области: - Процена, праћење ученика и саветодавни рад са њима. - Сарадња са стручним сарадницима у тиму и стручним институцијама, Центрима за социјални рад и са родитељима ученика. - Сарадња са наставницима и васпитачима у оквиру наставних и ваннаставних активности. - Стручно усавршавање. Почетком школске године, већи део послова био је посвећен пријему ученика и формирању и организацији одељења. Разреди су по својој структури хетерогени због специфичних сметњи ученика. Иако су сви ученици у дијагностичкој категорији, у сваком разреду има ученика који функционишу на доњој граници категорије. На основу процене дефектолога и осталих чланова стручног тима, психолошки су третирани ученици код којих су се манифестовали проблеми као што су: - Агресивно понашање. - Хиперкинетички синдром. - Поремећај навика (енуреза и енкомпреза) евидентираних код ученика млађих разреда. - Поремећај понашања (самовољно удаљавање ученика из школе, крађе, самоповређивање). - Поремећај у психосексуалном развоју. - Емоционални проблеми ученика. - Проблеми адаптације на установу и групу. У саветодавном раду психолог је сарађивао са члановима стручног тима, дефектолозима, соматопедом, реедукатором психомоторике, логопедом и социјалним радником школе, као и са стручним сарадницима из Центара за социјални рад и одговарајућим стручњацима у медицинским установама. У домену професионалне орјентације испитивани су ученици осмог разреда основне школе. За даље радно оспособљавање процењивани су и тестирани ученици ОР одељења уз сарадњу са дефектолозима, стручним тимом и родитељима.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

29

Психолог је био активан у сарадњи са социјалним радником у промовисању школе ради стимулисања пријема нових ученика. Такође је учествовао у комисији за пријем ученика и у раду стручних органа школе. 4.2. Извештај о раду социјалног радника Школска година 2012/2013. год. отпочела је радом комисије за пријем која је трајала до краја септембра текуће године. Обављена је презентација школе, послати су дописи свим Центрима за Социјални рад широм Србије. Доста је урађено и на маркентишком пољу у смислу слања дописа , ЦД-а са презентацијом школе и упутстава о раду и пријему у нашу школу. Одржавани су састанци стручног тима у пуном саставу и изузетно су запажени резултати у циљу здравствене заштите ученика. Сарадња са Центрима за социјални рад је од изузетног значаја, обзиром да без њихове надлежности не можемо ништа предузимати самостално, нарочито када је премештај у друге установе битан за интерес ученика. На основу тражене једнократне помоћи за матурско вече, ученици су добили сву потребну гардеробу и дечји месечни џепарац. По завршетку средњег школовања одржани су сви припремљени

родитељски састанци, где су нам се по позиву

одазвали родитељи и издржаваоци, дата су упутства како да се остваре даља права по завршетку средњег образовања, достављени су извештаји за ученике који настављају школовање у средњој школи, професионалне листе, потраживана су потребна решења тј. сагласности за наставак школовања на основу нашег мишљења и извештаја о ученицима. По завршетку школске године сви издржаваоци су обавештени о реализацији планираних активности, дате су инструкције родитељима и Центрима за социјални рад. Сви ученици су добијали на основу решења и наших дописа, маркице за превоз. Теренски рад је реализован у складу са планом и програмом рада, а према потребама и у интересу ученика школе. Посећени се Центри за социјални рад Љиг, Ковин, Ваљево, Свилајнац, Топола, Владимирци, Обреновац, Вождовац, Дом за децу и омладину ометену у развоју у Сремчици као и школе у Мионици и Обреновцу. Свакодневно је рађено индивидуално и тимски са ученицима, сарађивано је са дефектолозима, психологом и директором школе тако да су сви планирани задаци успешно реализовани у школској 2012/2013. години.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

30

4.3. Извештај о раду медиjaтекара Током школске 2012/2013. године основни циљ медијатеке био је пружање целокупне техничке подршке за све школске активности– образовно – васпитни процес и ваннаставне активности. Медијатека школе је опремљена најсавременијим дидактичким и аудиовизуелним средствима (пројектор са видео бимом, телевизор, ДВД, музичка линија, преносни рачунар, скенер, дигитална камера итд.). Тиме је обезбеђена адекватно преношење инструкција и ефикасна комуникација на релацији наставник – ученик. Ученици на овај начин неупоредиво брже и са пуном интерактивношћу усвајају наставне садржаје. Током школске 2012/2013. године основни задаци и послови медијатекара садржали су следеће сегменте: - Руковођење и стручно обрађивање фонда медијатеке. - Руковођење компјутерским центром у школи (сервер). - Учешће у остваривању задатака културне и јавне делатности школе. - Развијање интересовања ученика према медијима. - Предлагање система набавке наставних средстава и техничких помоћних средстава неопходних у настави. - Сарадња са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима школе. - Умрежавање компјутера којима располаже школа у систем ради рационалнијег функционисања. - Рад на бази података . - Спровођење обуке заинтересованих наставника у сфери компјутерске технологијебазична знања. - Расподела наставних средстава и техничких помагала по учионицама и кабинетима. - Праћење и вредновање коришћења наставних средстава и техничке опреме, функционалност њихове примене и допринос квалитетнијем процесу учења и сазнавања у настави.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

31

4.4. Извештај o раду андрагога Током школске 2012/13. године, професионалне активности андрагога биле су базиране на програму рада стручних сарадника и обухвататиле су следеће области: Планирање и програмирање образовно-васпитног рада - које је обављено током јула и августа месеца, написан је годишњи план рада андрагога и обављена анализа наставних планова наставника укључених у програм образовања одраслих; Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

- континуирано, током

целе школске године, андрагог је радио на праћењу реализације планираног као и на пружању подршке колегама који учествују у реализацији програма образовања одраслих. Такође је учествовао у праћењу реализације остварености постигнућа одраслих полазника, анализирао њихов успех и предлагао мере за побољшање њиховог рада у сарадњи са наставницима укљученим у процес образовања одраслих; Рад са наставницима – сарадња са наставницима је реализована кроз инструктивно саветодавни рад, пружањем подршке и предлагањем одговарајућих мера о унапређењу образовно-васпитног рада одраслих полазника као и обиласком часова

и

евидентирањем

рада

наставника.

Такође

је

пружена

подршка

наставницима у креирању плана стручног усавршавања, професионалног развоја и напредовања у струци; Подршка унапређивању развоја компетенција наставника и подршка наставницима у директној реализацији васпитно-образовних активности са одраслим полазницима; Непосредан рад са полазницима – у току целе школске године, а посебно интензивно непосредно пре и након класификационих периода, кроз саветодавни рад рађено је са одраслим полазницима којима је потребна помоћ у решавању личних и школских проблема, као и бројни разговори усмерени на мотивисање и подршку у раду и учењу; Сарадња и инструктивно-андрагошки рад са стручним сарадницима и управом школе – у току године са директором, помоћником директора и стручним сарадницима је постојала редовна размена и планирање као и сарадња у вези постојеће образовне праксе и специфичних проблема. Сви планирани задаци су успешно реализовани.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

32

V ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ 5.1. Извештај о раду логопеда Школске 2012/2013. године, логопедским третманом обухваћено је тринаест логопата I – IV разреда. Логопедски рад се одвијао групно или индивидуално у зависности од врсте говорних поремећаја, од календарског или менталног узраста, или од интелектуалних способности. На почетку школске године урађена је дијагностичка процена говорно – језичког статуса ученика I – IV разреда, од којих је обухваћено дванаест ученика, који су похађали логопедске третмане једном или два пута недељно. Радило се у групи од два до три ученика, а према потреби и индивидуално ради већих постигнућа и бољих резултата. Логопедски рад се бавио разноврсном говорном патологијом и то од најлакших говорних поремећаја дислалије преко дисартрије спастика до неразвијеног говора, неправилности у читању и писању и до комбинованих сметњи. У току протекле године логопедским третманом је било обихваћено: у првом разреду један ученик, у другом три ученика, у трећем пет ученика и у четвртом четири ученика. Логопед је током школске године редовно попуњавао индивидуалне листе о развоју говора ученика у циљу праћења побољшања говорног статуса ученика. 5.2. Извештај о раду соматопеда Соматопедске

вежбе

представљају

соматометодички

поступак

у

организацији стимулативних, реедукационих и активних психомоторних вежби према менталној и моторичкој старости. Циљ соматопедских вежби је поправљање телесног статуса, лошег држања које се одражава у пропадању телесног састава услед хипотоније (слабости мишића) Задатак корективно-превентивних вежби је активирање тонизирање група мишића или растезање скраћених антагониста, а углавном припадају вежбама обликовања. Циљеви, општи и посебни задаци су остварени помоћу следећих тема реализованих у току школске године: - Основи локомоције ( пузање, ходање, котрљање, трчање),


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

33

- Изведене локомоције ( скакање, прескакање, наскакање, доскакање), - Опште и примењене манипулације ( бацање, хватање, гађање, управљање, балансирање), - Отпори сопствене масе ( љуљање, пењање, привлачење, упирање, вишење), - Отпори спољашње средине (дизање, ношење, вучење, потискивање, одупирање), - Игре - базичне елементарне игре, игре за усавршавање чула и анализатора, ситуационе игре, игре надметања, - Обликовање тела и корективна гимнастика, - Вежбе релаксације. У току школске 2012/2013 године, корективно – превентивним вежбама било је обухваћено 11 ученика од првог до четвртог разреда. Једанаест ученика је долазило два пута недељно, а остали ученици по потреби. Ученици су долазили по утврђеном распореду, а вежбе су усвајали индивидуални према психофизичким способностима. На почетку школске године извршена је провера психомоторних способности

ученика.

Примењени

су

стандардизовани

тестови

из

опште

дефектолошке дијагностике и на основу добијених резултата изабрано је 11 ученика за превентивно-корективни третман. На крају школске године извршена је провера психофизичких способности ученика на третману, сумирани су резултати на основу обрађених програмских садржаја. Уведени су подаци у индивидуалне листе ученика. У току рада је коришћена је савремена стручна литература, савремена дидактичка средства, спортски реквизити и остварена је корелација са другим предметима у основној школи и сарадња са члановима стручног тима. 5.3. Извештај о раду реедукатора психомоторике Психомоторним вежбама у току школске године обухваћено је 11 ученика од петог до осмог разреда, од тога 3 дечака и 8 девојчица. Ученици су похађали вежбе два пута недељно у трајању од по 30 минута, а по утврђеном распореду. Годишњим планом били су заступљени и реализовани сви предвиђени садржаји преко различитих облика рада који ће бити у функцији даљег ефикасног стицања знања и развоја вештина и способности ученика.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

34

Поштујући програмске садржаје, за конкретизацију стечених вештина коришћени су различити материјали – глина, глина у праху, „слано тесто“, платно, конац за овладавање основним бодовима (област из приручника Betty Van Witsen). Код ученика са хиперактивним понашањем уведен је експериментални покушај „ Мој простор“ у коме је дете заштићени и изведено из групе ученика (по потреби). Код ученика са повишеним мишићним тонусом (хипертонија), вежбе релаксације и рад са глином и пластелином који се показао као врло ефикасан. Обзиром да је на узрасту од 11 до 16 година, већ формиран основни телесни став, издиференцирана груба моторика, акценат је стављен на перцепције, фину моторику предадолесцентске проблеме у понашању који се могу санирати планираном и дозираном радном окупацијом у слободно време кога у интернатским условима рада има довољно.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

35

VI ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА Годишњи програм рада школе реализован је у свим сегментима за школску 2012/2013. годину. Сви планирани часови из општеобразовних и стручних предмета, практичне наставе и васпитног процеса реализовани су према школском календару, глобалним и месечним плановима у основној и средњој школи. Постигнућа ученика изражена су успехом на крају школске 2012/2013 године.

-

-

I-2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

7

4

57,14

2

28,57

1

14,29

-

-

-

-

-

-

III

7

3

37,5

4

50

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

5

2

40

3

60

-

-

-

-

-

-

-

-

V

4

2

50

2

50

-

-

-

-

-

-

-

-

VI

8

6

75

2

25

-

-

-

-

-

-

-

-

VII-1

8

4

50

3

37.5

1

12,5

-

-

-

-

-

-

VII-2

3

1

33,33

1

33,33

1

33,33

-

-

-

-

-

-

VIII

8

3

37,50

3

37,50

2

25

-

-

-

-

-

-

Укупно:

61

25

57,37

20

32,78

-

-

-

1

-

-

5

8.20

%

-

-

-

-

-

-

-

неоцењен

-

%

недовољан

-

%

Довољан

одличан

5

%

добар

број ученика

I -1

%

врло добар

Разред

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

%

1,64


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

36

број ученика

одличан

добар

%

Довољан

%

недовољан

%

ОР-1

8

5

62,50

2

25

-

-

-

-

-

-

1

12,50

ОР-2

9

3

33,33

2

22,22

4

44,40

-

-

-

-

-

-

ОР-3

9

22,20

4

44,40

1

11,10

1

11,10

-

-

1

11,10

OР-4

7

5

71,42

2

28,60

-

-

-

-

-

-

-

-

I-1

11

6

54,54

2

18,18

2

18,18

-

-

-

-

1

0,90

I-2

7

2

28,57

2

28,57

3

42,86

-

-

-

-

-

-

I-3

10

3

30

3

30

2

20

-

-

-

-

2

20

II-1

7

3

42,80

3

42,80

1

14,30

-

-

-

-

-

-

II-2

8

3

37,50

1

12,50

3

37,50

-

-

-

-

1

12,50

III

10

6

60

4

40

-

-

-

-

-

-

-

-

Укупно:

86

38

44,18

25

29,06

16

18,60

1

-

-

-

6

6,97

2

%

%

неоцењен

Разред

врло добар

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

%

одличан

добар

Довољан

%

недовољан

%

III -1

9

3

33,33

2

22,22

4

44,44

-

-

-

-

-

-

III - 2

4

2

50

2

50

-

-

-

-

-

-

-

-

III-3

4

1

25

3

75

-

-

-

-

-

-

-

-

Укупно:

17

6

35,30

7

41,20

4

23,50

-

-

-

-

-

-

IV-1

9

3

33,33

3

33,33

3

33,33

-

-

-

-

-

-

IV-2

4

2

50

2

50

-

-

-

-

-

-

-

-

IV-3

4

2

50

2

50

-

-

-

-

-

-

-

-

Укупно:

