Page 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tidigare publicering:

isbn 91-7344-803-6 isbn 91-618-0330-8 isbn 91-618-0372-3 isbn 91-618-0421-5 isbn 91-7099-255-x isbn 91-7099-313-0 isbn 91-618-0697-8 isbn 91-7099-486-2 isbn 91-7099-537-0 isbn 91-7099-611-3 isbn 91-7099-721-7 isbn 91-7099-822-1 isbn 91-7099-903-1 isbn 91-7289-021-5 isbn 91-7289-085-1 isbn 91-7289-181-5 isbn 91-7289-249-8 isbn 91-7164-064-9 isbn 978-91-7164-165-6 isbn 978-91-7164-257-8

(Bokslut 1987) (Bokslut 1988) (Bokslut 1989) (Bokslut 1990) (Bokslut 1991) (Bokslut 1992) (Bokslut 1993) (Bokslut 1994) (Bokslut 1995) (Bokslut 1996) (Bokslut 1997) (Bokslut 1998) (Bokslut 1999) (Bokslut 2000) (Bokslut 2001) (Bokslut 2002) (Bokslut 2003) (Bokslut 2004) (Bokslut 2005) (Bokslut 2006)

Producent:

sveriges kommuner och landsting WebOr-gruppen 118 82 Stockholm

statistiska centralbyrån Avdelningen för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi 701 89 Örebro Förfrågningar:

Hans Ekholm (tabell 10) skl 08-452 78 78 Derk de Beer (tabell 4, 5, 9 & 11) skl 08-452 7742 Bengt-Olof Knutsson (tabell 4 & 5) skl 08-452 76 37 Anders Nilsson (tabell 1, 2 & 3) skl 08-452 76 42 Signild Östgren (tabell 6, 7, 8a, 8b & 8c) skl 08-452 7745 Ingela Johansson, scb 019-17 61 69 Elisabeth Siegrist, scb 019-17 63 09

© 2008, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan issn 1100-6943 isbn 978-91-7164-365-0 Grafisk form och produktion: Elisabet Jonsson Omslagsnycklar: Ordförrådet Bertil Örtenstrand ab. Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri ab, Klippan. Satt i BerlingNova och Charlotte Sans SKL, tabeller i Helvetica-Narrow. Tryckt på Chromocard 220 gr (omslag) och Magno matt 100 gr (inlaga)

2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Förord Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift. Jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med. I år utkommer denna rapport med sin tjugoförsta årgång. Under årens lopp har rapporten ständigt förändrats och förbättrats. Sedan några år tillbaks finns huvuddelen av den kommunalekonomiska statistiken i olika databaser som är tillgängliga via Internet. Fortfarande finns det dock ett behov av att även publicera ett urval av dessa uppgifter i denna tryckta form. Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2007 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (scb). Vi vill tacka kommunerna för deras omfattande arbete med att redovisa dessa uppgifter. Sveriges Kommuner och Landsting och scb är gemensamt ansvariga för denna publikation. Projektansvarig på förbundet är Hans Ekholm; Ingela Johansson vid scb är ansvarig för merparten av grundmaterialet till tabellerna. Stockholm, den 7 juli 2008 Agneta Rönn

Heather Bergdahl

Avd. för ekonomi och styrning Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting

Avd. för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi Statistiska centralbyrån

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

3


Innehåll Inledning ...................................................................................................................................... 5 Att jämföra kommuner... .................................................................................................. 9

Tabeller 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 10 11

Resultaträkning 2007 .............................................................................................. 18 Balansräkning 2007 .................................................................................................. 40 Finansiella nyckeltal 2007 .................................................................................. 62 Kostnader för olika verksamheter 2007 .................................................... 84 Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007 .............................................................................................................. 106 Nyckeltal för utbildning 2007 ........................................................................ 117 Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 ................................................................................................................ 129 Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 .............................. 153 Nyckeltal för äldreomsorg 2007 .................................................................... 176 Nyckeltal för handikappomsorg 2007 ...................................................... 207 Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007 ................................ 233 Nyckeltal för personal, skattesatser m.m. 2007 .................................. 245 Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 .................................. 257

4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Inledning I denna rapport redovisas både finansiella nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter. I verksamhetsredovisningen är det framförallt utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg, äldresamt handikappomsorg som redovisas. Övriga kommunala verksamhetsområden redovisas med mer övergripande nyckeltal. Vår avsikt med denna publikation är bland annat att ge en återrapportering till kommuner från det mycket omfattande räkenskapssammandrag som kommunerna varje år lämnar in till scb. Nyckeltal av denna art, och jämförelser med andra kommuner, innehåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter är dock svårfångad. I första hand kan denna rapport ge impulser till fortsatta analyser. De redovisade nyckeltalen bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i den egna kommunen.

Aktuellt Kommungruppsindelning En ny kommungruppsindelning används från och med den 1 januari 2005. Varje kommuns grupptillhörighet framgår av tabell 10. För den som vill veta mer om hur indelningen är gjord och vilka variabler som mäts hänvisar vi till vår webbplats på www.skl.se. Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Om statistiken. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2007 I tabell 11 redovisas kostnaderna för vissa kärnverksamheter jämfört med den kostnad kommuner skulle ha om man bedrev verksamheten i nivå med de strukturella faktorerna, såsom de beräknas i det statliga kostnadsutjämningssystemet. Vägda och ovägda genomsnitt Genomsnitten för de olika kommungrupperna är ovägda, det vill säga alla kommuner väger lika tungt vid beräkning av genomsnitten. De ovägda genomsnitten beräknas som summan av kommunernas nyckel-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

5


tal i form av kostnad per invånare eller per målgrupp, dividerat med antalet kommuner. För riket redovisas i tabellerna även vägda genomsnitt. I de vägda genomsnitten beaktas kommunstorleken vilket till exempel innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. De vägda genomsnitten för hela riket beräknas som summan av kommunernas belopp i absoluta tal dividerat med antalet invånare i riket. I anslutning till varje tabell finns en beskrivning av vilka definitioner som styrt de presenterade nyckeltalen samt vissa analysinstruktioner. Heby kommun Från och med den 1 januari 2007 tillhör Heby kommun Uppsala län från att tidigare ha tillhört Västmanland. Till skillnad mot föregående utgåvor återfinns därför kommunen i Uppsala län. Malungs kommun Malungs kommun har ändrat namn till Malung-Sälen från och med den 1 januari 2008. Då uppgifterna i denna rapport gäller år 2007 används kommunens gamla namn.

Rapportens disposition Rapporten innehåller tretton olika tabeller med olika typer av nyckeltal som presenteras kommunvis sorterade per län. Nyckeltalen redovisas i kronor per invånare, kronor per viss målgrupp, som indextal eller som procenttal. Dessutom presenteras även nyckeltal summerade efter folkmängdsstorlek, kommungrupper, total och egen skattesats. Av tabell 10 framgår vilken kommungrupp varje kommun tillhör.

Rapportens uppgifter i digital form Skriften och tabellerna Denna skrift samt länkar till Exceltabeller finns utlagd på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats (www. skl.se). Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Publikationer-Statistik. Sedan mitten av maj har scb lagt ut merparten av de tabeller som presenteras i denna skift på sin webbsida (www.scb.se) i Excelformat. Gå in under rubriken Statistik efter ämne och klicka på Offentlig ekonomi samt Räkenskapssammandrag för kommuner. Av olika orsaker kan enstaka nyckeltal saknas för några kommuner. I tabellernas Excelfil på scb:s webbplats (www.scb.se) kommer uppdateringar att ske när nya kommunuppgifter blir tillgängliga.

6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Grafisk presentation med tidsserier Under hösten 1999 utvecklade Kommunförbundet en dataapplikation (WebOr) som presenterar ett flertal av de nyckeltal som finns i Vad kostar verksamheten i Din kommun grafiskt, i diagramform. De senaste sex eller sju årens nyckeltal har lagts in vilket innebär att nyckeltal på ett enkelt sätt kan analyseras trendmässigt över tiden. Denna applikation är nu uppdaterad med 2007 års nyckeltal. Adressen är: www.webor.se. Databaser I höst kommer tabellverket i denna rapport att finnas tillgängligt i Sveriges statistiska databaser. Databasen nås via scb:s webbplats.

Rapportens underlag Uppgifterna grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik som scb varje år samlar in från kommuner genom det så kallade räkenskapssammandraget (rs). Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som alltför osäkra för att presenteras så anges detta med två punkter [..] i tabellerna. Om intet finns att redovisa (värdet noll) markeras detta med ett streck [–] i tabellerna. För att förbättra jämförbarheten mellan kommuner har vissa justeringar av kommunernas inlämnade underlag gjorts. Detta kan ibland avvika från de redovisningsprinciper som kommuner använt i sina separata bokslut. Vissa preliminära uppgifter i tabellerna 8a–c och tabell 11 Tabellerna 8a, 8b, 8c samt tabell 11 innehåller vissa preliminära uppgifter. Kolumnerna är märkta med *. Slutlig statistik publiceras under hösten av Socialstyrelsen i publikationen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Den slutliga statistiken läggs också in i scb:s databaser och i skl:s databas WebOr när den blir tillgänglig.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

7


Tips om andra skrifter, rapporter och webbplatser För fördjupade analyser av olika delområden inom den kommunala sektorn kan vi tipsa om följande publikationer och webbplatser. Från Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.se: • Aktuellt om skola och barnomsorg • Aktuellt om äldreomsorgen • Ekonomirapporten. Maj 2008 • Förvaltningsnyckeln – nyckel och jämförelsetal för kommunal fastighetsförvaltning • Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande • Kommunal personal 2007 • Kommunernas marknadsanvändning • Kommunernas väghållning • Parkering på gatumark – parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter m m i kommunerna • Öppna jämförelser – grundskola • Öppna jämförelser – äldreomsorg Förutom WebOr finns även dessa databaser med statistik från landsting och regioner på vår webbplats. Välj Vi arbetar med, Statistik: • kpp – Kostnad per patient • Sjukvårdsdata i fokus • Vårdbarometern • Väntetider i vården Från Statistiska centralbyrån. På webbplatsen www.scb.se, välj Statistik efter ämne, Offentlig ekonomi. Där finns bland annat: • Årsbok för Sveriges kommuner • Statistiska meddelanden, serie oe • Publikation Offentlig ekonomi Rådet för främjande av kommunala analyser och jämförelser, www. kommundatabas.se Från Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se: • Jämförelsetal för socialtjänsten Från Skolverket, www.skolverket.se: • Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror • Jämförelsetal för skolhuvudmän

8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Att jämföra kommuner... Den främsta avsikten med denna sammanställning av nyckel- och jämförelsetal för kommuner är att ge möjligheter till jämförelser mellan dem. För att en jämförelse ska var möjlig krävs dock att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom rs spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av scb, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är tänkbara till uppkomna skillnader.

…hur var det förra året? I denna utgåva av Vad kostar verksamheten i Din kommun? redovisas enbart uppgifter för år 2007. Vi har prioriterat en så snabb redovisning som möjligt. Vid skapandet av tidsserier måste också uppgifter som gäller olika år justeras så att de faktiskt omfattar samma sak även om regelförändringar givit olika definitioner olika år. Kommunerna har dock möjlighet att själva göra jämförelser med motsvarande nyckeltal föregående år. Kommunen vet ju bäst vilka förändringar som eventuellt kan ha skett såväl regelmässigt som inom kommunen som förklarar en större skillnad över tiden. Det kan vara stora strukturella förändringar som påverkar den kommunala verksamheten eller det kan vara någon tillfällig händelse som gör att siffrorna ser helt annorlunda ut för någon viss företeelse vid olika mättillfällen. Jämförelser mellan olika kommuner kan ge impulser och kunskaper om hur verksamheter kan bedrivas så effektivt som möjligt. Skillnader i nyckeltal och jämförelsetal kan bero på flera olika saker och den kunskap om verksamheten som finns i kommunerna kan väl tas tillvara vid analyser och diskussioner om uppgifterna i tabellerna.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

9


Vid jämförelser mellan kommuner måste man också ta hänsyn till skillnaderna i kommunernas befolkningsstruktur och andra bakgrundsfaktorer. Dessa uppgifter finner man enklast på våra respektive webbplatser (www.scb.se och www.webor.se). I anslutning till tabelldefinitionerna till tabellerna 8b och 11 har vi via exempel försökt visa hur man kan genomföra en lite mer djupgående analys. Nedan har vi sammanställt några vanligt förekommande frågor och tänkbara svar till de övriga tabellerna.

Frågor och tänkbara svar Tabell 1 – Resultaträkning 2007 Varför varierar verksamhetens intäkter? • Kommuner har i olika hög grad valt att organisera avgiftsfinansierad verksamhet i kommunen eller i kommunala företag. • Omfattningen av verksamhet som finansieras med riktade statsbidrag eller eu-bidrag varierar. • När verksamhet bedrivs via entreprenader kan avtalen vara utformade så att bruttoredovisningen av kommunens intäkter och kostnader jämfört med egen regi blir missvisande. • Olika policy i synen på avgiftsfinansiering. Varför varierar verksamhetens kostnader? • Samma förklaring som de tre första punkterna ovan. • Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur. • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kvalitet och effektivitet. Varför varierar skatteintäkter och generella statsbidrag? • Kommuner har olika skattekraft och olika skattesatser. • Det statliga utjämningssystemet innebär att vissa kommuner får betala för utjämning och andra kommuner får finansiella tillskott via statsbidrag och utjämning. Hur ska extraordinära intäkter analyseras? • Posterna är av engångskaraktär, de bör därför inte ses som en finansieringskälla för den ordinarie driftverksamheten.

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


• I det lagstadgade balanskravet (från och med år 2000) får i regel

inte dessa intäkter medräknas.

Tabell 2 – Balansräkning 2007 Varför har kommuner stora skillnader i värdet av sina anläggningstillgångar? • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedriva det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift. • Anläggningstillgångarna kan vara uppförda vid olika tidpunkter och därmed i olika penningvärden. Tillgångarna värderas enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde med planenliga avskrivningar av detta värde. • Någon enstaka kommun kan ha beräknade värden för äldre tillgångar som inte är värderade enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde. Varför varierar kommunernas skuldsättning? • Kommuner har olika policy beträffande lånefinansiering respektive självfinansiering av investeringar. • Den finansiella ställningen varierar i olika kommuner. • Behoven av nyinvesteringar varierar mellan kommuner. • Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedriva det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift.

Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007 Vad betyder ett högt värde för verksamhetens självfinansieringsgrad? • Det indikerar att kommunen tar ut högre avgifter från verksamheten än andra kommuner. Det kan även innebära att kommunen till exempel säljer mycket verksamhet till andra kommuner eller att kommunen har erhållit mer riktade statsbidrag än andra kommuner. Vad betyder det när summan av de två nyckeltalen om nettoinvesteringarnas finansiering tillsammans överstiger 100 procent? • Varje nyckeltal visar hur mycket som kan användas till att finansiera investeringarna, var för sig. Om summan överstiger 100 procent har kommunen antagligen inte behövt låna till sina inve-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

11


steringar. Det är också troligt att kommunens likviditet förstärkts. Varför varierar soliditeten? • Kommuner har finansierat sina tillgångar på olika sätt. En hög soliditet visar att kommuner i hög grad självfinansierat sina tillgångar vilket indikerar en finansiell uthållighet på lång sikt. • Om en hög andel av affärsverksamheten är organiserad i kommunen brukar det i regel innebära att soliditeten är lägre då anläggningstillgångarna i dessa verksamheter ofta har lånefinansierats.

Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007 Tabellen innehåller kostnader och nettokostnader. Varför varierar kostnaden per invånare? • Skillnader i åldersstruktur, vilket särskilt gäller utbildning, förs• • • •

koleverksamhet samt äldre- och handikappomsorg. Skillnader i geografisk och social struktur. Skillnader i utbuds- och servicenivåer. Skillnader i kvalitet och effektivitet. Politiska prioriteringar.

Varför varierar nettokostnaden per invånare? Utöver förklaringarna som redovisats för föregående fråga kan skillnader förklaras av: • Skillnader i avgiftsfinansiering • Skillnader i de riktade statsbidrag som finns kvar.

Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnader 2007 Ingår så kallade interkommunala ersättningar för elevplatser i begreppet Köp av verksamhet? • Ja, alla sammanhållna tjänster som kommunen köper av en annan juridisk person ingår (se definitionen till tabell 5). Av vad består skillnaden mellan de två kolumnerna Totalt och Därav föreningar och övriga företag? • Skillnaden mellan de två talen visar den andel av verksamheten som bedrivs av organisationer och företag som kontrolleras eller ägs av stat, kommuner och landsting.

12

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Varför varierar kostnaden per grundskoleelev? • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. • Samordning av skola/barnomsorg med exempelvis integrerad skolbarnsomsorg i skolans regi. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför kostar gymnasieeleven olika? • Elevens programval där variationen i kostnad är mycket stor, från ”billiga” teoretiska till dyrare specialinriktade yrkesprogram. • Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom skolan för 2007 kommer under hösten 2007 att redovisas i Skolverkets rapport Jämförelsetal för skolhuvudmän.

Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Varför varierar kostnaden för barnomsorg? • Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former. • Olika personaltäthet och personalsammansättning. • Skillnader i vistelsetider och öppettider. • Barngruppens storlek och ålderssammansättning. • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. • Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

13


Tabellerna 8a, b & c – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Varför så stora skillnader i kostnad per pensionär och funktionshindrad? • Kommunerna har tagit över olika mycket verksamhet från landstingen. • Kommunen kan ha relativt sett fler äldre som är mer vårdkrävande än yngre pensionärer. • Variationer i ohälsotillstånd. • Olika organisation av verksamheten för hjälp i hemmet eller mer av särskilt boende. • Skillnader i geografisk struktur, det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. • Variationer i personaltäthet • Anhöriginsatserna varierar • Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Ett exempel på hur äldreomsorgen kan analyseras framgår av definitionen till tabell 8b på sidan 176.. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom socialtjänstens område kommer under hösten 2008 att redovisas av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007.

Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007 Varför varierar kostnaden för ekonomiskt bistånd? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet. • Skillnader i andelen invandrare. • Hyreskostnaderna varierar Varför varierar kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder? • Olika social struktur. • Skillnader i arbetslöshet.

14

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Varför varierar antalet årsarbetare? • Den kommunala servicen är olika utbyggd. • Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varierande grad. • Bolagisering och entreprenader. • Skillnad i kvalitet och effektivitet. I skriften Kommunal Personal 2007 (juni 2008) finns möjlighet till många intressanta kommunvisa jämförelser av den kommunala personalen. Se vidare definitionen till denna tabell på sidan 245.

Tabell 11 – Kostnader jämfört med strukturkostnader 2007 Se definitionen till denna tabell på sidan 257.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

15


Teckenförklaring I tabellerna har nedanstående tecken använts: .. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att anges. – Intet finns att redovisa (värdet noll).

Slutord Efter denna genomgång av frågor och tänkbara svar är det mycket troligt att det återstår frågor som inte alltid är så lätta att besvara. De nyckeltal som vi presenterar i denna publikation handlar främst om kostnader och prestationer, det vill säga en analys som är mer av produktivitetskaraktär. I en fortsatt analys kan det vara lämpligt att ställa sig följande frågor: • Hur mäts eller bedöms kvaliteten/nyttan av de tjänster som produceras och överensstämmer detta med kommunens mål med verksamheten. • Skapar tjänsten ett värde som svarar mot kostnaden för att skapa detta värde? Nästa steg och fråga som kan ställas på vägen från analys till handling är: • Vad kan vi lära av andra kommuner och vad har vi för erfarenheter att dela med oss av? Vår förhoppning är att denna publikation ska kunna användas som ett första steg i en sådan analys.

16

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabeller ➤

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

17


1

Tabell 1 – Resultaträkning 2007 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen redovisas resultaträkningar både för kommunen och för kommunkoncernen. I koncernen har räkenskaperna för kommunägda företag konsoliderats med kommunens räkenskaper. Företagen ingår i regel med proportionell ägarandel. De delägda företagen konsolideras normalt med dess ägarandel om kommunen har en ägarandel om 20 procent eller mer. Kommunkoncernens interna kostnader och intäkter är eliminerade. I de jämförelsetal som redovisas har vi reducerat beloppen med den landstingskommunala verksamheten i Gotland. Den kommunala verksamheten har uppskattats till 65 procent av de ursprungligt redovisade kostnaderna och intäkterna. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Verksamhetens intäkter Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera. Verksamhetens kostnader Här redovisas huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Avskrivningar Till avskrivningar hör planenliga avskrivningar på kommuners anläggningstillgångar. Även nedskrivningar hänförs normalt till avskrivningar, i de fall de inte klassificeras som extraordinära. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ eftersom kostnaderna är högre än verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto.

18

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Skatteintäkter De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter 2007 baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Förbundets prognos för slutavräkningen för 2007 (567 kr/inv.) samt definitiv korrigering av slutavräkning för 2006 (–114 kr/inv.) ingår. Denna periodiceringsmetod rekommenderas av Rådet för kommunal redovisning. Även mellankommunal kostnadsutjämning enligt överenskomna regler inom respektive län redovisas här. Preliminär begravningsavgift för Stockholm och Tranås ingår. De statliga utjämningssystemen redovisas inte under generella statsbidrag och utjämning. Generella statsbidrag och utjämning Här redovisas anslaget för kommunalekonomisk utjämning (inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag samt införandebidrag). Även det generella sysselsättningsstödet och lss-utjämningen redovisas här. Finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår här. Resultat före extraordinära poster Denna resultatnivå (summeringsnivå) visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Extraordinära poster Här redovisas kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från verksamheter som klart saknar samband med kommunens ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet. Exempel på poster som kan klassificeras som extraordinära är utförsäljningar av kommunala företag. I koncernen redovisas även företagens skattekostnader som extraordinära kostnader. Årets resultat Här summeras kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

19

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

8 966 13 148 8 555 8 458 8 762 10 482 9 234 8 907 25 910 11 564 10 692 8 476 10 678 8 693 9 776 11 990 12 140 10 238 8 833 11 028 8 066 14 557 7 664 7 834 12 554 6 474 10 526

– 47 183 – 49 837 – 45 702 – 44 268 – 46 105 – 44 293 – 46 806 – 43 083 –62 201 – 45 723 – 45 742 – 45 342 – 46 161 – 45 597 –38 507 – 48 096 – 42 508 –51 233 – 44 085 – 44 412 – 43 727 – 48 531 – 43 607 – 43 434 – 48 969 – 42 455 – 46 061

–1 857 –2 033 –1 529 –892 –533 –1 764 –1 730 –1 613 –1 737 –2 165 –1 576 –2 036 –2 096 –1 030 –895 –641 –1 383 –674 –1 417 –1 319 –1 194 –840 –1 409 –1 116 –782 –699 –1 344

– 40 074 –38 722 –38 675 –36 702 –37 876 –35 574 –39 303 –35 789 –38 027 –36 324 –36 626 –38 901 –37 579 –37 933 –29 626 –36 747 –31 752 – 41 670 –36 670 –34 704 –36 854 –34 815 –37 352 –36 716 –37 196 –36 681 –36 880

29 281 11 055 50 450 –10 986 37 189 3 067 33 272 4 842 34 350 4 600 35 681 349 47 277 –6 124 37 397 –67 31 916 6 804 34 920 2 203 32 799 5 467 34 483 5 149 34 305 4 347 37 671 64 33 265 – 4 287 35 305 247 35 948 –1 293 31 596 7 906 35 712 2 391 42 438 –5 548 35 752 2 238 32 781 3 766 33 753 4 107 37 519 2 260 34 768 3 520 35 590 2 049 35 977 1 851

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

8 470 7 684 7 935 15 229 9 866 10 356 9 182 9 813 9 816

– 46 486 – 48 968 – 41 749 – 43 807 – 49 312 – 47 872 – 47 513 – 49 012 – 46 839

–1 576 – 499 –2 183 –1 238 –2 098 –1 951 –1 469 –1 956 –1 621

–39 592 – 41 783 –35 997 –29 816 – 41 544 –39 467 –39 800 – 41 155 –38 644

32 975 32 565 38 337 37 378 30 375 35 754 35 132 35 992 34 813

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

20

Generella statsbidrag och utjämning

6 814 10 314 44 1 884 11 506 4 122 6 102 6 126 5 864

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

521 390 –850 18 1 696 334 752 –75 584 588 –23 – 467 –171 1 258 2 897 1 379 970 1 807 –202 661 61 130 262 –1 277 126 163 443

783 1 133 730 1 430 2 769 790 2 602 1 466 1 277 1 387 1 616 263 902 1 060 2 249 184 3 872 –360 1 231 2 847 1 196 1 862 770 1 787 1 218 1 121 1 391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –9

783 1 133 730 1 430 2 769 790 2 602 1 466 1 277 1 387 1 616 263 902 1 060 2 249 –64 3 872 –360 1 231 2 847 1 196 1 862 770 1 787 1 218 1 121 1 382

116 130 –979 –84 –317 313 –322 –89 –154

313 1 226 1 405 9 361 21 721 1 112 873 1 879

0 –239 0 0 0 0 0 0 –29

313 987 1 405 9 361 21 721 1 112 873 1 849

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

23 102 13 281 11 168 12 184 21 442 17 371 13 353 10 224 33 182 15 955 16 530 8 476 18 456 36 022 22 382 32 780 39 791 58 016 13 663 11 499 30 311 23 736 7 996 7 834 15 236 11 606 20 215

–57 870 – 49 981 – 47 496 – 45 932 –52 354 – 48 785 – 48 427 – 44 077 –66 905 – 48 005 – 49 767 – 45 342 –51 102 –55 992 – 46 775 –56 718 –60 363 –89 803 – 46 767 – 44 267 –53 927 –55 022 – 43 899 – 43 434 – 48 975 – 43 984 –51 768

–3 272 –2 062 –1 852 –1 854 –3 899 –2 622 –1 866 –1 825 –2 855 –2 958 –2 318 –2 036 –3 257 –2 647 –2 123 –2 960 – 4 863 –3 294 –2 041 –1 515 –2 628 –1 865 –1 430 –1 116 –1 857 –2 496 –2 442

–38 040 –38 763 –38 180 –35 602 –34 812 –34 036 –36 941 –35 678 –36 578 –35 008 –35 555 –38 901 –35 903 –22 617 –26 515 –26 898 –25 435 –35 081 –35 144 –34 282 –26 244 –33 151 –37 333 –36 716 –35 597 –34 874 –33 995

40 336 39 464 40 256 38 114 38 950 36 030 41 153 37 330 38 720 37 123 38 266 39 632 38 652 37 735 28 978 35 552 34 655 39 502 38 103 36 890 37 990 36 547 37 860 39 779 38 288 37 639 37 828

–991 322 –1 331 –858 –2 362 –754 714 –251 –835 –715 –1 159 – 467 –1 360 –771 985 –701 – 4 102 –3 502 –1 529 353 –1 182 –1 180 239 –1 277 –1 365 –1 630 –988

1 306 1 023 745 1 655 1 776 1 241 4 927 1 401 1 307 1 399 1 552 263 1 388 14 347 3 448 7 953 5 118 919 1 430 2 961 10 564 2 216 766 1 787 1 326 1 134 2 844

–156 0 –7 –60 249 –172 –288 –8 –56 –50 18 0 0 –3 305 0 –628 0 –203 0 –29 –229 0 –6 0 –36 –31 –192

1 150 1 023 739 1 595 2 026 1 069 4 639 1 393 1 251 1 349 1 571 263 1 388 11 042 3 448 7 325 5 118 717 1 430 2 932 10 335 2 216 761 1 787 1 290 1 104 2 652

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

17 187 10 260 13 560 10 802 15 021 16 528 14 091 15 555 14 125

–52 794 –50 042 – 45 058 – 46 601 –52 048 –50 897 – 49 835 –53 093 –50 046

–3 170 –1 174 –3 157 –1 668 –3 088 – 4 054 –3 317 –2 885 –2 814

–38 777 – 40 956 –34 654 –37 466 – 40 115 –38 423 –39 062 – 40 423 –38 734

39 789 42 879 38 381 39 262 41 881 39 876 41 234 42 118 40 677

–882 –842 –2 460 – 400 –1 688 –1 019 –947 –938 –1 147

130 1 082 1 267 1 396 79 433 1 225 756 796

139 –239 –3 –155 0 – 42 –197 –29 –65

269 843 1 263 1 241 79 391 1 029 727 730

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

21

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Södermanlands län Eskilstuna 11 167 Flen 11 243 Gnesta 10 417 Katrineholm 11 058 Nyköping 11 926 Oxelösund 7 416 Strängnäs 9 575 Trosa 7 973 Vingåker 11 732 Länet 10 278

–51 017 –51 867 –53 057 –54 023 –50 183 – 44 462 – 47 078 – 45 287 –50 590 – 49 729

–1 755 –2 223 – 475 –1 840 –1 511 –1 064 –1 001 –1 759 –1 773 –1 489

– 41 605 – 42 847 – 43 115 – 44 804 –39 768 –38 110 –38 504 –39 073 – 40 632 – 40 939

33 087 32 513 34 310 32 892 34 391 37 484 34 660 38 153 31 708 34 355

8 841 10 057 6 854 11 118 6 067 621 3 856 1 328 10 900 6 626

147 198 954 1 000 558 1 054 391 1 –764 393

470 –79 –997 206 1 248 1 049 403 408 1 212 435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

470 –79 –997 206 1 248 1 049 403 408 1 212 435

Östergötlands län Boxholm 8 403 Finspång 7 376 Kinda 8 388 Linköping 8 037 Mjölby 11 813 Motala 10 737 Norrköping 9 898 Söderköping 10 603 Vadstena 15 105 Valdemarsvik 11 927 Ydre 9 109 Åtvidaberg 9 183 Ödeshög 10 585 Länet 10 089

– 47 666 – 47 352 – 47 285 – 45 522 – 48 124 – 48 952 – 48 471 – 49 693 –52 131 –50 839 – 49 059 – 47 477 – 49 798 – 48 643

–1 278 –957 –1 334 –593 –2 403 –1 790 –1 322 –1 591 –1 700 –1 863 –2 441 –1 845 –1 683 –1 600

– 40 541 – 40 933 – 40 231 –38 077 –38 713 – 40 005 –39 895 – 40 681 –38 725 – 40 775 – 42 391 – 40 139 – 40 896 – 40 154

31 760 34 794 30 659 33 341 31 515 32 488 32 702 33 419 33 636 30 708 31 051 33 325 29 960 32 258

8 907 6 549 10 908 4 244 8 243 8 531 8 269 8 052 5 818 10 632 11 755 9 501 11 055 8 651

–103 227 180 1 930 –359 –80 668 – 414 –270 –346 –358 –731 –510 –12

22 0 637 0 1 516 – 48 1 437 9 556 685 0 933 0 1 744 10 710 376 –9 439 459 0 219 0 56 0 1 955 –11 075 –391 0 742 –22

22 637 1 468 10 993 685 933 12 454 –9 062 459 219 56 –9 119 –391 719

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

– 46 567 –56 782 – 47 290 – 48 089 – 42 610 – 48 405 – 46 653 – 48 828 –55 702 –52 753 –52 695 – 49 800 – 49 101 – 49 636

–1 545 –725 –2 192 –2 632 –1 725 –2 042 –2 053 –1 359 –2 193 –1 803 –2 894 –1 948 –2 020 –1 933

– 41 267 – 41 985 – 40 758 – 40 817 –35 796 –38 404 –39 169 – 41 256 – 43 648 – 40 621 – 40 581 – 41 102 – 41 076 – 40 498

31 803 34 662 33 765 36 276 31 328 33 394 33 325 32 454 30 928 32 474 31 527 33 051 34 229 33 016

10 441 7 546 7 285 4 644 5 384 6 192 6 472 9 212 13 179 8 685 10 332 7 882 7 411 8 051

– 473 582 208 –311 –269 18 –795 119 – 455 440 49 –59 540 –31

504 805 500 –209 646 1 200 –168 529 4 977 1 326 –229 1 104 537

6 846 15 522 8 725 9 904 8 539 12 042 9 536 8 931 14 248 13 935 15 007 10 646 10 046 11 071

22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

504 805 500 –209 646 1 200 –168 529 4 977 1 326 –229 1 104 537

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Södermanlands län Eskilstuna 23 420 Flen 16 744 Gnesta 15 438 Katrineholm 15 086 Nyköping 16 336 Oxelösund 31 532 Strängnäs 18 236 Trosa 12 396 Vingåker 12 653 Länet 17 982

–58 821 –56 021 –55 708 –55 180 –52 944 –62 333 –52 907 – 48 123 –50 640 –54 741

–3 610 –2 838 –1 532 –3 299 –2 307 –3 232 –2 355 –2 539 –2 288 –2 666

–39 011 – 42 115 – 41 802 – 43 393 –38 915 –34 033 –37 026 –38 266 – 40 276 –39 426

41 928 42 570 41 164 44 010 40 458 38 105 38 516 39 481 42 608 40 982

–1 509 – 402 – 465 –295 –107 –859 –1 318 –913 –1 313 –797

1 407 53 –1 104 322 1 437 3 213 172 302 1 019 757

–185 0 0 –9 –52 –1 027 –26 0 0 –144

1 222 53 –1 104 313 1 385 2 186 146 302 1 019 613

Östergötlands län Boxholm 15 529 Finspång 17 839 Kinda 13 145 Linköping 50 639 Mjölby 18 971 Motala 17 202 Norrköping 16 817 Söderköping 12 239 Vadstena 20 624 Valdemarsvik 12 221 Ydre 12 171 Åtvidaberg 12 353 Ödeshög 13 778 Länet 17 963

–51 473 –54 202 –50 372 –76 918 –52 027 –53 078 –52 725 –50 602 –56 128 –50 794 –51 015 – 49 556 –51 536 –53 878

–3 012 –3 136 –2 349 –5 956 –3 645 –2 859 –2 225 –2 096 –2 454 –2 018 –3 052 –2 699 –2 420 –2 917

–38 957 –39 500 –39 575 –32 235 –36 700 –38 735 –38 133 – 40 459 –37 959 – 40 591 – 41 895 –39 901 – 40 179 –38 832

40 667 41 343 41 567 37 585 39 758 41 019 40 971 41 471 39 454 41 340 42 806 42 826 41 015 40 909

–1 333 –1 107 –669 –2 337 –1 335 –751 –526 –918 –908 – 497 –993 –1 526 –1 246 –1 088

376 736 1 322 3 012 1 723 1 534 2 311 94 588 252 –83 1 398 – 410 988

–168 0 –26 9 556 –321 –50 –50 –9 398 –39 0 0 –11 200 0 –899

208 736 1 296 12 569 1 402 1 484 2 261 –9 304 548 252 –83 –9 802 – 410 89

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

– 49 747 –61 935 –53 041 –51 535 – 49 009 –57 814 – 48 490 –55 755 –58 511 –61 183 –56 836 –56 297 –53 306 –54 881

–2 119 – 4 035 –2 220 –3 025 –2 909 –3 803 –2 608 –3 320 –2 996 – 4 197 –3 980 –3 473 –3 058 –3 211

– 40 956 –38 817 –39 000 – 40 616 –35 518 –35 959 –38 254 –39 917 – 42 922 –37 292 –39 717 – 40 112 –37 697 –38 982

42 244 42 208 41 050 40 920 36 712 39 586 39 797 41 666 44 107 41 159 41 859 40 933 41 640 41 067

–764 –1 970 –362 –519 –1 217 –1 848 –1 279 –519 –951 –716 –657 –927 –392 –932

523 1 420 1 688 –216 –23 1 779 263 1 229 234 3 150 1 484 –106 3 551 1 152

0 –248 –193 0 187 –228 0 –166 – 42 369 0 –12 –521 –65

523 1 172 1 495 –216 164 1 551 263 1 063 192 3 519 1 484 –119 3 030 1 086

10 910 27 153 16 260 13 944 16 400 25 659 12 845 19 158 18 585 28 087 21 099 19 658 18 667 19 109

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

23

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

14 702 15 311 10 387 9 198 11 625 10 544 13 127 10 891 11 973

–53 691 –56 161 – 48 595 – 47 544 –52 770 –53 117 – 49 543 – 47 444 –51 108

–1 371 –2 503 –2 519 –2 084 –2 109 –2 555 –1 488 –2 212 –2 105

– 40 361 – 43 354 – 40 726 – 40 430 – 43 254 – 45 128 –37 904 –38 765 – 41 240

32 676 32 677 32 712 31 033 31 761 32 981 33 595 33 975 32 676

8 719 10 886 8 108 9 479 12 427 14 045 5 181 4 980 9 228

120 40 618 656 –95 –133 845 –13 254

1 154 248 712 738 839 1 766 1 717 176 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 154 248 712 738 839 1 766 1 717 176 918

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

6 755 7 837 11 271 15 031 13 773 9 924 7 492 11 155 12 524 10 250 12 208 11 670 10 824

– 49 459 –51 360 –55 607 –60 940 – 49 854 – 47 882 – 45 847 –51 092 –55 060 –51 703 –52 200 –52 362 –51 947

–1 638 –1 153 –1 435 –1 472 –1 383 –2 121 –2 319 –1 864 –2 618 –788 –1 567 –1 289 –1 637

– 44 342 – 44 675 – 45 771 – 47 381 –37 464 – 40 079 – 40 674 – 41 801 – 45 155 – 42 241 – 41 558 – 41 980 – 42 760

30 299 33 851 32 301 30 482 34 090 33 127 32 274 32 680 35 959 31 153 31 871 32 303 32 532

15 130 10 364 13 930 16 637 6 110 8 389 9 243 9 616 4 506 11 020 9 090 10 169 10 350

– 415 201 170 –206 39 1 129 –367 –307 3 854 453 436 –159 402

672 –259 629 – 468 2 776 2 566 477 187 –836 385 –161 333 525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672 –259 629 – 468 2 776 2 566 477 187 –836 385 –161 333 525

Gotlands län Gotland* Länet

13 189 13 189

–51 193 –51 193

–2 599 –2 599

– 40 605 – 40 605

30 609 30 609

11 014 11 014

–314 –314

1 083 1 083

0 0

704 704

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

10 935 12 804 8 786 8 361 10 493 10 275

– 48 286 –50 177 –50 410 – 44 881 – 47 156 – 48 182

–2 014 –1 685 –1 491 –1 967 –1 584 –1 748

–39 365 –39 058 – 43 115 –38 486 –38 248 –39 654

35 100 33 649 35 395 32 699 33 778 34 124

5 115 5 683 7 724 6 002 4 720 5 848

279 –82 216 –336 205 56

1 130 192 220 –121 455 375

0 0 0 0 0 0

1 130 192 220 –121 455 375

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 18.

24

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

22 272 20 301 17 234 10 732 16 964 13 639 30 053 15 234 18 303

–57 936 –59 373 –51 739 – 48 011 –55 862 –55 271 –58 025 –50 217 –54 554

–2 797 –3 707 – 4 188 –2 523 –3 238 –3 122 – 4 525 –2 766 –3 358

–38 461 – 42 779 –38 693 –39 802 – 42 136 – 44 755 –32 498 –37 749 –39 609

41 395 43 563 40 820 40 512 44 188 47 026 38 776 38 955 41 904

–1 208 –1 016 –550 379 –961 –396 –2 592 –507 –856

1 726 –233 1 577 1 089 1 091 1 876 3 687 697 1 438

13 –71 –230 –93 –62 –36 –22 –207 –88

1 739 –304 1 347 996 1 029 1 840 3 665 490 1 350

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

19 446 21 667 16 797 17 022 23 479 16 490 12 599 18 673 23 168 23 311 28 678 19 478 20 067

–64 246 –61 516 –59 592 –62 097 –59 070 –51 721 – 47 923 –55 746 –59 917 –61 447 –65 229 –57 070 –58 797

–3 960 –3 570 –2 407 –1 770 –3 466 – 4 018 –3 817 –3 342 –5 352 –2 215 –3 133 –2 520 –3 297

– 48 761 – 43 419 – 45 202 – 46 845 –39 056 –39 249 –39 141 – 40 414 – 42 101 – 40 350 –39 685 – 40 112 – 42 027

45 429 44 215 46 231 47 119 40 200 41 516 41 517 42 296 40 465 42 173 40 961 42 472 42 882

4 665 –1 286 –390 –731 –1 973 13 –1 501 –1 232 165 –785 – 461 –1 198 –392

1 333 – 490 639 – 456 –828 2 279 875 649 –1 471 1 037 815 1 163 462

–165 –171 –3 0 35 –35 0 –121 –202 –266 –135 –246 –109

1 168 –661 635 – 456 –793 2 245 875 528 –1 674 771 680 917 352

25 280 24 155 24 602 21 349 17 240 22 525

–58 547 –58 019 –60 092 –52 780 –51 525 –56 192

– 4 026 –3 345 – 4 092 – 4 669 –2 972 –3 820

–37 292 –37 209 –39 582 –36 100 –37 257 –37 488

40 215 39 332 43 119 38 701 38 498 39 973

–1 514 –1 726 –2 690 –2 395 –785 –1 822

1 409 396 848 207 456 663

–64 –138 –129 –118 0 –89

1 345 258 719 88 456 573

Gotlands län Gotland Länet Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

25

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

8 914 8 061 13 260 10 380 11 986 13 395 8 531 9 283 9 803 7 241 14 115 11 069 8 516 16 018 7 514 12 076 11 749 10 747 7 779 11 010 10 930 8 213 7 034 11 282 6 690 10 629 10 890 7 487 12 141 9 366 10 133 11 948 8 077 10 189

– 44 205 – 43 726 – 43 636 – 45 583 – 49 256 – 48 568 – 47 272 – 42 687 – 45 673 – 43 986 – 49 053 – 48 984 –39 988 –52 942 – 41 482 – 47 419 – 48 923 – 48 534 – 44 672 – 47 857 – 44 381 – 42 535 – 40 832 – 47 833 – 40 581 – 46 762 – 45 275 –39 183 – 45 351 – 46 923 – 43 598 – 45 261 – 46 423 – 45 435

–1 625 –1 672 –1 702 –2 175 –1 255 –1 652 –1 462 –1 926 –1 561 –1 308 –1 950 –2 102 –1 045 –2 694 –1 662 –1 814 –2 030 –1 953 –1 271 –1 567 –1 458 –1 965 –690 –1 268 –1 670 –1 182 –1 903 –1 367 –2 236 –683 –1 576 –1 795 –1 849 –1 638

–36 915 –37 337 –32 078 –37 378 –38 525 –36 825 – 40 203 –35 331 –37 432 –38 053 –36 888 – 40 017 –32 517 –39 618 –35 630 –37 157 –39 203 –39 740 –38 164 –38 414 –34 908 –36 286 –34 488 –37 819 –35 561 –37 315 –36 288 –33 063 –35 446 –38 241 –35 041 –35 108 – 40 196 –36 884

28 765 33 699 29 234 33 646 28 308 32 652 30 070 33 755 26 920 30 239 28 111 31 817 30 566 28 498 37 568 34 676 29 768 31 091 31 073 30 522 27 093 29 047 32 433 28 182 32 681 28 240 30 081 36 414 31 189 27 343 30 835 26 261 30 491 30 644

8 854 5 580 8 135 4 250 10 531 5 559 10 113 3 411 11 180 8 521 9 398 8 165 3 456 11 364 –568 1 866 10 585 9 343 8 085 10 862 8 206 7 661 2 194 9 843 4 760 10 019 7 289 –2 390 5 375 10 250 5 930 9 911 10 451 7 217

–313 –96 543 –116 413 537 813 319 245 94 –84 695 371 1 395 191 522 217 429 75 –80 114 –191 681 6 –194 –110 –71 296 38 815 455 113 –195 240

390 1 845 5 833 401 728 1 923 793 2 155 912 800 538 661 1 876 1 639 1 561 –93 1 366 1 124 1 069 2 890 506 231 820 212 1 686 835 1 012 1 256 1 155 167 2 179 1 177 551 1 218

0 0 0 0 0 19 201 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –7 187 0 0 0 365

390 1 845 5 833 401 728 21 124 793 2 155 912 800 538 661 1 924 1 639 1 561 –93 1 366 1 124 1 069 2 890 506 231 820 212 1 686 835 1 012 1 256 1 155 –7 020 2 179 1 177 551 1 583

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

8 061 12 773 12 139 7 942 8 928 8 550 9 732

– 46 023 – 46 762 –51 420 – 44 636 – 46 017 – 43 675 – 46 422

–1 189 –1 982 –1 969 –2 002 –1 548 –1 443 –1 688

–39 150 –35 970 – 41 250 –38 696 –38 637 –36 568 –38 378

29 764 31 330 32 143 39 068 29 170 31 347 32 137

10 433 6 463 10 072 1 537 9 867 6 778 7 525

341 1 998 –663 31 216 229 358

1 388 3 820 302 1 941 615 1 786 1 642

0 0 0 0 0 0 0

1 388 3 820 302 1 941 615 1 786 1 642

Län

1

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

26

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

13 520 16 382 21 815 14 050 16 981 49 423 14 803 15 541 12 744 9 843 18 619 22 432 13 115 27 658 8 161 40 459 18 432 15 060 12 828 16 808 14 462 11 930 12 123 15 248 9 797 18 650 19 472 8 742 24 105 10 823 14 214 13 668 14 615 17 167

– 47 135 – 48 410 – 49 906 – 47 451 –52 143 –81 674 –50 667 – 46 979 – 46 916 – 44 499 –52 311 –56 384 – 42 426 –60 885 – 41 533 –69 743 –53 447 –50 677 – 47 628 –51 673 – 46 381 – 45 176 – 42 126 – 49 806 – 42 524 –53 500 –50 569 –39 213 –53 968 – 46 106 – 45 741 – 46 173 –52 078 –50 177

–2 256 –3 181 –2 790 –2 773 –2 047 – 4 460 –2 583 –2 855 –2 206 –1 635 –2 513 –3 984 –1 627 –3 805 –1 949 – 4 632 –3 075 –2 955 –2 020 –1 994 –2 122 –2 378 –1 787 –2 123 –2 214 –1 762 –3 032 –1 863 –3 950 –1 289 –2 078 –2 370 –2 715 –2 576

–35 870 –35 209 –30 880 –36 175 –37 209 –36 711 –38 447 –34 292 –36 378 –36 291 –36 205 –37 936 –30 938 –37 032 –35 322 –33 916 –38 090 –38 572 –36 820 –36 859 –34 040 –35 624 –31 790 –36 681 –34 942 –36 611 –34 129 –32 333 –33 812 –36 572 –33 605 –34 875 – 40 178 –35 586

37 619 39 279 37 369 37 896 38 839 38 211 40 183 37 166 38 100 38 760 37 509 39 982 34 022 39 862 37 000 36 542 40 353 40 434 39 158 41 384 35 299 36 708 34 627 38 025 37 441 38 259 37 370 34 024 36 564 37 593 36 765 36 172 40 942 37 862

–1 282 –1 723 –583 –1 123 –614 –890 –213 –112 –569 – 449 – 487 –1 630 –630 359 –95 –1 355 –219 –317 –216 –1 626 – 441 –640 –966 –959 –786 –955 –1 015 –355 –1 305 –503 –612 0 –747 –698

467 2 347 5 906 598 1 017 611 1 524 2 762 1 152 2 020 818 416 2 454 3 188 1 583 1 271 2 043 1 545 2 121 2 899 819 444 1 871 385 1 713 693 2 227 1 335 1 446 517 2 548 1 297 18 1 577

0 –254 0 –63 –22 278 –155 –357 –73 –248 –14 44 –96 –396 –10 –253 –203 –125 –115 0 –82 –56 –273 –38 –21 –8 50 0 –19 –7 254 –68 0 144 –293

467 2 093 5 906 535 994 889 1 369 2 404 1 079 1 772 804 461 2 358 2 792 1 573 1 017 1 841 1 420 2 006 2 899 737 389 1 597 347 1 692 685 2 277 1 335 1 427 –6 737 2 480 1 297 161 1 283

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

17 341 27 789 15 414 10 596 12 183 21 307 17 438

–52 583 –58 188 –53 515 – 45 604 – 47 915 –52 491 –51 716

–2 534 – 4 195 –2 457 –2 479 –2 173 –3 427 –2 877

–37 775 –34 595 – 40 558 –37 487 –37 906 –34 612 –37 155

40 197 37 793 42 215 40 605 39 037 38 125 39 662

–1 001 223 –1 136 –977 –586 –1 085 –760

1 420 3 420 522 2 141 544 2 428 1 745

–24 34 0 – 47 0 –160 –32

1 397 3 455 522 2 094 544 2 268 1 713

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

27

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 9 068 Alingsås 11 505 Bengtsfors 19 221 Bollebygd 5 804 Borås 10 833 Dals-Ed 18 022 Essunga 8 935 Falköping 10 509 Färgelanda 9 233 Grästorp 11 587 Gullspång 14 571 Göteborg 12 686 Götene 17 345 Herrljunga 8 381 Hjo 8 217 Härryda 10 775 Karlsborg 13 222 Kungälv 10 272 Lerum 8 166 Lidköping 13 299 Lilla Edet 8 677 Lysekil 22 711 Mariestad 12 407 Mark 9 218 Mellerud 11 555 Munkedal 11 408 Mölndal 11 621 Orust 10 678 Partille 8 946 Skara 16 029 Skövde 12 360 Sotenäs 24 384 Stenungsund 10 114 Strömstad 15 413 Svenljunga 9 733 Tanum 12 160 Tibro 16 590 Tidaholm 11 347 Tjörn 13 556 Tranemo 11 311 Trollhättan 11 679 Töreboda 12 788 Uddevalla 15 146

– 46 621 –52 197 –61 081 – 41 268 –50 734 –59 148 – 46 807 – 49 753 – 48 246 –50 524 –56 742 –50 732 –55 699 – 47 407 – 46 738 – 46 722 –50 587 – 47 985 – 45 607 –52 055 – 49 354 –57 997 –50 586 – 48 827 –54 259 –50 351 –50 097 – 49 013 – 47 844 –55 487 – 48 399 –61 918 – 47 122 –55 016 –50 111 – 48 482 –54 281 – 49 356 –50 255 – 48 595 –50 428 –52 568 –54 280

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

–1 892 –1 016 –2 554 –1 227 –1 776 –2 903 –2 008 –1 507 –1 824 –1 707 –1 782 –1 246 –1 806 –1 801 –1 651 –1 913 –1 371 –2 280 –2 104 –2 590 –726 –2 013 –1 804 –1 631 –1 534 –1 963 –1 552 –1 706 –1 078 –1 118 –2 213 –3 364 –1 710 –1 580 –1 787 –2 415 –1 382 –1 777 –1 947 –2 262 –1 663 –1 812 –1 957

–39 445 – 41 708 – 44 415 –36 690 – 41 677 – 44 029 –39 879 – 40 751 – 40 837 – 40 643 – 43 952 –39 292 – 40 159 – 40 827 – 40 172 –37 860 –38 737 –39 993 –39 545 – 41 346 – 41 403 –37 299 –39 984 – 41 240 – 44 238 – 40 905 – 40 028 – 40 041 –39 976 – 40 576 –38 251 – 40 898 –38 718 – 41 182 – 42 165 –38 736 –39 074 –39 786 –38 646 –39 546 – 40 412 – 41 592 – 41 092

34 624 34 966 33 599 35 487 33 849 33 519 31 509 31 065 31 407 32 041 33 115 36 899 32 806 33 359 32 885 37 531 32 769 37 337 36 667 33 251 34 946 36 442 32 500 32 000 31 802 32 758 37 573 35 245 37 093 33 074 34 232 35 202 37 475 32 193 31 074 32 159 30 913 30 336 37 935 32 465 34 636 29 110 34 254

28

Generella statsbidrag och utjämning

5 841 7 596 11 811 2 924 8 039 12 117 8 830 10 611 10 341 9 783 12 960 4 553 7 419 7 717 7 851 2 771 8 832 2 418 3 757 6 700 6 867 6 766 7 552 9 743 13 646 9 923 2 607 4 807 3 242 7 225 4 592 7 150 2 285 9 449 11 585 8 521 9 118 9 896 1 196 8 251 6 750 12 963 8 152

Finansnetto

–84 838 95 –56 319 –703 –12 –162 –106 –165 –964 –173 –20 –150 259 –224 –180 –384 146 2 326 –145 – 420 –269 575 –539 –723 808 – 445 339 237 –14 92 –544 239 228 –570 196 187 –356 68 489 –117 –80

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

935 1 693 1 090 1 665 530 904 448 763 806 1 016 1 159 1 988 46 100 823 2 219 2 684 –623 1 026 932 265 5 489 –201 1 079 671 1 053 960 – 434 698 –39 558 1 546 498 698 722 1 373 1 154 633 129 1 238 1 463 364 1 233

0 0 –1 055 0 1 288 0 0 0 0 0 0 0 0 18 231 0 0 0 1 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –30 0 0 0 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

935 1 693 35 1 665 1 817 904 448 763 806 1 016 1 159 1 988 46 18 331 823 2 219 2 684 588 1 026 932 265 5 489 –201 1 079 671 1 053 960 – 464 698 –39 558 1 546 985 698 722 1 373 1 154 633 129 1 238 1 463 364 1 233

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Västra Götalands län Ale 13 059 Alingsås 20 142 Bengtsfors 24 003 Bollebygd 7 940 Borås 25 339 Dals-Ed 23 619 Essunga 11 299 Falköping 12 720 Färgelanda 12 710 Grästorp 11 896 Gullspång 16 123 Göteborg 39 661 Götene 23 407 Herrljunga 20 378 Hjo 15 197 Härryda 16 519 Karlsborg 23 300 Kungälv 18 235 Lerum 10 030 Lidköping 19 895 Lilla Edet 10 541 Lysekil 28 511 Mariestad 19 150 Mark 15 684 Mellerud 16 202 Munkedal 15 205 Mölndal 23 557 Orust 12 528 Partille 16 535 Skara 24 553 Skövde 23 970 Sotenäs 33 288 Stenungsund 16 300 Strömstad 22 478 Svenljunga 12 122 Tanum 14 934 Tibro 19 562 Tidaholm 17 070 Tjörn 16 696 Tranemo 13 837 Trollhättan 21 017 Töreboda 13 598 Uddevalla 27 552

– 48 221 –56 539 –64 548 – 42 211 –62 004 –63 371 – 48 424 –50 958 –50 522 –50 616 –58 174 –69 701 –59 974 –57 045 –52 169 –50 842 –59 183 –52 849 – 46 539 –56 061 – 48 329 –65 284 –55 095 –52 857 –57 140 –52 954 –58 098 – 49 756 –51 809 –61 523 –58 354 –65 965 –50 285 –56 773 –51 952 – 49 983 –56 127 –53 830 –51 947 –50 056 –55 409 –53 132 –63 747

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

–2 816 –2 730 –3 036 –1 748 –3 361 –3 495 –2 386 –1 891 –2 291 –1 888 –1 903 –5 764 –2 739 –3 170 –2 692 –2 730 –2 216 –3 607 –2 594 – 4 220 –1 917 –3 581 –2 842 –2 825 –2 454 –2 516 –3 005 –1 938 –3 315 –2 417 –3 248 –5 117 –3 245 – 4 001 –2 027 –2 931 –2 061 –2 727 –2 529 –2 695 –3 780 –1 906 –3 367

–37 978 –39 127 – 43 581 –36 018 – 40 026 – 43 247 –39 511 – 40 129 – 40 103 – 40 608 – 43 955 –35 803 –39 306 –39 837 –39 664 –37 053 –38 099 –38 220 –39 102 – 40 386 –39 704 – 40 354 –38 787 –39 998 – 43 392 – 40 265 –37 547 –39 166 –38 589 –39 386 –37 631 –37 794 –37 230 –38 295 – 41 857 –37 979 –38 627 –39 487 –37 781 –38 914 –38 172 – 41 440 –39 562

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

40 465 42 562 45 410 38 411 41 888 45 636 40 339 41 676 41 748 41 824 46 075 41 452 40 225 41 076 40 736 40 302 41 601 39 755 40 424 39 951 41 813 43 208 40 052 41 743 45 448 42 681 40 180 40 052 40 335 40 299 38 824 42 352 39 760 41 642 42 659 40 680 40 031 40 232 39 131 40 716 41 386 42 073 42 406

–860 –983 – 467 –663 –851 –1 572 –363 – 493 –740 –201 –1 093 –1 950 –626 –1 002 57 –921 –802 –1 387 –131 1 326 –1 706 –1 715 –1 065 –571 –1 703 –991 125 –1 262 –754 – 405 –296 –1 877 –1 890 –2 794 –138 –1 051 –134 –597 –1 138 – 461 –1 280 –233 –1 347

1 627 2 452 1 362 1 729 1 011 816 465 1 054 905 1 016 1 027 3 699 293 237 1 129 2 329 2 701 147 1 191 892 403 1 138 200 1 174 353 1 426 2 759 –376 992 508 897 2 680 641 552 663 1 649 1 270 149 212 1 341 1 934 399 1 497

29

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

–203 –201 –1 055 – 44 1 172 0 –3 –82 0 0 0 – 492 0 –76 –138 –15 0 1 211 0 –16 0 –96 –153 0 0 –114 –155 –30 0 –99 –112 –306 –2 306 33 0 –34 – 41 159 0 0 –26 0 –87

1 424 2 251 307 1 685 2 183 816 462 972 905 1 016 1 027 3 208 293 161 991 2 314 2 701 1 357 1 191 876 403 1 043 46 1 174 353 1 312 2 604 – 406 992 409 785 2 374 –1 665 585 663 1 615 1 229 308 212 1 341 1 908 399 1 410

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 6 526 – 45 389 Vara 12 339 – 49 213 Vårgårda 10 844 – 47 812 Vänersborg 10 514 –50 961 Åmål 15 476 –59 403 Öckerö 11 601 –50 821 Länet 12 220 –50 915

–1 740 –2 357 –1 810 –1 487 –1 679 –831 –1 792

– 40 604 –39 231 –38 777 – 41 934 – 45 606 – 40 051 – 40 488

31 976 30 357 31 248 36 788 34 193 36 322 33 775

9 088 10 049 7 824 6 526 11 291 4 291 7 637

408 –25 –191 38 144 238 9

868 1 149 104 1 418 22 800 932

0 0 0 0 0 0 410

868 1 149 104 1 418 22 800 1 343

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

10 286 10 851 14 036 13 194 11 005 13 588 12 486 14 421 7 979 11 325 16 874 11 652 16 316 14 196 15 359 12 420 12 874

– 48 599 – 48 728 –57 760 –52 717 –51 055 –57 154 –52 598 – 49 939 – 48 502 –51 211 –60 030 –53 694 –56 240 –55 501 –58 553 –52 044 –53 395

–1 802 –2 525 –1 928 –2 164 –1 376 –1 811 –2 149 –1 889 –1 145 –1 861 –2 283 –1 248 –2 524 –2 281 –2 000 –2 493 –1 967

– 40 115 – 40 402 – 45 652 – 41 687 – 41 425 – 45 377 – 42 261 –37 407 – 41 668 – 41 747 – 45 439 – 43 290 – 42 448 – 43 586 – 45 194 – 42 117 – 42 488

30 955 30 039 32 994 32 643 35 040 35 100 38 894 35 476 34 185 34 914 34 515 33 722 31 030 33 145 32 433 28 865 33 371

9 121 11 632 12 926 10 269 7 896 10 378 3 817 3 557 8 128 7 926 11 714 10 675 13 070 11 166 14 885 13 875 10 064

889 237 63 –95 –781 –546 103 180 –368 –355 –399 –16 –236 435 –849 –100 –114

851 1 505 331 1 130 730 – 445 553 1 807 277 737 391 1 091 1 416 1 160 1 275 522 833

0 0 0 0 0 –197 0 0 0 0 0 –560 –516 0 0 0 –79

851 1 505 331 1 130 730 –642 553 1 807 277 737 391 531 900 1 160 1 275 522 753

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

8 757 11 843 14 203 11 974 11 694 10 996 8 089 6 775 9 902 8 806 6 756 12 372 10 180

– 48 027 –52 076 –51 588 –55 226 –51 958 – 49 783 –51 771 – 44 238 –52 854 –52 239 – 48 175 –50 628 –50 713

–1 448 –1 791 –1 872 –1 267 –1 314 –2 054 –834 – 454 – 455 –1 292 –998 –1 462 –1 270

– 40 718 – 42 024 –39 258 – 44 519 – 41 578 – 40 840 – 44 516 –37 916 – 43 407 – 44 725 – 42 416 –39 719 – 41 803

33 731 35 029 33 140 33 164 36 691 30 549 35 448 32 016 33 994 31 442 34 772 32 974 33 579

8 247 8 725 7 482 11 957 5 964 8 268 8 633 6 856 8 723 14 553 8 174 7 912 8 791

–146 –397 –1 206 –567 111 728 –157 583 746 –220 221 891 48

1 115 1 333 158 35 1 188 –1 295 –592 1 539 56 1 050 750 2 058 616

0 – 467 0 0 1 388 0 0 0 0 0 0 0 76

1 115 866 158 35 2 576 –1 295 –592 1 539 56 1 050 750 2 058 693

30

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 14 023 –50 647 Vara 13 925 –50 197 Vårgårda 15 060 –50 489 Vänersborg 14 614 –53 452 Åmål 20 177 –60 886 Öckerö 13 366 –51 015 Länet 18 194 –54 837

– 4 402 –2 586 –2 330 –2 161 –3 139 –1 666 –2 857

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

17 246 15 749 19 364 17 561 14 668 15 894 16 739 27 948 14 506 19 815 21 567 15 265 19 320 18 458 20 273 16 211 18 161

–52 930 –52 821 –60 401 –54 999 –53 543 –59 275 –54 873 –58 504 –52 062 –57 437 –62 739 –55 500 –58 175 –58 685 –62 431 –54 583 –56 809

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

16 874 18 014 23 056 18 262 22 353 18 754 12 175 10 728 19 012 10 370 11 400 23 033 17 002

–54 273 –54 570 –58 240 –59 289 –58 292 –50 468 –57 339 – 45 901 –57 681 –52 137 –50 960 –57 661 –54 734

Kommun

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

– 41 027 –38 858 –37 758 – 40 999 – 43 847 –39 315 –39 500

41 064 40 406 39 072 43 314 45 484 40 613 41 412

–387 –386 –898 –715 –1 461 –943 –852

–350 1 161 415 1 600 175 354 1 059

309 10 –167 –128 0 85 –65

– 41 1 171 248 1 471 175 439 993

–3 200 –2 918 –2 571 –2 864 –2 086 –1 917 –3 085 –3 932 –2 886 –2 652 –3 305 –1 944 –3 052 –2 768 –2 475 –2 954 –2 788

–38 884 –39 990 – 43 608 – 40 302 – 40 960 – 45 298 – 41 219 –34 488 – 40 442 – 40 274 – 44 476 – 42 179 – 41 906 – 42 995 – 44 634 – 41 327 – 41 436

40 076 41 671 45 920 42 912 42 936 45 478 42 711 39 033 42 313 42 840 46 229 44 397 44 100 44 311 47 318 42 740 43 436

0 –324 –1 036 –1 028 –1 705 –922 –620 –1 303 –1 733 –1 054 –1 269 –974 –848 –201 –1 488 –851 –959

1 193 1 356 1 275 1 581 270 –742 872 3 242 138 1 511 484 1 244 1 347 1 115 1 196 561 1 040

0 0 –254 –127 651 0 –91 –371 8 –96 0 –560 –575 0 20 63 –83

1 193 1 356 1 021 1 454 921 –742 781 2 871 146 1 414 484 683 772 1 115 1 216 624 956

–1 933 –3 573 –2 609 –2 572 –3 528 – 4 147 –1 903 –1 488 –2 554 –2 118 –2 063 –2 553 –2 586

–39 331 – 40 128 –37 793 – 43 599 –39 468 –35 861 – 47 067 –36 660 – 41 222 – 43 884 – 41 623 –37 181 – 40 318

41 978 43 754 40 622 45 121 42 655 38 817 44 081 38 872 42 717 45 995 42 946 40 886 42 370

–800 –1 842 –2 455 –1 488 –1 184 –1 147 –2 064 –675 –1 177 –825 –1 056 –1 154 –1 322

1 848 1 784 374 34 2 003 1 810 –5 050 1 537 317 1 286 267 2 550 730

–147 –1 408 –15 0 1 074 –245 –75 0 –93 0 0 –135 –87

1 701 376 359 34 3 077 1 564 –5 125 1 537 224 1 286 267 2 416 643

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

31

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västmanlands län Arboga 11 641 Fagersta 11 360 Hallstahammar 11 804 Kungsör 13 627 Köping 13 324 Norberg 11 329 Sala 17 317 Skinnskatteberg 11 287 Surahammar 6 292 Västerås 9 618 Länet 11 759

–50 946 –51 269 –54 515 –55 317 –53 838 –52 786 –56 645 –52 542 – 43 917 – 45 652 –51 742

–2 577 –1 793 –1 430 –1 977 –1 462 –1 507 –1 383 –1 835 –1 695 –1 212 –1 687

– 41 883 – 41 703 – 44 141 – 43 666 – 41 976 – 42 964 – 40 711 – 43 090 –39 320 –37 246 – 41 670

33 654 37 949 33 502 35 028 35 039 35 820 33 077 34 151 35 816 34 360 34 839

8 136 5 559 10 301 8 682 7 158 8 376 8 966 8 260 5 816 4 487 7 574

–7 1 334 932 –105 369 –687 –203 214 –851 587 158

–100 3 139 595 –61 589 544 1 128 – 466 1 461 2 188 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 486 – 48

–100 3 139 595 –61 589 544 1 128 – 466 1 461 1 702 853

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

11 901 11 139 8 004 10 217 8 569 10 501 12 018 18 215 9 359 17 651 11 016 7 353 8 263 13 661 13 676 11 436

–52 593 –51 146 – 48 731 –50 659 –54 047 – 48 660 –55 082 –61 568 –50 019 –59 167 –55 964 – 48 193 – 49 238 –58 850 –59 782 –53 579

–835 –1 465 –1 410 –1 899 –1 528 –1 658 –2 157 –2 710 –1 740 –1 952 –939 –1 099 –1 440 –2 480 –3 015 –1 755

– 41 526 – 41 471 – 42 137 – 42 341 – 47 007 –39 817 – 45 221 – 46 063 – 42 399 – 43 468 – 45 887 – 41 939 – 42 416 – 47 669 – 49 122 – 43 898

36 641 35 623 37 017 32 794 33 303 33 397 36 074 32 280 35 128 30 439 31 991 38 034 34 057 32 164 31 197 34 009

6 072 6 309 5 375 9 589 13 351 8 141 9 264 13 243 8 862 13 873 13 783 5 143 8 949 15 465 17 615 10 335

–349 279 49 78 343 1 470 250 235 –188 –357 2 389 –917 167 –508 –926 134

837 741 305 120 –10 3 191 366 –305 1 403 487 2 277 320 757 –548 –1 235 580

0 0 0 0 0 0 –390 –1 918 0 0 0 –9 –78 0 0 –159

837 741 305 120 –10 3 191 –23 –2 223 1 403 487 2 277 311 679 –548 –1 235 420

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

17 495 12 911 12 890 12 817 11 955 11 905 9 536 8 698 12 064 10 392 12 066

–57 022 –50 368 –56 055 –53 018 –55 413 –53 541 –52 093 – 49 715 –52 042 –52 508 –53 177

–2 215 –1 295 –1 121 –2 039 –1 783 –1 078 –1 093 –1 668 –1 735 –2 043 –1 607

– 41 741 –38 752 – 44 286 – 42 240 – 45 241 – 42 713 – 43 649 – 42 684 – 41 713 – 44 159 – 42 717

31 205 35 632 36 210 33 413 33 494 32 187 33 349 32 211 36 637 33 616 33 795

10 519 4 553 7 529 8 590 12 373 12 265 11 040 10 069 5 255 11 120 9 331

1 126 577 711 644 –181 –342 –506 327 –94 92 235

1 109 2 010 164 408 444 1 396 234 –76 85 669 644

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3

1 109 2 010 164 408 444 1 396 234 –76 85 701 647

32

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västmanlands län Arboga 15 355 Fagersta 31 088 Hallstahammar 18 767 Kungsör 26 542 Köping 22 050 Norberg 11 329 Sala 26 340 Skinnskatteberg 11 186 Surahammar 21 047 Västerås 35 222 Länet 21 892

–52 838 –69 848 –59 773 –65 258 –59 602 –52 786 –61 998 –52 442 –56 365 –63 852 –59 476

–3 516 –1 882 –2 422 –3 340 –3 146 –1 507 –2 858 –1 835 –3 032 – 4 716 –2 825

– 40 999 – 40 642 – 43 427 – 42 056 – 40 698 – 42 964 –38 516 – 43 090 –38 350 –33 346 – 40 408

41 790 43 508 43 803 43 710 42 197 44 196 42 043 42 411 41 632 38 847 42 413

–799 1 310 –308 –1 550 –716 –687 –1 976 214 –2 223 –1 724 –845

–8 4 175 68 104 783 544 1 551 – 466 1 058 3 777 1 158

– 42 –303 0 0 –140 0 –165 0 0 –1 146 –179

–50 3 872 68 104 643 544 1 386 – 466 1 058 2 631 979

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

16 495 36 322 22 052 11 672 20 558 17 009 24 462 26 294 14 059 22 329 17 891 20 215 11 977 16 993 15 730 19 603

–53 200 –69 843 –57 616 –51 276 –61 283 –52 810 –63 903 –67 703 –51 746 –62 086 –58 817 –57 769 –52 057 –60 434 –61 496 –58 802

–2 054 – 4 521 –3 725 –2 171 –3 565 –2 760 –3 570 – 4 486 –3 229 –2 708 –2 507 –2 902 –2 100 –3 150 –3 260 –3 113

–38 759 –38 041 –39 290 – 41 775 – 44 290 –38 562 – 43 011 – 45 895 – 40 916 – 42 465 – 43 434 – 40 457 – 42 180 – 46 592 – 49 025 – 42 312

42 713 41 932 42 392 42 383 46 654 41 538 45 338 45 523 43 990 44 312 45 774 43 177 43 006 47 629 48 812 44 344

–1 624 –1 815 –1 891 –396 –721 291 –1 364 –1 323 –1 394 –781 185 –1 913 –228 –1 306 –1 192 –1 031

2 329 2 076 1 212 211 1 643 3 267 962 –1 696 1 680 1 065 2 526 806 597 –269 –1 405 1 000

0 –289 –272 0 –116 –11 –231 –356 –64 –50 –96 –103 –75 0 –19 –112

2 329 1 787 940 211 1 527 3 256 731 –2 052 1 616 1 016 2 430 704 522 –269 –1 424 888

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

26 143 29 956 25 199 20 263 20 567 14 366 16 548 23 288 27 060 22 372 22 576

–62 559 –60 887 –61 966 –58 830 –60 632 –54 312 –56 463 –61 728 –63 019 –61 614 –60 201

–3 744 – 4 176 – 4 751 –2 765 –2 988 –1 808 –1 890 –2 842 – 4 051 –3 787 –3 280

– 40 160 –35 107 – 41 518 – 41 331 – 43 054 – 41 754 – 41 806 – 41 282 – 40 011 – 43 029 – 40 905

41 724 40 185 43 739 42 003 45 867 44 452 44 389 42 280 41 892 44 736 43 126

260 –2 195 –1 423 –3 –1 663 –1 005 –1 717 –847 –1 472 –1 060 –1 112

1 824 2 883 799 669 1 149 1 693 866 152 409 647 1 109

–184 –212 –176 –104 –299 0 –146 –50 –52 –181 –140

1 640 2 671 623 564 850 1 693 720 101 357 466 968

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

33

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Västernorrlands län Härnösand 11 384 Kramfors 14 846 Sollefteå 15 289 Sundsvall 10 288 Timrå 10 707 Ånge 12 955 Örnsköldsvik 11 208 Länet 12 382

–54 223 –60 433 –62 246 – 49 559 – 49 964 –61 013 –51 227 –55 523

–820 –1 826 –1 968 –1 820 –1 315 –1 376 –1 631 –1 536

– 43 660 – 47 413 – 48 925 – 41 091 – 40 571 – 49 434 – 41 650 – 44 677

36 796 35 598 35 198 38 541 35 962 35 679 35 424 36 171

8 725 12 145 14 969 2 953 6 109 13 614 6 216 9 247

762 –315 –339 –76 –329 815 696 173

2 623 16 903 328 1 171 674 685 914

0 0 102 0 0 0 0 14

2 623 16 1 005 328 1 171 674 685 928

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

10 349 13 188 17 366 9 549 14 070 18 981 15 542 12 359 13 925

–63 259 –65 848 –67 656 –54 352 –63 988 –72 647 –59 999 –52 116 –62 483

–1 557 –2 188 –1 840 –1 818 –2 256 –2 158 –1 815 –1 982 –1 951

–54 466 –54 847 –52 130 – 46 620 –52 174 –55 824 – 46 272 – 41 739 –50 509

31 730 32 572 33 575 32 805 34 731 33 425 31 104 36 559 33 312

21 655 23 700 19 417 15 370 19 329 21 256 14 592 6 403 17 715

774 – 485 1 672 –201 –1 178 235 –68 361 138

–307 941 2 535 1 353 707 –909 –643 1 584 657

0 0 0 0 0 0 691 0 86

–307 941 2 535 1 353 707 –909 48 1 584 744

Västerbottens län Bjurholm 14 622 Dorotea 13 983 Lycksele 18 091 Malå 15 264 Nordmaling 10 480 Norsjö 13 164 Robertsfors 12 076 Skellefteå 14 790 Sorsele 25 689 Storuman 11 512 Umeå 10 627 Vilhelmina 20 876 Vindeln 10 895 Vännäs 24 131 Åsele 20 761 Länet 15 797

–59 566 –65 977 –66 877 –64 398 –55 164 –63 421 –57 010 –56 279 –77 959 –59 196 – 46 558 –73 821 –58 882 –69 663 –73 675 –63 229

–2 590 – 4 829 –2 685 –1 922 –1 936 –1 852 –2 680 –1 945 –2 648 –3 005 –1 961 –2 145 –2 108 –2 502 –2 899 –2 513

– 47 534 –56 823 –51 470 –51 056 – 46 620 –52 108 – 47 614 – 43 434 –54 917 –50 689 –37 892 –55 090 –50 095 – 48 034 –55 813 – 49 945

31 872 34 084 34 990 37 474 33 770 34 383 33 338 35 196 33 319 32 485 36 017 32 347 33 753 34 335 32 093 33 963

17 026 24 783 15 771 13 562 13 439 18 270 14 138 9 308 22 893 19 519 3 109 21 993 16 768 14 894 24 736 16 680

–1 000 –961 1 872 214 –315 847 –516 1 560 –1 145 –607 162 613 –374 –924 –128 – 46

364 1 085 1 163 194 274 1 392 –653 2 631 150 707 1 396 –136 52 272 889 652

34

0 364 0 1 085 0 1 163 0 194 0 274 0 1 392 0 –653 98 170 100 801 347 497 0 707 0 1 396 0 –136 0 52 0 272 0 889 6 567 7 219

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Västernorrlands län Härnösand 34 640 Kramfors 20 793 Sollefteå 17 791 Sundsvall 22 210 Timrå 18 511 Ånge 19 228 Örnsköldsvik 21 580 Länet 22 107

–63 406 –62 993 –63 030 –57 695 –54 123 –64 244 –58 851 –60 620

–6 795 –3 639 –2 771 –3 538 –2 431 –2 855 –3 001 –3 575

–35 562 – 45 839 – 48 010 –39 023 –38 043 – 47 871 – 40 271 – 42 088

45 521 47 743 50 167 41 494 42 071 49 293 41 640 45 418

–2 347 –1 649 –1 080 –1 603 –1 392 –942 –1 079 –1 441

7 612 256 1 077 868 2 636 479 290 1 888

–197 –33 102 –64 – 467 –3 71 –84

7 415 223 1 178 804 2 169 476 362 1 803

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

20 221 15 556 38 846 15 219 14 070 23 241 26 029 32 791 23 246

–69 022 –67 162 –82 774 –58 078 –63 989 –75 875 –61 627 –65 818 –68 043

–3 665 –2 733 – 4 207 –2 838 –2 256 –2 593 –2 992 –6 029 –3 414

–52 465 –54 340 – 48 135 – 45 697 –52 175 –55 227 –38 590 –39 055 – 48 210

53 385 56 272 52 992 48 175 54 060 54 681 45 696 42 962 51 027

–2 043 –1 114 –325 –1 012 –1 178 –183 –2 222 –908 –1 123

–1 124 818 4 532 1 465 706 –729 4 885 2 999 1 694

–13 0 –694 0 0 –37 395 –308 –82

–1 137 818 3 838 1 465 706 –767 5 280 2 691 1 611

Västerbottens län Bjurholm 14 703 Dorotea 22 640 Lycksele 22 483 Malå 19 015 Nordmaling 12 017 Norsjö 14 311 Robertsfors 13 307 Skellefteå 59 488 Sorsele 25 689 Storuman 32 683 Umeå 31 958 Vilhelmina 26 456 Vindeln 13 711 Vännäs 24 790 Åsele 27 228 Länet 24 031

–59 647 –70 865 –69 247 –65 385 –54 923 –63 556 –58 211 –87 984 –77 959 –79 613 –61 185 –78 165 –60 530 –69 978 –78 053 –69 020

–2 590 –6 448 –3 743 –3 449 –2 646 –2 297 –2 765 –7 473 –2 648 –3 531 – 4 986 –2 667 –2 653 –2 662 – 4 025 –3 638

– 47 534 –54 674 –50 508 – 49 819 – 45 552 –51 541 – 47 669 –35 969 –54 917 –50 462 –34 213 –54 376 – 49 472 – 47 851 –54 851 – 48 627

48 898 58 867 50 761 51 036 47 209 52 653 47 476 44 504 56 212 52 004 39 126 54 340 50 521 49 229 56 829 50 644

–999 –2 305 1 008 –1 132 –951 247 –663 –2 647 –1 145 –751 –2 018 –375 –1 030 –1 097 –1 028 –992

365 1 888 1 261 84 705 1 358 –856 5 888 150 791 2 896 – 411 19 282 950 1 024

0 0 – 45 0 129 18 0 –2 552 347 –65 –331 0 –31 0 4 –168

365 1 888 1 216 84 835 1 377 –856 3 336 497 727 2 565 – 411 –12 282 954 856

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

35

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Norrbottens län Arjeplog 23 039 Arvidsjaur 24 002 Boden 12 875 Gällivare 14 603 Haparanda 18 005 Jokkmokk 17 758 Kalix 11 979 Kiruna 9 403 Luleå 12 148 Pajala 16 539 Piteå 10 016 Älvsbyn 13 695 Överkalix 15 479 Övertorneå 17 261 Länet 15 485

–70 154 –72 526 –58 485 –59 952 –56 539 –65 488 –55 380 –55 291 –52 136 –71 776 – 48 932 –59 386 –65 983 –69 061 –61 506

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

– 4 478 –2 347 –2 289 –3 243 –2 202 –3 131 –2 837 –2 011 –2 687 –2 487 –1 873 –2 343 –2 315 –2 915 –2 654

–51 592 –50 870 – 47 899 – 48 592 – 40 736 –50 861 – 46 238 – 47 898 – 42 675 –57 723 – 40 790 – 48 035 –52 820 –54 715 – 48 674

34 130 34 385 35 772 38 832 30 241 34 410 34 926 39 780 36 893 32 530 35 211 33 690 33 619 30 213 34 616

36

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

19 585 16 962 12 454 10 801 15 604 17 408 11 926 9 687 6 410 25 907 6 238 15 787 20 018 24 299 15 220

– 427 20 209 50 –574 –25 – 487 –87 –99 –608 402 –552 – 485 844 –129

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

1 695 496 536 1 091 4 536 931 127 1 483 529 105 1 062 890 331 641 1 032

0 0 0 456 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

1 695 496 536 1 547 4 715 931 127 1 483 529 105 1 062 890 331 641 1 077

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

27 903 34 219 24 862 21 654 21 643 24 543 15 747 18 673 29 257 17 877 22 833 18 841 20 406 22 148 22 900

–74 099 –78 914 –65 733 –64 901 –58 569 –69 907 –57 803 –62 460 –65 359 –71 749 –57 371 –62 668 –69 457 –72 424 –66 529

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

–5 076 – 4 450 – 4 436 – 4 330 –2 748 – 4 334 –3 073 –3 882 – 4 638 –3 351 – 4 156 –3 282 –3 077 –3 650 –3 891

–51 272 – 49 145 – 45 307 – 47 577 –39 674 – 49 698 – 45 129 – 47 670 – 40 741 –57 222 –38 694 – 47 108 –52 129 –53 926 – 47 520

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

53 715 51 347 48 226 49 633 45 845 51 818 46 852 49 467 43 303 58 437 41 449 49 477 53 637 54 512 49 837

–980 –1 801 –1 463 –870 –1 282 –1 253 –1 318 –938 –1 387 –1 296 –969 –1 566 –1 112 40 –1 156

1 463 401 1 457 1 186 4 890 867 405 860 1 175 –81 1 787 802 396 625 1 159

37

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

0 –27 –272 458 83 39 –60 0 –138 141 –160 272 –19 16 23

1 463 374 1 185 1 644 4 973 906 345 860 1 037 59 1 626 1 074 376 642 1 183

1


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län

1

Kommun

Kommunen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskriv- Verksam- Skatteningar hetens intäkter nettokostnader

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

Resultat ExtraÅrets före ordinära resultat extraposter ordinära poster

Hela riket vägt medelvärde 11 388 ovägt medelvärde 11 701

– 49 356 –51 408

–1 571 –1 773

–39 539 – 41 481

34 194 33 555

6 025 8 717

417 121

1 100 913

1 297 441

2 395 1 354

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

16 072 12 315 11 519 12 053 10 651 10 456 11 702 10 925 12 141

–62 738 –54 428 –51 313 –51 042 – 49 499 – 48 042 – 48 952 – 47 982 – 49 250

–2 634 –1 908 –1 710 –1 817 –1 691 –1 629 –1 634 –1 578 –1 305

– 49 300 – 44 021 – 41 504 – 40 806 – 40 539 –39 215 –38 884 –38 635 –38 414

33 687 32 619 33 082 33 040 33 999 34 742 34 727 33 971 33 990

16 568 12 175 9 335 8 534 7 175 5 205 4 951 5 379 5 128

–334 –198 46 78 198 358 571 594 474

621 575 959 846 833 1 091 1 378 1 310 1 179

–16 277 – 425 15 42 34 3 067 4 026 –83

604 853 534 861 876 1 125 4 434 5 337 1 096

12 141 9 399 11 502 10 483 15 168 11 131 11 871 Övr 12 500–25 000 12 384 Övr <12 500 inv. 11 633

– 49 250 – 44 991 – 49 328 – 48 456 –62 462 –50 230 –50 669 –52 728 –52 051

–1 305 –1 443 –1 652 –1 604 –2 390 –1 887 –1 807 –1 704 –1 674

–38 414 –37 035 –39 478 –39 577 – 49 684 – 40 987 – 40 605 – 42 048 – 42 092

33 990 36 180 34 281 32 990 33 116 33 124 33 051 33 314 32 357

5 128 2 064 5 942 7 517 17 110 8 352 8 093 9 494 10 890

474 211 568 – 47 –62 220 376 24 –251

1 179 1 420 1 315 882 479 710 928 784 904

–83 31 5 127 – 408 –10 455 30 –22 – 402

1 096 1 452 6 442 473 468 1 166 947 761 501

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 10 797 – 47 702 30,50–30,99 10 605 – 47 648 31,00–31,49 10 521 – 48 603 31,50–31,99 12 269 –51 502 32,00–32,49 11 111 –50 285 32,50–32,99 12 362 –53 765 33,00–33,49 13 575 –57 637 33,50–34,24 14 214 –63 909

–1 468 –1 819 –1 748 –1 892 –1 730 –1 769 –1 958 –1 887

–38 373 –38 861 –39 829 – 41 125 – 40 904 – 43 172 – 46 020 –51 582

33 272 32 133 32 930 33 792 33 632 34 149 33 752 35 928

6 108 7 483 7 452 8 336 8 054 9 726 13 057 15 916

407 262 221 82 142 49 –230 530

1 415 1 016 774 1 085 924 753 570 793

304 750 16 37 –155 2 139 –10 0

1 720 1 767 791 1 123 769 2 892 549 793

Skattesats till kommun 17,38–19,99 9 800 20,00–20,49 11 141 20,50–20,99 10 490 21,00–21,49 10 893 21,50–21,99 11 788 22,00–22,49 12 503 22,50–22,99 13 578 23,00–23,25 14 702

–1 399 –1 535 –1 821 –1 710 –1 792 –1 944 –1 978 –1 983

–35 987 –37 651 –39 247 – 40 264 – 41 699 – 43 587 – 46 723 – 48 646

34 808 31 565 31 751 33 075 33 634 34 477 34 026 34 646

2 225 6 838 8 123 7 826 8 676 10 183 13 585 14 761

338 558 286 121 123 –59 –198 37

1 384 1 310 913 759 734 1 013 690 841

–6 878 0 77 –24 2 149 –9 11

1 378 2 189 913 837 709 3 162 680 810

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

– 44 388 – 47 257 – 47 916 – 49 446 –51 695 –54 146 –58 322 –61 364

38

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 1 – Resultaträkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Verksamhetens intäkter kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter o gen. statsbidrag

Finansnetto

Resultat före extraordinära poster

ExtraÅrets ordinära resultat poster o skattekostnader

Hela riket vägt medelvärde 24 083 ovägt medelvärde 19 377

–57 266 –56 432

–3 365 –2 983

–36 548 – 40 038

39 960 42 274

–1 054 –951

2 358 1 284

–89 –157

2 269 1 126

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

19 669 17 087 17 402 19 072 18 402 18 768 25 366 31 507 30 291

–64 929 –57 657 –55 266 –55 386 –54 150 –53 119 –58 084 –63 447 –59 955

–3 326 –2 709 –2 701 –2 947 –3 161 –2 910 –3 456 – 4 074 –3 933

– 48 586 – 43 280 – 40 564 –39 262 –38 908 –37 261 –36 174 –36 014 –33 597

50 255 44 794 42 417 41 574 41 174 39 947 39 615 39 350 39 118

–1 003 –940 –836 –969 –976 –823 –1 166 –1 372 –956

665 575 1 016 1 342 1 289 1 863 2 274 1 965 4 565

–16 –56 – 472 – 48 –123 –51 –272 882 – 441

649 518 543 1 294 1 165 1 811 2 001 2 847 4 124

30 291 15 628 30 075 14 814 21 049 18 755 21 770 Övr 12 500–25 000 18 739 Övr <12 500 inv. 16 548

–59 955 – 48 333 –62 718 –50 982 –66 300 –55 403 –57 110 –56 860 –55 434

–3 933 –2 379 – 4 106 –2 462 –3 285 –3 135 –3 409 –2 815 –2 518

–33 597 –35 084 –36 750 –38 631 – 48 536 –39 783 –38 750 – 40 935 – 41 403

39 118 38 244 40 223 40 507 50 226 41 476 41 130 42 808 43 247

–956 –859 –1 548 –913 –1 013 –744 –854 –1 009 –813

4 565 2 300 1 925 962 677 949 1 526 863 1 030

– 441 –94 161 –544 –1 –78 –76 –62 – 474

4 124 2 206 2 086 418 675 870 1 450 801 555

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 19 123 –52 832 30,50–30,99 19 326 –53 324 31,00–31,49 17 910 –53 336 31,50–31,99 19 377 –56 207 32,00–32,49 19 587 –55 986 32,50–32,99 21 085 –59 734 33,00–33,49 18 692 –60 887 33,50–34,24 16 663 –64 470

–2 788 –2 823 –2 939 –2 999 –3 122 –3 094 –2 867 –2 873

–36 497 –36 820 –38 365 –39 829 –39 520 – 41 742 – 45 061 –50 680

39 380 39 616 40 382 42 128 41 686 43 875 46 967 51 844

–768 –686 –764 –951 –1 015 –1 147 –1 108 – 442

2 115 2 108 1 253 1 347 1 150 985 797 721

230 –693 –309 –26 –229 –215 –51 9

2 345 1 415 944 1 321 921 770 745 730

Skattesats till kommun 17,38–19,99 16 299 20,00–20,49 23 657 20,50–20,99 18 485 21,00–21,49 17 713 21,50–21,99 19 360 22,00–22,49 20 825 22,50–22,99 19 755 23,00–23,25 20 739

–2 208 –3 188 –3 072 –2 816 –3 151 –3 154 –3 043 –3 313

–33 657 –35 583 –37 807 –39 026 – 40 524 – 42 338 – 45 419 – 47 931

37 033 38 403 39 874 40 901 42 310 44 660 47 611 50 380

–659 –1 065 –755 –797 –978 –1 130 –1 150 –1 023

2 716 1 755 1 312 1 077 808 1 191 1 040 1 425

–191 17 –55 –229 –77 –397 –73 –14

2 524 1 772 1 257 848 730 793 967 1 410

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

– 47 748 –56 051 –53 219 –53 923 –56 732 –60 009 –62 131 –65 357

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

39

1


Tabell 2 – Balansräkning 2007 2

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har vid årets slut. Tillgångarna delas grovt upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i avsättningar, långfristiga och kortfristiga skulder. Skillnaden mellan tillgångar och skulder benämns som Eget kapital och kan beskrivas som kommunens bokförda nettoförmögenhet. Den förändring som sker av det Egna kapitalet under ett år är i princip liktydigt med resultatnivån Årets resultat som redovisas i resultaträkningen. I de jämförelsetal som redovisas har vi för kommunen Gotland uppskattat att 65 procent av tillgångarna och skulderna tillhör den kommunala verksamheten. För Gotlands koncern är den landstingskommunala verksamheten medräknad i sin helhet.

