Alla 8 riksdagspartiers svar

Page 1

1. Har ni något mål för hur stor andel solkraften bör utgöra ett visst år av elproduktion/elanvändning? Vilket i så fall? Vid år 2045?

Vänsterpartiet tycker att det bör finnas mål till 2030 om 10 TWh solel och solvärme, det vill säga 5 procent av båda.

Miljöpartiet vill att 30 TWh solel ska produceras vid 2030. Det är 30 gånger mer än idag. Hur stor andel detta är av Sveriges totala elproduktion beror på hur mycket andra energikällor byggs ut.

2. Vill ni öka andelen solkraft i den svenska elmixen?

Ja.

Ja.

Nej några sådana exakta angivelser har vi inte. Men vi hoppas att solkraften ska bli en så stor energikälla som möjligt.

Det viktiga för oss är att fullfölja en Vi har inget sådant förslag i nuläget. omställning till en helt fossilfri Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt energiförsörjning. Solenergi bidrar elsystem till 2040. till detta. Politiken ska inte sätta mål för enskilda energislag utan fokusera på elsystemets leveranssäkerhet och miljöprestanda. Det är sedan aktörernas uppgift att välja verktygen för att bygga och driva systemet kostnadseffektivt. Ja. Ja. För att kunna genomföra den Sol-,vind- och kärnkraft är de tre Vi vill att alla fossilfria energislag gröna omställningen behövs en stor kraftslag som kan byggas ut i ska bidra till omställningen, utbyggnad av svensk, utsläppsfri tillräcklig skala för att ersätta de inklusive solkraften. elproduktion och Sverige har, fossila bränslena. Alla tre kommer geografin till trots, goda möjligheter att behövas. att öka andelen solkraft i vår energimix. Solenergi är också det kraftslag som antagligen kan byggas ut snabbast i Sverige, vilket gör den till en viktig del av framtidens energimix. Miljöbalken behöver justeras för att Det behövs ett flertal viktiga beslut. Länsstyrelserna ska sakligt väga Vi vill se över ta mer helhetshänsyn och Länsstyrelsen behöver i större grad olika intressen mot varandra. De ska miljötillståndprocesserna för att klimathänsyn. återupprätta hänsyn till arbeta effektivt och rättssäkert, men förkorta och göra dem mer landsbygdsutveckling, lokala och själva besluten vill vi inte försöka förutsägbara, till exempel för företag regionala energiplaner behöver påverka. som vill etablera en solpark eller upprättas och det kan inte vara lika expandera sin befintliga. svårt att bygga på högklassig jordbruksmark som på mark som i praktiken ligger i träda. Dessutom behöver markägarna äganderätt och rätt att bruka mark enligt eget tyckande förtydligas.

3. Vilka åtgärder behövs för att göra Planeringsmål som regeringen sätter det mer attraktivt för länsstyrelserna upp. Då blir det ju ett uppdrag även att ge tillstånd till etablering av till länstyrelserna. solparker?

Nya solparker måste väga tyngre i relation till andra intressen när Länsstyrelserna fattar sina beslut. Idag får exempelvis nya parker på jordbruksmark i princip alltid avslag. Detta trots att forskningen visar att det finns goda synergieffekter mellan solcellsparker och jordbruk. MP vill att regeringen ska uppdra till länsstyrelserna att ändra sina riktlinjer för att det ska bli lättare att få tillstånd för nya solparker.

4. Ingår mer än 5 % solkraft i det framtida svenska energisystemet? Ja/Nej?

Ja. Miljöpartiet vill bygga 30 TWh Ja. solel till 2030. Hur stor del detta är av vår totala elproduktion återstår att se. Men det är oavsett mer än 5 %

Ja.

Vi vill se ett planeringsmål för 15 TWh solel under kommande mandatperiod, som sedan kan utökas ytterligare till 30 TWh år 2030. Det skulle innebära en markant ökning av solkraftsandelen i energimixen, jämfört med dagens nivå på ca 1 TWh.

Ja. Vi ser att minst 10 procent av vår totala energianvändning skulle kunna komma från solenergi, om rätt förutsättningar skapas.

Det är inte en politisk fråga. Det beror på kostnadsutvecklingen för olika tekniker. De kraftiga prisfallen för sol och vind har varit mycket positiva. Förhoppningsvis kan vi också få se en motsvarande utveckling för reaktorer.

Med den snabba utbygganden av solel i Sverige så är det inte omöjligt. Parallellt måste dock den planerbara kraften byggas ut snabbt för att Sverige återigen ska få ett fungerande elsystem.

Nej, den typen av mål känns nästan lite planekonomisk. Vi vill att alla fossilfria energislag ska få bidra på egna meriter till energimixen. Men det är energimarknaden och inte politiken som ska fatta välgrundade beslut om investeringar.

Nej, vi har inga mål för några energikällor. Det viktiga är att Sverige fortsatt har en fossilfri elförsörjning och där marknaden avgör sammansättningen.

Vi ser gärna att andelen solkraft växer och tror att den har potential att göra det också.

Det avgör marknaden, för stunden är det väldigt attraktivt för installation med de rådande elpriserna, vilket är det incitament som ska driva investeringar på en marknad.

Sverige borde växla upp sina ambitioner att kunna få fler storskaliga solkraftsparker. För att detta ska förverkligas krävs dock en mer smidig tillståndsprocess. Den 10-gradiga bördighetsskalan på jordbruksmark från 1971 bör uppdateras för att bättre spegla dagens verklighet. Miljöbalken bör förtydligas så att det under vissa förutsättningar kan göras enklare att använda lågavkastande jordbruksmark för anläggning av solkraftsparker. Det krävs också kortare handläggningstider för såväl elnätsbolagens utredningar som länsstyrelsernas beslut för att vi ska kunna nyttja solkraftens potential fullt ut. Se fråga 1.

Det är viktigt att prövningarna är likvärdiga över hela landet, vilket idag är ett problem generellt för prövningar av olika Länsstyrelser, där det behövs mer standardiserade prövningar för att uppnå det.

Nej.


5. Idag är andelen solvärme (dvs att Ja. värma vatten med hjälp av solenergi) försumbar i det svenska energisysemet. Vill ni öka andelen solvärme i det svenska energisystemet?

Ja. Miljöpartiet vill se stöd till både små- och storskalig solvärme. Storskalig solvärme har potentialen att ersätta en betydande del av den bioråvara som idag används inom vårt fjärrvärmenät.

Ja.

Ja, vi ser positivt på att fler i framtiden kan värma sitt vatten genom solenergi och vi vill underlätta den utvecklingen. Bland annat vill att de som investerar i solvärmeanläggningar ska kunna utnyttja avdraget för grön teknik. Även storskalig solvärme bör få ökat fokus bland annat genom en ny energiforskningsproposition för att få på plats fler pilotanläggningar, likt den i Härnösand. 6. Ingår solvärme med mer än 1 Tveksamt, men med tanke på svaret i Ja. Ja. Centerpartiet ser positivt på procent av värmeproduktionen i det fråga 1, måste jag nog räkna om. användningen av solvärme och vill framtida svenska energisystemet? stimulera användningen av klimatsmart och förnybar värmeproduktion. Det finns goda förutsättningar för att det ska vara betydligt mer än 1% i framtiden. 7. Har ni någon plan för hur andra Vänsterpartiet vill ha andelsägda Miljöpartiet vill göra det mer Elektrifieringsstrategin som Det är av stor betydelse att den hushåll än de i småhus ska kunna produktionsanläggningar med lönsamt och mindre krångligt för beslutades under våren, innebär att småskaliga elproduktionen ges rätt vara med och satsa på solkraft? Hur samma regler som för småhusägarna. boende i flerbostadshus att satsa på regeringen tar ett helhetsgrepp om de förutsättningar om vi ska lyckas med ser planen ut? solelen. Vi vill införa en möjligheter och utmaningar vi ser att snabbt skala upp den svenska, skattereduktion även för andelsägd el framför oss på hela elområdet. utsläppsfria elproduktionen. Vi vill och göra det enklare och billigare att att alla ska kunna bli överföra egenproducerad el mellan solelsproducenter, oavsett olika byggnader och fastigheter inom boendeform. Vi vill att det ska bli ett energikooperativ. möjligt att köpa andelar i mikroproduktion av el även om du själv inte bor på en gård eller i en fastighet där solcellerna är belagda och räkna av det på elräkningen. Vi vill också ge möjlighet till skatteavdrag för andelsägare i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus och underlätta för lokala energigemenskaper, exempelvis sol-kooperativ. Tyvärr är inte alla hus lämpade för solceller, men för att alla ska kunna ta del av solenergin vill vi att det ska bli tillåtet att dra elledningar mellan husen. På det sättet kan husägare, hyres- och bostadsrättsföreningar dela på elen från de soligaste taken i kvarteret och skapa gemensama solelspooler.

Det är en fråga för aktörerna. De omfattande erfarenheter som skaffades genom de stora statliga satsningarna på området behöver tas till vara.