17

7

41,20

7

41,20

-

-

-

%

3

17,60

-

неоцењен

број ученика

%

%

врло добар

Разред

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ- ДРУГА ОБРАЗОВНА ГОДИНА

-

%

-


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

37

ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Разред

Похваљено и награђено од стране школе Похваљено

Похваљено и награђено од стране других организација

Награђено

Похваљено

Изречене васпитно– дисциплинске мере

Награђено

I-1

5

5

-

-

-

I-2

5

5

-

-

-

II

4

4

-

-

-

III

3

3

-

-

-

IV

2

2

-

-

-

V

2

2

-

-

-

VI

6

6

-

-

-

VII-1

4

4

-

-

-

VII-2

1

1

-

-

-

VIII

3

3

-

-

-

ОР-1

5

5

-

-

-

ОР-2

3

3

-

-

-

ОР-3

2

2

-

-

-

ОР-4

5

5

-

-

-

I-1

6

6

1

1

-

I-2

2

2

-

-

-

I-3

3

3

-

-

-

II-1

3

3

-

-

-

II-2

4

4

4

4

-

III

6

6

4

4

-

Укупно

74

74

9

9

-

Одрасли

-

-

-

-

-

III-1

3

3

-

-

-

III-2

2

2

-

-

-

III-3

1

1

-

-

-

IV-1

3

3

-

-

-

IV-2

2

2

-

-

-


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

38

IV-3

2

2

-

-

-

Укупно

13

13

-

-

-

У организацији Министарства просвете Републике Србије и Заједнице средњих школа, а у сарадњи са Градским секретаријатом за образовање, реализовано је 15. Републичко такмичење ученика завршних разреда средњих школа по подручјима рада. За подручје рада Хемија неметали, графичарство, такмичење је одржано 10. априла 2013. године у школи „ Радивој Поповић“ У Сремској Митровици. Наши ученици су заузели друго и треће место из образовног профила ситоштампар и два трећа места из образовног профила помоћник картонажера. За подручје рада Текстилство и кожарство, такмичење је одржано 17. маја 2013. године у Старој Пазови. Ученици наше школе заузели су прво место из образовног профила шивач текстила и прво место из образовног профила конфекцијски шивач. За подручје рада Машинство и обрада метала,такмичење је одржано 18. маја 2013. године у Младеновцу. Наши ученици су заузели прво место из образовног профила бравар. У току школске 2012/2013 године, програмски садржаји васпитног рада су реализовани, а стручни сарадници - психолог и социјални радник реализовали су програме рада правовремено и континуирано решавајући врло сложену и специфичну проблематику у школи и дому при школи у сарадњи са наставно васпитним кадром. VII ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ Ваннаставним активностима су обухваћени сви ученици и наставници школе у зависности од интересовања и мотивације за одређене садржаје. На почетку школске године формиране су следеће секције у оквиру стваралачких и слободних активности ученика: Сценско - креативне активности ( драмско рецитаторска секција, ритмичко - фолклорна секција); Радно - стваралачке активности ( текстилна секција,ликовна секција и играоница,ствараоница,креатива); Музичке активности ( хорска секција); Спортско - рекреативне активности ( спортска секција), информатичка секција и секција уређење школског простора.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

39

Исто тако ученици су били ангажовани и у организацијама: Црвени крст, Дечји савез и Ученичка задруга. Сценско - креативне активности Сценско-креативне активности ученика обухватају рад драмско-рецитаторске и ритмичко-фолклорне секције. Драмска секција је радила на припреми и извођењу приредби континуирано током школске 2012/2013 године. Програм рада је обухватао различите елементе: рад на ослобађању у покрету, богаћење и култивисање говора, развијање маште и флексибилности кроз вежбе за концентрацију и монологе, дијалоге, драмске игре, говорне вежбе. Пролазећи кроз ове садржаје рада, чланови ове секције су се оспособили између осталог, и за обављање сценских задатака (рецитовање, вођење програма, глуму – учешће у мањим или већим видовима сценских презетација). Рад се одвијао једном недељно и то са два спојена часа, а по потреби и више пута недељно. Новогодишњи празници обележени су пригодним програмом. Изведен је драмски приказ представе „У сусрет Новој години“. Поводом обележавања Дана школе и школске славе, ученици средње школе су приредили драмски приказ о Светом Сави. У оквиру матурске свечаности изведена је мултимедијална представа под називом „ Направите мостове“ где су поред чланова секције учествовали и сви матуранти наше школе. Током целе школске 2012/2013 године интензивиран је рад на уређивању костима, сценографија као и простора секције. Похваљени су и награђени ученици учесници за изузетан успех и залагање током целе школске године. Ритмичко – фолклорна секција -пружа широк спектар могућности да се управо кроз забаву обезбеди развој различитих потреба ученика. Радост кретања и сам покрет имају позитивну вредност и на физичко и на ментално здравље, јер истовремено омогућавају да ученици своје тело користе за упознавање покрета, изражавање кроз покрет, овладавање и креирање покрета кроз процес учења о себи и другима у својој околини. Током школске године секција је радила у две групе. Млађа узрастна група је обухватала ученике до 4. разреда основне школе а старија ученике од 5. разреда основне школе до завршног разреда средње школе.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

40

Увежбавани су елементарни кораци народних игара, дечјих песама, латино плесова, страних и домаћих поп песама итд. Увежбаване су игре различитог садржаја. Секција је током школске године учествовала у реализацији приредбе поводом Нове године, Дана школе и школске славе Свети Сава и матурске свечаности. Радно - стваралачке активности- У радно - стваралачке активности ученика укључене су: текстилна секција, ликовна секција и играоница,ствараоница,креатива. Текстилна секција- током школске 2012/2013 водила ју је наставница Дијана Пудар у сарадњи са Марином Тирнанић и Снежаном Нинковић. Секција се одржавала четвртком од 13 до 14 часова. У раду секције учествовало је 10 ученица средње школе. Све планиране активности су остварене у целости. Ученице и њихови радови учествовали су на више изложби и културних дешавања: Октобар: Међународни сајам књига Децембар : Новогодишња изложба у општини Чукарица Јануар : Изложба у школи поводом Светог Саве ( Дана школе) Март : Изложба у Хајату у организацији Ротари клуба Чукарице Април : Ускршња изложба испред Храма Светог Саве ( 27. 04. 2013.) Мај : од 9. до 15.маја изложба младих са сметњама у галерији Педагошког музеја. Ликовна секција је у школској 2012/2013. години остварила предвиђени план и програм у потпуности.Често су ученици основне и средње школе спајани у заједнички термин да би полазници имали више времена да раде на својим радовима. Десет полазника основне и десет полазника средње школе су редовно учествовали у раду секције. Њихови радови су излагани на изложбама током године,учествовали су на конкурсима и на једном такмичању. У другом полугодишту је остварена сарадња са 13. Београдском гимназијом 16.02.2013. године одржан је заједнички час цртања у коме су учествовали ученици гимназије и седморо ученика наше школе,чланова секције. На заједничком часу су ученици обе школе нацртали више заједничких радова који су излагани у холу гимназије. Радови полазника ликовне секције,као и радови осталих радионица


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

41

школе су излагани на изложби „ Ликовно стваралаштво младих са сметњама у развоју “ као и у галерији Педагошког музеја у периоду од 09.05. до 15.05.2013. године. Поставка изложбе освојила је друго место у конкуренцији школа и центара за децу са сметњама у развоју. Петоро ученика наше школе учествовало је 03.06.2013. године на Јавном часу цртања на Калемегдану испред Стамбол капије и освојили су прво место у конкуренцији школа и центара за децу са сметњама у развоју. Три рада ученика наше школе учествовала су на изложби „ Трагом будућности “ у организацији галерије Траг у Сремчици,у периоду од 08.06. до 24.06.2013 године. Секција „ Играоница,ствараоница,креатива “ је у 2012/2013. години остварила предвиђени план и програм у потпуности. Радови ученика који су учествовали у раду секције, излагани су током читаве школске године. Кроз игру и стварање, ученици су од различитог материјала, израђивали дидактички материјал који је допринео лакшем усвајању одређених појмова у оквиру наставе.Такође су,пратећи план и програм секције, савладали разне технике попут бојења, лакирања, украшавања салвета техником, бојење и украшавање текстилним бојама а традиционално су за Нову годину израдили и украсе за школску јелку. Део украса је био намењен за продајну изложбу. Прављени су и други пригодни радови поводом изложбе за Дан школе- Светог Саву. У другом полугодишту планом је било предвиђено прављење миришљавих сапуна,утврђивање израде предмета у салвета техници, а централни догађај је био украшавање дрвених јаја за Ускрс и ускршњу изложбу испред храма Светог Саве. Током маја и јуна ученици су израђивали кутије за миришљаве сапуне, које су након израде украшавали. Информатичка секција- сви планирани садржаји

за школску 2012/2013.

