Page 1

düs¡∞ø£è‘· $<ÛëHê\T neT˝…’‘˚...

Á|üC≤kÕ«eT´+ &=\¢: sê|òüTe⁄\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): düs¡∞ø£è‘· $<ÛëHê\T neT\T »]–‘˚ Á|ü»kÕ«eT´+ &=\¢ ne⁄‘·T+<äì d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTe⁄\T nHêïs¡T. |ü≥ºD dü+düÿs¡D\T` Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ nH˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

X¯ìyês¡+, 10 e÷]à 2012

ù|J\T : 8

ÁuÛÑ÷D Vü≤‘·´˝À¢...

eT>∑yê]øÏ Åd”Ô\ e‘êÔdüT , e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): μR∂aS Ù¡ NSáLiÕ‹[ \¬ø¡©yÕ‹[ lLiLi≤R∂V©´sıLRi uÛ≤s¡‘Y˝À Ád”Ô\ |ü]dæú‹ <äTs¡“¤s¡+ ôN][V’≤»<ä˝¡ s˙À≥êu≤<é œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V «¡LRiVgRigS, À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ INRP…”¡©´sıLRi N][»˝¡Vc «¡LjigSLiVV. sQˆºΩÚ ˙xms™´sWμR∂NRPLRi\Æ™sV©´s rÛyLiVVNTP xms≤T∂F°LiVV, ™´sVL][ ry™´sW—¡NRP uÛ≤s¡yÓTÆq es¡ø£≥ï <äTsê#ês¡+ {≠sxqsÚmQ˚sªRcxmΩsoLRVÚ i™´VxstVVLiøRsQ ¨sx¡tVN]r°Ú Liμj∂. ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ xmns÷¡ªRΩLigS FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigRi ˙Fyμ≥y©´s˘Li |msLjigji, ™´s˘™´sry∏R∂VLi ©´sxtÌsQμy∏R∂VNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP uÛ≤s¡‘Y, #Ó’Hê\<˚ nÁ>∑kÕúq+ ˙gS≠dsVfl· NRPV»¡VLiÀÿáV  ¡ªRΩVNRPVÆμ∂LRiV™´so N][xqsLi xms»Ì¡flÿá Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV.

b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À

n+<ä] #·÷|ü⁄...

ñ|ü mìïø£\ô|’H˚ e÷j·÷e‹ z≥$TøÏ sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT: ;CÒ|” H˚‘· $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Dxms Fs¨sıNRPáV FsLiª][ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VN][À‹[ªRΩV©yı∏R∂V¨s ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i Õ‹[ ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘LÛji lgiáVxmso ∏R∂W™´sª`Ω À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sı ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩVLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ zqs.|§¶¶¶ø`¡.≠sμy˘rygRiL`i LS™´so @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s.≠s.Fs£qs.Fs£qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C Dxms Fs¨sıNRPÃ˝¡V NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV ≠s≤T∂≠s≤T∂gS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s= μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y INRP‰Q\¤…¡ F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s, ≠dsLjiNTP ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV FyLÌkiáV, @À≥œ¡˘LÛRiVáV NSμR∂¨s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ¤…¡[©´s©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡À‹[ªRΩVLiμR∂¨s , μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsˆxtÌsQLigS NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

ANSaRPLiÕ‹[ xqsgRiLigS NUPLjiÚLi¬ø¡[ {qsÚQ˚ ˙xmsxmsLiøR¡ xqsLixmsμR∂Õ‹[ INRP‰ aSªy¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V x§¶¶¶NRPV‰μyLRiVgS DLiμj∂. xqsLixmsμR∂ ($T>∑‘ê 2˝À)

düe÷C≤_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü*

ø£e÷+&Ó+{Ÿ ø£èwüíj·T´ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ Æ™sáVgRiV øR¡Wzqs©´s x§¶‹[LigSLÔRiVá “¡ªRΩÀ≥œ¡ªy˘Ã¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ A aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLji¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[¨s ≠dsVL`iø_N`P G{qs{ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ x§¶‹[LigSLÔRiV NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXxtÒsQ∏R∂V˘©´sV ™yLRiV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. 8 áORPQá x§¶‹[LigSLÔRiV “¡ªyá NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´s ©´sVLi¿¡ ≠s™´sLSáV LS ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV  ¡μj∂÷d¡\|ms Æ™s◊˝¡©´s J x§¶‹[LigSLÔRiV zmnsLS˘μR∂Vª][ C NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sáVgRiVøR¡WzqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms DμR∂∏R∂VÆ™s[V NRP™´sWLiÆ≤∂Li…fi©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

XÊÁk˛ÔbÕ<Ûë´j·TT\T ì]Δwüº ˝øå±´ìï n\es¡TÃø√yê*: eT+Á‹

11q n+‘·sê®rj·T

#·e÷sY düy˚Tàfi¯q+ ‹

s¡$<ëdtJ 635e »j·T+‹ $esê\T 8˝À

Á|ü#êsêìøÏ nÁ>∑H˚‘·\T.. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ xqsVuy¯ xqs*LS«fi æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ’¡¤«¡zms gRiWLjiË @LÛRiLi¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘LÛji lgiáV™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s, Bμj∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤y¨sNTP ™´sW @À≥œ¡˘LÛji lgiáVxmso ™´sVLjiLiªRΩ xqsVgRi™´sVLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ∏R∂VVzms¨s ™´sW∏R∂W™´sºΩ ©yáVgRiV LSuÌy˚áVgS ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VÆ©s[ AÆ™sV J»¡≠sV FyáLiVVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV øR¡LiNRPáV gRiVμÙR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so FsÆμÙ∂[™y¬ø¡[ryLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ AÆ™sV LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s E}qsFsªRΩÚ¤Õ¡[μR∂¨s, ’¡¤«¡zms NSLi˙lgi£qs, ™´s¤Õ˝¡[ ªRΩ™´sVFyLÌki J»¡≠sV FyáLiVVLiμR∂¨s }msL]‰©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ¬ø¡[ryLRiV. Fs.zmsÕ‹[ æªΩáLigSflÿ LSuÌy˚¨sı N][LRiVªRΩV©´sı ’¡¤«¡zms ∏R∂VVzmsÕ‹[ ≠s¤À¡[μ≥j∂Li¿¡LiμR∂¨s ($T>∑‘ê 2˝À)

Ç|üŒ{Ïπø u≤ãT, »>∑Hé CÀs¡T Á|ü#ês¡+ H˚{Ï qT+∫ øÏs¡DY, u§‘·‡, eT+Á‘·T\T πs|ü{Ï qT+∫ z≥s¡T¢ #Ó+‘·≈£î πød”ÄsY, Áø±y˚T&ÉT¢ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝ Á|ü#êsêìøÏ bÕغ ÄÁ>∑H˚‘·\T ‘·s¡* yÓfi¯ó ¢‘·THêïs¡T.Ç˝≤¬>’Hê dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î e⁄´Vü‰\T s¡∫düTÔHêïs¡T.‘·eTbÕغ<˚ n+‹eT $»j·TeT+≥÷ }s¡Tyê&É n~]˝Ò }<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T.bÕØºì ¬>*|æùdÔ n_Ûeè~Δ m$T{À #·÷|ækÕÔeTì ‘=&É ø=&ÉT‘·THêïs¡T.>∑‘· yês¡+ s√E\T>± kÕΔìø£ H˚‘·\T,ã]˝À ì*∫ nuÛÑ´s¡TΔ\T Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô ìjÓ÷»ø£es¡ZeT+‘ê ø£*j·T‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ&ÉT Äj·÷bÕغ\ ÄÁ>∑H˚‘·\T C…+&Ü\T n+<äTø=ì z≥s¡¢ Äø£≥Tº≈£îH˚ +<äT≈£î nÁkÕÔ XÊÁkÕÔ\T dæ<äΔ+ #˚düT≈£îì bÕغ s¡<∏ë\T mπøÿ+<äT≈£î eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïs¡T.ˇø£ |üø£ÿ

nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡T‘·Tqï Hê\T>∑T s√E\bÕ≥T ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+∫ eT] Á|ü#êsêìøÏ q&ÉT+ ø£{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‹|üø£åH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ø=eP«s¡T Á|ü#ês¡+˝À _J_J>± ñHêïs¡T.n$˙‹|üs¡T\≈£î z≥T y˚ùdÔ <√#·Tø£‹+{≤s¡ì yê]ì Á>±e÷˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü ‘·]$Ty˚j·÷\ì |ü<˚|ü<˚ ø√s¡T‘·THêïs¡T.bÕغ\≈£î yÓqTïb˛≥T bı&ç#˚ Hêj·T≈£î\T ¬>*∫Hê ‘·s¡Tyê‘· Á|ü»\qT ≈£L&Ü yÓ÷dü+ #˚kÕÔs¡ì yê]|ü≥¢ C≤Á>∑‘·>± ñ+&Ü\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T.áñ|ü mìïø£˝À¢ ˇπø ˇø£ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+∫ b˛{°˝À ì*|æHê yÓ’mkÕ‡sY bÕغ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝ÀH˚ ñ+~.ÄbÕغ H˚‘· »>∑Hé ◊<äT s√E\T>± ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 10 e÷]Ã, 2012

|òüTq+>± eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ 13q yÓT>± C≤uŸy˚Tfi≤ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑs¡‘Yq>∑sY ø±\˙˝À eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± {°ÄsYmdt sêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø£$T{° n<Ûä´≈£åîsê\T ‘·T\ ñeT, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt ÇHé#êØ® >={ϺeTT≈£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T n*–+{Ï XÊs¡<ä Ä≥\ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $CÒ‘·\≈£î ‘·T\ ñeT, |ü<ëàsêe⁄\T ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·T\ ñeT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤

~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ ø£$T{° Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ n+fÒ me]ø° ‘Ó*ùd~ ø±<äì, H˚&ÉT Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+&ç eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·qT kÕ~Û+#·T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü<ëàsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T eT>∑yê]øÏ BÛ≥T>± nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT≈£î sêyê\ì, n˝≤π> eTq ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À eTVæ≤fi¯˝Ò Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæùdÔ ‘Ó\+>±D Ç+ø± ‘=+<äs¡>± edüTÔ+<äHêïs¡T. á eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ 101e ~H√‘·‡e+ nsTTq ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± uÛ≤$düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù XÀuÛ≤>ö&é, sêÁwüº dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù XË’\», s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T edü+‘·\øÏÎ, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑Tã“\ CÀ´‹, z˝Ÿ¶ uÀsTTHé|ü*¢ n<Ûä´≈£åîsê\T e÷≈£îq÷] sêCÒX¯«], eT÷kÕù|≥ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åîsê\T düTeT‹>ö&é, yÓ÷‹q>∑sY n<Ûä´≈£åîsê\T l\øÏÎ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£îsê\T |ü<ëà¬s&ç¶, ;CÒ|” Hêj·T≈£îsê\T ñcÕsêDÏ, CÒ@d” Hêj·T≈£îsê\T l\‘·, uÛ≤>∑´\øÏÎ, nì‘·, düTø£q´, CÀ´‹>ö&é, sê<Ûëu≤sTT, {°&û|” Hêj·T≈£îsê\T cÕV”≤Hé, {°ÄsYmdt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T, {°ÄsYmdt nqTã+<Ûä Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 15q ôd$THêsY s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): yê´j·÷eT $<ë´ ñbÕ<Ûë´ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 15q düs¡÷sYq>∑sY ùdº&çj·T+˝À ôd$THêsY ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Ädü+|òüT+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _.sê|òüTe¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ qT+&ç <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ |”&û,|”á{°\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Áø°&É\ kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ õ˝≤¢qT 7 »≥T¢>± $uÛÑõ+∫ Áø°&É\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á Áø°&É\˝À uÛ≤>∑+>± |ü⁄s¡Twüß\≈£î yê©u≤˝Ÿ, ø£ã&û¶, 400 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+, eTVæ≤fi¯\≈£î f…ìïø±sTT{Ÿ, Á‘√u≤˝Ÿ,100 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+, ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. áÁø°&É˝À¢ õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·«, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, msTT&Ó&é, k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY\˝À |üì#˚düTÔqï yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T.

X¯+cÕu≤<é˝À e÷<äø£Á<äyê´\T kÕ«BÛq+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À #ÓHÓ’ï≈£î #Ó+~q e´øÏÔ qT+∫ 4øÏ˝À\ e÷<äø£ Á<äyê´\qT ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. eT˝Òwæj·÷ yÓfi‚¢+<äT≈£î j·T‹ï+∫q #ÓHÓ’ïyêdæô|’ nqTe÷q+ e∫à ‘·ìF #˚j·T>± á |ü<ësêú\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T n‘·&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T.

ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] ¬ø.s¡»˙ Á|æj·T s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± ns¡Ω‘· ø£*–q ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·T≥¬ø’ yÓT>± C≤uŸy˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] ¬ø.s¡»˙ Á|æj·T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. áHÓ\ 13 qT+∫ 16 es¡≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À áy˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ÄyÓT $e]+#ês¡T. @&√ ‘·s¡>∑‹ qT+∫ |ü~ bÕdt, ◊{°◊(nìï ÁfÒ&ÉT\T) &çb˛¢e÷ yÓTø±ìø£˝Ÿ, bòÕs¡àd”, ; bòÕs¡àd”, &çb˛¢e÷ dæ$˝Ÿ, @<Ó’q Ç+≥sY, &çÁ^, ns¡Ω‘· ø£*–ñ+&Ü\Hêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 1800 ñ<√´>±\ ø√dü+ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. n˝≤π> ◊{°◊ nÁô|+{°dtwæ|t ø√dü+ ≈£L&Ü e#˚à nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±e#·Ãì ÄyÓT $e]+#ês¡T. HÓ’|ü⁄D≤´\ |üØø£å: áHÓ\13q 20 ø£+ô|˙\ ôV≤#YÄ؇ dæã“+~‘√ ñ<√´>±\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q≈£î dü+ã+~Û+∫q HÓ’|ü⁄D≤´\ |üØø£å, eTTU≤eTTF e÷ø˘ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+(◊{°◊,eT˝Ò¢|ü*¢, e÷kÕuŸ{≤´+ø˘) y˚~ø£ ø±qT+<äHêïs¡T.

◊{°◊ nÁô|+{°dt˝À #˚πsyêfi¯¢≈£î neø±X¯+ áHÓ\ 13q sê˝Òø£b˛sTTq nuÛÑ´s¡Tú\T 14 qT+∫ 16 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ ñ<√´>∑ neø±XÊ\qT n+<äTø=qT≥≈£î Äs¡T Á|ü<˚XÊ\˝À yê{Ï $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îì ‘·–q ns¡Ω‘· ø£*Zq ñ<√´>±ìøÏ qyÓ÷<ä #˚düTø√e\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T, Á|üuÛÑT‘·« ◊{°◊ n˝≤«˝Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, düuŸ m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ $ø±sêu≤<é, eT+&É\ eTVæ≤fi≤ düe÷K´, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, eTVæ≤fi≤ ÁbÕ+>∑D+ ∫\T≈£Ls¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 17 e÷]Ãq ôV’≤<äsêu≤<é |æ*|æ+∫, ∫e] Ç+≥s¡÷«´\qT »]|æ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSLRi˘NRPLRiÚá\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı \¤Õ¡LigjiNRP z§¶¶¶Lixqs©´sV, BªRΩLRi z§¶¶¶Lixqsá©´sV ˙xms«ÿry*≠sVNRP™yμR∂VáLiªy ≈¡Li≤T∂Liøy÷¡. B…‘¡™´sá ™´sV©´sLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @Æ©s[NRP F°LS…‹[Õ˝‹[©´sW ™´sVz§¶¶¶Œœ¡# ¤Õ¡[ ™´sVVLiμR∂V©yıLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ˙À≥œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ª][ A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡ ¨sxtsQˆºΩÚ¨s ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xmsºΩ “¡≠sNTP C xqsXztÌsQÕ‹[ xmsoLRiVxtsv¨sNRPLi¤…¡ {qsÚQ˚¤Õ¡[ @μ≥j∂NRPLigS NRPxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ À≥œ¡W≠dsV¯μR∂ ¡ºΩZNP[ @™´sNSaRPLi B™y*÷¡. xms¨sgRiLi»¡Ã¡Õ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ˙aRP™´sV 67 aSªRΩLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP Aμy∏R∂VLiÕ‹[ ™yLRiV ZNP[™´sáLi xmsμj∂ aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @©´sVªyˆμR∂NRP gRiXx§¶¶¶ ˙aRP™´sV LRiWxmsLiÕ‹[ ™yLRiV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ˙aRP™´sVμ][zms≤T∂NUP gRiVLji@™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS {qsÚQ˚ ˙À≥œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V NRPá™´sLRi|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ˙À≥œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsgRiLi Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Æμ∂[ @¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLi n+X¯+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ q>∑s¡+˝Àì düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+˝À dü<ädüT‡ ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V @ORPQLRi xqsªy˘Ã¡V. A≤R∂zmsÃ˝¡ xmso…Ì‹μÙR∂V©´sVNRPVÆ©s[ »]–+~. á dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê|òüTe⁄\T |ü≥ºD dü+düÿs¡D\ ™´sVgRi™yLjiNTP ™´sªyÚxqsV xmsáNRP≤R∂Li {qsÚQ˚gS ˙À≥œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡©´s¤…˝¡[. ù|]≥ πø+Á<ä+ 90 ø√≥¢ bÕ]‘√wæø£+ Çk˛Ô+<äì Ç~ Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î A≤R∂bPaRPV™´so ALÛjiNRPLigS ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡ NSNRPF°™´s≤R∂Li, \|msgS ™´sLRiNRP»¡ı À≥ÿLRiLi ˇ|üŒ+<ä+‘√ »s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ <ë«sê NSLRifl·LigS ˙À≥œ¡Wfl· x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´sW˘£qs ≠dsN`P @Æ©s[ Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. s√E s√E≈£L ]j·T˝Ÿ ˙xms™´sVV≈¡ xms˙ºΩNRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ zqÛsºΩgRiªRΩVá\|ms LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s 165 Æμ∂[aSá mùdº{Ÿ, uÛÑeq ìsêàD s¡+>±˝À¢ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú ô|]– «ÿ’¡ªyÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω 141™´s rÛy©´sLiÕ‹[ DLiμj∂. μR∂OTPQflÿzqs∏R∂W Æμ∂[aSÕ˝‹[ NRPLi¤…¡c b˛‘·T+<äHêïs¡T. ns¡“Hé s¡yêD≤, eTT]øÏ yê&É\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ {qsÚQ˚á xmsLjizqÛsºΩ @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂VLRi˜ÈLRiLigS DLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS xqÛsWá rdüTø√yê\ì sê|òüTe⁄\T dü÷∫+#ês¡T. bÕ]X¯ó<äΔ´+, ˙{Ï bÕs¡T<ä\, «ÿºdΩπ∏∂WªRΩˆºΩÚÕ‹[ @˙gRigS™´sVVáVgS D©´sı \¬ø¡©y, À≥ÿLRiª`ΩáV {qsÚQ˚ ˙À≥œ¡Wfl· ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê s¡+>±\qT Áô|’y˚{°ø£s¡D #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡Õ‹[ NRPW≤y @˙gRi rÛy©´sLiÕ‹[ D©yıLiVV. μyLiª][ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsLixqs‰QXºΩ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. rÛy©´sLiÕ‹[ xqs*ÕÿÀ≥œ¡Liª][ NRPW≤T∂©´s ≤R∂ ¡V˜ xqsLi ¡Liμ≥yáV ˙xms ¡Ã¡LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLiVV. ˙xmsxmsLiøR¡ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡xmso ˙xmsºΩNRPWá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi {qsÚQ˚, bPaRPV™´soá\|ms ˙xmsμ≥y©´sLigS DLiμj∂. @Æ™sVLjiNS, ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Æμ∂[aSáՋ[ ™yÕfi {qÌs˚…fi DμR∂˘™´sVLi, @LRiÀfi ™´sxqsLiªRΩLi DμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV, Õÿ…”¡©±s @Æ™sVLjiNS Æμ∂[aSÕ˝‹[ ø=ePs¡T˝À Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± #˚düTÔHêïs¡T.~e+>∑‘· yÓ’mkÕ‡sY |ü<∏äø±\qT ≠sμy˘LÛji, NSLji¯NRP ªRΩμj∂ªRΩLRi {ms≤T∂ªRΩ ˙xms«¡Ã¡ DμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV, LRiuy˘, Azqs∏R∂W ádüsêÿsY neT\T #˚j·T&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì, ‘·eTbÕغøÏ z≥T y˚ùdÔ eT∞¢ Æμ∂[aSÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩNTP, ALÛjiNRP ≠sμ≥y©yáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP DμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V yÓ’mkÕ‡sYqT ¬>*|æ+∫qfÒºqì z≥s¡T¢≈£î $qï|ædüTÔHêï&ÉT.M]+<ä] Á|ü#ês¡+ @˙gRiÀ≥ÿgS©´s ¨sá ¡≤T∂ F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ |qs«fiáNRPV, ≠s≠sμ≥R∂ ô|<ä› m‘·TÔq #˚düTÔ&É≥+‘√ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≠s™yμyxqsˆμR∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV, gRi©´sVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı K+>∑T‹+≥THêïs¡T.yÓ+≥H˚ bÕغ ô|<ä›\qT ÄÁX¯sTT+∫ Á|ü#êsêìøÏ DμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV, À≥œ¡W≠sV, ¨dsLRiV, @≤R∂≠s ªRΩμj∂ªRΩLRi xqsx§¶¶¶«¡ xqsLixmsμR∂áN][xqsLi sêyê\ì |ü<˚|ü<˚ ø√s¡&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶,|ædædæH˚‘· DμR∂˘≠sVxqsVÚ©´sı Aμj∂™y{qs ˙xms«ÿDμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV, ˙FyLiºdΩ∏R∂V DμR∂˘™´sWÕ˝‹[©´sV u§‘·‡ Á|ü#êsêìøÏ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T.@&ÉTkÕΔHê˝À ø£˙dü+ Hê\T>∑T ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#¤Õ¡[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©yıLRiV.C DμR∂˘™´sWá©´sV @fl·¿¡Æ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ d”≥T¢ kÕ~ÛkÕÔeTì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.‘êeTT #˚dæHê n_Ûeè~›πø Á|ü»\T |ü≥º+ FyáNRPVá ANRPXªy˘Ã¡NRPV, @ªy˘øyLSáNRPV {qsÚQ˚áV, zmsÃ˝¡Ã¡V ˙xmsμ≥y©´sLigS  ¡\¤Õ¡ ø£&ÉT‘ês¡ì n+#·Hê\T y˚düTÔHêïs¡T.sêÁcÕºìï <√#·Tø£‹Hêï bÕغ\≈£î ‘·–q F°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS Æ©s[≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ DμR∂˘™´sVLi ≠s≠sμ≥R∂ ry™´sW—¡NRP >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT kÕΔHê˝À¢ b˛{° #˚dæHê F°LS…ÿÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩgS @LiªRΩLS˜ÈgRi\Æ™sV F°LiVVLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS dæ|æj·T+ H˚‘· sê|òüTe⁄\T ≈£L&Ü Á|ü#êsêìøÏ |ü<äTqT ô|{≤ºs¡T.ø±]à≈£î\ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xms«ÿry*≠sVNRP DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ ˙NTP∏R∂WbdPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©´sı düeTdü´\ô|’ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚ùd ‘·eT bÕغπø Á|ü»\T z≥T¢ y˚kÕÔs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T.‘·«s¡˝À Äj·Tq≈£L&Ü C…+&Ü|ü≥Tºø=ì ø£<ä\qTHêïs¡T.Ç+ø±

ÁuÛÑ÷D Vü≤‘·´˝À¢... eT>∑yê]øÏ Åd”Ô\ e‘êÔdüT

düs¡∞ø£è‘· $<ÛëHê\T neT˝…’‘˚... Á|ü»kÕ«eT´+ &=\¢: sê|òüTe⁄\T

Á|ü#êsêìøÏ nÁ>∑H˚‘·\T..

$T–*~ {ÏÄsYj·Tdt ÄÁ>∑H˚‘· πødæÄsY Ä~yês¡+ qT+∫ Äs¡T ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ ‹]π>+<äT≈£î ‘˚B\T Ksês¡T#˚XÊs¡T.Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î n&ɶ+øÏ>± ñqï bÕغ\qT eT{Ϻ ø£]|æ+∫ &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î ‘Ó\+>±D <Óã“ #·÷|æ+#ê\ì,‘Ó\+>±D≈£î yÓ÷dü+ #˚dæ ø±+Á¬>dt,{°&û|” bÕغ\qT bÕ‘·s¡ y˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïs¡T.ámìïø£˝À¢ Äs¡T kÕΔHê\T \ø£åô|’ yÓTC≤]{° $»j·TkÕ~ÛkÕÔeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.m+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ #˚dæHê z≥$T bÕ\Tø±yê*‡<˚qì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê #˚dæHê ‘·|üŒqT ˇ|üŒø√ì ‘Ó\+>±D sêÁcÕº @sêŒ≥T≈£î eT<äT›‘·T Çyê«\ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

n+<ä] #·÷|ü⁄... ñ|ü mìïø£\ô|’H˚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´s ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂, BNRP‰≤R∂ FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ¿¡©´sı LSuÌy˚á GLSˆ»¡VNRPV ’¡¤«¡zms @©´sVNRPWá™´sV©yıLRiV. ™´sVVzq˝sLiáNRPV Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[©´sW ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s, @≠sLS«ÿ˘LigRi ¡μÙR∂LigS DLi≤yá©´sıÆμ∂[ ™´sW FyLÌki @’≥¡™´sVªRΩLi @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı BryÚ™´sV¨s, ¿¡©´sı LSuÌy˚Aá GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s ∏R∂VVzmsFs \¬ø¡LRi¯©±s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ NRPLi≤R∂V™yáV ™´sWLRiVËNRPV©´sıLiμR∂VÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ∏R∂VVzmsFs c1, ∏R∂VVzmsG c2 ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl·NRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´sVNRPWá™´sV¨s }msL]‰©´sıLiμR∂VÆ©s[ ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ x§¶‹[μy©´sV F~LiμR∂gRi÷¡gS≤R∂©yıLRiV. DªRΩÚLSμ≥j∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡μR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl· B}qsÚ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ …”¡≤T∂zms NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP FyLÌkiáVgS À≥ÿ≠sLiøR¡™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VN][xqsLi ˙Fyfl·ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs©´s 700 ™´sVLiμj∂NTP ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s ™yLRi™´soªyLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VN][xqsLi Fs™´sLRiV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ∏R∂WgSáV, ∏R∂V«ÏÿáV ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl· N][xqsÆ™s[V©´s¨s, ªRΩ™´sV FyLÌki NRPW≤y @aRP*Æ™s[Vμ≥R∂ ∏R∂WgS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡LiμR∂¨s, ∏R∂WgS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s gRiV˙LS¨sı Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ªRΩ™´sVFyLÌki Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi ™´sμj∂÷¡ |ms…ÌÿLRi©yıLRiV.


