Page 1


VIEŠOJI KALBA MOKYKLOJE (Šviesa, 2012) Danguolė Mikulėnienė, Regina Koženiauskienė, Vida Marcišauskaitė, Bronius Dobrovolskis, Česlovas Navakauskas Žinyne glaustai pateikiami svarbiausi su viešosios kalbos vartojimu mokykloje susiję dalykai: atskleidžiami sakytinių ir rašytinių tekstų bruožai, turinio, formos ir kalbinės raiškos ypatumai; supažindinama su pagrindiniais teksto tipais ir rūšimis pagal vartojimo tikslus; aptariamos teksto analizės sąvokos ir pamatiniai teksto suvokimo principai; aiškinamasi, kas yra žiniasklaida, apibūdinamos pagrindinės jos priemonės ir jų santykis su viešąja kalba; atskleidžiama reklamos esmė, jos manipuliavimo viešąja kalba ypatumai; pristatomos viešųjų ryšių sąvokos, parodomos viešųjų ryšių sąsajos su reklama ir žiniasklaida; pateikiami taisyklingos lietuvių kalbos pagrindai, apimantys morfologiją, sintaksę, rašybą, skyrybą ir bendrinės kalbos normas.

LIETUVIŲ KALBA

Papildoma mokomoji literatūra

Žinynas skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų V–XII klasių mokiniams.

Kalba gali ne tik padėti bendrauti, bet ir pažeisti žmogaus sielą. Todėl labai svarbu būti pasirengusiam atpažinti manipuliaciją ir atsispirti jos daromam poveikiui. Šioje knygoje kaip tik ir atskleidžiama manipuliacijos esmė, jos giluminiai verpetai, nejučia įtraukiantys nepatyrusį žmogų į savo pinkles.

TURINYS SAKYTINIAI TEKSTAI Kalbėjimas ir klausymas Monologinis kalbėjimas Monologinės kalbos planavimas Rengimasis kalbai Kalbos sakymas Taisyklingos tarties ir kirčiavimo reikalavimai Viešųjų kalbų rūšys Informavimo kalbos Įtikinimo kalbos Proginės kalbos Dialogas Diskusija Ginčas Debatai RAŠYTINIAI TEKSTAI Laiškas Dienoraštis Biografija Autobiografija Rekomendacija Charakteristika Literatūrinis portretas Recenzija Anotacija Pranešimas Straipsnis Literatūrinis rašinys Esė Samprotaujamasis rašinys Konspektas TEKSTO RŪŠYS IR TIPAI Sąvokos ir svarbiausi bruožai Tekstų rūšys pagal rašymo tikslus

APRAŠYMAS Žmogaus aprašymas (portretas) Daikto aprašymas Paveikslo aprašymas Proceso aprašymas Meninis aprašymas PASAKOJIMAS SAMPROTAVIMAS TEKSTO ANALIZĖ Sąvokos ir svarbiausi bruožai Teksto interpretacijos (rašinio) sandara PASAKOJAMOJO TEKSTO ANALIZĖ Pasakojamojo teksto ypatumai Pasakojimo perspektyva Pasakotojo ir veikėjų kalba Kūrinio laikas Kūrinio erdvė Pasakojamojo teksto interpretavimo ypatumai Pasakėčia Miniatiūra Novelė Kiti epikos žanrai LYRIKOS TEKSTO ANALIZĖ Lyrikos teksto bruožai Ritminė sandara Ritmas Garsinė lyrikos teksto sąranga Meninės priemonės Retorinės ir sintaksinės (stiliaus) figūros Lyrikos teksto (eilėraščio) interpretavimas Lyrikos žanrai

DRAMOS TEKSTO ANALIZĖ Dramos teksto bruožai Dramos formos Klasikinės dramos bruožai Moderniosios dramos bruožai Dramos scenos analizės ypatumai Dramos žanrai DALYKINIO TEKSTO ANALIZĖ ŽINIASKLAIDOS PRADMENYS Sąvokos, svarbiausi bruožai, priemonės Laikraštis Radijas Radijo teatras Televizija Internetas REKLAMA VIEŠIEJI RYŠIAI TAISYKLINGOS KALBOS PAGRINDAI ŽODIS, ŽODŽIO DALYS. ŽODŽIŲ DARYBA KALBOS DALYS Daiktavardis Būdvardis Skaitvardis Įvardis Veiksmažodis (dalyvis, pusdalyvis, padalyvis) Prieveiksmis Prielinksnis Jungtukas Dalelytė Jaustukas Ištiktukas

SAKINYS Vientisinis sakinys Sakinio dalys Veiksnys Tarinys Papildinys Aplinkybės Pažyminys Vienarūšės sakinio dalys Žodžiai ir posakiai, klausimais nesusiję su sakiniu (kreipinys, įterpinys) Tiesioginė kalba Sudėtinis sakinys (jungtukiniai sakiniai: prijungiamieji, sujungiamieji, bejungtukiai sakiniai) RAŠYBA e ir ia ė ir ie o ir uo i ir y u ir ū Nosinės balsės Priebalsių rašymas Žodžių rašymas kartu ir atskirai Didžiųjų raidžių rašymas Žodžio dalių kėlimas Žodžių ir jų grupių trumpinimas Skaičių rašymas Datos rašymas Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas SKYRYBA ATSKIRIAMOSIOS KONSTRUKCIJOS Vienarūšės sakinio dalys

1

Sujungiamieji sakiniai Bejungtukiai sakiniai IŠSKIRIAMOSIOS KONSTRUKCIJOS Pažyminiai Priedėliai ir kitos aiškinamosios sakinio dalys Dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės Prijungiamieji sakiniai Lyginamieji posakiai Kreipiniai Įterpiniai Praleidimas Tiesioginė kalba Citatos BENDRINĖS LIETUVIŲ KALBOS NORMOS Kalbos klaidos ir jų taisiniai Kalbos klaidų vertinimo laipsniai Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai Žargonizmai Neteiktini vertiniai – žodžiai ir žodžių junginiai Žodžių ir žodžių junginių reikšmės klaidos Žodžių darybos klaidos Linksnių vartojimo klaidos Prielinksnių vartojimo klaidos Įvairių formų vartojimo klaidos Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos Neteiktina žodžių tvarka

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

3


LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA

X klasė Vadovėlis (Šviesa, 2012) Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Papildomos užduotys ▪ Mokytojo knyga (rasite www.sviesa.lt) Vadovėlio kaina 29,90 Lt Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. Vadovėlio pabaigoje nuosekliai ir išsamiai apibendrinama pagrindinio ugdymo programa, rengiamasi lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP). Vadovėlis – natūrali tų pačių autorių parengto IX klasės vadovėlio tąsa, todėl pasirinkta panaši jo sandara: vadovėlį sudaro tolygios apimties teminiai skyriai, kurių kiekvienas gali būti suprantamas kaip savarankiškas modulis ir kaip medžiaga integruotiems mokymo ciklams sudaryti. Taigi mokytojams suteikiama galimybė pasirinkti juos pagal mokinių gebėjimus, skaitymo (literatūrinio ir kultūrinio ugdymo) pamokų logiką ir klasei keliamus ugdymo tikslus. Vadovėlio skyriai suskaidyti pamokomis, kurių kiekviena susideda iš trijų svarbiausių etapų: 1) įvadinio, kuriame įvardijami mokymosi uždaviniai ir išsiaiškinama, ką mokiniai žino; 2) mokymosi, kuriame pateikiama ne tik esminė teorinė informacija, bet ir siūlomas jos praktinis taikymas, įgūdžių formavimo ir įtvirtinimo užduotys; 3) apibendrinimo ir/ar įsivertinimo, kuriame aptariama visos pamokos veikla ir sudaroma galimybė mokiniams patiems pasitikrinti, kiek ir ko išmoko, kokią padarė pažangą. Be to, pateikiant mokomąją medžiagą nuosekliai stengtasi atsižvelgti į skirtingus mokinių mokymosi stilius, į šalies ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų išvadas, sieti lietuvių kalbos mokymąsi su kitais mokomaisiais dalykais.

Vadovėlio rankraštį perskaičiau vienu atsikvėpimu. Bendras įspūdis labai geras – atsižvelgta į įvairius mokymosi stilius, į mergaičių ir berniukų mokymosi ir motyvacijos skirtumus, ugdomos bendrosios kompetencijos, daug vaizdingų lentelių, schemų. Labai įdomūs, diskutuoti skatinantys tekstai. O kurso kartojimo ir apibendrinimo skyriai tiesiog pataiko į dešimtuką: taip tikslingai mokiniai orientuojami į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą! Mokytoja Ramutė

4

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Baigdami dešimtą klasę mokiniai laiko lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo egzaminą, todėl labai svarbu išsamiai ir nuosekliai pakartoti ir apibendrinti svarbiausias pagrindinės mokyklos programos žinias ir įtvirtinti gebėjimus. Tam skiriami atskiri vadovėlio apibendrinamieji skyriai. Ruošiantis PUPP tereikia nuosekliai atlikti vadovėlyje siūlomas veiklas ir užduotis, kad egzaminui būtų deramai pasirengta. Prie vadovėlio leidžiamas Papildomų užduočių sąsiuvinis. Šiame leidinyje pateikiama užduočių tiems, kuriems reikia įtvirtinti naujas žinias, ar tiems, kurie nori plėtoti gebėjimus. Mokytojo knygoje siūlomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai, duodama daug naudingos informacijos, kai kurių užduočių atsakymai ir papildomos medžiagos rengtis pamokoms.


Pirmoji knyga ĮVADAS 1 skyrius. KARTOJIMAS 1 pamoka. Kalbėjimo ir klausymo pratybos ir kartojimas (I) 2 pamoka. Kalbėjimo ir klausymo pratybos ir kartojimas (II) 3 pamoka. Sintaksės kartojimas 4 pamoka. Pasirengimo rašymo užduotims kartojimas: laiškas (I) 5 pamoka. Pasirengimo rašymo užduotims kartojimas: laiškas (II) 6 pamoka. Kartojimo skyriaus apibendrinimas 2 skyrius. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 1 pamoka. Bendrinės kalbos susiformavimas ir reikšmė lietuvių kultūrai 2 pamoka. Giliname žinias apie lietuvių kalbos tarmes (I) 3 pamoka. Giliname žinias apie lietuvių kalbos tarmes (II) 4 pamoka. Tarmės – bendrinės kalbos

gyvybingumo šaltinis 5 pamoka. Tarmių atspindžiai lietuvių grožinėje literatūroje 6 pamoka. Kūrybinis grupinis darbas: tarminio teksto kalbos tyrimas 3 skyrius. KALBĖJIMAS 1 pamoka. Sakytinės ir rašytinės kalbos ypatybės 2 pamoka. Sakytinė kalba: įtikinimas 3 pamoka. Sakytinė kalba: samprotavimas 4 pamoka. Dialoginė kalba: bendrieji bruožai 5 pamoka. Dialoginė kalba: pokalbis ir interviu (I) 6 pamoka. Dialoginė kalba: pokalbis ir interviu (II) 7 pamoka. Diskusija 8 pamoka. Nežodinės raiškos priemonės ir etiketas 4 skyrius. KIRČIAVIMAS 1 pamoka. Pagrindinių veiksmažodžio formų kirčiavimas

2 pamoka. Išvestinių veiksmažodžio formų kirčiavimas (I) 3 pamoka. Išvestinių veiksmažodžio formų kirčiavimas (II) 4 pamoka. Nekaitomųjų kalbos dalių kirčiavimas 5 pamoka. Mokomės kirčiuoti be klaidų 6 pamoka. Naujų kirčiavimo įgūdžių įtvirtinimas 5 skyrius. SKAITYMAS 1 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: atsiminimai 2 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: esė 3 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: diskusinis straipsnis 4 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: pranešimas 5 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: reklama 6 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: elektroninis tekstas Priedai

6 pamoka. Tobuliname juodraštį 7 pamoka. Susipažinkime: buitinis stilius 8 pamoka. Kūrybinės užduotys: dienoraštis 8 skyrius. APIBENDRINIMAS: sakytinė kalba 1 pamoka. Viešasis kalbėjimas: kalbėjimo temos pasirinkimas 2 pamoka. Viešasis kalbėjimas: pagrindinė mintis ir ją pagrindžiantys teiginiai 3 pamoka. Viešasis kalbėjimas: kalbos komponavimas 4 pamoka. Minčių raiškos taisyklingumas, kalbos normų laikymasis (I) 5 pamoka. Minčių raiškos taisyklingumas, kalbos normų laikymasis (II) 6 pamoka. Viešasis kalbėjimas: kalbos įtaigumas ir kalbėjimo etiketas 9 skyrius. APIBENDRINIMAS: leksika,

morfologija, sintaksė 1 pamoka. Leksikos kartojimas: kalbos norma ir kalbos klaida 2 pamoka. Morfologijos kartojimas: žodžio sandara, daryba ir rašyba 3 pamoka. Morfologijos kartojimas: kalbos dalys 4 pamoka. Kartojame rašybą 5 pamoka. Sintaksės kartojimas: sakinio dalys ir vientisinio sakinio skyryba 6 pamoka. Sintaksės kartojimas: sudėtinio sakinio skyryba 7 pamoka. Kalbos žinių taikymo testas 10 skyrius. APIBENDRINIMAS: skaitymas, rašymas 1 pamoka. Skaitymo kartojimas: negrožiniai tekstai 2 pamoka. Skaitymo kartojimas: grožiniai tekstai 3 pamoka. Skaitymo strategijos 4 pamoka. Teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo užduotys 5 pamoka. Rašymo proceso etapai 6 pamoka. Teksto rašymo užduotys Teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo užduočių atsakymai Priedai

Antroji knyga 6 skyrius. SINTAKSĖ 1 pamoka. Sudėtiniai sakiniai 2 pamoka. Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai 3 pamoka. Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba 4 pamoka. Sudėtiniai mišrieji sakiniai 5 pamoka. Sudėtinių mišriųjų sakinių skyryba 6 pamoka. Citatos 7 pamoka. Citatų skyryba 8 pamoka. Sudėtinio sakinio skyrybos įgūdžių įtvirtinimas 7 skyrius. RAŠYMAS 1 pamoka. Susipažinkime: meninis stilius 2 pamoka. Rašome esė 3 pamoka. Mokomės samprotauti: tezė, argumentai 4 pamoka. Rašome samprotaujamąjį rašinį 5 pamoka. Rašome diskusinį straipsnį

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

1

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

LIETUVIŲ KALBA

TURINYS

5


LITERATŪROS ŠALTINIAI LIETUVIŲ KALBA

X klasė Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2012)

AS T Y S I A PAT AS LEIDIM

Kęstutis Urba Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 34,90 Lt Pagal Bendrąsias programas (2008 m.) atnaujintas vadovėlis Literatūros šaltiniai X klasei plačiąja prasme siekia dviejų, iš principo prieštaraujančių vienas kitam, tikslų: užbaigti ir apibendrinti pagrindinės mokyklos literatūrinio ugdymo kursą ir parengti mokinius baigiamųjų klasių literatūros pamokoms, pradėti literatūros istorijos, proceso studijas. Metodiškai visiškai naujas dalykas, palyginti su žemesniųjų klasių vadovėliais, – kiekvienas skyrius turi sąlygiškai mokslinę, literatūrologinę dalį, po kurios pereinama prie grožinių tekstų analizės. Taip mokiniai pratinami prie literatūrologinės prigimties vadovėlių, iš kurių mokysis baigiamosiose klasėse. Dauguma mokytojų teigia, jog šitoks sumanymas – jau X klasėje pratinti prie literatūrologinių tekstų skaitymo ir pradėti literatūros istorijos dėstymą – pasitvirtino. Visiškai netikėtai toks abiejų K.Urbos vadovėlių (Literatūros laukai IX klasei ir Literatūros šaltiniai X klasei) permodeliavimas (chronologinį principą perkeliant į X klasę) pasiteisino patvirtinus naujas Viduriniojo ugdymo (XI–XII klasė) programas. Pagal jas vienuoliktokai literatūros procesą pradeda nagrinėti nuo Renesanso epochos, o K. Urbos vadovėlyje patraukliai ir pakankamai plačiai pristatyta Antika ir Viduramžiai – vadinasi, proceso studijas tereikia tęsti. Vadovėlyje yra ir kitokio pasiteisinusio dvilypumo: pristatoma epocha, kultūrinė patirtis, supažindinama su reprezentuojamaisiais tekstais, o paskui konkrečiais šiuolaikiniais kūriniais siekiama parodyti, jog senosios literatūros ar kultūros studijos nėra savitikslės, jog ankstesniųjų epochų patirtis atgimsta, kartojasi naujųjų laikų literatūroje, jog praeities laikų kūryba yra tapusi tam tikrais kultūros ženklais, kuriuos išsilavinęs žmogus privalo atpažinti. Be kita ko, taip siekiama „senovinius“ tekstus sugyvinti, priartinti prie šiuolaikinio dešimtoko.

Vadovėlis – ne Biblija, ką skaityti, ką praleisti priklausys tik nuo Jūsų ir Jūsų mokytojų. Svarbu, kad dirbtumėte savarankiškai, išmoktumėte mokytis, susirasti papildomų šaltinių – enciklopedijų, žinynų. Kad prisimintumėte ir skaitytumėte. Kad nenusigręžtumėte nuo literatūros, kuri padeda pažinti, suprasti, mylėti... Kęstutis Urba

6

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Atnaujintame vadovėlyje išlieka tie patys skyriai: Tautosaka ir literatūra, Biblija ir literatūra, Antika ir literatūra, Viduramžiai ir literatūra. Grožiniai tekstai keičiami negausiai: išbraukta šiek tiek sakmių, kai kurie tekstai patrumpinti. Kaip nepasiteisinusio, dešimtokams „neįkandamo“ kūrinio atsisakyta Tankredo Dorsto dramos Nusiaubta šalis. Ji pakeista lietuvių dramaturgijos klasika – Juozo Grušo tragedija Herkus Mantas, susijusia su Lietuvos viduramžiais. Vadovėlio autorius ypač daug dėmesio skiria metodikai: klausimai ir užduotys redaguoti, tikslinti atsižvelgiant į Bendrųjų programų nuostatas. Siekiant padėti mokytojams parengti dešimtokus baigiamajam rašiniui, sukurta naujų teksto kūrimo užduočių, padedančių išmokti komponuoti rašinį, cituoti grožinį kūrinį, pratintis argumentuoti ir kt. Taip pat apstu klausimų ir užduočių, mokančių suvokti tekstą – ne tik turinio, bet ir menines subtilybes. Mokytojų pageidavimu vadovėlio autorius pažymėjo, kurie klausimai bei užduotys, jo manymu, yra esmingesnės, svarbiausios, ir kurias iš jų galima praleisti arba skirti tik gabiesiems mokiniams.