годину су реализовани. - Формиране су групе ученика за рад у секцији; - Ученицума су предочени основни појмови о хардверу и функцијама; диска,монитора,тастатуре и миша,укључивањем и искључивањем рачунара; - Ученици су упознати са основним појмовима о софтверу и корисничким програмима. Посебно сa Windows програмским пакетом, са десктопом, употребом


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

42

старт менија и покретањем програма, операцијама са прозорима, употреба миша, излажење из програма; - Упознавање са програмом и начином приказа Windows Explorer-а, рада са фолдерима и фајловима (креирање, копирање, премештање, брисање); - Ученици су савладали основне функције Word-а и рада са једноставним краћим текстовима, отварање докумената, едитовање текста, снимање докумената и слично; - одабране су пригодне игрице на рачунару. Музичке активности- основни циљ рада хора је подстицање музичких способности ученика кроз рад на развијању слуха, музичке меморије и вокалних способности. Обрадом композиција различитих садржаја - уметничке, народне и дечје музике, радило се на изражајном певању, дикцији, правилном дисању, артикулацији и развијању певања у групи. У току школске 2012/2013 године, хором су били обухваћени ученици млађих и старијих разреда основне школе, као и ученици средње школе. Наставу хора је похађало 22 ученика, претходно одабраних у зависности од афинитета, мотивације и поседовања неопходних елементарних музичких способности. Рад се одвијао индивидуално, као и у групама, претежно квартетима, квинтетима и секстетима, што је зависило од тежине конкретне композиције. На почетку је урађено перцептивно испитивање ритмичких способности у музичком контексту, путем Ревесовог теста ритма. Током другог полугодишта обрађено је више песама уметничког и народног садржаја: "Тамо далеко", "Другарство", "Ја посејах лубенице", „Вишњичица род родила", "Дивна, Дивна", "Блистај, блистај звездо мала", "Пролећно коло", „Право пријатељство“, „Ах, што волим“ и.т.д. Рад се одвијао у следећим нивоима: 1. Фаза овладавања ритмом. 2. Овладавање контуром мелодије и латентном хармонијом. 3. Завршна фаза стицања стабилности тоналитета.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

43

Посебна пажња посвећена је раду на структурним одликама песме: границе фраза, метричке границе, репетиције тонова и мотива, кретање мелодије, прецизан ритам, интонација, музичко фразирање. У раду су коришћена експресивна средства: промена акцентације, динамичког нијансирања, артикулације, тембра, трајања тонова. Посебна пажња је усмеравана на квалитет тембра и интерпретацију у целини, као и на формирање тоналног центра за обликовање контура свих фраза у композицији. Због снижених музичких пособности ученика у свим нивоима музичког слуха и меморије, рад је био доста тежак на усаглашавању симултаних процеса у обради песама: текстуална, мелодијска синтеза тембра динамике и фразирања. Спортско - рекреативне активности- Спортска секција Основна школа : План и програм рада секције за 2012/2013 годину у потпуности је реализован. Ученици су били на три регионална такмичења и освојили следећа места: стони тенис треће место дечаци и девојчице, кошарка : дечаци пето место, фудбал: дечаци четврто место. Средња школа:У школској 2012/2013 години у оквиру спортске секције реализован је програм пливања у Републичком заводу за спорт, једном недељно у току првог полугодишта. Школом пливања обухваћено је 22 ученика, од којих је 17 усвојило основну технику пливања, а преосталих пет обучено да могу да се одржавају на води. Школа скијања реализована је у марту месецу на Копаонику и обухватила је осам ученика. Програм је успешно реализован : шест ученика је положило за А категорију, један ученик је положио за Б категорију и једна ученица је савладала елементе плужне технике, али не и спуст, односно примену плужне технике у спусту низ падину. У реализацији програма су поред лиценцираних инструктора скијања дома ученика средњих школа „ Машинац “ где су ученици и били смештени, учествовали и професор физичког васпитања, дефектолог и инструктор праксе наше школе. Сарадњом и ангажовањем наставника ове године ученицима и наставницима обезбеђен је бесплатан ски – пас што је доста смањило трошкове реализације програма. У овој школској години ученици средње школе су учествовали на пет регионалних спортских такмичења : стоном тенису, шаху, фудбалу, кошарци и атлетици. На овим такмичењима су освојили следећа места :


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

44

- Кошарка: девојчице прво место; дечаци треће место. - Стони тенис : девојчице прво место ; дечаци прво место. - Фудбал : дечаци треће место. - Атлетика: у бацању кугле прво место ; скок у даљ два друга места; трчање друго место. - Шах : прво место. Ученици су се пласирали на Републичка такмичења. На Републичким спортским такмичењима која су одржана 21.05.2013 године на Спортском центру „ Олимп “ у Београду, учествовале су екипе у стоном тенису и атлетици из више градова из целе Србије. На такмичењу је учествовало 80 ученика, а ученици наше школе су освојили следећа места : - Стони тенис : девојчице прво место; дечаци прво место. - Атлетика: екипно друго место. Појединачно: - Немања Дринчић: бацање кугле прво место; скок у даљ друго место. - Ивана Павловић : трчање 80 м друго место ; скок у даљ друго место. Уређење школског простора У оквиру секције Уређење школског простора у школској 2012/2013. години, планирани план и програм је реализован. У току зимског периода редовно је неговано цвеће унутар школског простора. У складу са климатским условима активности су се свеле на: - Обраду земљишта (риљање,окопавање) - Негу травњака и ружичњака - Садња хризантема - Садња кана и једногодишњег сезонског цвећа (пркос, винка ,мушкатле) - Нега трајница и луковичастог цвећа Током школске године израђивани су различити цветни аранжмани и икебане. Дат је предлог за будуће активности рада секције. Ученици су били активни учесници Међународног Сајма хортикулуре у периоду од 1.04-04.04.2013. године.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

45

У оквиру традиционалне акције „ Пролеће на Чукарици “ чији је покровитељ Општина Чукарица, наша школа је освојила треће место за уређење дворишта и том приликом уручена нам је диплома и вредна награда. Организација Дечјег савеза У току 2012/2013 године у Дечји савез су били укључени сви ученици од првог до четвртог разреда основне школе. Савез је радио у оквиру дечјих заједница које су формиране према стваралачким способностима и интересовањима ученика: игре и забавно - рекреативне активности, културно - уметничке активности, спортски садржаји, активности у оквиру дечје еколошке групе и дечја задруга. Током године су организовани сусрети и дружења са ученицима основне школе и вртића из Умке као и размена дечјих радова. Осим наведених активности у оквиру Дечјег савеза, током целе школске године организоване су акције уређења школског дворишта и неговања цвећа. Организација Црвеног крста Рад организације Црвеног крста у школској 2012/2013. години састојао се у сакупљању и дистрибуцији приспеле робе: одеће, обуће, новогодишњих пакетића, школског прибора, играчака, хране, лекова, у сарадњи са општинским Црвеним крстом, спонзорима и донаторима. Рад није временски дефинисан јер се одвијао према потреби. Сарадња са Црвеним крстом Чукарица је континуирана, као и сарадња са локалном заједницом. Ученичка задруга Ученичка задруга "Дечја радост" функционише са пет радних погона: 1. Радни погон - кројачка радионица 2. Радни погон - ситоштампа 3. Радни погон - цвећарство 4. Радни погон - уређење школске средине, заштита и унапређење животне околине 5. Радни погон – креатива За потребе ученичке задруге користе се школске радионице и кабинети.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