X¯ìyês¡+ 10, e÷]à 2012

14e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï ]˝ÒBø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡Dø√s¡T‘·÷ me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À n&ɶ>∑T≥º e<ä› #˚|ü{Ϻq ]˝ÒBø£å\T 14e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± me÷àØŒmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Bø£å •_sêìï |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡Dô|’ Hêj·T≈£î˝…e]ø° ∫‘·ÔX¯ó~›˝Ò<äHêïs¡T.

Ä{À Á&Ó’esY‡ n+&é es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ä{À Á&Ó’esY‡ n+&é es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düT+<äs¡j·T´ bÕs¡TÿqT+∫ Ç+~sê bÕs¡Tÿ es¡≈£L sê´© #˚|ü{≤ºs¡T. á sê´©˝À @◊{°j·T÷d” sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù zãT˝ÒX¯ó, Ä{ÀÁ&Ó’esY¢ dü+|òüT+ H˚‘· yÓ+ø£fÒXŸ, Mmdt uÀHé, düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä{À|üqTï\ <ë«sê e#˚à Ä<ëj·T+˝À 10XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT Ä{À Á&Ó’es¡¢ dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡Tà #˚j·÷\ì dü+|òüT+ H˚‘·\T nHêïs¡T.

nqTeT‹˝Òì ø£fi≤XÊ\\ô|’ #·s¡´\≈£î JôV≤#Ym+d” dæ<äΔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): sê»<Ûëì •yês¡¢˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï <ë<ë|ü⁄ 175 eè‹Ô $<ë´ø£fi≤XÊ\\ô|’ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#˚+<äT≈£î ôV≤#Ym+&û@ dæ<äΔyÓTÆ+~. $$<Ûä |ò”E\T s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#ê*‡q 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·÷ìï sêã≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\‘√ H˚{Ï qT+∫ JôV≤#Ym+d” ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT <ä|òü<äbòÕ\T>± düe÷y˚X¯+ ø±qTHêïs¡T. n|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹ e÷s¡ø£b˛‘˚ yê{Ïô|’ #·s¡´\ ø√dü+ @◊d”{°áì ø√s¡qTHêïs¡T.

12q ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ˝Àø˘dü‘êÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 12q nb˛˝À bòÕs¡àd”, Á|”$Tj·TsY mdæ{Ï*Hé ø=s¡≈£î ns¡TΩ˝…’q ìs¡T<√´>∑T\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä bÕغ n_Ûeè~Δ ø£$T{° yÓT+ãsY u§+‘·T kÕ+_¬s&ç¶, ù|]#Ós¡¢ uÛÑyêì\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nb˛˝À bòÕs¡àd”˝À 200 b˛düTº\≈£î |ü<äe‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY, Á&ç^, &û bòÕs¡àd”, ; bòÕs¡àd” #·~$q yês¡T ns¡TΩ\ì, &û bòÕs¡àd” #·~$q yê]øÏ 6500\T, ; bòÕs¡àd” #·~$q yê]øÏ 7500 HÓ\dü] y˚‘·q+ ÇkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. y˚‘·q+‘√ bÕ≥T ámdt◊, |”m|òt, Çq÷‡¬sq÷‡ ñ+{≤j·THêïs¡T.

ÄπsÿeTsƒ¡+˝À ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêeTø£èwüíeTsƒ¡+˝À $$<Ûä ø√s¡T‡\˝À •ø£åD≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì $y˚ø±q+<ä Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt VüQ´eTHé mø£‡˝…˙‡ &Ó’¬sø£ºsY kÕ«$T uÀ<ÛäeTj·÷+<ä ‘Ó*bÕs¡T. ø£eT÷´ìπøwüHé dæÿ˝Ÿ, e´øÏÔ‘·« $ø±dü+, bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\˝Àì X¯øÏÔ, <Ûë´q+, jÓ÷>∑, ñ|üHê´düø£fi¯, ‘·ã\ ø√s¡T‡\T H˚]ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ÄdüøÏÔ>∑*–q yês¡T ˝Àj·TsY {≤´+ø˘ã+&é˝Àì eTsƒ¡+˝À H˚s¡T>± <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

H˚{Ï qT+∫ zj·T÷˝À C≤rj·T dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ ø±´+|üdt˝Àì <ä Çìdæº≥÷´wüHé Ä|òt m˝≤Áø±ºìø˘‡ n+&é f…© ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+õ˙sY‡ (◊á{°á) Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT, πs|ü⁄ ]yÓ÷{Ÿ ôdì‡+>¥ $<ÛëHê\ô|’ C≤rj·T dü<ädüT‡ »s¡T>∑TqT+~. zj·T÷ ø±´+|üdt yÓTø±kÕºsY Ä&ç{À]j·T+˝À H˚&ÉT ≥T´{À]j·T˝Ÿ‡, πs|ü⁄ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ◊á{°á #ÛÓ’¬sàHé &Üø£ºsY ˝≤˝ŸøÏXÀsY ‘Ó*bÕs¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

™´sV◊d˝¡ |ms˙…‹[ ™´s≤ÔR∂©´s ªRΩxmsˆμy ..? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): G ORPQfl·\Æ™sV©y |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLjilgi[ @™´sNSaSáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáLiªy ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ÷d¡»¡L`i |ms˙…‹[ÕfiNRPV HμR∂V LRiWFy∏R∂VáV |msLi¿¡æªΩ[ BªRΩLRi xms©´sVıá¨dsı NRP÷¡zms ALRiV LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂.HμR∂V LSuÌy˚á @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáV ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BNRP |ms˙…‹[áV μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡Liμj∂. ÷d¡»¡L`iNRPV GNRPLigS HμR∂V LRiWFy∏R∂VáV |msLiøyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li À≥ÿ≠sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVÕ˝‹[ @á«¡≤T∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ øR¡™´sVVLRiV μ≥R∂LRiáV À≥ÿLkigS |msLRi≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μ≥R∂LRiáV |msLiøyáƩs[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂.|ms˙…‹[Õfi\|ms ˙xmsxqsVÚªRΩLi ÷d¡»¡L`iNRPV 5.10 LRiWFy∏R∂Vá ©´suÌy¨sı øR¡≠søR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡VgS |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i NRPLi|ms¨dsáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. C ©´suÌy¨sı xmsp≤R∂VËN][™yáLi¤…¡[ μ≥R∂LRi |msLiøyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsºΩ ©yáVgRiV Æ©sááN][™´sWLRiV μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡VªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ¿¡™´sLjiryLjigS gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`i Æ©sáՋ[ μ≥R∂LRi |msLi¿¡Liμj∂. «¡©´s™´sLji Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[Æ©s[ ™´sV◊d˝¡ lLi[»¡V |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤T∂©´s @LiVVμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™yLiVVμy

Æ™s[xqsVNRPVLiμj∂.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ÷d¡»¡L`i |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi LRiW.72.53\|msxqsáV DLiμj∂. N]¨sı ø][»˝¡ LRiW.73NRPV @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. Bxmso≤R∂V ™´sV◊d˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsæªΩ[ ÷d¡»¡L`i μ≥R∂LRi LRiW.79áNRPV ¬ø¡[LRiNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. gRiªRΩ |qs|mÌsLi ¡L`i Æ©sáՋ[ |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiW.3.14\|msxqsáV |msLi¿¡Liμj∂. xms©´sVıáª][ NRP÷¡zms ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV ©yáVgRiV LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRi |msLjigjiLiμj∂. gRiªRΩ ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV N]¨sı BLiμ≥R∂©´s xqsLixqÛsáV ÷d¡»¡L`iNRPV 75\|msxqsá ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRi |msLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©y N]¨sı LSxtÌsQ˚Õ˝‹[ Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ZNP[Li˙μR∂Li ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sV◊d˝¡ μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡æªΩ[ —¡Õ˝ÿ ™yxqsVá\|ms À≥ÿLkigS À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS μyμyxmso 5.5áORPQá ™yx§¶¶¶©yáV D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ 4.7áORPQá μj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©yáV DLi≤R∂gS,1.7áORPQáV ©yáVgRiV øR¡˙NSá ™yx§¶¶¶©yáV D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ 15 áORPQá NTPÕ‹[ ÷d¡»¡L˝RiNRPV \|msgS |ms˙…‹[Õfi @™´sV¯NSáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. μk∂¨sı  ¡…Ì”¡ —¡Õ˝ÿ ™yxqsVá\|ms LRiW.110 N][»˝¡NRPV\|msgS À≥ÿLRiLi |msLRigRi©´sVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ZNP[Li˙μR∂Li |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV |msLi¿¡Liμj∂.

eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î

dæ<äΔ+>± ñ+&Ü*: s¡y˚Twt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀj˚T y˚dü$˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&çì n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ Á>±eT |ü+#êj·Tr\T n~Ûø±s¡T\T dæ<äΔ+ ø±yê\ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ì m+|”&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ‹]– ìy˚~ø£\T n+<ä#˚j·÷\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+∫˙{Ï ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq nìï @sêŒ≥¢qT #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À áy√ض CÀ´‹, ÄsY&Éã÷¢´mdt @á yêX¯+kÕsTT, $$<Ûä Á>±eT |ü+#êj·Tr\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|<ä›ø£+#Ó˝À ìsêàD+ ≈£L*Ãy˚‘· uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì ô|<ä›ø£+#Ó˝À X¯óÁø£yês¡+ nÁø£eT ìsêàD≤ìï ≈£L*Ãy˚XÊs¡T. |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ ÄsY◊ uÛ≤düÿsY, uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ MÄs√« #Óqïj·T´, dæã“+~ düπs«HÓ+ãs¡T 63/2qT+∫ 63/25 es¡≈£îqï düú˝≤˝À¢ nÁø£eT+>± ìsêàD+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝À ñqï ô|<ä› ø£+#Ó düú˝≤˝À¢øÏ nÁø£eT+>± #√s¡ã&ç‘˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ÄsY◊ uÛ≤düÿsY yÓ\¢&ç+#ês¡T.

‘·|æŒb˛sTTq eTùV≤wt#ê+<é qøÏ© H√≥T¢ #·˝≤eTDÏ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): VüQùd‡ìÄ\+ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ze´øÏÔ ‘·|æŒ b˛sTTq dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT ≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ KãT‘·sêU≤Hê ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eTùV≤wt#ê+<é(54) >∑‘· HÓ\ 25 ‘·|æŒb˛j·÷&Éì ã+<ÛäTe⁄\T X¯ó Áø£yês¡+ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTùV≤wt#ê+<é Ä#·÷øÏ ‘Ó*dæq yês¡T á HÓ+ãs¡¢˝À.. 9490616 488, 9000646319 ‘Ó\TbÕ\ì ø√sês¡T.

#˚düTÔqï »+≥ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝À qøÏ© H√≥T¢ #·˝≤eTDÏ #˚dü÷Ô ne÷j·Tø£ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqï »+≥qT HêsYÔ CÀHé {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. e\¢ø£+{Ï sêE(36), #·˝≤¢ yÓ+ø£≥s¡eTDÏ (30) nH˚ <ä+|ü‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæ M] e<ä› qT+∫ 18\ø£å\ q>∑<äT, ¬s+&ÉT ã+&ç˝Ÿ‡ yÓ’{Ÿ ù||üs¡T¢, ø£\sY õsêø˘‡˝À ñqï yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢, eT÷&ÉT ôd˝Ÿbò˛Hé\ qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

yê´düs¡#·q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T uÒU≤‘·sY nÁø£eT+>± eT<ä´+ neTTà‘ôV’·T≤qï<äsêu≤<ée´øÏ, Ô n¬e÷]ÃsdüTº 9 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï (düTes¡íyês¡Ô): #êÁ‹Hêø£ b˛©dt ãVüQeT‘·T\ |ü+|æD° : m+áy√ uÀ&Édü#˚e|Tdüü{T|ü≤º´\\qTŒ˝Ÿì, õ˝≤¢e÷]à n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ #·s¡´\T ùdºwüHé |ü]~Û˝À nÁø£eT+>± ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· |ü+#êj·Tr\

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#êeTì m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ n‘Ó«*¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ª düe÷» ìsêàD+˝À eTVæ≤fi¯ bÕÁ‘·` Á|üC≤kÕ«eT´+˝À eTVæ≤fi¯ bÕÁ‘·μ nH˚ n+X¯+ô|’ yê´düs¡#·q b˛{° ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. Bì˝À 20 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TTì\T, 10 $<ë´]úqT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+<äT˝À Ç<ä›] ñbÕ<Ûë´j·TT˙\qT, eTs√ Ç<ä›] $<ë´]ΔqT\qT $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. >∑T+&Éb˛#·+|ü*¢ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]úqT\T düTø£q´, ns¡Ãq, y˚T&ÉÃ˝Ÿ u≤*ø£\ dü÷ÿ˝Ÿ, >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT˙\T CÀ´‹, <Ûäq\ø°åà $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À Ä<˚•+∫Hê Çø£ÿ&ç |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ˝…ø£ÿ#˚düTÔqï <ëK˝≤\T ø£ìŒ+#·&É˝Ò<äT. ì<ÛäT\ ø=s¡‘·qT |ü<˚ |ü<˚ #Ó|ü⁄‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\ô|’ <äèwæºô|{Ϻq dü+<äsꓤ\T ˝Òe⁄. Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT ˙{Ï düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡qï qeTàø£+ ø£*Z+#·&É+˝Ò<äT. y˚dü$øÏ eTT+<˚ Á|ü»\T <ëVü‰]Ô‘√ n\eT{ÏdüTÔ+fÒ e#˚à ¬s+&ÉT eT÷&ÉT e÷kÕ˝À¢ m˝≤+{Ï |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿyê˝Àqì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T •yês¡TÁ>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ düeTdü´\qT ìyê]+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT<ä´+ neTTà‘·Tqï yê]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ|ü⁄Œ¬>∑÷&É ÁbÕ+‘·+˝À ÁoHê<∏é >ö&é(28), |òü\ø˘qTe÷ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q m.sêE(21)\ Çfi¯¢ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± 360 $d”ÿ u≤{Ïfi¯¢qT, 26 ;s¡T u≤{Ïfi¯¢qT, q>∑<äT s¡÷.800\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 10, e÷]Ã, 2012

>=&Ée\≈£î y˚~ø£\T>± bÕغ\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ q>∑s¡yêdüT\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs |üø£ÿ nø±\ es¡¸+.. n+‘·˝ÀH˚ dü÷s¡T´&ç $X¯«s¡÷|ü+. mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î Hêï e&É<Óã“<äqT ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ç˝≤+≥|ü&ÉT o‘·\bÕ ˙j·T+ ‘√&ÉTfÒ e&É<Óã“ |üsês¡e⁄‘·T+~. m|ü&É÷ ‘êπ> ≈£L˝ŸÁ&ç+≈£î\ ≈£î+fÒ düVü≤+»+>± \_Û+#˚ |üfi¯¢s¡kÕ˝Ò e&É<äã“≈£î dü¬s’qeì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTπø dü÷s¡´ ‘ê|ü+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø=ã“] ˙fi¯ó¢. |ü⁄#·Ã

ø±j·T\T ‹+≥÷.. |üfi¯¢s¡kÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ m+&É qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<äT ø£*–düTÔ+~. $T]j·÷\T, k˛+|ü⁄, J\ø£Ás¡ zeT, >∑kÕ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢, q\¢ ‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê M{Ï uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Á<ëø£å |ü+&É¢ $Áø ñ|ü, |ü∫Ã$T]à , |üPBHê ñ|üjÓ÷–+∫ #˚ùd á p´dt <Ûäs¡ >±¢düT 8 qT+∫ £j·÷\T Á|üdüTÔ‘·+ CÀs¡T>± kÕ>∑‘·THêïsTT. M{Ï‘√bÕ≥T b˛wüø±\T m≈£îÿe>± 12 es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T eTõ®>∑, #·¬øÿs¡, Áø°+, #ÓÁØdt, ø£düºsY¶ ñ+&˚ |ü⁄#·Ãø±j·T. ‘·s¡÷“C≤ ø±j·T\T 10 qT+∫ 30 es¡≈£î <Ûäs¡ ñ+~. bÂ&ÉsY\qT ø£*|æ ‘·j·÷s¡T#˚ùd \d”‡, u≤<ä+ bÕ\T, Á|òüP{Ÿdü˝≤&é\T ≈£L&Ü e&É<Óã“≈£î s¡ø£åD ø£e#ê˝≤¢ |üì#˚kÕÔsTT. e&É<Óã“≈£î ˇ+{À¢ X¯øÏÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛≈£î+&Ü |ü⁄BHê p´dt ñ|üX¯eTq+

VüQcÕs¡T≈£î |ü⁄BHê p´dt..

Hê>∑]ø£‘· ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\ yê&Éø£+ m≈£îÿee⁄‘√+~. <ë<ë|ü⁄ <˚X¯ »HêuÛ≤˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ≈£î≥T+u≤\T Á|òæCŸ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡H˚ $wüj·T+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.Ç+{À¢ rdüT≈£îe#˚à ‹qTã+&Üsê\T, ≈£Ls¡>±j·T\T,#·\¢{Ï ˙{Ï ø√dü+ Á|òæCŸqT yê&ÉT‘ês¡T. nsTT‘˚ Á|òæCŸyê&Éø£+˝À ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\H˚ C≤Á>∑‘·Ô\T eT]Ãb˛ ‘·THêïs¡T. m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ø=+<äs¡T Á|òæCŸì+&Ü @y˚y√ ì+ù|düTÔ+{≤s¡T. n˝≤ ì+ù|yês¡T ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\H˚ $wüj·T+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{ÏùdÔ MT Á|òæCŸ bÕ&Ée≈£î+&Ü m≈£îÿe s√E\T ñ+≥T+~. Á|òæCŸ˝À ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T, ≈£Ls¡>±j·T\qT @e÷Á‘·+ U≤∞ ˝Ò≈£î+&Ü Ç]øÏ+∫ ô|≥º≈£L&É<äT. Á|òæCŸ˝À|ü\ >±* Á|üy˚•+#˚˝≤ ø=+‘· U≤∞>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. düTyêdüq edüTÔe\qT, |üP\qT Á|òæCŸ˝À ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï yêdüq ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± ø£esY˝À y˚dæ ô|{≤º*. ≈£Ls¡>±j·T\qT ø£&ç–q ‘·sê« ‘· |üP]Ô>± ‘·&ç Ä]b˛sTTq ‘·sê«‘·H˚ yê{Ïì Á|òæCŸ ˝À ô|{≤º*. ‘=&çyÓT\T rdæq $Ts¡|üø±j·T\qT m≈£îÿe s√E\T Á|òæCŸ˝À ñ+∫‘˚ n$ ≈£î[¢b˛‘êsTT. ø£qTø£ |ü∫à $T]Ãì ‘=&çeT\T rj·T≈£î+&Ü Á|òæCŸ˝À ñ+#·≈£L&É<äT. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T, bÕ\T, ô|s¡>∑T, s¡T_“q|æ+&ç ˝≤+{Ï$ ñ+∫q bÕÁ‘·\ MT<ä eT÷‘·ô|{≤º*. Ä≈£î ≈£Ls¡\qT y˚fi¯¢qT ø£‹Ô]+∫ ‘·&çb˛j˚T˝≤ u≤>± Äs¡u…{Ϻ ø£≥ºqT $&ÉBdæ bÕ*~∏Hé ø£esY˝À ô|{Ϻ Á|òæCŸ˝À ô|{≤º*. Ç˝≤ #˚j·T≈£î+fÒ Ä≈£î ≈£Ls¡\ y˚fi¯¢≈£î ø=+‘· eT{Ϻ πsqTe⁄\T ñ+{≤sTT. yê{Ïì ø£‹Ô]+#·≈£î+&Ü ô|≥º&É+ e\¢

Á|òæCŸ˝À eT{Ϻ ù|s¡T≈£î‘√+~. Ä eT{Ϻ˝À ∫qï ∫qï πsqTe⁄\T ñ+& É&É+ e\¢ Á|òæCŸ˝À|ü* u≤>±\≈£î n+≥Tø=ì b˛‘êsTT. B+‘√ Á|òæCŸ bÕ&Éj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n˝≤π> Ä≈£î≈£Ls¡\≈£î ñqï ˙{Ïì Äs¡u…≥º≈£î+&Ü Á|òæCŸ˝À ô|≥º&É+ e\¢ ≈£L*+>¥ XÊ‘·+ yÓTÆqdt &çÁ^˝À¢ ñ+&É&É+ e\¢ Ä≈£î≈£Ls¡\T ≈£î[¢b˛j˚T neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ Ä≈£î≈£Ls¡\qT bÕ*~∏Hé ø£esY˝ÀH˚ ô|{≤º*.ø=+<äs¡T bÕ\qT y˚&ç #˚dæq ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î b˛yê\H√,y˚πs Ç‘·s¡ |üqT\T #˚j·÷\H√ n>∑T&ÉTMT<ä n<˚ y˚&ç MT<ä bÕ\qT Á|òæCŸ˝À ô|&ÉT‘ês¡T. n˝≤ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT bÕ\T n~Ûø£ ≈£L*+>¥≈£î |ü–*b˛j˚T neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Á|òæCŸ ‘·\T|ü⁄\T#· m≈£îÿekÕs¡T¢ rdü÷Ôy˚dü÷Ô ñ+&É≥+ Á|òæCŸ &√s¡TqT m≈£îÿe düeTj·T+ ‘Ó]∫ ñ+&É≥+ eT+∫~ø±<äT. Á|òæCŸ˝À ◊düT>∑&ɶ\T ù|s¡Tø√≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. m≈£îÿe eT+<ä+>± ◊dt ù|s¡T≈£îqï≥¢sTT‘˚ yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ Ä|òt #˚dæ &ûbÕÁdæº+>¥ #˚j·÷*.ns¡{Ï |üfi¯¢qT Á|òæCŸ˝À ndü\T ô|≥º≈£L&É<äT. Á|òæCŸ ø£+&Óq‡sYMT<ä <äTeTTà ù|s¡Tø√≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔ+&Ü*. HÓ\≈£î ø£˙dü+ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ &ûÁbÕdtº #˚dæ,Á|òæCŸ ˝À|ü\≈£î X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ Á|òæCŸ ãj·T≥≈£î eTs¡ø£\T <äTeTTà˝Ò≈£î+&Ü ‘·T&Éyê*. Á|òæCŸ &√sY Vü‰´+&ç˝Ÿ≈£î ø£esYqT y˚j·÷*. Á|òæCŸ ˝À|ü\ ô|s¡T>∑T,ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T,MT>∑&É˝≤+{Ï$ ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT ˇ\ø£≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*.Á|òæCŸ˝À bÕ\T, ô|s¡T>∑T,e+{Ï$ ˇ*øÏ‘˚ <äTsê«düq @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤ bÕ\T,ô|s¡T>∑T e+{Ï$ ˇ*øÏ‘˚ yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ Ä|òt #˚dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. ø±e⁄q ô|’ dü÷#·q\T bÕ{Ïdü÷Ô MT Á|òæCŸqT $ìjÓ÷–kÕÔs¡T ø£<ë!

s√Es√E≈£L ≈£îÁs¡ø±s¡T˝À¢ Ä<ÛäTìøÏ b˛ø£&É\T $T‹MT]b˛‘·THêïsTT. ãsYÔ&˚, ñ<√´>∑+ e∫Ãq+<äT≈£î, $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔqï+<äT≈£î, $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£î |üãT“˝À¢ bÕغ\T #˚düT≈£î+≥Tqï yê] dü+K´ @s√Eø±s√E ô|s¡T>∑T‘√+~. »˝≤‡\ ù|s¡T‘√ eT+<äT ùd$+∫ |òüTs¡¸D\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ≈£îÁs¡ø±s¡T\ yÓ≥ø±s¡+ #˚wüº\T nø£ÿ&Éø£ÿ&É ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT.uÛÑj·T+‘√ |ü]¬>&ÉT‘·Tqï z ne÷àsTT.. yÓqø±\ |ü–*q ;s¡T d”kÕ qT rdüTø=ì ‘·qqT bı&Ée&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± eTs√ ne÷à sTT.. Ç+‘·˝ÀH˚ ãj·T≥ b˛©düT yê´Hé ôd’s¡Hé X¯ã›+ $ì|æ+#·&É+‘√.... n+‘·es¡≈£î ns¡T|ü⁄\T,πøø£\‘√ ñqï Vü‰\+‘ê ˇø£ÿ kÕ]>± ìX¯Ùã›+. Ç<˚<√ Vü‰s¡sY dæìe÷ ˝Àì uÛÑj·÷qø£ <äèX¯´+ $es¡D ø±<äT. á s√E˝À¢ ø=ìï ãsYÔ&˚ bÕغ\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á|ü<˚XÊ\˝À »]π> $wüj·T+. Ä<ÛäTìø£‘· eTTdüT>∑T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nVæ≤+kÕ #·s¡´\T Ç$. <˚X¯+˝Àì |ü\T Á|ü<Ûëq |üuŸ\T ≈£L&Ü Ç≥T e+{Ï yê{ÏøÏ y˚~ø£\T>± e÷s¡T‘·T+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. Ç+‘·≈£î eTT+<äT |ü⁄{Ϻqs√Eq bı<äT›qï ˝Ò∫ ‘·\ kÕïq+ #˚dæ <˚e⁄&çøÏ |üP»#˚dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T Äosê«<ä+ rdüT≈£îH˚yês¡T. ≈£î≥T+ã+‘√ >±ì, ùdïVæ≤‘·T\‘√>±˙, @<Ó’Hê Á|ü<˚XÊø√,dæìe÷ø√ yÓfi‚¢yês¡T. ø±˙ sêqTsêqT q>∑sê˝À¢ á |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. yÓuŸôd{À¢ ‘·eT≈£î ø±yê*‡q$ n˙ï &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îqïfÒ¢,bÕXÊÑ·´ dü+düèÿ‹ì ≈£L&Ü n+‘˚ y˚>∑+>± <Ûä]øÏ #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T H˚{Ï j·TTe‘·.q>∑sê˝À¢ <Ûäqe+‘·T\ |æ\¢\T M{ÏøÏ eTØ düT\uÛÑ+>± <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ä<ëj·T+ ô|s¡>∑&É+, <ëìøÏ ‘√&ÉT Ä<ÛäTìø£‘· nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+#·]düTÔ+&É+‘√ |üuŸ\T dü+düèÿ‹øÏ <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ |òüT≥q: Ç{°e\ Á_≥Hé˝À z |ü~ùV≤H˚fi¯¢ ne÷àsTT ‘·q Ç+{À¢ ãsYÔ&˚ bÕغì ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ »s¡T|ü⁄≈£î+~. <ëìì nù|+<äT≈£î Á_≥Hé b˛©düT\≈£î <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT+~. $wüj·T+ @+≥+fÒ ôdyê qTπs«yê nH˚ ne÷àsTT. CÀsê¶Hé ÁuÖHé nH˚ |ü~ùV≤H˚fi¯¢ |üøÏÿ+{Ï nu≤“sTT‘√ ø£*dæ bÕØºì »s¡T|ü⁄≈£î+~. ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E bÕغøÏ ù|òdtãTø˘˝Àì ùdïVæ≤‘·T\+<ä]ø° ÄVü‰«Hê\qT |ü+|æ+~. <ë+‘√ mø£ÿ&Óø£ÿ&ÉqT+#√ ù|òdtãTø˘ $TÁ‘·T\+‘ê <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ <ëø± _\_\eT+≥÷ yê[¢+{ÏøÏ e#êÃs¡T.

