Page 1

Verksamhetsber채ttelse 2012


Verksamheten i korthet • • • • • •

Kommunikatörsyrket utvecklas och branschen växer Antalet medlemmar ökar Fortsatt hög aktivitet i regionala nätverk Utbildningsverksamheten påverkades av lågkonjunkturen Omsättningen något lägre än föregående år Vinsten ökade till 835 171 kronor

Nytt namn – samma vision Under 2012 bytte Sveriges Informationsförening namn till Sveriges Kommunikatörer. Uppdraget är i många stycken detsamma som när verksamheten startades för över 60 år sedan, nämligen att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll. Idag försöker vi åstadkomma detta genom att erbjuda en attraktiv mötesplats för kommunikatörer vare sig den är i form av fysiska möten eller i ett digitalt format. Sveriges Kommunikatörers vision, Fler och mer kommunikativa organisationer, är i högsta grad levande och utgör grunden för alla satsningar och aktiviteter som har genomförts under året.

Branschen växer Trots en vikande marknad generellt ökade branschen med 10 % under 2011. Informationsindex, som presenterades av Sveriges Kommunikatörer och Precis i mars, visade att branschen omsatte 38 miljarder kronor under 2011 och det som växte mest var samhälls– och internkommunikation. Digitala kanaler tog en rejäl del av mediekakan och står nu för 17 % av de egna kanalerna. Under den senaste tioårsperioden har yrkesrollen utvecklats och har idag en central funktion i de flesta organisationer. Yrket har breddats och omfattar idag delaktighet i utveckling av affärsstrategi- och plan, förändringsprocesser, marknads-, finansiella- eller politiska utmaningar, produktutveckling och kriser. Vi har gått ifrån att vara budskapshanterare till att vara djupt involverade i organisationens utveckling och involverad i så gott som samtliga övergripande processer, ibland som deltagare och ibland som ansvariga. Vi uppskattar att det i Sverige idag finns ungefär 20 000 kommunikatörer.

Sveriges Kommunikatörer växer Under de senaste sex åren har Sveriges Kommunikatörer vuxit. Så också i år då antalet medlemmar ökade med 3,9 procent vilket medför att föreningen nu består av 5 777 medlemmar. Under året har två rekryteringskampanjer genomförts. Medlemsstatistik – 5 år Ordinarie medlemmar Studerande Associerade företag

2012 5398 388 51

2011 5302 258 72

2010 5070 257 74

2009 4940 151 74

2008 4778 180 75


Sveriges Kommunikatörer är en individuell yrkesförening och som sådan är själva erbjudandet till medlemmarna det som är i särklass allra viktigast. Under året har erbjudandet utvecklats och består idag av; • • • •

Möjlighet att påverka i en organisation som verkar för yrkets utveckling Tillgång till kostnadsfria nätverksträffar runt om i Sverige Möjlighet att delta i olika professionella nätverk till ett förmånligt pris 25 % rabatt på utbildningar och platsannonser

Dessutom erbjuds medlemmarna tillgång till juridisk rådgivning och rabatt på ett antal utvalda olika medier. Ett projekt har startats under året för att förbättra kvaliteten i medlemsregistret. Eftersom många medlemmar byter arbete frekvent är risken hög att det uppstår onödiga medlemstapp på grund av svårigheter att hålla medlemsregistret optimalt uppdaterat. Arbetet med att förbättra och utveckla den nya webbplatsen har fortsatt. Särskilt fokus har legat på att utveckla vår närvaro i sociala medier och sökmotoroptimering. Resultatet är att vi har bättre och relevantare sökresultat och söktrafiken har ökat från 35 % till 42 % (oktober 2012-januari 2013) Webben har cirka 12 500 unika besökare per månad, 3 600 följare på Twitter och 3 150 gillare på Facebook. Föreningen arbetar också med Slideshare, Flickr och YouTube. Föreningens Kloutscore (genomslag och inflytande i sociala medier) ligger på 61 (av 100 möjliga), samma som Aftonbladet, DN Debatt och Miljöpartiet. Vi har också provat nya format av redaktionellt material, till exempel podcasts, och fortsatt att arbeta med rörlig bild.

Fortsatt hög aktivitet i nätverken Under 2012 har 177 (154) nätverksträffar anordnats runt om i Sverige med totalt 2 174 deltagare (2 531). Dessa träffar har möjliggjorts genom ett mycket stort engagemang av ideellt verksamma programgrupper och sammankallande i erfanätverken. Dessa cirka 50 medlemmar har ansvarat för en av de viktigaste uppgifterna inom föreningen, nämligen att erbjuda attraktiva mötesplatser. Under året har en ny nätverksform lanserats, det professionella nätverket, som mot en avgift erbjuder en mer strukturerad kunskapsöverföring under en begränsad period med dedikerade ledare. Nätverk med temat kommunikativt ledarskap har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utbildning påverkade av lågkonjunkturen 2012 präglades av en svag konjunktur. Det populära och prestigefyllda Communications Executive Program, CEP, genomfördes för fjortonde året i rad, dock med färre deltagare än normalt. Under året har deltagarantalet på kurserna och seminarierna generellt varit lägre.


Det berodde delvis på lägre utbildningsbudgetar i företag och organisationerna, delvis på hårdare konkurrens på utbildningsmarknaden. Eftersom utbildningsverksamheten ska bidra till möjligheten att bedriva föreningens yrkesrelaterade satsningar har målet varit att försöka kompensera intäktstappet för CEP genom att genomföra ett ökat antal kurser. Denna strategi har bidragit till att intäkterna för utbildning är något högre än 2011. En viktig nyhet var utvecklingen av SKR, Svensk Kommunikationsrätt, som är en diplomerad utbildning i juridik för kommunikatörer. Kursen fulltecknades direkt och förhoppningen är att kunna genomföra minst två utbildningar per år med start 2013. Totalt har 61 (46) kurser och seminarier genomförts samt flera program och professionella nätverk. Sammanlagt deltog 933 (851) medlemmar i någon form av kompetensutveckling. Ett mål är 25 % förnyelsegrad av antalet utbildningar. För 2012 var förnyelsegraden 30 % procent. Kvalitetsmålet för utvärderingarna är 4,8 och årets utvärderingsresultat blev för första gången 5.0 (av 6 möjliga).

Forskning Kommunikativt ledarskap En av de viktigaste strategierna för att bli en kommunikativ organisation är att utveckla ledarnas kommunikativa förmåga. Under året har Sveriges Kommunikatörer fortsatt att stödja forskningsprojektet som bedrivs vid Mitthögskolan i Sundsvall som berör just denna viktiga utmaning.

Andra projekt Sveriges Kommunikatörer har också bistått andra forskningsinsatser med tid och faktaunderlag, bland annat en doktorand vid Mittuniversitetet och studenter vid Linnéuniversitetet.

Stora kommunikatörspriset Under 2012 arbetades Stora Informationspriset om till Stora Kommunikatörspriset, som lyfter fram en kommunikatör eller en grupp av kommunikatörer som under året gjort en stor kommunikativ insats och som på ett tydligt sätt visar hur ett väl genomfört kommunikationsarbete bidrar till att nå verksamhetens mål. En jury utsågs och nomineringstiden pågick under hela hösten. Priset delas ut den 21 mars 2013.

Stödjande företag och organisationer För att utveckla relationen med företagen utvecklades under 2012 företagsmedlemskapet som nu erbjuds i ett guld- och ett silvermedlemskap. Ett antal förmåner som möjligheten av att vara värd på ett evenemang samt rabatter på olika produkter har medfört att 51 företag blivit partners i olika former och stödjer därmed verksamheten. Av dessa är tre guldmedlemmar.


Samarbeten Finforum I december genomförde Sveriges Kommunikatörer tillsammans med FAR, SFF och Nasdaq OMX evenemanget Finforum. Vi genomförde två mycket uppskattade parallellseminarier om bankkommunikation och investerarrelationer.

Almedalen Föreningen närvarade och bevakade under Almedalsveckan och kontrakterade kommunikatörer som bloggade från aktiviteterna i Visby.

Positivt ekonomiskt resultat Den konsoliderade omsättningen för föreningen och dess dotterbolag blev 16,8 Mkr, vilket var något lägre än 2011 då omsättningen var 17 Mkr. Det konsoliderade resultatet blev efter skatt blev 835 171 kr jämfört med - 3 705 107miljoner kronor föregående år. Minusresultatet föregående år berodde på ett ITprojekt som syftade till att utveckla föreningens webb - och affärssystem. Finansnettot för året uppgick till 112 394 (192 739). Bolagets långsiktiga kapitalförvaltning finns särskilt beskriven i den konsoliderade sammanställningen för föreningen och bolaget, not 7.

Ledning och styrelse Sveriges Kommunikatörers kontor har sex medarbetare. Under 2012 har styrelsens ordförande, Cecilia Schön Jansson, lett verksamheten. Styrelsen har bestått av följande medlemmar; • • • • • • • • • • • •

Cecilia Schön Jansson, Ordförande Per Mossberg, Vice ordförande, PostNord AB Viktoria Bergman, E.ON Sverige Hanna Brogren, Stockholms Stad Boo Ehlin, SCA AB Jesper Falkheimer, Campus Helsingborg Annika Gerentz, Annika Gerentz AB Jan Johnsson, Hyresgästföreningen Charlie Nordblom, Volvo Group Henrik Olinder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Annika Sjöberg, Gullers Grupp Thomas Sjöberg, Essen International AB

Verksamhetsberättelse 2012  

Sveriges Kommunikatörer är ett yrkesnätverk för kollegor inom kommunikationsbranschen. Detta är vår verksamhetsberättelse för 2011.