Pirmoji knyga PER LAUKUS – PRIE ŠALTINIO TAUTOSAKA IR LITERATŪRA 1. Kas yra tautosaka? 2. Tautosakos ir literatūros bendrybės ir skirtybės 3. Tautosaka literatūroje 4. Tautosakinės kilmės tekstų pavyzdžiai 5. Tautosakos klasifikacija, sisteminimas 6. Tautosakos katalogai 7. Lietuvių liaudies dainos 8. Liaudies pasakos 9. Stebuklinės pasakos 10. Svarbesnieji stebuklinių pasakų herojų tipai 11. Pasakos apie gyvūnus 12. Buitinės pasakos 13. Sakmės 14. Smulkioji, arba trumpų pasakymų, tautosaka 15. Tautosakos tautiškumas ir tarptautiškumas LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS Staklelės naujos Vai tu rugeli Ant kalnelio klevelis Mane motinėlė mažą augindama Siuntė mane motinėlė Ten ant kalno SMULKIOJI, ARBA TRUMPŲ

PASAKYMŲ, TAUTOSAKA MITOLOGINĖS SAKMĖS Vėjas ir jo vaikai Žmogaus žvaigždė Išsriaubta kūdra Ežero kiaulė Vandens gyvatė Išgąsdintas vilkas Nušauta laimė Kregždės kerštas Vištos pranašystė Gyvačių karaliūno karūna Pasmaugta žmona Paparčio žiedas naginėje Našlaitė ir laumės Laumių audeklai Laumės ir kūdikis Duokit garo! Grūdų aitvaras Perkūno ir velnio nesantaika Išgelbėtas velnias Velnias, pinigai ir katilas Giltinės liežuvis Sudegintas numirėlis Raganų kilmė Apgauta ragana Vilktakis tėvas STEBUKLINĖS PASAKOS Karalaitė ant stiklo kalno Eglė žalčių karalienė Žaltys ir mergaitė

Antroji knyga ANTIKA IR LITERATŪRA 1. Kas yra antika? 2. Graikų mitologija, jos reikšmė 3. Svarbiausi graikų (antikos) dievai ir didvyriai. Olimpas 4. Antikos mitų didvyriai 5. Trojos karas 6. Graikų literatūros savitumas 7. Svarbiausi graikų rašytojai. Homeras 8. Iliada 9. Odisėja 10. „Odisėjos“ pasakojimo ypatumai 11. Hegzametras 12. Senovės Graikijos teatras ir drama 13. Svarbiausi senovės Graikijos dramaturgai 14. Romėnų literatūra. Santykis su graikų literatūra 15. Antikos pasakėčia. Ezopas ir Fedras 16. Pasakėčios žanro likimas 17. Antika ir vėlesnių amžių literatūra 18. Kristijonas Donelaitis ir antika

19. Kaip išliko antikos literatūra? 20. Kodėl svarbi antikos literatūra? 21. Su antika susiję posakiai 22. Keletas lotyniškų posakių ir sentencijų Prometėjas (Graikų mitas) HOMERAS. Odisėja (Ištraukos) EZOPAS Lapė ir ožys Nendrė ir alyvmedis Vėžys ir jo motina Uodas ir jautis Keleiviai ir lokys Asilas ir varlės FEDRAS Vilkas ir ėriukas Išdidi kuosa ir povas Elnias prie šaltinio Lapė ir vynuogės KRISTIJONAS DONELAITIS Ąžuols gyrpelnys Pasaka apie šūdvabalį JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Trys seserys KAZYS SAJA Po to, kai jie pavirto medžiais JUSTINAS MARCINKEVIČIUS Devyni broliai. Baladžių poema (ištraukos). Pirmas atsidusimas Vaikiška baladė Daina Baladė apie kvailelį Trečias atsidusimas Marškinių baladė Rauda Epilogas VLADAS BRAZIŪNAS Vainikų šventė Trumpiausia naktis Sėja Lapė snapė LIUDAS DOVYDĖNAS Pamotė ir podukra JOLITA SKABLAUSKAITĖ Liūnsargių moteris LINKSMOJI UŽSKLANDA VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ Senelė barbė Barbora BIBLIJA IR LITERATŪRA 1. Kas yra Biblija? 2. Kodėl reikia kai ką išmanyti apie Bibliją? 3. Kas ir kada parašė Bibliją? 4. Senojo Testamento sandara, turinys

5. Naujojo Testamento sandara, turinys 6. Giesmių giesmės knyga 7. Biblijos stilius, pasakojimas 8. Kokia kalba parašyta Biblija? 9. Biblijos vertimai į lietuvių kalbą 10. Keletas svarbesnių Biblijos žmonių (veikėjų) 11. Keletas svarbesnių Biblijos sąvokų 12. Keletas garsesnių literatūros kūrinių, pagrįstų Biblija ar su ja susijusių ŠVENTASIS RAŠTAS Pradžios knyga DŽORDŽAS BAIRONAS Kainas BERNARDAS BRAZDŽIONIS Po Viešpaties dangum Regėjimas Dievo dvasia Tikiu Pavasario varpai De profundis Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį Dainiaus baladė Išvaryti iš rojaus ICCHOKAS MERAS Lygiosios trunka akimirką LINKSMOJI UŽSKLANDA VYTAUTAS V. LANDSBERGIS Pasaka apie Pasaulio Pabaigą LITERATŪROS RAIDOS LENTELĖ

Prometėjas KORNELIJUS PLATELIS Telemacho liudijimas Penelopei Niekas LINKSMOJI UŽSKLANDA Vytautė Žilinskaitė. Trojos arklys VIDURAMŽIAI IR LITERATŪRA 1.Viduramžių chronologinės ribos 2.Viduramžių mentalitetas ir pasaulėvaizdis 3. Viduramžių literatūros šaltiniai, ištakos, pagrindinės literatūros šakos 4. Viduramžių poezija, lyrika 5. Herojinis epas 6. Rolando giesmė 7. Riterių literatūra 8. Karalius Artūras ir Apvaliojo stalo riteriai 9. Tristano ir Izoldos istorija 10. Miesto literatūra 11.Viduramžių teatras 12. Tūkstantis ir viena naktis

13. Dantė Aligjeris. Dieviškoji komedija 14. Markas Tvenas ir viduramžiai 15. Viduramžiai ir literatūra Lietuvoje Keletas naujųjų laikų kūrinių, pagrįstų viduramžių tematika Ką dar galima paskaityti apie viduramžius Rolando giesmė KRETJENAS DE TRUA Persevalis, arba pasakojimas apie Gralį MARIJA PRANCŪZĖ Sausmedis KAZYS BRADŪNAS Pokalbiai su Karaliumi Pirmasis pokalbis Penktasis pokalbis Devintasis pokalbis JUOZAS GRUŠAS Herkus Mantas LINKSMOJI UŽSKLANDA Alenas Aleksanderis Milnas. Riteris, kurio šarvai negirgždėjo LITERATŪROS RAIDOS LENTELĖ

