Page 1

Pet knjiga u jednoj! Ovdje neÊete naÊi samo djelotvorne recepte iz bakine kuÊne ljekarne nego i puno korisnih savjeta i uputa za njegu tijela, kuhinju, kuÊu i vrt. Sve je moguÊe jednostavno i lako pripraviti od prirodnih sastojaka. DomaÊa sredstva uËinkovito djeluju i posve su sigurna, za boljitak i zadovoljstvo svih Ëlanova obitelji.

Z dravlje Nj ega tijela K uÊanstvo K uhinja V rt

Prirodnim sredstvima protiv svakodnevnih tegoba Lijep ten, sjajna kosa i mirisna svjeæina cijelog tijela

Recepti i savjeti za Ëistu odjeÊu i udoban dom

Ukusne domaÊe slastice za svaki obrok

Uzgajanje i odræavanje zaËinskog bilja, cvijeÊa, voÊa i povrÊa

www.mozaik-knjiga.hr

BAKINE KU∆NE TAJNE

Bakine kuÊne tajne

akine B

KU∆NE TAJNE zdravlje • njega tijela • kuÊanstvo • kuhinja • vrt


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 1

Bakine kuÊne tajne zdravlje•njega zdravlje • njega tijela•kuÊanstvo•kuhinja•vrt tijela • kuÊanstvo • kuhinja • vrt


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 3

Bakine kuÊne tajne zdravlje • njega tijela • kuÊanstvo • kuhinja • vrt


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 4

Autori: Dr. Irmela Arnsperger (poglavlje 3 i 4, posebne stranice), Dr. Stefanie Burkhardt-Sischka (poglavlje 5 i 6), Thomas Kopal (poglavlje 1), Angelika Lenz (poglavlje 2) i Heike Berli (istraæivanje; poglavlje 6) Fotografi: Fotostudio Udo Loster, Ulrich Kopp, Ginger Neumann

Nakladnik: Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb 2005. Za nakladnika: Bojan Vidmar Urednik: Davor UskokoviÊ Prevoditeljica: Kristina LovriÊ StruËni redaktor: Zlatko Juratovac, dr. med. Lektor: Jakov LovriÊ

Naslov izvornika: Grossmutters Hausmittel neu entdeckt ·· ∞ 2000 Reader’s Digest ∑ Deutschland, Schweiz, Osterreich ∑ ·· Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart, Zurich, Wien ∞ hrvatsko izdanje: Mozaik knjiga d.o.o.

Svaki dio ove knjige zaπtiÊen je autorskim pravom. Svaka uporaba bez dopuπtenja izdavaËa izvan uskih granica Zakona o autorskom pravu nije dopuπtena i kaænjiva je. To posebice vrijedi za umnaæanje, prevoenje, presnimavanje na mikrofilm i obraivanje u elektronskom sustavu.

Logoi Reader’s Digest i Pegasus registrirani su zaπtitni znakovi The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York, USA. GR 0927-IC U ovoj knjizi objavljene medicinske informacije nisu nadomjestak lijeËniËkoj dijagnozi i tretmanu. IzdavaË savjetuje svim pacijentima sa simptomima bolesti da se obrate lijeËniku. Ova knjiga paæljivo je sastavljena. Ipak, ne jamËimo za sve navode. Ni autori ni izdavaË ne preuzimaju odgovornost za moguÊe πtetne posljedice koje su rezultat praktiËnih uputa iz knjige.

Korektorica: Katarina CvijanoviÊ Priprema za tisak: GrafiËki studio Miπ Tisak: Denona, Zagreb, veljaËa 2014.

ISBN 953-196-614-1

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, Zagreb UDK 615.89(035) Bakine kuÊne tajne / Irmela Arnsperger... <et al.>; s njemaËkog prevela Kristina LovriÊ. _ Zagreb: Mozaik knjiga, 2005. Prijevod djela: Grossmuters Hausmittel neu entdeckt. - Kazalo. ISBN 953-196-614-1 1. Arnsperger, Irmela I. Narodna medicina _ PriruËnik 450718026


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 5

Predgovor e dugo oËajavati ∑ nego upitati baku. Ova stara mudrost nekada je bila prihvaÊena u mnogim obiteljima, jer baka je imala odgovor na sve. Bilo je svejedno radi li se o kakvim tegobama njezinih dragih ili problemima u kuhinji, kuÊanstvu ili vrtu za koje su traæili njezinu pomoÊ. Posjedovala je mnoπtvo recepata za pripravu sredstava koja su brzo i uËinkovito djelovala. Njezino neiscrpno praktiËno znanje nije bilo ograniËeno na zdravlje, nego je za sva podruËja svakodnevnice imala pametne savjete i trikove. Sve joj je iπlo od ruke, primjerice peËenje kolaËa, spravljanje Ëaja protiv kaπlja ili mirisnih vreÊica za rublje u ormaru. Na naπu sreÊu, sve to

korisno znanje danas nije zaboravljeno, jer ovaj novi obimni savjetnik ide na ruku bakinim nasljednicama. U tu svrhu izabrali smo najbolje recepte, savjete i trikove iz dobrih starih vremena i sastavili ih prema najnovijim saznanjima. Svatko Êe bez poteπkoÊa moÊi naËiniti pripravak koji æeli, jer su upute jednostavne i svakome prilagoene, a kupnja skupih gotovih proizvoda bit Êe suviπna. Joπ je vaænije to πto onaj tko proizvodi kuÊna sredstva sam uvijek zna ≈πto je unutra«, buduÊi da moæe posegnuti za prirodnim sastojcima. Radujte se, dakle, stotinama moguÊnosti koje daju korisne upute, lijepe dekoracije i prave delicije!


