Page 1

ŠOK - pirmoji Lietuvoje temine integracija pagrįsta mokomųjų priemonių serija, apimanti visą mokymosi sistemą Dėmesys į vaiką ir mokymo(si) procesą


Kuo vertingos ŠOK serijos mokymosi priemonės?

Kaip mokyti ir išmokyti mokinius, kai visi jie turi ne vienodą gyvenimo bei mokymosi patirtį, skirtingus gebėjimus, poreikius, interesus, mokymosi būdus, nevienodas galimybes?

Priemonių turinio integravimas, problemų sprendimas, tyrinėjimai sudaro sąlygas mokiniams parodyti ir plėtoti visas bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti ir veikti

valdyti emocijas ir jausmus

Mokomas integruotai, mokinys pažįsta pasaulį kaip visumą, geba vieno dalyko žinias pritaikyti kitam dalykui suvokti, įgunda ieškoti skirtingų gyvenimo reiškinių saitų, vertina save kaip neatskiriamą aplinkos dalį.

bendradarbiauti

aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti

reflektuoti veiklą ir jos rezultatus, numatyti tobulintinas sritis

Darbas tuo pačiu metu su įvairių sričių žiniomis padeda giliau suprasti kalbą, simbolius, tekstus, kuriais tos žinios išreiškiamos. Integravimo dėka mokinys įgyja ir plėtoja holistinį požiūrį į tai, ko mokosi, ir kiekvienos temos nagrinėjimas jam įgauna didesnę prasmę.

2


ŠOK serija pasižymi temine integracija Matematika: RIEŠUTAS

Li

et

uv

ka lb a

:P

UP A

: as im žin pa Ė io IL ul G sa Pa

YS RS VE IE :V

a ik

uz M

Teminė tarpdalykinė integracija. Tema „Medis”

s: ji o

D

Etika: NENDRĖ

og l no KU h c TIŠ e t ir ŠKU lė I ai T

„Teminės integracijos privalumas – temos plėtojimas per įvairias pamokas vis kitu aspektu. Pastebėjome, kad teminė integracija, užduočių įvairovė (pagal ugdytinių mokymosi stilių ir poreikius), mokomosios medžiagos mokymasis ne tik į plotį, bet ir į gylį, stiprina mokinių motyvaciją, skatina bendradarbiavimą, kūrybiškumą, palengvina informacijos įsiminimą, ugdo kritinį mąstymą. Mokiniai, išsamiau nagrinėdami tą pačią temą per kitų dalykų pamokas, pažvelgia į ją naujai, o mokytojas turi puikią galimybę stebėti mokinių išmokimą ir laiku koreguoti mokymą(si). Sistemingas grįžtamasis ryšys padeda sėkmingai ugdyti vaikų mąstymo galias. Vaikai ne tik geriau išmoksta nagrinėjamą temą, bet ima domėtis ir kitomis, nori sužinoti daugiau, stiprėja ne tik mokinių, bet ir mokytojo motyvacija. Integruotas mokymas išlaisvina mokinių bei mokytojo kūrybiškumą, o integruoti vadovėliai ne tik sutaupo mokytojo laiką, bet ir palengvina darbą.”

Mokytoja ekspertė Asta Sakalienė ir mokytoja ekspertė Jolanta Andriuškevičienė

3


Mokymosi priemonių sistema

Komplekto dalys papildo viena kitą ir naudojamos kartu leidžia pasiekti aukščiausių rezultatų.

VADOVĖLIS

PAPILDOMA MEDŽIAGA

PRATYBŲ SĄSIUVINIAI

GARSO ĮRAŠAI

MOKYTOJO KNYGA

MOTYVACINIAI LIPDUKAI

E. MOKYTOJO KNYGA

E. TURINYS

DALIJAMOJI MEDŽIAGA

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

TESTAI

E. ŠVIESA

4


Pasiruošiu pamokai, planuoju Mokytojo knyga - asmeninis darbo planuotojas

Vertinga pagalbos sistema mokytojui Skaitmeninė mokymosi aplinka

www.sokvadoveliai.lt

· Mokytojo knyga padeda mokytojui planuoti, organizuoti ugdymo žingsnius siekiant konkrečių mokymo(si) uždavinių. · Suteikia reikalingos papildomos mokomosios medžiagos, naujų idėjų, daugiau erdvės ir laiko kūrybai.

Ilgalaikiai/Trumpalaikiai planai

· Pateikiama: mokomojo dalyko planas metams (ilgalaikis), įvairių tekstų ištraukos ir priedai, skirti konkrečiam dalykui.

Integruojamųjų temų lentelės

· RIEŠUTAS 1 klasei - pirmoji interaktyvi mokytojo knyga suteikia naujų galimybių mokytojui.

