Page 1


FIZIKA VIII klasė Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2012) Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga ▪ Uždavinynas

FIZIKA

Ona Vaščenkienė, Irmantas Adomaitis

Vadovėlio kaina 39,90 Lt Naujas serijos Šok vadovėlis Fizika VIII klasei padės mokiniams ir mokytojams išlaisvinti vieniems kitų kūrybingumą ir išradingumą. Svarbiausias šio vadovėlio bruožas – teorinių žinių taikymas praktiškai. Mokiniams parodoma, kad fizikos reiškinių gausu mūsų aplinkoje, todėl ir fizikos žinių prireikia kasdien – atliekant buities darbus, poilsiaujant, sportuojant ir net paprasčiausiai žaidžiant. Vadovėlio teorija grindžiama praktiniais bandymais ir mokinių kasdiene patirtimi. Atlikdami vadovėlyje aprašomus nedidelius tiriamuosius darbus, mokiniai patys stebi fizikos reiškinius ir įsitikina fizikos dėsnių tikrumu. Kad jaustųsi tikrais mokslininkais, tyrėjais, mokiniai nebūtinai privalo turėti specifinių prietaisų ar sėdėti laboratorijose – tereikia paprasčiausių buitinių priemonių, nurodytų kiekvieno bandymo aprašyme. Norintys atlikti sudėtingesnius bandymus, gali naudotis gausiomis nuorodomis į skaitmeninius mokymosi objektus internete. Jais remdamiesi mokiniai galės ir namie atlikti virtualiuosius bandymus, stebėti ir nagrinėti pateiktis – tai ne tik palengvins fizikos mokymąsi, bet ir sužadins mokinių smalsumą bei domėjimosi fizika motyvaciją. Spalvingos vadovėlio iliustracijos ne tik traukia akį, bet ir padeda lengviau suprasti vadovėlio tekstą, žaismingai ir vaizdžiai pateikia svarbią informaciją, kurią dėl to lengviau įsiminti. O įsivertinti, kaip pavyko suprasti mokomąją medžiagą, padeda kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai bei užduotys ir tiriamieji darbai. Rengdamiesi kontroliniams darbams, mokiniai galės patys įsivertinti įgytas žinias ir gebėjimus. Jei gauti rezultatai jų netenkins, grįš prie reikiamo vadovėlio skyriaus ir „užlopys“ pastebėtas žinių spragas. Vadovėlis skatina mokinius ne pasyviai gauti informacijos, bet patiems imtis veiklos: tyrinėti, gilintis, bendrauti, bendradarbiauti, ieškoti atsakymų į vadovėlyje keliamus ar patiems iškilusius klausimus – kryptingai mokytis fizikos ir įgyti visose gyvenimo srityse svarbių bendrųjų gebėjimų.

TURINYS Apie vadovėlį 1 skyrius. Judėjimas 1. Kas yra judėjimas? 2. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas 3. Kaip išmatuoti kelią? 4. Tolygusis ir netolygusis judėjimas 5. Kaip apskaičiuoti vidutinį judėjimo greitį? 6. Tolygiai kintamas judėjimas 7. Mokomės spręsti uždavinius 8. Kaip tirti judėjimą? 2 skyrius. Sąveikos dėsniai 1. Kas yra inercija? 2. Kito kūno poveikis – jėga 3. Nuo ko priklauso kūno pagreitis? 4. Koks poveikis, toks ir atoveikis 5. Mokomės spręsti uždavinius 6.Ar pasitvirtina Niutono dėsniai? 3 skyrius. Jėgų rūšys 1. Visuotinė trauka. Sunkis 2. Masės centras 3. Tamprumo jėga 4. Svoris

1

5. Trintis: padeda ar trukdo? 6. Nuo ko priklauso trinties jėga? 7. Kai kūną veikia kelios jėgos... 8. Jėgos momentas 9. Nuo ko priklauso kūno pusiausvyra? 10. Mokomės spręsti uždavinius 11. Kaip veikia liftas?

