Bajke koje pomažu djeci - Gerlinde Ortner

Page 1

www.mozaik-knjiga.hr

99,00 kn ISBN 978-953-14-0089-3

Gerlinde O rtner

• Ako vaše dijete ne želi ići na spavanje • Ako vaše dijete ima strašne snove • Ako se vaše dijete boji pasa • Ako se vaše dijete boji zubara • Ako je vaše dijete presporo • Ako je vaše dijete neuredno • Ako vaše dijete laže • Ako vaše dijete psuje • Ako je vaše dijete neposlušno • Ako vaše dijete grize nokte • Ako vaše dijete mokri u krevet • Ako vaše dijete muca • Ako vaše dijete ne želi jesti • Ako vaše dijete ne želi ostati u dječjem vrtiću • Ako vaše dijete ometa nastavu • Ako se vašem djetetu rugaju • Ako se vaše dijete nasilno ponaša • Ako se vaša djeca svađaju • Ako vaše dijete želite odgojiti za dobra partnera • Ako vaše dijete želite upozoriti na zaštitu okoline • Ako se vaše dijete suoči sa smrću

IV. IZDANJE

BAJKE KOJE POMAZU DJECI ^

Bajke koje pomažu djeci uputit će vas kako bez ikakve prisile motivirati dijete za promjenu ponašanja. Dvadeset i jednom je problemu posvećena po jedna priča. No, kako je djetetu potrebna pomoć odraslih da bi se ovi poticaji mogli provesti u djelo, ono što o tome trebaju znati roditelji, otkrit ćete u uvodu i komentarima na kraju svake priče.

^

Knjiga Bajke koje pomažu djeci namijenjena je i djeci i odraslima. Dvadesetak terapijskih bajki i pripovijedaka pomoći će djeci u svladavanju njihovih strahova i problema. Odrasli će iz ove knjige naučiti kako ispravno reagirati na poremećaje u ponašanju djeteta i bolje ga razumjeti te što činiti (ili nikako ne činiti) kada je riječ o različitim dječjim nestašlucima, neurednosti ili neposlušnosti, ali i o težim poremećajima kao što je noćno mokrenje, mucanje ili teškoće pri uključivanju u dječji vrtić ili školu. Ljubavlju, razumijevanjem, i strpljenjem postići će se iznenađujući rezultati. U osobito teškim slučajevima, ova knjiga može djelotvorno upotpuniti i psihološke savjete.

B A J K E K O J E PO M A Z U D J E C I

Gerlinde Ortner

Priče protiv straha i agresivnog ponašanja te sve što trebate znati kada ih čitate djeci Za djecu od 3 do 7 godina


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 4


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 1

KNJIGA ZA RODITELJE


bajke

Naslov izvornika GERLINDE ORTNER MÄRCHEN, DIE DEN KINDER HELFEN Geschichten gegen Angst und Agression, und was man beim Vorlesen wissen sollte. Für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Copyright © 1994 by Verlag Orac im Verlag Kremayr & Scheriau, Wien Copyright za hrvatsko izdanje © Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb 2016.

Za nakladnika BOJAN VIDMAR Glavni urednik ZORAN MALJKOVIĆ S njemačkog prevela BRANKA GRUBIĆ Urednik Zoran Maljković Grafički urednik Srećko Jolić Oblikovanje naslovnice Ivan Živko Ilustracija na naslovnici Shutterstock Korektorica Ljiljana Cecelja Stihove prepjevao Tihomir Horvat Tisak Radin, Zagreb, siječanj 2016. ISBN 978-953-14-0089-3 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 631944.

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga izdanja ne smije se, ni u cijelosti ni djelomično, reproducirati, pohraniti ili prenositi ni u kojem elektroničkom obliku, mehaničkim fotokopiranjem, snimanjem ili drugačije bez vlasnikova prethodnog dopuštenja.


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 3

Gerlinde Ortner

BAJKE KOJE POMA@U DJECI PRI~E

PROTIV STRAHA I AGRESIVNOG PONA{ANJA TE SVE {TO TREBATE ZNATI KADA IH ~ITATE DJECI

ZA

DJECU OD

3

DO

7

GODINA


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 4


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 5

SADR@AJ

Rije~ roditeljima Kako motivirati djecu

9 11

Ako va{e dijete ne `eli i}i na spavanje Ne `elim jo{ i}i u krevet [to o tome trebaju znati roditelji

21 25

Ako va{e dijete ima stra{ne snove Jedan – dva – tri, ne bojimo se mi! [to o tome trebaju znati roditelji

28 31

Ako se va{e dijete boji psa Martinovo putovanje u snu u zemlju patuljastih pasa [to o tome trebaju znati roditelji

33 38

Ako se va{e dijete boji zubara Morska sirena [to o tome trebaju znati roditelji

40 43

Ako je va{e dijete presporo Mala sun~ana zraka [to o tome trebaju znati roditelji

45 48

Ako je va{e dijete neuredno Verica u zemlji nereda [to o tome trebaju znati roditelji

51 56

Ako va{e dijete la`e Toranj istine [to o tome trebaju znati roditelji

58 62


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 6

Ako va{e dijete psuje ^ovje~uljak koji se pravi va`an [to o tome trebaju znati roditelji

64 68

Ako je va{e dijete neposlu{no Igra indijanaca [to o tome trebaju znati roditelji

70 71

Ako va{e dijete grize nokte Ma~kica Liza [to o tome trebaju znati roditelji

74 78

Ako va{e dijete mokri u krevet Kraljevna mokrica [to o tome trebaju znati roditelji

80 86

Ako va{e dijete muca Frano i pti~ji govor [to o tome trebaju znati roditelji

88 90

Ako va{e dijete ne `eli jesti Pro`drljivi mi{ [to o tome trebaju znati roditelji

94 97

Ako va{e dijete ne `eli ostati u dje~jem vrti}u Goran i njegov medvjedi} [to o tome trebaju znati roditelji

99 102

Ako va{e dijete ometa nastavu Klaun s nosom – sirenom [to o tome trebaju znati roditelji

104 107

Ako se va{em djetetu rugaju Malac, debeljko i mr{avko [to o tome trebaju znati roditelji

109 111

Ako se va{e dijete nasilno pona{a Tomislav i crni gavran [to o tome trebaju znati roditelji

113 117


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 7

Ako se va{a djeca sva|aju Medo i Bucka, mali medvjedi}i [to o tome trebaju znati roditelji

121 124

Ako svoje dijete `elite odgojiti za dobra partnera Male vjeverice [to o tome trebaju znati roditelji