46

Кројачка радионица је израдила већи број разноврсних текстилних производа за потребе школе и интерната.. На продајним изложбама у школи и граду, поводом Нове године, 8. марта, Ускрса- продавани су ручни радови ученика. Радионица ситоштампе је израдила већину формулара за интерну употребу у школи, коричила матичне књиге и израђивала честитке и позивнице за обележавање пригодних датума, штампу на хемијским оловкама и текстилу а такође и већу количину диплома, похвалница и признања. У

креативном погону су израђиване честитке за пригодне датуме,

осликавано је стакло и керамика и прављени су предмети од дрвета и картона. Ови предмети су коришћени за оплемењивање школског простора и као поклони сарадницима и пријатељима школе, а излагани су и на изложбама у школи и ван школе. Ове године израђено је доста употребних керамичких предмета. Уређење школске средине одвијало се у току целе школске године, а манифестовало се кроз сађење и окопавање цвећа у школским баштама, одржавање травњака, чишћењу стаза, скупљању отпада и чишћењу дворишта. Рад у ученичкој задрузи је врло користан за нашу категорију ученика, јер развија код њих радне навике и помаже им при професионалној орјентацији, а у циљу што боље интеграције у ширу друштвену средину. Извештај о реализацији матурске екскурзије Матурска екскурзија за ученике средње школе реализована је мaja месеца 2013. године, а предвиђена је Годишњим програмом рада за школску 2012/2013. годину. Посећена је Царска бара. Планиране активности и задати циљеви екскурзије су остварени: - Упознавање предела Царске баре као специјалног резервата природе и заштићеног подручја Србије; - Упознавање са специфичним еколошким условима из којих су створена шумско – степска станишта изузетно ретких врста флоре и фауне.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

47

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА У годишњи План и програм школске 20012/2013. године уврштени су и посебни програми: 1. Програм здравственог васпитања ученика основне школе. 2. Програм здравственог васпитања ученика средње школе. 3. Програм превенције малолетничке деликвенције. 4. Програм превенције наркоманије. 5. Образовни програм за развој, мир и толеранцију. 6. Програм примене конвенције о правима детета. 7. Програм професионалне оријентације. 8. Програм заштите на раду. Дефектолози наставне и васпитне смене, предметни наставници и стручни сарадници, редовно су у току школске 2012/2013. године израђивали оперативне и методичке припреме на основу

годишњег

Програма рада, у којима су били

елементи посебних програма рада. Директор и помоћник директора су имали своје годишње и оперативне програме рада. Рализовани су кроз наставно-васпитни процес, одељењска већа, активе наставника, стручна већа, Педагошко веће, Педагошки колегијум и Наставничко веће. У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију а по посебном програму Методике васпитног рада, у нашој школи реализован је програм менторства при чему су директор, помоћник директора и дефектолози у васпитном раду имали значајну и одговорну улогу. Програм професионалне оријентације је такође реализован, па је 47 ученика остварило право на даље школовање. На крају школовања 11 ученика је оспособљено за одређене врсте занимања са могућношћу укључивања у ширу друштвену заједницу, а 4 је оспособљено за I степен обучености за рад, добијањем уверења о стручној оспособљености за рад и завршили су школовање у оквиру својих могућности.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

48

На нивоу стручног тима школе, урађене су листе праћења ученика у једногодишњем оспособљавању за рад, које су саставни део досијеа ученика. Знатна пажња у реализацији посебних програма посвећена је програму за развој, мир и толеранцију, где су нарочито апострофирани елементи евентуалних конфликтних ситуација и ненасилне комуникације, као и Програму примене конвенције о правима детета, усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених нација, са тежиштем на правима деце са посебним потребама и њиховом учешћу у животу заједнице. На нивоу тима који је формиран у циљу спровођења програма „ Школа без насиља“, реализована је примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 8.1. Извештај о примени посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања Нa пoчeтку шкoлскe 2012/2013. гoдинe фoрмирaн je тим зa зaштиту дeцe и учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa. Њeгa чинe: Joвaнкa Jeлић психoлoг, Вeснa Ристић сoциjaлнa рaдницa, Нaтaшa Прeкoдрaвaц, Бojaнa Лaзaрeвић и Душaнкa Стeвић спeциjaлни пeдaгoзи и Aлeксaндрa Toтић oлигoфрeнoпeдaгoг. Tим je рeaлизoвao зaдaткe прeдвиђeнe у прoгрaму рaдa зa oву шкoлску гoдину a кojи су прeдвиђeни пoсeбним прoтoкoлoм зa зaштиту дeцe и учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa. Рeaлизoвaни су циљeви и зaдaци прoгрaмa: - Мeрe прeвeнциje зa ствaрaњe бeзбeднe срeдинe зa живoт и рaд; - Мeрe интeрвeнциje у ситуaциjaмa кaдa сe jaвљa нaсиљe, злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe у устaнoви. У oквиру ствaрaњa и нeгoвaњa климe прихвaтaњa, тoлeрaнциje и увaжaвaњa, oбaвљeнo je инфoрмисaњe свих укључeних у живoт и рaд устaнoвe o фoрмaмa нaсиљa, тaкo штo су брoшурe сa oвим сaдржajeм билe дoступнe свудa у шкoли. Taкoђe, oдржaнe су рaдиoницe сa учeницимa срeдњe шкoлe сa циљeм њихoвoг упoзнaвaњa и зближaвaњa. Рaђeнe су и рaдиoницe кojимa je циљ биo ствaрaњe и нeгoвaњe климe прихвaтaњa, тoлeрaнциje и увaжaвaњa.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