Vi välkomnar alla fossilfria kraftslag Ja. i energisystemet. Solvärme kan vara ett bra komplement till andra värmekällor när solstrålningen är stark.

Det har potential att kunna öka avsevärt och framförallt då det är synd att i många fall använda el för att direkt värma vatten.

Det är inte en politisk fråga. Se fråga Solvärme kan vara ett bra 4. komplement till andra värmekällor och bidra till värmeproduktion när solstrålningen är stark.

Ja, troligen.

Troligen inte

Det behöver vara enkelt för Vi har inget sådant förslag i nuläget. fastighetsägare att upplåta sina tak för montering av solceller vare sig det sker i egen eller i andras regi. Vi har lagt förslag om att göra reglerna för solcellsinstallation mer generösa. Även på kulturskyddade hus bör det ofta vara möjligt att montera celler, särskilt som det inte handlar om någon permanent förändring av husens yttre.

För de som inte har ett eget tak – till Det finns idag goda möjligheter att exempel att man bor i ett vara delägare genom ekonomiska flerbostadshus – eller saknar föreningar eller andra former av förutsättningar att själv investera i samägande om man själv inte har egenproducerad el skulle det behövas ytor att installera solceller på. ekonomiska incitament för kooperativa energilösningar. Det behöver göras en närmare utredning kring vilka effekter som skulle kunna uppnås om följande förslag läggs fram: Sänkt eller till och med slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, vidare att tillåta investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar, samt att kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris inte ska uttagsbeskattas.


8. Tycker ni att det är rätt att Vi tar inte ställning till detta men energimyndigheten tar ut 200 kronor spontant låter det galet. per år i avgift av villaägare som vill ursprungsmärka sin solelproduktion när de bara tjänar några kronor per år på ursprungsgarantierna?

9. Idag måste man betala energiskatt Vi har inte tagit ställning till det. på egenanvänd solel i Sverige om man har en anläggning större än 500 kW. Tycker ni att det är bra eller bör energiskatten på egenanvänd el tas bort helt och hållet? 10. Förra året användes det gröna Ja. avdraget så att skattereduktioner om en miljard kronor gjordes, trots att budgetposten för det gröna avdraget endast är cirka 200 Mkr. Tycker ni att budgetposten bör utökas till en miljard?

11. Sverige har ingen nationell strategi för hur vi ska diversifiera elmixen genom mer solkraftproduktion. Tycker ni att vi bör ha det?

Ja.

12. Tycker ni att det ska vara Ja, om förutsättningarna för obligatoriskt att förbereda för solinstrålning är rätt. solceller på taket vid nybyggnation?

Nej.

Det är myndigheten själv som sätter Systemet med ursprungsmärkningar avgiftsnivån. Men det är klart att behöver ju vara självförsörjande och nivån alltid kan diskuteras. med små administrativa kostnader. Det är samtidigt viktigt att statistiken blir heltäckande och att de som vill kan delta. Det är därför värt att se över avgifterna.

Systemet med ursprungsgarantier Vi har inget förslag om att ta bort måste ändras. Garantierna ska avgiften i nuläget. kopplas till elanvändningen. De måste annulleras samtidigt som elen produceras. Det är rimligt att de som deltar i systemet också betalar driften av det.

Avgiftsnivån är rimlig.

Det bör finnas en administrativ avgift, däremot anser vi inte att den bör sättas av politiker. Systemet med ursprungsgarantier saknar koppling till vilken el som rent fysiskt levereras och då är det rimligt att merkostnaden betalas av de aktörer som fokuserar på ursprungsgarantier. Energiskatten på egenanvänd el som Vår bedömning har ändrats under Vi tycker att energiskatten på Liberalerna vill successivt sänka Vi har inget förslag om att ändra Energiskatten på egenanvänd el bör Energiskatten är inte tänkt att vara man producerar själv ska tas bort helt åren, men den senaste är alltså att ett egenanvänd el ska avskaffas elskatten för all el. Den har kraftigt beskattningsreglerna i nuläget. tas bort. styrande för elmarknaden. Vi vill och hållet. tak på 500 kW är rimligt. Vi utesluter omgående. snedvridande effekter vilket permanent sänka energiskatten, för inte att den bedömningen kan ändras tröskeleffekten för en mer likvärdig situation och där i framtiden. solcellsanläggningar är ett exempel skatten inte är styrande för på. investeringsbeslut. Ja, minst. Budgetposten behöver ses över. När Centerpartiet ställde krav på att Det får vi återkomma till när vi tar För att hantera den akuta elkrisen Budgeten innehåller väldigt många Vi står bakom det gröna avdraget och ett grönt avdrag skulle införas, var fram nästa års budget. och göra det billigare för människor olika angelägna delar och det är en har ingen annan uppfattning än att det bland annat för att minska Klimatpolitiken i budgeten ska skapa att minska sin elförbrukning vill vi grannlaga uppgift att balansera olika det bör vara kvar. osäkerheten och regelkrånglet som så tydliga drivkrafter som möjligt bredda och stärka det gröna avdraget. behov mot varandra. Vi har inget solcellsstödet med sin fasta mot övergången till fossilfri energi. Det innebär att fler åtgärder än i dag förslag om att höja anslaget om budgetpost medförde. Med det gröna ska inkluderas, till exempel gröna avdrag. avdraget behöver man inte ansöka installation av värmepump och om stöd när man till exempel isolering. Och att avdraget ska installerar solceller, utan får avdrag utökas från 15 procent till 20 procent direkt på fakturan. Vi ser mycket av installations- och positivt på att privatpersoner materialkostnaderna. Exakt hur stor utnyttjar det gröna avdraget, och budgetposten ska vara får vi tycker att budgetposten ska utformas återkomma till. så att storleken motsvarar den förväntade årliga kostnaden. Ja. Regeringen har lagt fram en Centerpartiet vill ha en De hinder som finns för att Vi har inget sådant förslag. Vi tycker Vi vill i första hand se ett Nej, politiken bör istället i högre elektrifieringsstrategi, som är en kriskommission för 50TWh mer solkraften ska kunna byggas ut att elsystemet ska byggas ut som en leveranssäkerhetsmål för den totala grad definiera vad elmarknaden ska konkret handlingsplan med 67 elproduktion redan under nästa kostnadseffektivt bör tas bort, men helhet, med hänsyn till produktion, elproduktionen i landet. kunna leverera i termer av åtgärder som ska genomföras de mandatperiod. Solelen kommer vara att specifikt öka solkraft är inte en distribution och konsumtion. funktioner. kommande tre åren. Med strategin en viktig del av den utbyggnaden, politisk fråga utan bör avgöras av tar regeringen ett helhetsgrepp om eftersom den går snabbast att bygga. aktörerna. Se fråga 4. förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra elektrifieringen och diversifiera elmixen. Ja. Ja, vi överväger att införa detta. Takytor bör betraktas som en viktig Nej, men det finns en stor potential Nej, det tycker vi inte. Nej, det bör inte politiken styra utan Energipolitiken ska inte präglas av Bland annat vill vi utreda resurs i energiproduktionen. Vi vill att ta tillvara den möjligheten. Vi tror överlåta åt bostadsmarknaden att socialism, utan det ska givetvis vara möjligheten för att ställa krav på att att det görs en översyn för att fler tak att allt fler byggherrar kommer att avgöra. upp till var och en. installera solceller på offentliga och ska kunna användas för såväl ställa det kravet. kommersiella byggnader så att de energiproduktion som andra nyttor, som kan bidra till elförsörjningen exempelvis växtlighet. kan göra det.


13. Tycker ni att kommuner och annan offentlig sektor bör ges incitament att installera solkraft på sina tak?

Ja, vi har avsatt pengar i vår budget för det.

14. Tycker ni att mer Nja. forskningspengar bör gå till solenergiforskning? Eller tycker ni att Sverige ligger på en lagom nivå?

15. Tycker ni att Sverige bör undanröja hinder och/eller satsa finansiella medel för att få till mer tillverkning av solceller i Sverige?

Ja!

16. Hur tycker ni att det gröna Vänsterpartiet anser att det gröna avdraget bör ändras? Det kan idag avdraget är bra som det är i användas till installation av batterier, dagsläget. laddstolpar och solceller och är max 50 000 kronor per person och år.

Ja. Miljöpartiet vill att alla offentligt Vi diskuterar krav på att installera ägda bygder ska få solceller på sina solkraft på offentliga (och tak under nästa mandatperiod. kommersiella) byggnader vid nybyggnation.

Ja, vi behöver satsa mer på solenergiforskning.

Ja, det behövs nya mål för att offentliga byggnader bättre ska utnyttja sina tak till solceller. Alla nya offentliga byggnader bör planeras för att bättre kunna bidra till stadens lokala elproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster. Eftersom solenergi ökar i betydelse Ja. Centerpartiet vill att anslagen till är det mycket möjligt att mer energiforskningen ska ökas med 390 forskningspengar kommer går till miljoner kr till år 2024, jämfört med solenergiforskning. Men vi kan inte det regeringen satsat. Det behövs gå in och detaljstyra hur dessutom en ny forskningsanslagen exakt ska energiforskningsproposition där fördelas. solenergin tydligt finns med.