1

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

LIETUVIŲ KALBA

TURINYS

7


LITERATŪROS ERDVĖS LIETUVIŲ KALBA

XI–XII klasė

AS T Y S I A PAT AS LEIDIM

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2012) Viktorija Daujotytė, Rita Tūtlytė, Regimantas Tamošaitis, Giedrius Viliūnas Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 34,90 Lt Vadovėlis Literatūros erdvės atnaujintas atsižvelgiant į naujosios Viduriniojo ugdymo programos reikalavimus, tačiau išsaugo 2009 m. leidimo sandarą. Pirmojoje vadovėlio dalyje pristatomos lietuvių literatūros ištakos nuo raštijos pradžios, Baroko, Apšvietos, Romantizmo ir realizmo literatūra, svarbiausi autoriai ir literatūros reiškiniai. Medžiaga pateikiama istoriniu chronologiniu principu, stengiamasi ugdyti mokinio kultūros reiškinių logikos suvokimą. Išsaugant literatūros pamokoms būtinus meninius ir analitinius interpretacinius kūrinių skaitymo principus, stiprinamas pasakojamasis jų perskaitymo aspektas: literatūros tekstai aktualinami kaip pasakojimai, jungiantys meninę kūrybą su Lietuvos kultūros raida ir padedantys mokiniui ugdyti tautinę bei pilietinę savimonę. Taip siekiama išvengti formalistinio ir fragmentuoto literatūros skaitymo, ugdyti mokinio kūrybinio mąstymo nuoseklumą ir formuoti objektyvius vertybinius literatūros meno suvokimo principus. Antrojoje dalyje pristatomas lietuvių literatūros brandos ir modernėjimo etapas, žymintis modernios visuomenės, laisvos asmenybės, individualios savimonės ir nacionalinės literatūros kūrimąsi. XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūra stipriai remiasi į kaimiškąsias tautinės kultūros ištakas, bet kartu kūrybingai ir drąsiai perima naujas meno idėjas, visapusiškai integruojasi į europietiškąją kultūrą. Šio laikotarpio kūriniai ypač svarbūs mokinio estetiniam jausmui ir kūrybingumui ugdyti, jų estetinė įvairovė leidžia pajusti universalias mūsų tautos talentų galimybes. Vadovėlyje meninis kūrinio perskaitymo principas jungiamas su pasakojamosiomis kūrinio schemomis ir kultūriniais kontekstais, mokoma atpažinti idėjines estetinių programų alternatyvas, ugdomi pasaulėžiūros principai, stiprinamas vertybinis kritinis mokinio mąstymas. Literatūros kanonas skleidžiamas kaip gilioji estetiškai suvoktų vertybių sistema, formavusi Lietuvoje individualią ir kolektyvinę savimonę. Aptariamas estetikos principų ir idėjų tradicijos tęstinumas, moderniosios lietuvių klasikos kūrinių dalyvavimas šių dienų kultūros gyvenime.

Vadovėlio pagrindinis principas: nuo analitinio interpretacinio metodo pereiti prie pasakojamojo teminio (fabulos, siužeto, pasakojimo), kūrinius siejant su Lietuvos kultūros istorija ir kultūrinės tapatybės (savasties) savimonės raida. Tikslas – ugdyti pilietinę asmenybę, integralų (nefragmentuotą) kūrinių suvokimą ir per literatūrą formuoti nacionalinę visuomeninę savimonę, kad literatūros pamokos taptų mokinį socializuojančiu veiksniu. Regimantas Tamošaitis

8

Vadovėlio turinio pokyčiai nėra reikšmingi, kadangi išsaugomas laiko patikrintas lietuvių literatūros kanonas ir reprezentacinis autorių vardynas. Tik nežymiai sukeičiami autorių prioritetai (atsižvelgiama į privalomųjų, privalomųjų išplėstinio kurso ir kontekstinių autorių kategorijas). Privalomieji išplėstinio kurso autoriai aptariami kiekvienoje vadovėlio dalyje, kurioje trumpai supažindinama ir su kontekstiniais autoriais. Sutrumpintas Literatūros ištakų skyrius – sukonkretintos tautosakos, mito ir epo žinios. Remiantis naujųjų programų gebėjimų ir nuostatų ugdymo uždaviniais, kruopščiai peržiūrėta vadovėlio metodika, redaguoti ir tikslinti klausimai bei užduotys. Siekiama skatinti savarankišką mokinio mąstymą, autentišką lietuvių literatūros kūrinių suvokimą, parodyti jų vaidmenį tautinės tapatybės bei kultūrinės atminties kūrimosi raidai. Daug dėmesio skiriama ir literatūros teorijai, literatūros žanrų ir stilių apibrėžtims, jų suvokimui. Mokytojui palikta laisvė formuluoti originalesnes skaitymo strategijas bei užduotis, interpretuoti lietuviškojo kanono tekstus, juos jungti su europietiškaisiais ir pasauliniais idėjų bei kūrybos kontekstais. Vadovėlio autorių sumanymas – aktualinti klasiką, suteikti lietuvių literatūros istorijai gyvybės, sieti ją su dabartimi, parodyti svarbiausius kūrinius kaip išliekančius kūrybiniame procese ir veikiančius šių dienų žmogaus sąmonę. Vadovėliu siekiama sustiprinti skaitymo motyvaciją, ugdyti pilietiškumo ir dalyvavimo bendroje lietuvių kultūroje jausmą, iniciatyvų, kritišką, vertybiškai orientuotą gebėjimą klausti, rinktis ir įsipareigoti.

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


LIETUVIŲ KALBA

TURINYS

Pirmoji knyga Kaip dirbti su vadovėliu I. KURTI IR SKAITYTI LITERATŪRĄ Literatūra – žodžio menas Literatūra kaip kūryba Kūrinio analizė ir aiškinimas Kūrinio turinys ir jo sandara Analizės būdai (kritikos metodai) Bendra kūrinio analizės ir aiškinimo schema Bendriausi reikalavimai, kaip formuluoti Kaip rašyti literatūrinį portretą II. LITERATŪROS IŠTAKOS Tautosaka Mitas Epas Šventasis Raštas, arba Biblija Europos literatūros tradicija Europos Viduramžių literatūra Viduramžiai – lietuvių literatūros pradžia III. RENESANSAS Renesansas ir reformacija Europoje ir LDK

Europos Renesanso literatūra Martynas Mažvydas Mikalojus Daukša Jonas Radvanas Viljamas Šekspyras Lietuvos Renesanso raštija M. Husovianas Lietuvos metraščiai A. Volanas M. Radvila Našlaitėlis A. Kulvietis L. Sapiega IV. BAROKAS Baroko epochos ypatybės. Žmogaus ir pasaulio prieštaringumas Jėzuitai Lietuvoje XVII–XVIII a. baroko pėdsakai literatūroje K. Sirvydas D. Naborovskis S. Pšipkovskis M. Pacas