49

Дeфинисaни су прoцeси и прoцeдурe зa зaштиту oд нaсиљa. У

кoнкрeтним

случajeвимa

кaдa

je

примeћeнo

нaсиљe,

злoстaвљaњe

или

зaнeмaривaњe у устaнoви, примeњeнe су мeрe интeрвeнциje кoje су сe усaглaшaвaлe нa сaстaнку тимa a зajeднo сa oдeљeњским стaрeшинaмa и групним вaспитaчeм. Tим зa зaштиту дeцe сaстajao сe jeднoм у мeсeц дaнa a и пo пoтрeби у случajeвимa кaдa je пoстojaлa сумњa o нaсиљу. Прaћeњeм и eвидeнтирaњeм врстa и учeстaлoсти нaсиљa и прoцeњивaњeм eфикaснoсти прoгртaмa зaштитe дoшлo сe дo рeзултaтa дa су брoj случajeвa и тeжинa нaсиљa знaчajнo смaњeни у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe. Oбaвљaн je и сaвeтoдaвни рaд сa учeницимa кojи су трпeли, вршили или пoсмaтрaли нaсиљe. Прoгрaм рaдa Tимa зa зaштиту дeцe и учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa je рeaлизoвaн у прoтeклoj шкoлскoj гoдини. 8.2. Извештај о раду стручног тима за додатну подршку за школску 2012/13. Рад стручног тима школе се одвијао у складу са програмом рада за школску 2012/2013. и укључивао је следеће: - Пријем ученика за основну и средњу школу; - Промовисање школе путем штампаног материјала и изласцима на терен (посете центрима за социјални рад, школама, породицама); - Одржавање састанака ради стицања увида у приложену документацију за пријем ради опсервације будућих ученика; - Сарадња са центрима за социјални рад и школама из којих ученици долазе; - Сарадња са родитељима, старатељима, хранитељима и пружање помоћи и подршке у неопходним активностима код припрема ученика; - Праћење и подршка у адаптацијама ученика на школске и интернатске услове живота и рада у сарадњи са одељењским старешинама, васпитачима, индивидуалним наставницима и стручним сарадницима, Центрима са социјални рад, породицом, старатељима, хранитељима, укључујући рад у вршњачкој групи; - Артикулација рада свих ученика у васпитно-образовном процесу; - Здравстевено и ментално-хигијенско збрињавање ученика у сарадњи са медицинским особљем школе у здравственим установама у окружењу; - Пријављивање стања у капацитетима ученика и формирање листе праћења


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

50

целокупног функционисања ученика; - Подршка и помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању; - Саветодавни и консултативни рад са наставницима и васпитачима у креирању одговарајућих стратегија санирања актуелних проблема, као и стратегија јединственог деловања на образовање, васпитање и развој ученика; - Тематски радионичарски рад са групом ученика са циљем превенције нежељених облика понашаља у функцији шире социјализације ученика; - Индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању комфликата међу ученицима; - Анимирање свих за побољшање услова квалитета рада школе; - Активности у процесу инклузије у образовни систем корисника дома Сремчица; - Подршка оријентацији ученика; - Професионална оријентација ученика; - Информисање ученика о степенима и врстама занимања у нашим условима са циљем развијања одговарајућег професионалног интересовања; - Анкетирање ученика и родитеља по питању професионалних инетресовања. - Кумулативна процена ученика за даље школовање ради адекватног професионалног усмерења; - Праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном оспособљавању; - Сарадња са Центрима за социјални рад и Националном службом за запошљавање, давањем препорука ученицима за запошљавање; - Консултивно-саветодавни рад са послодавцем при пријему ученика са завршеном средњом школом на посао у оквиру њихове адаптације на радну улогу и социјално окружење; Рад стручног тима био је контуиниран а његови задаци су се иницирали, планирали а резултат сумирали на редовним недељним састанцима или по потреби. Чланови стручног тима су приликом сарадње чували и развијали углед своје струке, али се и са дужним поштовањем односили према другим струкама. Током ове школске године стручни тим је наставио да буде носилац процеса инклузије код деце и младих како у образовно-васпитни систем, тако и у радну и социјалну средину.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

51

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У циљу осавремењавања образовно - васпитног процеса и његовог организовања на основама савремених достигнућа у дефектолошкој теорији и пракси, током школске 2012/2013. године била је перманентна активност стручнопедагошких органа на стручном усавршавању и даљем развоју школства. Све ове активности и поступке унапређивања образовно - васпитног рада и усавршавања процеса наставе, васпитања и професионалног оспособљавања, непосредно је водило Наставничко веће кроз реализацију програма рада стручних актива, стручних већа, Педагошког већа и Педагошког колегијума. Рад са приправницима се одвијао путем менторства уз стални саветодавни рад и праћење од стране директора. Како је већ напред назначено, ШОСО са домом „ Свети Сава “ је научно наставна база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, а у току школске 2012/2013. године организоване су вежбе са огледним предавањима за студенте, уз помоћ дефектолога - васпитача, који су се у том правцу континуирано припремали ( уџбеници, стручна литература). Стручно

усавршавање

наставника

одвијало

се

кроз

присуствовање

следећим семинарима: 1. „ Мудрост добрих менаџера“, 29./30.06.2012. са 20 стручних сати; 2. „Подстицање сензорне интеграције код деце“, 10./11.12.2012. са 12 стручних сати; 3. „Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању“, 07.12.2012. са 10 стручних сати; 4. „ Корак ка култури- Рим“, 26.04.- 01.05.2013. са 24 стручна сата; 5. „ Ангажовани наставник- како пробудити и инспирисати ученике“, 14.06.2013. са 8 стручних сати; X ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања. У јунском року школске 2012/2013. године Министарство просвете и науке организује припрему свих учесника, спроводи и организује завршни испит.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

52

У циљу осигурања регуларности и квалитетеног спровођења завршног испита, реализоване су следеће активности: - Пробно тестирање за ученике осмог разреда; - Обавезе и одговорности комисија у завршном испиту; - Припремање тестова, услова и материјала за полагање завршног испита; - Сповођење завршног испита; - Садржај и начин полагања завршног испита; - Обрасци за евиденцију испитних активности; - Начин уноса и обрада података о резултатима завршног испита; Тестирање из српског језика је реализовано 17.06.2013 године а из математике 19.06.2013 године. Није било приговора на резултате тестирања. 25.06.2013 године стигла је одлука Републичке комисије за спровођење завршног испита да сви ученици који су приступили полагању завршног испита из српског, односно матерњег језика и математике, и сходно томе били бодовани, неће моћи приступити рангирању на основу претходног успеха и постигнутих бодова, већ ће се рангирање извршити само на основу успеха од шестог до осмог разреда основне школе, постигнутих резултата на такмичењима ученика осмог разреда или успеха на пријемном испиту за школе за које се полаже пријемни испит. Коначан број бодова за рангирање биће објављен у складу са важећим Календаром уписа. XI РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ У циљу реализације Годишњег програма рада школе остварени су контакти са институцијама на нивоу града и Републике, а пре свега са Министарством просвете

Србије,

Министарством

за

социјална

питања

Републике

Србије,

Министарством вера Републике Србије, Градским секретаријатом за образовање, Скупштином

Општине

Чукарица,

Факултетом

за

специјалну

едукацију

и

рехабилитацију, Друштвом дефектолога Србије и Београда, школама, Центрима за социјални рад, Нациналном служом за запошљавање и разним стручним и здравственим институцијама. Континуирана је сарадња са Црвеним крстом општине Чукарица, Месном заједницом Умка и КУД “ Светозар Марковић “ Умка. Градска општина Чукарица је у сарадњи са Школом за основно и средње образовање са домом "Свети Сава", започела пројекат "Целодневни боравак за децу


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

53

и омладину са сметњама у развоју", што је регулисано Споразумом о сарадњи бр. 404-132 од 10.06.2012 године. Период реализације пројекта је уједно и опсервациони период за будуће укључивање корисника Целодневног боравка у образовни систем, обзиром да Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" има верификоване делатности од припремног предшколског до образовања одраслих. Настављени су контакти са ОШ „ Доситеј Обрадовић “ из Умке, Средњом техничком школом из Обреновца, основном школом „ Павле Поповић“ из Вранића, Пољопривредно - хемијском школом из Обреновца, Тринаестом гимназијом, Средњом техничком школом Железник, Културним центром Чукарица, Књижевним друштвом из Умке и вртићем „ Цврчак" из Умке. У школској 2012/2013. години обављени су следећи инспекцијски послови / 5 / и у вези са тим достављени следећи записници: Записник о редовном инспекцијском надзору школе VII-06 Број:614-724/2012 од 10.12.2012. Записник о ванредном инспекцијском надзору школе VII-06 Број:614-528/2013 од 26.07.2013. Записник о контролном инспекцијском надзору школе VII-06Број 614-80/2013 од 15.04.2013. Записник о ванредном инспекцијском надзору школе VII-06 Број 614-80/2013 од 19.03.2013. Решење Сектора за комунални инспекцијски надзор X-04 Број: 355-2809/2012 од 29.10.2012. 11.1. Извештај о реализацији пројекта: ИНФОРМ – Инклузија присилних миграната Пројекат Унапређење животних услова, права и запошљавања избеглих и расељених лица у Србији започет је у децембру 2010 године. Пројекат је финансирала Европска унија, а његов главни циљ јесте да допринесе унапређењу услова за запошљавање избеглих и интерно расељених лица кроз пружање бесповратне финансијске помоћи за пројекте развоја социјалне заштите у заједници.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