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 6

SADRÆAJ

POGLAVLJE

POGLAVLJE

POGLAVLJE

1

2

3

Zdravlje

8

Bistra glava pomoÊu ljekovitog bilja Diπite bez tegoba Pripremite sami jabuËni ocat Blagi pomoÊnici pri prehladi Prirodna medicina za srce i krvotok Ostanite pokretljivi _ cijeli æivot Masaæa uljem lavande Kako ugoditi probavnom sustavu? OsnaæujuÊe vino s ljekovitim biljkama Medicina za æene i muπkarce Zdrava koæa _ Ëista i lijepa Mast od nevena Uæivajte u danu bez tegoba Zdrava djeca _ zadovoljni roditelji

10 24 30 32 38 46 54 56 72 74 82 94 96 102

Njega tijela

112

Prirodna njega kose Vodica za kosu Blistavo lijepi: lice i vrat Svestrana mirisna krema Bijeli zubi i barπunaste usne Prirodno i lijepo sjajilo za usnice Njegovane ruke i stopala Sapun s biljnim Ëajem Blagodat za cijelo tijelo OsvjeæavajuÊi ruæin ocat

114 122 134 150 162 168 170 180 182 198

KuÊanstvo

Odræavajte namjeπtaj na prirodan naËin Mirisne voπtane svijeÊe Blistava kuhinja i kupaonica Odræavajte prozore, vrata i zidove I podovi trebaju biti njegovani Veliki dan pranja, mala abeceda mrlja Bakini jastuËiÊi s biljem Impregnirajte koæu sami Od stakla do zlata _ njega plemenitih predmeta Miris svjeæine u cijeloj kuÊi Dekorativne i mirisne kugle Kako se rijeπiti neæeljenih gostiju?

202 204 214 216 226 230 234 242 250 252 258 262 264


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 7

SADRÆAJ

POGLAVLJE

POGLAVLJE

POGLAVLJE

4

5

6

Kuhinja

268

Suπite na prirodan naËin Ukuhavanje voÊa i povrÊa Ledena zdjela s cvjetovima Pikantna zimnica u soli, octu i ulju SoËan keËap od rajËica Napravite sami sok i sirup Marmelade, æelei i dæemovi ZaËinite ocat ili ulje Vina, likeri i rakije Poslastica _ liker od jaja Ponovno otkrivene poslastice Karamele od oraha Ispecite kruh kao nekada

270 274 280 282 288 290 294 300 306 310 312 318 320

Vrt

328

Sve je do tla Kompost _ zlato vrtlara Gnojidba, jaËanje i suzbijanje nametnika Plodored i mjeπovito kultiviranje Okruglice za hranjenje sjenica tijekom zime Ponovno otkrivene stare sorte povrÊa Bakin vrt sa zaËinskim biljem ©areni cvjetni vijenac O jabukama, kruπkama i sliËnome Mirisni cvjetni ukrasi iz vrta Aranæman od suhoga cvijeÊa

330 334 336 342 346 348 356 364 366 374 380

Glavni sastojci

384

Pregled najbitnijih sastojaka

385

Kazalo Izvor slika

406 416


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 8


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 9

1 Z D R AV L J E

SprijeËiti i lijeËiti... ... nije teπko, ako znamo da protiv svake bolesti postoji prirodan lijek u ljekovitoj travi. Pored najvaænijih vrsta ljekovitog bilja, u ovom Êete poglavlju naÊi provjerene bakine savjete za svoje zdravlje, kao i drevne recepte za uËinkovitu kuÊnu ljekarnu. Prednosti kuÊne ljekarne su: l jednostavna i povoljna priprava, l klasiËni lijekovi nisu vam potrebni, l gotovo svi sastojci prirodnog su podrijetla, l konzumacija pripravaka ne uzrokuje popratne pojave. Otkrijte, dakle, blago koje krije bakina ljekarna i poklonite povjerenje snazi ljekovitog bilja.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 10

1 Z D R AV L J E

Bistra glava pomoÊu ljekovitog bilja Ëi, nos, uπi, usta i grlo ∑ tko ne zna koliko su glava i njezini organi osjetljivi? Utjecaji okoliπa, stres ili oslabljen imunitet vode k tome da oËi peku, glava boli i grlo grebe. VeÊina tih tegoba bezazlene je prirode i ako se ne pogorπaju ili ako nisu posljedica ozbiljnijeg oboljenja, uglavnom ne zahtijevaju lijeËniËki tretman. ZaËepljeni nos, bolove u uπima ili upaljeno zubno meso puno ËeπÊe moæemo

uËinkovito tretirati ljekovitim biljem koje nam daruje priroda i koje koristimo u obliku Ëaja, inhalacija, obloga i kupke, a Ëije se recepture prenose s generacije na generaciju. Za razliku od naπih baka, danas se ne moramo muËiti prikupljanjem razliËitih sastojaka, nego ih kupujemo u ljekarni. Priprava je jednostavna i popratnih se tegoba pri ispravnoj primjeni ne trebamo pribojavati.

