Page 1


(Šviesa, 2008)

Pasiekimų vertinimas

„Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas“ – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo priemonė. Ji atitinka ikimokyklinio ugdymo programas ir šiuolaikinę vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą. Aplanką sudaro penkios ugdytinos vaiko kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė. Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas padeda: • pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų lygį, numatyti tolesnio ugdymo kryptis, paramos būdus; • parodyti geriausius vaiko darbus; • apibendrinti pedagogų ir tėvų sukauptą informaciją apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus, pasiekimų raidą; • atskleisti individualią vaiko ugdymosi pažangą tėvams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams; • vaikui dalyvauti vertinimo procese, domėtis savo pasiekimais; • tėvams dalyvauti vaiko pasiekimų vertinimo procese: peržiūrėti darbus, išsakyti savo nuomonę apie juos, nuolat skatinti vaiką; • gerinti pedagogo, vaiko ir jo tėvų bendradarbiavimą; • skatinti vaiko ugdymąsi: sudaryti jam sąlygas įgyti patirties, gebėjimų.

3–4 metų vaikams

4–5 metų vaikams

5–6 metų vaikams

Rasa Staniunaitienė, Jūratė Briskmanienė, Asta Mainelienė

Rasa Staniunaitienė, Jūratė Briskmanienė, Asta Mainelienė

Rasa Staniunaitienė

PRIEŠMOKYKLINUKO PASIEKIMŲ APLANKAS

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINUKO PASIEKIMŲ APLANKAS

Pasiekimų vertinimas

(Šviesa, 2007) Rasa Staniunaitienė „Priešmokyklinuko pasiekimų aplankas“ – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo priemonė. Ji atitinka Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo standartą ir šiuolaikinę vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą. Priešmokyklinuko pasiekimų aplanką sudaro: • bendros žinios apie vaiką (lentelės „Tėvai apie vaiką“, „Pedagogai ir tėvai apie vaiką“); • laukiamų ugdymosi pasiekimų pagal kompetencijas kriteriniai aprašai; • vaiko kompetencijų vertinimo aprašai; • vaiko kūrybinius gebėjimus, pasirengimą skaityti ir rašyti iliustruojantys pavyzdžiai; • pagyrimų ir skatinimų lentelė; • vaiko įsivertinimo lentelė „Vaikas apie savo pasiekimus“; • vaiko darbų katalogas ir viršelyje kaupiami vaiko veiklos pavyzdžiai; • brandumo mokyklai aprašas; • žaismingas priešmokyklinio ugdymo programos baigimo diplomas. Aplankas padeda apibendrinti pedagogų ir tėvų sukauptą informaciją apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus, daromą pažangą, pasiekimų raidą. Toks priešmokyklinuko pasiekimų vertinimas leidžia pedagogams geriau pažinti vaiką, planuoti individualų darbą su juo, numatyti paramos formas, būdus ir tolesnes ugdymo kryptis, kurios padės vaikui sėkmingai pasirengti mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

3


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

TIMO RAIDYNĖLIS Stumdau paveikslėlį ir pažįstu raidynėlį (Alma littera, 2011)

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Vaikams nuo 3 metų. Ši spalvinga kartoninė knygelė supažindina vaikučius su raidėmis. Joje – 26 piešinėliai ir tiek pat raidžių. Stumdydami paveikslėlius iš kairės į dešinę, mažyliai lengviau išmoks pažinti raides ir skaityti.

ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ Raidžių karūnos (Šviesa, 2011) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Tai ugdomoji priemonė, skirta priešmokyklinukų ir pirmokų komunikavimo, meninei, socialinei kompetencijoms ugdyti. Rinkinį sudaro 32 didžiųjų abėcėlės raidžių karūnos. Karūnas užsidėjus ant galvų, galima žaisti, vaidinti, improvizuoti. Pasipuošę karūnomis vaikai gali deklamuoti, surengti raidžių paradą, fotografuotis. Tai puiki priemonė, kuri naudojama darželiuose ir mokyklose per raidžių, abėcėlės šventes. Mokytojus ir tėvelius džiugina tai, kad jiems nebereikia patiems gaminti raidžių karūnų šioms šventėms. Vaikai pasipuošia estetiškomis, meniškomis raidžių karūnomis, kurios ugdo jų meninį skonį, grožio supratimą, skatina norą dalyvauti bendroje veikloje, pasitikėjimą savimi, sukuria šventinę nuotaiką.

4


Skaitymo pradžiamokslis keturmečiui (Šviesa, 2006) Juozas Danilavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Ši spalvinga, gausiai iliustruota, labai gerai parengta knyga skiriama vaikams supažindinti su raidėmis, mokyti skaityti ar net tobulinti skaitymo įgūdžius. Autorius, remdamasis savo darbo su vaikais patirtimi, knygą parengė kaip savotišką elementorių, kuris močiutėms ir seneliams primins jų laikų pradžiamokslį. Didelės raidės, įdomūs tekstai, ryškios iliustracijos palengvins darbą su vaikaičiais.

ZYLUTĖ Užduotys keturmečiui (Šviesa, 2009) Edita Setkauskienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

ZYLUTĖ

Užduočių sąsiuvinis „Zylutė“ skiriamas ikimokyklinukų komunikavimo kompetencijai ugdyti. „Zylutės“ užduotys padeda keturmečiams pažinti kalbą ir aplinką, lavina rankos judesius, pastabumą, plečia žodyną, formuoja matematinius vaizdinius, ugdo kūrybiškumą, skatina įsivertinti veiklą. Užduočių sąsiuvinio raidžių seka atitinka Juozo Danilavičiaus skaitymo pradžiamokslio keturmečiui „Zylutė“ raidžių seką.

GENELIS Skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui (Šviesa, 2004) Juozas Danilavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Ši spalvinga knyga skiriama penkiamečiams ir kiek vyresniems vaikams supažindinti su raidėmis ir mokyti skaityti. Autorius, remdamasis savo darbo su vaikais patirtimi, šią knygą parengė kaip savotišką elementorių, kuris močiutėms ir seneliams primins jų laikų pradžiamokslį, tad mokyti vaikaičius skaityti jiems tikrai nebus sunku.

GENELIS Užduotys penkiamečiui (Šviesa, 2009) Lina Benekoraitienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Užduočių sąsiuvinis „Genelis“ skiriamas ikimokyklinukų komunikavimo kompetencijai ugdyti. „Genelio“ užduotys skatina penkiamečius domėtis aplinka ir kalba, padeda pažinti raides, kalbos garsus, lavina tartį, pastabumą, akies ir rankos koordinaciją, plečia žodyną, ugdo rišliąją kalbą, gebėjimą susikaupti, skatina kruopštumą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi. Užduočių sąsiuvinio raidžių seka atitinka Juozo Danilavičiaus skaitymo pradžiamokslio penkiamečiui „Genelis“ raidžių seką.

5


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

LIEPSNELĖ Skaitymo pradžiamokslis šešiamečiui (Šviesa, 2006) Juozas Danilavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Ši spalvinga, labai gerai parengta knyga skiriama šešiamečiams ir kiek vyresniems vaikams supažindinti su raidėmis ir mokyti skaityti. Autorius, remdamasis savo darbo su vaikais patirtimi, šią knygą parengė kaip savotišką elementorių, kuris močiutėms ir seneliams primins jų laikų pradžiamokslį, tad mokyti vaikaičius skaityti jiems tikrai nebus sunku.

LIEPSNELĖ Užduotys šešiamečiui (Šviesa, 2008) Asta Gaižutienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Užduočių sąsiuvinis „Liepsnelė“ skiriamas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų komunikavimo kompetencijai ugdyti. „Liepsnelės“ užduotys padeda šešiamečiams įgyti kalbos garsų ir raidžių analizės pradmenis, lavina loginį mąstymą, dėmesį, akies ir rankos koordinaciją, formuoja matematinius vaizdinius, plečia žodyną, skatina savistabą, kūrybiškumą, suteikia gerų emocijų, padeda rengtis mokyklai. Užduočių sąsiuvinio raidžių seka atitinka Juozo Danilavičiaus skaitymo pradžiamokslio šešiamečiui „Liepsnelė“ raidžių seką.

GARSAI IR RAIDĖS (s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2007) Česlovas Navakauskas

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Pratybų sąsiuvinis „Garsai ir raidės“ skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jame supažindinama su lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. Atlikdami užduotis, mažieji pratinsis išgirsti garsus žodžio pradžioje ir gale, įsidėmės jų ženklus – raides, įgus pastebėti ir atpažinti jas užrašytuose žodžiuose. Vaikai ugdysis tarimo, klausymo įgūdžius, lavins pastabumą, dėmesį, o piešdami raides ir spalvindami paveikslėlius – rankos judesius. Pratybų sąsiuvinio raidžių seka yra tokia pati kaip Juozo Danilavičiaus skaitymo pradžiamokslio šešiamečiui „Liepsnelė“.

VOLUNGĖ Skaitymo pradžiamokslis (Šviesa, 2008) Juozas Danilavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Skaitymo pradžiamokslis „Volungė“ skiriamas vaikams, turintiems ugdymosi ir bendravimo sunkumų. Pradžiamokslis parengtas taip, kad kiekvienas savarankiškai gali tobulinti skaitymo techniką. Leidinį sudaro trys dalys: a) ikielementorinė, b) elementorinė ir c) poelementorinė. Ikielementorinė dalis padeda įvertinti, kaip mokiniai pasirengę įvaldyti skaitymo techniką: kokia jų tartis, koks kalbos integracijos lygmuo, kiek pažįsta raidžių, ar girdi žodžio garsus, jų nuoseklumą, taip pat padeda ugdyti socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas, koreguoti tartį, turtinti žodyną, rišliai pasakoti, sudarinėti sakinius. Papildoma ikielementorinio laikotarpio užduotis – mokyti artikuliuoti garsus, išskirti juos iš žodžių, grupuoti žodžius pagal pirmąjį garsą. Elementorinė dalis suskirstyta į septynis skyrius. Kiekvienas skyrius padės įveikti skaitymo sunkumus. Mokytojas, tėvai turi matyti, kokiu žingsniu eina vaikas, kokia jo įgūdžių susidarymo artimoji erdvė, kaip formuojasi aktyvioji raiška. Poelementorinio laikotarpio tekstai adaptuoti, eilėraščiai sutrumpinti.

6


Komunikavimo kompetencijai ugdyti

(Šviesa, 2006) Sudarė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

RAIDYNAS Rašytinės raidės

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

(Šviesa, 2006) Sudarė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė „Raidynai“ – tai visų didžiųjų ir mažųjų spausdintinių ir rašytinių abėcėlės raidžių rinkiniai, skiriami demonstravimui. Dėžutėse yra po 64 korteles. Kortelių formatas 14x14 cm (56 kortelės) ir 14x7 cm (8 kortelės). „Raidynai“ naudojami vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Mokomoji priemonė skatina vaikų domėjimąsi rašmenimis, padeda ugdyti gebėjimą pastebėti lietuvių kalbos raidžių skirtumus ir panašumus, greičiau jas pažinti.

PAVEIKSLĖLIAI, RAIDĖS, ŽODŽIAI (Šviesa, 2009) Violeta Gliaudelienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

„Paveikslėliai. Raidės. Žodžiai" – tai 56 didžiųjų spausdintinių raidžių su paveikslėliais ir daiktų pavadinimų kortelės. Ugdomoji priemonė skiriama ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams. Ji padeda ugdyti jų komunikavimo kompetenciją. „Paveikslėliai. Raidės. Žodžiai" supažindina vaikus su lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis, skatina įvardyti daiktus, įsiklausyti į pirmą žodžio garsą, įsiminti pirmą raidę. Ugdomoji priemonė lavina vaikų atmintį, dėmesį, fonetinę klausą, tarimo įgūdžius. Kortelių rinkinį rekomenduojama įsigyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms ir tėvams, kurie anksti supažindina vaikus su raidėmis ir pradeda mokyti juos skaityti.

KALBOS UGDYMAS (Šviesa, 2009) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

RAIDYNAS Spausdintinės raidės

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Knyga „Kalbos ugdymas“ skiriama ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų komunikavimo kompetencijai ugdyti. „Kalbos ugdymas“ padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo įgūdžius: skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Žaidimu paremtos užduotys: • skatina vaiko domėjimąsi kalba; • padeda suvokti kalbos prasmę; • lavina kalbos jausmą; • plečia sakytinio kalbėjimo patirtį; • žadina kalbinį kūrybiškumą; • ugdo kalbos vartojimo gebėjimus. Knyga naudinga ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdytojams ir tėvams.

MANO RAIDĖS (s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2008) Margarita Jurevičienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Pratybų sąsiuviniai „Mano raidės“ skiriami ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Užduotys padeda vaikams susipažinti su lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. Trijuose sąsiuviniuose pateikiamos garsinės žodžių analizės pratybos, jas atlikdami vaikai nagrinėja raidės formą, mėgina rašyti spausdintines raides ir skaityti žodžius, o kopijuodami parašytas raides ir spalvindami paveikslėlius lavina rankos judesius. Tai nuosekli raidžių pažinimo priemonė. Kiekvienai raidei skiriamos 5–6 užduotys.

7


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

ŽODŽIAI ŽODELIAI Kalbos kultūra (Šviesa, 2006) Rita Pauliukaitienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Knyga skiriama priešmokyklinukų kalbos kultūrai ugdyti. Vaikai mokomi įvairiose gyvenimo situacijose (namie, darželyje, kieme, pas gydytoją, atostogaujant kaime ir pan.) taisyklingai vartoti žodžius, vardus, augalų ir gyvūnų pavadinimus bei sąvokas, kurias šeimose suaugusieji dažnai vartoja nesilaikydami bendrinės kalbos normų. Nespalvotas iliustracijas vaikai galės spalvinti, kartu įsidėmėdami atskirus žodžius.

AUŠRELĖ Skaitymo knyga šešiamečiams (s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2004) Juozas Danilavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

AUŠRELĖ

Dvi žinomo autoriaus parengtos „Aušrelės“ knygos padės priešmokyklinukams ne tik pažinti raides, išmokti skaityti, bet ir geriau suvokti aplinkinį pasaulį, prisidės prie kalbos lavinimo, turtins žodyną, skatins rišliai pasakoti. „Aušrelės“ piešinius vaikai galės spalvinti, galės mokytis rašyti raides, žodžius ir sakinius, flomasteriais apvedžiodami rašto pavyzdžius. „Aušrelė“ skiriama ne tik rengti šešiametį mokyklai, bet ir gerinti jau lankančio mokyklą vaiko skaitymo įgūdžius.

FORMOS (s. Krakatukų pievelės užduotėlės, Alma littera, 2008) Rūta Guzaitytė

Komunikavimo

kompetencijai ugdyti (Šviesa, 2004) Irena Niauronienė

„Aušrelė“ – tai trys rašymo mokymo knygos ikimokyklinukams. „Aušrelė“ kviečia vaikus imti į rankas spalvotus pieštukus, flomasterius, parkerį ir atlikti įvairias užduotis: apvedžioti, nuspalvinti paveikslėlius, mokytis piešti, rašyti raides, atsakyti į pateikiamus klausimus.

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

„Krakatukų pievelės užduotėlės“ – tai pagal Renatos Šerelytės romanus „Krakatukų pievelė“ ir „Krakatukų brūzgėlynai“ sukurta lavinamųjų knygelių serija 4–6 metų vaikams. Šios knygelės padės vaikams lavinti ranką, mokytis rašyti, piešti, skaičiuoti, pažinti formas, o įvairūs galvosūkiai skatins mąstyti, ieškoti ir pastebėti, sukaupti ir išlaikyti dėmesį. Kitos šios serijos knygelės: • Krakatukų pievelės užduotėlės. Skaičiai (Alma littera, 2008) • Krakatukų pievelės užduotėlės. Mandagumo ABC (Alma littera, 2008)

Žaisti Krakatukų pievelėje vaikams bus išties smagu!

8


(s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2006–2007) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Pratybos parengtos orientuojantis į vaiko poreikius ir polinkius ir grindžiamos piešimu, žaidimu ir kita natūralia, vaikui patrauklia veikla. Leidiniuose laikomasi nuoseklios metodikos, padedančios vaikui pasirengti rašymui. Vis sunkėjančios užduotys padės vaikui: • ugdytis gebėjimą sukaupti dėmesį; • pastebėti vaizdų, ženklų skirtumus ir panašumus – lavintis regimąjį suvokimą; • lavinti rankos raumenis, rankos judesių tikslumą; • lavinti akies ir rankos koordinaciją; • sistemingai ir nuosekliai pasirengti rašyti; • pratintis garsą sieti su jo ženklu – raide. „Rankos lavinimo pratybas“ rekomenduojama įsigyti mokytojams ir tėveliams, kuriems rūpi kuo geriau parengti vaiką mokyklai. Jie čia ras metodinių patarimų ir paaiškinimų.

SKAITYMO PRATYBOS (Šviesa, 2007) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

RANKOS LAVINIMO PRATYBOS

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

„Skaitymo pratybos“ skiriamos 6–7 metų vaikų pradiniam skaitymo mokymui ir kalbos analizei, tinka kiekvienam skaityti besimokančiam vaikui. Ugdomąją priemonę sudaro: • karpomasis raidynas; • paveikslėliai ir jų pavadinimai; • sakinio sandaros, žodžių garsinės ir raidinės struktūros schemos; • skiemenys, žodžiai; • įdomiosios pratybos – kryžiažodžiai, loto, žaidimų prizai. Raidžių pateikimo seka knygoje atitinka bendrojo lavinimo mokyklos pirmos klasės elementorinio laikotarpio raidžių mokymo seką. Daug pasiūlymų, kaip naudoti ugdomąją priemonę ir kaip vadovauti vaiko veiklai, mokytojai ir tėveliai ras kartu pateikiamame įdedale „Metodinė medžiaga mokytojui“.

Serija RENGIUOSI Į MOKYKLĄ (Šviesa, 2006–2008) Stanislovas Abromavičius

Komunikavimo kompetencijai ugdyti

Knygos skiriamos priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Vaikas per atitinkamam metų laikui būdingus gamtos reiškinius supažindinamas su raidėmis ir pratinamas pastebėti svarbiausius savo aplinkos pasikeitimus . Knygose yra eilėraščių ir užduočių, padedančių pažinti raides ir įgyti pirmųjų skaitymo ir rašymo įgūdžių.

RUDUO SU RAIDĖMIS

ŽIEMA SU RAIDĖMIS

PAVASARIS SU RAIDĖMIS

VASARA SU RAIDĖMIS

9


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

10

PINIGAI

Pažinimo kompetencijai ugdyti

(Šviesa, 2011) Parengėja Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

„Pinigai“ – ugdomoji priemonė, skirta ikimokyklinukams, priešmokyklinukams, pradinukams. Dėžutėje pateikiami lietuviškų pinigų kartoniniai banknotai ir monetos. 25 kortelėse pavaizduoti 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 litų banknotai. 90 apvalių kortelių pavaizduotos 1, 2, 5 litų ir 1, 2, 5, 10, 20, 50 centų monetos. Monetos natūralaus dydžio. „Pinigai“ yra puiki priemonė, naudojama litams ir centams pažinti, įvairiems veiksmams su pinigais atlikti. Vaikai gali su jais žaisti „Parduotuvę“, „Banką“, „Knygyną“ ir kitus žaidimus, pirkti, parduoti, keisti, taupyti ir kitaip mokytis elgtis su pinigais. Šie patrauklūs žaidimai skatina vaikų pažinimo motyvaciją ir ugdo gebėjimą protingai tvarkyti savo pinigus.


Pažinimo kompetencijai ugdyti

Plakatai (Šviesa, 2009) Violeta Pužienė, Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Plakatų rinkinys „Lietuva“ skiriamas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų pažinimo kompetencijai ugdyti. Plakatai supažindina vaikus su šalies geografija, istorija, kultūra, žmonėmis.

• • • • • • • • • • • • • • • •

PAŽINKIME GYVŪNUS Plakatai (Šviesa, 2009) Violeta Pužienė

Rinkinį sudaro 16 plakatų: Lietuvos valstybės simboliai; Lietuvos valstybė; Lietuvių kalba – Lietuvos valstybinė kalba; Vilnius – Lietuvos sostinė; Lietuvos kaimynai; Garsieji Lietuvos valdovai; Lietuvos Respublikos prezidentai; Lietuvos laisvės kelias; Lietuvos etnografiniai regionai; Aukštaičių gyvenimas seniau; Žemaičių gyvenimas seniau; Dzūkų gyvenimas seniau; Suvalkiečių gyvenimas seniau; Lietuvininkų gyvenimas seniau; Lietuvos pilys ir dvarai; Įdomu žinoti.

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

LIETUVA

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Plakatų rinkinys „Pažinkime gyvūnus“ skiriamas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų pažinimo kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 11 plakatų. Jie padeda vaikams pažinti gyvūnus, gamtos pasaulį, skatina gerbti, tausoti ir puoselėti visa, kas gyva. Plakatų temos: Lietuvoje gyvenantys žvėrys ir žvėreliai, žiemojantys ir išskrendantys paukščiai, vabzdžiai, voragyviai, ropliai, naminiai gyvuliai ir paukščiai, gėlųjų vandenų ir Baltijos jūros žuvys, gyvūnų buveinės, gyvūnų vystymasis ir kūno sandara. Plakatai rodomi per pamokas ir tinka ugdomajai aplinkai kurti. Jie gali nuolatos kabėti vaikų veiklos kampeliuose.

PAŽINKIME AUGALUS Plakatai (Šviesa, 2009) Violeta Pužienė

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Plakatų rinkinys „Pažinkime augalus“ skiriamas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų pažinimo kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 11 plakatų, kurių formatas 43x60 cm. Plakatų temos: augalai, kurie auga soduose, miškuose ir pamiškėse, daržuose, laukuose, pievose, darželiuose, vaistiniai augalai, augalo augimas, augalo dalys, augalų nauda. Plakatai rodomi per pamokas ir tinka ugdomajai aplinkai kurti. Jie gali nuolatos kabėti vaikų veiklos kampeliuose.

11


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SKAIČIAI. FIGŪROS. ŽENKLAI (Šviesa, 2008) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Ši bendro naudojimo ugdomoji priemonė skiriama priešmokyklinukams. Ji padeda ugdyti jų pažinimo kompetenciją. Mokytojams – tai patogi demonstravimo priemonė. „Skaičiai. Figūros. Ženklai“ – matematikos priemonių rinkinys. Jį sudaro 23 skaitmenų, 12 geometrinių figūrų, 10 matematinių ženklų kortelių, 10 lapelių su skrituliukais nuo 1 iki 10 ir 24 skaičių ir geometrinių figūrų pavadinimų kortelės. „Skaičiai. Figūros. Ženklai“ skatins vaikus domėtis skaičiais ir skaitmenimis, kitais matematiniais ženklais, plokščiosiomis ir erdvinėmis geometrinėmis figūromis, padės jas pažinti ir taisyklingai pavadinti.

SKAIČIUOJU IKI TRIJŲ (Šviesa, 2007) Ona Štitilienė, Margarita Gedrikienė

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Mažieji šioje knygoje mokomi skaičiuoti iki trijų, suvokti šiuos skaičius, atrasti aplinkoje daiktus iki trijų, atlikti su šiais skaičiais sudėties ir atimties veiksmus.

Serija RENGIUOSI Į MOKYKLĄ (Šviesa, 2006–2007)

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Ona Štitilienė, Margarita Jurevičienė Spalvindami, skaičiuodami nupieštus daiktus, vaikai susipažins, prisimins, ką matė kartu su tėvais būdami darže ar sode, vaikščiodami po parką ar mišką. Tai skatins jų norą skaičiuoti aplinkoje esančius daiktus. Taip vaikai įgis pagrindinių žinių, reikalingų tekstinių uždavinių sąlygoms suprasti. Žaisdami vaikai pradės orientuotis popieriaus lape, mokysis valdyti rašymo priemones. Leidinys skiriamas vaikams, jų tėveliams, darželių auklėtojoms, mokytojoms ir visiems, kurie dar nepamiršo vaikystės.

MATEMATIKA IR RUDUO

12

MATEMATIKA IR ŽIEMA

MATEMATIKA IR PAVASARIS

MATEMATIKA IR VASARA


(s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2007) Jolanta Bartkutė

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Pratybų sąsiuvinis „Skaičius ir skaitmuo“ skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jame supažindinama su skaičiais nuo 1 iki 10. Atlikdami užduotis, mažieji pratinsis skaičiuoti daiktus, įsidėmės skaitmenis. Piešdami skaitmenis, karpydami lavinsis rankos judesius.

KELIAUJU Į SKAIČIŲ ŠALĮ 1, 2, 3, 4, 5

KELIAUJU Į SKAIČIŲ ŠALĮ 6, 7, 8, 9, 10

(Šviesa, 2006) Aldona Vaičiulienė

(Šviesa, 2006) Aldona Vaičiulienė

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SKAIČIUS IR SKAITMUO

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Knygelės skiriamos 5–6 metų vaikams, jų tėveliams, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, darželių auklėtojoms. Knygelėse pateikiama įvairių matematinių užduočių daiktams skaičiuoti, skaičių nuo 1 iki 10 sąvokai įtvirtinti, skaitmenims rašyti, taip pat grafinių pratimų, įvairių lyginimo užduočių. Daug džiaugsmo mažieji patirs spalvindami piešinius.