Definitioner Materiella anläggningstillgångar Här redovisas mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner, inventarier och eventuellt förekommande immateriella anläggningstillgångar. Tillgångarna ska värderas efter anskaffningsvärdet minus planenliga avskrivningar. Finansiella anläggningstillgångar Här redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering samt långfristiga fordringar. Omsättningstillgångar Här redovisas förråd, kundfordringar, kortfristiga placeringar, likvida medel samt övriga kortfristiga tillgångar. Eget kapital Eget kapital är summan av tillgångar minus skulder och avsättningar. Avsättningar för pensioner och löneskatt Här redovisas pensionsskulden och särskild löneskatt enligt blandad modell för kommunens avtalspensioner. Därutöver redovisas även andra pensionsliknande skulder här, till exempel garantipensioner.

40

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


I koncernbalansräkningen har denna rubrik slagits ihop med rubriken ”Andra avsättningar”. Företagens pensionsskuld är inte beräknad enligt blandad modell, hela pensionsskulden ingår för dem. Andra avsättningar Här redovisas sådana skulder som har en oklar förfallotid eller viss osäkerhet vad gäller storlek. Långfristiga skulder Här redovisas långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Kortfristiga skulder Här redovisas de skulder som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Pensionsförpliktelser och löneskatt som ej redovisas i balansräkning Här anges det pensionsåtagande som kommunen har till sin nuvarande och tidigare personal som är intjänade före år 1998 och som enligt redovisningslagen inte ska redovisas i balansräkningen. Från och med år 2000 anges även den särskilda löneskatten för pensioner i denna kolumn. Övriga borgens- och ansvarsförbindelser Här anges de borgens- och ansvarsförbindelser som kommunen påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhusoch egnahemsägare.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

41

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

30 959 39 763 33 296 10 061 9 565 24 592 32 819 28 087 24 649 40 588 27 330 40 999 30 159 21 975 17 707 53 800 28 692 7 774 23 492 24 460 19 952 14 252 22 583 45 507 8 426 9 288 25 799

23 222 594 340 13 070 21 210 6 972 18 560 1 596 36 969 33 501 7 100 1 239 1 153 26 980 44 230 6 889 36 611 113 911 1 646 6 580 3 545 17 454 290 269 7 023 6 958 16 842

4 474 14 005 3 388 6 479 12 389 6 081 4 113 2 545 7 549 24 068 12 134 4 389 3 132 9 199 7 276 41 736 4 852 9 986 5 933 11 367 3 889 14 261 8 598 2 522 8 153 4 912 9 131

38 970 41 627 9 447 9 340 30 911 24 375 41 409 18 357 24 644 53 571 20 778 24 893 16 740 47 562 59 938 60 368 51 192 32 372 12 658 33 501 19 032 22 301 24 023 5 684 12 176 9 890 28 683

2 912 1 612 2 288 3 562 2 306 1 878 2 371 1 958 1 767 3 458 2 018 1 532 2 783 1 766 1 752 3 098 1 592 1 580 1 921 1 827 2 224 2 257 1 804 1 033 1 895 1 295 2 095

239 0 0 27 0 77 0 0 819 0 14 0 434 8 756 7 345 1 455 0 0 0 318 225 131 0 0 0 455

6 425 6 872 19 180 9 530 1 391 3 709 3 514 5 816 31 125 33 382 16 251 11 408 4 846 20 84 15 236 8 219 63 347 8 807 2 337 0 9 152 3 35 896 1 356 2 894 11 569

10 109 4 251 6 109 7 151 8 556 7 606 8 198 6 097 10 812 7 746 7 503 8 794 9 641 8 798 6 683 16 378 7 697 34 372 7 685 4 742 5 812 12 032 5 510 5 685 8 175 7 079 8 970

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

25 526 5 891 37 230 6 351 31 301 35 355 24 975 31 543 24 771

11 560 17 081 2 034 39 892 3 598 18 881 3 862 1 167 12 259

7 000 4 981 2 748 4 892 2 395 5 585 5 702 5 351 4 831

31 134 9 199 5 534 30 024 21 938 32 031 10 344 22 778 20 372

1 575 3 354 1 586 219 1 370 1 726 1 291 1 203 1 540

0 0 0 0 96 187 96 131 63

3 595 6 916 26 181 6 808 7 542 8 346 14 238 3 839 9 683

7 782 8 484 8 711 14 084 6 348 17 531 8 570 10 110 10 202

42

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

19 698 17 305 16 897 18 519 18 516 24 127 19 776 17 471 20 309 17 896 21 087 18 076 22 560 17 877 18 272 18 977 17 450 20 574 18 025 21 866 23 910 22 876 17 576 13 616 13 719 17 423 19 015

17 504 2 055 16 299 21 075 72 261 22 255 4 595 311 4 999 777 22 588 5 297 27 187 3 483 28 887 2 651 59 704 8 915 38 245 445 33 317 35 736 5 499 4 384 35 293 44 952 19 950

63 337 40 662 51 127 41 152 96 774 59 218 38 512 30 459 58 713 76 126 61 414 40 999 73 016 63 683 50 949 127 572 146 072 116 071 59 824 24 943 71 055 66 513 23 533 45 507 57 801 66 519 63 521

13 109 594 259 286 5 024 6 524 22 920 664 117 92 2 320 1 239 148 9 010 22 903 4 494 7 939 2 737 1 142 32 1 225 3 448 267 269 1 029 1 303 4 195

7 703 12 377 3 555 8 866 14 014 6 398 6 507 2 741 10 272 24 360 13 227 4 389 5 013 14 459 11 925 8 302 18 530 19 803 6 780 15 253 14 237 16 018 8 767 2 522 8 985 8 951 10 536

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

18 315 19 562 16 918 9 641 23 720 20 482 22 859 21 999 19 187

25 027 20 139 35 797 2 078 34 362 3 417 13 488 26 060 20 046

62 036 38 963 79 766 43 155 69 273 66 816 60 911 58 201 59 890

691 1 226 240 290 312 3 149 446 207 820

6 877 9 792 6 023 8 884 4 284 4 965 8 238 5 925 6 873

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

43

31 579 3 804 37 423 1 612 10 259 2 552 8 288 5 145 21 255 8 446 30 665 2 828 47 933 2 532 19 700 2 412 20 620 4 213 54 197 3 769 22 910 2 140 24 893 1 532 24 930 3 321 45 876 3 758 47 792 4 684 90 234 13 243 35 954 3 070 14 692 5 111 15 245 2 816 29 961 2 167 37 543 3 043 23 142 3 658 24 346 1 949 5 684 1 033 14 375 2 014 11 627 2 085 28 889 3 574

28 240 9 039 8 089 28 106 21 741 27 890 27 247 23 720 21 759

2 765 3 355 1 586 220 1 643 2 289 2 935 1 521 2 039

Kortfristiga skulder

23 276 6 915 35 140 26 204 74 590 30 576 9 092 5 816 29 403 33 382 43 282 11 408 35 152 23 147 21 792 12 681 114 300 67 042 40 547 2 562 35 717 44 480 707 35 896 41 835 52 867 32 992

25 490 7 683 6 990 10 667 11 521 8 071 8 382 5 936 14 866 9 230 8 629 8 794 14 774 14 371 11 509 24 210 19 217 51 766 9 138 5 538 10 214 14 699 5 565 5 685 9 591 10 194 12 797

28 364 27 217 65 843 11 133 41 578 20 358 26 506 26 444 30 930

10 235 10 370 10 511 12 870 8 907 24 393 12 907 12 648 12 855

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Södermanlands län Eskilstuna 25 727 Flen 27 915 Gnesta 6 362 Katrineholm 21 314 Nyköping 19 941 Oxelösund 21 694 Strängnäs 17 905 Trosa 24 069 Vingåker 31 602 Länet 21 836

22 298 1 050 21 061 14 976 7 772 31 397 43 435 5 929 960 16 542

6 942 8 860 7 582 6 655 7 809 5 003 3 207 5 726 3 733 6 168

15 559 27 828 25 101 29 920 23 570 20 627 9 944 20 498 8 446 20 165

420 1 308 776 2 612 2 792 1 140 1 894 2 276 111 1 481

0 1 767 1 413 0 0 0 3 715 1 540 364 977

29 374 0 0 2 176 638 27 605 41 474 1 496 17 134 13 321

9 614 6 922 7 715 8 237 8 522 8 722 7 520 9 914 10 240 8 600

Östergötlands län Boxholm 17 064 Finspång 24 998 Kinda 16 894 Linköping 8 750 Mjölby 41 245 Motala 29 702 Norrköping 28 103 Söderköping 19 565 Vadstena 25 151 Valdemarsvik 29 105 Ydre 39 899 Åtvidaberg 19 688 Ödeshög 30 239 Länet 25 415

3 020 21 257 870 72 896 821 989 41 748 1 600 1 758 4 597 3 822 1 297 3 620 12 176

9 346 6 187 11 262 15 789 4 353 4 349 18 665 3 048 8 107 7 030 8 880 7 945 3 633 8 353

10 248 23 185 18 182 73 310 18 999 20 682 45 371 3 105 15 303 15 800 30 099 –710 14 145 22 132

1 564 1 526 1 033 1 592 2 137 828 1 555 349 1 378 2 855 0 1 075 420 1 254

1 273 0 2 325 629 0 951 220 107 77 654 931 0 421 583

7 155 19 178 117 4 279 15 821 4 086 23 393 13 545 8 057 12 454 15 222 12 244 14 709 11 558

9 190 8 553 7 369 17 625 9 462 8 493 17 977 7 107 10 201 8 969 6 349 16 321 7 797 10 416

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 520 18 239 534 896 3 383 2 005 14 371 7 076 851 8 693 8 912 6 692 1 151 5 717

3 951 4 453 4 804 6 296 3 684 5 675 5 979 2 767 6 378 4 407 5 173 5 789 11 058 5 416

10 383 17 112 28 013 27 388 18 197 21 024 1 276 18 726 21 707 25 653 36 750 19 277 30 533 21 233

309 286 419 97 1 532 1 463 1 781 608 202 686 984 306 436 700

0 183 579 2 464 300 384 0 243 59 475 1 696 305 3 973 820

11 128 9 802 0 11 184 12 819 4 049 35 978 11 902 10 835 3 195 971 12 621 48 9 579

8 441 7 908 7 355 8 202 7 121 9 617 7 602 6 318 12 778 8 125 8 873 8 548 8 266 8 396

24 790 12 599 31 028 42 143 32 902 28 857 26 287 27 954 38 352 25 034 35 189 28 576 31 047 29 596

44

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Södermanlands län Eskilstuna 21 033 Flen 22 218 Gnesta 0 Katrineholm 26 648 Nyköping 21 606 Oxelösund 25 985 Strängnäs 18 059 Trosa 14 919 Vingåker 22 681 Länet 19 238

24 673 15 470 0 17 572 12 180 14 162 6 060 18 502 18 575 14 132

66 185 49 898 51 479 56 427 44 289 66 450 64 259 61 270 54 996 57 250

219 1 114 10 513 149 7 600 634 3 164 3 696 866 3 106

8 344 10 396 8 700 6 386 7 817 9 805 5 508 7 015 4 220 7 576

16 093 33 165 24 171 30 903 28 081 29 015 11 952 23 342 10 933 23 072

2 018 3 075 2 192 3 211 3 000 6 170 6 678 3 889 530 3 418

44 703 15 989 34 912 17 222 19 320 27 835 43 668 32 734 36 364 30 305

11 934 9 179 9 417 11 626 9 305 13 869 10 633 12 016 12 255 11 137

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

21 551 23 872 22 159 17 298 24 120 22 198 22 502 20 989 23 739 23 710 20 990 24 259 20 150 22 118

31 698 17 395 23 544 20 529 16 217 19 713 121 10 852 14 003 275 17 611 27 132 18 042 16 702

51 525 62 829 46 265 112 068 69 804 58 499 68 947 36 191 44 936 34 371 60 003 40 323 51 741 56 730

1 209 2 937 555 7 644 1 045 993 6 780 1 256 680 56 1 494 69 1 173 1 991

13 245 8 798 11 669 21 798 6 365 4 733 6 844 3 984 9 191 7 038 9 911 10 764 4 599 9 149

12 847 22 000 22 402 48 811 27 124 27 227 37 923 6 565 17 638 15 969 30 415 –501 14 597 21 770

2 838 2 083 3 358 9 816 3 411 2 126 2 288 498 1 457 3 508 1 087 1 282 841 2 661

37 740 38 864 24 458 43 157 34 406 24 623 23 253 24 422 18 670 12 706 32 078 39 809 31 984 29 705

12 554 11 617 8 271 39 726 12 273 10 249 19 107 9 946 17 042 9 282 7 828 10 566 10 091 13 734

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

21 739 25 380 20 426 16 884 19 326 22 624 23 494 24 095 23 125 22 552 19 499 24 123 19 989 21 788

21 748 39 202 15 163 19 230 22 773 44 342 61 17 390 14 793 21 106 17 308 18 025 7 793 19 918

35 024 77 459 54 432 68 852 64 382 82 238 41 865 56 078 54 194 54 294 59 417 53 995 57 249 58 421

646 412 1 077 342 3 373 189 117 404 314 158 8 277 553 912 1 290

8 159 7 564 6 860 6 302 6 035 6 793 6 645 7 756 6 441 10 608 5 580 8 332 13 115 7 706

9 798 19 637 35 688 33 315 23 301 27 180 2 145 21 445 22 841 30 068 39 215 18 882 37 753 24 712

1 070 1 357 1 617 2 562 2 893 2 894 1 786 2 017 451 2 523 3 423 1 954 5 461 2 308

20 811 48 828 15 460 29 717 38 152 46 234 36 577 30 226 23 425 21 549 18 440 29 549 18 141 29 008

12 150 15 613 9 604 9 902 9 444 12 912 8 119 10 550 14 232 10 920 12 196 12 495 9 921 11 389

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

45

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

23 437 40 319 33 010 28 860 34 205 32 729 14 554 39 484 30 824

15 590 22 246 17 793 3 764 1 389 424 19 783 1 595 10 323

5 884 14 612 4 090 26 664 6 197 12 402 7 355 3 353 10 069

24 610 26 435 42 207 45 418 23 695 23 557 29 066 30 573 30 695

291 407 297 1 725 203 1 538 1 322 358 767

0 1 865 904 762 948 0 428 1 145 756

10 625 30 499 3 648 1 988 5 159 9 452 1 843 4 552 8 470

9 385 17 971 7 837 9 395 11 786 11 008 9 033 7 804 10 527

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

31 315 18 689 24 105 31 180 24 624 32 503 40 852 35 810 38 976 11 408 32 508 26 188 29 013

351 4 442 1 862 14 450 2 753 4 228 1 602 3 310 58 001 15 955 18 774 23 464 12 432

3 680 6 721 9 456 15 003 9 555 13 883 7 765 7 041 38 042 8 091 11 300 6 149 11 390

11 671 18 741 13 578 12 100 20 335 35 096 22 331 19 020 92 006 16 556 39 937 17 713 26 590

2 487 2 277 1 460 1 450 1 341 704 855 1 287 1 881 2 342 1 155 1 391 1 552

0 232 0 0 989 1 121 71 0 1 840 227 0 303 398

13 964 –153 8 966 24 701 6 893 5 490 20 676 17 274 30 767 8 229 12 942 27 419 14 764

7 224 8 755 11 419 22 382 7 374 8 203 6 286 8 580 8 525 8 100 8 548 8 975 9 530

Gotlands län Gotland* Länet

32 028 32 028

1 547 1 547

4 779 4 779

17 415 17 415

2 638 2 638

1 147 1 147

9 060 9 060

8 094 8 094

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

25 602 25 307 23 204 37 156 21 977 26 649

13 107 36 509 22 884 10 044 13 941 19 297

6 054 5 481 5 740 4 866 3 598 5 147

27 599 16 942 22 584 18 200 28 556 22 776

289 1 209 3 907 677 262 1 268

0 0 0 259 18 55

7 697 40 481 17 495 22 825 4 194 18 538

9 178 8 665 7 842 10 105 6 486 8 455

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

46

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

22 407 21 410 21 543 24 403 22 564 24 252 21 190 19 680 22 181

38 609 29 850 19 765 1 572 32 317 7 967 55 143 14 019 24 905

69 244 75 109 63 980 36 547 60 726 42 271 109 044 57 714 64 329

10 039 16 186 6 952 62 1 721 2 296 987 604 4 855

9 319 14 365 5 509 27 861 7 284 14 753 7 195 3 462 11 218

23 556 26 605 38 236 47 312 27 435 25 681 32 296 35 696 32 102

1 164 2 270 3 004 2 520 1 832 1 775 5 676 1 502 2 467

49 858 60 003 24 409 4 604 25 214 19 382 59 160 15 832 32 307

14 024 16 782 10 792 10 034 15 250 12 482 20 094 8 750 13 526

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

21 917 22 870 29 691 27 873 21 113 19 673 19 428 24 662 26 981 22 638 22 337 24 949 23 677

19 527 50 266 21 898 148 41 136 25 442 24 869 18 035 9 095 19 298 17 065 148 20 577

63 468 81 253 50 135 49 601 81 356 65 544 71 408 67 899 112 742 51 703 70 022 54 256 68 282

556 4 972 3 072 111 629 95 266 94 –1 276 308 340 80 770

8 333 9 922 10 659 15 763 12 420 15 816 11 906 7 745 40 251 11 328 13 493 5 504 13 595

17 415 21 145 19 549 15 847 23 929 37 423 23 542 24 383 95 190 18 145 38 160 18 500 29 435

4 884 4 705 1 759 1 724 4 041 2 354 997 2 355 4 611 2 873 3 666 1 770 2 978

37 401 57 093 26 921 24 701 54 845 30 774 49 292 38 425 40 252 30 554 29 651 28 940 37 404

12 657 13 204 15 637 23 203 11 590 10 904 9 749 10 575 11 664 11 767 12 378 10 630 12 829

Gotlands län Gotland* Länet

27 987 27 987

8 069 8 069

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

22 575 23 003 25 708 21 821 19 544 22 530

27 824 6 240 51 916 45 368 20 151 30 299

72 137 66 733 90 749 98 745 49 016 75 476

225 321 227 235 523 306

10 821 6 909 9 918 4 850 9 384 8 376

26 684 16 619 12 819 20 364 18 636 19 024

1 881 3 044 6 873 2 573 799 3 034

40 319 43 405 67 578 70 199 26 446 49 589

14 299 10 895 13 624 10 694 13 042 12 510

*Den primärkommunala delen har beräknats enligt definition på sidan 40.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

47

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

23 645 22 648 30 514 33 330 22 230 30 894 26 648 29 024 23 698 26 762 28 850 30 404 14 381 32 346 31 032 25 720 38 841 34 005 23 859 28 622 25 432 35 394 8 351 26 152 25 937 21 023 36 689 27 796 46 345 9 515 27 616 38 096 30 354 27 762

15 552 2 250 14 625 1 588 12 333 49 953 17 870 7 763 5 933 2 486 9 893 15 057 9 090 3 780 13 302 18 552 1 973 12 686 11 279 9 422 13 077 1 614 16 832 4 955 6 321 752 6 472 16 550 17 657 33 349 13 416 25 399 1 363 11 913

3 543 8 234 16 812 2 250 4 771 11 627 3 946 13 100 6 520 4 543 2 953 6 002 6 729 28 553 5 854 5 376 15 955 6 166 5 202 8 940 7 017 6 637 7 300 4 974 5 701 12 293 7 992 8 154 10 872 9 901 6 973 5 340 4 626 8 025

12 903 18 674 52 024 25 161 30 924 75 230 36 708 33 349 25 946 26 193 22 648 39 213 23 759 52 505 37 257 36 031 35 779 39 643 18 405 27 186 23 056 24 415 25 808 19 694 22 397 17 037 30 997 36 519 41 716 19 870 36 668 45 705 20 410 31 328

118 193 234 434 249 539 452 856 199 214 477 367 328 1 902 254 1 813 2 934 477 271 270 116 650 567 174 448 409 1 953 989 769 202 579 485 273 611

0 20 1 909 0 0 2 189 0 673 153 0 0 634 0 178 0 226 1 988 0 0 25 208 0 169 120 87 0 0 0 0 0 64 0 0 261

22 437 7 373 310 4 269 0 2 755 2 643 7 297 1 955 0 11 405 1 371 0 2 182 5 218 3 744 413 6 734 14 015 8 560 11 930 10 429 163 8 482 8 260 7 454 6 146 7 958 19 644 24 227 3 651 15 165 7 720 7 088

7 282 6 872 7 474 7 304 8 161 11 761 8 661 7 712 7 898 7 384 7 166 9 878 6 113 7 912 7 459 7 834 15 655 6 003 7 649 10 943 10 216 8 151 5 776 7 611 6 767 9 168 12 057 7 034 12 745 8 466 7 043 7 480 7 940 8 411

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

25 799 35 643 34 257 32 841 20 963 31 758 30 210

30 314 36 683 244 800 5 727 17 526 15 215

7 560 7 859 3 817 4 848 10 009 4 979 6 512

20 887 69 943 11 639 25 360 25 498 33 083 31 068

468 562 549 1 474 1 176 1 357 931

0 0 700 173 112 267 208

32 709 255 17 406 3 475 3 043 12 557 11 574

9 609 9 425 8 024 8 007 6 870 6 999 8 155

48

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

18 686 20 113 17 220 18 368 20 308 20 507 20 581 20 243 17 122 17 579 20 938 21 456 16 118 19 939 19 018 20 715 26 966 21 517 19 531 21 030 15 058 17 082 17 682 17 753 18 999 19 088 21 603 16 391 21 358 9 722 17 585 18 663 22 055 19 121

1 694 41 721 35 190 27 447 25 079 31 326 21 483 4 148 19 701 16 711 3 816 34 360 23 420 29 415 14 837 30 561 9 373 11 944 9 705 36 631 2 121 18 932 60 807 22 271 18 039 23 740 28 562 13 753 29 482 3 176 29 668 1 472 13 804 21 042

48 534 67 805 71 909 66 367 53 387 87 256 54 175 50 077 45 793 42 502 44 572 81 452 48 526 62 795 40 268 91 069 65 889 56 482 40 779 69 309 40 558 55 002 72 242 51 039 46 138 46 610 71 402 42 484 87 090 39 695 62 683 47 155 52 373 57 679

26 5 314 3 774 1 222 11 555 3 494 14 041 1 367 5 277 2 084 227 568 8 746 2 073 12 748 1 723 558 7 623 1 039 6 247 365 1 136 13 580 3 494 5 964 540 2 010 12 046 214 344 13 270 18 631 909 4 915

4 196 14 158 18 399 3 167 5 001 19 691 5 605 14 943 7 478 4 597 4 281 8 515 7 663 30 209 5 887 13 278 17 050 7 780 7 576 10 670 7 570 8 442 13 279 6 117 8 277 14 962 14 320 8 054 11 050 11 474 7 337 5 837 5 422 10 069

15 589 227 20 232 2 966 48 282 2 639 28 746 1 019 32 026 1 183 41 998 10 347 39 720 739 36 877 2 803 27 394 667 30 072 811 24 644 2 334 35 180 2 244 27 558 1 167 52 089 2 814 38 696 258 37 368 8 451 44 278 6 746 17 583 873 23 333 2 064 28 045 434 23 952 1 065 26 950 1 189 28 874 1 078 21 513 608 26 116 534 19 394 555 37 222 1 952 32 928 1 050 39 378 1 661 16 427 563 41 761 1 915 46 542 511 25 174 709 31 392 1 944

28 514 52 179 31 482 29 771 26 697 38 289 23 387 14 851 21 777 13 328 13 458 39 562 28 616 27 210 12 260 34 509 14 944 43 270 15 238 44 179 13 709 25 657 59 565 28 882 25 312 30 489 34 316 20 651 45 719 24 227 30 921 15 997 22 973 28 240

8 426 11 900 11 679 11 220 10 037 19 807 9 975 11 856 8 710 4 972 8 644 13 549 7 594 12 964 7 689 25 742 17 529 10 159 8 759 13 568 9 767 10 784 9 584 9 647 8 417 11 674 14 242 7 955 11 596 10 296 8 693 8 573 9 848 11 086

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

20 252 20 929 20 688 18 082 20 712 16 944 19 601

5 591 13 129 11 212 22 808 27 278 23 517 17 255

61 321 84 687 48 923 64 513 50 515 73 409 63 894

1 962 7 620 298 390 4 248 2 418 2 822

9 003 8 073 4 371 6 015 10 514 6 444 7 403

22 292 72 001 13 366 26 995 26 731 31 981 32 227

34 883 11 456 29 515 31 809 28 982 35 357 28 667

12 592 14 922 9 463 9 845 8 275 13 123 11 370

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

49

2 519 2 001 1 248 2 269 1 289 1 810 1 856

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Västra Götalands län Ale 24 181 Alingsås 10 675 Bengtsfors 36 309 Bollebygd 21 113 Borås 28 693 Dals-Ed 49 925 Essunga 29 273 Falköping 30 727 Färgelanda 27 588 Grästorp 25 566 Gullspång 31 561 Göteborg 24 264 Götene 20 064 Herrljunga 29 666 Hjo 26 757 Härryda 33 345 Karlsborg 24 193 Kungälv 32 450 Lerum 27 418 Lidköping 37 223 Lilla Edet 13 284 Lysekil 31 816 Mariestad 28 660 Mark 21 928 Mellerud 32 300 Munkedal 32 165 Mölndal 23 477 Orust 30 541 Partille 14 509 Skara 17 982 Skövde 35 145 Sotenäs 57 855 Stenungsund 28 472 Strömstad 25 307 Svenljunga 28 983 Tanum 41 808 Tibro 16 886 Tidaholm 27 349 Tjörn 18 489 Tranemo 39 543 Trollhättan 23 848 Töreboda 27 207 Uddevalla 31 506

886 17 135 2 059 1 260 9 369 3 211 4 219 557 2 273 538 3 844 29 961 21 290 19 934 7 633 728 1 844 10 311 5 645 41 694 3 015 8 292 644 7 184 809 2 889 16 838 319 5 975 16 592 1 593 4 562 5 590 6 618 5 584 2 126 2 498 10 957 7 295 1 601 6 340 2 975 11 335

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

17 308 26 581 25 748 17 099 31 762 25 153 24 358 21 397 21 210 16 194 6 727 12 729 19 169 37 283 17 257 23 214 17 870 26 793 26 699 73 393 8 079 14 771 14 728 32 650 11 836 12 856 35 643 13 543 18 938 17 734 30 090 43 995 2 414 28 651 28 565 21 854 26 413 32 631 13 305 33 926 27 888 20 925 23 122

1 569 1 299 371 1 688 1 287 675 241 1 267 960 160 2 734 1 853 335 522 333 1 773 270 1 572 1 298 1 779 605 1 771 309 1 060 1 708 1 476 1 561 1 211 1 368 229 1 249 119 1 031 1 483 1 217 1 932 151 209 1 343 1 497 2 213 212 694

2 266 1 759 562 0 3 948 1 448 1 935 155 27 68 0 1 217 465 168 0 0 89 127 357 321 62 425 0 1 363 1 513 964 1 673 891 0 0 1 420 409 4 945 0 4 739 984 0 0 129 1 691 902 215 559

4 983 94 9 835 3 287 3 492 24 438 4 304 6 410 6 107 5 460 17 815 34 691 18 281 6 316 10 739 6 084 10 511 12 819 5 755 0 3 896 17 842 8 946 226 12 614 21 312 0 14 571 0 14 533 1 939 16 233 23 790 602 41 15 150 0 3 713 21 667 2 164 1 105 3 803 13 079

6 596 9 337 11 758 7 041 15 120 11 555 8 165 9 086 8 776 9 443 14 161 15 814 9 201 7 704 9 041 7 930 8 461 13 284 7 084 9 559 8 431 11 569 9 240 7 755 9 984 8 802 11 031 6 843 6 262 8 688 11 007 9 391 7 859 7 822 7 464 8 694 7 533 7 228 8 839 10 135 11 599 8 488 10 131

7 655 11 260 9 906 6 742 17 547 10 133 5 511 7 031 7 219 5 221 6 032 12 079 6 097 2 393 2 980 4 928 11 164 11 834 8 130 6 135 4 774 6 270 3 919 13 942 4 546 10 356 9 593 6 199 6 084 6 610 8 967 7 730 5 977 6 633 7 459 4 680 14 713 5 475 19 499 8 269 13 519 3 461 4 744

50

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Västra Götalands län Ale 20 468 Alingsås 21 872 Bengtsfors 24 289 Bollebygd 16 082 Borås 21 456 Dals-Ed 21 241 Essunga 21 847 Falköping 22 361 Färgelanda 22 450 Grästorp 22 724 Gullspång 24 482 Göteborg 21 460 Götene 19 819 Herrljunga 19 660 Hjo 18 494 Härryda 18 234 Karlsborg 23 114 Kungälv 23 522 Lerum 18 561 Lidköping 24 978 Lilla Edet 18 551 Lysekil 29 144 Mariestad 25 463 Mark 22 425 Mellerud 21 663 Munkedal 22 209 Mölndal 21 003 Orust 19 645 Partille 19 588 Skara 21 231 Skövde 21 609 Sotenäs 22 922 Stenungsund 15 249 Strömstad 20 371 Svenljunga 21 273 Tanum 19 322 Tibro 21 466 Tidaholm 22 235 Tjörn 20 621 Tranemo 21 425 Trollhättan 22 845 Töreboda 19 685 Uddevalla 22 996

25 509 34 272 27 372 15 903 10 144 22 978 8 700 10 438 17 153 3 805 2 358 5 722 16 673 23 079 14 394 9 324 19 656 16 702 2 148 23 747 30 946 34 532 17 792 25 088 27 360 16 543 44 831 24 370 28 895 7 442 7 850 60 795 31 282 79 195 10 024 13 486 9 833 21 855 18 038 13 614 43 032 4 063 31 298

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

56 430 64 256 58 134 39 434 64 029 75 119 41 448 42 530 45 445 26 722 35 592 118 822 39 825 59 765 35 654 58 931 42 056 63 283 36 087 67 824 47 519 75 220 56 687 51 567 59 530 47 721 69 367 55 532 65 165 40 982 65 002 110 680 74 391 107 160 39 272 57 649 30 027 45 856 52 128 55 813 75 608 31 634 69 936

502 1 592 1 085 1 138 1 011 827 529 195 1 171 77 415 1 582 9 806 1 183 2 822 446 962 189 399 40 960 725 301 333 122 918 1 126 355 299 4 855 761 243 3 458 525 6 881 5 481 157 3 938 4 675 4 316 261 559 2 761 433

51

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

10 147 12 436 13 769 7 057 5 062 10 362 6 258 8 790 7 515 5 456 6 101 11 814 8 047 6 530 6 327 5 804 14 092 12 502 8 567 8 138 5 111 8 640 6 547 13 078 7 084 12 211 12 555 8 476 6 807 9 233 11 706 9 000 6 388 13 517 7 545 5 062 19 308 8 346 7 146 8 228 14 013 4 455 7 155

23 749 4 193 29 023 4 380 29 282 1 284 19 200 1 688 34 088 6 043 24 228 2 121 24 598 2 177 23 054 1 632 21 041 1 028 16 187 227 4 050 2 927 33 232 12 733 20 820 800 24 819 728 18 324 1 298 31 143 2 075 19 658 359 30 871 2 953 29 127 2 646 77 382 2 716 9 505 773 15 821 3 097 18 717 1 800 30 561 2 761 10 206 3 220 13 993 2 472 33 339 5 074 15 248 2 471 34 098 1 369 22 210 1 373 46 144 3 781 51 183 1 986 11 117 6 211 33 697 3 012 28 923 5 955 22 628 2 982 29 885 409 31 065 420 17 591 1 473 35 176 3 326 27 741 4 346 21 084 425 29 329 2 603

30 241 33 177 28 211 18 565 17 105 46 929 12 554 17 082 23 094 6 285 20 694 60 287 25 234 29 142 13 767 22 191 24 335 27 292 5 752 25 251 34 585 50 632 29 676 24 261 40 389 34 611 33 035 38 522 30 434 14 762 13 510 58 661 55 443 79 673 9 353 28 323 13 185 15 731 34 313 14 939 47 790 8 300 32 907

Kortfristiga skulder

8 896 11 704 14 211 8 176 12 866 13 030 8 906 9 747 8 968 9 556 14 437 25 966 10 824 12 789 11 414 9 772 12 758 14 858 7 528 11 573 8 492 14 611 13 374 7 184 13 717 9 982 10 829 8 066 10 926 12 631 13 516 11 308 8 533 11 176 8 067 8 935 9 794 11 661 10 213 10 861 10 303 9 041 12 685

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 24 214 Vara 34 670 Vårgårda 28 490 Vänersborg 24 699 Åmål 20 906 Öckerö 11 770 Länet 27 853

17 567 328 592 1 742 7 371 8 122 7 178

7 209 5 691 1 874 5 727 4 020 11 191 7 737

33 252 30 539 19 162 20 206 19 658 21 459 23 403

268 801 195 2 558 654 1 538 1 074

1 489 34 496 0 0 0 812

7 584 1 146 2 730 0 4 051 0 8 248

6 397 8 169 8 373 9 404 7 934 8 086 9 230

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

28 465 41 577 25 258 34 520 24 713 31 648 23 180 36 630 18 785 31 610 36 674 30 973 33 596 34 179 41 466 41 291 32 160

4 959 6 473 11 113 1 470 24 935 762 1 525 30 559 11 158 5 714 1 733 3 580 699 8 894 3 387 12 862 8 113

17 655 9 187 4 221 6 131 6 415 6 071 5 914 4 054 4 258 6 564 5 364 12 501 5 698 6 352 7 920 2 932 6 952

39 691 46 694 16 691 26 070 2 610 14 841 16 157 36 898 7 842 17 680 21 446 15 057 21 389 31 789 16 364 34 847 22 879

1 304 807 298 139 640 508 175 1 754 678 679 698 1 483 889 641 317 955 747

1 202 0 925 0 129 210 722 163 0 158 390 0 142 231 0 0 267

566 1 734 11 442 5 185 44 597 12 663 4 652 23 681 18 386 13 856 10 269 18 141 8 227 6 579 25 833 13 253 13 691

8 316 8 002 11 236 10 727 8 087 10 259 8 913 8 747 7 295 11 515 10 968 12 373 9 346 10 185 10 259 8 030 9 641

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

22 951 27 722 42 812 22 862 21 922 35 150 10 598 8 000 5 445 20 286 10 383 23 590 20 976

2 947 5 177 17 089 4 099 30 566 7 652 13 328 12 732 22 795 5 856 7 323 7 221 11 398

4 928 8 485 6 915 4 826 6 864 11 640 2 886 6 024 7 022 10 805 5 120 14 366 7 490

16 802 13 441 8 644 9 057 12 380 40 103 –235 19 895 13 629 14 814 13 695 31 445 16 139

1 070 285 1 130 1 350 709 163 460 861 4 277 168 1 820 1 218 1 125

0 404 424 0 0 0 0 1 474 310 0 0 855 288

5 705 16 836 43 840 13 707 37 682 2 190 19 951 0 9 208 11 800 0 1 608 13 543

7 249 10 418 12 778 7 673 8 581 11 986 6 636 4 526 7 838 10 165 7 311 10 051 8 767

52

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 22 025 Vara 21 734 Vårgårda 18 020 Vänersborg 23 534 Åmål 27 920 Öckerö 20 140 Länet 21 498

14 090 7 624 21 132 20 793 34 105 39 012 21 408

56 058 45 746 51 502 51 560 65 717 57 349 56 811

3 450 83 165 396 322 72 2 344

7 632 3 805 2 665 6 006 5 686 12 460 8 666

39 153 30 802 20 402 22 007 22 426 22 492 26 131

2 476 996 1 036 2 740 654 2 206 2 560

16 086 8 929 23 453 22 960 37 572 34 448 28 034

9 425 8 907 9 441 10 255 11 073 10 735 11 096

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

21 905 22 507 28 374 23 768 23 278 27 763 22 594 21 800 22 978 23 793 23 313 25 136 20 155 22 216 26 825 19 771 23 511

27 253 20 587 15 969 21 786 258 7 908 30 636 11 114 31 050 14 336 25 245 25 052 13 261 9 071 12 191 25 920 18 227

61 909 63 155 48 541 60 890 49 562 42 605 49 588 83 372 64 107 56 350 59 834 57 976 51 809 54 157 62 448 68 300 58 412

3 307 5 738 835 70 195 114 640 4 078 652 180 145 386 395 7 779 1 189 12 624 2 395

22 053 11 393 8 008 6 702 7 731 6 845 6 920 7 676 6 106 8 454 8 662 14 693 6 336 6 988 10 188 4 979 8 983

46 175 50 537 16 576 27 688 3 098 14 925 19 438 41 779 9 299 19 530 23 386 15 597 21 957 34 656 19 926 36 780 25 084

3 996 833 1 199 172 779 839 897 4 657 1 612 1 061 1 543 1 483 1 044 967 789 1 518 1 461

27 220 19 540 26 475 29 684 44 597 22 330 26 239 38 206 49 357 31 749 30 339 40 454 25 602 21 143 41 627 39 008 32 098

9 878 9 376 13 134 10 118 9 014 11 470 10 574 10 484 10 597 12 644 13 373 15 521 9 937 12 158 11 483 8 597 11 147

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

22 613 26 333 25 225 25 226 28 985 18 849 28 591 18 896 26 400 25 040 25 400 22 982 24 545

18 045 34 492 28 127 36 416 1 958 47 068 37 796 16 146 30 394 20 792 22 164 37 558 27 579

46 303 68 284 73 876 59 129 66 052 89 649 63 252 42 713 58 122 42 518 38 255 82 309 60 871

2 297 450 15 516 2 067 755 5 058 1 385 348 1 733 1 537 389 823 2 696

7 119 11 838 5 387 8 916 10 286 12 740 7 611 2 809 11 427 15 666 5 499 14 978 9 523

21 059 14 337 8 693 9 337 17 307 48 513 2 731 20 783 14 776 16 311 12 963 35 249 18 504

2 055 987 1 883 1 351 2 843 1 141 899 2 335 6 936 167 1 950 4 906 2 287

23 653 52 651 72 229 47 921 45 352 46 440 53 885 15 711 37 239 31 903 21 412 46 583 41 248

8 952 12 597 11 974 11 503 11 591 11 353 14 733 7 041 12 331 11 340 7 818 11 372 11 050

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

53

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga 52 051 Fagersta 20 234 Hallstahammar 23 222 Kungsör 29 647 Köping 21 751 Norberg 26 715 Sala 29 112 Skinnskatteberg 24 930 Surahammar 24 618 Västerås 20 223 Länet 27 250

9 787 15 621 21 622 7 639 8 386 367 5 091 902 6 132 32 418 10 796

7 099 11 091 7 021 7 292 8 765 6 182 4 484 13 089 6 388 16 884 8 829

39 095 37 280 31 648 22 955 24 046 5 134 17 685 29 138 3 451 31 845 24 227

1 962 2 526 581 2 106 1 846 1 898 1 037 1 691 2 242 2 534 1 842

0 0 0 0 129 0 0 0 7 0 13

18 792 0 7 263 11 208 1 043 17 536 10 011 1 120 23 616 16 685 10 727

9 088 7 140 12 373 8 309 11 838 8 696 9 954 6 972 7 822 18 461 10 065

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

10 729 23 045 22 079 32 873 19 416 25 361 35 659 44 416 27 331 29 323 11 194 22 158 22 519 44 118 47 307 27 835

46 585 20 235 11 390 1 648 2 374 1 871 1 187 4 146 5 938 5 775 33 360 3 285 1 867 727 595 9 398

2 581 5 548 5 510 5 661 11 646 7 263 3 782 5 271 5 656 8 852 6 775 3 584 16 718 8 226 4 457 6 768

7 654 30 914 13 029 14 738 23 859 17 823 21 735 29 290 23 537 18 835 18 331 – 4 116 28 443 27 853 18 670 19 373

2 067 1 193 1 237 713 1 682 1 169 3 432 294 247 2 829 840 4 186 258 3 397 919 1 630

294 35 171 286 0 0 76 59 1 020 0 0 0 0 0 0 129

42 660 7 560 12 151 15 322 0 6 995 7 719 11 274 6 355 12 654 23 201 21 189 4 649 10 788 22 166 13 645

7 220 9 126 12 391 9 123 7 895 8 508 7 666 12 916 7 766 9 632 8 957 7 768 7 754 11 033 10 604 9 223

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

28 465 16 481 13 153 27 437 34 886 14 533 17 296 23 856 33 312 26 129 23 554

20 841 60 563 17 365 13 299 8 410 2 444 5 529 5 165 12 749 32 041 17 840

7 174 9 503 8 428 7 051 4 450 10 525 4 974 16 734 5 995 3 664 7 849

41 562 29 093 24 405 33 809 24 283 8 560 5 808 29 567 22 837 21 152 24 107

1 636 1 439 1 166 1 091 1 337 1 417 914 1 253 1 323 1 916 1 349

0 123 54 81 497 127 0 0 0 32 91

1 864 46 767 3 626 2 537 12 014 8 155 13 851 4 833 14 922 29 856 13 842

11 418 9 125 9 695 10 269 9 615 9 243 7 226 10 102 12 974 8 878 9 854

54

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

25 859 27 746 24 226 24 999 25 876 25 855 25 058 22 236 25 220 19 027 24 610

16 703 3 646 39 272 37 763 32 950 475 13 198 1 090 22 094 6 079 17 327

72 692 31 693 62 814 69 456 58 388 26 715 86 229 24 930 61 047 92 279 58 624

8 458 16 155 19 864 4 511 6 795 367 735 902 1 920 1 442 6 114

9 148 17 832 9 537 10 413 10 536 6 182 10 121 13 089 10 653 19 428 11 693

39 680 41 778 35 697 23 704 27 229 5 134 21 478 29 138 836 43 790 26 846

2 177 4 857 621 2 260 2 468 1 898 1 741 1 691 2 706 8 478 2 889

36 419 6 474 42 388 46 842 32 508 17 536 59 013 1 120 57 631 38 026 33 795

12 022 12 571 13 509 11 574 13 514 8 696 14 853 6 972 12 447 22 855 12 901

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

25 180 23 309 25 219 24 134 28 960 25 477 29 310 24 099 24 279 23 900 23 899 25 066 20 479 25 097 24 515 24 861

986 53 548 43 548 16 660 34 401 29 472 22 824 37 008 37 584 14 569 22 026 28 290 11 366 16 660 7 571 25 100

59 122 90 292 74 453 49 593 63 114 58 134 72 525 91 931 67 158 47 145 66 746 56 678 37 449 62 609 55 356 63 487

388 10 717 1 573 309 621 313 373 2 609 4 828 2 030 3 057 1 633 380 742 544 2 007

2 739 8 709 6 498 5 814 17 610 8 339 7 627 8 653 6 391 10 620 8 892 5 824 15 128 10 365 4 918 8 541

9 251 31 862 13 704 14 798 33 206 18 838 28 461 42 517 24 900 21 693 19 869 0 29 464 28 468 19 853 22 458

2 968 5 059 3 442 1 001 4 685 1 351 5 221 3 846 1 349 3 132 1 491 5 022 257 3 488 943 2 883

41 271 59 442 47 903 31 128 32 224 35 923 35 198 43 024 42 408 25 091 43 574 47 802 14 995 29 705 28 883 37 238

8 759 13 355 17 475 8 789 11 230 10 674 11 645 13 806 9 720 9 879 13 761 11 311 8 241 12 055 11 139 11 455

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

25 520 25 443 25 660 23 368 24 743 24 300 21 324 23 770 23 288 28 273 24 568

17 880 7 387 34 914 18 150 24 568 15 209 31 297 26 554 27 235 11 537 21 473

58 187 92 932 72 252 50 942 72 770 33 152 53 848 58 899 79 274 71 436 64 369

14 421 2 506 247 12 283 1 110 701 1 457 848 1 835 191 3 559

7 528 7 155 11 537 7 676 10 647 11 050 6 592 17 647 10 001 9 670 9 950

45 503 31 425 27 309 37 296 25 530 10 000 6 951 31 807 31 000 23 374 27 019

2 314 4 539 3 773 1 615 2 789 1 543 1 461 1 689 4 362 4 198 2 828

19 033 53 840 38 935 19 044 41 622 22 446 44 644 34 466 38 638 38 844 35 151

13 286 12 789 14 019 12 946 14 586 10 914 8 841 9 432 17 110 14 881 12 880

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

55

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 8 815 Kramfors 27 040 Sollefteå 29 760 Sundsvall 33 862 Timrå 20 351 Ånge 11 466 Örnsköldsvik 30 773 Länet 23 152

14 364 3 274 8 791 38 621 6 409 16 151 5 842 13 350

14 601 6 467 6 301 5 299 6 362 7 581 9 252 7 980

24 254 15 118 21 862 21 984 8 399 19 662 31 070 20 335

2 005 1 534 613 1 136 1 305 3 772 1 153 1 645

76 419 1 534 152 282 414 102 425

1 726 8 491 11 711 46 314 13 127 2 082 4 161 12 516

9 719 11 219 9 132 8 196 10 009 9 268 9 381 9 560

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

17 499 41 807 22 136 26 123 39 813 28 723 28 344 25 877 28 790

17 768 1 023 750 837 262 1 736 49 636 17 414 11 178

8 076 6 643 44 303 8 870 7 233 11 598 26 076 7 144 14 992

25 306 23 276 48 389 15 662 3 699 22 051 23 892 40 000 25 284

754 1 751 1 239 1 321 855 2 334 1 476 1 350 1 385

2 175 113 5 352 175 0 2 368 158 954 1 411

5 009 14 328 411 5 593 33 420 2 366 52 391 0 14 189

10 099 10 005 11 798 13 079 9 334 12 938 26 139 8 131 12 690

Västerbottens län Bjurholm 39 892 Dorotea 67 140 Lycksele 33 264 Malå 21 418 Nordmaling 28 604 Norsjö 23 935 Robertsfors 33 477 Skellefteå 30 932 Sorsele 46 105 Storuman 45 647 Umeå 31 851 Vilhelmina 40 088 Vindeln 39 378 Vännäs 58 787 Åsele 43 129 Länet 38 909

121 10 916 4 649 33 579 1 350 4 695 330 210 037 6 848 8 489 56 019 5 264 3 575 636 1 396 23 193

8 701 16 093 17 676 18 713 6 616 25 755 7 351 18 661 8 417 15 032 8 198 25 067 6 130 9 667 13 311 13 692

7 211 48 735 37 955 25 342 17 997 42 536 15 213 162 452 16 453 33 417 29 847 52 928 24 787 25 808 32 775 38 230

222 271 610 1 903 278 354 371 1 069 802 1 052 1 531 147 231 1 166 386 692

0 2 492 1 815 509 90 0 128 670 0 1 567 0 2 565 0 0 0 655

27 555 30 306 2 399 34 450 10 170 0 16 645 78 060 29 281 22 090 37 551 1 108 14 184 33 138 9 170 23 073

13 726 12 345 12 810 11 506 8 035 11 495 8 801 17 379 14 834 11 042 27 139 13 671 9 881 8 978 15 505 13 143

56

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Västernorrlands län Härnösand 28 877 Kramfors 30 429 Sollefteå 29 748 Sundsvall 23 747 Timrå 22 464 Ånge 26 310 Örnsköldsvik 25 546 Länet 26 731

49 626 36 992 20 467 1 172 22 515 52 459 45 417 32 664

58 584 71 153 55 936 74 459 50 436 69 221 79 390 65 597

425 162 2 785 309 3 223 13 992 4 204 3 585

29 497 6 684 7 210 7 267 7 368 9 085 12 343 11 350

33 694 17 330 20 441 20 364 11 539 21 865 31 723 22 422

6 245 2 858 3 046 3 224 2 373 4 235 3 253 3 604

32 605 44 545 31 167 47 351 34 401 52 741 47 718 41 504

15 962 13 266 11 277 11 096 12 714 13 457 13 243 13 002

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

27 327 31 916 30 638 26 922 30 424 30 495 21 357 25 968 28 130

56 591 19 339 43 062 25 385 926 8 593 1 014 22 527 22 179

95 492 60 109 90 554 52 892 39 813 38 378 80 122 104 171 70 191

1 107 624 756 496 262 306 6 201 1 813 1 445

9 873 5 949 48 612 10 067 7 233 12 898 26 306 16 334 17 159

23 385 7 870 22 993 1 908 63 513 11 067 17 028 1 712 3 699 855 23 369 5 196 29 443 1 633 70 133 13 270 31 695 5 438

61 745 31 315 47 404 29 670 33 420 8 818 52 391 30 019 36 847

13 472 10 466 17 938 15 045 9 334 14 199 29 162 8 896 14 814

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

26 146 30 552 31 646 29 532 26 784 27 777 25 488 30 353 35 717 26 574 21 312 29 517 25 585 28 612 31 076 28 444

4 933 19 297 20 155 514 18 178 16 701 5 558 9 729 15 342 5 457 1 086 29 164 16 469 4 209 14 986 12 118

39 892 102 205 61 473 59 610 47 533 43 016 38 082 165 857 46 105 53 488 112 109 73 129 59 766 63 569 72 978 69 254

201 668 328 150 172 110 252 8 243 6 848 654 1 649 2 147 500 178 1 040 1 542

8 767 18 984 18 708 18 433 8 357 27 669 8 305 21 733 8 417 18 909 8 257 26 949 5 988 9 981 15 531 14 999

7 253 223 51 604 2 763 41 998 2 599 28 589 2 411 18 886 369 42 902 342 15 387 498 79 850 10 509 16 453 802 31 304 2 677 43 834 4 621 54 919 2 940 25 015 198 25 996 1 165 39 470 894 34 897 2 200

27 555 52 422 21 411 34 450 27 371 14 203 21 159 80 649 29 281 23 837 39 628 29 206 30 029 37 090 32 173 33 364

13 829 15 068 14 501 12 743 9 436 13 348 9 595 24 825 14 834 15 233 33 932 15 160 11 012 9 477 17 012 15 333

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

57

2


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

61 388 31 300 36 241 31 935 47 513 46 330 43 397 35 609 55 011 42 086 35 286 36 046 30 104 49 704 41 567

3 866 3 874 10 095 1 452 6 784 2 137 3 082 27 957 849 3 376 11 445 2 459 9 333 8 539 6 803

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

50 542 26 263 37 869 30 692 20 486 31 873 25 912 31 068 46 236 21 850 49 420 19 925 14 081 60 114 33 309

2 293 796 1 820 884 2 551 291 2 491 698 1 101 1 905 1 655 1 200 854 1 928 1 461

92 15 315 1 014 0 0 645 1 297 208 0 407 286 0 0 305

13 148 1 481 6 760 2 666 25 389 13 213 16 798 26 675 1 669 19 266 0 14 814 26 021 12 529 12 887

7 739 12 301 12 090 14 559 10 471 16 543 6 437 9 358 12 036 11 891 13 575 10 804 13 665 11 706 11 655

8 560 5 682 12 518 16 428 4 600 13 453 5 804 5 530 5 390 9 450 18 326 8 524 15 184 28 034 11 248

58

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

28 564 30 271 29 673 30 747 25 236 31 602 30 927 34 784 25 217 39 306 25 891 29 744 32 325 30 541 30 344

20 347 47 202 44 403 25 302 16 213 32 681 31 065 16 176 24 057 20 296 31 471 29 353 15 678 23 107 26 953

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

83 938 86 142 85 474 63 353 68 308 77 537 72 200 64 610 103 751 63 643 87 619 71 298 49 117 72 077 74 933

5 787 181 432 703 5 832 670 2 362 2 658 198 155 326 1 935 4 569 5 461 2 233

59

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

12 329 6 397 16 159 17 361 7 286 15 653 7 923 9 610 9 385 11 379 20 694 13 441 18 356 31 020 14 070

47 745 27 644 38 024 33 411 23 199 32 883 25 211 32 534 58 513 23 127 51 476 24 354 16 418 60 716 35 375

2 795 1 054 5 436 2 382 2 554 895 3 236 2 287 3 703 2 233 5 756 1 822 1 046 1 973 2 655

35 404 50 759 45 111 28 106 43 055 42 028 43 242 26 675 36 253 37 050 37 111 46 510 39 874 32 757 38 852

Kortfristiga skulder

16 110 13 263 13 494 17 518 12 618 18 054 10 796 15 382 14 865 12 767 14 296 13 988 14 704 13 112 14 354

2


Tab02VKV2007.qxd

2008-08-08

14:10

Sida 60

Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

2

Kommunen Anläggningstillgångar materiella finansiella

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Avsättning för pensioner och löneskatt

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

29 496 28 457

18 309 11 736

11 787 8 446

32 576 25 638

1 596 1 217

1 154 484

12 901 11 678

11 364 9 621

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

39 654 30 998 26 668 29 153 27 074 26 315 26 196 26 203 38 968

6 461 6 441 7 936 8 426 12 629 12 405 27 089 30 906 12 941

12 669 8 584 7 879 7 211 7 918 7 811 7 643 11 971 23 256

27 582 21 398 20 922 24 507 25 455 29 265 34 623 40 789 36 292

716 881 870 694 1 043 1 168 1 279 1 228 2 113

450 413 441 366 533 457 395 863 3 516

18 393 13 434 10 735 9 980 11 822 6 705 14 333 10 590 16 780

11 464 9 680 9 286 9 082 8 522 8 660 9 990 15 311 15 949

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

38 968 24 621 27 160 25 812 36 044 29 682 28 490 27 178 27 137

12 941 9 751 35 377 7 709 7 450 11 101 14 866 9 433 4 312

23 256 7 560 9 489 7 526 12 186 7 952 8 350 6 393 6 896

36 292 25 661 39 742 19 571 27 078 27 693 29 475 21 863 16 150

2 113 1 277 1 070 802 886 687 1 188 882 1 028

3 516 268 533 443 617 701 448 284 300

16 780 6 765 17 627 11 450 15 385 10 912 10 759 10 657 10 879

15 949 7 650 12 794 8 597 11 505 8 547 9 549 9 103 9 732

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 26 517 30,50–30,99 31 036 31,00–31,49 27 767 31,50–31,99 29 246 32,00–32,49 28 280 32,50–32,99 26 901 33,00–33,49 31 811 33,50–34,24 22 676

16 138 11 871 9 648 9 184 13 649 13 983 7 046 19 137

9 061 9 735 8 166 7 556 8 484 8 267 8 389 22 234

31 820 33 970 27 539 26 039 23 394 23 276 19 981 33 939

887 745 957 983 1 094 898 1 120 908

666 285 487 689 339 381 520 254

9 705 8 664 7 109 8 367 15 551 14 605 14 417 17 225

8 416 8 798 9 259 9 659 9 775 9 757 10 947 11 500

Skattesats till kommun 17,38–19,99 27 433 20,00–20,49 24 685 20,50–20,99 28 834 21,00–21,49 27 657 21,50–21,99 27 813 22,00–22,49 30 010 22,50–22,99 32 072 23,00–23,25 27 320

12 000 23 061 11 702 8 805 11 403 12 689 7 979 9 370

8 733 9 636 7 085 7 642 8 330 7 511 10 078 11 854

30 643 33 860 30 305 23 512 24 118 23 978 21 755 22 441

1 141 1 084 712 904 952 1 014 959 1 352

390 275 752 652 345 388 595 832

8 153 11 117 6 897 9 683 12 480 14 596 15 069 13 250

7 563 10 785 8 752 9 138 9 427 9 974 11 519 10 337

60

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tab02VKV2007.qxd

2008-08-08

14:10

Sida 61

Tabell 2 – Balansräkning 2007, kr per invånare

Län Kommun

Koncernen Borgensförbindelser Anläggningstillgångar pensionsför- övriga materiella finanpliktel. o löne- borgens o siella skatt ej redov. ansvarsi balansräkn. förbindelser

Omsätt- Eget Avsätt- Långningskapital ningar fristiga tillgångar totalt skulder

Kortfristiga skulder

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

21 797 22 741

18 634 20 990

76 555 61 871

3 211 2 832

10 390 10 220

36 447 27 267

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

21 958 19 425 17 538 18 301 18 925 16 766 17 620 16 812 18 082

20 685 23 575 25 220 28 782 27 390 27 100 26 618 22 594 10 300

59 594 54 733 56 038 61 489 63 462 62 740 75 331 85 912 104 094

1 779 1 921 2 481 3 141 2 678 4 965 3 408 2 790 2 211

14 246 10 253 9 596 9 260 10 355 9 801 10 225 12 109 12 388

28 707 1 290 22 755 1 623 22 757 1 886 26 546 1 773 28 168 2 545 32 092 2 444 33 472 3 810 37 813 5 741 55 914 10 707

32 021 30 752 31 793 33 751 34 405 31 382 37 200 34 714 29 304

13 413 11 559 11 394 11 658 11 106 11 271 14 064 22 271 22 568

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

18 082 15 056 17 952 16 018 22 254 18 012 18 712 19 731 18 701

10 300 27 423 26 549 21 734 26 457 23 188 27 184 28 462 24 596

104 094 56 754 88 594 53 489 64 442 59 076 66 122 59 837 50 140

2 211 4 264 2 477 1 996 2 161 3 302 4 135 2 797 1 442

12 388 9 355 11 155 8 784 13 966 10 040 10 844 8 435 9 139

55 914 10 707 26 620 2 226 36 894 4 694 21 879 1 591 29 138 2 050 29 029 2 158 33 085 2 948 23 492 1 741 17 711 1 666

29 304 31 060 41 940 30 389 35 745 29 722 32 626 33 557 29 437

22 568 10 161 18 317 10 192 13 429 11 228 12 112 12 034 11 672

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 16 462 30,50–30,99 15 694 31,00–31,49 17 432 31,50–31,99 17 761 32,00–32,49 18 134 32,50–32,99 19 797 33,00–33,49 20 689 33,50–34,24 23 060

25 030 23 956 23 630 26 334 26 777 27 433 22 914 14 202

60 447 60 933 58 971 62 797 65 218 63 217 58 780 51 313

6 310 2 864 2 836 3 329 2 531 1 934 910 130

9 850 12 079 9 474 9 272 10 473 10 834 9 936 23 051

32 610 34 175 29 589 28 530 25 356 23 752 22 269 35 745

2 752 1 977 2 399 2 334 2 565 2 317 2 133 1 156

29 252 28 123 27 154 32 302 37 379 36 956 32 086 24 326

11 809 11 411 11 840 11 964 12 605 12 702 12 845 13 045

Skattesats till kommun 17,38–19,99 14 921 20,00–20,49 15 224 20,50–20,99 16 640 21,00–21,49 17 841 21,50–21,99 18 088 22,00–22,49 20 543 22,50–22,99 21 115 23,00–23,25 22 340

21 918 27 169 24 997 22 542 27 485 26 660 26 012 25 740

56 629 70 615 62 068 57 037 63 570 64 389 61 888 54 959

6 257 3 155 3 091 2 840 2 420 2 004 1 587 2 357

9 615 12 180 8 506 8 682 10 304 10 044 11 647 15 298

32 450 32 242 32 347 25 864 26 133 24 673 24 402 24 848

2 189 3 185 2 544 2 214 2 262 2 428 2 210 2 759

27 807 34 430 26 819 28 847 35 653 36 467 34 670 31 791

9 805 15 790 11 703 11 357 11 966 12 593 13 611 12 918

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

61

4 944 2 649

33 110 15 655 32 735 12 270

2


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

3

I denna tabell presenteras ett antal finansiella nyckeltal som hämtats från kommunernas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar.

Definitioner Verksamhetens nettokostnader som andel av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet visar om skatteintäkterna med mera täcker in den löpande verksamhetens kostnader. Finansnettot som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Finansnettot visar kommunens finansiella kostnader minskade med de finansiella intäkterna. Är nyckeltalet negativt är intäkterna högre än kostnaderna. Resultat före extraordinära poster som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver resultat före extraordinära (eo) poster i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt har kommunen ett underskott på denna resultatnivå. Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver årsresultatet (det vill säga inklusive eo poster) i förhållande till omsättningen (definierad som skatteintäkter med mera). Är nyckeltalet negativt har kommunen ett underskott som årsresultat. Verksamhetens självfinansieringsgrad Underlag hämtas från resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med avgifter, hyror och riktade statsbidrag, det vill säga alla intäkter utom kommunalskatt, generella statsbidrag, räntor och eo intäkter.

62

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Investeringar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från resultaträkningen och finansieringsanalysen. Investeringsbegreppet är här definierat som kommunens bruttoinvesteringar i anläggningstillgågar minskat med erhållna investeringsbidrag. Nyckeltalet beskriver investeringarnas omfattning i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Försäljning av anläggningstillgångar som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver omfattningen av försäljning av anläggningstillgångarna i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via försäljning av anläggningstillgångar. Driftöverskott som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Underlagen är hämtade från finansieringsanalysen och resultaträkningen. Driftöverskottet definieras i finansieringsanalysens summeringsrad för löpande verksamhet. Nyckeltalet beskriver driftöverskottets storlek i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet ger även en indikation på om investeringarna kan ha finansierats via årets driftöverskott. Likvida medel i förhållande till externa kostnader Underlagen är hämtade från balansräkningen och resultaträkningen. Nyckeltalet beskriver en del av kommuners betalningsberedskap. Likvida medel har definierats som de medel som redovisas som kassa och bank i balansräkningen. De externa kostnaderna är summan av resultaträkningens samtliga kostnader. Soliditet enligt balansräkningen Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. Nyckeltalet beskriver hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Soliditet enligt balansräkningen inklusive alla pensionsåtaganden Eget kapital i balansräkningen har minskats med de pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

63

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

99 98 96 96 97 99 96 96 98 98 96 98 97 101 102 103 92 105 96 94 97 95 99 92 97 97 97

–1 –1 2 0 –4 –1 –2 0 –2 –2 0 1 0 –3 –10 –4 –3 –5 1 –2 0 0 –1 3 0 0 –1

2 3 2 4 7 2 6 4 3 4 4 1 2 3 8 1 11 –1 3 8 3 5 2 4 3 3 3

2 3 2 4 7 2 6 4 3 4 4 1 2 3 8 0 11 –1 3 8 3 5 2 4 3 3 3

18 25 18 19 19 23 19 20 41 24 23 18 22 19 25 25 28 20 19 24 18 29 17 18 25 15 21

9 7 4 5 2 7 0 12 6 11 9 12 12 13 14 12 3 4 14 12 6 6 6 5 7 6 7

0 2 1 4 0 1 0 1 1 8 18 0 1 1 0 4 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 1

9 7 8 8 2 8 11 7 7 –12 3 9 10 11 10 18 17 3 7 10 7 5 7 8 4 4 7

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

100 97 94 76 99 99 97 98 95

0 0 3 0 1 –1 1 0 0

1 3 4 24 0 2 3 2 4

1 2 4 24 0 2 3 2 4

18 16 18 34 19 21 19 19 20

6 1 12 35 6 16 6 13 11

2 0 0 85 0 0 0 1 11

0 –1 9 16 6 12 8 8 7

64

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

1 3 1 9 2 3 2 0 1 1 15 4 0 8 8 70 2 3 3 0 4 0 8 2 1 1 5

66 77 26 32 72 65 75 57 36 55 45 53 49 82 87 59 73 25 41 79 69 49 76 12 52 47 56

33 45 –20 –31 29 1 39 3 6 36 –1 15 –17 51 60 40 48 9 –17 27 –18 –1 20 –16 –7 –36 11

94 98 95 93 89 94 90 96 94 94 93 98 93 60 92 76 73 89 92 93 69 91 99 92 93 93 89

2 –1 3 2 6 2 –2 1 2 2 3 1 4 2 –3 2 12 9 4 –1 3 3 –1 3 4 4 2

3 3 2 4 5 3 12 4 3 4 4 1 4 38 12 22 15 2 4 8 28 6 2 4 3 3 7

3 3 2 4 5 3 11 4 3 4 4 1 4 29 12 21 15 2 4 8 27 6 2 4 3 3 7

38 70 19 16 18 43 71 58 30 54 30 53 32 53 56 64 21 11 23 74 43 27 75 12 21 15 39

14 38 –12 –20 2 9 41 7 0 36 2 15 3 32 34 51 11 –4 –4 20 16 0 21 –16 1 –8 11

1 3 0 0 0 1 3 4 1

71 33 13 59 59 54 30 60 47

29 –37 –27 40 –5 19 –36 2 –1

97 96 90 95 96 96 95 96 95

2 2 6 1 4 3 2 2 2

0 3 3 4 0 1 3 2 2

1 2 3 3 0 1 2 2 1

41 18 9 54 29 37 39 37 33

14 –21 –10 35 –3 10 6 3 4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

65

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Södermanlands län Eskilstuna 99 Flen 101 Gnesta 105 Katrineholm 102 Nyköping 98 Oxelösund 100 Strängnäs 100 Trosa 99 Vingåker 95 Länet 99

0 0 –2 –2 –1 –3 –1 0 2 0

1 0 –2 0 3 3 1 1 3 1

1 0 –2 0 3 3 1 1 3 1

21 21 19 20 23 16 20 17 22 19

8 9 13 7 11 6 14 4 4 8

1 0 12 0 8 4 0 0 0 2

2 5 –1 6 5 4 8 9 6 4

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

100 99 97 101 97 98 97 98 98 99 99 94 100 98

0 –1 0 –5 1 0 –2 1 1 1 1 2 1 0

0 2 4 4 2 2 4 1 1 1 0 5 –1 1

0 2 4 29 2 2 30 –22 1 1 0 –21 –1 2

17 15 17 17 23 21 20 21 28 23 18 19 21 20

5 22 14 5 9 9 17 11 5 4 5 22 7 10

0 1 0 0 0 1 38 0 0 1 1 23 1 5

6 6 10 5 6 7 –18 8 8 8 8 24 6 6

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

98 99 99 100 98 97 98 99 99 99 97 100 99 98

1 –1 –1 1 1 0 2 0 1 –1 0 0 –1 0

1 2 1 –1 2 3 0 1 0 2 3 –1 3 1

1 2 1 –1 2 3 0 1 0 2 3 –1 3 1

14 27 18 20 19 24 20 18 25 26 27 21 20 21

5 3 10 5 13 8 3 6 8 10 10 6 10 7

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0

5 2 5 6 9 11 7 4 6 7 9 2 11 6

66

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Länet

0 6 3 1 6 3 0 4 0 2

28 74 72 70 66 36 15 57 23 49

–10 15 72 8 6 –9 –13 16 –39 5

93 99 102 99 96 89 96 97 95 96

4 1 1 1 0 2 3 2 3 1

3 0 –3 1 4 8 0 1 2 1

3 0 –3 1 3 6 0 1 2 1

22 54 34 49 47 38 16 32 18 34

–7 18 34 7 11 4 –8 12 –20 5

Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Länet

12 5 10 2 3 3 0 –1 7 5 13 9 2 5

35 44 63 75 41 59 51 13 44 39 57 –2 38 42

–38 –1 –14 57 –11 –4 26 –74 –24 –19 17 –86 –16 –14

96 96 95 86 92 94 93 98 96 98 98 93 98 94

3 3 2 6 3 2 1 2 2 1 2 4 3 2

1 2 3 8 4 4 6 0 1 1 0 3 –1 2

1 2 3 33 4 4 6 –22 1 1 0 –23 –1 0

19 30 38 34 35 42 46 16 32 39 43 –1 25 30

–13 –3 0 22 4 8 19 –35 –11 –19 13 – 48 –10 –5

2 1 5 7 3 1 5 2 0 1 0 5 7 3

34 48 77 56 46 58 3 50 48 67 75 47 71 52

–38 –23 21 21 –3 –4 – 48 –14 –3 8 35 –12 24 –2

97 92 95 99 97 91 96 96 97 91 95 98 91 95

2 5 1 1 3 5 3 1 2 2 2 2 1 2

1 3 4 –1 0 4 1 3 1 8 4 0 9 2

1 3 4 –1 0 4 1 3 0 9 4 0 7 2

22 23 57 44 32 30 4 33 37 46 54 30 53 35

–27 –7 24 22 5 5 – 44 –4 0 12 27 –8 25 2

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

67

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

98 100 100 100 98 96 98 100 98

0 0 –2 –2 0 0 –2 0 0

3 1 2 2 2 4 4 0 2

3 1 2 2 2 4 4 0 2

27 26 20 19 21 19 26 22 22

21 24 8 10 6 3 11 12 11

11 1 0 0 0 0 5 0 2

6 21 7 11 8 11 5 10 9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

98 101 99 101 93 97 98 99 112 100 101 99 99

1 0 0 0 0 –3 1 1 –10 –1 –1 0 –1

1 –1 1 –1 7 6 1 0 –2 1 0 1 1

1 –1 1 –1 7 6 1 0 –2 1 0 1 1

13 15 20 24 27 20 16 21 22 20 23 22 20

6 6 8 3 15 10 21 18 16 4 8 5 10

1 0 0 0 13 1 0 2 0 0 1 1 1

2 4 2 11 –12 4 7 4 9 –1 –3 3 2

Gotlands län Gotland Länet

98 98

1 1

2 2

2 2

25 25

8 8

6 6

3 3

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

98 99 100 99 99 99

–1 0 –1 1 –1 0

3 0 1 0 1 1

3 0 1 0 1 1

22 25 17 18 22 20

11 5 15 13 10 10

0 1 0 0 1 0

7 4 5 5 2 4

68

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

3 12 2 6 4 16 3 1 5

55 34 77 77 57 52 70 69 61

5 7 38 35 3 –2 19 25 16

93 98 95 98 95 95 84 97 94

3 2 1 –1 2 1 7 1 2

4 –1 4 3 2 4 10 2 3

4 –1 3 2 2 4 9 1 3

27 25 50 73 39 43 28 58 42

1 5 22 36 7 2 9 26 13

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

0 3 2 5 1 10 2 3 4 5 5 0 3

33 63 38 20 55 69 44 41 68 47 64 32 47

–29 –14 – 45 –26 –2 30 6 –12 48 –17 28 –13 –3

107 98 98 99 97 95 94 96 104 96 97 94 97

–10 3 1 2 5 0 4 3 0 2 1 3 1

3 –1 1 –1 –2 5 2 2 –4 2 2 3 1

3 –1 1 –1 –2 5 2 1 –4 2 2 2 0

24 22 31 24 25 46 28 32 63 29 46 31 33

–6 –2 –16 –18 3 22 5 0 45 –7 19 –11 2

Gotlands län Gotland Länet

1 1

45 45

–21 –21

95 95

2 2

3 3

2 2

34 34

–11 –11

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

6 0 4 0 2 2

62 25 44 35 72 47

11 –9 –6 –7 23 2

93 95 92 93 97 94

4 4 6 6 2 4

4 1 2 1 1 1

3 1 2 0 1 1

32 22 13 20 32 23

5 –9 –13 –1 –2 –4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

69

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

98 95 86 99 99 96 100 95 98 98 98 100 96 99 96 102 97 98 97 93 99 99 100 99 95 98 97 97 97 102 95 97 98 97

1 0 –1 0 –1 –1 –2 –1 –1 0 0 –2 –1 –3 –1 –1 –1 –1 0 0 0 1 –2 0 1 0 0 –1 0 –2 –1 0 0 0

1 5 16 1 2 5 2 6 2 2 1 2 6 4 4 0 3 3 3 7 1 1 2 1 5 2 3 4 3 0 6 3 1 3

1 5 16 1 2 55 2 6 2 2 1 2 6 4 4 0 3 3 3 7 1 1 2 1 5 2 3 4 3 –19 6 3 1 4

19 18 29 22 24 27 18 21 21 16 28 22 21 29 17 25 23 21 17 22 24 18 17 23 16 22 23 18 26 20 22 25 17 21

4 5 9 13 7 10 9 12 7 15 8 12 6 10 14 11 11 14 8 13 4 9 3 12 9 8 14 13 14 7 27 10 6 10

1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 10 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1

5 10 20 7 5 6 6 7 6 11 4 10 9 12 6 0 9 8 5 8 6 5 4 0 8 5 6 7 6 –2 8 5 3 6

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

97 95 98 95 99 96 96

–1 –5 2 0 –1 –1 –1

3 10 1 5 2 5 4

3 10 1 5 2 5 4

17 26 23 17 19 19 20

10 18 8 13 5 7 10

0 10 0 1 3 0 2

5 6 8 13 7 5 7

70

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

3 11 27 2 2 4 1 19 6 1 0 5 8 3 4 0 3 7 5 10 6 4 8 4 2 13 5 10 9 4 7 1 5 6

30 56 84 68 79 81 76 67 72 78 54 76 79 81 74 73 63 75 46 58 51 56 79 55 59 50 61 70 56 38 76 66 56 64

–14 –4 56 18 27 59 33 26 24 25 4 35 25 50 36 31 16 34 –3 13 18 17 25 5 9 –6 18 38 27 19 40 39 –5 22

95 90 83 95 96 96 96 92 95 94 97 95 91 93 95 93 94 95 94 89 96 97 92 96 93 96 91 95 92 97 91 96 98 93

3 4 2 3 2 2 1 0 1 1 1 4 2 –1 0 4 1 1 1 4 1 2 3 3 2 2 3 1 4 1 2 0 2 1

1 6 16 2 3 2 4 7 3 5 2 1 7 8 4 3 5 4 5 7 2 1 5 1 5 2 6 4 4 1 7 4 0 4

1 5 16 1 3 2 3 6 3 5 2 1 7 7 4 3 5 4 5 7 2 1 5 1 5 2 6 4 4 –18 7 4 0 3

30 23 51 41 46 38 54 56 47 61 50 39 42 55 66 35 53 24 47 33 49 42 29 35 43 31 42 53 40 32 50 65 43 43

–6 0 33 15 17 19 26 25 18 25 8 15 18 34 33 16 21 –5 8 8 18 15 11 6 12 0 18 26 18 13 29 39 5 16

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

8 3 0 3 15 3 5

33 87 30 66 69 61 57

1 61 –24 19 13 30 16

94 92 96 92 97 91 93

2 –1 3 2 2 3 1

4 9 1 5 1 6 4

3 9 1 5 1 6 4

31 72 25 38 41 39 41

3 51 –14 13 9 18 13

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

71

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Västra Götalands län Ale 97 Alingsås 98 Bengtsfors 98 Bollebygd 96 Borås 99 Dals-Ed 96 Essunga 99 Falköping 98 Färgelanda 98 Grästorp 97 Gullspång 95 Göteborg 95 Götene 100 Herrljunga 99 Hjo 99 Härryda 94 Karlsborg 93 Kungälv 101 Lerum 98 Lidköping 103 Lilla Edet 99 Lysekil 86 Mariestad 100 Mark 99 Mellerud 97 Munkedal 96 Mölndal 100 Orust 100 Partille 99 Skara 101 Skövde 99 Sotenäs 97 Stenungsund 97 Strömstad 99 Svenljunga 99 Tanum 95 Tibro 98 Tidaholm 99 Tjörn 99 Tranemo 97 Trollhättan 98 Töreboda 99 Uddevalla 97

0 –2 0 0 –1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 –1 1 0 1 0 –6 0 1 1 –1 1 2 –2 1 –1 –1 0 0 1 –1 –1 1 0 0 1 0 –1 0 0

2 4 2 4 1 2 1 2 2 2 3 5 0 0 2 6 6 –2 3 2 1 13 –1 3 1 2 2 –1 2 0 1 4 1 2 2 3 3 2 0 3 4 1 3

2 4 0 4 4 2 1 2 2 2 3 5 0 45 2 6 6 1 3 2 1 13 –1 3 1 2 2 –1 2 0 1 4 2 2 2 3 3 2 0 3 4 1 3

Verksamhetens självfinansieringsgrad

19 22 30 14 21 29 18 21 18 22 25 24 30 17 17 22 25 20 17 24 17 38 24 18 21 22 22 21 18 28 24 37 21 27 19 24 30 22 26 22 22 24 27

72

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

6 6 5 7 6 8 6 5 3 7 2 7 6 4 9 10 3 6 10 15 4 26 5 3 6 8 8 10 3 5 8 8 9 8 4 7 6 4 5 8 5 6 8

0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 50 0 0 3 6 0 5 1 19 0 0 1 8 1 3 0 1 1 5 0 2 0 0 5 0 39 0 1 0 1

11 5 11 6 9 7 4 7 6 6 5 3 1 –3 9 12 10 4 4 9 2 17 4 7 4 4 2 1 0 4 8 8 12 5 2 12 –2 3 –30 9 8 2 0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Västra Götalands län Ale 7 Alingsås 8 Bengtsfors 7 Bollebygd 5 Borås 1 Dals-Ed 13 Essunga 6 Falköping 7 Färgelanda 9 Grästorp 5 Gullspång 2 Göteborg 1 Götene 1 Herrljunga 0 Hjo 0 Härryda 4 Karlsborg 13 Kungälv 1 Lerum 2 Lidköping 5 Lilla Edet 1 Lysekil 5 Mariestad 0 Mark 11 Mellerud 3 Munkedal 11 Mölndal 8 Orust 6 Partille 3 Skara 6 Skövde 7 Sotenäs 6 Stenungsund 3 Strömstad 1 Svenljunga 5 Tanum 4 Tibro 1 Tidaholm 3 Tjörn 5 Tranemo 8 Trollhättan 10 Töreboda 0 Uddevalla 1

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

53 68 53 59 57 40 62 56 57 52 16 19 40 72 46 60 48 49 65 86 38 32 44 76 31 28 71 37 71 43 66 63 6 74 68 45 77 75 29 69 64 62 49

–10 12 3 3 19 6 6 –3 –3 –21 – 43 –13 –1 34 –3 13 –14 6 20 57 –50 –31 –32 24 –26 –21 29 –16 –2 –8 19 30 –32 21 17 5 15 24 –16 25 12 4 0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

94 92 96 94 96 95 98 96 96 97 95 86 98 97 97 92 92 96 97 101 95 93 97 96 95 94 93 98 96 98 97 89 94 92 98 93 96 98 97 96 92 98 93

73

2 2 1 2 2 3 1 1 2 0 2 5 2 2 0 2 2 3 0 –3 4 4 3 1 4 2 0 3 2 1 1 4 5 7 0 3 0 1 3 1 3 1 3

4 6 3 5 2 2 1 3 2 2 2 9 1 1 3 6 6 0 3 2 1 3 0 3 1 3 7 –1 2 1 2 6 2 1 2 4 3 0 1 3 5 1 4

4 5 1 4 5 2 1 2 2 2 2 8 1 0 2 6 6 3 3 2 1 2 0 3 1 3 6 –1 2 1 2 6 –4 1 2 4 3 1 1 3 5 1 3

Soliditet, % enligt balansräkningen

35 37 40 40 49 28 51 45 39 50 10 25 36 37 41 48 34 41 65 66 18 19 29 47 15 23 41 24 44 44 60 42 14 26 55 36 56 53 28 55 31 54 38

inkl. pensionsåtaganden före 1998

5 9 7 7 18 3 6 1 –3 –20 – 49 9 2 8 0 20 –6 10 23 45 –17 –16 –11 13 –17 –13 15 –7 19 2 32 23 –5 10 15 5 16 15 –5 21 5 4 8

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 99 Vara 97 Vårgårda 99 Vänersborg 97 Åmål 100 Öckerö 99 Länet 97

–1 0 0 0 0 –1 0

2 3 0 3 0 2 2

2 3 0 3 0 2 3

14 24 22 20 25 22 22

4 6 7 10 7 2 6

0 1 0 1 0 2 3

8 5 5 3 1 4 4

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

100 97 99 97 96 100 99 96 98 97 98 98 96 98 96 99 97

–2 –1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 –1 2 0 0

2 4 1 3 2 –1 1 5 1 2 1 2 3 3 3 1 2

2 4 1 3 2 –1 1 5 1 2 1 1 2 3 3 1 1

20 21 24 24 21 23 23 28 16 21 27 21 28 25 25 23 23

8 6 4 17 2 5 8 10 9 14 5 30 5 6 4 12 9

0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13 0 1 0 6 1

6 9 4 9 5 –1 9 8 4 2 2 13 8 4 8 5 5

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

97 96 97 99 97 105 101 98 102 97 99 97 98

0 1 3 1 0 –2 0 –1 –2 0 –1 –2 0

3 3 0 0 3 –3 –1 4 0 2 2 5 1

3 2 0 0 6 –3 –1 4 0 2 2 5 1

18 22 27 21 22 21 15 15 19 16 14 24 19

9 10 9 5 3 13 9 7 1 15 3 7 7

2 0 0 5 10 8 0 0 0 0 0 0 2

6 8 9 3 –1 4 1 7 6 10 4 8 5

74

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 12 Vara 2 Vårgårda 0 Vänersborg 3 Åmål 1 Öckerö 10 Länet 4

68 75 62 63 61 69 54

23 22 4 –10 –26 4 1

100 96 97 95 96 97 95

1 1 2 2 3 2 2

–1 3 1 4 0 1 2

0 3 1 3 0 1 2

58 62 38 38 31 32 39

26 18 4 –3 –8 3 5

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

6 8 0 4 6 1 4 1 3 5 1 14 4 2 7 0 4

78 82 41 62 5 39 53 52 23 40 49 32 53 64 31 61 47

35 42 –29 5 –37 –34 –21 21 – 44 –14 –4 –21 3 19 –20 26 –4

97 96 95 94 95 100 97 88 96 94 96 95 95 97 94 97 95

0 1 2 2 4 2 1 3 4 2 3 2 2 0 3 2 2

3 3 3 4 1 –2 2 8 0 4 1 3 3 3 3 1 2

3 3 2 3 2 –2 2 7 0 3 1 2 2 3 3 1 2

53 63 29 41 5 30 34 44 13 30 34 21 38 50 27 43 34

28 35 –21 6 –35 –26 –6 21 –19 –7 0 –13 3 18 –9 20 0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

4 5 8 5 3 16 0 0 5 12 4 3 5

55 32 13 28 21 74 –1 74 39 40 60 70 42

–19 –31 –25 –51 –28 39 –108 4 –36 –28 –51 19 –26

94 92 93 97 93 92 107 94 97 95 97 91 95

2 4 6 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3

4 4 1 0 5 5 –11 4 1 3 1 6 1

4 1 1 0 7 4 –12 4 1 3 1 6 1

38 18 9 13 22 45 4 45 21 27 29 36 25

–3 –15 –17 –23 –15 28 –36 4 –16 –15 –28 13 –10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

75

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

100 96 101 100 99 97 97 102 94 96 98

0 –3 –2 0 –1 2 0 –1 2 –2 0

0 7 1 0 1 1 3 –1 4 6 2

0 7 1 0 1 1 3 –1 4 4 2

22 21 21 24 24 21 30 21 14 21 21

12 3 3 8 6 4 8 3 8 7 6

1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0

5 7 4 1 6 6 1 7 11 11 5

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

97 99 99 100 101 96 100 101 96 98 100 97 99 100 101 98

1 –1 0 0 –1 –4 –1 –1 0 1 –5 2 0 1 2 0

2 2 1 0 0 8 1 –1 3 1 5 1 2 –1 –3 1

2 2 1 0 0 8 0 –5 3 1 5 1 2 –1 –3 1

22 21 16 19 15 21 21 28 18 29 19 15 16 22 22 20

20 8 6 8 3 6 5 12 10 8 4 7 4 8 13 8

12 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1

8 5 4 3 4 6 4 5 0 6 –1 4 4 7 4 4

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

100 96 101 101 99 96 98 101 100 99 99

–3 –1 –2 –2 0 1 1 –1 0 0 0

3 5 0 1 1 3 1 0 0 1 1

3 5 0 1 1 3 1 0 0 2 1

30 25 23 23 21 22 18 17 22 19 22

12 7 7 7 7 3 15 9 13 62 14

18 29 0 0 1 4 0 0 3 1 5

5 4 5 7 6 10 3 7 1 10 5

76

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

8 11 7 2 10 4 2 19 9 0 7

57 79 61 51 62 15 46 75 9 46 50

19 20 14 –5 –5 –62 –19 18 –59 18 –6

98 93 99 96 96 97 92 102 92 86 95

2 –3 1 4 2 2 5 –1 5 4 2

0 10 0 0 2 1 4 –1 3 10 2

0 9 0 0 2 1 3 –1 3 7 2

44 64 39 28 36 15 22 75 1 39 36

15 21 12 –2 2 –62 –4 18 –33 22 –1

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

0 2 0 6 16 4 2 0 3 7 3 1 4 4 0 3

13 63 33 37 71 52 53 54 60 43 36 –14 69 52 36 43

–29 16 –31 –23 –15 –22 –19 10 –2 –12 –11 –101 19 5 –11 –15

91 91 93 99 95 93 95 101 93 96 95 94 98 98 100 95

4 4 4 1 2 –1 3 3 3 2 0 4 1 3 2 2

5 5 3 0 4 8 2 –4 4 2 6 2 1 –1 –3 2

5 4 2 0 3 8 2 –5 4 2 5 2 1 –1 –3 1

15 29 17 27 41 28 35 41 32 36 25 0 56 39 33 30

–26 8 –14 –17 5 –10 –1 18 1 –4 –5 –39 17 5 –8 –4

6 1 6 5 1 8 3 2 3 0 3

74 34 63 71 51 31 21 65 44 34 48

28 4 –3 22 –1 –57 –56 13 –1 –12 –6

96 87 95 98 94 94 94 98 96 96 94

–1 5 3 0 4 2 4 2 4 2 2

4 7 2 2 3 4 2 0 1 1 2

4 7 1 1 2 4 2 0 1 1 2

57 31 32 53 30 22 11 41 34 29 34

25 6 2 20 1 –32 –23 10 8 –6 1

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

77

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Västernorrlands län Härnösand 96 Kramfors 99 Sollefteå 98 Sundsvall 99 Timrå 96 Ånge 100 Örnsköldsvik 100 Länet 98

–2 1 1 0 1 –2 –2 0

6 0 2 1 3 1 2 2

6 0 2 1 3 1 2 2

21 24 24 20 21 21 21 21

4 4 4 5 4 1 7 4

1 0 0 2 2 0 1 0

6 3 6 5 5 0 6 4

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

102 97 98 97 97 102 101 97 98

–1 1 –3 0 2 0 0 –1 0

–1 2 5 3 1 –2 –1 4 1

–1 2 5 3 1 –2 0 4 1

16 19 25 17 21 25 25 23 21

3 13 11 3 2 3 10 8 6

0 2 0 0 0 0 0 2 0

1 5 5 8 4 3 –4 8 3

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

97 97 101 100 99 99 100 98 98 97 97 101 99 98 98 98

2 2 –4 0 1 –2 1 –4 2 1 0 –1 1 2 0 0

1 2 2 0 1 3 –1 6 0 1 4 0 0 1 2 1

1 2 2 0 1 3 –1 226 1 1 4 0 0 1 2 16

24 20 26 23 18 20 20 25 32 19 22 27 18 33 27 23

2 8 7 3 8 5 13 9 3 4 11 6 9 9 10 7

0 0 0 0 0 0 1 249 0 1 0 0 0 0 0 16

8 9 5 7 4 8 7 10 3 6 24 4 7 8 9 7

78

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Västernorrlands län Härnösand 19 Kramfors 4 Sollefteå 3 Sundsvall 1 Timrå 5 Ånge 3 Örnsköldsvik 3 Länet 5

64 41 49 28 25 56 68 47

–12 – 42 –18 –2 – 42 –19 12 –17

78 96 96 94 90 97 97 92

5 3 2 4 3 2 3 3

17 1 2 2 6 1 1 4

16 0 2 2 5 1 1 3

38 22 31 25 19 24 33 27

5 –17 –14 –4 –18 –5 6 –6

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

5 1 15 11 6 9 2 6 6

58 47 72 44 8 52 23 79 47

–5 –17 26 –31 –56 –20 2 28 –9

98 97 91 95 97 101 84 91 94

4 2 1 2 2 0 5 2 2

–2 1 9 3 1 –1 11 7 3

–2 1 7 3 1 –1 12 6 3

22 34 45 27 8 45 26 57 33

–4 –13 23 –16 –56 –14 7 36 –4

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

9 16 6 21 6 5 5 0 0 14 0 14 4 4 6 7

15 52 68 34 49 78 37 63 27 48 31 75 50 37 57 48

–39 19 11 –6 –24 27 –25 51 –31 10 9 33 –2 –4 3 2

97 93 100 98 96 98 100 81 98 97 87 100 98 97 97 95

2 4 –2 2 2 0 1 6 2 1 5 1 2 2 2 2

1 3 2 0 1 3 –2 13 0 2 7 –1 0 1 2 2

1 3 2 0 2 3 –2 7 1 1 7 –1 0 1 2 1

15 42 52 37 34 61 33 41 27 43 36 54 38 35 44 39

–39 17 13 –1 –14 21 –22 25 –31 6 18 25 –1 –4 9 1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

79

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

96 99 99 98 89 98 99 97 99 99 98 97 98 100 97

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 –1 1 1 –2 0

3 1 1 2 10 2 0 3 1 0 3 2 1 1 2

3 1 1 3 10 2 0 3 1 0 3 2 1 1 2

Verksamhetens självfinansieringsgrad

31 32 21 23 31 26 21 16 22 22 20 22 23 24 23

80

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

10 4 6 4 16 6 8 6 14 6 6 6 4 7 7

0 0 0 2 13 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1

9 6 9 10 6 5 5 8 8 3 11 6 2 9 6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Likvida medel/ Externa kostnader

0 3 12 12 1 5 3 4 –1 4 22 7 9 5 6

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

68 64 64 62 35 51 50 45 75 40 76 42 26 70 54

30 –10 14 0 –8 0 –10 –5 34 –32 36 –21 –33 34 2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

95 96 94 96 87 96 96 96 94 98 93 95 97 99 95

81

2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 0 2

3 1 3 2 11 2 1 2 3 0 4 2 1 1 2

3 1 2 3 11 2 1 2 2 0 4 2 1 1 2

Soliditet, % enligt balansräkningen

47 30 37 41 28 35 31 42 52 31 47 28 23 56 37

inkl. pensionsåtaganden före 1998

19 –3 8 3 –3 1 –7 –3 29 –22 24 –6 –22 28 3

3


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

3

Kommunen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % verksamfinans resultat årets hetens netto exkl. resultat eo poster nettokostn.

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, % investeförsäljning av driftöverringar anläggn.tillgångar skott

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

98 98

–1 0

3 2

6 3

22 21

.. 8

.. 3

.. 5

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

98 98 97 98 98 98 98 98 98

0 0 0 0 0 0 –1 –1 –1

1 1 2 2 2 2 3 3 3

1 2 1 2 2 2 10 13 2

24 21 21 22 20 20 22 22 24

7 7 8 8 9 8 8 9 10

1 1 3 1 1 1 10 4 2

7 5 5 5 5 6 5 6 10

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

98 96 98 97 98 98 98 98 97

–1 0 –1 0 0 0 0 0 0

3 3 3 2 0 1 2 1 2

2 3 15 1 0 2 2 1 1

24 20 22 20 23 21 22 22 21

10 7 9 9 7 9 10 7 6

2 1 13 4 0 2 1 1 2

10 6 5 5 5 6 5 4 6

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 97 30,50–30,99 98 31,00–31,49 98 31,50–31,99 97 32,00–32,49 98 32,50–32,99 98 33,00–33,49 98 33,50–34,24 99

–1 0 0 0 0 0 0 –1

3 2 1 2 2 1 1 1

4 4 2 2 1 6 1 1

21 21 20 22 21 22 22 21

9 9 8 8 9 8 6 4

1 1 2 3 3 6 1 0

6 6 6 6 5 5 5 7

Skattesats till kommun 17,38–19,99 97 20,00–20,49 97 20,50–20,99 98 21,00–21,49 98 21,50–21,99 98 22,00–22,49 97 22,50–22,99 98 23,00–23,25 98

–1 –1 0 0 0 0 0 0

3 3 2 1 1 2 1 1

3 5 2 2 1 7 1 1

21 22 20 21 21 22 22 23

9 8 9 8 9 8 6 4

1 1 1 2 3 8 0 0

6 6 6 5 5 6 5 4

82

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 3 – Finansiella nyckeltal 2007

Län Kommun

Likvida medel/ Externa kostnader

Soliditet, % enligt inkl. balanspensionsräkningen åtaganden före 1998

Koncernen Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning verksam- finans resultat årets hetens netto exkl. eo resultat nettokostn. poster

Soliditet, % enligt balansräkningen

inkl. pensionsåtaganden före 1998

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

9 4

55 52

18 0

91 94

3 2

6 3

6 2

40 36

16 3

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

9 5 4 5 5 4 3 1 24

46 44 49 54 53 62 58 59 47

–1 –12 –5 1 0 13 15 25 14

96 96 95 94 94 93 91 91 85

1 2 1 2 2 2 2 3 2

1 1 2 3 3 4 5 4 12

1 1 1 3 2 4 5 7 11

38 33 33 37 37 42 38 38 47

0 –5 0 5 5 13 11 16 27

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000 Övr <12 500 inv.

24 4 1 5 6 4 5 4 4

47 59 56 47 48 56 57 51 41

14 10 19 –4 –4 6 10 –7 –22

85 91 91 95 96 95 94 95 95

2 2 3 2 2 1 2 2 1

12 6 4 2 1 2 3 2 2

11 5 5 1 1 2 3 1 1

47 40 35 34 35 40 40 33 29

27 10 12 0 –1 8 10 –1 –11

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 8 30,50–30,99 4 31,00–31,49 4 31,50–31,99 3 32,00–32,49 4 32,50–32,99 4 33,00–33,49 4 33,50–34,24 13

60 63 59 56 47 45 41 56

16 22 9 5 –2 –12 –17 10

92 92 94 94 94 95 95 98

1 1 1 2 2 2 2 1

5 5 3 3 2 2 1 1

6 3 2 3 2 1 1 1

42 45 42 38 32 30 30 49

13 17 9 7 1 –4 –9 10

Skattesats till kommun 17,38–19,99 7 20,00–20,49 5 20,50–20,99 4 21,00–21,49 4 21,50–21,99 4 22,00–22,49 5 22,50–22,99 5 23,00–23,25 8

63 59 64 53 50 44 42 47

19 20 19 0 0 –13 –14 –13

90 92 94 95 95 94 95 95

1 2 1 1 2 2 2 2

7 4 3 2 1 2 2 3

6 4 3 2 1 1 2 2

46 37 45 38 34 30 30 34

17 13 15 4 2 –4 –7 –8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

83

3


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007

4

I tabell 4 presenteras kommunernas driftskostnader fördelade på tio verksamhetsområden. Den verksamhetsindelning som används är definierad i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs) för 2007. Principerna för kostnadsfördelningen innebär att alla direkta och indirekta kostnader påförs verksamheterna. Detta innebär till exempel att administration och kommungemensamma nyttigheter fördelats på de olika verksamhetsområdena. Sådana fördelningar är i vissa fall komplicerade att göra då kommuners organisation och ekonomistyrning ger en annan struktur på kostnader och intäkter än den som efterfrågas i rs. I många fall kan uppdelningar och fördelningar endast göras via olika schablonmetoder. Observera att två olika kostnadsbegrepp används: Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i rs driftsredovisning förs dels avdrag för interna intäkter (det vill säga intäkter från andra kommunala förvaltningar), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting (motsvarar kostnader för verksamhet som inte konsumeras inom kommunen). Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter.

Definitioner Politisk verksamhet Här redovisas kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, nämndsekreterare och liknande. Kostnader för förvaltningschefer och liknande personal ska i likhet med övriga personalkostnader fördelas inom verksamhetsområdena. Infrastruktur, skydd m m I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällskydd. Fritid Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd

84

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Kultur Här redovisas kostnader för kommunens kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museum samt musik- och kulturskola. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Här ingår kommunens kostnader för all förskoleverksamhet (inklusive öppen förskola) och skolbarnsomsorg samt öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår i Utbildning. Utbildning Här redovisas kommunens kostnader för utbildning (inklusive förskoleklass). Kostnader för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår medan avdrag gjorts för de elever som kommer från andra kommuner. Äldre- och handikappomsorg Här redovisas kommunens kostnader för vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. I detta innefattas boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst, färdtjänst. Även omsorg om psykiskt utvecklingsstörda ingår. Individ- och familjeomsorg Här redovisas kommunens kostnader för socialbidrag, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. Särskilt riktade insatser Här redovisas kostnader för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Summa egentlig verksamhet En summering har gjorts av kostnaderna för den verksamhet som räknas till kommunernas egentliga verksamhet, det vill säga kommunernas totala verksamhet exklusive affärsverksamheten. Affärsverksamhet Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. De mest omfattande verksamheterna är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

85

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

625 454 523 692 389 379 407 466 502 658 626 583 612 643 548 476 692 573 499 364 633 533 431 573 517 425 531

616 454 520 691 388 376 407 460 502 658 625 583 515 638 540 348 691 571 487 352 599 532 430 573 497 423 518

1 925 3 351 2 108 2 200 3 161 2 723 2 893 2 271 3 314 2 857 3 022 2 002 3 823 2 421 2 878 3 148 2 928 2 878 2 684 2 509 2 840 2 350 1 979 3 486 2 737 2 640 2 735

1 580 2 994 1 527 1 774 2 492 2 134 2 485 1 841 2 665 2 015 2 330 1 598 2 796 1 944 1 701 1 876 1 764 2 097 2 234 2 155 2 519 1 931 1 713 2 358 1 629 2 141 2 088

1 318 1 441 479 991 1 218 1 039 1 290 1 203 947 551 718 1 056 1 363 933 1 349 1 342 1 008 1 259 1 205 1 102 727 1 285 1 233 932 1 092 971 1 078

1 144 1 329 471 827 1 102 870 1 072 1 099 868 542 624 1 066 1 169 790 1 150 1 042 827 1 145 1 144 919 645 1 114 1 022 776 1 010 810 945

1 006 733 813 789 618 756 734 1 207 894 1 130 712 794 847 659 737 1 358 665 1 112 746 645 806 653 846 650 955 483 821

956 622 747 745 567 702 623 1 099 823 1 026 647 697 682 579 679 1 180 626 999 697 551 699 608 767 547 837 439 736

7 077 9 151 9 356 6 532 8 464 7 927 9 283 9 117 5 341 7 326 6 419 8 719 7 447 9 463 5 613 7 934 7 138 6 107 7 799 7 300 6 670 7 586 8 669 8 943 9 730 7 821 7 805

5 819 7 113 7 628 5 328 6 832 6 361 7 318 7 188 4 548 5 830 5 266 7 131 6 232 7 274 4 691 7 027 6 012 4 992 6 289 5 915 5 311 6 259 6 298 6 951 7 966 6 029 6 292

16 429 14 073 16 748 15 065 16 343 14 052 13 151 14 937 14 571 17 884 13 994 17 543 15 353 14 775 8 350 12 107 11 026 14 428 15 422 14 305 13 496 15 175 16 704 15 510 16 542 15 051 14 732

15 895 13 539 16 333 14 437 15 754 13 566 12 782 14 571 13 950 17 567 13 682 17 173 14 916 14 297 8 105 11 779 10 740 13 907 14 999 13 754 13 089 14 537 16 301 15 156 15 859 14 688 14 283

657 632 620 660 1 326 386 718 690 711

657 632 604 660 1 320 383 718 662 704

2 935 2 140 2 495 2 678 3 009 2 888 3 428 3 429 2 875

2 519 1 820 2 058 2 065 2 764 2 164 2 917 2 925 2 404

1 164 1 305 1 401 809 1 769 926 1 220 1 082 1 209

981 1 156 1 283 558 1 709 834 1 154 847 1 065

966 711 653 508 865 1 059 842 792 799

886 681 598 496 833 888 810 727 739

6 245 5 582 7 571 8 506 5 278 5 759 5 236 5 550 6 215

5 303 4 751 6 027 6 809 4 452 4 646 4 440 4 679 5 138

14 742 17 214 17 361 16 458 14 942 13 537 15 080 15 805 15 642

14 187 16 658 16 918 16 278 14 635 12 990 14 538 15 480 15 210

86

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

11 770 15 459 12 826 11 857 9 699 10 867 16 020 10 181 14 470 10 020 14 345 10 214 10 281 12 118 12 602 13 343 13 446 15 349 10 205 12 133 11 003 10 344 10 888 12 130 9 564 11 320 12 017

10 061 13 449 10 701 9 113 8 085 8 832 13 502 8 718 12 589 8 124 10 980 8 013 8 354 10 496 10 713 11 773 11 462 12 891 8 002 9 896 9 579 7 878 9 328 9 856 7 187 9 615 9 969

4 549 1 124 2 507 3 773 3 590 2 783 1 101 2 947 1 975 2 191 3 568 2 869 3 149 2 936 3 214 3 754 2 702 5 503 2 982 2 245 3 276 3 029 1 711 1 743 2 372 2 678 2 856

4 181 1 095 2 278 3 533 3 422 2 639 952 2 706 1 831 2 135 3 232 2 737 2 971 2 608 2 881 3 490 2 532 5 288 2 742 2 135 2 771 2 703 1 630 1 622 2 103 2 438 2 640

1 192 135 263 612 947 975 219 747 525 549 629 1 001 2 378 501 1 524 554 970 2 466 534 167 427 600 410 287 707 198 750

-236 -30 19 144 355 91 21 291 216 -33 256 338 605 136 123 -160 399 589 197 85 169 166 131 68 218 62 162

45 890 45 920 45 623 42 512 44 429 41 502 45 098 43 076 42 540 43 167 44 033 44 782 45 254 44 449 36 814 44 019 40 577 49 675 42 074 40 771 39 879 41 556 42 871 44 254 44 217 41 588 43 329

40 016 40 565 40 224 36 593 38 996 35 571 39 161 37 972 37 991 37 865 37 641 39 336 38 240 38 763 30 581 38 355 35 054 42 480 36 791 35 763 35 380 35 727 37 619 37 907 37 308 36 646 37 636

1 083 3 415 2 104 1 117 0 1 730 1 795 1 590 2 907 1 202 1 911 1 048 1 915 22 572 3 200 1 882 58 1 723 1 295 1 504 2 833 1 017 1 324 2 922 574 1 567

308 840 201 45 0 239 94 -337 118 -4 195 238 156 -102 -63 -119 427 -155 183 -268 137 408 20 76 -139 -12 95

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

13 280 15 356 7 594 9 504 16 157 13 438 15 298 15 350 13 247

11 719 12 873 5 867 8 263 13 524 12 147 12 852 12 832 11 259

2 815 2 203 2 962 2 225 3 282 4 076 2 415 2 150 2 766

2 662 2 105 2 568 2 149 3 017 3 848 2 280 1 911 2 567

1 097 482 766 603 1 651 985 2 277 1 271 1 141

248 135 288 171 433 438 647 351 338

43 900 45 624 41 423 41 949 48 280 43 054 46 514 46 118 44 607

39 162 40 810 36 211 37 449 42 687 38 337 40 355 40 415 39 428

2 467 2 448 3 279 1 192 3 909 3 114 3 265 3 975 2 956

780 409 1 046 437 1 189 892 1 148 1 507 926

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

87

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Södermanlands län Eskilstuna 577 Flen 800 Gnesta 602 Katrineholm 905 Nyköping 836 Oxelösund 820 Strängnäs 495 Trosa 683 Vingåker 840 Länet 728

568 789 602 837 832 795 492 680 839 714

3 741 3 580 2 810 4 097 2 636 3 040 2 984 2 959 2 938 3 198

2 332 3 061 2 217 2 978 2 166 2 333 2 172 2 419 2 615 2 477

1 293 997 1 132 1 470 1 243 1 306 1 248 1 103 1 079 1 207

1 144 870 934 1 151 1 199 1 283 1 157 965 911 1 068

1 396 818 570 1 310 890 989 776 875 808 936

1 173 756 526 1 157 779 840 716 810 728 831

6 524 5 590 6 846 5 299 6 655 4 841 6 108 6 768 5 140 5 974

5 408 4 723 5 686 4 582 5 631 3 971 4 855 5 396 4 188 4 937

13 482 15 378 16 471 16 317 14 169 13 705 15 276 15 320 16 827 15 216

12 654 14 404 16 187 15 381 13 650 13 163 14 888 15 116 16 280 14 635

Östergötlands län Boxholm 664 Finspång 640 Kinda 722 Linköping 470 Mjölby 499 Motala 667 Norrköping 512 Söderköping 554 Vadstena 830 Valdemarsvik 787 Ydre 727 Åtvidaberg 976 Ödeshög 1 250 Länet 715

627 607 634 434 498 664 473 518 814 779 720 972 1 235 690

2 728 2 801 2 847 3 216 3 452 3 042 3 062 3 248 3 630 3 850 2 876 2 668 3 933 3 181

2 405 2 430 2 306 2 521 2 505 2 400 2 285 1 944 2 492 3 160 2 296 2 367 3 305 2 493

1 199 936 554 1 074 1 925 994 1 151 1 132 1 114 811 514 524 1 096 1 001

1 010 869 513 807 1 628 825 1 013 1 043 759 662 502 454 999 852

968 655 796 1 141 881 823 1 420 904 1 149 936 960 474 947 927

908 596 771 1 034 832 774 1 068 817 905 836 863 447 865 824

4 215 5 177 5 017 6 449 5 696 5 668 5 838 6 458 5 840 4 400 5 099 6 070 4 322 5 403

3 359 4 334 4 141 5 352 4 817 4 647 4 825 5 300 5 045 3 705 4 279 5 019 3 457 4 483

14 617 15 370 15 609 13 128 14 378 15 065 13 125 16 469 14 126 16 467 16 760 15 522 16 983 15 201

14 237 14 762 15 341 12 521 13 647 14 573 12 706 15 682 13 750 15 894 16 668 15 202 16 804 14 752

707 607 454 635 691 404 985 645 726 730 724 668 552 656

2 750 4 193 3 319 3 769 3 321 3 828 2 325 3 589 4 863 4 145 3 680 4 216 3 612 3 662

2 374 3 491 2 939 2 775 2 625 2 627 2 173 3 040 3 604 3 217 2 911 2 712 3 014 2 884

530 1 272 1 423 1 257 1 154 1 220 1 026 1 212 1 672 1 342 1 320 646 1 481 1 196

489 987 1 166 983 1 051 973 800 990 1 293 996 1 133 625 1 281 982

1 303 1 251 1 041 927 719 972 809 702 750 964 759 892 891 921

970 1 021 990 848 656 859 662 658 684 885 717 809 827 814

4 445 5 680 6 517 6 511 7 855 6 987 6 431 6 014 5 629 5 881 6 484 5 009 6 934 6 182

3 640 4 669 5 439 5 276 6 585 5 964 5 445 5 121 4 704 4 863 5 472 4 055 5 807 5 156

18 046 14 873 16 255 17 421 14 467 13 250 15 313 14 534 17 095 14 362 16 123 15 601 14 815 15 550

17 708 13 443 15 838 16 869 14 288 12 881 15 156 13 787 16 480 13 300 15 633 14 913 14 430 14 978

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

728 624 472 672 704 408 1 098 662 828 762 852 672 588 697

88

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Södermanlands län Eskilstuna 15 625 Flen 16 124 Gnesta 14 121 Katrineholm 16 885 Nyköping 15 193 Oxelösund 13 149 Strängnäs 12 380 Trosa 11 629 Vingåker 16 490 Länet 14 621

12 830 13 627 11 281 14 398 12 584 11 389 10 302 9 599 12 442 12 050

4 837 2 892 3 044 2 759 2 363 3 727 2 367 1 717 2 956 2 962

4 592 2 649 2 781 2 621 2 260 3 484 2 311 1 631 2 656 2 776

1 986 2 095 732 831 1 005 948 867 909 1 307 1 186

547 308 250 531 363 129 334 250 265 330

49 461 48 274 46 327 49 873 44 990 42 524 42 500 41 963 48 384 46 032

41 250 41 187 40 462 43 635 39 464 37 387 37 227 36 865 40 923 39 822

697 4 374 4 901 1 927 3 223 628 3 921 3 914 4 202 3 087

518 1 395 1 337 361 647 236 858 1 461 878 854

Östergötlands län Boxholm 14 646 Finspång 16 359 Kinda 15 400 Linköping 12 420 Mjölby 16 369 Motala 14 870 Norrköping 14 242 Söderköping 14 646 Vadstena 15 983 Valdemarsvik 15 927 Ydre 18 145 Åtvidaberg 15 798 Ödeshög 16 755 Länet 15 504

11 784 13 694 13 073 9 714 12 619 12 573 12 126 12 329 11 165 13 566 16 432 12 938 13 078 12 699

2 346 2 872 1 953 3 813 2 740 2 820 4 303 2 499 2 153 2 508 1 276 2 379 2 719 2 644

2 291 2 762 1 864 3 502 2 666 2 681 4 153 2 327 2 099 1 586 1 259 2 320 2 544 2 465

700 1 092 858 1 209 1 241 1 816 1 870 1 349 1 264 1 482 1 075 833 1 365 1 242

215 404 118 229 436 336 434 351 287 264 677 162 -502 262

42 083 45 902 43 754 42 920 47 180 45 764 45 523 47 259 46 089 47 168 47 431 45 245 49 369 45 822

36 836 40 458 38 761 36 114 39 647 39 474 39 083 40 309 37 317 40 453 43 694 39 882 41 785 39 524

3 208 574 3 334 1 408 2 651 3 430 2 604 2 913 2 034 4 404 5 207 3 004 2 537 2 869

766 375 585 1 328 550 594 1 211 709 465 929 1 702 908 182 792

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

11 152 13 679 11 630 10 884 7 820 12 806 10 963 14 065 14 887 13 293 13 503 15 183 13 362 12 555

2 682 3 307 2 540 1 539 1 925 3 203 2 735 3 364 1 939 2 836 1 125 2 703 1 864 2 443

2 576 2 596 2 422 1 423 1 855 2 948 2 625 3 199 1 861 2 694 1 052 2 445 1 776 2 267

647 1 631 549 587 457 1 412 1 283 759 1 733 930 1 508 681 897 1 005

204 284 203 220 11 499 453 -255 146 232 225 -109 392 192

43 635 52 706 45 868 46 907 40 547 46 230 44 262 48 545 54 602 48 379 50 036 48 913 47 054 47 514

39 819 40 777 41 083 39 913 35 583 39 962 39 263 41 248 44 385 40 209 41 371 41 301 41 442 40 488

523 712 2 130 2 974 2 447 2 750 2 907 442 3 621 3 136 5 703 703 3 522 2 428

360 480 -68 612 727 204 553 439 632 726 607 320 140 440

12 504 19 875 13 751 14 223 9 947 14 949 13 241 17 710 20 094 17 157 18 187 18 492 15 972 15 854

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

89

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Kronobergs län Alvesta 557 Lessebo 844 Ljungby 487 Markaryd 886 Tingsryd 799 Uppvidinge 1 011 Växjö 601 Älmhult 601 Länet 723

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

540 757 480 871 682 956 596 601 685

3 598 4 151 4 972 3 766 4 403 3 667 3 580 3 518 3 956

2 487 3 631 3 688 2 642 2 708 3 174 2 249 2 018 2 824

1 253 929 1 307 670 1 596 804 1 200 1 093 1 106

1 012 887 1 025 548 1 269 777 945 984 930

777 992 881 694 853 1 003 1 176 852 903

701 960 789 668 841 960 1 058 788 845

5 646 5 483 5 562 4 729 4 470 4 814 6 325 6 537 5 445

4 618 4 510 4 697 3 931 3 690 3 977 5 173 5 381 4 497

15 748 16 595 14 296 14 516 14 944 16 761 12 257 14 266 14 922

14 522 15 425 14 031 14 213 14 734 15 995 11 618 13 826 14 295

588 758 743 1 030 561 864 484 848 910 637 804 483 725

561 752 731 1 030 555 709 482 848 652 637 803 468 685

2 795 3 391 6 702 5 146 3 745 2 729 2 781 4 223 4 509 3 216 4 109 4 065 3 950

1 506 2 128 4 120 3 559 2 413 2 251 2 453 3 212 2 831 2 599 3 344 2 432 2 737

778 1 769 1 691 1 240 1 203 959 703 1 098 1 837 842 985 1 269 1 197

697 1 396 1 307 984 1 046 787 694 891 1 547 778 885 1 013 1 002

1 417 1 676 811 637 1 017 732 826 1 173 1 145 630 1 382 855 1 025

1 043 1 586 730 605 940 703 792 1 021 1 019 562 1 180 780 913

4 980 4 949 4 598 4 531 5 944 4 798 5 692 5 283 5 836 4 684 5 546 5 512 5 196

4 323 4 282 3 838 3 763 5 050 3 941 4 802 4 440 4 837 3 963 4 657 4 668 4 380

15 062 16 189 15 410 16 418 12 572 15 876 14 614 15 373 13 800 14 963 15 385 14 282 14 995

14 908 15 799 14 758 15 748 12 261 15 553 14 591 14 543 13 242 14 530 14 912 13 718 14 546

Gotlands län Gotland Länet

706 706

701 701

4 213 4 213

3 211 3 211

1 285 1 285

1 128 1 128

1 562 1 562

1 190 1 190

6 075 6 075

5 226 16 721 15 780 5 226 16 721 15 780

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

633 479 731 556 771 634

629 466 730 558 748 626

3 527 2 730 3 349 3 828 2 284 3 143

2 731 2 115 2 657 3 353 1 873 2 545

1 336 1 352 1 415 1 066 1 217 1 277

1 075 1 113 1 303 988 1 171 1 130

1 128 861 1 405 1 104 869 1 073

975 770 1 322 1 063 805 987

5 772 6 827 4 889 5 674 6 242 5 880

4 841 5 681 4 079 4 877 5 235 4 942

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

90

13 007 11 972 15 696 12 769 13 281 13 345

12 723 11 425 15 353 12 444 13 176 13 024

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

17 115 16 983 18 555 16 823 19 849 20 142 16 243 16 154 17 733

13 708 14 308 14 858 15 080 16 266 17 196 13 194 14 072 14 835

2 465 2 994 1 869 2 146 1 440 2 010 2 510 1 539 2 121

2 245 2 783 1 798 1 915 1 368 1 898 2 338 1 417 1 970

1 263 4 420 710 973 701 795 1 680 502 1 380

-415 545 59 -5 86 -562 476 70 31

48 422 53 391 48 639 45 202 49 055 51 008 45 572 45 063 48 294

39 419 43 806 41 425 39 863 41 643 44 370 37 648 39 158 40 916

1 876 5 557 2 749 2 605 4 567 3 879 3 529 3 333 3 511

453 888 497 546 1 363 685 448 713 699

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

20 818 18 235 19 365 20 634 17 353 17 031 15 476 18 471 19 021 18 365 15 348 17 374 18 124

17 895 14 494 17 153 16 800 14 771 14 124 13 955 15 157 16 674 15 391 13 053 15 032 15 374

1 654 2 457 1 886 3 115 3 048 1 641 1 638 2 922 3 020 2 004 2 347 3 218 2 412

1 584 2 409 1 661 2 780 2 758 1 271 1 474 2 756 2 762 1 879 2 172 3 004 2 209

995 235 767 2 664 1 627 1 140 474 140 359 1 076 1 906 1 804 1 098

261 43 258 1 236 454 317 193 54 141 277 443 216 324

49 088 49 659 51 972 55 415 47 071 45 770 42 687 49 532 50 438 46 417 47 812 48 863 48 727

42 778 42 890 44 556 46 504 40 248 39 655 39 434 42 922 43 704 40 617 41 448 41 330 42 173

923 660 3 452 5 001 919 2 976 3 910 2 167 3 699 2 552 5 184 2 663 2 842

923 660 1 157 1 104 539 523 1 048 478 640 1 003 1 395 455 827

Gotlands län Gotland Länet

16 242 16 242

12 554 12 554

3 055 3 055

2 907 2 907

633 633

156 156

50 494 50 494

42 852 42 852

5 536 5 536

1 198 1 198

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

17 265 16 206 17 523 15 344 17 130 16 693

14 391 13 697 14 009 13 295 13 596 13 797

2 170 2 272 2 878 2 586 1 743 2 329

1 922 2 123 2 696 2 352 1 690 2 156

2 086 1 960 2 468 2 304 1 760 2 115

265 225 596 549 348 396

46 924 44 660 50 354 45 231 45 297 46 493

39 552 37 615 42 744 39 479 38 641 39 606

2 067 3 969 556 1 443 2 629 2 132

-7 833 206 450 299 356

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

91

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

443 458 494 730 425 437 781 406 643 725 1 027 672 452 446 563 389 231 790 1 447 548 569 415 530 688 478 808 490 459 584 518 505 906 604 595

442 458 483 706 425 419 764 405 641 725 977 672 451 444 563 388 223 743 1 436 544 546 412 528 687 478 800 490 456 485 512 502 898 600 584

1 890 5 064 2 783 3 315 2 714 4 402 4 154 3 347 2 654 2 683 2 366 3 726 2 270 4 047 4 230 2 932 4 161 3 661 3 447 3 475 2 671 2 795 2 200 4 959 2 879 2 880 4 212 2 724 3 848 1 967 3 091 3 042 3 061 3 262

1 678 3 652 2 240 2 377 2 416 3 075 3 155 2 672 1 833 2 196 2 023 2 853 1 946 2 995 3 861 2 263 2 751 3 185 2 488 2 628 1 644 2 453 1 889 3 001 2 393 2 314 3 574 1 965 2 075 1 576 2 267 2 312 2 673 2 497

1 123 844 1 107 837 824 1 187 1 444 1 012 734 922 1 245 906 909 1 488 1 304 1 128 2 075 1 457 1 850 822 907 759 980 672 1 064 729 1 327 1 624 945 1 178 919 912 1 239 1 105

1 052 720 815 733 793 1 085 1 211 853 658 865 1 109 756 750 1 309 1 206 866 1 937 1 368 1 450 792 870 707 822 637 998 657 1 117 1 486 750 1 070 833 888 1 145 979

609 1 057 998 952 1 056 2 101 1 305 925 750 893 585 973 542 1 335 889 1 423 2 185 1 057 737 1 335 671 648 709 628 672 843 982 683 1 259 912 926 794 735 974

588 1 000 939 905 946 1 798 1 161 860 703 747 556 904 480 1 164 825 1 275 1 631 1 030 715 1 182 627 587 658 567 627 758 866 604 1 026 839 865 718 689 873

6 204 5 605 6 696 5 273 6 804 5 442 5 865 6 457 5 745 6 484 4 127 5 876 7 454 5 226 9 415 7 260 6 230 5 513 5 108 4 471 5 091 6 941 7 966 6 310 7 584 4 968 6 227 7 552 5 404 6 605 5 149 4 468 5 206 6 082

5 148 4 657 5 582 4 548 5 741 4 257 4 882 5 357 4 868 5 431 3 227 4 903 5 903 4 305 7 826 6 121 5 510 4 741 4 162 3 831 4 274 5 828 6 575 5 194 6 178 4 256 5 222 6 194 4 530 5 552 4 219 3 674 4 361 5 062

14 634 14 215 14 603 15 030 14 715 11 891 14 973 12 676 13 850 14 815 14 286 13 303 12 838 14 310 13 641 12 572 12 289 15 665 13 973 13 087 14 365 13 658 15 351 15 644 15 091 14 546 13 834 13 962 12 934 15 952 13 992 15 315 15 376 14 163

14 197 13 915 14 163 13 733 13 806 11 456 14 284 12 283 13 654 14 555 13 062 12 587 12 658 13 843 13 479 12 206 11 804 14 546 13 492 12 803 14 219 13 466 15 107 15 181 14 920 13 277 13 367 13 643 11 810 15 610 13 359 14 066 14 953 13 621

617 569 911 524 491 515 604

615 565 876 509 491 508 594

3 314 3 079 2 828 1 860 3 435 2 842 2 893

2 387 2 197 1 968 1 380 2 549 2 052 2 088

1 075 1 286 1 386 1 279 1 169 988 1 197

833 1 118 1 240 1 001 880 823 982

783 1 492 661 953 735 925 924

730 1 128 607 839 712 879 815

5 045 5 494 4 819 8 276 5 086 6 241 5 826

4 158 4 625 3 993 6 815 4 254 5 522 4 894

14 057 12 991 16 674 15 439 14 321 13 957 14 573

13 668 11 953 16 077 15 066 14 093 13 265 14 020

92

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

12 449 14 407 11 696 14 919 14 800 11 741 15 631 13 713 13 601 13 127 14 418 15 945 10 525 15 338 8 964 13 252 13 225 15 461 13 765 18 823 12 642 12 506 8 120 12 327 9 705 16 394 12 674 9 333 14 332 11 386 15 465 15 427 16 613 13 415

9 631 11 376 9 896 12 626 11 656 10 031 13 024 11 442 10 205 10 937 11 868 13 257 8 116 13 132 7 909 11 331 11 756 13 252 11 905 16 170 10 537 10 366 6 871 10 041 8 384 12 924 10 975 7 707 12 553 8 877 12 645 11 506 14 067 11 120

2 839 2 035 3 132 1 845 2 308 3 907 2 260 1 751 2 709 2 125 2 644 2 921 1 769 4 099 895 2 486 5 372 2 389 2 342 1 780 1 352 2 196 2 081 2 682 1 387 2 594 2 972 823 1 668 3 420 1 910 2 000 2 235 2 391

2 732 1 787 3 034 1 740 2 241 3 756 2 136 1 695 2 642 2 006 2 511 2 728 1 674 3 735 821 2 306 5 091 2 227 2 263 1 703 1 273 2 094 1 944 2 527 1 337 2 350 2 524 804 1 591 2 812 1 795 1 711 2 081 2 232

1 904 655 2 099 910 1 834 2 102 773 722 902 342 994 1 568 460 2 371 140 1 029 1 637 1 200 1 541 428 503 728 308 999 470 148 249 271 622 1 499 552 1 016 404 950

353 158 164 206 606 663 234 158 177 267 175 488 121 941 52 297 131 170 372 156 113 112 39 292 72 40 147 139 192 376 101 275 2 236

42 094 44 340 43 608 43 812 45 480 43 208 47 186 41 011 41 588 42 116 41 692 45 890 37 219 48 660 40 042 42 471 47 404 47 193 44 208 44 769 38 771 40 646 38 246 44 910 39 330 43 908 42 967 37 431 41 596 43 438 42 509 43 878 45 473 42 942

35 820 37 723 37 316 37 574 38 632 36 539 40 850 35 726 35 382 37 729 35 505 39 147 32 099 41 868 36 543 37 054 40 834 41 262 38 284 39 810 34 102 36 024 34 432 38 127 35 385 37 375 38 281 32 998 35 012 37 224 36 585 36 049 40 571 37 207

2 797 1 144 1 241 3 443 1 942 5 712 225 2 921 3 314 2 753 1 330 2 805 2 126 6 780 2 376 3 144 2 910 1 670 1 602 3 143 5 657 3 643 1 880 3 041 1 675 1 788 4 500 2 240 2 839 1 759 1 863 1 797 2 087 2 671

495 167 43 125 42 2 565 119 116 580 501 -134 473 49 -506 185 331 207 -14 17 538 256 513 178 1 048 5 393 829 219 -853 332 -34 102 -134 265

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

16 348 15 370 16 149 11 455 14 432 13 341 14 515

13 228 13 361 13 383 10 076 12 487 11 473 12 334

2 975 2 383 2 511 1 622 2 728 2 018 2 372

2 771 2 287 2 462 1 545 2 615 1 930 2 268

1 219 1 476 1 340 285 941 650 985

368 337 315 125 271 405 303

45 433 44 140 47 280 41 693 43 337 41 476 43 893

38 759 37 571 40 922 37 357 38 351 36 856 38 302

544 2 043 3 419 2 768 2 725 2 915 2 402

-161 477 510 665 420 419 388

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

93

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Västra Götalands län Ale 572 Alingsås 568 Bengtsfors 717 Bollebygd 658 Borås 388 Dals-Ed 811 Essunga 696 Falköping 473 Färgelanda 931 Grästorp 848 Gullspång 591 Göteborg 297 Götene 846 Herrljunga 634 Hjo 879 Härryda 412 Karlsborg 666 Kungälv 877 Lerum 627 Lidköping 384 Lilla Edet 860 Lysekil 483 Mariestad 360 Mark 649 Mellerud 732 Munkedal 622 Mölndal 592 Orust 690 Partille 582 Skara 752 Skövde 478 Sotenäs 900 Stenungsund 561 Strömstad 669 Svenljunga 504 Tanum 562 Tibro 627 Tidaholm 636 Tjörn 810 Tranemo 817 Trollhättan 501 Töreboda 582 Uddevalla 550

564 534 715 658 384 788 686 472 909 834 591 286 831 602 872 410 651 873 625 384 828 466 359 646 578 621 578 678 582 690 446 900 538 651 502 544 599 602 810 755 493 582 509

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

2 433 3 610 8 078 2 633 3 736 4 295 3 094 3 614 2 649 2 483 3 231 3 568 4 002 2 648 3 143 2 583 3 409 3 387 3 132 3 700 3 465 3 215 3 819 2 673 3 883 2 783 3 723 2 028 2 974 3 170 2 951 4 847 2 620 5 146 3 272 3 570 2 416 3 201 3 183 3 634 2 667 2 210 3 432

1 940 2 972 4 002 2 245 2 898 3 155 2 494 2 989 2 438 2 057 2 809 1 938 3 117 2 288 2 665 2 038 2 474 2 604 2 797 2 144 2 530 2 238 2 842 2 301 2 748 2 320 2 954 1 400 2 597 2 199 2 355 3 374 1 695 3 313 2 587 2 495 2 012 2 151 2 417 3 240 2 254 1 987 2 423

Fritid kostnader

nettokostn.

1 211 863 536 404 1 943 985 685 1 378 691 852 494 1 064 799 1 200 785 901 947 1 521 667 1 509 794 1 818 1 066 1 581 1 069 581 1 320 911 1 271 1 476 1 113 1 558 1 072 579 1 003 529 1 248 1 114 1 207 1 173 1 111 879 1 193

1 155 637 509 400 1 628 968 677 1 183 668 790 489 864 738 953 727 833 789 1 213 610 1 286 766 1 243 913 1 327 931 497 1 030 567 1 178 1 201 932 573 761 567 668 475 1 132 962 889 1 061 1 027 796 908

94

Kultur kostnettonader kostn.

963 838 954 542 1 436 1 192 750 1 087 1 041 599 555 1 115 723 697 831 875 807 795 746 1 376 729 971 762 948 926 999 1 054 808 810 1 175 1 042 573 1 143 1 020 934 945 633 1 150 1 215 1 086 1 390 706 1 196

880 748 909 519 1 212 1 055 658 935 990 567 511 820 610 624 752 789 747 746 658 1 160 666 837 640 894 694 781 893 737 700 1 023 877 535 978 877 799 860 581 985 1 067 965 1 301 655 1 095

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

6 945 6 167 4 786 6 695 5 625 5 186 4 607 4 576 4 762 5 453 4 285 6 004 5 940 5 643 5 204 8 431 5 338 6 651 7 946 6 182 5 699 4 724 6 187 5 940 3 861 5 500 7 541 5 929 7 610 5 605 5 847 4 283 7 673 6 301 5 010 4 968 5 091 5 134 5 962 4 753 6 676 4 631 5 934

5 831 5 161 4 051 5 541 4 653 4 427 3 771 3 700 3 979 4 535 3 613 5 027 4 780 4 791 4 350 6 992 4 437 5 465 6 786 5 257 4 847 3 938 5 212 4 955 3 194 4 602 6 104 4 915 6 200 4 502 4 884 3 450 6 361 5 342 4 054 4 109 4 179 4 230 5 015 3 872 5 628 3 802 4 936

16 188 13 656 15 639 15 295 12 861 16 091 15 548 13 980 16 651 13 960 15 861 11 739 15 537 15 792 14 727 15 520 15 536 16 021 16 262 14 434 16 739 15 909 13 805 14 516 15 338 16 334 13 709 15 575 15 336 13 707 13 840 14 164 14 609 15 410 15 266 14 969 14 246 14 075 16 570 16 214 13 447 15 407 13 901

15 646 13 216 14 866 15 076 12 386 15 702 15 304 13 579 16 240 13 237 15 410 11 030 14 932 15 528 14 366 14 738 13 928 15 581 15 882 13 892 16 364 13 185 12 704 13 950 14 941 16 056 13 177 14 993 15 005 12 938 13 214 13 748 13 885 15 059 14 957 14 775 13 279 13 804 16 027 15 769 13 032 14 988 13 211

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Västra Götalands län Ale 12 582 Alingsås 19 138 Bengtsfors 18 008 Bollebygd 11 417 Borås 16 519 Dals-Ed 18 342 Essunga 16 359 Falköping 17 939 Färgelanda 15 677 Grästorp 19 903 Gullspång 19 415 Göteborg 14 783 Götene 14 877 Herrljunga 16 734 Hjo 17 949 Härryda 11 509 Karlsborg 18 953 Kungälv 12 179 Lerum 11 951 Lidköping 17 109 Lilla Edet 14 195 Lysekil 18 610 Mariestad 16 482 Mark 16 012 Mellerud 22 132 Munkedal 18 756 Mölndal 14 433 Orust 14 456 Partille 12 467 Skara 16 977 Skövde 15 518 Sotenäs 21 048 Stenungsund 11 403 Strömstad 16 583 Svenljunga 18 242 Tanum 16 550 Tibro 17 253 Tidaholm 16 522 Tjörn 13 656 Tranemo 15 754 Trollhättan 15 670 Töreboda 19 782 Uddevalla 18 049

10 272 14 553 15 675 9 693 13 715 14 807 13 278 14 801 13 250 15 430 15 978 12 468 12 156 14 033 14 181 9 587 14 747 10 568 10 324 14 624 11 484 14 917 14 643 14 482 18 322 15 666 12 198 11 970 10 585 13 722 12 800 18 047 9 881 14 538 15 949 14 192 13 086 13 702 11 039 12 795 12 761 15 284 14 868

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

3 385 2 550 2 266 1 524 2 985 2 583 2 386 3 018 2 007 2 457 3 386 5 599 2 265 2 279 1 412 2 198 1 748 2 765 1 954 2 317 3 637 2 616 1 956 2 147 2 704 2 158 3 300 4 936 2 627 3 437 1 853 1 588 2 900 2 114 2 415 1 941 2 911 2 987 2 795 1 333 3 220 2 902 2 662

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

3 251 2 479 2 084 1 473 2 764 2 354 2 311 2 834 1 936 2 213 3 173 5 219 2 191 2 264 1 380 2 067 1 560 2 515 1 829 2 188 3 300 2 506 1 854 2 029 2 594 2 084 2 972 4 381 2 540 3 171 1 776 1 541 2 764 1 846 2 294 1 840 2 478 2 770 2 460 1 105 3 028 2 769 2 581

1 274 639 2 494 107 1 229 2 616 1 888 1 279 2 018 2 139 2 841 1 134 1 242 1 268 608 565 1 577 611 705 925 1 479 1 322 1 373 600 1 429 2 105 1 499 823 648 2 083 1 329 1 676 838 1 272 817 990 2 371 1 891 947 894 3 049 1 621 1 582

95

410 306 519 -40 434 793 475 432 537 112 335 396 290 221 164 62 467 369 281 388 413 217 206 305 361 683 53 88 248 470 295 522 332 434 35 311 191 602 266 123 733 409 542

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

45 553 48 029 53 478 39 275 46 721 52 102 46 013 47 344 46 427 48 693 50 660 45 303 46 231 46 893 45 538 42 994 48 980 44 807 43 990 47 937 47 597 49 667 45 809 45 066 52 074 49 838 47 173 46 155 44 325 48 384 43 972 50 635 42 818 49 094 47 463 45 022 46 796 46 709 46 345 45 658 47 730 48 721 48 499

2 340 2 244 8 637 2 109 3 098 7 112 1 801 2 801 4 006 1 864 5 049 5 088 927 2 128 1 784 2 416 2 513 2 928 2 597 4 296 2 520 6 022 3 255 2 501 2 837 2 745 2 840 4 725 2 219 229 2 745 14 800 2 795 6 327 3 887 5 336 2 379 2 350 4 458 4 957 2 657 3 184 3 491

39 949 40 606 43 331 35 566 40 072 44 049 39 654 40 926 40 946 39 775 42 909 38 049 39 644 41 304 39 458 37 516 39 799 39 934 39 791 41 324 41 199 39 547 39 372 40 889 44 363 43 311 39 960 39 729 39 634 39 916 37 580 42 690 37 194 42 627 41 845 39 601 37 537 39 806 39 990 39 685 40 258 41 272 41 073

380 444 2 295 448 824 2 336 141 790 1 396 240 1 680 1 218 201 420 411 435 -282 931 587 493 552 555 511 497 255 90 550 1 746 611 209 244 978 1 018 -420 483 322 196 235 859 795 477 706 523

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 425 424 Vara 737 654 Vårgårda 559 515 Vänersborg 1 015 1 006 Åmål 707 707 Öckerö 1 158 1 152 Länet 652 634

3 132 3 421 2 803 3 166 4 139 2 815 3 342

2 801 2 705 2 314 2 793 3 116 2 335 2 542

1 111 1 286 702 1 053 1 573 826 1 054

913 951 640 962 1 195 745 876

944 3 480 727 1 066 1 008 734 981

788 1 640 653 979 898 658 835

5 926 5 187 5 725 6 236 6 048 6 419 5 771

4 813 4 330 4 520 5 182 5 187 5 201 4 790

14 789 14 070 16 067 14 489 15 571 15 393 14 995

14 270 13 779 15 324 13 917 14 770 14 992 14 421

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

797 565 770 617 560 535 814 422 635 757 846 815 442 800 583 833 674

787 565 761 601 529 534 790 416 635 715 825 815 442 796 583 828 663

3 998 4 518 3 949 3 358 3 065 3 608 2 242 3 849 2 737 4 777 3 781 3 102 3 347 3 881 3 203 4 315 3 608

2 833 3 405 2 982 2 896 2 797 3 316 1 955 2 439 2 198 3 666 3 392 2 589 2 756 3 334 2 705 3 365 2 914

931 997 1 212 1 456 1 346 946 1 145 1 555 990 1 163 988 664 1 012 1 114 1 868 1 391 1 173

777 983 1 128 1 178 1 005 881 1 043 1 396 913 1 020 902 613 968 987 1 533 1 113 1 027

1 051 1 096 768 878 756 937 750 965 701 1 086 897 962 878 1 338 1 016 974 940

982 1 028 750 821 706 860 705 878 644 956 840 869 794 1 026 988 855 856

4 793 5 510 4 821 5 842 5 910 4 284 7 795 5 759 6 727 5 237 4 574 5 142 4 909 5 167 4 509 6 147 5 445

3 963 4 712 4 117 4 760 5 140 3 630 6 399 4 915 5 517 4 376 3 810 4 286 4 069 4 261 3 715 5 280 4 559

12 925 15 022 15 668 16 384 15 389 13 618 14 807 13 520 17 418 12 813 14 708 16 391 19 160 15 853 16 766 14 678 15 320

12 496 14 728 14 342 15 910 14 967 13 265 14 743 11 972 17 077 12 564 14 281 15 811 16 089 14 435 15 740 14 387 14 550

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

689 646 663 774 491 748 841 589 504 981 785 506 684

689 644 660 773 484 664 806 589 473 981 781 502 670

2 238 3 821 3 429 3 596 3 462 2 893 4 499 2 186 3 082 4 400 3 000 2 814 3 285

1 810 3 281 2 526 2 901 2 669 2 250 3 438 1 700 2 107 3 370 2 674 2 000 2 560

693 655 1 627 627 1 434 1 350 816 399 759 626 736 1 225 912

614 543 1 085 597 1 246 1 183 757 379 744 606 647 1 004 783

875 1 196 768 1 152 1 688 1 301 862 610 1 120 879 1 066 1 155 1 056

773 1 116 704 1 085 1 531 1 142 829 592 956 806 984 1 057 964

5 472 6 163 5 354 3 708 5 635 6 583 4 722 6 004 6 113 4 588 5 868 5 908 5 509

4 496 5 243 4 358 3 143 4 650 5 295 3 840 4 942 5 243 3 892 4 985 4 933 4 585

14 281 14 557 14 925 14 626 13 546 14 668 14 062 14 791 16 094 16 006 15 220 14 494 14 772

14 103 14 229 14 619 14 200 12 980 14 184 13 923 14 496 15 161 15 167 14 954 12 764 14 231

96

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 16 633 13 954 Vara 16 877 14 350 Vårgårda 16 555 12 900 Vänersborg 16 733 13 480 Åmål 19 720 16 562 Öckerö 13 606 12 054 Länet 16 367 13 558

1 945 2 545 1 927 2 572 2 190 1 886 2 556

1 823 2 449 1 728 2 416 2 113 1 779 2 389

384 1 013 1 369 1 749 1 950 656 1 365

121 244 330 417 473 200 338

45 290 48 616 46 434 48 081 52 905 43 492 47 088

39 906 41 102 38 924 41 153 45 022 39 117 40 385

1 554 2 031 2 004 2 338 3 582 5 270 3 505

944 591 365 400 636 1 071 640

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

15 765 15 021 22 140 16 804 17 092 22 047 17 310 13 818 14 183 16 342 23 296 16 121 18 804 18 420 20 871 19 736 17 985

13 537 12 962 17 654 12 821 13 236 18 721 12 764 11 319 11 340 14 243 18 066 13 014 15 148 15 196 17 037 15 065 14 507

2 646 1 553 2 776 1 888 2 296 3 147 2 383 3 137 2 132 2 478 3 005 4 173 1 533 1 810 1 896 1 499 2 397

2 485 1 474 2 578 1 769 2 190 2 728 2 259 2 945 2 039 2 352 2 880 3 877 1 476 1 446 1 783 1 457 2 233

934 1 749 2 349 4 093 694 2 183 2 162 2 153 613 1 983 2 832 1 966 1 910 1 524 1 518 1 208 1 866

171 713 306 929 446 523 419 604 84 422 758 168 442 289 462 319 440

43 841 46 032 54 455 51 321 47 107 51 304 49 408 45 178 46 135 46 634 54 928 49 336 51 995 49 907 52 230 50 780 49 411

38 032 40 570 44 619 41 685 41 016 44 458 41 078 36 886 40 448 40 314 45 753 42 043 42 183 41 770 44 546 42 669 41 754

3 686 4 497 4 674 3 090 3 740 5 459 4 520 4 220 2 783 4 252 4 844 2 980 3 588 3 068 4 684 4 533 4 038

795 1 155 810 612 648 942 858 1 061 1 075 1 051 247 532 774 914 1 375 1 249 881

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

18 733 18 340 16 850 20 299 18 907 13 942 21 081 14 168 16 615 19 532 16 925 14 278 17 472

16 004 15 032 13 196 16 393 15 428 11 403 17 235 12 210 14 024 16 817 13 886 12 603 14 519

1 851 2 213 2 313 3 028 2 466 1 999 1 652 2 228 2 973 3 201 2 637 4 074 2 552

1 639 1 956 2 093 2 882 2 343 1 893 1 569 2 024 2 328 2 895 2 546 3 860 2 335

1 449 1 848 2 191 2 936 2 244 2 974 1 390 808 836 1 264 1 230 1 769 1 744

242 450 342 633 472 503 398 163 215 327 308 401 371

46 281 49 439 48 121 50 746 49 873 46 457 49 924 41 783 48 094 51 476 47 466 46 222 47 990

40 370 42 493 39 582 42 605 41 803 38 517 42 795 37 095 41 251 44 861 41 764 39 125 41 021

2 596 2 780 2 819 1 157 609 3 057 359 2 362 1 501 1 524 735 3 007 1 875

409 146 234 385 589 626 302 737 653 49 330 651 425

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

97

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

Västmanlands län Arboga 916 Fagersta 740 Hallstahammar 712 Kungsör 1 293 Köping 598 Norberg 1 353 Sala 752 Skinnskatteberg 1 255 Surahammar 594 Västerås 405 Länet 861

914 729 563 1 235 596 1 346 728 1 201 593 404 830

4 126 1 835 3 508 3 486 2 848 2 479 3 507 2 366 2 745 2 855 2 975

3 827 1 767 2 956 2 805 2 468 2 365 2 123 2 015 2 410 1 950 2 468

1 695 1 849 1 394 1 455 1 348 707 1 047 931 1 736 1 399 1 356

1 306 1 557 1 215 1 360 1 174 694 872 884 1 573 1 093 1 172

1 100 1 052 820 794 906 1 430 854 1 158 858 1 082 1 005

1 035 958 790 763 869 1 173 742 1 119 852 1 021 932

5 604 5 572 6 105 5 819 5 864 5 066 5 327 5 250 6 057 6 682 5 734

4 781 4 690 5 264 4 678 5 072 4 226 4 548 4 413 5 142 5 646 4 846

14 613 13 515 15 653 14 837 14 377 15 922 15 721 15 403 15 667 13 868 14 957

14 148 13 046 15 577 14 185 13 956 15 636 15 006 15 250 15 464 13 039 14 530

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

700 590 426 601 602 1 090 645 855 717 1 097 756 1 091 709 1 199 1 406 832

696 576 426 591 600 1 013 645 854 705 1 097 702 1 045 709 1 197 1 330 812

3 740 3 829 3 651 3 208 3 310 3 951 4 586 5 138 4 025 7 040 4 466 3 586 3 411 4 158 7 399 4 366

2 828 3 442 3 042 2 507 2 886 3 253 3 640 3 824 3 391 3 307 3 989 3 208 2 923 3 393 5 498 3 408

1 485 1 562 1 652 714 1 298 2 637 1 446 1 391 1 079 1 274 1 069 992 1 174 1 117 2 377 1 417

1 172 1 468 1 317 706 1 095 1 375 1 258 1 322 908 1 173 1 040 955 997 986 2 121 1 192

1 424 1 210 982 1 149 1 086 1 203 1 210 1 006 1 343 1 338 1 273 916 1 076 1 062 933 1 147

1 245 1 138 906 1 016 1 016 1 090 1 096 958 1 120 1 227 1 181 840 1 029 1 019 838 1 047

4 782 5 758 6 063 5 555 5 185 5 059 5 560 5 686 5 287 5 206 4 991 5 185 5 860 4 267 5 167 5 307

4 043 4 852 5 134 4 625 4 426 4 209 4 909 4 930 4 533 4 371 4 265 4 731 5 003 3 508 4 381 4 528

14 934 14 020 14 815 16 301 15 865 14 556 14 257 15 677 14 768 17 478 14 898 15 311 15 905 18 927 15 726 15 562

14 581 13 426 14 290 16 041 15 408 14 116 13 979 15 150 14 036 15 976 14 017 14 940 15 679 16 264 15 335 14 882

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

675 424 790 523 1 002 819 791 575 555 754 690

673 418 751 479 996 816 791 573 555 724 677

3 193 2 767 3 631 2 669 3 816 2 460 3 081 3 210 2 957 3 324 3 110

2 703 2 174 2 947 1 989 3 131 1 937 1 645 2 494 2 095 2 623 2 373

1 178 1 309 1 872 1 077 1 227 190 1 290 1 150 1 811 1 276 1 238

915 1 053 1 593 988 1 040 187 1 105 1 053 1 378 1 096 1 040

959 1 581 1 047 1 031 1 195 391 900 844 1 346 1 107 1 040

892 1 283 976 989 1 108 363 786 787 1 193 1 020 939

5 472 6 001 5 437 5 055 5 456 5 336 5 574 5 396 5 593 4 183 5 350

4 556 5 037 4 612 4 273 4 665 4 704 4 696 4 565 4 660 3 391 4 515

15 169 12 783 15 576 13 678 14 822 17 276 16 046 13 004 15 418 14 170 14 794

14 205 12 316 15 055 13 004 14 341 16 661 15 585 12 544 14 824 13 472 14 200

98

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västmanlands län Arboga 15 072 Fagersta 17 487 Hallstahammar 17 510 Kungsör 17 795 Köping 17 100 Norberg 17 212 Sala 13 874 Skinnskatteberg 14 189 Surahammar 13 784 Västerås 11 843 Länet 15 586

12 706 14 530 14 682 14 047 14 018 13 540 12 451 11 507 11 332 10 567 12 938

3 220 2 385 2 456 2 354 3 477 3 433 2 820 3 061 2 370 3 661 2 923

3 102 2 212 2 088 2 067 3 336 3 073 2 715 2 894 2 164 3 547 2 719

2 607 2 834 2 133 1 361 1 205 1 761 1 401 1 263 965 1 703 1 723

495 784 444 254 204 687 388 249 -224 650 393

48 952 47 271 50 291 49 194 47 722 49 363 45 303 44 875 44 775 43 497 47 124

42 313 40 273 43 578 41 395 41 694 42 739 39 573 39 533 39 305 37 918 40 832

4 470 598 3 355 3 328 5 648 1 108 8 392 7 348 531 2 808 3 758

1 117 507 -180 1 282 736 1 108 460 2 602 292 483 840

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

17 889 16 317 15 573 17 715 19 937 16 069 20 539 19 780 17 868 17 516 22 107 14 162 15 756 19 865 21 103 18 146

13 599 13 020 13 110 14 421 16 989 13 215 17 033 17 107 15 012 14 388 19 154 11 857 13 298 18 250 17 641 15 206

2 491 3 842 3 258 2 134 3 351 2 199 3 126 2 229 2 215 2 497 1 828 2 897 2 501 1 551 1 467 2 505

2 213 3 676 3 174 2 106 3 081 2 133 2 961 2 141 2 156 2 174 1 797 2 588 2 438 1 497 1 306 2 362

1 045 2 243 1 532 1 094 1 648 1 030 1 170 2 288 715 2 737 1 142 1 276 799 805 410 1 328

296 483 333 233 360 289 338 599 339 822 497 361 55 375 179 370

48 491 49 371 47 951 48 471 52 281 47 794 52 540 54 050 48 017 56 184 52 529 45 415 47 191 52 950 55 987 50 614

40 672 42 082 41 734 42 247 45 860 40 693 45 859 46 884 42 200 44 534 46 642 40 526 42 131 46 488 48 630 43 812

2 553 538 955 4 027 581 313 3 554 9 616 1 378 3 790 700 536 3 329 5 692 6 189 2 916

308 462 825 821 221 313 514 1 487 960 531 606 304 641 2 045 1 451 765

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

16 572 14 962 20 971 16 484 20 825 20 203 18 061 16 474 16 744 18 296 17 959

14 245 11 732 14 437 13 684 17 792 15 174 15 141 14 909 13 069 14 791 14 497

2 628 3 698 3 122 2 933 2 147 2 078 2 695 2 615 3 265 3 046 2 822

2 563 3 369 2 560 2 773 2 083 1 991 2 490 2 556 3 124 2 772 2 628

2 230 2 356 1 153 2 052 2 150 2 507 1 561 1 820 2 748 2 580 2 115

430 617 -125 688 496 818 395 435 638 573 496

48 076 45 880 53 597 45 502 52 642 51 258 49 998 45 088 50 438 48 736 49 121

41 180 37 998 42 805 38 866 45 651 42 650 42 634 39 915 41 535 40 464 41 369

3 303 3 251 3 237 2 739 2 926 1 987 2 596 1 945 1 639 2 044 2 566

627 916 1 452 33 373 304 928 364 544 861 640

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

99

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Västernorrlands län Härnösand 915 Kramfors 791 Sollefteå 910 Sundsvall 466 Timrå 645 Ånge 898 Örnsköldsvik 495 Länet 731

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

897 787 903 444 643 884 492 721

3 767 4 892 5 636 3 454 3 899 4 021 4 031 4 242

3 008 3 322 3 612 2 843 3 055 3 032 3 112 3 140

1 440 1 403 2 202 1 481 1 722 1 444 1 538 1 604

1 061 1 200 1 887 1 282 1 563 1 356 1 136 1 355

1 628 1 157 1 024 1 372 588 1 421 1 038 1 175

1 511 1 061 919 1 309 566 1 320 985 1 095

5 476 5 519 4 981 6 113 5 668 5 380 4 604 5 391

4 803 4 745 4 265 5 082 4 718 4 604 3 765 4 568

14 690 15 688 15 719 14 390 13 951 16 343 14 629 15 058

13 743 14 474 15 134 13 870 13 369 15 746 14 211 14 363

891 1 083 1 018 718 1 016 783 732 464 838

833 1 079 1 018 717 1 016 783 722 462 828

3 324 4 104 7 377 2 991 4 864 6 683 6 528 3 990 4 982

2 477 3 227 4 699 2 606 3 286 3 614 4 531 2 320 3 345

423 1 031 1 399 1 419 758 928 996 1 460 1 051

404 978 1 371 1 403 706 926 971 1 204 995

995 830 1 321 727 1 215 990 1 106 1 019 1 025

923 798 1 147 679 975 959 1 018 914 926

5 353 5 654 5 271 7 342 5 309 4 966 7 230 6 018 5 892

4 613 4 987 4 555 6 250 4 663 4 391 6 427 5 138 5 128

17 835 18 775 15 275 17 593 18 260 17 706 17 380 12 746 16 946

17 281 18 574 14 936 17 219 17 593 17 045 15 994 12 380 16 377

Västerbottens län Bjurholm 1 154 Dorotea 1 585 Lycksele 893 Malå 931 Nordmaling 444 Norsjö 1 400 Robertsfors 690 Skellefteå 578 Sorsele 1 608 Storuman 836 Umeå 401 Vilhelmina 1 556 Vindeln 805 Vännäs 690 Åsele 1 480 Länet 1 003

1 150 1 582 885 927 444 1 372 690 565 1 235 834 400 1 555 805 680 1 337 964

7 554 4 793 6 073 6 580 3 679 4 234 4 059 5 093 9 948 4 205 3 627 5 329 5 970 2 333 6 656 5 342

4 485 3 350 3 606 4 442 2 605 3 100 2 793 3 496 4 315 3 352 2 746 3 164 3 902 2 102 4 675 3 475

957 2 454 1 922 1 363 1 481 2 608 2 157 2 085 439 1 948 1 466 1 380 1 011 1 051 2 437 1 650

849 2 258 1 594 1 280 1 420 2 424 1 793 1 843 353 1 791 1 264 1 287 789 856 2 304 1 473

780 1 148 975 765 494 979 800 1 411 1 202 652 1 639 1 371 1 233 815 1 678 1 062

682 1 094 934 688 457 936 736 1 289 1 100 633 1 504 968 1 158 718 1 245 942

4 278 4 947 5 674 4 417 5 241 5 199 6 066 6 193 5 050 4 610 7 135 5 571 4 911 6 118 4 793 5 346

3 583 4 338 4 831 3 842 4 327 4 464 5 199 5 323 4 270 3 984 6 057 4 847 4 134 5 027 4 194 4 561

15 846 15 916 18 174 16 674 16 919 17 191 18 609 14 761 17 717 16 916 14 648 21 398 19 284 19 749 15 220 17 268

15 643 15 568 17 325 16 366 16 758 16 973 17 877 14 304 17 310 16 515 13 888 20 656 18 997 16 873 15 111 16 677

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

100

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Västernorrlands län Härnösand 17 154 Kramfors 22 562 Sollefteå 23 758 Sundsvall 16 200 Timrå 17 119 Ånge 22 541 Örnsköldsvik 18 259 Länet 19 656

13 705 18 876 20 195 13 696 13 707 18 438 14 958 16 225

2 910 2 781 2 288 3 515 2 433 3 073 2 471 2 781

2 495 2 617 2 183 3 210 2 356 2 544 2 285 2 527

2 875 982 1 823 1 217 4 047 1 815 1 350 2 015

-73 370 161 341 859 477 319 350

50 855 55 775 58 341 48 209 50 072 56 936 48 414 52 657

41 151 47 452 49 259 42 076 40 836 48 400 41 263 44 348

732 4 330 4 513 1 983 606 3 224 4 165 2 793

454 213 -128 546 277 504 1 054 417

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

24 892 24 272 26 049 18 414 22 909 22 564 15 984 17 617 21 587

22 576 21 212 22 102 15 289 20 917 19 841 13 913 15 213 18 882

2 090 2 597 1 866 2 170 1 805 2 650 2 083 3 953 2 401

1 924 2 457 1 780 2 014 1 782 2 564 1 985 3 739 2 280

1 784 1 693 1 571 1 444 360 2 463 949 2 078 1 542

752 354 366 345 141 539 285 674 432

57 587 60 039 61 147 52 817 56 496 59 732 52 987 49 344 56 268

51 784 53 667 51 975 46 521 51 079 50 662 45 847 42 045 49 197

3 014 8 002 7 123 3 301 9 016 3 907 6 529 2 738 5 453

-176 2 783 1 399 690 2 025 901 1 295 642 1 194

Västerbottens län Bjurholm 20 814 Dorotea 25 085 Lycksele 21 333 Malå 21 838 Nordmaling 22 386 Norsjö 25 222 Robertsfors 21 421 Skellefteå 18 432 Sorsele 27 806 Storuman 21 146 Umeå 13 565 Vilhelmina 24 555 Vindeln 24 720 Vännäs 21 804 Åsele 28 508 Länet 22 575

19 194 21 502 17 887 17 573 18 285 21 197 17 541 16 122 22 945 18 815 10 742 19 378 21 313 17 014 24 001 18 900

1 363 2 593 3 839 1 764 2 990 841 1 919 2 520 1 685 1 895 3 250 1 739 1 348 1 880 1 869 2 099

1 363 1 722 3 745 1 635 2 602 686 1 846 2 279 1 611 1 791 3 072 1 664 1 326 1 797 1 621 1 917

1 977 1 325 1 449 1 561 1 211 1 401 409 1 819 4 654 1 068 840 2 584 1 049 628 7 640 1 974

562 368 409 556 215 382 -41 448 148 347 298 407 295 235 1 139 384

54 723 59 845 60 332 55 892 54 846 59 075 56 129 52 891 70 109 53 277 46 571 65 482 60 333 55 069 70 281 58 323

47 510 51 782 51 214 47 310 47 114 51 535 48 433 45 670 53 287 48 063 39 970 53 925 52 719 45 303 55 627 49 297

8 318 9 451 5 418 4 532 2 767 4 364 2 716 4 339 6 765 6 631 1 819 8 071 3 181 3 759 6 506 5 242

1 846 3 947 710 1 235 799 757 -280 -1 812 1 906 3 498 -343 2 422 706 -751 2 386 1 135

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

101

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

4

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

1 915 1 241 965 823 1 183 977 1 111 1 222 564 1 502 494 621 1 101 1 568 1 091

1 731 1 195 959 823 1 044 977 1 104 1 222 558 1 487 485 608 1 094 1 558 1 060

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

7 380 6 351 5 426 5 924 4 032 7 355 4 307 5 001 4 711 3 971 4 011 4 559 4 891 5 564 5 248

6 031 3 290 4 059 4 705 3 333 4 484 3 822 4 574 4 079 3 393 3 356 3 118 3 820 5 145 4 086

Fritid kostnader

nettokostn.

1 878 1 558 1 989 1 486 2 320 951 2 054 1 720 2 040 1 162 1 621 1 234 2 264 1 717 1 713

1 710 1 415 1 598 1 250 2 018 809 1 790 1 442 1 753 1 081 1 347 1 131 1 954 1 712 1 500

102

Kultur kostnettonader kostn.

1 639 1 697 734 1 296 1 251 1 768 825 1 208 1 788 1 336 1 044 1 029 692 1 574 1 277

1 431 1 363 693 1 039 1 068 1 141 775 1 142 1 589 1 292 931 871 652 1 260 1 089

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

3 284 5 144 6 272 4 626 5 574 4 227 5 332 6 312 6 925 4 909 5 873 6 014 3 509 5 571 5 255

2 643 4 339 5 355 3 824 5 125 3 701 4 494 5 633 6 000 4 289 5 060 5 040 3 038 4 916 4 532

15 109 17 607 15 917 15 739 14 871 16 084 17 113 16 245 13 804 17 373 14 532 16 623 16 020 17 604 16 045

14 048 16 639 14 486 15 225 14 698 15 261 15 592 15 443 13 338 16 849 14 039 16 050 15 711 16 815 15 299

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

21 780 25 359 20 777 20 925 20 178 18 764 18 137 19 291 14 960 28 882 14 856 20 887 27 407 24 360 21 183

18 408 18 627 17 006 17 642 15 561 15 448 14 951 16 193 12 683 22 107 12 248 16 413 22 242 19 367 17 064

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

1 213 2 112 2 564 2 064 1 703 1 102 2 555 1 644 2 882 1 960 2 272 2 881 1 669 1 901 2 037

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

1 142 2 064 2 318 1 988 1 524 1 051 2 445 1 553 2 748 1 919 2 149 2 719 1 599 1 641 1 918

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

1 145 2 767 736 1 178 2 124 3 035 2 234 1 789 1 977 4 388 1 780 873 3 854 5 229 2 364

103

550 666 344 483 270 637 468 498 672 822 791 240 717 1 168 594

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

55 342 63 835 55 379 54 062 53 237 54 262 53 668 54 432 49 651 65 484 46 483 54 723 61 406 65 088 56 218

10 667 3 624 5 201 6 705 2 998 7 731 4 133 1 493 5 335 7 406 3 553 4 673 5 171 6 587 5 376

47 694 49 598 46 820 46 978 44 641 43 508 45 441 47 701 43 420 53 240 40 406 46 190 50 825 53 582 47 146

5 200 414 1 333 733 848 3 354 1 165 -171 789 4 070 653 817 1 425 2 988 1 687

4


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län Kommun

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

4

Politisk verksamhet kostnettonader kostn.

Infrastruktur, skydd m m kostnettonader kostn.

Fritid kostnader

nettokostn.

Kultur kostnettonader kostn.

Förskoleverks. Utbildning o skolbarnsoms. kostnettokostnetto- nader kostn. nader kostn.

557 714

533 694

3 396 3 608

2 476 2 729

1 265 1 202

1 071 1 035

1 123 993

977 884

6 375 5 859

5 345 14 037 13 469 4 891 15 156 14 591

Folkmängd 0– 4 999 1 202 5 000– 9 999 883 10 000– 14 999 714 15 000– 19 999 738 20 000– 29 999 650 30 000– 49 999 575 50 000– 99 999 536 100 000–199 999 430 200 000–799 999 334

1 136 863 693 713 632 562 528 419 285

5 265 3 889 3 511 3 526 3 545 3 277 3 210 3 336 3 625

3 666 2 903 2 680 2 758 2 750 2 562 2 401 2 452 2 188

1 421 1 044 1 150 1 313 1 235 1 245 1 289 1 271 1 493

1 307 910 1 012 1 077 1 046 1 070 1 095 1 056 1 281

1 080 949 904 1 072 979 941 1 078 1 342 1 552

967 845 824 907 887 843 958 1 171 1 210

4 671 5 184 5 801 5 668 6 106 6 584 6 589 6 308 6 722

3 968 4 352 4 858 4 703 5 096 5 435 5 466 5 245 5 854

16 080 16 256 15 614 14 987 14 688 14 552 13 951 13 337 12 045

15 726 15 658 15 066 14 330 14 123 14 043 13 369 12 683 11 537

Kommungrupp Storstäder 334 Förortskommuner 568 Större städer 488 Pendlingskom. 684 Glesbygdskom. 1 030 Varuprod. kom. 742 Övr >25 000 inv. 613 Övr 12 500–25 000 744 Övr <12 500 inv. 810

285 562 480 669 1 002 704 599 723 787

3 625 2 746 3 477 2 943 5 255 3 522 3 587 3 725 3 575

2 188 2 189 2 540 2 333 3 626 2 752 2 740 2 900 2 758

1 493 1 092 1 349 991 1 411 1 256 1 310 1 344 840

1 281 955 1 135 876 1 278 1 049 1 102 1 108 750

1 552 788 1 256 851 1 119 956 1 096 998 920

1 210 711 1 111 770 986 841 984 896 822

6 722 7 743 6 176 6 265 5 125 5 447 5 625 5 312 5 019

5 854 6 282 5 178 5 179 4 387 4 521 4 725 4 481 4 241

12 045 15 022 13 453 15 340 16 781 15 293 14 354 15 115 15 564

11 537 14 600 12 822 14 900 16 168 14 721 13 734 14 329 15 106

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 632 618 30,50–30,99 667 655 31,00–31,49 672 652 31,50–31,99 693 669 32,00–32,49 695 673 32,50–32,99 735 719 33,00–33,49 873 846 33,50–34,24 1 165 1 149

3349 3 375 3 322 3 539 3 435 3 791 4 337 5 407

2542 2 592 2 560 2 721 2 614 2 901 3 069 3 771

1151 1 136 1 197 1 224 1 145 1 281 1 181 1 985

1002 1 017 1 027 1 048 949 1 112 1 046 1 852

949 1 062 1 055 967 942 986 1 062 872

853 937 896 865 850 898 943 812

6136 6 354 5 892 6 144 5 820 5 702 5 279 4 808

5129 5 228 4 870 5 102 4 839 4 813 4 479 4 153

14290 14 589 14 669 15 148 15 157 15 364 16 435 16 932

13760 14 105 14 130 14 535 14 607 14 807 15 783 16 669

Skattesats till kommun 17,38–19,99 535 20,00–20,49 558 20,50–20,99 651 21,00–21,49 651 21,50–21,99 748 22,00–22,49 768 22,50–22,99 905 23,00–23,25 930

2833 3 100 3 370 3 285 3 581 3 903 4 517 4 921

2168 2 344 2 589 2 528 2 749 2 991 3 270 3 384

1022 1 164 1 169 1 210 1 138 1 358 1 236 1 445

903 1 002 997 1 017 963 1 170 1 106 1 304

790 1 000 1 121 959 994 1 019 1 033 1 197

712 890 937 862 885 920 925 1 061

7488 6 382 5 831 5 754 5 602 5 572 5 357 5 221

6057 5 269 4 871 4 789 4 674 4 711 4 568 4 520

14355 14 528 14 338 14 751 15 210 15 498 16 419 16 599

13937 13 942 13 832 14 188 14 657 14 871 15 773 16 009

526 539 635 631 724 749 878 919

104

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 4 – Kostnader för olika verksamheter 2007, kr per invånare Län

Kommun

Äldre- och handikappomsorg kostnettonader kostnad

Individ- och familjeomsorg kostnettonader kostnad

Särskilt riktade insatser kostnettonader kostnad

Summa egentlig verksamhet kostnettonader kostnad

Affärsverksamhet kost- netto nader kostnad

Hela riket vägt medelvärde 14 891 ovägt medelvärde 16 548

12 499 13 696

3 156 2 520

2 950 2 345

1 262 1 401

294 325

46 062 48 005

39 615 41 194

2 910 3 189

504 666

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

22 196 18 693 16 617 16 530 15 729 14 410 14 609 13 624 13 783

18 529 15 330 13 671 13 592 13 099 12 009 12 207 11 578 11 999

2 084 2 231 2 345 2 511 2 533 2 548 3 031 3 575 4 908

1 895 2 077 2 179 2 316 2 358 2 377 2 837 3 375 4 600

2 562 1 580 1 328 1 482 1 106 1 107 1 389 1 414 1 108

543 360 292 285 242 340 343 434 122

56 565 50 712 47 988 47 832 46 575 45 243 45 687 44 641 45 575

47 741 43 301 41 279 40 685 40 236 39 245 39 209 38 417 39 079

6 405 3 796 3 239 2 807 2 661 2 475 2 421 2 946 3 732

2 009 919 636 540 479 350 369 814 435

13 783 11 631 15 080 14 587 22 185 17 073 16 342 Övr 12 500–25 000 17 567 Övr <12 500 inv. 17 959

11 999 9 720 12 698 11 797 18 630 13 943 13 573 14 584 14 663

4 908 2 507 3 329 2 477 2 030 2 324 2 676 2 480 2 406

4 600 2 316 3 132 2 317 1 888 2 159 2 509 2 285 2 223

1 108 683 1 670 1 352 2 019 1 156 1 410 1 447 1 618

122 157 466 317 488 173 375 324 372

45 575 42 785 46 281 45 493 56 959 47 773 47 016 48 736 48 715

39 079 37 497 39 568 39 163 48 458 40 866 40 346 41 633 41 726

3 732 2 061 2 816 2 820 5 566 2 679 2 784 3 269 3 350

435 304 599 591 1 592 474 448 601 686

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 14577 12088 30,50–30,99 14 288 12 168 31,00–31,49 15 095 12 544 31,50–31,99 16 144 13 236 32,00–32,49 16 338 13 451 32,50–32,99 17 716 14 666 33,00–33,49 20 068 16 668 33,50–34,24 23 530 19 385

2396 2 427 2 552 2 504 2 679 2 498 2 494 1 302

2240 2 232 2 383 2 342 2 477 2 322 2 329 1 160

1 073 1 226 1 239 1 323 1 354 1 609 1 868 1 481

227 364 249 321 313 370 440 469

44 556 45 129 45 697 47 690 47 569 49 686 53 600 57 483

38 464 39 300 39 316 40 843 40 776 42 612 45 606 49 422

2606 3 378 2 725 3 305 2 826 3 552 4 051 4 448

428 571 603 716 576 777 895 996

Skattesats till kommun 17,38–19,99 12146 20,00–20,49 12 855 20,50–20,99 15 480 21,00–21,49 15 805 21,50–21,99 16 846 22,00–22,49 18 317 22,50–22,99 20 298 23,00–23,25 21 174

2321 3 015 2 369 2 603 2 572 2 433 2 411 2 329

2148 2 817 2 231 2 430 2 364 2 288 2 251 2 127

613 1 293 1 034 1 293 1 520 1 642 1 893 1 727

146 314 249 272 355 401 435 348

42 104 43 899 45 366 46 316 48 215 50 513 54 073 55 547

36 586 37 884 39 328 39 838 41 188 43 127 46 207 47 366

1996 2 405 2 977 2 621 3 345 3 665 4 300 4 770

163 293 552 555 775 847 1 020 1 031

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

9985 10 763 12 984 13 117 13 814 15 022 16 996 17 691

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

105

4


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007

5

I tabell 5 mäts förekomsten av entreprenader (köp av verksamheter) inom sex olika verksamhetsområden; alltså när en annan producent än kommunen själv producerar kommunalt finansierade tjänster. Här handlar det om köp av en sammanhållen tjänst – inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Summan av hur stor andel av verksamheten som bedrivs i kommunal regi återfinns i tabell 10.

Definitioner Köp av verksamhet Begreppet köp av verksamhet definieras i den kommunala normalkontoplanen Kommun-Bas (konto 463). Fyra grundläggande förutsättningar ska samtidigt vara uppfyllda: 1. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med en extern producent. 2. Det gäller verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 3. Kommunen har huvudansvar för att tjänsterna erbjuds invånarna. 4. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Externa producenter De typer av externa producenter som förekommer kan grovt delas upp i följande: föreningar och stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Nyckeltal för köp av verksamhet De nyckeltal som presenteras är ett procenttal som mäter relationen mellan bokförda kostnader för köp av verksamhet och kostnaden för de valda verksamhetsområdena enligt driftredovisningen i rs. Kostnaden är definierad på samma sätt som i tabell 4. Kolumnen totalt anger den sammanlagda andelen externa producenter. I kolumnen därav föreningar och övriga företag har köp av verksamhet från kommunägda företag, stat, enskilda, kommunalförbund och landsting inte medräknats.

106

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

42 25 50 5 1 2 31 4 12 35 31 22 3 11 29 13 21 15 7 12 6 33 24 29 26 12 19

17 22 17 0 1 2 15 3 12 14 11 3 1 1 28 13 7 0 7 12 6 10 24 23 4 12 10

6 36 31 14 22 24 38 40 26 3 7 27 16 54 30 26 16 10 22 81 32 9 50 28 18 28 27

6 36 31 11 21 22 38 40 26 3 7 27 16 53 29 10 15 10 22 80 32 6 50 27 17 24 25

22 31 43 27 23 29 28 30 22 29 16 33 24 29 47 27 42 22 24 45 26 34 29 35 33 33 30

13 24 24 18 16 18 22 22 17 10 9 16 15 19 31 10 23 18 14 36 14 17 17 19 25 24 19

13 54 27 14 14 46 32 49 85 14 8 26 14 34 60 31 27 29 19 45 20 11 39 24 18 27 30

11 52 25 12 12 44 31 47 10 11 8 24 13 32 58 30 25 28 17 43 19 7 38 23 17 22 25

25 35 36 27 31 27 20 27 22 51 31 52 42 32 42 18 30 18 25 30 20 16 33 34 20 34 30

20 31 30 22 25 18 12 22 20 39 14 42 26 23 32 16 13 13 18 27 10 15 27 31 14 0 21

32 40 51 0 .. 33 31 43 45 32 2 24 50 0 82 14 32 1 31 54 55 25 48 85 35 79 37

0 17 51 0 .. 31 31 45 45 5 2 1 26 0 82 13 32 1 31 27 18 6 48 85 32 77 28

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

1 32 3 21 16 6 2 34 14

1 12 1 7 11 5 2 8 6

17 7 8 18 5 22 5 1 11

16 7 8 18 5 21 5 0 10

19 35 20 44 22 19 47 23 29

10 5 13 11 14 12 21 11 12

16 4 7 17 6 26 4 3 10

14 1 6 9 5 24 3 2 8

22 28 19 41 25 26 19 27 26

1 22 16 34 11 20 15 24 18

0 16 6 47 16 21 1 18 16

0 16 6 44 15 19 1 18 15

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

107

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Södermanlands län Eskilstuna 14 Flen 11 Gnesta 16 Katrineholm 18 Nyköping 2 Oxelösund 33 Strängnäs 6 Trosa 41 Vingåker 2 Länet 16

10 5 5 1 2 1 5 26 2 6

8 13 13 0 13 10 14 10 4 9

8 13 12 0 12 10 13 10 4 9

11 29 38 8 25 33 26 41 41 28

9 16 17 4 22 14 17 19 9 14

7 7 5 2 8 7 11 8 3 6

6 2 3 2 8 4 10 6 3 5

21 38 26 9 12 39 14 3 39 22

13 2 22 6 4 35 10 0 28 13

0 20 46 0 2 6 3 40 16 15

0 15 26 0 2 0 3 39 16 11

Östergötlands län Boxholm 38 Finspång 22 Kinda 1 Linköping 38 Mjölby 8 Motala 4 Norrköping 26 Söderköping 69 Vadstena 20 Valdemarsvik 7 Ydre 14 Åtvidaberg 29 Ödeshög 2 Länet 21

6 1 1 14 8 3 23 3 0 7 6 21 0 7

2 5 5 15 4 7 10 20 18 8 1 12 6 9

0 5 5 15 0 6 10 18 18 7 0 12 5 8

41 21 37 22 19 16 20 29 32 27 38 22 29 27

5 10 11 18 11 10 16 13 8 3 10 11 0 10

7 6 4 39 10 4 19 13 5 4 5 14 3 10

4 4 3 38 9 3 17 9 0 4 3 12 2 8

35 16 22 26 17 22 23 32 40 48 48 32 22 29

9 9 0 21 14 17 18 27 35 46 10 1 17 17

2 0 31 2 21 11 45 40 3 26 17 26 50 21

2 0 31 2 20 11 40 40 3 27 17 17 50 20

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

2 1 1 1 7 10 6 2 9 3 6 0 1 4

1 5 3 8 19 11 16 8 4 13 11 5 10 9

0 5 2 8 16 11 16 7 4 13 10 5 10 8

40 21 14 15 32 14 34 18 24 15 22 13 13 21

10 11 8 3 4 9 8 9 11 8 11 8 9 8

3 3 10 1 27 4 8 2 1 4 4 3 3 6

2 3 10 1 25 4 4 2 0 3 3 2 3 5

28 39 22 12 42 14 50 27 28 29 19 32 16 28

27 29 17 9 31 10 47 17 5 24 0 22 9 19

38 6 10 14 17 3 28 0 14 19 15 2 14 14

38 0 10 14 14 3 28 0 14 18 10 2 13 13

24 24 2 1 13 10 20 3 11 3 14 5 1 10

108

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

1 29 11 4 9 10 2 15 10

1 3 0 4 8 10 1 15 5

3 3 5 0 3 10 11 0 5

2 3 5 0 3 9 10 0 4

28 30 10 18 26 27 14 17 21

15 10 7 9 8 8 9 11 10

1 5 5 4 4 7 6 2 4

0 1 4 3 1 4 4 1 2

37 36 23 26 28 28 25 21 28

21 24 19 22 25 22 8 8 19

0 23 19 21 18 17 8 10 14

0 17 13 21 12 17 1 0 10

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

19 10 2 1 15 2 39 1 6 20 22 8 12

0 7 1 0 9 0 2 1 2 20 7 7 5

20 7 0 4 6 7 2 8 1 7 3 4 6

9 7 0 4 6 3 2 8 1 6 0 3 4

45 30 18 1 41 25 40 20 10 44 18 11 25

1 13 7 0 3 6 7 9 2 10 9 10 6

12 5 6 0 6 4 4 3 3 2 4 9 5

3 4 5 0 4 3 3 3 0 2 1 7 3

32 17 31 0 17 11 15 17 21 47 22 33 22

28 15 25 0 1 2 0 11 12 3 2 22 10

6 1 18 5 78 0 13 24 10 7 13 15 16

0 1 18 1 0 0 0 24 10 6 11 14 7

Gotlands län Gotland Länet

16 16

16 16

10 10

10 10

14 14

13 13

13 13

12 12

15 15

12 12

26 26

26 26

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

0 11 36 5 32 17

0 4 6 4 0 3

7 11 1 5 6 6

6 11 0 4 3 5

16 18 14 17 36 20

11 16 7 7 2 8

4 4 3 4 3 4

2 3 1 1 1 2

20 15 30 31 17 22

1 8 19 15 7 10

2 15 68 2 49 27

0 3 33 2 0 7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

109

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

9 19 31 4 0 2 1 6 4 3 12 1 31 0 17 18 2 3 15 8 26 12 1 4 2 21 3 29 7 3 1 4 14 9

6 4 14 2 0 2 1 0 1 2 10 1 2 0 7 2 2 2 9 2 0 0 0 2 2 1 2 25 1 2 1 0 11 3

3 0 8 13 8 29 12 21 14 18 12 10 9 10 12 17 15 1 0 17 16 11 25 13 11 24 4 28 11 6 16 3 1 12

2 0 8 13 8 29 12 21 9 17 12 10 3 8 11 17 14 0 0 16 16 7 24 10 10 23 4 27 11 6 16 2 0 11

38 35 36 24 16 22 13 24 38 41 12 12 38 38 31 14 17 24 32 28 36 40 36 41 23 38 12 24 35 31 19 25 28 28

12 1 11 12 11 20 8 12 0 16 6 9 8 7 9 11 16 11 7 5 7 6 11 9 7 6 7 15 8 7 12 8 8 9

9 3 9 5 5 10 15 8 6 6 3 8 6 4 32 8 17 5 15 10 5 8 10 6 3 4 7 36 21 5 14 6 11 10

9 2 7 3 5 9 14 7 2 6 3 8 5 3 31 7 17 3 14 10 2 2 9 5 3 2 5 35 19 3 12 1 10 8

19 31 27 26 16 18 17 25 25 20 27 17 43 20 26 25 14 27 18 22 29 30 27 36 38 19 17 46 31 42 22 27 25 26

1 20 19 21 10 14 9 17 2 17 23 11 24 9 17 19 12 13 17 18 26 21 15 31 33 7 13 44 26 24 13 0 20 17

27 0 4 6 0 14 0 1 3 5 10 15 11 0 35 0 17 2 6 0 76 24 18 18 24 0 10 71 13 18 34 0 10 14

27 0 4 1 0 6 0 1 2 0 9 0 2 0 35 0 9 1 6 0 69 6 1 13 23 0 2 47 5 1 34 0 10 10

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

13 4 8 1 3 6 6

6 4 7 1 3 5 4

18 9 4 12 12 11 11

18 9 3 12 12 11 11

17 12 34 18 23 16 20

10 9 11 12 12 10 11

11 6 3 13 24 12 12

9 6 3 13 23 11 11

19 13 37 14 23 35 24

19 4 20 11 16 15 14

73 3 7 23 25 24 26

3 3 0 2 25 23 9

110

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län Ale 11 Alingsås 1 Bengtsfors 10 Bollebygd 8 Borås 2 Dals-Ed 14 Essunga 8 Falköping 4 Färgelanda 12 Grästorp 34 Gullspång 14 Göteborg 12 Götene 21 Herrljunga 8 Hjo 3 Härryda 4 Karlsborg 19 Kungälv 4 Lerum 22 Lidköping 2 Lilla Edet 2 Lysekil 9 Mariestad 29 Mark 2 Mellerud 27 Munkedal 3 Mölndal 1 Orust 6 Partille 0 Skara 35 Skövde 6 Sotenäs 4 Stenungsund 2 Strömstad 3 Svenljunga 8 Tanum 18 Tibro 3 Tidaholm 22 Tjörn 3 Tranemo 2 Trollhättan 2 Töreboda 36 Uddevalla 8

4 0 3 6 0 4 1 4 0 0 0 9 2 7 0 4 0 3 1 1 1 6 8 2 0 2 0 5 0 0 6 3 2 2 8 13 1 2 0 2 1 6 4

4 12 3 5 5 1 1 11 0 5 3 13 6 14 10 7 4 8 17 3 1 4 0 5 1 0 8 6 12 4 8 0 10 6 5 11 5 3 0 7 4 0 9

0 12 3 5 5 0 0 11 0 5 3 12 5 13 9 7 3 8 17 3 0 4 0 5 0 0 7 6 12 3 8 0 10 6 4 10 5 3 0 7 4 0 9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

24 19 22 42 11 31 31 16 28 34 35 26 33 16 37 21 43 17 19 11 36 17 15 13 20 31 26 38 24 20 13 29 17 14 34 32 24 24 22 15 14 36 14

6 13 2 17 9 5 10 6 0 6 7 22 4 4 7 5 20 10 10 6 11 2 7 8 1 7 11 12 9 9 9 2 6 4 11 7 11 11 2 4 10 12 12

111

8 5 4 8 8 4 6 5 3 4 6 17 2 4 1 7 5 6 20 2 15 4 3 1 5 4 13 3 3 3 11 2 7 1 5 4 3 4 3 3 4 2 3

8 5 4 3 7 3 4 4 1 3 3 16 1 1 1 6 4 5 19 1 13 3 0 1 1 2 10 2 1 1 10 1 5 0 2 2 1 4 1 2 3 1 3

33 28 30 44 22 42 20 24 26 15 34 21 45 37 12 29 17 41 15 36 35 31 40 27 27 21 26 28 20 42 25 10 24 18 47 28 35 40 27 27 16 25 21

12 21 9 36 19 17 14 4 23 11 28 17 35 33 10 23 5 32 9 28 28 23 31 23 0 6 19 27 17 27 6 8 9 6 38 16 5 26 2 0 9 13 15

25 15 11 46 4 11 7 21 4 0 0 45 4 29 6 46 6 5 36 10 26 28 0 13 31 15 16 25 20 97 4 11 2 4 19 33 3 44 12 6 0 7 9

6 14 10 44 4 7 6 20 4 0 0 4 3 22 0 46 0 5 14 7 25 14 0 13 27 15 2 25 3 0 3 4 1 4 19 14 2 28 0 2 0 6 9

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 39 0 Vara 13 0 Vårgårda 4 3 Vänersborg 0 0 Åmål 1 1 Öckerö 5 4 Länet 10 3

13 8 6 10 6 26 6

12 8 6 9 6 26 6

14 20 23 17 18 41 24

8 7 9 11 3 23 8

8 3 6 9 3 9 5

6 0 4 7 1 7 4

19 30 24 31 15 32 28

12 0 15 14 12 28 17

1 0 12 0 1 4 16

0 0 10 0 1 4 9

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

6 3 3 14 10 21 26 16 12 9 3 28 6 2 6 7 11

6 1 1 13 8 21 6 1 11 3 1 1 4 0 4 6 5

4 3 0 3 8 14 6 9 2 9 10 4 4 5 10 7 6

3 0 0 3 8 13 1 9 1 9 9 0 4 0 10 7 5

19 33 17 31 33 18 35 12 38 13 35 38 22 13 18 23 25

5 12 8 6 12 9 1 9 12 7 13 5 11 0 14 6 8

4 3 4 2 3 4 4 14 5 5 3 6 3 12 2 1 5

2 1 3 1 2 3 4 14 3 4 1 3 2 3 1 0 3

19 9 29 13 29 36 37 16 17 5 34 32 15 31 16 4 21

18 6 26 2 25 31 31 14 7 4 30 30 12 29 8 0 17

13 22 8 16 25 16 16 32 11 0 26 16 25 2 16 20 17

13 20 8 16 19 16 16 31 11 0 12 16 25 0 10 16 14

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

17 21 26 54 23 26 44 0 21 56 39 3 28

7 0 6 0 1 1 0 0 0 3 0 3 2

3 11 0 1 3 1 0 3 7 4 2 8 4

2 0 0 0 3 1 0 3 5 1 2 8 2

44 29 41 27 10 37 41 40 17 38 32 15 31

6 9 5 14 1 3 5 11 7 11 11 12 8

8 8 5 2 10 3 7 4 6 5 8 7 6

6 3 3 1 0 2 0 3 2 2 6 4 3

45 21 37 32 23 38 16 2 31 34 24 26 27

30 20 29 27 14 23 0 0 19 8 20 19 17

23 17 25 3 0 4 56 16 27 27 3 7 17

9 17 25 1 0 4 9 16 0 0 3 7 7

112

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västmanlands län Arboga 14 Fagersta 82 Hallstahammar 16 Kungsör 20 Köping 14 Norberg 91 Sala 13 Skinnskatteberg 1 Surahammar 14 Västerås 13 Länet 28

0 0 1 3 2 0 11 0 13 7 4

2 8 1 0 6 2 7 0 1 24 5

2 0 1 0 4 0 7 0 0 23 4

22 40 39 29 10 36 16 42 40 22 30

8 0 3 9 3 0 10 0 0 18 5

19 2 9 5 3 1 4 4 5 23 7

17 0 7 3 2 1 3 0 3 21 6

22 12 33 38 24 31 24 34 25 18 26

17 0 12 6 21 28 17 4 23 12 14

0 48 27 5 6 83 7 2 1 36 21

0 0 27 4 0 0 3 2 1 21 6

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

4 54 3 1 22 26 0 8 36 6 11 7 35 6 9 15

3 1 1 1 0 0 0 5 8 5 11 3 11 5 8 4

5 5 3 2 9 14 3 2 12 5 0 2 5 3 3 5

5 4 3 1 9 14 2 2 11 5 0 0 5 3 2 4

12 14 12 35 21 16 40 21 16 35 16 46 47 27 26 26

7 10 8 5 12 3 5 7 4 5 5 4 5 15 4 7

4 5 2 6 3 3 5 5 12 7 5 7 5 7 4 5

4 4 1 5 2 2 4 4 11 4 4 4 2 4 1 4

21 23 17 31 22 35 2 37 33 30 18 32 58 32 14 27

12 19 14 8 14 27 1 0 2 3 13 27 34 24 3 13

13 2 0 24 2 0 7 13 55 35 3 62 25 2 30 18

13 1 0 17 2 0 7 12 22 26 2 7 24 2 30 11

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

1 7 30 9 9 31 19 8 40 16 17

0 6 0 1 5 2 10 3 0 12 4

11 8 1 4 18 2 10 12 4 9 8

11 8 0 4 18 0 5 2 4 8 6

11 23 20 12 21 38 42 30 15 18 23

6 19 6 5 12 10 9 10 10 7 9

4 14 2 8 5 4 2 1 3 2 5

3 14 1 6 2 3 1 0 2 2 3

23 17 32 20 21 6 32 24 22 24 22

18 13 22 10 5 5 25 16 18 3 14

2 4 41 32 10 18 35 23 20 11 19

2 2 1 32 3 14 5 14 1 11 8

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

113

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Västernorrlands län Härnösand 50 Kramfors 7 Sollefteå 5 Sundsvall 29 Timrå 28 Ånge 9 Örnsköldsvik 5 Länet 19

27 1 5 8 5 3 5 8

9 3 7 4 2 2 8 5

9 3 7 4 2 2 8 5

13 21 18 15 21 24 12 18

5 9 10 12 7 13 8 9

3 4 6 1 3 1 2 3

1 3 2 1 2 0 1 1

1 28 17 19 25 36 19 21

0 24 7 13 0 0 14 8

6 15 14 37 60 26 14 24

6 15 14 37 60 22 6 23

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

3 9 16 32 3 3 25 14 13

1 8 16 1 3 2 24 1 7

5 18 9 5 4 2 5 7 7

5 17 9 5 3 2 5 7 7

35 36 24 36 40 16 27 40 32

9 5 4 5 4 4 14 9 7

4 6 4 6 5 8 5 17 7

2 4 2 5 3 5 3 15 5

20 43 30 24 31 22 41 27 30

9 31 26 1 27 14 0 27 17

51 30 26 26 5 4 27 1 21

49 30 25 22 5 3 22 0 20

Västerbottens län Bjurholm 15 Dorotea 13 Lycksele 3 Malå 12 Nordmaling 2 Norsjö 24 Robertsfors 4 Skellefteå 5 Sorsele 7 Storuman 13 Umeå 1 Vilhelmina 8 Vindeln 6 Vännäs 14 Åsele 11 Länet 9

14 9 3 12 1 15 4 5 7 13 1 8 4 14 8 8

20 1 2 1 7 0 5 2 13 2 12 10 3 2 0 5

20 0 2 0 0 0 4 0 13 2 12 10 0 0 0 4

37 34 11 32 29 21 25 7 35 16 15 14 33 18 35 24

4 3 5 0 24 7 9 6 7 1 12 5 8 2 5 7

7 5 2 7 2 2 5 5 2 3 16 3 6 4 3 5

1 2 1 1 1 0 4 2 1 1 16 2 3 0 1 2

11 6 14 54 34 6 28 7 38 16 17 35 61 30 36 26

7 6 1 42 21 4 23 5 6 1 15 29 41 30 31 17

3 7 13 17 13 21 11 10 8 21 10 12 17 27 12 13

3 7 13 13 13 18 11 9 2 21 10 11 12 27 10 12

114

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

16 1 5 14 20 17 10 27 9 12 2 22 14 8 13

12 1 5 12 0 16 10 3 7 11 2 2 12 6 7

16 0 6 8 7 20 3 9 2 5 4 2 0 11 7

13 0 6 3 5 0 3 8 2 4 4 0 0 11 4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

20 21 10 12 14 14 12 10 12 21 6 25 30 29 17

1 13 4 5 6 2 8 7 8 12 2 7 12 19 8

115

6 0 2 6 9 1 5 3 2 1 2 2 2 2 3

5 0 1 1 8 1 5 2 1 1 1 1 1 1 2

7 32 1 23 21 6 23 0 23 12 36 13 34 8 17

7 32 0 23 0 0 0 0 9 1 18 10 14 0 8

24 4 34 18 61 8 12 20 14 24 2 45 17 25 22

24 4 33 18 1 3 12 20 4 18 1 1 13 22 12

5


Tabell 5 – Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad 2007, procent Län Kommun

5

Infrastruktur, Förskoleverks. Utbildning Äldre- o handi- Individ- o Affärsmässig skydd m m o skolbarnsoms. kappomsorg familjeomsorg verksamhet totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav totalt därav föreningar föreningar föreningar föreningar föreningar fören. o övriga o övriga o övriga o övriga o övriga o övr. företag företag företag företag företag företag

Hela riket vägt medelvärde 12 ovägt medelvärde 14

6 5

15 9

12 8

22 25

12 9

13 8

11 6

22 26

16 16

20 19

12 13

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

13 15 16 15 16 10 10 12 9

8 4 6 4 5 4 5 7 8

5 5 7 7 9 13 15 15 18

4 4 6 7 8 13 14 15 12

33 30 29 24 20 20 21 17 24

5 8 8 8 8 12 14 14 16

4 4 6 5 9 12 17 16 22

2 2 5 3 7 11 14 15 21

29 26 28 29 23 25 22 21 18

16 17 16 17 14 16 15 17 15

14 19 20 20 15 23 20 14 25

11 13 12 13 11 16 13 11 9

9 14 10 20 10 14 10 Övr 12 500–25 000 16 Övr <12 500 inv. 17

8 7 5 5 8 4 4 5 3

18 21 10 8 6 5 8 7 5

12 20 10 6 5 5 8 6 4

24 30 17 33 26 23 17 21 31

16 16 11 8 8 8 9 7 7

22 21 11 7 4 4 9 6 5

21 19 10 5 2 3 6 4 3

18 30 20 29 26 26 20 26 27

15 21 13 17 14 15 13 17 16

25 33 15 21 18 14 14 18 19

9 24 9 15 14 8 10 10 11

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 16 7 30,50–30,99 7 3 31,00–31,49 14 5 31,50–31,99 12 5 32,00–32,49 14 5 32,50–32,99 18 5 33,00–33,49 12 4 33,50–34,24 18 13

15 14 11 9 7 6 6 1

14 14 10 9 7 4 5 0

27 28 24 23 24 26 28 27

11 11 11 10 9 7 8 4

16 11 9 8 7 7 5 4

14 10 8 6 5 3 3 1

27 26 25 25 25 26 25 30

17 17 15 16 15 17 16 23

25 14 18 20 18 20 17 19

16 9 12 15 10 14 12 16

Skattesats till kommun 17,38–19,99 17 9 20,00–20,49 11 4 20,50–20,99 9 3 21,00–21,49 14 4 21,50–21,99 15 4 22,00–22,49 14 6 22,50–22,99 15 5 23,00–23,25 15 10

25 13 10 8 6 5 6 4

23 13 9 7 5 4 5 4

31 25 22 23 26 23 28 23

16 12 9 10 8 7 8 7

24 15 8 7 5 5 5 5

22 11 7 5 3 3 3 3

30 26 23 28 24 22 28 25

21 19 11 18 14 14 17 14

34 20 9 16 18 19 20 14

27 10 6 11 11 12 13 13

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

116

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 I tabell 6 presenteras nyckeltal som omfattar utbildning, det vill säga förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, musik- och kulturskola. Dessutom redovisas en tabell som visar hur stor andel av folkmängden som utgörs av befolkningen 6–15 år respektive 16–19 år. Verksamhetsindelningen för verksamheten i de olika skolformerna följer redovisningen i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs). Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal i publikationen Skolan – jämförelsetal för skolhuvudmän har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Observera att definitionen av kostnader därmed skiljer sig mot den definition som gjorts i tabell 4. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas hemkommunens kostnader. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår.