‘·T[¢+‘·\T, πø]+‘·\T, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕغ ø=~›ùd|ü{Ïπø eTT~] bÕø±q |ü&ç+~. |ü<ëï\Tπ>fi¯¢ |æ\¢\T ≈£L&Ü eT+<äT ‘êπ>XÊs¡T. ˇø£]ø=ø£s¡T b˛sê{≤\≈£î ~>±s¡T. πø≈£î\qT,kÕe÷q¢qT $düs¡&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛sê≥+ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ˇø£e÷àsTT ;s¡T d”kÕrdüTø=q eTs=ø£ ne÷àsTT ‘·\ MT<ä ø={Ϻ+~. Ç˝≤+{Ï bÕغ\≈£î Ç+{Ï >∑~ dü]b˛<äTø£<ë! ‘·|üŒ‘ê–q yÓTÆø£+˝À M~Û˝ÀøÏ e#êÃs¡+‘ê. e∫Ãq yês¡T }s¡T≈£î+{≤sê, M~Û M~Û+‘ê Ms¡+>∑+ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ »q+ Vü≤&É˝…‹Ôb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡T.∫es¡≈£î b˛©düT\T ˇø£ ôV≤*ø±|üºsY qT, b˛©dt ≈£îø£ÿ\qT yÓ+≥ rdüTø=∫à Ä|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT uÛÑ>∑ï+ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. á |òüTqø±s¡´+ ø√dü+ b˛©düT\≈£î |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT´+~.

eTq <˚X¯+˝À.... <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝Ò HÓ\ø=ì ñHêïsTT. eTT+u≤sTT, &Ûç©¢,ø√˝Ÿø£‘êÔ, #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T,‘·~‘·s¡ q>∑sê˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ‘·s¡#·÷ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT.sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·÷\T‘·÷ bÕغ\qT+∫ Ç+{ÏøÏ e#˚à ≈£îÁsêfi¯ó¢ ≈£L&Ü u≤>±H˚ ñHêïs¡T. q>∑sê˝À¢ j·TTe‘· |üuŸ\˝À »]π> HÓ’{Ÿ bÕغ\≈£î Vü‰»s¡e‘·÷ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T.sêÁ‹ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT, >∑+≥\ <ëø± |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ á s√düT˝À¢ z bòÕ´wüHé>± e÷]+~. y˚&ÉTø£˝À¢ <Ûä÷eTbÕq+, eT‘·TÔ bÕ˙j·÷\T ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. y˚&ÉTø£\T X¯è‹$T+#·q+‘· es¡≈£î n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äy˚T. ø±˙ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À >=&Ée\≈£î ~– bÕغì s¡kÕu≤dü>± #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.Äq+<ëìø° ˇø£ Vü≤<äT› ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. |ü⁄{Ϻq s√EqT Á>±+&é>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. ø±˙ eTq+ @ dü+‘√cÕìï ø√s¡T≈£î+≥THêïeTqï<˚ Çø£ÿ&ç

$wüj·T+.m˝≤+{Ï Äq+<ëìï ø√s¡T≈£î+≥THêï+ nqï<˚ Çø£ÿ&ç Á|üX¯ï.|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT ÄVü‰¢<äø£s¡+>±, Á|üXÊ+‘·+>±, Vü≤j·T>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\ì j·TTe‹j·TTe≈£î\T >∑eTì+#ê*.mqï{Ïø° >∑Ts¡TÔ+&˚ s√E>± y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î j·TTer,j·TTe≈£î\T Á|üj·T‹ï+#ê*.

k˛j·÷‘√ Äs√>∑´+ eTìwæ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢˝À s√E s√E≈£L mH√ï #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. Äs√>∑´+>± J$+#˚+<äT≈£î nqTdü]+#ê *‡q |ü<äΔ‘·T\T Áø£eT+>± e÷]b˛‘·THêïsTT.ì$Twü+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T>± Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T j·÷+ Á‹ø£ Jeq+˝À düeTj·÷ìøÏ ÄVü‰s¡+ rdüTø√˝Òø£ m+‘√ eT+~ yê´<Ûä\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄVü‰sêì ≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~.eTTK´+>± k˛j·÷, <ëì ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ÄVü‰s¡+˝À #˚s¡TÃø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´+. ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À dü¬s’q Áb˛{°qT¢ ˝Òø£ #ê˝≤ eT+~ ñ<äs¡ dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤+{Ï yês¡T k˛j·÷qT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ ø=+‘· es¡≈£î ‘·–Z+#·Tø√e#·Ãì ÄVü‰s¡ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± á ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚ |æ\¢˝À¢ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ bÕ≥T, ãs¡Te⁄, m‘·TÔ, C≤„|üø£X¯øÏÔøÏ dü+ã+~Û+∫q n_Ûeè~Δ˝À yÓTs¡T>∑T<ä\ ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T. ø±*¸j·T+, yÓT–ïwæj·T+ø£, bòÕdüŒs¡dt\T n~Ûø£+>± ñqï k˛j·÷ ÄVü≤s¡+ <ä+‘ê\≈£î >∑{Ϻ s¡ø£åD ÇdüTÔ+~. k˛j·÷˝À ñ+&˚ ;{≤¬øs√{ÏHé πs Nø£{düVü‰ |ü\T ø£+{Ï »ãT´\T sê≈£î+&Ü ìyê]düTÔ+~.nø±\ eè<ëΔ|ü´ \ø£åD≤\T sê≈£î+&Ü ìyê]+#·&É+˝À k˛j·÷ bÕÁ‘· #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆ+~. #·sêàìï eTè<äTe⁄>± ñ+#·T‘·T+~. Bì˝À ◊s¡Hé,ø±*¸j·T+, n~Ûø£+>± ñqï+<äTq >∑]“D° Ád”Ô\≈£î, bÕ*#˚à ‘·\T¢\≈£î >=|üŒ es¡+>± #Ó|ü⁄Œ ø=+ {≤s¡T.yÓTH√bÕCŸ düeT dü´\T, ‘·<ë«sê ø£*π> meTTø£\ ã\V”≤q‘·\q qT+∫ k˛j·÷ ñ|üX¯eTq+ ø£*ZdüTÔ+~. Bì˝À ñqï j·÷dæ&ÉT¢ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡DqT Áø£eTã<äΔ+ #˚kÕÔsTT. Ç+<äT˝À |”#·T|ü<ës¡ú+ ã¢&é wüß>∑sYqT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘·T+~.ì‘·´+ 25 Á>±eTT\ k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ e\¢ |ü\Ts¡ø±\ ø±q‡s¡T¢, Ç‘·s¡ yÓTT+&ç yê´<ÛäT\ qT+∫ düeTs¡úyÓTÆq s¡ø£åD bı+ <äe#·TÃ. Ç~ ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ‘·–Z+∫ >∑T+&Ób˛≥T Á|üe÷<ëìï ìyê] düTÔ+~.k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ Ábıùdº{Ÿ ø±´q‡sY e+{Ï eT÷Á‘· dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\qT n]ø£&ÉT‘·T+~. Áø°&Üø±s¡T\≈£î k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ ã\es¡Δø£+>± eì#˚düTÔ+~.

$T>∑‘ê |ü|ü⁄Œ <ÛëHê´\‘√ b˛*ùdÔ eT÷&ÉT ¬s≥T¢ n~Ûø£+>± Áb˛{°Hé \uÛÑ´eT e⁄‘·T+~. nsTT<äT ©≥s¡¢ bÕ\˝À ˝Ò<ë øÏ˝À e÷+dü+˝À ˝Ò<ë 24 >∑T&É¢˝À ~]πø Áb˛{°Hé πøe\+ 250 Á>±eTT\ k˛j·÷˝À \_ÛdüTÔ+~. k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·TÔ˝…’q k˛j·÷ ô|¢ø˘‡, k˛j·÷ Á>±qT´e˝Ÿ,k˛j·÷ #·T+ø˘‡, k˛j·÷$T˝Ÿÿ, ù|¢esY $T˝Ÿÿ, k˛j·÷ ;Hé‡, k˛j·÷ M{≤\T, e÷¬sÿ{À¢ \_ÛkÕÔsTT. Çe˙ï e÷¬sÿ{Ÿ˝À kÕe÷q´ e÷qe⁄ìøÏ n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝ÀH˚ <=s¡T≈£î‘êsTT. k˛j·÷ô|¢ø˘‡‘√j·T ø±´uÒJ ≈£Ls¡˝≤>± ø±˙, Vü≤˝≤«, düyÓ÷kÕ, #·bÕr\‘√ yê&˚ ≈£îsêà e+{Ï$ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. m˝≤+{Ï bòÕ´{Ÿ,ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ˝Òì á k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ e\¢ meTTø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\T sêe⁄. &Éj·÷u…{Ïdt s√>∑T\≈£î Ç~ eT+∫ ÄVü‰s¡+ nì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ≈£L&Ü dü÷∫düTÔHêïs¡T. s√p 25 Á>±eTT\ #=|ü⁄Œq ‹+fÒ eT+∫ Áb˛{°Hé\T X¯ØsêìøÏ \_ÛkÕÔsTT. k˛j·÷;Hé Vü‰s√àHé dü+ã+~Û‘· ø±´q‡sYqT ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. Ç‘·s¡Á‘ê yê´<ÛäT\qT ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝À ñ+#˚ \ø£åD+ M{ÏøÏ ñqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûäø£q˝À¢ ‘˚*+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

9.00, •yêì (~˝ŸdüTUŸq>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Áos¡eTD (n+ãsYù|≥) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, \ø°Îø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Áo\ø°Î (ø£s¡àDY|òü÷{Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, düTπswt (d”‘ê|òü˝ŸeT+&ç) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, $wüßí (eqdüú*|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü«|üï (ø±fÒ<ëHé) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, kÕsTT|üP» (dü÷sês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê|òüTy˚+Á<ä (eT˝≤ÿCŸ–]) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, s¡TøÏàDÏ (|ü{≤Hé#Ós¡T) @ø£Ms¡.. 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ø£èwüídæìe÷ (Hê>±s¡+) dü|üÔ–]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ükÕ<é‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôdH˚¸wüHé ÇH√‡$Tïj·÷ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.15, 7.15, 10.30, ◊Hêø˘‡ (U…’s¡‘êu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.40, 4.00, 9.50, dæ˙e÷ø˘‡ 11.00, 7.15, |æ.M.ÄsY, dæìe÷ 11.30, 5.20, 10ø±¢dt˝À.. _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 10.30, 4.15, 7.00, ñcÕeTj·T÷]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dæìbÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.15, 1.10, 4.10, 7.00, 10.00, n+»* (dæøÏ+Á<ëu≤<é) 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, XÊ*ì (~˝ŸdüTUŸq>∑sY) 11.15, 2.15,

6.15, 9.15, $»j·T\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡`70 (m˝Ÿ._.q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, düT<Ûä`70, XÊ*ã+&É 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁokÕsTTsêyéT (eT˝≤ÿCŸ–]) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, $CÒ‘· (uÀs¡ã+&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ^‘Y (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, X¯•ø£fi¯ (eT÷kÕù|{Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, XÊs¡<ë (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»´\ø°Î (ñ|üŒ˝Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, cÕ (ôV≤#Ym+{°) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo<˚$ (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, dü+‘√wt (ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁuÛÑeTsê+ã`70 (≈£Lø£{Ÿ|ü*¢) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

eT*¢>±&ÉT.. dü+<Ûä´`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVü≤˝Ÿ‡) 4.40, |æ.M.ÄsY dæìe÷ 1.15, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 1.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.10, 1.00, 4.00, {Ïy√* 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~ÛjÓ÷≥sY‡ 11.00, 2.00, dü«|üï`70 (n_&é‡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, eT*¢ø±s¡T®q (≈£Lø£{Ÿ|ü*¢) 11.00, 2.00, 6.00,

eTVü‰\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (ø=‘·Ôù|{Ÿ) 12.15, 3.15, 7.15, 10.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.30 m.myéT Esêdæø˘ B«|ü+.. <˚$`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑+>±`70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ+ø£≥kÕsTT`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, nHê>∑]ø£+.. z&çj·THé ø±+ô|ºø˘‡ 6.00, 9.00, yÓ+ø£≥s¡eTD yÓT>±ô|¢¬ø‡ (ø±N>∑÷&É) 11.30, 2.30, 6.00, 9.15, sêCÒwt`70 (dæøÏ+Á<ëu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôwôV≤HécÕ (ôV≤#Ym+{Ï ∫+‘·˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, eTVü‰\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (ø=‘·Ôù|≥) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, yÓTÁ{À`70 (ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡) 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, dü+^‘·`70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Á|æj·T (eT˝Ò¢|ü*¢) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, sêyéT`70 (˝≤˝≤ù|{Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00

Çwtÿ.. XÊ+‹`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ø√D≤sYÿ (~˝ŸdüTUŸq>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, ns¡T®Hé (≈£Lø£{Ÿ|ü*¢) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15,, ÁosêeTT\T (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü‘·´+ (nMTsYù|≥) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, áX¯«sY (n‘êÔ|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ¬>˝≤ø°‡ ({À©#ÍøÏ)11.00, 2.00, 6.00,

9.00, Hêπ>+Á<ä (ø£s¡àHé|òü÷{Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, yÓ’»j·T+‹ (Hê#ês¡+) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, CÀ´‹ (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, düTwüà (eqdüú*|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, ÁoÁøÏwüí ∫Á‘·eT+~sY (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, s¡+>∑ (J&çyÓT≥¢) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, kÕsTTs¡+>∑ ($Tj·÷|üPsY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, \ø°Î (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ÁoÁù|yéT (‘·T≈£îÿ>∑÷&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dü÷|üsY (u≤˝≤|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôd˝…ø˘º (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.15, 1.10, 4.10, 7.10 _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 10.10, 1.05, 4.10, 7.15

X¯ìyês¡+ 10, e÷]à 2012 _õHÓdte÷Hé.. düT<äs¡ÙHé`35 11.15, 2.15, 6.00, 9.15, yÓT>± 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Ä+{° uÛÑ˝Ò>∑T+~sê.. ‘ês¡ø£sêeT`70 12.30, 3.30, 6.30, 9.30, \yé#˚ùdÔ..

$»j·T\ø°Î`70 (eTùV≤X¯«s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, u≤&û>±sY¶.. z&çj·THé ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15 Væ≤+B Esêdæø˘ B«|ü+.. ≈£îe÷sY`70 1.30, 4.00, 7.15, 10.15, >√¢] dæìe÷ 12.30, 3.30, 6.30, 9.30, ÁosêeT`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, wüe÷`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, |üP\s¡+>∑&ÉT.. \+&ÉHé bÕ]dt q÷´j·÷sYÿ.. Á|üXÊ+‘Y 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, •ebÕs¡«‹ dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 1.20 |æ.myéT. _>¥ dæìe÷dt (≈£Lø£{Ÿ|ü*¢) 11.15, 2.15, 6.00, 9.00, dü+|üPs¡í (nMTsYù|≥) 1.45, 7.45 (≈£Lø£{Ÿ|ü*¢) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Ç+Á<ä (ø£s¡àHé|òü÷{Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Áo<˚$ (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, >√≈£î˝Ÿ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, •eX¯øÏÔ (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áoìyêdü (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, uÛÑT»+>∑ (J&çyÓT≥¢) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑DÒwt (X¯+cÕã<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, •es¡+»ì (ÇkÕï|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, »>∑<ë+ã (|òüTfÒÿdüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 2.00, 9.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 7.10, CÀ&û ÁuÒø£sY‡.. 10.10, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 10.00 Áos¡eTD`35 (n+ãsYù|≥) 11.00, 2.00, 6.00, ì|ü⁄Œ.. 9.00, $eT˝Ÿ`70 (u≤˝≤q>∑sY) 12.00, 3.00, z&çj·THé &û\ø˘‡ (ÄsY.{Ï.dæ Áø±dt s√&é‡) 11.15, 6.30, 9.30, 2.15, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì (~˝ŸdüTUŸq>∑sY) |òüTÀdtº¬s’&ÉsY`2.. 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ÁokÕsTTsê» (eTTw”sêu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑©>∑© #√sY ôV’≤.. sêeTø£èwüí –¢≥]{° 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘˚πsHê˝Ÿ \yé¨>∑j·÷.. dæìbÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.00 |æ.myéT n–ï|ü<∏é.. |ü<ëàe‹ dæ˙ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30 <ä &Éغ |æø£ÃsY |ü<ëàe‹ dæ˙ô|¢ø˘‡ 6.00, 9.15 Ç+^¢wüß <ä &Ó$˝Ÿ ÇHéôd’&é.. _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 10.20 \yé ô|òsTT\÷´sY.. ÁoeTj·T÷]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓ+ø£{≤Á~`70 (~˝ŸdüTUŸq>∑sY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, #·+Á<äø£fi¯`70 (eT÷kÕù|{Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 6.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 6.45, 9.45, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|≥) 10.40, 4.20, 10.15, $X¯«Hê<∏é`70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45,


X¯ìyês¡+ 10, e÷]à 2012

26qT+∫ ^‘·+˝À @s√Hê{Ïø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥ô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8 (düTes¡íyês¡Ô): ^‘·+ $X¯«$<ë´\j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é ÁbÕ+>∑D+˝À áHÓ\ 26,27 ‘˚B˝À¢ @s√Hê{Ïø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥˝À q÷‘·q b˛ø£&É\T n+X¯+ô|’ C≤rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ø±´+|üdt &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY d”.ôV≤#Y.dü+»jYT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $e÷Hê\ uÛÑÁ<ä‘·˝À e÷qe⁄\ bÕÁ‘·ô|’ $X‚¢wüD, ˝ÀbÕ\qT >∑T]Ô+∫ ìyês¡D e÷sêZ\qT dü÷∫+#·&É+, ìs¡«Vü≤D˝À Ä<ÛäTìø£ |ü]C≤„q+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ á dü<ädüT‡˝À Á|üdü+>±\T ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. $e÷q uÛÑÁ<ä‘·, @s√ &Ó’q$Tø˘‡, @$j·÷ìø˘‡, $e÷Hê\ ìsê«Vü≤D e+{Ï n+XÊ\ô|’ |ü]XÀ<ÛäHê |üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î sêsTTr‘√ b˛{° |üØø£å˝À •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t‡, dæ$˝Ÿ‡ e+{Ï b˛{° |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î sêsTTr‘√ •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ dæ$˝Ÿ düØ«ôddt nø±&ÉMT &Ó’¬sø£ºs¡T¢ $»j·TkÕs¡~Û, düTu≤“sêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. Äغd” Áø±dts√&ÉT¶ düMT|ü+˝Àì #Ó’Hê ãC≤s¡T m<äTs¡T>± á nø±&ÉMTì HÓ\ø=*Œq≥T¢ $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À düTBs¡È nqTuÛÑe+ ñqï n<Ûë´|ü≈£î\‘√ •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. $esê\≈£î bò˛Hé: 89776 86208.

πs|ü⁄ ñ‘·Ôsê~ eTsƒ¡+˝À j·T‹Á‘·j·TT\ Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ *+>∑+|ü*¢˝Àì ñ‘·Ôsê~ eTsƒ¡+˝À j·T‹Á‘·j·TT\ Äsê<ÛäH√‘·‡yê\qT á HÓ\ 11q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTsƒ¡+ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] |ü>∑&Ü\ »j·Trsêú#ês¡´ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yê´düsêE\T, yê~ sê»kÕ«eTT\T, dü‘·´uÀ<Ûä rs¡Tú\≈£î |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, s¡<∏√‘·‡e+, dü«s¡íø£e#·<ÛäsêD, |ü\¢ø° ùde e+{Ï$ ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì Äsê<ÛäH√‘·‡yê\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT |”d”d” md”‡ôd˝Ÿ sêÁwüº düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): |”d”d” md”‡ôd˝Ÿ sêÁwüº kÕúsTT $düèÔ‘· düe÷y˚X¯+ ás√E >±+BÛuÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ md”‡ ôd˝Ÿ $uÛ≤>∑+ #ÛÓ’¬sàHé m.ø£èwüí ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ dü<ädüT‡≈£î |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsê j·TD eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”‡ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q sêÁwüº ø±´_HÓ{Ÿ˝À q÷‘·q+>± eT+Á‹ |ü<äe⁄\T bı+~q yê]ì düHêàìkÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY,ø±s=Œπs≥s¡T¢ Vü‰»s¡Tø±yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

13qT+∫ zj·T÷ m+;@ ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝Àì nqTã+<Ûä ø£fi≤XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï m+;@(¬s>∑T´\sY) $<ë´s¡Tú\ yÓTT<ä{Ï ôd$TdüºsY ÁbÕøϺø£˝Ÿ (◊{° ˝≤´uŸ) |üØø£å\T áHÓ\ 13 qT+∫ 22 es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì zj·T÷ |üØø£å\ ìj·T+Á‘·D≤~Ûø±] Ábıô|òdüsY _ø£åeTj·T´, n<äq|ü⁄ ø£+Á{À\sY &Üø£ºsY sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\≈£î dü+ã+~Û+∫q ‘˚B\T, düeTj·T+ dü+ã+~Û‘· ø£fi≤XÊ\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷ yÓuŸôd’{Ÿ˝À ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

26˝À>± ;;@ |üØø£å |ò”E #Ó*¢+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝Àì ;;@ ø√s¡T‡ $<ë´s¡Tú\T (¬s>∑T´\sY) yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ yê]¸ø£ |üØø£å |ò”EqT áHÓ\ 26˝À>± #Ó*¢+#ê\ì zj·T÷ |üØø£å\ n<äq|ü⁄ ìj·T+Á‘·D≤~Ûø±] &Üø£ºsY sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.100 n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ @Á|æ˝Ÿ 2 es¡≈£î #Ó*¢+#·e#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

16q ;d” eTVü‰>∑s¡®q ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ;d”\≈£î »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q nìï s¡+>±\˝À¢ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ;d” dü+|òüTs¡¸D dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À 16q s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ;d” eTVü‰>∑s¡®q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T, sêÁwüº ;d” dü+|òüTs¡¸D dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT N|ü⁄s¡T eT˝Ò¢wt j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´q>∑sY˝Àì ;d” uÛÑeHé˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü<ädüT‡≈£î n‹~∏>± ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´, eTTK´ n‹~∏>± |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄, ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.øÏwüHé¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’.»>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰>∑s¡®q˝À ;d”\+<äs¡T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#·ì bÕ¢+≥¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* X‚]*+>∑+|ü*¢, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ø=+<äs¡T bÕ´πøõ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY yê´bÕs¡+‘√ Á|ü»\qT nHês√>∑´+bÕ\T #˚düTÔHêïs¡T. ÇcÕºsê»´+>± j·T÷ì≥¢ @sêŒ≥T #˚dæ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü Hêdæs¡ø£+ ˙{Ï düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. á $<Ûä+>± düs¡|òüs¡ nsTTq ˙s¡TqT ø=qT>√\T #˚dæq eT÷&ÉT,Hê\T>∑T s√E\πø yê{Ï˝À |ü⁄s¡T>∑T\T Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘·THêïsTT. ø=ìï

j·T÷ì≥T¢ yê{Ï @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nedüs¡yÓTÆq nqTeT‘·T\T ≈£L&Ü bı+<ä&É+˝Ò<äT. m≥Te+{Ï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï $ìjÓ÷–+# ·≈£î+&ÜH˚ bÕ´πøõ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sYqT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Ä*+&çj·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ m+bÕ¢sTTdt ø±\˙˝À ñ+≥Tqï •esêeTø£èwüí, X‚wü≈£îe÷] á nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. Ç<˚ ø±\˙˝À¢ ñ+≥Tqï nì˝Ÿ øÏsêD≤cÕ|ü⁄˝À l #·Áø£ nø±« bÕ´πøõ

Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY nì eTTÁ~+∫ ñqï 20 ©≥s¡¢ yê≥sY ø±´HéqT ø=Hêïs¡T. ø±>± Ä ˙{Ïì yê&É{≤ìøÏ #·÷&É>± ø±´Hé n&ÉT>∑T uÛ≤>∑+˝À |ü⁄s¡T>∑T\T ø£ì|æ+#êsTT. yê{Ïì #·÷&É≈£î+&Ü yê&ç ñ+fÒ ‘êeTT nHês√>∑´+ uÛ≤]q |ü&˚yês¡eTì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $<Ûä+>± HêD´‘·, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ˙{Ïì $Áø£sTT+#˚ yê]ô|’ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

d”ÄsY bòÂ+&˚wüHé˝À |òüTq+>± eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À >∑èVæ≤DÏ Ä‘·àVü≤‘·´

$Tj·÷|üPsY, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY, bÕs¡¢yÓT+≥T˝À eTVæ≤fi¯\ ]»πs«wüHé _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ ø√dü+ j·T÷|”@, m˙¶@ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì sêÁwüº eTVæ≤fi≤ düe÷K´ ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T &Üø£ºsY ¬ø.s¡õì ø√sês¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡e+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì d”ÄsY bòÂ+&˚wüHé˝À Ä düe÷K´ *+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düyÓTÆø£´ eT+&É\ n<Ûä´≈£åîsê\T Hê>∑uÀsTTq ôV’≤e÷e‹ n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+

»]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yêeT|üø£å bÕغ\T eTVæ≤fi¯ ]»πs«wüHé _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± ñ<ä´e÷\T, b˛sê{≤\T »s¡T|ü⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>wt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. n~Ûø£ <Ûäs¡\ e\¢H˚ Ç{°e\ »]–q 5 sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt z≥$T bÕ˝…’+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡eTqeTà, düs¡fi¯, düs¡fi≤<˚$, yÓ+ø£≥s¡eTqeTà, sê<Ûä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eØZø£s¡D @sêŒ≥Tô|’ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#ê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) :md”‡ eØZs¡D @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#ê\ì me÷à]Œmdt y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘êeTT #˚|ü{Ϻq Bø£å\T 13e s√E≈£î #˚]Hê πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#·ø£b˛ e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. eØZø£s¡D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î Bø£å\T $s¡$T+#˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eØZø£s¡D $wüj·T+˝À ‘·–q ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£b˛‘˚ e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ eTT+<äT eØZø£s¡D

Á|üÁøÏj·T #˚|ü&ÉT‘êeTì Ç∫Ãq Vü‰MT\T >±*ø=~˝≤s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› #˚|ü{Ϻq X¯óÁø£yês¡+ Bø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ã+&Ée÷<ës¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ã+&Ée÷<ësêìøÏ #Ó+~q @. <ëdüT, yÓ+ø£fÒwt, •e, ñù|+<äsY, yÓ’. sêE\T Bø£å˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. me÷à]Œmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Ä<Ûä«s¡´+˝À eØZø£s¡D kÕ<Ûäq ñ<ä´eT+˝À n\Tô|s¡T>∑≈£î+&Ü ñ<ä´$TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ eT+&É\ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T C….•e≈£îe÷sY, ÄsY.sêE, yÓ’.j·÷<äj·T´, ¬ø. ns¡TDY≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑∫ÃuÖ*, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À z >∑èVæ≤DÏ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. b˛©düT\ $esê\ Á|üø±s¡+ <˚eø=+&É≈£î #Ó+~q \*‘·(20) 4 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡$ ‘√ $yêVü≤+ »]–+~. ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Áã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ ø√dü+ q>∑sêìøÏ e\dü e#êÃs¡T. M]øÏ ˇø£ ø=&ÉT≈£î, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ñHêï s¡T. s¡$ Á&Ó’esY>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ ¨© |ü+&ÉT>∑ s√E uÛÑs¡ÔqT &ÉãT“\T n&ÉT>∑>± Çe«ø£b˛e&É+‘√ \*‘· me«s¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À ñ] y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+ ~. düe÷#êsêìï n+<äT≈£îqï e÷<ë|üPsY b˛©düT\T |òüT≥Hê düú*øÏ #˚s¡Tø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

>∑Ts¡TeT÷]Ô q>∑sY˝À ≈£Lq lìyêdt>ö&é bÕ<äj·÷Á‘·

eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[πø~ kÕs¡÷.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ y˚dü$ Äs¡+uÛÑ+‘√H˚ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï ø£cÕº\qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+∫ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ì<ÛäT\T kÕ~Û+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[ø£\ s¡÷|üø£\Œq≈£î Ç+ø±‘Ós¡rj·T˝Ò<äT. #Ó+–#·s¡¢ Á>±eT+ ˝Àì Á|ü»\T H˚{ÏøÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç eTqT>∑&É kÕ–düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡øÏå‘· ˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝Ò<äT. y˚T&ç|ü*¢øÏ

n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T ñHêï yês¡+ s√E\ø√kÕ] düs¡|òüsê #˚ùd ˙fi¯ó¢ 15 s√E\ø√kÕ] ÇdüTÔHêïs¡T. eT÷d” |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·yÓTÆq |üs¡«‘ê|üPs Y˝Àq÷ n<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=ì ñ+~. |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~ú n~Ûø±] ø±s¡D+>± ø=+‘·es¡≈£î u≤>±H˚ ñHêï Á>±eT+˝Àì |ü\Tø±\˙\≈£î ˙s¡+~+#˚≈£î z e´ekÕj·T u≤$ì <ä‘·Ô‘· rdüTø=ì düs¡|òüsê≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔ Hêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ì<ÛäT\ ø=s¡‘·qT kÕ≈£î>± #·÷|æ+∫ Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+#·&É˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

>=+‘Ó+&ÉT‘·THêï |ü≥º<äT Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£+≥÷ ˝Ò<äT, •yês¡TÁ>±e÷\ <ëVü‰]Ôì |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\≈£î ÁX¯<ä›˝Ò<äT.. ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î ne>±Vü≤q˝Ò<äT uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ •yês¡TÁ>±e÷˝À¢ Á|ü»\T ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. @Á>±eT+˝À #·÷dæHê ˙{Ï øå±eT+ ø£ìŒdüTÔ+~. y˚dü$ m+&É\T eTT<äTs¡ø£eTT+<˚ ˙{Ï ø√dü+ Á|ü»\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. •yês¡TÁ>±e÷˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\eT{≤º\T |üP]Ô kÕúsTT˝À |ü&çb˛e&É+‘√ Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ y˚dü$øÏ eTT+<äT y˚dü$ ˙{Ï m<ä›&ç Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+∫ ì<ÛäT\T kÕ~Û+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ìÁ<ëedüú˝À ≈£Lq]\T¢‘·THêïs¡T. |òü*‘·+>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\T ª˙fi¯¢μø√dü+ yÓ+|üsê¢&ÉT‘·THêïs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT+ $TqVü‰ |òæsê®~>∑÷&É,y˚T&ç|ü*¢ ,|üs¡«‘ê|üPsY, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À ñHêïsTT. |òæsê®~>∑÷&É Á>±e÷ìøÏ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤_Ûeè~ú n~Ûø±] <˚edüVü‰j·T+, |üs¡«‘ê|üPs YÁ>±e÷ìøÏ eT+&É\ Á>±MTD $düÔs¡D≤~Ûø±] q]‡+>¥sêe⁄, y˚T&ç|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY _Ûø£å|ü‹Hêj·Tø˘, #Ó+–#·s¡¢ Á>±e÷ìøÏ eT+&É\ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\+‘ê ª <ä+&ûμ>± ñHêï Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï ø=s¡‘·\T n|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä˝…’ Á|ü»\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. ˙{Ï m<ä›&ç ø±s¡D+>± Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >∑Ts¡TeT÷]Ôq>∑sY˝À ≈£Lq ø£èwüí>ö&é, ≈£Lq eTVü‰\ø°åà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº #Ó’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î Hêïs¡T. eTTK´+>± >∑‘·+˝À 10\ø£å \ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]àdüTÔqï n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ø£\«sYº kÕ¢uŸ |üqT\T eT<Ûä´˝À Ä|æy˚j·T&É+ ‘√ n~ø±düÔ ≈£L*b˛sTT+<äì lì yêdt>ö&é <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. B+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ lìyêdt>ö&é düŒ+~+∫ á düeT dü´\qT myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »j·T sê+, z+ø±sY, •e, yÓ÷Vü≤Hé ˝≤˝Ÿ, Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

11q n+‘·sê®rj·T #·e÷sY düy˚Tàfi¯q+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): xqsLiª][bPL][™´sVfl”· gRiVLRiV LRi≠sμy£qs“¡ ™´sVx§¶¶¶LS«fi 635 ™´s «¡©´s¯μj∂©Ø[ªRΩ= xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s CÆ©sá 11©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V øR¡™´sWL`i xqsÆ™s[V¯Œœ¡©y¨sı FsÕfi ’¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ æªΩ÷¡FyLRiV. A©yÆ≤∂[ @fl·gSLji©´s ™´sLÊSáV xms≤R∂VªRΩV©´sı

Àÿμ≥R∂áV, ™y…”¡ ¨s™yLRifl· N][xqsLi FsLiª][ NRPXztsQ¬ø¡[zqs©´s ™´sVx§¶¶¶©´sVÀ≥ÿ™´so≤R∂V LRi≠sμy£qs“¡ @¨s @©yıLRiV. NRPVá ≠s™´sORPQªRΩ¤Õ¡[¨s xqs™´sW«¡ ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi NRPXztsQ¬ø¡[zqs©´s ¡VVztsQxmsoLigRi™´so≤R∂V @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi FsÕfi.’¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[ aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs™´sW«¡LiÕ‹[ @Li»¡ LS¨s ªRΩ©´sLi ry™´sW—¡NRP LRiVgRi¯ªRΩáV, @xqsÚQXaRP˘ªRΩ

X¯ìyês¡+ 10, e÷]à 2012

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À eTT+<äT+{≤

¨s™yLRifl·N][xqsLi A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ @Æ™sWxmnsV\Æ™sV©´s μR∂©yıLRiV. 11©´s DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ C xqsÆ™s[V¯Œœ¡ ©´sLiÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsLiμR∂L][ ™´sVx§¶¶¶©´sV Àÿ™´soáV, •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s A∏R∂V©´s @≤R∂VgRiV «ÿ≤R∂Õ˝‹[ ©´s≤R∂™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À m\¢|ü⁄Œ&É÷ eTT+<äT+{≤qì myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì |ü<ëàq>∑sY ù|òCŸ`1˝À düTe÷s¡T 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î kÕúìø£ ø±s√Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ uÛÑ÷$T|üP» #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äX¯\yê]>± n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ #·≥º |üs¡+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s√Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Héq Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü<ëàq>∑sY ù|òCŸ `1˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T #ê˝≤ es¡≈£î |üP]Ô #˚XÊeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä+<√ fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯ dü+düèÿ‹, sêE>ö&é, j·÷<ä–], s¡eT´≈£îe÷], yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, *+>∑+j·÷<äyé, dü‹Ô¬s&ç¶, kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT >ös¡$+#·&É+‘√bÕ≥T ≈£îe÷sY, eTT‘ê´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT r]à ~<ë›*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. $ø±s¡u≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé X¯XÊ+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫ e´øÏÔ‘·«+, Áø£eT•ø£åD ñqï eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sYqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì $<ë´s¡Tú\T m<ä>±\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ |ü]–, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô ): _m&é Á|ü‹ $<ë´]ú 2 y˚\T, 4 y˚\T Çyê«* $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T düe÷» s¡T>∑à‘·\qT ˝Òø£b˛‘Ó Vü‰»sY XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± y˚kÕÔ+ nì bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. yê]¸ø£ ìy˚~ø£qT &Ó’{Ÿ _m&é $<Ûë´s¡Tú\qT |ü{Ϻ |”&çdüTÔHêïs¡ì m_$|æ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ d””{°¬s&ç¶ düeT]Œ+#ês¡T. qs¡dæ+Vü≤ u≤>¥ ø£ì«qsY eTùV≤wt, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T düTπs+<äsY\T Äs√|æ+ n+‘·≈£î eTT+<äT eT+Á‹ sêJyéq>∑sY ø±\˙ #ês¡T. $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À {Ï∫+>¥ ø√dü+ _m&é $<Ûë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓ[fl düMTbÕq ø£dü÷“s¡“ >±+BÛ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\qT 45 s√E\ bÕ≥T {Ï∫+>¥ |üPs¡ÔsTT´+<äì, nsTTq|üŒ{ÏøÏ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À |”d”d” <Ûë´j·TT\T _m&é $<Ûë´s¡Tú\qT e÷´Áø√ ]ø±sY¶ ô|’ dü+‘·ø£+ ô|≥+ nìï ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´Hêsêj·TD, bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\qT ãj·T+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚düTÔqïs¡qïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT sêeTø£èwüíj·T´, øÏwüHéHêj·Tø˘, s¡‘êï¬s&ç¶, \T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ≈£îeTà¬ø’ _m&é $<Ûë´s¡Tú\ <ä>∑Zs¡ edü÷\T ø±s¡´Áø£e÷ìï e÷<Ûäe¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY, #·+Á<ÛäX‚KsY, sêC≤, ÁbÕs¡+_Û+#ês¡Hêïs¡T. Á|üsTTy˚≥T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, l<ÛäsY, yêùV≤uŸ$Tj·÷, \øå±à¬s&ç¶, $<Ûä´ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ yê]‘√ #·s¡´ rdüTø√yê* nì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ñ<ä´eT+ #˚|ü&É‘ê+ nì yês¡T z Á|üüø£≥q˝À ôV≤#·Ã]+#ês¡T. q]‡+VüQà\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷C≤_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü*

XÊÁk˛ÔbÕ<Ûë´j·TT\T ì]Δwüº \øå±´ìï n\es¡TÃø√yê*, q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔ+ ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› MT&çj·÷\T ñ+&É≥+ $<ë´s¡Tú\ n<äèwüº+: #˚H˚‘· eT+Á‹ Á|ükÕ<é $ø±sêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): XÊÁk˛ÔbÕ<Ûë´j·TT\T ì]Δwüº \øå±´ìï n\es¡TÃ≈£îì $<Ûä\T ìs¡«]Ô+#ê\ì õ. sêh #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY nHêïs¡T. <˚e⁄ìô|’ uÛ≤s¡+ y˚dæ \ø£å´ kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚ùdÔ kÕ<Ûä´eTe⁄ ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï n\yê≥TqT XÊÁk˛ÔbÕ<Ûë´ j·TT\T n\es¡TÃø√yê\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD+ ˝Àì õ˝≤¢ $<ë´ •ø£åD≤ πø+Á<ä+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+ ∫q yê]¸ø√‘·‡yê\≈£î eT+Á‹ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. uÛ≤$‘·sê\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+ #˚ u≤<Ûä´‘· XÊÁk˛ÔbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿ s¡T $<ë´yê´|æÔ ø£èwæ #˚dæ düe÷C≤_Ûeè~›øÏ ‘√&ÜŒ≥T q+~+#ê\ì eT+Á‹ ø√sês¡T. eT+∫ düe÷C≤_Ûeè~›øÏ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T me]øÏ ˝Òì u≤<Ûä´‘· πøe \+ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ñ+≥T+<äì eT+Á‹ nHêïs¡T. n˝≤ π> kÕúìø£ &Ó’{Ÿ πø+Á<ä+˝À ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› MT&çj·÷\T ñ+&É≥+ Çø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\

n<äèwüºeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. |üü≥ºD+˝À &Ó’{Ÿ q÷‘·q uÛÑeq düeTT<ëj·T+ @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–ì Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. uÛÑeq düeTT<ëj·T+ @sêŒ≥T≈£î ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. n˝≤π> ø£fi≤XÊ\˝À s√&ÉT¶ ìsêàD+‘√ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·T≥≈£î rÁe+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶ q+∫ ø£fi≤XÊ\ es¡≈£î s√&ÉT¶, eT+∫˙{Ï edü‹øÏ ì<ÛäT\T πø{≤ sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. &Ó’{Ÿ ÄsYCÒ&û \øå±à¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ e÷s¡T‘·Tqï •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·÷*Œq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêh+˝Àì $$<Ûä ø£fi≤XÊ\˝À dæã“+~ ø=s¡‘· rÁe+>± ñqï|üŒ{Ïø° ñqï yêØ‘√ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. $ø£sêsêu≤<é Äضy√ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+ #êìï XÊwæ+#˚ dü‘êÔ uÛ≤s¡‘·<˚XÊì ñ+<äì, πøe\+ n~Û ø£+>± »HêuÛ≤H˚ <˚XÊìøÏ XÊ|ü+>± e÷s¡‘·T+<äì

$<ë´s¡Tú\qT yÓ÷dü–düTÔqï Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T

ªBÛs¡T&Ü! dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£μ d”&û Ä$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\ düyÓTà˝Àì nqTuÛÑyê\‘√ ≈£L&çq ªBÛs¡T&Ü! dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£μ d”&û Ä$wüÿs¡D »]–+~. dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£H˚‘· e÷<ëdüT sêeT÷à]Ô s¡÷bı+~+∫q á d”&ûì X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø±dü #ÛÓ’¬sàHé Ábı.ø√<ä+&ÉsêyéT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ≥\T, Hê≥ø±\‘√ ≈£L&çq d”&û\T >∑‘·+˝À e#êÃj·T ì, ø±]à≈£î\ nqTuÛÑyê\T, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT Á|üeTTKT\ n_ÛÁbÕj·T\‘√ d”&û s¡÷bı+~+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï$ ø±]à≈£î\≈£î m+‘√ ns¡ΔeTj˚T´˝≤ ñ+{≤j·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº bò˛s¡+ ø£˙«qsY n\¢+ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ+>∑πsDÏ düyÓTà #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D H˚‘·\T eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´, ÁXÊeDY≈£î e÷sY, ø±]àø£ Hêj·T≈£î\T ≈£îe÷s¡kÕ«$T, sê»>√bÕ˝Ÿ, |ü⁄˝Ò+<äsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Ç+{Ï eTT+<äT bÕ]ÿ+>¥ #˚dæq ø±s¡T #√Ø y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì b˛©düT ø±«s¡ºs¡T‡ yÓqTø£ Hêqø˘ q>∑sY ø±\˙˝À yÓ’.#·+Á<äX‚KsY ø±s¡T (@|”28 ;m|òt7253) n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’+~. u≤~‘·T&ÉT ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ n‘·qT s√EyêØ>± $<ÛäT\T eTT–+#·Tø=ì sêÁ‹ y˚fi¯˝À ‘·q Ç+{Ï eTT+<äT ø±s¡TqT bÕ]ÿ+>¥ #˚ùdyês¡T. nqTø√≈£î+&Ü >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ m|üŒ{Ï ˝≤>±H˚ ø±s¡TqT bÕ]ÿ+>¥ #˚j·T>± Ä eTs¡Tdü{Ï s√E ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #·÷ùd dü]øÏ ø±s¡T n<äèwü´yÓTÆq≥T¢ u≤~‘·T&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=düyÓTs¡T|ü⁄: y˚T&ÉÃ˝Ÿ d”◊ @.sê$T¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q s√CÒ <=+>∑\T düyê\T $düs¡&É+ #·sêÃ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. b˛©düT ø±«s¡ºsY‡ düMT|ü+˝ÀH˚ á #√Ø »s¡T>∑&É+ b˛©düT uÛÑÁ<ä‘·ô|’ kÕúì≈£î\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.


Á|ü»\ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√

u≤ãT, »>∑Hé sê»ø°j·T b˛sê≥+: {°J

3 ˝À...

ø£s¡÷ï\T˝À d”˙ ø±+‘·T\T

X¯ìyês¡+ 10, e÷]à 2012

ù|J\T : 8

]ø£eÁØ nqï<ë‘·\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔqï ]ø£eØ s¡TD ]ø£eØ\ ø√dü+ u≤´+≈£î\ H√{°düT\T #Ó*¢+#·≈£î+fÒ ÄdüTÔ\T »|ü⁄Ô #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£\T Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ eTØ ˇ‹Ôfi¯ó¢ Ä+<√fi¯q˝À ¬s’‘·qï\T

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 9(düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Ä<ÛäTìø£, bòÕ´wüHé eÁkÕÔ\qT <Ûä]+#˚+<äT≈£î Çwüº|ü&˚ eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£fi≤ìπø‘·Hé eÁdüÔ$Áø£j·T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯óÁø£yês¡+ á n<ÛäTHê‘·q πø+Á<ëìï dæ˙ n_ÛH˚Á‹\T Bøå±ùd<∏é, dü˝Àì\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ∫qï ˙{Ï $T>∑‘ê 2˝À

m$Tà>∑q÷s¡T nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ H˚‘·\ eT\¢>∑T˝≤¢\T m&É‘Ó>∑ì dü+~>∑Δ+ nuÛÑ´]ú ù|s¡Tô|’ |üP≥ø√ Ø‹q |ü⁄ø±s¡¢ wæø±s¡T¢ s¡TÁ<ä>ö&éπø m+|” ø√≥¢ eT<䛑·T ‘Ós¡ô|’øÏ eTs√ H˚‘· ‹ø±ÿ¬s&ç¶ ù|s¡T eT] eT+Á‘·T\ eP´Vü‰\T |òü*+#˚Hê ?

NPR LiR WıáV, ™s´ WLij Ë 9 (düTes¡íyês¡Ô) : g][LRiV øR¡V»Ì¡V\|ms L][NRP…”¡ F°»¡VÕÿ NRPuÌyÕ˝‹[ D©´sı \lLiªRΩVá\|ms NRP¨sNRPLRiLi øR¡WxmsNRPF°gS LRiVflÿáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s Àÿ˘LiNRPVáV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. LRiVflÿáV Lki|tsQ≤R∂W˘Õfi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿ˘LiNRPVáNRPV FsÕÿLi…”¡ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmso LRiVflÿáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPVáV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki

¬ø¡[aSLiVV. LRiVfl·Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi¤…¡[ AxqsVÚá©´sV «¡xmsoÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙gS™´sWáNRPV Æ™s◊˝¡ \lLiªRΩVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ Àÿ˘LiNRPVáV \lLiªRΩVáNRPV ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ LRiW. 900 N][»˝¡ xmsLi»¡ LRiVflÿá áOS˘¨sNTP gS©´sV LRiW. 1139 N][»˝¡V @Liμj∂LiøyLiVV. Fs£qs’d¡H ©´sVLi¿¡ 43,676 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV LRiW.192 N][»˝¡ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ALi˙μ≥yÀÿ˘LiNRPV μy*LS LRiW.132 N][»˝¡©´sV 22100 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV @Liμj∂LiøyLRiV. ZNP[≤U∂{qs{qs Àÿ˘LiNRPV μy*LS LRiW. 135 N][»˝¡V 20,363

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]Ã9 (düTes¡íyês¡Ô) : @ ìeTTcÕìøÏ @$T »s¡T>∑TH√ mes¡÷Væ≤+#Ó<äs¡÷... n+≥÷ m|ü⁄Œ&ÉT @+ »s¡T>∑T‘·T+<√, uÛÑ$wü´‘Y m˝≤ ñ+&ÉqT+<√ mes¡÷ #Ó|üŒ˝Òs¡qï yêdüÔyêìï n‘·´+‘· Vü≤è<ä´+>±, bÕeTs¡T\≈£î ôd’‘·+ düT\Te⁄>± ns¡úeTj˚T´˝≤ yêdüÔyêìøÏ nø£ås¡ s¡÷|ü$T#êÃ&√ dæ˙ π>j·T s¡#·sTT‘·. á yêdüÔe+ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\≈£î dü]>±Z n‹øÏq≥T¢>± dü]b˛‘·T+~. ne⁄qT eT] Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘êC≤>± n˝≤+{Ï dü+~>∑› |ü]dæú‘·T˝Ò HÓ\ø=HêïsTT. ‘·«s¡˝À sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q mìïø£\ ã]˝À ì\TeqTqï ¬>\T|ü⁄ >∑TÁs¡+(Ä bÕغ H˚‘·\T, n~ÛcÕºq+ <äèwæº˝À) mes¡qï $wüj·T+˝À nø£ÿ&É rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·yÓTÆq |ü]dæú‹ dæús¡|ü&ç+~. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ {Ϭøÿ{Ÿ ô|’H˚ ¬>*∫, Äqø£ yÓ’mkՇ؇‘√ »‘·>∑{Ϻ, ø±+Á¬>dtH˚ m<äT]+∫q e÷J myÓTà˝Ò´ mÁs¡ø√≥ #Óqï πøX¯e ¬s&ç¶ yÓ’mkՇ؇ bÕغ {Ϭøÿ{Ÿô|’ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ì\TdüTÔqï dü+>∑‹ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T. Á|ü‹|üø£å ‘˚<˚bÕ

™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. zqsLi≤T∂ZNP[…fi Àÿ˘LiNRPV μy*LS LRiW. 136.28 N][»˝¡©´sV 23699 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡ LRiVflÿáVgS ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsgRiºΩ ˙gS≠dsVfl· Àÿ˘LiNRPV μy*LS LRiW. 240 N][»˝¡©´sV 54669 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘LiNRPVá μy*LS 64957 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 303 N][»˝¡V xmsLi»¡ LRiVflÿáVgS @Liμj∂LiøyLRiV. Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡.. ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS LRiVflÿá©´sV ¬ø¡ ÷˝¡Liøyá¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ ™´sLjiÚLiøR¡μR∂¨s Àÿ˘LiNRPVáV \lLiªRΩVáV ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμj∂Li¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı Æ™sVVμR∂¤Õ¡…ÌÿLiVV. ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS LRiVflÿáV ¬ø¡ ÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s, ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™´s˘™´sμ≥j∂ |msLiøyá¨s ¤Õ¡[μy LRi’d¡ ©´sVLi¿¡ NSNRPVLi≤y ≈¡Lki£mns ©´sVLi¿¡ xmsLi»¡ LRiVflÿáNRPV ™´s≤ÔU∂ ™´sW{mns ¬ø¡[∏R∂Wá ¨s \lLiªRΩVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRiVªRΩV©yıLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV\|ms Àÿ˘LiNRPL˝Ri ¨sLRixqs©´s —¡Õ˝ÿ©´sV NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xmsLi»¡Ã¡V FsNRP‰≤y xmsLi≤R∂¤Õ¡[μR∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ LRiVflÿáV $T>∑‘ê 2˝À...

