Page 1

Serijos „Šok“ vadovėlio VIEVERSYS komplektą I klasei sudaro:

VIEVERSYS

Mokytojo knyga (su kompaktine plokštele)

Muzikos vadovėlis I klasei

Vadovėlis



VIEVERSYS www.sokvadoveliai.lt

Muzikos vadovėlis

1


Ingrida Bertulienė Rūta Girdzijauskienė Vitalija Valeikienė

vieversys Muzikos vadovėlis I klasei

K AU NA S


sutartiniai ženklai GAlvoK

RitMUoK

KURK MUziKą

DAiNUoK

KlAUSyK MUziKoS

SolfeDžiUoK

GRoK įvAiRiAiS iNStRUMeNtAiS


Turinys 6

 Vieversys

8  MANO KAMBARYS 10  Kelias į mokyklą 14  KONCERTAS 16  VAKARO MUZIKA 18  SKAMBANTI VIRTUVĖ 20  EŽIUKO DAINA 22  TELEFONAS 24  LAPŲ ŠOKIS 26  RUDENS RATELIS 30  PAUKŠČIŲ CHORAS 32  VIEVERSIO LAIŠKAS 34  KARTU SU DRAUGU 36  ŽIEMOS ŽAIDIMAI 38  KALĖDŲ VARPELIAI 42  CIRKAS

4


44

 KATinO MuZiKA

48

 ŽieMOs OrKesTrAs

50

 MuZiKA nuOTrAuKOse ir Kine

54

 GiMTinĖs GAiDA

56

 GrAŽi MŪsŲ ŠeiMynĖlĖ

58

 VieVersiO lAiŠKAs

60

 lAiKrODis

62

 MuZiKO PrOFesiJOs

66

 PAVAsAriO ŠAuKliAi

70

 MuZiKOs sPAlVOs

72

 sPOrTuOJu linKsMAi

74

 DOVAnA MAMyTei

78

 seKu PAsAKą

80

 KeliOnĖ į sVeČiAs ŠAlis

82

 VieVersiO lAiŠKAs

84

 sVeiKA, VAsArA!

86

 riTMO PrATiMAi

87

 sOlFeDŽiAViMO PrATiMAi

5


SKAMBANTI VIRTUVĖ Virtuvėje užsimerk ir įsiklausyk. Išgirsi įvairiausių garsų. Ketini gerti arbatą? Paklausyk: čirkšteli degtukas, skambteli ant stalo dedamas šaukštelis, uždainuoja užviręs arbatinukas, tyliai kliuksi į puodelį pilamas vanduo. Virtuvė skamba. Ar ne puiki muzika?

KOKIŲ DAR GARSŲ GIRDIME VIRTUVĖJE? AR IŠ GARSŲ GALIMA SPRĘSTI, KĄ VIRTUVĖJE VEIKIA, KĄ GAMINA MAMA, TĖTIS? KURIAIS VIRTUVĖS DAIKTAIS GALIMA IŠGAUTI GARSĄ? ATSINEŠK Į KLASĘ IR PAMĖGINK. KURIE GARSAI YRA ŠVELNŪS, SKAMBŪS, KURIE – AŠTRŪS?

18


skambantys daiktai KlAusyK „sVAJOniŲ PusryČiŲ“ MuZiKOs. KLausYDaMas ĮsiVaizDuoK iR VaiDiNK, KaD GaMiNi PusRYČius. DAinuOK, VAiDinK.

VirĖ, VirĖ KOŠę

Lietuvių liaudies žaidimas

Virė, virė košę vaikai atsilošę. Tam davė, kad geras. Tam davė, kad gražus. Tam, kad klausė mamytės. Tam, kad valgė košytės.

o mažyliui nebeliko. Bėgs pelytė vandenėlio, Nerandu takelio. Čia takelis, čia takelis, o čia šulinėlis.

ŽAisK ŽAiDiMą „VirĖJAs ir JO PADĖJĖJAi“. KuRiais ViRTuVĖs DaiKTais ĮGaRsiNTuM ŽoDŽius: sViesTas, PieNas, KRuoPos, CuKRus?

kruopų Virė, virė košę Vaikai atsilošę.

cukraus pieno

VAiDinK ir įGArsinK MAnŲ KOŠĖs reCePTą.

užvirinti pusę litro pieno. Įberti 2 šaukštus cukraus. Maišant pamažu suberti 5 šaukštus manų kruopų. Į puodą įdėti šaukštelį sviesto. Viską išmaišyti ir patiekti su uogiene. Skanaus!

sviesto

19


EŽIUKO DAINA Rudenėja. Gelstančiais laukais nuvilnija tyli melodija. Medžių viršūnėse groja vėjas, pritardamos linguoja šakos. Ritmą barbena šilto lietaus lašai, tyliai niūniuoja paskutinės pievų gėlės. Tolumoje skamba daina.

KAS PRITARIA DAINUOJANČIAM EŽIUKUI? KOKIOS NUOTAIKOS EŽIUKO DAINELĖ? KLAUSYK DAINOS ĮRAŠO – FONOGRAMOS. ĮSIVAIZDUOK, VAIDINK MEDŽIO ŠAKOSE, APLINK KAMIENĄ, SAMANOSE ŽAIDŽIANTĮ VĖJĄ. KLAUSYK DAINELĖS, NIŪNIUOK, DAINUOK.

20


Daina

Fonograma

eŽiuKAs

Aušros Niparavičienės muzika, Zitos Gaižauskaitės eilės

Gyveno toks ežiukas Namely ties skardžiu. ir kalbasi mažiukas su dideliu medžiu.

– Dėkoju, mažas drauge, Nešalta, tik šiurpu. Tas vėjas švilpia, kaukia ir lenda po lapu.

– Kodėl drebi, gal šalta su plonu rūbeliu*? Paimk štai mano paltą su tūkstančiais spyglių.

Tu eik miegot, mažyti, aš saugosiu tave. Mes supsimės per naktį Margam rudens laive.

* rūbas – drabužis

sKAnDuOK DAiKTŲ PAVADiniMus ir riTMuOK.

LaPas

GRYBas

KRiauŠĖ

oBuoLYs

ŠePeTYs

riTMuOK, DAinuOK ir PriTArK.

KurK, VAiDinK, įGArsinK eŽiuKO Kelią nAMO. PuČia VĖJas. eŽiuKas eiNa PeR saMaNas, LaPus, sPYGLius. eŽiuKas PŪŠKuoJa, NeŠa RuDeNs GĖRYBiŲ.

21


TELEFONAS Telefonu galima pagroti daug melodijų, jis gali skambėti įvairiais garsais. Ar telefonas yra muzikalus? Svarbiausia ne telefono muzika. Juo galime paskambinti mamai, tėčiui. Galima paskambinti draugams į svečią šalį. Jeigu apsirikome ir atsiliepė nepažįstamas žmogus, iš kalbos atspėsime, kurioje šalyje jis gyvena. O jeigu išgirsime muziką, irgi suprasime, kokia tai šalis. Paskambinkime...

MUZIKOS. •KLAUSYK ATSPĖK, Į KURIĄ ŠALĮ PASKAMBINO JONAS. MUZIKOS. •KLAUSYK VAIZDUOK, KAD GROJI INSTRUMENTAIS. PRITARK ŠOKIO MUZIKAI.

22


Muzikinis pokalbis ATLIK RITMĄ PAGAL TELEFONO SIGNALUS. _________________

____ ____ ____

_ _ _ _ _ _ _ _

GALIU SKAMBINTI

LAUKIU, KOL ATSILIEPS

UžIMTA

NĖRA SIGNALO

SKAMBINK DRAUGUI, KALBĖK SU JUO. KURDAMAS POKALBĮ, NAUDOK TELEFONO SIGNALUS, SKAMBIUOSIUS JUDESIUS. DAINUOK. ĮSIVAIZDUOK, VAIDINK POKALBĮ TELEFONU.

TELEFONAS

Vitalijos Valeikienės muzika, Nijolės Rimkienės eilės

– Taip, alio! Garsiau kalbėki, Savo vardą paminėki! – Tau paskambino arklys, Kurio vardas Snaudulys.

– Taip, alio! Ko pageidauji? Gal uogienės reikalauji? Lauk uogienės, siunčiam toną Ir geriausią telefoną.

KUR SENELIS

Lietuvių liaudies daina

– Kur senelis? – Už klojimo. – Ką jis dirba? – Vyžas pina. – Kur jis sės? – Ant ausies. – Kur jis stos?

– Ant barzdos. Kai ta barzda pakrutės, tai senelis nubrazdės.