2. Nuo ko priklauso Archimedo jėga? 3. Kodėl neskęsta laivai ir skraido oro balionai? 4. Kokiomis sąlygomis kūnai plūduriuoja? 5. Mokomės spręsti uždavinius 6. Kaip pagaminti karšto oro baliono ir povandeninio laivo modelius?

4 skyrius. Slėgis 1. Kietųjų kūnų slėgis 2. Skysčių ir dujų slėgis 3. Skysčio slėgis į indo dugną ir sieneles 4. Susisiekiantieji indai 5. Kaip išmatuoti skysčių ir dujų slėgį? 6. Kaip pritaikomas skysčių ir dujų slėgis? 7. Atmosferos slėgis 8. Kaip matuojamas atmosferos slėgis? 9. Mokomės spręsti uždavinius 10. Kaip pasigaminti fontaną?

6 skyrius. Mechaninis darbas ir energija 1. Kada atliekamas mechaninis darbas? 2. Galia 3. Kaip palengvinti darbą? 4. Ar Archimedas galėjo pajudinti Žemę? 5. Kaip veikia keliamasis kranas? 6. Kuo panašūs laiptai ir viadukas? 7. Ar visas darbas naudingas? 8. Energija 9. Sąveikos energija 10. Judėjimo energija 11. Mechaninės energijos virsmai ir tvermė 12. Mokomės spręsti uždavinius 13. Kaip kūnai perduoda energiją vieni kitiems?

5 skyrius. Kūnai skysčiuose ir dujose 1. Kodėl skysčiuose ir dujose kūnai yra lengvesni?

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

7 skyrius. Svyravimai ir bangos 1. Pasikartojantys judesiai 2. Kaip apibūdinti svyravimą? 3. Skersinės ir išilginės bangos 4. Kaip apibūdinti bangą? 5. Kodėl kosmose tylu? 6. Ar įmanoma aplenkti garsą? 7. Garso savybės 8. Negirdimas garsas 9. Mokomės spręsti uždavinius 10. Kur mokykloje triukšmas didžiausias? Projektas Gimtinė pro rasos lašą Mokymosi žingsniai 1. Kaip parengti stendinį pranešimą? 2. Kaip kurti kompetencijos aplanką? Žodžių bankas Formulių bankas

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

3


FIZIKA JUDĖJIMAS IR JĖGOS XI–XII klasė FIZIKA

Vadovėlis (Šviesa, 2012) Palmira Pečiuliauskienė Vadovėlio kaina 39,90 Lt Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei, leidžiamas penkiomis knygomis. Pirmosios dvi Judėjimas ir jėgos bei Makrosistemos pasirodys 2012 metais, o kitas tris – Elektra ir magnetizmas, Svyravimai ir bangos, Modernioji fizika ir astronomija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėlio paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, jais domėtųsi, tyrinėtų ir atrastų jų paaiškinimus. Ši veikla formuoja bendrąsias pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas kompetencijas. Vadovėlis parašytas atsižvelgiant į Fizikos vidurinio ugdymo bendrąsias programas (2011 m.), šiuolaikines mokymosi teorijas (konstruktyvizmą, humanizmą), remiantis ilgalaike pedagoginės veiklos bendrojo ugdymo mokykloje ir Lietuvos edukologijos universitete patirtimi bei anksčiau parengtais dviem fizikos vadovėliais XI klasės mokiniams. Vadovėlis pritaikytas ir nuosekliam, ir moduliniam fizikos mokymui. Jį gali naudoti ir bendrąjį, ir išplėstinį kursą pasirinkę mokiniai. Išplėstinio kurso temos žymimos vadovėlyje numatytais sutartiniais ženklais. Vadovėlis parengtas taip, kad, praleidus išplėstinam kursui skirtą medžiagą, išlieka nuoseklus tekstas bendrąjį kursą pasirinkusiems mokiniams. Vadovėlį sudaro įvadas, fizikos skyriai, laboratoriniai darbai, priedai. Fizikos skyriaus struktūra yra tokia: temos, užduotys, skyreliai Mokomės savarankiškai spręsti uždavinius ir Pasitikrinkite pažangą, papildantys sunkesnes temas, užduotys kiekvieno skyriaus pabaigoje papildomam skaitymui, tarpdalykinis projektas, baigiamoji skyriaus santrauka. Temų mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologinius ir didaktinius reikalavimus. Mokytis pradedama sužadinant teigiamą mokymosi motyvaciją nagrinėjamo reiškinio atžvilgiu. Motyvaciją skatina konkrečių pavyzdžių, aptinkamų artimiausioje aplinkoje, nagrinėjimas, jų modeliavimas eksperimentiniu metodu arba virtualiojoje erdvėje, probleminių situacijų sudarymas. Vadovėlio temos susideda iš nedidelės apimties, aiškiai išskirtų potemių. Mokomoji medžiaga, skaidoma į nedidelės apimties potemes, lengviau suvokiama. Vadovėlio didaktinė sandara grindžiama mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymu ir tarpdalykiniais ryšiais. Atlikdami įvairias užduotis, tarpdalykinius projektus, mokiniai mokosi pastebėti mechaniką gyvojoje gamtoje, skaityti bičių judėjimo trajektorijų informaciją, gvildenti potvynių elektrinių veikimo principus, aiškinasi, kaip veikia ir kur naudojama Globalinio Pozicijavimo Sistema (Global Positioning System = GPS), susipažįsta su kitais moderniųjų technologijų taikymo praktikoje pavyzdžiais, pratinasi bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti, kurti ir atrasti.

4

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


FIZIKA Vadovėlio atlanka (p. 30–31)

TURINYS Mielieji mokiniai! Metodologiniai fizikos klausimai 1. Fizikinis pasaulis ir jo pažinimas 2. Fizikos mokslo raida pasaulyje ir Lietuvoje MECHANIKA 1. Bendrosios žinios apie judėjimą. Tolygusis tiesiaeigis judėjimas 1.1. Mechanikos samprata. Slenkamasis judėjimas. Materialusis taškas 1.2. Kūno trajektorija, nueitas kelias ir poslinkis. Atskaitos sistema 1.3. Vektorius, jo projekcijos. Poslinkis – vektorinis dydis 1.4. Vektorių sudėtis ir atimtis. Vektorių sumos projekcija 1.5. Tolygusis tiesiaeigis judėjimas 1.6. Tolygiojo tiesiaeigio judėjimo grafinis vaizdavimas 1.7. Mechaninio judėjimo reliatyvumas 1.8. Gyvosios gamtos kinematika: kelias, greitis, trajektorijos Skyriaus „Bendrosios žinios apie

1

judėjimą. Tolygusis tiesiaeigis judėjimas“ apibendrinimas 2. Netolygusis judėjimas 2.1. Netolygusis judėjimas. Netolygiai judančio kūno greitis 2.2. Tolygiai kintamas judėjimas. Tolygiai kintamai judančio kūno greitis 2.3. Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis 2.4. Kūnų laisvasis kritimas 2.5*. Vertikaliai ir horizontaliai mesto kūno judėjimas 2.6*. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimo lygtys 2.7*. Kampu į horizontą mesto kūno lėkio trukmė, lėkio nuotolis ir pakilimo aukštis 2.8. Transporto priemonių raidos istorija Skyriaus „Netolygusis judėjimas“ apibendrinimas 3. Kūnų judėjimas apskritimu. Kreivaeigis judėjimas 3.1. Kūno sukimosi periodas ir dažnis. Apskritimu judančio kūno koordinatės 3.2*. Apskritimu judančio kūno poslinkis ir greitis 3.3. Apskritimu tolygiai judančio

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

kūno pagreitis 3.4*. Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje. Keplerio dėsniai Skyriaus „Kūnų judėjimas apskritimu. Kreivaeigis judėjimas“ apibendrinimas 4. Judėjimo dėsniai 4.1. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinės ir neinercinės atskaitos sistemos 4.2. Kūnų sąveika. Kūnų inertiškumas 4.3. Kūno masė, jos matavimas 4.4. Jėga, jos matavimas 4.5. Antrasis Niutono dėsnis 4.6. Trečiasis Niutono dėsnis 4.7. Potvyniai ir atoslūgiai. Atsinaujinanti potvynių energija Skyriaus „Judėjimo dėsniai“ apibendrinimas 5. Jėgos gamtoje 5.1. Tamprumo jėga 5.2. Visuotinės traukos jėga 5.3. Visuotinės traukos dėsnis 5.4. Sunkis 5.5. Dirbtinių Žemės palydovų judėjimas 5.6. Kūno svoris. Nesvarumas 5.7. Slydimo trinties jėga. Trinties mažinimo būdai

5.8*. Rimties trinties jėga 5.9*. Kelių jėgų veikiamo kūno judėjimas nuožulniąja plokštuma 5.10*. Surištų kūnų judėjimas 5.11*. Įcentrinė ir išcentrinė jėga 5.12*. Keliamoji jėga 5.13. Dirbtinių Žemės palydovų vaidmuo praktinėje veikloje Skyriaus „Jėgos gamtoje“ apibendrinimas 6. Tvermės dėsniai mechanikoje 6.1. Judesio kiekis 6.2. Judesio kiekio tvermės dėsnis 6.3*. Reaktyvusis judėjimas 6.4. Mechaninis darbas 6.5. Mechaninė galia 6.6. Kūno kinetinė energija. Vėjo energijos naudojimas 6.7. Kūno potencinė energija 6.8. Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose 6.9. Naudingumo koeficientas 6.10. Linksmųjų kalnelių fizika Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas Laboratoriniai darbai Priedai Dalykinė ir pavardžių rodyklė Literatūra Iliustracijų šaltiniai

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

5


FIZIKA MAKROSISTEMOS XI–XII klasė FIZIKA

Vadovėlis (Šviesa, 2012) Palmira Pečiuliauskienė Vadovėlio kaina 39,90 Lt Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei. Jo paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, jais domėtųsi, tyrinėtų ir atrastų jų paaiškinimus. Ši veikla formuoja bendrąsias pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas kompetencijas. Vadovėlis parašytas atsižvelgiant į Fizikos vidurinio ugdymo bendrąsias programas (2011 m.), šiuolaikines mokymosi teorijas (konstruktyvizmą, humanizmą), remiantis ilgalaike pedagoginės veiklos bendrojo ugdymo mokykloje ir Lietuvos edukologijos universitete patirtimi bei anksčiau parengtais dviem fizikos vadovėliais XI klasės mokiniams. Vadovėlis pritaikytas ir nuosekliam, ir moduliniam fizikos mokymui. Jį gali naudoti ir bendrąjį, ir išplėstinį kursą pasirinkę mokiniai. Išplėstinio kurso temos žymimos vadovėlyje numatytais sutartiniais ženklais. Vadovėlis parengtas taip, kad, praleidus išplėstinam kursui skirtą medžiagą, išlieka nuoseklus tekstas bendrąjį kursą pasirinkusiems mokiniams. Vadovėlis susideda iš šių dalių: įvadas, fizikos skyriai, laboratoriniai darbai, priedai. Fizikos skyriaus struktūra yra tokia: temos, užduotys, skyreliai Mokomės savarankiškai spręsti uždavinius ir Pasitikrinkite pažangą, papildantys sunkesnes temas, užduotys kiekvieno skyriaus pabaigoje papildomam skaitymui, tarpdalykinis projektas, baigiamoji skyriaus santrauka. Temų mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologinius ir didaktinius reikalavimus. Mokytis pradedama sužadinant teigiamą mokymosi motyvaciją nagrinėjamo reiškinio atžvilgiu. Motyvaciją skatina konkrečių pavyzdžių, aptinkamų artimiausioje aplinkoje, nagrinėjimas, jų modeliavimas eksperimentiniu metodu arba virtualiojoje erdvėje, probleminių situacijų sudarymas. Vadovėlio temos susideda iš nedidelės apimties, aiškiai išskirtų potemių. Mokomoji medžiaga, skaidoma į nedidelės apimties potemes, lengviau suvokiama. Vadovėlio didaktinė sandara grindžiama mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymu ir tarpdalykiniais ryšiais. Atlikdami įvairias užduotis, tarpdalykinius projektus, mokiniai žavėsis nanotechnologijomis ir jų taikymu praktikoje, sužinos, kaip jos naudojamos šviesą spinduliuojantiems tranzistoriams, išmaniesiems telefonams gaminti, supras, kaip veikia geoterminio šildymo sistema, kaip tinkamai apšiltinti pastatus, kur naudojami skystieji kristalai, kompozitai. Mokiniai mokysis bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti, kurti ir atrasti.

6

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


FIZIKA Vadovėlio atlanka (p. 26–27)

TURINYS Pratarmė Šiluminiai reiškiniai 1. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai 1.1. Makrosistemų fizikos samprata. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindiniai teiginiai 1.2. Medžiagos kiekis. Molekulių masė 1.3. Idealiosios dujos. Jų molekulių greitis 1.4. Idealiųjų dujų slėgis. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis 1.5. Temperatūra ir jos matavimas 1.6. Absoliučioji temperatūra – molekulių vidutinės kinetinės energijos matas. Temperatūrų skalės 1.7. Idealiųjų dujų būsenos lygtis 1.8. Idealiųjų dujų būsenos lygties taikymas 1.9. Nanotechnologija ir jos taikymas praktinėje veikloje Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

1

2. Medžiagos būsenos. Garai ir skysčiai 2.1. Medžiagos būsenos 2.2. Garai. Sotieji garai ir jų savybės 2.3. Virimas. Kritinė temperatūra 2.4. Oro drėgnis 2.5. Oro drėgnio matavimas 2.6. Paviršiaus įtemptis. Paviršiaus įtempties jėga 2.7. Drėkinimas ir nedrėkinimas 2.8. Kapiliariniai reiškiniai 2.9. Orų stebėjimas. Meteorologija Skyriaus „Medžiagos būsenos. Garai ir skysčiai“ apibendrinimas 3. Kietųjų kūnų sandara. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai 3.1. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai 3.2. Skystieji kristalai ir jų naudojimas 3.3. Cheminiai ryšiai kristaluose. Kristalų defektai 3.4. Kietųjų kūnų deformacijos rūšys 3.5. Kietųjų kūnų mechaninės savybės 3.6. Tempimo diagrama 3.7. Kompozitai

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Skyriaus „Kietųjų kūnų sandara. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai“ apibendrinimas 4. Termodinamika 4.1. Termodinamikos samprata. Kūnų vidinė energija 4.2. Vidinės energijos kitimas. Šilumos kiekis 4.3. Faziniai virsmai 4.4. Darbas termodinamikoje 4.5. Pirmasis termodinamikos dėsnis 4.6. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas. Šilumos balanso lygtis 4.7. Antrasis termodinamikos dėsnis 4.8. Šiluminiai varikliai. Šiluminių variklių naudingumo koeficientas 4.9. Vidaus degimo variklių keliama tarša Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas Laboratoriniai darbai Priedai Literatūra Dalykinė ir pavardžių rodyklė Iliustracijų šaltiniai

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

7


FIZIKA

FIZIKA

VII klasė

VII klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Vadovėlis (s. Šok. Šviesa, 2011)

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

Arvydas Kanapickas, Rigonda Skorulskienė

FIZIKA

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (P. Pečiuliauskienė). 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis ▪ Laboratoriniai darbai ▪ ir eksperimentinės užduotys ▪ (R. Čekianienė) ▪ Uždavinynas (J. Blažienė, ▪ V. Šlekienė) ▪ Testai