126 130

Ako svoje dijete `elite upozoriti na za{titu okoline ^eliksi i gumiksi [to o tome trebaju znati roditelji

132 135

Ako se va{e dijete suo~i sa smr}u Baka je umrla [to o tome trebaju znati roditelji

136 138


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 8


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 9

RIJE^ RODITELJIMA

Z

amisao o pisanju ovih terapijskih pri~a za djecu i odrasle nastala je tijekom mojega rada s djecom s poreme}ajima u pona{anju. Ve}ina te djece ne bi uop}e dospjela u moju ordinaciju da su njihovi roditelji bili upu}eni u zakonitosti djetetova razvoja. Iz neznanja, oni ~esto djeluju suprotno osnovnim psihi~kim potrebama svojega djeteta i pokazuju premalo razumijevanja za neke njegove razvojne probleme i za na~ine pona{anja. Mnogim je roditeljima te{ko motivirati dijete na odgovaraju}i na~in. Umjesto da poti~u dijete, oni ga ~esto nenamjerno obeshrabruju. Pretpostavka za ispravnu motivaciju jest to da zahtjevi koje roditelji postavljaju odgovaraju trenuta~nim djetetovim mogu}nostima i sposobnostima te da budu izre~eni jezikom koji je primjeren djetetu. Bajke su vrlo pogodne za prevladavanje jezi~nih i mentalnih zapreka izme|u djece i odraslih. Mnogo sam puta do`ivjela kako bajke ostavljaju na djecu sna`an dojam. Kao dje~ja psihologinja uspje{no sam se slu`ila sljede}im bajkama u terapijske svrhe. Djeca se, prema iskustvu, poistovje}uju s junacima pri~a te s odu{evljenjem preuzimaju ponu|ene ideje i prijedloge za rje{enje problema. ^arolije, iznena|enje iz jastuka i indijanski tajni znakovi motiviraju djecu da se, igraju}i se, bave svojim problemima i da aktivno rade na svojem pona{anju. Bajke su namijenjene i djeci i odraslima. Ljutite li se kada dijete u trenutku najve}e `urbe oklijeva kao kakav pospanac ili kada zbog velikoga nereda ne mo`e na}i svoju omiljenu igra~ku? Uz pretpostavku da imate strpljenja, da se znate u`ivjeti i da imate potrebnu koli~inu samokritike, bajke }e vam zasigurno pomo}i da odu~ite svoju djecu od tih malih ru`nih navika. Kada je rije~ o ozbiljnijim poreme}aji-

9


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 10

ma u pona{anju, kao {to je mokrenje u krevet, mucanje, strahovi, ili kada va{e dijete ima velikih te{ko}a sa socijalnom uklju~ivanjem u dje~ji vrti} ili u {kolu – ova knjiga ne mo`e zamijeniti razgovor s psihologom i eventualnu terapiju, ali ih mo`e nadopuniti. Teorijski dijelovi knjige namijenjeni su roditeljima. Tuma~enja u dodatku svake pri~e zapravo su uvod u teme odgoja i oblikovanja pona{anja te obja{njavaju na~ela ispravnoga motiviranja. Osim toga, roditelji }e na}i prakti~ne upute za opho|enje s djecom i za rje{avanje njihovih problema. Mislim da je ~itanje teorijskih tuma~enja veoma va`no. S jedne strane, naj~e{}e su roditelji ne{kolovani odgajatelji, a to zna~i da nemaju nikakve sistematske izobrazbe u jednoj tako va`noj stvari kao {to je odgoj djece. Zbog toga su mnogi roditelji nesigurni i nespretni. S druge strane, problemi koje roditelji imaju s djecom, ve}inom su znak da djeca zapravo imaju problema s roditeljima. Ova knjiga bajki ne bi nikako trebala biti jo{ jedan u nizu priru~nika za roditelje. Ona ne tra`i u~enje novih strategija odgoja, nego stavlja naglasak na uva`avanje djeteta. Knjiga }e roditeljima dati podr{ku pri ispravnom motiviranju djece i boljem razumijevanju njihove problematike te }e im pomo}i da ne u~vr{}uju neprihvatljivo pona{anje svojega djeteta tako {to }e mu – dodu{e, s dobrim namjerama, ali na pogre{an na~in – davati potporu.

10


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 11

KAKO ]E RODITELJI ISPRAVNO MOTIVIRATI SVOJE DIJETE

P

ostoje odre|ene odgojne norme koje su od op}e va`nosti za cjelokupan razvoj djeteta. Sljede}i savjeti i smjernice pomo}i }e vam da izbjegnete pogre{ke u odgoju te da tako preduhitrite probleme u pona{anju va{ega djeteta. Razvoj djeteta nije jednoli~an. Poslije relativno mirnih razdoblja, u kojima vje`ba ono {to je nau~ilo i skuplja snagu za sljede}e razvojno razdoblje, dolaze kriti~ne faze u kojima stje~e novo znanje i dose`e vi{i stupanj razvoja. Tijekom tih razdoblja dijete se nalazi pod golemim du{evnim i tjelesnim optere}enjem. Labilno je, posebno osjetljivo i svojim pona{anjem nerijetko je roditeljima velika zagonetka. A zapravo prilikom tih faza roditelji ~ine najgrublje gre{ke. S jedne strane, stoga {to neki roditelji nemaju dovoljno razumijevanja, a s druge strane, zato {to neki roditelji takvom »problemati~nom« djetetu posve}uju osobitu pa`nju. Prirodno je da dijete `eli {to ve}u naklonost roditelja. Ako se ono zbog svojega lo{eg pona{anja pre~esto nalazi u sredi{tu pozornosti, onda }e se takvo pona{anje neposrednim obra}anjem pa`nje jo{ vi{e pogor{ati, a pojavit }e se i u takvim situacijama koje nemaju nikakve veze s kriznim razdobljima razvoja.

Najva`nija krizna razdoblja: U osmom mjesecu `ivota (prvo razlikovanje »poznatoga« od »nepoznatoga«, koje izaziva nesigurnost).

