Page 1

Ontwerp van nationaal akkoord 2011/2012 sector chemie arbeiders PC 116

01/04/2011

1. Duurtijd : van 01/01/2011 tem 31/12/2012, uitz BP vanaf 58 jaar tot 31/03/2013 2. Werkzekerheid : behoud van de bestaande clausule 3. Sector en ondernemingsoverleg: De sociale gesprekspartners hebben de intentie om met deze cao op het vlak van loonkostenevolutie, de permanente vorming en de tewerkstelling de toekomst van de sector en zijn werknemers op lange termijn te ondersteunen. Voor het afsluiten van cao’s op het vlak van de sector en de ondernemingen nemen de sociale gesprekpartners van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid en de onderhandelaars op ondernemingsvlak akte van de integrale inhoud van het bemiddelingsvoorstel van de regering en van de wettelijke bepalingen ter zake. 4. Koopkracht:  Sectorale minimum uurlonen: + 0.3% per 01/01/2012  Sectorale ploegenpremies: + 0.3 % per 01/01/2012  Niet geconventioneerde ondernemingen: + 0.3 % voor de reële lonen per 01/01/2012 (volgens bestaande clausule)  Jongerenbarema: afschaffing barema vanaf 01/06/2011 5. Ervaringsloon Het sectoraal minimumloon na twaalf maanden ervaring in de onderneming wordt vanaf 01/12/2012 verhoogd met 0.03€. De kost van deze verhoging wordt in rekening gebracht op de enveloppe van de sectorale cao 2013-2014. 6. Implementatie sector pensioen: Inzake de implementatie van het sectoraal pensioenstelsel vanaf 01/01/2011 wordt verwezen naar de bepalingen onder artikel 6 van het nationaal akkoord van 2009/2010. 7. Vormingsfondsen: De bijdrage van 0.20 % wordt verlengd voor de periode 2011/2012, de sociale partners zullen tijdens deze periode de nodige initiatieven nemen om de participatie graad tijdens deze periode jaarlijks te verhogen met 5%. Een gedeelte van de collectieve middelen in het vormingsfonds in het algemeen en een gedeelte van de 0.05 % in het bijzonder zal worden aangewend om een drietal projecten uit te werken en vorm te geven:  Een project in verband met de betere integratie in de sector van mensen met een handicap in de sector  Een project in verband met internationale solidariteit  Een project in verband met een verbetering van de instroom van jongeren, promotie van de sector bij jongeren 1


8. Brugpensioenen  Verlenging van de stelsels brugpensioen 56/33/20 en 56/40 en 55 j halftijds brugpensioen voor de duurtijd van de cao  Verlenging van het stelsel vanaf 58 j tot 31/03/2013 9. Gender Bij terugkomst uit zwangerschaps- en moederschapsverlof wordt aan de betrokken werkneemster de garantie geboden dat zij kan terugkeren in de originele functie of een andere gelijkwaardige functie. 10. Opzegtermijnen 6m-5 jaar: 35 +7 d= 42 kalenderdagen 5jaar -10 jaar : 56 +7d= 63 kalenderdagen 10jaar-15jaar: 105+14d= 119 kalenderdagen 15jaar -20 jaar: 133+14= 147 kalenderdagen 20 jaar- 25 jaar: 175+14=189 kalenderdagen + 25 jaar: 217+28= 245 kalenderdagen 11. Bestaanszekerheid Verhoging van de aanvullende werkloosheidsuitkering bij gedeeltelijke werkloosheid van 9€ naar 9.5 € vanaf ondertekening van de cao. De periode gedurende dewelke men recht heeft op dit bedrag wordt verhoogd van 55 naar 60 dagen/jaar met ingang vanaf 01/01/2011. (incl. gelijkstelling voor eindejaarspremie) 12. Syndicale delegatie De drempel voor het installeren van een syndicale delegatie daalt van 30 naar 25 arbeiders per 01/09/2012:   

Partijen verbinden zich om tegen die datum een adequate omschrijving te formuleren in verband met het begrip ’de nodige tijd’, specifiek voor deze bedrijven. Mits het twee effectieve afgevaardigden betreft zonder de aanduiding van plaatsvervangende afgevaardigden Mits 50% + 1 van de arbeiders de aanvraag tot oprichting van een syndicale delegatie schriftelijk ondersteunt via een schrijven aan de voorzitter van het paritair comité. Een paritaire werkgroep zal deze procedure evalueren en indien nodig aanpassen tegen uiterlijk september 2014. Indien er reeds arbeiders zijn met een beschermd statuut ingevolge de sociale verkiezingen van een CPBW en/of OR worden de leden van de SD uit deze lijst van arbeiders aangeduid en omgekeerd Deze regeling doet geen afbreuk aan het huidige statuut en is geen precedent. 2


13. Sociaal voordeel en syndicale vorming  Verhoging van de totaliteit van de syndicale premie van 130 naar 135 € (sociaal dienstjaar 2011, betalingsjaar 2012).  Verhoging van de recurrente toelage betreffende syndicale vorming aan de vakbondsorganisaties van 50000€ vanaf 2011.  Een éénmalige extra toelage van 50000€ aan de vakbondsorganisaties in het jaar 2012 (i.h.k.v. de sociale verkiezingen)  Deze drie verhogingen zijn enkel mogelijk indien de middelen die voorhanden zijn binnen het sociaal fonds volstaan om aan deze extra verplichtingen te voldoen 14. Oprichting van een paritaire werkgroep om de mogelijkheden in verband met een gemengd paritair comité voor de sector chemie te onderzoeken 15. Behoud van de verworven rechten en de sociale vrede

3

voorstel CAO 2011 2012  

Voorstel petroleumsector CAO 2011 2012

voorstel CAO 2011 2012  

Voorstel petroleumsector CAO 2011 2012

Advertisement