»aj od bijele vrbe i guπËarskog petolista ima djelotvoran uËinak protiv glavobolje.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 11

BISTRA

Glavobolja: u pravilu bezazlena Glavobolja se ubraja meu najËeπÊe tegobe, ali vrlo su rijetko posrijedi ozbiljni uzroci. UobiËajena glavobolja proe nakon nekoliko sati i Ëesto ukazuje na premorenost. Moæe je prouzroËiti Ëak i promjena vremena. SliËno je i s migrenom koju prate jaki pulsirajuÊi bolovi ili Ëak muËnina i povraÊanje. Vrlo se Ëesto zapravo radi o takozvanoj glavobolji zbog napetosti, pri kojoj oboljeli osjeÊaju tupi pritisak u glavi. Ta se bol nerijetko pojavljuje kao posljedica premorenosti oËiju ili loπega dræanja tijela, ali isto tako proizlazi i iz psiholoπke nestabilnosti kao πto je strah.

G L AVA P O M O Ê U L J E K O V I T O G B I L J A

dugoroËnijoj primjeni, nakon tri tjedna tretman prekinite na deset dana.

Oprez: »aj moæe nadraæiti æeludac. U tom sluËaju ne smije se piti.

Inhalacija pare od kupusa djelotvorno je sredstvo protiv glavobolje.

©to moæete uËiniti? Ako su iskljuËeni ozbiljni uzroci, protiv glavobolje se moæe uËinkovito boriti pomoÊu prirodnih sredstava kao πto su svjeæ zrak, hladni oblozi ili kupke. I ovdje predstavljeni Ëajevi takoer su od pomoÊi.

»aj od bijele vrbe i guπËarskog petolista Ovaj Ëaj je osobito djelotvoran kod glavobolje tenzijskog tipa. Bijela vrba sadræi tvar salicil, poznat joπ od 17. stoljeÊa kao sredstvo koje snizuje poviπenu temperaturu.

Inhalacija vodene pare od kupusa

  1/2

l vode

30 g listova bijele vrbe

30 g guπËarskog petolista 15 g cvjetova nevena

Pomijeπajte biljke pa dvije juπne ælice te mjeπavine prelijte kipuÊom vodom.

Ova drevna receptura protiv glavobolje bila je dugo zaboravljena. Lako se priprema, a sastojke moæete dobiti u svakoj trgovini.

1-2 l vode

1/4

glavice kupusa

Ostavite da odstoji 15 minuta

Kupus izreæite na sitno, dodajte ga u

i naposljetku ocijedite. Kod akutnih

kipuÊu vodu i kuhajte 15 minuta. Skinite

tegoba brzo popijte Ëaj. Ako su

lonac s peÊi i inhalirajte paru tako πto

glavobolje kroniËne, konzumirajte

glavu prekrijete velikim ruËnikom.

dvostruku koliËinu tijekom dana. Pri

Zatim na lice nanesite masnu kremu.

Bijela vrba Glavni sastojak ove biljke jest salicil, a njegov sintetiËni dvojnik acetilsalicilna kiselina sadræana je u danaπnjim lijekovima protiv glavobolje i poviπene temperature.

11


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 12

1 Z D R AV L J E

Dobar savjet OpuπtajuÊa Ëajna mjeπavina Ovaj Ëaj opuπta i ublaæuje glavobolju tenzijskog tipa.

 1/2

Glavobolje ne morate trpjeti. Ovako si moæete pomoÊi: EteriËna ulja pokazala su se  djelotvornim sredstvom protiv

l vode

glavobolje. Moæete upotrijebiti ulje od matiËnjaka ili paprene metvice: nekoliko kapi utrljanih na sljepooËnice, Ëelo ili zatiljak Ëini prava Ëuda.

30 g suruËice

30 g pljuskavice

30 g ivanjskoga cvijeÊa Pljuskavica (gospina trava) Ovom biljkom moæete ukloniti cijeli niz smetnji koje uzrokuju glavobolju, primjerice stres i lakπe oblike depresije.

Pomijeπajte biljke, prelijte dvije juπne ælice mjeπavine kipuÊom vodom, pustiteda odstoji 15 minuta i naposljetku

DjelomiËna kupka ruku takoer rjeπava problem glavobolje. Podlaktice

ocijedite. »aj brzo popijte.

nekoliko minuta dræite

Kod kroniËnih tegoba konzumirajte

potopljene u hladnoj vodi,

dvostruku koliËinu tijekom dana.

a potom ih dobro osuπite.

Pri dugotrajnoj primjeni napraviti desetodnevnu stanku.Oprez: Ova Ëajna mjeπavina moæe

Protiv glavobolje djelotvorna je i kupka za stopala s praπkom od goruπice. Napunite

nadraæiti æeludac, i ne preporuËuje

posudu vodom zagrijanom na

se trudnicama.

tjelesnu temperaturu i otopite dvije juπne ælice praπka od goruπice. Stopala 5 minuta

»ajna mjeπavina od vrkute i metvice Ako osjeÊate da vam nadolazi migrena, moæda Êete uz pomoÊovoga Ëaja sprijeËiti bolove. 1 l kipuÊe vode 40 g vrkute

20 g listova metvice

Stavite vodu da prokuha, zatim dodajte Ëaj i kuhajte 20 minuta. Pustite da odstoji 10 minuta. Potom ocijedite i popijte jednu πalicu. Ako je potrebno, slobodno popijte i viπe. Luk nije samo nezamjenjiv u kuhinji nego je omiljen i kao narodni lijek.

12

dræite u toj kupki, a zatim ih dobro isperite toplom vodom.U sluËaju bolova u zatiljku pomaæe pakung od luka. U tu svrhu nasijecite glavicu luka na kolute. Ploπke posloæite na zatiljak i prekrijte ih krpom te sve uËvrstite vunenim πalom.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 13

BISTRA

G L AVA P O M O Ê U L J E K O V I T O G B I L J A

Problemi s oËima OËi su osjetljivi organi i Ëesto su nezaπtiÊene od vanjskih utjecaja. Praπina na radnom mjestu, zrak iz klimatizacijskih ureaja i rad na raËunalu uzrokuju peckanje i umor oËiju. Kod ljudi sklonih alergijama nadraæaj prouzroËen peludom moæe uzrokovati upalu oËne spojnice (konjunktiva), a bakterijska infekcija moæe uzrokovati upalu ælijezda lojnica na vjeama ∑ jeËmenac.

©to moæete uËiniti? Odmor za umorne oËi nudi ciljano opuπtanje oËiju, primjerice duga πetnja na svjeæem zraku. Kao narodni lijek uËinkovita su ispiranja, oblozi i pakunzi.

OsvjeæavajuÊi oblozi Ovaj oblog osvjeæava umorne i osjetljive oËi. Savjetujemo da za njegu oËiju koristite izvorsku ili destiliranu vodu umjesto vode iz vodovoda.

 0,3 l vode

10 g razliËka 10 g kokotca

20 g sabljastoga trputca Stavite vodu da prokuha, dodajte biljke, pustite da odstoji 10 minuta i naposljetku ocijedite. Dva jastuËiÊa vate umoËite u rashlaenu tekuÊinu i stavite na zatvorene oËi. Po æelji moæete upotrijebiti i krpu. Otopinu Ëuvajte u sterilnim, zaËepljenim bocama.

Oblog od kadulje

Za oËne obloge natopite jastuËiÊe vate ili krpu u nerazrijeen Ëaj. Ubrzo nakon stavljanja na oËi osjetit Êete blagotvoran i opuπtajuÊi uËinak.oËi i pri upali oËnih spojnica. 1/4

l vode

1 juπna ælica kadulje

Stavite vodu da prokuha. Kadulju prelijte kipuÊom vodom i pustite da odstoji

Kadulja je poznata kao kuhinjski

10 minuta, a potom otopinu paæljivo

zaËin, ali samo rijetki znaju da djeluje

ocijedite. JastuËiÊe vate ili tkaninu

protuupalno. Za razliku od kamilice,

za obloge natopite i njima prekrijte oËi.

ona ne isuπuje koæu. Oblog od kadulje

Takvi oblozi takoer djeluju protiv

posebice se preporuËuje za premorene

nastanka bora.

13


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 14

1 Z D R AV L J E

Pripravak od perπina za ispiranje oËiju

pri upali oËnih spojnica, jeËmenca i ozljeda oËiju. Ovaj Ëaj jaËa obrambeni

 

Ovaj pripravak preporuËujemo za

sustav organizma.

1-2 male ælice oËanice

premorene oËi. Djeluje opuπtajuÊe,

1/4

ublaæava tegobe i Ëisti oËne spojnice, a moæete ga upotrijebiti i za obloge. 3/4

l vode

1 πaka perπina

Stavite vodu da prokuha. Perπin temeljito operite i prelijte kipuÊom vodom. Pustite da pripravak odstoji nekoliko sati,

a potom ga dobro ocijedite. Za ispiranje oËiju upotrijebite posebnu kadicu koju

Nasijecite i vodom prelijte biljku. Potom sve prokuhajte i ostavite da stoji 1-2 minute. Naposljetku procijedite. JastuËiÊ vate potopite u pripravak i stavite na zatvoreno oko. Pripravak moæete upotrijebiti i kao kupku za oËi.

Oblog od krumpirova pirea

moæete nabaviti u ljekarni. Kadicu

Upale vjea neugodne su i bolne.

napunite tekuÊinom, lagano se sagnite

Oblog od krumpirova pirea provjerena

prema naprijed, Ëvrsto je pritisnite na

je stara kuÊna receptura.oko i naposljetku zabacite glavu. Pripravak od perπina Ëisti i umiruje premorene oËi, a i jednostavno se priprema.

l hladne vode

Otvorite oko i maπuÊi glavom lijevo-desno intenzivno ga isperite. Po potrebi ispiranje

malo mlijeka

1 vruÊ krumpir kuhan u ljusci 1 æumanjak

ponavljajte tijekom dana.

Zagrijte mlijeko, krumpir zgnjeËite vilicom te ga pomijeπajte s mlijekom i æumanjkom u kaπu. Ostavite da se malo ohladi pa namaæite na tkaninu za oblog i stavite preko zatvorenog oka. Ponovite 2 do 3 puta.

Hladni oblog od svjeæega sira I pakunzi od svjeæega sira djelotvorni su protiv upala vjea i pomaæu prioteklinama.

3 juπne ælice svjeæega sira sok jednog limuna

1 juπna ælica mlijeka

Sastojke pomijeπajte i namaæite na suhu

Oblog od oËanice OËanica je od davnina poznata domaÊa ljekovita biljka, koju je veÊ u 12. stoljeÊu preporuËila Hildegard von Bingen. Ublaæuje bol i djeluje iscjeljujuÊi 14

krpu. Oblog stavite na zatvoreno oko i ostavite 20 minuta. Postupak ponovite 2 puta.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 15

relijepi plavi razliËak cvjeta od svibnja do rujna, a njegovi su cvjetovi omiljen lijek protiv tegoba s oËima. Za oblog prokuhajte 1 l vode i njome prelijte 40 g cvjetova razliËka. Otopinu stavite da odstoji 10 minuta, a potom dobro ocijedite i rashladite. JastuËiÊ od vate ili krpu natopite u tekuÊinu i njima prekrijte zatvorene oËi.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 16

1 Z D R AV L J E

Nosnice pritisnite 5-10 minuta na korijenu.

UËestalo neotporan: nos Nos i sinusi prekriveni su osjetljivom sluznicom Ëiji je zadatak proËistiti, ugrijati i navlaæiti zrak. Nos je, dakle, poput klimatizacijskoga ureaja. BuduÊi da su krvne æile nosne sluznice vrlo fine, lako dolazi do njihova napuknuÊa i time do krvarenja. Upala sluznice sinusa moæe biti vrlo bolna. U proljeÊe i ljeti mnogo ljudi pati od peludne hunjavice.

»epiÊi s hrastovom korom Tko pati od krvarenja nosa, moæe ga brzo i pouzdano zaustavitiprokuhanom hrastovom korom. 1 Ëajna ælica praπka hrastove kore 1 πalica vode

Praπak prelijte vodom i kuhajte

2 do 3 minute, a potom tekuÊinu ostavite da se ohladi. JastuËiÊ vate natopite tekuÊinom i paæljivo ugurajte u nozdrvu.

»aj od krvare Od davnina je poznato da krvara djelotvorno zaustavlja krvarenje.Za Ëaj upotrebljavamo korijen biljke. 1-2 Ëajne ælice krvare 1/4

l hladne vode

Korijen prelijte vodom, prokuhajte, ostavite da odstoji 10 minuta

i procijedite. Pijte dvije πalice dnevno.

Oblozi od umbira –umbir nije samo zaËin nego i ljekovita biljka koja poboljπavaprokrvljenost i lijeËi upalu sinusa. 2-3 juπne ælice ribanog umbira –umbir Ova gomoljasta biljka potjeËe iz Azije, a istodobno je i zaËin i lijek. Poboljπava prokrvljenost i time potiËe ozdravljenje.

16

©to moæete uËiniti? BuduÊi da su tegobe nosa uËestala pojava, ne Ëudi πto postoji cio niz provjerenih i jednostavnih kuÊnih lijekova iz bakinih vremena. Bilo da se radi o krvarenju iz nosa, upali sinusa ili peludnoj hunjavici, priroda nam daruje mnoπtvo ljekovitog bilja koje djeluje bez nuspojava.

malo vode

Sok od umbira dobiven gnjeËenjem u krpi pomijeπajte s vodom. Kaπu kratko prokuhajte, nanesite na Ëistu krpu i stavite preko Ëela i nosa dok se ne ohladi. Postupak ponavljajte sve dok se koæa ne zacrveni.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 17

Dobar savjet Inhaliranje ulja Miris koji eteriËna ulja πire ublaæujeupalu sinusa.

1-2 kapi ulja eukaliptusa 1-2 kapi ulja bergamije ili lavande

Krvarenje iz nosa moæete vrlo brzo zaustaviti

kamilice savjetujemo

 Pri uËestalom krvarenju iz

nosa pomaæe kura od luka. U tu svrhu nasjeckajte 1 do 2 glavice crvenog luka,

Ulja nakapajte na krpu i duboko udiπite.

ocijedite kroz sito i tako

Blagotvorna su i kao dodatak vruÊoj

dobiven sok razrijedite

kupki.

s malo octa. Tom tekuÊinom

Peludna hunjavica Peludna hunjavica prava je poπast koju suzbija Ëajna mjeπavina biljaka iz naπega kraja. Da biste zaustavili akutno krvarenje iz nosa, stavite

oblog s ledom na korijen nosa i hladan oblog na zatiljak.

sinusa?

 Da bi sluznice uvijek bile

vlaæne i dobro prokrvljene, svakoga jutra isperite nos

prelijte biljke. Pustite da odstoji

blagom otopinom od soli.

15 minuta i zatim ocijedite. Pijte gutljalj

Otopina bi trebala imati

po gutljalj tijekom dana i to najmanje

okus sliËan okusu suza.

 UËinkovitim se pokazalo i

inhaliranje vodene pare odna otekline nosnih sluznica. 3/4

1/2

l hladne vode

Ëajne ælice poljske preslice

Vodu s poljskom preslicom kratko prokuhajte, potom ocijedite i ostavite da se ohladi. 3 do 5 puta dnevno uvucite po jednu dozu otopine kroz svaku nosnicu.

u vodi hladnoj 18°C.

 Prehladu moæete ublaæiti ako veÊ pri prvim simptomima

biti u ljekarni. Pri peludnoj hunjavici takoer pomaæe prirodna ljekarna

 Stari je narodni lijek pËelinje saÊe, kojega

komadiÊ treba ævakati

Vodu zagrijte do kljuËanja i njome

Ovaj pripravak djeluje blagotvorno

minuta, a zatim 10 sekundi

i vitamin C. Oboje moæete do-

1 juπna ælica stolisnika

Pripravak za ispiranje od poljske preslice

dræite u vodi toploj 38°C pet

oboljenja uzimate ehinacin

©to moæete uËiniti pri upali

tri mjeseca.

svake veËeri. Oba stopala

isperite nos.

1 l vode

1 Ëajna ælica hrastove kore

i izmjeniËne kupke stopala

preventivno povremeno

1 juπna ælica rusomaËe 1 juπna ælica oËanice

 Uz inhaliranje vodene pare od

kamilice, koja vas oslobaa

6 puta na dan po 20 minuta. Tu kuru provodite puna tri tjedna.

 JabuËni je ocat isto tako djelotvoran. Svako jutro popijte 1 Ëajnu ælicu razrijeenu s pola Ëaπe vode.