ôd’‘·+ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J eT+Á‹ _.$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ù|s¡TqT ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ç˝≤ ÁbÕ+rj·T bÕغ\T ¬s+&É÷ ‘·eT, ‘·eT bÕغ\ ‘·s¡|ü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+∫Hê, H˚{Ïø° n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ m≥÷ ‘˚\Ãø£, rÁe HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏH˚ Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~. B+‘√ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú mes¡qï $wüj·T+˝À |üP≥ø√ ù|s¡T Ø‹q |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêïsTT. ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À e#˚à m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± mMTŒ ø√≥¢ ÄodüT‡\T m$Tà>∑q÷s¡T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ e÷J #ÛÓ’¬sàHé s¡TÁ<ä>ö&éπø ñqï≥T¢ Ä~ qT+∫ yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ n~Ûø±]ø£+>± m˝≤+{Ï Á|üø£≥Hê yÓ\Te&Éø£b˛e&É+‘√ |ü\T dü+<˚Vü‰\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. s¡TÁ<ä>ö&é ôd’‘·+ mMTŒ ø√≥¢ ÄodüT\‘√ {Ϭøÿ{Ÿ ‘·qπø \_ÛdüTÔ+<äqï BÛe÷‘√H˚ ñqï|üŒ{ÏøÏ˙ ‘êC≤>± HÓ\ø=qï, #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<Ûä´+˝À $T>∑‘ê2˝À...


2

ø±+–πsdüT˝À me«s√? yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... nuÛÑ´]ú Ksês¡j˚T´es¡≈£L ø£∫Ñ·+>± mes¡qï $wüj·÷ìï #Ó|üŒ˝Òì |ü](<äT)dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£s¡÷ï\T mMTŒ ø√≥¢ »j·T dü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶, eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt\ q&ÉTeT ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï $uÛÒ<Ûë\ Á|üuÛ≤e+ s¡TÁ<ä>ö&éô|’ |ü&ÉqT+<ë?nqï nqTe÷Hê\T ìjÓ÷»ø£es¡Z yê´|üÔ+>± |ü\Te⁄]˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. sê»ø°j·T yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[˝À ‘·eT, ‘·eT kÕúHê\qT, kÕúsTT\qT ì\T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î H˚‘·\T m|üŒ{Ïø£ |ü⁄Œ&ÉT ˇø£]ô|’ H=ø£s¡T m‘·TÔ≈£î, ô|’ m‘·TÔ\T y˚j·T &É+ düs¡«kÕ<Ûës¡Dy˚T. nsTT‘˚ á ìjÓ÷ »ø£es¡Z+ $wüj·÷ìøÏ e#˚à es¡≈£î e÷Á‘·+ mMTŒ ø√≥¢, eT+Á‹ {Ï.õ. *<ä›]˝À me] m‘·TÔ\≈£î mes¡T ∫‘·Ôe⁄‘ês√ nqï MTe÷+dü HÓ\ø=+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü eT+Á‹ {Ï.õ. ‘√ eTs√ eT+Á‹ @sêdüT »‘·ø£*kÕs¡ì, yê]<ä›] @ø±_ÛÁbÕ

j·T+‘√ n~ÛcÕºq+ yês¡T #Ó|æŒq yê]πø {Ϭøÿ{Ÿ ÇdüTÔ+<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ø=+<äs¡T uÛ≤$düTÔ+&É>±, n<˚+ ø±<äT mMTŒ ø√≥¢≈£î sêÁwüº Hêj·T≈£î\ e<˚› ø±≈£î+&Ü, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ e<ä› ôd’‘·+ |ü\T≈£îã&ç ñ+<äì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Äj·Tq bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À ñ+&É&É+‘√ ø√≥¢ e÷fÒ #Ó\T¢u≤≥e⁄‘·T+<äì Ç+ø=+<äs¡T uÛ≤$ düTÔHêïs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt |ædædæ dü+ j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ‹ø±ÿ¬s&ç¶ ù|s¡T ‘Ós¡ô|’øÏ sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. Äj·TH˚ ø±≈£î+&Ü j·T+. õ.Áã<äsY‡ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ me]¬ø’Hê neø±XÊìï ø£*Œ+#ê\ì Ç+ø=+<äs¡T sêÁwüº Hêj·T≈£î\ m<äT≥ &çe÷+&é #˚düTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T $qedüTÔ HêïsTT. nsTT‘˚ z ã\yÓTÆq kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ‹ø±ÿ¬s&ç¶, Ä]úø£+>±q÷ ã\e+‘·T&˚qì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Äj·Tq≈£î q+<ë´\≈£î #Ó+~q z e÷J eT+Á‹ n+&É<ä+&É\ H˚|ü<Ûä´+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q z Á|üdüTÔ‘· eT+Á‹ n+&É<ä+&É\T

qq÷ïs¡T e<ä› Áô|’y˚≥T ãdüT‡ uÀ˝≤Ô ˇø£] eTè‹ - 25 eT+~øÏ >±j·÷\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 9(düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ qq÷ïs¡T düMTbÕq X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À z s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT ≈£î+~. á Á|üe÷<ä+˝À z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ\e>±, á ãdüT‡˝À Á|üj·÷DÏk˛Ôqï eTs√ 25 eT+~øÏ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. ø£å‘·>±Á‘·T˝À¢ eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T ôd’‘·+ ñHêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ø£&É|ü≈£î yÓfiÀÔqï @|æ 03 mø˘‡ 6579 Áô|’y˚{Ÿ ãdüT‡ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ <ë<ä|ü⁄>± 1 >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ãj·T˝Ò›]+~. ø£s¡÷ï\T≈£î #˚s¡T≈£îqï H˚|ü<Ûä´+˝À ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq 4 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À sê» $Vü‰sY ≈£L&É*˝Àì dü]ÿ˝ŸqT &Ûûø=+~. á dü+|òüT≥q˝À z Á|üj·÷D°≈£î&ç– >±j·÷\j·÷´sTT. B+‘√ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï Á{≤ |òæø˘ b˛©düT\T Ä ãdüT‡qT Á{≤|òæø˘ b˛©düT ùdºwüHé≈£î rdüT≈£î yÓfi≤¢s¡T. á dü+|òüT≥q˝À Ä ãdüT‡

X¯ìyês¡+, 10 e÷]Ã, 2012

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘·ï+ ne⁄≈£î, e÷]à 9, (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñ|üŒ\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $yêVæ≤‘· dü÷|üsY yêdtyÓ÷˝Ÿ nH˚ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äTqT Á‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ j·T‘êïìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+~. $esê\˝ÀøÏ yÓ*¢‘˚ X¯óÁø£yês¡+ Hê>∑\øÏåà nH˚ j·TTe‹ ≈£î≥T+ã ø±s¡D≤\ e\¢ Ç+{À¢ me«s¡÷ ˝Òì düeTj·T+ #·÷dæ dü÷|üsYyêdtyÓ÷˝Ÿ Á‘ê– n|ükÕàs¡ø£dæú‹øÏ #˚]+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ yês¡T #·÷dæ 108 yêVü≤HêøÏ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. 108dæã“+~ yÓ+≥H˚ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì ãq>±q|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ 108yêVü≤q Çm+{Ï »Hês¡úHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T..

j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ &√Hé e÷]à 9,(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´#˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ #˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ≈£î\¢]≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕ+ã•esêe⁄, $»j·T≈£îe÷]\ ø=&ÉT≈£î ˝…ìHé≈£îe÷sY (29) nH˚ e´øÏÔ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î môd’‡ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì, eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+∫, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêï&ÉT.

ø£s¡÷ï\T˝À dæ˙ø±+‘·T\T ø°¢qsYqT ‘·eT ìs¡“+<Ûä+˝À ñ+#·T≈£îì, Á|üj·÷D°≈£î\qT eT∞¢ n<˚ ãdüT‡˝À |ü+bÕs¡T. nsTT‘˚ á dü+<äs¡“+>± Ä ãdüT‡ ø£+&çwüH√¢ ˝Ò<äì, nsTTHê Ä ãdüT‡ j·T»e÷ì ã\e+‘·+>± |ü+bÕs¡ì Á&Ó’esY, ãdüT‡ u≤>√˝Ò<äì ø=+<äs¡T Á|üj·÷D°≈£î\T #ÓãT‘·THêï n<˚+ ø±<ä+≥÷ ø=+<äs¡T b˛©düT\T Á|üj·÷D°≈£î\qT n<˚ ãdüT‡˝À |ü+|æ+∫ y˚dæq≥T¢ $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á

|ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡+ ‘·«s¡˝À |ü+|æD°: ø£˝…ø£ºsY

ø√dæ– e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀqT kÕ‘·q÷s¡T Á>±eT+ e<ä› ñqï mHé.@.|æ. d”ÿeTTqT X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |ü]o*+#ês¡T. á d”ÿeTT˝À uÛ≤>∑+>± ø√dæ–˝Àì m\¢eTà >∑T&ç ÁbÕ+‘·+˝À ñqï zesY ôV≤&é {≤´+≈£îqT |ü]o*+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√dæ– »s¡T >∑T‘·Tqï |ü⁄*ø£qTeT ÁbÕC…ø˘º <ë«sê zesY ôV≤&é {≤´+≈£îq≈£î dæ.&Éã÷¢ ´. <ë«sê zesY ôV≤&é {≤´+≈£îq≈£î ô|’|ü⁄˝…’q¢ <ë«sê nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ X¯X¯«‘·+>± Á‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì n˝≤π> düeTàsY k˛ºπsõ ìsêàD+ ø=s¡≈£î #·s¡´\T

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T ôd’‘·+ n+~ sêqTqï H˚|ü<Ûä´+˝À ‹ø±ÿ¬s&ç¶ ù|πs m$Tà>∑q÷s¡T ñ|ü b˛s¡T≈£î Ksê s¡e&É+ U≤j·TeTì ø=+<äs¡T uÛ≤$düTÔ+&É>±, <ë<ë|ü⁄>± nìï bÕغ\ |üs¡Te⁄, Á|ü‹wüº\≈£î ÁbÕ e÷DÏø£+>± kÕ>∑qTqï á ñ|ü b˛s¡T ã]˝À mMTŒ ø√≥¢≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñqï ã+<ÛäTe⁄\T, ø±+Á¬>dt n_Ûe÷qT\T n+&É <ä+&É\T>± ì*ùdÔ s¡TÁ<ä>ö&éπø {Ϭøÿ{Ÿ \_ ÛdüTÔ+<äqï yê<äq\T $qedüTÔ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. @<˚yÓTÆHê Äq÷Vü≤´ ìs¡íj·÷\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|¬s’q ø±+Á¬>dt bÕغ˝À eT] me] yê<äq\T HÓ–Z, eT¬se] Á|üj·T‘êï\T $|òü\yÓTÆ me] es¡Z+ nuÛÑ´]ú ã]˝À ì\TkÕÔ&√ ‘Ó*j·÷\+fÒ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. 2009 mìïø£˝À¢ eT+Á‘ê\j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ _dæ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q &Üø£ºsY eT<ÛäTdü÷ <ÛäHé≈£î ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s’+<äqT≈£îqï ‘·s¡TD+˝À Äq÷Vü≤´+>± Ä {Ϭøÿ{Ÿ Äj·Tq≈£î Çe«≈£î+&Ü, eTs√ e´øÏÔøÏ {Ϭøÿ{Ϻ∫à sê»ø°j·÷˝À¢ Äq÷Vü≤´ |ü]D≤e÷\T düs¡« kÕ<Ûës¡DeTqï Ø‹q ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü≤]+ ∫q rs¡T Çø£ÿ&É Á|ükÕÔeHês¡Ω+. Áø£eT+˝À n|üŒ{Ïπø Á|üj·÷D+ z ¬s+&ÉT >∑+≥\T Ä\X¯´eTsTT+<äì Á&Ó’esY ãdüT‡qT q&ÉT|ü⁄‘·T+&É>± qq÷ïs¡T e<ä› bı≥Tº ˝À&ÉT‘√ ek˛Ôqï ˝≤Øì ‘·|æŒ+#·uÀsTT, ãdüT‡ &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø=+~. B+‘√ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒq ãdüT‡ m–]

rdüT≈£î+{≤eTì dü+πøåeT Vü≤düºfi¯¢≈£î ¬s>∑T´\sY yê¬s¶q¢qT ìj·T$TkÕÔeTì, Vü‰düº˝Ÿ $<Ûë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï uÀs¡TqT y˚sTT+∫ ˙{Ï düeT dü´qT rs¡TkÕÔeTì n ˝≤π> ìsêàD+˝À ì* ∫b˛sTTq ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeHêìï |üP]Ô #˚sTT+ ∫ ø√dæ–˝ÀH˚ &Üø£ºs¡¢qT ìyêdüeTT+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, n˝≤π> Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ì ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚sTTkÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡+ 148 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T\≈£î ÄHé˝…’Hé <ë«sê nøö+≥T q+<äT »eT #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. C…&é.|æ.dæ.á.z. dü÷s¡´Á|üø±wt, ÄsY.&Éã÷¢´. j·Tdt.dæ.á. $»jYT ≈£îe÷sY, ø√dæ– m+.|æ.&ç.z. eT©¢X¯«], ø√dæ– ø±+Áπ>dt j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T ø√dæ>∑j·T´, bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ |üØø£å\T |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê*

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt, myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, j·TTe bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô {Ï.õ. uÛÑs¡‘Y, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eT+Á‹ {Ï.õ., ‘·~‘·s¡ n‹<ÛäT\T CÀ«‹ Á|ü»«\q #˚kÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dæ˙ ‘ês¡\T Bøå±ùd<∏é, dü˝Àì\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT eTTK<ë«s¡yÓTÆq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ø£fi≤ìπø‘·Hé eÁdüÔ $Áø£j·T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. ø£sêï≥ø£, #ÓHÓ’ï\‘√ bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ôd’‘·+ á ø£fi≤ìπø‘·Hé c˛s¡÷+\ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±e&É+ ‘·eT≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï $T–*Ã+ <äHêïs¡T. ‘·eTqT #·÷ùd+<äT≈£î e∫Ã, z|æ>±Z ìØøÏå+∫q ø£s¡÷ï\T Áù|ø£å≈£î\ n_Ûe÷q+ yÓ\ø£≥º˝Òì<äì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. j·TTe‘·≈£î q#˚Ã, yÓT#˚à ؋˝À, |ü\T &çC…’q¢˝À, s¡+>∑T˝À¢ á πø+Á<ëq eÁkÕÔ\T n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝À¢ ñ+&ÉqTHêïj·Tì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ø±>± dæ˙ ‘ês¡\qT #·÷ùd+ <äT≈£î bÕs¡Tÿ s√&ÉT¶ e<ä› Áù|ø£åø±_Ûe÷qT\T m>∑ã&É&É+‘√ Á{≤|òæø˘ C≤+ n sTT+~. Ä ‘ês¡\qT #·÷ùd+<äT≈£î n_Ûe÷qT\T n~Ûø£ dü+K´˝À sêe &É+‘√ dü«\Œ+>± ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü &çmd”Œ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\qT #˚|ü{≤ºs¡T.

>∑÷&É÷s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô):kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ä´ H˚s¡TÃ≈£î+≥Tqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î áHÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ |üØø£å\T |üø£&É“+BÛ>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì m+|æ&çz \*‘êu≤sTT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø±s¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 18e ‘˚Bq nuÛ≤´dü≈£î\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T Ç∫Ã+<äì, á y˚Ts¡≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚düTø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À 2257 eT+~ ìs¡ø£åsêdüT´\T kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\˝À nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì Ms¡+<ä]ø° |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. Ms¡+<ä]˙ m Áπ>&é bÕdt#˚sTT+#˚ uÛ≤<ä´‘· ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢<˚qì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. @ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nuÛ≤´dü≈£î\≈£î Ä j·÷ Á>±e÷˝˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À |üØø£å\T »]ù|+<äT≈£î @sêŒ≥T¢#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. 18e ‘˚B ¬>’sêΩ»¬s’q nuÛ≤´dü≈£î\≈£î 19e ‘˚B |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕj·T+Á‘êìøÏ CyêãT |üÁ‘ê\qT eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À düeT]Œ+#ê\ì ÄyÓT ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚxqsVÚ ©yıLRiV. ™yLji¨s ¡Ã¡™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsÚ G ™´sV™´soªRΩVLiμ][ GÆ™sW©´s¨s Àÿ˘LiNRPL˝RiV Æ™sVVªRΩVÚNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V CgRi≤ÔR∂V xmsLjizqÛsºΩ¨s ¨s™yLjiLiøyá¨s ™yLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLi»¡ LRiVflÿá N][xqsLi Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂¨s @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmso xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV ¬ø¡÷˝¡}qsÚ C xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡@μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂V™´sáƩs[ Àÿ˘LiNRPVáV \lLiªRΩVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsV áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, BLiμR∂V™´sÃ˝¡ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LRi’d¡Õ‹[ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVáV «¡⁄©±s Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmso ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ™´s≤ÔU∂¨s xmspLjiÚgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V ¬ø¡÷˝¡ r°ÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿá©´sV ≈¡Lki£mnsNRPV ™´sLjiÚLixms¤«¡[∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPuÌyÕ˝‹[ D©´sı \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©y AøR¡ LRifl·Õ‹[ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. LRiW.áORPQÕ‹[xmso LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ \lLiªRΩVáNRPV ™´s≤ÔU∂ DLi≤R∂μR∂¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V Àÿ˘LiNRPVáNRPV ™´s≤ÔU∂ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLiμR∂¨s {qsFsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V áORPQá ™´sLRiNRPV LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \lLiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C ˙xmsπ∏∂W«¡©y¨sı LRi’d¡ ©´sVLi¿¡ B¬ø¡[Ë LRiVflÿáZNP[ ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≈¡Lki£mnsÕ‹[ LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVáNRPV C @™´sNSaRPLi ™´sLjiÚLiøR¡NRPVLi≤yF°LiVVLiμj∂. J \Æ™sxmso —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ™´sVL][\Æ™sxmso B¿¡Ë©´s LRiVflÿ¨sı G ≠sμ≥R∂LigS\Æ©s©y ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVN][Li≤R∂¨s Àÿ˘LiNRPVáNRPV xmsøR¡Ë¤«¡Li≤y Exms»¡Li\|ms \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á dü+|òüT≥q˝À dü+|òüT≥Hê düú\+˝ÀH˚ e÷H√bÕ&ÉT eT+&É\+, ø£+∫bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nãT›˝Ÿ s¡C≤ø˘ $Tj·÷´(50) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTs√ 25 eT+~øÏ >±j·÷\e&É+‘√ zs¡«ø£\T¢ b˛©düT\T ø£å‘·>±Á‘·T\qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

]ø£eÁØ


X¯ìyês¡+ e÷]à 10, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

\øå±mì$T~ ø√≥¢ •eHêeTdüàs¡D+ lXË’\+ e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\˝ÀH˚ Á|üeTTK |ü⁄D´ πøåÁ‘·+>± yÓ\dæq lXË’\+˝À •esêÁ‹øÏ •eHêeTdüàs¡D‘√ q\¢eT\ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·T+~. ñ>±~ |üs¡«~Hêìï ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î nX‚wü+>± ø£sêí≥ ø£, Ä+Á<Ûë\qT+∫ $]$>± uÛÑø£Ô»Hêe* lXË’\+ #˚s¡T≈£îì lkÕ«$T neTà yês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îì •eHêeTdüàs¡Dì Á|ü‹ì‘·´+ düà]+#˚ ~X¯˝À uÛ≤>∑+>± ø√{Ï mì$T~ \ø£å\ ø√≥¢ •eHêeTdüàs¡D »]|æ+#ê\ì Ä ˙\ø£+sƒ¡T&ç Ä‘·àj·T+<äT ì•Ã‘·+ #˚j·÷\ì \øå± ◊<äT y˚\ ø£s¡|üÁ‘ê\qT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À <˚ekÕúq+ áz $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄≈£î ø£s¡|üÁ‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq yês¡+<ä] düeTø£å+˝À ø£s¡|üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]+∫ ˇø£ÿ ì$TwüeTTq≈£î •eHêeTdüàs¡ D≤ìï mìïkÕs¡T¢ »|ækÕÔs√ ‘Ó\TdüT≈£îì n˝≤ m+‘·ùd|ü⁄ »|æùdÔ n+‘· |ü⁄D´yÓTTdüTÔ+<äì Ç+<äT˝À ‹\øÏ+#ês¡ì X¯óÁø£yês¡+ 9-3-2012 qT+∫ 31-12-2012˝À|ü\ á ø£s¡|üÁ‘ê\qT |üP]Ô#˚dæ |üÁ‘ê\qT ‹]– ø£s¡÷ï\T ≈£î |ü+|üe˝…qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. _.$.ø£ècÕí¬s&ç¶, >∑Ts¡TkÕ«$T\ ìs¡«Vü≤D˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.\ø£åàqï, õ. eT<ÛäT j·÷<äyé, õ. X‚Ksê#ê], m.XÊ+‘·j·T´ Ä#ê], #·+Á<äÁ|ükÕ<é, _.\ø°åàHêsê j·TD, mdt.sê+yÓ÷Vü≤Hé, j·TT. $X¯«Hê<∏é, |æ. eT\¢j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡es¡sêe⁄≈£î dü«\Œ >±j·÷\T

eTVæ≤fi¯\ô|’ Væ≤+dü n]ø£{≤º* ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) :n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e |üøå√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± bÕD´+ &ç$»Hé Ä<ä«s¡´+˝À #ÓqïeTà dü]ÿ˝Ÿ dü÷s¡´Hêsêj·TD uÛÑeHé dü<ädüT‡ »]–+~. ◊<ë« sêh ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T |æ. ìs¡à\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´ ìùw<Ûä+˝À, eTVæ≤fi¯\ô|’ Væ≤+düqT n]ø£≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+ <äHêïs¡T. eT<ä´+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«<ëj·÷ìï ô|+#·T≈£î+ ≥÷, nH˚ø£ ≈£î≥T+u≤\ HêX¯HêìøÏ ø±s¡DyÓTÆq Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ> ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. bÕD´+ &ç$»Hé n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\qT \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ _øå±~Ûø±s¡T\T>± e÷s¡Tk˛Ô+<äì, e&û¶˝Òì s¡TD+ ù|]≥ eTVæ≤fi¯\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+ #ês¡T. ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T s¡‘·ïeTà eTVæ≤fi≤~H√‘·‡e+ ÁbÕeTTK´‘·qT $e]+#ês¡T. bÕD´+ &ç$»Hé ◊<ë« n<Ûä´≈£åîsê\T n*y˚\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛ìj·÷>±+BÛ ˇø£ eTVæ≤fi¯>± ñ+&ç ≈£L&Ü eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüHé _\T¢qT bÕdt#˚j·T ˝Òø£b˛j·÷s¡T. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· n+≥÷ ˇ{Ϻe÷≥\T #Óù|Œ á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\≈£î @+ #˚j·T˝Ò<ä Hêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ düeTdüÿ\T |ü]cÕÿsêìøÏ eTVæ≤fi¯˝Ò eTT+<äT≈£î q&Éyê\ì, ñ<ä´e÷\˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. ◊<ë«sêh ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T ìs¡à\, ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T s¡‘·ïeTà, n+»qeTà, zãT\eTà, \‘·, XÊ´eT\, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê≥sY ©πøJì |üØo*+∫q m+&ûz

ø£˝…ø=ºπs{Ÿ e÷]Ã, 9 (düTes¡íyês¡Ô) : $|ü¢e s¡#·sTT‘· dü+|òüT+ H˚‘· es¡es¡sêe⁄≈£î dü«\Œ>±j·÷\j·÷´sTT. Äj·Tq H˚{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T ø£s¡÷ï\T˝À »s¡T>∑qTqï $s¡dü+ 23e sêh eTVü‰ düuÛÑ\˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ø£s¡÷ï\T≈£î e#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡÷ï\T ¬s’˝Ò«ùdºwüHé #˚s¡T≈£îqï Äj·Tq Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø±\TC≤] øÏ+<ä |ü&ܶs¡T. Bì‘√ Äj·Tq ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<ës¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq z Åô|’y˚≥T ndüT|üÁ‹˝À yÓ’<äT´\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î n&çà{Ÿ nj·÷´s¡T. á H˚|ü+ <∏ä´+˝À ‘·qqT ø£\dæq $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìï yÓTÆì+>¥ e÷|òæj·÷, eT<ä´+ e÷|òæj·÷ sê»´y˚T\T‘·THêïj·Tì, Á|üuÛÑT‘ê«\T bÕ*+#· &É+˝Ò<äì Äj·Tq <ä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç+<äT≈£î dü+πø‘ê\T>± eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À ◊|æj·Tdt n~Ûø±]ì yÓTÆì+>¥e÷|òæj·÷ Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ düŒwüº+>± ø£ìŒdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. e÷qeC≤‹ eqs¡T\qT πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|ì <√|æ&çøÏ düVü≤ø£]düTÔHêïj·Tì es¡esêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. Ä~yêdüT\ dü+πøåeT u≤e⁄≥ø√dü+ Á^HéVü≤+{Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± kÕj·TT<Ûäb˛sê{≤\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+~bÕ&ÉT Á>±eT+˝À yê≥sY ô|’|ü⁄˝…’qT ©¬øJì X¯ó Áø£yês¡+ m+&çz ‹eTà ø£ÿ |ü]o*+ #ês¡T. ô|’|ü⁄˝…’qT ©¬øõ ne⁄ ‘·T+<äì ‘Ó\TdüT ø=ì ÄyÓT Ä Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ |üØ•*+#ês¡T. ‘·ø£åDy˚T á ô|’|ü⁄˝…’qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì ˙s¡T eè<Ûë ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ÄsY&ÉãT¢´ Ç+#êsY® má #Ó+#·j·T´øÏ ÄyÓT Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. yês¡T yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eT+∫˙fi¯ó¢ <=s¡ø£e⁄... <ä|æŒø£ rs¡<äT

Ä\÷s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝À >∑T{Ϭø&ÉT eT+∫˙fi¯¢ø√ dü+ Á|ü»\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ‘· _dæ Vü‰düº˝Ÿ yÓqTø£yÓ’|ü⁄ ìyêdü eTTqï Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ï ø£cÕº\T rsê\+fÒ Ç+ø± mìï dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+<√qì Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À |ü_¢ø˘ ≈£îfi≤sTT ˝Ò<äì, >∑T+‘·˝À ô|’|ü⁄©πøJ‘√ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T >±˙, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T >±˙ e÷ düeTdü´\T r]Ãq bÕbÕ\ b˛˝Ò<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |üìøÏ yÓfi‚Ô>±˙ Çfi¯ó¢>∑&Ée<äì, |üìøÏ yÓfi‚Ô ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£eì, ˙fi¯¢ø√dü+ ‘·eT |æ\¢*ï ã&ç e÷ìï+∫ ˙fi¯¢ >∑T+‘· <ä>∑Zs¡ ø±|ü˝≤ ô|{Ϻ eT] ˙fi¯ó¢ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïeT Hêïs¡T. Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\ì Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT<ä›qπ>]˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Ä\÷s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT<ä›qπ>] Á>±eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚Hé Ä<ä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± ¬s’‘·T\qT ñ<˚›•+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ ñ<˚›X¯eTHêïs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T ˝Òìyês¡T á dü<ädüT‡˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\qT, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT me¬s’Hê ÄÁø£$T+#·T≈£î+fÒ Ä]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À e∫Ãq $q‘·T\qT |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î düVü‰j·T ‘·Vü≤o˝≤›sY _. yêDÏl, eT+&É\ düπs«j·TsY <˚esêE, $˝ÒCŸ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] \ø°åàHêsêj·TD¬s&ç¶, Á>±eT ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ+≥&É+‘√ ÇqT|ü Kì» X¯Ss¡T\T nÁø£eT+>± <ä+&ÉT≈£î+≥THêï dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ nÁø£eT KìC≤\ $wüj·T+˝À nÁø£e÷s¡Tÿ\T ¬s’‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæHês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ\Tú]Ô e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêeTfi¯flø√≥, s¡‘·ï|ü˝…¢, @~@yÓTÆHê nÁø£eT s¡yêD≤ #˚düTÔqï yê]ô|’ πødüT\T ô|{≤º\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄\¢>∑T$Tà, yÓ\Tú]Ô düs¡Œsê»|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ \ø£å˝À¢ qwüº+ yê{Ïfi¯óÔ‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓTÆì+>¥qT n<äT|ü⁄#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù ã\sê+>ö&é Ç|üŒ≥¬ø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nÁø£eTyÓTÆì+>¥qT n]ø£{Ϻ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düVü≤»+>± <=s¡T≈£î‘·Tqï ìπøåbÕ\T |ü⁄wüÿ\+>± Á|üuÛÑT‘ê«<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.

nÁø£eT yÓTÆì+>¥qT n<äT|ü⁄#˚j·T+&ç

Á|ü»\ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√

u≤ãT, »>∑Hé sê»ø°j·T b˛sê≥+: {°J Ä<√ì Äs¡“¤Hé e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝À |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ ÁbÕs¡+ uÛÀ‘·‡yêìøÏ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷$T-Ks¡à uÛÑ÷$T nì Á|ü»\ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ H˚&ÉT sê»ø°j·T \_› bı+<ë\ì Á|üj·T‹ïdüTÔqï »>∑Hé, ¬ø.dæ.ÄsY. yÓ’K]ì ‘·|ü⁄Œ |ü{≤º s¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£eT |üqT\T ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ≈£L&Ü »s¡>∑≈£î+&Ü b˛j·÷j·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√dü+ ¬ø.dæ.ÄsY. sê»ø°j·T Á&Ü e÷ Ç≥T ‘Ó\+>±D, sêj·T\d”eT, ø√kÕÔ+Á<ä Á|ü»\ ˝À ∫#·Tà ô|fÒº+<äTπø H˚&ÉT ‘Ó\+>±D˝À ñqï $<Ûë´]ú dü+|òü÷\qT ¬s#·Ã>={Ϻ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{Ϻ nuÛÑ+, X¯ó uÛÑ+ ‘Ó*j·Tì $<Ûë´s¡Tú\ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ø±s¡≈£î˝…’Hê s¡ì Bì e\q Á|ü»\≈£î y˚T\T ˝Ò<äT ø±ì, πøe\+ sê»ø°j·T \_›ø=s¡πø Äj·Tq #˚düTÔqï b˛sê≥+ nHêï s¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ‘·qj·TT&ÉT »>∑Hé z<ës¡TŒ j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ sê»ø°j·T \_›ø=s¡≈£î

3

Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, nsTT‘˚ ø±+Áπ>dtqT M&ç »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ yÓ’.j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. #˚|ü{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ø±+Áπ>dt˝À ñqï m+.m˝Ÿ.@.\T <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~ »>∑Hé bÕغ yÓ’|ü⁄ eT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡y˚T #˚|ü{≤º&ÉT. nsTT‘˚ Á|ü»\≈£î ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ >∑{Ϻ qeTàø£+ ñqï+<äTq >∑‘·+˝À »]–q j·TT.|æ.@. m\ø£åHé˝À ø±+Áπ>dt≈£î >∑‘·+˝À ø£+fÒ m≈£îÿe z{Ï+>¥ XÊ‘·+ e∫Ã+<äì, Bìì ã{Ϻ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñqï m+.m˝Ÿ.@.\T »>∑Hé≈£î H˚&ÉT 17 eT+~ e÷Á‘·y˚T yÓ[¢q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bì e\q Á|üuÛÑT‘·«+ 17 kÕúHê˝À¢ Øm\ø£åHé ô|≥º&É+‘√ ø±+Áπ>dt≈£î n~Ûø£ yÓTC≤]{° edüTÔ+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ sêh Á|ü»\T ø±+Áπ>dt ô|’ ñqï >∑{Ϻ $XÊ«dü+ ñ+<äHêïs¡T. ‘ê{≤≈£î #·|ü⁄Œ&ÉT¢ ˝≤+{Ï ‘Ó\+>±D πø.dæ.Äs.≈£î, z<ës¡TŒ j·÷Á‘· »>∑Hé≈£î Á|ü»˝Ò dü¬s’q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.m˝Ÿ.dæ. #·+Á<äX‚KsY, <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt, dü©+, ${≤º øÏwüº|üŒ, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTHÓ’f…&é ø£¢uŸ˝À Áø°&ÜkÕ+düÿè‹ø£, ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ j·TT HÓ’f…&é ø£¢uŸ˝À Ä>±CŸ &ÜHé‡ nø±&ÉMT yês¡T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï u≤\u≤*ø£\ qè‘·´b˛{°\≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. á b˛{°\˝À <ë<ë|ü⁄>± 75 eT+~ u≤\,u≤*ø£\T bÕ˝§Zì qè‘·´ Á|ü<äs¡ÙqqT #ê≥T≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT K´ n‹~∏>± &çmd”‡ \‘êe÷<ÛäT] Vü≤»s¡j·÷´s¡T. Á|ü‘˚´ ø£ n‹<∏äT\T>± &Üø£ºsY |æ. dü«s¡÷ bÕsêDÏ, dæ.ÄsY. cÕV”≤ <ëuÒ>∑+, ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’. sêeT*+>±¬s&ç¶, ø£¢uŸ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ã\sê+\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± &çmd”Œ \‘êe÷<ÛäT] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T j·TTHÓ’f…&é ø£¢uŸ yês¡T Ç≥Te+{Ï #·ø£ÿ{Ï Áø°&Ü kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£ eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·T eTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï eT+∫ ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·qe+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔ qì ‘Ó*bÕs¡T. j·TTHÓ’f…&é ø£¢uŸ Á|üdæ&Ó+{Ÿ yÓ’ .sêeT*+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d” eT˝ÀH˚ j·TTHÓ’f…&é ø£¢uŸ ùde, Áø°&Ü, kÕ+düèÿ‹ø£, yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+˝À eTT+ <äT+≥T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·TTHÓ’f…&é ø£¢uŸ düuÛÑT´\T &çmd”‡ \‘êe÷<ÛäT], &Üø£ºsY |æ. dü«s¡÷bÕsêDÏ, dæ.ÄsY. cÕV”≤<ëuÒ>∑+\qT XÊ\Tyê\‘√, yÓTyÓT+{À\‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n‹<∏äT\ #˚‘·T\ MT <äT>± ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á qè‘·´b˛{°\≈£î Hê´j·T ìπsí‘·\T>± &Üq‡sY ¬ø. >ö‘·yéT≈£îe÷sY, Äj·T÷uŸ

u≤wü, CÀHê‘êHé\T e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä>±CŸ &ÜHé‡ nø±&ÉMT düuÛÑT´\T ¬ø. Hê>∑s¡‘·ïeTj·T´, e+oø£èwüí\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ. dü«s¡÷bÕsêDÏ Á|üdü+–+#ês¡T. $CÒ‘·\T : u≤*ø£\ k˛˝À &ÜH釽À yÓTT<ä{ÏkÕúq+ B|æø£, ¬s+&Ée ãVüQeT‹ »j·Tl, eT÷&Ée ãVüQeT‹ \øÏåà, u≤\Ts¡ k˛˝À &ÜH釽À yÓTT<ä{Ï kÕúq+ »j·T#·+Á<ä, ¬s+&Ée kÕúq+ |üs¡y˚Twt, eT÷&Ée kÕúq+ yÓ+ø£≥ Hêsêj·TD, &É÷´jÓT{Ÿ˝À ø£fi≤´DY, »j·Tl, Á>∑÷|t&ÜH釽À d”ìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+ ôd’ &ÜHé‡ nø±&ÉMT, ¬s+&Ée ãVüQeT‹ eTDÏ‘˚CŸ Á>∑÷|t, pìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À $ø±dt $<ë´ìπø‘·Hé, ¬s+&Ée kÕúq+ $ø±dt $<ë´ìπø‘·Hé (Áô|’eTØ).


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 10, e÷]Ã, 2012

>=&Ée\≈£î y˚~ø£\T>± bÕغ\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ q>∑s¡yêdüT\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs |üø£ÿ nø±\ es¡¸+.. n+‘·˝ÀH˚ dü÷s¡T´&ç $X¯«s¡÷|ü+. mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î Hêï e&É<Óã“<äqT ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ç˝≤+≥|ü&ÉT o‘·\bÕ ˙j·T+ ‘√&ÉTfÒ e&É<Óã“ |üsês¡e⁄‘·T+~. m|ü&É÷ ‘êπ> ≈£L˝ŸÁ&ç+≈£î\ ≈£î+fÒ düVü≤+»+>± \_Û+#˚ |üfi¯¢s¡kÕ˝Ò e&É<äã“≈£î dü¬s’qeì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTπø dü÷s¡´ ‘ê|ü+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø=ã“] ˙fi¯ó¢. |ü⁄#·Ã

ø±j·T\T ‹+≥÷.. |üfi¯¢s¡kÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ m+&É qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<äT ø£*–düTÔ+~. $T]j·÷\T, k˛+|ü⁄, J\ø£Ás¡ zeT, >∑kÕ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢, q\¢ ‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê M{Ï uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Á<ëø£å |ü+&É¢ $Áø ñ|ü, |ü∫Ã$T]à , |üPBHê ñ|üjÓ÷–+∫ #˚ùd á p´dt <Ûäs¡ >±¢düT 8 qT+∫ £j·÷\T Á|üdüTÔ‘·+ CÀs¡T>± kÕ>∑‘·THêïsTT. M{Ï‘√bÕ≥T b˛wüø±\T m≈£îÿe>± 12 es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T eTõ®>∑, #·¬øÿs¡, Áø°+, #ÓÁØdt, ø£düºsY¶ ñ+&˚ |ü⁄#·Ãø±j·T. ‘·s¡÷“C≤ ø±j·T\T 10 qT+∫ 30 es¡≈£î <Ûäs¡ ñ+~. bÂ&ÉsY\qT ø£*|æ ‘·j·÷s¡T#˚ùd \d”‡, u≤<ä+ bÕ\T, Á|òüP{Ÿdü˝≤&é\T ≈£L&Ü e&É<Óã“≈£î s¡ø£åD ø£e#ê˝≤¢ |üì#˚kÕÔsTT. e&É<Óã“≈£î ˇ+{À¢ X¯øÏÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛≈£î+&Ü |ü⁄BHê p´dt ñ|üX¯eTq+

VüQcÕs¡T≈£î |ü⁄BHê p´dt..

Hê>∑]ø£‘· ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\ yê&Éø£+ m≈£îÿee⁄‘√+~. <ë<ë|ü⁄ <˚X¯ »HêuÛ≤˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ≈£î≥T+u≤\T Á|òæCŸ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡H˚ $wüj·T+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.Ç+{À¢ rdüT≈£îe#˚à ‹qTã+&Üsê\T, ≈£Ls¡>±j·T\T,#·\¢{Ï ˙{Ï ø√dü+ Á|òæCŸqT yê&ÉT‘ês¡T. nsTT‘˚ Á|òæCŸyê&Éø£+˝À ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\H˚ C≤Á>∑‘·Ô\T eT]Ãb˛ ‘·THêïs¡T. m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ø=+<äs¡T Á|òæCŸì+&Ü @y˚y√ ì+ù|düTÔ+{≤s¡T. n˝≤ ì+ù|yês¡T ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\H˚ $wüj·T+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{ÏùdÔ MT Á|òæCŸ bÕ&Ée≈£î+&Ü m≈£îÿe s√E\T ñ+≥T+~. Á|òæCŸ˝À ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T, ≈£Ls¡>±j·T\qT @e÷Á‘·+ U≤∞ ˝Ò≈£î+&Ü Ç]øÏ+∫ ô|≥º≈£L&É<äT. Á|òæCŸ˝À|ü\ >±* Á|üy˚•+#˚˝≤ ø=+‘· U≤∞>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. düTyêdüq edüTÔe\qT, |üP\qT Á|òæCŸ˝À ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï yêdüq ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± ø£esY˝À y˚dæ ô|{≤º*. ≈£Ls¡>±j·T\qT ø£&ç–q ‘·sê« ‘· |üP]Ô>± ‘·&ç Ä]b˛sTTq ‘·sê«‘·H˚ yê{Ïì Á|òæCŸ ˝À ô|{≤º*. ‘=&çyÓT\T rdæq $Ts¡|üø±j·T\qT m≈£îÿe s√E\T Á|òæCŸ˝À ñ+∫‘˚ n$ ≈£î[¢b˛‘êsTT. ø£qTø£ |ü∫à $T]Ãì ‘=&çeT\T rj·T≈£î+&Ü Á|òæCŸ˝À ñ+#·≈£L&É<äT. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T, bÕ\T, ô|s¡>∑T, s¡T_“q|æ+&ç ˝≤+{Ï$ ñ+∫q bÕÁ‘·\ MT<ä eT÷‘·ô|{≤º*. Ä≈£î ≈£Ls¡\qT y˚fi¯¢qT ø£‹Ô]+∫ ‘·&çb˛j˚T˝≤ u≤>± Äs¡u…{Ϻ ø£≥ºqT $&ÉBdæ bÕ*~∏Hé ø£esY˝À ô|{Ϻ Á|òæCŸ˝À ô|{≤º*. Ç˝≤ #˚j·T≈£î+fÒ Ä≈£î ≈£Ls¡\ y˚fi¯¢≈£î ø=+‘· eT{Ϻ πsqTe⁄\T ñ+{≤sTT. yê{Ïì ø£‹Ô]+#·≈£î+&Ü ô|≥º&É+ e\¢

Á|òæCŸ˝À eT{Ϻ ù|s¡T≈£î‘√+~. Ä eT{Ϻ˝À ∫qï ∫qï πsqTe⁄\T ñ+& É&É+ e\¢ Á|òæCŸ˝À|ü* u≤>±\≈£î n+≥Tø=ì b˛‘êsTT. B+‘√ Á|òæCŸ bÕ&Éj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n˝≤π> Ä≈£î≈£Ls¡\≈£î ñqï ˙{Ïì Äs¡u…≥º≈£î+&Ü Á|òæCŸ˝À ô|≥º&É+ e\¢ ≈£L*+>¥ XÊ‘·+ yÓTÆqdt &çÁ^˝À¢ ñ+&É&É+ e\¢ Ä≈£î≈£Ls¡\T ≈£î[¢b˛j˚T neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ Ä≈£î≈£Ls¡\qT bÕ*~∏Hé ø£esY˝ÀH˚ ô|{≤º*.ø=+<äs¡T bÕ\qT y˚&ç #˚dæq ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î b˛yê\H√,y˚πs Ç‘·s¡ |üqT\T #˚j·÷\H√ n>∑T&ÉTMT<ä n<˚ y˚&ç MT<ä bÕ\qT Á|òæCŸ˝À ô|&ÉT‘ês¡T. n˝≤ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT bÕ\T n~Ûø£ ≈£L*+>¥≈£î |ü–*b˛j˚T neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Á|òæCŸ ‘·\T|ü⁄\T#· m≈£îÿekÕs¡T¢ rdü÷Ôy˚dü÷Ô ñ+&É≥+ Á|òæCŸ &√s¡TqT m≈£îÿe düeTj·T+ ‘Ó]∫ ñ+&É≥+ eT+∫~ø±<äT. Á|òæCŸ˝À ◊düT>∑&ɶ\T ù|s¡Tø√≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. m≈£îÿe eT+<ä+>± ◊dt ù|s¡T≈£îqï≥¢sTT‘˚ yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ Ä|òt #˚dæ &ûbÕÁdæº+>¥ #˚j·÷*.ns¡{Ï |üfi¯¢qT Á|òæCŸ˝À ndü\T ô|≥º≈£L&É<äT. Á|òæCŸ ø£+&Óq‡sYMT<ä <äTeTTà ù|s¡Tø√≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔ+&Ü*. HÓ\≈£î ø£˙dü+ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ &ûÁbÕdtº #˚dæ,Á|òæCŸ ˝À|ü\≈£î X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ Á|òæCŸ ãj·T≥≈£î eTs¡ø£\T <äTeTTà˝Ò≈£î+&Ü ‘·T&Éyê*. Á|òæCŸ &√sY Vü‰´+&ç˝Ÿ≈£î ø£esYqT y˚j·÷*. Á|òæCŸ ˝À|ü\ ô|s¡T>∑T,ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T,MT>∑&É˝≤+{Ï$ ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT ˇ\ø£≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*.Á|òæCŸ˝À bÕ\T, ô|s¡T>∑T,e+{Ï$ ˇ*øÏ‘˚ <äTsê«düq @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤ bÕ\T,ô|s¡T>∑T e+{Ï$ ˇ*øÏ‘˚ yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ Ä|òt #˚dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. ø±e⁄q ô|’ dü÷#·q\T bÕ{Ïdü÷Ô MT Á|òæCŸqT $ìjÓ÷–kÕÔs¡T ø£<ë!

s√Es√E≈£L ≈£îÁs¡ø±s¡T˝À¢ Ä<ÛäTìøÏ b˛ø£&É\T $T‹MT]b˛‘·THêïsTT. ãsYÔ&˚, ñ<√´>∑+ e∫Ãq+<äT≈£î, $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔqï+<äT≈£î, $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£î |üãT“˝À¢ bÕغ\T #˚düT≈£î+≥Tqï yê] dü+K´ @s√Eø±s√E ô|s¡T>∑T‘√+~. »˝≤‡\ ù|s¡T‘√ eT+<äT ùd$+∫ |òüTs¡¸D\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ≈£îÁs¡ø±s¡T\ yÓ≥ø±s¡+ #˚wüº\T nø£ÿ&Éø£ÿ&É ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT.uÛÑj·T+‘√ |ü]¬>&ÉT‘·Tqï z ne÷àsTT.. yÓqø±\ |ü–*q ;s¡T d”kÕ qT rdüTø=ì ‘·qqT bı&Ée&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± eTs√ ne÷à sTT.. Ç+‘·˝ÀH˚ ãj·T≥ b˛©düT yê´Hé ôd’s¡Hé X¯ã›+ $ì|æ+#·&É+‘√.... n+‘·es¡≈£î ns¡T|ü⁄\T,πøø£\‘√ ñqï Vü‰\+‘ê ˇø£ÿ kÕ]>± ìX¯Ùã›+. Ç<˚<√ Vü‰s¡sY dæìe÷ ˝Àì uÛÑj·÷qø£ <äèX¯´+ $es¡D ø±<äT. á s√E˝À¢ ø=ìï ãsYÔ&˚ bÕغ\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á|ü<˚XÊ\˝À »]π> $wüj·T+. Ä<ÛäTìø£‘· eTTdüT>∑T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nVæ≤+kÕ #·s¡´\T Ç$. <˚X¯+˝Àì |ü\T Á|ü<Ûëq |üuŸ\T ≈£L&Ü Ç≥T e+{Ï yê{ÏøÏ y˚~ø£\T>± e÷s¡T‘·T+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. Ç+‘·≈£î eTT+<äT |ü⁄{Ϻqs√Eq bı<äT›qï ˝Ò∫ ‘·\ kÕïq+ #˚dæ <˚e⁄&çøÏ |üP»#˚dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T Äosê«<ä+ rdüT≈£îH˚yês¡T. ≈£î≥T+ã+‘√ >±ì, ùdïVæ≤‘·T\‘√>±˙, @<Ó’Hê Á|ü<˚XÊø√,dæìe÷ø√ yÓfi‚¢yês¡T. ø±˙ sêqTsêqT q>∑sê˝À¢ á |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. yÓuŸôd{À¢ ‘·eT≈£î ø±yê*‡q$ n˙ï &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îqïfÒ¢,bÕXÊÑ·´ dü+düèÿ‹ì ≈£L&Ü n+‘˚ y˚>∑+>± <Ûä]øÏ #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T H˚{Ï j·TTe‘·.q>∑sê˝À¢ <Ûäqe+‘·T\ |æ\¢\T M{ÏøÏ eTØ düT\uÛÑ+>± <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ä<ëj·T+ ô|s¡>∑&É+, <ëìøÏ ‘√&ÉT Ä<ÛäTìø£‘· nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+#·]düTÔ+&É+‘√ |üuŸ\T dü+düèÿ‹øÏ <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ |òüT≥q: Ç{°e\ Á_≥Hé˝À z |ü~ùV≤H˚fi¯¢ ne÷àsTT ‘·q Ç+{À¢ ãsYÔ&˚ bÕغì ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ »s¡T|ü⁄≈£î+~. <ëìì nù|+<äT≈£î Á_≥Hé b˛©düT\≈£î <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT+~. $wüj·T+ @+≥+fÒ ôdyê qTπs«yê nH˚ ne÷àsTT. CÀsê¶Hé ÁuÖHé nH˚ |ü~ùV≤H˚fi¯¢ |üøÏÿ+{Ï nu≤“sTT‘√ ø£*dæ bÕØºì »s¡T|ü⁄≈£î+~. ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E bÕغøÏ ù|òdtãTø˘˝Àì ùdïVæ≤‘·T\+<ä]ø° ÄVü‰«Hê\qT |ü+|æ+~. <ë+‘√ mø£ÿ&Óø£ÿ&ÉqT+#√ ù|òdtãTø˘ $TÁ‘·T\+‘ê <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ <ëø± _\_\eT+≥÷ yê[¢+{ÏøÏ e#êÃs¡T.