11


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 12

U tre}oj godini `ivota (»razdoblje prkosa«, samostalno planiranje, »spoznaja vlastitog JA«, prijelaz sa spontanog mi{ljenja u sada{njosti na ciljano mi{ljenje u budu}nosti, nastajanje ma{te). U {estoj godini `ivota (prva tjelesna promjena od oblika malog djeteta u oblik djeteta koje ve} ide u {kolu, koja izaziva poreme}aj du{evne i tjelesne ravnote`e, pa dijete lo{ije spava, postaje pla{ljivije, lak{e obolijeva te postaje razdra`ljivije i neurednije). Pubertet (pounutrenje, neslaganje sa samim sobom, te{ko}e s okolinom, osje}a se neshva}enim i usamljenim, pa se javlja pretjerana nesigurnost i prosvjedno pona{anje). U svakom razdoblju razvoja, dijete se mijenja. Roditelji moraju svoje pona{anje prilagoditi tom razvoju koji je prirodan i nu`dan. Kod jednoipolgodi{njeg djeteta moraju se odrediti stroga pravila i mora se vje`bati krajnja dosljednost. Nasuprot tome, kod dvoipolgodi{njeg djeteta, koje se nalazi u vrlo optere}uju}em »razdoblju prkosa«, s vremena na vrijeme dopu{teno je za`miriti. Jednako tako, druk~ije }e se vrednovati strah i iznenadno neizvr{avanje dosad rutinski obavljanih radnji kod {estogodi{njaka koji se nalazi u kriznom razdoblju, a druk~ije isto pona{anje osmogodi{njeg djeteta koje pro`ivljava mirno razdoblje razvoja. Bez obzira na to, nalazi li se dijete u razdoblju mirovanja ili u kriznom razdoblju, vrijedi sljede}e na~elo: Svako se pona{anje u~i. U~enjem dijete dolazi i do po`eljnoga i do nepo`eljnoga pona{anja. Razlikujemo: U~enje na modelu promatranjem i opona{anjem: kao model slu`i ili takozvani »nositelj ugleda«, dakle uzor, ili neka osoba koja odre|enim pona{anjem ostvaruje prednosti {to djetetu djeluju privla~no ili koje oko do`ivljava kao izuzetnu ugodu, pa ih stoga usvaja. U~enje na uspjehu: ako dijete zbog nekog odre|enog pona{anja nai|e na odobravanje, onda }e ono ponoviti to pona{anje kako bi jo{ jednom dobilo potvrdu o tome da je dobro.

12


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 13

Primjer Skupina od {estero djece svako prijepodne provodi zajedno, a brigu o njima vodi »dnevna majka« koja se mijenja svaki tjedan. Jedna od majki uvodi ovo pravilo: »Punim se ustima ne govori!« Petar se trudi progutati zalogaj, kako bi kona~no mogao ne{to re}i majci. Ali Petra je br`a od njega. Petar poku{ava prekinuti Petru, ali ga nitko ne slu{a. Kod sljede}ega zalogaja on po~inje govoriti, ne trude}i se progutati ostatke hrane. Tako uspijeva svratiti pozornost na sebe i ne mora se dalje svladavati. Prijekor koji mu poslije toga upu}uje »dnevna majka« ima mnogo manji u~inak nego trenuta~ni do`ivljaj uspjeha zbog toga, {to su ga svi slu{ali. Petar }e i sljede}i put govoriti punim ustima (u~enje na uspjehu). Petrov prijatelj Pavao je isto tako nestrpljiv. On od Petra u~i da se br`e i lak{e posti`e uspjeh, ako se govori punim ustima, nego ako se hrana prvo proguta, pa tek onda govori (u~enje na modelu). Ono {to se do`ivljava kao uspjeh, nagrada, podr{ka ili potpora, druk~ije je kod svakoga djeteta i ovisno o situaciji. Uva`avanje: Temeljna je ljudska potreba biti uva`avan. Biti »ni{tica« na koju se nitko ne obazire, kazna je za dijete. Zbog toga je i negativni oblik uva`avanja (kritika, protivljenje, opomena) zapravo uspjeh posebice ako ga dijete do`ivljava ~e{}e nego pozitivni odnos. Ovdje vrijedi sljede}e pravilo: »Bolje negativan odnos, nego nikakav!« Pohvala, priznanje: Pohvala i priznanje va`an su `ivotni eliksir, poti~u dijete i ja~aju njegovo samopouzdanje (vidi stranicu 18). Povlastice: (primjerice – i}i kasnije na spavanje ili smjeti odrediti {to }e roditelji raditi u nedjelju). Materijalni poticaji (slatki{i, pokloni, novac…): Oprez! Materijalni se poticaji mogu ponuditi tek poslije »socijalnih poticaja« (pohvala, priznanje, naklonost). Dijete se ne smije odgojiti tako da je, na primjer, samo onda voljno isprazniti kantu za sme}e, ako }e za to dobiti novac. Materijalni poti-

13


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 14

caji koriste se samo u posebnim slu~ajevima, i to kao dodatni poticaji. Primjer »Dnevnu majku« smeta {to Petar ne slijedi njezine upute. Me|utim, ona ga ne `eli kazniti, nego razgovara s njim. Taj razgovor Petar do`ivljava kao nagradu. To ipak jo{ ne djeluje kao poticaj, jer on pohvalu do`ivljava kao ugodnu naklonost i prvo }e se potruditi da je dobije. Tako }e se prilikom sljede}eg ru~ka svladati i ne}e govoriti punim ustima. Ali Pavao i dalje govori punim ustima, odgajateljica ga odmah opominje, a Petar opet ostaje neprimije}en. Pavlu se, dakle, zbog njegova pona{anja poklanja pozornost, a na Petrovo se pona{anje nitko ne obazire, pa se njegov trud tako »ka`njava«. Posljedica je toga, naravno, da }e Petar opet govoriti punim ustima. Odgajateljica jo{ jednom poku{ava s dobrim savjetima, obja{njenjima i opomenama. Petar i Pavao su u sredi{tu pozornosti. Ali, sada se i ostala djeca sve manje pridr`avaju pravila. Odgajateljici je sve te`e odr`avati red pri jelu, jer djeca galame i ne slu{aju je. ^ak ni kazne (primjerice, zabrana igranja poslije jela) nemaju vi{e nikakva u~inka. Dok kazna nastupa s odgodom i potpuno gubi vezu s nepo`eljnim pona{anjem, opomene djeluju kao neposredna nagrada. Petar vi{e ne prihva}a odgajateljicu, a ona ga obilje`ava kao problemati~no dijete. Tako je Petar dobio novu ulogu. On glumi dijete koje je te{ko odgajati i kao takvo svra}a pozornost na sebe. Pavao pravi gluposti, tako da mu se ostala djeca smiju. On u`iva i dalje biti u sredi{tu pozornosti. Odgajateljica je pogre{nim odnosom i poklanjanjem pozornosti u krivom trenutku, tu dvojicu dje~aka u~inila »va`nim« osobama u dje~joj skupini. A takvoga, posebnoga polo`aja nitko se ne}e odre}i dobrovoljno! Svaka vrsta obra}anja (dobronamjerni savjeti, opomene, kritika), koja uslijedi odmah nakon nekog odre|enog pona{anja, ima dobar u~inak. Ako se djetetu poklanja po-