Skaitmeninis turinys

Integraciniai projektai

Testų atsakymai

Metodinė medžiaga

VADOVĖLIS

PRATYBŲ SĄSIUVINIAI

MOKYTOJO KNYGA

E. MOKYTOJO KNYGA

DALIJAMOJI MEDŽIAGA

TESTAI

PAPILDOMA MEDŽIAGA

GARSO ĮRAŠAI

MOTYVACINIAI LIPDUKAI

E. TURINYS

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

E. ŠVIESA

5


Vedu pamoką Interaktyviosios pamokos - tikslinga ir veiksminga

· Interaktyviosios integruotos pamokos parengtos prie I–IV klasės „Šok” serijos vadovėlių komplektų „Pupa”, „Gilė”, „Riešutas”. · Interaktyviosios muzikos pamokos parengtos prie I-II klasės „Šok” serijos vadovėlių komplekto „Vieversys”. · Interaktyviosios užduotys parengtos prie dailės ir technologijų komplekto „Tišku tašku”.

· Užtikrinamas efektyvus mokymuisi skirto laiko panaudojimas. · Skatinamas mokinių įsitraukimas į aktyvią veiklą. · Palengvinamas mokytojų darbas, rengiantis pamokai ir ją organizuojant. Mokiniai: Motyvuoti Aktyvūs ir įsitraukę Mokosi pagal poreikius Veiksmingai įsivertina

Pasiekia aukštesnių mokymosi rezultatų VADOVĖLIS

PRATYBŲ SĄSIUVINIAI

Daugiau informacijos

www.aktyviklase.lt

MOKYTOJO

E. MOKYTOJO

KNYGA

KNYGA

DALIJAMOJI MEDŽIAGA

TESTAI

PAPILDOMA MEDŽIAGA

GARSO ĮRAŠAI

MOTYVACINIAI LIPDUKAI

E. TURINYS

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

E. ŠVIESA

6


Vedu pamoką Papildoma medžiaga - individualių gebėjimų ugdymui Skaitmeninė mokymosi aplinka

• Skirta ugdymo turiniui diferencijuoti – sudarytos galimybės atlikti užduotis skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams. • Kiekvienai temai parengta įvairių užduočių pagal individualius mokinių gebėjimus. • Gausu žaidimų, kryžiažodžių, rebusų, galvosūkių ir pan. • Užduotis galima atlikti ne tik per pamokas. Jas galima panaudoti ir organizuojant įvairią nepamokinę veiklą: dalykines olimpiadas, viktorinas, konkursus, projektus ir pan.

VADOVĖLIS

PRATYBŲ SĄSIUVINIAI

MOKYTOJO

E. MOKYTOJO

KNYGA

KNYGA

DALIJAMOJI MEDŽIAGA

TESTAI

PAPILDOMA MEDŽIAGA

GARSO ĮRAŠAI

Skaitmeninis turinys

MOTYVACINIAI LIPDUKAI

E. TURINYS

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

E. ŠVIESA

7


Į(si)vertinu · Testai - tai puiki galimybė mokytojui įvertinti mokinio pasiekimus ir įsivertinti pačiam mokiniui. · Testai numatyti kiekvienam temos skyriui. Yra ir apibendrinamasis testas. · Testų užduotys įvairaus sudėtingumo: nuo paprasčiausių, reikalaujančių žinių, iki sudėtingų, aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų reikalaujančių, užduočių. · Pateikti testų atsakymai. · Mokiniai ir mokytojai gali stebėti ir analizuoti visų testų informaciją naudodami žaismingas testų suvestines.

VADOVĖLIS

PRATYBŲ SĄSIUVINIAI

MOKYTOJO KNYGA

E. MOKYTOJO KNYGA

DALIJAMOJI MEDŽIAGA

TESTAI

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Skaitmeninė mokymosi aplinka

Skaitmeninis turinys

GARSO ĮRAŠAI

MOTYVACINIAI LIPDUKAI

E. TURINYS

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

E. ŠVIESA

8


Klasė

Leidinių serija ŠOK: integruotas mokymas pradiniam ugdymui Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Etika

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

9


Kviečiame Jus nesustoti, eiti pirmyn, tyrinėti, pažinti, kurti drauge su ŠOK !

Tikimės, kad ŠOK serijos vadovėlių komplektai padės ugdyti dabarties žmogui būtinas kompetencijas individualizuojant, diferencijuojant, integruojant mokymą, t. y. siekti Bendrosiose programose iškeltų ugdymo tikslų ir uždavinių.

Norėdami išsamiau sužinoti apie pradinio ugdymo mokymosi priemones, rašykite pradinukai@sviesa.lt Ugdymo įstaigos mokymosi priemones gali užsisakyti internetu www.uzsakymas.lt Mokytojai, tėveliai mokymosi priemones gali įsigyti internetu www.pegasas.lt arba knygynuose Apie pradiniam ugdymui skirtų vadovėlių mokymus informacija skelbiama mokymocentras.sviesa.lt

10

Profile for Leidykla "Šviesa"

ŠOK - temine integracija pagrįsta mokomųjų priemonių serija  

Leidinių serija ŠOK apima visą mokymo(si) sistemą: dėmesys į vaiką ir mokymo(si) procesą

ŠOK - temine integracija pagrįsta mokomųjų priemonių serija  

Leidinių serija ŠOK apima visą mokymo(si) sistemą: dėmesys į vaiką ir mokymo(si) procesą

Profile for sviesa
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded