Page 1

insamlingskatalog 2015

INSAMLINGS2017 KATALOG

3


mänskliga rättigheter

foto: magnus aronson/ikon

foto: eva almqvist/ikon

34

tro och lärande

44

hållbar försörjning

18

rätten till hälsa

Innehåll Förord........................................................................................ 2

hållbar försörjning...................................................18

Så arbetar vi tillsammans för en bättre värld............. 4

Etiopien P20 Fantastisk förändring i

Era gåvor gör skillnad....................................................... 6

avlägsna byar....................................................................20

Våra insamlingsprojekt/karta.........................................10

Centralamerika P27 Kunskap blir till

tro och lärande........................................................... 12

trygghet och mat.............................................................22

Eritrea P12 Teckenspråket öppnar

Tanzania P89 Låt en ko förändra någons liv.............24

barnens dörr till framtiden............................................. 14

Globalt P122 Rädda skogen för livets skull...............26

Ung i den världsvida kyrkan P179

Sydsudan P173 Kris i världens yngsta nation.......... 28

Utbytesprogram för unga . ............................................15

Uganda P188 Hemvändande familjer får

Pakistan P215 Gemensam kraft

en ny chans.................................................................... 29

för fred och frihet.............................................................16

Burma P186 Jämställdhet och försörjning...............30

IFI-kyrkan P260, ........................................................... 17

Etiopien P192 Nytt liv för unga kvinnor................... 32 Rumänien P220 Värdigare liv för romer................... 33

foto: gunilla hallonsten/ikon

foto: magnus aronson/ikon

12


55

foto: josefin casteryd/ikon foto: sarah malian/ikon

katastrofinsatser

foto: magnus aronson/ikon

foto: edward santos/ikon

54

52

56

mänskliga rättigheter.............................................. 34

rätten till hälsa..........................................................44

Egypten P45 Byutveckling och skolgång .

Palestina P30 Stöd livsviktig vård för palestinier...46

för flickor................................................................................36

Zimbabwe P129 Hälsovård för de mest utsatta.. 47

Latinamerika P124 Utbildning som .

Mentormammor P144 Ge mammor och barn .

förebygger övergrepp på barn......................................37

en chans.............................................................................48

Colombia P90 Kamp för överlevnad och .

Tanzania P190 Stöd varje flickas rätt till .

markrättigheter...................................................................38

sin egen kropp.................................................................... 50

Filippinerna P135 Barn ska slippa bo på gatan........40

katastrofinsatser...........................................................52

Indien P245 Förhindra våld mot kvinnor i Indien.... 42

Syriens flyktingar K210.............................................54 Torka och svält i Afrika K251................................... 55 Irak K229.............................................................................56 Läs mer................................................................................. 58

1


insamlingskatalog 2017

Tillsammans gestalta hoppet i en orolig tid Mer än någonsin är det viktigt att tillsammans gestalta hoppet! När jag skriver dessa ord faller bomberna på nytt över den syriska storstaden Aleppo. Försvarslösa människor dödas, vattencis­ terner upphör att fungera och byggnader rasar samman. Det är krigsbrott och vanvett i stor skala och jag martin luther tänker på alla de familjer som återigen har förlorat nära och kära. Hur kan man behålla hoppet mot bakgrund av kriget i Syrien, det barba­ riska våldet från IS och den allmänna osäkerheten i en orolig tid? Vad innebär mission och diakoni i detta samman­ hang? Det är lätt att bli grubblande och

famla efter svaren, när man sitter i ett relativt välmående sammanhang och ser ut över världen. Samtidigt vet jag att så fort man lämnar rubrikerna och möter de människor, kyrkor och organisationer som befinner sig i dessa situatio­ ner, slås man av bilden om äppelträdet. ”Även om världen går under imorgon planterar jag mitt äppelträd idag”, som Martin Luther ska ha skrivit för snart 500 år sedan. Hela projektkatalogen är full av människor och organisationer som planterar äppelträd i bildlig bemärkelse. Som i sina lokala och nationella sam­ manhang oförtrutet arbetar vidare i

Även om världen går under imorgon planterar jag mitt äppelträd idag

2


foto: magnus aronson/ikon

insamlingskatalog 2017

diakonins tjänst, i omsorgen om medmänniskan. Ett långsiktigt, tålmo­ digt arbete som ofta får sin näring i känslan av att vara trygg medskapare i Guds mission med världen. En värld som behöver helas av kärlek, omsorg och trofast uthållighet. Ofta ett arbete i det tysta, långt borta från medias strålkas­ tarlyktor. Men inte sällan ett arbete som bär frukt, rikligt med frukt. 2017 är reformationens år. Då är vi ”fria att förändra”, som underrubriken på Världens Fest i Västerås i början av juni beskriver det. Det är viktiga, insiktsfulla ord, som bär hela Svenska kyrkans internationella arbete. Fria i Kristus att se, beröras av och stödja våra medmänniskor! Vi förvaltar inte ett arbete. Vi är med och förändrar världen, genom alla de insatser som du har möjlighet att ge stöd till i årets projekt­ katalog.

Tillsammans gestaltar vi hoppet i en orolig tid. Tillsammans drömmer vi om blommande äppelträd i världen.

Erik Lysén Internationell chef Uppsala i september 2016

3


insamlingskatalog 2017

h var med oc iv! förändra l

Så arbetar vi tillsammans för en bättre värld samverkan ger störst effekt

långsiktigt arbete är nyckeln

Som grund för allt vi gör ligger vårt samarbete med systerkyrkor över hela världen. För att vårt stöd ska få störst effekt och ge hållbara förändringar, samarbetar vi med, och ger vårt stöd genom, partnerkyrkor och organisationer som finns på plats och känner till de lokala förutsättningarna. Vi är medlemmar i ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan. ACT, som står för Action by Churches Together, har lokal närvaro i 140 länder och genom det samarbetet kan vi exempelvis snabbt bidra med humanitärt stöd i olika krissituationer. Läs mer och se kortfilm om en av världens största internationella biståndsaktörer på: www.svenskakyrkan.se/act.

Tillsammans med våra partner – både kyrkor och organisationer – vill Svenska kyrkan utrota fattigdom och orättvisor. Det vill vi göra genom att stärka människor och deras kamp för: mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

4

rättighetsbaserat arbetssätt Svenska kyrkan vill att de samhällen som vi alla lever i ska vara rättvisa, fredliga och demokratiska. Människor ska själva ha möjlighet att försvara och hävda sina rättigheter och sin värdighet. Därför arbetar vi för att människor ska organisera sig, utbildas, knyta nätverk och se till att även de mest utsatta har kunskap om sina rättigheter och hur de kan utkräva dem.


foto: jan-allan stefansson/ikon

insamlingskatalog 2017

Moe Moe Hlaing, 5 år, och hennes syskon och vänner, bor i byn Selma i Myanmar. Deras familjer är så kallade prioriterade hushåll som behöver stöd för att öka sin försörjning och ge barnen skolgång.

när det oväntade inträffar Svenska kyrkan vill alltid arbeta lång­ siktigt. Men ibland sker det oväntade. En naturkatastrof sprider förödelse, en väpnad konflikt driver människor på flykt. Då måste vi finnas där för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Men också under katastrofer har vi ett långsiktigt perspek­ tiv med oss. Genom att människorna som drabbats får vara delaktiga både i planeringen och genomförandet av katastrofinsatserna stärks de, och det lokala ägarskapet blir starkt. Genom att samtidigt arbeta med katastrofförebyg­

gande insatser så som evakueringsplaner, risbanker eller jordbävningssäkra hus kan de som drabbats klara sig bättre vid nästa katastrof.

förändra förutsättningarna i världen En självklar del i arbetet för en bättre värld är att försöka förändra de förut­ sättningar som ofta sätter käppar i hjulet för utveckling. Därför arbetar vi med att påverka politiker och andra makthavare i Sverige, EU och FN för att få till en långsiktigt hållbar förändring för en rättvis, fredlig och hållbar värld.

Genom att verka genom och tillsammans med våra partner i ACT-alliansen finns vi på plats redan innan katastrofen inträffar – och vi stannar kvar efteråt. 5


insamlingskatalog 2017

Era gåvor gör skillnad fem teman hjälper dig att hitta rätt I den här insamlingskatalogen kan du läsa om Svenska kyrkans internatio­nella arbete utifrån fem teman: Tro och lärande, Hållbar försörjning, Mänskliga rättigheter, Rätten till hälsa och Katastrof. Varje tema består av flera projekt från olika delar av världen. Dessa projekt är exempel från verksamheten och representerar hur Svenska kyrkan arbetar med viktiga utvecklings- och rättvise­frågor. Det är också de här projekten ni har möjlighet att öron­ märka era gåvor till.

använd berättelserna från katalogen och webben! Tillsammans med ACT och våra andra partners gör Svenska kyrkan ett fantas­ tiskt arbete för människors rätt till ett värdigt liv och för en hållbar utveckling i världen. Använd berättelserna från katalogen och webben när du vill berätta för andra om det arbete som du är en del av och som engagerar dig. 6

På Svenska kyrkans internationella bloggportal får du nyheter och ­berättelser från projekten, www.blogg.svenskakyrkan. se/internationelltarbete. Besök också www.svenskakyrkan.se/ projektkartan.

använd berättelserna för att:

• Inspirera i församlingen till kollekter och anslag. • Engagera kyrkoråd, körer, konfirman­ der och andra grupper i församlingen till att samla in pengar och göra en insats för andra människor i världen. • Dela kunskap om hur Svenska kyrkan arbetar internationellt och vilka metoder vi stödjer.

nyhet på intranätet! Nu finns också en sida på Svenska kyrkans internationella arbetes intranät där du hittar material som affischer, kollektcirku­ lär, länkar till bloggtexter m.m. för några av insamlingsprojekten. Du hittar sidan under ”Stöd för insamling”.


foto: lisbet spörndly/ikon

insamlingskatalog 2017

Frågor om gåvor Från vänster: Maria Wiborgh, Josefin Casteryd, . Tomas Rodriguez Hedling

Kontakta Givarservice när du har frågor om givande eller behöver inspiration för insamlingsarbetet. Telefon: 018-16 96 00 E-post: givarservice@svenskakyrkan.se

ge en gåva som används där den bäst behövs eller öronmärk För att gåvorna ska göra störst skillnad och för att hålla administrationskostna­ derna så låga som möjligt önskar vi att ni låter era gåvor gå till hela verksamheten så de kan användas där de bäst behövs. Brinner ni i församlingen för ett särskilt ändamål kan ni öronmärka era gåvor till något av de tematiska områden som finns i katalogen. Då stödjer ni alla projekt under det temat. Det går också att öronmärka till ett enskilt insamlings­ projekt på något av temana.

alla gåvor från församlingar och stift betalas in i kollektoch betalsystemet • För att öronmärka en gåva till ett tema, välj temats namn i öronmärk­ ningsfältet i KoB.

•F  ör att öronmärka en gåva till ett projekt, välj projektets öronmärknings­ kod (P+nummer) i öronmärkningsfältet i KoB.

om ett insamlingsprojekt blir fullt Om ett projekt når sitt insamlingsmål innan året är slut används överskottet under kommande verksamhetsår eller till ett annat projekt inom samma tema. Vill ni veta vilka insamlingsprojekt som har uppnått sitt mål för året? Besök våra olika projekt på: www.svenskakyrkan.se/projektkartan eller kontakta Givarservice givarservice@svenskakyrkan.se eller 018-16 96 00.

7


insamlingskatalog 2017

Bli Månadsgivare! Gå in på …

www.svenskakyrkan.se/givare

gåvor från församlingar och internationella grupper I Kollekt- och betalsystemet, KOB, finns alla aktuella insamlingsprojekt listade. Där sätter ni in era gåvor och väljer om ni vill öronmärka till ett tema, ett insamlingsprojekt eller låta gåvan vara oöronmärkt och användas där den bäst behövs. • Logga in i Kollekt- och betalsystemet via intranätet. • Gå in på fliken ”IT-system”. Om du har frågor om Kollekt- och betalsystemet kontaktar du Kanslistöd på 018-16 97 00 eller kanslistod@svenskakyrkan.se.

Glöm inte att informera kyrkobesökare och församlingsbor om möjligheten att skänka en gåva via SMS eller

8

värva månadsgivare Beställ gärna och dela ut Månadsgivar­ foldern. Regelbundna gåvor underlättar planeringen av långsiktigt stöd. Omkost­ naderna blir lägre när gåvor kommer in via autogiro och det är ett enkelt sätt att ge. Givaren får en rockslagsnål i form av en ängel som kan bäras för att visa solidaritet med medmänniskor över hela världen. Ängeln får bara den som är månadsgivare.

god kontroll på insamlade gåvor Att Svenska kyrkan bygger relationer på lång sikt med våra lokala partner är en stor fördel när det gäller kontrollen av insamlade medel till projekten. Vi har ett nära samarbete utan en massa mellan­

Swish för den som saknar kontanter. • SMS:a ordet hopp till 72905 och skänk 50 kr. • Swisha till 9001223 och ge valfritt belopp.


insamlingskatalog 2017

du får en ängel att bära på rockslaget som tack för dina gåvor.

händer och med fasta kontroller hela vägen. Kontrollerna görs i samarbete med den lokala partnern. Risker för korruption ska tas på allvar, men genom våra nära samarbeten och certifierade rutiner minskar risken för att pengar hamnar i fel händer. Svenska kyrkans internationella arbete har 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Svenska kyrkans internationella arbete är också medlem i de seriösa insamlingsorganisa­ tionernas egen branschorganisation FRII och följer FRII:s kvalitetskod för god insamlingsetik. Det ger dig garanti för att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med låga kostnader för insamling och administration. Information om detta hittar du också på webben: www.svenskakyrkan.se/ internationelltarbete.

Så här fördelar vi kostnaderna: Av alla medel går 85 % till verksamheten. 15 % går till administration och insamling.

85 %

15 %

85 % Verksamhet 15 % Insamling och administration

9


insamlingskatalog 2017

Insamlings­projekten Besök projektkartan på Svenska kyrkans webb. Här kan du klicka dig runt i världen och se var insamlingsprojekten finns. Ta del av bilder, filmer och personliga berättelser från världens alla hörn och håll dig uppdaterad om vilka aktuella katastrofer och långsiktiga utvecklingsprojekt vi behöver erat stöd till. Insamlingsprojekten är exempel på var vi finns och hur vi arbetar. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer lokala partner i 50 länder och i över 300 projekt.

Håll utkik efter nya insamlingsprojekt på webben 2017 10


insamlingskatalog 2017

www.svenskakyrkan.se/projektkartan

P190 Tanzania

Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp Kvinnlig könsstympning är en gammal och djupt rotad tradition i vissa delar av Tanzania. Det brutala övergreppet är förbjudet i lag, ändå könsstympas fortfarande runt 70 procent av alla flickor i vissa områden. Men det finns hopp. Lutherska kyrkan driver kampen i distrikten Serengeti, Rorya och Singida och har fått både lärare, byledare, föräldrar och barn att bryta tystnaden kring övergreppen. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej . till könsstympning.

11


insamlingskatalog 2017

tro och lärande

12


tro och lärande

tro och lärande

Svenska kyrkan ingår i en gemenskap med kyrkor världen över, en gemenskap som hålls samman av bibelläsning, gudstjänstfirande och förbön, men också av samarbete kring det internationella utvecklingsarbete du kan läsa om i den här katalogen. Kapacitetsstärkningen av kyrkor inom denna gemenskap är i många fall en förutsättning för att andra projekt i det internationella arbetet ska fungera. I vår gemenskap med andra kyrkor vill vi stödja och utmana varandra att utveckla vår tro, bibeltolkning, teologi och verksamhet. Det är avgörande för att vi ska kunna möta en värld i förändring och mångfald, och för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en bättre värld. Som kyrka behöver vi vara relevanta i vår egen samtid. Att dela erfarenheter, inte minst genom ungdomsutbyten, är viktigt för hela kyrkans utveckling.

mot våld och för dialog

Svenska kyrkan ser religionen som en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv, samhällsutveckling och i utvecklingsarbete. Vi tar avstånd från allt våld som sker i religioners namn. Vi vill att det ska finnas utrymme för alla religioner och vi arbetar aktivt för alla människors rätt till sin tro. Vi samarbetar internationellt även med partners som har en annan religiös tillhörighet, i vissa fall med särskilt fokus på dialog kring religion och hur den påverkar samhället. Vi vill lyfta frågan om religions- och övertygelsefrihet och arbetar för ökad kunskap och förståelse hos beslutsfattare i Sverige, EU och FN om religionens betydelse som förändringskraft. Här arbetar vi med olika partner i världen och kyrkor för att nå samförstånd och resultat.

foto: eva almqvist/ikon

Konkret arbetar vi bland annat med olika utbildningsinstitutioner, forskning och utbyten mellan stift och församlingar. Välutbildade ledare är grundläggande för att varje kyrka ska kunna vara en positiv kraft i sitt samhälle. Därför stödjer vi utbildning som bidrar till att kyrkor och kyrkliga organisationer kan fullgöra sin uppgift.

ƒLutherska kyrkan i Zimbabwe samlas till gudstjänst i Chegato under ett för­-. ny­elsemöte 2009. Svenska kyrkans relation till den lutherska kyrkan i Zimbabwe . bidrar till att den kan fortsätta vara ett stöd för många i ett utsatt samhälle.

13


tro och lärande

Teckenspråket öppnar barnens dörr till framtiden

öronmärkningskod

P12 Eritrea

Dövskolan i Asmara. Till skillnad från dövskolan i Keren så är detta en dagskola. Lärarna här har ­mycket kontakt med elevernas föräldrar och syskon så att de ska få större förståelse för sina barn och kunskap om dövhet. Föräldrar och syskon får också kurser i teckenspråk.

14

hundratals barn står i kö för att få lära sig teckenspråk. Andra barn och ungavuxna står också på kö för att få lära sig matematik, att läsa och gå en yrkesutbildning. Ge ditt stöd till Eritreas Lutherska kyrka så att de kan fortsätta sin verksamhet för att t.ex. fler barn ska få ett språk, större självständighet och ett värdigt liv.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P12

Kyrkan anställer lärare och har också yrkesutbildningar för unga vuxna i t.ex. sömnad, datakunskap och engelska.

foto: stig lindberg/ikon

I Eritrea stöttar vi hela den lutherska kyrkan så att de kan fortsätta att vara kyrka. I sin tur stöttar den lutherska kyrkan i Eritrea landets utveckling genom sitt diakonala arbete. Bland annat erbjuder de förskola för de barn som saknar tillgång till kommunal skola. Kyrkan har också specialskola för döva barn. Döva barn i Eritrea har små möjligheter att gå i skolan och kunna försörja sig i framtiden. Runt 200 barn får plats på landets två dövskolor, men


foto: malin wrigstad/ikon

tro och lärande

öronmärkningskod

P179 Ung i den världsvida kyrkan

Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.

Utbytesprogram för unga Ung i den världsvida kyrkan är ett utbytesprogram mellan Svenska kyrkan och kyrkor i Brasilien, Costa Rica, Filippinerna, Sydafrika och Tanzania. En viktig del av de svenska deltagarnas uppdrag är att inspirera till internatio­ nellt engagemang, något som också Lydia Sjöberg har gjort. – Genom programmet har jag fått möjlighet att ingå i ett helt annat sammanhang än vad jag är van vid.

Utbytet har vidgat min syn, gett mig kontakter i en annan världsdel, ibland gjort mig upprörd och arg och gett mig inspiration till att förändra. Du kan vara med och stötta och stärka utbytesprogrammet för våra unga.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P179 Följ bloggen för Ung i världsvida kyrkan: www.svenskakyrkan.se/utbyte 15


tro och lärande

öronmärkningskod

Svenska kyrkans internationella arbete stöttar bland annat utbildningar i teologi för unga kristna i Pakistan. Extra stipendier och skolskjuts ges till kvinnor som vill studera.

foto: itcf/ikon

P215 Pakistan

foto: ewa almqvist/ikon

– Jag vill kämpa för att kristna och muslimer ska börja samarbeta som en gemensam kraft för hopp, för kärlek och för medmänsklighet, säger Samuel Azariah, biskop och ledare för kristna kyrkan i Pakistan (läs hela intervjuvn på www.blogg. svenskakyrkan.se/internationelltarbete/)

Pakistan är den näst största islamiska nationen i världen. 190 miljoner människor bor på en yta dubbelt så stor som Sverige och av dem är 97 procent muslimer. Cirka 2 procent är kristna. I Pakistan är det vanligt att kristna förföljs och terrordåd mot kyrkor förekommer. Institutet ITCF utbildar unga kristna i teologi, mänskliga rättigheter, fred och rättvisa samt förståelse för hur det är att leva i ett muslimskt samhälle. Din gåva ger gemenskap, stöd och en möjlighet att hitta trygghet i tron. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P215 16

foto: ewa almqvist/ikon

Gemensam kraft för fred och frihet

Väpnade vakter vid kyrkporten är en . del av vardagen för de kristna i Pakistan.


foto: ifi/acts/ikon

tro och lärande

öronmärkningskod

P260 Filippinerna

Studenter och all personal hos IFI-kyrkan utvecklar ständigt en social medvetenhet och ett engagemang för omvärlden genom att aktivt delta i olika samhällsprogram.   – Vi vill att samhället ska vara rättvist och vi vill öppet bekämpa allt som syftar till att ännu mer avhumanisera de fattiga och sårbara i Filippinerna. , säger Terry Revollido, ansvarig för utbildningsinstitutet ACTS.

En kyrka av och för de fattiga IFI, Iglesia Filipina Independiente, är en självständig nationell katolsk kyrka på Filippinerna. Kyrkan är den tredje största kyrkan i landet med geografisk spridning över hela Filippinerna. Sina rötter har de i fackföreningsrörelsen och beskriver sig fortfarande idag som en kyrka av de fattiga, för de fattiga med bred, diakonal verksamhet och påver­ kansarbete. Ett tydligt uttryck för IFI-kyrkans syn på medmänniskan och för vilken slags kyrka de vill vara är de prästutbildningar som erbjuds via utbildningsinstitutet, ACTS. Där ges både grundutbildning för präster och en master i teologi. Som en del i båda utbildningarna erbjuds

studenterna att bo sex veckor i utsatta delar av samhället. Under dessa veckor gör de besök hos människor i slumområ­ den, på fängelser, avlägsen landsbygd, barnhem, sjukhus och äldreboenden. Utbildningen kallas för Exponeringspro­ grammet och syftar till att lära se och lyssna till sina medmänniskor och till att studenterna ska träna sig i att bejaka sina känslor. Svenska kyrkan stödjer hela IFIs verksamhet och kyrkans två utbildnings­ institutioner.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P260 17


insamlingskatalog 2017

Hรฅllbar fรถrsรถrjning

18


hållbar försörjning

hållbar försörjning

Det är Svenska kyrkans uppdrag att värna skapelsen och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv. Arbetet handlar både om människors rätt till grundläggande trygghet och om att människor som lever i fattigdom ska få stärkt egenmakt, det vill säga förutsättningar och självförtroende att få makt över sin situation. Jämställdhet är centralt, vilket inom hållbar försörjning innebär att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor och få samma tillgång till samhällets tjänster. Trots att fattigdomen minskar snabbt i världen så får många människor inte del av samhällsutvecklingen. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och klimatförändringarnas konsekvenser försvårar situationen ytterligare för många. Det är oacceptabelt och något Svenska kyrkan vill arbeta mot. Att ha tillgång till tillräckligt med rent vatten, mat och god hälsovård ska betraktas som mänskliga ­rättigheter. Arbetet handlar om att hjälpa människor att ta makt över sin egen situation, känna delaktighet och värdighet. Människor som kan klara sin försörjning, men som lever i utsatthet, behöver få hjälp med att exempelvis hantera klimatförändringarna och kunna producera och sälja sina varor. Svenska kyrkan stödjer också lokala krafter som arbetar med att ge människor förutsättningar att kunna organisera sig. Detta har visat sig kunna ge både ett effektivare jordbruk och en positiv effekt på den demokratiska utvecklingen i det lokala samhället.

foto: magnus aronson/ikon

En annan viktig del i arbetet med hållbar försörjning är att få företag och stater att respektera mänskliga rättigheter och ta ansvar vid utvinning av naturresurser. Här handlar arbetet om att påverka beslutfattare inom Sverige, EU och FN att arbeta mot klimatförändringar och för ett hållbart jordbruk.

ƒ I Etiopien får människor förutsättningar att överleva torkan genom att arbeta och tjäna pengar så att de kan köpa mat när det inte går att odla. Arbetet handlar bl.a. om att bygga murar på bergssluttningar för att motverka jorderosion och gräva diken och dammar som fångar upp regnvattnet.

19


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P20 Etiopien

I Woreda regionen har fem skolor byggts så att 1 200 barn får gå i skolan. Projektet betalar skolbänkar, böcker och löner åt lärare. Arbete pågår nu för att överlåta ansvaret för skolorna till etiopiska staten. Nu behövs skolor i fler byar och stöd till familjer så att barn som gått ut grundskolan och drömmer om att studera vidare ska få chansen.

Fantastisk förändring i avlägsna byar Etiopien riskerar ständigt missväxt och hungersnöd. Under 2016 drabbades landet återigen av en enorm torka som ledde till en svältkatastrof av liknande mått som den på 1980-talet. I de regioner som Svenska kyrkan arbetat förebyggande med fattigdomsbekämp­ ning blev effekterna betydligt mindre allvarliga, bland annat på grund av vårt stöd. Samtidigt som vi ger akut stöd till 20

de drabbade av torkan (se sid. 47) fortsätter vi arbetet för långsiktig utveckling genom skola för barnen, tillgång till rent vatten, nya försörjnings­ möjligheter och med att stärka kvinnors ställning i samhället.

Läs mer och se film: www.svenskakyrkan.se/P20


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

foto: magnus aronson/ikon

Kvinnors arbete och samarbete har haft en betydande roll i att ge hela byar högre levnadsstandard och välmående. Här räcker kvinnor i byn Robbit upp handen som svar på vilka som har haft möjlighet att skicka något av sina barn till universitetet.

Turunesh Assen Anagaws hus behöver lagas. Hon önskar så att de hade elektricitet hemma. Då skulle hon starta en liten butik eller arbeta som frisör. Hon hjälper ändå alla att fläta deras hår. Spargruppen hon är med i sparar till den egeninsats som staten kräver för att bygga ut elnätet i deras by.

21


foto: mario salinas/lwf centralamerika/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P27 Centralamerika

Marios och Selinas familj bor i Honduras. Deras mamma och pappa har fått ett bevattningssystem installerat och utbildning så att de kan försörja sig på sitt jordbruk. Familjen har det bra nu. De tackar för stödet de fått och hälsar att det finns familjer med större behov som kan ingå i projektet nu.

Kunskap blir till trygghet och mat Åtta miljoner centralamerikaner lägger sig hungriga varje kväll. Över hälften av befolkningen lever i fattigdom, 27 procent i extrem fattigdom. Stora ekonomiska intressen utnyttjar Central­ amerikas naturtillgångar, vilket i en del fall har lett till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, exempelvis brott mot människors rätt till land i 22

Guatemala. Det är stora brister i människors tillgång till grundläggande rättigheter som mat, vatten, utbildning och hälsa. Kvinnor har liten politisk makt i hela regionen och utsätts ofta för könsbaserat våld. Svenska kyrkan stödjer verksamhet i två av Centralamerikas sju länder: Guatemala och Honduras. De lutherska kyrkorna i de båda


foto: david back/ikon

hållbar försörjning

Jocongryta från Guatemala, gryta med quorn och cola-ris. Arbete för att människor ska kunna äta sig mätta varje dag och få en varierad kost för att slippa undernäring . är en viktig förutsättning för att de ska ha energi och möjlighet att studera eller arbeta.

länderna ansvarar tillsammans för arbetet. Genom påverkansarbete kämpar de för att skydda landområden och för allas rätt till att kunna äga sin egen mark. Kvinnor och män som lever i fattiga områden får lära sig att se sina könsroller och hur det begränsar deras utveckling när inte alla får vara delaktiga i beslutsprocesser. De får konkret hjälp

med ny jordbruksteknik, att bygga cisterner som samlar regnvatten så att de kan bevattna åkrarna och även minska risk för översvämningar. I byarna hålls även samtalsgrupper för att motverka våld i familjerna.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P27 23


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P89 Tanzania

Många barn på den tanzaniska landsbygden lever ett utsatt liv och saknar helt skyddsnät. Många familjer har inte möjligheten att ta hand om sina barn, fattigdomen är hög, och sjukdomar sprids. Får familjen en ko kan barnen få mjölk. En förbättrad ekonomi, genom försäljning av mjölk och kalvar, ger mer varierad kost och skydd mot sjukdomar för hela familjen.

Låt en ko förändra någons liv Med enkla medel kan människors liv förändras. Projektet har en enkel idé med ett fantastiskt resultat. I Tanzania lokaliserar lutherska kyrkan utsatta familjer, individer eller grupper som får ansöka om att delta i projektet. De får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeri­ 24

produkter. Sedan skänker stiftet dem en dräktig kviga. Resultatet blir inkomster, bättre kost, större avkastning i jordbru­ ket, en resa ur fattigdomen och upprättad värdighet. Projektet sprider också positiva ringar på vattnet. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P89


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

foto: magnus aronson/ikon

foto: magnus aronson/ikon

Familjen Kimario har fått en ko som kalvat men också en biogasanläggning av stiftet.   – Den gör att vi inte är så beroende av ved och kol. Därmed minskar vi trycket på de skogsområden . som finns kvar, säger Maria Henry Kimario. Patricia Mchone, projektkoordinator på lutherska kyrkan, konstaterar att säker tillgång till energi är grundläggande för möjligheten att ta sig ur fattigdom.

Ett förbättrat och ekologiskt jordbruk och ökade ekonomiska resurser gör att fler kan odla nya näringsrika grödor. I ko-kalvprojektet vittnar många om hur hälsan förbättras och energin höjs hos de som kan äta både grönsaker, frukt och kött istället för enbart den klassiska majsgröten ugali som är så vanlig i Tanzania.

25


hållbar försörjning

Rädda skogen för livets skull ning så att de känner till vilka utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatför­ ändringar. I Tanzania och Etiopien är kampen för miljön och klimatet en stor del av utvecklingsarbetet.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P122

öronmärkningskod

P122 Klimat

Norasco Boniface är anställd av projektet för att jobba med trädkonservering och utbildning i Kifora natur­ reservat. Han var med och återplanterade de skogsområden som skövlades när 300 000 flyktingar från . Rwanda bosatte sig i området i mitten av 1990-talet och har stor respekt för trädens betydelse.

26

foto: mutua matheka/ikon

Jordens skogar är viktiga för mänsklig­ heten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att hindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog. I Tanzania och Etiopien stöder vi arbete med trädplantering, att utveckla ett hållbart, ekologiskt skogsbruk och att skydda naturskogar, något som tillhör de allra viktigaste globala framtidsfrågorna. Lika viktigt är att människor får utbild­


foto: mutua matheka/ikon

hållbar försörjning

Stora områden i Karagwe är fortfarande avskogade. Sol, regn och vind sliter sönder marken och skapar jorderosion. Skogsbränder och trädskövling bidrar också till att jorden blir obrukbar.

27


foto: sofi lundin/nca/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P173 Sydsudan

Flickor i Sydsudan som börjar i grundskolan får sällan gå klart den. De tas ur skolan när de kommer i puberteten, för att giftas bort, hjälpa till i hemmet, eller av rädsla för att de ska utsättas för övergrepp. – När vi tjejer utbildar oss kan vi bidra så ­mycket mer till både familjen och till resten av samhället. Tro mig, när vi väl får chansen att gå i skolan kommer vi inte ge upp den, säger 17-åriga Elizabeth.

Kris i världens yngsta nation I Sydsudan går över en miljon barn inte i skolan och spänningar mellan folkgrupper är stora. Svenska kyrkan har fått skräm­ mande rapporter från partnerorganisatio­ ner och systerkyrkor om övergrepp mot civila. Vi arbetar humanitärt i och runt Sydsudan och bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter. I Jonglei, ett område som länge präglats av konflikter, arbetar vi för att 28

hjälpa människor att organisera sig och skapa försörjningsmöjligheter, utbilda i barns rättigheter, motverka barnäkten­ skap och arbeta för flickors möjlighet att få gå i skolan. En liten men konkret hjälp för flickor är att de får tillgång till mensskydd och inte behöver stanna hemma.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P173


hållbar försörjning

Hemvändande familjer får en ny chans gravida och ammande kvinnor kurser i att laga näringsrik mat åt sig och åt sina barn. I många av byarna borras nya brunnar och gamla lagas så att familjer­ na ska ha rent vatten. Utbildningar i jordbruksmetoder, småsparande, vatten- och sanitetsfrågor ger stor effekt för familjer som endast har jorden att leva av. För att förändringarna ska få ännu större genomslag utbildas även barn i tolv grundskolor i ämnen som miljö, hiv och sanitetskunskap. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P188 foto: ewa almqvist/ikon

Livet är fortfarande mycket svårt för många av de tusentals människor som vänt tillbaka till sina byar efter inbördes­ kriget i Uganda. Brist på rent vatten, svårigheter att odla, bristande hälsa för mödrar och barn är några av alla utmaningar. De senaste åren har dessutom alarmerande siffror rapporterats om antalet hivdrabbade i norra Uganda. Därför fokuserar Svenska kyrkan nu stora delar av vårt stöd för att bekämpa spridningen av viruset och ge behandling åt redan drabbade. I Kitgumregionen erbjuder ACT och Svenska kyrkan

öronmärkningskod

P188 Uganda

En grupp barn i kommundelen Amida i Kitgum, norra Uganda. Med stöd av Svenska kyrkans internationella arbete har en kommitté skapats här för att upprätthålla mänskliga rättigheter för framför allt kvinnor och barn. Samarbetet mot våld ger resultat.

29


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P186 burma

Till skillnad mot här i Sverige är utbildning svaret på vad många barn i Burma önskar sig mest. Skolan som . Ma Ei går i återuppbyggdes efter en naturkatastrof med medel från Svenska kyrkans internationella arbete.

Jämställdhet och försörjning På landsbygden i Burma behövs omfat­ tande förändringar av samhället för att människor ska slippa leva i fattigdom och med bristande hälsa. I 70 byar i distrikten Kayin, Chin och i ­Irrawaddydeltat arbetar Svenska kyrkan för bättre matförsörjning och högre levnadsstan­ dard i utsatta områden. Vi ser att en positiv förändring kan ske och bli bestående om människor får kunskap om sina rättigheter och verktyg att 30

tillgodose sina grundläggande behov. Därför fokuserar arbetet på att ge människor möjlighet att utbilda sig, ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, utbildning i organisering och gott ledarskap, samt förebyggande insatser för katastrofberedskap. Programmet bidrar också till förbättrad tillgång till vatten och sanitet. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P186


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

foto: magnus aronson/ikon

U Khin Maung Myint är risbonde och pappa. Han bor med sin hustru, mamma och två barn och har ett litet risfält. Här i byn i södra Burma är det vanligt att barn dör i enkla sjukdomar på grund av undernäring och dåligt immunförsvar. Varje dag kämpar Maung Myint långa timmar på fältet för familjens försörjning. Oftast äter han och familjen bara två små skålar ris om dagen.

Ris och lite grönsaker. Ibland bara ris. Det är familjens dagliga kost. Familjen Maung är ett så kallat ”prioriterat hushåll” och ingår i ett projekt som drivs av Lutherska världsförbundet med stöd från Svenska kyrkan.

31


foto: magnus aronson/ikon

hållbar försörjning

öronmärkningskod

P192 Etiopien

De kvinnor som kommer till kyrkan är trasiga, både fysiskt och mentalt. Det kan ta lång tid innan de känner sig trygga att våga berätta vad de har varit med om. Ett första steg kan vara det stöd kvinnorna känner i att få möjlighet att prata med varandra i en trygg, skyddad miljö.

Nytt liv för unga kvinnor Kvinnor från fattiga byar i Etiopien överger ofta landsbygden för staden i drömmen om ett bättre liv. Ibland skickas de bort av sina män för att arbeta. För många kvinnor slutar det med ett liv på gatan. Kyrkans medarbe­ tare talar med kvinnorna på gatan och på barer för att bygga förtroende och råda dem att komma på deras träffar. De som kommer får vård, rehabilitering och 32

yrkesutbildning så att de kan hitta andra försörjningsmöjligheter. De unga kvinnorna ges också möjlighet till att ha en kontaktfamilj som ger dem trygghet och stöd. Du kan vara med och ge kvinnor som förlorat allt hopp en ny chans i livet.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P192


hållbar försörjning

Värdigare liv för romer

foto: mikael ringlander/ikon

Romer som folkgrupp utsätts ofta för diskriminering och förtryck. Många saknar id-handlingar, vilket innebär att de inte räknas som medborgare i det land de bor. I Rumänien lever en stor grupp romer helt utanför samhället och saknar försörjningsmöjligheter. De lever i djup fattigdom. Svenska kyrkan och Kyrkans nödhjälp i Norge samverkar med Franciskanorden i Rumänien för att förbättra livssituationen för romer. I byn Roman har ett socialt center startats och de flesta som får hjälp via centret är romer.

Här finns förskola, skola, hälsovård, två mål mat om dagen till eleverna och kulturella aktiviteter för barn och unga. I projektet finns också arbetsträning för vuxna i cementproduktion, träslöjd och i lavendelodling. Arbetet sker långsiktigt med att skapa förutsättningar för de romer som lever i utsatthet att själva kunna förändra sina liv. Arbetet med att påverka myndigheter har förstärkts med en ny partner under 2016. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P220

öronmärkningskod

P220 Rumänien

Genom yrkesutbildningar och samarbete mellan kyrkan och lokala lavendelodlare får människor, som lever i djup fattigdom, chans till fast arbete.

33


Mänskliga rättigheter

34


mänskliga rättigheter

mänskliga rättigheter

Svenska kyrkan utgår från tron på att varje människa är älskad av . Gud och har samma värde och rätt. Därför arbetar vi med att försvara människors rättigheter. För att möjliggöra att människor världen över ska få tillgång till alla sina rättigheter behövs ett grundläggande arbete för fred och försoning och för jämställdhet. I fredliga och jämställda samhällen kan alla människor tillsammans bidra till en positiv utveckling. Vi arbetar aktivt för fred och försoning och för att ingen ska förtryckas oavsett kön eller sexuell läggning. Barn är alltid en extra sårbar grupp i utsatta situationer och drabbas hårt när ett samhälle är . i obalans. Därför ingår kampen för barns välmående och rättigheter i flera av våra insatser.

jämställdhet är avgörande

Brist på jämställdhet och krig och konflikt är starkt bidragande orsaker till fattigdom, hunger och låg utbildningsnivå i många länder. Svenska kyrkan vill att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att göra . sina röster hörda inom kyrka och samhälle. Vi arbetar också mot könsrelaterat våld och tar tydligt ställning mot orättvisor grundade . på kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Genom att möjliggöra för människor att organisera sig och få kunskap om sina rättigheter stödjer vi människors rätt att själva kunna påverka sina liv.

ett liv i fred

Vi arbetar för fred i världen och ser försoning mellan människor som . en hörnsten för att skapa en fred som varar. Därför är just försonings­ processer något vi arbetar mycket med, alltid med fokus på offren och deras situation. Svenska kyrkan arbetar genom att försöka påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN för militär nedrustning och mot kärnvapen. Vi tar också ställning mot att sexuellt våld används som vapen i konflikter och arbetar för att få in fler kvinnor i fredsarbetet.

foto: magnus aronson/ikon

I en värld där religiösa aktörer ofta kan försvåra eller aktivt bidra till konflikter är det viktigt att se den positiva potential som faktiskt finns i religioner och som också många gånger bidrar till goda förändringar i människors liv. Det kräver samtal och samarbeten över ­religionsgränser. Vi ser tron som en möjlig drivkraft att skapa fred och jämställdhet.

ƒ I staden Cuttack i Indien har kvinnor i slumområden organiserat sig i fackföreningar. De kämpar mot diskriminering, misshandel och sexuella . övergrepp på arbetsmarknaden. Här håller några av dem upp sina medlemskort.

35


foto: jesper klemedsen/ikon

mänskliga rättigheter

öronmärkningskod

P45 Egypten

Kyrkans projekt har fått pris av den egyptiska regeringen för sitt utbildningsprogram i läskunnighet!

I projektet ingår både skola för barnen och kurser i läskunnighet för vuxna. I varje by utbildas utvecklingskommittéer som efter 5-6 år helt själva kan driva projekten vidare lokalt.

Byutveckling och skolgång för flickor För att ett samhälle ska utvecklas är det viktigt att alla får utbildning. Alla barn är lika mycket värda och alla ska ha rätt att få gå i skolan. Den egyptiska lands­ bygden är fattig med få arbetstillfällen. Människor lider brist på rent vatten och har traditioner som gör att flickor inte får gå i skola. Tillsammans med den koptisk-ortodoxa kyrkan arbetar Svenska kyrkan i många byar för att 36

utifrån byarnas specifika behov och genom invånarnas egen kraft förbättra livet. I en by där ingen flicka gick i skolan tidigare, går nu alla flickor i skolan. En annan by har fått en vårdcentral. Kvinnlig könsstympning minskar generellt och fler människor har arbete. Med din hjälp kan fler byar får samma chans. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P45


foto: magnus aronson/ikon

mänskliga rättigheter

öronmärkningskod

P124 Latinamerika

Genom lek och bild får barnen lära sig att prata om övergrepp. Skola, Brasilien.

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. Utbildning av ledare i församlingar och skolor förebygger och synliggör övergrep­ pen och våldet mot barn. Genom organi­ sationen Claves når vårt stöd tusentals vuxna och barn i framförallt Brasilien och Honduras. Vi hjälper till att förebygga övergrepp och ge barnen redskap att kunna berätta om de varit utsatta.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P124

foto: maria wiborgh/ikon

Utbildning som förebygger övergrepp på barn

Förskola och fritids utanför den brasilianska staden Bel Horizonte. Många av de dagis, kyrkor, skolor, barnhem och fritids som använder sig av Claves material ligger i utsatta områden där fattigdomstalen är höga.

37


foto: sean hawkey/act/ikon

mänskliga rättigheter

öronmärkningskod

P90 Colombia

Boende i skyddat område för afrocolombianer nära regionen Chocó i Colombia. De tillhör dem som drabbas hårdast av inbördeskrigets stridigheter. Vi arbetar för att deras röster ska bli hörda och för säkerhet runt de områden de bor i.

Kamp för fred, överlevnad och rättigheter I Colombia arbetar Svenska kyrkan bland annat genom ACT-alliansen för att bidra till fred och rättvisa. Vi kämpar för att nå långsiktiga lösningar på den väpnade konflikt som har pågått i landet i mer än ett halvt sekel. Minst 250 000 människor har dödats och mer än 6 miljoner människor har registrerat sig som offer för konflikten. Svenska kyrkan 38

tror att fred i Colombia måste byggas under­ifrån, på lokal nivå och med deltagande från de grupper som har varit mest utsatta för övergrepp under konflikten. Vi arbetar för att urfolks, afrocolombianers, kvinnors och småbönders mänskliga rättigheter ska respekteras. Alla dessa grupper diskrimi­ neras och utesluts i hög utsträckning när


foto: sean hawkey/act/ikon

mänskliga rättigheter

I Cacarica, Chocó lever många afrocolombianer och urfolk så kallde Wounan. Många har återvänt efter att ha varit internflyktingar i krigets Colombia. Båda dessa minoritetsgrupper utesluts ofta ur beslutsprocesser rörande t.ex. marken de bor på, fredsprocessen och andra viktiga beslut som i hög grad påverkar deras liv. . (Flickan är anonym av säkerhetsskäl).

viktiga beslut fattas både på nationell och lokal nivå. En konkret effekt av kriget är att människor drivs bort från sin mark och förlorar all möjlighet till försörjning. Därför stödjer vi också småbondeorganisationer som kämpar för att stanna kvar på sin mark och som behöver odla och kunna sälja det de producerar trots att de lever mitt i den

väpnade konflikten. Vi stödjer också kvinnoorganisationer för att stärka kvinnors möjlighet att delta i beslut och för att det sexuella våld som har använts som krigsmetod ska hanteras och inte upprepas.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P90 39


foto: paul jeffrey/act/ikon

mänskliga rättigheter

öronmärkningskod

P135 Filippinerna

Pojke på en av Filippinernas många öar som drabbades hårt av tyfonen Haiyan 2013. Naturkatastrofer är en orsak till att barn från redan sårbara familjer blir hemlösa och kanske föräldralösa. Kriminella ligor och enskilda sexturister utnyttjar ofta situationen och kidnappar bortkomna eller föräldralösa barn direkt ur dessa situationer.

Barn ska slippa bo på gatan Över en och en halv miljon barn lever på gatan i Filippinerna. Många av dem bär på svåra upplevelser som misshandel, missbruk och sexuella övergrepp. Vi arbetar tillsammans med barnrättsorgani­ sationer som ger konkret hjälp till utsatta barn. Tillsammans kämpar vi också brett mot barnsexhandel. På gatorna och på flera dagcenter i Manila arbetar socialar­ betare, psykologer och hälsovårdsarbetare med att lokalisera utsatta barn. Mat, dusch, samtal och vård är vad dagcentrens personal erbjuder. För de barn som är helt 40

ensamma finns boenden, skola och trygga vuxna som ger sitt fulla engagemang tills barnet fyller 18 år. Andra barn behöver kanske bo borta en kortare tid medan deras familjeförhållanden utreds för att se om de kan komma hem igen. Ibland har barnen utsatts för brott och då medverkar personalen som stöd vid rättegångar. Svenska kyrkans partner arbetar med barnkonventionen som grund.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P135


foto: magnus aronson/ikon

mänskliga rättigheter

foto: magnus aronson/ikon

Bernadotte är femton år och går i vår partner Kanlungans skola. Skolan är gratis och byggd i anslutning till ett av Manillas slumområden. Här får hon mat och lära sig läsa och skriva. Ibland har de musik- och lekstunder och Bernadotte kan ha med sig sin lillasyster hela dagen medan föräldrarna söker arbete uppe bland bilarna på motorvägen.

Vår lokala partner Bahay Tuluyan har en egen buss. Med den kör de runt till utsatta områden och informerar om barns rättigheter. De pratar med barnen om risker med livet på gatan, var barnen kan vända sig för att få hjälp. Ibland delar de ut flygblad med information om hur barnen håller sig friska eller om om hur de undviker att luras in i sexhandeln.

41


foto: magnus aronson/ikon

mänskliga rättigheter

öronmärkningskod

P245 Indien

WAVAW-gruppen slänger händerna i luften och ropar: ”För alla kvinnors rätt att slippa våld!” WAVAW betyder Women against violence against women och är en grupp bestående av kvinnor från 33 olika slumområden i staden Bhubaneshwar, Indien.

Förhindra våld mot kvinnor i Indien I de flesta länder sker dagligen brott mot kvinnors rätt till sina mänskliga rättighe­ ter. Inte minst i Indien brukas traditioner och attityder som leder till brott mot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och brott mot rätten att få äga sina egna liv. I slumområdena i 42

städerna Kolkata, Cuttack och Bhuba­ neshwar i östra Indien är våldet utbrett mot flickor och kvinnor och diskrimine­ ring på arbetsmarknaden är också vanligt. Vi stöttar kvinnor att organisera sig i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld och fackföreningar. Då ökar deras


foto: magnus aronson/ikon

mänskliga rättigheter

32-åriga Amin är lärare i ett av Bhubaneshwars 436 slumområden. Han kommer själv från en fattig familj men har fått studera och engagerar sig nu mycket i både arbetet för jämställdhet och barns utbildning. Hans dröm är att få studera vidare och bli socialarbetare, men just nu har han inte råd.

möjlighet att stärka varandra och förändra sin situation. Tillsammans får de lättare att kräva sina rättigheter gentemot myndigheter. Vi stöttar också kvinnor med yrkesutbildningar, t.ex. i småföreta­ gande, sömnad och hantverk med bambu. Men det räcker inte att arbeta med

kvinnorna. Det är lika viktigt att arbeta med männen, deras attityder, traditioner och möjlighet till försörjning, liksom med polis och andra myndigheter. Läs mer och se film: www.svenskakyrkan.se/P245 43


Rätten till hälsa

44


rätten till hälsa

rätten till hälsa

Alla människor har rätt till grundläggande hälsovård och rätt att bestämma över sin egen kropp. Ett av de största hindren för utveckling idag är bristande tillgång till rättigheter rörande sexualitet. I samhällen som är patriarkala och ojämlika kommer kvinnors och barns rättigheter på undantag så att deras möjligheter till ett värdigt liv begränsas. Konsekvenserna är mycket allvarliga. En graviditet, osäker abort, förlossning eller skadliga sedvänjor, såsom kvinnlig könsstympning, . kan medföra livsfara. Vi vet också att fattigdomen ökar då flickor tvingas sluta skolan på grund av graviditet eller giftermål. En god sexuell hälsa och makten att själv bestämma över sin kropp är helt enkelt nödvändigt för att många människor runt om i världen ska överleva.