SKAIČIUOJU, SPALVINU, MOKAUSI. 1, 2, 3, 4, 5

SKAIČIUOJU, SPALVINU, MOKAUSI. 6, 7, 8, 9, 10

(s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2006) Arūnas Vaičiulis

(s. Rengiuosi į mokyklą, Šviesa, 2007) Arūnas Vaičiulis

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Knygelės skiriamos 5–6 metų vaikams, jų tėveliams, priešmokyklinių grupių mokytojams, darželių auklėtojoms. Mažieji bičiuliai čia ras įvairių užduočių, kurias atlikdami susipažins su skaitmenimis, lavins dėmesį, mąstymą. Knygelėse pateikiamos užduotys daiktams skaičiuoti, lyginti, skaičių iki 10 sąvokai įtvirtinti. Daug džiaugsmo mažiesiems suteiks spalvinimo užduotys.

13


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

KELIAUKIME METŲ LAIKAIS! Ieškok, surask ir žaisk!

Pažinimo kompetencijai ugdyti

(Alma littera, 2010) Annette Fienieg

Tikra šventė mažiesiems ieškotojams nuo 2 metų! Ar tai būtų sodo nykštukas, inkilėlis, gandras pavasarį, kaštonai, aitvaras, voratinklis rudenį – visi jie kažkur pasislėpę smagiuose paveikslėliuose. Ieškodami vaikai ne tik susipažins su metų laikais, bet ir išmoks daug naujų žodžių, ugdys susikaupimą ir atidumą. Keliaukime kartu per metų laikus!

MAGNETUKAI TIK TAK ROŽELĖS ŠVENTĖ

MAGNETUKAI TIK TAK ŠUNIUKO DIENA

(Alma littera, 2009)

(Alma littera, 2009)

Pažinimo kompetencijai ugdyti

Kartu su suaugusiuoju skaitydami apie Roželės dieną ir šuniuko dieną ūkyje, vaikai išmoks pasakyti laiką sukdami laikroduko rodykles ir lavins kūrybiškumą kurdami paveikslėlius su magnetukais. Knygelės skirtos vaikams nuo 3 metų.

MAŠINOS Spustelk ir išgirsk!

Pažinimo kompetencijai ugdyti

(Alma littera, 2010)

Tony Wolf Automobilio variklis suburzgia: BRUM BRUM! Atidarda traukinys: ČIUKU ČIUKU! Tai smagi knygelė su 5 mašinų garsais, padedanti 3 metų vaikams pažinti juos supančią aplinką ir garsus. Spustelėkite ir išgirskite!

14


(s. Krakatukų pievelės užduotėlės, Alma littera, 2008) Rūta Guzaitytė

Pažinimo kompetencijai ugdyti

„Krakatukų pievelės užduotėlės“ – tai pagal Renatos Šerelytės romanus „Krakatukų pievelė“ ir „Krakatukų brūzgėlynai“ sukurta lavinamųjų knygelių serija 4-6 metų vaikams. Šios knygelės padės vaikams lavinti ranką, mokytis rašyti, piešti, skaičiuoti, pažinti formas, o įvairūs galvosūkiai skatins mąstyti, ieškoti ir pastebėti, sukaupti ir išlaikyti dėmesį. Kitos šios serijos knygelės: • Krakatukų pievelės užduotėlės. Raidės (Alma littera, 2008) • Krakatukų pievelės užduotėlės. Mandagumo ABC (Alma littera, 2008)

Žaisti Krakatukų pievelėje vaikams bus išties smagu!

MOKAUSI SU ŽIVILE Žemė ir žmogus

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SKAIČIAI

Pažinimo kompetencijai ugdyti

(Alma littera, 2007) Galia Lami Dozo Vaikams nuo 5 metų. Šioje lavinamojoje knygelėje vaikai, lydimi kiškutės Živilės, susipažins su Žemės planeta ir jos gyventojais. Linksmi loginiai pratimai padės suprasti tokius gamtos reiškinius kaip ugnikalniai, lietus ir saulė. Taip pat mažyliai daugiau sužinos apie planetos gyventojus, jų veiklą, kalbą ir aplinką. Knyga padės vaikams geriau pažinti juos supantį pasaulį.

MOKAUSI SU RŪTA Žmogaus kūnas

Pažinimo kompetencijai ugdyti

(Alma littera, 2007) Galia Lami Dozo Vaikams nuo 5 metų. Šioje lavinamojoje knygelėje jūsų vaikai, lydimi katės Rūtos, daugiau sužinos apie žmogaus kūną. Linksmos užduotys išmokys skirti kūno dalis nuo plaukų iki pat kojų pirštų galiukų ir supažindins su tokiomis miglotomis sąvokomis kaip miegas ir jausmai. Knyga padės vaikams geriau pažinti žmogaus kūną ir jo veiklą.

15


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

VAIKO SAUGA

Sveikatos saugojimo

kompetencijai ugdyti Plakatai (Šviesa, 2009) Violeta Pužienė, Loreta Barzdonytė-Morkevičienė Plakatų rinkinys „Vaiko sauga“ – vaizdinė ugdomoji priemonė žmogaus saugos kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 30 plakatų. Juose vaizduojamos vaiko sveikatai ir gyvybei pavojingos situacijos, vietos, daiktai, atskleidžiamos pavojų priežastys, nurodomi apsaugos būdai ir priemonės, veiksmai nelaimės atveju, supažindinama su pagalba teikiančiomis tarnybomis. Ugdomoji priemonė kryptingai ir nuosekliai plėtoja vaikų civilinės ir priešgaisrinės saugos žinias, gebėjimus ir nuostatas. Vaizdinė medžiaga tinka pedagogo ir vaiko pokalbiams, diskusijoms, pamokoms, ugdomajai aplinkai darželyje ir mokykloje kurti.

SAUGUS EISMAS Plakatai (Šviesa, 2008) Vida Pečiulaitienė

Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti

Plakatų rinkinys „Saugus eismas“ – vaizdinė ugdomoji priemonė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 28 plakatai. Juose vaizduojamos pavojingiausios kelių eismo situacijos, aiškinamos kai kurios pėsčiųjų, keleivių ir dviratininkų saugaus elgesio taisyklės, nurodomi saugūs važiuojamosios kelio dalies perėjimo būdai, aptariami kai kurie kelio ženklai, šviesoforas, kelio dalys. Vaizdinė medžiaga tinka pedagogo ir vaiko pokalbiams, diskusijoms, pamokoms, ugdomajai aplinkai darželyje ir mokykloje kurti.

AUKIME SVEIKI IR SAUGŪS Plakatai (Šviesa, 2007) Violeta Pužienė

Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti

Plakatų rinkinys – vaizdinė ugdomoji priemonė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 10 plakatų. Šie plakatai padės susidaryti teigiamas nuostatas apie asmens higienos, taisyklingos laikysenos, organizmo grūdinimo, sveikos mitybos, saugios buities bei aplinkos svarbą stiprinant ir saugant sveikatą. Plakatai demonstruojami per pamokas ir kitą ugdomąją veiklą, tinka ugdymo aplinkai kurti.

KRAMSNOK. TRIAUŠKINK. ČIAUMOK Viskas, ką tau reikia žinoti apie maistą

Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti

(Alma littera, 2010) Charles Klark ir Maureen Clark

16

Profesorius Čarlzas Klarkas – žymus britų dietologas, išleidęs ne vieną sveikos mitybos knygą suaugusiesiems, dabar moko ir mažuosius. Vaizdingi paveikslėliai su paprastais tekstukais, gausybė smagių atsidarančių langelių ir iškilios iliustracijos traukia vaiko dėmesį ir ugdo sveikos mitybos įpročius. Perskaitę knygą mažyliai sužinos, ką valgyti sveikiausia ir kodėl, kas vyksta, kai kramsnojame, čiaumojame ar triauškiame. Vaikams nuo 5 metų.


Meninei kompetencijai ugdyti

(Šviesa, 2011) Violeta Pužienė, Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Tai ugdomoji priemonė, skirta priešmokyklinukų meninei kompetencijai ugdyti. Rinkinį „Aš – kūrėjas“ sudaro atskiri lapai. Jų formatas 24x34cm. Kiekviename lape yra spalvotos dirbinių detalės. Vaikas išsikerpa detales ir, kruopščiai atlikdamas siūlomas kūrybines užduotis, sukuria puikių dirbinių iš popieriaus. Baigęs kūrinėlį, pasikabina jį klasėje ar kambaryje ant sienos, prisega prie užuolaidos, pastato ant stalo, papuošia juo palangę, padovanoja mokytojai, šeimos nariui, draugui. Kai sukuriama daugiau dirbinių, gali būti eksponuojama jų parodėlė. Tai džiugina vaikus. Rinkinyje pateikiami dirbiniai, kurie tinka ugdomosioms temoms plėtoti. Jie apima artimiausią vaiko aplinką, metų laikus, žmonių ir gyvūnų veiklą įvairiais metų laikais, šventes, kūrybą. Leidinio atskirus lapus patogu naudoti. Juos galima paduoti vaikui po vieną, todėl jam nenusibosta. Vaikų grupėje patogu lapus išdalyti keliems vaikams ir visi gali kurti kartu. Kurdamas dirbinius, vaikas dekoruoja, spalvina, tapo, karpo, lanksto, klijuoja. Taip lavinama smulkioji motorika ir rankos judesių koordinacija. Smulkiosios motorikos lavinimas glaudžiai siejasi su vaiko kalbos ir mąstymo ugdymu. Atlikdami kūrybines užduotis, vaikai kartu pratinasi stebėti savo veiklą, susikaupti ir ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi kūrybiškumą, kruopštumą, džiaugiasi kūrybos procesu ir siekia kuo geresnio rezultato. Puikios leidinio iliustracijos ugdo vaikų meninį skonį, teikia estetinį pasigėrėjimą, sukuria sąlygas išgyventi kūrybos džiaugsmą, patirti sėkmę.

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

AŠ – KŪRĖJAS

17


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

KURIU PAVEIKSLĖLIUS (Šviesa, 2011) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Meninei kompetencijai ugdyti

Tai ugdomoji priemonė, skirta vaikų nuo 3 metų meninei kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro atskiri lapai. Jų formatas 24x34cm. Kiekviename lape yra po žaismingą piešinį, kurį vaikas baigia kurti pats, pasirinkdamas norimą techniką. Metodinėje medžiagoje vaizdžiai parodyta, kokias priemones galima naudoti, kokiomis technikomis siūloma kurti. Siūlomos ikimokyklinuko galimybes atitinkančios technikos: keverzojimas, įvairių spalvotų linijų brėžimas, taškavimas į kumštį suspaustais keliais spalvotais flomasteriais, dekoravimas, spaudavimas pirštuku, daiktais, tapyba pirštuku, aplikavimas ir kitos. Vaikas pasirenka norimas priemones, išmėgina pasirinktą techniką paprastame baltame popieriaus lape – juodraštyje. Paskui atlieka užduotį lape, kur yra piešinio kontūras. Baigęs darbą, padedamas tėvelių arba auklėtojos pasikabina savo sukurtą paveikslėlį kambaryje ant sienos, stende arba prisega prie užuolaidos. Galima sukurti 8 paveikslėlių serijas po tris paveikslėlius kiekvienoje. Kiekvienos serijos paveikslėlius jungia vienodi rėmeliai ir bendra tematika. Atskirus lapus patogu naudoti. Juos galima paduoti vaikui po vieną, todėl jam nenusibosta. Vaikų grupėje patogu lapus išdalyti keliems vaikams ir visi gali kurti kartu. Baigti, vaikų sukurti paveikslėliai turi pritaikomąją vertę – jie vienodo formato, stiliaus, su pieštais rėmeliais, todėl atrodo išbaigti ir jais galima estetiškai papuošti darželio grupę ar vaiko kambarį. Kai vaikas sukuria daugiau paveikslėlių, eksponuojama jo darbų parodėlė. Tokia parodėle namie arba grupėje galima pasididžiuoti prieš svečius. Tai vaiką džiugina.

MUZIKA

Meninei kompetencijai ugdyti

Vaizdinė ugdomoji priemonė (Šviesa, 2011) Irma Adomavičienė, Palmyra Zakarauskienė

Tai vaizdinė ugdomoji priemonė, skirta ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų meninei muzikinei kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 30 plakatų, kurių formatas 30x44 cm. Dalį plakatų mokytojas gali susikarpyti ir naudoti kaip atskiras korteles. Ugdomosios priemonės temos: ritmas, grojimas dūdele, muzikos instrumentai, muzikos atlikėjai. Ugdomojoje priemonėje pateikta vaizdinė medžiaga: • padeda suvokti ilgus ir trumpus garsus, pauzes; • skatina vaikus kurti ritminius pratimus; • skatina žodžių ritminės struktūros pažinimą; • supažindina su pagrindiniais muzikos instrumentais, muzikavimo būdais; • pateikia grojimo dūdelėmis pradžiamokslį; • supažindina su muzikos atlikėjais ir kolektyvais; • ugdo fantaziją. Vaizdinė priemonė tinka ugdomajai muzikinei veiklai, kūrybiniams testams, improvizacijoms, muzikiniams žaidimams, ugdomajai aplinkai darželyje kurti.

18


(s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2006) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Meninei kompetencijai ugdyti

Leidiniai pritaikyti vaikų vaidybinei veiklai ir teatriniams žaidimams. Kiekviename „Mažojo teatro“ pasakų – „Ropė“, „Jaučio trobelė“, „Dangus griūva“, „Ožka ir vilkas“, „Pirštinė“ – aplanke yra spalvingas lankstinukas su pasakos tekstu. Pasaka spausdinama didžiosiomis raidėmis, todėl ją gali skaityti ir mažieji, kurie jau yra pramokę suprasti raštą. Dar aplanke yra kartoninės visų pasakos veikėjų figūrėlės, kurios tinka įvairiai vaikų veiklai. Skaitant pasaką mažieji suranda veikėjų figūrėles, pagal siužeto eigą jas po vieną deda ant stalo, kilnoja, sukioja, rodo aprašytus veiksmus. Taip vaikai geriau suvokia įvykių eiliškumą. Kūrybiškai pritaikant aplinkos daiktus kaip dekoracijas, su veikėjų figūrėlėmis galima žaisti, pavyzdžiui, stalo teatrą. Ir ne tik jį. Jei vaidiname ant kilimo – tai bus kilimo teatras. Tos pačios veikėjų figūrėlės gali būti ir galvos karūnėlės – tereikia prie jų pritvirtinti juosteles. Užsidėję karūnėles ant galvų vaikai tuoj pat ima improvizuoti, mėgdžioti žvėrių eiseną, balsus. Jie lengvai tampa pasakos veikėjais. „Mažojo teatro“ pasakos – ne tik lavinamoji ugdomoji priemonė, bet ir puikus užsiėmimas per vaikų gimtadienius ar kitas šventes.

DANGUS GRIŪVA

JAUČIO TROBELĖ

PIRŠTINĖ

ROPĖ

ŠEŠĖLIŲ TEATRAS (s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2006) Salomėja Burneikaitė

GYVENO SENELIS IR SENELĖ

OŽKA IR VILKAS

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

MAŽASIS TEATRAS

Meninei kompetencijai ugdyti

GUŽUTIS IR GERVĖ Leidiniai skiriami vaikų meninei, komunikavimo ir socialinei kompetencijai ugdyti. „Šešėlių teatro“ aplankuose yra pasakojamų istorijų tekstai, siluetų komplektas, metodiniai patarimai. Šešėlių teatro vaidinimui surengti tereikia ant stalo tinkamai įsirengti mažutį ekraną, turėti šviesos šaltinį. Suaugusieji padės vaikams iškirpti kartoninius personažų ir dekoracijų siluetus. Prie iškirptų figūrėlių lipnia juostele priklijavę laikiklius, turėsite „artistus“. Kurdami šešėlių teatrą, vaikai savarankiškai vaidins, improvizuos ir kūrybiškai žais. Šešėlių teatro kūrimas lavina vaizduotę, padeda vaikams geriau suprasti ir įsiminti istorijos turinį jį perteikiant vaizdu. Be to, susipažindami su siluetu, vaikai geriau jaučia piešinį plokštumoje, erdvės galimybes. Jie mokosi pajusti silueto kontūrus, suvokti liniją, vėliau patys mėgina kurti naujus siluetus.

19


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

TRUPINĖLIS (Šviesa, 2007) Anna M. Bramo

Meninei kompetencijai ugdyti

DAILĖS RAIŠKA Plakatai (Šviesa, 2008) Regina Žukauskienė

MAŽYLIS (Šviesa, 2007) Milena Casoni

Meninei kompetencijai ugdyti

Ugdomosios knygos „Trupinėlis“ ir „Mažylis“ sukurtos atsižvelgiant į ikimokyklinukų poreikius ir skiriamos jų meninei kompetencijai ugdyti darželyje ir namie. Atlikdamas užduotis, vaikas: • susipažįsta su dailės priemonėmis (pieštuku, teptuku, flomasteriais, vaškinėmis kreidelėmis, tempera, guašu, akvarele) ir jas išbando; • išmėgina netradicines medžiagas: smėlį, manų kruopas, cukrų, arbatžoles, siūlus, audinį, blizgučius; • mokosi įvairios vaizdavimo technikos: spalvinimo, piešimo, dekoravimo, spaudavimo, aplikavimo, karpymo. Patrauklios, spalvingos iliustracijos motyvuoja vaiką, skatina jį kurti, garantuoja sėkmės išgyvenimą. „Trupinėlis“ ir „Mažylis“ žadina ikimokyklinuko saviraiškos poreikį, padeda jam įgyti meninės veiklos patirties, kurią jis sėkmingai taiko ir kitur.

Meninei kompetencijai ugdyti

Plakatų rinkinys „Dailės raiška“ skiriamas ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų meninei kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 10 plakatų. Pateikiama penkiolikos dailės technikų pavyzdžių. Tai piešimas, tapymas, liejimas akvarele, lipdymas, lankstymas, karpymas, raižymas, aplikavimas, konstravimas, modeliavimas, spaudavimas, popieriaus plastika, žemės menas, žaidimas dailės reikmenimis, tapymas pirštais, delnais ir pėdomis. Vaikai supažindinami su dailės reikmenimis ir kūrybos procesu. Plakatai rodomi per pamokas ir tinka ugdomajai aplinkai kurti. Jie gali nuolat kabėti vaikų veiklos kampeliuose.

GYVENAME DRAUGĖJE Plakatai (Šviesa, 2008) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Socialinei kompetencijai ugdyti

Plakatai „Gyvename draugėje“ – tai vaizdinė priemonė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų socialinei kompetencijai ugdyti. Rinkinį sudaro 10 plakatų, kurių formatas 43 x 60 cm. Plakatų temos: šeima, vaiko globa šeimoje, žmonės, kurie rūpinasi vaiku darželyje ir namie, vaiko pagalba suaugusiesiems, kitiems vaikams, silpniesiems, mandagus elgesys su suaugusiaisiais, vaikų grupės elgesio taisyklės, susitaikymas susipykus, elgesys su nepažįstamaisiais, pagalba aplinkiniams. Plakatai rodomi per pamokas ir kitą ugdomąją veiklą, tinka ugdymo aplinkai kurti. Jie gali nuolat kabėti ugdomosios veiklos kampeliuose.

MANDAGUMO ABC (s. Krakatukų pievelės užduotėlės, Alma littera, 2008) Rūta Guzaitytė

Socialinei kompetencijai ugdyti

„Krakatukų pievelės užduotėlės“ – tai pagal Renatos Šerelytės romanus „Krakatukų pievelė“ ir „Krakatukų brūzgėlynai“ sukurta lavinamųjų knygelių serija 4-6 metų vaikams. „Mandagumo ABC“ išmokys vaikus mandagumo, jautrumo, pagarbos, išugdys vaikų širdyse gražiausias vertybes. Kitos šios serijos knygelės: • Krakatukų pievelės užduotėlės. Skaičiai (Alma littera, 2008) • Krakatukų pievelės užduotėlės. Raidės (Alma littera, 2008)

Žaisti Krakatukų pievelėje vaikams bus išties smagu!

20


(Alma littera, 2010)

NAMUOSE

Meninei kompetencijai ugdyti

ŪKYJE Namas tuščias? Tada jį būtinai reikia apgyvendinti! Šioje kūrybiškumą ir kruopštumą ugdančioje knygelėje vaikai galės ne tik klijuoti lipdukus ir spalvinti, bet ir pažinti namų aplinką, juose esančius daiktus, išmoks naujų žodžių. Knygelė skirta 2–4 metų vaikams.

MANO PIRMOSIOS PIEŠIMO PAMOKĖLĖS (Alma littera, 2010) Angelika Kipp

ŪKYJE

Ūkyje nėra gyvūnų? Negali būti! Šioje kūrybiškumą ir kruopštumą ugdančioje knygelėje vaikai galės ne tik klijuoti lipdukus ir spalvinti, bet ir pažinti kaimo aplinką, ūkio gyvūnus, išmoks naujų žodžių. Knygelė skirta 2–4 metų vaikams.

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SPALVINK IR KLIJUOK LIPDUKUS

Meninei kompetencijai ugdyti

LINKSMIEJI GYVŪNAI

Per piešimo pamokėles išmokti piešti ūkio gyventojus ir gyvūnus šiose knygelėse vaikams bus smagu ir paprasta! Knygelių kairėje lapo pusėje parodyta, kaip nupiešti gyvūną ar ūkio gyventoją pagal keturis paprastus žingsnelius. O dešinėje lapo pusėje rėmeliuose vaikai galės patys nupiešti ir nuspalvinti. Piešinukus galima įrėminti, pakabinti ant sienos ir surengti vaikų piešinių parodėlę. Knygelės skirtos vaikams nuo 5 metų.

21


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

PLASTILINAS. GYVŪNAI Lengvai įgyvendinami sumanymai (Alma littera, 2010) Bernadette Cuxart

Meninei kompetencijai ugdyti

Smagioje lipdymo knygoje, skirtoje vaikams nuo 5 metų, vaikai sužinos, kaip iš plastilino kurti dailiausias gyvūnų figūrėles. Viskas labai paprasta! Net sunku patikėti, kad plastilino rutuliukus, dešreles ir volelius taip lengva paversti nuostabiais gyvūnais! Linksmas mokymo būdas nenuvils tėvelių ir mokytojų. Visiems pakaks džiaugsmingų įspūdžių. Ši knygelė – puiki vaikų kūrybiškumo, kruopštumo ugdymo priemonė.

DIDŽIOJI VAIKŲ PIEŠIMO MOKYKLĖLĖ (Alma littera, 2010) Rosanna Pradella, Hanne Türk

Meninei kompetencijai ugdyti

– Kas ten riogso tau ant nosies? – Ragas, – sako raganosis. – Ėhėhė, nejau, brolyti, sumanei pasibadyti? Šypso gudriai raganosis: – Piešk mane ir sužinosi. Ši knyga – piešimo pamokėlės vaikams – ir meninės kompetencijos ugdymas, ir šauni pramoga. Piešinukai nesudėtingi ir aiškūs, juos lydi smagūs eilėraštukai. Vaikas po truputį mokomas piešimo ir komponavimo pagrindų. Jis netruks suprasti, kad piešinukas gali papasakoti istoriją, o žodžiais galima piešti. Vaikams nuo 5 metų.

PIEŠKIME ŪKĮ (Alma littera, 2011) Emma Parrish

Meninei kompetencijai ugdyti

Kuo ypatinga knyga „Pieškime ūkį“? • Joje vaikai sužinos įdomybių apie ūkį, ūkininko darbus ir čia gyvenančius gyvūnus. • Galės piešti patys arba baigti piešinėlius. Ir tai visai nesudėtinga! Ši knygelė ne tik skatins vaiko kūrybiškumą ir lavins jo vaizduotę, bet ir supažindins juos su gyvenimu ūkyje.

22


Užduotys ir kūrybiniai projektai 3 metų vaikams (Šviesa, 2008) Giovanna Paesani

SMALSIUKAS Užduotys ir kūrybiniai projektai 4 metų vaikams (Šviesa, 2008) Giovanna Paesani

SMALSIUKAS Užduotys ir kūrybiniai projektai 5 metų vaikams (Šviesa, 2008) Giovanna Paesani

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Knygos „Smalsiukas“ užduotys atitinka trimečio vaiko galimybes, padeda jam kryptingai ugdytis ir siekti nuolatinės pažangos. Vaikas, atlikdamas užduotis ir įgyvendindamas kūrybinius projektus: • stebi ir tyrinėja pavaizduotus objektus; • aptaria kasdienius dalykus; • domisi savimi ir kitais žmonėmis; • reiškia savo nuomonę; • ugdosi mąstymą; • ugdosi gebėjimą orientuotis erdvėje; • ugdosi gebėjimą orientuotis laike; • lavinasi regimąjį suvokimą; • lavinasi klausymo įgūdžius; • plečia savo žodyną; • ugdosi sakytinę kalbą; • lavinasi smulkiuosius rankos raumenis; • išmėgina įvairias dailės priemones ir vaizdavimo technikas. Leidinio pabaigoje yra iškerpamieji puslapiai, skirti Ikimokyklinuko pasiekimų aplankui.