14


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 15

zornost na temelju odre|enog na~ina pona{anja, onda }e dijete ~e{}e pribjegavati takvom pona{anju. Primjer Sljede}i tjedan na redu je druga majka, koja }e preuzeti ulogu odgajateljice. I ona daje uputu: »Punim se ustima ne govori!« Petar brblja i pritom mu ispadaju ostaci hrane iz usta, Pavao dobacuje glupe primjedbe, a Petra mu se smije i podruguje. Odgajateljica se uop}e ne obazire na to, {to se troje djece ne pridr`ava njezinih uputa, nego se obra}a djeci koja poku{avaju prvo progutati zalogaj, a tek onda govoriti: »Radujem se {to ste tako strpljivi i {to ne govorite prije negoli ste progutali hranu.« (Podr{ka, uz pohvalu koja sadr`i opis postupka). »Znam da je te{ko ~ekati kad mi ne{to `elite re}i dok se usta ne isprazne.« (Pokazivanje razumijevanja). »Naravno, ja }u saslu{ati svakoga, tko mi `eli ne{to re}i. Potrudit }u se da nikoga ne izostavim, ali prvo morate pojesti zalogaj. Kako biste znali da sam primijetila da mi netko `eli ne{to re}i, ja }u mu kimnuti glavom dok on jo{ `va~e. Stoga ne trebate biti nestrpljivi i ne morate se bojati da ne}ete dobiti rije~. Ponosna sam na svakoga tko se mo`e strpjeti tijekom `vakanja.« (Motivacija i pouka za nastavak po`eljnoga pona{anja). Razgovaraju}i s djecom, odgajateljica neupadljivo promatra Petra, Pavla i Petru. ^im primijeti da tko od njih i dalje mirno `va~e, obra}a mu se i hvali ga: »Ponosna sam {to si tako strpljiv.« (Nagra|ivanje trenuta~nim obra}anjem). »Kada netko govori punim ustima, mo`e se zagrcnuti ili ispljunuti ostatke hrane. Na takvo, doista prosto pona{anje mi se uop}e ne obaziremo, jednostavno ne gledamo dijete koje se tako pona{a. (Obja{njava {to }e uslijediti poslije takvoga nepo`eljnog pona{anja, ali ga ne poti~e tako, {to }e mu pokloniti posebnu pozornost). Naravno, odgajateljica ne treba stalno hvaliti djecu ili im pokazivati znakove odobravanja. Po`eljno pona{anje djeteta potrebno je poticati samo tako dugo, dok ga dijete ne nau~i. Ipak, povremene se pohvale ne smiju sasvim izostaviti. Na taj }e se na~in novo nau~eno pona{anje u~vrstiti.

15


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 16

Primjer Mihovil se igra u dnevnoj sobi. Majka je sretna {to je zaokupljen samim sobom i {to je ne ometa pri poslu. Ona mu to ipak ne govori, kako mu ne bi odvratila pozornost od igre. Ali Mihovil ipak postaje dosadan. Majka ga opominje te tra`i da se i dalje mirno igra. On se ponovno na kratko posve}uje igri, ali ubrzo po~inje opet gnjaviti majku. Ona se ljutito obrecne na njega i jo{ ga jednom opomene. Mihovil uvi|a da mu majka poklanja vi{e pozornosti kad je dosadan, nego kad se mirno igra. On, dakle, mora dosa|ivati kako bi postigao ono {to `eli. Negativnim pona{anjem Mihovil iznu|uje maj~inu pozornost, koja izostaje ako je »dobar«. Majka pak pogre{nim postupkom posti`e upravo suprotno od onoga {to `eli. Trebala je ~e{}e oti}i u dje~ju sobu i pohvaliti dijete zato, {to je »dobro« te pokazati kako je to raduje. Ni{ta nije samo po sebi razumljivo – pa tako ni »biti dobar«! Svako po`eljno djetetovo pona{anje (tako|er i rutinske radnje, kao {to su jelo, pranje, odijevanje) mora se odmah pohvaliti, sve dok ne postane navikom. I nakon toga ne treba posve prestati s pohvalama, kako bi se nau~eno pona{anje u~vrstilo. Nasuprot tomu, na nepo`eljno pona{anje ne smije se odmah odgovoriti poklanjanjem pozornosti. Tek kada je nepo`eljno pona{anje prestalo, o tome treba porazgovarati s djetetom. Kako treba reagirati kada dijete po~inje »biti zlo~esto«? Nastojati stvoriti druk~iju, pozitivnu situaciju. Ignorirati negativno pona{anje. Graditi most prema po`eljnom pona{anju. To u stvarnoj situaciji izgleda otprilike ovako: »Ju~er sam bila veoma sretna {to si se sâm tako lijepo odjenuo. Doista

16


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 17

sam bila vrlo ponosna, kako si to spretno napravio. Znam da }e{ se i drugi put tako dobro odjenuti.« Takvo ohrabruju}e priznanje opravdano je i onda kada dijete ve} pokazuje jasne znakove lo{ega pona{anja. U tom slu~aju, ohrabrenje ne smije biti upu}eno djetetu, nego nekoj tre}oj osobi. Isti }e u~inak imati i poluglasni razgovor sa samim sobom. Za to vrijeme treba promatrati dijete i obratiti mu se ~im se po~ne pona{ati onako kako `elimo. Pitanje kazne je te`e. U na~elu, svi bi roditelji i pedagozi trebali djecu odgajati bez kazni. To, me|utim, ne zna~i da dijete mo`e raditi {to `eli. Kazna ima smisla samo onda, ako degradira ne`eljeno pona{anje. Kazna ne smije slu`iti kao dokaz roditeljskog autoriteta za prosudbu ili omalova`avanje djeteta, za pokoru ili za zastra{ivanje. Kazna se mo`e prihvatiti samo ako je najavljena kao ne{to, {to proizlazi iz lo{eg pona{anja. Na primjer – u obliku uskra}ivanja nekih povlastica. Sama kazna nikada ne dovodi do uvi|anja gre{ke, ona izaziva tek zapla{eno ili profinjeno potisnuto pona{anje. Kazne se izri~u samo iznimno, kako bi ograni~ile nepo`eljno pona{anje djeteta, a nikako da bi se dijete kaznilo. Ako zamislimo odgoj kao neko stubi{te, koje se sastoji od mnogo malih stuba, onda je njegov cilj dovesti dijete od najni`ega stupnja ili »jest-stanja« do najvi{ega stupnja ili »treba-stanja«. Pritom je potrebno uva`avati djetetova priro|enja svojstva, njegove `elje i potrebe. Ni jedan stupanj ne smije se ispustiti i o svakom se me|ucilju mora razgovarati s djetetom. Pohvala je izuzetno va`an sastavni dio tog obrazovnog sustava, jer ohrabruje dijete i poti~e ga da ostvari svaki sljede}i cilj. Pohvala ne smije sadr`avati nikakvu kritiku (»Eto, vidi{, za{to uvijek ne bi bilo tako?«). Pohvala se mora odnositi na djetetovu situaciju. To zna~i, da se mora nagraditi napor, trud, u~inak i osje}anje djeteta

17


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 18

te da se mora izraziti vlastita radost, osobno zanimanje za dijete i konkretno priznanje. Pohvalom se djetetu (ali i odraslima!) mo`e djelotvornije ukazati na pravi put negoli kritikom. Pohvala ohrabruje, a kritika obeshrabruje. Primjer Andrija pokazuje majci vje`bu iz lijepog pisanja. Neke su rije~i napisane lijepo, a neke nemarno. Uobi~ajena reakcija roditelja: »Odmah sve napi{i ponovo! Ne mo`e{ to ostaviti tako. Ru`no je!« Bezvoljno, mo`da ~ak i sna`no prosvjeduju}i, dijete }e uz velik utro{ak vremena jo{ jednom napisati rije~i, ne trude}i se osobito. Ispravna reakcija: »Kako si lijepo napisao ovu rije~! To ti je doista dobro uspjelo. Nisi zaboravio ni to~ku na i. Bit }u vrlo radosna, ako i ostale rije~i napi{e{ tako lijepo, sigurno }e ti to isto tako dobro uspjeti.« Tom vrstom pohvale majka izra`ava {to o~ekuje od djeteta, postavlja cilj, a da pritom previ{e ne optere}uje dijete. Dijete se ohrabruje i poti~e na usavr{avanje svojih sposobnosti. Konkretna i opisana pohvala ne samo da poti~u dijete, nego mu daju sigurnost i da }e biti ozbiljno shva}eno. Pohvala ne}e dijete razmaziti ni omek{ati, nego }e ga oja~ati. Dijete koje ~esto prima pohvale, lak{e }e prona}i pravi put. Ono vi{e ne}e morati lo{im pona{anjem privla~iti pozornost svoje okoline. Mnogi roditelji grije{e zato, {to primje}uju samo problemati~no pona{anje svojega djeteta. ^esto imaju te{ko}a kada trebaju vrednovati njegove pozitivne osobine. Postoji jednostavno sredstvo koje }e u tom slu~aju prisiliti roditelje da se posvete dobrim stranama i nadarenostima djeteta te }e djetetu priskrbiti pozornost i priznanje: »Bilje`nica sa zvjezdicama« (vidi stranice 79. i 120.). U tu bilje`nicu roditelji moraju svaki dan, bez obzira kako se dijete pona{alo (ni jedno se dijete ne pona{a nemogu}e cijeli dan), upisivati po-

18


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 19

zitivne primjedbe o djetetu. Ne smije biti nikakve kritike! To bi trebalo izgledati otprilike ovako: »Sretna sam {to si mi danas pomogao pri kupovini. Ti si ve} vrlo spretan i ~ovjek se mo`e pouzdati u tebe. Raduje me {to si mi pri~ao o {koli. Lijepo mi je kad razgovaram s tobom. Ponosna sam {to ti je uspjelo da se ne naljuti{. Potrebno je mnogo snage kad se netko ho}e svladati. Bravo!« Svake ve~eri prije spavanja, roditelji moraju djetetu pro~itati {to pi{e u bilje`nici. Ti trenuci moraju biti potpuno li{eni i najmanjih sukoba i nesporazuma. Oni produbljuju odnos izme|u roditelja i djeteta te daju djetetu osje}aj sigurnosti i povjerenja. Uz »tehni~ke« smjernice u odgoju, potrebno je prije svega voditi ra~una o tomu, da se u obitelji razumijevanje i sigurnost nalaze na prvom mjestu. Roditelji trebaju djetetu poslu`iti kao primjer za partnerske odnose. To ne zna~i da }e roditelji kriti pred djetetom svako me|usobno neslaganje u mi{ljenju. Sve dok se bra~na rasprava ne izrodi u mr`nju, sve dok roditelji uspijevaju, unato~ sva|i, ostati prijatelji, sve dok i djeca smiju prisustvovati pomirbi – bra~ni sukob ne}e {tetno utjecati na dijete. Ali neprestane sva|e i nedostatak ljubavi – sigurno ho}e! Izra`avanje osje}aja i obra}anje osje}ajima, jednostavan je na~in na koji se mo`e nau~iti kako pokazati razumijevanje, kako drugome objasniti da ga shva}amo ozbiljno, na~in na koji vje`bamo kako da se pribli`imo drugima. Me|usobno prihva}anje i uva`avanje osje}aja i emocija va`an je odgojni cilj. Vjerojatno je svaka odrasla osoba do`ivjela ovakvu situaciju: ~ovjek stra{no pati i tu`an je, a okolina reagira na razli~ite na~ine: »Nemoj to shva}ati tako tragi~no! Vrijeme lije~i sve rane.« – »Saberi se! Ne dopusti da te to uni{ti.« – »Uzbu|uje{ se zbog takve sitnice?! Drugima je mnogo gore i imaju vi{e razloga za patnju.« – »Poznat mi je taj problem. I meni je bilo tako kad…« – »Nemoj misliti na to! Ispri~at }u ti {alu, pa }e{ odmah misliti na druge stvari!« – »Ne budi preosjetljiv!« – »Ah, jadni~e, to je stra{no! Ne bih volio biti u tvojoj ko`i.«

19


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 20

Ni jedna od tih dobronamjernih reakcija, koje zapravo ne iskazuju razumijevanje, ne mo`e utje{iti onoga koji pati i on ne mo`e re}i: »Evo nekoga tko me razumije, tko me shva}a ozbiljno!« Kada je bol jo{ prisutna, ~ovjek ne `eli ni da mu odmah odvrate pozornost, ni da mu daju bilo kakav savjet, nego samo da ga razumiju, da ozbiljno shvate njegove osje}aje. Re~enice poput: »To te ti{ti, je li?«, »Mogu zamisliti koliko te to optere}uje!«, »Znam da to boli.« – dakle, jasno obra}anje i prije svega priznavanje osje}aja – u tom su trenutku od ve}e pomo}i, nego bilo kakav logi~ni prijedlog. Moramo imati na umu da na djecu, koja jo{ nisu posve zaboravila izra`avati osje}aje, ne smijemo prenositi strah odraslih od iskazivanja osje}aja. Dopustite, dakle, djetetu da pokazuje emocije i nau~ite ispravno reagirati na to.