hälsa, fattigdom och utanförskap

Situationen för människor som lever med nedsatt hälsa, till exempel med hiv och aids, förvärras av diskriminering, sociala orättvisor, brist på demokrati, fattigdom och ojämlikhet. Därtill kommer utmaningen kring utanförskap och diskriminering av hivpositiva människor. Fattigdom kan inte bekämpas om människor inte har hälsan att kunna påverka sina liv.

vad vi gör

Vi arbetar idag aktivt för att alla ska ha tillgång till sexualundervisning, god mödrahälsovård och preventivmedel. Svenska kyrkan anser att alla ska kunna bestämma om, och med vem, de vill ha sex. Alla ska kunna bestämma om de vill ha barn, när, med vem och hur många barn de väljer att skaffa.

foto: gunilla hallonsten/ikon

Några av de viktigaste måtten på hälsa i ett land är barnadödlighet, mödrahälsa och förväntad medellivslängd. Svenska kyrkan vill motverka förtryck och övergrepp, som exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap. Här ser vi att religiösa ledare och samfund ofta har varit, och är, en del av problemet genom att stödja kränkande synsätt och traditioner kring kropp, sexualitet och familjebildning. Det vill Svenska kyrkan försöka förändra, tillsammans med religiösa aktörer i världen, genom en modig och ärlig dialog. Vi bidrar också till att hälsovårdscentraler byggs, att människor får kunskap om god hygien, att det finns sanitetsanläggningar i avlägsna byar, och vi stöttar människor att kunna kräva tillgång till hälsovård av sina myndigheter och beslutsfattare.

45


rätten till hälsa

Stöd livsviktig vård för palestinier som alla har rätt till. Sjukhuset har bland annat en avdelning för cancersjuka barn och särskilda mammografibussar så att vårdpersonal kan besöka de kvinnor som inte kan ta sig till sjukhuset själva. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P30

öronmärkningskod

P30 palestina

Augusta Victoria-sjukhuset finns i första hand för den palestinska befolkningen men erbjuder vård till alla oavsett tro, religion, nationalitet, kön eller betalningsförmåga. Cirka 20 % av patienterna är flyktingar.

46

foto: lwf/ikon

På Västbanken och i Gaza är det mycket svårt för palestinier som lever isolerat under ockupation att få vård. Det saknas sjukhus och människors rörelsefrihet är begränsad. Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem som ger palestinier tillgång till den vård


foto: agneta jürisoo/ikon

rätten till hälsa

öronmärkningskod

P129 Zimbabwe

I Zimbabwe är andelen hivpositiva en av världens högsta. Genom workshops kan unga få kunskap om hiv och aids men också prata om sex och samlevnad och om attityder mot varandra. Det ger dem möjlighet att stärka sin hälsa och rätten till sin kropp.

Hälsovård för de mest utsatta Thusanang betyder ”Låt oss hjälpas åt” på sotho. Det är också namnet på det program för hemsjukvård som drivs av evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe. I Zimbabwe lever en miljon barn utan sina föräldrar på grund av aids. Landets hiv- och aidsepidemi är en katastrof som kommer att påverka landet under årtionden. För att ge föräldralösa barn trygghet stödjer Svenska kyrkan ett projekt där frivilligt utbildade hemsjuk­

vårdare besöker drabbade familjer och försöker hitta lösningar till de barn som måste leva vidare ensamma. Volontärerna sprider också förebyggande information om hiv och gör hembesök hos människor som är sjuka men har svårt att få hjälp av statlig sjukvård. Du kan stödja kyrkans hemsjukvårdsprogram och hjälpa barn att bygga sin framtid. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P129 47


foto: eric miller/ikon

rätten till hälsa

öronmärkningskod

P144 Mentormammor

Mentormammaprojektet, Philani, i Sydafrika har också förskolor för barn i kåkstäderna. Här får barn omsorg på dagarna så att deras mammor kan få tid att utbilda sig eller, arbeta.

Ge mammor och barn en chans

48

gård och möjlighet att lämna sina barn på dagis medan mammorna får yrkes­ utbildning. Din hjälp kan rädda barns liv och ge mammor en ljusare framtid.

Läs mer och se film från projektet: www. svenskakyrkan.se/P144 foto: eric miller/ikon

I både Sydafrika, Etiopien och Swaziland utbildas mödrar till att utbilda och stötta andra mammor. Metoden som är en succé startades av svenska läkaren Ingrid Le Roux för 35 år sedan när hon sändes ut av Svenska kyrkan till att arbeta i Sydafrika. I fattiga områden tvingas ensamma, utsatta kvinnor lämna sina barn ensamma i hemmen för att kunna söka jobb. Barnen är ofta undernärda och sjukvård är svårt att få. Mentor­ mammor väger och mäter barnen och ger livsavgörande hälsoråd. Okunskap hos ensamma kvinnor om att de kan söka barnbidrag om de registrerar sina barn hos myndigheterna är ganska vanligt. Tack vare kontakt med en mentormam­ ma får kvinnorna hjälp med att få barnbidrag, vaccinationer, en köksträd­


foto: simon stanford/ikon

rätten till hälsa

De första fem åren är de allra sköraste i ett barns liv. Azosule, som på den lilla bilden till vänster bara var tio dagar gammal, har nu hunnit fylla ett år. Hon och hennes mamma Ntombizodwa får stöd av en mentormamma som kommer följa dem tills Azosule är fem år. Vi vill säkerställa att Azosule får växa upp och bli en stark vuxen.

49


foto: martina croner/ikon

rätten till hälsa

öronmärkningskod

P190 Tanzania

Knivar och rakblad som används till omskärelse av flickor. Ibland är bladen inte rena och flickorna riskerar att drabbas både av blodförgiftning, infektioner och hiv.

Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp Kvinnlig könsstympning är en gammal och djupt rotad tradition i vissa delar av Tanzania. Det brutala övergreppet är förbjudet i lag, ändå könsstympas fortfarande runt 70 procent av alla flickor i vissa områden. Men det finns hopp. Luterska kyrkan driver kampen i distrikten Serengeti, Rorya och Singida 50

och har fått både lärare, byledare, föräldrar och barn att bryta tystnaden kring övergreppen. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej till könsstympning.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/P190


rätten till hälsa

Läs berättelser från projekten på bloggen: blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

51


r e s t a s n i f Katastro

52


katastrofinsatser

behoven ska alltid sättas främst

Vi bärs av tron om en Gud som tar ställning för dem som är . nedtystade, marginaliserade eller lever i en utsatt situation. . Varje människa är helig och människovärdet är okränkbart. Det humanitära biståndet får aldrig vara villkorat utan det ska alltid vara behoven som sätts främst. Vi stödjer människor oavsett tro. Svenska kyrkans katastrofarbete baseras på det humanitära imperativet, som innebär en rätt och skyldighet att bistå människor i nöd. . Vi arbetar för människors grundläggande rättigheter och värdighet i situationer där människor är extremt utsatta och sårbara.

när det händer

Svenska kyrkan utför inte katastrofinsatser på egen hand. Vi samarbetar med partnerkyrkor och partnerorganisationer inom ACT-alliansen. ACT-alliansen består av 140 kyrkor och hjälporganisationer över hela världen. Den lokala kännedom som våra partner har är ovärderlig. Tack vare samarbetet inom ACT-alliansen kan Svenska kyrkan vara med och hjälpa till i akuta situationer inom 48 timmar. De undersöker vad som har hänt, vilka behov som finns hos den drabbade befolkningen och vilken sorts insatser som behöver genomföras. Den samlade bilden skickas sedan ut till övriga ACT-medlemmar, som Svenska kyrkan, . som kan välja att stödja arbetet med pengar eller personal. Svenska kyrkan ger stöd till akuta insatser som mat, vatten och tält. Men redan från början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss, annars riskerar människorna som vi arbetar med att fastna i ett beroende. Planer för självständighet och återuppbyggnad ska alltid finnas med redan från början, liksom hur människors egna resurser . och förmågor ska tas tillvara.

psykosocialt förhållningssätt

foto: edward santos/ikon

För att en katastrofinsats ska bli hållbar på längre sikt är nämligen . det lokala ägarskapet en förutsättning. Det innebär att insatsen måste vara förankrad hos, och bäras av, lokalbefolkningen själva. Därför ska humanitära insatser genomföras med de drabbade människornas deltagande i både planering, genomförande och utvärdering. Det är också viktigt att katastrofinsatserna tar avstamp i de lokala resurser som redan finns, istället för att underminera dem. Svenska kyrkans expertområde inom ACT-alliansen är det psykosociala förhållningssättet. Det handlar om att katastrofinsatserna, förutom att tillgodose fysiska behov, också ska möta de sociala och psykologiska behov som uppstår när en katastrof inträffar. Målet med alla Svenska kyrkans katastrofinsatser är att människorna som drabbats ska återfå hopp, värdighet, psykiskt och socialt välbefinnande och en känsla av normalitet. ƒMedlemmar ur Svenska kyrkans humanitära pool packar förnödenheter för de . som drabbades av tyfonen Haiyan. Bilden är från 2013.