Antroji knyga Įvadas VIII. NAUJOSIOS LITERATŪROS KRYPTYS IR SROVĖS Permainos XIX a. pabaigos Europos kultūroje ir mene MODERNIZMO IŠTAKOS Š. Bodleras, P. Verlenas, R. M. Rilkė Francas Kafka. „Metamorfozė“ Lietuvių moderniosios prozos pradžia JONAS BILIŪNAS Gyvenimo ir kūrybos apžvalga Apsakymų prasmės sklaida Novelės ir apysaka „Liūdna pasaka“ IX. NEOROMANTIZMAS IR IMPRESIONIZMAS Šatrijos Ragana. Asmenybė ir kūrybos dominantės. Apysaka „Sename dvare“ I. Šeinius. „Kuprelis“ JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS Asmenybės vieta kultūroje ir kūrybos ypatybės

V. Vordsvortas A. Strazdas S. Daukantas Adomas Mickevičius Antanas Baranauskas Maironis Poeto svarba Biografijos duomenys „Pavasario balsai“ – svarbiausia Maironio knyga Poema „Jaunoji Lietuva“ Vincas Kudirka VII. REALIZMAS Pažangos amžius ir jo idėjos Realistinio meno bruožai Žemaitė. Sutkai. Autobiografija F. Dostojevskis A. Čechovas Gi de Mopasanas

K. Binkis. „Generalinė repeticija“ JURGIS SAVICKIS Tarp Ariogalos ir Monte Karlo Bendrieji kūrybos bruožai Savickio prozos daugiareikšmiškumas Kultūros, meno tema Vertybės ir laikysenos Novelės XII. TARP MODERNUMO IR TRADICIJOS Modernioji lyrika XX a. 4-ojo dešimtmečio lietuvių poetų karta Salomėja Nėris. „Diemedžiu žydėsiu“ B. Brazdžionis. „Ženklai ir stebuklai“ A. Miškinis. „Varnos prie plento“ A. Vaičiulaitis. „Vidudienis kaimo smuklėje“ A. Achmatova. Pasirinkti eil. K. Kavafis. Pasirinkti eil.

O. Mandelštamas. Pasirinkti eil. B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu... „Hamletas“ O. Milašius. „Lietuva“, „Naktį sustojusi karieta“, „Lapkričio simfonija“ H. Hesė. „Stepių vilkas“ JONAS AISTIS Kūrybos bruožai Rinktinė „Daina graudyn ir įstabyn“ ir kita HENRIKAS RADAUSKAS Biografijos ir kūrybos metmenys Poezija kaip grožio kūryba Poezija kaip žaidimas Pasaulėžiūros atšvaitai Kultūros ženklų kalba Rinktinė „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“ ir kita

1

Kūriniai apie meilę ir likimą Apysaka „Dėdės ir dėdienės“ VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS Lietuvos legendos kūrėjas „Skirgaila“: romantiška Lietuvos istorija X. SIMBOLIZMAS Bendrieji simbolizmo bruožai Lietuviškasis simbolizmas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS Biografija ir kūrybos apžvalga Poezija: „Tarp dviejų aušrų“. Romanas „Altorių šešėly“ J. Baltrušaitis. Mošė Kulbakas. Simbolistinė-romantinė poema „Miestas“ XI. AVANGARDIZMAS Avangardizmas Vakarų literatūroje Lietuviškasis avangardizmas F. T. Marinetis Futurizmo manifestas „Keturių vėjų“ manifestas

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

P. Kalderonas Motiejus Kazimieras Sarbievijus V. APŠVIETA Racionalizmo idėjos: protas ir laisvė Klasicizmo ir švietimo ypatumai. Klasicizmo kryptis mene Imanuelis Kantas Sentimentalizmas: jausti yra daugiau negu galvoti Johanas Volfgangas Getė Gyvenimo ir kūrybos apžvalga Kristijonas Donelaitis Biografija ir kultūrinė aplinka M. P. Karpavičius. VI. ROMANTIZMAS Romantizmo samprata Modernios lietuvių tautos kūrimas Romantizmas ir pozityvizmo idėjos Romantizmo atstovai Dž. Baironas A. Puškinas F. Šileris

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

9


ŽAIDŽIU ŽODŽIU

V klasė

Lietuvių kalbos vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2007)

LIETUVIŲ KALBA

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (V. Marcišauskaitė, D. Mikulėnienė, ▪ J. Petrauskaitė). ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis ▪ Kontroliniai testai (R. Bukelskienė, ▪ J. Petrauskaitė) ▪ Kalbos kultūra V–VI klasei (J. Šukys) ▪ Diktantai V–VI klasei ▪ (J. Petrauskaitė, V. Skairienė)

ŽAIDŽIU ŽODŽIU

V klasė

Lietuvių kalbos vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams (Šviesa, 2008) Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė Pritaikė Sofija Liorančienė, Loreta Martišiūtė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 24,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

LINGO LEGO LADUTO

V klasė

Literatūros vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2007) Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė

LINGO LEGO LADUTO

V klasė

Literatūros vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams (Šviesa, 2008) Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė Pritaikė Rita Bagdonaitė, Milda Pošiūtė-Žebelienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis ▪ Skaitiniai „Kūlgrinda“

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 24,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

LIETUVIŲ KALBA

V klasė

SKAITINIAI

V klasė

Vadovėlis (Alma littera, 2010)

Vadovėlis (Šviesa, 2009)

Vytautas V. Sirtautas, Jūratė Sirtautienė

Laima Abraitytė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

LIETUVIŲ KALBA

VI klasė

VI klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2010)

Vytautas V. Sirtautas, Jūratė Sirtautienė

Laima Abraitytė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis Vadovėlio kaina 29,90 Lt

10

SKAITINIAI

Vadovėlis (Alma littera, 2011)

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 29,90 Lt


VĖL ŽAIDŽIU ŽODŽIU

VĖL ŽAIDŽIU ŽODŽIU

VI klasė

Lietuvių kalbos vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2008)

VI klasė

Lietuvių kalbos vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams (Šviesa, 2009)

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė Pritaikė Sofija Liorančienė, Loreta Martišiūtė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai (V. Marcišauskaitė, ▪ D. Mikulėnienė, J. Petrauskaitė, R. Sruogis, ▪ V. Kainauskienė). 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (V. Marcišauskaitė, ▪ D. Mikulėnienė, J. Petrauskaitė, ▪ R.Sruogis). I ir II dalis ▪ Kalbos kultūra V–VI klasei (J. Šukys) ▪ Diktantai V–VI klasei ▪ (J. Petrauskaitė, V. Skairienė) Vadovėlio kaina 29,90 Lt

RITO RATO RATUTO

VI klasė

KNYGŲ VALANDOS

VII klasė

Literatūros vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2008)

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2008)

Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė

Kęstutis Urba

LIETUVIŲ KALBA

Vadovėlio kaina 24,90 Lt

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis ▪ Skaitiniai „Santaka“

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

LIETUVIŲ KALBA

VII klasė

LITERATŪRA

VII klasė

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2009)

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2009)

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė, Vaida Kainauskienė, Rimvydas Sruogis

Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (V. Marcišauskaitė, ▪ D. Mikulėnienė, J. Petrauskaitė). ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga ▪ (V. Marcišauskaitė, ▪ D. Mikulėnienė, J. Petrauskaitė). ▪ I ir II dalis

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

VII klasė

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

VIII klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Vadovėlis (Šviesa, 2009)

Elena Palubinskienė, Giedrė Čepaitienė

Elena Palubinskienė, Giedrė Čepaitienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Kurso konspektas

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

11


LIETUVIŲ KALBA

VIII klasė

LITERATŪRA

VIII klasė

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2010)

Literatūros vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2010)

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė, Regina Rinkauskienė

Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė

LIETUVIŲ KALBA

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ▪ ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ▪ ir 2-oji knyga ▪ Mokytojo knyga Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

KNYGŲ DIENOS

VIII klasė

LITERATŪROS LAUKAI

IX klasė

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2007)

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2011)

Kęstutis Urba

Kęstutis Urba

LIETUVIŲ KALBA

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

IX klasė

TĖVYNĖ – TAI KALBA IX klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2011)

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė

Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, ▪ R. Rinkauskienė, V. Vilkienė). ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga ▪ (R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, ▪ R. Rinkauskienė, V. Vilkienė) ▪ Kurso konspektas

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Užduočių sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

LIETUVIŲ KALBA

NAUJIENA

X klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

TĖVYNĖ – TAI KALBA

X klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2009)

Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Papildomos užduotys ▪ Mokytojo knyga Plačiau p. 4–5. Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ (R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė. ▪ R. Rinkauskienė) ir 2-asis ▪ (R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, ▪ R. Rinkauskienė, V. Vilkienė) ▪ sąsiuvinis. ▪ Kurso konspektas ▪ Kontroliniai ir savikontrolės testai ▪ (R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, ▪ R. Rinkauskienė, V. Vilkienė) Vadovėlio kaina 29,90 Lt

12

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


25

LITERATŪROS ŠALTINIAI X klasė Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2012)

PATAISYTAS LEIDIMAS

LITERATŪROS ŠALTINIAI

X klasė

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2007)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga

Plačiau p. 4–5.

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

LITERATŪROS ERDVĖS XI–XII klasė PATAISYTAS

LITERATŪROS ERDVĖS

XI–XII klasė

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2012)

LEIDIMAS

Literatūros vadovėlis (Šviesa, 2009)

Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Rita Tūtlytė, Giedrius Viliūnas

RENGIAMAS

Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Rita Tūtlytė, Giedrius Viliūnas

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis.1-oji ir 2-oji knyga

LIETUVIŲ KALBA

Kęstutis Urba

Kęstutis Urba

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis.1-oji, 2-oji, ▪ 3-ioji ir 4-oji knyga

Plačiau p. 8–9. Vadovėlio kaina 29,90 Lt Vadovėlio kaina 34,90 Lt

VIEŠOJI KALBA NAUJIENA MOKYKLOJE

(Šviesa, 2012)

Papildoma mokomoji literatūra

TEKSTO SUVOKIMAS IR KŪRIMAS

Papildoma mokomoji literatūra

LIETUVIŲ KALBOS KONTROLINIAI TESTAI X KLASEI

Užduotys IX–XII klasei (Šviesa, 2007) Regina Dilienė, Audronė Razmantienė

Papildoma mokomoji literatūra

Danguolė Mikulėnienė, Regina Koženiauskienė, Bronius Dobrovolskis, Vida Marcišauskaitė, Česlovas Navakauskas Plačiau p. 3.

TEKSTO SUVOKIMAS IR KŪRIMAS Užduotys aukštesniųjų klasių mokiniams (Šviesa, 2006) Roma Rusteikienė, Ramunė Šmitienė

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

(Šviesa, 2006)

Papildoma mokomoji literatūra

Dainora Eigminienė, Jurgita Petrauskaitė

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

13


ŽAISDAMI MOKOMĖS Rašybos įgūdžių ugdymo ir žinių kartojimo užduotys V klasei (Šviesa, 2006)

Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2008)

LIETUVIŲ KALBA

Regina Samuolienė

LIETUVIŲ KALBOS TESTAI XI–XII KLASEI (Šviesa, 2008)

Papildoma mokomoji literatūra

Papildoma

Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė

NAUJOSIOS SKYRYBOS TAISYKLĖS Pranas Kniūkšta

14

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

KONTROLINIAI TESTAI BAIGIAMAJAM LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINUI (Šviesa, 2005)

Papildoma mokomoji literatūra

Viltautė Kazlauskienė

Kalbėjimo, teksto suvokimo ir kūrimo užduotys mokomoji literatūra (s. Egzaminui rengiuosi pats! Šviesa, 2006)

Ką jos duoda ir ką patiems reikia suvokti (Šviesa, 2007)

Papildoma mokomoji literatūra

Viltautė Kazlauskienė

Viltautė Kazlauskienė

AR MOKI LIETUVIŲ KALBĄ

LIETUVIŲ KALBOS TESTAI VIII–X KLASEI

MOKAUSI KIRČIUOTI SAVARANKIŠKAI (s. Egzaminui rengiuosi pats! Šviesa, 2005)

Papildoma mokomoji literatūra

Antanas Zabotka

Papildoma mokomoji literatūra

MITINIAI MOTYVAI TAUTOSAKOJE IR LITERATŪROJE Teorija ir užduotys (Šviesa, 2006) Regina Dilienė

Papildoma mokomoji literatūra


LIETUVIŲ KALBA (s. Dešimtokui: įsivertink pasiekimus, Šviesa, 2009)

Papildoma mokomoji literatūra

Vilija Vilkienė

TEMINĖS KALBOS VARTOJIMO IR RAŠYMO UŽDUOTYS AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS

Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2009)

KALBOS KULTŪRA XI–XII KLASEI Patarimai ir pratimai (Šviesa, 2009) Jonas Šukys

Papildoma mokomoji literatūra

MOKYKLINIS TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS

Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2010)

LIETUVIŲ KALBA

Svajonė Kazakevičienė

Irena Ermanytė, Violeta Černė, Jonas Klimavičius, Lijana Puzinienė

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS (Alma littera, 2008) Aldona Bendorienė, Virginija Bogušienė ir kt.