Det är bra om det offentliga går före Vi har inget sådant förslag i nuläget. i sitt eget fastighetsbestånd, utifrån de generella principer som beskrivs ovan. Det ska inte finnas några stöd riktade till specifika kraftslag. I de fall styrmedel behövs ska de riktas mot de förmågor systemet lider brist på. Forskningsmedlen bör styras bredare Vi tycker att den nuvarande nivån är än så. De ska kopplas till uppgiften rimlig. att hela energisystemet ska bli fullt ut klimatneutralt och att möjligheterna att etablera industriintensiv verksamhet i Sverige ska vara goda.

Vi tror att den egna inneboende drivkraften hos varje aktör att vara klimatsmart och energieffektiv räcker tillräckligt.

Det offentliga bör fokusera på det som är sina huvuduppgifter än att leka elproducenter. Däremot är det intressant att se över modeller för att hyra ut de stora takytor som finns på offentliga byggnader.

KD har avsatt mer pengar i vårt Det finns en stor potential för budgetalternativ till energiforskning solenergi och framförallt i länder där än S-regeringen. elanvändningen bättre överensstämmer med produktionsmönstret. Sverige har goda förutsättningar för att ta fram teknik som är ledande och där det finns bra möjligheter för export. Vi är positivt inställda till ökad energiforskning över lag och med ett sådant fokus. Ja. Miljöpartiet vill att Sverige och Vi bör göra det vi kan inom vad EU:s Ja, det bör bli lättare att tillverka Branschsubventioner är ett tveksamt Vi har inget sådant förslag i nuläget. Vi ser mycket gärna mer inhemsk Ja. Europa ska utveckla en egen regelverk tillåter. solceller i Sverige. instrument i en marknadsekonomi. produktion av solceller och tror att solcellsindustri. Däremot är solcellstillverkning ett vår övergripande näringspolitik typexempel på energiintensiv skulle leda till detta. verksamhet som kan göras klimatneutralt i Sverige och där tillverkning i Sverige skulle ge stor klimatnytta. Staten kan bidra inom t.ex. bättre skattevillkor för FoUverksamhet och skapa generellt goda förutsättningar för företagande och innovation. Under en övergångsperiod (tills en Den nivå vi har idag och anser vara Centerpartiet har varit drivande för Vi ansåg när stödet infördes att För att hantera den akuta elkrisen De hushåll som ersätter Vi står bakom det nuvarande gröna eventuell kvotplikt är införd) vill vi rimlig är 50 000 kronor per år och att det gröna avdraget genomförts, en batterilagring skulle ses som en del och göra det billigare för människor direktverkande el med en mer avdraget, men där upplägget behöver att energieffektivisering också ska omfattar privatpersoner. Så ser det reform vi är mycket stolta över. Vi av solcellsanläggningen och att att minska sin elförbrukning vill vi energieffektiv värmelösning, såsom ses över. Det är inte sunt att det är ingå i avdraget. Det innebär att taket som sagt ut idag, men vi måste alltid anser att reduktionen bör utvidgas villkoren för solceller och batterier bredda och stärka det gröna avdraget. fjärrvärme eller värmepump, bör få subventionsnivåer på halva på 50 000 kr per person och år vara öppna för att diskutera ytterligare, i syfte att bidra till att därför skulle vara desamma. Det innebär att fler åtgärder än i dag ta del av den befintliga kostnaden, men där inte alla åtgärder behöver höjas kraftigt. Det är också förändringar. lösa ett antal klimat- och ska inkluderas, till exempel skattereduktionen för grön teknik. som leder till energieffektivisering rimligt utifrån perspektivet att många miljörelaterade problem på ett installation av värmepump och eller stärker Sveriges elförsörjning som installerat solceller även effektivt sätt. Vi vill att de som isolering, än i dag. Och att avdraget inbegrips, vilket bör ses över. investerar i laddstolpar och batterier, investerar i solvärmeanläggningar ska utökas från 15 procent till 20 det blir enklare och smidigare om och som köper andelar i solparker procent av installations- och alla dessa investeringar kan göras ska kunna utnyttja det gröna materialkostnaderna. Exakt hur stor samtidigt med fullt avdrag. avdraget. Vi vill också att avdraget budgetposten ska vara får vi utvidgas till att omfatta återkomma till. energieffektiviserande och vattenbesparande åtgärder i hemmet och att kravet om att reduktion för installation av system för lagring enbart beviljas för sådana installationer som avser lagring av egenproducerad el tas bort.