53


katastrofinsatser

foto: ulrika lagerlöf/ikon

foto: josefin casteryd/ikon

Syriens flyktingar öronmärkningskod

K210 Syrien

Fem-åriga Zaid bor i flyktinglägret Za’atari i Jordanien. Hans familj har flytt från kriget i Syrien och försöker nu göra vardagen dräglig, trots att livet står på paus. Se film om Zaid på www.svenskakyrkan.se/syrien

Över 4 miljoner människor har flytt från Syrien. I ökenlägret Za’atari i norra Jordanien bor cirka 86 000 av dem. De flyktingar som inte lever i lägren söker skydd i värdsamhällen på de orter de flytt till. De innebär att lokalbefolkningen och flyktingarna får dela på redan knappa resurser. Svenska kyrkans internationella arbete har hittills tillgodosett flyktingarnas materiella behov och sett till att skapa meningsfulla möten och aktiviteter.

Vi har bidragit till att det finns tillgång till sanitetsutrustning och hygienartiklar, och att flickor, pojkar, män och kvinnor har skolutrustning, underställ och gasvärmare på vintern. Genom Act-alliansen arbetar vi nu vidare med främst psykosocialt stöd till människor som lever ute i byar och samhällen i Jordanien, där majoriteten av de syriska flyktingarna i landet befinner sig.

Läs mer och se film: www.svenskakyrkan.se/syrien 54


katastrofinsatser

foto: magnus aronson/ikon

Torka och svält i östra och södra Afrika

öronmärkningskod

K251 Torka i Afrika Fatuma Ali med sin dotter Asia, 9 månader, på Mekane Yesuskyrkans klinik i byn Gaherta. Asia är akut undernärd och behandlas med näringstillskott.

I östra och södra Afrika är nu närmare 60 miljoner människor drabbade av akut brist på mat och vatten som orsakats av väderfenomenet El Niño. ​Svenska kyrkan stödjer akuta insatser i Etiopien, Zimbabwe och Malawi. Siffran på de drabbade förväntas hålla i sig långt in under 2017. Därför utökar Svenska kyrkan nu sitt stöd att även omfatta Malawi, där närmare 40 procent av

befolkningens matbehov inte förväntas kunna tillgodoses. I flera länder dör också boskapen, en viktig källa till inkomst och mat, av torkan. Men värst drabbas de omkring två miljoner redan undernärda barnen. Er gåva behövs nu! Se film och läs mer: www.svenskakyrkan.se/akuttorka

Läs om vilka katastrofer Svenska kyrkan stödjer just nu: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/insatser-vid-katastrofer 55


katastrofinsatser

foto: sarah malian/ikon

Irak

öronmärkningskod

K229 irak

Kvinnor och barn som är internflyktingar i norra Irak väntar på att bli registrerade och få förnödenheter. De får också ett första hygienkit som innehåller tvål, schampo och vattenreningstabletter. Att bibehålla en god hygien är viktigt både för människors hälsa men också för deras värdighet.

Konflikterna i Irak har gett katastrofala följder och läget är fortsatt mycket allvarligt. Över 3,2 miljoner människor har tvingats lämna sina hem sedan 2014. Utöver det finns över 1 miljon människor som flytt under tidigare konflikter 2006–2008. Svenska kyrkan arbetar främst i den kurdiska regionen av Irak där över 250 000 människor som flytt från Syrien befinner sig, tillsammans med

många internflyktingar från Irak. Här arbetar vi genom lokala partners med att ge stöd till dem som drabbats hårdast av konflikterna. Vi bistår också internflyk­ tingar i Anbarprovinsen i federala Irak. Behoven av mat, rent vatten, kläder, utbildning och psykosocialt stöd är mycket stort. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/irak

Läs om vilka katastrofer Svenska kyrkan stödjer just nu: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/insatser-vid-katastrofer 56


Genom Våra gåvor, stora som små, förändras livet för en annan människa. 57


Följ oss på Facebook! Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Följ flödet och få aktuella och spännande uppdateringar om verksamheten, delta med dina reflektioner eller ställ dina frågor och få svar snabbt. www.facebook.com/svenskakyrkaninternationellt/ www.twitter.com/svkint www.instagram.com/internationellt_arbete/

Finns du registrerad i Kyrksam? Får du ingen information, är du kanske inte registrerad i det nya organisationsregistret? Kyrksam är Svenska kyrkans gemensamma register för kontaktuppgifter. Här hanteras organisationer liksom personer som på olika sätt är aktiva inom Svenska kyrkan.

Läs mer om hur du registrerar dig på: internwww.svenskakyrkan.se/kyrksam Har du frågor om Kyrksam och hur du registrerar dig; kontakta Kanslistöd Telefon: 018-16 97 00 E-post: kanslistod@svenskakyrkan.se

58


Bli månadsgivare idag! som månadsgivare tar du ställning för utsatta människor i hela världen varje månad. Tillsammans med dig vill Svenska kyrkans internationella arbete ge fler människor möjlighet att förändra sina liv. Ditt stöd behövs! du får en ängel att bära på rockslaget som tack för dina gåvor. har du frågor? Kontakta Givarservice på 018-16 96 00 eller . givarservice@svenskakyrkan.se anmäl dig idag: . www.svenskakyrkan.se/givare

Läs fullständiga autogirovillkor på www.svenskakyrkan.se/givare

59


foto: josefin casteryd/ikon

insamlingskatalog 2017

Foto omslag: Paul Jeffrey/ACT/Ikon Produktion och tryck: Ineko 2016 Artikelnummer: SK16298 Redaktör: Sanna Bülow Kontakt: Telefon 018-16 96 00 E-post: givarservice@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/internationellt Plusgiro: 90 01 22-3 Bankgiro: 900-1223 Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen www.svenskakyrkan.se/act

60


Ge en gåva

PG 90 0122-3 BG 900-1223

Var med i arbetet för en bättre värld Vill du ge människor som lever i utsatthet förutsättningar och verktyg att själva förändra sina liv och sina samhällen. Var med i arbetet för en bättre värld! Tillsammans blir vi starkare.

I Insamlingskatalogen 2017 och på www.svenskakyrkan.se/projektkartan kan du läsa om ett urval av de projekt som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer runt om i världen. Projekten presenteras genom fem olika teman: Tro och lärande, Hållbar försörjning, Mänskliga rättigheter, Rätten till hälsa och Katastrof. Projekten och temana har olika inriktning och mål men gemensamt för dem alla är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och förändra sina liv. Det är inte vi som ska bestämma hur och när en insats ska genomföras utan vi svarar på de behov som lokala kyrkor och organisationer själva ser på plats. På så sätt ger insatsen en bestående och hållbar förändring. I den här katalogen och på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete kan du läsa mer om hur du kan bli delaktig i arbetet för en bättre värld. Tack för ditt stöd och engagemang!

svenska kyrkan postadress: 751 70 Uppsala telefon: 018-16 96 00 e-post: givarservice@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

omslagsfoto: paul jeffrey/act/ikon grafisk form och produktion: ineko, 2016-sk16298

Svenska kyrkan är en del av världens största gemenskap – den världsvida kyrkan. Vi är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan. Genom detta och andra nätverk finns vi i hela världen och har lokal kännedom. Det är en stor styrka. Genom våra nätverk är vi snabbt på plats och vi finns kvar även när katastrofen är över.

Svenska kyrkans insamlingskatalog 2017  
Svenska kyrkans insamlingskatalog 2017