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SMALSIUKAS

Kelioms kompetencijoms ugdyti Knygos „Smalsiukas“ užduotys atitinka keturmečio vaiko galimybes, padeda jam kryptingai ugdytis ir siekti nuolatinės pažangos. Vaikas, atlikdamas užduotis ir įgyvendindamas kūrybinius projektus: • stebi ir tyrinėja aplinką; • domisi žmonėmis ir jų veikla; • domisi savo sveikata ir saugumu; • išreiškia save; • ugdosi mąstymą; • lavinasi pastabumą; • lavinasi klausymo įgūdžius; • plečia savo žodyną; • ugdosi rišliąją kalbą; • lavinasi akies ir rankos koordinaciją; • išmėgina ir derina kelias dailės priemones ir vaizdavimo technikas; • ugdosi kūrybiškumą. Leidinio pabaigoje yra iškerpamieji puslapiai, skirti Ikimokyklinuko pasiekimų aplankui.

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Knygos „Smalsiukas“ užduotys atitinka penkiamečio vaiko galimybes, padeda jam kryptingai ugdytis ir siekti nuolatinės pažangos. Vaikas, atlikdamas užduotis ir įgyvendindamas kūrybinius projektus: • stebi ir tyrinėja aplinką; • domisi savimi ir kitais žmonėmis; • domisi savo sveikata ir saugumu; • ugdosi mąstymą; • lavinasi pastabumą; • lavinasi klausymo įgūdžius; • plečia savo žodyną; • ugdosi rišliąją kalbą; • lavinasi akies ir rankos koordinaciją; • išmėgina įvairias dailės priemones ir vaizdavimo technikas; • ugdosi kūrybiškumą ir vaizduotę. Leidinio pabaigoje yra iškerpamieji puslapiai, skirti Ikimokyklinuko pasiekimų aplankui.

23


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

Serija MAŽASIS ŠEIMININKAS (Šviesa, 2009)

Papildoma mokomoji literatūra

ŠVENČIU GIMTADIENĮ

TVARKAU SAVO KAMBARĮ

AUGU SU KNYGA

Audronė Brazienė, Malvyra Ryliškienė

Malvyra Ryliškienė

Regina Klementavičienė

Tęstinė knygų serija „Mažasis šeimininkas“ skiriama 6–9 metų vaikams. Šios serijos knygos siūlo vaikams rinktis turiningą ir naudingą veiklą, pratina sąžiningai atlikti savo pareigas, dirbti kasdienius darbus, ugdo atsakomybę ir savarankiškumą, teikia naudingų patarimų, papasakoja įdomių įvykių arba netikėtai pralinksmina, žadina norą įgyvendinti savo sumanymus.

IKIMOKYLINUKO ABC Mokausi skaičiuoti ir rašyti

Kelioms kompetencijoms ugdyti

(Šviesa, 2007) Aldona Vaičiulienė

Ši knygelė skiriama vaikams, kurie pradeda skaičiuoti ir rašyti. Joje pateikiama užduočių pirmiesiems skaičiavimo ir rašymo įgūdžiams sudaryti, supažindinama su sąvokomis tiek pat, daugiau, mažiau, didesnis, mažesnis, ilgesnis, trumpesnis. Taip pat pratinama skaičiuoti daiktų grupes nuo 1 iki 10, aiškinama šių skaičių sandara, grafinė išraiška. Leidinys skiriamas ikimokyklinio amžiaus vaikams, jų tėveliams, darželių auklėtojoms, priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojams.

24


Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2006–2010) Serijos „Apie...“ pasakojimuose rašoma apie tokius dalykus, kuriuos vaikams sunku suvokti, o suaugusiesiems nelengva paaiškinti. Tai atsakymai į mažųjų klausimus apie gamtos, gyvybės ciklus, apie daiktų gamybą, jų atsiradimą ir kita.

LAŠIUKO KELIONĖ Apie vandens apytaką gamtoje

FUI IR FE NUOTYKIAI Apie bakterijas

DUONOS PASAKOJIMAS Apie duonos kelią

Rita Bagdonaite

Rita Bagdonaitė

Rita Bagdonaitė

KĄ PAPASAKOJO LAŠIUKAS Apie vandens būsenas

KURMIS IEŠKO SAULĖS Apie dieną ir naktį

RAUDONUOGIS Apie medžio gyvenimą

Rita Bagdonaitė

Malvyra Ryliškienė

Malvyra Ryliškienė

PAVOJINGAS ŽVIRBLIŲ SKRYDIS Apie gamtosaugą

PELIUKAS KURIA FILMĄ Apie animaciją

VITAMINAI – VAIKŲ DRAUGAI Apie vitaminus

Herta Matulionytė-Burbienė

Herta Matulionytė-Burbienė

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

Serija APIE...

Česlovas Navakauskas

25


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

UŽDUOTYS RANKAI LAVINTI (Šviesa, 2011) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Užduotys rankai lavinti – ugdomoji priemonė, skirta ikimokyklinukams. Spalvingoje, patrauklioje knygoje pateikiamas nuoseklus ciklas grafinių užduočių ir pratimų 3–5 metų vaiko smulkiajai motorikai lavinti. Vaikas žaisdamas brėžia įvairias linijas nurodytomis kryptimis, įvairios konfigūracijos ir amplitudės „takelius“, apvedžioja linijas rašikliu, piešia paprastus elementus – apskritimus, keturkampius, trikampius, įvairius brūkšnelius, taškus, spauduoja, kerpa, klijuoja, daro pirštukų mankštos pratimus. Užduotys rankai lavinti atliekamos pirštukais, pirštukų dažais, į kumštį suspaustais keliais flomasteriais, vienu flomasteriu. Knygoje pateikiama daug pirštukų mankštos pratimų, kuriuos vaikas atlieka žiūrėdamas į pirštukų nuotraukas ir mėgdžiodamas jų padėtį ir judesius. Užduotys lavina rankos judesių tikslumą, akies ir rankos koordinaciją, pratina orientuotis sąsiuvinio lape, suvokti rašymo kryptį. Rankos lavinimas siejamas su žaidimu, personažų veiksmais ir judesiais. Užduotis vienija bendras siužetas, įdomios situacijos, kurios sukuria žaismingą pratybų nuotaiką, žadina vaiko emocijas. Eiliuoti dvieiliai skatina vaiką kurti istorijas, pasakoti, diskutuoti, kūrybiškai plėtoti siužeto užuominas. Knygos metodika skatina vaiką domėtis, dalyvauti, veikti. Kaip naudoti ugdomąją priemonę ir kaip vadovauti vaiko veiklai, mokytojai ir tėveliai ras pasiūlymų metodiniuose patarimuose.

26


(s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2007–2010)

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Kortelių žaidimai skiriami priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo ir socialinei kompetencijoms ugdyti. Jie padeda vaikams formuotis elementarius matematinius vaizdinius, sudaro sąlygas ugdytis mąstymą. Kortelių žaidimai leidžiami dėžutėmis. Dėžutėse pateikiami žaidimų laukai, paveikslėlių ir žodžių kortelės, metodiniai patarimai ir žaidimų aprašymai. Žaidimai pritaikyti žaisti poromis, individualiai arba su suaugusiuoju. Kilnojamos paveikslėlių ir užrašų kortelės teikia mokytojui progą pačiam kurti įvairias vis naujas žaidimų taisykles, tikslingas didaktines užduotis ir jas pritaikyti kiekvienam vaikui pagal poreikius, galimybes, gebėjimus, pasiekimų lygį.

Jolanta Bartkutė

Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

DAIKTŲ PADĖTIS

SKAIČIUS

Renata Bastytė

Jolanta Bartkutė

GEOMETRINĖS FIGŪROS

LAIKAS

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

KORTELIŲ ŽAIDIMAI

Jūratė Briskmanienė, Asta Mainelienė

DYDIS „Dydis“ – ugdomoji priemonė, skiriama dydžiams didelis, didesnis, didėlesnis, didžiausias, mažas, mažesnis, mažėlesnis, mažiausias, ilgas, trumpas, aukštas, žemas, platus, siauras, storas, plonas suvokti. Ugdomi gebėjimai: • tyrinėti dydžių įvairovę; • skirti dydžius ir įvardyti juos; • lyginti dydžius; • rasti dydžių priešybes; • sudėti daiktus nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai. Lavinamas pastabumas ir loginis mąstymas, plečiamas žodynas. Dėžutėje „Dydis“ pateikiamos 98 paveikslėlių ir užrašų kortelės, 7 žaidimų aprašymai.

Jūratė Briskmanienė, Asta Mainelienė

SPALVA IR FORMA „Spalva ir forma“ – ugdomoji priemonė, skiriama pažinti juodą, baltą, raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, žydrą, mėlyną, violetinę, rudą, pilką, rožinę spalvas ir formas. Ugdomi gebėjimai: • skirti ir įvardyti spalvas; • rasti to paties daikto šešėlinius, kontūrinius, veidrodinius, spalvotus atvaizdus; • tyrinėti įvairias formas; • nusakyti formų požymius; • atpažinti daiktų formas. Lavinamas pastabumas ir loginis mąstymas, plečiamas žodynas. Dėžutėje „Spalva ir forma“ pateikiama 119 paveikslėlių ir užrašų kortelių, 11 žaidimų aprašymų.

27


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

Serija IKIMOKYLINIS UGDYMAS (Šviesa, 2009–2010) Dalia Nekliudova, Olga Falejeva

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Ugdomųjų žaidimų serija IKIMOKYKLINIS UGDYMAS parengta atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo programas ir skiriama 3–6 metų vaikų socialinei, sveikatos saugojimo, pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms ugdyti.

KAS GERAI IR KAS BLOGAI

MANO JAUSMAI

Žaidimas 3–4 metų vaikams

Žaidimas 3–4 metų vaikams

Žaidimas „Kas gerai ir kas blogai“ skiriamas 3–4 metų vaikams. Dėžutėje yra 28 paveikslėlių, simbolių kortelės ir žaidimo aprašymas. Žaisdamas vaikas: • reiškia savo nuomonę; • mėgina vertinti vaikų elgesį; • kaupia socialinę patirtį; • plečia žodyną; • pažįsta ir naudoja simbolius; • lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.

Žaidimas „Mano jausmai“ skiriamas 3–4 metų vaikams. Dėžutėje yra 28 paveikslėlių ir simbolių kortelės, žaidimo aprašymas. Žaisdamas vaikas: • ugdosi gebėjimą atpažinti jausmus pagal veido išraišką; • kaupia emocinę patirtį; • siekia bendrauti; • reiškia savo nuomonę; • plečia žodyną; • pažįsta ir naudoja simbolius; • lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.

AUGU IR KEIČIUOSI

SVEIKAS MAISTAS

Žaidimas 4–5 metų vaikams

Žaidimas 4–5 metų vaikams

Žaidimas „Augu ir keičiuosi“ skiriamas 4–5 metų vaikams. Dėžutėje yra 5 kortelės, kuriose pavaizduotas žmogus įvairiais amžiaus tarpsniais, 20 kortelių, kuriose pavaizduoti tam tikrais amžiaus tarpsniais žmogui reikalingi daiktai, ir žaidimo aprašymas. Žaisdamas vaikas: • tyrinėja žmogaus išvaizdos skirtumus; • suvokia žmogaus veiklos ir amžiaus ryšį; • ugdosi gebėjimą grupuoti ir apibendrinti; • aptaria daiktų paskirtį; • kaupia socialinę patirtį; • plečia žodyną; • lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.

DAIKTŲ RYŠYS Žaidimas 5–6 metų vaikams

Žaidimas „Daiktų ryšys“ skiriamas 5–6 metų vaikams. Dėžutėje yra 54 paveikslėlių kortelės ir žaidimo aprašymas. Žaisdamas vaikas: • pažįsta ir įvardija daiktus; • plečia žinias apie daiktų paskirtį; • suvokia daiktų ryšį; • kaupia socialinę patirtį; • plečia žodyną; • lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.

28

Žaidimas „Sveikas maistas“ skiriamas 4–5 metų vaikams. Dėžutėje yra 26 paveikslėlių kortelės ir žaidimo aprašymas. Žaisdamas vaikas: • sužino apie sveiką gyvenseną; • ugdosi sveikatos saugojimo gebėjimą; • reiškia savo nuomonę; • grupuoja ir apibendrina; • plečia savo žodyną; • lavinasi loginį mąstymą, dėmesį.


Kelioms kompetencijoms ugdyti

Vaiko veiklos planas (s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2009) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė, Violeta Pužienė

Vaiko veiklos planas „Mano diena“ skiriamas priešmokyklinukų socialinei, pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms ugdyti. Ugdomąją priemonę sudaro paveikslėliai, vaizduojantys vaiko dienos veiklą, ir tos veiklos pavadinimai: 32 paveikslėlių ir 33 užrašų kortelės. Vaikai kasdien aptaria savo dienotvarkę. Pasirinkę kurią nors veiklą, jos paveikslėlį ir pavadinimą pritvirtina kamštinėje lentoje. Taip sudaromas vaizdus, nuoseklus ir konkretus vaikų veiklos planas. Baigiantis dienai, vaikai grįžta prie savo sudarytos dienotvarkės ir aptaria, kas vyko pagal planą, o kas nebuvo numatyta iš anksto ir įvyko neplanuotai. Ugdomoji priemonė skatina vaikus planuoti savo veiklą, padeda suvokti įvykių nuoseklumą, jų pasikartojimą ir pratina gyventi pagal iš anksto suplanuotą ritmą.

KALENDORIUS (s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2006) Violeta Pužienė

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

MANO DIENA

Kelioms kompetencijoms ugdyti

„Kalendorius“ – patraukli ugdomoji priemonė priešmokyklinukų socialinei, pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms ugdyti. Priemonė naudojama priešmokyklinio ugdymo grupėje ar klasėje. Jos medžiagą – kilnojamas korteles – vaikai prismeigia kamštinėje klasės lentoje, stebėdami ir atsižvelgdami į gamtos reiškinių, orų pasikeitimus ir, aptarę tos dienos datą, kasdien keičia. Ugdomosios priemonės struktūra: • kortelės: metų laikai, šventės, orai, sutartiniai gamtos reiškinių ženklai; • žodžių ir skaitmenų kortelės: metų laikai, mėnesiai, savaitės dienos, orai, skaitmenys nuo 1 iki 31. „Kalendorius“ skatins vaiko pažinimo motyvaciją, pažintinį aktyvumą, padės jam ugdytis pažinimo gebėjimus, plėtoti patirtį apie orus ir klimato reiškinius, apie gamtos pasaulį, suvokti laiko tėkmę, dienos ir nakties kaitą, metų ratą, gyvybės ratą. Remiantis šia ugdomąja priemone, vaikui siūlomi stebėjimo patirties išraiškos būdai: stebėjimo įspūdžius ženklinti simboliais, vaizdais, stebėjimo patirtį perteikti žodžiais, kurti stebėtų reiškinių paaiškinimus.

LOTO (s. Priešmokyklinis ugdymas, Šviesa, 2006) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

„Loto“ leidžiama dėžutėmis. Jose pateikiami žaidimų aprašymai, žaidimų laukai, paveikslėliai, paveikslėlių pavadinimai. Kilnojamos „Loto“ leidinių kortelės su patraukliomis iliustracijomis ir užrašais teikia mokytojui progą pačiam kurti įvairias vis naujas žaidimų taisykles ir jas pritaikyti kiekvienam vaikui pagal poreikius, galimybes, gebėjimus, pasiekimų lygį. Visose „Loto“ dėžutėse mažosios paveikslėlių kortelės yra vienodo dydžio, todėl patogu naudoti – jas galima sudėti į vieną vietą ir kaskart vis kitaip dėlioti, grupuoti, sisteminti. Tereikia mokytojui sugalvoti naują tikslingą mokomąją žaidimo užduotį ir vaikai su tomis pačiomis kortelėmis vėl noriai žais.

AUGALAI IR JŲ AUGAVIETĖS

GYVŪNAI IR JŲ NAMAI

DAIKTAI

29


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

METŲ JUOSTA (s. Žaidžiu ir mokausi pats, Šviesa, 2007) Asta Gaižutienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Ugdomoji priemonė „Metų juosta“ supažindina mažuosius su svarbiausiais gamtos reiškiniais, žmonių darbais, šventėmis, vaikų pramogomis, žaidimais, augalų ir gyvūnų gyvenimu keičiantis metų laikams. Dėžutėje „Metų juosta“ yra 52 kortelės. Žaidimo temos: • vaikų pramogos, žaidimai ir šventės, • žmonių darbai, • augalų gyvenimas, • gyvūnų gyvenimas.

LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA (s. Žaidžiu ir mokausi pats, Šviesa, 2008) Asta Gaižutienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Ugdomoji priemonė „Lietuva. Latvija. Estija“ supažindina mažuosius su trimis Baltijos šalimis, jų simboliais, nacionaliniais ypatumais. Tai skatina vaikų pilietinę savimonę, ugdo jų tautiškumą, brandina mokyklai. „Lietuva. Latvija. Estija“ – tai 44 paveikslėlių ir jų pavadinimų kortelės. Žaidimo temos: • Baltijos šalių sostinės, • valstybių vėliavos, • valstybių herbai, • nacionaliniai paukščiai, • nacionalinės gėlės, • tautiniai drabužiai.

PROFESIJOS (s. Žaidžiu ir mokausi pats, Šviesa, 2008) Asta Gaižutienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Ugdomoji priemonė „Profesijos“ supažindina mažuosius su dešimčia profesijų, profesionalų daiktais ir darbo įrankiais. Dėžutėje „Profesijos“ yra 100 kortelių: 10 iš jų pavaizduoti įvairių profesijų žmonės savo darbo vietoje, 40 – daiktai ir įrankiai ir 50 jų pavadinimų kortelių. Profesijos: • dailininkas, • gydytojas, • kirpėjas, • mokytojas, • policininkas, • siuvėjas, • stalius, • statybininkas, • ugniagesys, • virėjas.

30


(Šviesa, 2008) Loreta Barzdonytė-Morkevičienė

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Serijos „Laisvalaikio žaidimai“ knygos skirtos 6–8 metų vaikų laisvalaikiui. Priešmokyklinukui tai puiki pažintinį aktyvumą ir skaitymą skatinanti ugdomoji priemonė. 7–8 metų vaikams tai pažintiniai pratybų sąsiuviniai. Juos galima naudoti namie ir per pamokas. Patrauklios užduotys puikiai tinka vaikams sudominti, paskatinti. Knygelių turinys apima keturis metų laikus. Vaikai skatinami domėtis metų laikų požymiais, gamtos reiškiniais, gyvūnų ir augalų gyvenimu, vaikų ir suaugusiųjų veikla įvairiais metų laikais. Serijos knygelėse yra kryžiažodžių, įvairių raidžių ir žodžių žaidimų, įdomiųjų užduočių. Jose dera įvairūs pratybų elementai. Atlikdami užduotis, vaikai remiasi iliustracijomis. Žaidiminės užduotys padeda vaikams lavinti pastabumą, dėmesį, rankos judesius, skatina rašyti taisyklingus daiktų, augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių pavadinimus, skaityti žodžius, kopijuoti juos, atlikti garsinės ir raidinės žodžių analizės ir sintezės užduotis, plėsti savo žodyną, pažinti gamtinę ir socialinę aplinką.

SVEIKAS, PAVASARI!

SVEIKA, VASARA!

SVEIKAS, RUDENIE!

UŽDUOČIŲ KRAITELĖ PRIEŠMOKYKLINUKAMS (Alma littera, 2008) Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova, Loreta Ubavičienė

SVEIKA, ŽIEMA!

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

Serija LAISVALAIKIO ŽAIDIMAI

Kelioms kompetencijoms ugdyti

„Užduočių kraitelė priešmokyklinukams“ – ne griežto mokymo stiliaus vadovėlis. Tai patarėja visiems, ugdantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus. Knygos tikslas – puoselėti vaikų vertybines nuostatas, ugdyti intelektines ir kūrybines galias, brandinti juos mokyklai. Šis leidinys labai pagelbės tėveliams, kurių vaikai nelanko priešmokyklinio ugdymo grupės. Pedagogai „Kraitelės“ idėjas ir užduotis galės puikiai pritaikyti savo darbe, jiems nebereikės ieškoti papildomos medžiagos ar gaminti aibės mokomųjų priemonių. Šis leidinys yra tarytum aplankas, pilnas lapų, kuriuose galima rasti su įvairiausiomis temomis susietų užduočių. Užduotys pateikiamos vaikams priimtiniausiu būdu – kaip žaidimas, skatinantis atkreipti dėmesį į artimiausią aplinką, bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti ir atrasti.

1-oji dalis

2-oji dalis

3-ioji dalis

4-oji dalis

31


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

32

Serija PAŽĮSTU APLINKĄ IR SAVE (Šviesa, 2007–2008)

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė Serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Užduotys parengtos atsižvelgiant į rekomenduojamus Vaiko brandumo mokyklai rodiklius, tinka visoms kompetencijoms ugdyti.

AŠ ESU NEPAPRASTAS

AŠ IR KITI ŽMONĖS

DRABUŽIAI PUOŠIA IR ŠILDO

ESU SVEIKAS IR STIPRUS

KĄ IR KUO MATUOJAME

KAS MIŠKE AUGA

KAS TVARTELYJE GYVENA

KUO IR KAIP KELIAUJAME

MAN MIELI GYVŪNAI

MANO LIETUVA

MENO KALBA

METŲ KARUSELĖ

NAMAI NAMUČIAI

SODO IR DARŽO GĖRYBĖS

VANDENS PASLAPTYS


(Alma littera, 2010) Eric Carle

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Knygelė, susilaukusi milžiniško populiarumo – kiekvieną minutę pasaulyje parduodamas vienas šios knygos egzempliorius! Puikiai tinka mokyti vaikučius skaičių, savaitės dienų, spalvų, taip pat skatina mokytis skaityti, atpažinti ir įvardyti. Vaikams nuo 2 metų.

PASLAPČIŲ SODAS... (Alma littera, 2010) Andrew Davenport

PAŽAISKIME! ŽĖRINTYS LIPDUKAI

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

LABAI ALKANAS VIKŠRELIS

Kelioms kompetencijoms ugdyti

KAIP SMAGU! SPINDINTYS LIPDUKAI Šiose knygelėse mažieji ras smagių užduotėlių, spindinčių lipdukų ir po išimamą paveikslėlį, kurį reikės nuspalvinti. Žaisti bus išties smagu ir įdomu, be to, vaikai dar ir daug ko išmoks! Knyglės skirtos vaikams nuo 3 metų.

VEIKLOS KNYGELĖ Vaikams nuo 3 metų. Šioje veiklos knygelėje kartu su Paslapčių sodo gyventojais vaikai galės žaisti, piešti ir spalvinti. Daugybė linksmų lipdukų ir užduotėlių laukia jų. Tad keliaukite kartu su vaikais į Paslapčių sodą!

33


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

SMAGIOS UŽDUOTĖLĖS

SMAGIOS UŽDUOTĖLĖS

(Alma littera, 2010)

(Alma littera, 2010)

Kelioms kompetencijoms ugdyti Šiose knygelėse išties smagios užduotėlės, skirtos vaikams nuo 3 ir 4 metų. Teisingai atlikus užduotėlę, vaikus bus galima ir apdovanoti lipduku.

ŪKIS Su 5 prispaudžiamais gyvūnų paveikslėliais

Kelioms kompetencijoms ugdyti

(Alma littera, 2011) Brenda Apsley Šioje knygelėje vaikai galės prispausti gyvūnų paveikslėlius spaustukais ir užbaigti istorijas. Paskui galės paveikslėlius atspausti ir vėl smagiai žaisti! Skaityti knygeles kartu su suaugusiaisiais vaikams teikia daug džiaugsmo, be to, tai puikus būdas jiems mokytis bendrauti. Padėkite vaikams: • išrinkti paveikslėlius, kuriuos reikia prispausti, • kartu išnagrinėkite ir paaiškinkite, kas vyksta ūkyje, įvardykite gyvūnus ir daiktus, • padrąsinkite vaikus kurti istorijas pagal paveikslėlius, kartu vaidinkite gyvūnus, mėgdžiokite jų skleidžiamus garsus, • paprašykite vaikų atskirti, suskaičiuoti, palyginti dydį, surasti panašumų ir skirtumų. Vaikams nuo 3 metų.

KĄ ŽMONĖS DIRBA VISĄ DIENĄ? (Alma littera, 2010) Richard Scarry

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Richard Scarry, knygelių „Ką žmonės dirba visą dieną?“ ir „Darbėnai“ kūrėjas, suteikia mažiesiems skaitytojams progą lyg pro rakto skylutę žvilgtelti, ką suaugusieji veikia kiekvieną dieną. Ši paveikslėlių knyga – tai puikus būdas sužadinti vaiko vaizduotę ir pirmoji pažintis su įvairiausiomis profesijomis, darbais. Vaikams nuo 3 metų.

34


(Alma littera, 2011) Richard Scarry

Kelioms kompetencijoms ugdyti

Darbėnuose gražus rytas. Visi skuba į darbą. Pažiūrėkite, kaip Darbėnų gyventojai pluša namie, miške ar ūkyje, ką veikia ugniagesiai, staliai ar sumanūs meistrai, kaip Kirmėliukui sekasi mokykloje ar poliklinikoje. Vaikams nuo 3 metų.

VEIKLOS KNYGELĖ SU LIPDUKAIS (Alma littera, 2011)

GYVŪNAI

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

DARBĖNAI

Kelioms kompetencijoms ugdyti

ŪKIS Šiose smagiose veiklos knygelėse daugiau kaip 50 lipdukų ir gyvūnų iškarpėlių. Vaikai susipažins su įvairiausiais gyvūnais, galės keliauti labirintais, spręsti galvosūkius, spalvinti, pasigaminti žaisliuką iš popieriaus, skaičiuoti ir atlikti kitas užduotėles. Knygelės skirtos vaikams nuo 5 metų.

35


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

DIDŽIOJI PIEŠIMO KNYGA

Literatūra mokytojui

365 DAILĖS DARBELIAI

Šioje įkvepiančioje knygoje kūrybiškų idėjų ras kiekvienas piešėjas, mokytojas ar tėvelis. Paprastos instrukcijos žingsnis po žingsnio padės nupiešti gyvūnus, pastatus, žmones ir jų šaržus; sužinosite, kaip šešėliuoti ir piešti perspektyvą. Galėsite kartu su vaikais tobulėti atlikdami paprastas ir sudėtingas užduotis.

100 ŽIEMOS DARBELIŲ

Literatūra mokytojui

(Alma littera, 2010) Fiona Watt

(Alma littera, 2010) Fiona Watt , Anna Milbourne ir Rosie Dickens

Šioje knygoje rasite puikių idėjų kiekvienai metų dienai ir kartu su vaikais išmoksite įvairių piešimo technikų. Paprastos instrukcijos žingsnis po žingsnio parodys, kaip piešti, o tą pačią techniką galėsite pritaikyti piešdami ir kitus dalykus.

Literatūra mokytojui

(Alma littera, 2010) Sanita Nikitenko Laukiant švenčių nutinka įvairiausių stebuklų – lėlė ima judėti ir prabyla; sena muzikinė plokštelė virsta laikrodžiu; vidun įnešta sniego gniūžtė neištirpsta; o stiklainyje pasislėpęs nykštukas šokiui pažadina sustingusias snaiges. Ilgais Kalėdų laukimo vakarais galima nuveikti daug įdomaus ir pasigaminti patiems: • kalendorių su staigmenomis, • unikalių kalėdinių ir naujametinių atvirukų, • dovanų dėžučių ir maišelių, • subtilių patalpų puošmenų, • įvairių kaukių ir net... • burtininko kepurę. Gausiai iliustruotoje knygelėje rasite vertingų patarimų, lengvai pritaikomų nesudėtingų iškarpų, kurias galėsite panaudoti gamindami unikalius darbelius. Klijuodami, siūdami, siuvinėdami, darydami aplikacijas ar kurdami iš fetro, išmoksite kasdienius daiktus paversti mažais stebuklais. Šiuos praktiškus darbelius galės atlikti kiekvienas – mažas ir didelis, senas ir jaunas.

100 PAVASARIO DARBELIŲ (Alma littera, 2010) Sanita Nikitenko

Literatūra mokytojui

Po ilgos ir snieguotos žiemos mus džiugina šilti saulės spinduliai, pirmieji pumpurai, ką tik iš žemės išlindusi plukė ir linksmas paukštelių čiulbėjimas. Kyla noras darbuotis, ruošti įdomias dovanas varduvininkams, sukaktuvininkams, puošti namus ir dažyti kiaušinius laukiant gražiausių pavasario švenčių – Velykų ir Motinos dienos. Ši kūrybinių sumanymų knyga paskatins: • tapti lėlių teatro režisieriumi ir scenografu, • diktuoti kiaušinių kepuraičių madas, • į linksmus žaidimus įtraukti vaikus ir suaugusiuosius, • sekti vabzdžių skrydį, • vadovauti gražiųjų pavasario paukščių paradui ir • saldžiai užmigti su Ančiuku Labanaktuku prie skruosto... Gausiai iliustruotoje knygelėje rasite ir patarimų, kaip pasidaryti vieną ar kitą daikčiuką, jų iškarpas. Leidinys padės mokytis kasdieniškuose dalykuose įžvelgti grožį ir padaryti juos nepakartojamus. Reikės tik šiek tiek rankų miklumo ir kūrybinės išmonės, kad dekoratyvios taptų daigų dėžės, vazonai ir vazos; įvairia technika padarytos: išsiuvinėtos, pasiūtos, megztos, suklijuotos, vąšeliu nunertos gėlės ir dar daug kas. Darbelius atlikti sugebės visi – ir dideli, ir maži.

36


(Alma littera, 2010) Sanita Nikitenko Per tris šilčiausius ir saulėčiausius metų mėnesius galima tiek daug nuveikti – kaitintis saulėje ir maudytis, nuimti braškių derlių, sulaukti Joninių ir jas palydėti, bėgioti, šokinėti ir džiaugtis. Tačiau kai diena bus apsiniaukusi ir lis nuobodus lietus, puikiai pravers ši darbelių knygutė. Ji ragins kiekvieną: • atrasti savo laimės žiedą, • paragauti nuostabiai saldžių braškių, • susidraugauti su daržovių žmogučiais, • apgyvendinti žaislinėje kaimo sodyboje naminius gyvulius ir paukščius, • stebėti, kaip iš medžio šakelių gimsta žaislai, • gauti dovanų iš auksinės žuvelės. Spalvotoje ir gausiai iliustruotoje knygelėje rasite vertingų patarimų ir lengvai panaudojamų iškarpų, kurios pravers darant įvairius įdomius daiktelius. Kartu su vaikais galėsite mokytis karpyti, klijuoti ir aplikuoti, siūti ir siuvinėti, verti karoliukus ir velti, nerti vąšeliu ir pinti, daryti indus iš popieriaus, dirbti su putplasčiu ir akmenimis... Reikės tik šiek tiek rankų miklumo ir kūrybingų minčių, kad įprasti daiktai taptų unikalūs. Šiame leidinyje siūlomi praktiniai darbeliai bus kiekvieno jėgoms – ir didelio, ir mažo.

100 RUDENS DARBELIŲ

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

100 VASAROS DARBELIŲ

Literatūra mokytojui

(Alma littera, 2010) Sanita Nikitenko Kasmet ruduo atsiskleidžia visu savo grožiu – spalvotu lapkričiu, gausiu derliumi, kupinomis grybų pintinėmis ir linksma rudens gėrybių muge. Tačiau nuolatinis rudens palydovas yra ir pilkas, liūdesį keliantis lietus, dideliais lašais barbenantis į langą. Ruduo neatrodys toks niūrus, jei pasisemsite idėjų iš šios kūrybinių sumanymų knygelės! Ji paskatins: • papuošti namus rudens lapų dekoracijomis, • iš pirštinės pasigaminti mielą lėlytę, • pasidaryti atšvaitus, • batų dėžutę paversti lentynėle, • nustebinti draugus kartu sukurtu šventės plakatu, • pasijusti pardavėju ar pirkėju mugėje. Gausiai iliustruotoje knygelėje rasite vertingų patarimų, lengvai pritaikomų nesudėtingų iškarpų, kurias galėsite panaudoti įdomių ir unikalių darbelių gamybai. Kartu su vaikais karpydami, klijuodami, siūdami, siuvinėdami, darydami aplikacijas, veldami vilną ar kurdami iš fetro, išmoksite kasdienius daiktus paversti mažais stebuklais. Darbelius galės atlikti kiekvienas – mažas ir didelis, senas ir jaunas.

NESUDĖTINGI LANKSTINIAI

Literatūra mokytojui

Meninio popieriaus lankstymo pamokos (Alma littera, 2010) Ilse Nimschowski Lankstymas iš popieriaus lavina vaizduotę ir miklina pirštus. Šioje knygoje suprantamai aprašyti ir paprasčiausių lankstinių, ir įspūdingų origamių lankstymo būdai. Įdomūs, spalvoti, žavūs darbeliai, tinkantys žaisti, puošti ir dovanoti. Meninis popieriaus lankstymas – puikus užsiėmimas ir mažiems, ir suaugusiesiems.

37


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

JUMS, MAŽI IR DIDESNI

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Vitolda Sofija Glebuvienė, Aldona Mazolevskienė

Kiekvienas vaikas, mažas ir truputį paaugęs, save, savo vidinį pasaulį kuria gaudamas vienokią ar kitokią informaciją apie šalia esančius žmones, pačius įvairiausius aplinkos daiktus ir reiškinius. Vaiko teisė – gauti informaciją, kuri atitiktų jo amžiaus ypatybes, jo poreikius, interesus. Skaitinių knygoje „Jums, maži ir didesni" pateikti lietuvių tautosakos ir literatūros kūrinėliai atitinka ikimokyklinį vaikų amžių ir šiuolaikinį edukacinį vaikų literatūrinio prusinimo supratimą. Pasakojami, deklamuojami ar skaitomi, jie padeda mažajam klausytojui pažinti jį supantį pasaulį, suvokti mūsų etninį paveldą, pajusti mūsų tautos savastį. Jie turtina vaiko kalbą žodžiais ir posakiais, kurie vartotini įvairiose socialinėse situacijose. Tarmiški skaitinių kūrinėliai skatina vaiko savigarbą, puoselėja jo kalbos jausmą. Turtinga, spalvinga, gyva skaitinių kalba veikia vaiko kalbos gramatinę raišką, parodo žodžio reikšmių įvairovę. Knyga pirmiausia skirta vaikų ugdymo įstaigų darbuotojams ir mažų vaikų tėvams. Ji – dviejų dalių. Pirmoje dalyje – kūrinėliai vaikams iki 3 metų, antroje - vyresniems ikimokyklinukams skirti kūriniai. Kiekvienos dalies kūriniai suskirstyti pagal temas. Ir teminis, ir kūrinių skirstymas pagal vaikų amžių yra sąlyginis. Patiems mažiausiems skirtos dalies kūrinių gali klausytis ir vyresni, vyresniųjų – mažiukai, o daugelyje kūrinių galima įžiūrėti įvairių temų atspalvių.

KAKĖ MAKĖ IR NETVARKOS NYKŠTUKAS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Lina Žutautė

„Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas" yra pirmoji jaunosios kartos dailininkės Linos Žutautės autorinė knyga. Tai yra šios knygos sumanymas, tekstas ir iliustracijos – tos pačios kūrėjos. Knygelė skirta vaikams nuo 3 metų. Tai tipiška paveikslėlių knyga, kiekvienoje jos atlankoje – trumpas kelių sakinių tekstas ir intensyvūs, stilistiškai išraiškingi piešiniai. Žaismingai, panaudojant vaikų literatūroje įprastą sapno-pasakos principą, ugdomas vaiko įprotis tvarkytis, rūpintis savo daiktais. Paskutiniame puslapyje be teksto – subtili užuomina, jog už netvarką Nykštukas gali nubausti ir tėtį... Pirmoji autorinė Linos knyga – tikra puota vaiko akiai: kiek čia visko gali pastebėti, įsižiūrėti, atpažinti ir... paklausinėti. Švelnus istorijos didaktizmas – tikras smagumėlis, o ne trūkumėlis. Paliovę šypsotis ir kikenti nepamirškit pasvarstyti, ką ten renka Nykštukas paskutiniajame piešinyje. Kęstutis Urba

38


Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010)

ATSISKYRĖLIS ANTANĖLIS

Vaikams nuo 2 metų. Lietuvių liaudies dainelė vaikams. Gausiai iliustruota, pateiktos melodijos natos. Ši kartoninė knygelė iliustruota Vaclovo Kosciuškos.

ZUIKIS PUIKIS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Eduardas Mieželaitis

Vaikams nuo 3 metų. Eiliuota Kazio Binkio pasaka, skirta mažiems ir dideliems vaikams. Knygelė iliustruota dailininko Gintaro Jociaus.

BĖGS PELYTĖ VANDENĖLIO

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2011)

Vaikams nuo 3 metų. Gražiausia ir žinomiausia, ne vieną kartą per šešiasdešimt metų išauginusi Eduardo Mieželaičio poema „Zuikis Puikis“. Puikiai žinomos eilės ir nuostabios Vaclovo Kosciuškos iliustracijos.

PASAKOS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Kazys Binkis

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

DU GAIDELIAI

Vaikams nuo 2 metų. Lietuvių liaudies dainelės vaikams. Gausiai iliustruota, pateikiamos melodijų natos.

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Beatrix Potter „Gyveno kartą katė, vardu Rainuolė, ir pasikvietė ji kalaitę, vardu Kunigonė, arbatos gerti..." Neklaužada triušiukas Petriukas, rūpestingoji antis Janina, išdykėliai kačiukai Kumštytė, Mažytė ir Mažiukas, šelmis voveriukas Riešutukas, rūpestingoji ežienė Adatina, vaišingoji Pelė Švaruolė – tai tik keli Potter pasakų personažai, su kuriais susipažinsite šioje stebuklingai iliustruotoje knygoje. Anglų autorė Beatrix Potter yra viena pirmųjų ir garsiausių paveikslėlių knygų kūrėjų, pati rašydavo tekstus, pati juos iliustruodavo. Savo pasakas ji sukūrė daugiau nei prieš šimtą metų. Iki šiol jos džiugina viso pasaulio vaikus ir įkvepia jaunuosius rašytojus bei dailininkus. Iškalbingas faktas, kad viena B. Potter akvarelė aukcione buvo parduota už rekordinę daugiau nei 1 mln. litų sumą. B. Potter pasakose dažniausiai veikia gyvūnai, vaizduojama šeimos, namų aplinka – būtent tai, kas artimiausia mažam vaikui.

39


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

GRAŽIAUSIOS PASAULIO PASAKOS

Grožinė literatūra

PASAKOS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010)

(Alma littera, 2009) Vaikams nuo 4 metų. ... Kartą gyveno Raudonkepuraitė, Coliukė, Ali Baba, Jonukas ir Grytutė, Pelenė, Brėmeno muzikantai... Juos žino viso pasaulio vaikai. Šioje gražiausių pasaulio pasakų rinktinėje – Brolių Grimų, Hanso Kristiano Anderseno, Šarlio Pero, Karlo Kolodžio, taip pat anglų, rytų šalių, rusų pasakos ir Ezopo pasakėčios.

PASAKOS

Vaikams nuo 4 metų. Pelenė, Batuotas Katinas, Auksaplaukė, Bjaurusis Ančiukas, Nykštuko Tomo nuotykiai, Snieguolė ir septyni nykštukai, Aladinas ir stebuklingoji lempa, Džekas ir pupienojas, Raudonkepuraitė, Pinokis – atverskite šią pasakų knygą ir kartu su vaikais atrasite tikrą pasakų lobyną!

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2008) Iliustravo Scott Gustafson Vaikams nuo 4 metų. Tai dešimt populiariausių visų laikų pasakų, parinktų ir nuostabiai iliustruotų dailininko Scotto Gustafsono. Batuotas Katinas, Raudonkepuraitė, Snieguolė, Tomas Nykštukas, trys paršiukai ir kiti iliustracijose tarsi atgiję pasakų personažai ir jų išdykėliški nuotykiai pakerės ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius. Šios gausiai iliustruotos, užburiančios pasakų rinktinės vieta – kiekvieno vaiko knygų lentynoje.

MIŠKO PASAKOS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Tony Wolf

Kitados… buvo stebuklingas miškas. Čia gyveno žvėreliai, nykštukai, milžinai, fėjos, kaukučiai ir… slibinai. Kartu su vaikais paskaitysite, kaip jie draugauja, pramogauja, keliauja ir patiria įvairių nuotykių. Ši spalvinga knygelė skirta vaikams nuo 4 metų.

40


GREITOJI PAGALBA

Grožinė literatūra

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Justinas Marcinkevičius

(Alma littera, 2010) Justinas Marcinkevičius Vaikams nuo 5 metų. Linksma eiliuota Justino Marcinkevičiaus poemėlė, kurią lengvai įsimena net ir mažiausi skaitytojai. Knygelė iliustruota dailininko Gintaro Jociaus.

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS

Vaikams nuo 5 metų. Justino Marcinkevičiaus poema „Greitoji pagalba“ su nuostabiomis Ingos Marčiukaitytės-Ereminienės iliustracijomis!

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

GRYBŲ KARAS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Vytė Nemunėlis Vaikams nuo 5 metų. Poemėlė „Meškiukas Rudnosiukas“ pasakoja apie vieno meškiuko nuotykius, džiaugsmus ir rūpesčius namie, miške, mokykloje. Poemėlėje skleidžiasi sodrus gamtos gyvenimas, kartu čia atpažįstame darnią šeimą, kurioje vienturtis sūnelis auga, mokosi, savo kailiu patiria kasdienybės sunkumus ir grožį. Knygelė iliustruota dailininkės V. S. Stančikaitės.

DAKTARAS AISKAUDA

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Kornejus Čiukovskis Vaikams nuo 5 metų. Pasaka apie gerąjį daktarą Aiskaudą, kuris, nepaisydamas pavojų, leidžiasi kelionėn į Afriką gydyti sergančių žvėrių. Jų laukia susidūrimas su piratais, nauji draugai ir daugybė nuotykių.

41


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

VILNIAUS SIAUBŪNAS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Iš senovės yra išlikę daugybė būtų ir nebūtų istorijų, kurias žmonės vieni kitiems persakydami apipina keisčiausiais atsitikimais. Dažnai ir pats pasakotojas nebežino, ką kur girdėjo, ką knygoj skaitė ar slogiam sapne susapnavo. Štai jums viena istorija apie basiliską – viduramžių miglose gimusią baidyklę gaidžio galva ir gyvatės uodega, varlės akimis ir žudančiu žvilgsniu. Nebijokite, tai nutiko Vilniuje labai labai seniai... Vaikams nuo 5 metų.

JŪRATĖ IR KASTYTIS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009)

Jei paėmei į rankas gintaro gabalėlį, tau nesunku įsivaizduoti, kiek jam daug teko patirti – buvo daužomas ir glostomas bangų, kaitinamas saulės, šaldomas speigo. Ne ką trumpesnį kelią sklido ir legendos, vis kitaip persakomos, vis kitokių spalvų prisirinkdamos iš pasakotojų. Legenda „Jūratė ir Kastytis“ pasakoja apie nenumaldomą laimės troškimą, apie meilę kaip dovaną, apie laimę ir mirtį... Vaikams nuo 5 metų.

NĖ VELNIO NEBIJAU

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2008) Parengė Aldona Liobytė „... IR TAIP SUKIOJOSI VELNIAS PO ŽMOGAUS TROBĄ IR LAUKĄ, PO JAUJĄ IR PO PIRTĮ, lindėjo po akmeniu, sekė iš paskos į medžioklę ir žūklę, dalyvaudavo vestuvėse ir subuvimuose, šokindavo merginas, leisdavo savo vaikus su žmonių vaikais žaisti. Velnias materialus, apčiuopiamas, kaip ir kitos žemesniosios mitologinės būtybės, jis tvirtas, kaip kadaise milžinas, jis gali vienu mostu darbus nudirbti, paskolinti žmogui pinigų, jis gali su žmogum galynėtis ir visada būti įveiktas, nurungtas, išjuoktas, jis bijo žmogaus gudrumo, apsukrumo, proto, bet dar labiau bijo Perkūno.“ Aldona Liobytė

42


Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Vytautas Misevičius „Kai aš mažas buvau" – mažo, visai mažutėlio Danuko Dunduliuko nuotykiai, visų kitų nuotykių pradžia. Vaikams nuo 5 metų.

DANUKO DUNDULIUKO NUOTYKIAI

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

DANUKO DUNDULIUKO NUOTYKIAI (PRADŽIA) KAI AŠ MAŽAS BUVAU

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2010) Vytautas Misevičius

Lietuvių rašytojas Vytautas Misevičius (1924–1994) „Danuko Dunduliuko nuotykius“ sukūrė prieš keletą dešimtmečių, todėl vaikai už gerą mokymąsi čia dar gauna penketukus, o ne dešimtukus, arba rublį ledams... Tačiau visais laikais vaikystės džiaugsmai ir įspūdžiai būna panašūs, nestinga smagių, o kartais ir liūdnų nuotykių – kaip ir mūsų herojui Danukui Dunduliukui. Vaikams tikrai patiks skaityti apie jį ir jo kiemo draugus, linksmus, išradingus išdykėlius. Tad smagaus skaitymo! Vaikams nuo 5 metų.

VIENĄ KARTĄ

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Sigitas Poškus

Vaikams nuo 5 metų. Sigitas Poškus (g. 1957) – vienas savičiausių ir įdomiausių šiuolaikinių vaikų rašytojų. Jo kuriamas pasaulis kartais keistas, neįtikėtinas, bet visada šviesus ir jaukus – mažam ir dideliam. Į šią rinktinę sudėtos žaismingai ir meniškai parašytos istorijos, žadinančios vaizduotę, skatinančios įsižiūrėti į šalia esančių „mažųjų padarėlių" pasaulį. Autorius tartum žaidžia žodžių reikšmėmis ir sąskambiais, sąmojingai ir šmaikščiai supindamas lietuvių tautosakos, pasaulio literatūros, šių dienų, ypač pamarios krašto, realijų nuotrupas. Mažiesiems knygos veikėjams – vabalėliams, musėms, žiurkėnams, žvirbliams, varnoms, jūros žuvims – nutinka įvairiausių smagių nuotykių: jie keliauja, filosofuoja, rašo poeziją ir net rezga intrigas. Sigitas Poškus yra pelnęs premiją už svarbiausią metų vaikų literatūros debiutą, jo knygas „Vieną kartą" (2003) ir „Amalgama" (2007) Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius pripažino metų poezijos knygomis vaikams.

43


Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

GILĖS NUOTYKIAI YDŲ ŠALYJE

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Vytautas Petkevičius Šiandien aš tik mašalas, Tik mažytė Gilė, O rytoj aš – Ąžuolas, Ryt – valdovas girių. Gilė – pats jauniausias Girių valdovo Ąžuolo sūnus. Jis išaugo iš žiedelio, kuris susikrovė ant jauniausios Ąžuolo šakelės, jai tebuvo tik trys šimtai trisdešimt metų. Augo tilindžiuodamas ant šakos, galingo tėvo lepinamas, Varlių šeimyną po Ąžuolu erzindamas, paukščiams išdaigas krėsdamas, silpnesnius ir bailesnius už save skriausdamas. O gavęs pirmos klasės pažymėjimą, mažylis „taip pasipūtė, kad nebegalėjo susikalbėti net pats su savimi“. Kadangi jokių išmintingų Girios bičiulių pamokymų Gilė ir girdėti nenorėjo, kartą Gandras, netekęs kantrybės, pakėlė jį nuo žemės ir, plasnodamas galingais sparnais, nuskraidino į niekur neregėtą Ydų šalį... Keliaudamas per Ydų šalį, Gilė patiria daug pavojingų nuotykių, įgauna išminties ir išmoksta nuoširdžiai draugauti. Vaikams nuo 5 metų.

SKUDURINĖS ONUTĖS PASAKĖLĖS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2008) Johnny Gruelle

Kiek nuotykių turėjai patirti, Skudurinuke! Kiek džiaugsmo ir laimės atnešei į šį pasaulį! Kad ir kaip buvo elgiamasi su tavimi, likdavai nuostabiai kantri. Kiek galėtum pamokyti mus meilumo ir ištvermės, turėdama penkiasdešimt devynerių metų išmintį, jei tik mokėtum kalbėti... Tiems milijonams vaikų ir suaugusiems, kurie kadaise mylėjo skudurinę lėlę, skiriu šias pasakėles apie Skudurinę Onutę. Džonis Griuelas

Šioje paties autoriaus iliustruotoje knygoje – nuotaikingos, smagios ir pamokomos istorijos apie Skudurinę Onutę. Ilgus metus praleidusi senelės skrynioje skudurinukė savo vatinėje galvelėje sukaupė daugybę išminties, o saldaininėje širdelėje – gerumo, todėl visada randa išeitį net ir iš didžiausios bėdos. Skudurinės Onutės pasakėlės skirtos vaikams nuo 5 metų.

44


Grožinė literatūra

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2008) Kazys Binkis

Vaikams nuo 5 metų. Dažno tėvelio iš vaikystės žinoma Lietuvos poeto, klasiko Justino Marcinkevičiaus poemėlė vaikams apie nedorėlį vorą, kuris vien tik sau norėjo pasigrobti saulę... Nepakartojamos mėgstamo dailininko Gintaro Jociaus iliustracijos.

KODĖLČIUS

KIŠKIŲ SUKILIMAS

Vaikams nuo 5 metų. Eiliuota Kazio Binkio pasaka tiek mažiems, tiek dideliems. Knygelė iliustruota dailininko Gintaro Jociaus.

Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas

VORO VESTUVĖS (Alma littera, 2010) Justinas Marcinkevičius

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2009) Vytautas Petkevičius

Tai viena mažųjų skaitytojų mėgstamiausių rašytojo V. Petkevičiaus knygų. Ją autorius kūrė net 17 metų, dažnai lankydamasis vaikų darželiuose, mielai bendraudamas su vaikais ir juos stebėdamas. Knygelėje surinkti šimtai mažylių „kodėl“ ir pačių susirasti atsakymai. Taip rašytojas tarsi įėjo į vaikų gyvenimą, parodė, kaip jis „kuria savo pasaulį ir kurdamas vis pasitikslina“.

KIKAS

Grožinė literatūra

(Alma littera, 2011) Č. Torsonas

Spalvinga knygelė apie indėniuko Kiko ir jo draugų nuotykius, skirta vaikams nuo 5 metų.

45


Ikimokyklinis ugdymas. Priesmokyklinis ugdymas  

Ikimokyklinis ugdymas. Priesmokyklinis ugdymas. Katalogas

Ikimokyklinis ugdymas. Priesmokyklinis ugdymas  

Ikimokyklinis ugdymas. Priesmokyklinis ugdymas. Katalogas

Advertisement