54

Пројекат истовремено пружа и специјализовани програм обука кроз који се избегла и интерно расељена лица оспособљавају за пружање услуга из области социјалне заштите. Активности су спроводили: Градска општина Чукарица и удружење Група 484 у сарадњи са Школом за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ из Умке и Градским центром за социјални рад у Београду уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда. Представници општина, институција и удружења, ученици школе “Свети Сава“, њихови родитељи, наставници, остало особље школе и представници предузећа са којима се комуницирало поводом тендера су информисани о донатору, реализацији пројекта и његовим резултатима кроз састанке и информативна писма, медијске презентације на ТВ Студио Б, новинама Блиц и кроз веб сајт ГО Чукарице, Целодневног боравка и Групе 484. Дана 16. јануара 2012 године ГО Чукарица је потписала уговор са Делегацијом Европске уније. ДЕУ је 3. фебруара уплатила 75.530,02 еура на рачун ГО Чукарица. Почетком фебруара 2012 године ГО Чукарица и партнер на пројекту Група 484 су отпочели прве активности. Формиран је пројектни тим. Истовремено, потписан је и Споразум о сарадњи између ГО Чукарица и наше школе. Пројектни тим је отпочео припрему тендерске процедуре и документације за тендер Адаптација Целодневног боравка у складу са потребама корисника. Припремљен је архитектонски нацрт радова и тендерска документација за адаптацију, формирана је комисија, припремљена је техничка спецификација и тендерска документација. Након адаптације, Целодневни боравак је опремљен са три тоалета који су прилагођени деци са физичким сметњама и у потпуности је приступачни особама у колицима. Уз наведене радове школа је сакупила додатна средства за столарију, електричне инсталације и кречење у другим просторијама боравка. Целокупна адаптација је завршена до краја маја. У априлу је припемљена тендерска документација и расписани тендери за опремање просторија Целодневног боравка, набавка сензорне собе, намештаја и техничке опреме и Храна за Целодневни боравак, а јулу је тендер Материјал за активности Целодневног боравка којим је обезбеђен радни материјал, средства за чишћење и дидактички материјал.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

55

Током маја у школи је организован процес одабира стручних сарадника који ће радити у Целодневном боравку. Критеријуми за одабир су били: одговарајућа квалификација, професионално искуство у раду са децом и младима са сметњама у развоју,

стални

професионални

развој,

искуство

у

тимском

раду

(мултидисциплинарни приступ), мотивисаност за рад у Целодневном боравку, социјална и економска ситуација кандидата. Током месеци смењивали су се запослени у боравку: дефектолози (олигофренолози, соматопед, логопеди, реедукатор психомоторике, специјални педагози), наставници – остручени дефектолози (наставник физичког васпитања, наставник корективнопревентивних вежби, наставник музичке културе, наставник српског језика, наставник пољопривреде). Стални чланови тима били су психолог, физијатар, неуропсихијатар, физиотерапеут, медицинска сестра и два неговатеља (интерно расељена лица). Крајем маја је у школи одржан тимски састанак са одабраним сарадницима запосленим у школи и неговатељима. Представљене су пројектне активности, правила и процедуре Европске уније у процесу имплементације оваквих пројеката, начин извештавања и како се остварује видљивост пројекта. Школа је формирала критеријуме за одабир корисника у сарадњи са Центром за социјални рад Чукарица. Приоритет за коришћење услуга је дат деци и младима са тешким видовима сметњи у развоју старости од 7 до 27 година и њиховим породицама (старатељима). Критеријуми за пријем су били: аутизам и недовољна ментална развијеност, деца и млади са вишеструком ометеношћу, деца и млади са сензорним тешкоћама, деца и млади са физичким тешкоћама. Школа је развила програм Целодневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју који је пружао следеће услуге корисницима: -

Информисање

-

Обезбеђивање

адекватних

информација

потенцијалним

корисницима о садржају услуге и начинима за њено коришћење; - Пријем корисника: током пријема реализовале су се активности почетне процене, информисања, мотивисања и друге активности које се завршавају доношењем одлуке о пријему корисника; - Процена способности и здравственог стања корисника је вршена континуирано током обезбеђивања услуге а у складу са учесталошћу и дужином трајања смештаја и уз највеће могуће учешће корисника, родитељa и других чланова породице, старатељa или друге значајне особе.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

56

Планирање услуга за корисника било је прилагођено сваком појединачном кориснику или родитељу. На основу процене индивидуалних снага и потреба корисника одређивале су се конкретне активности које ће се кориснику пружати током коришћења услуге, њихово временско трајање. Истовремено, вршено је и редовно праћење, евалуација и измена плана у складу са приоритетним потребама корисника. Услуга боравка обухватала је исхрану корисника, личну хигијену, и спавање. Исхрана је била прилагођена здравственом стању сваког појединачног коорисника о чему је водио рачуна школски нутрициониста. Активности усмерене на очување способности, развијање потенцијала и осамостаљивање деце биле су организоване свакодневно у Целодневном боравку кроз реализацију радионица вођеним од стране дефектолога: игре за развој социјалних вештина – вербално-комуникацијска радионица, ликовна радионица, ткачка радионица, рад са глином и полимерним масама у оквиру керамичке радионице, цвећарска радионица, Монтесори радионица, едукативни рад на компјутеру, активности у сензорној соби; спортско-рекреативне активности (вођене од стране наставника физичке културе); музичка радионица (вођена од стране наставника музичке културе); физиотерапеутски третман који изводи физиотерапеут; саветодавни рад са родитељима и члановима породице од стране психолога, са циљем стицања нових знања као и социјализације са другим корисницима. Организоване су и спортско-рекреативне активности прилагођене потребама корисника. Уз рад са корисницима, организоване су и активности усмерене на породицу у виду психосоцијалне подршке родитељима, старатељима и другим члановима породице у процесу адаптације на окружење у боравку. Током трајања целокупног пројекта у периоду од 01/06/2012 до 15/05/2013 године: - Завршено је са опремањем Целодневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у просторијама школе; - Организоване су 3 тендерске процедуре (Градска општина Чукарица), одабрано је 5 предузећа за испорук радног материјала, средстава за чишћење, дидактичког материјала и хране за Целодневни боравак и са њима су потписани уговори и извршена испорука; - Свечано отварање Целодневног боравка је организовано 1. новембра 2012 године и преношено је уживо на ТВ Студио Б. Отварању је присуствовало око 60