Primjer Petra se udarila i pla~e. Roditelji je poku{avaju tje{iti. Sa`aljenje (»Jadno moje malo! Kako se to samo dogodilo?«) pridonijet }e tomu, da dijete jo{ ja~e pla~e i da postane osjetljivo. Poku{aj odvra}anja djeteta od pokazivanja osje}aja (»Nije tako stra{no! Do|i, kupit }u ti sladoled!«) izazvat }e u njemu osje}aj da ga ne razumijemo i da ga ostavljamo samoga. Daleko je svrsishodnije mirno i s razumijevanjem re}i: »To doista boli.« Roditelji se ne trebaju bojati izravno se obratiti djetetovim osje}ajima. Kada dijete osjeti da ga shva}amo ozbiljno, ono se ne}e dalje predavati svojoj boli, nego }e se brzo smiriti. Nakon ovog uvoda slijede upute za pojedine bajke, a na~in motiviranja zami{ljen je samo kao prijedlog. Kako }ete doista razgovarati s va{im djetetom, ovisit }e o odre|enom slu~aju. Ipak, trebali biste se pridr`avati »crvene niti vodilje« u psiholo{kim tehnikama motiviranja. Programi }e biti uspje{ni samo ako poku{ate, i to prije nego {to po~nete s ovom vje`bom, suosje}ajno i samokriti~ki otkriti uzroke djetetova neprihvatljiva pona{anja.

20


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 21

Ako va{e dijete ne `eli i}i na spavanje

NE @ELIM JO[ I]I U KREVET

A

ndrija, ve} je krajnje vrijeme da ide{ u krevet!«, opominje majka. Ali Andrija se igra svojim auti}ima i uop}e ne misli prekinuti igru. »Molim te, pusti me jo{ samo malo«, moljaka on. »Ionako si ostao du`e nego ina~e. Do|i brzo!« Poslije nekoliko dje~akovih prosvjeda, majka ga kona~no uspijeva otpremiti u krevet. Roditelji mu na brzinu daju poljubac za laku no}, gase svijetlo i zatvaraju vrata. Nedugo zatim Andrija proviruje na vrata: »@edan sam.« – »No, dobro«, ka`e majka, »idi u kuhinju i uzmi sok. Ali, brzo!« Dok Andrija prolazi kroz sobu, njegovi koraci postaju sve sporiji. Htio bi jo{ malo gledati televiziju. Tata se ljuti: »Svake ve~eri ista predstava!« Poslije dugoga natezanja, Andrija se protiv svoje volje vra}a u krevet. Upravo te iste ve~eri, daleko od Andrije i njegovih roditelja, Pjeskoviti je krenuo na put, na Zemlju. Poznato je da Pjeskoviti sipa djeci pijesak u o~i, kako bi nakon nekoga vremena mogla zaspati, ~ak i onda kada to ne `ele. Mo`da nisi znao da Pjeskoviti ima mnogo djece. Velika djeca ve} mu smiju pomagati u poslu. Njegovo najmla|e dijete pravi je znati`eljni mali{an. Neprestano dosa|uje Pjeskovitom da ga povede sa sobom na Zemlju, ali uzalud. Me|utim, te ve~eri, mali Pjeskovi} odlu~i potajno krenuti s ocem na put. Ti zna{ da

21


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 22

Pjeskoviti nosi sa sobom veliku vre}u punu pijeska. Mali Pjeskovi} izvadi malo pijeska iz vre}e i uvu~e se unutra. I tako zapo~inje putovanje na Zemlju. Spu{taju se velikom brzinom. Malom je Pjeskovi}u mu~no. Kada kona~no stignu na Zemlju, mali se Pjeskovi} iskrade iz vre}e. Vrti mu se u glavi, pa mora zatvoriti o~i i nasloniti se na zid. Kada ponovo otvori o~i – oh, stra{no! – Pjeskoviti je nestao. Pjeskovi} ne strahuje dugo. »Prvo }u razgledati Zemlju, a onda imam jo{ dosta vremena da na|em Pjeskovitoga«, razmi{lja sada ve} sasvim zadovoljan. »Odmah }u zaviriti u ovu ku}u!« Pjeskovi} slu~ajno dospije u Andrijinu sobu. Ovaj za~u|eno povi~e: »Kakav si ti to stvor? Ja te uop}e ne poznajem. Kako si zgodan! Tko si ti, smije{ni stvoru?« Sre}om, roditelji sjede pred televizorom – ina~e bi ~uli Andriju. »Naravno da me ne poznaje{. Ovo mi je prvi put da sam do{ao na Zemlju. Moj je tata dobri Pjeskoviti.« – »Onda si ti, dakle, Pjeskovi}?«, upita Andrija za~u|eno. »Da, ja poma`em Pjeskovitom«, sla`e Pjeskovi}, osje}aju}i se pritom veoma va`nim. »Imam ideju!«, povi~e Andrija. »Mogao bi mi u~initi veliku uslugu. Tako mi je dosadno u krevetu. Volio bih da nikada ne moram spavati. Kada ne bi bilo toga glupog sna, mogao bih se vi{e igrati ili raditi bilo {to drugo. Sigurno mi mo`e{ pomo}i. U~ini da Pjeskoviti ne do|e u moju sobu!« Pjeskovi} je ponosan {to mora u~initi tako va`nu stvar. »Pa, dobro, pomo}i }u ti«, ka`e. »Pjeskoviti nam je uvijek pripovijedao, kako pred onim vratima gdje je ve} obavio posao, prospe nekoliko zrna pijeska, nevidljivih ljudskom oku. To radi zato da se ne bi zabunio. U protivnom, nekome bi dao dvostruku koli~inu sna, a nekoga bi opet zaboravio. Imam nekoliko tih nevidljivih zrnaca u d`epu na hla~ama, pa }u ih jednostavno ostaviti pred vratima.« – »Lijepo, to }e biti veselo!

22


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 23

Kona~no }u se mo}i igrati koliko `elim. Mnogo ti hvala, ti si doista dobar, Pjeskovi}u!«, raduje se Andrija. Pjeskovi} se opra{ta: »Malo }u pogledati uokolo po svijetu. Sljede}e }u te no}i opet posjetiti. Zbogom!«, Andrija je odu{evljen. Igra se svojim auti}ima. Najradije bi postavio stazu za utrke automobila, ali bi ga roditelji mogli ~uti. ^esto mora zijevati, suze mu naviru na o~i, a on poku{ava ne obra}ati pozornost na to. Sljede}eg je jutra potpuno blijed i ima tamne podo~njake. Prijatelji dolaze po njega da se ide igrati. »Danas }emo se opet utrkivati!«, predla`u. Andrija se raduje, jer je u tr~anju jedan od najboljih. Osim toga, `eli pokazati bezobraznome Karlu koji se ruga svakomu tko ne pripada u najbr`e. Karlo se posebno ljuti kad Andrija pobijedi. »Priprema – pozor – sad!« Svi brzo potr~e. Ali, {to je to? Jedan je dje~ak na samom za~elju! Njegov se razmak prema drugim trka~ima stalno pove}ava. To je Andrija! Zbog velikog umora, on tr~i, ne – pu`e kao kakav pu` iza ostalih. Karlo je pobjednik i ismijava Andriju. Andrija se osje}a tromo i mrzovoljan je. Ne `eli se vi{e igrati s prijateljima i ljutito odlazi doma, ali ni kod ku}e nema volje ni za {to. Poslije podne on smije na televiziji gledati program za djecu, no uop}e se ne mo`e koncentrirati na napeti pustolovni film. Boli ga glava i s velikim naporom uspijeva o~i dr`ati otvorenima. Na ve~er odlazi u krevet mnogo br`e nego ina~e. S mrakom dolazi i Pjeskovi}: »Onda, {to je? @eli{ li opet ostati budan?« Andrija mu je gotovo odgovorio da bi radije spavao, ali se ipak predomisli: »Naravno da ne `elim spavati! Pro{la je no} bila tako lijepa. Molim te, ostavi opet zrna pijeska pred mojim vratima!« Andrija provodi jo{ jednu no} bez sna, ali ovaj se put nema volje igrati auti}ima. Kopa po kutiji s igra~kama, a zapravo ga ni{ta ne zanima.

23


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 24

»Tako mi je dosadno! Ne osje}am se dobro i sve me boli. Spavanje uop}e nije tako neugodno!«, takve mu se misli vrte u glavi. Za doru~ak dobiva svoje omiljeno jelo – zobene pahuljice. Me|utim, toliko je oslabio od umora da ne mo`e dr`ati `licu. Mora se odre}i omiljenoga jela. Poslije doru~ka odlazi u park drugoj djeci. O~i ga bole na danjemu svjetlu. Mora `miriti. »Kako bi bilo da se loptamo?«, pitaju ga djeca. Andrijine ruke i noge tako su te{ke, kao da su na njima obje{ene velike `eljezne kugle. On slabim glasom odgovara: »Ne mogu danas. Igrajte se sami.« – »Ba{ si dosadan«, govore mu djeca i ostavljaju ga. Vi{e nitko ne mari za njega. On silno `udi za snom i misli: »Kako sam bio glup! ^ovjek se mo`e veseliti samo ako je dobro naspavan. Samo se tada mo`e igrati i gledati televiziju. Samo mu tada prija omiljeno jelo. Samo se tada mo`e dru`iti s prijateljima.« U me|uvremenu, Pjeskoviti je saznao da je Pjeskovi} potajno do{ao s njim na Zemlju. Svugdje ga je tra`io, ali ga nije na{ao. »Nadam se da mali nevaljalac nije ni{ta lo{e u~inio!«, zabrinuto razmi{lja Pjeskoviti. Te no}i Andrija moli Pjeskovi}a: »Ne prosipaj vi{e pijesak pred mojim vratima. Vi{e mi se uop}e ne svi|a ostati budnim po no}i. Sve me boli, a djeca se vi{e ne `ele igrati sa mnom, jer sam stalno umoran.« – »Ne razumijem«, ka`e Pjeskovi}. »Pjeskovi}i nikada ne spavaju, a uop}e nisu umorni. Ba{ ste vi, ljudi, ~udna stvorenja! Ipak }u ostati jo{ malo s tobom, jer `elim vidjeti kako }e{ zaspati.« A Andrija je ve} gotovo zaspao. Budu}i da Pjeskovi} nije pred vrata prosuo nevidljivi pijesak, Pjeskoviti je brzo do{ao. Kada je ugledao Pjeskovi}a, veoma se obradovao. Malo ga je, dodu{e, grdio, ali samo malo. Kada je saznao da je Pjeskovi} pomogao Andriji da dvije no}i ostane budan, ozbiljno mu je rekao: »Mi mo`emo izdr`ati bez sna, ali s lju-

24


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 25

dima je posve druk~ije. Ako ~ovjek ne spava dovoljno, mo`e se razboljeti. Ti si Andriji htio pomo}i, ali si mu gotovo na{kodio. Zato }emo ga obradovati. Ako bude od sada na vrijeme odlazio u krevet, ujutro }e za nagradu na}i ne{to pod jastukom. Tako, a sada idemo dalje! Tolika djeca ~ekaju zdrav san!« Andrija spava dugo, gotovo cijelo prijepodne. »Ah, ba{ sam se dobro naspavao! Kako sam gladan! Sunce sja, pa mogu i}i s prijateljima na kupanje.« Kada je htio napraviti krevet, na{ao je ispod jastuka prekrasnu {arenu pje{~anu kuglu. »Kako divno svjetluca! Sigurno mi ju je darovao Pjeskovi}!«, raduje se Andrija. Kad je god ubudu}e i{ao bez protivljenja na spavanje, ujutro je na{ao iznena|enje pod svojim jastukom. Sada ve} ima pravu zbirku lijepih pje{~anih kugli s kojima pobje|uje gotovo u svakoj igri.

[to o tome trebaju znati roditelji Prirodna potreba za snom gubi za dijete svaku vrijednost ako ga – kao {to nervozni roditelji ~esto ~ine – »otpremamo« na spavanje. Taj postupak dijete do`ivljava kao neuva`avanje i osje}a potrebu da iznudi pozornost roditelja. Dijete pritom razmi{lja ovako: »Ako ustanem nekoliko puta, roditelji }e me uva`avati kao {to `elim.« Takvo se pona{anje »nau~i« i automatizira. Odbijanjem odlaska na spavanje dijete posti`e vi{e pozornosti, nego kada bez pogovora odlazi na spavanje. Prilika da jo{ malo gleda televiziju ili da se du`e igra, mo`e dodatno djelovati u tom smjeru. Kako trebate postupiti? Dijete mora biti motivirano, kako bi za`eljelo promijeniti svoje pona{anje. Ako se djetetu `eli objasniti razlog zbog kojega je nu`na promjena pona{anja, onda to nikako ne smijete u~initi dok se dijete pona{a na nepo`eljni na~in. Obja{njenja se moraju dati prije ili poslije takve situacije, jer i dobri savjeti samo jo{ poti~u nepo`eljno pona{anje. Za po`eljno pona{anje, djetetu se mora ponuditi ne{to, {to je jednako vrijedno ili ~ak jo{ privla~nije, nego dosa-

25


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 26

da{nji poticaji (naklonost, stavljanje djeteta u sredi{te pozornosti…), i to treba dosljedno provoditi. Nasuprot tome, na nepo`eljno pona{anje ne treba reagirati. Provo|enje u praksi moglo bi izgledati otprilike ovako: »Znam da ne voli{ i}i na spavanje dok smo mi jo{ budni. Sigurno nije ugodno le`ati u krevetu dok u drugoj sobi radi televizor.« (Razgovor p r i j e pojave ne`eljenoga pona{anja. Prvi korak motivacije: razumijevanje i obra}anje djetetu.) »Kad si naspavan, ujutro tako lijepo razgovara{ sa mnom. To mi se svi|a. A kad si ujutro umoran, ne mo`emo pri doru~ku voditi tako zanimljive razgovore.« (Obja{njenje razloga zbog kojega `elimo da dijete promijeni svoje pona{anje.) »^itala sam ti pri~u o Andriji koji nije htio i}i u krevet. I ja bih s tobom rado igrala igru iznena|enja. @eli{ li to? Ta }e nam igra sigurno biti vrlo zabavna.« (Drugi stupanj motivacije: zanimanje odrasle osobe i nagla{avanje zajedni{tva. Upu}ivanje djeteta na `eljenu promjenu pona{anja.) »Zna{ da svaka igra ima svoja pravila. Kakva bi mogla biti na{a pravila? Svatko od nas treba razmisliti o pravilima kojih }e se pridr`avati.« (Pravila igre kao pouka o na~inu promjene pona{anja.) »Ako bude{ i{ao na vrijeme na spavanje, ne samo da }u te poljubiti za laku no}, nego }u jo{ nekoliko minuta sjediti pokraj tebe.« (Uvo|enje novih poticaja.) »Ako ponovno ustane{, pravit }u se da te ne vidim.« (Povla~enje prethodnih poticaja.) »U slu~aju da ostane{ u krevetu, u {to ~vrsto vjerujem, nakon nekog }u vremena jo{ jednom do}i u tvoju sobu. Ako bude{ ve} spavao, pomilovat }u te po glavi i poljubiti. A sljede}eg jutra, kada te probudim, na}i }e{ pod jastukom iznena|enje. To mo`e biti neka kugla, kao u onoj pri~i, mo`e biti naljepnica za tvoju zbirku ili ne{to drugo {to bi htio imati.« Va`no je novu situaciju u~initi djetetu dovoljno privla~nom i dosljedno se pridr`avati »pravila igre«. Materijalni poticaji u obliku »iznena|enja« ne smiju biti u prvom planu. Bitno je da se odmah nakon pojave `eljenoga pona{anja, dijete nagradi uva`avanjem. Materijalne poticaje treba polako

26


bajke koje pomazu djeci.qxp

27.7.2007

10:39

Page 27

po~eti izostavljati ~im pona{anje, koje je dijete nau~ilo, njemu vi{e ne predstavljaju nikakvu te{ko}u. Me|utim, ako dijete ne `eli i}i na spavanje zato {to se ne~ega boji, ovaj se postupak ne smije provesti! Prvo treba otkriti uzroke straha. Nije dovoljno samo uklanjanje simptoma. U tom slu~aju, trebali biste potra`iti pomo} psihologa. Ako ozbiljno prilazite djetetovu strahu, ne poku{avajte ga rije{iti silom. Razgovarajte s djetetom o razli~itim mogu}nostima koje bi mu mogle pomo}i da stekne sigurnost i da se oslobodi straha (vidi stranicu 31).

27


www.mozaik-knjiga.hr

99,00 kn ISBN 978-953-14-0089-3

Gerlinde O rtner

• Ako vaše dijete ne želi ići na spavanje • Ako vaše dijete ima strašne snove • Ako se vaše dijete boji pasa • Ako se vaše dijete boji zubara • Ako je vaše dijete presporo • Ako je vaše dijete neuredno • Ako vaše dijete laže • Ako vaše dijete psuje • Ako je vaše dijete neposlušno • Ako vaše dijete grize nokte • Ako vaše dijete mokri u krevet • Ako vaše dijete muca • Ako vaše dijete ne želi jesti • Ako vaše dijete ne želi ostati u dječjem vrtiću • Ako vaše dijete ometa nastavu • Ako se vašem djetetu rugaju • Ako se vaše dijete nasilno ponaša • Ako se vaša djeca svađaju • Ako vaše dijete želite odgojiti za dobra partnera • Ako vaše dijete želite upozoriti na zaštitu okoline • Ako se vaše dijete suoči sa smrću

IV. IZDANJE

BAJKE KOJE POMAZU DJECI ^

Bajke koje pomažu djeci uputit će vas kako bez ikakve prisile motivirati dijete za promjenu ponašanja. Dvadeset i jednom je problemu posvećena po jedna priča. No, kako je djetetu potrebna pomoć odraslih da bi se ovi poticaji mogli provesti u djelo, ono što o tome trebaju znati roditelji, otkrit ćete u uvodu i komentarima na kraju svake priče.

^

Knjiga Bajke koje pomažu djeci namijenjena je i djeci i odraslima. Dvadesetak terapijskih bajki i pripovijedaka pomoći će djeci u svladavanju njihovih strahova i problema. Odrasli će iz ove knjige naučiti kako ispravno reagirati na poremećaje u ponašanju djeteta i bolje ga razumjeti te što činiti (ili nikako ne činiti) kada je riječ o različitim dječjim nestašlucima, neurednosti ili neposlušnosti, ali i o težim poremećajima kao što je noćno mokrenje, mucanje ili teškoće pri uključivanju u dječji vrtić ili školu. Ljubavlju, razumijevanjem, i strpljenjem postići će se iznenađujući rezultati. U osobito teškim slučajevima, ova knjiga može djelotvorno upotpuniti i psihološke savjete.

B A J K E K O J E PO M A Z U D J E C I

Gerlinde Ortner

Priče protiv straha i agresivnog ponašanja te sve što trebate znati kada ih čitate djeci Za djecu od 3 do 7 godina


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.