23


LAPŲ ŠOKIS Ruduo. Pažiūrėkite, kaip gražu! Medžiai pasipuošė margaspalviu apdaru. Pūsteli vėjas. Lapai virpteli, gelsvais krašteliais pamoja medžio šakai, apsuka ratą aplink kamieną ir grakščiai nusileidžia ant žemės. Lapai gali šokti lėtai ir greitai. Muzika irgi gali būti lėta ir greita. Šokime kartu su lapais.

KAIP LAPAI ŠOKA RAMIĄ DIENĄ? KAIP LAPAI ŠOKA VĖJUOTĄ DIENĄ? KLAUSYK MUZIKOS. APTARK KŪRINIUS. KURI MUZIKA TINKA SVAJINGAM, KURI SMAGIAM LAPŲ ŠOKIUI?

ĮSIVAIZDUOK, ŠOK LAPŲ ŠOKĮ.

24


Greitai

Lėtai

Muzikos nuotaika

SKANDUOK MEDŽIŲ PAVADINIMUS IR ATLIK JŲ RITMĄ. BERžAS

_____ _____

OBELIS

LIEPA

_____ _____

SEDULA

__ __ ____

__ __ ____

KLEVAS

_____ _____

DAINUOK LĖTAI, DAINUOK GREITAI. KAIP KEIČIASI DAINELĖS NUOTAIKA?

KADAGyS

__ __ ____

Ramutės Skučaitės eilės

ŠALTAS LIETUS

Laimio Vilkončiaus muzika, Eduardo Selelionio eilės

Papt ant lapo. Papt už kaklo. Papt ant lapo. Papt ant medžio. Brrr kaip šalta! Papt nuo medžio. Papt ant delno. Lyjant žaisti negaliu... Papt ant delno. Duok, mamyte, mano paltą, Papt, papt, papt. Jau ruduo. Papt… Vėjas obelaitę krečia. Eisiu rinkti obuolių! Šiaušias balose vanduo. KURK PASAKOJIMĄ APIE PASIVAIKŠČIOJIMĄ PARKE. JĮ ĮGARSINK SKAMBIAISIAIS JUDESIAIS, DAIKTAIS. RAMIAI VAIKŠČIOJAME, VIKRIAI BĖGIOJAME, LINKSMAI žAIDžIAME PARKE. LAPAI ŠIUGžDA, KAI BĖGAME GREITAI. LAPAI ŠLAMA, KAI EINAME LĖTAI.

25


VIEVERSIO LAIŠKAS Mielas pirmoke, Jau tris mėnesius mokykloje mokaisi muzikos. Džiaugiuosi, kad mėgsti dainuoti, žaisti, klausyti muzikos, ritmuoti, improvizuoti. Įdomu, kokia veikla Tau labiausiai patinka? Ar puikiai sekasi? Pasitikrink. Siunčiu keturias užduotis. Kai jas atliksi, parašyk man laišką. Vieversys 1. KARTOK DAINELES. KURI PATIKO LABIAUSIAI?

32


2. PAKARTOK IR NUPIEŠK, APIE KĄ bUVO įDOMIAUSIA SUŽINOTI. KONCERTAS

SOLISTAS

SKAMBANTyS DAIKTAI DAINA

DIRIGENTAS RATELIS

CHORAS

INSTRUMENTAI

MARŠAS

3. SKANDUOK DAIKTŲ PAVADINIMUS IR ATLIK JŲ RITMĄ. PASAKyK, KURIAI KORTELEI JIE TINKA. _____ _____

_____ __ __

__ __ _____

__ __ __ __

4. IMPROVIZUOK BALSU IR SKAMBIAISIAIS KŪNO JUDESIAIS. MĖGINK PATS NUPIEŠTI IR IMPROVIZUOTI. _____ __ __ _____ __ __ _____ __ __

KLAUSYK MUZIKOS IR RAŠYK LAIŠKĄ VIEVERSIUI. PARAŠyK, KAIP TAU SEKĖSI, KO IŠMOKAI, KAS LABIAUSIAI PATIKO.

33


Serijos „Šok“ vadovėlio VIEVERSYS komplektą I klasei sudaro:

VIEVERSYS

Mokytojo knyga (su kompaktine plokštele)

Muzikos vadovėlis I klasei

Vadovėlis



VIEVERSYS www.sokvadoveliai.lt

Muzikos vadovėlis

1

Vieversys 1 klasei  
Vieversys 1 klasei  

Vadovėlio „Vieversys" komplektą sudaro: •Vadovėlis •Mokytojo knyga su kompaktine plokštele

Advertisement