 DugoroËno je uËinkovita

i kura od ulja crnoga kima.

sluzi i zaustavlja

Sadræana eteriËna ulja

upale: 2 juπne

harmoniziraju naπ

ælice cvjetova

imunoloπki sustav. Treba

kamilice

uzimati po 2 kapljice 3 puta

stavite u

1/2

vruÊe vode i 10 minuta inhalirajte paru glave prekrivene ruËnikom.

l

na dan puna 3 mjeseca.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 18

Dobar savjet

1 Z D R AV L J E

Uvijek neugodno: bolovi u uπima Od bolova u uπima ne pate samo djeca nego i odrasli, a opÊenito su posljedica upale. Zbog intenzivnoga bola posjet lijeËniku je nuæan, a s infekcijom u tom osjetljivom organu ne smijemo odugovlaËiti. Puno je dokazanih narodnih lijekova koji upalu mogu ublaæiti ili Ëak izlijeËiti.

Bolovi u uπima mogu se ublaæiti razliËitim sredstvima

 Djelotvornim su se pokazale svijeÊe za uπi koje moæete

nabaviti u ljekarnama. SvijeÊu paæljivo stavite u oboljelo uho i potom upalite. Nastat Êe lagani podtlak koji ublaæuje bolove.

 Protiv bolova pri upali

srednjeg uha pomaæu i kapi za nos iz ljekarne.

Uπna se mast moæe stvrdnuti, zaËepiti uho i prouzroËiti nagluhost

 Otvrdlu uπnu mast lako

moæete omekπati mjeπavinom nekoliko kapi maslinova ulja, limunova soka i vode. Tri puta na dan ukapajte po nekoliko kapi u uho, pazeÊi da budu tjelesne temperature.

Za πumove u uπima odgovorni su visok krvni tlak ili stanje straha Kraljevsko je ulje provjeren narodni lijek, posebice pri kroniËnoj upali srednjeg uha.

Kraljevsko ulje Kraljevsko je ulje djelotvorno pri lijeËenju kroniËnih bolova u uπima,upale srednjeg uha kao i ekcema. 1 πaka svjeæih cvjetova divizme 100 g maslinova ulja

ako poboljπate protok krvi. UËinkoviti su preparati

s listovima japanskoga ginko drveta.

 IzmjeniËne kupke stopala

po Kneippovu naputku djeluju

Cvjetove divizme prelijte maslinovim uljem

blagotvorno na krvne æile

i ostavite da odstoji na otvorenom

i ublaæuju napetost.

i sunËanom mjestu 3-4 tjedna. Jednom dnevno dobro protresite. Naposljetku ocijedite. Kapajte dnevno tri kapljice u oboljelo uho.

18

 ©umovi Êe se moæda smanjiti


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 19

Oblozi od luka Kuhinjski luk ima razliËita ljekovita svojstva, koja narodna medicina koristi u obliku prenesene kuÊne medicine, a pokazao se djelotvornimpri ublaæavanju bolova u uπima. 1 luk

1 gaza

Luk nasjeckajte i stavite u gazu. Oblog poloæite na bolno uho i uËvrstite kapom.

Ruæe i pelin ©umovi u uπima prava su poπast, ali moguÊe ih je potpuno ukloniti sljedeÊom recepturom.

 1 reæanj Ëeπnjaka

Zimi uËestalije: problemi s grlom Vrlo Ëesto poËinju grebanjem u grlu, potom imate problema s gutanjem i na kraju promuknete. Protiv upale grla i ædrijela takoer pomaæu kuÊni lijekovi. Priroda nam nudi niz tvari koje ublaæuju tegobe pri gutanju i uËinkovito suzbijaju upale. Bilo kao otopina za ispiranje grla, povoj oko vrata ili Ëaj ∑ bakini kuÊni lijekovi zasigurno Êe pomoÊi.

20 g listova ruæe

10 g listova pelina 30 g mekinja

»eπnjak oËistite i zgnjeËite. Listove stucite u muæaru pa dobro pomijeπajte s mekinjama i Ëeπnjakom. Svake veËeri porciju kaπe umotajte u gazu i preko

Drevni i dokazan kuÊni lijek protiv tegoba s grlom i kaπlja jest mlijeko od luka. Mlijeko djeluje umirujuÊe, a tvari luka antibakterijski. Usto, napitak nas opskrbljuje vitaminom C.

©to moæete uËiniti? Vjerujte snazi prirode i pravodobno primijenite kuÊne lijekove. LijeËnika konzultirajte ako k tome imate i poviπenu temperaturu ili upalu krajnika, πto je osobito Ëesto kod djece i adolescenata.

noÊi ostavite na uhu.

Napitak od matiËnjaka Cvjetovi matiËnjaka sadræe eteriËna

Biljna ljekarna

ulja umirujuÊeg i okrepljujuÊeg uËinka

Srednji vijek bilo je doba ljekovitog bilja, koje se skupljalo

pri πumovima u uπima.

u prirodi i uzgajalo u vrtovima.

 1 l vode

60 g cvjetova matiËnjaka Vodu zagrijte do kljuËanja, prelijte cvjetove i dobro promijeπajte.

Napitak ostavite da odstoji 10 minuta, procijedite i pijte po jednu πalicu nakon obroka 3 puta dnevno.

Nakon πto su se biljke dugo samo skupljale, Karlo Veliki (768.-814.) zatraæio je njihovo planirano uzgajanje. Vrtove s ljekovitim biljem posebno su njegovali samostani. I meu pukom bilo je sve viπe travarki, koje su brale trave i koristile ih protiv raznovrsnih bolesti.

19


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 20

1 Z D R AV L J E

Mlijeko od luka s majËinom duπicom i klinËiÊima Tvari sastojaka ovoga recepta idealno

Napitak od divljega komoraËa KomoraË je omiljena ljekovita biljka. Tko zbog upale grla promukne, neka

 

su meusobno usklaene.

pokuπa s ovim Ëajem.

3 velika luka

1 πalica mlijeka

1 klinËiÊ

5 g plodova komoraËa

1 Ëajna ælica smeeg πeÊera

med

1 granËica majËine duπice voda

1/2

πalice mlijeka

Prokuhajte mlijeko. ZgnjeËite plodove, dodajte mlijeku i pustite da odstoji 10 minuta. Napitak po æelji zasladite

Neoguljen luk sitno nasjeckajte i u loncu

i pijte 3 puta dnevno, po moguÊnosti

dobro pomijeπajte s klinËiÊem, πeÊerom,

vruÊe.

majËinom duπicom i vodom. Potom sve

»aj od bedrenike i kamilice Narodna i klasiËna medicina koriste ove biljke protiv upala gornjih diπnih puteva.20 g korijena bedrenike 20 g cvjetova kamilice

10 g korijena petoprsta 1/4

l hladne vode med

Biljke pomijeπajte i 1 Ëajnu ælicu takve mjeπavine kuhajte u vodi 1 minutu, a potom ocijedite. Pijte 3 puta dnevno po πalicu napitka. Zasladite medom. Nezaslaen Ëaj dobar je za ispiranje grla. Nije preporuËljiv ako imate problema sa æelucem ili crijevima. Pri upali grla, napitak od divljega komoraËa ∑ zaslaen πeÊerom ∑ moæe vam povratiti glas.

kuhajte na laganoj vatri otprilike 2 sata, povremeno dolijevajuÊi malo vode. Mjeπavinu ocijedite i mlijeko kratko

Pripravak za ispiranje grla od pitomoga kestena

prokuhajte. Pripravak od luka

Upale grla moæete lijeËiti Ëestim

pomijeπajte s istom koliËinom mlijeka

ispiranjem.

i pijte 3 puta dnevno. Ako æelite zadræati vitamin C, napitak pripremite na

1/4

hladno. Luk pomijeπajte sa πeÊerom,

202 Ëajne ælice listova pitomoga kestena l hladne vode

ostavite da odstoji 12 sati, dodajte vodu

Listove prelijte vodom, kratko prokuhajte

i ocijedite. Daljnja priprema jednaka

i ocijedite. Napitkom isperite grlo 3 puta

je prije navedenoj.

dnevno.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 21

Dobar savjet Ovako Êete prirodnim putem otkloniti tegobe s grlom:

 Od pomoÊi je ispiranje

eteriËnim uljima: 3 kapi ulja eukaliptusa, 2 kapi ulja sandalovine i 1 kap ulja Ëajevca dodajte u Ëaπu vode. Primijenite 3 puta dnevno.

 Inhalacije takoer ublaæuju

BISTRA

G L AVA P O M O Ê U L J E K O V I T O G B I L J A

Zdrava usta i lijepi zubi Tko æeli zdrave zube i Ëvrste desni, mora zube prati 2 do 3 puta dnevno, svilenim koncem proËistiti prostor izmeu zuba i redovito iÊi zubaru na kontrolu. Higijena usne πupljine vrlo je vaæna, jer bakterije uzrokuju karijes, upalu desni kao i neugodan zadah. Protiv njihova razmnoæavanja pomaæe mnoπtvo kuÊnih lijekova.

nadraæenost i suzbijaju upale. U tu svrhu pomijeπajte kamilicu, origano i majËinu duπicu, 2 juπne ælice mjeπavine prelijte kipuÊom vodom i paru inhalirajte 10 minuta.

 Posebno se kod djece i

adolescenata ne treba igrati s upalom grla. U sluËaju da tegobe potraju dulje od 4 dana, konzultirajte lijeËnika.

Biljne tvari pomaæu pri problemima u usnoj πupljini

 Protiv upale upotrebljavamo eteriËna ulja i gorke tvari

kadulje. Nekoliko kapi 2,5% kaduljina ulja iz ljekarne otopite u malo tople vode

Oblog od kelja

i time 2 minute ispirite usta nakon pranja zuba.

 Protiv karijesa preventivno djeluje kura od poljske

preslice. Zube perite 2 puta dnevno mjeπavinom 1 g biljnoga praπka i 1/2 Ëajne ælice meda.

Kelj sadræi enzime koji snaæno djeluju

Jednostavan i vrlo uËinkovit protiv zubobolje i oteklina jest oblog od kelja. Receptura je prastara.

protiv oteklina. Zbog toga se od davnina primjenjuje kao lijek protiv zubobolje. PoËinje djelovati veÊ nakon pola sata.

 svjeæi listovi kelja 1 lanena krpa

Odstranite sva zadebljanja na korijenu listova. Valjajte ih valjkom za tijesto dok ne omekπaju, stavite u lanenu krpu i potom na odgovarajuÊi obraz.

21


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 22

1 Z D R AV L J E

Tinktura za ispiranje zuba od ruæmarina i majËine duπice

Tinktura od matiËnjaka UzroËnik herpesa na usnama je virus,

Zubobolja moæe biti neizdræiva, a

koji se nakon poËetne zaraze uvijek

privremeno je moæe ublaæiti tinktura

iznova pojavljuje. Protiv razmnoæavanja

za ispiranje s ovim biljkama.

tog virusa pomaæe matiËnjak.

  20 g mravinca

10 g listova matiËnjaka

20 g ruæmarina

100 ml 70% alkohola

20 g majËine duπice 1 l 90% alkohola

Alkohol s listovima matiËnjaka dobro zatvorite. Tinkturu ostavite da odstoji

Biljke prelijte alkoholom, dobro zatvorite

preko noÊi pa je πtapiÊima za uπi viπe puta

i ostavite 15 dana. Naposljetku ocijedite.

tijekom dana nanesite na oboljelo mjesto na usnici.

Otopina od dunja Mali Ëirevi na osjetljivoj usnoj sluznicimogu se ukloniti pomoÊu sjemenki dunja. 1 l vode

150 g sjemenki dunja Sjemenke dunja kuhajte u vodi

15 minuta, potom ocijedite, ostavite da se ohladi i tom tekuÊinom isperite oboljelo mjesto 3 puta na dan. Ako æelite, Ëir moæete premazati i viπe puta.

Otopina od dunjinih sjemenki pomaæe kod Ëireva u usnoj πupljini.

Oblog od sjemenki lana UËinkovit protiv zubobolje pokazao se

Kao sredstvo za ispiranje usne

i oblog od sjemenki lana.

πupljine i grla, iirot ima

  1 l vode

200 g sjemenki lana

Vodu zagrijte do kljuËanja. Lanenu

vreÊicu ili ruËnik za pranje lica napunite

22

Sredstvo za ispiranje od iirota

dezinficirajuÊi uËinak.

2-3 Ëajne ælice suπenoga korijena iirota 1 l hladne vode

sjemenkama lana i 15 minuta potopite u

Korijenje naveËer prelijte vodom

uzavrelu vodu. Ostavite da se ohladi i na

i ostavite da prenoÊi. TekuÊinu zagrijte

kraju zajedno s ruËnikom koji zadræava

do kljuËanja, pustite da odstoji 10 minuta,

temperaturu poloæite na obraz iza kojeg

potom ocijedite i ohladite. Pripravkom

se nalazi bolni zub.

3 puta na dan isperite usta i grlo.


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 23

igijenu usne πupljine nikako nemojte olako shvatiti. Sve veÊ poËinje s Ëetkicom koju morate mijenjati svaka 2 mjeseca. Pranjem zuba i ËiπÊenjem prostora izmeu njih svilenim koncem moæete sprijeËiti ne samo karijes nego i paradentozu, a time i ispadanje zuba. Stres i premorenost takoer se mogu odraziti na usta i usnice, a herpes i Ëirevi moguÊe su posljedice. Uravnoteæen naËin æivljenja i prehrana bogata vitaminima i mineralima pridonose odræavanju zdravih zuba i usne πupljine.

23


CRO_001-024

9/20/05

5:13 PM

Page 24

1 Z D R AV L J E

Diπite bez tegoba

Ako æelite smiriti otekle sluznice, svaki dan pijte napitak od jabuËnog octa i meda.

aπi su diπni putevi zapanjujuÊe otporni na vremenske promjene i uzroËnike bolesti, a mogu se sami obraniti od praπine. Zbog oneËiπÊenja okoliπa u industrijskim zemljama i suvremenog naËina æivljenja smanjuje nam se otpornost, a posljedice su oboljenja diπnih puteva. Puπenje, nezdrava prehrana i zagaeni okoliπ mogu prouzroËiti astmu, bronhitis ili kroniËan podraæajni kaπalj. Ali do toga ne mora

doÊi ∑ mudra preventiva i blage terapije ljekovitim biljem mogu pomoÊi. Tko ne puπi, zdravo se hrani, puno kreÊe na svjeæem zraku i izbjegava stres, taj jaËa svoje diπne puteve i slobodno diπe. Majka priroda daruje nam mnoπtvo sredstava kojima uspjeπno tretiramo i sprjeËavamo tegobe disanja. Inhalacije i Ëajevi smiruju sluznice, sprjeËavaju upale i opuπtaju, oblozi i kupke ruku toniziraju i olakπavaju disanje. Viπe neÊete morati kupovati sintetiËke proizvode, zato πto od prirodnih sastojaka sami moæete naËiniti sredstva za sprjeËavanje i ublaæavanje tegoba s disanjem. Lako se podnose jer su bez kemijskih dodataka.


Pet knjiga u jednoj! Ovdje neÊete naÊi samo djelotvorne recepte iz bakine kuÊne ljekarne nego i puno korisnih savjeta i uputa za njegu tijela, kuhinju, kuÊu i vrt. Sve je moguÊe jednostavno i lako pripraviti od prirodnih sastojaka. DomaÊa sredstva uËinkovito djeluju i posve su sigurna, za boljitak i zadovoljstvo svih Ëlanova obitelji.

Z dravlje Nj ega tijela K uÊanstvo K uhinja V rt

Prirodnim sredstvima protiv svakodnevnih tegoba Lijep ten, sjajna kosa i mirisna svjeæina cijelog tijela

Recepti i savjeti za Ëistu odjeÊu i udoban dom

Ukusne domaÊe slastice za svaki obrok

Uzgajanje i odræavanje zaËinskog bilja, cvijeÊa, voÊa i povrÊa

www.mozaik-knjiga.hr

BAKINE KU∆NE TAJNE

Bakine kuÊne tajne

akine B

KU∆NE TAJNE zdravlje • njega tijela • kuÊanstvo • kuhinja • vrt

Bakine kućne tajne  
Bakine kućne tajne  
Advertisement