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis ▪ sąsiuvinis (L. Gražienė, R. Skorulskienė) ▪ Mokytojo knyga (R. Skorulskienė) ▪ Uždavinynas (L. Gražienė, ▪ R. Skorulskienė) Vadovėlio kaina 39,90 Lt

Vadovėlio kaina 24,90 Lt

FIZIKA

FIZIKA

VIII klasė

VIII klasė

NAUJIENA

Vadovėlis (Šviesa, 2009)

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2012)

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

Ona Vaščenkienė, Irmantas Adomaitis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (P. Pečiuliauskienė). 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Laboratoriniai darbai ▪ ir eksperimentinės užduotys ▪ (R. Čekianienė) ▪ Uždavinynas (L. Ragulienė, ▪ V. Šlekienė)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai. ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Uždavinynas ▪ Mokytojo knyga

Plačiau p. 3. Vadovėlio kaina 39,90 Lt

Vadovėlio kaina 24,90 Lt

FIZIKA

IX klasė

FIZIKA

IX klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2010)

Vadovėlis (Šviesa, 2005)

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

Vladas Valentinavičius

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ (P. Pečiuliauskienė) ir 2-asis ▪ (Z. Šliavaitė) sąsiuvinis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (P. Pečiuliauskienė, V. Valentinavičius). ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (P. Pečiuliauskienė, ▪ V. Valentinavičius) ▪ Uždavinynas (S. Jakutis, ▪ V. Šlekienė, J. Blažienė) ▪ Laboratoriniai darbai (A. Kairienė) ▪ Testai (P. Pečiuliauskienė, ▪ V. Valentinavičius)

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

FIZIKA

FIZIKA

X klasė

X klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2011)

Vadovėlis (Šviesa, 2006)

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

Vladas Valentinavičius

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ (P. Pečiuliauskienė) ir 2-asis ▪ (Z. Šliavaitė) sąsiuvinis

Vadovėlio kaina 39,90 Lt

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuviniai (P. Pečiuliauskienė, ▪ V. Valentinavičius). 1-asis ir 2-asis ▪ sąsiuvinis ▪ Uždavinynas (J. Blažienė, S. Jakutis, ▪ J. Sitonytė) ▪ Laboratoriniai darbai (A. Kairienė) ▪ Testai (P. Pečiuliauskienė, ▪ V. Valentinavičius) Vadovėlio kaina 39,90 Lt

8

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


25

FIZIKA XI–XII klasė Judėjimas ir jėgos

NAUJIENA

FIZIKA XI–XII klasė Makrosistemos

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

Palmira Pečiuliauskienė

Palmira Pečiuliauskienė

NAUJIENA

Plačiau p. 6–7.

Vadovėlio kaina 39,90 Lt

Vadovėlio kaina 39,90 Lt

FIZIKA

Plačiau p. 4–5.

FIZIKA XII klasė Bendrasis kursas

FIZIKA Išplėstinis kursas

Vadovėlis (Šviesa, 2006)

Vadovėlis (Šviesa, 2009)

Alfonsas Rimeika, Palmira Pečiuliauskienė

Alfonsas Rimeika, Palmira Pečiuliauskienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai ▪ (P. Pečiuliauskienė). ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Uždavinynas (S. Vičas) ▪ Laboratoriniai darbai (A. Kairienė) ▪ Testai (S. Vičas)

XII klasė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 39,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

FIZIKA (s. Prieš egzaminą, Šviesa, 2010) Albinas Ivanauskas, Stasys Jurėnas

Papildoma mokomoji literatūra

FIZIKA Prisiminkime ir pakartokime (s. Į egzaminą – be baimės! Šviesa, 2006)

Papildoma mokomoji literatūra

Albinas Ivanauskas, Stasys Jurėnas

FIZIKOS LENTELĖS, FORMULĖS, DYDŽIAI (Šviesa, 2007) Sudarė Zita Šliavaitė

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Papildoma mokomoji literatūra

Papildoma mokomoji (Alma littera, 2009) literatūra Roma Greičiūtė, Danutė Miklienė, Danguolė Zigmuntavičienė, Petras Lozda, Alvida Lozdienė, Honorata Malevska, Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė, Valentina Dagienė, Viktoras Dagys, Inga Žilinskienė

MOKINIO ŽINYNAS V–XII KLASEI

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

9


GAMTA IR ŽMOGUS

Interneto svetainė V–VI klasei

Elektroninis projektas Gamta ir žmogus. Integruotas gamtos mokslų kursas 5–6 klasei yra pasaulinio geriausio elektroninio turinio konkurso World Summit Award (WSA) nugalėtojas. Kursas patobulintas, ištaisyti pastebėti netikslumai: ▪ Demonstracinių objektų ir laboratorinių darbų grupėje: suvienodintas valdymas naudojant animacijos mygtukus ekrano apačioje. Patobulinta kai kurių MO vizualinė dalis. ▪ Tobulesnė animacijos atidarymo per visą ekraną funkcija (rodomas informacinis pranešimas). ▪ Testo klausimų grupėje: praėjusiais metais papildomai sukurti ir įdiegti klausimai sujungti su buvusiais klausimais. Neteisingai atsakius į klausimą, pateikiama nuoroda „Kur paskaityti“. Patobulinta testų sudarymo ir paleidimo funkcija. ▪ Enciklopedijoje ir žodyne daugiau straipsnelių iliustruota nuotraukomis ir piešiniais. ▪ Padidintas animacinių objektų teksto šriftas (atsiminkite, kad prireikus galite naudoti įdiegtą virtualiąją lupą).

Interneto svetainė VII–VIII klasei

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pagal projekto vykdytojo parengtą turinį Šviesos leidykla sukūrė interaktyvių mokymosi objektų svetainę. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių mokinių pasiekimų reikalavimais.

FIZIKA

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6

GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 7–8 KLASEI http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Gamtos mokslų kurso 60 temų yra sukurti 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvūs demonstraciniai objektai, tiriamieji darbai, užduočių lapai. Jie skiriami mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų ir integruotų dalykų. Mokiniai savarankiškai arba mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgalaikius ir trumpalaikius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie visų mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys turi įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Interneto svetainėje atliktas užduotis jis gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skiriami ne tik dalykinėms, bet ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Taip pat yra parengtas svetainės naudotojo vadovas.

ELEKTROMAGNETIZMAS IR KINTAMOJI SROVĖ

Interneto svetainė IX−X klasei

http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects

Šios kompiuterinės mokomosios priemonės idėja – vaizdžiai parodyti tokius reiškinius, kurių tiesiogiai pamatyti negalime, tačiau galime išmatuoti ar stebėti kitokiais būdais. Tai elektromagnetinės bangos, magnetinis laukas, radijo bangos ir kt. Kompiuterinėje mokomojoje priemonėje pateikiama 19 įgarsintų virtualiųjų demonstracinių objektų. Prie kiekvieno objekto yra po testą žinioms pa(si)tikrinti ir užduočių savarankiškai mokytis.

INTERAKTYVŪS MOKYMOSI OBJEKTAI

Interneto svetainė I−IV gimnazijos klasei

http://mkp.emokykla.lt/imo

10

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Interneto svetainėje pateikiama 240 interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų. Demonstraciniai ir modeliavimo objektai skiriami šešiems mokomiesiems dalykams: biologijai, chemijai, fizikai, istorijai, matematikai, lietuvių kalbai. Vykdant projektą Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose daugialypės terpės pagrindu sukurti mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto vykdytoja – Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija. Šia kompiuterinę mokomąją priemonę rasite Švietimo informacinių technologijų centro portale http://mkp.emokykla.lt/imo.


FIZIKA vidus 210x297  

Vadovėlis skatina mokinius ne pasyviai gauti informacijos, bet patiems imtis veiklos: tyrinėti, gilintis, bendrauti, bendradarbiauti, ieškot...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you