Definitioner Förskoleklass, hemkommun, kostnad per elev Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående. Grundskola, hemkommun, kostnad per invånare totalt Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

117

6


Grundskola, hemkommun, kostnad per elev totalt Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per invånare Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per elev Se definitionen ovan. Här har kostnaden beräknats per elev. Gymnasiefrekvens Andel av befolkningen 16–19 år som går i gymnasieskolan. Antal i kommunen folkbokförda elever som går i kommunal gymnasieskola, fristående skolor och landstingskommunala skolor dividerat med antalet invånare i åldern 16–19 år. Antal folkbokförda elever räknas som ett genomsnitt av 2006 och 2007.

6

Kommunal vuxenutbildning, kostnad per heltidsstuderande Den kommunala vuxenutbildningens kostnader utslaget per antalet elever som omräknats till heltidsstuderande. Här ingår grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning. Musik- och kulturskola, kostnad per invånare 7–15 år Den kommunala musik- och kulturskolans kostnader utslaget per invånare mellan 7 och 15 år. Kostnaderna för denna verksamhet ingår i tabell 4 under kulturverksamhet. Andel invånare av totalbefolkningen i skolåldern Invånare i åldern 6–15 år respektive invånare i åldern 16–19 år redovisas som andel av kommunens totala antal invånare.

118

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

52 276 38 913 37 255 47 195 63 304 38 700 45 955 42 955 55 639 39 037 49 549 46 613 68 787 32 688 46 461 37 022 36 824 47 111 26 476 39 967 25 771 37 267 60 166 43 143 36 265 23 412 43 028

9 318 9 324 10 560 8 787 9 819 8 824 8 303 9 784 8 042 12 018 7 987 11 091 9 091 9 600 4 866 7 827 6 615 8 243 9 633 8 794 8 328 8 418 10 202 10 470 10 218 9 327 9 057

78 370 71 802 76 890 74 956 82 039 79 276 74 049 82 752 75 703 88 913 70 523 75 029 77 638 77 390 79 001 94 213 84 119 76 971 72 286 71 125 74 116 73 501 77 996 83 228 78 460 75 016 77 898

4 038 3 289 4 408 4 056 3 893 3 550 3 238 3 438 3 857 4 215 3 685 4 271 3 903 3 383 2 081 2 692 2 896 3 872 3 653 3 500 3 657 4 167 4 002 3 494 3 716 3 855 3 647

94 135 79 238 86 738 88 946 89 877 86 243 82 857 85 988 82 683 88 016 79 207 86 366 86 420 83 301 90 432 83 378 96 438 89 695 80 046 82 515 86 619 86 953 85 592 84 079 83 264 86 790 85 992

73 76 77 75 75 75 76 75 80 76 73 77 75 74 69 75 73 75 74 75 75 75 76 79 78 76 75

39 176 45 051 42 977 39 312 29 971 34 863 22 447 16 953 36 774 28 620 33 212 27 509 40 392 22 733 36 815 26 952 24 675 33 852 65 207 41 801 25 800 31 387 25 552 27 053 34 722 46 627 33 862

1 024 2 552 2 134 706 1 202 1 466 2 778 2 723 2 432 3 156 2 567 3 218 2 693 1 562 4 434 2 417 1 523 2 010 1 708 1 909 1 723 2 232 2 826 2 363 2 396 1 196 2 190

13,3 14,7 15,4 12,9 13,7 12,4 12,8 13,4 11,6 15,0 12,3 15,5 13,0 14,0 7,1 9,4 9,0 12,2 14,8 13,7 12,3 12,7 14,6 14,4 14,6 14,1 13,0

5,9 5,4 6,6 6,0 5,8 5,5 5,2 5,3 5,9 6,3 6,3 6,5 6,0 5,5 3,3 4,3 4,1 5,8 6,2 5,6 5,6 6,4 6,1 5,2 5,7 5,8 5,6

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

42 884 8 908 45 691 9 300 42 801 10 588 40 693 10 059 34 344 8 860 53 512 7 532 43 884 8 407 39 667 8 944 42 934 9 075

78 938 81 879 80 628 79 414 79 091 76 705 77 235 74 740 78 578

3 843 82 686 5 166 101 525 4 550 97 942 4 536 93 990 4 164 96 218 3 780 92 973 4 340 93 536 5 299 109 987 4 460 96 107

76 76 75 81 74 75 75 77 76

26 343 48 822 44 877 43 379 40 019 72 555 34 821 74 389 48 150

2 371 128 1 662 585 2 212 1 449 2 023 2 696 1 640

12,5 12,6 14,6 14,6 12,0 10,9 11,4 11,8 12,5

6,1 6,7 6,2 6,0 5,9 5,4 6,2 6,3 6,1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

119

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

6

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Södermanlands län Eskilstuna 39 402 7 654 Flen 31 601 8 600 Gnesta 81 714 9 470 Katrineholm 55 050 9 065 Nyköping 34 184 8 212 Oxelösund 53 664 8 564 Strängnäs 50 393 8 896 Trosa 29 026 9 575 Vingåker 36 744 10 122 Länet 45 753 8 907

74 904 79 684 73 926 85 125 80 103 88 731 79 198 78 231 83 802 80 411

3 225 77 273 4 063 89 932 4 654 95 862 4 424 95 650 3 949 90 589 3 721 97 383 4 407 93 790 4 556 100 582 4 626 96 356 4 181 93 046

74 76 75 75 77 75 78 77 75 76

36 817 22 685 31 295 51 511 31 990 19 543 70 524 29 750 21 570 35 076

2 358 2 849 1 435 3 179 1 210 2 384 2 321 1 680 1 452 2 096

11,3 12,1 12,5 11,6 11,3 10,0 12,4 13,3 12,9 11,9

5,7 5,9 6,4 6,2 5,6 5,1 6,0 5,9 6,4 5,9

Östergötlands län Boxholm 45 609 8 634 Finspång 67 142 9 261 Kinda 49 523 8 671 Linköping 37 252 7 818 Mjölby 56 679 8 214 Motala 57 247 8 920 Norrköping 31 915 7 804 Söderköping 51 665 9 616 Vadstena 48 674 8 457 Valdemarsvik 47 637 8 918 Ydre 73 751 10 819 Åtvidaberg 53 384 9 259 Ödeshög 53 485 10 227 Länet 51 843 8 971

77 214 89 140 77 148 77 448 72 076 82 389 73 235 79 348 79 911 87 630 97 091 78 024 90 713 81 643

3 983 90 645 4 037 88 762 4 834 96 176 3 490 88 399 4 061 92 543 3 692 81 228 3 397 80 308 4 572 93 307 3 711 86 710 5 344 116 233 4 298 96 202 4 219 86 966 4 889 99 087 4 194 92 043

74 80 76 71 75 75 74 80 82 78 73 80 79 77

58 120 37 096 57 755 23 321 43 914 49 010 37 138 64 780 .. 57 997 33 137 39 559 71 582 47 784

1 520 2 279 1 984 1 580 1 822 2 086 1 568 1 873 1 811 2 722 3 522 400 3 503 2 051

12,0 11,5 12,2 11,0 12,1 11,7 11,4 12,8 11,4 10,7 11,6 12,8 11,8 11,8

5,9 5,7 6,6 5,5 5,9 6,0 5,7 6,1 5,2 5,9 6,1 6,1 6,3 5,9

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

90 617 74 753 80 101 80 704 72 025 76 387 75 610 72 709 80 357 71 038 78 848 80 936 78 981 77 928

5 188 92 227 4 291 91 226 4 812 99 537 4 895 96 869 4 166 84 084 3 521 82 652 4 096 85 385 4 210 93 050 5 359 110 689 3 751 87 970 4 676 102 106 4 250 94 954 4 089 92 173 4 408 93 301

75 77 77 74 76 73 76 75 78 73 75 74 75 75

30 462 37 711 53 310 25 819 80 671 47 474 55 806 29 001 44 214 24 649 30 746 59 165 59 138 44 474

3 585 2 954 3 350 1 816 3 105 2 133 3 366 1 855 2 008 3 651 1 995 1 747 2 028 2 584

12,5 11,1 13,3 13,3 13,2 11,5 13,0 12,1 12,8 11,8 12,7 12,4 12,3 12,5

7,5 6,1 6,3 6,9 6,5 5,8 6,3 6,0 6,2 5,8 6,1 6,1 5,9 6,3

51 798 10 864 56 288 7 589 59 966 9 881 67 299 9 991 40 371 8 817 45 173 7 988 41 043 9 261 46 658 7 979 31 201 9 702 46 233 7 647 54 104 9 043 50 236 9 122 54 559 8 854 49 609 8 980

120

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

34 943 54 124 38 595 48 033 30 788 37 194 43 685 36 819 40 522

8 440 9 128 8 175 8 534 8 668 9 769 7 069 8 404 8 523

76 632 79 553 77 118 84 691 85 660 88 784 69 750 77 430 79 952

4 617 4 594 4 404 3 976 4 653 5 006 3 258 4 299 4 351

103 080 109 360 97 150 94 187 102 681 109 143 82 770 101 086 99 932

74 72 76 74 77 76 73 74 74

88 991 43 031 50 837 56 120 .. 49 389 24 038 30 239 48 949

1 422 3 858 2 501 521 2 002 3 290 1 912 1 468 2 121

11,9 12,5 11,4 10,9 10,8 12,1 11,1 12,0 11,6

6,1 5,9 6,0 5,7 5,9 6,0 5,4 5,8 5,8

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

44 237 59 623 31 253 38 407 34 738 60 440 43 717 33 999 45 530 61 472 54 015 74 287 48 476

8 979 8 231 7 485 8 869 7 186 8 698 9 351 8 471 8 099 8 508 8 445 7 835 8 346

94 620 78 370 73 455 81 550 73 519 78 454 85 429 85 284 79 657 84 173 75 060 76 347 80 493

3 929 5 406 5 540 5 327 3 753 5 005 4 372 4 621 3 548 4 538 4 173 3 838 4 504

88 020 119 905 112 423 105 839 90 272 101 136 92 737 101 866 84 628 95 914 91 599 89 184 97 793

80 76 77 81 73 77 79 76 76 76 76 76 77

91 470 60 662 80 219 32 787 50 306 58 661 47 183 47 022 55 328 40 221 60 077 35 044 54 915

3 143 1 965 1 808 2 190 2 776 2 272 1 656 2 773 1 696 .. 2 678 2 405 2 305

10,3 11,1 11,1 11,4 10,7 11,8 11,7 10,7 11,1 11,1 12,0 10,9 11,2

5,6 5,9 6,4 6,2 5,7 6,4 6,0 5,9 5,6 6,2 6,0 5,6 6,0

Gotlands län Gotland Länet

44 257 44 257

8 795 8 795

84 602 84 602

4 758 4 758

99 028 99 028

76 76

38 226 38 226

1 731 1 731

11,2 11,2

6,3 6,3

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

54 477 57 666 40 947 51 019 47 324 50 286

7 448 7 053 8 823 6 902 7 790 7 603

75 270 71 374 83 715 71 245 80 533 76 427

3 371 3 053 4 680 4 129 3 637 3 774

84 021 77 154 94 445 99 397 89 904 88 984

76 76 78 75 73 76

30 247 41 233 54 684 24 784 42 655 38 720

2 472 1 893 3 142 3 045 2 628 2 636

10,9 10,9 11,2 10,5 10,7 10,8

5,3 5,2 6,3 5,5 5,5 5,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

121

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

6

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

44 799 41 452 51 341 54 425 43 883 51 139 43 062 40 991 48 655 45 227 73 460 62 946 30 582 44 990 41 608 63 274 40 487 56 838 48 645 49 632 33 314 .. 50 533 49 758 39 261 39 119 28 567 31 422 41 442 48 976 52 558 58 334 46 566 46 790

7 908 8 445 8 142 7 836 7 971 6 643 8 297 7 822 7 243 8 462 7 721 7 422 7 578 7 822 8 960 7 838 6 916 8 432 7 519 7 232 9 026 8 336 9 568 9 137 9 083 7 655 8 039 8 409 7 511 9 589 7 985 8 322 8 075 8 089

66 030 80 967 76 584 81 102 71 131 67 657 76 034 71 409 70 115 74 727 72 961 71 028 66 513 78 211 74 131 88 052 80 518 76 411 69 993 73 702 86 034 65 326 75 070 77 029 74 379 78 306 77 707 67 412 80 856 81 677 75 032 73 049 69 874 74 819

3 880 90 346 3 788 86 091 4 002 85 341 4 294 106 365 3 980 91 519 3 130 79 362 3 971 91 860 3 377 87 141 4 482 95 993 4 468 95 810 3 346 79 276 3 865 89 437 3 697 88 533 4 007 94 494 3 512 85 661 3 390 90 773 2 965 83 101 4 686 109 234 4 355 89 952 4 143 93 707 3 853 90 077 3 987 89 330 4 076 96 162 4 648 102 579 4 273 94 275 3 990 94 361 3 624 83 647 4 033 92 948 3 140 80 954 3 894 88 054 3 488 82 662 4 528 91 481 5 131 95 356 3 939 90 784

75 74 80 76 74 75 73 75 74 78 75 75 78 77 77 71 77 76 73 76 75 75 73 76 77 74 74 76 74 73 76 79 80 75

32 109 42 011 24 194 51 249 24 441 44 052 36 644 48 415 50 499 36 100 34 937 32 290 42 520 44 265 36 874 26 344 37 344 39 141 26 254 34 640 31 743 35 064 34 727 25 038 71 461 35 641 34 170 56 564 55 017 43 082 50 801 77 731 68 567 41 331

686 2 451 1 819 1 608 2 025 1 663 2 549 2 615 2 283 2 550 1 551 1 752 1 446 1 692 2 547 2 394 1 664 1 942 650 3 362 1 433 1 043 1 597 1 424 978 1 904 1 676 1 464 2 995 2 316 2 166 2 819 2 203 1 917

13,1 11,4 12,1 10,4 12,5 11,0 11,9 12,3 11,3 12,5 12,1 11,6 12,8 11,0 13,5 10,0 9,7 11,8 11,9 10,6 11,6 12,9 14,3 12,8 13,7 10,7 11,5 13,8 10,1 13,0 11,6 11,3 12,1 11,9

5,8 5,9 5,8 5,3 5,8 5,3 5,9 5,2 6,3 6,0 5,6 5,8 5,4 5,5 5,3 5,2 4,6 5,7 6,7 5,8 5,7 6,0 5,8 6,0 5,9 5,7 5,8 5,7 5,2 6,1 5,6 6,3 6,7 5,7

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

65 661 8 096 42 059 7 410 26 732 10 140 52 487 9 242 58 020 8 016 46 813 7 914 48 628 8 470

71 763 73 519 84 867 71 274 73 907 75 044 75 062

3 770 3 913 4 807 4 326 4 140 4 009 4 161

77 75 78 75 77 76 77

25 563 40 320 33 664 38 857 21 471 30 937 31 802

2 070 2 083 1 756 2 326 2 015 2 225 2 079

12,3 11,0 12,5 14,2 11,8 11,6 12,2

5,9 5,5 6,2 6,2 5,8 5,8 5,9

82 571 94 362 99 114 92 961 92 588 90 886 92 080

122

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västra Götalands län Ale 60 191 9 307 Alingsås 41 713 8 060 Bengtsfors 35 725 8 646 Bollebygd 28 232 9 515 Borås 29 544 7 791 Dals-Ed 38 616 8 406 Essunga 32 832 9 615 Falköping 39 575 7 699 Färgelanda 30 270 10 022 Grästorp 47 339 7 910 Gullspång 64 017 8 552 Göteborg 45 922 6 945 Götene 60 218 9 250 Herrljunga 75 294 8 732 Hjo 58 009 8 362 Härryda 32 728 9 450 Karlsborg 32 841 8 448 Kungälv 50 811 9 934 Lerum 47 532 9 516 Lidköping 46 653 7 906 Lilla Edet 54 336 9 936 Lysekil 48 778 7 567 Mariestad 40 110 7 372 Mark 46 654 8 410 Mellerud .. 8 777 Munkedal 59 162 9 349 Mölndal 27 942 7 922 Orust 32 527 8 765 Partille 27 684 8 975 Skara 47 436 7 716 Skövde 49 194 8 159 Sotenäs 43 491 7 902 Stenungsund 38 629 8 273 Strömstad 55 271 9 040 Svenljunga 47 977 9 668 Tanum 68 622 8 477 Tibro 35 534 8 000 Tidaholm 29 983 7 706 Tjörn 52 766 9 498 Tranemo 45 373 10 109 Trollhättan 16 310 7 818 Töreboda 51 876 7 998 Uddevalla 40 767 7 835

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

75 677 74 030 88 661 78 861 74 713 83 542 84 303 72 939 86 930 70 415 83 298 80 005 78 346 77 968 76 092 70 989 86 246 87 077 70 464 72 510 83 220 73 477 70 516 72 914 77 568 84 968 70 732 81 739 69 743 69 241 80 231 80 756 69 540 90 541 83 589 84 120 70 711 69 483 89 070 84 451 70 277 73 732 70 830

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

4 479 3 754 4 611 3 881 3 098 5 121 4 023 4 049 4 497 3 685 4 595 2 713 4 165 4 642 3 937 3 456 4 101 4 062 4 601 4 222 4 611 3 726 3 775 4 041 4 613 4 213 3 752 4 870 4 155 3 639 3 321 3 798 3 821 4 679 3 624 4 687 3 668 4 375 4 645 4 374 3 866 5 047 3 476

92 358 83 031 103 394 85 255 73 710 110 053 85 581 91 413 94 835 83 938 96 251 78 469 92 086 94 297 91 266 74 529 98 923 86 750 91 198 94 319 92 031 85 053 82 632 87 817 101 769 92 717 87 027 101 937 86 489 78 971 79 960 101 424 81 316 111 380 78 840 98 629 83 528 94 456 88 757 96 696 89 017 98 176 78 903

123

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

78 75 78 72 73 75 73 75 78 74 74 74 76 77 73 76 77 75 77 77 78 76 76 74 78 79 75 77 75 74 71 75 77 74 73 77 74 71 80 75 74 77 72

Komvux kr / heltidsstuderande

36 733 37 915 46 891 39 958 53 432 35 014 61 781 37 608 51 028 42 857 41 362 25 772 28 696 51 220 26 917 35 585 32 490 38 387 41 103 40 386 .. 53 180 35 048 56 063 25 229 46 410 44 622 34 039 29 834 37 901 40 841 42 249 34 812 58 210 51 592 65 248 32 436 35 275 50 431 54 596 43 850 39 587 37 346

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

1 360 2 138 3 538 .. 2 259 2 688 2 572 2 729 2 522 1 572 1 021 1 463 1 785 1 765 3 010 1 929 .. 1 430 1 896 1 871 1 564 3 138 2 493 3 193 4 105 2 157 2 254 1 576 2 065 2 028 1 639 1 637 1 640 4 160 3 011 1 787 1 710 2 916 2 635 3 165 1 997 2 472 1 886

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

13,6 12,0 10,2 13,0 11,5 11,0 12,2 11,7 12,5 12,7 10,8 9,8 12,7 12,0 11,9 14,7 10,5 12,5 14,6 11,9 12,7 11,0 11,1 12,6 11,0 11,9 12,5 11,6 14,1 12,0 11,1 10,6 13,1 10,9 12,7 10,7 12,2 12,1 11,4 12,8 12,2 11,7 11,7

6,2 6,0 5,7 6,3 5,7 6,2 6,5 5,9 6,1 5,9 6,4 4,6 6,0 6,4 5,9 6,1 5,4 6,2 6,5 5,9 6,5 5,8 6,0 6,2 5,8 5,8 5,7 6,2 6,4 6,2 5,8 5,0 6,1 5,6 6,3 6,2 6,0 6,5 6,5 6,0 5,9 6,7 6,1

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 51 506 8 532 Vara 53 645 8 070 Vårgårda 52 234 8 968 Vänersborg 47 363 8 139 Åmål 36 292 8 554 Öckerö 31 978 8 274 Länet 44 406 8 569

6

77 145 74 893 75 973 76 158 81 672 68 378 77 525

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

4 126 93 814 4 095 88 829 4 651 92 088 3 921 83 659 4 674 95 058 5 279 106 847 4 147 90 601

77 75 74 76 79 78 76

.. 51 510 34 603 39 276 51 458 59 503 41 464

2 563 3 128 1 662 3 640 3 396 1 408 2 310

12,0 11,6 13,0 11,9 11,3 13,3 12,0

5,7 6,1 6,8 6,2 6,2 6,3 6,1

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

55 532 7 420 74 352 49 790 8 990 89 576 68 800 8 043 83 346 55 890 9 522 76 495 41 721 8 766 82 031 69 028 8 108 84 886 44 781 8 952 70 221 74 094 6 886 74 671 55 318 10 206 85 220 43 623 7 459 73 355 50 384 7 689 82 412 46 190 8 877 87 411 63 954 9 420 82 816 49 884 8 684 83 414 39 367 9 750 100 324 59 690 7 864 73 278 54 252 8 540 81 488

3 586 3 774 4 143 4 360 4 833 3 960 4 920 3 482 4 746 3 534 4 340 4 921 4 798 4 133 4 940 4 224 4 293

83 149 90 919 107 370 89 254 103 228 91 382 124 255 88 672 91 105 86 602 99 645 97 445 101 789 91 909 106 561 107 793 97 567

76 75 70 77 79 78 66 73 79 77 78 78 74 75 83 73 76

44 576 36 874 45 632 36 217 27 887 20 447 .. 33 397 24 135 58 039 23 430 28 391 32 477 53 587 44 353 56 888 35 395

3 531 2 944 2 371 1 221 1 022 2 671 2 447 2 065 2 982 1 951 3 175 3 350 2 779 3 001 2 217 3 106 2 552

10,8 11,1 10,3 13,1 11,3 10,1 14,2 10,2 12,8 10,9 10,5 11,4 12,2 11,2 10,6 11,9 11,4

5,7 5,5 5,5 6,3 5,9 5,6 6,0 5,4 6,6 5,3 5,6 6,5 6,4 6,0 5,6 5,4 5,8

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

55 268 26 396 44 215 37 118 66 283 22 637 39 827 48 224 67 956 30 982 67 730 49 748 46 365

3 979 93 764 4 285 97 112 4 305 88 883 4 396 108 089 4 051 97 064 3 930 88 703 4 229 93 798 4 199 93 271 4 010 84 226 3 981 83 789 3 983 86 238 3 134 75 018 4 040 90 829

75 75 78 77 76 77 77 81 79 83 77 76 77

44 411 52 764 65 816 .. 41 897 70 197 49 501 81 795 26 030 29 116 44 551 29 483 48 687

2 063 4 180 1 518 6 070 6 925 2 091 797 1 218 3 123 2 892 2 733 3 055 3 055

11,1 11,6 11,9 10,6 10,8 13,4 10,8 11,6 12,1 10,6 12,5 11,4 11,5

5,7 5,9 6,2 5,3 5,5 5,8 5,9 5,6 6,1 5,7 6,0 5,5 5,8

8 727 8 050 8 937 8 778 7 156 8 774 8 148 8 965 9 096 9 516 9 258 7 940 8 612

84 911 75 096 79 285 86 964 72 896 73 913 78 013 83 606 82 041 95 765 80 198 77 507 80 849

124

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Västmanlands län Arboga 58 440 Fagersta 35 004 Hallstahammar 46 678 Kungsör 27 651 Köping 50 162 Norberg 63 235 Sala 48 267 Skinnskatteberg 65 153 Surahammar 42 278 Västerås 34 999 Länet 47 186

7 478 7 646 8 712 7 976 8 170 9 606 9 219 8 985 8 719 7 733 8 424

71 160 80 931 79 535 71 449 83 005 86 809 86 196 88 729 82 869 73 967 80 465

4 583 3 893 4 875 4 794 4 007 3 872 4 143 4 602 4 755 3 493 4 302

112 009 95 998 101 835 113 213 90 936 88 581 87 061 106 494 95 299 84 489 97 591

74 76 77 74 75 78 76 73 77 74 75

72 374 24 165 44 308 52 885 50 122 40 674 49 724 49 896 57 594 47 110 48 885

3 703 1 512 1 501 731 2 593 3 522 2 244 4 903 254 1 636 2 259

11,7 10,3 11,8 12,6 10,8 11,8 11,4 10,6 11,9 11,6 11,5

5,5 5,4 6,2 5,7 5,9 5,6 6,3 6,0 6,5 5,6 5,9

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

60 687 39 169 41 774 36 114 46 205 54 110 63 718 68 756 56 660 49 434 58 481 39 265 21 035 53 497 59 649 49 903

8 835 7 637 8 707 9 020 9 083 8 714 8 117 8 349 8 195 8 672 8 716 9 356 8 869 9 657 8 855 8 719

91 104 74 572 80 777 75 095 85 656 78 554 82 696 83 515 79 360 81 720 87 025 83 820 81 133 91 806 93 191 83 334

4 433 4 369 4 170 5 198 .. 4 034 4 067 5 066 4 601 4 985 3 816 4 235 5 294 5 305 4 948 4 301

100 114 96 422 90 188 101 459 .. 91 200 94 227 122 708 99 443 99 862 91 478 93 368 105 116 122 235 122 044 95 324

77 74 76 78 77 75 78 76 77 74 75 80 78 76 77 77

45 039 26 032 27 827 25 433 .. 25 257 61 976 29 187 31 325 39 499 24 065 37 652 28 940 25 219 41 179 31 242

2 846 3 466 2 120 4 100 3 809 4 167 4 098 3 096 4 928 4 518 3 729 2 247 3 469 2 653 3 448 3 512

10,4 11,2 11,7 13,2 11,3 11,6 10,5 11,0 10,9 11,6 10,8 10,8 11,5 11,3 10,0 11,2

5,8 6,1 6,1 6,6 6,6 5,9 5,5 5,4 6,0 6,8 5,5 5,6 6,5 5,7 5,3 6,0

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

59 406 35 104 59 546 40 884 51 883 76 028 65 665 53 866 42 437 34 648 51 946

8 190 7 671 8 487 7 772 8 072 9 102 8 934 6 470 8 861 7 106 8 067

81 998 76 607 82 202 76 030 84 627 90 629 87 875 63 781 86 938 69 738 80 042

4 252 3 302 4 557 3 478 4 809 5 351 4 847 4 629 4 202 4 090 4 352

97 113 80 216 103 626 78 228 119 282 104 816 102 317 97 507 96 876 87 845 96 782

76 74 72 74 71 76 76 78 76 76 75

32 200 53 437 81 693 36 219 24 552 35 087 57 038 31 866 66 908 50 590 46 959

4 331 1 842 2 087 2 425 2 538 1 724 3 347 2 671 2 981 2 950 2 689

10,7 11,0 11,1 11,0 10,4 10,9 10,7 11,1 11,1 10,9 10,9

5,7 5,6 6,1 6,0 5,6 6,7 6,2 6,1 5,7 6,1 6,0

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

125

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Västernorrlands län Härnösand 50 788 Kramfors 43 452 Sollefteå .. Sundsvall 67 124 Timrå 41 648 Ånge 76 972 Örnsköldsvik 60 801 Länet 56 797

6

7 777 8 350 9 214 8 435 8 469 9 103 8 665 8 573

77 430 89 421 89 040 87 852 76 394 86 845 84 229 84 458

52 548 90 118 78 001 55 136 41 874 52 598 38 428 39 679 56 047

11 144 11 357 8 390 10 807 10 362 10 639 8 939 .. 10 234

Västerbottens län Bjurholm 38 573 Dorotea 55 755 Lycksele 58 225 Malå .. Nordmaling 36 229 Norsjö 71 835 Robertsfors 36 168 Skellefteå 35 224 Sorsele 34 311 Storuman 63 898 Umeå 50 147 Vilhelmina 56 208 Vindeln 39 194 Vännäs 53 665 Åsele 41 498 Länet 47 923

8 335 8 556 9 911 9 884 10 986 10 090 10 362 8 386 10 018 9 687 8 575 13 055 12 337 9 646 9 491 9 955

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

3 991 90 176 4 050 96 465 4 478 101 416 3 576 86 304 3 409 78 830 5 066 109 646 3 712 85 933 4 040 92 681

75 72 78 76 76 80 77 76

50 076 63 033 .. 40 710 27 674 35 189 64 080 40 108

2 769 4 392 2 145 2 389 1 484 4 374 2 982 2 933

11,1 10,2 10,3 10,7 12,2 10,8 11,2 10,9

5,9 5,8 5,7 5,5 5,7 5,8 5,6 5,7

107 486 101 432 89 006 95 893 103 742 108 606 83 784 .. 98 564

4 980 4 740 5 209 4 721 6 168 5 272 5 278 3 239 4 951

103 216 98 952 117 335 95 255 133 510 112 727 117 352 80 401 107 343

75 77 76 77 79 76 74 73 76

39 162 30 552 38 245 23 501 48 866 71 020 .. 39 203 41 507

3 574 1 496 3 273 2 586 3 487 3 240 3 215 2 241 2 889

11,1 12,2 10,1 12,5 10,6 10,3 11,7 10,3 11,1

6,4 6,2 5,8 6,4 5,9 6,2 6,1 5,5 6,1

76 147 92 281 94 922 89 173 105 297 96 599 96 093 78 418 105 271 93 047 85 809 122 892 124 921 79 950 95 351 95 744

5 170 5 347 5 597 5 154 4 350 4 849 6 550 4 052 5 745 5 133 3 929 5 820 5 221 5 931 4 453 5 153

114 095 118 541 117 916 107 856 96 544 104 884 126 408 89 247 120 074 127 494 99 268 119 548 112 397 108 269 107 689 111 348

78 78 77 75 74 76 76 76 76 76 72 78 74 75 72 75

26 891 43 168 74 424 30 964 34 070 55 933 58 991 23 870 87 990 52 192 33 574 65 470 39 199 .. 68 108 49 632

1 475 2 527 3 892 2 946 1 693 2 092 2 076 2 704 .. 615 1 784 1 928 2 843 1 648 1 463 2 120

11,8 10,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,5 11,6 10,5 11,0 10,8 11,6 10,5 12,5 10,9 11,2

5,8 5,8 6,2 6,4 6,1 6,1 6,8 6,0 6,3 5,3 5,5 6,2 6,3 7,3 5,8 6,1

126

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

31 549 8 913 96 434 50 569 9 881 106 641 70 272 8 730 83 286 76 398 8 718 88 302 62 969 9 023 91 413 52 529 8 619 85 412 42 299 9 456 95 457 63 662 9 354 87 793 50 778 7 905 80 045 .. 10 770 103 907 40 085 8 759 84 139 .. 9 146 80 653 70 640 8 209 95 858 85 208 9 811 91 748 58 079 9 092 90 792

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

4 419 4 775 4 226 4 196 4 049 4 351 4 665 3 973 3 880 4 341 3 854 5 114 6 156 4 868 4 490

101 119 111 744 94 265 88 129 100 411 91 159 110 818 86 663 94 501 101 104 88 066 109 656 129 072 108 477 101 084

127

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

74 76 77 79 69 83 76 77 72 78 75 74 82 73 76

Komvux kr / heltidsstuderande

61 918 44 427 34 687 27 792 .. 35 316 38 561 57 145 23 920 79 122 20 035 45 888 45 236 54 773 43 755

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

658 2 797 1 931 3 046 3 125 1 542 2 804 2 810 3 071 3 711 3 822 1 745 .. 1 780 2 526

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

9,3 10,0 11,4 10,6 10,7 10,5 10,9 11,9 10,8 10,2 11,5 11,5 9,2 11,6 10,7

5,9 5,6 5,8 6,0 5,9 5,8 5,6 5,9 5,7 5,5 5,8 6,3 5,8 6,1 5,8

6


Tabell 6 – Nyckeltal för utbildning 2007 Län Kommun

FörGrundskola skolehemkommun klass kr/inv. kr/elev hemtotalt kommun, kr/elev

Gymnasieskola hemkommun kr/inv. kr/elev totalt

Gymnasiefrekvens % av 16–19 år

Komvux kr / heltidsstuderande

Musik/ kulturskola kr / inv. 7–15 år

Andel av folkmängd, % 6–15 16–19 år år

Hela riket

6

ovägt medelvärde 48 015

8 714

80 830

4 231

94 392

76

43 628

2 333

11,7

5,9

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

51 521 49 431 49 550 45 858 50 509 44 135 45 728 44 670 41 143

9 098 9 299 8 922 8 489 8 451 8 529 8 143 7 766 7 230

91 253 86 425 80 931 79 469 77 558 76 272 76 689 77 148 84 912

4 967 108 705 4 661 101 194 4 515 98 144 4 022 90 109 4 071 91 183 3 855 87 397 3 675 87 153 3 436 84 695 2 790 81 649

76 76 76 76 76 76 75 73 76

45 390 46 032 48 107 41 432 43 411 40 129 36 573 41 448 30 022

2 215 2 325 2 341 2 439 2 651 2 304 2 091 1 952 1 848

10,7 11,5 11,9 11,7 11,9 12,4 11,7 11,1 9,6

6,0 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 5,6 5,5 4,5

41 143 41 763 46 000 44 685 55 610 48 551 49 416 Övr 12 500–25 000 48 819 Övr <12 500 inv. 50 395

7 230 9 130 7 773 8 956 9 520 8 708 8 076 8 366 8 926

84 912 76 063 76 556 77 850 93 580 79 382 77 297 79 764 84 781

2 790 81 649 3 902 88 217 3 577 86 047 4 292 92 776 5 008 110 376 4 422 96 954 3 922 88 995 4 153 92 181 4 467 97 747

76 76 74 76 76 76 76 76 77

30 022 36 826 39 058 38 322 48 700 48 094 41 181 44 006 54 368

1 848 1 885 2 145 2 168 2 539 2 087 2 673 2 631 2 639

9,6 13,3 11,1 12,6 10,9 11,8 11,4 11,3 11,2

4,5 5,8 5,6 6,1 6,0 6,0 5,8 6,0 6,0

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 47 078 8 287 30,50–30,99 47 078 8 563 31,00–31,49 45 079 8 505 31,50–31,99 46 151 8 753 32,00–32,49 49 430 8 743 32,50–32,99 50 324 8 699 33,00–33,49 49 148 9 290 33,50–34,24 71 835 9 987

77 478 77 922 77 954 79 540 80 414 81 872 89 404 92 886

4 011 92 953 3 956 91 355 4 065 91 599 4 146 92 419 4 184 92 804 4 337 96 112 4 776 103 116 5 001 106 370

76 75 76 75 76 76 76 76

37 593 39 182 44 740 47 483 44 149 45 826 39 663 43 448

2 416 1 943 2 171 2 141 2 311 2 619 2 522 2 519

11,7 12,0 11,9 12,0 11,9 11,5 11,2 11,2

5,6 5,8 5,8 6,0 5,9 6,0 6,1 6,2

Skattesats till kommun 17,38–19,99 40 993 20,00–20,49 47 499 20,50–20,99 48 508 21,00–21,49 45 791 21,50–21,99 49 152 22,00–22,49 50 905 22,50–22,99 49 957 23,00–23,25 53 848

76 271 75 619 76 885 77 310 80 722 83 663 89 493 91 064

3 705 87 518 3 830 88 071 4 064 92 000 4 125 91 324 4 223 93 980 4 410 97 630 4 775 103 237 4 984 107 699

75 76 75 76 76 76 77 76

36 852 39 562 41 803 46 147 47 303 44 371 42 509 40 587

2 210 1 806 2 375 2 191 2 463 2 400 2 494 2 830

12,8 12,3 11,7 11,9 11,7 11,3 11,2 10,9

5,6 5,8 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

8 800 8 378 8 200 8 477 8 686 8 800 9 315 9 363

128

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 I tabell 7 presenteras nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Redovisningen är ny från och med 2003 och ersätter de tidigare tabellerna 7a och 7b. Då statistiken för kostnader redovisas för kalenderår har också övrig skolstatistik anpassats därefter. Detta kan innebära vissa avvikelser från Skolverkets egna statistikredovisningar. I tabellen redovisas först barnomsorgens olika delverksamheter i kronor per invånare. Detta gör det möjligt att jämföra vilken tyngd olika verksamheter har av den totala kostnaden för barnomsorgen. Med övrig verksamhet avses öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Förskoleklass ingår inte i barnomsorgen utan redovisas i tabell 6. Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion.

Definitioner Kostnad kr per invånare i barnomsorgens olika delar Här redovisas kostnaden för delverksamheterna förskola, familjedaghem, fritidshem samt övrig verksamhet i kronor per invånare. Stora skillnader i dessa nyckeltal beror både på skillnader i ålderssammansättning och hur stor andel av respektive målgrupper som har barnomsorg. Redovisningen omfattar verksamhet i både egen regi och som utförs på entreprenad, alternativt i enskild verksamhet. Förskola, kr per invånare 1–5 år Kostnad för förskola i kronor per invånare 1–5 år som är målgruppen för förskolan. Andel inskrivna i förskola Visar hur stor del av barn i åldern 1–5 år som har plats i förskola. Kostnad per inskrivet barn i förskola Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

129

7


Kostnad per heltidsbarn i kommunal förskola Kostnad för förskola i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn omräknat till heltidsbarn. Heltidsbarn har beräknats genom att varje inskrivet barn har räknats om till heltidsbarn med hänsyn till vistelsetiden. Vistelsetiden bygger på Skolverkets föräldraundersökning. Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunal förskola Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunal förskola som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i kommunal förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

7

Antal inskrivna barn per årsarbetare i enskild förskola Visar antal årsarbetare utslaget per inskrivna barn i enskild förskola. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Familjedaghem, kr per invånare 1–12 år Kostnad för familjedaghem i kronor per invånare 1–12 år som är målgruppen för familjedaghem. Andel inskrivna i familjedaghem Visar hur stor del av barn i åldern 1–12 år som har plats i familjedaghem. Kostnad per inskrivet barn i familjedaghem Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i familjedaghem. Kostnad per heltidsbarn i kommunala familjedaghem Kostnad för familjedaghem i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn omräknat till heltidsbarn. Heltidsbarn har beräknats genom att varje inskrivet barn har räknats om till heltidsbarn med hänsyn till vistelsetiden. Vistelsetiden bygger på Skolverkets föräldraundersökning.

130

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Fritidshem, kr per invånare 6–12 år Kostnad för fritidshem i kronor per invånare 6–12 år som är målgruppen för fritidshem. Andel inskrivna i fritidshem Visar hur stor del av barn i åldern 6–12 år som har plats i fritidshem. Kostnad per inskrivet barn i fritidshem Kostnaden (för både kommunal och enskild regi) dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn i fritidshem. Kostnad per heltidsbarn i kommunala fritidshem Kostnad för fritidshem i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn omräknat till heltidsbarn. Heltidsbarn har beräknats genom att varje inskrivet barn har räknats om till heltidsbarn med hänsyn till vistelsetiden. Vistelsetiden bygger på Skolverkets föräldraundersökning. Personalkostnad, andel av total kostnad i kommunala fritidshem Visar hur stor andel av totala kostnaden för kommunala fritidshem som utgörs av personalkostnader (löner och personalomkostnader). Skillnader i andel påverkas bland annat av variationer i personaltätheten. Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunala fritidshem Visar antal årsarbetare i fritidshem utslaget per inskrivna barn i fritidshem. Beräkningen av antalet årsarbetare bygger på Skolverkets statistik och utgår från antal anställda som räknats om till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

131

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

5 496 6 419 6 802 4 841 6 602 5 640 6 740 6 738 3 944 5 996 4 926 6 047 6 034 7 037 4 516 6 422 5 516 5 272 6 019 5 337 5 038 5 385 6 872 6 952 7 683 6 185 5 941

118 495 540 369 347 290 764 681 345 245 227 489 23 554 177 232 262 16 274 249 242 492 330 324 336 509 343

1 349 2 184 1 914 1 308 1 405 1 972 1 717 1 637 1 038 957 1 242 2 174 1 390 1 662 853 1 177 1 228 800 1 478 1 652 1 309 1 392 1 414 1 614 1 688 1 120 1 449

116 54 99 16 66 39 62 64 14 128 26 11 0 223 67 112 131 0 28 66 81 317 28 53 32 27 72

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

4 438 3 879 6 198 6 815 3 750 4 638 4 353 3 544 4 702

449 434 291 424 519 265 102 716 400

1 307 1 267 1 047 1 267 959 772 794 1 275 1 086

51 0 45 0 84 84 0 21 36

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

7 079 77 790 9 152 84 459 9 356 87 509 6 534 73 255 8 420 92 013 7 941 86 342 9 283 93 044 9 121 87 268 5 341 80 425 7 325 78 131 6 420 88 131 8 720 77 996 7 447 94 550 9 476 89 794 5 613 85 008 7 943 108 284 7 137 94 022 6 089 83 821 7 799 82 437 7 304 75 272 6 671 78 668 7 586 79 936 8 644 88 251 8 943 82 149 9 739 91 469 7 841 79 387 7 805 85 362

78 81 80 79 81 80 79 76 78 71 80 74 86 79 77 81 79 79 82 84 83 76 85 78 83 83 80

99 549 105 687 109 187 92 904 112 816 107 940 118 176 114 107 102 466 109 673 110 368 105 439 109 668 113 819 109 461 133 859 118 275 106 248 100 092 89 107 94 533 105 245 104 717 104 006 110 182 96 187 107 066

126 771 132 475 141 215 121 264 151 461 134 566 154 020 144 139 151 532 141 493 150 756 146 751 144 104 144 480 141 738 185 648 162 361 150 127 140 552 112 888 118 835 130 612 146 844 144 504 145 395 130 465 142 115

75 76 70 75 72 72 76 64 75 71 75 73 70 66 73 61 70 74 74 77 76 75 69 72 75 72 72

5,6 5,2 5,3 6,3 5,0 5,2 5,0 5,3 5,7 4,9 5,2 5,0 5,0 5,0 5,1 4,6 5,5 5,4 5,7 4,6 8,6 5,0 5,3 5,4 4,8 5,9 5,4

6,4 4,8 5,5 6,3 5,6 5,6 5,1 5,2 4,6 .. 4,9 4,9 4,9 5,4 5,3 4,7 4,9 5,7 4,5 5,3 3,6 5,3 5,7 6,3 5,3 6,7 5,3

6 245 5 580 7 580 8 507 5 313 5 759 5 249 5 556 6 223

78 75 81 75 70 77 81 68 76

101 509 108 474 104 105 96 944 105 995 105 363 104 466 106 181 104 130

150 778 178 044 133 927 150 713 164 304 165 890 157 338 146 914 155 989

74 69 77 68 72 70 76 73 72

5,2 5,0 5,5 6,1 5,2 5,4 5,9 5,6 5,5

5,0 4,6 5,2 5,7 .. 5,8 .. .. 5,2

79 326 81 525 84 590 72 652 74 290 81 574 84 964 71 893 78 852

132

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

575 589 722 1 851 1 808 1 950 619 278 2 186 1 395 1 688 1 492 160 .. 497 412 2 205 113 421 .. 1 354 3 072 1 401 1 152 1 850 1 086 1 203

1 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 0 .. 2 2 2 0 2 .. 2 3 2 2 1 3 2

71 647 87 069 78 948 81 102 95 917 86 480 102 779 82 211 71 024 74 153 88 449 84 803 65 792 86 322 90 963 105 753 118 469 58 696 63 037 84 447 76 152 98 950 90 890 98 112 120 690 83 767 86 409

96 069 112 706 139 796 134 563 135 063 128 252 163 574 116 917 111 458 105 223 124 360 127 712 93 622 .. 171 971 209 625 166 568 84 052 104 913 .. 108 460 142 138 128 179 148 770 184 656 119 394 131 585

15 369 21 505 19 249 15 615 15 209 24 180 19 749 18 004 14 265 9 669 15 825 21 126 16 672 17 801 17 727 18 613 20 464 10 085 15 088 18 082 16 211 16 832 14 578 16 093 17 341 12 146 16 827

49 70 53 48 57 63 61 52 50 45 52 51 46 59 52 54 54 49 51 58 53 49 55 61 65 52 54

31 303 30 756 36 128 32 752 26 772 38 635 32 526 34 928 28 616 21 372 30 164 41 529 36 560 30 265 33 833 34 571 38 138 20 516 29 329 31 352 30 321 34 224 26 474 26 278 26 707 23 189 31 048

89 684 89 561 100 237 90 905 77 973 112 007 88 185 93 135 86 935 59 384 87 731 113 319 100 281 87 323 97 804 98 959 106 564 61 664 83 107 87 943 85 976 96 398 76 054 75 087 79 910 61 889 88 001

66 64 61 73 75 72 73 62 74 67 76 45 66 65 77 75 72 78 81 70 77 77 60 70 64 69 70

23,6 22,6 16,9 23,1 21,7 20,3 18,2 17,3 19,6 21,0 19,0 23,0 15,6 24,5 18,9 15,5 20,3 21,6 19,4 18,0 25,6 21,9 38,9 22,4 24,5 21,5 21,3

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

3 244 3 387 1 728 2 151 3 545 1 605 771 5 842 2 784

3 3 2 2 5 2 0 7 3

96 399 103 593 95 733 85 137 85 786 78 321 71 399 79 106 86 934

137 080 146 584 134 983 121 107 123 186 107 753 100 615 128 750 125 007

15 928 15 739 11 021 12 974 12 598 10 878 11 180 17 683 13 500

52 39 50 46 45 47 38 44 45

30 403 40 698 21 871 28 002 28 224 23 296 29 478 40 599 30 321

88 163 97 271 61 940 75 573 80 834 66 590 86 129 116 996 84 187

73 71 73 59 75 65 73 69 70

18,6 18,0 24,1 25,8 17,4 31,5 19,0 14,9 21,2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

133

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Södermanlands län Eskilstuna 5 340 Flen 3 934 Gnesta 5 317 Katrineholm 3 477 Nyköping 5 018 Oxelösund 3 158 Strängnäs 5 032 Trosa 5 325 Vingåker 3 894 Länet 4 499

7

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

153 478 451 270 283 870 311 73 416 367

1 001 1 076 1 111 1 553 1 216 768 748 1 395 713 1 064

32 89 0 0 130 45 14 0 118 48

6 525 5 577 6 878 5 300 6 646 4 841 6 104 6 793 5 140 5 978

98 208 79 920 90 852 67 781 92 784 70 541 82 861 90 432 73 520 82 989

84 81 75 78 81 67 79 89 77 79

116 532 98 600 121 480 86 696 115 063 105 706 104 930 101 522 96 227 105 195

174 951 151 890 189 663 132 747 167 628 157 744 148 651 126 982 145 921 155 131

77 74 64 80 74 74 76 73 75 74

5,3 5,2 4,6 5,5 4,7 5,1 5,0 5,9 5,8 5,2

5,3 6,3 7,6 6,3 5,2 4,8 5,9 4,5 6,0 5,8

Östergötlands län Boxholm 3 110 578 Finspång 4 064 379 Kinda 3 822 240 Linköping 4 697 276 Mjölby 4 474 174 Motala 4 229 254 Norrköping 4 498 149 Söderköping 3 915 688 Vadstena 4 147 525 Valdemarsvik 2 928 385 Ydre 2 235 2 145 Åtvidaberg 4 498 344 Ödeshög 3 389 76 Länet 3 847 478

522 744 866 1 354 1 130 1 188 1 021 1 855 1 160 1 087 719 1 228 901 1 060

0 0 88 110 0 0 158 0 8 0 0 0 0 28

4 210 5 186 5 017 6 438 5 778 5 670 5 825 6 458 5 840 4 400 5 099 6 070 4 365 5 412

70 013 84 813 72 557 84 073 81 660 81 473 81 571 73 774 90 591 65 743 50 024 84 581 65 004 75 837

69 75 76 79 77 82 83 81 77 75 46 78 72 75

98 744 113 388 95 649 106 227 105 927 99 863 98 262 90 350 116 618 87 163 108 445 108 684 89 221 101 426

149 122 185 835 146 760 150 610 147 863 134 510 153 253 143 471 183 110 131 729 159 812 148 639 136 029 151 596

82 76 75 75 76 79 72 74 81 71 86 73 71 76

5,2 5,2 5,6 5,1 4,9 5,2 5,3 5,6 4,6 5,2 4,5 5,2 5,8 5,2

.. 5,4 6,1 5,5 4,3 4,3 5,5 5,0 5,8 5,1 .. 5,4 5,3 5,2

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

978 983 1 522 910 1 451 1 426 1 225 996 1 137 1 130 1 184 903 1 261 1 162

– 0 0 0 0 51 0 3 52 4 0 39 0 11

4 446 5 622 6 510 6 483 7 855 6 987 6 431 6 017 5 632 5 881 6 484 5 001 6 928 6 175

73 263 70 595 82 617 86 259 74 740 89 338 85 131 91 738 74 867 77 116 85 228 72 236 96 590 81 517

77 66 75 77 68 77 85 82 64 72 83 73 85 76

95 412 107 284 109 934 112 076 106 058 116 024 104 910 111 730 117 270 107 793 102 994 98 668 113 512 107 974

150 061 159 699 153 396 154 231 160 320 179 870 159 930 157 455 184 811 165 853 173 078 158 715 175 233 164 050

75 83 77 74 72 75 71 83 76 76 73 78 79 76

4,9 5,0 5,2 4,6 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,2 5,3 5,4 5,0 5,0

.. 6,4 5,2 5,9 5,2 4,2 5,9 5,8 0,4 5,6 6,2 4,7 4,7 5,0

3 468 3 724 4 636 5 002 5 965 5 074 5 159 4 951 4 080 4 385 5 269 3 677 5 558 4 688

– 915 352 571 439 436 47 67 364 362 30 383 109 314

134

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Södermanlands län Eskilstuna 1 192 Flen 3 783 Gnesta 2 525 Katrineholm 2 153 Nyköping 2 231 Oxelösund 8 022 Strängnäs 2 130 Trosa 514 Vingåker 3 107 Länet 2 851

1 4 4 3 2 8 2 2 4 3

101 807 96 766 76 026 74 091 88 268 96 029 85 281 22 654 69 273 78 911

148 231 136 633 123 529 105 209 140 346 149 997 120 144 66 127 97 813 120 892

13 568 13 948 14 229 21 017 16 666 12 066 9 419 16 847 8 817 14 064

46 45 47 47 49 36 47 55 34 45

29 367 31 248 30 565 45 110 33 899 33 270 19 899 30 889 26 149 31 155

82 066 87 235 90 503 129 269 97 352 93 472 55 095 87 767 73 019 88 420

73 73 68 86 68 74 76 71 71 73

21,7 16,8 17,2 24,6 17,3 15,0 32,4 20,3 14,4 20,0

Östergötlands län Boxholm 4 798 Finspång 3 156 Kinda 1 858 Linköping 1 802 Mjölby 1 339 Motala 2 011 Norrköping 1 151 Söderköping 5 244 Vadstena 4 520 Valdemarsvik 3 490 Ydre 18 409 Åtvidaberg 2 499 Ödeshög 590 Länet 3 913

6 4 1 3 2 2 1 5 5 4 26 3 1 5

71 869 84 327 93 602 83 329 78 078 91 289 84 044 91 898 97 666 88 716 72 976 95 381 42 947 82 779

107 444 118 816 143 867 121 625 112 432 128 626 121 444 147 998 138 783 154 278 133 768 134 773 60 985 124 988

6 869 10 313 11 325 18 875 14 985 15 966 13 734 22 989 16 494 16 522 9 941 14 565 11 740 14 178

42 40 41 47 46 46 44 49 52 49 28 50 41 44

16 281 25 856 27 755 40 187 32 267 34 778 31 253 46 597 31 905 33 886 35 117 29 159 28 964 31 847

44 850 74 834 76 550 114 385 92 303 98 305 88 124 112 051 86 990 97 059 103 337 84 545 83 830 89 013

77 80 73 72 72 66 76 69 77 73 81 75 71 74

23,9 25,4 21,3 18,5 18,6 19,8 22,1 15,9 24,5 21,7 11,0 19,2 18,6 20,0

– 7 3 3 3 3 0 1 4 3 0 3 1 3

– 98 011 85 589 109 218 82 108 104 495 94 961 76 364 66 860 86 987 195 051 83 808 89 898 9 779

– 141 724 125 388 154 106 116 429 158 981 136 364 109 552 98 952 133 699 274 827 118 169 130 982 141 598

13 650 13 910 18 000 10 612 16 341 18 984 15 058 13 100 14 230 14 452 14 373 11 352 15 919 14 614

48 46 38 41 46 50 42 43 43 44 46 43 53 45

28 718 29 991 47 364 25 731 35 495 37 773 36 176 30 253 32 946 32 895 31 398 26 377 29 987 32 700

84 843 86 875 135 724 73 259 99 868 108 960 108 011 85 579 97 552 91 684 93 606 76 351 86 656 94 536

78 76 62 69 74 71 73 86 89 75 68 85 77 76

18,5 19,2 19,5 20,1 15,6 14,7 14,9 25,5 17,2 18,3 16,7 20,7 16,4 18,2

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

– 7 419 2 500 3 974 2 605 3 330 332 508 2 706 2 678 209 2 937 799 2 500

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

135

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

4 368 4 725 4 189 3 321 3 531 3 658 4 623 4 699 4 139

346 – 256 376 58 98 253 186 197

920 712 1 100 1 010 868 972 1 428 1 652 1 083

3 1 16 8 0 0 20 0 6

5 637 5 438 5 561 4 715 4 457 4 728 6 324 6 537 5 425

78 711 89 509 79 118 68 854 77 781 76 920 79 831 87 481 79 776

75 87 81 71 79 86 79 84 80

104 016 103 757 97 730 96 875 99 090 87 272 101 710 104 799 99 406

164 464 149 050 148 893 148 687 153 783 154 003 145 817 150 623 151 915

84 65 81 76 75 79 76 78 77

4,7 5,5 4,9 5,3 5,3 5,7 5,2 5,3 5,2

5,4 5,8 5,5 .. 5,3 6,0 5,4 .. 5,5

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

3 395 3 328 3 580 3 010 4 337 3 164 3 814 3 591 4 436 3 129 4 242 3 946 3 664

562 134 196 291 161 659 610 248 267 625 361 243 363

1 011 1 482 832 1 193 1 377 932 1 250 1 381 1 082 913 943 1 305 1 142

12 0 0 0 61 26 18 65 27 16 0 26 21

4 980 4 943 4 609 4 494 5 936 4 780 5 692 5 284 5 811 4 684 5 546 5 519 5 190

85 914 78 843 88 703 74 083 86 649 67 142 69 012 79 247 82 428 62 175 85 330 88 035 78 964

75 80 80 81 83 67 63 76 78 62 77 79 75

114 552 99 116 109 423 90 859 104 926 97 290 109 372 104 334 107 055 99 646 109 993 111 081 104 804

185 059 172 916 158 174 134 917 154 135 140 651 160 725 174 850 151 074 140 932 173 014 155 356 158 484

69 74 84 80 78 75 68 77 79 73 81 76 76

4,8 5,2 4,9 5,1 5,1 5,6 5,0 5,4 4,8 5,6 4,8 4,6 5,1

5,2 6,2 .. 5,5 5,2 5,5 5,5 6,2 4,6 0,0 5,7 5,4 5,0

Gotlands län Gotland Länet

4 203 4 203

275 275

1 585 1 585

12 12

6 075 6 075

89 160 89 160

83 107 793 83 107 793

150 745 150 745

79 79

4,5 4,5

5,4 5,4

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

4 276 4 999 3 908 4 478 4 654 4 463

309 467 – 111 418 326

1 183 1 313 982 1 055 1 162 1 139

0 49 0 21 0 14

5 768 6 828 4 889 5 665 6 234 5 877

88 521 84 769 88 617 91 066 88 367 88 268

81 76 85 82 75 80

170 067 161 250 160 173 168 509 178 952 167 790

72 78 74 74 75 75

4,9 4,7 5,5 4,8 4,2 4,8

5,3 5,2 .. 5,6 5,8 5,5

136

109 421 110 953 103 564 110 894 116 594 110 285

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

2 672 – 2 048 3 204 517 773 1 880 1 412 1 787

3 – 2 6 0 1 2 1 2

89 549 – 107 307 55 754 76 939 77 811 79 867 98 705 83 705

129 577 – 157 313 87 144 108 638 119 751 113 536 139 568 122 218

12 439 8 799 15 305 14 622 13 010 12 158 19 442 21 155 14 616

45 39 47 39 43 31 47 55 43

27 646 22 667 32 820 37 027 30 016 38 723 41 293 38 206 33 550

79 939 62 706 94 226 105 687 84 359 105 173 118 829 110 901 95 228

73 69 82 75 85 80 81 78 78

19,8 22,9 15,7 13,8 15,8 13,6 23,1 18,5 17,9

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

5 283 1 220 1 816 2 601 1 359 4 120 4 675 2 197 2 134 5 219 2 929 2 178 2 977

5 1 1 2 2 7 7 3 2 4 3 2 3

90 422 114 054 118 474 101 577 80 002 74 767 69 741 76 571 84 645 108 820 78 847 106 655 92 048

139 792 161 158 168 115 145 052 114 724 120 905 100 497 108 730 119 265 154 198 113 539 150 703 133 057

15 102 21 968 12 309 16 726 20 074 12 486 16 630 20 500 15 144 13 135 12 806 19 579 16 372

47 49 41 45 53 39 42 42 45 48 45 48 45

32 467 44 499 30 107 37 533 37 642 31 916 39 425 48 387 33 518 27 089 28 405 41 139 36 011

92 980 128 560 84 930 108 625 107 671 86 270 110 682 138 757 97 262 77 651 79 633 117 637 102 555

82 77 87 77 72 80 63 79 73 85 71 79 77

14,8 18,4 17,8 15,7 17,9 18,2 17,6 12,9 17,2 20,0 19,8 20,4 17,6

Gotlands län Gotland Länet

2 364 2 364

2 2

87 293 87 293

123 432 123 432

22 893 22 893

56 56

41 081 41 081

122 800 122 800

81 81

12,9 12,9

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

2 600 3 587 – 924 3 409 2 630

3 4 – 1 4 3

70 484 87 800 – 84 276 77 697 80 064

99 594 127 627 – 124 174 116 935 117 083

16 797 18 394 14 474 15 583 16 605 16 371

54 61 45 51 46 51

31 251 30 294 32 385 30 533 35 795 32 052

91 224 89 205 92 124 89 376 102 033 92 792

73 73 61 72 68 69

18,3 22,0 21,0 18,4 15,6 19,1

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

137

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

5 096 4 043 5 204 3 636 5 343 4 538 4 326 4 276 4 399 4 165 2 641 4 702 5 899 4 105 7 010 5 580 4 994 3 847 3 426 2 751 3 971 5 167 5 990 4 987 5 548 3 937 4 730 5 570 3 946 5 157 3 689 3 587 3 997 4 553

144 429 253 424 240 74 271 460 178 655 784 133 177 123 442 237 68 332 591 582 256 427 358 347 436 430 207 276 171 250 316 105 305 318

889 1 128 1 205 1 183 1 227 802 1 257 1 650 1 132 1 659 703 1 025 1 371 962 1 913 1 428 1 138 1 292 991 1 140 845 1 328 1 591 982 1 599 589 1 193 1 707 1 292 1 011 1 097 775 889 1 182

58 0 47 31 0 25 11 72 51 18 0 16 35 30 53 12 30 42 89 0 27 41 24 0 0 0 97 0 0 183 47 0 0 31

6 187 5 600 6 709 5 273 6 810 5 439 5 865 6 458 5 759 6 496 4 127 5 876 7 482 5 221 9 418 7 257 6 231 5 512 5 097 4 473 5 099 6 962 7 964 6 316 7 584 4 956 6 227 7 553 5 410 6 601 5 149 4 468 5 190 6 084

81 575 74 164 82 431 84 195 86 052 82 813 87 226 76 621 78 720 69 366 52 340 89 155 75 216 76 358 93 885 99 906 89 459 75 870 63 657 69 609 74 752 84 058 88 039 81 125 78 637 77 008 81 255 84 093 83 315 77 024 73 051 71 874 76 657 79 379

78 73 79 71 82 83 82 78 77 71 61 84 83 79 78 79 80 75 67 75 84 82 84 82 80 76 80 83 82 74 75 72 79 78

104 675 102 275 104 347 117 018 104 910 99 533 106 273 98 849 101 837 97 264 85 924 106 797 90 979 95 470 119 657 126 183 111 281 101 478 95 357 93 424 88 592 102 356 104 603 98 867 98 506 99 773 101 776 100 799 101 666 103 824 97 851 99 871 96 457 101 772

153 265 186 492 141 858 202 168 158 337 147 619 161 961 160 187 142 719 156 370 133 396 160 004 134 815 150 970 170 635 175 694 153 090 159 121 147 504 141 841 138 168 150 556 144 065 151 608 137 030 168 929 153 761 152 528 156 319 163 405 156 327 162 381 147 374 155 167

72 76 64 78 72 74 78 72 68 75 77 84 69 78 70 76 74 76 78 78 75 75 73 73 73 66 73 67 58 79 64 79 73 73

5,3 5,1 5,0 4,9 5,3 5,6 5,0 5,1 5,4 4,8 5,5 5,2 5,8 5,4 5,0 4,0 4,9 5,5 5,3 5,6 5,8 5,4 4,6 5,4 5,6 5,2 6,1 5,4 5,9 5,6 4,8 5,0 5,4 5,3

5,3 .. 6,5 5,7 6,5 5,8 5,5 5,3 6,7 5,0 6,1 4,6 7,1 5,1 5,3 3,8 5,2 .. .. 4,4 4,9 5,4 4,9 4,5 4,8 5,5 6,6 5,5 5,2 5,0 5,3 4,3 .. 5,4

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

3 899 4 376 3 703 5 858 3 944 4 938 4 453

346 110 119 399 211 231 236

759 991 925 1 978 858 1 052 1 094

31 18 62 41 76 21 41

5 035 5 494 4 809 8 276 5 088 6 241 5 824

74 648 79 716 66 047 82 458 75 394 85 884 77 358

79 94 287 83 96 344 79 84 207 79 104 706 77 97 394 80 107 098 79 97 339

166 599 159 567 132 793 137 898 157 008 171 166 154 172

85 77 72 69 71 73 75

5,3 5,3 6,2 4,7 5,4 5,1 5,3

5,2 5,2 6,8 5,9 5,2 6,0 5,7

138

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

963 3 360 1 736 4 013 1 666 316 2 169 3 328 1 392 4 609 6 025 1 037 1 068 971 2 670 1 938 520 2 678 4 487 5 527 2 033 2 939 2 224 2 418 2 717 3 546 1 553 1 740 1 515 1 632 2 465 874 2 364 2 379

1 3 2 3 2 1 3 4 2 5 11 1 1 1 2 2 1 3 7 5 2 3 2 3 3 4 1 1 2 2 4 1 2 3

78 669 90 801 85 997 104 897 97 171 86 823 73 442 80 208 78 532 88 024 52 037 76 767 84 089 79 127 110 687 96 589 85 868 91 094 60 250 94 376 100 391 86 424 107 056 92 053 83 144 85 831 132 370 99 889 72 525 66 523 67 352 57 671 78 724 85 618

111 080 128 483 121 944 168 067 140 412 132 121 124 636 117 505 110 338 126 227 88 202 119 296 119 910 111 806 166 262 139 378 135 372 129 458 103 992 138 167 146 772 122 982 151 164 130 532 120 642 121 194 186 642 145 338 121 804 94 862 103 253 81 027 113 814 126 445

10 209 15 442 14 547 18 707 14 974 11 191 16 418 20 019 15 763 20 224 8 811 13 540 15 658 13 126 20 799 21 469 17 502 17 309 12 720 17 342 11 580 15 865 17 095 11 986 17 766 8 398 15 962 18 471 20 187 11 718 14 972 10 965 11 771 15 227

36 43 46 43 46 41 46 51 48 50 36 47 60 42 54 70 52 44 39 50 44 53 62 40 55 43 46 58 48 40 43 35 35 47

28 055 35 883 31 298 43 218 32 209 27 481 35 581 39 285 33 041 40 481 24 167 28 800 26 104 31 264 38 350 30 832 33 764 39 337 32 945 34 467 26 077 30 055 27 558 30 196 32 308 19 596 34 892 32 025 41 934 29 337 35 203 30 994 33 531 32 432

80 030 101 576 89 681 129 219 91 454 78 755 101 544 122 845 101 597 120 472 71 273 82 638 76 170 86 753 109 073 89 722 98 880 113 078 94 544 100 639 71 236 86 639 80 004 84 092 91 610 51 923 100 260 99 554 120 962 83 002 95 766 87 230 94 352 93 533

73 72 64 71 74 80 77 62 66 65 69 88 72 72 75 77 73 64 74 73 58 64 65 77 49 86 82 67 45 76 61 79 69 70

26,6 19,2 22,9 15,0 16,4 25,6 16,1 16,7 18,8 20,6 28,6 17,8 19,7 22,3 17,9 25,1 18,1 17,3 17,4 17,4 24,8 26,1 24,9 18,9 22,0 27,2 20,5 17,4 23,7 23,3 18,3 20,0 19,2 20,8

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

2 632 878 894 2 442 1 657 1 746 1 708

3 1 1 2 2 2 2

88 618 90 138 73 749 92 389 71 284 87 666 83 974

125 394 127 197 105 461 147 471 107 211 124 291 122 838

9 556 13 949 12 076 21 324 11 475 14 124 13 751

39 45 37 58 41 44 44

24 321 31 225 32 731 36 709 28 025 31 853 30 811

69 980 88 980 90 807 108 729 78 417 90 214 87 855

85 71 80 65 77 64 74

20,8 21,6 13,8 17,0 20,3 23,0 19,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

139

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Västra Götalands län Ale 5 055 258 Alingsås 4 566 313 Bengtsfors 3 149 609 Bollebygd 5 103 391 Borås 4 420 101 Dals-Ed 3 638 1 001 Essunga 3 147 317 Falköping 3 481 101 Färgelanda 3 225 409 Grästorp 3 606 447 Gullspång 3 253 125 Göteborg 4 674 128 Götene 4 008 711 Herrljunga 3 001 1 119 Hjo 3 791 382 Härryda 5 820 622 Karlsborg 3 640 494 Kungälv 4 752 568 Lerum 5 951 470 Lidköping 4 078 794 Lilla Edet 3 970 340 Lysekil 3 502 304 Mariestad 4 401 423 Mark 4 110 217 Mellerud 2 661 568 Munkedal 3 775 469 Mölndal 5 189 703 Orust 4 633 212 Partille 5 273 348 Skara 4 575 255 Skövde 4 370 317 Sotenäs 2 984 308 Stenungsund 5 557 357 Strömstad 4 703 338 Svenljunga 4 015 122 Tanum 3 095 789 Tibro 3 789 226 Tidaholm 3 853 227 Tjörn 3 705 895 Tranemo 3 605 238 Trollhättan 4 768 349 Töreboda 3 597 90 Uddevalla 4 280 381

1 514 1 279 1 018 1 201 1 065 547 1 143 962 1 128 1 374 908 1 131 1 183 1 442 985 1 918 1 204 1 348 1 355 1 245 1 381 917 1 346 1 566 633 1 184 1 620 1 047 1 934 720 1 161 991 1 723 1 167 874 1 071 1 025 1 054 1 353 910 1 559 883 1 192

95 31 0 0 36 0 0 29 0 16 0 52 26 80 44 79 0 0 169 66 0 0 16 46 0 63 32 33 55 37 0 0 36 101 0 0 50 0 0 0 0 46 78

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

6 921 77 721 6 188 78 788 4 776 76 846 6 695 82 619 5 622 80 473 5 186 67 923 4 607 67 985 4 574 62 536 4 761 68 868 5 443 75 093 4 285 84 426 5 985 83 951 5 929 74 550 5 642 61 774 5 201 75 730 8 439 79 681 5 338 78 172 6 668 78 075 7 946 83 677 6 182 76 942 5 690 77 089 4 724 80 458 6 186 85 899 5 939 73 899 3 861 61 103 5 491 79 340 7 544 80 083 5 926 106 469 7 610 83 184 5 588 87 833 5 848 83 493 4 283 78 895 7 674 80 480 6 310 97 425 5 011 85 824 4 955 68 045 5 091 73 639 5 134 77 249 5 954 73 730 4 753 74 834 6 676 84 968 4 616 78 801 5 931 81 499

140

77 75 70 75 81 57 71 78 74 76 75 79 69 58 75 74 74 73 80 72 71 79 80 78 67 69 76 82 82 82 81 75 78 76 81 66 72 82 59 79 78 77 77

kostn. /inskr. barn

100 436 105 762 110 398 110 889 99 450 117 281 95 911 80 592 93 493 99 180 113 109 106 899 108 129 105 966 99 990 108 219 104 997 108 930 104 845 107 082 108 302 101 589 106 546 94 117 90 946 115 575 104 596 129 860 102 028 106 928 102 927 105 292 103 196 130 523 105 098 103 839 102 570 94 283 125 557 94 335 109 493 102 514 105 791

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

140 831 160 994 203 313 153 127 142 581 185 124 157 436 137 204 135 378 152 771 180 523 150 243 166 849 160 776 156 029 151 543 146 869 152 633 148 110 163 058 151 001 144 241 159 449 141 278 134 891 177 385 151 139 204 263 143 766 146 424 146 267 156 254 142 677 192 119 159 655 166 054 151 953 154 502 182 342 140 198 156 854 155 000 158 826

77 72 72 79 78 69 82 77 77 76 72 79 73 74 72 78 75 60 77 73 75 81 70 71 72 75 76 71 78 76 81 81 75 76 77 72 82 78 73 83 81 72 76

antal inskr. barn/ årsarb.

5,4 5,4 5,2 5,1 5,3 5,1 5,6 6,0 6,1 5,5 4,9 4,8 5,0 5,6 5,3 4,8 6,1 5,6 5,5 5,4 5,5 5,1 5,2 5,8 7,0 5,2 5,2 5,1 5,6 5,4 4,4 5,0 5,0 4,8 5,3 4,8 5,0 5,6 4,6 5,6 5,1 5,5 5,0

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

5,5 5,2 9,5 .. 5,3 .. .. 6,5 .. 5,0 .. 5,4 5,8 5,1 3,4 4,9 .. 4,4 5,5 5,4 .. 5,8 .. 5,4 .. 0,0 6,1 5,8 5,8 .. 4,9 .. 5,5 4,1 6,6 5,8 5,4 .. .. 7,0 5,0 .. 5,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Västra Götalands län Ale 1 674 Alingsås 2 241 Bengtsfors 5 880 Bollebygd 2 724 Borås 784 Dals-Ed 8 035 Essunga 2 615 Falköping 417 Färgelanda 3 435 Grästorp 3 526 Gullspång 1 195 Göteborg 1 052 Götene 5 346 Herrljunga 8 848 Hjo 3 034 Härryda 3 706 Karlsborg 4 557 Kungälv 4 078 Lerum 2 228 Lidköping 6 189 Lilla Edet 2 618 Lysekil 2 767 Mariestad 3 474 Mark 1 587 Mellerud 5 085 Munkedal 3 801 Mölndal 4 741 Orust 1 791 Partille 1 734 Skara 2 013 Skövde 2 555 Sotenäs 2 910 Stenungsund 2 293 Strömstad 2 897 Svenljunga 962 Tanum 7 184 Tibro 1 776 Tidaholm 1 013 Tjörn 7 385 Tranemo 1 831 Trollhättan 2 546 Töreboda 756 Uddevalla 2 818

2 3 6 3 1 11 5 1 3 5 1 1 6 12 4 4 6 5 3 6 3 3 4 1 6 4 5 3 2 2 3 3 3 3 1 12 2 3 8 3 3 1 3

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

86 671 71 416 97 774 79 087 79 216 66 264 56 705 59 156 97 152 66 829 90 567 92 271 91 934 72 322 71 589 90 949 91 374 81 594 98 835 91 384 77 953 81 596 90 158 98 131 87 440 82 957 84 809 63 938 100 188 71 128 87 484 82 923 82 564 95 384 87 873 61 894 82 715 63 159 101 381 51 730 84 255 76 630 96 773

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

122 120 109 002 159 274 113 252 114 151 109 402 87 666 86 088 137 081 114 478 129 783 135 270 133 118 116 005 103 517 132 513 136 786 122 472 142 914 145 977 110 070 115 372 131 000 147 098 123 115 124 684 145 023 120 907 142 887 113 093 129 476 118 580 116 415 139 070 124 252 98 288 124 817 99 271 144 265 91 355 140 202 107 128 138 648

17 050 16 522 16 274 14 688 14 463 7 711 15 268 12 721 15 616 17 458 13 716 17 220 14 683 18 501 12 984 20 234 19 494 17 195 14 307 16 296 17 613 13 422 19 086 19 335 9 297 15 602 19 411 13 978 21 272 9 650 16 169 14 546 19 946 17 032 10 886 16 671 13 509 13 888 19 057 11 151 19 910 12 052 15 833

141

49 54 39 49 52 31 55 43 45 51 38 48 42 50 43 51 57 60 46 54 44 41 58 52 40 45 53 50 60 40 60 39 55 49 39 41 42 46 47 41 44 41 51

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

34 590 30 822 41 384 29 912 28 010 24 605 27 832 29 737 35 028 34 025 36 206 36 240 34 751 36 900 29 855 39 420 34 074 28 625 30 813 30 303 40 408 33 100 32 797 37 265 23 377 34 483 36 296 27 788 35 577 23 998 27 168 37 446 36 266 35 082 28 123 40 619 31 845 30 508 40 279 27 421 45 677 29 571 31 099

100 426 91 552 116 602 84 349 80 038 69 435 82 747 84 311 99 816 98 733 102 801 106 209 99 712 109 845 85 781 111 785 109 562 81 600 87 752 88 882 113 755 94 655 97 029 109 747 66 818 99 904 103 507 81 467 102 551 70 106 80 212 103 647 105 606 100 074 77 572 118 085 90 103 86 147 115 657 76 274 133 118 87 424 88 368

70 74 68 80 77 62 94 76 75 73 65 68 77 67 67 80 74 68 72 80 74 71 73 68 85 70 71 83 73 63 71 86 66 79 78 74 82 75 70 81 80 72 77

antal inskr. barn/ årsarb.

23,3 20,8 14,8 17,5 22,5 35,8 16,5 21,9 16,8 16,8 19,4 21,4 19,3 17,3 21,5 14,3 17,3 18,3 25,0 17,5 18,9 18,4 19,6 19,4 21,5 17,6 16,7 19,2 19,5 26,7 22,4 24,6 19,0 14,7 16,4 14,0 17,1 19,0 17,1 22,4 15,1 20,0 19,3

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 4 238 278 Vara 3 737 165 Vårgårda 4 057 593 Vänersborg 4 419 450 Åmål 4 268 556 Öckerö 4 902 301 Länet 4 130 412

1 408 1 309 1 068 1 335 1 225 1 201 1 200

0 0 0 28 0 15 28

5 924 5 211 5 718 6 231 6 048 6 419 5 770

79 023 77 988 67 550 82 642 91 376 77 929 78 502

76 81 64 79 79 73 75

104 016 96 479 105 523 104 627 115 547 106 815 105 316

150 342 165 699 167 749 149 804 172 802 172 641 157 979

74 77 68 75 71 83 75

5,5 5,5 5,4 5,4 5,0 5,1 5,3

5,1 5,4 5,6 5,5 4,4 5,5 5,3

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

3 765 132 3 326 676 3 287 818 4 471 494 3 983 410 3 019 561 5 736 406 4 542 199 3 872 1 033 3 794 434 3 276 202 4 040 387 3 094 560 3 931 168 3 047 546 4 154 613 3 833 477

899 1 524 717 867 1 516 645 1 574 988 1 812 910 1 085 693 1 210 1 047 917 1 291 1 106

9 0 0 8 2 38 80 31 11 95 0 17 47 17 0 80 27

4 805 5 526 4 821 5 840 5 910 4 262 7 797 5 758 6 727 5 233 4 563 5 138 4 911 5 162 4 509 6 138 5 444

80 217 74 528 76 868 78 118 83 830 78 283 91 992 90 421 73 716 84 293 82 000 85 263 68 694 81 219 83 844 81 890 80 949

80 71 74 70 84 71 83 83 68 78 88 74 71 80 80 73 77

100 129 103 669 104 376 110 274 99 740 108 944 110 367 108 624 106 892 108 622 97 773 109 736 97 046 101 260 104 778 111 486 105 232

155 678 152 813 162 579 165 198 160 593 211 609 155 134 153 897 164 945 160 872 148 988 160 327 148 297 152 640 161 662 197 729 163 310

72 76 81 76 66 69 72 78 70 72 74 72 69 81 81 76 74

5,2 5,2 5,1 4,5 6,1 5,4 5,2 5,1 5,2 5,2 6,2 5,3 5,9 5,4 5,4 4,6 5,3

5,3 .. .. 4,5 4,5 4,8 5,6 5,1 4,5 4,8 4,9 .. 4,5 5,3 6,9 4,9 5,0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

3 989 4 851 3 913 2 612 3 982 4 962 3 423 4 582 4 575 3 360 4 260 4 781 4 108

1 110 1 295 1 044 614 1 168 1 414 775 967 1 459 620 1 368 942 1 065

16 47 39 0 39 0 0 0 0 0 0 25 14

5 471 82 785 6 192 108 923 5 354 77 793 3 708 66 877 5 630 82 120 6 578 82 297 4 743 81 414 6 004 74 754 6 088 102 713 4 588 92 734 5 870 87 436 5 907 85 647 5 511 85 458

73 92 73 64 76 79 73 75 86 70 77 82 76

113 339 119 046 107 070 103 874 109 094 103 859 111 690 100 519 119 493 131 581 114 261 105 204 111 586

167 389 185 664 164 244 173 159 158 633 142 122 165 232 151 822 180 363 247 641 159 372 155 441 170 924

77 69 73 77 69 79 73 70 78 63 70 78 73

5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,4 5,2 5,5 5,1 5,9 5,0 5,2 5,3

4,0 .. .. .. 4,7 .. .. .. 5,4 .. .. 4,6 4,7

357 – 358 481 442 201 545 455 54 607 242 159 355

142

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 2 003 3 Vara 1 367 2 Vårgårda 4 160 7 Vänersborg 3 448 3 Åmål 4 660 5 Öckerö 2 027 2 Länet 3 179 4

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

70 468 67 590 57 150 83 961 95 827 86 941 81 390

108 152 123 892 97 041 142 650 153 418 121 979 123 327

18 351 18 053 12 947 17 322 16 885 13 991 15 699

46 50 46 51 44 50 47

39 612 36 421 28 231 34 082 38 588 27 877 33 146

116 357 110 377 82 798 101 681 109 745 77 010 95 750

64 69 69 74 56 83 74

17,9 17,9 19,8 16,8 13,3 15,4 19,1

antal inskr. barn/ årsarb.

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

1 155 5 815 7 631 3 546 3 544 5 452 2 608 1 289 7 558 3 852 1 936 3 035 4 602 1 412 5 242 4 679 3 960

1 7 7 4 3 6 2 2 7 4 2 3 6 2 6 5 4

82 345 78 970 93 849 84 424 119 055 80 929 100 134 80 225 100 257 83 399 82 360 96 606 80 397 77 043 76 832 92 443 88 079

117 116 119 324 138 708 119 206 170 010 114 677 141 690 122 668 155 098 136 791 117 198 136 984 116 816 120 727 134 609 136 076 131 106

12 873 21 294 11 117 10 550 22 273 10 038 16 866 14 824 21 544 13 258 16 912 9 503 15 780 14 896 13 521 16 082 15 083

45 42 32 46 38 36 51 54 47 46 42 34 41 51 40 44 43

28 777 50 794 34 802 22 798 58 260 27 894 33 122 27 202 45 922 29 124 40 297 28 208 38 121 29 319 33 726 36 594 35 310

82 451 144 923 100 261 64 262 168 831 74 100 93 677 78 584 133 337 83 061 122 914 77 936 110 421 84 558 103 606 104 991 101 745

61 50 75 81 82 61 79 77 72 79 73 68 62 89 69 64 71

19,5 16,2 16,1 18,9 10,3 29,2 19,0 21,7 14,9 16,6 13,1 36,8 16,8 18,0 18,3 19,3 19,0

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

2 955 – 2 808 4 573 3 670 1 335 5 052 3 324 454 5 939 1 858 1 213 3 016

3 – 3 5 3 2 5 3 0 5 2 1 3

87 516 – 89 590 73 458 96 729 68 367 89 671 100 970 104 868 101 605 88 734 104 307 91 438

125 673 – 126 412 104 237 135 904 95 850 127 064 142 267 146 187 145 458 124 849 147 698 129 236

15 269 17 707 13 530 9 277 16 234 15 604 11 767 12 778 19 338 9 171 16 771 12 502 14 162

43 46 41 28 45 50 35 44 42 40 46 50 43

35 765 38 790 32 761 32 683 36 137 31 053 33 743 28 954 45 641 22 749 36 452 25 206 33 328

100 981 107 227 94 409 87 251 100 739 87 425 96 423 83 977 132 888 66 624 107 410 75 588 95 079

71 76 64 78 53 84 74 86 74 76 72 67 73

18,6 15,7 20,3 23,4 18,6 17,4 15,1 18,0 13,7 22,4 18,7 21,8 18,6

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

143

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

Västmanlands län Arboga 4 534 Fagersta 4 210 Hallstahammar 4 720 Kungsör 4 276 Köping 4 419 Norberg 4 075 Sala 3 833 Skinnskatteberg 4 150 Surahammar 4 488 Västerås 4 986 Länet 4 369

– 235 74 293 297 – 402 – 173 241 245

1 036 1 127 1 285 1 118 1 088 991 1 051 1 100 1 369 1 241 1 141

31 0 26 135 60 0 41 0 19 218 53

5 601 5 572 6 105 5 822 5 864 5 066 5 327 5 249 6 049 6 686 5 734

91 433 87 529 92 443 81 350 93 886 94 348 82 911 82 398 78 048 89 266 87 361

82 80 79 81 80 81 75 82 84 84 81

111 537 110 662 117 543 100 986 116 980 114 780 110 921 102 080 92 513 107 045 108 505

162 762 175 394 172 654 140 440 181 228 173 752 164 602 131 812 140 756 146 010 158 941

70 74 78 82 78 73 77 80 78 74 76

5,2 4,9 4,6 4,6 4,5 5,4 4,9 5,1 5,5 4,9 5,0

5,8 5,0 2,8 .. 4,9 .. 5,4 .. .. 5,1 4,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

3 084 4 173 4 531 4 132 3 519 4 086 4 288 4 691 3 914 3 671 3 241 3 898 3 716 2 863 3 773 3 839

870 503 428 404 367 155 153 – 296 334 398 226 835 589 402 426

827 1 072 1 070 941 1 280 818 1 064 992 1 013 1 018 1 352 971 1 289 783 991 1 032

1 17 42 103 20 0 44 0 125 192 0 0 20 26 0 39

4 781 71 419 5 765 75 007 6 071 83 424 5 580 75 419 5 185 81 828 5 059 88 772 5 549 93 984 5 682 105 189 5 348 79 724 5 214 81 602 4 991 75 038 5 095 87 387 5 860 72 989 4 261 60 021 5 167 69 622 5 307 80 095

66 69 76 67 78 80 81 80 74 74 70 79 66 54 70 72

108 332 108 577 109 780 112 771 104 652 110 730 117 733 129 916 107 421 110 299 107 036 111 388 111 070 111 325 101 013 110 803

160 520 162 163 177 413 179 359 176 715 173 240 170 457 171 042 173 039 166 922 157 985 175 078 181 100 193 526 168 570 172 475

75 70 72 75 73 73 75 80 70 78 79 80 69 73 74 74

5,2 4,9 5,4 5,4 5,8 5,0 5,2 4,4 5,0 4,8 5,4 5,0 5,1 4,7 4,7 5,1

4,9 4,0 5,6 7,5 3,4 4,6 .. .. 5,4 5,5 .. .. 5,3 .. 3,0 4,9

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

4 032 4 561 4 550 4 045 3 609 4 318 4 322 3 773 4 886 3 141 4 124

403 290 75 167 620 – 198 288 36 71 239

985 1 138 812 844 1 188 1 013 959 1 366 627 934 987

55 12 0 0 40 0 94 0 58 23 28

5 473 80 682 6 001 85 554 5 437 104 295 5 056 76 592 5 457 72 014 5 331 87 902 5 574 99 873 5 427 87 434 5 607 98 060 4 170 73 919 5 353 86 632

75 81 84 79 74 81 78 78 84 82 80

107 631 105 233 124 302 97 395 96 588 108 221 127 422 111 960 116 252 90 016 108 502

166 434 147 050 196 029 156 294 144 327 171 301 194 028 175 699 186 498 130 987 166 865

79 82 78 79 78 80 69 83 77 74 78

5,2 5,2 5,3 5,3 4,6 4,7 4,4 4,6 4,9 6,3 5,1

5,0 5,4 .. 5,6 5,5 .. 4,5 5,4 4,9 5,2 5,2

144

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Västmanlands län Arboga – Fagersta 2 055 Hallstahammar 565 Kungsör 2 174 Köping 2 578 Norberg – Sala 3 456 Skinnskatteberg – Surahammar 1 316 Västerås 1 652 Länet 1 971

– 2 1 3 3 – 4 – 1 2 2

– 108 058 88 478 78 902 85 177 – 89 229 – 85 659 96 943 90 349

– 152 794 127 901 115 355 122 740 – 125 432 – 121 036 148 127 130 484

13 593 16 991 17 397 13 616 15 946 14 022 14 492 16 951 18 428 16 660 15 810

43 44 48 40 48 44 45 45 45 53 46

31 373 38 782 36 093 33 667 33 094 31 773 32 128 37 613 41 122 31 217 34 686

88 967 111 202 103 347 93 697 91 675 89 654 92 460 112 654 114 031 88 914 98 660

69 68 77 88 85 63 76 70 71 73 74

15,2 20,5 13,7 17,1 16,0 22,6 19,8 17,9 15,3 18,4 17,6

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

8 103 3 929 3 310 2 888 2 528 1 300 1 353 – 2 557 2 830 3 629 2 000 6 796 4 985 3 536 3 553

9 4 3 3 3 2 2 – 4 3 4 2 7 7 5 4

86 719 88 273 92 113 74 252 75 337 83 702 81 993 – 70 473 81 597 90 269 100 918 102 089 75 890 77 984 84 401

135 281 126 749 131 445 104 250 115 334 118 020 116 676 – 103 101 115 215 127 370 142 496 144 762 106 245 110 036 121 213

12 886 14 717 14 284 11 060 17 807 11 106 15 739 13 941 15 224 13 963 20 319 14 194 17 908 11 116 16 624 14 726

34 49 41 43 47 39 52 41 46 34 37 35 42 30 42 41

37 419 30 297 34 555 25 639 37 998 28 146 30 212 34 365 33 117 40 670 54 994 40 880 42 337 36 680 39 556 36 458

107 868 88 927 97 757 73 734 123 845 79 518 89 866 93 146 93 572 113 500 154 370 111 286 121 776 109 439 110 571 104 612

71 65 76 90 66 75 73 78 66 73 68 72 76 66 61 72

19,9 22,0 16,3 20,6 15,8 19,2 25,6 17,5 19,5 25,4 11,6 15,0 13,6 16,4 18,5 18,5

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

2 920 2 351 649 1 367 5 299 – 1 874 2 518 289 649 1 991

4 2 0 2 5 – 2 3 0 1 2

77 040 104 606 149 600 82 272 96 660 – 76 673 85 863 67 022 73 215 90 328

116 172 147 913 212 432 116 662 137 508 – 108 722 121 582 94 196 102 795 128 665

14 317 16 246 11 417 12 167 17 629 15 131 15 301 19 228 8 979 13 800 14 422

44 51 36 37 41 36 41 43 44 49 42

32 572 31 913 32 094 32 671 42 534 42 483 37 503 44 388 20 601 28 452 34 521

91 569 89 698 90 111 91 639 126 583 123 697 105 663 126 378 59 309 80 082 98 473

88 85 73 77 66 70 50 66 65 65 71

21,4 23,1 21,2 19,3 15,0 16,0 25,5 13,4 23,9 24,7 20,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

145

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

7

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Västernorrlands län Härnösand 4 080 Kramfors 3 822 Sollefteå 3 395 Sundsvall 5 290 Timrå 5 009 Ånge 4 583 Örnsköldsvik 3 479 Länet 4 237

330 492 527 46 64 199 371 290

1 020 1 172 1 055 740 594 559 754 842

46 34 0 36 0 0 0 17

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

3 992 4 077 4 082 5 810 4 301 3 771 5 635 4 926 4 574

109 274 321 358 120 310 417 81 248

1 253 1 298 868 1 174 888 880 935 863 1 020

Västerbottens län Bjurholm 3 218 Dorotea 4 039 Lycksele 4 187 Malå 3 180 Nordmaling 3 405 Norsjö 3 483 Robertsfors 3 962 Skellefteå 4 660 Sorsele 4 221 Storuman 3 013 Umeå 5 026 Vilhelmina 4 258 Vindeln 3 461 Vännäs 4 412 Åsele 4 198 Länet 3 915

461 – 513 700 755 882 949 221 351 336 441 768 741 547 – 590

599 950 974 539 1 082 834 1 065 1 271 477 1 261 1 631 540 699 1 031 583 902

5 476 5 519 4 977 6 113 5 668 5 341 4 604 5 385

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

84 594 89 351 76 638 93 067 87 736 96 669 67 439 85 070

85 74 75 84 83 81 75 80

98 768 119 942 102 932 111 135 105 139 119 329 90 384 106 804

139 696 176 788 144 880 147 292 157 926 182 548 145 972 156 443

78 69 77 76 75 76 82 76

5,4 5,4 5,3 5,0 4,7 4,9 5,4 5,2

4,9 6,5 4,2 4,5 5,1 3,8 5,9 5,0

0 0 0 0 0 0 243 149 49

5 354 82 291 5 648 91 715 5 271 92 724 7 342 89 557 5 309 97 688 4 960 89 532 7 230 105 096 6 018 91 626 5 892 92 529

76 85 81 78 91 71 77 82 80

107 962 106 944 114 626 115 189 109 115 126 148 136 036 111 292 115 914

164 541 169 720 173 757 161 772 161 534 186 144 191 601 162 518 171 448

78 74 78 79 79 75 76 77 77

4,9 4,7 5,5 5,0 4,7 4,6 4,1 5,0 4,8

5,4 5,3 4,8 5,4 5,3 4,8 4,1 6,0 5,1

0 0 0 0 0 0 90 31 0 0 39 0 0 128 0 19

4 278 70 111 4 989 101 597 5 674 92 491 4 419 62 447 5 241 66 211 5 199 77 447 6 066 78 879 6 182 91 092 5 050 117 475 4 610 76 932 7 137 91 202 5 566 82 857 4 902 75 085 6 118 73 692 4 782 89 013 5 348 83 102

74 86 80 71 65 68 76 78 92 76 77 78 60 68 83 75

94 285 117 954 115 819 87 020 102 485 117 358 104 269 116 285 128 266 100 962 118 995 106 735 123 167 108 530 107 516 109 976

171 125 161 596 178 270 120 465 148 261 188 180 155 655 176 951 194 659 146 712 161 184 178 747 176 325 153 014 166 761 165 194

77 81 80 86 78 77 77 82 65 78 76 80 64 84 79 78

5,2 4,7 4,8 5,5 4,3 4,8 5,0 4,8 4,1 4,5 4,8 5,5 4,3 4,3 4,6 4,7

5,0 .. 4,0 .. 4,9 .. 7,4 4,2 3,8 4,0 4,9 3,7 .. 4,0 .. 4,6

146

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Västernorrlands län Härnösand 2 740 Kramfors 4 646 Sollefteå 4 523 Sundsvall 367 Timrå 468 Ånge 1 762 Örnsköldsvik 3 010 Länet 2 502

1 5 5 0 1 2 3 2

198 265 88 294 80 748 93 899 82 141 106 697 82 596 104 663

279 355 130 869 119 362 132 115 115 819 149 163 119 103 149 398

14 112 18 031 15 634 10 704 7 397 8 512 10 504 12 128

48 46 48 47 41 30 40 43

29 450 39 155 32 820 22 692 17 971 28 140 26 192 28 060

83 761 109 426 92 387 64 544 49 952 78 693 73 860 78 946

74 77 75 72 68 72 62 71

18,9 15,0 18,3 23,0 22,8 23,1 25,1 20,9

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

942 2 270 2 959 2 488 1 126 2 871 3 251 675 2 073

0 2 2 3 0 3 4 1 2

82 660 105 301 105 542 91 432 171 775 91 271 87 907 76 210 101 512

123 990 157 741 152 930 138 702 240 485 133 439 151 991 116 829 152 013

18 645 17 020 13 500 14 861 14 303 13 388 12 542 13 189 14 681

45 38 39 42 29 40 45 47 41

41 165 44 565 34 210 35 279 49 096 33 290 27 606 28 113 36 665

120 943 125 496 94 613 99 012 133 407 92 090 82 685 79 491 103 467

78 69 72 80 76 78 79 68 75

15,2 17,8 20,2 15,3 17,3 9,3 18,3 22,0 16,9

Västerbottens län Bjurholm 3 818 Dorotea – Lycksele 4 377 Malå 5 911 Nordmaling 6 175 Norsjö 8 139 Robertsfors 7 650 Skellefteå 1 767 Sorsele 3 364 Storuman 3 035 Umeå 3 541 Vilhelmina 6 077 Vindeln 6 346 Vännäs 4 025 Åsele – Länet 4 940

5 – 4 8 8 13 9 2 2 2 4 6 8 4 – 5

69 148 – 97 969 77 831 74 348 61 802 86 834 99 998 76 055 112 927 88 027 92 474 77 386 74 211 – 83 770

114 924 – 160 670 109 508 105 574 108 610 132 943 141 297 114 920 170 520 133 096 132 977 112 246 118 219 – 127 346

7 990 15 198 13 527 7 996 15 289 11 864 14 433 17 244 6 953 17 608 23 482 7 197 10 895 13 587 8 504 12 784

22 44 43 44 41 36 36 46 37 41 56 21 34 43 28 38

36 771 34 448 31 296 18 357 37 104 32 625 40 005 37 403 18 639 42 917 41 955 34 987 31 679 31 963 30 000 33 343

103 809 96 001 89 319 51 575 104 870 95 975 112 378 107 234 51 205 125 834 120 752 101 600 86 208 90 011 82 096 94 591

82 88 81 77 68 77 80 77 52 80 80 84 73 82 84 78

10,4 16,5 21,6 24,5 14,5 18,7 13,1 15,6 36,0 15,6 15,6 13,9 15,6 14,2 15,9 17,4

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

147

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

2 696 3 840 4 679 3 719 4 639 3 756 4 240 4 810 5 228 3 964 4 955 4 605 3 155 4 194 4 177

39 117 189 269 44 – 171 468 132 – 119 – – 68 162

548 1 187 1 375 619 899 471 921 1 012 1 564 945 792 1 377 354 1 313 956

0 0 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

3 284 67 169 5 144 81 519 6 263 92 454 4 615 88 786 5 582 96 879 4 227 96 681 5 332 90 473 6 290 93 926 6 924 103 577 4 909 94 022 5 867 93 322 5 982 96 213 3 509 83 720 5 575 112 389 5 250 92 224

78 83 79 80 80 88 85 73 85 72 83 89 77 92 82

kostn. /inskr. barn

85 865 98 009 117 041 111 159 118 936 109 747 106 054 129 689 122 174 130 586 112 639 108 406 108 344 121 675 112 880

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

128 623 141 894 152 083 165 827 167 930 161 865 181 934 182 438 166 034 168 456 156 679 147 099 176 384 183 677 162 923

88 80 75 76 66 75 74 73 78 78 78 79 71 80 77

antal inskr. barn/ årsarb.

4,9 4,4 5,2 5,2 5,1 4,7 5,4 4,6 4,8 4,4 4,5 4,5 5,3 5,0 4,8

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

6,3 .. 6,0 6,3 5,4 .. 3,7 4,3 3,6 .. 3,9 .. .. 5,1 5,0

7

148

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

411 1 046 1 541 2 429 381 – 1 437 3 675 1 100 – 930 – – 617 1 357

0 1 1 2 0 – 1 3 1 – 1 – – 1 1

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

40 859 79 040 123 840 135 103 100 000 – 118 080 118 809 127 402 – 93 092 – – 98 571 103 480

57 857 111 763 178 577 191 696 142 400 – 170 980 168 243 179 636 – 134 332 – – 162 840 149 832

9 680 18 341 19 088 9 419 13 241 7 280 12 799 13 078 22 394 13 696 10 536 18 360 6 556 18 122 13 756

47 43 47 33 39 36 36 35 53 34 46 40 18 39 39

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

20 659 43 091 40 864 28 590 34 383 20 466 35 148 37 010 42 619 40 546 23 156 46 244 36 822 45 959 35 397

57 809 118 886 116 150 78 019 98 021 55 821 99 219 102 631 122 126 124 800 63 617 131 352 98 116 132 729 99 950

88 84 73 69 67 97 82 77 74 73 97 76 59 82 78

antal inskr. barn/ årsarb.

20,5 16,9 17,1 23,5 18,9 15,7 15,6 18,0 18,8 15,3 16,5 12,1 18,3 9,9 16,9

7

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

149


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Barnomsorgens olika delar, kr/inv. förfam.- friövr. s:a skola dagtidsverkhem hem samhet

Förskola kr/inv. % in1–5 skrivår na

kostn. /inskr. barn

kommunala kostn. personal/helkostn., tids% av barn tot. kostn.

antal inskr. barn/ årsarb.

enskild antal inskr. barn/ årsarb.

Hela riket

7

ovägt medelvärde 4 355

345

1 128

31

5 859

82 154

77 106 416

158 864

75

5,2

5,2

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

3 502 3 791 4 267 4 228 4 520 4 936 4 989 4 824 5 363

474 351 385 339 334 324 285 238 143

695 1 016 1 124 1 080 1 212 1 290 1 267 1 168 1 149

1 24 22 19 42 37 46 76 65

4 673 5 181 5 799 5 666 6 108 6 587 6 588 6 306 6 719

79 737 79 454 81 583 81 933 83 199 82 506 85 495 86 586 93 898

75 75 75 78 78 80 80 80 80

106 302 105 164 108 135 105 199 106 902 103 778 106 814 108 229 117 346

161 066 160 986 164 728 159 656 156 170 151 602 151 636 157 815 162 994

77 75 75 76 74 74 76 75 71

5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,4 5,1 5,0 4,8

5,0 5,1 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3 5,1 5,1

5 363 5 740 4 771 4 690 3 795 4 020 4 209 Övr 12 500–25 000 3 866 Övr <12 500 inv. 3 637

143 411 223 360 406 318 268 393 352

1 149 1 533 1 134 1 186 903 1 086 1 119 1 026 1 012

65 60 47 32 20 16 31 25 16

6 719 7 745 6 175 6 268 5 124 5 441 5 628 5 311 5 017

93 898 83 106 86 854 80 494 84 647 79 054 81 972 81 772 79 470

80 78 80 76 76 76 79 76 75

117 346 106 082 108 048 105 222 111 214 103 564 103 662 107 276 105 561

162 994 144 394 158 857 157 347 168 381 159 710 154 928 165 253 161 841

71 73 77 74 77 76 75 75 74

4,8 5,3 5,1 5,2 4,8 5,3 5,2 5,2 5,3

5,1 5,4 5,1 5,3 5,0 5,3 5,2 5,1 5,1

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 4 649 324 30,50–30,99 4 574 454 31,00–31,49 4 395 320 31,50–31,99 4 636 296 32,00–32,49 4 331 326 32,50–32,99 4 203 359 33,00–33,49 3 851 402 33,50–34,24 3 332 791

1 127 1 276 1 148 1 177 1 129 1 114 1 002 687

36 52 31 33 27 27 25 0

6 136 6 357 5 894 6 142 5 814 5 702 5 280 4 809

81 272 80 691 80 937 82 792 81 347 84 663 82 483 69 947

78 77 79 78 76 77 75 69

103 751 104 613 102 842 105 961 106 985 109 168 110 093 102 189

154 756 154 854 152 255 155 892 160 064 164 411 167 275 154 323

73 75 75 75 75 76 75 82

5,1 5,4 5,2 5,2 5,2 5,0 5,1 5,1

5,3 5,3 5,3 5,4 5,0 5,2 4,9

Skattesats till kommun 17,38–19,99 5 644 20,00–20,49 4 862 20,50–20,99 4 290 21,00–21,49 4 274 21,50–21,99 4 153 22,00–22,49 4 105 22,50–22,99 3 953 23,00–23,25 3 848

1 433 1 200 1 139 1 107 1 116 1 089 984 879

64 50 19 32 20 31 23 6

7 492 6 380 5 830 5 753 5 601 5 569 5 356 5 216

83 651 81 014 79 425 80 575 81 984 83 506 84 084 82 455

79 79 77 77 77 77 76 76

105 223 102 143 103 079 104 824 106 725 107 851 111 380 109 527

145 870 149 726 156 014 158 916 161 165 160 614 170 062 162 146

71 74 76 76 75 76 74 77

5,3 5,4 5,1 5,2 5,2 5,0 5,0 5,0

5,3 5,5 5,3 5,4 5,1 5,2 4,9 4,7

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

351 268 383 341 311 346 397 483

150

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007 Län Kommun

Familjedaghem kr/inv. % in1–12 skrivår na

Fritidshem kostn. kommunala kr/inv. % in/inskr. kostnad 6–12 skrivbarn /heltidsår na barn

kostn. /inskr. barn

kommunala kostnad personal/heltids- kostn., barn % av total kostnad

antal inskr. barn/ årsarb.

Hela riket ovägt medelvärde 2 649

3

82 854

121 621

14 965

45

33 240

94 952

73

19,2

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

4 081 2 924 2 994 2 702 2 486 1 964 1 703 1 733 662

5 3 3 3 3 2 2 2 1

49 531 74 381 84 749 86 438 90 130 87 888 87 224 90 209 94 631

77 167 109 463 125 166 127 862 131 713 128 779 122 152 132 437 160 089

10 443 14 130 14 721 14 435 15 801 15 968 16 595 16 224 17 779

35 41 43 45 47 50 51 51 51

30 320 34 803 34 124 31 776 33 491 31 685 32 564 31 721 34 859

86 374 99 384 96 539 91 489 96 204 90 585 93 511 91 183 101 349

74 75 73 72 72 74 73 74 72

21,2 17,9 18,3 19,3 20,0 20,1 20,1 21,6 18,4

662 1 948 1 687 2 611 3 477 2 510 2 089 Övr 12 500–25 000 3 278 Övr <12 500 inv. 3 106

1 3 2 3 4 3 2 4 3

94 631 90 328 89 116 79 058 72 435 83 288 88 677 84 508 76 310

160 089 127 315 130 168 117 181 108 649 122 805 129 458 124 810 111 740

17 779 17 476 15 730 14 676 13 133 14 545 15 375 14 354 14 460

51 54 49 46 37 42 48 44 43

34 859 32 353 32 021 31 825 35 641 34 454 32 111 32 971 34 081

101 349 92 071 91 834 90 827 101 214 98 440 92 203 93 883 97 945

72 69 74 73 74 75 73 73 73

18,4 21,1 20,9 19,2 17,9 18,2 20,3 18,4 18,1

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 2 215 3 30,50–30,99 3 008 4 31,00–31,49 2 322 3 31,50–31,99 1 996 2 32,00–32,49 2 493 3 32,50–32,99 2 944 3 33,00–33,49 3 396 4 33,50–34,24 7 025 10

92 616 87 840 79 861 85 359 83 591 80 856 74 439 69 817

132 675 124 817 121 005 124 684 121 950 118 925 110 642 109 059

14 625 16 305 14 956 15 333 14 787 15 278 14 220 9 930

46 47 47 47 46 44 41 40

31 643 34 872 31 605 32 868 32 617 35 281 34 992 25 491

90 412 100 147 89 729 94 111 92 999 100 923 100 087 73 775

70 70 74 75 73 72 75 77

20,9 19,6 19,9 19,3 19,4 18,3 17,6 21,6

88 562 83 900 86 491 86 325 73 839 85 736 77 813 104 661

124 369 124 035 130 641 126 953 108 898 124 126 117 201 152 528

16 841 14 993 15 143 14 613 15 125 14 992 13 927 12 935

53 48 46 46 45 43 40 40

31 835 31 283 32 506 31 787 33 420 35 526 35 044 32 163

90 656 89 840 93 735 90 415 95 962 101 357 99 382 91 125

69 71 75 74 74 74 73 75

20,6 21,5 20,0 19,5 18,5 18,6 17,5 19,9

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

Skattesats till kommun 17,38–19,99 1 407 20,00–20,49 1 819 20,50–20,99 3 011 21,00–21,49 2 612 21,50–21,99 2 455 22,00–22,49 2 856 22,50–22,99 3 336 23,00–23,25 4 163

2 2 4 3 3 3 4 5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

151

7


Tabell 7 – Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2007

7

152

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Nyckeltalsredovisningen för äldre- och handikappomsorgen redovisas i tre tabeller. I tabell 8a presenteras sammanfattande nyckeltal för äldreoch handikappomsorgen. I den första kolumnen presenteras nyckeltal som beskriver de sammanlagda kostnaderna för dessa verksamheter. Sedan presenteras nyckeltal som beskriver kostnaderna uppdelade på äldre- och handikappomsorg. I tabell 8a redovisas även kostnader för färdtjänsten, för att stämma överens med den totala kostnaden för äldre- och handikappomsorg som redovisas i tabell 4. I tabell 8b görs sedan en fördjupad analys av äldreomsorgen och i tabell 8c en fördjupad analys av handikappomsorgen. Utöver dessa tre tabeller har vi också tagit fram en tabell 8d som enbart redovisas på våra webbplatser. Den innehåller nyckeltal för personal i egen regi inom äldre- och handikappomsorgen. Här redovisas snitt för personalkostnader och personaltäthet.

Definitioner Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting (samma kostnadsdefinition som i tabell 4). Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Kostnad för äldre- och handikappomsorg per invånare totalt Här ingår de insatser som ges enligt socialtjänstlagen (sol) och lagen om hälso- och sjukvård (hsl), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser samt stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss) och lagen om assistansersättning (lass) ingår. Verksamhetens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Dessutom ingår kostnader för färdtjänst och primärvård i detta nyckeltal. Äldreomsorg, kostnad per invånare totalt Här ingår kostnader för de insatser som ges till äldre enligt socialtjänstlagen och lagen om hälso- och sjukvård, det vill säga insatser i

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

153

8a


särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Äldreomsorgens andel av kostnader för gemensam administration och lokaler är påförd. Öppen verksamhet ingår men färdtjänst ingår inte. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Äldreomsorg, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefinition stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten. Äldreomsorg, kostnad per invånare 65–w år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen som är 65 år och äldre.

8a

Handikappomsorg, kostnad per invånare totalt Här ingår den kostnad för omsorgen enligt sol och hsl som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lss och lass. Kostnaden för öppen verksamhet ingår också. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Handikappomsorg, kostnad exklusive hyresintäkter Hyreskostnader och hyresintäkter redovisas på olika sätt i kommunerna beroende på vem som äger fastigheterna (kommunen eller extern hyresvärd). För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden har vi i detta nyckeltal reducerat kostnaden med de hyresintäkter som kommunen erhåller. För övrigt ingår samma kostnader som i föregående nyckeltal. Denna kostnadsdefinition stämmer överens med den som Socialstyrelsen använder i Jämförelsetal för socialtjänsten.

154

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Handikappomsorg, kostnad per invånare 0– 64 år Här redovisas samma kostnadsbaser som i de två föregående nyckeltalen. Kostnaden har här beräknats i kronor per invånargruppen under 65 år. Färdtjänst m m Här redovisas kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och funktionshindrade som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst. Kostnaden har beräknats i kronor per invånare i kommunen. Ansvaret för färdtjänsten skiljer sig åt mellan länen. Stora skillnader mellan kommuner kan därför bero på hur stor del av verksamheten som drivs av kommunen respektive landstinget i de olika länen. Till exempel har kommunerna i Stockholms län inte ansvar för färdtjänsten. Äldre- och handikappomsorg, andel verksamhet i kommunal regi, % Detta nyckeltal anger hur stor del av totalkostnaden för äldre- och handikappomsorgen som utförs i egen regi av kommunen. Folkmängd, 0– 64 år, 65 –79 år, 80–w år, % Kolumnerna anger hur stor andel av kommunens befolkning som finns i vissa åldersgrupper. Hemtjänst som andel av antalet invånare, % Här ingår endast hemtjänst i ordinärt boende. Nyckeltalet beräknas som andelen omsorgstagare med beviljad hemtjänst den 1 oktober uppdelade i olika åldersgrupper. Antalet hemtjänsttimmar kan dock variera mellan olika omsorgstagare. Särskilda boendeformer, andel boende per invånare, % Här anges andelen omsorgstagare som bor permanent i så kallade särskilda boendeformer uppdelade i olika åldersgrupper. Andel personer med insatser enligt lss , 0– 64 år, % Här anges hur stor andel av kommunens befolkning i åldersgruppen under 65 år som erhåller en eller flera insatser enligt lss.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

155

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

11 770 15 459 12 826 11 857 9 699 10 867 16 020 10 181 14 470 10 020 14 345 10 214 10 281 12 118 12 602 13 343 13 446 15 349 10 205 12 133 11 003 10 344 10 888 12 130 9 564 11 320 12 017

5 286 10 778 6 010 5 555 5 451 5 611 10 834 6 035 10 237 4 370 8 647 5 396 5 331 7 305 9 895 8 835 9 301 6 864 4 928 7 231 5 473 5 153 5 462 7 990 5 202 6 111 6 896

5 119 10 756 5 701 5 453 5 146 5 606 10 308 5 884 9 811 4 158 8 049 5 375 5 033 7 046 9 473 8 464 8 780 6 582 4 827 7 061 5 299 4 937 5 136 7 207 4 756 5 860 6 609

45 551 59 066 47 177 44 710 46 558 36 488 59 269 45 692 49 696 35 077 51 090 40 282 39 213 53 071 60 513 62 342 69 255 46 510 37 133 44 303 40 429 42 772 43 668 58 366 45 184 46 431 48 071

44 111 58 950 44 750 43 891 43 952 36 455 56 394 44 546 47 627 33 378 47 557 40 127 37 019 51 184 57 932 59 725 65 373 44 597 36 372 43 265 39 138 40 982 41 065 52 652 41 307 44 525 46 033

6 476 4 679 6 808 6 297 4 242 5 325 5 173 4 139 4 095 5 644 5 696 4 804 4 944 4 660 2 651 4 367 4 130 8 482 5 270 4 896 5 380 5 184 5 420 4 076 4 271 5 205 5 089

6 359 4 679 6 620 6 153 4 137 5 318 5 068 4 057 4 085 5 591 5 537 4 697 4 802 4 621 2 627 4 292 4 026 8 392 5 160 4 895 5 311 5 128 5 331 3 901 4 179 5 106 5 003

7 326 5 723 7 802 7 191 4 805 6 293 6 330 4 769 5 157 6 447 6 856 5 547 5 721 5 404 3 169 5 088 4 771 9 951 6 076 5 851 6 222 5 894 6 195 4 722 4 827 5 993 5 928

7 194 5 723 7 587 7 026 4 686 6 284 6 201 4 674 5 145 6 387 6 665 5 423 5 558 5 359 3 140 5 001 4 650 9 845 5 950 5 850 6 143 5 830 6 093 4 520 4 723 5 880 5 828

8 3 7 5 6 .. 13 7 138 6 2 14 6 153 56 141 15 3 7 7 150 8 6 64 91 4 37

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

13 280 15 356 7 594 9 504 16 157 13 438 15 298 15 350 13 247

8 872 10 608 4 334 5 146 9 856 7 272 10 977 10 870 8 492

8 843 10 106 4 016 5 056 9 398 7 270 10 613 10 780 8 260

49 660 51 445 37 706 49 935 46 828 53 069 56 023 53 064 49 716

49 496 49 013 34 940 49 067 44 651 53 055 54 165 52 623 48 376

4 544 4 463 3 088 4 116 5 703 5 823 4 145 4 344 4 528

4 517 4 413 3 030 4 085 5 597 5 819 4 082 4 317 4 482

5 532 5 623 3 489 4 589 7 223 6 747 5 155 5 463 5 478

5 499 5 559 3 424 4 554 7 089 6 743 5 077 5 429 5 421

.. 285 172 242 598 344 176 136 279

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

156

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

87,4 45,6 73,1 86,5 86,2 54,4 68,1 51,1 15,3 86,1 91,8 74,5 86,0 66,4 40,3 69,3 73,3 70,8 80,9 55,5 79,8 89,2 61,2 75,6 81,6 73,3 70,1

88,4 81,8 87,3 87,6 88,3 84,6 81,7 86,8 79,4 87,5 83,1 86,6 86,4 86,2 83,6 85,8 86,6 85,2 86,7 83,7 86,5 88,0 87,5 86,3 88,5 86,8 85,8

9,2 11,6 9,8 10,0 8,9 11,8 11,7 9,4 14,8 10,4 12,6 10,9 10,7 10,0 10,5 8,9 8,6 11,0 10,6 11,9 10,5 9,4 9,6 9,8 9,0 10,4 10,5

2,4 6,6 3,0 2,5 2,8 3,6 6,6 3,8 5,8 2,1 4,4 2,5 2,9 3,8 5,9 5,2 4,8 3,8 2,6 4,4 3,1 2,6 2,9 3,8 2,5 2,7 3,7

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

3,6 3,6 2,2 2,5 3,5 4,8 3,5 6,0 2,9 2,6 3,5 2,9 3,2 4,0 4,7 4,7 5,0 4,1 3,5 2,7 4,1 3,9 2,4 3,8 2,5 4,7 3,6

23,4 28,3 19,2 15,1 17,9 26,2 26,9 34,7 18,8 17,4 21,3 14,7 18,0 22,4 22,4 23,3 25,3 22,9 20,1 33,4 22,9 20,9 18,4 26,0 17,0 26,2 22,4

0,1 0,0 .. .. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 .. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 .. .. 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 .. .. .. 0,1

1,9 1,2 0,9 0,4 2,2 1,1 2,1 1,2 1,6 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 2,4 1,9 1,0 1,4 1,1 1,4 2,2 1,6 1,8 1,6 0,9 1,4

16,0 12,4 13,6 5,7 17,5 10,2 17,5 12,7 16,7 14,7 14,8 15,0 11,8 15,3 14,6 17,6 15,4 7,7 13,0 9,5 10,9 20,1 15,1 12,3 17,0 13,2 13,9

0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 1,0 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 0,8 0,6

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

83,9 96,0 93,5 82,6 94,4 74,5 96,0 97,1 89,8

82,1 79,4 88,5 89,7 79,0 86,3 80,4 79,5 83,1

12,5 14,6 9,2 7,7 14,5 9,5 13,4 14,4 12,0

5,4 6,1 2,3 2,6 6,6 4,2 6,2 6,1 4,9

0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

3,4 2,5 2,9 2,0 3,9 5,5 2,5 2,7 3,2

24,8 21,9 19,3 17,2 18,2 33,7 15,0 14,3 20,5

0,0 0,0 .. 0,0 .. 0,1 0,1 0,0 0,0

1,2 1,6 1,3 1,8 1,3 1,3 1,5 2,2 1,5

15,5 16,1 11,2 10,8 12,5 12,6 7,0 19,8 13,2

0,6 0,8 0,4 0,4 1,1 0,7 0,7 0,8 0,7

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

157

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Södermanlands län Eskilstuna 15 625 Flen 16 124 Gnesta 14 121 Katrineholm 16 885 Nyköping 15 193 Oxelösund 13 149 Strängnäs 12 380 Trosa 11 629 Vingåker 16 490 Länet 14 621

9 563 9 892 8 529 10 728 9 261 9 188 8 406 8 207 10 730 9 389

9 138 9 841 8 529 10 688 8 794 8 810 7 956 7 663 9 961 9 042

53 392 45 091 48 470 52 893 45 379 39 456 47 399 48 573 52 310 48 107

51 016 44 858 48 470 52 698 43 092 37 834 44 858 45 355 48 559 46 304

5 851 6 039 5 256 6 005 5 804 3 723 3 823 3 249 5 458 5 023

5 737 5 941 5 255 5 857 5 683 3 652 3 761 3 201 5 364 4 939

7 128 7 737 6 379 7 532 7 292 4 854 4 648 3 910 6 867 6 261

6 989 7 611 6 377 7 347 7 140 4 760 4 572 3 852 6 748 6 155

210 192 336 153 128 237 150 173 301 209

Östergötlands län Boxholm 14 646 Finspång 16 359 Kinda 15 400 Linköping 12 420 Mjölby 16 369 Motala 14 870 Norrköping 14 242 Söderköping 14 646 Vadstena 15 983 Valdemarsvik 15 927 Ydre 18 145 Åtvidaberg 15 798 Ödeshög 16 755 Länet 15 504

10 874 10 783 10 461 7 644 9 408 9 622 8 619 8 671 10 575 10 499 16 110 10 719 11 787 10 444

10 873 10 436 10 009 6 966 8 779 9 505 8 351 8 216 9 973 9 983 16 110 10 297 11 007 10 039

52 589 50 031 48 287 47 275 49 368 50 549 49 911 47 341 43 594 46 547 69 464 50 408 55 291 50 820

52 581 48 420 46 199 43 084 46 068 49 937 48 359 44 857 41 114 44 258 69 464 48 424 51 632 48 799

3 284 5 257 4 551 4 345 6 623 4 977 5 310 5 714 5 145 5 119 1 675 4 693 4 538 4 710

3 284 5 149 4 541 4 195 6 543 4 899 5 296 5 612 5 076 4 971 1 675 4 661 4 501 4 646

4 140 6 701 5 809 5 183 8 182 6 147 6 418 6 995 6 793 6 609 2 181 5 961 5 768 5 914

4 140 6 564 5 797 5 004 8 084 6 051 6 401 6 870 6 701 6 419 2 181 5 920 5 720 5 834

488 319 388 432 338 271 313 261 263 309 360 386 430 351

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

9 851 11 407 9 852 9 252 6 742 8 995 8 989 11 068 12 008 11 052 10 496 12 193 10 164 10 159

9 539 10 749 9 711 8 672 6 742 8 996 8 472 10 177 11 207 10 525 9 998 12 124 9 606 9 732

51 316 52 972 58 094 58 743 48 438 51 400 53 993 54 784 58 008 50 615 59 620 58 767 54 280 54 695

49 688 49 917 57 263 55 059 48 438 51 403 50 889 50 375 54 141 48 201 56 787 58 435 51 304 52 453

2 484 8 204 4 125 4 856 2 972 5 570 4 074 6 372 7 901 5 915 7 457 6 022 5 544 5 500

2 435 8 117 4 076 4 654 2 967 5 570 4 017 6 132 7 759 5 821 7 329 5 961 5 388 5 402

3 074 10 455 4 967 5 764 3 453 6 752 4 887 7 986 9 964 7 567 9 050 7 599 6 821 6 795

3 013 10 344 4 909 5 524 3 447 6 751 4 819 7 684 9 784 7 447 8 895 7 522 6 629 6 674

169 265 .. 115 233 384 179 270 185 190 233 277 265 230

12 504 19 875 13 751 14 223 9 947 14 949 13 241 17 710 20 094 17 157 18 187 18 492 15 972 15 854

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

158

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Södermanlands län Eskilstuna 93,3 Flen 92,9 Gnesta 94,7 Katrineholm 97,9 Nyköping 91,7 Oxelösund 93,4 Strängnäs 88,7 Trosa 92,3 Vingåker 97,3 Länet 93,6

82,1 78,1 82,4 79,7 79,6 76,7 82,3 83,1 79,5 80,4

12,4 15,5 12,5 13,5 14,5 17,7 12,8 12,2 14,2 13,9

5,5 6,4 5,1 6,8 5,9 5,6 5,0 4,7 6,3 5,7

0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

3,2 5,0 2,4 3,2 3,0 3,3 3,4 3,0 2,3 3,2

19,5 31,8 16,0 19,0 21,4 21,6 25,3 22,3 16,6 21,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 0,1

1,7 0,9 1,4 1,7 1,5 0,6 1,8 1,0 1,5 1,3

14,8 9,2 16,7 15,4 16,2 4,8 17,8 16,1 15,2 14,0

0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7

Östergötlands län Boxholm 93,2 Finspång 94,5 Kinda 96,1 Linköping 61,1 Mjölby 90,0 Motala 96,0 Norrköping 81,3 Söderköping 86,7 Vadstena 94,6 Valdemarsvik 95,8 Ydre 95,2 Åtvidaberg 86,3 Ödeshög 96,9 Länet 89,8

79,3 78,4 78,3 83,8 80,9 81,0 82,7 81,7 75,7 77,4 76,8 78,7 78,7 79,5

14,1 15,1 15,2 11,0 13,0 13,2 11,9 13,1 16,2 15,9 16,1 15,0 14,4 14,2

6,6 6,4 6,5 5,2 6,0 5,9 5,4 5,2 8,1 6,7 7,1 6,3 6,9 6,3

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2

4,5 3,6 3,5 5,0 3,2 2,9 4,4 1,8 3,7 2,5 4,3 3,0 3,6 3,5

22,5 21,2 30,3 26,9 17,3 17,2 25,4 16,9 30,2 12,3 32,6 17,6 18,9 22,2

0,0 .. .. 0,1 0,0 0,1 0,1 .. .. .. 0,1 .. 0,0 0,1

1,6 1,2 1,0 2,1 1,2 1,7 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,0 1,4

10,1 13,7 13,0 19,3 18,5 18,1 12,0 19,4 14,3 20,6 21,0 16,8 18,9 16,6

0,6 0,8 0,9 0,7 1,0 0,8 1,0 1,0 0,6 1,1 0,2 0,5 0,8 0,8

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

80,8 78,5 83,0 84,2 86,1 82,5 83,4 79,8 79,3 78,2 82,4 79,3 81,3 81,4

12,9 14,3 11,8 10,9 10,5 12,0 11,4 13,0 13,8 14,9 11,6 14,2 12,8 12,6

6,3 7,2 5,2 4,8 3,5 5,5 5,2 7,2 6,9 7,0 6,0 6,5 6,0 5,9

0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2

2,4 3,7 5,3 4,7 2,8 3,0 2,6 4,9 2,9 3,3 2,9 2,9 5,2 3,6

15,5 21,9 26,8 22,9 16,8 18,7 18,5 25,1 15,8 21,5 15,6 13,9 27,3 20,0

0,1 .. 0,0 .. .. 0,1 .. 0,2 0,0 0,0 .. 0,1 0,0 0,1

1,1 1,0 2,6 1,2 1,4 2,0 1,2 1,7 1,3 1,1 1,1 2,0 2,6 1,6

13,3 10,9 21,0 14,8 19,8 17,0 12,0 14,4 17,2 12,5 17,4 17,9 21,3 16,1

0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7

97,3 97,2 89,8 98,7 72,9 96,0 92,5 98,0 99,3 96,1 96,0 97,3 96,8 94,5

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

159

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

17 115 16 983 18 555 16 823 19 849 20 142 16 243 16 154 17 733

10 695 12 885 11 396 12 483 14 333 15 045 10 022 12 438 12 412

10 199 11 997 10 832 12 483 13 565 14 339 9 302 12 436 11 894

55 274 64 423 57 109 56 187 57 736 67 242 61 007 61 325 60 038

52 708 59 983 54 279 56 187 54 643 64 085 56 622 61 313 57 477

6 233 3 840 6 887 4 204 5 326 4 896 6 027 3 609 5 128

6 138 3 777 6 713 4 148 5 243 4 774 5 943 3 505 5 030

7 729 4 800 8 604 5 405 7 085 6 307 7 211 4 527 6 459

7 611 4 721 8 386 5 333 6 975 6 150 7 111 4 397 6 335

187 258 271 135 190 201 195 107 193

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

20 818 18 235 19 365 20 634 17 353 17 031 15 476 18 471 19 021 18 365 15 348 17 374 18 124

15 215 .. 12 263 14 724 10 724 10 941 10 073 12 140 14 128 13 933 10 380 11 428 12 359

14 404 .. 11 841 14 411 10 139 10 909 9 635 12 011 13 644 13 326 10 123 10 803 11 932

57 123 .. 52 278 62 288 61 347 51 169 47 860 54 037 68 897 60 750 50 675 50 600 56 093

54 081 .. 50 480 60 966 57 996 51 021 45 779 53 462 66 535 58 100 49 422 47 835 54 152

5 438 .. 6 905 5 729 6 457 5 981 5 149 6 171 4 784 4 217 4 863 5 853 5 595

5 282 .. 6 881 5 729 6 290 5 873 5 146 6 164 4 638 4 213 4 763 5 673 5 514

7 412 .. 9 022 7 502 7 824 7 607 6 521 7 959 6 019 5 472 6 116 7 561 7 183

7 200 .. 8 990 7 502 7 622 7 470 6 518 7 950 5 834 5 467 5 990 7 328 7 079

165 .. 197 181 172 109 254 160 108 215 105 93 160

Gotlands län Gotland Länet

16 242 16 242

9 108 9 108

8 594 8 594

46 793 46 793

44 152 44 152

6 833 6 833

6 738 6 738

8 485 8 485

8 366 8 366

300 300

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

17 265 16 206 17 523 15 344 17 130 16 693

10 170 11 641 10 030 9 563 12 029 10 687

9 750 10 923 9 425 9 321 11 450 10 174

47 162 61 374 44 156 45 560 55 421 50 735

45 214 57 587 41 492 44 408 52 754 48 291

6 967 4 405 7 391 5 611 4 965 5 868

6 822 4 281 7 234 5 560 4 864 5 752

8 883 5 436 9 564 7 102 6 342 7 465

8 698 5 283 9 360 7 037 6 212 7 318

128 160 101 170 136 139

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

160

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

99,0 95,0 95,5 96,5 95,7 93,0 94,5 97,6 95,9

80,7 80,0 80,0 77,8 75,2 77,6 83,6 79,7 79,3

13,2 13,3 13,7 15,2 16,3 14,7 11,5 13,5 13,9

6,2 6,7 6,2 7,1 8,5 7,7 4,9 6,8 6,8

0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2

3,6 3,3 4,4 2,5 3,5 3,9 2,5 5,8 3,7

18,7 27,4 30,7 17,6 19,2 22,4 14,9 27,3 22,3

.. .. 0,1 0,1 .. .. 0,1 .. 0,1

1,3 1,4 1,5 2,0 1,8 1,4 2,1 1,6 1,6

14,7 16,4 15,1 16,3 17,7 15,7 20,0 16,6 16,6

0,7 0,5 0,9 0,8 1,0 0,5 0,8 0,5 0,7

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

88,1 95,0 93,8 99,9 94,5 95,6 96,2 97,0 97,2 98,0 95,7 91,2 95,2

73,4 76,7 76,5 76,4 82,5 78,6 79,0 77,5 79,5 77,1 79,5 77,4 77,8

18,5 15,8 16,1 15,7 11,9 15,3 15,1 15,8 14,4 15,3 14,2 15,7 15,3

8,2 7,5 7,4 7,9 5,6 6,1 5,9 6,7 6,1 7,6 6,3 6,9 6,8

0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2

5,6 3,2 4,2 3,6 5,3 2,5 3,2 3,7 3,8 6,2 4,1 3,0 4,0

28,5 20,7 28,9 22,2 25,4 19,6 19,3 28,4 22,2 32,3 25,4 19,7 24,4

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 .. 0,0 .. 0,0 .. 0,2 0,0

1,5 1,1 1,2 1,3 1,6 1,5 0,7 1,3 1,5 1,6 1,0 2,2 1,4

12,5 10,8 10,7 18,4 14,9 16,6 10,8 14,1 12,2 16,9 11,2 17,4 13,9

0,9 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9

Gotlands län Gotland Länet

86,9 86,9

80,5 80,5

13,7 13,7

5,7 5,7

0,2 0,2

3,4 3,4

21,4 21,4

0,1 0,1

1,8 1,8

17,1 17,1

0,8 0,8

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

96,4 95,8 96,6 95,8 96,7 96,3

78,4 81,0 77,3 79,0 78,3 78,8

15,5 13,0 16,3 15,0 15,5 15,1

6,1 6,0 6,4 6,0 6,2 6,1

0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2

4,0 3,9 4,8 3,2 4,4 4,0

25,5 19,3 24,9 18,7 25,1 22,7

.. 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

1,6 2,1 1,9 1,9 2,7 2,1

11,7 16,6 17,3 14,8 16,1 15,3

1,0 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

161

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

12 449 14 407 11 696 14 919 14 800 11 741 15 631 13 713 13 601 13 127 14 418 15 945 10 525 15 338 8 964 13 252 13 225 15 461 13 765 18 823 12 642 12 506 8 120 12 327 9 705 16 394 12 674 9 333 14 332 11 386 15 465 15 427 16 613 13 415

7 508 10 429 8 331 11 126 8 294 8 196 10 654 9 363 8 615 9 490 10 001 10 197 5 914 9 956 6 733 8 316 7 686 12 799 10 195 13 074 8 854 8 558 5 659 8 428 6 848 12 223 8 518 6 059 10 389 7 452 10 649 10 683 11 757 9 180

7 051 9 951 7 902 11 019 7 700 7 876 10 208 9 360 7 880 9 125 9 615 9 721 5 548 9 638 6 529 7 900 7 426 12 190 9 703 13 066 8 381 7 989 5 348 7 987 6 601 11 591 8 149 5 700 10 378 7 452 10 084 10 018 11 233 8 798

45 785 51 492 50 648 43 881 49 514 46 481 52 796 43 762 44 919 54 241 51 590 54 136 41 153 53 329 36 585 62 059 47 306 59 484 52 609 49 453 47 400 52 250 37 009 52 274 49 538 56 542 44 973 35 268 45 392 47 925 52 648 51 183 59 484 49 185

42 996 49 133 48 036 43 461 45 970 44 667 50 589 43 745 41 087 52 154 49 599 51 606 38 608 51 626 35 476 58 955 45 707 56 654 50 067 49 424 44 867 48 780 34 974 49 541 47 754 53 618 43 025 33 178 45 345 47 925 49 851 47 996 56 835 47 068

4 781 3 865 3 192 3 565 6 279 3 259 4 764 4 089 4 879 3 495 4 281 5 348 4 406 5 121 2 073 4 748 5 262 2 495 3 336 5 440 3 675 3 812 2 329 3 638 2 690 3 964 4 000 3 036 3 715 3 776 4 669 4 745 4 616 4 041

4 728 3 791 3 091 3 564 6 139 3 208 4 615 4 089 4 767 3 430 4 204 5 283 4 172 5 035 2 035 4 598 5 042 2 446 3 270 5 364 3 577 3 733 2 261 3 569 2 610 3 878 3 889 2 989 3 715 3 708 4 553 4 665 4 577 3 957

5 719 4 846 3 820 4 776 7 542 3 957 5 969 5 202 6 037 4 236 5 310 6 589 5 145 6 297 2 541 5 483 6 283 3 179 4 138 7 395 4 519 4 558 2 749 4 337 3 121 5 057 4 934 3 666 4 818 4 471 5 853 5 997 5 753 4 979

5 656 4 754 3 700 4 774 7 374 3 895 5 782 5 202 5 898 4 157 5 215 6 509 4 872 6 191 2 494 5 310 6 020 3 116 4 056 7 292 4 399 4 464 2 669 4 255 3 029 4 948 4 798 3 609 4 818 4 391 5 708 5 895 5 704 4 877

160 114 173 228 227 286 213 261 107 143 136 400 205 260 158 188 277 167 234 309 113 137 132 261 168 207 157 238 228 158 146 .. 240 195

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

16 348 15 370 16 149 11 455 14 432 13 341 14 515

9 627 9 683 11 896 7 713 8 672 9 376 9 495

9 327 9 340 11 303 7 700 8 654 8 964 9 215

47 017 52 580 59 319 49 387 43 144 49 465 50 152

45 551 50 719 56 360 49 300 43 056 47 294 48 713

6 600 5 274 4 036 3 558 5 581 3 784 4 806

6 465 5 106 3 976 3 556 5 581 3 690 4 729

8 300 6 465 5 049 4 216 6 985 4 669 5 947

8 130 6 258 4 974 4 214 6 985 4 553 5 852

120 413 217 184 179 181 216

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

162

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

90,6 96,9 90,9 95,4 94,6 89,6 84,7 92,0 94,5 93,6 96,6 91,8 94,5 95,9 67,7 92,2 83,1 94,8 85,1 90,0 95,3 91,9 89,7 93,6 97,2 96,2 93,3 64,1 79,4 94,8 86,5 94,3 89,5 90,3

83,6 79,7 83,6 74,6 83,2 82,4 79,8 78,6 80,8 82,5 80,6 81,2 85,6 81,3 81,6 86,6 83,8 78,5 80,6 73,6 81,3 83,6 84,7 83,9 86,2 78,4 81,1 82,8 77,1 84,5 79,8 79,1 80,2 81,4

11,9 14,3 12,4 17,4 11,6 12,1 13,7 15,0 12,9 12,2 13,3 13,0 10,5 12,9 14,0 9,4 10,7 14,6 14,2 18,3 13,5 11,9 12,3 11,0 10,5 15,2 13,4 13,1 15,8 11,1 13,6 14,2 13,4 13,1

4,5 6,0 4,0 7,9 5,1 5,5 6,5 6,4 6,3 5,3 6,1 5,8 3,9 5,8 4,4 4,0 5,6 6,9 5,2 8,1 5,2 4,5 2,9 5,2 3,3 6,4 5,5 4,1 7,1 4,5 6,6 6,7 6,4 5,5

0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

4,2 2,3 3,8 2,1 3,1 4,0 4,2 1,9 2,0 2,9 3,4 3,8 3,9 3,2 2,5 2,8 4,3 6,5 3,3 2,3 2,7 4,7 4,5 5,3 3,2 3,7 2,3 4,0 2,9 2,5 3,6 2,8 3,0 3,4

24,1 15,5 22,0 16,9 19,0 23,6 26,3 17,7 14,3 17,7 22,7 19,9 30,7 21,9 23,5 18,4 23,0 31,4 14,8 18,0 19,3 29,6 29,5 26,2 24,1 16,6 19,9 32,8 19,0 19,2 19,9 25,6 19,6 21,9

0,0 .. 0,2 .. 0,1 .. 0,1 0,0 0,0 .. .. 0,0 0,1 .. .. 0,0 .. .. .. 0,1 .. .. 0,0 0,0 .. .. 0,1 0,1 0,0 .. 0,0 .. .. 0,1

1,4 1,1 1,5 0,4 1,9 1,5 1,6 1,6 1,2 0,9 1,4 1,6 1,5 1,6 0,8 1,3 1,5 1,6 1,1 1,2 1,0 1,3 0,8 1,0 1,2 1,4 1,0 1,3 1,0 1,5 0,9 1,2 1,4 1,3

14,4 12,6 15,6 9,5 14,2 12,3 16,2 15,8 12,4 12,5 10,5 16,7 18,8 14,3 14,3 15,7 11,8 16,7 15,9 14,7 17,0 16,1 17,1 10,6 12,7 16,6 11,5 15,3 12,7 11,3 15,2 12,1 10,9 14,0

0,5 0,6 0,6 0,5 0,9 0,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,7 0,7 0,4 0,5 1,5 0,2 0,7 0,8 0,6

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

89,2 93,8 96,6 86,6 75,8 88,2 88,4

79,5 81,6 79,9 84,4 79,9 81,0 81,1

14,1 12,7 13,2 11,6 13,6 13,2 13,0

6,4 5,8 6,9 4,0 6,5 5,8 5,9

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

3,7 3,0 2,8 3,0 2,4 3,1 3,0

23,4 17,9 18,5 19,5 18,7 23,8 20,3

.. .. .. 0,0 0,1 0,1 0,1

1,2 2,0 1,6 1,5 2,1 1,5 1,6

14,3 19,3 15,1 18,5 20,3 16,7 17,4

0,9 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

163

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

Västra Götalands län Ale 12 582 Alingsås 19 138 Bengtsfors 18 008 Bollebygd 11 417 Borås 16 519 Dals-Ed 18 342 Essunga 16 359 Falköping 17 939 Färgelanda 15 677 Grästorp 19 903 Gullspång 19 415 Göteborg 14 783 Götene 14 877 Herrljunga 16 734 Hjo 17 949 Härryda 11 509 Karlsborg 18 953 Kungälv 12 179 Lerum 11 951 Lidköping 17 109 Lilla Edet 14 195 Lysekil 18 610 Mariestad 16 482 Mark 16 012 Mellerud 22 132 Munkedal 18 756 Mölndal 14 433 Orust 14 456 Partille 12 467 Skara 16 977 Skövde 15 518 Sotenäs 21 048 Stenungsund 11 403 Strömstad 16 583 Svenljunga 18 242 Tanum 16 550 Tibro 17 253 Tidaholm 16 522 Tjörn 13 656 Tranemo 15 754 Trollhättan 15 670 Töreboda 19 782 Uddevalla 18 049

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

7 422 11 242 13 181 8 081 10 285 13 507 13 375 12 100 12 756 13 416 13 612 8 704 8 932 12 759 11 685 6 034 13 981 7 705 7 280 11 550 8 548 12 764 10 982 11 847 13 716 13 607 8 799 9 724 7 829 11 406 9 641 16 089 7 048 11 419 12 198 12 537 11 550 11 944 9 454 12 214 10 205 12 112 11 650

6 810 10 714 12 477 8 081 9 829 12 553 12 632 11 525 12 579 13 414 12 754 8 214 8 637 12 187 11 346 5 758 13 243 7 380 6 902 10 983 8 154 12 021 10 982 11 824 13 070 12 988 8 174 9 184 7 466 10 696 9 173 15 234 6 679 11 414 12 113 12 035 11 020 11 316 8 877 11 314 9 580 11 592 11 028

51 414 61 958 52 834 52 339 57 150 65 110 65 859 58 083 62 309 69 166 58 055 59 368 47 693 66 024 56 587 46 125 59 632 44 933 49 809 60 763 52 296 55 358 51 281 61 483 57 241 63 782 59 878 46 642 52 316 60 728 55 583 65 112 45 852 56 332 60 939 55 891 55 430 57 873 48 552 60 785 59 291 58 327 60 424

47 173 59 050 50 014 52 339 54 618 60 514 62 201 55 320 61 445 69 157 54 395 56 028 46 120 63 065 54 948 44 014 56 486 43 038 47 222 57 778 49 887 52 133 51 280 61 365 54 548 60 878 55 625 44 053 49 888 56 948 52 886 61 655 43 452 56 306 60 513 53 651 52 888 54 830 45 585 56 304 55 661 55 824 57 197

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

4 935 7 823 4 639 3 052 5 743 4 698 2 904 5 769 2 629 6 342 5 563 5 680 5 769 3 676 6 141 5 329 4 672 4 302 4 486 5 217 5 412 5 683 5 152 3 890 8 207 4 958 5 400 4 570 4 440 5 290 5 708 4 670 4 201 4 980 5 875 3 810 5 608 4 524 4 066 3 403 5 296 7 586 6 264

4 833 7 649 4 581 3 042 5 571 4 632 2 904 5 713 2 597 6 308 5 448 5 567 5 719 3 650 6 051 5 234 4 629 4 210 4 388 5 177 5 351 5 547 5 025 3 803 8 073 4 884 5 355 4 559 4 373 5 142 5 643 4 611 4 116 4 958 5 822 3 746 5 455 4 493 3 997 3 305 5 149 7 500 6 110

5 767 9 558 6 181 3 609 7 003 5 928 3 644 7 287 3 306 7 868 7 267 6 656 7 098 4 557 7 739 6 131 6 102 5 192 5 254 6 441 6 469 7 386 6 556 4 819 10 793 6 303 6 330 5 774 5 221 6 513 6 906 6 203 4 964 6 246 7 345 4 912 7 085 5 701 5 050 4 259 6 397 9 574 7 760

5 648 9 344 6 104 3 598 6 794 5 844 3 644 7 216 3 265 7 826 7 117 6 523 7 037 4 524 7 626 6 022 6 047 5 081 5 139 6 392 6 396 7 209 6 394 4 711 10 617 6 208 6 277 5 760 5 142 6 331 6 827 6 124 4 864 6 219 7 279 4 829 6 891 5 661 4 963 4 136 6 220 9 465 7 569

Färdtjänst, m m, kr/inv.

225 73 188 284 492 137 80 69 292 146 240 399 176 298 123 146 300 172 184 342 235 163 348 275 209 191 234 162 198 281 169 289 154 184 169 202 95 54 135 137 169 84 135

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

164

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Västra Götalands län Ale 91,8 Alingsås 95,3 Bengtsfors 95,8 Bollebygd 91,6 Borås 92,0 Dals-Ed 95,8 Essunga 94,1 Falköping 95,5 Färgelanda 96,6 Grästorp 96,2 Gullspång 93,7 Göteborg 83,0 Götene 97,7 Herrljunga 96,2 Hjo 98,7 Härryda 92,6 Karlsborg 94,7 Kungälv 94,3 Lerum 80,5 Lidköping 98,0 Lilla Edet 84,7 Lysekil 96,0 Mariestad 97,0 Mark 98,6 Mellerud 95,5 Munkedal 96,1 Mölndal 87,2 Orust 97,2 Partille 96,7 Skara 97,2 Skövde 88,6 Sotenäs 97,9 Stenungsund 93,1 Strömstad 98,9 Svenljunga 95,4 Tanum 96,5 Tibro 97,0 Tidaholm 95,6 Tjörn 97,0 Tranemo 97,2 Trollhättan 96,1 Töreboda 97,8 Uddevalla 97,2

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

85,6 81,9 75,1 84,6 82,0 79,3 79,7 79,2 79,5 80,6 76,6 85,3 81,3 80,7 79,4 86,9 76,6 82,9 85,4 81,0 83,7 76,9 78,6 80,7 76,0 78,7 85,3 79,2 85,0 81,2 82,7 75,3 84,6 79,7 80,0 77,6 79,2 79,4 80,5 79,9 82,8 79,2 80,7

10,9 12,5 16,6 11,4 12,3 14,6 14,2 14,1 14,7 13,1 16,8 9,7 13,4 13,0 14,2 9,9 15,7 12,7 11,2 13,0 11,9 16,0 15,3 13,0 16,9 15,2 10,4 15,1 10,6 12,8 12,1 16,4 11,6 14,1 13,6 15,4 14,9 14,6 14,2 13,8 11,7 14,1 13,3

3,5 5,7 8,4 4,1 5,7 6,2 6,1 6,8 5,8 6,3 6,7 4,9 5,3 6,4 6,4 3,2 7,7 4,5 3,4 6,0 4,5 7,0 6,1 6,3 7,1 6,2 4,3 5,8 4,3 6,0 5,3 8,3 3,7 6,2 6,4 7,0 5,9 6,1 5,3 6,3 5,6 6,7 6,0

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,2 0,1 0,1 .. 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

165

3,2 3,0 3,1 1,5 2,8 3,8 3,8 2,7 3,0 2,6 2,3 5,3 3,0 3,3 4,1 3,4 3,9 3,0 1,9 4,8 3,7 3,0 3,1 4,6 4,3 3,5 2,7 2,9 3,8 5,3 2,7 4,1 2,7 2,5 2,3 2,7 3,2 6,9 1,4 2,4 3,0 2,7 3,0

18,5 19,4 18,1 15,7 19,7 15,7 14,7 14,7 14,2 15,8 14,4 26,2 20,2 21,3 28,1 23,1 29,3 19,9 11,5 26,0 20,4 20,4 21,8 29,5 19,4 21,0 17,0 19,3 23,0 27,8 21,1 22,3 23,5 17,2 14,2 18,2 20,1 32,8 12,8 19,4 17,6 19,8 18,1

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,1 .. .. .. .. .. .. .. 0,0 .. 0,0 0,1 .. 0,1 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 .. 0,1 0,1 0,0 .. 0,1 .. .. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 .. .. .. .. 0,1 .. 0,1 0,0 0,2

2,1 1,4 2,2 1,6 1,5 0,9 1,4 2,2 2,3 2,1 1,0 1,9 1,2 1,1 2,0 0,9 0,6 1,5 1,6 1,7 1,1 2,0 0,8 1,3 3,4 1,5 1,5 0,8 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 2,3 2,5 0,8 2,2

19,0 16,4 15,9 17,5 12,4 21,4 22,8 23,4 21,1 19,6 15,5 15,3 17,9 14,2 11,7 12,7 15,5 15,1 16,0 17,5 13,9 17,5 12,9 18,2 18,0 18,6 16,6 13,4 12,9 18,4 16,3 13,6 12,4 15,1 22,8 15,2 16,3 17,7 21,6 23,1 19,3 15,3 17,4

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,5 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 1,1 0,7 0,9 0,9 0,6 1,1 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 16 633 11 019 Vara 16 877 11 717 Vårgårda 16 555 11 180 Vänersborg 16 733 10 353 Åmål 19 720 13 187 Öckerö 13 606 8 337 Länet 16 367 11 034

10 763 11 582 10 708 9 674 12 172 7 958 10 547

54 413 56 021 69 961 52 882 56 180 46 933 56 796

53 149 55 377 67 004 49 413 51 857 44 800 54 283

5 409 4 867 5 188 6 180 6 343 4 889 5 127

5 325 4 865 5 157 6 012 6 309 4 801 5 049

6 783 6 155 6 174 7 684 8 288 5 945 6 371

6 677 6 151 6 138 7 475 8 244 5 838 6 273

205 293 187 200 190 380 206

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

15 765 15 021 22 140 16 804 17 092 22 047 17 310 13 818 14 183 16 342 23 296 16 121 18 804 18 420 20 871 19 736 17 985

.. 11 884 14 377 9 764 10 863 14 674 .. 8 029 8 758 11 025 15 465 10 660 12 218 11 669 15 277 13 709 12 027

.. 11 168 13 782 9 200 10 142 14 674 .. 7 641 8 430 10 909 15 104 10 643 11 742 11 519 14 420 13 154 11 609

.. 53 479 58 384 52 957 52 142 56 508 .. 45 371 48 947 50 462 57 753 50 977 57 334 50 112 60 647 65 067 54 296

.. 50 254 55 967 49 896 48 679 56 508 .. 43 182 47 115 49 932 56 405 50 895 55 098 49 468 57 245 62 433 52 362

.. 3 009 7 457 6 901 6 079 7 084 .. 5 549 5 284 5 141 7 633 5 113 6 455 6 591 5 463 5 868 5 973

.. 2 897 7 402 6 823 5 975 7 083 .. 5 393 5 201 4 988 7 572 5 113 6 272 6 581 5 367 5 767 5 888

.. 3 869 9 893 8 461 7 678 9 568 .. 6 742 6 435 6 578 10 424 6 465 8 203 8 591 7 303 7 434 7 689

.. 3 725 9 820 8 365 7 547 9 568 .. 6 553 6 334 6 382 10 341 6 465 7 971 8 578 7 174 7 306 7 580

.. 128 306 139 150 289 .. 241 142 177 198 348 131 160 131 159 193

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

18 733 18 340 16 850 20 299 18 907 13 942 21 081 14 168 16 615 19 532 16 925 14 278 17 472

13 100 13 358 10 987 5 218 13 969 8 892 14 158 10 573 11 047 14 938 11 083 8 945 11 356

12 690 12 656 10 361 5 210 13 098 8 557 13 208 10 234 11 044 13 981 10 440 8 938 10 868

58 997 61 813 57 040 20 032 63 597 53 458 59 550 58 807 54 749 58 445 53 726 55 179 54 616

57 148 58 565 53 790 20 004 59 630 51 447 55 553 56 918 54 734 54 702 50 611 55 139 52 353

5 442 4 656 5 590 .. 4 785 4 848 6 733 3 317 5 402 4 330 5 681 5 022 5 073

5 389 4 531 5 566 .. 4 688 4 719 6 674 3 245 5 400 4 158 5 673 5 018 5 005

6 995 5 940 6 924 .. 6 132 5 815 8 833 4 044 6 768 5 817 7 158 5 994 6 402

6 927 5 780 6 894 .. 6 007 5 661 8 756 3 956 6 765 5 585 7 147 5 989 6 315

191 326 272 .. 153 203 189 278 165 264 161 311 229

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

166

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 92,2 79,7 Vara 96,6 79,1 Vårgårda 94,4 84,0 Vänersborg 91,0 80,4 Åmål 96,8 76,5 Öckerö 91,5 82,2 Länet 94,5 80,7

13,5 13,9 11,3 13,9 15,7 12,6 13,5

6,7 7,0 4,7 5,7 7,8 5,1 5,8

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

2,8 3,7 3,8 2,2 2,5 2,3 3,2

19,3 20,4 20,0 13,6 15,0 18,5 19,8

.. .. .. 0,1 0,1 .. 0,1

1,4 1,3 1,6 1,8 2,1 1,2 1,5

15,6 14,3 20,8 16,5 17,9 13,7 16,9

0,8 1,2 2,8 0,2 0,9 0,7 0,8

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

96,3 96,7 96,1 98,4 97,5 95,7 96,1 85,7 94,8 94,6 97,3 93,6 97,2 87,6 98,2 98,9 95,3

78,3 77,8 75,4 81,6 79,2 74,0 84,6 82,3 82,1 78,2 73,2 79,1 78,7 76,7 74,8 78,9 78,4

14,7 15,2 16,3 13,6 15,1 18,3 11,5 12,4 12,7 15,1 18,3 14,4 14,4 16,3 16,8 14,3 15,0

6,9 7,0 8,3 4,8 5,7 7,7 3,9 5,3 5,1 6,8 8,5 6,5 6,9 7,0 8,4 6,7 6,6

0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 .. 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

3,1 2,9 5,5 2,2 3,3 3,8 3,5 3,5 4,1 4,9 3,2 3,1 4,0 3,8 4,7 3,1 3,7

19,5 22,2 25,3 13,2 19,5 25,1 22,7 22,4 24,5 31,2 13,7 25,9 20,3 23,3 18,9 18,7 21,6

0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 .. .. 0,1 .. 0,2 0,0 0,0 0,1 .. .. .. 0,1

2,0 1,4 1,1 1,9 0,9 1,0 1,8 1,4 1,2 1,8 1,8 1,7 1,9 1,5 1,8 1,2 1,5

15,3 12,5 14,4 21,3 16,4 10,7 17,7 11,4 10,2 15,0 17,0 11,9 14,7 14,0 15,1 15,7 14,6

0,8 0,6 1,1 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,6 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

91,8 91,9 94,6 98,5 90,4 96,8 92,8 95,6 94,0 95,4 92,1 93,2 93,9

77,8 78,4 80,7 74,0 78,0 83,4 76,2 82,0 79,8 74,4 79,4 83,8 79,0

15,7 15,0 13,3 18,6 15,0 11,3 16,3 12,8 14,0 18,0 14,8 10,9 14,6

6,5 6,6 6,0 7,4 7,0 5,4 7,5 5,2 6,2 7,5 5,8 5,4 6,4

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

3,2 2,9 2,5 1,1 2,9 3,6 4,1 3,4 2,8 1,9 3,0 3,9 2,9

20,5 16,9 15,0 12,6 17,5 23,3 26,5 22,5 14,9 13,0 21,5 26,0 19,2

.. 0,0 0,0 0,1 0,1 .. 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1

1,7 1,2 1,9 2,2 2,3 1,2 1,2 0,8 2,1 3,3 1,7 1,1 1,7

18,3 13,3 13,7 22,2 21,1 9,9 12,7 9,8 20,4 24,6 16,9 10,2 16,1

0,7 0,7 0,6 1,0 0,8 0,8 0,9 0,6 0,9 0,7 1,0 0,9 0,8

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

167

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västmanlands län Arboga 15 072 Fagersta 17 487 Hallstahammar 17 510 Kungsör 17 795 Köping 17 100 Norberg 17 212 Sala 13 874 Skinnskatteberg 14 189 Surahammar 13 784 Västerås 11 843 Länet 15 586

11 186 11 822 11 051 9 371 11 566 11 809 9 799 11 821 9 146 7 475 10 505

10 318 11 497 10 621 8 790 10 904 11 182 9 798 11 315 8 731 7 462 10 062

51 355 51 330 52 397 48 872 56 628 56 771 49 184 54 575 47 818 43 440 51 237

47 371 49 916 50 361 45 839 53 387 53 754 49 180 52 240 45 647 43 365 49 106

3 686 5 490 6 139 8 227 5 417 5 300 3 879 2 232 4 480 4 062 4 891

3 601 5 340 5 977 7 926 5 363 5 241 3 877 2 232 4 410 4 052 4 802

4 712 7 133 7 780 10 179 6 807 6 692 4 844 2 849 5 539 4 906 6 144

4 604 6 938 7 574 9 807 6 739 6 617 4 842 2 849 5 453 4 894 6 031

200 175 320 197 117 102 196 136 158 306 191

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

17 889 16 317 15 573 17 715 19 937 16 069 20 539 19 780 17 868 17 516 22 107 14 162 15 756 19 865 21 103 18 146

10 989 8 918 9 751 11 973 11 017 11 317 13 692 13 829 11 958 13 046 15 815 9 351 9 849 14 158 16 043 12 114

10 231 8 692 9 367 11 522 10 897 10 740 13 283 13 220 11 391 12 427 15 029 9 337 9 605 14 158 15 372 11 685

50 559 50 431 55 297 62 727 51 899 51 142 59 386 62 916 57 613 60 190 61 711 44 199 51 369 61 235 66 576 56 483

47 069 49 150 53 119 60 361 51 336 48 534 57 613 60 146 54 878 57 332 58 646 44 131 50 096 61 235 63 794 54 496

6 793 7 291 5 673 5 502 8 737 4 566 6 636 5 739 5 724 4 283 6 068 4 655 5 726 5 521 4 893 5 854

6 615 7 217 5 594 5 457 8 630 4 547 6 603 5 639 5 576 4 217 5 934 4 590 5 696 5 521 4 822 5 777

8 680 8 857 6 888 6 800 11 092 5 863 8 624 7 356 7 224 5 469 8 159 5 905 7 084 7 182 6 446 7 442

8 452 8 768 6 792 6 744 10 955 5 839 8 581 7 227 7 037 5 384 7 979 5 822 7 047 7 182 6 353 7 344

107 108 148 239 183 187 211 212 185 186 224 155 182 185 167 179

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

16 572 14 962 20 971 16 484 20 825 20 203 18 061 16 474 16 744 18 296 17 959

10 885 9 058 12 896 9 718 14 629 13 104 13 896 12 812 10 909 11 168 11 908

10 882 8 663 12 514 9 718 14 229 12 498 13 009 12 805 10 338 10 562 11 522

49 439 50 960 55 781 48 673 64 529 62 299 63 489 57 854 53 074 49 866 55 596

49 429 48 739 54 127 48 670 62 764 59 421 59 434 57 823 50 293 47 157 53 785

5 544 5 695 7 846 6 567 6 027 6 855 4 026 3 596 5 612 6 898 5 867

5 496 5 595 7 746 6 506 5 951 6 790 3 952 3 595 5 553 6 684 5 787

7 109 6 926 10 205 8 205 7 794 8 681 5 154 4 619 7 064 8 888 7 465

7 047 6 804 10 075 8 129 7 695 8 598 5 059 4 617 6 990 8 613 7 362

143 209 229 199 169 245 139 66 223 230 185

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

168

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Länet

81,3 98,3 91,4 94,6 97,5 99,0 95,8 96,3 95,3 76,9 92,6

78,2 77,0 78,9 80,8 79,6 79,2 80,1 78,3 80,9 82,8 79,6

15,1 16,0 15,1 13,7 14,0 14,2 13,7 16,1 14,5 12,2 14,5

6,7 7,1 6,0 5,4 6,4 6,6 6,2 5,5 4,7 5,0 6,0

0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

3,3 3,2 3,0 3,5 3,7 5,4 2,4 3,0 1,8 3,7 3,3

22,4 16,8 19,1 17,5 21,6 26,1 14,7 18,5 17,6 22,6 19,7

0,1 0,2 0,1 .. 0,1 0,0 0,1 0,1 .. 0,1 0,1

1,2 2,6 1,5 2,2 1,5 1,6 1,9 1,3 2,0 1,9 1,8

11,9 16,1 15,0 22,4 16,9 14,1 16,0 16,2 18,7 16,7 16,4

0,6 0,9 1,1 1,1 0,7 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

95,7 95,3 98,1 94,0 96,8 96,9 94,7 94,7 87,7 93,0 95,1 93,0 95,2 93,4 96,4 94,7

78,3 82,3 82,4 80,9 78,8 77,9 76,9 78,0 79,2 78,3 74,4 78,8 80,8 76,9 75,9 78,7

15,1 12,4 12,2 13,2 14,9 14,9 15,3 15,3 14,2 15,3 17,0 15,8 13,3 15,9 16,2 14,7

6,6 5,3 5,5 5,8 6,4 7,2 7,8 6,7 6,5 6,4 8,6 5,4 5,9 7,2 7,9 6,6

0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3

3,2 4,8 4,2 3,9 5,9 3,0 4,0 3,3 4,5 2,7 4,5 2,6 3,8 3,7 5,7 4,0

19,9 29,8 26,3 20,1 36,9 17,8 21,1 19,1 26,7 15,3 33,2 14,9 26,2 28,2 29,7 24,3

0,1 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 0,2 0,0 0,0 .. .. 0,1 .. .. .. 0,1

2,6 1,6 1,0 1,3 0,8 1,6 1,5 1,8 1,0 1,6 1,6 2,4 0,8 3,4 1,7 1,6

17,2 11,1 11,4 15,9 13,7 15,6 16,3 18,4 9,0 16,6 15,9 19,2 10,8 23,1 14,9 15,3

0,7 1,0 0,7 0,7 1,0 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

95,7 85,9 98,0 91,9 94,7 95,8 98,2 98,8 97,4 98,0 95,4

78,0 82,2 76,9 80,0 77,3 79,0 78,1 77,9 79,4 77,6 78,6

15,2 12,6 15,7 14,0 15,4 14,8 14,6 14,9 14,5 15,7 14,7

6,8 5,2 7,4 5,9 7,3 6,2 7,3 7,3 6,0 6,7 6,6

0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3

3,3 5,5 3,1 3,4 3,1 3,9 5,9 5,1 4,2 3,5 4,1

22,8 31,1 19,1 18,7 20,6 24,7 23,7 35,5 21,8 17,7 23,6

0,1 .. 0,1 .. .. 0,0 0,0 0,1 .. 0,0 0,1

1,6 1,2 3,0 1,9 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 2,4 1,8

12,9 12,3 18,9 18,5 18,1 16,1 14,5 14,8 16,8 17,7 16,0

0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,1 0,7

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

169

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

8a

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

Västernorrlands län Härnösand 17 154 Kramfors 22 562 Sollefteå 23 758 Sundsvall 16 200 Timrå 17 119 Ånge 22 541 Örnsköldsvik 18 259 Länet 19 656

10 958 15 565 17 014 10 139 11 700 16 530 12 411 13 474

10 276 15 195 16 628 9 766 11 155 16 264 11 891 13 025

51 586 64 366 69 532 54 211 62 894 67 584 59 091 61 323

48 375 62 833 67 956 52 212 59 962 66 494 56 616 59 206

6 038 6 767 6 341 5 930 5 250 5 843 5 722 5 984

5 789 6 611 6 203 5 811 5 129 5 786 5 603 5 847

7 666 8 925 8 395 7 295 6 450 7 735 7 244 7 673

7 350 8 719 8 212 7 148 6 301 7 659 7 093 7 497

158 230 403 130 168 168 126 198

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

24 892 24 272 26 049 18 414 22 909 22 564 15 984 17 617 21 587

19 348 15 990 20 350 11 536 18 961 16 748 12 843 10 644 15 803

19 283 15 570 19 361 10 973 18 698 16 748 12 251 9 937 15 353

79 854 69 526 81 423 66 297 71 975 66 966 75 750 60 098 71 486

79 588 67 698 77 467 63 063 70 974 66 966 72 260 56 107 69 265

5 279 8 008 5 418 6 633 3 740 5 553 2 925 6 651 5 526

5 256 7 831 5 377 6 533 3 740 5 553 2 847 6 395 5 441

6 968 10 400 7 224 8 030 5 077 7 405 3 522 8 082 7 088

6 937 10 170 7 168 7 909 5 077 7 405 3 428 7 772 6 983

265 274 281 245 208 263 216 322 259

Västerbottens län Bjurholm 20 814 Dorotea 25 085 Lycksele 21 333 Malå 21 838 Nordmaling 22 386 Norsjö 25 222 Robertsfors 21 421 Skellefteå 18 432 Sorsele 27 806 Storuman 21 146 Umeå 13 565 Vilhelmina 24 555 Vindeln 24 720 Vännäs 21 804 Åsele 28 508 Länet 22 575

19 070 19 103 13 788 16 636 15 749 18 049 15 678 11 102 24 583 15 378 7 433 16 695 19 034 11 372 22 432 16 407

18 437 18 294 13 105 15 269 14 875 16 992 15 013 11 069 22 763 15 238 7 157 16 628 17 962 10 847 21 516 15 678

66 497 66 715 63 896 73 745 68 179 74 161 73 187 54 695 89 626 60 629 56 240 74 221 76 734 59 841 80 840 69 281

64 290 63 889 60 731 67 687 64 397 69 819 70 086 54 534 82 992 60 077 54 148 73 924 72 411 57 078 77 538 66 240

1 472 5 778 7 324 5 148 6 394 7 025 5 538 7 035 3 042 5 622 5 958 7 727 5 649 10 136 5 666 5 968

1 472 5 675 7 244 5 106 6 285 6 831 5 453 6 991 3 038 5 504 5 834 7 727 5 554 9 815 5 623 5 877

2 064 8 097 9 340 6 648 8 315 9 284 7 048 8 827 4 192 7 533 6 865 9 969 7 513 12 515 7 843 7 737

2 064 7 952 9 237 6 594 8 173 9 028 6 939 8 772 4 186 7 374 6 723 9 969 7 386 12 118 7 782 7 619

272 204 221 54 243 148 205 295 181 146 174 134 37 296 409 201

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

170

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Västernorrlands län Härnösand 96,9 Kramfors 96,4 Sollefteå 94,4 Sundsvall 99,0 Timrå 96,7 Ånge 99,1 Örnsköldsvik 98,2 Länet 97,2

78,8 75,8 75,5 81,3 81,4 75,5 79,0 78,2

15,0 16,6 16,5 13,5 13,5 16,5 14,8 15,2

6,2 7,6 7,9 5,2 5,1 7,9 6,2 6,6

0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3

3,3 4,4 6,4 3,7 5,0 4,8 4,2 4,5

20,6 25,2 36,8 20,7 17,1 21,5 25,1 23,8

.. .. .. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 2,4 2,0

16,2 15,3 15,4 17,4 16,8 15,4 17,2 16,3

1,2 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

95,9 93,8 96,0 94,0 95,4 91,6 94,8 83,0 93,1

75,8 77,0 75,0 82,6 73,7 75,0 83,0 82,3 78,0

16,0 15,5 16,7 12,1 18,0 16,9 11,6 12,0 14,8

8,3 7,5 8,3 5,3 8,3 8,1 5,4 5,7 7,1

0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3

6,4 4,6 4,5 3,7 5,5 4,5 4,9 6,0 5,0

31,2 22,1 20,4 19,6 28,4 23,6 25,6 33,0 25,5

0,0 .. 0,1 .. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

1,5 2,1 1,9 2,1 1,9 2,1 0,9 2,4 1,9

12,1 17,2 21,5 19,4 17,5 13,9 8,8 17,2 16,0

0,6 1,1 0,8 0,7 0,8 0,9 0,5 1,1 0,8

Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Länet

93,2 95,4 98,5 93,2 97,8 98,1 94,6 95,1 97,8 97,4 84,1 96,8 94,5 95,7 97,5 95,3

71,3 71,4 78,4 77,4 76,9 75,7 78,6 79,7 72,6 74,6 86,8 77,5 75,2 81,0 72,3 76,6

19,8 18,4 14,9 15,9 16,3 17,3 14,7 14,6 19,3 18,3 9,6 15,6 16,1 13,1 18,1 16,1

8,9 10,3 6,7 6,6 6,8 7,1 6,7 5,7 8,1 7,1 3,6 6,9 8,7 5,9 9,6 7,2

.. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,1 .. 0,2 0,2 0,2

5,1 3,1 3,3 4,9 3,4 5,2 4,4 4,5 3,1 2,7 4,4 4,4 4,1 4,8 2,9 4,0

16,8 20,8 19,2 22,6 16,7 19,7 23,5 24,3 21,0 18,4 23,4 17,4 18,9 18,2 21,0 20,1

.. .. .. .. .. 0,2 .. 0,0 0,0 .. 0,0 .. 0,1 .. 0,0 0,1

1,4 2,4 1,8 2,6 2,0 2,6 1,9 1,8 3,9 1,4 2,2 3,3 1,9 2,8 1,7 2,2

18,1 19,9 16,1 21,3 17,9 27,7 20,5 16,7 22,3 22,8 17,2 19,6 21,4 19,6 21,3 20,2

0,6 0,7 1,2 0,6 0,7 1,0 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,6 0,7 0,9

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

171

8a


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

Norrbottens län Arjeplog 21 780 Arvidsjaur 25 359 Boden 20 777 Gällivare 20 925 Haparanda 20 178 Jokkmokk 18 764 Kalix 18 137 Kiruna 19 291 Luleå 14 960 Pajala 28 882 Piteå 14 856 Älvsbyn 20 887 Överkalix 27 407 Övertorneå 24 360 Länet 21 183

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

17 874 16 863 12 063 14 754 11 069 13 696 12 432 13 210 8 999 20 683 9 297 13 485 19 391 15 535 14 239

17 295 15 857 11 405 14 099 11 069 13 076 12 188 12 779 8 640 19 525 9 294 12 911 18 552 14 995 13 692

71 059 67 964 62 571 68 435 52 667 59 566 54 909 71 601 54 389 68 441 51 571 60 392 68 581 59 793 62 281

68 757 63 910 59 154 65 400 52 667 56 868 53 831 69 264 52 222 64 607 51 555 57 822 65 614 57 714 59 956

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

3 792 8 370 8 464 5 987 8 911 4 932 5 564 5 732 5 837 7 965 5 420 7 266 7 906 8 374 6 752

3 792 8 290 8 280 5 820 8 889 4 821 5 540 5 629 5 760 7 960 5 414 7 266 7 772 8 374 6 686

5 067 11 132 10 485 7 632 11 282 6 405 7 193 7 028 6 994 11 415 6 612 9 355 11 023 11 314 8 781

5 067 11 026 10 258 7 419 11 254 6 260 7 162 6 902 6 902 11 407 6 604 9 355 10 835 11 314 8 697

Färdtjänst, m m, kr/inv.

113 126 250 184 198 136 141 349 125 233 140 136 110 450 192

8a

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

172

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Andel verksamhet i kommunal regi, %

94,2 100,0 98,5 94,5 91,0 98,9 94,9 97,2 98,0 98,7 97,8 97,8 98,2 97,6 97,0

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

74,8 75,2 80,7 78,4 79,0 77,0 77,4 81,6 83,5 69,8 82,0 77,7 71,7 74,0 77,3

17,4 17,5 13,6 16,3 15,8 16,1 16,7 14,2 12,4 22,4 13,3 16,1 20,5 18,7 16,5

7,7 7,3 5,6 5,2 5,2 6,8 5,9 4,2 4,2 7,9 4,7 6,2 7,8 7,2 6,2

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,3

4,6 5,0 3,9 3,2 3,2 1,6 3,3 5,0 3,0 3,4 4,0 2,6 7,1 5,9 4,0

24,7 28,4 18,5 14,6 15,5 8,4 21,9 25,5 16,7 18,8 20,0 26,2 28,4 22,8 20,7

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

.. .. 0,1 0,2 0,1 .. 0,0 0,1 0,1 .. 0,2 0,0 .. 0,1 0,1

2,0 2,5 2,2 2,7 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,6 3,6 2,5 2,4

16,3 20,1 18,5 19,0 24,6 13,5 17,8 15,0 17,9 19,9 19,3 14,7 27,7 22,8 19,1

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

0,4 1,2 1,1 0,5 1,1 0,6 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8

8a

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

173


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Äldre o handikappomsorg totalt, kr/inv.

Hela riket ovägt medelvärde 16 548

därav: Äldreoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 65–w år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Handikappoms. inkl. öppen verksamhet kr/inv. kr/ 0–64 år totalt exkl. totalt exkl. hyreshyres* intäkt.* * intäkt.*

Färdtjänst, m m, kr/inv.

11 061

10 625

55 054

52 866

5 257

5 175

6 585

6 482

191

22 196 18 693 16 617 16 530 15 729 14 410 14 609 13 624 13 783

17 285 13 011 11 239 11 012 10 182 9 025 8 975 8 318 8 408

16 526 12 471 10 786 10 641 9 823 8 681 8 585 8 074 8 035

68 393 59 170 55 006 53 797 51 947 50 748 52 414 52 220 56 339

65 392 56 712 52 774 51 905 50 037 48 770 50 157 50 679 53 820

4 706 5 318 5 177 5 327 5 356 5 245 5 480 4 984 5 103

4 656 5 243 5 106 5 244 5 254 5 148 5 386 4 916 4 967

6 313 6 830 6 531 6 735 6 667 6 391 6 613 5 931 6 009

6 245 6 734 6 441 6 630 6 540 6 273 6 499 5 850 5 848

205 210 192 192 190 140 155 323 272

13 783 11 631 15 080 14 587 22 185 17 073 16 342 Övr 12500–25000 17 567 Övr <12500 inv. 17 959

8 408 7 072 9 318 9 367 16 463 11 593 10 491 11 777 12 202

8 035 6 765 8 941 8 979 15 822 11 119 10 104 11 376 11 699

56 339 47 866 53 904 51 879 68 321 56 597 52 415 54 025 54 242

53 820 45 762 51 726 49 728 65 661 54 276 50 484 52 164 52 024

5 103 4 452 5 513 4 963 5 528 5 269 5 695 5 574 5 215

4 967 4 375 5 414 4 881 5 463 5 176 5 598 5 495 5 149

6 009 5 212 6 666 6 058 7 296 6 640 7 124 7 141 6 740

5 848 5 122 6 545 5 958 7 210 6 523 7 003 7 039 6 654

272 108 249 189 194 182 174 217 231

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 14 577 9 836 30,50–30,99 14 288 9 973 31,00–31,49 15 095 9 995 31,50–31,99 16 144 10 412 32,00–32,49 16 338 10 765 32,50–32,99 17 716 11 817 33,00–33,49 20 068 14 006 33,50–34,24 23 530 17 343

9 447 9 738 9 592 10 012 10 336 11 322 13 462 16 131

51 132 51 718 52 177 55 572 54 494 55 755 61 933 73 953

49 026 50 386 50 060 53 483 52 295 53 376 59 517 68 753

4 568 4 101 4 865 5 508 5 400 5 538 5 855 6 087

4 482 4 044 4 790 5 429 5 307 5 454 5 773 5 969

5 664 5 118 6 020 6 798 6 724 7 043 7 529 7 966

5 557 5 048 5 926 6 701 6 607 6 937 7 425 7 811

173 215 220 182 173 190 207 101

Skattesats till kommun 17,38–19,99 12 146 20,00–20,49 12 855 20,50–20,99 15 480 21,00–21,49 15 805 21,50–21,99 16 846 22,00–22,49 18 317 22,50–22,99 20 298 23,00–23,25 21 174

7 149 7 762 10 182 10 005 10 777 11 814 13 677 14 669

47 471 47 611 55 217 53 578 54 625 57 603 63 095 65 273

45 322 45 826 53 128 51 453 52 531 55 306 60 560 62 548

4 577 4 640 4 704 5 096 5 297 5 848 5 838 5 691

4 493 4 557 4 620 5 012 5 217 5 773 5 751 5 597

5 425 5 580 5 812 6 339 6 676 7 452 7 523 7 403

5 324 5 480 5 709 6 234 6 574 7 356 7 411 7 281

81 168 206 234 201 190 208 204

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25000 inv.

8a

7 487 8 047 10 559 10 427 11 207 12 300 14 253 15 279

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

174

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8a – Nyckeltal för äldre- och handikappomsorg 2007 Län Kommun

Andel verksamhet i kommunal regi, %

Folkmängd andel invånare i åldern, % 0–64 65–79 80–w år år år

Hemtjänst andel personer med hjälp i ordinärt boende efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Särskilda boendeformer andel personer i särskilda boendeformer efter ålder, % 0–64 65–79 80–w år år år

Andel personer m. LSSinsatser i åldern 0–64 år,%

Hela riket ovägt medelvärde

91,6

80,2

13,9

6,0

0,2

3,6

21,5

0,1

1,6

15,8

0,7

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

95,8 95,7 93,6 95,3 91,4 87,8 82,6 84,1 78,5

74,9 78,1 79,8 79,7 80,5 82,3 83,0 84,0 85,0

17,4 15,2 14,2 14,3 13,7 12,5 12,1 11,1 9,8

7,7 6,7 6,1 6,1 5,8 5,2 4,9 5,0 5,2

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4,1 3,6 3,4 3,7 3,5 3,6 3,7 4,0 4,7

17,2 15,7 15,8 16,9 16,6 17,1 17,4 18,0 17,8

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2,1 1,7 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 1,9

20,2 16,4 15,7 14,3 16,0 15,5 15,2 14,5 14,9

0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

78,5 78,8 89,0 93,3 96,2 95,6 90,9 94,2 95,3

85,0 85,3 82,7 82,2 76,0 79,4 79,9 78,2 77,5

9,8 10,9 12,1 12,7 16,6 14,2 14,0 15,1 15,7

5,2 3,8 5,2 5,2 7,5 6,4 6,1 6,7 6,9

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

4,7 3,4 3,9 3,2 4,2 3,6 3,4 3,7 3,3

17,8 17,2 17,7 14,8 17,7 16,1 16,0 17,2 15,3

0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

1,9 1,4 1,7 1,4 2,0 1,5 1,7 1,6 1,6

14,9 14,6 15,3 14,8 18,4 15,8 16,4 14,8 16,7

0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 84,5 30,50–30,99 88,6 31,00–31,49 90,6 31,50–31,99 91,8 32,00–32,49 93,2 32,50–32,99 93,5 33,00–33,49 94,7 33,50–34,24 95,7

81,0 80,8 80,8 81,5 80,6 78,9 77,7 76,6

13,2 13,5 13,4 13,1 13,7 14,7 15,3 16,6

5,7 5,7 5,9 5,4 5,7 6,4 7,0 6,8

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

3,7 3,8 3,6 3,4 3,5 3,7 3,8 5,0

18,0 17,5 16,4 15,7 15,8 16,8 16,4 17,8

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

1,5 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,6

15,3 14,5 15,3 16,6 15,5 15,9 16,6 24,5

0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Skattesats till kommun 17,38–19,99 75,9 20,00–20,49 84,5 20,50–20,99 91,7 21,00–21,49 93,2 21,50–21,99 95,0 22,00–22,49 95,3 22,50–22,99 94,9 23,00–23,25 94,6

84,3 83,1 80,8 80,4 79,6 78,9 77,7 76,8

11,3 12,1 13,3 13,6 14,3 14,9 15,4 16,1

4,4 4,8 6,0 6,0 6,2 6,2 6,9 7,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

3,6 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 4,0 4,6

18,0 16,1 16,0 16,0 16,0 16,8 16,5 18,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,8 2,0 1,9

14,3 13,8 16,0 16,0 15,7 16,5 16,8 18,4

0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv. Övr 12 500–25 000

Övr <12 500 inv.

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

175

8a


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Tabell 8b är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart äldreomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett tillförlitligt sätt kan skilja på kostnaderna för äldre- respektive handikappomsorg. Med denna tabell vill vi visa vilka möjligheter det finns att med utgångspunkt i den nationella statistiken skapa intressanta nyckeltal från statistik avseende ekonomi, personal och verksamhet. Från och med bokslutsåret 2004 finns några nya nyckeltal som kan användas som ett komplement i analysen av äldreomsorgen. Nyckeltalen visar uppgifter inom korttidsvård och hemtjänst och gör det möjligt att ytterligare belysa skillnader med avseende på de insatser som ges i det ordinära boendet. Nyckeltalen är under utveckling varför vi i tabellen har prickat extremt låga värden liksom extremt höga då de bedömts vara orealistiska eller felaktiga. Minusposter kan dock förekomma bland annat beroende på svårigheter att fördela gemensamma kostnader. För definitioner av de nya nyckeltalen se avsnittet ”Definitioner” på sidan 178. Även en utveckling av personalnyckeltal pågår. Dessa redovisas i tabell 8d som endast finns på våra webbplatser. I tabellen finns snitt för personalkostnader och personaltäthet i verksamhet i egen regi.

8b

Kostnaden på övergripande nivå bryts stegvis ned Redovisningen i tabellen är gjord så att en stegvis nedbrytning av kostnaderna i olika delar kan göras. Utgångspunkt för redovisningen är kostnad för äldreomsorg totalt. Denna kostnad redovisas dels som kostnad i kronor per invånare, dels som kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre. För att visa sambandet mellan kostnaderna i kronor per invånare och kronor per invånare 65 år och äldre redovisas i tabellen också andelen invånare 65 år och äldre. En hög andel äldre i kommunen innebär oftast högre kostnad i kronor per invånare även om servicenivån för verksamheten är låg.

176

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Figur 1 – Analysmodell för äldreomsorgen

Kostnad

Steg 1

kr per inv. 65 – w år

Omsorgskostnad kr per inv. 65 –w år

Lokalkostnad kr per inv. 65 – w år

Steg 2 Särskilt boende

Ordinärt boende

kr per inv. 65–w år

kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Andel med omsorg, %

Årsarbetare/ vårdtagare

Kostnad/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Andel med omsorg, %

Kostnad/ vårdtagare

Övrigt

Årsarbetare/ vårdtagare

Kostnad/ årsarbetare

Övrigt

För att analysera kostnadsskillnader för äldreomsorg i kronor per 65 år och äldre måste ytterligare särredovisning av olika kostnadsposter göras. Analysen kan göras enligt den analysmodell som beskrivs i figur 1. Modellen ger en helhetsbild och visar sambanden mellan nyckeltalen. Av figur 1 framgår att lokal- och kapitalkostnader i steg 1 särredovisas för att sedan kunna bryta ned omsorgskostnaden i olika delverksamheter. Genom att dessa nyckeltal anges i kronor per invånare 65 år och äldre, kan man i steg 2 utläsa och jämföra hur de olika kommunerna satt samman sina resurser. Därefter följer nyckeltal som berör brukaren eller vårdtagaren det vill säga andel som får hjälp, kostnad per vårdtagare i ordinärt respektive särskilt boende. Sista uppdelningen av totalkostnaden visar personaltäthet och personalkostnad med nyckeltalen antal årsarbetare per vårdtagare och kostnaden per årsarbetare. Dessa nyckeltal redovisas endast i elektronisk form i tabell 8d. Eftersom nyckeltalen i tabell 8b bygger på nationell statistik avseende ekonomi, verksamhet och personal är det viktigt att samma avgränsning och definitioner används i de olika statistikunderlagen. De nyckeltal som beräknas utifrån befolkningsstatistik är säkrare än de som bygger på verksamhets- och personalstatistik.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

177

8b


Vilka kostnader kan kommunen påverka? Strukturella faktorer såsom ålderssammansättning bland de äldre, andelen som är ensamboende och annan social struktur påverkar behovet av eller kostnaden för äldreomsorg. Att jämföra en kommuns kostnad med en annans utan att beakta dessa skillnader ger en begränsad indikation på om kommunen har höga eller låga kostnader i relation till den jämförda kommunen. Kostnader beroende på strukturella skillnader kan kommunen inte påverka. I tabell 11 redovisas därför en jämförelse mellan kommunens redovisade kostnad och den kostnad kommunen borde ha med hänsyn till sin struktur den så kallade standardkostnaden. Genom att jämföra den redovisade kostnaden med standardkostnaden erhålls den procentuella avvikelsen i förhållande till standardkostnaden. En positiv avvikelse indikerar att man har en kostnadsnivå som ligger högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Den högre eller lägre kostnaden beror då inte på ogynnsam eller gynnsam struktur utan på exempelvis skillnad i ambitionsnivå eller effektivitet det vill säga faktorer som kommunen kan påverka. De skillnader som finns mellan de redovisade kostnaderna och standardkostnaderna är därför viktiga att ha med som bakgrund när man analyserar de olika nyckeltal som redovisas i tabell 8b.

Definitioner Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare

8b

Här ingår alla insatser som ges till äldre enligt sol och hsl (se sidan 153), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Även allmänt riktade insatser utan individuellt biståndsbeslut ingår. Äldreomsorgens andel av kommungemensam verksamhet och gemensamma lokaler är påförd. Färdtjänst ingår däremot inte. Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Kostnad äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Kostnader enligt samma definition som ovan men beräknat per invånare 65 år och äldre. Nettokostnad, kr per invånare 65–w år Kostnader (enligt ovanstående definition) minus alla övriga verksamhetsintäkter såsom riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter och andra försäljningsintäkter.

178

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Indextal standardkostnad, kr per invånare 65–w år Beräkningen bygger på de standardkostnader som redovisas i tabell 11. Till skillnad från tabell 11 avser beräkningen i tabell 8b kostnad per invånare 65 år och äldre. Variationer i standardkostnad i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer medan motsvarande variationer i tabell 8b förklaras av sådant som inte beror på att andelen invånare 65 år och äldre skiljer sig åt. Det är i stället olikheter vad gäller kön, ålder och yrkesbakgrund bland de äldre samt bebyggelsestruktur som förklarar skillnaderna. Andel invånare 65–w år, % Visar hur stor andel av kommunens befolkning som är 65 år och äldre. Kostnad kr per invånare 65–w år i ordinärt boende Här ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser såsom larm och matdistribution/matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende ingår i förekommande fall. Det som avses är individuellt riktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om kommunen tagit över hemsjukvården helt eller delvis från landstinget ingår dessa kostnader i det ordinära boendet. Dessa kommuner är markerade med fylld punkt vid kostnaden i ordinärt boende. En fylld punkt [•] avser hemsjukvård upp till och med sköterskenivå. Två fyllda punkter [••] avser hemsjukvård upp till och med undersköterskenivå. Lokalkostnader för korttidsvård har dragits bort från ordinärt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Andel av 65–w år med omsorg i ordinärt boende, % Visar antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare 65 år och äldre. Kostnader i kr per vårdtagare i ordinärt boende Visar vad det ordinära boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

179

8b


Nya nyckeltal De nya nyckeltalen som finns från 2004 utgör en särredovisning av den hemtjänst och korttidsvård som ingår i ordinärt boende enligt definitionen ovan. Kostnad i kr per invånare, 65–w år, hemtjänst Visar vad hemtjänsten i det ordinära boendet kostar per invånare. Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad enligt sol. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp och ärenden samt tillredning eller distribution av måltider och dylikt. Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta, klä och förflytta sig, personlig hygien och insatser för att bryta isolering (till exempel viss ledsagning) och skapa trygghet och säkerhet (bland annat genom larm, kvälls- och nattpatrull). I hemtjänstbegreppet ingår avlösning av anhörigvårdare. Kostnad i kr per vårdtagare, hemtjänst

8b

Visar vad hemtjänsten i ordinärt boendet, enligt definitionen ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007. Samma uppgift avseende antal vårdtagare har använts vid beräkning av nyckeltal för ordinärt boende totalt. Vid beräkningen av ”Kostnad per vårdtagare, ordinärt boende” (se ovan) har utgångspunkten varit de personer som får hemtjänst och på dessa personer har övriga kostnader inom det ordinära boendet fördelats. Det ger ett övergripande mått för de samlade insatserna i ordinärt boende. Det nya nyckeltalet är mer precist då kostnaderna endast omfattar hemtjänst. Detta innebär att ”Andel av 65–w år med omsorg, %” används både vid analys av kostnad per vårdtagare i det ordinära boendet totalt och för kostnad per vårdtagare, hemtjänst. Kostnad i kr per invånare 65–w år, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per invånare. Korttidsvård avser tillfälligt boende förenat med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bland annat avlösning, växel- och eftervård. Det är en individuellt inriktad insats med biståndsbeslut enligt sol samt insatser enligt hsl. Kostnad per vårddygn, korttidsvård Visar vad korttidsvården kostar per vårddygn. Antalet vårddygn under året beräknas utifrån totala antalet boendedygn som utförs under oktober månad till personer med beviljad korttidsvård.

180

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Kostnad per invånare 65–w år, övrigt Denna kostnad kan ses som en restpost och innehåller kostnader för alla andra insatser inom det ordinära boendet utom hemtjänst och korttidsvård. En viktig insats är hemsjukvården för de kommuner som tagit över ansvaret för denna. Andra insatser är exempelvis dagverksamhet, anhörigbidrag och bostadsanpassning. Kostnad kr per invånare 65–w år i särskilt boende Här ingår de insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom servicehus, ålderdomshem, sjukhem, gruppbostad och dylikt. För att betecknas som särskilt boende krävs att vårdtagaren har ett biståndsbeslut för att kunna bo i boendet. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Även här är det individuellt riktade insatser enligt sol och hsl som avses. Lokalkostnader för särskilt boende har tagits bort från särskilt boende och redovisas under Lokalkostnader. Andel av 65–w år med omsorg i särskilt boende, % Visar antalet personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare 65 år och äldre. Kostnad i kr per vårdtagare, särskilt boende Visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Med vårdtagare avses antalet personer i särskilt boende den 1 oktober 2007. Öppen verksamhet, kr per invånare 65–w år Öppen verksamhet är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut. Exempel är restaurangverksamhet, fotvård, dagcentraler, terapilokaler, bidrag till föreningar med mera. Lokalkostnader har tagits bort och redovisas under lokalkostnader. Lokalkostnader brutto, kr per invånare 65–w år Här avses lokal- och kapitalkostnader för hela verksamhetsområdet. Det innebär att det omfattar både boendekostnad för permanentboende vårdtagare, korttidsplatser och verksamhetslokaler. Här finns stora skillnader hur kommunerna hanterat boendet för de äldre och därmed hur de redovisar dessa kostnader. För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård och omsorgskostnaden lyfter vi scha-

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

181

8b


blonmässigt bort dessa kostnader och särredovisar dem. Det innebär att när vi jämför ordinärt och särskilt boende i tabell 8b är det endast vårdinsatserna som ingår. Lokalkostnader särredovisas inte i räkenskapssammandraget (rs) för äldreomsorgen. Vi har därför gjort en schablonmässig beräkning av hur mycket av lokalkostnaderna för vård och omsorg som avser äldreomsorgen. Denna andel bygger på hur de totala kostnaderna fördelar sig mellan äldre- och handikappomsorg. I vår beräkning har vi också antagit att merparten av dessa lokalkostnader finns inom särskilt boende. Kostnaden för särskilt boende är därför reducerad med denna schablonmässigt framräknade lokalkostnad. Även kostnaden för ordinärt boende och öppen verksamhet har reducerats med en mindre del som avser lokalkostnader. För ordinärt boende gäller det korttidsplatser. Lokalkostnader netto, kr per invånare 65–w år Nyckeltalet visar samtliga lokalkostnader enligt definitionen ovan, reducerad med hyresintäkter. Detta visar hur mycket av lokalkostnaderna som subventioneras med skattemedel. Avgifter äldreomsorg totalt, kr per invånare 65–w år Här redovisas taxor och avgifter för till exempel hemtjänst samt service och omvårdnad i särskilda boendeformer.

Exempel på analys

8b

För att illustrera hur de olika nyckeltalen kan användas har vi valt att göra en analys där vi jämför två kommuner med varandra. Skillnader mellan olika kommuners kostnader kan i stort förklaras av tre faktorer: • Strukturella faktorer. • Politiska ambitioner och målsättningar. • Effektivitet/produktivitet. En stor del av de kostnadsskillnader för äldreomsorgen totalt som framgår av kostnad i kronor per invånare eller kostnad i kronor per invånare 65 år och äldre kan bero på strukturella faktorer. Hit hör till exempel skillnader i åldersstruktur och kön, social struktur samt geografisk struktur. Denna typ av kostnadsskillnader kan kommunerna i de flesta fall inte påverka. För att analysera vilka kostnadsskillnader som kan påverkas är det därför lämpligt att göra jämförelser mellan kommuner med ungefär samma strukturella förutsättningar. Uppgifter om

182

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


detta framgår av tabell 11 samt av kolumnen indextal för standardkostnad i tabell 8b. I tabell 11 redovisas kommunens standardkostnad i kr per invånare och i tabell 8b i kr per invånare 65 år och äldre. Skillnaden i standardkostnaden i tabell 11 beror på alla strukturella faktorer. Skillnaden i standardkostnad i tabell 8b förklaras av sådana strukturella faktorer som inte beror på variationer i andelen invånare 65 år och äldre. I vårt exempel har vi valt två kommuner med ungefär samma standardkostnad. De kommuner vi valt för att illustrera den stegvisa analysen är Höganäs och Hörby. Vi ska därför utifrån de redovisade nyckeltalen i tabell 8b försöka illustrera hur man kan analysera skillnaderna i kostnader mellan två kommuner med en viss skillnad i kostnader i kronor per invånare som sedan kan variera för olika delar av äldreomsorgen. Vad kan förklara kostnadsskillnaden i kronor per invånare? Av figur 2 framgår att Höganäs har en något högre kostnad, 748 kr per invånare mer än Hörby. Höganäs har en något högre andel pensionärer som troligen förklarar den högre kostnaden. Studeras kostnaden per pensionär har Hörby något högre kostnader. Observera att kostnadsskillnaden i detta exempel huvudsakligen beror på faktorer som kan påverkas av kommunerna själva, eftersom vårt exempel bygger på att båda kommunerna har en likvärdig struktur. Nästa steg i analysen blir att försöka se om det finns skillnader mellan ordinärt och särskilt boende. Figur 2 – Kostnadsskillnader i kr per invånare totalt

8b

Äldreomsorg, totalt kr per invånare Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

9 363 8 615 748 8,7

Andel inv. 65–w år, procent

Äldreomsorg, totalt kr per inv. 65–w år

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

21,4 19,2 2,2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

183

43 762 44 919 –1 157 –2,6


Figur 3 – Kostnadsskillnader för befolkningen 65–w år

Äldreomsorg, kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

43 762 44 919 –1 157 –2,6

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år

Särskilt boende kr per inv. 65–w år

Öppen verksamhet kr per inv. 65–w år

Lokalkostn., brutto kr per inv. 65–w år

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

Höganäs 374 Hörby 12 Skillnad, kr 362 Skillnad, % 3 016,7

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

14 011 17 532 –3 521 –20,1

25 117 23 797 1 320 5,5

4 260 3 578 682 19,1

Finns skillnader i kostnader mellan boendeformer mellan Höganäs och Hörby trots små skillnader i kostnader per pensionär? Av figur 3 framgår att i Höganäs är kostnaden i det ordinära boendet 20 procent lägre per ålderspensionär än i Hörby, och kostnaden i särskilt boende är cirka 5 procent högre. Höganäs har också högre lokalkostnader än Hörby. Höganäs satsar också mer på den öppna verksamheten. Procenttalet blir extremt stort men har en liten betydelse för analysen totalt då denna verksamhet inte väger så tungt. Nästa steg i analysen är att hitta förklaringsfaktorer till variationer i kostnaderna i det ordinära respektive särskilda boendet. Skillnader i prestationskostnaden förklarar skillnaden i ordinärt boende

8b

Figur 4 visar att den högre kostnaden per ålderspensionär i ordinärt boende i Hörby beror framförallt på att man har en betydligt högre preFigur 4 – Kostnadsskillnader för ordinärt boende

Ordinärt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

14 011 17 532 –3 521 –20,1

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare, kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

6,7 6,0 0,7

184

210 335 290 166 79 831 27,5

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


stationskostnad. I Höganäs får något fler vårdtagare ett lägre belopp medan man i Hörby har en betydligt högre kostnad per vårdtagare. De som får hjälp i Hörby får betydligt mer hjälp eftersom prestationskostnaden är drygt 27 procent högre. Detta går att beräkna utifrån Socialstyrelsens statistik över antalet hjälptimmar. Kombinationen av servicenivå och prestationskostnader påverkar skillnaden i särskilt boende Inom det särskilda boendet har Hörby en lägre servicenivå än Höganäs (se figur 5). De som får hjälp i Hörby får emellertid betydligt mer hjälp, eftersom prestationskostnaden är 12 procent högre. Trots den högre prestationskostnaden blir kostnaden per pensionär något lägre i Hörby. Figur 5 – Kostnadsskillnader för särskilt boende

Särskilt boende kr per inv. 65–w år Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

25 117 23 797 1 320 5,5

Andel av inv. 65–w år med omsorg, % (servicenivå)

Kostnad per vårdtagare kr (prestationskostnad)

Höganäs Hörby Skillnad

Höganäs Hörby Skillnad, kr Skillnad, %

5,8 4,9 0,9

429 658 485 839 –56 181 –11,6

Sammanfattning av jämförelsen mellan Höganäs och Hörby • Viktigt att studera mixen av verksamheter. • Större delen av kostnadskillnaderna kan inte förklaras av struk-

turella orsaker. • Höganäs har en högre servicenivå såväl i ordinärt boende som

särskilt boende men Hörby ger mer hjälp per vårdtagare (högre prestationskostnad)

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

185

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

8b

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

5 286 10 778 6 010 5 555 5 451 5 611 10 834 6 035 10 237 4 370 8 647 5 396 5 331 7 305 9 895 8 835 9 301 6 864 4 928 7 231 5 473 5 153 5 462 7 990 5 202 6 111 6 896

45 551 59 066 47 177 44 710 46 559 36 488 59 269 45 692 49 696 35 076 51 089 40 282 39 213 53 071 60 514 62 342 69 254 46 510 37 134 44 303 40 429 42 771 43 668 58 366 45 184 46 431 48 071

40 593 52 764 40 287 37 553 39 267 32 820 51 170 40 410 42 597 30 558 42 642 34 588 33 846 46 353 51 550 56 968 58 946 40 324 32 869 38 861 35 916 37 657 36 701 47 819 36 562 39 750 41 514

75 108 78 73 80 75 111 93 92 62 88 65 75 84 114 123 120 87 65 83 146 38 77 91 73 69 86

11,6 16 134 18,2 21 866 12,7 9 443 12,4 14 632 11,7 12 300 15,4 12 657 18,3 15 945 13,2 19 759 20,6 13 690 12,5 10 426 16,9 17 477 13,4 5 286 13,6 • 12 554 13,8 16 710 16,4 18 796 14,2 27 835 13,4 16 726 14,8 17 765 13,3 13 092 16,3 19 897 13,5 16 207 12,0 17 676 12,5 11 943 13,7 21 963 11,5 12 839 13,2 13 588 14,2 15 662

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

8 872 10 608 4 334 5 146 9 856 7 272 10 977 10 870 8 492

49 660 51 445 37 706 49 935 46 828 53 069 56 023 53 064 49 716

45 084 46 337 31 235 46 308 39 999 48 822 49 115 46 758 44 207

98 97 66 80 104 99 98 99 93

17,9 20,6 11,5 10,3 21,0 13,7 19,6 20,5 16,9

• • • • • • •

16 658 10 872 13 896 17 951 14 742 24 480 31 434 20 222 18 782

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

7,7 12,6 6,3 5,0 6,9 9,8 12,0 14,2 7,4 5,1 8,1 5,2 6,5 9,1 11,1 11,5 12,3 9,0 6,8 11,0 8,3 7,7 6,1 10,1 5,8 9,2 8,6

209 306 173 510 149 985 293 805 177 268 128 583 133 275 138 899 185 839 203 404 216 124 101 590 192 549 184 332 169 965 241 172 135 855 197 912 193 262 181 293 194 629 230 820 195 387 216 796 220 652 147 886 185 158

13 341 16 537 8 234 10 251 7 141 9 878 10 121 15 435 10 902 6 769 16 051 2 912 8 472 12 161 15 572 25 817 10 969 12 781 8 430 13 336 10 710 11 158 8 821 14 507 12 447 10 771 11 674

173 078 131 225 130 783 205 829 102 906 100 351 84 602 108 506 147 993 132 053 198 484 55 962 129 943 134 155 140 814 223 686 89 091 142 389 124 442 121 514 128 625 145 712 144 304 143 190 213 911 117 225 137 337

9,9 8,4 6,1 6,0 8,5 14,1 6,5 6,4 8,2

168 925 129 261 227 353 300 151 173 457 173 293 487 087 318 050 247 197

13 109 7 214 8 727 8 748 10 143 15 114 24 737 15 420 12 901

132 930 85 761 142 774 146 267 119 343 106 991 383 313 242 513 169 986

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

186

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

1 206 3 827 736 2 122 3 354 2 106 3 258 2 988 2 389 2 903 663 2 168 1 311 2 912 2 005 2 018 3 304 2 458 3 303 3 777 5 496 5 202 1 394 1 515 152 2 128 2 488

1 073 2 259 536 1 110 1 791 1 622 1 673 2 357 3 268 1 275 634 1 665 1 132 2 073 1 850 1 940 1 644 1 503 1 995 1 740 3 202 2 245 1 992 597 276 1 185 1 640

1 587 1 502 473 2 260 1 806 673 2 565 1 336 399 754 764 206 2 771 1 637 1 219 0 2 453 2 526 1 359 2 784 0 1 315 1 728 5 942 240 689 1 500

25 155 32 488 30 933 24 266 27 229 21 335 36 558 23 171 30 881 20 612 26 429 31 002 22 472 29 623 35 755 29 427 40 431 23 697 21 636 22 036 19 799 21 510 27 075 27 930 27 445 27 760 27 179

4,9 5,3 4,1 .. 5,8 3,3 7,7 4,5 5,9 3,2 4,6 4,0 3,7 5,3 6,2 8,1 6,7 2,7 3,7 3,3 3,6 6,1 4,7 4,9 5,1 3,4 4,8

517 323 616 622 760 031 .. 466 142 656 413 474 884 519 127 524 331 636 694 572 753 782 025 601 370 555 022 576 651 365 117 600 858 875 811 580 438 663 659 557 415 351 110 572 131 570 803 536 889 808 572 589 688

188 606 1 929 471 654 298 21 1 205 1 484 0 0 0 915 1 040 465 481 555 490 7 542 1 141 571 210 246 92 485

4 074 4 105 4 872 5 340 6 376 2 198 6 746 2 761 4 921 2 554 7 183 3 994 4 186 5 822 4 922 4 615 11 616 4 493 1 916 2 363 3 880 2 445 4 078 8 262 4 654 4 991 4 745

3 002 3 989 2 445 4 779 3 770 2 196 4 189 1 681 2 851 855 4 871 3 994 1 992 3 936 2 403 2 008 7 734 2 581 1 154 1 326 2 598 655 1 475 5 274 779 3 085 2 909

2 440 3 799 2 693 3 684 2 504 1 977 1 414 1 536 1 159 1 906 1 538 4 714 418 3 003 1 985 1 262 1 439 2 563 2 135 1 516 1 084 1 202 943 2 794 2 613 2 604 2 113

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

0 2 180 3 496 2 024 1 197 5 654 2 444 1 190 2 273

0 1 560 35 222 583 686 3 234 1 720 2 023 5 629

3 550 1 479 1 673 7 179 3 402 3 712 4 253 3 613 3 608

28 291 35 041 16 073 28 646 25 496 23 047 17 299 28 178 25 259

5,5 6,0 3,2 4,0 5,0 4,8 3,2 7,6 4,9

512 942 583 731 499 643 710 224 510 412 482 278 540 825 369 093 526 143

1 484 0 2 255 433 235 1 777 1 257 805

3 227 5 532 5 482 2 905 6 354 3 765 7 289 4 406 4 870

3 073 3 100 3 995 2 038 4 178 3 751 7 289 4 120 3 943

3 113 2 624 1 139 1 832 844 1 844 2 827 3 357 2 198

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

187

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Södermanlands län Eskilstuna 9 563 Flen 9 892 Gnesta 8 528 Katrineholm 10 728 Nyköping 9 261 Oxelösund 9 188 Strängnäs 8 406 Trosa 8 207 Vingåker 10 730 Länet 9 389

53 392 45 091 48 470 52 893 45 379 39 456 47 399 48 573 52 310 48 107

45 716 41 433 41 766 46 920 39 560 35 148 39 756 41 091 43 497 41 654

100 95 94 109 93 83 93 89 103 95

17,9 21,9 17,6 20,3 20,4 23,3 17,7 16,9 20,5 19,6

16 770 23 311 11 466 18 590 13 257 13 125 12 993 15 513 17 653 15 853

8,2 13,2 6,4 8,4 8,3 7,8 9,6 8,4 7,0 8,6

204 654 176 548 179 088 220 482 159 133 168 678 135 901 184 280 252 977 186 860

13 289 14 991 7 676 12 715 9 467 7 192 10 050 7 507 10 947 10 426

162 178 113 537 119 903 150 802 113 638 92 426 105 118 89 178 156 885 122 629

Östergötlands län Boxholm 10 874 Finspång 10 783 Kinda 10 461 Linköping 7 644 Mjölby 9 408 Motala 9 622 Norrköping 8 619 Söderköping 8 671 Vadstena 10 575 Valdemarsvik 10 499 Ydre 16 110 Åtvidaberg 10 719 Ödeshög 11 787 Länet 10 444

52 589 50 031 48 287 47 275 49 367 50 549 49 912 47 341 43 594 46 548 69 464 50 408 55 291 50 820

45 823 43 363 42 623 36 973 41 297 44 176 42 486 40 658 36 497 40 260 63 571 43 453 46 639 43 679

106 95 100 99 100 100 100 93 107 100 110 101 106 101

20,7 21,6 21,7 16,2 19,1 19,0 17,3 18,3 24,3 22,6 23,2 21,3 21,3 20,5

19 377 21 638 13 294 13 857 10 641 8 017 17 542 13 522 12 189 17 213 17 038 15 074 9 756 14 551

10,4 8,8 11,5 12,1 7,6 7,4 10,9 6,1 12,5 5,4 13,3 7,3 8,6 9,4

186 848 245 048 115 520 114 776 139 563 108 969 160 832 221 172 97 297 318 175 128 078 205 324 112 838 165 726

15 499 15 992 10 786 11 880 7 824 6 378 13 227 7 868 7 723 14 450 13 962 11 274 8 797 11 205

149 455 181 109 93 726 98 402 102 617 86 698 121 269 128 694 61 646 267 093 104 957 153 566 101 747 126 999

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

51 315 52 971 58 094 58 743 48 438 51 399 53 993 54 784 58 009 50 615 59 619 58 767 54 280 54 694

47 371 44 470 52 585 49 920 43 314 46 464 46 894 45 772 48 648 43 254 50 290 52 976 47 259 47 632

107 107 102 98 81 101 96 108 108 104 107 101 102 102

19,2 • 15 781 21,5 22 136 17,0 12 408 15,8 20 272 13,9 19 562 17,5 16 831 16,6 15 038 20,2 19 459 20,7 12 631 21,8 22 041 17,6 14 410 20,7 16 366 18,7 12 135 18,6 16 851

7,0 9,9 11,9 10,3 6,2 8,0 7,6 12,3 7,2 9,2 7,3 6,3 12,2 8,9

223 977 222 551 104 607 196 389 313 867 210 993 198 191 158 010 174 366 239 572 197 741 257 983 99 103 199 796

11 099 17 047 9 827 15 393 7 093 11 664 8 895 15 794 9 985 17 388 12 025 12 049 8 567 12 064

157 534 171 392 82 849 149 127 113 811 146 228 117 236 128 247 137 835 189 000 165 012 189 937 69 970 139 860

9 851 11 406 9 852 9 252 6 742 8 995 8 989 11 068 12 008 11 052 10 496 12 192 10 164 10 159

•• •• •• • •• •• •• •• ••

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

188

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Södermanlands län Eskilstuna 2 527 Flen 4 139 Gnesta 1 290 Katrineholm 4 171 Nyköping 2 248 Oxelösund 2 834 Strängnäs 1 603 Trosa 2 809 Vingåker 1 485 Länet 2 567

1 604 1 515 948 1 706 1 663 1 035 1 130 1 490 749 1 316

954 4 180 2 500 1 704 1 542 3 100 1 340 5 197 5 220 2 860

29 803 17 970 31 276 26 660 26 583 21 790 29 495 25 794 26 581 26 217

5,7 3,4 5,8 6,3 5,8 .. 6,3 5,1 6,0 5,5

521 761 536 370 535 942 425 186 460 483 .. 468 476 501 094 442 152 486 433

1 115 814 0 475 501 71 587 65 189 424

5 704 2 996 5 728 7 168 5 038 4 470 4 324 7 201 7 887 5 613

3 328 2 799 5 728 6 973 2 751 2 847 1 782 3 986 5 945 4 015

1 101 2 794 2 705 3 654 961 1 420 1 343 814 1 223 1 780

Östergötlands län Boxholm 3 878 Finspång 4 686 Kinda 2 172 Linköping 1 672 Mjölby 2 503 Motala 1 118 Norrköping 3 110 Söderköping 4 815 Vadstena 3 476 Valdemarsvik 2 759 Ydre 2 692 Åtvidaberg 3 642 Ödeshög 959 Länet 2 883

1 662 2 616 1 579 2 496 909 792 1 219 1 478 1 725 1 909 910 1 604 1 694 1 584

0 960 336 305 314 521 1 205 838 990 4 384 158 0 463

29 321 23 390 27 787 25 771 30 525 38 345 26 337 28 223 27 188 25 447 43 849 29 861 32 655 29 900

4,4 4,9 4,7 7,6 6,7 6,9 4,6 6,5 5,6 7,3 7,6 5,9 7,1 6,1

659 729 476 557 587 059 336 913 458 444 559 179 567 079 436 602 487 255 350 969 579 333 503 578 461 605 497 254

1 20 1 044 637 918 661 637 0 308 446 185 77 4 786 748

3 890 4 983 6 162 7 010 7 283 3 526 5 396 5 597 3 909 3 442 8 393 5 396 8 093 5 622

3 881 3 372 4 074 2 819 3 983 2 914 3 843 3 112 1 811 1 152 8 393 3 412 4 435 3 631

1 231 2 465 987 1 103 3 450 5 055 1 422 1 011 1 091 1 240 1 633 1 242 991 1 763

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 356 1 917 2 442 1 580 190 1 442 2 375 1 749 1 124 1 873 694 1 316 1 839 1 531

2 453 1 891 0 277 11 999 966 603 1 265 0 2 228 371 593 840 1 807

29 070 24 802 38 051 29 345 23 858 30 011 31 256 27 820 36 969 22 942 38 612 34 940 35 185 30 989

5,4 4,4 8,2 5,4 6,0 6,7 4,7 6,3 6,7 4,8 6,7 7,1 8,6 6,2

533 941 569 955 463 892 544 305 400 593 446 867 666 600 439 223 554 291 477 516 574 882 495 137 410 888 506 007

501 1 442 1 919 1 969 303 684 201 770 790 162 0 1 830 .. 881

5 964 4 592 5 715 7 158 4 714 3 874 7 499 6 734 7 619 5 470 6 598 5 631 .. 5 964

4 336 1 652 4 884 3 474 4 714 3 874 4 395 3 615 4 851 3 056 3 766 5 299 .. 3 993

844 744 1 134 1 944 616 2 994 2 571 976 724 1 649 3 787 1 037 3 426 1 727

2 228 3 198 2 581 4 601 470 4 200 5 540 2 401 2 646 2 424 2 014 3 724 2 727 2 981

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

189

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

10 695 12 885 11 396 12 483 14 333 15 045 10 022 12 438 12 412

55 273 64 423 57 109 56 187 57 736 67 243 61 007 61 325 60 038

46 573 54 811 49 604 50 913 49 378 58 542 49 883 55 730 51 929

103 114 101 110 115 116 95 108 108

19,3 20,0 20,0 22,2 24,8 22,4 16,4 20,3 20,7

• • • • • • • •

20 140 25 810 21 484 18 280 18 078 24 334 19 225 26 179 21 691

8,5 11,4 12,6 7,5 8,9 10,3 6,2 13,2 9,8

236 796 226 397 170 214 243 205 204 144 236 862 310 600 198 182 228 300

15 369 17 494 15 166 9 765 9 460 19 229 15 215 17 743 14 930

180 699 153 451 120 156 129 913 106 827 187 174 245 807 134 320 157 293

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

15 215 .. 12 263 14 724 10 724 10 941 10 073 12 140 14 128 13 933 10 380 11 428 12 359

57 123 .. 52 278 62 288 61 346 51 169 47 860 54 037 68 897 60 750 50 675 50 601 56 093

49 133 .. 45 968 53 809 52 863 46 181 43 240 48 344 62 618 52 334 45 099 43 218 49 346

105 109 107 118 103 95 90 102 100 115 100 100 104

26,6 23,3 23,5 23,6 17,5 21,4 21,0 22,5 20,5 22,9 20,5 22,6 22,2

• • • • • • • • • • • •

22 771 .. 24 346 16 079 24 248 15 904 12 096 21 802 29 683 20 393 24 707 17 914 20 904

12,6 9,0 12,0 10,0 11,7 7,4 7,8 11,1 9,3 14,9 10,8 8,1 10,4

180 676 .. 203 696 161 021 206 849 214 404 155 345 197 154 320 098 136 734 228 951 222 480 202 491

17 648 .. 20 553 11 615 19 219 11 399 10 747 19 230 24 495 15 481 20 554 13 934 15 406

140 033 .. 171 962 116 314 163 945 153 668 138 018 173 893 264 152 103 799 190 470 173 048 149 109

9 108 46 793 9 108 46 793

40 823 40 823

100 100

19,5 • 16 072 19,5 16 072

8,7 8,7

184 804 184 804

11 862 11 862

136 396 136 396

41 200 52 523 37 987 42 509 47 176 44 279

102 103 95 93 93 97

21,6 19,0 22,7 21,0 21,7 21,2

10,1 8,8 10,5 7,6 10,4 9,5

170 105 230 770 143 831 222 925 159 921 185 510

14 204 17 272 13 687 11 926 12 928 14 003

141 325 195 997 130 678 156 738 124 865 149 921

Gotlands län Gotland Länet Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

10 170 11 641 10 030 9 563 12 029 10 687

47 162 61 374 44 156 45 560 55 422 50 735

17 097 20 337 15 064 16 962 16 557 17 203

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

190

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

2 487 1 652 3 205 3 347 1 728 1 750 1 221 7 532 2 865

909 554 1 155 1 921 870 1 502 435 2 469 1 227

2 284 6 664 3 113 5 169 6 890 3 355 2 790 904 3 896

27 469 29 221 25 594 33 352 32 788 35 005 32 928 31 326 30 960

5,7 6,4 5,8 6,7 7,3 6,3 7,4 6,7 6,5

479 784 453 481 443 656 499 580 451 815 558 504 442 761 469 736 474 915

84 532 5 564 1 548 395 99 374 621 1 152

7 580 8 861 4 466 3 007 6 475 7 805 8 480 3 199 6 234

5 014 4 421 1 998 3 007 3 382 4 648 4 109 3 187 3 721

1 399 4 038 1 165 1 897 4 508 999 1 523 3 907 2 430

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

4 557 .. 3 179 2 517 5 029 2 460 1 349 2 572 4 405 3 303 2 259 3 342 3 179

2 378 .. 1 822 1 590 2 890 1 359 882 980 2 649 1 064 1 300 1 562 1 680

565 .. 614 1 947 0 2 046 0 0 783 1 609 1 894 638 918

30 670 .. 23 252 39 756 29 693 29 450 28 477 25 402 32 676 35 182 21 351 27 561 29 406

4,9 4,3 4,2 7,1 5,8 5,8 3,6 5,1 4,7 6,7 4,2 7,0 5,3

624 545 .. 557 050 563 010 508 608 503 530 784 212 502 677 693 657 523 255 509 403 395 361 560 483

168 .. 357 332 1 849 1 510 0 3 115 982 573 319 235 858

3 515 .. 4 323 6 121 5 557 4 304 7 288 3 719 5 556 4 601 4 298 4 891 4 925

473 .. 2 525 4 799 2 513 4 279 5 207 3 434 3 194 1 951 3 105 2 879 3 123

934 .. 1 085 3 235 1 159 2 310 2 355 3 551 2 220 1 819 2 489 3 399 2 232

Gotlands län Gotland Länet

2 312 2 312

1 384 1 384

1 898 1 898

25 711 25 711

6,3 6,3

409 567 409 567

278 278

4 732 4 732

2 092 2 092

2 552 2 552

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

1 675 2 302 931 3 107 2 529 2 109

974 1 779 786 2 172 1 567 1 456

1 217 762 447 1 929 1 100 1 091

25 811 32 870 25 390 24 550 32 356 28 195

4,5 6,7 6,2 5,6 6,5 5,9

579 963 491 339 407 048 439 551 494 280 482 436

235 474 368 114 1 247 488

4 019 7 694 3 334 3 934 5 262 4 848

2 071 3 907 670 2 782 2 651 2 416

979 822 2 966 1 149 1 372 1 458

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

191

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

7 508 10 429 8 331 11 126 8 294 8 196 10 654 9 363 8 615 9 490 10 001 10 197 5 914 9 956 6 733 8 316 7 686 12 799 10 195 13 074 8 854 8 558 5 659 8 428 6 848 12 223 8 518 6 059 10 389 7 452 10 649 10 684 11 756 9 180

45 785 51 492 50 649 43 881 49 515 46 481 52 796 43 762 44 919 54 241 51 590 54 136 41 153 53 329 36 585 62 059 47 306 59 483 52 609 49 453 47 400 52 250 37 009 52 274 49 538 56 542 44 972 35 268 45 392 47 925 52 648 51 184 59 483 49 185

39 105 45 315 43 137 39 511 41 198 40 571 44 933 39 559 36 577 47 874 45 273 47 264 35 674 47 144 32 094 54 374 42 350 51 731 45 664 44 546 40 661 44 512 31 844 44 021 44 137 48 605 39 487 29 767 40 996 39 516 45 345 42 851 52 270 42 664

90 97 86 101 102 103 105 93 104 95 106 101 86 104 75 98 115 107 92 100 91 94 65 103 82 96 94 75 98 94 105 106 108 96

16,4 20,3 16,4 25,4 16,8 17,6 20,2 21,4 19,2 17,5 19,4 18,8 14,4 18,7 18,4 13,4 16,2 21,5 19,4 26,4 18,7 16,4 15,3 16,1 13,8 21,6 18,9 17,2 22,9 15,5 20,2 20,9 19,8 18,6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16 139 19 229 20 349 17 497 15 842 20 058 15 654 14 011 17 532 22 886 22 398 17 280 15 174 21 903 16 885 19 149 20 645 21 608 17 937 17 883 14 582 18 796 13 619 18 997 17 573 20 718 15 936 13 058 19 307 16 408 18 648 21 571 24 611 18 299

9,8 6,2 8,2 6,8 8,0 10,1 11,3 6,7 6,0 7,3 9,5 8,8 11,1 9,1 7,5 7,5 10,7 14,5 6,3 7,1 7,3 11,6 9,3 12,0 8,3 7,5 7,4 10,9 7,9 7,3 8,9 10,1 8,4 8,8

164 373 310 046 247 208 256 841 198 703 197 877 138 785 210 335 290 166 312 859 235 250 196 734 136 873 241 988 226 255 255 825 193 049 149 328 283 400 250 753 198 664 162 586 146 242 157 859 212 402 275 014 214 199 119 570 243 986 224 136 209 100 214 532 293 725 217 232

8 878 10 071 10 962 10 243 12 249 12 236 9 732 6 462 8 093 18 029 17 363 11 151 11 914 13 910 11 576 10 498 13 625 9 476 11 953 15 685 9 746 11 558 11 268 10 984 12 899 14 569 10 303 8 575 9 792 10 949 13 970 14 551 13 981 11 735

90 416 162 379 133 167 150 358 153 630 120 714 86 283 97 009 133 941 246 461 182 367 126 957 107 468 153 681 155 116 140 250 127 408 65 489 188 859 219 931 132 769 99 975 121 003 91 275 155 904 193 394 138 484 78 525 123 743 149 574 156 647 144 716 166 856 139 235

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

9 627 9 683 11 896 7 713 8 672 9 376 9 495

47 018 52 580 59 318 49 387 43 144 49 465 50 152

40 800 47 089 51 970 44 924 40 623 43 373 44 796

100 99 109 79 105 98 98

20,5 18,4 20,1 15,6 20,1 19,0 18,9

• • • • • •

16 602 17 028 16 297 20 513 13 754 19 109 17 217

9,8 7,7 8,2 7,2 7,7 9,4 8,3

168 773 221 895 198 355 283 498 179 075 202 438 209 006

8 513 14 484 11 895 14 855 11 196 11 670 12 102

86 538 188 743 144 775 205 298 145 771 123 627 149 125

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

192

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

3 171 4 905 4 438 3 518 2 287 3 003 2 792 1 850 4 660 2 840 3 745 2 505 2 633 2 906 3 890 2 648 3 378 2 219 1 987 1 321 1 150 1 625 2 036 4 580 2 065 2 018 3 821 1 992 1 785 2 635 1 521 1 583 3 109 2 746

2 297 1 363 1 733 1 782 1 374 1 595 1 247 1 464 1 669 1 648 4 276 1 887 1 957 1 099 4 667 2 838 1 443 1 399 1 129 1 126 9 212 1 832 1 194 1 912 1 092 1 850 1 723 1 803 1 704 1 339 771 705 1 111 1 947

4 091 4 253 4 950 3 736 1 306 4 819 3 129 5 700 4 779 2 017 1 290 3 624 627 5 087 1 418 6 003 3 642 9 913 3 996 877 3 687 5 614 314 3 432 2 610 4 130 1 812 2 490 7 729 2 823 3 157 5 437 7 522 3 819

25 971 25 845 25 013 23 070 26 966 21 689 30 397 25 117 23 797 26 436 24 893 30 852 18 981 26 303 16 166 34 795 23 636 31 034 29 074 28 874 25 329 27 186 17 907 27 093 24 309 30 641 21 874 17 599 20 840 25 659 27 590 25 962 28 175 25 427

5,1 4,5 4,9 3,5 5,7 4,8 6,3 5,8 4,9 4,4 4,3 6,2 6,1 5,6 4,0 5,6 5,0 6,4 5,1 5,3 5,4 5,3 4,0 4,1 4,0 5,9 4,1 4,7 4,6 4,3 5,6 4,7 4,4 5,0

513 567 574 405 508 791 650 813 474 437 448 418 480 852 429 658 485 839 605 482 585 351 493 832 310 160 467 012 402 520 621 384 468 855 484 414 574 221 541 805 468 308 510 426 450 178 659 897 607 038 519 025 537 782 375 836 451 222 597 726 495 982 552 117 636 388 514 659

0 512 659 365 144 647 309 374 12 175 411 694 1 117 661 582 1 470 433 36 291 313 1 700 957 1 213 65 1 611 506 1 517 298 1 296 676 388 80 21 592

3 675 5 907 4 627 2 949 6 562 4 087 6 436 4 260 3 578 4 743 3 889 5 310 5 880 4 462 2 953 6 645 2 591 6 806 5 307 2 384 5 788 5 311 4 270 6 119 6 045 4 676 5 646 4 313 3 950 5 182 6 022 3 570 6 675 4 867

886 3 550 2 014 2 533 3 759 2 284 4 229 4 243 .. 2 656 1 898 2 780 3 918 2 759 1 843 3 541 992 3 976 2 765 2 355 3 256 1 841 2 235 3 386 4 261 1 752 3 698 2 223 3 903 5 182 3 225 528 4 027 2 891

3 148 1 171 3 119 2 372 3 242 2 760 3 793 3 412 2 156 1 447 1 477 3 293 1 852 1 907 2 219 2 855 2 176 3 545 3 689 3 278 884 1 284 796 935 2 882 3 658 1 249 912 1 044 4 494 3 422 584 1 185 2 310

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

1 030 1 912 1 741 2 119 1 814 1 794 1 735

992 1 794 1 161 1 413 1 060 1 286 1 284

7 059 632 2 661 3 540 744 5 646 3 380

25 569 30 729 34 682 24 249 26 226 25 070 27 754

5,3 7,4 6,2 5,8 8,0 6,1 6,5

483 407 414 846 557 344 414 709 328 599 408 335 434 540

1 257 142 1 702 958 225 1 236 920

3 589 4 680 6 638 3 666 2 939 4 050 4 261

2 138 2 819 3 680 3 579 2 851 1 879 2 824

1 203 2 854 1 144 3 068 812 2 889 1 995

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

193

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Västra Götalands län Ale 7 422 Alingsås 11 242 Bengtsfors 13 181 Bollebygd 8 081 Borås 10 285 Dals-Ed 13 507 Essunga 13 375 Falköping 12 100 Färgelanda 12 756 Grästorp 13 416 Gullspång 13 612 Göteborg 8 704 Götene 8 932 Herrljunga 12 759 Hjo 11 685 Härryda 6 034 Karlsborg 13 981 Kungälv 7 705 Lerum 7 280 Lidköping 11 550 Lilla Edet 8 548 Lysekil 12 764 Mariestad 10 982 Mark 11 847 Mellerud 13 716 Munkedal 13 607 Mölndal 8 799 Orust 9 724 Partille 7 829 Skara 11 406 Skövde 9 641 Sotenäs 16 089 Stenungsund 7 048 Strömstad 11 419 Svenljunga 12 198 Tanum 12 537 Tibro 11 550 Tidaholm 11 944 Tjörn 9 454 Tranemo 12 214 Trollhättan 10 205 Töreboda 12 112 Uddevalla 11 650

14 929 18 599 10 758 24 682 27 235 18 542 16 777 19 285 19 363 21 816 20 023 20 965 17 153 27 086 23 251 18 068 26 585 17 018 17 407 21 460 16 626 21 000 22 670 18 952 16 199 20 187 16 721 22 854 18 530 22 833 20 616 21 208 16 714 21 504 18 931 17 810 21 439 21 408 15 288 18 379 20 522 25 107 16 874

51 414 61 958 52 834 52 339 57 150 65 111 65 859 58 083 62 310 69 166 58 055 59 368 47 694 66 024 56 588 46 125 59 632 44 933 49 809 60 763 52 296 55 358 51 281 61 483 57 241 63 782 59 878 46 642 52 315 60 728 55 583 65 113 45 853 56 332 60 939 55 890 55 430 57 872 48 552 60 785 59 292 58 328 60 423

43 370 53 518 47 102 46 653 49 566 55 769 55 617 50 136 53 499 60 527 50 063 49 416 41 427 58 945 49 671 39 850 51 332 39 610 42 339 53 308 45 403 47 283 47 752 56 298 48 920 56 004 50 527 40 041 46 691 50 950 48 013 57 157 40 264 50 623 54 535 49 955 47 712 49 712 43 970 50 514 49 733 51 122 52 629

84 102 117 83 106 112 103 108 100 105 100 111 92 104 102 80 110 81 75 102 91 102 91 108 102 101 95 92 88 104 97 107 76 98 106 98 95 97 84 107 101 103 99

14,4 18,1 24,9 15,4 18,0 20,7 20,3 20,8 20,5 19,4 23,4 14,7 18,7 19,3 20,6 13,1 23,4 17,1 14,6 19,0 16,3 23,1 21,4 19,3 24,0 21,3 14,7 20,8 15,0 18,8 17,3 24,7 15,4 20,3 20,0 22,4 20,8 20,6 19,5 20,1 17,2 20,8 19,3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7,0 8,1 8,3 5,9 8,2 8,1 7,6 6,6 6,2 6,9 5,7 12,3 8,0 9,5 11,7 8,2 12,6 7,4 4,1 11,4 8,2 8,3 8,6 12,6 9,3 8,5 6,9 7,4 9,5 12,4 8,3 10,2 7,8 7,0 6,1 7,6 8,0 14,6 4,5 7,8 7,7 8,2 7,7

213 879 229 593 130 361 416 307 333 298 229 605 220 805 290 529 312 058 316 333 348 890 170 210 215 072 286 476 199 500 219 513 211 361 230 942 422 678 187 453 201 624 253 957 263 389 149 841 174 901 236 198 240 965 307 765 195 500 183 663 249 655 207 816 214 596 307 220 311 236 235 207 267 808 147 095 339 595 234 557 266 382 307 447 218 273

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

10 927 13 000 8 886 14 442 16 376 12 458 11 468 6 923 10 377 14 352 13 204 13 289 9 679 14 896 11 159 10 944 14 733 10 991 7 588 13 438 11 045 10 633 14 917 12 601 8 717 9 410 10 664 20 358 14 143 12 722 10 336 19 003 11 558 10 916 16 247 9 261 16 393 11 925 5 924 16 211 13 838 13 327 11 469

156 538 160 478 107 673 243 587 200 409 154 259 150 931 104 291 167 233 208 103 230 082 107 887 121 364 157 547 95 745 132 961 117 139 149 162 184 242 117 377 133 948 128 584 173 311 99 631 94 123 110 096 153 673 274 147 149 213 102 330 125 172 186 214 148 393 155 957 267 118 122 313 204 768 81 939 131 603 206 886 179 626 163 195 148 357

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

194

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Västra Götalands län Ale 2 549 Alingsås 3 116 Bengtsfors 1 537 Bollebygd 6 824 Borås 3 961 Dals-Ed 1 817 Essunga 2 548 Falköping 2 434 Färgelanda 2 522 Grästorp 3 034 Gullspång 1 449 Göteborg 4 133 Götene 3 063 Herrljunga 4 470 Hjo 4 690 Härryda 3 914 Karlsborg 6 343 Kungälv 3 998 Lerum 2 232 Lidköping 3 653 Lilla Edet 2 375 Lysekil 5 674 Mariestad 2 808 Mark 2 564 Mellerud 2 342 Munkedal 2 281 Mölndal 2 301 Orust 1 524 Partille 3 031 Skara 7 308 Skövde 3 935 Sotenäs 1 422 Stenungsund 2 015 Strömstad 3 530 Svenljunga 1 785 Tanum 4 658 Tibro 3 056 Tidaholm 3 309 Tjörn 3 940 Tranemo 1 317 Trollhättan 4 685 Töreboda 4 042 Uddevalla 2 777

1 267 1 379 715 1 635 1 598 1 668 844 792 1 301 937 817 1 466 1 529 1 810 1 747 2 041 1 541 1 827 1 104 1 223 1 057 1 527 1 399 3 230 1 291 1 083 3 657 708 1 417 2 765 1 691 1 041 1 332 1 545 671 1 543 1 106 854 1 892 474 1 858 1 540 2 193

1 453 2 483 336 3 417 6 898 4 268 2 762 9 929 6 464 4 431 5 369 3 543 4 411 7 720 7 402 3 211 5 508 2 028 7 587 4 369 3 205 4 693 4 945 3 786 5 140 8 496 3 756 972 1 356 2 803 6 344 783 3 142 7 058 898 3 890 1 991 6 173 5 424 851 1 999 7 738 2 628

28 032 32 630 34 957 24 591 24 029 42 646 44 196 33 637 34 833 38 507 31 337 31 795 25 910 32 316 26 385 23 034 23 186 23 779 24 882 32 335 27 794 29 350 24 044 37 266 36 124 37 156 34 992 16 851 25 464 29 538 28 289 33 793 23 386 31 323 37 725 31 520 28 911 31 040 26 747 35 809 30 149 25 570 36 336

6,2 6,1 6,9 5,8 4,9 7,0 7,9 9,1 7,6 7,8 5,1 6,4 6,1 5,4 5,0 3,8 5,5 5,1 5,0 6,7 4,6 6,7 4,3 7,0 7,8 6,4 5,9 4,3 4,8 7,1 6,0 5,5 4,0 5,5 8,0 5,6 5,5 6,2 7,0 9,0 7,9 5,5 7,0

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

195

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

449 311 534 425 507 789 426 123 486 817 611 057 562 267 370 012 455 453 494 898 613 246 497 508 425 174 599 021 527 418 609 485 423 136 469 983 498 724 484 685 601 155 438 173 553 667 532 290 464 539 576 582 591 079 391 355 528 465 418 220 469 170 619 904 579 807 564 538 468 869 562 240 523 951 500 278 379 683 398 792 380 780 460 972 522 327

964 3 752 828 115 848 697 874 343 0 2 170 836 804 801 181 447 584 1 088 357 1 741 1 569 198 204 261 1 374 619 82 665 925 363 1 917 1 770 244 0 175 302 666 32 840 0 710 1 977 2 861 698

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

7 489 6 977 6 291 2 951 5 038 3 225 4 011 4 817 8 114 6 674 5 858 5 805 3 829 6 440 6 504 4 439 8 774 3 780 5 779 5 399 7 678 4 805 4 305 3 891 4 300 6 356 7 500 6 012 7 958 6 440 4 908 9 868 5 753 3 330 3 981 5 895 5 048 4 584 6 517 5 888 6 644 4 789 6 515

4 299 4 069 3 471 2 951 2 506 .. 354 2 060 7 250 6 665 2 199 2 480 2 256 3 481 4 864 2 328 5 628 1 885 3 192 2 413 5 269 1 580 4 304 3 794 1 606 3 453 3 247 3 425 5 664 2 675 2 236 6 411 3 352 3 316 3 555 3 656 2 506 1 563 3 821 1 461 3 013 2 399 3 289

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

1 008 1 255 1 364 1 057 3 586 2 736 1 347 1 196 3 744 6 813 3 664 2 579 1 146 1 294 789 2 768 1 138 2 350 2 208 2 694 1 182 3 938 989 1 661 3 868 943 3 288 1 309 1 280 3 834 1 176 942 812 3 470 2 520 889 1 445 1 237 890 1 297 1 347 1 149 2 042

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 11 019 54 413 Vara 11 717 56 021 Vårgårda 11 180 69 961 Vänersborg 10 353 52 882 Åmål 13 187 56 179 Öckerö 8 337 46 933 Länet 11 034 56 796

47 880 49 847 61 306 44 128 49 913 41 508 49 431

107 105 100 91 110 88 98

20,3 20,9 16,0 19,6 23,5 17,8 19,3

• • • • • •

22 037 20 849 22 256 16 123 13 611 17 070 19 700

8,3 9,3 8,5 5,5 6,7 7,0 8,3

265 427 225 168 260 540 292 967 204 168 244 480 248 822

18 895 18 273 17 489 9 384 8 239 10 502 12 521

227 591 197 348 204 733 170 510 123 579 150 414 156 771

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

.. 11 884 14 377 9 764 10 863 14 674 .. 8 029 8 758 11 025 15 465 10 660 12 218 11 669 15 277 13 709 12 027

51 700 53 479 58 384 52 957 52 142 56 508 .. 45 371 48 947 50 462 57 754 50 977 57 334 50 113 60 647 65 067 54 123

46 389 45 927 51 074 46 234 44 457 52 497 .. 39 496 43 034 46 127 52 439 47 189 49 987 44 907 51 472 57 597 47 922

107 103 121 87 98 105 84 98 94 103 107 112 109 102 126 113 104

21,7 22,2 24,6 18,4 20,8 26,0 15,4 17,7 17,9 21,8 26,8 20,9 21,3 23,3 25,2 21,1 21,6

• • • • • • • • • • • • • • • •

22 487 27 061 29 087 22 055 19 487 27 073 .. 21 226 22 322 20 835 25 519 35 039 27 759 24 874 25 161 28 968 25 263

8,4 9,1 12,2 5,1 7,8 10,3 8,3 9,2 10,0 13,0 6,6 10,2 9,4 9,7 9,5 8,5 9,2

268 565 297 206 238 352 430 880 250 106 261 731 .. 231 350 223 429 160 028 384 261 343 094 295 037 257 445 265 873 342 517 283 325

15 982 21 453 18 467 11 360 6 755 16 002 .. 13 483 14 510 12 362 15 213 24 590 18 521 14 304 19 400 24 686 16 473

190 882 235 617 151 324 221 944 86 695 154 702 .. 146 949 145 243 94 950 229 072 240 781 196 857 148 048 204 993 291 881 182 663

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

13 100 13 358 10 987 5 218 13 969 8 892 14 158 10 573 11 048 14 938 11 083 8 945 11 356

58 997 61 814 57 040 20 032 63 597 53 458 59 550 58 807 54 749 58 445 53 726 55 179 54 616

52 079 52 506 49 272 18 053 53 541 46 272 49 886 50 936 49 337 49 746 44 144 50 790 47 213

100 107 98 100 110 104 107 93 102 111 99 105 103

22,2 21,6 19,3 26,0 22,0 16,6 23,8 18,0 20,2 25,6 20,6 16,2 21,0

• • • • • • • • • • • •

25 049 21 270 27 294 13 845 17 218 20 207 23 330 25 559 25 132 13 896 19 406 30 376 21 882

8,4 7,1 6,4 4,5 7,7 9,9 11,2 8,9 6,5 5,2 8,4 11,2 7,9

298 939 297 503 429 262 309 851 225 036 203 421 209 229 286 079 384 151 267 043 232 328 270 301 284 428

15 503 14 172 19 030 16 709 13 047 15 618 11 790 23 215 14 511 6 951 17 897 20 086 15 711

185 014 198 222 299 289 373 943 170 514 157 226 105 739 259 842 221 803 133 580 214 261 178 734 208 181

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

196

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 2 464 Vara 1 671 Vårgårda 2 018 Vänersborg 1 933 Åmål 3 727 Öckerö 2 981 Länet 3 179

958 453 800 2 110 1 579 1 325 1 436

677 905 2 749 4 807 1 646 3 587 4 001

26 987 30 553 38 215 29 659 35 392 24 651 30 564

6,1 5,6 7,2 6,0 7,3 4,8 6,2

439 989 544 096 528 386 490 840 481 954 511 105 501 423

5 0 2 267 590 529 288 807

5 383 4 619 7 223 6 509 6 646 4 924 5 724

4 132 3 976 4 376 3 040 2 324 2 792 3 346

972 1 211 4 286 1 597 937 2 435 1 994

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

2 319 2 727 3 376 3 596 2 940 3 507 .. 3 271 4 123 2 134 2 603 4 216 4 794 2 123 2 008 2 156 3 059

946 895 2 726 867 876 1 508 .. 1 666 2 307 1 143 1 127 1 108 1 954 1 048 1 077 722 1 331

4 185 2 880 7 245 7 098 9 793 7 564 .. 4 473 3 688 6 339 7 704 6 233 4 443 8 447 3 753 2 126 5 731

25 488 20 656 25 660 24 244 26 683 24 945 .. 18 992 22 102 26 341 25 714 10 930 24 581 21 523 29 890 29 216 23 798

6,3 5,0 5,8 7,0 5,2 3,9 5,8 4,4 3,8 5,9 6,6 4,9 6,2 5,3 6,3 6,1 5,5

405 888 413 552 442 377 345 642 517 110 642 473 .. 429 165 580 725 448 140 387 203 223 348 399 230 409 943 472 985 478 732 439 768

478 0 242 392 22 1 029 .. 955 832 496 1 103 427 117 0 298 33 428

3 247 5 762 3 395 6 266 5 950 3 461 5 081 4 197 3 692 2 791 5 418 4 581 4 877 3 716 5 297 6 850 4 661

2 786 3 817 978 3 205 2 857 3 461 .. 2 016 1 860 2 261 4 069 4 499 2 715 3 071 1 895 4 216 2 914

3 309 1 236 2 286 913 1 155 865 .. 1 265 951 1 538 751 2 370 1 220 996 1 782 1 047 1 446

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

5 670 3 255 2 388 .. 2 816 1 984 4 425 2 344 4 438 1 741 1 329 5 360 3 250

1 833 1 273 1 187 .. 1 351 811 1 496 1 484 1 648 1 718 727 2 075 1 419

3 877 3 843 5 877 0 1 355 2 605 7 115 0 6 183 5 204 181 4 930 3 431

28 234 32 125 21 480 0 38 203 25 693 29 486 25 266 24 638 38 682 29 388 21 182 26 198

6,6 4,9 5,5 8,0 8,4 4,0 4,8 3,4 7,7 9,6 6,3 4,1 6,1

427 743 654 743 387 571 0 455 879 637 872 610 529 732 705 318 183 403 874 469 126 517 147 467 948

521 472 833 1 557 404 222 338 1 353 881 0 116 750 621

5 193 7 946 7 432 4 629 7 771 7 337 6 396 6 630 4 098 5 867 4 816 2 871 5 916

3 343 4 857 4 182 4 629 3 804 5 326 4 113 4 741 4 090 2 124 1 701 2 845 3 813

1 794 1 355 1 564 1 442 1 723 3 822 3 719 3 714 3 583 3 671 1 602 1 105 2 424

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

197

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

8b

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

Västmanlands län Arboga 11 186 Fagersta 11 822 Hallstahammar 11 051 Kungsör 9 371 Köping 11 567 Norberg 11 809 Sala 9 799 Skinnskatteberg 11 821 Surahammar 9 146 Västerås 7 475 Länet 10 505

51 355 51 330 52 397 48 872 56 629 56 772 49 183 54 575 47 818 43 440 51 237

42 362 45 547 45 005 40 642 48 378 48 240 45 324 47 202 42 214 38 422 44 334

102 104 96 96 106 110 102 93 82 94 99

21,8 12 122 23,0 15 117 21,1 13 921 19,2 18 149 20,4 14 718 20,8 15 785 19,9 15 357 21,7 • 14 817 19,1 18 714 17,2 15 177 20,4 15 388

9,2 7,5 8,0 7,5 9,3 12,0 6,2 7,2 5,6 9,2 8,2

132 206 201 033 173 843 242 398 157 640 131 979 248 155 206 014 332 394 164 436 199 010

8 084 11 272 9 582 10 538 11 727 14 708 7 565 8 462 10 025 10 302 10 226

88 172 149 896 119 657 140 746 125 604 122 972 122 250 117 658 178 055 111 616 127 663

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

10 989 8 918 9 752 11 973 11 017 11 317 13 692 13 829 11 958 13 047 15 815 9 351 9 849 14 158 16 043 12 114

50 559 50 430 55 297 62 727 51 899 51 141 59 386 62 916 57 612 60 191 61 711 44 199 51 368 61 235 66 576 56 483

41 973 45 429 48 941 56 676 47 297 42 915 53 555 55 257 49 368 50 905 53 951 38 618 46 513 58 418 58 246 49 871

102 98 98 95 107 107 112 118 104 110 112 91 102 120 128 107

21,7 17,7 17,6 19,1 21,2 22,1 23,1 22,0 20,8 21,7 25,6 21,2 19,2 23,1 24,1 21,3

21 968 22 480 22 207 19 739 22 429 13 838 18 957 16 950 30 042 16 137 20 068 14 271 20 925 22 725 27 718 20 697

8,3 12,2 11,1 8,9 15,3 7,8 10,2 8,2 11,5 6,6 14,3 6,1 10,7 11,4 13,6 10,4

264 559 183 958 200 794 222 789 146 285 176 568 186 139 207 749 261 679 245 564 140 278 234 435 195 270 199 809 204 029 204 660

21 062 18 051 16 386 18 123 16 591 10 539 16 018 14 860 27 781 13 743 14 139 11 304 17 011 18 231 23 619 17 164

253 648 147 715 148 157 204 550 108 209 134 474 157 283 182 139 241 985 209 139 98 832 185 696 158 743 160 295 173 859 170 982

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

10 885 9 058 12 896 9 718 14 629 13 104 13 897 12 812 10 909 11 168 11 908

49 438 50 960 55 781 48 674 64 530 62 299 63 489 57 854 53 074 49 866 55 596

44 468 42 587 48 050 44 864 57 482 53 051 53 476 53 719 44 822 41 971 48 449

104 97 106 100 117 107 122 111 101 101 107

22,0 17,8 23,1 20,0 22,7 21,0 21,9 22,1 20,6 22,4 21,4

20 609 19 545 11 266 15 392 22 727 24 345 24 719 26 706 17 335 18 633 20 128

9,4 13,0 8,2 8,0 8,7 10,1 12,0 15,1 9,3 7,8 10,2

219 474 150 248 137 621 193 329 259 989 240 426 206 255 176 597 185 484 239 565 200 899

18 001 11 620 9 169 9 474 16 073 14 825 21 679 11 432 12 226 11 320 13 582

191 705 89 330 112 011 118 997 183 863 146 402 180 885 75 597 130 822 145 541 137 515

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

198

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Västmanlands län Arboga 3 520 Fagersta 864 Hallstahammar 1 648 Kungsör 4 362 Köping 2 599 Norberg 679 Sala 5 143 Skinnskatteberg 2 943 Surahammar 2 803 Västerås 4 189 Länet 2 875

1 522 707 846 1 878 754 483 2 384 1 202 1 497 2 948 1 422

518 2 981 2 691 3 249 392 399 2 649 3 412 5 887 687 2 286

32 080 29 004 33 655 17 237 35 204 31 813 28 838 34 616 23 926 20 113 28 649

4,5 6,9 5,5 7,9 6,4 5,6 6,3 5,6 6,2 6,3 6,1

713 107 419 515 606 563 217 320 553 803 571 687 459 049 616 404 386 000 321 424 486 487

335 1 900 182 4 006 1 426 1 491 728 0 347 1 109 1 152

6 819 5 309 4 639 9 480 5 281 7 683 4 260 5 143 4 832 7 040 6 049

3 069 3 904 2 628 8 350 2 046 4 665 4 256 2 808 3 272 6 966 4 196

1 219 1 202 1 452 1 058 860 834 1 056 3 631 1 075 1 314 1 370

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

799 3 729 4 608 1 616 5 097 1 009 2 578 1 245 2 261 1 787 3 891 833 2 796 4 312 4 099 2 711

380 1 358 1 951 405 2 674 523 2 113 343 793 857 1 316 508 1 400 1 335 1 478 1 162

107 700 1 214 0 741 2 291 360 845 0 606 2 038 2 134 1 118 182 0 822

20 955 23 918 27 119 30 994 25 179 29 312 34 074 39 016 20 978 36 810 34 295 24 129 24 320 34 719 30 057 29 058

7,0 4,4 4,3 5,8 4,8 6,2 6,9 6,8 3,5 6,0 6,5 6,9 3,9 9,6 6,0 5,9

298 449 544 439 636 352 538 910 524 237 476 000 493 195 569 580 592 628 614 967 528 453 348 408 625 500 362 747 498 327 510 146

156 540 65 2 561 169 830 800 83 82 1 640 734 910 0 0 505

7 481 3 492 5 905 9 433 4 122 7 161 5 555 6 867 6 510 7 243 6 707 5 066 5 213 3 791 8 802 6 223

5 555 2 212 3 728 7 066 3 559 4 658 3 782 4 097 5 039 4 411 4 455 5 066 3 941 3 791 6 185 4 503

1 355 1 332 1 787 594 1 690 1 190 2 979 1 560 1 111 4 511 989 3 753 727 1 694 3 781 1 937

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

2 022 1 898 1 469 5 047 4 516 7 972 2 141 3 876 4 873 4 540 3 835

2 101 1 558 503 1 821 1 604 1 307 1 489 1 842 2 020 1 231 1 548

585 6 027 628 871 2 139 1 548 899 11 398 236 2 773 2 710

26 300 25 627 39 735 30 859 35 648 31 054 30 965 28 593 28 463 27 331 30 457

5,1 4,5 8,1 6,9 6,8 6,0 5,9 5,9 6,0 7,0 6,2

518 096 574 392 490 553 449 656 525 292 516 903 526 805 488 131 472 202 390 914 495 294

290 425 239 273 0 4 644 0 2 192 104 417

2 240 5 363 4 542 2 150 6 154 6 895 7 162 2 555 5 084 3 799 4 594

2 231 3 142 2 888 2 146 4 389 4 017 3 097 2 541 2 303 1 090 2 784

1 740 3 777 1 493 2 325 941 3 731 1 390 2 084 665 1 073 1 922

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

199

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

8b

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Västernorrlands län Härnösand 10 958 Kramfors 15 565 Sollefteå 17 014 Sundsvall 10 139 Timrå 11 700 Ånge 16 530 Örnsköldsvik 12 411 Länet 13 474

51 585 64 366 69 532 54 211 62 894 67 583 59 091 61 323

44 122 57 681 62 094 48 368 54 345 60 602 52 112 54 189

98 111 115 93 93 120 98 104

21,2 24,2 24,5 18,7 18,6 24,5 21,0 21,8

•• •• •• • •• •• ••

19 648 30 127 26 637 17 941 20 689 15 262 21 469 21 682

8,3 10,9 16,3 8,4 8,3 10,5 10,4 10,4

235 335 275 488 163 770 212 844 249 395 145 993 207 215 212 863

14 199 21 895 18 141 12 406 14 651 11 100 13 797 15 170

170 066 200 210 111 532 147 178 176 609 106 176 133 160 149 276

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

19 347 15 990 20 350 11 536 18 961 16 748 12 843 10 644 15 803

79 853 69 526 81 423 66 297 71 975 66 966 75 750 60 098 71 486

73 224 63 489 70 030 57 674 65 952 61 684 66 018 52 447 63 815

131 135 129 117 131 132 127 106 126

24,2 23,0 25,0 17,4 26,3 25,0 17,0 17,7 22,0

• • • • • • • •

33 898 35 404 31 889 21 690 28 225 33 553 28 135 20 449 29 155

15,3 10,3 9,8 8,5 12,7 10,9 11,5 14,7 11,7

221 722 342 521 324 224 254 656 221 415 308 394 245 213 139 465 257 201

20 640 20 957 28 245 18 614 24 610 20 293 17 658 12 901 20 490

135 004 202 746 287 179 218 538 193 052 186 522 153 898 87 985 183 115

Västerbottens län Bjurholm 19 070 Dorotea 19 103 Lycksele 13 788 Malå 16 636 Nordmaling 15 749 Norsjö 18 049 Robertsfors 15 678 Skellefteå 11 102 Sorsele 24 583 Storuman 15 378 Umeå 7 433 Vilhelmina 16 695 Vindeln 19 034 Vännäs 11 372 Åsele 22 432 Länet 16 407

66 497 66 715 63 896 73 745 68 179 74 161 73 187 54 695 89 626 60 628 56 240 74 222 76 734 59 841 80 840 69 280

60 911 54 998 55 508 59 874 58 753 63 747 63 697 50 563 76 550 54 298 48 759 65 648 67 442 54 195 71 498 60 429

115 147 116 114 108 111 112 94 132 115 89 128 125 106 141 117

28,7 28,6 21,6 22,6 23,1 24,3 21,4 20,3 27,4 25,4 13,2 22,5 24,8 19,0 27,7 23,4

18 156 12 177 26 240 13 163 16 763 12 371 22 967 20 612 23 441 19 918 13 824 16 326 18 554 13 915 12 111 17 369

9,7 9,6 8,2 10,1 7,3 9,4 10,4 10,1 8,6 7,1 9,6 8,7 9,3 8,9 9,2 9,1

186 930 127 268 320 344 130 421 228 912 131 880 220 721 203 796 273 833 280 409 143 915 186 711 199 669 155 514 132 205 194 835

166 9 543 21 623 12 583 11 395 9 621 18 964 16 635 16 310 11 842 12 401 15 047 14 426 9 244 11 118 12 728

1 704 99 732 263 982 124 671 155 616 102 560 182 247 164 472 190 530 166 722 129 108 172 092 155 246 103 310 121 361 142 224

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

200

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Västernorrlands län Härnösand 2 652 Kramfors 4 570 Sollefteå 3 279 Sundsvall 2 218 Timrå 3 983 Ånge 2 327 Örnsköldsvik 3 853 Länet 3 269

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

1 254 1 741 1 423 44 179 1 298 1 456 2 131 7 640

2 797 3 662 5 217 3 317 2 055 1 836 3 820 3 244

25 183 28 762 34 835 29 893 34 771 44 224 30 380 32 578

6,1 6,1 6,2 6,3 6,0 6,5 6,8 6,3

412 746 474 868 561 357 473 813 575 532 684 533 447 645 518 642

712 54 919 782 243 259 1 431 629

6 042 5 423 7 141 5 596 7 191 7 838 5 811 6 435

3 107 4 044 5 565 3 598 4 259 6 748 3 354 4 382

1 526 1 635 4 406 1 140 1 356 892 1 438 1 770

7 042 3 695 2 489 1 501 1 329 2 437 1 363 2 968 2 853

1 347 2 133 1 437 930 397 1 152 1 000 1 301 1 212

6 216 10 753 1 155 1 575 2 287 10 822 9 114 4 580 5 813

41 878 28 770 37 687 37 247 37 963 29 711 37 722 32 490 35 433

5,5 7,0 8,4 7,4 6,9 6,0 .. 7,1 6,9

754 618 409 035 447 893 506 596 552 654 498 476 .. 456 355 517 947

0 .. 787 91 9 133 0 1 415 348

4 078 5 434 11 060 7 270 5 778 3 570 9 893 5 744 6 603

3 812 3 606 7 107 4 035 4 777 3 570 7 637 1 754 4 537

1 129 1 056 1 313 628 4 147 3 057 913 907 1 644

Västerbottens län Bjurholm 551 Dorotea 62 Lycksele 2 430 Malå 104 Nordmaling 1 482 Norsjö 2 407 Robertsfors 2 202 Skellefteå 2 848 Sorsele 1 502 Storuman 1 428 Umeå 1 422 Vilhelmina 970 Vindeln 4 128 Vännäs 1 149 Åsele 993 Länet 1 579

487 32 929 38 990 1 156 1 017 1 955 588 435 1 420 426 2 766 411 346 866

17 439 2 573 2 187 477 3 885 343 1 801 1 129 5 629 6 647 0 308 0 3 522 0 3 063

42 800 45 271 30 721 47 809 44 392 52 630 41 607 29 698 55 318 33 230 35 491 48 747 52 272 38 473 61 735 44 013

6,7 8,6 6,2 8,1 6,7 9,9 7,7 6,1 9,5 7,4 6,2 8,5 8,7 8,0 8,6 7,8

638 510 524 284 496 317 590 164 664 711 529 283 540 167 487 188 584 247 452 101 568 044 573 659 599 410 480 764 717 077 563 062

0 326 131 4 392 0 193 264 394 385 2 476 203 674 630 1 261 0 755

5 540 8 942 6 804 8 381 7 025 8 966 8 349 3 990 10 482 5 004 6 723 8 475 5 279 6 191 6 993 7 143

3 334 6 116 3 882 2 323 3 243 4 624 5 247 3 829 3 848 5 004 4 654 8 177 956 3 495 3 691 4 161

659 2 008 3 703 973 1 090 1 709 1 576 1 363 4 632 3 782 1 397 4 624 1 212 989 1 273 2 066

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

201

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Norrbottens län Arjeplog 17 874 Arvidsjaur 16 863 Boden 12 063 Gällivare 14 754 Haparanda 11 069 Jokkmokk 13 696 Kalix 12 432 Kiruna 13 210 Luleå 8 999 Pajala 20 683 Piteå 9 297 Älvsbyn 13 485 Överkalix 19 391 Övertorneå 15 536 Länet 14 239

16 995 15 159 19 000 18 220 13 131 15 829 16 002 29 582 13 257 20 705 15 001 21 886 11 157 12 361 17 020

71 059 67 965 62 571 68 435 52 667 59 566 54 909 71 602 54 389 68 441 51 570 60 392 68 582 59 794 62 281

62 516 57 133 52 088 63 439 47 230 52 909 49 149 64 982 48 064 59 638 46 866 53 248 59 910 53 266 55 031

132 121 99 95 86 117 92 83 84 118 87 102 114 112 103

25,2 24,8 19,3 21,6 21,0 23,0 22,6 18,4 16,5 30,2 18,0 22,3 28,3 26,0 22,7

10,8 11,9 8,2 6,3 6,4 3,6 8,2 9,9 6,5 7,6 8,1 9,2 13,0 10,6 8,6

157 202 127 593 231 757 289 391 205 299 437 244 195 669 299 758 203 851 273 886 184 306 238 623 86 122 116 814 217 680

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

13 184 11 242 13 098 16 482 11 237 15 097 14 020 25 858 11 459 19 426 13 530 14 714 10 993 757 13 650

121 952 94 623 159 761 261 785 175 686 417 000 171 438 262 024 176 207 256 973 166 233 160 423 84 856 7 150 179 722

8b

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

202

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

3 811 3 917 1 645 1 627 872 0 1 116 2 305 1 798 1 251 1 471 2 772 .. 2 571 1 935

2 023 3 574 1 062 1 180 714 0 1 064 1 501 2 437 2 740 47 640 1 546 .. 1 277 5 135

0 0 4 257 111 1 022 733 866 1 418 0 27 0 4 400 .. 9 034 1 682

49 750 43 817 38 951 42 508 36 536 37 285 32 637 35 591 34 816 40 892 33 466 31 445 51 935 39 760 39 242

6,4 7,7 7,0 6,8 8,4 5,9 6,2 5,2 6,0 6,7 6,7 5,3 10,5 8,2 6,9

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

773 120 568 946 554 507 626 225 434 783 634 863 529 905 690 150 576 398 606 008 497 215 588 216 493 150 487 065 575 754

0 267 344 118 574 95 966 721 211 375 367 25 0 169 302

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

4 314 8 722 4 277 7 589 2 426 6 357 5 305 5 707 6 104 6 468 2 736 7 036 5 490 7 503 5 717

2 012 4 667 860 4 629 2 426 3 659 4 240 3 370 3 937 2 635 2 720 4 466 .. 5 424 3 465

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

1 156 1 783 4 797 1 281 4 169 3 093 3 319 1 132 972 3 803 3 788 3 425 5 322 1 153 2 799

8b

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

203


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län

Äldreomsorg totalt, Andel inklusive öppen verksamhet inv. Kommun kostnad nettokostnad, 65–w år, kr/inv. kr/inv. kr/inv. 65–w år % 65–w år redoindextal • = se sidan 179. * * visad* standardk.

Äldreomsorgens olika delar... Ordinärt boende kostn. andel inv. kostn. kr/inv. 65–w år kr/ 65–w med om- vårdår* sorg, % tagare*

Hela riket ovägt medelvärde 11 062 55 042

48 063

100

19,8

19 019

9,0

219 639

13 308

153 019

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

17 285 13 011 11 239 11 012 10 182 9 025 8 975 8 318 8 408

68 393 59 170 55 006 53 797 51 941 50 748 52 414 52 220 56 339

59 706 51 588 48 034 47 131 45 604 44 171 45 557 45 723 49 578

116 104 99 99 98 96 92 100 107

25,1 21,9 20,2 20,3 19,5 17,7 17,0 16,0 15,0

17 733 20 247 19 083 20 729 18 720 16 558 18 051 19 853 23 148

9,7 9,0 8,6 9,3 8,8 9,0 9,1 10,1 11,5

193 609 237 438 228 689 228 738 219 178 193 566 206 044 202 555 201 477

12 169 14 020 12 695 15 385 13 899 11 342 12 946 13 378 17 577

130 315 165 627 150 884 170 704 161 088 130 411 148 137 135 372 152 993

8 408 7 072 9 318 9 367 16 463 11 593 10 491 Övr 12 500–25 000 11 777 Övr <12 500 inv. 12 202

56 339 47 866 53 904 51 879 68 321 56 597 52 394 54 025 54 242

49 578 41 421 46 984 45 082 60 150 49 346 45 819 47 552 47 096

107 90 96 98 118 98 97 99 100

15,0 14,7 17,3 17,8 24,0 20,6 20,1 21,8 22,5

23 148 16 276 19 538 18 444 20 983 19 550 17 426 20 769 18 790

11,5 8,3 9,7 8,0 10,0 9,2 8,8 9,6 8,5

201 477 208 624 207 902 239 242 219 539 219 807 200 419 225 650 233 650

17 577 11 061 13 755 12 654 15 444 13 644 12 097 14 686 12 664

152 993 138 772 147 275 160 599 164 782 153 257 138 162 159 002 159 751

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 9 836 51 132 30,50–30,99 9 973 51 718 31,00–31,49 9 995 52 166 31,50–31,99 10 412 55 572 32,00–32,49 10 765 54 494 32,50–32,99 11 817 55 755 33,00–33,49 14 006 61 933 33,50–34,24 17 343 73 953

44 475 45 757 45 322 48 558 47 437 48 762 54 513 61 810

101 93 98 99 95 103 110 112

19,0 19,2 19,2 18,5 19,4 21,1 22,3 23,4

18 694 18 367 17 464 18 680 19 013 20 427 20 401 12 767

9,8 9,5 9,1 8,5 8,6 9,2 9,2 9,7

195 347 203 123 203 816 229 811 229 895 229 186 228 651 131 151

13 691 12 108 12 249 12 413 13 544 14 287 14 495 11 102

140 760 133 720 145 939 151 474 160 610 160 607 162 727 113 616

Skattesats till kommun 17,38–19,99 7 487 20,00–20,49 8 047 20,50–20,99 10 559 21,00–21,49 10 427 21,50–21,99 11 207 22,00–22,49 12 300 22,50–22,99 14 253 23,00–23,25 15 279

40 941 41 329 48 079 46 668 47 636 50 555 55 580 57 185

92 90 98 99 100 101 109 112

15,7 16,9 19,2 19,6 20,4 21,1 22,3 23,2

16 240 16 887 19 212 18 699 19 063 20 435 20 749 20 386

9,1 8,4 9,0 8,9 8,9 9,0 9,4 10,5

181 502 206 737 222 115 223 983 226 202 232 965 228 549 194 624

11 586 11 737 13 961 12 023 13 379 14 474 15 029 14 985

127 561 144 230 161 951 142 681 158 764 164 778 164 518 142 804

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

8b

därav Hemtjänst: kostn. kostn. kr/inv. kr/vård65–w år* tagare*

47 471 47 611 55 070 53 578 54 625 57 604 63 095 65 272

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

204

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007 Län Kommun

...olika delar, forts. Ordinärt boende, därav: Särskilt boende Korttidsvård: Övrigt: kostn. andel inv. kostn. kostn. kostn. kr/inv. 65–w år kr/inv. kr/vård- kr/inv. 65–w med om65–w år* dygn* 65–w år* år* sorg, %

Öppen kostn. verksamhet, kr/ kr/inv. vård- 65–w år tagare* *

Lokalkostnader brutto netto kr/inv. kr/inv. 65–w 65–w år* år*

Avgifter äldreomsorg totalt, kr/inv. 65–w år*

Hela riket ovägt medelvärde 2 756

1 905

2 929

29 850

5,9

513 252

657

5 512

3 449

2 021

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

1 975 2 810 2 726 2 997 2 625 2 736 2 701 3 522 3 176

890 1 339 1 276 2 968 1 544 2 810 3 159 2 086 1 616

4 038 3 180 3 662 2 348 2 195 2 480 2 403 2 952 2 395

43 462 31 953 29 988 27 008 27 379 28 447 28 451 26 247 28 286

7,7 6,2 5,9 5,3 5,9 5,7 5,7 5,6 6,5

559 014 522 412 525 302 513 512 476 763 512 193 515 012 479 637 443 827

593 690 437 758 790 729 711 876 567

6 605 6 279 5 493 5 303 5 052 4 979 5 202 5 245 4 337

3 695 4 001 3 382 3 491 3 379 3 090 2 982 3 708 1 827

2 219 2 161 1 919 2 010 1 802 2 209 1 972 2 038 2 006

3 176 2 862 3 078 2 647 2 353 2 702 2 662 Övr 12 500–25 000 2 961 Övr <12 500 inv. 2 860

1 616 2 607 3 447 1 475 1 187 1 282 2 838 1 502 1 391

2 395 2 353 2 704 3 143 3 327 2 854 2 667 3 122 3 266

28 286 25 937 28 047 26 943 40 194 30 562 29 403 27 725 29 233

6,5 4,9 5,8 5,3 7,2 6,1 6,2 5,7 6,3

443 827 540 550 496 880 532 462 560 293 505 914 478 158 505 017 476 510

567 624 846 642 364 828 798 556 686

4 337 5 029 5 473 5 831 6 780 5 645 4 767 4 975 5 532

1 827 3 103 3 310 3 860 4 245 3 505 2 912 3 220 3 439

2 006 2 104 1 873 1 834 2 177 1 972 2 197 1 961 2 036

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 2 453 30,50–30,99 2 899 31,00–31,49 2 591 31,50–31,99 2 988 32,00–32,49 2 995 32,50–32,99 2 783 33,00–33,49 2 484 33,50–34,24 1 255

1 875 1 558 2 477 1 516 2 085 2 267 1 142 597

2 550 3 360 2 625 3 030 2 567 3 358 3 422 410

27 060 27 629 28 695 30 755 29 161 29 034 34 857 50 220

5,7 5,2 5,8 6,0 5,8 6,0 6,5 9,0

489 339 532 826 507 285 517 721 524 393 490 544 539 641 559 723

555 662 737 751 727 573 420 2 293

4 823 5 060 5 269 5 369 5 593 5 708 6 254 8 674

2 820 3 742 3 218 3 358 3 599 3 523 3 954 3 473

2 054 2 342 2 126 2 204 2 041 1 617 2 056 1 341

Skattesats till kommun 17,38–19,99 2 663 20,00–20,49 2 424 20,50–20,99 2 414 21,00–21,49 3 145 21,50–21,99 2 980 22,00–22,49 2 921 22,50–22,99 2 265 23,00–23,25 2 074

1 974 1 660 1 385 1 475 1 942 3 346 1 133 1 103

1 992 2 727 2 837 3 286 2 704 3 039 3 614 3 327

25 934 25 065 30 173 28 766 29 083 30 911 35 594 37 857

4,9 5,1 6,0 6,1 5,9 6,1 6,7 7,0

544 175 519 042 510 561 479 356 507 872 511 003 538 221 538 871

542 628 684 796 822 514 403 844

4 755 5 031 5 002 5 300 5 657 5 731 6 348 6 186

2 808 3 280 3 000 3 253 3 683 3 619 3 991 3 493

1 999 2 098 2 487 1 999 1 952 1 920 1 868 2 444

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

205

8b


Tabell 8b – Nyckeltal för äldreomsorg 2007

8b

206

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Tabell 8c är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart handikappomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett tillförlitligt sätt kan dela upp kostnaderna för vård och omsorg i äldre- och handikappomsorg. De kommuner som inte kunnat göra denna särredovisning på ett tillfredsställande sätt redovisas med [..] i tabellen. Om insatserna ges till för få personer (tre eller färre) är insatsstatistiken sekretessbelagd och ett nyckeltal kan därför inte beräknas. Med denna tabell vill vi visa vilka möjligheter det finns att med utgångspunkt i den nationella statistiken skapa en kombination av statistik avseende ekonomi, personal och verksamhet. Det finns stora skillnader mellan enskilda kommuners olika nyckeltal. En del av dessa skillnader förklaras av att kommunerna inte fullständigt lyckats redovisa statistiken enligt den indelning som krävs för att ta fram helt jämförbara nyckeltal. Fortfarande återstår därför mycket utvecklingsarbete för att förbättra nyckeltalen inom handikappomsorgen. Även utveckling av personalnyckeltal pågår. Dessa redovisas i en ny tabell 8d, som endast finns på våra webbplatser. I tabellen finns mått på kostnader och täthet för personal i egen regi.

Definitioner Kostnad handikappomsorg totalt, kr per invånare 0–64 år Här ingår kostnader för alla insatser som ges till funktionshindrade personer under 65 år med beslut enligt socialtjänstlagen och eller hälso- och sjukvårdslagen samt kostnader för alla insatser med beslut enligt lss/lass. I gruppen med lss/lass-beslut ingår även personer 65 år och äldre (som dock utgör en mindre andel). Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Handikappomsorgens andel av kommungemensam verksamhet och gemensamma lokaler är också påförd. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för den egna konsumtionen. Observera dock att för personer med personlig assistans har stat och kommun ett delat betalningsansvar enligt lagen om assistansersättning (lass). Kommunen är ansvarig för de 20 första timmarna medan staten är betalningsansvarig för resterande timmar. Här redovisad kostnad för lss/lass följer bruttoredovisningsprincipen. Detta innebär en viss dubbelredovisning av

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

207

8c


kostnaderna eftersom kostnaderna inkluderar både hela kostnaden för att utföra den kommunalt tillhandahållna assistansen enligt lass och den betalning till Försäkringskassan kommunen gör för de 20 första timmarna. Kostnaden för att utföra assistansen enligt lass motsvaras av ersättningar från Försäkringskassan som redovisas som intäkt. För att redovisa den kommunala kostnaden måste ersättningen från Försäkringskassan exkluderas. Detta görs i nästa nyckeltal. Kostnad handikappomsorg exklusive ersättning från Försäkringskassan, kr per invånare 0–64 år Här redovisas den totala kostnaden för funktionshindrade enligt samma definition som ovan exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistans enligt lass. Detta nyckeltal visar således kostnaden efter justering för det delade lass-ansvaret, det vill säga den kommunala kostnaden för handikappomsorgen. Därav lss och lass , % Här anges hur stor andel som kostnader för lss och lass utgör av den totala kostnaden för handikappomsorgen exklusive ersättning från Försäkringskassan.

8c

Kostnad kr per invånare 0–64 år i ordinärt boende Här ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde för att kunna bo kvar hemma. Hit räknas även de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, dagverksamhet samt bostadsanpassning. Även mindre insatser såsom larm och matdistribution/matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende ingår i förekommande fall. Det som avses är individuellt riktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om kommunen tagit över hemsjukvården helt eller delvis från landstinget ingår dessa kostnader i det ordinära boendet. Dessa kommuner är markerade med fylld punkt vid kostnaden i ordinärt boende. En fylld punkt [•] avser hemsjukvård upp till och med sköterskenivå. Två fyllda punkter [••] avser hemsjukvård upp till och med undersköterskenivå. Lokalkostnader för korttidsvård har dragits bort från ordinärt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl.

208

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Kostnad kr per invånare 0–64 år med hemtjänst i ordinärt boende Visar vad hemtjänsten i ordinärt boende kostar per invånare 0-64 år. Hemtjänst avser biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad, enligt socialtjänstlagen. Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning eller distribution av måltider med mera. Personlig omvårdnad avser insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering (till exempel viss ledsagning) och skapa trygghet och säkerhet. I hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av anhörigvårdare. Andel av 0–64 år med omsorg i ordinärt boende, % Visar antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare under 65 år. Kostnad kr per brukare, med hemtjänst i ordinärt boende Visar kostnaden per brukare som får hemtjänst i ordinärt boende. Antalet brukare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2007. Kostnad kr per invånare 0–64 år i särskilt boende Här ingår de insatser som ges till permanentboende personer i särskilda boendeformer såsom servicehus, sjukhem, gruppbostad och dylikt. Korttidsvård är inte permanentboende och räknas därför inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå ingår. Även här är det individuellt inriktade insatser med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt individuella insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen som avses. Lokalkostnader har tagits bort från särskilt boende och redovisas under Lokalkostnader sol/hsl. Andel av 0–64 år med omsorg i särskilt boende, % Visar antalet personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2007 i relation till antalet invånare under 65 år. Kostnad i kr per brukare, särskilt boende Visar vad det särskilda boendet, enligt definitionen ovan, kostar per brukare. Antalet brukare utgörs av antalet personer i särskilt boende den 1 oktober 2007.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

209

8c


Öppen verksamhet i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för öppen verksamhet i kr per invånare under 65 år. Öppen verksamhet är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut. Exempel är restaurangverksamhet, fotvård, dagcentraler, terapilokaler, bidrag till föreningar med mera. Kostnad för insatser enligt lss och lass i kr per invånare 0–64 år exklusive ersättning från Försäkringskassan, totalt Här redovisas den totala kostnaden för insatser enligt lss/lass, exklusive ersättningen från Försäkringskassan per invånare under 65 år. Denna kostnad visar därmed den kommunala kostnaden för lss inklusive eventuella kommunala merkostnader utöver lass-ersättningen. I lss-kostnaden ingår en mindre andel insatser riktade till personer över 65 år. Detta gäller även de följande nyckeltalen. Kostnad för boende Visar vad boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad beviljad enligt lss kostar. Redovisning görs både per invånare under 65 år samt per brukare som bor i sådant boende. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för ingår. Det finns en stor spridning i kostnader mellan olika boendeformer för barn och ungdom men också i kostnader mellan boende för barn och vuxna. Detta innebär att detta nyckeltal måste analyseras vidare. Lokalkostnaderna ingår ej i boendekostnaderna, utan redovisas under Lokalkostnader lss.

8c

Kostnad för personlig assistans lss /lass i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för personlig assistans lss/lass i kronor per invånare under 65 år. Kostnad för daglig verksamhet i kr per invånare 0–64 år Visar kostnaden för daglig verksamhet, enligt lss per invånare under 65 år. Övriga kostnader i kr per invånare 0–64 år Visar i kr per invånare under 65 år summan av de samlade kostnaderna för insatserna ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice, kontaktperson samt i förekommande fall råd och stöd enligt lss.

210

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Andel invånare 0–64 år med en eller flera insatser enligt lss Visar antalet personer med en eller flera insatser enligt lss i relation till totala antalet invånare under 65 år. I antalet personer med insatser ingår ett mindre antal personer över 65 år. Lokalkostnader brutto i kr per invånare 0–64 år sol/hsl Här avses lokal- och kapitalkostnader för omsorg enligt sol och hsl. Det innebär att det omfattar både boendekostnad för permanentboende brukare och verksamhetslokaler inklusive lokalkostnader för korttidsvården. Här finns stora skillnader hur kommunerna hanterat boendet för de funktionshindrade och därmed hur de redovisar dessa kostnader. För att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostnaden lyfter vi schablonmässigt bort dessa kostnader och särredovisar dem. Det innebär att när vi jämför ordinärt och särskilt boende är det endast vårdinsatserna som ingår. Lokalkostnaderna särredovisas inte i räkenskapssammandraget (rs) för handikappomsorgen. Vi har därför gjort en schablonmässig beräkning av lokalkostnaderna för denna verksamhet. Denna beräkning bygger på hur de totala kostnaderna fördelar sig mellan äldre- och handikappomsorg. I vår beräkning har vi också antagit att merparten av dessa lokalkostnader finns inom särskilt boende. Kostnaden för särskilt boende är därför reducerad med denna schablonmässigt framräknade lokalkostnad. Även kostnaden för ordinärt boende har reducerats med en mindre del som avser lokalkostnader för korttidsplatser. Lokalkostnader brutto i kr per invånare 0–64 år lss Här avses lokal- och kapitalkostnader för insatser enligt lss. Alla lokalkostnader för lss har dragits bort från kostnaden för lss-boende.

8c

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

211


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

kostn., kr/brukare*

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

7 326 5 723 7 802 7 191 4 805 6 292 6 330 4 769 5 157 6 448 6 856 5 547 5 722 5 404 3 169 5 088 4 771 9 951 6 076 5 851 6 222 5 893 6 195 4 723 4 827 5 993 5 928

6 392 4 883 6 757 5 469 4 204 4 792 5 374 4 188 5 157 5 080 5 053 4 301 4 664 4 879 2 856 4 372 4 446 8 778 4 437 4 393 5 503 4 042 5 765 4 158 3 591 5 345 4 957

76,2 441 82,3 221 89,7 376 75,1 449 75,6 450 76,0 469 79,3 332 70,1 599 73,9 159 90,5 247 80,0 790 88,7 65 87,2 • 244 77,1 576 83,1 323 87,2 426 65,4 439 75,1 1 244 79,1 330 97,6 78 84,5 340 80,7 694 86,9 459 77,5 626 81,4 589 92,4 314 81,3 434

373 94 246 291 296 357 234 528 54 76 763 65 60 391 294 254 380 643 219 27 287 642 296 415 502 212 308

0,03 0,14 0,07 0,09 0,14 0,29 0,19 0,28 0,17 0,08 0,21 0,26 0,16 0,19 0,19 0,27 0,19 0,27 0,16 0,08 0,23 0,21 0,10 0,12 0,07 0,17 0,17

1 184 636 67 629 331 688 341 964 212 195 123 458 120 000 191 139 30 947 99 500 356 956 24 853 36 906 204 911 154 168 95 669 199 017 238 635 135 407 34 525 122 818 298 952 293 800 345 455 682 667 126 071 232 845

921 384 277 754 390 603 616 559 987 215 62 374 299 386 143 102 761 792 438 10 433 0 249 239 64 0 387

0,12 0,05 .. .. 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 .. 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 0,06 .. .. 0,07 0,03 0,05 .. 0,05 .. .. .. 0,06

757 200 805 500 .. .. 585 704 809 575 826 269 693 424 983 568 .. 119 273 697 857 424 957 851 000 503 667 171 160 .. .. 666 083 32 375 949 933 .. 476 154 .. .. .. 609 041

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

5 532 5 623 3 489 4 589 7 223 6 747 5 155 5 463 5 478

4 797 3 967 2 508 3 833 6 204 6 114 3 956 4 057 4 430

83,9 87,7 79,2 75,5 91,7 72,1 80,5 86,9 82,2

503 258 289 162 206 673 688 282 383

0,34 0,17 0,06 0,11 0,18 0,34 0,19 0,16 0,19

148 352 153 722 483 700 144 857 116 714 199 752 359 500 177 704 223 038

62 166 66 280 69 705 0 184 191

0,02 0,04 .. 0,03 .. 0,08 .. 0,05 0,04

330 500 443 250 .. 876 750 .. 935 246 .. 391 625 595 474

• • • • • •

639 296 417 438 325 720 770 282 486

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

212

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

16 203 1 30 100 27 49 29 56 0 140 0 0 87 0 15 138 12 126 18 8 84 9 4 0 94 48

4 548 3 874 5 685 3 811 2 943 3 440 3 910 2 878 3 811 4 343 3 692 3 545 3 760 3 481 2 317 3 627 2 675 6 332 3 275 4 103 4 353 3 105 4 798 3 034 2 729 4 566 3 794

2 499 1 903 2 856 1 784 1 599 1 589 1 650 1 189 2 191 2 037 1 688 1 819 2 106 1 668 1 115 2 323 1 292 3 424 1 526 1 592 2 447 1 094 2 641 1 649 1 485 2 349 1 905

928 697 1 019 128 723 871 914 047 757 994 604 794 523 682 737 280 596 826 1 447 091 573 403 593 475 680 792 781 345 843 857 1 282 832 688 526 758 229 732 198 631 746 738 716 668 219 655 840 794 210 613 063 645 339 766 738

798 160 874 660 404 844 633 537 394 631 762 934 586 592 369 385 418 1 030 737 975 660 735 476 381 464 766 623

828 1 126 1 308 778 552 586 960 562 754 967 619 437 694 822 479 611 636 1 454 570 786 759 673 967 736 484 703 763

423 685 646 588 388 421 666 590 472 709 622 355 375 399 354 249 328 423 443 750 487 603 714 267 257 749 499

0,74 0,44 0,69 0,60 0,52 0,61 0,63 0,48 0,63 0,52 0,64 0,50 0,67 0,54 0,39 0,47 0,43 0,97 0,57 0,51 0,60 0,69 0,70 0,33 0,49 0,75 0,58

145 56 42 129 85 51 114 64 144 23 17 45 54 67 18 18 201 140 35 1 73 0 38 67 13 0 63

321 145 377 296 236 202 353 59 0 252 353 271 306 281 56 185 233 258 233 183 295 158 212 188 195 371 232

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

67 0 0 192 98 187 2 37 73

3 789 3 278 1 893 2 764 5 255 4 113 3 040 3 307 3 430

1 866 1 116 931 874 2 902 1 868 1 320 1 468 1 543

792 240 426 750 1 299 834 1 094 400 741 693 498 101 742 308 520 875 764 525

642 1 121 385 611 961 713 1 020 429 735

700 454 208 571 666 773 260 621 531

715 588 370 708 749 757 441 789 640

0,60 0,77 0,38 0,43 1,08 0,74 0,68 0,78 0,68

5 25 39 27 22 96 0 27 30

234 203 93 131 436 294 145 220 219

Län Kommun

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

213

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Södermanlands län Eskilstuna 7 129 Flen 7 737 Gnesta 6 379 Katrineholm 7 532 Nyköping 7 292 Oxelösund 4 854 Strängnäs 4 647 Trosa 3 910 Vingåker 6 867 Länet 6 261

5 803 5 963 5 096 6 467 5 911 4 069 4 061 3 327 4 365 5 007

77,7 89,0 78,7 88,9 78,3 79,8 73,8 76,1 78,3 80,1

Östergötlands län Boxholm 4 140 Finspång 6 702 Kinda 5 809 Linköping 5 183 Mjölby 8 182 Motala 6 147 Norrköping 6 419 Söderköping 6 995 Vadstena 6 793 Valdemarsvik 6 609 Ydre 2 181 Åtvidaberg 5 961 Ödeshög 5 767 Länet 5 914

2 390 5 415 4 606 4 388 5 610 5 130 5 807 6 134 2 963 5 711 1 867 4 418 3 507 4 457

90,0 95,6 80,9 83,0 86,0 86,1 81,6 95,1 84,5 90,5 35,4 86,5 81,2 82,8

Jönköpings län Aneby 3 074 Eksjö 10 455 Gislaved 4 967 Gnosjö 5 764 Habo 3 453 Jönköping 6 751 Mullsjö 4 887 Nässjö 7 986 Sävsjö 9 964 Tranås 7 567 Vaggeryd 9 051 Vetlanda 7 599 Värnamo 6 821 Länet 6 795

2 478 5 460 3 859 4 107 1 990 5 448 3 800 6 303 6 346 5 002 5 764 5 301 6 040 4 761

•• •• •• • •• •• •• •• ••

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

kostn., kr/brukare*

372 474 300 454 872 655 554 651 616 550

272 125 41 381 533 511 269 281 277 299

0,22 0,28 0,07 0,34 0,13 0,21 0,22 0,09 0,21 0,20

126 503 43 778 57 167 113 442 413 865 242 556 120 138 322 250 133 267 174 774

733 81 661 192 207 141 411 105 259 310

0,13 0,10 0,07 0,07 0,05 0,00 0,04 0,04 .. 0,06

578 804 78 615 910 667 274 111 441 000 .. 1 062 400 239 750 .. 512 192

238 165 549 291 463 295 665 239 366 178 1 038 454 288 402

238 148 549 240 386 75 602 138 211 178 473 297 100 279

0,19 0,22 0,17 0,26 0,16 0,11 0,19 0,11 0,39 0,19 0,42 0,21 0,09 0,21

123 500 68 657 329 000 91 256 234 529 70 667 315 405 122 000 54 682 91 083 113 750 143 263 105 750 143 349

0 57 149 300 151 278 304 38 57 122 137 109 0 131

.. .. .. 0,06 0,04 0,08 0,08 .. .. .. 0,14 .. .. 0,08

.. .. .. 505 057 345 778 364 577 374 600 .. .. .. 99 000 .. .. 337 802

78,6 • 346 72,1 933 76,3 671 79,4 530 56,7 671 71,1 1 013 79,5 368 67,0 1 163 90,8 458 82,4 437 89,1 429 72,2 863 86,1 520 77,0 646

206 783 568 275 177 673 256 1 011 448 384 404 732 354 482

0,13 0,22 0,45 0,28 0,11 0,18 0,19 0,17 0,15 0,15 0,21 0,13 0,40 0,21

154 571 348 069 126 899 97 304 158 200 365 282 136 909 579 902 298 846 256 333 195 955 566 296 89 330 259 531

131 358 189 217 110 406 278 703 0 198 0 339 267 246

0,10 .. 0,05 .. .. 0,09 .. 0,17 .. 0,05 .. 0,05 0,04 0,07

138 200 .. 384 500 .. .. 476 701 .. 413 025 .. 396 571 .. 643 273 594 917 435 312

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

214

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

Södermanlands län Eskilstuna 58 Flen 81 Gnesta 6 Katrineholm 20 Nyköping 167 Oxelösund 0 Strängnäs 29 Trosa 1 Vingåker 0 Länet 40

4 178 4 974 3 611 5 288 4 263 3 042 2 886 2 442 3 187 3 763

1 920 2 091 1 505 2 528 2 098 1 495 1 552 554 1 368 1 679

642 581 755 086 592 334 635 353 743 526 609 000 819 122 362 928 580 942 637 875

1 024 1 570 733 1 130 828 908 462 808 1 111 953

594 798 635 928 770 228 322 291 468 559

640 515 738 702 567 294 550 790 240 560

0,68 0,81 0,79 0,89 0,70 0,58 0,45 0,43 0,66 0,67

130 22 116 50 38 25 68 39 73 62

333 330 402 462 364 205 113 90 230 281

Östergötlands län Boxholm 0 Finspång 6 Kinda 149 Linköping 76 Mjölby 126 Motala 108 Norrköping 43 Söderköping 0 Vadstena 16 Valdemarsvik 225 Ydre 6 Åtvidaberg 0 Ödeshög 339 Länet 84

2 095 4 849 3 615 3 366 4 508 4 261 4 379 5 455 2 429 4 817 661 3 579 2 697 3 593

1 207 2 674 1 506 1 714 1 921 2 118 2 707 2 475 320 2 625 139 1 904 1 376 1 745

500 000 648 299 404 690 410 705 592 612 643 839 627 694 488 776 304 500 557 138 .. 794 273 581 600 546 177

709 1 101 998 593 1 492 1 025 554 1 010 1 681 677 232 969 836 914

166 629 543 477 641 505 707 971 275 584 264 375 162 484

13 445 571 583 454 614 411 999 154 931 26 331 323 450

0,63 0,84 0,90 0,70 0,95 0,76 0,96 1,00 0,56 1,09 0,17 0,53 0,78 0,76

0 11 30 78 43 30 59 21 19 15 25 33 32 30

56 327 113 276 319 158 357 381 75 355 0 243 151 216

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 753 3 615 2 795 2 999 1 102 3 674 2 813 3 936 5 354 3 826 4 784 3 566 4 818 3 464

562 984 1 530 978 .. 1 624 1 165 1 447 2 056 1 542 1 909 967 2 598 1 447

227 154 384 637 573 246 442 111 .. 481 831 855 500 507 821 495 250 479 955 616 758 284 507 522 812 489 299

554 1 539 428 454 822 1 138 839 1 726 2 273 1 565 1 950 1 569 719 1 198

245 753 615 637 48 512 342 480 597 356 678 527 979 521

392 338 331 930 260 401 467 283 429 363 247 504 522 420

0,78 0,84 0,65 0,55 0,40 0,66 0,65 0,72 0,91 0,79 0,92 0,73 0,82 0,73

25 52 38 56 23 62 56 172 2 43 0 58 56 50

193 323 148 262 27 198 210 289 407 293 351 259 380 257

29 179 17 42 56 94 76 40 124 204 200 216 0 98

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

215

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

kostn., kr/brukare*

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

7 729 4 800 8 605 5 406 7 085 6 306 7 211 4 527 6 459

6 057 4 042 6 385 4 950 5 416 5 371 6 084 3 615 5 240

79,4 70,9 80,0 81,3 89,9 91,0 84,4 78,4 81,9

• • • • • • • •

809 744 400 494 531 224 589 478 534

690 101 77 0 360 175 483 427 289

0,12 0,31 0,20 0,19 0,30 0,14 0,23 0,28 0,22

580 111 32 650 39 186 0 121 857 128 900 212 530 153 882 158 640

347 330 689 389 0 210 230 262 307

.. .. 0,10 0,08 .. .. 0,10 .. 0,09

.. .. 715 952 486 500 .. .. 221 203 .. 474 552

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

7 412 .. 9 022 7 502 7 825 7 608 6 522 7 959 6 019 5 472 6 116 7 561 7 183

6 770 .. 8 444 5 147 6 882 5 630 5 969 5 619 4 974 4 266 5 135 7 225 6 006

87,3 .. 84,8 90,2 86,0 89,5 94,9 86,2 80,7 79,4 83,1 77,5 85,4

• • • • • • • • • • • •

746 .. 769 499 540 207 305 505 461 589 667 647 540

718 .. 610 388 522 141 305 470 386 474 585 508 464

0,51 0,21 0,30 0,35 0,30 0,10 0,12 0,29 0,22 0,27 0,13 0,12 0,24

140 512 .. 200 909 109 875 176 713 145 600 251 846 162 841 175 196 173 533 453 688 422 088 219 346

103 .. 415 0 336 316 .. 166 424 .. 158 714 292

0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,04 .. 0,03 .. .. .. 0,15 0,05

.. .. .. 0 711 583 813 750 .. 631 250 .. .. .. 468 953 525 107

Gotlands län Gotland Länet

8 485 8 485

5 642 5 642

78,3 • 78,3

595 595

484 484

0,24 0,24

199 000 199 000

425 425

0,05 0,05

814 375 814 375

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

8 883 5 436 9 563 7 102 6 341 7 465

7 279 4 764 7 193 5 616 4 375 5 845

78,4 74,3 78,7 79,9 76,1 77,5

426 462 672 744 468 554

369 335 560 427 282 395

0,21 0,04 0,28 0,30 0,26 0,22

176 176 891 842 196 862 143 448 109 059 303 477

857 490 750 251 487 567

.. 0,07 0,12 0,04 0,08 0,08

.. 727 912 637 667 627 889 641 100 658 642

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

216

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

4 9 79 16 15 3 75 16 27

4 475 2 726 4 757 3 769 4 593 4 566 4 861 2 625 4 047

1 540 1 210 1 920 1 513 1 881 2 539 2 608 1 238 1 806

706 849 600 923 361 302 515 636 379 063 849 546 484 349 523 414 552 635

1 816 355 1 350 639 1 055 817 1 304 812 1 019

812 230 820 820 840 818 670 317 666

307 931 668 797 817 393 279 258 556

0,72 0,54 0,89 0,77 0,98 0,46 0,75 0,51 0,70

90 95 109 27 0 45 58 25 56

333 138 351 255 277 323 272 209 270

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

0 0 34 0 37 19 0 77 0 280 7 150 50

5 868 8 248 6 739 4 384 5 455 4 715 5 225 4 607 3 703 3 251 3 947 5 100 5 104

3 699 2 641 4 094 2 258 2 909 2 288 2 154 2 311 2 442 1 157 1 900 2 490 2 529

674 341 500 316 563 126 681 800 693 371 761 065 578 550 567 613 1 085 851 635 800 620 552 540 569 658 579

844 1 673 715 1 581 908 1 038 891 1 104 565 988 883 693 990

767 3 002 1 291 545 897 940 634 731 561 484 698 1 222 981

558 933 635 0 741 449 1 546 461 135 621 466 695 603

0,91 1,15 1,10 0,99 0,91 0,71 0,77 0,91 0,62 0,65 0,73 0,87 0,86

13 .. 69 6 47 48 0 25 73 9 37 118 40

39 241 418 258 466 325 439 239 313 138 319 496 308

Gotlands län Gotland Länet

129 129

4 151 4 151

1 695 1 695

506 286 506 286

1 270 1 270

669 669

519 519

0,77 0,77

74 74

267 267

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

164 163 15 96 17 91

5 349 3 282 5 234 4 273 3 074 4 242

2 808 1 588 2 736 2 451 1 091 2 135

705 134 549 555 775 111 811 309 378 237 643 869

1 178 666 1 150 868 743 921

800 430 577 565 584 591

563 598 770 390 654 595

0,96 0,64 0,77 0,70 0,90 0,80

127 108 97 38 71 88

357 259 425 213 257 302

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

217

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

5 719 4 846 3 820 4 776 7 542 3 957 5 969 5 202 6 036 4 236 5 311 6 589 5 146 6 297 2 541 5 483 6 283 3 179 4 138 7 395 4 519 4 558 2 749 4 338 3 121 5 057 4 934 3 666 4 818 4 471 5 853 5 997 5 754 4 979

3 818 2 805 3 474 3 355 5 776 3 418 5 177 3 600 4 145 3 187 3 884 5 312 3 782 5 428 2 401 4 793 6 055 2 698 3 678 5 964 3 704 3 750 2 401 3 451 2 647 3 090 4 465 3 005 3 967 3 260 4 583 3 503 4 573 3 914

74,7 80,4 56,7 83,6 81,9 76,6 77,3 84,1 90,0 88,3 81,0 85,9 69,7 76,0 64,3 78,0 60,0 74,2 57,6 87,3 79,8 76,0 77,6 87,6 87,6 99,8 70,4 69,0 81,0 77,0 74,9 80,5 74,2 77,7

• 361 • 493 • 448 • 418 • 253 • 437 • 509 • 202 • 416 • 255 • 503 • 618 • 496 • 517 • 514 • 509 • 1 101 • 446 • 594 • 407 • 216 • 640 • 348 • 289 • 235 • 5 • 442 • 125 • 314 • 658 • 525 • 507 • 632

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

8 300 6 465 5 049 4 216 6 985 4 668 5 947

6 413 5 701 3 623 3 451 5 372 4 086 4 774

89,5 79,9 82,2 76,6 92,2 75,4 82,6

• • • • • •

kostn., kr/brukare*

437

91 234 308 283 157 237 269 129 353 156 472 429 360 324 260 283 651 191 218 323 127 328 271 177 177 0 341 80 217 437 394 378 464 276

0,18 0,12 0,16 0,12 0,14 0,21 0,19 0,12 0,10 0,07 0,18 0,36 0,16 0,16 0,16 0,14 0,22 0,29 0,11 0,42 0,15 0,32 0,17 0,15 0,11 .. 0,15 0,13 0,23 0,17 0,23 0,11 0,21 0,18

49 955 534 189 417 40 195 667 837 231 077 94 112 028 650 111 009 277 140 684 438 111 136 140 347 083 0 214 000 57 268 652 136 120 673 43 231 378 309 197 259 603 163 385 290 204 571 349 296 182 1 172 65 379 201 203 167 821 76 417 271 84 636 220 103 897 59 157 000 107 122 250 105 162 167 73 .. 0 226 880 643 60 194 237 94 612 224 250 143 73 171 352 305 357 625 157 224 043 363 173 247 298

.. .. 0,15 .. 0,11 .. 0,15 0,03 .. .. .. 0,04 0,05 .. .. 0,05 .. .. .. 0,06 .. .. 0,02 .. .. .. 0,08 0,07 0,03 .. 0,04 .. .. 0,07

.. .. 557 550 .. 574 655 .. 294 915 527 800 .. .. .. 108 040 564 846 .. .. 724 136 .. .. .. 481 625 .. .. 481 750 .. .. .. 822 923 337 053 799 167 .. 855 818 .. .. 548 483

282 501 392 490 278 503 408

282 231 172 273 232 240 238

0,22 0,13 0,10 0,13 0,17 0,15 0,15

126 676 181 548 176 250 207 150 134 313 165 515 165 242

.. .. .. 0,03 0,08 0,14 0,08

.. .. .. 781 765 150 857 304 177 412 266

346 472 192 219 114 415 293

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

218

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

0 6 89 17 0 34 128 206 0 47 81 79 265 79 15 127 27 3 4 64 264 179 55 1 0 0 104 516 178 5 251 0 100 89

2 603 2 093 1 877 2 654 4 340 2 429 3 578 2 919 3 458 2 612 2 921 4 237 2 444 3 768 1 457 3 385 3 344 1 813 2 116 4 810 2 700 2 592 1 705 2 694 2 077 2 899 2 841 1 931 2 961 2 361 3 128 2 592 3 200 2 804

656 779 470 780 1 945 904 1 656 1 117 1 655 1 179 1 292 1 823 1 037 1 695 332 1 769 2 022 555 945 2 397 1 254 808 700 1 168 1 048 1 350 1 182 542 1 674 988 1 312 705 1 503 1 189

721 546 398 211 391 813 487 882 336 777 637 137 371 695 469 689 375 096 468 322 546 129 571 390 473 904 633 068 235 609 577 989 703 365 458 000 660 250 654 558 556 788 587 470 314 550 348 135 402 163 675 500 446 580 664 909 701 667 539 909 533 526 281 315 555 767 508 506

1 115 706 734 1 123 779 701 620 879 846 773 996 1 299 648 559 567 621 440 566 391 863 535 917 455 272 355 720 655 542 448 730 988 831 727 709

291 317 245 293 745 517 730 368 507 391 384 644 386 728 252 597 548 420 429 766 379 320 288 396 347 298 532 347 524 399 464 720 482 456

541 291 428 471 871 309 572 554 450 268 248 471 373 786 306 399 334 272 351 785 533 548 263 857 327 524 471 500 314 244 364 440 488 453

0,54 0,62 0,59 0,53 0,93 0,55 0,91 0,68 0,75 0,60 0,66 0,79 0,52 0,69 0,37 0,60 0,57 0,70 0,47 0,89 0,61 0,48 0,51 0,70 0,44 0,68 0,73 0,39 0,54 1,55 0,20 0,71 0,82 0,65

71 13 131 21 139 51 101 26 0 15 18 9 76 104 39 71 121 47 140 16 48 21 29 33 20 1 132 54 38 14 71 20 88 54

248 161 93 151 392 189 423 107 271 202 225 325 192 357 86 351 291 189 2 396 257 259 157 330 242 186 303 141 252 148 302 227 191 232

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

2 102 24 62 14 24 38

5 346 4 141 2 740 2 490 4 719 2 905 3 723

3 005 2 063 929 987 2 003 1 475 1 744

755 804 665 260 692 182 623 896 806 826 528 228 678 699

876 823 1 110 833 1 232 548 904

1 099 785 301 380 901 496 660

421 544 400 296 597 387 441

0,88 0,66 0,55 0,50 0,72 0,55 0,64

46 71 37 38 15 64 45

391 414 238 152 232 174 267

Län Kommun

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

219

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Västra Götalands län Ale 5 767 Alingsås 9 558 Bengtsfors 6 181 Bollebygd 3 609 Borås 7 003 Dals-Ed 5 928 Essunga 3 644 Falköping 7 287 Färgelanda 3 306 Grästorp 7 868 Gullspång 7 268 Göteborg 6 656 Götene 7 098 Herrljunga 4 558 Hjo 7 738 Härryda 6 130 Karlsborg 6 102 Kungälv 5 192 Lerum 5 254 Lidköping 6 441 Lilla Edet 6 469 Lysekil 7 386 Mariestad 6 556 Mark 4 819 Mellerud 10 793 Munkedal 6 303 Mölndal 6 330 Orust 5 775 Partille 5 221 Skara 6 513 Skövde 6 906 Sotenäs 6 202 Stenungsund 4 964 Strömstad 6 246 Svenljunga 7 345 Tanum 4 913 Tibro 7 085 Tidaholm 5 701 Tjörn 5 049 Tranemo 4 259 Trollhättan 6 396 Töreboda 9 574 Uddevalla 7 760

4 760 6 290 5 423 2 732 5 770 4 094 2 413 5 808 2 650 4 585 5 529 6 173 5 474 3 202 5 055 5 233 3 325 4 679 4 888 5 507 4 872 5 527 5 836 4 558 9 002 4 746 5 569 4 565 4 207 5 262 5 468 5 007 4 390 5 234 6 409 3 785 4 426 4 535 3 642 3 352 5 325 6 137 6 247

82,6 94,1 55,6 87,6 77,8 72,0 91,1 74,6 94,0 98,4 93,5 68,4 79,3 79,9 82,8 82,8 89,6 78,9 77,2 82,4 82,7 78,6 81,5 85,0 82,0 81,6 84,5 76,2 85,4 77,2 76,8 82,0 83,3 88,4 81,1 81,1 89,4 75,6 75,3 86,8 78,2 82,5 75,7

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

• 451 • 188 • 806 • 270 • 435 • 452 • 216 • 581 • 153 • 0 • 165 • 846 • 698 • 489 • 630 • 525 • 311 • 695 • 526 • 438 • 508 • 797 • 909 • 561 • 525 • 311 • 393 • 1 024 • 375 • 649 • 577 • 855 • 667 • 422 • 826 • 609 • 363 • 869 • 318 • 354 • 553 • 1 029 • 727

300 138 24 192 218 339 0 338 85 0 88 598 350 269 379 245 118 420 256 312 416 396 451 226 354 131 250 921 341 434 310 570 76 271 127 397 227 665 148 307 453 477 625

0,23 0,14 0,12 .. 0,11 0,18 .. 0,55 0,20 0,11 0,14 0,23 0,20 0,09 0,30 0,16 0,27 0,23 0,09 0,37 0,12 0,34 0,21 0,30 0,32 0,12 0,18 0,17 0,17 0,27 0,16 0,20 0,13 0,14 0,18 0,16 0,27 0,45 0,09 0,06 0,21 0,17 0,22

131 415 223 96 512 123 19 778 1 308 .. 62 196 054 636 185 714 341 .. 0 61 588 705 41 727 0 0 0 61 167 0 262 054 663 177 000 278 288 571 0 126 143 69 149 170 239 44 143 0 186 662 235 294 786 416 85 196 425 343 231 263 117 316 302 211 575 134 74 265 90 111 739 533 105 500 464 139 549 249 533 524 45 195 400 139 159 415 287 192 030 546 284 643 22 57 692 48 191 923 162 70 400 294 251 400 26 82 783 77 148 311 137 162 091 466 480 500 69 212 333 520 272 385 0 285 400 654

0,10 .. .. .. .. .. .. .. 0,00 .. .. 0,09 .. .. .. 0,03 .. 0,02 0,05 0,09 .. 0,07 0,10 0,04 .. 0,12 .. .. 0,03 0,07 0,10 .. 0,06 0,04 .. .. .. .. 0,07 .. 0,15 .. 0,15

kostn., kr/brukare*

224 261 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 725 296 .. .. .. 759 778 .. 963 250 892 000 481 222 .. 425 250 139 389 203 833 .. 374 200 .. .. 441 333 393 000 539 833 .. 86 909 374 250 .. .. .. .. 700 875 .. 353 894 .. 426 524

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

220

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Västra Götalands län Ale 86 Alingsås 40 Bengtsfors 51 Bollebygd 0 Borås 96 Dals-Ed 329 Essunga 0 Falköping 91 Färgelanda 0 Grästorp 73 Gullspång 188 Göteborg 313 Götene 114 Herrljunga 155 Hjo 158 Härryda 85 Karlsborg 34 Kungälv 26 Lerum 78 Lidköping 43 Lilla Edet 0 Lysekil 19 Mariestad 5 Mark 25 Mellerud 499 Munkedal 24 Mölndal 161 Orust 0 Partille 58 Skara 190 Skövde 57 Sotenäs 0 Stenungsund 0 Strömstad 9 Svenljunga 41 Tanum 62 Tibro 6 Tidaholm 78 Tjörn 0 Tranemo 0 Trollhättan 7 Töreboda 48 Uddevalla 21

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

3 772 5 379 2 981 2 367 4 105 2 807 2 181 4 123 2 350 4 299 5 034 3 985 4 088 2 477 3 768 3 999 2 821 3 406 3 488 4 298 3 874 4 066 4 331 3 587 6 888 3 709 4 367 3 277 3 121 3 764 3 897 3 904 3 319 4 327 4 979 2 875 3 639 3 277 2 571 2 682 3 872 4 739 4 442

2 353 3 344 1 721 331 2 302 1 474 643 1 539 1 218 1 357 3 174 1 872 1 795 1 133 1 237 2 114 1 098 1 770 1 528 1 625 1 996 2 224 2 309 1 537 4 562 1 423 2 021 1 781 990 1 626 1 435 2 012 1 708 2 281 2 698 1 412 1 874 1 493 704 1 364 1 890 1 614 2 221

956 894 679 479 643 100 .. 547 805 353 001 .. 495 338 468 357 398 750 627 619 803 587 827 913 708 583 576 333 841 528 480 000 653 157 757 138 473 428 857 120 659 000 408 547 581 250 613 648 499 261 656 847 619 171 497 561 582 928 397 006 739 789 768 318 875 917 750 300 536 640 491 875 555 111 249 147 512 280 696 565 521 218 702 323

447 673 521 856 671 685 577 557 331 1 729 699 667 1 216 550 1 222 640 948 575 390 422 676 732 733 1 103 433 1 271 696 526 567 1 004 1 362 895 532 578 735 487 731 911 994 464 559 1 422 720

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

221

567 727 175 176 676 399 8 446 433 236 744 913 441 434 696 546 426 554 497 790 666 397 716 616 882 478 834 580 906 623 510 613 512 786 1 114 601 435 345 464 530 631 655 956

405 636 564 1 004 456 249 952 1 617 367 977 418 533 637 360 613 698 348 508 1 073 1 462 536 713 574 330 1 012 537 816 389 658 511 590 384 568 681 433 375 598 528 409 325 792 1 048 544

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

0,55 0,85 0,58 0,56 0,74 0,76 0,73 0,82 0,59 0,91 0,67 0,66 0,75 0,69 0,87 0,69 0,57 0,72 0,53 1,07 0,73 0,93 0,94 0,63 1,07 0,56 0,70 0,45 0,65 0,80 0,91 0,77 0,63 0,58 0,79 0,47 0,93 0,72 0,60 0,60 0,65 0,90 0,80

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

67 22 242 6 113 24 0 96 4 0 6 130 44 0 14 54 0 29 97 64 70 68 32 9 64 75 60 15 43 75 88 25 16 16 47 17 21 22 115 18 84 0 113

162 538 35 28 386 140 16 212 142 213 137 237 252 82 417 332 159 288 284 239 158 275 424 287 493 162 338 204 472 297 303 201 340 297 222 195 320 152 171 228 290 321 290

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 6 783 5 505 Vara 6 155 4 681 Vårgårda 6 174 3 636 Vänersborg 7 684 6 351 Åmål 8 289 6 328 Öckerö 5 945 5 529 Länet 6 371 4 974

86,2 85,2 82,0 83,9 80,0 71,1 81,7

• 374 • 588 • 495 • 544 • 822 • 1 412

Värmlands län Arvika .. Eda 3 869 Filipstad 9 894 Forshaga 8 461 Grums 7 679 Hagfors 9 568 Hammarö .. Karlstad 6 742 Kil 6 435 Kristinehamn 6 578 Munkfors 10 424 Storfors 6 465 Sunne 8 203 Säffle 8 591 Torsby 7 302 Årjäng 7 434 Länet 7 689

.. 3 615 6 741 5 444 5 217 6 652 .. 5 421 4 562 5 469 5 518 3 539 6 130 6 179 5 607 3 705 5 271

.. 77,7 72,9 87,1 85,5 76,1 .. 69,7 80,3 66,8 89,3 77,4 77,5 81,9 73,8 79,1 78,2

• 574 • 521 • 1 189 • 509 • 552 • 1 148 • .. • 779 • 498 • 779 • 576 • 314 • 669 • 438 • 548 • 773

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

5 690 4 652 4 418 4 410 4 815 4 595 7 070 3 576 5 107 5 541 6 027 5 206 5 092

89,1 79,0 81,8 100,0 84,9 89,6 77,9 66,8 86,0 85,2 82,4 92,3 84,6

6 995 5 940 6 924 .. 6 132 5 815 8 833 4 044 6 768 5 817 7 158 5 994 6 402

298 450 298 544 559 686 328

0,11 0,23 0,17 0,25 0,10 0,10 0,20

268 050 196 414 172 000 218 189 538 900 691 500 191 170

312 82 93 338 363 132 257

.. .. .. 0,10 0,06 .. 0,07

.. .. .. 346 103 583 500 .. 471 735

658

430 414 619 274 398 675 .. 580 191 349 407 0 464 388 536 595 421

0,22 0,18 0,43 0,13 0,22 0,33 0,21 0,23 0,17 0,39 0,28 .. 0,22 0,21 0,30 0,21 0,25

192 304 231 833 143 686 212 833 183 250 202 844 .. 257 381 115 375 90 444 144 375 .. 206 458 181 615 178 207 289 875 187 892

304 0 492 105 0 261 .. 526 322 934 0 372 273 410 331 0 289

0,08 .. 0,07 0,05 .. .. .. 0,09 .. 0,17 .. .. 0,14 .. .. .. 0,10

390 563 .. 666 667 196 400 .. .. .. 613 458 .. 545 375 .. .. 194 267 . .. .. 434 455

390 386 497 0 373 399 966 544 552 237 682 228 438

241 129 372 0 341 314 209 544 319 237 682 161 296

0,15 0,15 0,13 0,11 0,17 0,18 0,35 0,15 0,19 0,16 0,33 0,18 0,19

164 462 83 417 286 563 0 204 487 179 034 59 063 351 556 168 086 152 333 209 370 90 441 162 401

178 485 52 0 250 0 464 128 128 511 327 94 218

.. .. .. .. 0,09 .. .. .. 0,11 0,16 0,06 0,03 0,09

.. .. .. .. 278 952 .. .. .. 112 048 328 833 542 600 365 536 325 594

558

• • • • • • • • • • • •

kostn., kr/brukare*

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

222

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 10 4 379 Vara 0 3 829 Vårgårda 49 2 888 Vänersborg 72 4 938 Åmål 13 4 865 Öckerö 24 3 648 Länet 70 3 792

1 769 1 448 628 2 525 3 272 1 547 1 796

441 597 458 250 445 923 600 072 618 079 708 864 602 907

900 1 183 1 373 830 614 846 781

1 054 478 261 723 787 626 585

657 720 626 861 192 629 631

0,78 1,15 2,79 0,22 0,87 0,65 0,77

66 24 19 69 69 31 49

364 158 92 390 196 282 249

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

.. 272 58 55 183 147 .. 244 33 17 2 0 391 199 537 1 153

3 588 2 535 4 788 4 431 4 102 4 891 4 785 3 476 3 409 3 310 4 652 2 656 4 370 4 585 3 835 2 613 3 876

1 682 1 567 2 170 1 732 1 488 1 635 .. 1 586 1 572 1 511 1 556 .. 2 149 3 061 1 878 1 316 1 779

524 212 585 723 608 069 539 000 476 392 582 482 .. 505 588 561 519 486 725 552 625 .. 509 689 564 591 583 774 366 285 531 905

622 317 1 757 1 374 1 526 2 054 .. 1 060 701 986 2 242 1 930 975 758 915 484 1 180

763 459 364 692 654 607 .. 472 609 557 105 44 601 469 243 446 472

520 192 496 633 433 595 .. 358 528 255 748 765 646 298 798 368 509

0,76 0,58 1,12 0,91 0,83 1,12 0,79 0,68 0,87 0,80 1,02 0,59 0,94 0,88 0,66 0,92 0,84

35 13 85 32 21 32 0 94 46 86 10 113 45 69 54 0 46

198 274 129 312 360 173 384 303 254 342 279 84 383 477 302 318 286

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

15 0 235 0 51 70 36 485 5 0 0 65 80

4 827 3 361 3 475 4 220 3 802 3 814 5 080 2 179 4 202 4 387 4 788 4 541 4 056

3 191 1 043 1 571 2 463 2 322 1 839 2 558 862 2 299 2 766 2 185 2 571 2 139

689 902 426 000 717 445 469 552 631 697 490 855 641 500 716 571 476 483 712 200 549 151 656 470 598 152

738 783 1 007 1 033 425 721 1 343 356 918 924 1 728 787 897

574 411 381 568 630 588 661 551 545 317 454 523 517

323 1 124 515 155 425 666 518 410 440 377 421 660 503

0,69 0,75 0,62 0,96 0,82 0,77 0,86 0,64 0,90 0,70 0,96 0,92 0,80

37 104 21 0 50 9 98 30 32 74 50 12 43

243 315 139 191 288 303 426 211 189 332 179 267 257

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

223

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Västmanlands län Arboga 4 712 Fagersta 7 132 Hallstahammar 7 780 Kungsör 10 178 Köping 6 807 Norberg 6 693 Sala 4 844 Skinnskatteberg 2 849 Surahammar 5 540 Västerås 4 906 Länet 6 144

4 433 5 659 6 840 8 100 5 492 4 417 4 180 1 900 4 251 4 596 4 987

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

8 680 8 857 6 887 6 800 11 091 5 863 8 625 7 356 7 223 5 468 8 159 5 905 7 084 7 182 6 446 7 442

6 072 6 189 5 438 4 262 8 874 4 675 5 994 6 392 6 295 4 315 7 266 4 776 5 390 6 072 4 732 5 783

Gävleborgs län Bollnäs 7 109 Gävle 6 926 Hofors 10 206 Hudiksvall 8 205 Ljusdal 7 794 Nordanstig 8 681 Ockelbo 5 154 Ovanåker 4 619 Sandviken 7 064 Söderhamn 8 888 Länet 7 465

5 764 5 060 4 769 6 452 6 265 5 210 4 401 3 840 4 926 7 207 5 389

71,1 72,4 88,8 96,3 73,5 100,0 77,0 39,0 • 77,2 74,4 77,0

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

kostn., kr/brukare*

704 388 530 263 484 0 522 445 367 672 437

144 288 364 45 368 0 257 114 125 397 210

0,11 0,14 0,18 0,18 0,25 0,24 0,15 0,25 0,11 0,20 0,18

136 636 207 923 205 524 25 000 144 300 0 176 040 46 333 113 556 195 351 125 066

470 964 199 0 745 0 222 285 506 331 372

0,07 0,18 0,06 .. 0,09 .. 0,05 0,11 .. 0,10 0,09

702 286 531 941 338 143 .. 859 412 .. 422 778 262 000 .. 318 722 490 754

74,3 80,4 82,6 95,9 96,0 87,4 77,4 81,5 85,6 79,3 81,8 83,2 81,0 72,5 84,3 82,9

793 962 632 174 348 510 564 498 608 615 1 150 379 613 976 634 630

775 689 470 169 334 323 448 497 578 615 972 286 499 816 634 540

0,34 0,48 0,33 0,20 0,34 0,12 0,17 0,23 0,21 0,18 0,42 0,17 0,30 0,52 0,39 0,29

224 966 144 048 140 645 86 313 98 073 275 143 265 818 212 737 279 727 341 300 231 412 172 429 164 222 155 857 160 955 196 910

565 56 261 0 0 0 652 559 149 234 129 315 304 622 87 262

0,14 0,01 0,04 .. .. .. 0,15 .. 0,03 .. .. 0,06 .. .. .. 0,07

403 042 436 400 741 125 .. .. .. 424 967 .. 476 800 .. .. 531 600 .. .. .. 502 322

81,7 81,4 75,7 91,4 73,5 88,3 90,6 80,9 75,4 86,7 82,6

241 449 499 550 1 486 582 412 735 782 574 631

135 411 192 492 1 230 502 118 0 510 448 404

0,18 0,40 0,27 0,21 0,29 0,28 0,15 0,41 0,33 0,23 0,28

76 806 103 079 70 381 238 246 424 023 176 818 78 571 0 153 701 193 340 151 497

626 319 583 0 139 12 0 0 373 335 239

0,11 .. 0,13 .. .. .. .. .. .. 0,03 0,09

556 652 .. 449 900 .. .. .. .. .. .. 971 000 659 184

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

224

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

Västmanlands län Arboga 6 Fagersta 105 Hallstahammar 3 Kungsör 35 Köping 116 Norberg 0 Sala 171 Skinnskatteberg 385 Surahammar 0 Västerås 67 Länet 89

2 973 3 724 5 708 6 941 3 685 4 053 2 985 734 3 086 2 959 3 685

1 765 1 906 3 520 3 857 2 403 1 096 1 328 230 1 331 1 345 1 878

595 322 380 192 614 427 545 106 628 280 627 875 484 405 .. 573 316 485 062 548 220

388 582 885 1 193 -38 1 575 530 7 822 404 635

478 837 739 1 225 818 738 688 35 277 568 640

343 399 564 666 502 645 438 462 656 642 532

0,61 0,85 1,09 1,07 0,70 0,83 0,68 0,46 0,79 0,74 0,78

102 103 31 0 111 0 48 44 94 106 64

177 374 370 861 350 364 234 7 198 460 339

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

6 157 0 0 4 56 36 31 97 0 0 45 34 0 1 31

4 195 4 714 4 198 3 765 7 970 3 839 4 437 4 789 5 060 3 209 5 607 3 742 4 204 4 320 3 892 4 529

1 888 1 207 1 759 1 301 4 751 1 728 1 492 2 570 2 373 1 453 3 504 2 154 1 876 970 1 932 2 064

646 740 564 654 548 075 483 864 987 275 711 828 512 000 653 500 610 807 384 381 978 000 758 250 556 066 1 297 750 635 000 688 546

1 103 1 897 1 144 1 522 1 492 1 307 1 718 1 071 1 167 515 800 765 1 512 2 623 1 558 1 346

715 643 650 149 1 447 437 735 584 754 240 683 416 612 329 402 586

489 968 645 793 280 366 493 564 726 1 000 620 407 205 398 0 530

0,65 0,97 0,66 0,66 1,05 0,51 0,68 0,57 0,81 0,65 1,17 0,50 0,55 0,75 0,75 0,73

199 38 56 1 0 22 102 95 50 44 43 64 73 71 22 59

314 262 292 321 553 248 203 420 331 214 337 232 161 82 96 271

Gävleborgs län Bollnäs 137 Gävle 110 Hofors 10 Hudiksvall 2 Ljusdal 0 Nordanstig 6 Ockelbo 0 Ovanåker 0 Sandviken 0 Söderhamn 2 Länet 27

4 470 3 835 3 341 5 858 4 355 4 399 3 744 2 958 3 569 5 911 4 244

2 345 1 625 838 2 618 2 354 1 150 1 532 1 468 1 145 3 805 1 888

504 726 616 079 359 334 789 418 513 323 742 333 551 000 449 433 523 031 567 059 561 574

1 051 1 105 2 058 1 372 810 2 258 1 327 519 1 294 727 1 252

627 758 417 1 108 847 638 281 567 560 904 671

446 347 29 760 344 353 604 403 570 475 433

0,83 0,78 0,51 0,72 0,74 0,57 0,58 0,70 0,73 1,08 0,72

49 62 68 1 33 11 0 0 56 50 33

240 286 267 41 252 200 245 147 147 334 216

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

225

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

kostn., kr/brukare*

Västernorrlands län Härnösand 7 666 Kramfors 8 925 Sollefteå 8 395 Sundsvall 7 295 Timrå 6 450 Ånge 7 735 Örnsköldsvik 7 244 Länet 7 673

6 048 6 672 6 473 5 860 4 533 4 751 5 309 5 664

80,1 89,1 89,2 76,7 70,3 85,0 80,4 81,5

•• •• •• • •• •• ••

694 667 551 853 566 617 581 647

694 510 375 663 501 430 360 505

0,26 0,28 0,38 0,16 0,24 0,46 0,27 0,29

262 096 180 929 97 633 407 496 208 571 94 306 134 316 197 907

368 0 114 374 601 66 269 256

.. .. .. 0,08 0,08 0,05 0,05 0,07

.. .. .. 496 414 728 500 129 500 510 739 466 288

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

6 968 10 400 7 224 8 030 5 077 7 405 3 522 8 082 7 088

6 316 8 874 6 150 6 363 4 655 5 692 3 157 7 667 6 109

83,7 86,8 84,3 88,1 78,5 84,4 73,7 85,0 83,1

• • • • • • • •

994 981 816 699 998 577 695 830 824

753 581 767 421 748 356 436 441 563

0,45 0,24 0,46 0,20 0,40 0,19 0,25 0,51 0,34

166 577 244 538 166 432 207 417 186 235 188 167 174 762 87 270 177 675

0 148 50 42 0 202 101 218 95

.. .. 0,06 .. .. 0,04 .. 0,12 0,08

.. .. 81 000 .. .. 480 500 .. 175 317 245 606

Västerbottens län Bjurholm 2 064 Dorotea 8 096 Lycksele 9 340 Malå 6 648 Nordmaling 8 315 Norsjö 9 284 Robertsfors 7 048 Skellefteå 8 827 Sorsele 4 192 Storuman 7 533 Umeå 6 865 Vilhelmina 9 969 Vindeln 7 513 Vännäs 12 514 Åsele 7 843 Länet 7 737

2 064 8 088 7 873 5 271 6 433 7 801 4 960 7 177 2 712 6 756 5 132 5 878 6 445 10 818 5 482 6 193

76,5 84,7 90,8 82,0 95,1 78,1 84,5 86,3 86,6 71,2 74,0 96,4 95,0 93,9 99,9 86,3

172 12 578 361 210 435 627 729 0 404 977 61 321 382 0 351

50 12 474 322 137 329 558 555 0 246 977 54 321 382 0 294

.. 0,23 0,18 0,19 0,19 0,18 0,28 0,23 0,39 0,25 0,55 0,13

.. 278 5 200 1 026 257 944 0 166 400 428 70 818 94 181 667 1 081 202 067 115 243 573 183 0 0 97 750 1 047 176 177 234 42 857 0 0 184 357 187 0 0 125 293 312

.. .. .. .. .. 0,21 .. 0,02 .. .. 0,04 .. .. .. .. 0,09

.. .. .. .. .. 511 857 .. 877 333 .. .. 528 674 .. .. .. .. 639 288

0,21 0,17 0,25

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

226

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

Västernorrlands län Härnösand 62 Kramfors 49 Sollefteå 3 Sundsvall 82 Timrå 58 Ånge 0 Örnsköldsvik 137 Länet 56

4 320 5 346 5 238 4 070 2 919 3 753 3 838 4 212

2 472 3 402 2 630 2 075 1 126 1 616 2 046 2 195

510 684 685 284 520 025 687 810 468 314 439 620 558 575 552 902

625 791 922 919 951 1 594 627 918

738 815 1 105 595 365 437 829 698

485 338 497 480 474 106 335 388

1,18 0,93 1,04 0,78 0,79 0,71 0,78 0,89

80 10 34 55 120 31 53 54

524 600 534 425 270 285 432 439

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

35 0 84 0 0 67 0 71 32

5 160 7 259 4 967 5 194 3 608 4 715 2 230 5 939 4 884

2 481 4 131 3 027 2 673 1 918 2 733 1 114 3 722 2 725

792 222 434 885 539 889 752 024 405 850 472 491 446 047 570 660 551 759

1 194 1 046 863 1 598 1 102 1 167 486 772 1 029

986 743 793 636 172 633 341 845 644

499 1 343 287 286 417 182 328 656 500

0,64 1,06 0,81 0,74 0,78 0,94 0,49 1,06 0,82

1 40 15 14 4 39 34 35 23

125 445 217 413 44 92 96 575 251

Västerbottens län Bjurholm 0 Dorotea 0 Lycksele 123 Malå 87 Nordmaling 0 Norsjö 7 Robertsfors 3 Skellefteå 48 Sorsele 364 Storuman 336 Umeå 79 Vilhelmina 148 Vindeln 0 Vännäs 59 Åsele 4 Länet 84

1 579 6 413 6 387 4 243 5 753 5 710 3 949 5 757 2 213 4 435 3 468 5 475 5 832 9 160 5 382 5 050

0 3 960 3 898 2 748 2 795 3 097 2 035 3 101 58 2 422 1 774 1 895 3 565 7 537 3 737 2 841

.. 1 057 375 546 028 1 014 857 588 222 540 106 649 882 521 018 .. 721 125 562 330 504 857 1 162 923 926 891 801 364 738 229

65 1 532 987 965 1 653 790 1 317 1 068 1 891 984 889 2 799 962 364 730 1 133

0 921 979 0 680 935 423 910 211 389 345 529 822 786 765 580

1 514 0 522 517 626 889 173 678 55 640 459 291 471 473 150 497

0,61 0,66 1,18 0,62 0,72 1,03 0,76 1,04 0,69 0,69 0,84 0,84 0,94 1,55 0,68 0,86

36 202 19 75 14 183 26 27 0 157 43 0 0 28 0 54

0 434 765 79 361 385 241 433 135 377 332 195 292 1 002 97 342

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

227

8c


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

Norrbottens län Arjeplog 5 067 Arvidsjaur 11 132 Boden 10 485 Gällivare 7 632 Haparanda 11 282 Jokkmokk 6 405 Kalix 7 193 Kiruna 7 029 Luleå 6 993 Pajala 11 415 Piteå 6 611 Älvsbyn 9 355 Överkalix 11 023 Övertorneå 11 314 Länet 8 781

0 409 609 123 1 187 1 066 532 419 584 348 704 568 520 601 548

3 290 5 935 8 776 6 223 7 726 4 348 5 028 5 071 5 720 5 649 4 713 5 854 7 549 7 049 5 924

100,0 93,1 83,9 78,9 72,6 75,5 81,5 83,2 81,0 88,5 76,7 88,4 90,1 89,9 84,5

0 367 428 123 65 301 302 323 554 348 521 368 506 91 307

0,48 0,47 0,32 0,24 0,30 0,46 0,19 0,33 0,16 0,20 0,29 0,20 0,51 0,24 0,31

0 77 708 131 616 50 639 21 667 65 895 161 560 96 556 356 232 175 778 180 309 187 769 98 286 38 222 117 303

0 0 617 928 182 0 307 376 356 0 237 0 227 0 231

.. .. 0,11 0,20 0,09 .. 0,04 0,08 0,07 .. 0,15 .. .. .. 0,11

kostn., kr/brukare*

.. .. 577 958 457 400 209 000 .. 685 167 472 933 543 000 .. 155 961 .. .. .. 443 060

8c

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

228

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Norrbottens län Arjeplog 0 Arvidsjaur 0 Boden 125 Gällivare 103 Haparanda 733 Jokkmokk 0 Kalix 40 Kiruna 0 Luleå 85 Pajala 301 Piteå 140 Älvsbyn 86 Överkalix 0 Övertorneå 114 Länet 123

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

3 220 5 260 7 127 4 580 5 477 3 055 3 947 3 980 4 302 4 883 3 495 5 018 6 210 6 042 4 757

1 374 1 901 4 484 2 306 2 231 1 205 2 001 1 263 2 701 3 054 1 693 2 547 3 967 2 167 2 350

794 250 438 591 740 868 726 000 528 295 627 000 514 423 793 900 1 005 470 992 715 503 115 345 000 899 834 272 267 655 838

1 657 1 315 1 493 1 074 2 291 1 034 1 241 1 354 104 399 1 068 1 432 1 551 2 888 1 350

189 690 460 775 542 479 402 710 887 523 304 622 618 961 583

0 1 355 690 425 412 350 303 652 610 907 430 417 74 25 475

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

0,43 1,24 1,12 0,52 1,07 0,62 0,89 0,63 0,74 0,70 0,78 1,13 0,81 1,14 0,84

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

0 0 64 159 11 0 48 57 61 0 20 23 0 0 32

70 266 233 329 136 228 153 240 332 118 117 159 592 292 233

8c

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

229


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län

Kostnader för handikappomsorg totalt Kommun kr/inv. 0–64 år* därav: exkl. erLSS o sättning fr. LASS, • = se sidan 208. F-kassan %*

kostn., kr/brukare*

Hela riket ovägt medelvärde 6 585

5 110

81,4

524

350

0,22

182 929

275

0,06

473 488

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

6 313 6 830 6 531 6 735 6 667 6 391 6 613 5 931 6 009

4 552 5 041 4 952 5 079 5 266 5 254 5 469 5 067 5 533

77,8 84,5 81,8 81,3 81,2 81,0 79,2 78,1 71,9

333 492 560 548 532 469 563 595 791

196 298 341 429 385 324 398 446 501

0,30 0,23 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0,24 0,24

85 611 137 440 184 241 232 858 196 787 164 110 249 101 194 530 217 968

321 160 223 240 306 354 425 364 646

0,07 0,03 0,05 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08

290 952 105 948 471 737 449 077 438 223 573 338 562 334 528 584 448 228

6 009 5 212 6 666 6 058 7 296 6 640 7 124 Övr 12 500–25 000 7 141 Övr <12 500 inv. 6 740

5 533 4 356 5 595 4 537 5 482 5 032 5 687 5 466 4 909

71,9 79,3 79,3 83,5 82,7 81,1 80,6 82,8 82,1

791 444 621 416 559 545 533 572 511

501 300 448 261 397 335 379 392 299

0,24 0,16 0,24 0,16 0,30 0,20 0,24 0,24 0,23

217 968 243 846 222 281 167 467 143 579 195 458 172 585 184 448 132 344

646 313 377 178 215 294 396 242 188

0,08 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 0,08 0,07 0,04

448 228 616 431 508 712 426 486 195 473 515 327 535 763 406 385 305 315

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 5 664 4 436 30,50–30,99 5 118 4 109 31,00–31,49 6 020 4 770 31,50–31,99 6 798 5 264 32,00–32,49 6 724 5 183 32,50–32,99 7 043 5 439 33,00–33,49 7 529 5 697 33,50–34,24 7 966 6 536

80,5 75,6 82,3 81,6 82,8 79,4 84,6 80,1

437 520 502 532 531 599 500 398

315 321 317 303 394 367 406 325

0,20 0,22 0,20 0,23 0,20 0,23 0,26 0,19

160 517 159 621 179 464 174 670 230 048 174 247 163 064 174 033

245 289 234 303 237 343 243 755

0,05 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,21

474 156 523 559 422 742 554 054 477 051 434 880 425 134 511 857

Skattesats till kommun 17,38–19,99 5 425 20,00–20,49 5 580 20,50–20,99 5 812 21,00–21,49 6 339 21,50–21,99 6 676 22,00–22,49 7 452 22,50–22,99 7 523 23,00–23,25 7 403

80,9 79,3 78,6 81,7 81,7 81,5 84,2 80,8

386 458 506 563 525 601 519 587

282 307 318 349 340 395 387 453

0,17 0,17 0,21 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28

174 803 236 370 168 026 209 236 174 530 174 245 156 291 173 469

279 372 329 254 227 297 247 336

0,05 0,08 0,08 0,07 0,05 0,07 0,05 0,07

547 210 577 003 440 764 450 106 483 006 446 123 370 757 484 058

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

8c

Vård och omsorg enligt SoL och HSL exkl. lokalkostnader Ordinärt boende Särskilt boende kostn. därav Hemtjänst: kostn., andel kr/inv. kostn. andel kostn., kr/inv. med 0–64 år kr/inv. med om- kr/bru- 0–64 år* omsorg, * 0–64 år* sorg, % kare* %

4 366 4 632 4 660 5 115 5 002 5 524 5 861 5 603

*Tabellen innehåller vissa preliminära uppgifter. Slutlig statistik presenteras hösten 2008 av Socialstyrelsen i publika-

230

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 8c – Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Län Kommun

Öppen verksamhet, kr/inv. 0–64 år*

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ersättn. fr. F-kassa totalt, därav: kr/inv. boende pers. ass. daglig övriga 0–64 kr/inv. kr/ LSS / LASS verksamhet kostn. år* 0–64 brukr/inv. kr/inv. kr/inv. år* kare* 0–64 år* 0–64 år* 0–64 år*

Andel LSS o LASS, en eller flera insatser, %

Lokalkostn. brutto, kr/inv. 0–64 år* SoL / LSS HSL

Hela riket ovägt medelvärde 73

3 932

1 881

612 180

931

598

520

0,74

49

263

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

91 75 57 75 69 87 72 87 119

3 575 4 053 3 837 3 887 4 014 3 987 4 051 3 642 3 652

1 712 1 887 1 794 1 879 1 982 1 877 2 000 1 858 2 072

751 676 606 657 582 796 604 348 588 848 628 630 657 165 548 512 929 928

1 098 1 055 996 988 866 762 820 707 497

345 565 535 583 667 699 713 569 690

419 549 498 437 499 655 522 508 372

0,66 0,78 0,77 0,75 0,76 0,69 0,70 0,75 0,57

55 31 40 45 55 64 71 69 89

177 242 249 284 278 293 288 311 237

119 65 81 57 71 48 86 Övr 12 500–25 000 67 Övr <12 500 inv. 116

3 652 3 255 4 115 3 605 4 362 3 851 4 303 4 239 3 847

2 072 1 498 2 107 1 592 2 214 1 676 2 094 2 096 1 864

929 928 683 636 595 849 598 868 638 301 572 054 603 807 591 749 580 239

497 629 816 899 1 154 1 050 919 967 1 023

690 605 676 498 536 648 690 662 475

372 523 521 587 460 479 606 512 485

0,57 0,56 0,76 0,72 0,77 0,80 0,79 0,83 0,76

89 58 68 35 38 53 64 45 36

237 221 333 277 238 262 278 301 210

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 94 3 377 30,50–30,99 61 2 964 31,00–31,49 68 3 666 31,50–31,99 81 4 063 32,00–32,49 68 4 032 32,50–32,99 65 4 101 33,00–33,49 73 4 551 33,50–34,24 47 4 976

1 552 1 238 1 674 1 854 2 017 2 060 2 233 2 922

563 053 570 837 565 844 615 375 675 967 586 697 653 393 777 481

782 773 904 909 917 948 1 214 877

556 543 576 647 630 586 585 468

489 410 514 656 467 495 519 703

0,65 0,65 0,74 0,80 0,71 0,80 0,76 0,82

47 49 43 52 45 59 45 129

236 226 257 250 271 286 286 232

Skattesats till kommun 17,38–19,99 87 20,00–20,49 57 20,50–20,99 60 21,00–21,49 65 21,50–21,99 71 22,00–22,49 86 22,50–22,99 75 23,00–23,25 76

1 540 1 620 1 610 1 785 1 831 2 057 2 417 2 265

642 528 613 981 573 205 581 239 601 707 623 234 681 193 529 213

640 699 824 925 976 1 043 1 156 1 013

639 632 572 625 578 577 590 565

518 466 473 608 492 537 518 429

0,56 0,69 0,69 0,81 0,74 0,80 0,77 0,87

49 68 52 48 42 53 44 60

229 266 244 261 262 274 295 261

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

3 336 3 412 3 474 3 943 3 877 4 226 4 681 4 283

tionen Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

231

8c


Tabell 8c â&#x20AC;&#x201C; Nyckeltal fĂśr handikappomsorg 2007

8c

232

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007 I tabell 9 presenteras nyckeltal som omfattar kommunens kostnader för individ- och familjeomsorg (ifo). Vidare presenteras andel arbetslösa samt kommunens kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Tabell 9 är ny från och med 2003. Nyckeltalen över individ- och familjeomsorgen är en nedbrytning av de redovisade kostnaderna för verksamhetsområdet som finns i tabell 4. Indelningen av verksamheten följer redovisningen i anvisningarna till räkenskapsammandraget. Kostnadsbegreppet motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler.

Definitioner Barn och ungdomsvård Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0–20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. Missbrukarvård för vuxna Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser. Övrig vuxenvård Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna personer med psykiska eller sociala problem som inte är relaterade till missbruk. Det handlar om individuellt behovsprövad öppenvård, slutenvård och öppna insatser. Familjerätt Kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av Föräldrabalken och SoL i form av familjerådgivning och övrig verksamhet, som

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

233

9


fastställande av faderskap, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ekonomiskt bistånd Kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Bidrag till flyktingar redovisas inte här utan under verksamhetsområdet Särskilda insatser i tabell 4. Andel av befolkningen 16–64 år, arbetslösa och i konjunkturberoende program, % Summan av arbetslösa och personer i konjunkturberoende program, i relation till personer i åldern 16–64 år, årsmedeltal 2006. Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsåtgärder, kostnader Kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder, till exempel beredskapsarbeten, offentligt skyddade anställningar, lönebidrag och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Sysselsättningsfrämjande åtgärder som drivs i egen regi av kommunen redovisas här. Åtgärder som syftar till att påverka näringslivsstrukturen i kommunen, till exempel driftsbidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och liknande, förs under Infrastruktur och skydd, Näringslivsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärder, nettokostnader Samma definition som ovan men här har samtliga intäkter, i huvudsak statsbidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen, dragits av.

9

234

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

2 399 628 837 2 064 1 768 1 397 458 1 541 928 1 315 1 844 1 940 1 639 1 564 1 147 891 1 266 2 412 1 616 977 1 422 1 186 974 829 1 211 1 269 1 366

541 189 480 460 585 363 303 192 412 130 562 145 486 398 487 773 447 754 587 377 626 465 271 273 357 179 417

294 0 535 27 86 107 18 220 70 252 58 312 45 58 744 520 14 126 75 477 41 343 0 209 25 661 204

97 69 47 53 112 98 33 175 42 62 48 110 79 61 65 48 37 96 78 21 199 83 77 65 114 64 78

1 218 238 608 1 169 1 039 819 290 820 524 432 1 056 361 901 854 771 1 523 938 2 115 626 392 989 951 389 368 665 505 790

4 549 1 124 2 507 3 773 3 590 2 783 1 101 2 947 1 975 2 191 3 568 2 869 3 149 2 936 3 214 3 754 2 702 5 503 2 982 2 245 3 276 3 029 1 711 1 743 2 372 2 678 2 856

4,8 1,4 1,3 3,2 3,3 3,1 1,4 2,5 2,2 1,4 2,9 2,1 3,0 2,4 2,5 3,4 3,0 4,4 2,2 1,5 3,1 2,5 1,4 1,3 2,1 1,6 2,5

844 42 261 574 458 611 32 543 397 387 361 720 1 021 289 329 323 487 820 394 75 306 339 251 260 358 103 407

274 33 17 314 348 166 22 303 195 6 224 386 540 133 231 183 328 485 198 63 153 –95 119 118 185 70 192

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

1 348 752 1 533 1 467 1 829 2 201 960 1 181 1 408

629 447 330 191 184 517 842 291 428

124 222 0 69 254 55 25 177 115

72 106 81 58 71 40 63 54 68

642 675 1 018 440 945 1 262 526 447 744

2 815 2 203 2 962 2 225 3 282 4 076 2 415 2 150 2 766

3,4 2,0 2,4 1,7 3,9 3,2 4,6 2,1 2,9

873 218 766 471 1 139 704 1 732 1 135 879

257 148 288 224 377 415 635 348 336

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

235

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Södermanlands län Eskilstuna 1 732 Flen 1 692 Gnesta 1 277 Katrineholm 1 119 Nyköping 1 057 Oxelösund 2 167 Strängnäs 724 Trosa 985 Vingåker 1 535 Länet 1 365

1 004 305 601 324 357 892 322 184 499 498

265 5 154 60 9 73 91 5 0 73

56 47 27 62 84 83 45 67 22 54

1 780 843 985 1 195 856 512 1 185 476 899 970

4 837 2 892 3 044 2 759 2 363 3 727 2 367 1 717 2 956 2 962

5,7 4,8 2,4 5,9 3,7 2,9 3,8 1,8 4,2 3,9

1 501 1 370 523 724 737 771 627 658 805 857

578 294 251 416 357 127 256 229 374 320

Östergötlands län Boxholm 1 040 Finspång 1 142 Kinda 1 153 Linköping 1 555 Mjölby 1 299 Motala 1 344 Norrköping 1 777 Söderköping 1 503 Vadstena 1 117 Valdemarsvik 1 453 Ydre 744 Åtvidaberg 1 337 Ödeshög 1 666 Länet 1 317

212 711 154 856 295 375 613 360 202 373 124 305 135 362

174 88 55 39 45 0 165 250 132 328 26 0 172 113

74 66 48 42 23 53 48 64 44 11 103 4 31 47

845 865 542 1 322 1 077 1 047 1 699 322 659 343 279 733 715 803

2 346 2 872 1 953 3 813 2 740 2 820 4 303 2 499 2 153 2 508 1 276 2 379 2 719 2 644

3,4 4,0 3,2 4,4 4,0 4,8 6,5 3,0 3,7 3,6 2,2 4,8 3,4 3,9

289 807 539 782 982 1 378 1 485 1 133 910 1 283 1 044 493 973 930

218 417 135 261 428 374 541 341 350 360 701 148 239 347

491 748 522 341 431 614 334 1 017 384 407 172 704 441 508

13 28 151 9 88 44 0 5 13 92 0 83 0 40

88 86 79 55 13 55 51 54 4 14 11 34 31 44

688 709 836 455 430 1 185 521 680 451 1 048 576 311 564 650

2 682 3 307 2 540 1 539 1 925 3 203 2 735 3 364 1 939 2 836 1 125 2 703 1 864 2 443

2,6 2,1 2,5 1,5 2,2 3,3 3,1 3,0 2,2 2,8 2,0 2,1 2,1 2,4

351 1 270 387 351 280 1 014 843 142 745 615 664 325 527 578

162 275 228 174 75 476 374 –260 173 230 213 38 296 188

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

1 401 1 736 952 680 961 1 305 1 829 1 609 1 087 1 274 367 1 571 828 1 200

236

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

1 209 1 467 974 1 058 804 977 1 119 781 1 048

294 527 376 411 207 391 436 266 363

36 115 0 17 37 162 60 71 62

17 5 51 7 25 49 93 49 37

909 880 468 652 367 432 802 372 610

2 465 2 994 1 869 2 146 1 440 2 010 2 510 1 539 2 121

2,4 3,4 2,3 2,6 2,4 1,9 3,5 2,0 2,6

59 1 140 487 664 291 62 1 159 190 506

–38 310 207 255 83 38 567 118 192

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

1 044 1 341 1 088 1 911 1 388 1 010 901 1 960 1 428 1 263 1 281 1 484 1 341

180 190 200 308 543 156 267 302 580 205 251 461 303

44 122 93 254 122 3 116 28 209 102 26 69 99

23 90 35 2 91 10 19 38 75 12 55 60 42

363 715 470 640 903 462 334 594 727 422 734 1 144 625

1 654 2 457 1 886 3 115 3 048 1 641 1 638 2 922 3 020 2 004 2 347 3 218 2 412

3,4 2,9 3,8 2,3 4,3 3,5 3,2 2,6 2,8 3,3 3,5 5,0 3,4

995 36 299 1 587 1 219 1 140 442 123 275 1 076 1 452 1 511 846

269 36 249 588 468 317 442 53 140 352 598 214 310

Gotlands län Gotland Länet

1 292 1 292

671 671

15 15

64 64

1 013 1 013

3 055 3 055

4,8 4,8

585 585

177 177

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

1 175 907 1 794 1 319 797 1 198

266 405 425 334 197 325

55 1 81 5 78 44

50 63 48 62 45 53

624 896 530 865 627 708

2 170 2 272 2 878 2 586 1 743 2 329

3,9 4,2 3,7 5,4 4,9 4,4

1 598 1 400 2 258 1 983 1 432 1 734

258 225 614 540 341 395

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

237

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

1 199 969 1 727 516 1 193 1 517 1 041 1 007 1 369 842 1 420 1 317 1 205 1 877 308 839 1 439 1 380 824 859 649 1 330 1 035 1 392 648 1 160 990 592 855 2 131 667 928 1 211 1 104

482 293 263 404 375 585 517 248 520 227 418 390 256 382 226 739 1 162 432 611 317 126 228 351 558 190 461 549 117 484 534 549 471 407 420

0 74 8 230 0 178 70 25 26 244 118 183 89 106 106 0 264 21 0 0 0 60 60 11 237 201 193 22 7 252 14 0 67 86

14 65 45 24 46 82 76 65 55 93 9 86 6 17 27 75 61 53 19 48 23 9 93 2 82 7 80 8 57 9 47 12 106 45

1 144 634 1 089 671 695 1 544 555 406 739 719 679 945 214 1 717 228 833 2 446 504 888 557 555 569 542 720 230 765 1 160 85 266 494 634 588 443 735

2 839 2 035 3 132 1 845 2 308 3 907 2 260 1 751 2 709 2 125 2 644 2 921 1 769 4 099 895 2 486 5 372 2 389 2 342 1 780 1 352 2 196 2 081 2 682 1 387 2 594 2 972 823 1 668 3 420 1 910 2 000 2 235 2 391

4,2 2,9 4,5 2,6 2,8 4,9 4,2 3,4 3,2 3,2 4,1 4,3 2,8 4,8 1,8 3,2 5,2 2,8 3,3 4,2 3,3 4,1 3,0 2,6 2,7 4,6 3,4 2,3 3,7 3,9 3,8 2,2 3,4 3,5

1 611 655 1 684 844 1 403 1 480 388 593 566 312 991 1 065 441 1 809 115 793 990 709 1 333 251 343 677 227 528 469 112 249 271 542 1 429 522 914 331 746

508 158 353 268 562 595 223 162 209 247 193 486 120 897 52 296 285 234 365 140 192 118 124 280 71 39 147 139 229 375 143 265 76 259

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

1 394 1 084 1 219 754 1 307 1 161 1 153

558 385 282 284 618 287 402

61 0 1 35 0 0 16

81 183 47 82 45 57 82

881 730 962 466 758 513 718

2 975 2 383 2 511 1 622 2 728 2 018 2 372

3,7 4,0 2,1 2,4 3,4 3,1 3,1

917 1 209 883 281 936 650 812

359 335 284 125 400 405 318

238

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Västra Götalands län Ale 1 835 Alingsås 1 132 Bengtsfors 1 097 Bollebygd 700 Borås 1 286 Dals-Ed 1 459 Essunga 1 199 Falköping 1 325 Färgelanda 1 033 Grästorp 1 071 Gullspång 1 737 Göteborg 1 927 Götene 1 553 Herrljunga 1 098 Hjo 602 Härryda 1 292 Karlsborg 626 Kungälv 1 435 Lerum 750 Lidköping 1 176 Lilla Edet 1 824 Lysekil 1 256 Mariestad 1 132 Mark 1 212 Mellerud 1 529 Munkedal 825 Mölndal 1 459 Orust 2 466 Partille 1 278 Skara 2 080 Skövde 972 Sotenäs 580 Stenungsund 1 457 Strömstad 1 101 Svenljunga 1 212 Tanum 948 Tibro 1 689 Tidaholm 1 986 Tjörn 1 047 Tranemo 821 Trollhättan 1 445 Töreboda 1 956 Uddevalla 1 572

Missbrukarvård för vuxna

733 465 580 328 674 476 135 533 308 474 520 1 547 323 566 207 364 140 597 297 499 621 629 410 288 311 517 398 771 492 542 318 463 313 552 578 338 357 392 527 215 484 296 341

Övrig Familjevuxen- rätt vård

37 272 11 107 41 67 411 232 37 550 447 0 30 98 0 –1 383 0 56 75 40 46 29 10 0 0 3 573 112 75 40 0 90 107 19 67 252 1 253 57 70 0 40

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

122 69 7 28 57 11 55 97 26 37 18 49 38 36 60 29 65 85 108 61 71 21 68 79 4 12 115 299 87 55 51 7 144 10 51 62 29 21 138 41 85 27 81

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

659 611 571 362 927 571 587 831 604 324 664 2 076 321 481 543 514 533 649 743 507 1 079 665 317 559 859 804 1 326 826 658 685 473 538 896 345 556 526 584 587 829 199 1 135 623 628

239

3 385 2 550 2 266 1 524 2 985 2 583 2 386 3 018 2 007 2 457 3 386 5 599 2 265 2 279 1 412 2 198 1 748 2 765 1 954 2 317 3 637 2 616 1 956 2 147 2 704 2 158 3 300 4 936 2 627 3 437 1 853 1 588 2 900 2 114 2 415 1 941 2 911 2 987 2 795 1 333 3 220 2 902 2 662

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

3,2 3,4 5,7 2,8 3,9 4,5 2,4 3,3 4,3 3,0 4,3 4,4 2,8 2,8 3,4 2,5 3,2 2,0 2,2 3,2 3,6 3,2 4,4 3,1 4,6 3,0 3,0 2,5 2,8 3,8 3,9 2,9 2,9 2,3 2,4 2,5 4,8 3,5 2,3 1,3 5,5 4,6 4,3

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

946 367 2 146 107 951 2 221 1 422 872 1 631 1 818 1 781 796 1 033 978 571 451 1 577 509 502 630 1 039 872 1 082 499 824 1 950 379 229 465 1 806 1 062 1 501 745 1 265 427 850 1 757 1 881 947 360 2 314 1 399 1 054

316 273 512 – 40 486 789 469 389 523 380 494 378 294 215 164 141 467 363 245 404 424 162 176 301 406 644 123 113 226 403 291 519 331 434 224 309 248 601 276 174 697 345 516

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 1 056 Vara 1 389 Vårgårda 702 Vänersborg 1 226 Åmål 1 017 Öckerö 765 Länet 1 272

425 437 409 433 346 438 457

0 186 11 40 0 6 101

15 13 60 51 3 43 57

449 519 744 823 824 633 668

1 945 2 545 1 927 2 572 2 190 1 886 2 556

2,7 2,4 2,8 4,0 7,0 2,2 3,4

176 898 776 1 474 1 659 645 1 053

118 244 287 422 488 269 347

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

1 251 782 1 467 831 1 419 1 654 1 268 1 307 839 903 829 2 529 697 1 206 721 528 1 139

308 121 518 320 157 536 489 693 241 362 403 287 206 252 279 443 350

255 50 5 0 29 100 182 61 0 231 221 132 42 0 85 0 87

121 58 14 43 16 28 23 36 31 42 48 37 31 24 23 0 35

712 542 772 694 676 828 420 1 041 1 020 940 1 504 1 188 557 328 789 528 783

2 646 1 553 2 776 1 888 2 296 3 147 2 383 3 137 2 132 2 478 3 005 4 173 1 533 1 810 1 896 1 499 2 397

3,3 2,6 5,2 4,0 4,2 4,1 3,9 4,5 4,1 5,2 5,5 4,6 3,4 3,6 3,1 2,7 4,0

712 1 704 1 844 3 756 692 1 926 2 152 1 680 610 1 479 2 832 1 227 1 910 1 309 1 292 1 206 1 645

207 667 574 924 463 515 697 668 105 467 758 262 442 258 449 390 490

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

1 042 796 1 186 1 555 1 249 1 065 820 1 384 1 446 1 198 1 403 1 867 1 250

276 514 352 220 378 387 469 431 451 668 369 707 435

170 35 106 442 88 0 209 0 23 380 0 167 135

47 59 37 15 3 2 53 5 41 2 0 32 24

316 809 632 796 749 545 100 408 1 011 954 865 1 300 707

1 851 2 213 2 313 3 028 2 466 1 999 1 652 2 228 2 973 3 201 2 637 4 074 2 552

4,1 4,7 4,5 5,9 4,6 4,1 4,4 3,6 4,4 4,4 4,3 6,0 4,6

1 442 1 508 1 387 2 057 2 093 2 445 1 293 808 299 1 264 620 1 197 1 367

254 420 340 524 470 500 422 189 98 327 295 522 363

240

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västmanlands län Arboga 1 542 Fagersta 1 300 Hallstahammar 1 353 Kungsör 1 489 Köping 1 427 Norberg 1 684 Sala 1 059 Skinnskatteberg 1 812 Surahammar 1 143 Västerås 1 433 Länet 1 424

558 564 291 433 456 466 572 261 312 726 463

28 0 132 83 46 294 234 0 39 30 88

29 57 57 1 66 38 110 60 152 69 63

1 063 464 623 349 1 481 950 844 927 723 1 403 882

3 220 2 385 2 456 2 354 3 477 3 433 2 820 3 061 2 370 3 661 2 923

4,2 4,0 4,0 2,6 4,1 4,4 3,3 3,7 3,2 5,4 3,9

2 218 2 163 1 283 778 797 1 210 1 019 684 535 1 242 1 192

485 747 559 254 186 645 384 241 60 632 419

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

1 125 1 492 1 309 1 288 1 373 1 312 1 529 942 1 617 1 187 914 1 260 1 846 738 351 1 218

168 675 614 275 623 276 599 465 181 389 222 617 416 147 530 413

85 113 41 5 637 64 110 3 0 0 57 89 31 45 0 85

31 124 100 88 61 61 59 154 159 143 67 85 15 71 0 81

1 081 1 438 1 194 479 656 487 828 664 258 778 569 845 193 549 586 707

2 491 3 842 3 258 2 134 3 351 2 199 3 126 2 229 2 215 2 497 1 828 2 897 2 501 1 551 1 467 2 505

4,6 4,3 4,0 2,2 3,2 3,3 3,9 3,4 4,5 5,0 4,2 3,5 2,8 4,7 5,9 4,0

490 1 472 1 211 1 092 1 250 895 641 1 760 715 2 045 1 114 1 009 242 805 410 1 010

291 425 342 231 428 286 325 730 369 782 489 362 38 375 179 376

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

1 574 1 797 1 687 1 226 921 1 214 1 196 992 1 641 1 664 1 391

220 783 345 658 346 196 831 320 561 415 467

43 0 155 2 51 142 29 580 12 20 103

43 91 79 79 54 79 69 120 88 81 78

748 1 027 855 966 775 447 570 602 964 866 782

2 628 3 698 3 122 2 933 2 147 2 078 2 695 2 615 3 265 3 046 2 822

5,5 6,3 3,9 5,4 5,4 4,7 3,2 4,2 4,4 7,8 5,1

1 943 1 849 391 1 739 1 571 2 085 1 553 1 531 1 955 1 911 1 652

426 625 145 690 385 811 395 436 614 547 507

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

241

9


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

9

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Västernorrlands län Härnösand 1 429 Kramfors 1 377 Sollefteå 927 Sundsvall 1 357 Timrå 1 031 Ånge 1 615 Örnsköldsvik 1 146 Länet 1 268

278 386 384 769 569 364 407 451

48 75 56 23 0 207 100 72

11 58 91 80 31 19 79 52

1 144 884 830 1 286 802 869 739 936

2 910 2 781 2 288 3 515 2 433 3 073 2 471 2 781

5,1 6,3 7,1 5,0 5,8 5,3 5,0 5,7

1 544 519 998 905 3 253 1 311 1 012 1 363

453 356 148 358 836 467 284 414

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

1 016 1 518 509 1 114 902 1 305 988 2 003 1 169

662 373 317 329 233 388 336 689 415

84 0 581 0 0 8 60 205 117

29 81 6 68 26 65 169 162 75

299 626 453 659 645 884 528 893 623

2 090 2 597 1 866 2 170 1 805 2 650 2 083 3 953 2 401

3,6 5,0 4,1 3,5 5,3 5,9 3,8 5,1 4,5

1 262 876 1 174 1 036 239 1 874 781 1 560 1 100

691 274 413 282 136 508 279 635 402

Västerbottens län Bjurholm 380 Dorotea 1 378 Lycksele 1 410 Malå 903 Nordmaling 1 330 Norsjö 394 Robertsfors 1 347 Skellefteå 1 248 Sorsele 705 Storuman 485 Umeå 1 431 Vilhelmina 892 Vindeln 929 Vännäs 849 Åsele 912 Länet 972

374 565 382 394 188 48 87 436 453 352 619 261 132 454 232 331

0 0 0 181 580 203 58 1 0 40 87 91 0 14 63 87

30 33 44 20 7 32 40 74 0 78 85 37 2 26 41 36

579 616 2 003 267 885 164 387 759 527 941 1 028 458 285 537 621 670

1 363 2 593 3 839 1 764 2 990 841 1 919 2 520 1 685 1 895 3 250 1 739 1 348 1 880 1 869 2 099

2,5 4,1 4,1 3,8 4,3 3,6 3,8 4,6 4,1 4,8 4,1 6,7 3,3 3,0 6,2 4,2

1 125 169 1 422 1 561 836 918 31 1 090 124 1 068 672 2 267 727 628 2 733 1 024

547 128 411 717 204 318 17 435 116 347 289 410 294 235 1 288 383

242

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Norrbottens län Arjeplog 7 Arvidsjaur 703 Boden 1 263 Gällivare 1 037 Haparanda 786 Jokkmokk 438 Kalix 1 338 Kiruna 750 Luleå 1 283 Pajala 489 Piteå 1 269 Älvsbyn 1 306 Överkalix 1 032 Övertorneå 292 Länet 856

Missbrukarvård för vuxna

241 438 465 197 267 194 489 312 532 344 310 578 7 131 321

Övrig Familjevuxen- rätt vård

–3 0 36 26 34 0 16 0 142 556 28 61 0 1 001 135

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

95 25 102 96 34 34 120 71 67 75 57 30 23 22 60

872 946 698 707 583 435 592 512 858 496 609 906 607 454 662

1 213 2 112 2 564 2 064 1 703 1 102 2 555 1 644 2 882 1 960 2 272 2 881 1 669 1 901 2 037

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

4,7 5,8 4,5 5,6 8,9 4,8 8,0 4,9 5,7 7,3 5,0 6,5 7,5 8,5 6,3

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

1 145 2 386 483 856 2 072 2 589 2 075 1 692 1 637 4 279 1 730 363 2 441 4 388 2 009

550 676 342 544 288 638 470 554 657 808 790 278 687 1 133 601

9

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

243


Tabell 9 – Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2007, kr per invånare Län Kommun

Barno ungdomsvård

Missbrukarvård för vuxna

Övrig Familjevuxen- rätt vård

Ekonomiskt S:a bistånd IFO

% av befolkn. 16–64 år arbetslösa o i konj.beroende program

Arbetsmarkn. åtgärder, kr/inv. kostn. nettokostn.