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

57

представника општинске управе, националних и градских институција, школа и удружења који раде са људима са посебним потребама и око 20 новинара; - Укупно 14 деце и младих и 4 одрасле особе са сметњама у развоју, 16 родитеља и чланова породица je користило програме Целодневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју; - Услуге Целодневног боравка (спортска сала и сензорна соба) је користило и 167 ученика који похађају редовну наставу у школи; - 15 дефектолога је завршило дводневну стручну обуку за рад у сензорној соби и добило сертификат; - Израђен је веб сајт боравка и документарни филм о боравку. - 25 младих и 7 представника институција је учествовало на дводневном семинару „ Програм волонтирања у Целодневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју“ а 5 младих је отпочело волонтирање у Целодневном боравку. - Током овог периода 12 медија је извештавало о активностима Целодневног боравка. - Подељено је 600 примерака информативних лифлета о Целодневном боравку. - Школски мини-бус је сваког јутра довозио кориснике од места становања до објекта боравка и враћао их кућама. У возилу је поред деце и њихових родитеља свакодневно било и двоје неговатеља и медицинска сестра. Пројекат је оцењен највишом оценом од стране донатора, партнера и свих осталих учесника на пројекту а крајњи резултат је креирање атмосфере поверења, узајамне отворености и поштовања између родитеља корисника и свих запослених. Поверили су кориснике комплетној нези, бризи, надзору и раду запосленима у Целодневном боравку, и својим одсуством у свакодневним активностима корисника у нашим условима, постигли смо један од примарних циљева постојања и рада боравка.Одрживост пројекта се огледа у жељи родитеља и самих корисника да у наредном периоду наставимо сарадњу у оквиру образовног система, образовања одраслих или продуженог боравка, у зависности од могућности и капацитета сваког корисника и процене интерресорне комисије, као и у помоћи при запошљавању интерно расељених лица који су учешћем у пројекту допринели његовој успешној реализацији.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

58

XII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА Актив за школско развојно планирање, анализирајући специфичности школе, одредио је приоритете у развоју. Потребу у приоритету развоја због унапређивања образовно- васпитног рада ученика средње школе, усмерила је на проширивање подручја рада и образовних профила, унапређење школске животне средине, тј. нове организације животног простора, квалитетније учење, социјализација и интеграција, опремање школских радионица, развијање аутономије школе уз перманрнтно стручно усавршавање дефектолога, повезивање школе и локалне заједнице. У

школском

развојном

планирању

обезбеђено

је

учешће

родитеља,

наставника, Школског одбора, директора и локалне заједнице. Актив за школско развојно планирање преузима иницијативу и одговорност за развој сопствене школе. 12.1. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање У школској 2012/2013. години Стручни актив је у складу са Програмом рада Стручног актива за развојно планирање иницирао, подржавао и са осталим члановима колектива учествовао у реализацији и евалуацији постигнућа у области одговарајућих развојних задатака школе. На састанцима Стручног актива, који су се одржавали тромесечно у току школске 2012/2013. године, чланови актива су разматрали за сваки предвиђен развојни задатак школе које активности су и са коликом успешношћу предузимане у датом периоду. Увидом у програм рада Стручног актива за развојно планирање и у записнике са састанака Стручног актива за развојно планирање показује се да су предвиђени развојни задаци школе у високом степену успешно реализовани, и то у следећим областима : - Целокупно збрињавање ученика ( свестрана тимска помоћ адаптацији ученика на школско- интернатске услове, сарадња са родитељима ученика, центрима за социјални рад и другим школама и институцијама ради пружања шире социјалне и психолошке подршке и помоћи ученицима, континуирана психосоцијална и здравствена заштита ученика у ситуацијама у којима родитељи и центри за


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

59

социјални рад немају одговарајуће могућности, стручна помоћ и подршка личном и професионланом развоју ученика током боравка у школи како кроз редовне васпитно- наставне активности тако и кроз ваннаставне активности у секцијама, на смотрама и такмичењима, кроз посете и учешћа на сајмовима по подручјима рада, кроз екскурзије и наставу у природи, презентовање могућности и постигнућа ученика у широј друштвеној средини са циљем њиховог бољег интегрисања у социјалну и радну средину, давање индивидуалних препорука за запослење ученика у сарадњи са центрима за социјални рад ); - Обезбеђивање материјално техничких ресурса школе ( редовно уређивање и одржавање школског простора; нова наставна средства , опрема и алати; - Развој људских ресурса ( стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника школе кроз рад стручних органа школе, кроз учешће на семинарима: „ Подстицање сензомоторне интеграције код деце“, „ Корак ка култури- Рим“, „ Ангажовани наставник“ и други. - Формирани су идејни пројекти за организоање стручне размене наших наставника, васпитача и стручних сарадника са колегама из других школа и релевантних институција; - Формирање и изложба фотодокументације о активностима и постигнућима ученика, наставника и васпитача у функцији подршке очувању традиције школе и њеном презентовању у широј друштвеној средини. Реализација развојних задатака школе је адекватно артикулисана са Годишњим програмом рада школе. XIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА Путем јавних средстава информисања, најшира друштвена јавност упозната је са нашом школом. Успешним маркетингом, наша школа се афирмисала као установа од прворазредног значаја за збрињавање деце и омладине са вишеструким сметњама, која се едукују и радно оспособљавају у савременим условима. Програм школског маркетинга се у протеклој години огледао кроз континуирану сарадњу са представницима Центара за социјални рад током школске 2012./2013. године. Учешћем на изложбама пружена је прилика ученицима да уз помоћ својих наставника и васпитача докажу и покажу широј јавности како и ученици са сметњама


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

60

у развоју успевају да се школују и стручно оспособе, да развију своје очуване способности и да се смело укључе у токове живота као активни и самостални припадници друштва. Том приликом остварени су бројни контакти са разним институцијама и фирмама на нивоу града. Школски маркетинг се огледао и кроз присуство на многобројним изложбама ученичких радова: у Галерији Траг, испред Храма Светог Саве, Педагошком музеју, Ади циганлији итд, учешћем на разним културно забавним активностима ученика, израдом дигиталне презентације школе и израдом новог Web сајта школе. На 57. Међународном сајму књига 26. 10. 2012. године наша школа је имала своју презентацију под покровитељством Министарства просвете и науке. Реализацијом пројекта ИНФОРМ остварена је и презентација наше установе путем електронских медија и то градске телевизије Студио б, која је имала ексклузивно право живог преноса информација и 13 других телевизија, интернет-а и великог броја штампаних медија који су пратили дешавања и развој пројекта, штампањем брошура и лифлета, и израдом документарног филма о раду Целодневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, као и посебног веб сајта предвиђеног за ближе информисање о раду Целодневног боравка и школе. У јуну 2013. године организована је презентација наше школе, о могућностима које пружамо

ученицима да могу да наставе средњу школу и

професионално се оспособе. XIV ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА Годишњи програм школе за школску 2012/2013. годину сачињен је на основу реалних услова, а по Закону о основној и средњој школи и реализован је у току школске године у складу са школским календаром. Реализацији Годишњег програма допринеле су активности радника уз сарадњу и иницијативу директора школе. Предлог мера за рад школе у школској 2013/2014. години: 1. Унапређење образовно – васпитног процеса (набавка средстава и формирање кабинета за поједине наставне предмете). 2. Опремање школских радионица за практичну наставу. 3. Унапређење наставе физичког васпитања изградњом фискултурне сале . 4. Уређење школског дворишта.


Извештај о раду школе за школску 2012/2013. годину

61

5. Наставити активности ученичке задруге у циљу квалитетније професионалне орјентације ученика. 6. Спроводити надаље програм донаторства. 7. Перманентно стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. Умка, август 2013. г.

Председник Школског одбора Ана Петровић

Извештај о раду школе школске 2012/2013. године  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you