Papildoma mokomoji literatūra

MOKOMASIS LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS IR KIRČIAVIMO ŽODYNAS

Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2007) Sudarė Pranas Kniūkšta, Antanas Lyberis

LIETUVIŲ KALBOS FRAZEOLOGIJOS ŽODYNAS (Šviesa, 2003) Jonas Paulauskas

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Papildoma mokomoji literatūra

LITERATŪROS ŽINYNAS V–XII KLASEI (Šviesa, 2006)

Papildoma mokomoji literatūra

Parengė Česlovas Navakauskas

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

15


KALBOS PARIBIAI IR UŽRIBIAI. LIETUVIŲ ŽARGONO ŽODYNĖLIS (Alma littera, 2008)

Papildoma mokomoji literatūra

LIETUVIŲ KALBA

Egidijus Zaikauskas

ANTIKOS MITOLOGIJOS ŽINYNAS (Šviesa, 2008) Aleksandra Teresė Veličkienė

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS 5–6 KLASEI

Papildoma mokomoji literatūra

Interneto svetainė V–VI klasei

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pagal projekto vykdytojo parengtą turinį Šviesos leidykla sukūrė interaktyvių mokymosi objektų svetainę. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių mokinių pasiekimų reikalavimais. Lietuvių kalbos 5–6 klasės kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys turi įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Interneto svetainėje atliktas užduotis jis gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skiriami ne tik dalykinėms, bet ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Taip pat yra parengtas svetainės naudotojo vadovas.

SKAITMENINĖ BIBLIOTEKA. LITERATŪROS KŪRINIAI 5–8 KLASEI

Interneto svetainė V–VIII klasei

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Projekto užsakovas – Ugdymo plėtotės centras, vykdytoja – Šviesos leidykla. Skaitmeninėje bibliotekoje skelbiama daugiau kaip 60 lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinių 5–8 klasės mokiniams. Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatu ir laisvai prieinami internete. Mokiniai gali pasirinkti savo mokymosi stilių, geriausiai atitinkantį formatą, ir priimtiniausias technologijas (kompiuterį, elektroninių knygų skaityklę, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną), socialiniuose tinkluose bendrinti jiems patikusių knygų nuorodas. Skiriama kultūrinei ir komunikavimo gimtąja kalba kompetencijoms ugdyti.

16

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


LIETUVIŲ KALBOS KULTŪRA http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/

Interneto svetainė IX–XII klasei

Mokomoji priemonė (interneto svetainė) skiriama IX–XII klasės mokiniams taisyklingos bendrinės kalbos pagrindams lavintis, taip pat studentams ir visiems, kurie nori savarankiškai išmokti taisyklingos bendrinės kalbos, formuotis rašytinės ir sakytinės kalbos įgūdžius.

Kiekvienos dalies pradžioje surašytos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir įvairūs pratimai. Iš viso mokomojoje priemonėje yra apie 150 kartojimo klausimų, trijų lygmenų užduočių ir pratimų, įgarsintas kirčiuotų žodžių žodynas.

INTERAKTYVŪS MOKYMOSI OBJEKTAI

Interneto svetainė I−IV gimnazijos klasei

http://mkp.emokykla.lt/imo

Interneto svetainėje pateikiama 240 interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų. Demonstraciniai ir modeliavimo objektai skiriami šešiems mokomiesiems dalykams: biologijai, chemijai, fizikai, istorijai, matematikai, lietuvių kalbai. Vykdant projektą Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose daugialypės terpės pagrindu sukurti mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto vykdytoja – Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija. Šią kompiuterinę mokomąją priemonę rasite Švietimo informacinių technologijų centro portale http://mkp.emokykla.lt/imo.

Tiems, kurie domisi savo šalies istorija! Kas yra valstybė? Kas esame, kuo tikime, kas vienija lietuvių tautą? Kaip mus, lietuvius, galima atpažinti tarp kitų tautų? Kokie ženklai simbolizuoja Lietuvą Europoje ir pasaulyje?

Bronislovas Genzelis, Evaldas Bakonis, Zigmantas Kiaupa, Laima Šinkūnaitė, Marius Ščiavinskas, Arūnas Vaicekauskas ir kt.

LIETUVOS ISTORIJA Iliustruota enciklopedija (Šviesa, 2012) 400 p., spalv. iliustr., kietas virš., 24x29 cm, virš 1500 iliustracijų, žemėlapių Daugybė šiose iliustruotose enciklopedijos temų skiriama apibrėžti ryškiausius Lietuvos istorijos kontūrus, aktualinti įdomiausius, patriotinio pasididžiavimo vertus įvykius, faktus ir žmones, priminti skaudžius politinius, karinius, represinius kirčius, tekusius Lietuvai XX amžiaus įvykių sūkuryje.

LIETUVIŲ KALBA

Mokomąją priemonę sudaro šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba, morfologija ir sintaksė. Kiekviena dalis gali būti studijuojama atskirai, pasirenkant kalbos lygmenį. Norint mokytis nuosekliai, rekomenduojama pradėti nuo tarties ir baigti gramatika.


Vida Kaminskienė, Nomeda Martišiūtė, piešiniai Vilūnės Grigaitės

NAMŲ KEPYKLĖLĖ Duona, blynai ir pyragai

k Jums! ti p i a k a g y n uomet ši k talą savo kepta duona T ? e n r a d s , o Jū aįvairinti šeimos s kildinimo s u g a r y p r i inę duonąų receptų, leisiančių p epimo būdus ir tešlos itybą. m a n a p e k s ė Draug dinyje rasite kepini rinkti miltų rūšis, k į, bet ir sveikesnę m atirtį namų Šiame leis, sužinosite, kaip pasi tik puikų kepinio skon p lę e d i d r i , ir pyragais, garantuosiančias ne ną namuose o u d ti p e k s medžiaga dedančiom a r p r i i m a i ir šviežios r i k ų s li i e d ta n p e a . c b s e , r m ų Knygos rinčioms šeimininkė , keksų, pic ų g a r y p u i tu k i virtuvėje ir svečius pu s u i k š i m a n kite savo Nudžiugkinoniu. duonelės s

(Šviesa, 2012) 176 p., spalv. iliustr., kietas virš., 20,5x16 cm

Traškios plutelės!


LIETUVIU vidus 210x297  
LIETUVIU vidus 210x297  

(Šviesa, 2012) Žinynas skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų V–XII klasių mokiniams. Šioje knygoje kaip tik ir atskleidžiama manipuliacijos es...

Advertisement