Hela riket ovägt medelvärde 1 219

413

102

55

729

2 520

3,8

1026

344

1 006 1 099 1 190 1 310 1 245 1 192 1 403 1 521 1 417

297 359 380 369 420 434 493 665 1 159

68 136 90 95 94 77 113 80 260

41 37 47 57 64 69 84 58 52

670 597 637 679 709 775 937 1 250 2 014

2 084 2 231 2 345 2 511 2 533 2 548 3 031 3 575 4 904

4,4 3,9 3,4 3,9 3,7 3,4 4,0 4,5 4,3

1401 1206 1053 1099 807 805 953 1032 702

546 377 323 315 257 324 370 451 280

1 417 1 231 1 452 1 296 895 1 192 1 261 Övr 12 500–25 000 1 248 Övr <12 500 inv. 1 246

1 159 381 602 389 329 433 435 384 339

260 141 81 106 121 63 71 94 120

52 76 77 49 50 43 64 52 34

2 014 676 1 115 636 633 590 844 700 665

4 904 2 507 3 329 2 477 2 030 2 324 2 676 2 480 2 406

4,3 2,5 4,6 3,2 4,7 2,8 4,3 4,1 4,1

702 467 1207 1046 1423 722 1074 1116 1296

280 183 472 339 486 226 380 330 392

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999 Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom. Varuprod. kom. Övr >25 000 inv.

9

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 1 130 30,50–30,99 1 109 31,00–31,49 1 253 31,50–31,99 1 165 32,00–32,49 1 352 32,50–32,99 1 245 33,00–33,49 1 157 33,50–34,24 648

404 367 403 417 444 410 415 221

96 171 85 112 100 93 92 192

52 57 55 57 56 58 48 26

712 720 754 751 725 690 781 215

2 396 2 427 2 552 2 504 2 679 2 498 2 494 1 302

3,6 3,6 3,5 3,8 3,6 4,0 4,3 3,7

774 1000 895 973 1005 1246 1204 1239

273 363 301 317 338 384 433 517

Skattesats till kommun 17,38–19,99 1 114 20,00–20,49 1 439 20,50–20,99 1 062 21,00–21,49 1 302 21,50–21,99 1 273 22,00–22,49 1 179 22,50–22,99 1 127 23,00–23,25 1 136

368 485 413 424 420 401 404 359

166 96 81 81 125 71 98 87

60 63 58 49 52 64 48 37

611 931 753 746 700 716 733 709

2 320 3 015 2 369 2 603 2 572 2 433 2 411 2 329

2,4 3,7 3,3 3,6 3,7 4,4 4,4 5,0

401 943 722 945 1146 1324 1232 1250

163 345 278 293 371 425 431 412

244

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Definitioner Andel verksamhet i kommunal regi Här redovisas hur stor del av den egentliga verksamheten som bedrivs i kommunal regi. I tabell 5 redovisas hur stor del av verksamheten som köps in från externa entreprenörer. Antal årsarbetare per 1 000 invånare Här redovisas antalet årsarbetare i kommunens verksamhet, exklusive tjänstlediga och anställda enligt beredskapsavtalet. Med årsarbetare avses antalet anställda den 1 november 2007, omräknat till heltidspersoner. Särredovisning görs också för verksamheterna förskola och skolbarnsomsorg, utbildning samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Personalkostnader i procent av verksamhetens kostnader I personalkostnader ingår löner och arvoden samt arbetsgivaravgifter. Kommunens verksamhetskostnader består av till exempel personalkostnader, inköp av varor och tjänster samt bidrag med mera. Affärsverksamheten ingår inte. Ju högre andel av verksamhetens kostnader som är personalkostnader, desto större del av verksamheten utförs i egen regi. Ett lågt värde indikerar att kommunen köper varor och tjänster från andra sektorer. Personalkostnader per invånare Kostnaden för personal (exklusive affärsverksamhet) i kronor per invånare.

10

Folkmängd Total folkmängd den 31 december 2007.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

245


Total skattesats 2007, procent Den totala skattesatsen i procent som löntagaren betalar till kommunen och landstinget. Genomsnitten för län och riket är vägda med skatteunderlaget. Skattesats till kommun 2007, procent Den totala skattesatsen i procent som löntagaren betalar till kommunen. Genomsnitten för län och riket är vägda med skatteunderlaget. Kommungrupp Kommungruppsindelningen (ny från år 2005) delar in Sveriges 290 kommuner i nio grupper. Indelningen baseras på uppgifter om folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare per km2, pendling samt näringsstruktur.

10

Storstäder (3 kommuner) Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. Större städer (27 kommuner) Kommun med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Pendlingskommuner (41 kommuner) Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Glesbygdskommuner (39 kommuner) Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet (sni92). Övriga kommuner, över 25 000 invånare (34 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. Övriga kommuner, 12 500–25 000 invånare (37 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare (31 kommuner) Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare.

246

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

83 62 66 82 82 72 70 67 23 79 86 71 83 67 55 76 73 80 80 54 78 80 66 71 76 72 71

63,3 45,7 48,5 54,6 55,6 48,5 53,2 41,0 32,6 58,6 67,6 56,3 58,0 44,0 30,8 47,4 46,2 59,1 54,9 33,7 47,9 59,8 47,1 51,7 56,3 49,3 50,5

12,7 11,1 12,3 10,6 13,4 12,8 10,1 10,6 8,0 14,7 12,7 11,8 12,2 7,4 7,4 10,6 10,7 11,3 10,9 3,1 7,1 15,4 7,4 13,5 14,7 12,2 10,9

15,5 13,6 10,8 13,7 14,3 13,4 12,4 11,7 14,2 14,6 15,9 16,5 15,1 14,8 7,3 9,8 9,6 13,8 15,0 10,8 12,0 16,8 14,1 11,7 14,7 12,6 13,3

16,4 8,8 14,3 16,4 12,4 7,9 17,1 6,5 0,5 15,5 21,1 11,9 14,3 11,5 6,2 13,1 13,1 17,3 13,3 11,0 13,9 12,9 9,7 14,2 10,9 13,1 12,4

59 40 49 56 51 49 49 44 26 55 64 52 59 43 37 47 50 49 58 38 52 56 46 50 53 50 49

27 348 79 031 18 937 30 789 21 368 24 687 24 234 73 698 23 705 91 827 20 815 63 427 22 059 42 710 18 163 84 303 15 133 55 225 24 762 8 926 28 249 25 353 23 160 15 065 26 158 37 793 19 783 61 387 13 940 63 318 21 751 795 163 20 153 35 078 25 065 83 642 24 598 42 047 16 398 61 633 21 859 38 055 25 785 22 221 19 683 28 382 21 142 10 600 24 345 36 870 21 111 38 286 21 912 1 949 516

32,40 29,73 31,50 32,35 32,37 31,25 31,23 30,68 32,69 32,22 32,10 32,17 32,37 30,60 29,65 30,05 31,55 32,40 31,90 30,30 31,85 31,85 31,45 32,15 32,55 31,70 30,88

20,13 17,46 19,23 20,08 20,10 18,98 18,96 18,41 20,42 19,95 19,83 19,90 20,10 18,33 17,38 17,78 19,28 20,13 19,63 18,03 19,58 19,58 19,18 19,88 20,28 19,43 18,61

Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Övr >25 000 Pendlingskom. Pendlingskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. Förortskom. Storstäder Förortskom. Större städer Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom. Förortskom.

Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

85 82 87 71 88 79 81 87 83

66,5 61,6 61,7 48,0 69,2 57,7 61,0 74,4 62,5

10,8 10,6 14,0 12,8 10,8 9,4 9,7 11,3 11,2

15,9 14,0 18,8 10,0 17,0 14,8 11,8 16,2 14,8

20,9 23,5 11,4 12,3 26,3 16,2 26,1 27,2 20,5

60 54 65 48 63 55 58 65 59

26 612 25 248 25 071 20 531 28 670 24 490 26 262 29 496 25 797

31,35 33,36 32,20 31,87 31,45 31,80 33,05 32,55 31,90

20,98 22,99 21,83 21,50 21,08 21,43 22,68 22,18 21,53

Övr >25 000 12500–25000 Förortskom. Pendlingskom. 12500–25000 Större städer Pendlingskom. 12500–25000

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

247

38 768 13 492 18 931 13 954 20 068 187 541 9 095 21 421 323 270

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Södermanlands län Eskilstuna 91 Flen 84 Gnesta 80 Katrineholm 95 Nyköping 86 Oxelösund 78 Strängnäs 84 Trosa 77 Vingåker 81 Länet 84

73,3 70,6 61,6 84,6 71,4 60,0 62,9 52,7 70,9 67,6

12,4 10,9 12,8 12,3 13,6 9,9 12,2 12,9 10,6 12,0

15,9 15,0 12,1 19,3 15,6 11,2 15,2 11,0 15,8 14,6

26,8 27,2 23,1 31,7 26,2 21,9 19,5 16,9 25,5 24,3

61 62 51 67 62 57 59 53 58 59

30 650 29 668 24 538 35 219 29 082 24 872 25 583 22 105 27 617 27 704

93 343 16 191 10 031 32 162 50 760 11 148 31 435 11 038 9 082 265 190

31,70 31,10 31,70 31,70 31,00 31,00 30,35 31,40 31,50 31,30

21,98 21,38 21,98 21,98 21,28 21,28 20,63 21,68 21,78 21,58

Större städer 12500–25000 Pendlingskom. Övr >25 000 Övr >25 000

Östergötlands län Boxholm 77 Finspång 88 Kinda 84 Linköping 74 Mjölby 89 Motala 91 Norrköping 83 Söderköping 77 Vadstena 82 Valdemarsvik 85 Ydre 82 Åtvidaberg 82 Ödeshög 87 Länet 83

61,1 74,8 67,7 48,1 77,8 76,9 62,6 64,8 77,9 69,4 79,3 67,9 68,5 69,0

10,6 12,0 11,2 11,1 13,1 11,9 12,3 12,6 10,3 9,5 13,7 12,0 10,4 11,6

13,2 16,0 13,7 14,4 17,2 18,7 14,1 16,4 15,5 14,4 13,1 17,8 13,7 15,2

24,3 27,7 24,7 10,5 26,2 25,2 20,5 20,4 31,9 27,4 32,4 25,1 27,8 24,9

56 64 63 47 70 70 57 58 63 64 66 63 61 62

24 967 30 162 27 966 20 774 31 249 31 588 26 248 27 372 31 942 30 300 29 823 28 090 28 326 28 370

5 223 20 703 9 947 140 367 25 535 42 060 126 680 14 020 7 536 7 949 3 760 11 658 5 371 420 809

31,00 31,15 31,00 30,25 31,00 31,25 31,30 31,20 31,10 31,00 30,75 32,00 31,35 30,90

21,15 21,30 21,15 20,40 21,15 21,40 21,45 21,35 21,25 21,15 20,90 22,15 21,50 21,05

Pendlingskom.

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

62,9 85,4 75,8 73,1 56,0 75,6 62,6 77,9 83,2 84,6 75,3 81,9 72,0 74,3

11,2 11,7 12,6 12,9 13,3 13,0 11,4 11,1 10,4 11,1 12,2 10,7 13,0 11,9

14,1 18,6 18,9 18,0 13,0 15,7 14,3 17,2 18,0 18,4 17,8 18,2 15,3 16,7

23,0 34,9 20,3 20,8 13,4 26,0 20,2 28,6 33,9 31,0 29,4 31,4 23,8 25,9

59 64 68 68 55 67 60 67 67 70 67 68 71 65

26 976 36 031 30 862 30 783 22 471 30 677 26 405 32 369 35 540 34 622 31 495 33 258 29 993 30 883

6 506 16 435 29 330 9 657 10 375 123 709 7 046 29 461 10 937 17 920 12 939 26 365 32 930 333 610

32,50 32,57 31,75 31,95 31,83 31,75 32,65 32,10 32,25 32,22 31,50 32,17 31,75 31,92

21,83 21,90 21,08 21,28 21,16 21,08 21,98 21,43 21,58 21,55 20,83 21,50 21,08 21,25

79 88 90 92 75 91 79 91 90 91 88 92 93 88

248

Varuprod. kom.

Övr >25 000 Pendlingskom. Övr <12 500

Varuprod. kom.

Övr <12 500 Större städer Övr >25 000 Övr >25 000 Större städer Pendlingskom. Övr <12 500 Övr <12 500 Glesb.kom. Övr <12 500 Övr <12 500

Övr <12 500 12500–25000 Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Pendlingskom. Större städer Pendlingskom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet

87 82 93 91 88 85 91 92 89

74,8 73,5 79,4 75,1 81,9 72,6 72,5 77,0 75,8

12,5 11,3 12,0 11,3 9,9 9,3 10,5 13,1 11,2

15,5 13,1 17,2 15,7 14,1 16,2 15,5 15,6 15,4

29,5 25,9 30,5 28,7 35,6 30,7 26,8 28,8 29,6

57 60 70 71 64 60 64 72 65

29 894 31 014 32 247 31 838 31 088 29 916 29 139 31 657 30 849

18 776 8 070 27 276 9 641 12 600 9 484 79 562 15 378 180 787

31,41 31,91 31,16 31,20 31,66 32,20 31,16 30,80 31,27

21,21 21,71 20,96 21,00 21,46 22,00 20,96 20,60 21,07

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

76 86 91 99 83 89 81 91 94 81 89 90 88

69,1 68,7 82,8 85,5 69,6 72,6 65,3 83,9 90,3 70,5 82,7 82,2 76,9

10,1 9,9 9,9 9,8 11,5 10,7 11,9 10,4 12,8 10,2 11,6 12,0 10,9

12,4 13,7 18,5 14,1 10,3 15,8 12,0 17,1 17,1 13,3 19,1 17,6 15,1

35,1 26,3 32,0 39,3 29,4 28,6 24,8 33,6 36,9 33,0 29,9 31,4 31,7

60 59 65 63 61 67 59 70 69 59 69 65 64

29 042 30 006 33 612 35 887 29 675 30 310 25 445 34 522 36 168 29 334 32 923 32 313 31 603

10 933 9 383 14 196 5 931 61 533 13 114 13 608 19 643 26 294 7 133 15 608 36 458 233 834

32,20 31,83 32,53 32,43 32,03 32,03 32,03 32,45 32,13 32,05 32,08 31,78 32,08

21,73 21,36 22,06 21,96 21,56 21,56 21,56 21,98 21,66 21,58 21,61 21,31 21,61

Gotlands län Gotland Länet

83 83

85,1 85,1

11,4 11,4

18,2 18,2

26,4 26,4

61 61

44 847 44 847

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

93 90 90 91 85 90

75,1 74,3 76,9 72,9 71,2 74,1

10,9 11,4 11,0 11,4 13,8 11,7

15,8 14,8 17,4 14,1 13,6 15,2

28,6 29,0 29,4 28,5 31,2 29,3

69 66 67 70 64 67

31 907 30 503 33 477 30 675 28 867 31 086

Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

12500–25000 Varuprod. kom.

Större städer Varuprod. kom.

Övr <12 500 Varuprod. kom.

12500–25000 Övr <12 500 Större städer Varuprod. kom.

Pendlingskom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Övr <12 500 12500–25000 Övr >25 000

57 122 33,10 33,10 Övr >25 000 57 122 33,10 33,10

31 052 62 338 13 198 28 491 16 821 151 900

32,60 31,90 32,55 32,00 32,66 32,20

21,89 21,19 21,84 21,29 21,95 21,49

Övr >25 000 Större städer Varuprod. kom.

Övr >25 000 12500–25000

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

249


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

82 84 80 87 91 85 89 85 82 80 91 91 80 85 77 88 87 89 83 84 80 80 76 80 87 81 92 72 79 83 86 87 84 84

61,3 62,3 57,9 68,3 75,9 61,4 72,9 63,2 64,7 60,1 78,2 76,8 56,2 70,2 50,6 70,9 59,2 74,9 62,5 67,0 55,0 60,6 50,2 62,3 59,6 62,9 67,4 39,0 59,1 64,7 65,0 62,1 66,9 63,3

12,8 12,3 12,8 9,7 12,5 7,6 11,0 10,6 10,7 10,7 8,2 11,9 15,4 9,5 15,9 12,4 10,7 10,1 12,2 7,7 8,0 13,0 12,1 11,9 13,6 8,1 11,5 11,3 9,3 12,9 9,1 8,8 10,9 11,1

13,8 11,6 13,0 13,0 20,4 14,2 19,2 12,8 11,5 11,2 23,2 17,3 11,4 12,6 12,0 17,4 12,9 16,6 12,6 13,0 9,9 12,1 12,5 14,0 13,4 11,7 15,2 13,4 10,7 15,3 15,5 14,5 15,2 14,0

19,1 24,9 18,0 25,8 23,5 19,2 22,8 22,6 24,2 20,4 25,4 27,5 17,6 26,9 7,8 20,6 16,7 24,3 21,4 31,7 19,9 19,9 12,7 21,0 15,4 28,0 19,9 7,3 20,0 17,5 23,8 23,5 24,3 21,0

61 59 58 67 67 59 64 64 64 59 67 66 58 65 55 66 55 66 60 62 58 60 55 57 65 58 69 48 57 60 62 62 65 61

25 324 14 470 25 301 12 181 24 665 15 952 28 398 14 242 31 967 30 775 25 367 124 986 30 007 49 780 25 669 24 065 26 982 14 584 24 363 14 924 31 973 16 254 30 566 77 245 21 902 27 746 28 779 40 419 21 589 20 023 29 138 105 286 25 070 280 801 31 271 12 623 26 348 6 930 27 459 19 306 22 280 18 015 23 528 14 788 21 377 21 208 25 533 13 143 25 433 19 149 26 213 12 772 28 336 41 019 17 647 32 565 24 261 27 719 26 827 14 233 26 171 38 749 27 223 9 577 28 404 13 828 26 223 1 199 357

31,28 32,15 30,48 30,62 30,13 30,60 31,00 30,12 30,17 31,22 30,40 31,25 28,90 30,63 29,63 31,38 31,23 31,40 30,95 30,90 30,31 30,50 29,28 30,38 30,63 31,00 30,75 28,89 30,50 30,68 29,43 29,15 31,00 30,69

20,89 21,76 20,09 20,23 19,74 20,21 20,61 19,73 19,78 20,83 20,01 20,86 18,51 20,24 19,24 20,99 20,84 21,01 20,56 20,51 19,92 20,11 18,89 19,99 20,24 20,61 20,36 18,50 20,11 20,29 19,04 18,76 20,61 20,30

Pendlingskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Pendlingskom. Större städer Övr >25 000 Pendlingskom. Pendlingskom. Pendlingskom. 12500–25000 Större städer Pendlingskom. Övr >25 000 Förortskom. Större städer Storstäder

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

87 92 84 87 81 87 86

70,3 73,0 72,8 67,5 62,5 64,8 68,5

11,0 11,3 11,6 14,2 10,9 11,4 11,7

16,9 15,5 14,8 17,5 14,1 14,5 15,5

26,0 25,5 25,7 17,5 18,6 20,6 22,3

63 68 63 65 61 64 64

28 761 30 286 30 709 27 183 26 574 26 228 28 290

30,20 29,75 31,17 31,25 30,00 30,25 30,39

20,48 20,03 21,45 21,53 20,28 20,53 20,67

Övr >25 000 Större städer

250

40 164 89 727 10 257 71 942 23 189 56 114 291 393

Varuprod. kom. Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. Förortskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Övr >25 000 Förortskom. Övr >25 000 Pendlingskom. Övr >25 000 Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Varuprod. kom.

Förortskom. 12500–25000 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Västra Götalands län Ale 86 Alingsås 90 Bengtsfors 89 Bollebygd 78 Borås 92 Dals-Ed 85 Essunga 85 Falköping 91 Färgelanda 87 Grästorp 85 Gullspång 82 Göteborg 82 Götene 83 Herrljunga 89 Hjo 86 Härryda 87 Karlsborg 82 Kungälv 88 Lerum 82 Lidköping 94 Lilla Edet 80 Lysekil 90 Mariestad 90 Mark 93 Mellerud 89 Munkedal 87 Mölndal 84 Orust 82 Partille 87 Skara 88 Skövde 89 Sotenäs 90 Stenungsund 89 Strömstad 93 Svenljunga 84 Tanum 84 Tibro 89 Tidaholm 87 Tjörn 90 Tranemo 92 Trollhättan 93 Töreboda 84 Uddevalla 92

69,2 79,3 77,2 56,0 75,9 92,7 74,8 79,9 66,2 77,6 79,5 58,6 68,6 72,2 71,3 73,8 71,4 73,0 62,1 83,8 59,9 89,9 80,6 78,0 78,2 74,1 69,7 69,7 65,5 80,5 75,5 79,5 73,3 79,0 72,2 71,5 81,1 80,3 70,6 76,9 80,6 78,7 82,3

12,9 9,9 10,5 14,5 11,6 11,0 10,4 9,1 10,4 12,4 8,3 10,3 12,1 10,2 10,3 17,1 9,7 13,4 13,0 12,4 10,7 12,1 12,8 11,6 8,7 10,6 14,2 9,5 12,9 11,1 12,1 8,6 12,1 11,6 10,5 9,5 10,6 11,2 12,8 9,4 11,9 10,3 11,2

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

16,0 14,7 14,6 11,3 16,6 20,2 15,2 18,4 13,8 11,9 13,7 12,0 13,7 17,1 12,4 19,3 9,1 16,7 17,6 18,4 13,9 18,5 17,4 16,6 15,5 15,6 14,3 13,4 15,1 18,6 17,5 12,4 20,0 16,3 12,8 14,6 20,2 18,0 16,6 18,1 17,3 14,9 18,4

20,4 32,9 29,3 16,0 27,0 33,1 26,2 30,5 23,7 33,2 32,0 18,6 26,8 27,0 31,6 18,3 30,3 21,5 15,4 29,5 19,4 33,7 29,1 28,8 37,2 29,4 21,5 26,5 20,0 28,7 25,3 33,2 20,3 29,2 30,7 27,5 30,9 29,2 21,4 26,8 28,2 33,9 30,6

251

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

67 65 58 55 63 68 67 69 62 67 63 57 52 67 67 68 62 68 59 71 54 65 70 68 63 67 60 68 60 62 67 69 68 68 63 67 63 69 63 70 68 67 70

29 691 32 659 31 773 21 687 30 436 36 854 30 625 32 748 27 970 32 527 33 017 25 463 28 481 30 687 30 092 29 979 29 771 29 717 25 673 33 901 25 375 33 787 33 155 31 483 32 555 32 023 28 133 28 413 27 561 33 996 30 606 33 466 30 157 33 653 29 694 29 523 32 980 32 323 29 311 30 908 32 393 33 379 35 338

Folkmängd den 31 dec 2007

27 092 36 739 9 957 8 193 100 985 4 835 5 638 31 311 6 770 5 831 5 425 493 502 13 056 9 304 8 809 32 969 6 850 39 649 37 711 37 773 12 835 14 633 23 871 33 729 9 553 10 256 59 430 15 373 33 699 18 544 50 197 9 280 23 389 11 558 10 431 12 246 10 611 12 651 14 944 11 750 54 300 9 376 50 921

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

32,45 32,24 32,99 31,94 31,94 34,24 31,95 31,55 32,14 32,20 33,37 32,00 31,95 32,79 32,45 31,60 31,95 32,32 31,63 31,54 33,25 32,94 31,64 32,09 33,14 33,21 31,39 32,34 30,94 31,45 31,59 32,19 32,52 32,44 31,65 32,44 31,59 31,45 32,09 31,20 31,84 31,85 32,74

22,00 21,79 22,54 21,49 21,49 23,79 21,50 21,10 21,69 21,75 22,92 21,55 21,50 22,34 22,00 21,15 21,50 21,87 21,18 21,09 22,80 22,49 21,19 21,64 22,69 22,76 20,94 21,89 20,49 21,00 21,14 21,74 22,07 21,99 21,20 21,99 21,14 21,00 21,64 20,75 21,39 21,40 22,29

Förortskom. Övr >25 000 Övr <12 500 Förortskom. Större städer Glesb.kom. Pendlingskom. Övr >25 000 Övr <12 500 Pendlingskom. Övr <12 500 Storstäder Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Övr <12 500 Förortskom. Övr <12 500 Förortskom. Förortskom. Övr >25 000 Förortskom. 12500–25000 12500–25000 Övr >25 000 Övr <12 500 Pendlingskom. Förortskom. Pendlingskom. Förortskom. 12500–25000 Övr >25 000 Varuprod. kom.

Pendlingskom. Övr <12 500 Varuprod. kom.

Övr <12 500 Varuprod. kom.

12500–25000 Förortskom. Varuprod. kom.

Större städer Övr <12 500 Övr >25 000

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

10

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 87 72,4 Vara 90 76,7 Vårgårda 88 75,9 Vänersborg 89 75,5 Åmål 92 92,7 Öckerö 77 62,4 Länet 87 74,8

10,7 9,7 9,8 12,8 11,6 10,8 11,3

16,9 16,6 18,2 16,1 21,1 13,3 15,9

27,2 29,7 27,2 26,7 35,6 19,4 27,2

66 66 66 63 70 55 65

28 869 22 542 31 613 16 008 30 290 10 988 30 784 36 939 38 458 12 589 25 131 12 256 30 798 1 547 298

31,43 31,35 31,94 33,09 32,99 31,64 32,00

20,98 20,90 21,49 22,64 22,54 21,19 21,55

Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Länet

91 87 92 88 85 88 84 88 82 92 87 80 90 89 92 91 88

75,4 65,7 93,8 79,3 73,2 84,2 78,7 69,8 70,2 71,4 86,6 71,5 80,4 81,6 90,4 80,1 78,3

11,0 10,9 9,8 13,0 10,7 8,1 15,1 11,3 15,1 10,6 8,3 10,6 9,5 10,5 7,6 12,5 10,9

14,7 14,1 19,3 15,4 14,5 15,1 13,5 17,9 16,7 15,8 14,4 15,1 20,4 19,5 20,3 14,9 16,3

27,4 25,4 42,4 29,2 29,5 39,2 32,2 20,9 24,3 29,1 41,0 27,8 32,6 30,3 36,6 33,9 31,4

68 62 71 66 64 68 66 64 60 64 66 60 65 63 70 69 65

30 915 28 004 37 716 33 487 30 373 35 681 32 350 29 263 27 631 30 064 36 975 30 399 34 693 33 638 37 826 33 699 32 670

26 250 8 649 10 782 11 444 9 302 12 993 14 547 83 641 11 748 23 906 3 880 4 495 13 566 15 868 12 878 9 877 273 826

31,40 32,75 32,50 32,85 32,90 32,80 32,60 32,25 32,90 33,05 33,00 32,75 32,30 32,50 33,00 32,45 32,46

20,90 22,25 22,00 22,35 22,40 22,30 22,10 21,75 22,40 22,55 22,50 22,25 21,80 22,00 22,50 21,95 21,96

Övr >25 000 Övr <12 500 Övr <12 500 Pendlingskom.

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

80 84 82 85 91 84 81 84 87 79 83 89 84

68,5 71,5 68,8 78,8 78,2 70,2 70,9 62,0 77,9 65,6 65,1 75,7 71,1

11,4 12,3 11,4 8,7 12,5 15,4 10,8 12,0 12,3 8,4 10,7 12,5 11,5

9,3 16,3 10,8 15,3 14,3 12,2 10,6 12,2 20,9 11,6 13,6 18,7 13,8

30,2 29,0 27,5 39,0 28,2 24,1 34,2 21,2 30,2 30,8 26,2 25,8 28,9

63 61 60 62 64 63 59 59 63 55 60 65 61

29 017 30 599 29 458 33 518 33 032 29 336 30 352 24 925 31 824 28 356 28 685 30 452 29 963

11 394 9 903 15 268 7 475 29 988 19 852 5 922 7 097 23 104 5 188 10 447 130 429 276 067

32,40 32,55 32,10 32,60 32,10 31,10 32,73 32,28 32,35 32,10 32,60 31,90 32,04

21,72 21,87 21,42 21,92 21,42 20,42 22,05 21,60 21,67 21,42 21,92 21,22 21,36

Övr <12 500 Övr <12 500 12500–25000 Övr <12 500 Övr >25 000 Pendlingskom.

252

Varuprod. kom. Varuprod. kom. Varuprod. kom.

Pendlingskom. 12500–25000 Förortskom.

Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. Större städer Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Pendlingskom. 12500–25000 12500–25000 Glesb.kom. Glesb.kom.

Varuprod. kom.

Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Övr <12 500 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Västmanlands län Arboga 85 Fagersta 83 Hallstahammar 82 Kungsör 86 Köping 93 Norberg 81 Sala 90 Skinnskatteberg 82 Surahammar 82 Västerås 80 Länet 84

70,9 67,2 75,9 78,2 83,4 68,5 79,7 64,8 62,0 56,7 70,7

13,4 9,9 13,9 13,7 13,3 10,5 11,2 12,1 12,4 11,3 12,2

14,0 11,5 12,6 14,9 19,7 11,9 19,5 10,8 12,2 13,7 14,1

19,6 33,0 28,2 30,9 32,9 28,5 25,0 24,1 22,2 15,8 26,0

64 58 60 61 67 57 68 60 59 54 61

30 118 29 553 30 891 31 576 32 788 29 331 32 586 27 642 25 638 23 398 29 352

13 369 12 183 15 040 8 219 24 646 5 788 21 412 4 686 10 122 133 728 249 193

32,54 32,99 32,49 32,71 32,84 33,34 32,99 32,69 32,99 31,24 31,95

21,74 22,19 21,69 21,91 22,04 22,54 22,19 21,89 22,19 20,44 21,15

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

93 87 94 84 89 89 87 89 84 84 92 79 76 86 90 87

76,0 75,5 74,9 75,8 83,2 73,4 84,8 90,1 75,0 79,0 94,6 67,7 69,7 89,4 88,2 79,8

9,7 11,4 11,5 12,1 9,0 9,9 11,9 12,7 10,3 9,9 11,0 11,1 11,3 9,5 12,3 10,9

16,7 19,3 17,2 14,1 17,2 16,9 11,5 16,6 19,8 14,8 22,0 12,0 13,2 19,9 15,7 16,5

30,6 28,3 28,0 29,8 36,7 27,9 36,7 31,7 28,0 26,9 38,6 24,6 27,1 38,3 36,1 31,3

64 63 64 67 65 63 65 67 63 60 67 55 58 66 64 63

31 713 31 766 30 661 31 609 34 449 30 551 33 928 35 535 30 455 33 678 37 086 26 166 26 806 35 515 35 039 32 330

21 886 47 756 55 220 10 111 15 301 15 338 25 425 10 428 20 143 7 091 10 883 10 715 11 000 6 959 7 362 275 618

33,10 33,55 33,30 33,38 32,80 32,35 33,20 32,70 33,57 33,25 32,95 33,59 33,45 33,43 32,70 33,23

22,21 22,66 22,41 22,49 21,91 21,46 22,31 21,81 22,68 22,36 22,06 22,70 22,56 22,54 21,81 22,34

12500–25000 Övr >25 000 Större städer Pendlingskom. 12500–25000 12500–25000 Övr >25 000 Glesb.kom. 12500–25000 Glesb.kom. Glesb.kom. Övr <12 500 Pendlingskom. Glesb.kom. Glesb.kom.

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

92 86 87 91 89 83 82 87 90 90 88

93,4 65,3 81,6 80,5 74,5 76,1 66,8 75,9 81,2 80,6 77,6

10,3 12,5 10,2 11,3 7,7 10,1 10,6 10,9 11,5 7,8 10,3

23,8 14,2 16,2 17,7 13,5 14,0 11,6 14,8 18,3 16,1 16,0

35,7 24,4 39,0 29,8 33,5 34,7 30,8 33,9 31,1 31,6 32,4

71 60 64 65 66 63 57 65 67 63 64

38 266 28 561 34 030 32 389 34 893 32 717 28 399 31 106 33 958 31 921 32 624

26 217 92 681 10 039 36 927 19 175 9 813 5 985 11 795 36 804 26 120 275 556

31,57 32,22 32,57 32,32 33,07 33,07 32,77 32,57 32,32 32,37 32,32

20,90 21,55 21,90 21,65 22,40 22,40 22,10 21,90 21,65 21,70 21,65

Övr >25 000 Större städer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

253

12500–25000 Varuprod. kom.

12500–25000 Pendlingskom. 12500–25000 Pendlingskom. 12500–25000 Övr <12 500 Varuprod. kom.

Större städer

Varuprod. kom.

Övr >25 000 Glesb.kom. Övr <12 500 Glesb.kom. Glesb.kom. Övr >25 000 Övr >25 000

10


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Västernorrlands län Härnösand 90 Kramfors 90 Sollefteå 91 Sundsvall 91 Timrå 89 Ånge 90 Örnsköldsvik 94 Länet 91

75,4 83,7 88,0 75,7 75,3 87,1 81,7 81,0

10,4 10,4 10,3 12,8 14,2 11,2 10,9 11,5

16,5 14,5 16,3 15,7 16,4 16,2 16,4 16,0

31,6 40,9 42,0 28,1 28,8 37,6 33,6 34,6

59 61 62 69 64 65 72 65

31 491 34 023 36 057 32 436 31 473 37 960 33 075 33 788

24 922 19 663 20 679 94 575 17 884 10 442 55 284 243 449

33,64 33,44 33,69 32,89 32,94 33,63 32,39 32,99

23,04 22,84 23,09 22,29 22,34 23,03 21,79 22,39

Övr >25 000 12500–25000 12500–25000 Större städer Pendlingskom. Glesb.kom. Större städer

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

86 82 89 82 83 91 84 79 84

90,7 85,4 94,3 77,7 86,3 90,3 78,1 68,8 84,0

10,2 9,8 9,6 15,1 11,7 10,1 13,1 12,2 11,5

17,1 14,9 14,6 14,6 11,3 18,7 19,9 10,8 15,2

42,1 42,4 40,4 29,0 41,1 37,5 23,5 25,0 35,1

64 59 64 62 61 58 61 57 61

38 443 33 974 38 297 31 671 34 625 39 770 33 009 28 490 34 785

7 586 7 109 10 699 14 304 5 747 12 679 10 127 58 686 126 937

33,02 32,72 32,97 32,67 33,72 33,22 32,72 32,52 32,74

22,87 22,57 22,82 22,52 23,57 23,07 22,57 22,37 22,59

Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Pendlingskom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer

Västerbottens län Bjurholm 83 Dorotea 88 Lycksele 95 Malå 85 Nordmaling 87 Norsjö 91 Robertsfors 88 Skellefteå 95 Sorsele 86 Storuman 92 Umeå 88 Vilhelmina 92 Vindeln 85 Vännäs 90 Åsele 83 Länet 88

78,3 93,0 110,4 92,5 85,8 101,2 87,9 91,4 101,2 85,3 66,0 108,0 87,2 111,9 98,1 93,2

7,2 10,4 11,6 11,0 12,3 11,3 11,7 12,4 8,5 9,2 12,5 11,8 9,5 14,9 11,5 11,0

15,0 14,2 26,6 17,8 15,4 20,3 18,1 17,0 17,3 20,0 14,8 26,8 16,7 32,3 13,6 19,1

32,8 38,2 43,4 38,4 42,1 42,5 36,4 34,1 44,5 36,3 19,6 43,9 41,0 40,1 45,1 38,5

62 65 70 60 65 70 66 71 60 65 63 66 64 68 65 65

33 135 38 456 43 520 35 666 34 522 41 236 36 093 37 103 42 932 34 859 28 184 42 979 35 742 44 699 44 272 38 227

2 549 2 993 12 503 3 338 7 390 4 380 6 909 72 090 2 811 6 383 111 771 7 220 5 640 8 351 3 265 257 593

33,40 33,40 33,35 33,65 33,15 33,65 32,90 32,90 33,40 32,90 33,10 33,40 33,40 33,40 33,40 33,10

22,90 22,90 22,85 23,15 22,65 23,15 22,40 22,40 22,90 22,40 22,60 22,90 22,90 22,90 22,90 22,60

Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer Glesb.kom. Glesb.kom. Större städer Glesb.kom. Glesb.kom. Pendlingskom. Glesb.kom.

10

254

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Länet

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

89 93 96 91 88 91 92 92 93 92 95 89 89 89 91

102,4 105,4 87,0 89,0 78,4 85,8 80,5 80,5 78,5 102,9 78,4 87,1 95,6 95,0 89,0

7,8 12,7 11,8 9,5 9,2 7,3 11,3 12,0 14,0 10,4 13,7 13,3 7,0 9,6 10,7

26,5 20,3 17,2 19,1 17,2 18,9 18,1 18,4 15,8 18,6 16,1 18,4 15,4 16,0 18,3

39,1 45,4 35,4 36,3 32,9 34,9 32,2 32,4 27,1 49,5 26,9 38,8 48,3 43,1 37,3

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

68 64 68 68 64 60 68 66 69 71 71 65 68 68 67

41 763 44 078 35 816 36 631 34 939 35 631 35 316 35 892 32 560 46 350 32 510 35 471 41 115 42 501 37 898

Folkmängd den 31 dec 2007

3 089 6 751 27 838 18 860 10 192 5 406 17 283 23 122 73 146 6 522 40 961 8 545 3 795 5 092 250 602

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

31,70 31,50 31,55 31,75 31,70 31,30 31,75 32,25 31,70 31,90 31,45 31,65 32,00 30,95 31,69

22,28 22,08 22,13 22,33 22,28 21,88 22,33 22,83 22,28 22,48 22,03 22,23 22,58 21,53 22,27

Glesb.kom. Glesb.kom. Övr >25 000 Glesb.kom. Övr <12 500 Glesb.kom. 12500–25000 12500–25000 Större städer Glesb.kom. Övr >25 000 Glesb.kom. Glesb.kom. Glesb.kom.

10

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

255


Tabell 10 – Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2007 Län Kommun

Andel Antal årsarbetare per 1 000 inv. verk(exkl. affärsmässig verksamhet) samhet totalt därav inom: i komförskola/ utbild- äldre- o munal skolbarns- ning handik.regi, % omsorg omsorg

Folkmängd den 31 dec 2007

Skattesats Kommunår 2007 grupp totill talt kommun

Hela riket vägt medelvärde ovägt medelvärde

85 85

67,1 72,8

11,2 11,2

15,0 15,5

22,9 27,0

60 62

27 917 9 182 927 31,55 20,78 30 248

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

85 86 84 87 87 85 82 85 82

89,0 76,8 73,0 74,7 72,9 68,0 65,8 65,1 55,1

10,0 10,8 11,3 11,2 11,6 11,7 11,4 11,4 10,5

16,4 15,2 15,3 15,8 16,2 16,0 14,9 15,4 11,6

37,5 31,6 27,6 28,5 26,0 22,2 21,5 20,1 16,1

64 63 62 64 64 62 59 60 53

36 944 32 024 30 117 31 062 30 006 28 264 27 855 26 916 24 095

82 77 88 82 88 Varuprod. kom. 88 Övr >25 000 inv. 87 Övr 12 500–25 000 88 Övr <12 500 inv. 85

55,1 55,2 70,4 67,7 89,9 74,3 75,4 77,2 73,1

10,5 12,0 11,7 12,3 10,5 11,0 11,2 10,8 10,2

11,6 13,9 15,3 14,3 17,6 15,7 16,5 16,8 14,1

16,1 14,3 24,2 23,9 38,2 28,4 27,2 30,2 30,6

53 54 62 61 65 65 64 64 62

24 095 23 351 29 104 27 933 37 243 30 897 31 272 31 841 30 695

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 81 63,5 30,50–30,99 83 65,2 31,00–31,49 85 69,1 31,50–31,99 86 73,4 32,00–32,49 86 72,2 32,50–32,99 85 76,6 33,00–33,49 86 82,3 33,50–34,24 88 96,9

10,8 10,9 11,3 11,6 11,3 11,5 10,4 11,2

14,5 13,7 15,3 16,1 15,1 15,9 16,4 19,0

21,7 22,5 24,1 26,3 27,0 29,8 33,9 40,4

58 61 62 63 63 63 63 65

26 438 27 139 28 504 30 425 30 148 31 733 34 603 38 451

Skattesats till kommun 17,38–19,99 75 20,00–20,49 81 20,50–20,99 87 21,00–21,49 86 21,50–21,99 87 22,00–22,49 88 22,50–22,99 86 23,00–23,25 88

10,9 11,4 11,2 11,6 11,3 11,3 10,6 10,9

13,1 14,4 15,6 15,8 15,1 16,5 16,8 17,3

14,6 18,2 25,4 26,0 28,7 31,6 34,2 36,7

53 58 64 64 63 65 63 63

22 402 25 843 28 932 29 885 30 818 33 095 34 313 37 612

Kommungrupp Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskom. Glesbygdskom.

10

Personalkostn. % av kr/inv. verksamhetens kostn.

52,6 61,4 70,9 72,6 74,2 79,5 82,8 88,7

256

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 I tabell 11 presenteras en indikation på om en kommun har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningssystemet. Det finns också möjlighet att jämföra en kommuns index med andra kommuner som har samma strukturella förutsättningar. Tabellen visar indextal för barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Kommunernas kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella kostnadsskillnader som gör att behovet av, eller kostnaderna för, kommunala verksamheter är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. Om en kommun till exempel har höga kostnader för grundskolan i kronor per invånare kan det bero på en stor andel barn 7–15 år, en stor andel barn med behov av hemspråksundervisning eller andra faktorer. Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annans utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. Ett bättre mått är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Observera att det i 2007 års tabell 11 tas hänsyn till de förändringar avseende utjämning av löne- och byggkostnader som införts inför bidragsåret 2008.

Kommunens nettokostnad Den verksamhetsindelning som används är definierad i anvisningarna till räkenskapssammandraget (rs) för 2007. Principerna för kostnadsfördelningen innebär att alla direkta och indirekta kostnader påförs verksamheterna. Detta innebär till exempel att administration och gemensamma kostnader och intäkter har utfördelats till de olika verksamhetsområdena. Sådana fördelningar kan endast göras via olika schablonmetoder, då kommuners organisation och redovisning har en annan struktur på kostnader och intäkter än den som efterfrågas i rs.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

257

11


Kommunens nettokostnad erhålls genom att minska kostnaderna för en viss verksamhet med verksamhetens intäkter, som i huvudsak består av öronmärkta statsbidrag, verksamhetsavgifter, hyresintäkter och andra försäljningsintäkter.

Standardkostnad Kostnadsutjämningen ska utjämna strukturella kostnadsskillnader. Systemet ska däremot inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. Kostnadsutjämningen består av olika delmodeller, där varje delmodell avser olika verksamheter, som till exempel barnomsorg, grundskola med mera. Kostnadsutjämningen innebär något förenklat att de kommuner som har en större andel barn, ungdomar och äldre än riksgenomsnittet får ett bidrag. Kommuner vars andel barn, ungdomar och äldre är lägre än riksgenomsnittet betalar däremot en avgift. Avgifterna används för att finansiera bidragen.

Hur har beräkningarna gjorts? Nedan redovisas hur beräkningen av de tre kolumnerna för varje verksamhet i tabellen gjorts. Exemplet avser barnomsorgen och utfallet för två exempelkommuner, Orust och Ödeshög. Principen är densamma för samtliga verksamheter och kommuner. Steg 1 Det första steget innebär att man dividerar kommunens redovisade nettokostnad med den genomsnittliga nettokostnaden i riket (se tabell 4). Nettokostnad för barnomsorg Kommun

Nettokostnad

Orust

4 915

Ödeshög

3 457

Riket

5 345

För varje kommun jämförs den egna kostnaden med motsvarande kostnad för riket, som därefter räknas om till indextal med riket=100.

11 258

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


För de två kommunerna i vårt exempel blir resultatet: Orust 92 = (4 915/5 345) x 100 Ödeshög 65 = (3 457/5 345) x 100 Orusts kostnader ligger strax under riksgenomsnittet, medan Ödeshögs kostnader ligger 35 procent under genomsnittet för riket. Hur mycket av kostnadsskillnaden mellan de två kommunerna som förklaras av strukturen och hur mycket som beror på faktorer som kommunerna själva kan påverka framgår av de fortsatta beräkningarna. Steg 2 Det andra steget innebär att man dividerar kommunens standardkostnad med den genomsnittliga nettokostnaden i riket och beräknar motsvarande indextal. I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för varje verksamhet i kronor per invånare för respektive kommun. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Vissa modeller i kostnadsutjämningen är inte knutna till någon specifik verksamhet utan avser att kompensera för högre kostnader som förekommer inom hela den kommunala verksamheten. Exempel på detta är uppvärmningskostnader av kommunala lokaler inom ramen för modellen bebyggelsestruktur. Standardkostnaderna för dessa modeller har fördelats ut på de verksamhetsanknutna modellerna. De standardkostnader som vi fördelat ut på detta sätt är byggkostnader, uppvärmningskostnader, kostnader för administration, räddningstjänst med mera i glesbygd (dessa samlas inom modellen bebyggelsestruktur) samt kostnader för befolkningsförändringar. Standardkostnaderna som här har använts för de olika verksamheterna bygger på det underlag som ligger till grund för den preliminära kostnadsutjämningen för bidragsåret 2009. Anledningen till detta är att det är den struktur som närmast stämmer överens med verksamhetsåret 2007. Den omräknade tabell 11 går då att hämta hem från våra webbplatser och i WebOr. Folkmängdsuppgifter som är ett av de viktigaste underlagen i kostnadsutjämningen avser år 2007 i de beräkningar som ligger till grund för bidragsåret 2009. Standardkostnad för barnomsorg Kommun

Standardkostnad

Orust

3 934

Ödeshög

3 939

Riket

5 345

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

11 259


Med hjälp av uppgifterna i tabellen beräknas indextalen för standardkostnad till: Orust 74 = (3 934/5 345) x 100 Ödeshög 74 = (3 939/5 345) x 100 Enligt kostnadsutjämningen har Orust och Ödeshög sådana strukturella försättningar att kostnaden ligger 26 procent under rikets kostnadsnivå. Detta innebär att kostnadsskillnaderna mellan Orust och Ödeshög som redovisats under steg 1 inte förklaras av skillnader i strukturella faktorer. Istället är det framförallt skillnader i ambitions- eller effektivitetsnivå som förklarar kostnadsskillnaderna. Steg 3 Det tredje steget är att jämföra indextalen för kommunens kostnad med kommunens standardkostnad och beräkna hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Resultatet av denna beräkning för de två exempelkommunerna är: Orust 24,9 = (92 /74–1) x 100 Ödeshög –12,0 = (65 /74–1) x 100 Observera att beräkningen i exemplet görs utifrån icke avrundade indextal.

Vad betyder procentuell avvikelse från standardkostnad? En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. I vårt exempel har Orust en kostnadsnivå som överstiger vad strukturen motiverar, medan Ödeshög bedriver barnomsorg till en kostnadsnivå lägre än motsvarande standardkostnad. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen.

11 260

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet

109 134 143 100 129 120 138 135 86 110 99 134 117 137 88 132 113 94 118 111 100 118 118 131 150 113 118

134 165 153 124 144 143 165 169 80 145 102 160 130 181 112 130 122 118 148 165 135 132 152 167 148 147 141

–18,6 –19,1 –6,0 –19,1 –10,5 –16,4 –16,7 –19,9 6,6 –24,3 –2,9 –15,9 –9,7 –24,5 –21,4 1,6 –7,4 –20,6 –20,2 –32,6 –26,2 –10,7 –21,9 –21,8 1,3 –22,6 –15,4

114 114 128 108 123 106 103 119 100 144 98 137 114 116 60 94 81 101 116 108 101 102 128 130 126 111 111

125 129 138 117 123 111 112 119 105 132 111 138 118 124 61 84 79 113 130 119 109 115 129 130 132 124 116

–8,5 –11,5 –7,0 –7,5 0,5 – 4,9 –8,2 0,0 –5,3 9,5 –11,2 –0,7 –3,4 –6,4 –2,3 12,5 1,4 –10,9 –10,5 –9,1 –7,5 –11,7 –1,1 0,0 –5,1 –10,4 – 4,6

109 89 121 108 106 97 88 94 105 115 100 117 106 90 57 72 76 105 100 95 97 114 108 95 103 105 99

106 3,5 90 –0,2 122 –1,3 112 –3,3 105 0,8 100 –3,1 84 4,8 94 0,1 116 –9,2 121 – 4,9 116 –14,4 124 –6,1 112 –5,4 94 –3,9 53 7,1 74 –2,4 70 8,5 106 –1,6 111 –9,9 98 –2,7 100 –3,1 120 –5,0 110 –2,3 101 –5,7 108 – 4,5 105 –0,1 102 –2,5

57 116 62 56 56 61 113 65 106 46 87 56 56 77 102 98 96 72 53 77 59 55 55 79 51 63 72

50 112 57 51 54 66 116 70 108 44 85 49 58 66 107 100 92 73 49 77 59 51 55 71 48 52 70

14,3 3,9 8,8 9,6 3,4 –7,7 –2,4 –8,0 –2,2 3,6 2,4 13,3 –3,8 16,1 – 4,6 –2,2 3,7 –1,8 6,8 –0,6 0,0 7,6 0,4 11,9 6,0 22,2 3,9

142 37 78 120 117 90 32 92 62 73 110 93 101 89 98 119 86 180 93 73 94 92 56 55 72 83 90

170 63 67 134 145 116 74 105 80 66 91 90 115 102 100 170 124 151 98 76 113 103 74 58 77 74 101

–16,4 – 40,5 15,7 –10,5 –19,4 –22,6 –56,1 –12,1 –22,0 10,5 21,1 3,1 –11,8 –12,7 –2,1 –30,1 –30,4 19,5 –5,0 – 4,3 –16,6 –10,7 –25,1 –5,0 –6,7 11,8 –10,7

Uppsala län Enköping Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

100 113 128 84 87 84 88 98

98 134 166 74 111 80 81 106

2,2 –15,5 –22,8 13,6 –21,1 4,4 9,2 – 4,3

106 129 123 109 92 103 104 110

111 129 128 112 98 102 109 113

– 4,4 0,5 –3,5 –2,3 –5,4 1,2 – 4,8 –2,7

104 124 123 113 99 117 144 118

113 116 118 114 98 126 125 116

97 43 58 102 81 116 116 88

100 –2,2 43 0,5 47 22,3 125 –18,4 77 4,8 110 5,6 116 0,0 88 1,8

91 87 73 103 131 78 65 90

80 75 64 72 115 82 60 78

12,9 16,6 14,1 43,1 13,5 – 4,9 9,4 14,9

–8,2 6,9 4,2 –0,4 1,4 –6,9 15,3 1,8

11 *Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

261


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

11

Södermanlands län Eskilstuna 102 Flen 89 Gnesta 107 Katrineholm 86 Nyköping 106 Oxelösund 75 Strängnäs 91 Trosa 102 Vingåker 79 Länet 93

95 7,6 80 10,9 95 12,7 87 –0,6 97 8,9 78 –3,9 109 –16,6 108 –5,9 82 –3,4 92 1,1

93 103 119 110 99 104 109 115 122 108

101 110 112 104 101 87 112 118 116 107

–8,0 –5,9 6,3 6,0 –1,6 19,8 –2,3 –2,7 4,6 1,8

87 111 125 119 108 103 119 123 125 113

103 –15,6 114 –2,7 124 0,9 114 4,4 106 1,8 99 3,5 114 4,1 115 6,5 126 –0,7 113 0,2

99 110 89 115 98 99 85 84 108 98

102 –3,4 119 –7,6 94 –5,5 127 –9,1 109 –10,4 110 –9,9 94 –9,4 86 –2,1 120 –10,3 107 –7,5

156 90 95 89 77 119 79 56 90 95

134 16,9 90 –0,1 66 43,7 99 –10,1 92 –16,4 72 64,5 83 – 4,7 56 –1,4 71 26,9 85 13,3

Östergötlands län Boxholm 63 Finspång 82 Kinda 78 Linköping 101 Mjölby 91 Motala 87 Norrköping 91 Söderköping 100 Vadstena 95 Valdemarsvik 70 Ydre 80 Åtvidaberg 94 Ödeshög 65 Länet 84

72 –12,8 83 –2,0 80 –3,0 105 – 4,2 88 2,6 87 0,4 97 –6,9 90 11,1 79 20,3 67 4,8 76 5,9 88 7,1 74 –12,2 84 0,9

104 114 107 94 102 110 95 115 104 109 134 114 125 110

110 106 113 98 109 105 102 118 101 100 121 116 110 108

–5,8 6,7 –5,4 –3,9 –6,0 5,7 –7,3 –2,7 2,6 8,2 10,8 –1,9 14,0 1,2

109 109 132 95 110 100 92 124 101 144 118 114 133 114

117 –7,2 113 –3,5 126 5,3 95 –0,8 108 2,0 111 –9,8 105 –12,4 124 0,1 100 0,3 122 18,3 126 –6,5 119 – 4,3 136 –1,8 116 –1,6

115 113 112 72 95 102 89 90 107 110 178 112 120 109

125 117 124 92 109 109 99 97 148 128 145 122 129 119

–8,6 –3,2 –10,0 –21,3 –12,7 –6,7 –10,4 –7,1 –27,6 –14,4 22,5 –8,6 –6,6 –8,8

78 94 63 119 91 91 141 79 71 54 43 79 87 84

41 73 55 109 69 92 133 62 58 54 34 57 53 69

Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet

73 –6,3 87 1,0 95 7,4 99 0,5 125 –0,6 103 8,9 95 7,4 89 8,3 81 9,8 92 –1,0 99 3,5 85 –10,3 100 9,4 94 2,9

130 94 123 125 108 98 113 98 117 95 113 111 108 110

117 101 124 126 117 102 116 109 118 104 115 114 112 113

11,8 –7,1 –0,9 –0,5 –7,6 – 4,6 –3,1 –9,7 –0,9 –8,5 –2,2 –2,5 –3,0 –3,0

141 114 130 133 114 96 111 113 145 102 127 116 112 120

146 –3,2 117 –2,8 120 8,2 126 5,7 125 –8,9 106 –10,1 120 –7,0 112 0,4 124 17,1 105 –3,0 118 7,7 114 2,5 109 3,1 119 0,8

110 116 108 95 73 98 94 112 122 114 107 133 107 107

117 –6,2 131 –11,7 99 8,7 88 8,2 64 13,5 101 –2,6 92 2,9 124 –10,1 127 – 4,4 130 –12,2 107 –0,2 119 11,3 109 –2,2 108 –0,4

88 88 83 48 63 100 89 109 63 92 36 83 61 77

68 88 102 99 124 112 102 96 88 91 103 76 109 97

89,9 28,2 14,9 9,7 32,2 –1,0 6,2 27,5 23,7 0,5 25,5 38,4 63,3 27,6

51 73,0 59 48,8 81 2,4 74 –34,3 42 51,3 95 5,6 52 70,8 70 55,4 58 8,6 64 42,3 58 –38,2 59 40,4 79 –23,5 65 23,3

*Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

262

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Kronobergs län Alvesta 87 Lessebo 85 Ljungby 88 Markaryd 74 Tingsryd 69 Uppvidinge 75 Växjö 97 Älmhult 101 Länet 85

88 87 85 73 71 77 103 92 85

–1,7 –2,7 3,4 0,7 –1,7 –2,4 –5,2 9,6 0,0

102 113 99 105 104 118 86 102 104

109 –6,6 115 –1,4 104 – 4,8 99 5,4 101 2,7 119 –0,8 99 –13,4 107 – 4,3 107 –2,9

125 120 119 109 126 137 88 118 118

117 115 115 109 121 120 94 102 112

7,5 4,8 3,6 –0,1 3,6 14,0 –6,9 15,1 5,2

109 133 120 137 148 158 99 137 130

114 130 115 139 163 149 89 125 128

– 4,4 2,2 4,0 –1,7 –9,3 6,6 10,7 9,7 2,2

76 95 61 65 47 65 80 48 67

68 12,1 73 30,7 62 –0,9 58 12,1 59 –21,6 61 5,3 98 –18,9 51 –5,1 66 1,7

158 .. 130 154 112 119 110 131 155 145 112 118 119

160 145 143 160 103 117 108 131 117 151 117 129 132

–1,2 .. –9,0 –3,8 8,6 2,4 1,4 0,1 32,2 –3,8 – 4,2 –8,8 –7,0

54 82 57 95 94 43 50 94 94 64 74 102 75

56 – 4,1 57 43,7 74 –23,3 66 42,5 92 1,9 55 –20,8 42 18,8 67 39,2 65 44,3 59 8,0 62 20,1 78 31,6 64 16,8

Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Länet

81 81 72 71 95 74 90 84 91 75 88 88 82

60 69 62 64 87 77 83 71 93 75 77 75 74

35,0 16,9 15,7 10,7 9,2 –3,2 8,5 17,2 –2,0 –1,0 14,1 17,1 11,5

109 103 89 108 85 108 114 102 99 106 105 98 102

97 13,1 104 –0,8 106 –15,3 112 –3,9 96 –10,7 106 2,0 109 4,5 97 4,5 100 –0,4 102 4,2 111 –5,2 101 –2,5 103 –0,9

105 146 149 146 103 137 120 121 95 122 114 104 122

117 –10,1 120 21,9 131 14,3 128 14,1 99 3,9 121 13,6 121 –0,9 113 6,8 103 –6,9 118 2,9 115 –0,5 106 –1,9 116 4,8

Gotlands län Gotland Länet

98 98

72 72

37,3 37,3

107 107

101 101

6,0 6,0

129 129

116 116

11,6 11,6

96 96

111 –13,8 111 –13,8

99 99

86 86

Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Länet

91 107 77 92 98 93

81 96 75 79 84 83

12,1 11,7 2,2 16,7 17,6 12,1

93 88 107 85 95 94

95 97 102 94 95 97

–2,7 –9,5 4,7 –8,7 0,6 –3,1

92 82 127 112 100 102

97 – 4,6 97 –15,8 130 –2,6 104 7,3 100 –0,8 106 –3,3

107 120 104 108 124 113

114 –5,5 111 8,0 123 –14,9 112 –3,3 115 7,7 115 –1,6

65 72 92 80 58 73

71 –8,4 87 –17,3 73 26,0 77 4,7 68 –15,6 75 –2,1

15,7 15,7

11 *Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

263


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

11

Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Länet

97 88 105 86 108 80 92 101 92 102 61 92 111 81 147 115 86 89 78 72 80 110 124 98 116 80 98 117 85 104 79 69 82 95

96 89 118 70 102 106 79 104 81 92 78 88 142 96 163 112 101 78 86 64 78 99 139 91 131 75 99 134 84 103 89 72 81 98

1,2 –1,9 –11,4 22,5 5,4 –24,7 15,6 –3,3 13,3 10,7 –22,6 4,5 –22,0 –15,5 –9,6 3,0 –15,3 14,0 –8,5 12,7 3,1 11,0 –10,9 6,8 –11,0 6,7 –0,8 –13,2 1,5 1,0 –10,9 –3,6 1,2 –1,6

97 103 101 96 98 83 100 95 90 104 98 94 93 96 111 97 86 103 94 88 109 97 119 111 112 96 97 103 92 118 99 101 98 99

116 100 109 94 112 98 107 108 101 111 108 105 113 99 119 88 89 107 106 95 104 113 126 116 121 95 101 124 89 117 103 101 112 106

–16,6 2,9 –7,3 2,7 –12,7 –14,8 –6,5 –11,8 –10,5 –6,1 –8,7 –10,3 –18,2 –3,7 –6,5 10,4 –3,7 – 4,2 –11,3 –7,4 4,9 –14,8 – 4,9 – 4,4 –7,7 1,5 – 4,3 –17,5 3,4 0,6 – 4,4 –0,7 –12,3 –6,2

106 104 109 117 108 85 108 93 123 122 90 99 101 110 95 81 74 122 119 113 105 109 112 126 119 109 98 109 86 106 96 122 140 107

111 –5,1 115 –10,0 108 1,1 100 17,0 106 1,9 94 –9,6 109 –0,6 91 1,3 123 –0,1 120 2,2 107 –16,1 105 –5,6 101 0,6 102 7,2 96 –0,4 86 –5,8 86 –13,2 109 12,5 128 –6,8 106 7,2 108 –2,1 118 –7,4 102 9,0 113 11,2 109 9,4 111 –2,0 105 –7,0 103 6,4 93 –7,1 117 –9,9 102 –6,0 125 –1,7 139 1,4 107 –0,8

78 111 86 121 83 86 110 102 85 101 106 108 62 106 71 88 95 135 107 142 92 88 59 86 74 127 90 62 113 74 111 108 125 97

84 113 81 146 97 104 121 114 114 95 117 109 71 111 79 75 107 131 102 151 97 88 57 95 65 118 102 74 128 84 121 126 122 103

–8,0 –1,5 6,3 –17,3 –14,1 –16,6 –9,7 –10,2 –25,4 6,3 –9,5 –1,1 –12,6 –3,8 –9,5 17,6 –11,1 2,6 5,3 –5,4 –5,4 0,1 3,6 –9,4 13,7 7,6 –11,2 –16,3 –11,2 –11,3 –8,6 –14,0 2,7 –5,4

93 61 103 59 76 128 73 58 90 68 86 93 57 127 28 79 158 76 77 58 43 71 66 86 46 80 86 27 54 96 61 58 71 76

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Länet

78 87 75 128 80 104 92

82 – 4,8 93 –6,1 84 –10,8 132 –2,6 78 2,5 95 8,9 94 –2,2

102 91 121 115 100 95 104

110 97 115 128 106 103 110

–7,7 –6,6 5,3 –9,8 –5,1 –7,2 –5,2

103 106 130 117 113 109 113

112 101 125 112 112 108 111

101 105 126 85 99 99 102

117 –13,4 104 0,4 124 1,2 70 20,3 121 –18,1 106 –6,2 107 –2,6

94 78 84 53 89 66 77

–8,7 5,5 4,2 4,4 1,1 0,9 1,2

98 64 129 56 89 131 89 67 78 70 81 103 66 133 44 107 179 64 84 65 70 74 77 73 63 75 90 53 66 96 68 57 72 83

– 4,7 – 4,3 –20,1 5,1 –14,4 –2,5 –18,5 –13,3 14,9 –2,9 5,6 –9,4 –13,2 – 4,7 –37,1 –26,2 –11,8 18,9 –7,8 –10,3 –38,2 –3,3 –14,0 18,7 –27,7 7,1 – 4,2 – 48,0 –18,1 0,0 –10,1 2,3 –1,5 –8,9

81 15,8 101 –22,7 71 18,7 64 –18,3 64 38,7 70 –5,7 75 4,4

*Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

264

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västra Götalands län Ale 110 Alingsås 97 Bengtsfors 76 Bollebygd 104 Borås 88 Dals-Ed 83 Essunga 71 Falköping 70 Färgelanda 75 Grästorp 85 Gullspång 68 Göteborg 95 Götene 90 Herrljunga 90 Hjo 82 Härryda 132 Karlsborg 83 Kungälv 103 Lerum 128 Lidköping 99 Lilla Edet 91 Lysekil 74 Mariestad 98 Mark 93 Mellerud 60 Munkedal 87 Mölndal 115 Orust 92 Partille 117 Skara 85 Skövde 92 Sotenäs 65 Stenungsund 120 Strömstad 100 Svenljunga 76 Tanum 77 Tibro 79 Tidaholm 80 Tjörn 94 Tranemo 73 Trollhättan 106 Töreboda 72 Uddevalla 93

114 101 62 105 98 78 70 89 72 81 61 111 86 76 82 135 72 110 130 92 82 77 83 86 65 73 130 74 135 87 93 70 117 77 75 68 82 81 86 83 103 68 88

– 4,0 – 4,0 22,1 –0,5 –10,3 7,0 0,6 –21,7 3,4 5,2 10,9 –15,0 5,1 18,4 –0,5 –2,8 15,5 –6,1 –2,2 7,9 11,0 –3,2 18,0 8,3 –7,1 19,4 –11,5 24,9 –13,3 –2,9 –1,6 –7,1 2,6 29,8 1,0 13,3 –3,9 –2,3 9,1 –11,7 2,7 4,5 5,0

114 98 102 114 94 102 115 93 120 97 105 85 110 109 103 114 101 122 118 98 121 93 89 104 101 115 96 104 107 95 98 96 100 112 118 105 96 93 115 122 92 98 95

122 106 98 116 103 106 111 105 117 112 103 88 115 110 104 132 97 111 130 106 116 98 98 114 101 108 111 107 125 107 98 94 117 97 118 98 108 107 105 117 109 108 104

–6,9 –7,5 4,3 –1,5 –8,8 – 4,0 3,7 –11,3 3,2 –13,0 2,5 –2,6 – 4,3 –0,5 –0,4 –13,3 4,7 9,9 –9,5 –7,3 3,7 –5,1 –9,9 –8,3 0,5 6,3 –13,4 –2,5 –14,0 –11,5 –0,2 2,0 –14,2 14,8 –0,6 7,2 –11,4 –12,8 9,8 4,0 –15,2 –9,3 –8,0

122 101 121 106 84 134 110 108 123 100 126 73 113 127 108 94 110 111 127 114 125 101 101 106 126 115 102 133 114 96 88 101 103 125 98 128 100 118 124 120 103 138 92

121 110 121 119 103 121 124 111 124 113 124 84 119 129 114 114 110 113 125 109 129 104 113 115 118 112 101 118 113 111 101 95 116 99 118 120 117 124 127 114 106 133 113

1,0 –8,8 –0,1 –10,4 –18,9 10,4 –11,3 –2,7 –0,8 –11,3 1,2 –12,5 –5,6 –1,9 –5,6 –17,6 0,2 –2,1 1,1 5,0 –3,3 –2,6 –10,5 –7,6 7,3 2,7 1,0 12,5 0,3 –14,0 –13,0 7,0 –11,0 26,1 –16,9 7,0 –14,5 –5,0 –2,3 4,7 –3,3 3,7 –18,1

76 117 142 87 108 140 137 126 132 142 142 88 94 138 124 63 145 82 75 122 90 132 124 131 142 144 90 101 84 116 101 171 75 124 132 135 120 124 103 123 103 128 123

69 9,7 106 10,8 167 –14,8 73 18,8 109 –1,0 133 5,1 120 14,0 128 –1,7 117 13,6 116 22,3 134 6,3 93 –5,7 99 –5,1 115 20,1 120 3,6 59 6,1 148 –1,6 79 3,4 63 19,0 110 11,1 85 6,0 134 –1,4 112 10,6 118 10,8 140 1,1 122 18,0 79 13,0 109 –7,5 75 12,1 112 3,6 96 4,8 151 13,0 66 12,6 114 8,8 121 8,8 125 8,0 113 6,1 115 8,3 94 10,5 122 0,3 100 3,9 122 5,3 109 13,0

111 84 71 50 94 80 79 97 66 75 108 178 75 77 47 70 53 86 62 75 112 85 63 69 88 71 101 149 87 108 60 52 94 63 78 63 84 94 84 38 103 94 88

82 76 69 41 106 73 51 77 64 52 59 156 57 52 48 67 37 62 69 67 78 63 60 67 80 60 93 52 85 75 80 51 65 68 57 52 64 66 47 55 115 67 96

*Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

265

35,4 10,4 3,4 23,7 –11,3 10,3 54,5 25,2 3,7 46,3 82,7 14,2 31,5 47,9 –2,9 5,4 45,2 37,2 –9,6 10,5 44,9 36,4 6,0 3,8 9,9 18,5 8,7 187,5 1,7 44,5 –24,6 2,5 44,3 –7,3 38,0 20,0 31,5 42,6 77,9 –31,2 –10,2 41,6 –8,6

11


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västra Götalands län, forts. Ulricehamn 91 86 5,2 Vara 81 73 11,7 Vårgårda 85 91 –6,5 Vänersborg 97 96 1,9 Åmål 98 77 27,3 Öckerö 98 119 –18,1 Länet 90 89 2,8

105 99 107 100 103 101 104

109 –3,7 105 –5,6 117 –8,3 105 –5,2 100 3,1 116 –13,3 108 –3,7

111 112 125 105 126 139 112

112 116 129 111 120 122 115

–0,8 –3,9 –3,1 –5,3 5,0 13,2 –2,8

117 126 118 104 142 89 116

124 125 92 102 147 89 110

–5,6 0,7 29,3 2,3 –3,7 –0,3 6,7

62 83 59 82 72 61 81

Värmlands län Arvika 75 Eda 89 Filipstad 77 Forshaga 90 Grums 97 Hagfors 68 Hammarö 120 Karlstad 92 Kil 104 Kristinehamn 82 Munkfors 72 Storfors 81 Sunne 77 Säffle 80 Torsby 70 Årjäng 99 Länet 86

73 65 68 91 73 65 120 91 86 77 64 76 69 76 62 76 77

1,5 37,2 13,9 –1,3 32,3 5,1 0,1 1,2 20,5 6,7 11,7 6,0 10,2 5,3 13,1 31,0 12,1

93 111 101 117 105 99 111 87 125 91 95 105 116 106 117 100 105

99 –6,8 104 6,6 98 2,4 119 –1,4 102 3,0 97 1,9 123 –9,9 90 –3,5 113 10,8 98 –6,9 98 –3,6 110 –5,0 114 1,9 105 0,5 111 5,5 113 –11,9 106 –1,0

97 103 113 119 130 108 135 93 130 96 119 133 131 113 134 116 117

110 –11,6 113 –8,4 104 8,6 126 –5,2 125 3,7 113 –3,8 118 13,9 94 –1,7 133 –2,4 103 –6,7 112 6,1 134 –0,6 121 8,4 118 – 4,1 126 6,2 108 7,7 116 0,6

121 123 152 103 112 165 0 84 93 122 170 119 129 126 157 147 120

132 –8,1 130 –5,2 170 –10,6 92 12,4 117 – 4,1 156 5,9 74 –100,0 99 –14,3 96 –3,0 128 –5,0 163 3,8 133 –10,6 133 –3,1 136 –7,0 181 –13,5 136 7,9 130 –10,1

85 50 88 60 75 93 77 100 69 80 98 132 50 49 61 50 76

Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länet

77 78 80 64 88 104 68 91 74 58 80 101 80

9,6 27,0 2,1 –8,2 –0,8 – 4,0 5,5 2,5 32,6 25,2 16,7 –8,1 8,4

106 96 107 105 91 104 99 109 114 114 117 98 105

102 3,6 105 –9,3 110 –2,2 102 3,6 95 – 4,4 117 –11,1 104 –5,2 104 4,9 112 2,0 102 11,5 112 4,3 102 – 4,1 106 –0,5

109 117 116 118 109 105 108 115 108 107 109 84 109

113 –3,7 120 –2,8 124 –7,1 111 6,6 101 8,6 113 –7,5 124 –13,0 113 1,4 117 –7,6 124 –13,5 117 –6,6 98 –14,4 115 –5,0

140 137 115 57 142 93 143 111 120 154 110 100 118

127 9,8 132 3,8 107 6,7 149 –61,9 137 3,5 98 –5,4 146 –1,7 96 15,7 117 2,6 162 –5,4 116 –5,4 98 1,9 124 –3,0

56 67 71 98 80 64 53 69 79 99 87 131 80

85 99 82 59 87 100 72 93 99 73 94 93 86

60 3,3 58 44,0 66 –10,8 82 0,7 81 –11,2 44 38,6 68 22,6

74 75 71 72 74 64 55 95 70 84 81 77 63 63 62 65 72

14,1 –32,8 24,0 –16,0 1,0 44,3 40,1 5,8 –0,6 – 4,5 21,4 70,9 –20,6 –21,9 –2,4 –23,6 6,2

52 7,0 69 –3,4 81 –12,2 73 33,6 80 –0,8 81 –20,4 50 7,8 55 26,1 82 –3,2 66 48,9 79 9,9 141 –6,9 76 7,2

11 *Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

266

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västmanlands län Arboga 90 Fagersta 88 Hallstahammar 99 Heby 89 Kungsör 88 Köping 95 Norberg 79 Sala 86 Skinnskatteberg 83 Surahammar 97 Västerås 106 Länet 91

84 87 83 74 92 81 72 72 78 99 106 84

7,1 1,8 18,8 21,1 – 4,5 17,4 9,8 18,2 7,0 –1,8 0,2 8,7

93 92 107 113 97 100 119 112 108 108 93 104

104 –10,6 92 0,1 105 1,8 115 –1,4 111 –12,9 96 3,7 108 10,0 104 8,0 102 6,0 106 1,1 103 –9,3 104 –0,3

123 105 134 140 130 110 111 111 126 130 95 120

107 105 115 134 107 105 118 122 106 135 102 114

15,7 –0,1 16,5 4,9 21,2 4,1 –5,8 –8,9 18,7 –3,4 –6,8 5,1

112 127 115 115 94 119 121 109 124 98 80 110

126 –11,7 137 –7,3 115 –0,4 114 1,2 105 –10,3 124 –3,7 131 –7,4 116 –5,6 115 7,3 90 8,9 92 –13,2 115 –3,8

106 75 71 72 70 114 105 92 99 74 121 91

72 46,4 80 –5,9 82 –13,7 58 24,5 66 7,2 89 28,0 76 38,6 80 15,7 61 62,8 71 4,1 131 –7,6 79 18,2

Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Länet

76 91 97 87 83 79 92 93 85 82 80 89 94 66 82 85

75 1,1 91 0,4 93 3,9 85 2,1 71 17,4 74 7,3 76 21,5 73 27,1 77 10,2 70 18,3 67 20,5 76 17,5 80 17,8 74 –10,7 81 2,2 77 10,4

107 92 105 109 111 108 100 105 99 106 107 109 106 118 110 106

94 14,0 99 –7,0 106 –0,5 121 –10,2 103 7,5 106 1,3 98 2,8 112 –6,6 100 –1,1 107 –0,4 104 2,9 103 5,5 106 –0,7 115 2,6 108 1,8 105 0,8

119 119 114 141 123 109 111 137 123 135 101 116 145 144 135 125

110 8,4 110 8,2 114 0,1 133 5,8 132 –6,5 111 –1,4 112 –0,7 119 14,9 118 3,7 136 –0,6 114 –11,6 124 –6,3 136 7,0 121 19,0 121 11,7 121 3,4

110 97 104 131 121 115 149 147 124 133 167 99 108 163 170 129

126 –12,8 99 –1,4 99 5,4 104 26,1 129 –6,3 135 –14,8 148 0,9 148 –0,9 123 0,6 136 –1,9 164 1,9 110 –10,6 111 –3,3 159 2,9 176 –3,4 131 –1,2

75 125 108 72 105 73 101 73 73 74 61 88 83 51 44 80

77 –2,1 102 22,6 89 21,2 48 50,3 73 44,1 50 45,6 77 31,5 63 16,3 64 14,4 78 –5,6 54 13,0 50 75,1 58 42,2 54 –5,5 53 –16,2 66 23,1

Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Länet

86 95 87 80 88 88 88 86 88 64 85

76 93 79 82 78 71 72 70 88 68 78

100 92 102 95 99 112 109 81 107 86 98

98 2,4 97 –5,5 102 –0,5 102 –6,9 105 –5,4 108 3,1 106 2,8 105 –22,9 101 6,0 101 –14,3 103 – 4,1

115 89 122 95 131 146 132 117 113 111 117

112 2,8 101 –11,7 116 5,0 110 –13,7 118 11,0 143 2,2 136 –3,1 123 – 4,6 112 0,9 119 –7,0 119 –1,8

118 91 134 108 158 135 141 144 111 114 126

131 –9,8 99 –7,1 140 –3,8 113 – 4,6 151 4,4 129 4,6 153 –7,4 140 2,5 119 –6,3 129 –11,8 130 –3,9

87 115 87 94 71 68 85 87 106 94 90

76 15,5 112 2,5 73 19,8 89 6,4 79 –10,5 67 0,5 44 91,7 51 72,1 79 33,9 90 4,9 76 23,7

12,7 1,6 10,4 –2,2 12,1 24,0 23,2 22,6 –0,6 –6,8 9,7

*Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

267

11


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Västernorrlands län Härnösand 90 84 7,4 Kramfors 89 71 26,1 Sollefteå 80 72 11,3 Sundsvall 96 101 –5,1 Timrå 89 95 –6,5 Ånge 87 76 14,1 Örnsköldsvik 71 86 –17,9 Länet 86 84 4,2

95 100 107 103 103 112 107 104

102 98 103 97 110 112 103 103

–6,4 2,0 4,1 6,4 –6,9 0,2 4,4 0,6

109 110 122 97 93 138 101 110

111 –0,9 115 – 4,4 117 4,4 100 –3,8 104 –11,2 132 4,8 111 –9,4 113 –2,9

113 169 184 109 122 179 132 144

119 153 160 100 98 167 117 131

– 4,8 9,9 14,6 9,6 24,2 7,0 13,0 10,5

85 89 74 109 80 87 78 86

90 74 82 99 87 65 71 81

–5,7 20,6 –9,6 10,9 –7,6 33,9 10,1 7,5

Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Länet

15,5 27,6 22,7 18,2 22,7 19,4 45,8 3,6 21,9

132 142 105 131 124 129 109 92 120

129 2,2 142 0,3 113 –7,0 129 1,8 118 5,3 119 7,9 128 –14,8 92 0,0 121 –0,5

135 130 141 126 163 138 142 88 133

140 –3,6 140 –7,3 127 11,1 131 –3,5 142 14,6 146 –5,2 130 9,6 98 –10,4 132 0,7

214 176 212 121 210 186 135 112 171

181 178 184 117 197 189 123 107 159

18,3 –0,8 15,0 4,0 6,7 –1,4 10,1 4,9 7,1

66 84 61 69 61 87 68 127 78

54 74 57 61 65 77 59 86 67

22,1 12,6 7,2 12,0 –6,4 12,9 14,0 47,7 15,3

72 –5,9 69 18,8 78 17,2 86 –16,0 82 –0,9 76 10,4 85 15,5 86 16,9 64 25,9 67 11,1 101 12,8 82 11,6 75 4,2 95 –0,7 74 6,2 79 8,5

100 106 122 116 132 126 120 101 119 119 104 159 148 118 114 120

130 –22,8 119 –11,4 114 6,4 118 –2,1 111 19,2 127 –0,9 118 2,3 107 –5,7 129 –8,0 130 –8,6 97 7,3 130 21,8 118 25,2 115 3,1 124 –7,9 119 1,2

141 146 148 141 119 132 174 110 157 140 103 157 140 162 120 139

139 127 129 143 127 142 152 117 142 117 98 150 138 139 130 133

211 190 145 163 164 188 165 124 .. 166 78 178 202 124 240 173

188 12,5 240 –20,8 143 1,5 147 10,8 142 15,4 154 21,8 136 20,9 109 13,6 207 .. 167 0,0 67 15,9 164 8,9 176 14,7 115 8,4 223 7,5 159 9,0

46 59 128 56 89 23 63 78 55 61 105 57 45 61 55 65

48 –2,4 58 0,5 68 87,5 49 14,2 52 70,6 40 – 41,8 46 37,9 81 –3,8 47 15,8 45 34,3 99 6,0 72 –21,8 43 4,0 58 5,5 71 –22,4 59 12,3

87 94 86 118 88 83 121 97 96

Västerbottens län Bjurholm 67 Dorotea 82 Lycksele 91 Malå 72 Nordmaling 81 Norsjö 84 Robertsfors 98 Skellefteå 100 Sorsele 80 Storuman 75 Umeå 114 Vilhelmina 91 Vindeln 78 Vännäs 95 Åsele 79 Länet 86

75 73 70 99 71 69 83 93 79

1,9 15,4 14,9 –1,3 –6,3 –7,1 14,6 –6,1 10,3 20,0 5,7 4,4 1,4 17,0 –7,8 5,1

11 *Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

268

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Norrbottens län Arjeplog 50 Arvidsjaur 82 Boden 101 Gällivare 72 Haparanda 96 Jokkmokk 70 Kalix 85 Kiruna 106 Luleå 113 Pajala 81 Piteå 95 Älvsbyn 95 Överkalix 57 Övertorneå 92 Länet 85

66 –24,9 81 0,7 86 17,5 77 –6,3 70 37,9 66 5,2 78 8,2 95 11,5 91 24,3 66 22,0 89 7,2 79 20,6 62 –7,1 64 44,0 76 11,5

108 121 105 108 112 104 115 117 98 126 104 106 100 121 110

112 – 4,2 107 13,4 106 –0,6 104 4,6 104 7,3 117 –11,5 102 12,5 113 4,0 97 0,5 124 1,2 105 –0,8 113 –5,5 103 –2,5 133 –9,1 110 0,7

105 131 115 115 109 114 126 109 105 119 105 137 168 131 121

127 –17,7 121 8,5 112 2,7 122 –6,1 109 0,0 133 –14,2 112 11,7 120 –9,4 102 3,0 126 –6,1 111 –5,4 133 2,9 141 18,8 126 4,6 121 –0,5

190 171 121 165 120 147 135 145 96 218 102 144 205 167 152

189 171 109 117 104 153 119 88 79 204 90 130 183 166 136

0,5 0,0 11,3 41,4 15,6 – 4,0 13,1 65,1 21,6 6,8 13,5 10,7 11,6 1,0 11,8

39 70 79 68 52 36 83 53 94 65 73 93 54 56 65

47 47 80 73 85 79 66 70 100 44 68 76 62 64 69

–16,8 48,0 –1,8 –7,0 –38,6 –54,7 26,8 –24,0 –6,6 46,9 7,9 22,5 –12,0 –12,8 –1,6

11 *Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007

269


Tabell 11 – Kostnader jämfört med standardkostnad 2007 Län Kommun

Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2

Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Gymnasieskola indextal steg steg steg 3 1 2

Äldreomsorg* indextal steg steg steg 3 1 2

Ind.- o familjeoms.* indextal steg steg steg 3 1 2

steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket =100; steg 2 = Indextal standardkostnad med riket =100; steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. Se definitioner på sidorna 257–260!

Folkmängd 0– 4 999 5 000– 9 999 10 000– 14 999 15 000– 19 999 20 000– 29 999 30 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000–199 999 200 000–799 999

75 87 92 91 93 100 96 95 104

2,9 6,0 5,5 5,2 6,0 –1,6 –3,4 5,3 6,9

111 110 106 107 105 103 104 101 102

117 109 109 109 106 108 107 105 102

– 4,2 –0,6 –3,3 –1,0 –1,0 – 4,4 –2,2 –3,7 1,3

133 121 117 115 112 106 107 110 102

130 119 116 116 113 107 107 110 101

1,8 0,0 0,4 –0,8 –0,7 –1,0 0,0 –0,1 1,5

178 132 113 116 112 99 98 101 109

166 5,7 126 3,0 116 –1,9 115 2,8 112 0,8 101 –1,2 98 1,1 105 –3,6 110 –64,2

114 –9,6 140 –11,9 98 –0,3 97 2,3 73 12,6 83 2,8 86 3,6 77 10,2 72 11,7

88 112 95 109 116 106 99 102 109

87 122 100 113 117 108 102 103 105

2,1 –6,0 –5,1 –3,5 –0,8 –1,4 –3,5 –1,3 3,7

73 106 96 117 135 119 106 116 121

81 110 102 118 131 117 109 115 119

–9,4 –0,4 –5,6 –1,2 3,3 2,2 –2,5 0,7 1,9

93 76 98 96 175 119 111 125 128

100 72 97 97 165 121 115 127 134

Total kommunal skattesats 28,89–30,49 96 101 –2,1 30,50–30,99 98 103 0,4 31,00–31,49 95 99 –2,5 31,50–31,99 94 93 3,7 32,00–32,49 91 91 2,0 32,50–32,99 89 82 10,4 33,00–33,49 86 80 9,0 33,50–34,24 85 81 6,8

100 103 104 108 106 106 112 107

106 110 108 110 110 107 111 108

– 4,3 –5,6 –3,3 –1,2 –3,0 –1,4 0,6 –1,1

105 111 108 113 116 117 127 125

105 108 110 114 116 117 124 124

0,3 2,5 –1,9 –0,5 –0,7 –0,1 2,4 0,1

102 98 103 112 111 123 146 146

Skattesats till kommun 17,38–19,99 114 133 –12,5 20,00–20,49 99 107 –6,3 20,50–20,99 91 90 2,1 21,00–21,49 90 89 2,1 21,50–21,99 88 84 6,0 22,00–22,49 89 81 9,7 22,50–22,99 86 77 12,1 23,00–23,25 83 77 9,6

107 103 101 103 106 107 113 114

114 110 106 108 107 107 112 113

–5,5 –6,4 – 4,7 –3,7 –0,8 –0,3 1,1 0,5

101 104 110 111 116 119 129 135

102 107 111 114 115 119 126 132

–0,8 –2,5 –1,1 –2,0 0,8 –0,2 2,9 2,5

78 85 112 108 118 128 152 170

Kommungrupp Storstäder 104 Förortskommuner 118 Större städer 97 Pendlingskom. 97 Glesbygdskom. 83 Varuprod. kom. 85 Övr >25 000 inv. 89 Övr 12 500–25 000 84 Övr <12 500 inv. 80

11

73 82 89 89 90 105 103 90 98

64 75 78 77 83 79 94 98 90

56 65 70 72 80 80 88 91 97

10,9 17,3 14,3 7,8 3,4 –2,0 10,9 15,0 6,8

–6,3 5,8 1,5 –1,3 6,6 –0,5 –3,3 –0,5 –3,8

151 79 107 79 64 74 85 78 76

168 87 106 68 59 65 82 70 63

–9,3 – 4,0 1,0 21,3 11,6 13,7 4,1 11,4 22,3

107 101 106 109 111 124 139 139

– 4,4 –3,1 –2,7 3,8 2,6 1,4 5,5 4,4

78 75 82 78 82 82 77 77

81 78 81 72 74 71 69 71

–2,3 1,0 4,6 11,3 13,8 17,3 12,4 8,5

81 90 112 112 119 124 144 158

–1,6 –3,9 1,0 –2,4 0,2 3,2 5,8 7,5

73 96 75 83 81 78 77 69

84 –12,1 102 –5,1 79 –2,8 74 16,0 68 20,6 69 14,9 67 15,7 68 1,0

*Slutlig statistik publiceras hösten 2008 av Socialstyrelsen i Jämförelsetal för socialtjänsten 2007. Se även sidan 7.

270

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007


I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2007 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckeltal. Rapporten gör det möjligt att jämföra olika kommuner; både deras finansiella resultat och de olika verksamheterna. Vi hoppas att detta ska ge uppslag till en fortsatt analys och bidra till det arbete med förändringar och utveckling som pågår i kommunerna. Bland annat får Du svar på följande frågor: • • • • • • •

Vad var det finansiella resultatet 2007? Hur hög var skuldsättningen? Hur mycket kostar kommunala verksamheter? Hur mycket kostar en grundskoleelev? Hur mycket pengar går till ekonomiskt bistånd? Hur mycket kostar en vårdtagare inom äldreomsorgen? Vad kostar verksamheten i grannkommunen?

Rapporten kan beställas från: • scb , Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44 och e-post: publ@scb.se • Sveriges Kommuner och Landstings förlag, tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 Den kan också köpas i bokhandeln eller i scb:s Statistikbutiker på Karlavägen 100, Stockholm och Klostergatan 23, Örebro. Priset är 285 kr plus moms och porto.

ISBN 978-91-7164-365-0 ISSN 1100-6943

118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se

7164-365-0  
7164-365-0  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-365-0.pdf