‘·T[¢+‘·\T, πø]+‘·\T, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕغ ø=~›ùd|ü{Ïπø eTT~] bÕø±q |ü&ç+~. |ü<ëï\Tπ>fi¯¢ |æ\¢\T ≈£L&Ü eT+<äT ‘êπ>XÊs¡T. ˇø£]ø=ø£s¡T b˛sê{≤\≈£î ~>±s¡T. πø≈£î\qT,kÕe÷q¢qT $düs¡&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛sê≥+ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ˇø£e÷àsTT ;s¡T d”kÕrdüTø=q eTs=ø£ ne÷àsTT ‘·\ MT<ä ø={Ϻ+~. Ç˝≤+{Ï bÕغ\≈£î Ç+{Ï >∑~ dü]b˛<äTø£<ë! ‘·|üŒ‘ê–q yÓTÆø£+˝À M~Û˝ÀøÏ e#êÃs¡+‘ê. e∫Ãq yês¡T }s¡T≈£î+{≤sê, M~Û M~Û+‘ê Ms¡+>∑+ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ »q+ Vü≤&É˝…‹Ôb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡T.∫es¡≈£î b˛©düT\T ˇø£ ôV≤*ø±|üºsY qT, b˛©dt ≈£îø£ÿ\qT yÓ+≥ rdüTø=∫à Ä|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT uÛÑ>∑ï+ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. á |òüTqø±s¡´+ ø√dü+ b˛©düT\≈£î |ü~y˚\ bÂ+&ÉT¢ Ks¡ÃsTT´+~.

eTq <˚X¯+˝À.... <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝Ò HÓ\ø=ì ñHêïsTT. eTT+u≤sTT, &Ûç©¢,ø√˝Ÿø£‘êÔ, #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T,‘·~‘·s¡ q>∑sê˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É ‘·s¡#·÷ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT.sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·÷\T‘·÷ bÕغ\qT+∫ Ç+{ÏøÏ e#˚à ≈£îÁsêfi¯ó¢ ≈£L&Ü u≤>±H˚ ñHêïs¡T. q>∑sê˝À¢ j·TTe‘· |üuŸ\˝À »]π> HÓ’{Ÿ bÕغ\≈£î Vü‰»s¡e‘·÷ m+C≤jYT #˚düTÔHêïs¡T.sêÁ‹ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT, >∑+≥\ <ëø± |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ á s√düT˝À¢ z bòÕ´wüHé>± e÷]+~. y˚&ÉTø£˝À¢ <Ûä÷eTbÕq+, eT‘·TÔ bÕ˙j·÷\T ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. y˚&ÉTø£\T X¯è‹$T+#·q+‘· es¡≈£î n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äy˚T. ø±˙ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À >=&Ée\≈£î ~– bÕغì s¡kÕu≤dü>± #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.Äq+<ëìø° ˇø£ Vü≤<äT› ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. |ü⁄{Ϻq s√EqT Á>±+&é>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. ø±˙ eTq+ @ dü+‘√cÕìï ø√s¡T≈£î+≥THêïeTqï<˚ Çø£ÿ&ç

$wüj·T+.m˝≤+{Ï Äq+<ëìï ø√s¡T≈£î+≥THêï+ nqï<˚ Çø£ÿ&ç Á|üX¯ï.|ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT ÄVü‰¢<äø£s¡+>±, Á|üXÊ+‘·+>±, Vü≤j·T>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\ì j·TTe‹j·TTe≈£î\T >∑eTì+#ê*.mqï{Ïø° >∑Ts¡TÔ+&˚ s√E>± y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î j·TTer,j·TTe≈£î\T Á|üj·T‹ï+#ê*.

k˛j·÷‘√ Äs√>∑´+ eTìwæ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢˝À s√E s√E≈£L mH√ï #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. Äs√>∑´+>± J$+#˚+<äT≈£î nqTdü]+#ê *‡q |ü<äΔ‘·T\T Áø£eT+>± e÷]b˛‘·THêïsTT.ì$Twü+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T>± Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T j·÷+ Á‹ø£ Jeq+˝À düeTj·÷ìøÏ ÄVü‰s¡+ rdüTø√˝Òø£ m+‘√ eT+~ yê´<Ûä\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄVü‰sêì ≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~.eTTK´+>± k˛j·÷, <ëì ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ÄVü‰s¡+˝À #˚s¡TÃø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´+. ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À dü¬s’q Áb˛{°qT¢ ˝Òø£ #ê˝≤ eT+~ ñ<äs¡ dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤+{Ï yês¡T k˛j·÷qT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ ø=+‘· es¡≈£î ‘·–Z+#·Tø√e#·Ãì ÄVü‰s¡ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± á ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚ |æ\¢˝À¢ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ bÕ≥T, ãs¡Te⁄, m‘·TÔ, C≤„|üø£X¯øÏÔøÏ dü+ã+~Û+∫q n_Ûeè~Δ˝À yÓTs¡T>∑T<ä\ ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T. ø±*¸j·T+, yÓT–ïwæj·T+ø£, bòÕdüŒs¡dt\T n~Ûø£+>± ñqï k˛j·÷ ÄVü≤s¡+ <ä+‘ê\≈£î >∑{Ϻ s¡ø£åD ÇdüTÔ+~. k˛j·÷˝À ñ+&˚ ;{≤¬øs√{ÏHé πs Nø£{düVü‰ |ü\T ø£+{Ï »ãT´\T sê≈£î+&Ü ìyê]düTÔ+~.nø±\ eè<ëΔ|ü´ \ø£åD≤\T sê≈£î+&Ü ìyê]+#·&É+˝À k˛j·÷ bÕÁ‘· #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆ+~. #·sêàìï eTè<äTe⁄>± ñ+#·T‘·T+~. Bì˝À ◊s¡Hé,ø±*¸j·T+, n~Ûø£+>± ñqï+<äTq >∑]“D° Ád”Ô\≈£î, bÕ*#˚à ‘·\T¢\≈£î >=|üŒ es¡+>± #Ó|ü⁄Œ ø=+ {≤s¡T.yÓTH√bÕCŸ düeT dü´\T, ‘·<ë«sê ø£*π> meTTø£\ ã\V”≤q‘·\q qT+∫ k˛j·÷ ñ|üX¯eTq+ ø£*ZdüTÔ+~. Bì˝À ñqï j·÷dæ&ÉT¢ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡DqT Áø£eTã<äΔ+ #˚kÕÔsTT. Ç+<äT˝À |”#·T|ü<ës¡ú+ ã¢&é wüß>∑sYqT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘·T+~.ì‘·´+ 25 Á>±eTT\ k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ e\¢ |ü\Ts¡ø±\ ø±q‡s¡T¢, Ç‘·s¡ yÓTT+&ç yê´<ÛäT\ qT+∫ düeTs¡úyÓTÆq s¡ø£åD bı+ <äe#·TÃ. Ç~ ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ‘·–Z+∫ >∑T+&Ób˛≥T Á|üe÷<ëìï ìyê] düTÔ+~.k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ Ábıùdº{Ÿ ø±´q‡sY e+{Ï eT÷Á‘· dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\qT n]ø£&ÉT‘·T+~. Áø°&Üø±s¡T\≈£î k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ ã\es¡Δø£+>± eì#˚düTÔ+~.

$T>∑‘ê |ü|ü⁄Œ <ÛëHê´\‘√ b˛*ùdÔ eT÷&ÉT ¬s≥T¢ n~Ûø£+>± Áb˛{°Hé \uÛÑ´eT e⁄‘·T+~. nsTT<äT ©≥s¡¢ bÕ\˝À ˝Ò<ë øÏ˝À e÷+dü+˝À ˝Ò<ë 24 >∑T&É¢˝À ~]πø Áb˛{°Hé πøe\+ 250 Á>±eTT\ k˛j·÷˝À \_ÛdüTÔ+~. k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·TÔ˝…’q k˛j·÷ ô|¢ø˘‡, k˛j·÷ Á>±qT´e˝Ÿ,k˛j·÷ #·T+ø˘‡, k˛j·÷$T˝Ÿÿ, ù|¢esY $T˝Ÿÿ, k˛j·÷ ;Hé‡, k˛j·÷ M{≤\T, e÷¬sÿ{À¢ \_ÛkÕÔsTT. Çe˙ï e÷¬sÿ{Ÿ˝À kÕe÷q´ e÷qe⁄ìøÏ n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝ÀH˚ <=s¡T≈£î‘êsTT. k˛j·÷ô|¢ø˘‡‘√j·T ø±´uÒJ ≈£Ls¡˝≤>± ø±˙, Vü≤˝≤«, düyÓ÷kÕ, #·bÕr\‘√ yê&˚ ≈£îsêà e+{Ï$ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. m˝≤+{Ï bòÕ´{Ÿ,ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ˝Òì á k˛j·÷ ÄVü‰s¡+ e\¢ meTTø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\T sêe⁄. &Éj·÷u…{Ïdt s√>∑T\≈£î Ç~ eT+∫ ÄVü‰s¡+ nì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ≈£L&Ü dü÷∫düTÔHêïs¡T. s√p 25 Á>±eTT\ #=|ü⁄Œq ‹+fÒ eT+∫ Áb˛{°Hé\T X¯ØsêìøÏ \_ÛkÕÔsTT. k˛j·÷;Hé Vü‰s√àHé dü+ã+~Û‘· ø±´q‡sYqT ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. Ç‘·s¡Á‘ê yê´<ÛäT\qT ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝À ñ+#˚ \ø£åD+ M{ÏøÏ ñqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûäø£q˝À¢ ‘˚*+~.


X¯ìyês¡+ e÷]à 10, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

6

ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê* : d”|”m+ ñbÕ~Û |üqT\ ø√dü+ J|ü⁄C≤‘· Ä\÷s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ á dü+e‘·‡s¡+ õ˝≤¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫+~ ø±˙ |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·+ yÓTT+&ç#ÓsTT´ #·÷|ædüTÔ+~. á ‘·s¡TD+˝À ∫qï,düqï, eT<ä´ ‘·s¡>∑‹ ¬s’‘ê+>∑+, e´ekÕj·T ≈£L©\T <ë<ë|ü⁄>± 2 \ø£å\ eT+~øÏô|’>± >∑T+≥÷s¡T, ôV’≤<äsêu≤<é, ãfi≤¢], ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T yÓfi≤¢s¡T. e\dü\T yÓ[¢q z≥s¡¢‘√ z≥T¢ y˚sTT+#·T≈£îqï Hêj·T≈£î\T á z≥s¡¢qT eT]#ês¡T. yê] ø£wüºdüTU≤\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. y˚dü$ sêe&É+‘√ Á|ü»\T eT+∫˙fi¯ó¢ ‘Ó#·TÃø√e&ÜìøÏ yÓTÆfi¯¢≈£îyÓTÆfi¯ó¢ yÓ[¢ ˙fi¯óÔ ‘Ó#·TÃ≈£îì <ëVü≤+ rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ HêX¯qeTe⁄‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+{ÏHê n&ç>±Hê<äT&˚ ˝Ò&ÉT. M≥ìï+{Ï˙ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á HÓ\ 12e ‘˚Bq ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+ düú+_+|üCÒj·÷\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïeTì dæ|æm+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T u≤\e⁄X‚ì, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.mdt. sê<∏äø£èwüí, Ä\÷s¡T eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qTeT+‘·T, ‹ø£ÿqï, *+>∑qï, f…Æ\sY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T X‚KsY, Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‹eTà|üŒ, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+

ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï Á>∑÷|ü⁄\≈£î ‘˚*¬ø’q ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+∫, e\dü\T ìyê]+#ê*. ñbÕ~Û|üqT\˝À j·T+Á‘ê\qT ìyê]+∫ n$˙‹ì n]ø£{≤º*. C≤uŸø±s¡T¶˝Òìyê]øÏ C≤uŸ ø±s¡T¶ Çyê«*. ÁX¯eTX¯øÏÔ Á>∑÷|ü⁄\≈£î u≤´+≈£î s¡TD≤\T eT+ps¡T#˚j·÷\H˚ &çe÷+&É¢‘√ á HÓ\ 12e ‘˚Bq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·÷ìï düú+_+|üCÒj·÷\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïeTHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغ eTÚq+ M&Ü* : me÷àØŒmdt ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\πø+Á<ä+ ˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ m+ÄsY|æ mdt Hêj·T≈£î\ Bø£å 14e s√E≈£î #˚]+~. á dü+<ä s¡“+>± X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡Dô|’ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt bÕغ eTÚq+ M&Ü\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+fÒ 2009˝À ‘·eT mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À ù|s=ÿqï md”‡ eØZø£s¡D neT\TqT bÕs¡¢yÓT+≥T ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ ÄyÓ÷~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·

mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tºø√˝Òì ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·–q eT÷ \´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£‘· |üŒ<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Çø£HÓ’Hê md”‡ eØZø£s¡Dô|’ eTÚq+ M&ç bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ kÕ ~Û+#˚ ~X¯>± eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ j·TTeùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£î˝≤¢j·T´|üŒ, õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù _. s¡+>∑qï, Bø£å˝À bÕ˝§Zqï ø£qø±Á~|ü˝…¢ Á>±eTdüTú\T zãT˝Òwt, yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, X‚KsY, •e,#·+Á<äj·÷<äyé bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ kÕ«$T »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ø=*$T>∑T+&É¢, e÷ ]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ πø+ Á<ä+˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T » j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì q+<ë´\ &ç$»Hé $ ÄsYz dü+|òüT+ n<Ûä´ ≈£åî\T ù|s¡+ dü‘·´Hê sêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T ìsêàD ø=s¡≈£î 2011 ôdô|º+ãsY HÓ\˝À »eTTà\eT&ÉT>∑T Áø±dæ+>¥ <ä>∑Zs¡ uÛÑ÷$T|üP» »]–+ <äHêïs¡T. nj·T´|üŒ kÕà$T e÷\ <Ûä]+∫q uÛÑ≈£îÔ\T n j·T´|üŒ kÕ«$T |ü{≤ ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ nj·T´|üŒ kÕ«$T »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ $sêfi¯+ Çyê«\ì Äj·Tq uÛÑ≈£îÔ\qT ø√sê&ÉT. $sê fi¯+ Çe«edæq uÛÑ≈£îÔ\T á bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ 9490402021, 9491668450 dü+Á|ü~+#·e\ dæq~>± Äj·Tq ø√sês¡T. $ÄsYz Á|ükÕ<é¬s&ç¶, Á>±eT Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷àØŒmdt≈£î n&É«πø≥¢ eT<䛑·T ÄdüŒ] e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : md”‡ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô eT+&É\ πø+Á<ä+˝À m+ÄsY|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+ ø=qkÕ>±sTT. á Bø£å≈£î m. Á|ükÕ<äsêe⁄, ø£s¡÷ï\T n&É«πø≥T õ. sê»X‚KsY, md”‡ ôd˝Ÿ ø£s¡÷ï\T C….$. n_“, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T m+ÄsY|æmdt Bø£å≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. md”‡ eØZø£s¡D ø√dü+ 9 s√E\ qT+∫ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. á HÓ\ 26e ‘˚Bq m+ÄsY|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ ~>∑“+<Ûä+, Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ eT+&É\ ø£˙«qsY ¬ø. dü+»|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.

ªnÁø£eT+>± n¬sdüTº#˚dæq Hêj·T≈£î\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷*μ ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£ eT+>± n¬s düTº #˚dæq m◊{Ïj·TTdæ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·T Hé yÓ+ø£fÒwt, yÓTÆeTT&é, sê+Hêj·T ø˘, oqT, ˝Àø˘Hê<∏é Hêj·Tø˘\qT yê]‘√ bÕ≥T ñqï yês¡+<ä]˙ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ä+ÁÁ<äÁ|ü<˚XŸ Ä{À Á&Ó’esY‡, es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T C…. >∑DÒwt &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä{Àes¡ÿsY‡øÏ dü+πøåeT uÀs¡T¶ @sêŒ≥T#˚j·÷\ì Ä{À ø±]à≈£î\ô|’ ñqï 155, 213, 108 Jy√\qT s¡<äT›#˚j·÷ \ì, Ä{À ø±]à≈£î\≈£î 8e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘· ˝Ò≈£î+&Ü ˝…’ôdqT‡\T Çyê«\Hêïs¡T. Ä{À ø±]à≈£î\ qT+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e#˚à Ä<ë j·T+˝À 10 XÊ‘·+ Ä{À dü+πøåeT uÀs¡T¶≈£î πø{≤sTT+#ê\ Hêïs¡T. Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ ø=s¡≈£î ìs¡+‘·s¡+ b˛sê{≤\T #˚ùd @◊{ Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚j·T &É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä{À j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T •e, >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T >√|æHê<∏ä¬s&ç¶, q>∑s¡ düVü≤j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T áX¯«sY, πø<ÛësY, Hê>∑sêE, eT<ÛäT, Mπswt, eT*¢,s¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüŒ] e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : ñbÕ~Û |üqT\¬ø’ Ä+Á<ä Á|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À #˚|ü≥ºqTqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ñX‚ì ø√sês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ˝À ñbÕ~Û ≈£L©\ düeTdü´\¬ø’ X¯ó Áø£yês¡+ J|ü⁄C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√py˚‘·q+ s¡÷.200\T ô|+#ê\ì, n˝≤π> 200 s√E\T>± |üqT\T bı&É–+#ê\ì yês¡Hêïs¡T. Ç#˚à ≈£L* ≈£L&Ü kÕà{Ÿø±s¡T¶ ù|s¡T‘√ HÓ\\T ‘·s¡ã&ç ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïs¡T. ñbÕ~Û |üqT˝À¢ j·T+Á‘ê\qT ìùw~+∫ n$˙‹ì n]ø£{≤º\Hêïs¡T. y˚T{°\≈£î ôd’øÏ˝Ÿ,bò˛Hé, fÒ|ü⁄, ô|qTï, ô|ò’\T, bÕ]‘√wæø£+ øÏ+<ä s¡÷. 2 y˚\T Çyê«\Hêïs¡T. Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ HÓ\≈£î s¡÷, 1000 ø£s¡Te⁄ |æ+#·qT Çyê«\ì, n˝≤π> ÁX¯eTX¯øÏÔ Á>∑÷|ü⁄\≈£î u≤´+≈£î s¡TD≤\T Çyê«\Hêïs¡T. á

ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡* sêyê\ì ø√sês¡T. á düeTy˚X¯+˝À e´ekÕj·T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sê<Ûäø£èwüí, ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤qTeT+‘·T, &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT sêe÷+»H˚j·TT\T, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T s¡+>∑|üŒ, e÷DÏø£´|üŒ, yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT, Ms¡uÛÑÁ<ä, sêe÷+» H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ+#Û·q¢qT düø±\+˝À rdüTø√+&ç: eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#·q¢ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± düø±\+˝À ns¡TΩ˝…’q yês¡T |æ+#·q¢qT rdüTø√yê\ì eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY »Hês¡úHé ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ y˚fi¯ nìyês¡´ ø±s¡D≤e\¢ ˇø£ HÓ\, ¬s+&ÉT HÓ\\T |æ+#·qT¢ rdüTø√ø£b˛‘˚ nìï ˇπø kÕ] rdüTø√yê\ì, eT÷&ÉT HÓ\\ es¡≈£î |æ+#·Hé rdüTø√ø£b˛‘˚ yê] |æ+#·Hé s¡<ä›e⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<ëq+‘√ |æ+#·q¢˝À m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì Á|ü‹ HÓ˝≤ |æ+#·q¢qT K∫Ñ·+>± |ü+|æD° #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± >√HÓ>∑+&É¢ Á>±e÷ìøÏ n<äq+>± kÕà{Ÿø±s¡T¶ $TwüHé πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì Ä |üì Á|üdüTÔ‘·+ >√HÓ>∑+&É¢ e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq q&ÉTdüTÔ+<äì, n<äq|ü⁄ kÕà{Ÿø±s¡T¶ πø{≤sTTùdÔ |üì uÛ≤s¡+ >√HÓ>∑+&É¢˝À kÕúìø£ m+&çz ø±sê´\j·T+˝À eè<ë´|ü´, ‘·>∑TZ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\÷s¡T Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À

|ü<Ó›ì$T<˚fi¯¢ ˝À|ü⁄ yê] &Ü{≤ @sêŒ≥T dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\ yÓTT‘·Ô+ düπs«qT Á>±eT |ü+#ê sTTr˝À @sêŒ≥T#˚dæq≥T¢ m+.M.bòÂ+&˚wüHé eT+&É\ ø√Ä]¶H˚≥sY e÷<äeÁøÏwüí Ä<ä«s¡´+˝À @sêŒ≥T#˚ XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] »>∑Bwt ≈£îe÷sY Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD\+˝À ñqï bÕsƒ¡XÊ\\T, dü+|òü÷\T, bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T e+{Ï$ mìï ñHêïj·Tì düπs« #˚dæ yê{Ï &Ü{≤qT Á>±eT |ü+#êsTTr˝À bı+<äT|üs¡#·&É+ #ê˝≤ eTTK´eTì Ç≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ m+.$.bòÂ+&˚wüHé #˚|ü≥º&É+ Ä\÷s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À>∑\ Á|üuÛÑT #ê˝≤ >∑s¡«ø±s¡DeTHêïs¡T. á $<ä+>± nìï Á>±e÷ ‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑Héyê&û ôd+ \˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr˝À @sêŒ≥T#˚j·Te\dæq ≥s¡T¢, bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T, yÓTÆÁ‹ dü+|òü÷\, 0 qT+∫ 18 nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ªñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#·+&çμ ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+ ˝Àì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ á dü+e‘·‡s¡+ esê‡uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ õ˝≤¢ yÓT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+ø± ø£s¡Te⁄ düVü≤j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ e\q õ˝≤¢ qT+&ç e´ekÕj·T ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T ∫qï, eT<ä´‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T\T 2 \ø£å\≈£î ô|’>± >∑T+≥÷s¡T, ôV’≤Á<ëu≤<é, ãfi≤fl] ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T yÓfi≤¢s¡T. Á>±e÷\≈£î Á>±e÷\T U≤[ #˚dæ Çfi¯¢≈£î ‘êfi≤\T y˚dæ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T n+<äs¡÷ ñqï }s¡T e<ä*

e\dü\T yÓfi¯óÔHêïs¡T. Á|ü»\ z≥¢‘√ mìï¬ø’q Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·eT uÛ≤<ä´‘·\T eT]∫b˛‘·THêïs¡T. á <äsêï≈£î ñbÕ~Û ≈£L©\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À yÓT‘·Ô+ 7.30 \ø£å\ C≤uŸ ø±s¡T¶\T ñHêïj·Tì M{Ï˝À 64 y˚\ eT+~øÏ |üqT\T ø£*Œ+#ês¡ì $T>∑‘ê yê]øÏ ≈£î&Ü |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄wüŒsêE, eT+&É\ dæ|æm+ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù <ëM<äT bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, e÷]à 10, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

7 nÁø£eT+>± ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ : |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T <Ûäsêï#Íø˘ Á|ü‹bÕ<äqqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* ôVAfi¯>∑T+<ä e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À e÷s¡¢e÷&çøÏ Á>±eT+ y˚<äe‹ q~ (Vü≤>∑]) qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT+>± ‘·]*b˛‘·T+~. dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ Á|ü‹s√E düTe÷s¡T 30 qT+∫ 40 Á{≤ø£ºs¡¢ es¡≈£î ‘·s¡*b˛‘·THêïsTT. Ä<√ì, Ä\÷s¡T |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î Çø£ÿ&É qT+∫ ÇdüTø£qT m≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü s¡yêD≤ #˚düTø=ì yê´bÕs¡düTú\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ˝≤uÛ≤\qT >∑&çdüTÔHêïs¡T. yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ dü+ã+~Û‘· ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìï düVü≤≈£LsêÃ*‡q düVü≤» dü+|ü<ä Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\≈£î Ä<ëj·Teqs¡T>± e÷]+~. Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£îqï j·T<˚Δ#·Ã>± Çø£ÿ&É qT+∫ ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#·Tø=ì yê´bÕs¡T\T |ü≥ºD≤\˝À¢ ˇø√ÿ Á{≤ø£ºsY ÇdüTø£ ˝À&ÉTqT s¡÷.3,000\ es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. kÕúìø£+>± >∑èVü≤ìsêàD≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ìs¡“¤+<äHê\ dü&É*+|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ÇdüTø£qT yê&ÉTø√e&ÉeTTqqï ìã+<ÛäqqT Ädüsê>± #˚düTø=ì yê´bÕs¡T\T kÕúìø£ Á>±e÷˝À¢øÏ ÇdüTø£qT rdüTø=ì yÓfi≤ÔeTì |ü≥ºD≤\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ø£fi¯ó¢ eT÷düTø√e&É+‘√ <äsê®>± eT+&É˝≤\qT <ë≥T‘·THêïsTT. nÁø£eT

s¡yêD≤<ës¡T\qT n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î n$Tà kıeTTà #˚düT≈£î+≥÷ u≤>∑T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T >∑‘·+˝À e÷s¡¢e÷&çøÏ |ü+#êsTT‹yês¡T edü÷\T #˚düTÔqï düT+ø±ìï Äù|j·T&É+‘√ bÕ≥T, ‘êeTT ≈£L&Ü f…+&És¡¢≈£î |æ\Teø£b˛e&É+ yÓTÆì+>¥ nqTeT‘·T\T Çe«ø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«eTTq≈£î >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+~. Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=ì ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤\≈£î n&ÉT¶ø£≥Tº y˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<ëj·÷ìï ô|+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ªeè‹Ô$<ë´ ø√s¡T‡\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*μ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 9, (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ä´quÛÑ´•+#˚ $<ë´]ú˙\T eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±]DÏ #Ó+#·eTà nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ‘√≥π>] ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À HÓô|®˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $C≤„q y˚Tfi≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú˙\T eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡˝À¢ sêDÏ+#ê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ HÓô|®˝Ÿ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì nHêïs¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê $<ë´]ú˙\≈£î ≈£î≥Tº$TwüHé, n*¢ø£\T, ∫Á‘·˝ÒUq+, Äj·TTπs«<ä Wwü<ë\ ‘·j·÷Ø e+{Ï n+XÊ\ô|’ •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï <ë«sê eTTqTà+<äT u≤*ø£\T nìï s¡+>±˝À¢ Ä]úø£+>± sêDÏ+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ e⁄+<äì nHêïs¡T. M{Ï <ë«sê eTTqTà+<äT u≤*ø£\T nìï s¡+>±˝À¢ Ä]úø£+>± sêDÏ+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ e⁄+<äì nHêïs¡T. ø±>± @sêŒ≥T #˚dæq á $C≤„q y˚Tfi≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 8 ø£¢wüºs¡¢˝Àì 40 bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]ú˙\T yês¡T ‘·j·÷s¡T #˚dæq |ü\T

s¡ø±\ n*¢ø£\qT, bò˛{À ˝≤´$TH˚wüq¢qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yÓTT\¬ø‘˚Ô –+»\T, kÕ+Á|ü<ëj·T e+≥\T, yê‘êes¡D ø±\Twü´+, Á>±e÷˝À¢ \_Û+#˚ ≈£Ls¡>±j·T\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, Äj·TTπs«<ä CÖwü<ë\ ‘·j·÷Ø e+{Ï yê{Ïô|’$<ë´s¡Tú\T Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷à]Œ\T #·+Á<äX‚KsY, sêe÷+»H˚j·TT\T, ôV≤#Ym+\T s¡eTDj·T´, s¡w”<é, yêVæ≤<é, ‹s¡TeT\j·T´, •eqï, yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± $<äT´‘Y XÊK dü]ÿ˝Ÿ &˚ y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ $<äT´‘Y XÊK |üesYùdºwüHé ÁbÕ+>∑D+˝À $<äT´‘Y XÊK dü]ÿ˝Ÿ&˚ ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯óÁø£yês¡+ »]–q ÁbÕs¡+uÛÑy˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹~∏>± N|òt »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY m+. qs¡dæ+VüQ\T, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä|òt Ç+»˙sY n<Ûä´≈£åî\T m+.|æ. |”s¡j·T´, &ç$»q˝Ÿ Ç+»˙sY‡, ndæôdº+{Ÿ &ç$»q˝Ÿ Ç+»˙s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´ n‹~∏ m+. qs¡dæ+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘YXÊU ñ<√´>∑T\T ø£s¡Ôe´ ìs¡«Vü≤D˝À nH˚ø£ ˇ‹Ô&ç\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À yê] jÓTTø£ÿ Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q ≈£L&Ü m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T.ÄVü‰¢<äs¡ø£yÓTÆq yê‘êes¡D+ ˝À Áø°&É˝À¢ bÕ˝§Zì ø=~›>± ñ|üdüeTq+ bı+<ë\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<ä &ç$»q˝Ÿ XÊK\qT #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T, $<äT´‘YXÊK≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T, |æÇ{Ï\T, »qs¡˝ŸôdÁø£≥Ø Á|üB|t≈£îe÷s bÕ˝§ZHêïs¡T. ñyÓTHé‡ &ÉãT˝Ÿ‡ f…ìïø±sTT{ŸqT dü]ÿ˝Ÿ »≥Tº¬ø’edü+ : yÓTT<ä{Ï e÷´#Y˝À dü]ÿ˝Ÿ »≥Tº Ä<√ì »≥Tºô|’ 21-10, 21-8 bÕsTT+≥¢‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#·>±, ø£s¡÷ï\T »≥Tº q+<ë´\ »≥Tºô|’ 21-12, 21-8 bÕsTT+≥¢‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿ‡˝À dü]ÿ˝Ÿ »≥Tº ø£s¡÷ï\T »≥Tºô|’ 21-9, 17-21, 15-6 bÕsTT+≥¢‘√ $»j·T+

kÕ~Û+∫+~.yê©u≤˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À dü]ÿ˝Ÿ»≥Tº q+<ë´\ »≥Tºô|’ 25-10, 25-20 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø£s¡÷ï\T »≥Tº Ä<√ì »≥Tºô|’ 25-15, 25-19 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+~+~. H˚&ÉT ô|ò’q˝À¢ dü]ÿ˝Ÿ »≥Tº, ø£s¡÷ï\T »≥Tº ‘·\&ÉqTHêïsTT. u≤˝Ÿu≤´{Ïà+≥Hé : q+<ë´\ »≥Tº dü]ÿ˝Ÿ »≥Tºô|’ 2910, 29-20 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~+#·>±, Ä<√ì »≥Tº ø£s¡÷ï\T »≥Tºô|’ 29-21,29-22 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. H˚&ÉT »s¡T>∑T ô|ò’q˝Ÿ‡˝À q+<ë´\, Ä<√ì »≥T¢ ‘·\|ü&ÉqTHêïsTT. ñyÓTHé‡ f…ìïø±sTT{Ÿ dæ+–˝Ÿ‡ : q+<ë´\ »≥Tº Ä<√ì »≥Tºô|’ 21-18, 21-16 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ä<√ì »≥Tº q+<ë´\ »≥Tºô|’ 21-9, 21-18 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

≈£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) :õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´, b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ Á|ü»\T, sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ ‘·eT ìs¡düq ‘Ó*ù|+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ø±≈£î+&Ü <Ûäsêï #Íø˘ ù|s¡T‘√ nÁ|ü<Ûëq´yÓTÆq düú\+ πø{≤sTT+#˚ Á|ü‹bÕ<äq\T #˚j·T{≤ìï nœ\|üø£å sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|ü» dü+|òü÷\ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ rÁe+>± K+&ç+∫+~. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT Á|ü‹bÕ<äq\T ñ|ü dü+Vü≤]+#·T ø√yê\ì düe÷y˚X¯+ &çe÷+&é #˚dæ+~. dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T n<Ûä´ø£å´‘·q dæ|æj·T+ ø±sê´\j·T+˝À »]–q nœ\|üø£å bÕغ\T, Á|üC≤dü+ |òü÷\ düe÷y˚X¯+˝À dæ|æj·T+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Á|üuÛ≤ø£s¡¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T |üπs«CŸ, düe÷»yê~ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé, _j·Tdt|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eqTeTT\j·T´, ˝Àø˘dü‘êÔ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T &˚$&é, bòÕs¡«sY¶u≤¢ø˘ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·Áø£e]Ô‘√ bÕ≥T &çyÓ’m|òt◊, @◊yÓ’m|òt, j·Tdtm|òt◊, d”◊{Ïj·TT, m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+, ≈£î\ $eø£å e´‹πsø£ dü+|òüT+, m|æ eTVæ≤fi≤ düe÷K´, –]»q düe÷K´ e+{Ï $$<ä Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì n~Ûø±s¡T\ Á|ü‹bÕ<äq\ |ü≥¢ ‘·eT nuÛÑ´+‘·sê\qT ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>±

Hê\T>∑T cÕ|ü⁄\T y˚\+bÕ≥ |ü–&Ü´\ e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì Äغdæ ãkÕº+ &ÉT Äes¡D+˝Àì Hê\T>∑T cÕ|ü⁄\qT X¯óÁø£yês¡+ y˚\+bÕ≥ y˚XÊs¡T. 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£ HÓ\≈£î 4650 s¡÷bÕj·T\T e#˚Ã~. Á|üdüTÔ‘·+ »]–q y˚\+ bÕ≥˝À HÓ\≈£î 15,150 s¡÷bÕj·T\≈£î ˝Àπøwt, øÏc˛sY, düTÁãVü≤àD´+, qJsY nVü≤à<é\T <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê\j·T ø£$T{° #Ó’¬sàHé \øÏåà¬s&ç¶, sê»>√ bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø±+‘ê¬s&ç¶, C…&ûŒ{°d” Hê–¬s&ç¶, <˚yê\j·T ÇHéôdŒø£ºsY s¡y˚Twt, Çz. ø£eT˝≤ø£sY, ø£èwüßí&ÉT, nXÀø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ|æj·T+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚ j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ Á|ü»\ Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\ qT ø±\sêùd$<ä+>± e´eVü≤]düTÔ Hêïs¡ì, Á|ü»\≈£î sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q ìs¡düq ‘Ó*ù| Vü≤≈£îÿqT ø±\sê kÕÔeT+≥÷ n+^ø£]+#˚ düeTdü´˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ ì]à+∫q |üŒ{Ï qT+∫ ‘·eT düeTdü´\ ô|’q Á|ü»\T, Á|ü»\ |üøå±q sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T ‘·eT ìs¡düq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï\T, Á|ü<äs¡«q\ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡ì Ä Vü≤≈£îÿqT Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±\sêkÕÔeT+fÒ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T |ü⁄qsê˝À∫+#·Tø=ì >∑‘·+˝À ˝≤H˚ j·T<ÛëkÕÔq+˝À <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+#˚+ <äT≈£î n+^ø£]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ÇdüTø±\ Á>±eT+˝À ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ bÕeTT\bÕ&ÉT, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÇdüTø±\ Á>±eT+ ˝À X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ Ç+#êsY® ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eT ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT+˝À >∑‘· ø=~› ø±˝+>± ñ+≥Tqï uÛÑ÷düeTdü´\ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\qT n&ç– ‘ÓdüT≈£îHêïs¡T.

37e yês¡T¶ ◊ø£´dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ q>∑s¡+˝Àì 37e yês¡T¶≈£î dü+uÛÑ+~+∫q ◊ø£´ dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T kÕúìø£ mdt$ ø±+ô|¢ø˘‡˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ õ˝≤¢ ø£˙«qsY m. Hêsêj·TDeTà Ä<Ûä«s¡´+˝À mdt$ yÓTVü≤Hé ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eTVæ≤fi¯\ |üø£åbÕ‹ nì Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT≈£î ≈£î&Ü eTVæ≤fi¯\+fÒ mq˝Òì n_Ûe÷qeTì n+<äTπø Äj·Tq n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTVæ≤fi¯\≈£î nH˚ø£ |ü<∏äø±\T ô|&É‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 37e yês¡T¶ ◊ø£´dü+|òüT+ eTVæ≤fi¯\T |ü<äà, »j·TeTà, dü+<ä´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ b˛sê{≤\T #˚kÕÔ+ : d”|”m+ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 9, (düTes¡í yês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ b˛sê{≤\T #˚j·TqTqï≥T¢ dæ|æm+ bÕغ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T sê»X‚KsY nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ düT<äs¡Ùq es¡à uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eT+&É\+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ñ<Ûäè‘·+>± e⁄+<äì B+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡Hêïs¡T. yÓ\T>√&ÉT u≤´˝… ì‡+>¥ ]»sê«j·TsY qT+∫ Ä‘·à≈£L s¡T eT+&É˝≤ìøÏ ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+ #ê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ s¡÷.4ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ 2006˝À n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚K s¡¬s&ç¶ q\¢ø±\« düMT|ü+˝À X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡ì nsTT‘˚ ì<ÛäT\T ¬s{Ϻ+|ü⁄≈£î eT]+‘· ô|]>±j·Tì nsTTq |üŒ{ÏøÏ Ç+‘· es¡≈£î ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeT Hêïs¡T. n˝≤π> mÁs¡>∑÷&É÷s¡T yê≥sY d”ÿ+ <ë«sê düs¡|òüsê nj˚T´ ˙s¡T

ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·T+<äì á ˙{Ïì X¯ó~› #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T bò˛¢¬s’&é u≤]q |ü&ÉT‘·÷ nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ kÕúìø£ n~Ûø±s¡T˝À¢, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ m˝≤+{Ï #·\q+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±>± eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 400≈£îô|’ #˚‹|ü+|ü⁄\Tqï≥T¢ ÄsY&ÉãT´¢mdt n~Ûø±s¡T\T ]ø±s¡T¶\T ñHêïj·Tì nsTT‘˚ yê{Ï˝À 50XÊ‘·+ es¡≈£î ≈£L&Ü |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì nsTTHê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì

Äs√|æ+#ês¡T. á düeTdü´\ìï+{Ï kÕ<Ûäq ø√dü+ á HÓ\ 11 qT+∫ 15 es¡≈£î Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ◊<äT s√E\ bÕ≥T dæ|æm+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT ‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À¢ Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T @düTs¡‘·ï+, s¡C≤ø˘, s¡DBÛsY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, qs¡dæ+Vü‰Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 10 e÷]à 2012

nqï<ë‘·≈£î XÊ|ü+>± e÷]q

Äs√>∑´ s¡ø£åD MT #˚‘·T˝À¢H˚

düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+

|æ\¢\ Äs√>∑´ s¡ø£åD≈£î JMÄsY ÄdüT|üÁ‹ Á|ü#ês¡ ñ<ä´eT+

ø√&ÉTeT÷s¡T ¬s’‘ê+>±ìøÏ n+<äì Á<ëø£å>± e÷]q e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ ø√&ÉTeT÷s¡T, e÷]à 9, (düTes¡íyês¡Ô) :ø√&ÉTeT÷s¡T ÁbÕ+‘· ¬s’‘ê+>±ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+>± ø£fi¯>±H˚ $T–*b˛sTT+~. j·÷s¡T¶ @sêŒ≥T≈£î e´j·T+ #˚dæq ˝ø£å\ ì<ÛäT\T eè<Ûë ø±>±, n≥T Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+, Ç≥T n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+ ø±s¡D+>± e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ @sêŒ≥T <ë«sê ø£*π> \ø£å´+ @Hê&√ eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛sTT+~. B+‘√ ‘êeTT |ü+&ç+∫q |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\ ì\« ø√dü+, neTàø±\T, s¡yêD≤ e+{Ï nedüsê\ ø√dü+ ¬s’‘·T\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ¬s’‘·T\ kÂø£sê´s¡ú+ @sêŒ≥T #˚j·T<ä\∫q e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ ø±+bÂ+&é yê˝Ÿπø |ü]$T‘·yÓTÆ yÓøÏÿ]k˛Ô+~. s¡÷.˝ø£å\T e´j·T+ #˚dæ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ ø√dü+ |ü≥ºD ∫es¡ yÓ\T›]Ô s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ 15 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ùdø£]+∫ #·T≥Tº ø±+bÂ+&éyê˝Ÿ ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T, ¬s+&ÉT >∑<äT\qT ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T. nsTT‘˚ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\qT n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«+ >±*ø=~˝Òj·T&É+‘√ Hê{Ï qT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ düú\+ ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>± e÷] |æ∫ÃyÓTTø£ÿ\T, ø£+|ü#Ó≥¢‘√ ì+&ç |üìøÏsêì $<Ûä+>± e÷]b˛sTT+~. ~e+>∑‘· myÓTà˝Ò´ •U≤eTDÏ n|üŒ{À¢ ø£s¡÷ï\T e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé>± ñqï sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ ø√&ÉTeT÷s¡T ¬s’‘ê+>±ìøÏ j·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø=+‘· #=s¡e #·÷bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶˝À @|ü⁄>±

ô|]–b˛sTTq ø£+|ü#Ó≥¢qT ‘=\–+∫ ˙{Ïedü‹ì ≈£L&Ü ø£*Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T ≈£L&Ü á$wüj·÷ìï >±*ø=~˝Òj·T&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ |ü]dæú‹ j·T<Ûëdæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø√&ÉTeT÷s¡T, >∑÷&É÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ì nH˚ø£ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T rÁe Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. |ü+&ç+∫q |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î e´j·TÁ|üj·÷kÕ\ø√]à <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î rdüT¬øfi≤¢*‡q <äTdæú‹ì Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. n‹eèwæº, nHêeèwæº\ eT÷\+>± @{≤ |ü+≥ qcÕº\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ¬s’‘ê+>±ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ e\q yê]øÏ eT]ìï ø£cÕº˝…<äTs¡e‘·THêïj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ edüTÔqï |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\qT

<ä÷s¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ì e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶\≈£î yêVü≤Hê˝À¢ ‘·s¡*+#ê*‡ sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T ‘·&çdæyÓ÷ô|&Ée⁄‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=+‘·eT+~ ¬s’‘·T\T eT<Ûä´ <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\πø ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT neTTà≈£î+≥÷ Ä]úø£+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ ø√&ÉTeT÷s¡T˝ÀH˚ ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô):sêj·T\d”eT sêh dü$T‹ bÕغ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ ñqïf…Æ¢‘˚ e÷¬sÿ{Ÿ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·÷ìï H˚&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ X¯óÁø£yês¡+ <Ûäs¡\qT ã{Ϻ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT neTTàø=ì Ä]úø£+>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T j·T+.q˝≤¢¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕs=+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ã˝Àù|<ä+ ø±e&É+‘√ bÕ≥T, <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m._. Á|ükÕ<é, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T j·Tdt. k˛eT ‘·s¡*+∫ e´j·TÁ|üj·÷kÕ\T ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î düT+<äs¡+, ø£&É|ü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T j·Tdt. <ädüÔ–], sêh ø±s¡´<ä]Ù ø£s¡T ‘·|ü⁄Œ‘êsTT. n˝≤π> s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T ≈£L&Ü D≤ø£sY Á|ükÕ<é, õ˝≤¢ j·TTe»q $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T πø<ësYHê<∏é, eTVæ≤fi≤ $T>∑T\T‘êsTT. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ç≥T $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£îsê\T m. $»j·T\øÏåà, s¡|òæ, yÓTT Vü≤à<é n©, ‘·~‘·s¡T\T bÕ\≈£î\‘√ bÕ≥T, n≥T n~Ûø±s¡T\T á bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Ä‘·à>ös¡e+, düeTdüe÷»+, kÕe÷õø£ Hê´j·T+ $wüj·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ ø√&ÉTeT÷s¡T ø√dü+, sêj·T\d”eT n_Ûeè~Δ ø√dü+, Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT ø√dü+ bÕغ ¬s’‘ê+>±ìøÏ e÷¬sÿj·÷s¡T¶ kÂø£s¡´+ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚düTÔ+<äì ‘Ó* bÕs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ düuÛÑT´\T, kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ø=+‘· eùdÔ eTTì‡bÕ*{Ï |òü+&é Ç‘·s¡ |üqT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. mHé.ÄsY.õ.j·Tdt. |ü<∏äø£eTT ÁøÏ+<ä sêyê*‡q |òü+&é≈£î |ü≥ºD n_Ûeè~› |üqT\≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïqì Äj·Tq ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT e÷]à 9 ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T (düTes¡íyês¡Ô):sêqTqï ñ|ü mìï m+.m˝Ÿ.@. MTHêøÏåHêj·TT&ÉT, Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î ø£˝À¢ õ˝≤¢˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑ >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À u…’bÕdt q÷s¡T kÕúHê\˝À eTTdæ¢+ |”|ü⁄˝Ÿ‡ s√&ÉT¶ |üqT\T |üP]Ô nsTTq|üŒ{Ïø° ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·T Á|òü+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°#˚j·T ø√≈£î+&Ü ñqïyê{Ïô|’ ‘·«s¡˝À Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ qTqï≥T¢ m+|”m|òt n~ÛH˚‘·, sêh ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø nedüs¡yÓTÆq ìy˚~ø£qT n~Ûø± n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿdü‘êÔsYJ yÓ\¢&ç+ s¡T\≈£î |ü+|æq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü≥ºD≤ #ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ˇø£ q+˝Àì ø±\˙\≈£î nedüs¡yÓTÆq eTs¡T>∑T<=&É¢qT, ì]à+ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô eTTdæ¢+ #êeTì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± düàXÊq yê{Ïø£≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T k˛<äs¡T\ z≥T¢ ìs¡íj·÷‘·àø£ X¯øÏÔ>± Ks¡Tà #˚dæ e÷s¡TŒ\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. ñqï á ¬s+&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\˝À {Ï.õ. ø±q«jYT≈£î n&ÉT¶|ü&çq >√qu≤$ eTVæ≤fi¯\T ;d” j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ bÕغ eT<ä› Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï >√quÛ≤$ Á>±eT eTVæ≤fi¯\T ‘·T‘√ ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{ÏøÏ ~>∑ n≥T>± edüTÔqï eT+Á‹ ø±q«jYTqT n&ÉT¶ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. qTHêïs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rÁe+ ø±e&É+‘√ o‘êø±\+, düeTj·T+˝À ‘·|üŒ $T>∑‘ê düeT esê¸ø±\+˝À HêHêø£cÕº\T |ü&ç, Á‘ê>∑T˙{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îHêï j·÷˝À¢ eTTdæ¢+\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì eTì, nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±eT+˝À ìj·T$T+∫q uÀs¡T¢ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, &ÉD≤|ü⁄s¡+˝À bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+, ;s¡|üŒq>∑sY, #ÓÓ&çb˛e&É+‘√ yÓdü$ø±\+ ø±e&É+‘√ ˙{ÏdüeTdü´ rÁe+>± #Óù|Œ+<äTπø ‘êeTT b˛{° #˚düTÔHêï neTsêe‹ q>∑sY, ô|<ä›ø£&ÉTã÷sY˝À |üqT\T |üP]Ô nsTTq ñ+<äì eT+∫˙{Ï ø√dü+ Á>±eTdüTÔ\T <ë<ë|ü⁄ 3 øÏ.MT. eTHêïs¡T. eTTdæ¢+ |”|ü⁄˝Ÿ‡ Á|òü+{Ÿ uÛÑeHê\qT Hêj·T≈£î\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T y˚Ts¡≈£î <ä÷s¡+ yÓ[¢ m<äT›\ ã+&É¢ düVü‰j·T+‘√ rdüT≈£î e#˚à @ sê»ø°j·T bÕغøÏ nqTã+<Ûä+ #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]dæú‹ e÷ Á>±eT+˝À <ë|ü]+∫+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ ø±<äì nHêïs¡T. Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑ |ü≥ºD+˝À y˚dü$ø±\+ q+<äT eT+∫˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eTdüTÔ\T s√&ÉT¶ ô|’ u…’sƒêsTT+∫ q÷s¡T kÕúHê\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ nuÛÑ´ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 104 ãkÕ|ü⁄s¡+ Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙πs düs¡|òüsê #˚j·T˝Òì ndüeTs¡ú eT+Á‹, H˚&ÉT s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì, eTTdæ¢+\+ qT+&ç sê+»˝≤ es¡≈£î Áø=‘·Ô ô|’|ü⁄ ˝…’qT |üqT\T |üPs¡ÔsTTq≥T¢ kÕ>∑TuÛÑ÷$TøÏ @ e÷Á‘·+ #˚kÕÔ&Éì eT+Á‹øÏ e´‹πsK+>± <äs¡÷ ◊ø£´+>± md”‡, md”º, _dæ, ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì yÓTÆHê]{° dü+|òü÷\T, _dæ j·TTHÓ’f… nedüs¡yÓTÆq ˙s¡T ì\« ñ+#˚+<äT≈£î sêyéT»˝≤˝À |üP&çø£qT Á>±eTdüTÔ\qT XÊ+‹+|ü#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J &é Á|òü+{Ÿ bÕغ eT<䛑·T‘√ eTTdæ¢+ rùd+<äT≈£î yês¡+ >∑&ÉTe⁄˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì, sêyéT»˝≤ düs¡Œ+#Y ás¡Dí, ‹ø£ÿqï, Ms¡qï, ø£eT\eTà, \ø°Î ‘·~‘·s¡T\T |”|ü⁄˝Ÿ‡ Á|òü+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<ä› ‹∫à ¬>*|æ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |üP&çø£ rj·T{≤ìøÏ ø±yê*‡q ì<ÛäT\qT mHé.ÄsY.õ.j·Tdt. bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

Ä<√ì Äs¡“¤Hé e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£eT |üqT\qT ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n_Ûe~Δ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ e∫Ãq Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T myÓTà˝Ò´ MTHêøÏåHêj·TT&ÉT, myÓTੇ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ${≤º øÏwüº|üŒ, ${≤º s¡y˚Twt, <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ, sêeT#·+Á<ä, dü©+, ~©|t, ÄsY.&ç.z.sêyéT düT+<äsY ¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwtqsY m+.mdt.CÀ´‹ bÕ˝§Zì $s¡TbÕ|ü⁄s¡+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+, C…’Væ≤+<é ÄsYÃ, Vü≤]X¯Ã+Á<ä |òü÷{Ÿ, Ä<√ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ ÄsYÃ, ÄsY.ÄsY. ˝ÒãsY ø±\˙˝À bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeqeTT, X¯+ø£sYq>∑sY˝À eTVæ≤fi≤

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 9 (düTes¡íyês¡Ô):uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ‘=*kÕ]>± |æ\¢\ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD≈£î #˚‘·T\T ø£&É>∑+&ç n+≥÷ õ$ÄsY ÄdüT|üÁ‹, õ$ÄsY yÓ˝…Œ¤sY kıôd’{°\T dü+j·TTø£Ô+>± #˚|ü{Ϻq Á|ü#ês¡ ñ<ä´eT >√&É |üÁ‹ø£qT õ$ÄsY ÄdüT|üÁ‹ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY j·T+. uÛÑTeH˚X¯«] X¯óÁø£yês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. |æ\¢\ nHês√>±´ìøÏ >∑T]ø±e&ÉeTH˚~, á $wüj·÷\|ü≥¢ ˇø£ kÕe÷õø£ uÛ≤<ä´‘· õ$ÄsY ÄdüT|üÁ‹ j·÷»e÷q´+ Ä<ä«s¡´+˝À Äs√>∑´ s¡ø£åD≈£î #˚‘·T\T ø£&É>∑+&ç nH˚ ìHê<ä+‘√ >=|üŒ ùdyêø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |üPqTø√e&É+ n_Ûq+~+#·<ä>∑Z $wüj·TeTì õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY qs¡dæ+VüQ\T Á|üX¯dæ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ$ÄsY ÄdüT|üÁ‹ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY uÛÑTeH˚X¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚‘·T\T ø£&É>∑&É+ nH˚ ∫qï |üì <ë«sê ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ e\¢ ∫qï |æ\¢\T s√>±\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü s¡øÏå+#·e#·ÃHêïs¡T. #˚‘·T\T ø£&É>∑ø£b˛e&É+ e\q nH˚ø£ n+≥Tyê´<äT\T yê´|ækÕÔj·Tì, #˚‘·T*ï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± e⁄+#·Tø√e&É+ e\q »\TãT, <ä>∑TZ, |üP¢»«sê\T, yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T, Ç‘·s¡ ñ<äs¡ø√X¯ yê´<äT\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&Ée#·Tà nH˚ Á|ü#ês¡+ $düè‘·+ ø±yê\ì ø√sês¡T. |æ\¢\ ÄHês√>±´\≈£î Á|ü<Ûëqø±s¡D≤˝À¢ #˚‘·T\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ˝Òø£b˛e&É+ ˇø£{Ï>± >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. á ø±¢uŸ <ë«sê düuÛÑT´˝…’q yês¡+<ä]ø° ì‘·´+ düe÷#êsêìï ñ‘·Ôsê\T, yÓTsTT˝Ÿ‡ <ë«sê |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. á ø£¢uŸ˝À düuÛÑT´\T>± #˚s¡<ä\∫q yês¡T 08518225647,225648 nH˚ q+ãsY≈£î bò˛Hé#˚dæ ‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY >√|æ#·+<é, &Üø£ºsY >∑+>∑qï, Á|ü»\T, õ$ÄsY ÄdüT|üÁ‹ n&çàìÁùdº{sY >∑+>∑qï, ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT sêj·T\d”eT sêh dü$T‹

bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ñ|ü mìïø£˝À¢ eTTdæ¢+ |”|ü⁄˝Ÿ‡ Á|òü+{Ÿ b˛{°

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 10-03-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 10-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement