Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 292 X¯óÁø£äyês¡+ qe+ãs¡T 9, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

nC≤sYô|’ J$‘·ø±\

Á|ü<Ûëì |ü<ä$ô|’

ÄdüøÏÔ ˝Ò<äT

ìùw<Ûä+ s¡<äT›

;d”d”◊ ìs¡íj·÷ìï ‘·|üã{Ϻq ôV’≤ø√s¡Tº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé, eTTs¡<ëu≤<é m+|” eTVü≤eTà<é nC≤s¡TB›Hé≈£î ôV’≤ø√s¡Tº˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. e÷´#Y |òæøχ+>¥ πødüT˝À e∫Ãq Äs√|üD\‘√ nC≤sYô|’ ;d”d”◊ |üHÓï+&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ $~Û+∫q J$‘· ø±\($T>∑‘ê2˝À)

j·÷∫+∫ ø±<äT XÊ•+∫ ‘Ó\+>±D ‘Ó#·Ã≈£î+<ë+..Çø£ô|’ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ã\eqàs¡D≤\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì j·TTe‘·, $<ë´s¡Tú\qT Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒs¡T. ndüTe⁄˝…’ sê*b˛ø£+&ç nÁkÕÔ˝…’ ‘Ó\+>±D ø√dü+ $s¡T#·T≈£î |ü&É+&ç n+≥÷ |ü<∏ä ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì yÓ÷dü+ #˚dæq ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚<ë›eTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

uÛ≤Øq>∑<äT u≤\kÕsTT<˚.?

Çø£ qT+∫ qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡y˚T ø±+Á¬>dt≈£î Çø£ &Ó&é˝…’qT¢ ˝Òe⁄ j·÷∫+∫ ø±<äT..XÊdæ+∫ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+ uÛÑ$wü´‘Y˝À @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ\T ˝Òe⁄ ndüTe⁄˝…’ b˛ø£+&ç.. nÁkÕÔ˝…’ $s¡T#·T≈£î|ü&É+&ç y˚T<Û√eT<∏äq dü<ädüT‡˝À πød”ÄsY

Á≥düTº #ÛÓ’s¡àHé sêe÷sêe⁄qT $#ê]düTÔqï b˛©düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\ø£\+ düèwæº+∫q ªÄ{À˝À s¡÷.6. 70 ø√≥¢ &ÉãT“μ πødüT ø=*øÏÿ e∫Ã+~. Ä &ÉãT“ ‘·q<˚ q+≥÷ ø£s¡÷ï\T u≤\kÕsTT Á≥düTº≈£î #Ó+~q sêe÷sêe⁄ nH˚ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] >∑Ts¡Tyês¡+ b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛j·÷&ÉT. yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\≈£î dü+ã+~Û+∫ u≤´+ø˘ qT+∫ &ÉãT“ Á&Ü #˚XÊqì Äj·Tq b˛©düT\≈£î $e]+#ê&ÉT. Äj·TqqT Hê+|ü*¢ d”d”mdt b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î($T>∑‘ê2˝À)

ø£Ø+q>∑sY, qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): πs|ü{Ï qT+∫ πød”ÄsY˝À eTs√ qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡+ #·÷&ÉuÀ‘·T‘·THêïs¡ì ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\qT {°Äs Ymdt n~ÛH˚‘· ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Çø£ ø±+Á¬>dt≈£î &Ó&é˝…’qT¢ ñ+&ÉuÀeì, {°ÄsYmdt dü‘êÔ @+{À #ê≥T‘êeTì |òü÷≥T>± ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\T>± ø£Ø+q>∑sY˝À »]–q {°ÄsYmdt y˚T<∏√eT<∏äq dü<ädüT‡ >∑Ts¡Tyês¡+ eTT–dæ+~. nq+‘·s¡+ πød”ÄsY $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢

&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\ô|’ $s¡T#·T ≈£î|ü&ܶs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ &˚+»sY bÕغ nì, <ëìì Çø£ô|’ qeTàsê<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. XÊ+‹, kÕeTs¡dü´+>± ñ+fÒ ‘Ó\+ >±D ÇkÕÔeTì Á|ü<Ûëì #Ó|æŒq+<äTH˚ yê]‘√ dü+Á|ü ~+|ü⁄\T »]bÕqHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ø£*|æ 10 õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D ÇùdÔ {°ÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt $©q+

#˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔy˚Tqì #ÓbÕŒqì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ ø±+Á¬>dt e÷≥ ‘·|æŒ HêqTÑ√+<äì nHêïs¡T. Ç˝≤H˚ ø±\j·÷|üq #˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<äì, ø±+Á¬>dtqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ qeTàe<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. sê»ø°j·T CÒ@d”‘√ ∫qï ∫qï uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T ñHêïj·Tì n+^ø£]+#ês¡T. ø±˙ ø£*dæ |üì #˚j·T˝Òq+‘·>± ˝ÒeHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ CÒ@d” @sêŒ≥T #˚dæ+<˚ ‘êeTì, CÒ@d” <ä÷s¡+ ($T>∑‘ê2˝À)

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ nôd+;¢ eTT≥º&ç >∑es¡ïsY‘√ d”m+ n‘·´edüs¡ uÛÒ{° ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ nôd+;¢ eTT≥º&çkÕÔ+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ô|’ d”m+ Á|üø£≥q #˚j·÷* ˝Ò≈£î+fÒ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+{≤s¡T

KeTà+, qe+ãsY8, (düTes¡íyês¡Ô): ˙\+ ‘·TbòÕHé ø±s¡D+>± |ü+≥ <Óã“ ‹qï ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ nôd+;¢ì eTT≥º&çkÕÔeTì yÓ’mdtÄsYd”|” >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. qwüº|ü]Vü‰s¡+ ‘·«s¡>± n+<äCÒj·T≈£î+fÒ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT

‘ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˙\+ ‘·TbòÕHé ø±s¡ D+>± eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q |ü+≥\|ü⁄ |ü]o*+#˚+ <äT≈£î yÓ’mdtÄsYd”|” >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà >∑Ts¡Tyês¡+ KeTà+ yÓfi≤¢s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ãj·T\T <˚]q ÄyÓT≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq »q+ ˙sê »q+ |ü*ø±s¡T. es¡+>∑˝Ÿ˝À Á|ü»\T $»j·TeTà sêø£ ‘Ó\TdüT≈£îì ÄyÓTqT #·÷ùd+<äT≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡* e#êÃs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì ‹s¡TeT˝≤j·TbÕ˝…+˝À ‘·TbòÕHé ø±s¡D+>± <Óã“‹qï |ü+≥\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒùd qwüº+ |ü]Vü‰s¡+ô|’ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ düŒwüºyÓTÆq($T>∑‘ê2˝À)

d”m+ e÷s¡TŒ düVü‰ $$<Ûä n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã! sêh |ü]dæú‘·T\ô|’ $es¡D Ç∫Ãq øÏs¡DY ‘·TbòÕqT Á|üuÛ≤e+, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ >∑es¡ïsY Äsê

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ n‘·´edüs¡+>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. eTTK´eT+Á‹ì e÷πsà kÕÔs¡ì CÀs¡T>± }Vü‰>±Hê\T edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À á uÛÒ{° ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ sêCŸuÛÑeHé≈£î yÓ[¢q d”m+.. >∑es¡ïsY‘√ Á|ü‘˚´ø£+>±

bÕ<äj·÷Á‘· |ü<ä$ø√dü+ ø±<äT d”m+>±, ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± ñHêïqì, ‘·q≈£î d”m+ |ü<ä$ô|’ ÄX¯ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T <˚XÊìï, sêÅcÕºìï <√#·T≈£îHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. n$˙‹˝À k˛ìj·÷≈£î yê{≤ ñqï+<äTe˝Ò¢ yÓ’mdtqT ø£≥º&ç #˚j·T˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. ◊<˚fi¯ó¢ eTTK´eT+Á‹>± |üì #˚dæq e´øÏÔ ≈£î≥T+ã+ KØ<Ó’q bÕ´˝…dt\T, {°M #êqfi¯ó¢, ù||üs¡T¢ ô|≥º&É+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ eT#·Ã ‘Ó#˚à n+X¯eTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ nìï s¡+>±˝À¢ $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. $<äT´‘Y,$‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T Çe«&É+ ˝Ò<äì, nìï #êØ®\T ô|+#˚XÊs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ∫es¡≈£î e+≥>±´dtô|’Hê Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ù|<ä\ |üø£å+>± ì\ã&ç b˛sê&ÉT‘·T+<äì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. {°&û|”ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T. dü_‡&û øÏ+<ä |ü~ e+≥>±´dt dæ*+&És¡¢qT n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ¬s’‘·T\T rdüT≈£îqï |ü+≥ s¡TD≤\T e÷|ò” |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ªedüTÔHêï.. $÷ø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ 38e s√E eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì ø√sTT˝Ÿø=+&É eT+&É\+ X‚]yÓ+ø£{≤|üPsY qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø={≤¢u≤<é $÷<äT>± Äj·Tq j·÷Á‘· s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀøÏ #˚]+~. bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\T, eè<äTΔ\T, eTVæ≤fi¯\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&Ü\ì, ‘·«s¡˝ÀH˚ eT+∫ s√E\T ekÕÔj·Tì uÛÑs√kÕì#êÃs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î Åf…Æôd’øÏfi¯¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT X‚s¡yÓ+ø£≥|üPsY˝À u≤ãT Á|üdü+–dü÷Ô.. ø±+Á¬>dtô|’ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ø±+Á¬>dt ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. n≥T πø+Á<ä+˝À, Ç≥T sêh+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T Á|üC≤ dü+|ü<äqT ø=\¢>=&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+, #˚‘·>±ì eTTK´eT+Á‹ e\¢ sêh+˝À nH˚ø£ düeTdü´\T ‘·˝…‘êÔj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ ø£cÕº\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïqì eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ n$˙‹|üs¡T\ e\¢ yÓ÷j·T˝Òì Ä]úø£ uÛ≤s¡+ Á|ü»\ô|’ |ü&ÉT‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ ø±<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ HÓ\ø=+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]–($T>∑‘ê2˝À)

Á|üC≤düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø bÕ<äj·÷Á‘· j·÷Á‘· d”m+ |ü<ä$ ø√dü+ ø±<äT.. bÕ\eT÷s¡T˝À ªu≤ãTμj·÷Á‘· |ü]düe÷|üÔ+

CMyK

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. $$<Ûä n+XÊ\ô|’ øÏs¡DY >∑es¡ïsY≈£î $e s¡D Ç#êÃs¡T. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+, qwüº+ n+#·Hê, ‘êC≤ sê» ø°j·T |ü]dæú‘·T\T, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ yê]<ä›] eT<Ûä´ #·s¡Ã »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π>, sêh+˝À bÕغ |ü]dæú‹, Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒô|’ edüTÔqï }Vü‰>±Hê\ô|’ ≈£î\+ ≈£îwü+>± #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ d”m+ &Ûç©¢ yÓfi≤¢*‡ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À.. á uÛÒ{° ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. M]<ä›] eT<Ûä´ bÕ\Hê e´eVü‰sê\ ø£+fÒ sê»ø°j·T e´e Vü‰sê\ô|’ ø°\ø£ #·s¡Ã »]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ sêh+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ »s¡>∑qT+<äì ndüeTà‹ es¡Z+ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À d”m+ >∑es¡ïsYqT ø£*dæ á n+X¯+ô|’ yêø£ãT #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. n~ÛcÕºq+ ($T>∑‘ê2˝À)

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 8: Á|ü<Ûëì |ü<ä$ô|’ ‘·q≈£î ÄX¯ ˝Ò<äì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· m˝Ÿπø n<ë«˙ yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕغ ø£+fÒ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ @$÷ >=|üŒ<äì ø±<äHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ n<ë«˙ 86 e&ç˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ÜÿØ, |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T, ø£sêí≥ø£ eTTK´eT+Á‹ »>∑BXŸôw≥ºsY ‘·~‘·s¡T\T Äj·TqqT ø£*dæ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ n<ë«˙ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú MTπsHê? nì Á|ü•ï+#·>±.. ‘·q≈£î Á|ü<Ûëì |ü<ä$ô|’ ÄX¯ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕغ ø£+fÒ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ ∫qï<˚qì ù|s=ÿHêïs¡T. ªbÕغ, <˚X¯+ Hê¬ø+‘√ Ç#êÃsTT. n~ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ ø£Hêï m≈£îÿeμ nì yê´U≤´ì+#ês¡T. ;CÒ|”, <˚X¯+ ‘·q≈£î #ê˝≤ Ç#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. bÕغøÏ #˚j·÷*‡+~ m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. ªMTs¡T Á|ü<Ûëì ne⁄‘ês¡ì #ê˝≤ eT+~ #ÓãT‘·T+fÒ.. yê]øÏ H˚qT ˇø£ÿfÒ düe÷<Ûëq$TkÕÔ. bÕغ Ç∫Ãq <ëì ø£+fÒ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ >=|üŒ<˚$÷ ø±<äìμ nì n<ë«˙ ‘Ó*bÕs¡T.

ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q <Ûäsêàq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À n_ÛjÓ÷>±\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ <ëK\T #˚dæq #ê]®w”≥¢ô|’ ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ $#ês¡D »]|æ+~. n˝≤π>, C…’\T˝À ]e÷+&é U…’B\T>± ñqï »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓ÷|æ<˚M\qT ø√s¡Tº M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê $#ê]+∫+~. Äj·÷ #ê]®w”≥¢˝À n_ÛjÓ÷>±\T m<äTs=ÿ+≥Tqï $T>∑‘ê ì+~‘·T\T Ä&ç≥sY $»j·TkÕsTT¬s&ç¶, njÓ÷<Ûä´sê$T¬s&綑√ bÕ≥T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T XÊeT÷´˝Ÿ, eTH√àVü≤Hédæ+>¥, ;|” Ä#ês¡´ ‘·~‘·s¡T\T ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yêHé|æø˘ ≈£îÁ≥ πødüT˝À ◊<√ ì+~‘·T&ç>± ñqï <Ûäsêàq ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ms¡+<ä] Vü‰»s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï Hê´j·TkÕúq+ ‘·<äT|ü] $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì Ä<˚•+∫+~. ˇπø s√E eT÷&ÉT ø°\ø£ πødüT\T d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À ($T>∑‘ê2˝À)

Á|ü»\ Äosê«<ä+ e˝Ò¢ eT+Á‹ |ü<ä$ n_Ûeè~Δô|’H˚ <äèwæº : ¬s’˝Ò« eT+Á‹ ø√≥¢ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãsY 8, (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ Äo«sê<ä ã\+ e˝Ò¢ ‘·q≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ \_Û+ ∫+<äì πø+Á<ä ¬s’˝Ò« düVü‰j·T eT+Á‹ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹>± |ü<ä$u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫qq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± eT+Á‹ ø√≥¢≈£î Ç≥T Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø√≥¢ n_Ûe÷qT\‘√ bÕ≥T, Á|ü»\T, ø√≥¢ Vü≤s¡¸ j·T÷‘Y düuÛÑT´\ qT+∫ Ä|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕº+&é˝Àì ø√≥¢ dü]ÿ˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTà≈£îqï yê]øÏ @Hê&ÉT nHê´j·T+ »s¡>∑<äHêïs¡T. Á|ü»\ Äo« sê<ä+ e˝Ò¢ ‘·q≈£î á |ü<ä$ \_Û+∫+<äHêïs¡T. 10@fi¯¢ ‘·sê«‘· Ä+Á<Ûä≈£î ¬s’˝Ò« eT+Á‹ |ü<ä$ <äøÏÿ+<äì, sêÁwüº+˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï ¬s’˝Ò« |üqT\ìï+{Ïì |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î kÕ«s¡ú+‘√ |üì#˚kÕÔqHêïs¡T. eTTK´+>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´‘√ bÕ≥T, kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø£s¡÷ï\T Ä+fÒ ø√≥¢ nì, ø√≥¢ n+fÒ ø£s¡÷ï\T nHêïs¡T. ô|<ë›j·Tq ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ yês¡düT&ç>± Äj·Tq ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚kÕÔqHêïs¡T. ‘·eT ‘·+Á&ç ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ eTTU´eT+Á‹>± |üì#˚dæ eT#·Ã˝Òì eTVü‰Hêj·T≈£î&ç>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡ì, ø=+<äs¡T

Hêj·T≈£î\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ u≤´+ø˘ u≤´˝…Hé‡\qT ‘·eT ø=&ÉT≈£î\≈£î ÄdüTÔ\T>± Ç∫Ãb˛‘˚, ‘·eT ‘·+Á&ç e÷Á‘·+ Á|ü»\ n_Ûe÷q+‘√ bÕ≥T, Á|üC≤ z≥T u≤´+ø˘qT Ädæú>± Ç∫Ãb˛j·÷s¡Hêïs¡T. ‘êqT mø£ÿ&ÉTHêï ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\ u≤>√>∑T\ >∑T]+#˚ Ä˝À∫kÕÔqHêïs¡T. eTTU´+>± ø√&ÉT eT÷s¡T Á|ü»\T ìs¡+‘·s¡+ ø√≥¢ ≈£î≥T+ã+ yÓqï+fÒ ñHêï s¡ì, Ç+<äT≈£î ‘·eT ≈£î≥T+ã+ ø√&ÉTeT÷s¡T Á|ü»\≈£î m+‘√ s¡TD|ü&ç+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

yÓ[¢q yês¡T ‹]–sêyê* : ø±+Á¬>dt bÕغì M&ç Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓ[¢q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‹]– bÕغ˝À #˚sê\ì πø+Á<ä ¬s’˝Ò« düVü‰j·T eT+Á‹ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTà≈£îqï yê]øÏ @Hê&ÉT nHê´j·T+ »s¡>∑<äì, ∫qï ∫qï düeTdü´\‘√ Ç{°e\ bÕغì M&ç yÓ[¢q yês¡T ‹]– bÕغ˝À #˚] ø±+Á¬>dt ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


Hêj·Tø£‘·«+˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äT

2

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 8: sêh+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷]Œ&çô|’ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± CÀs¡T>± $ì|ædüTÔqï }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. Ç|üŒ{À¢ n˝≤+{Ï~ @$÷ ˝Ò<äì n~ÛcÕ˜q+ düŒwüº+ #˚dæ+~. }Vü‰>±Hê\T ˇ{Ϻy˚qì ‘˚*b˛sTT+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD\T |üP]Ô ø±\+ |ü<ä$˝À ñ+{≤s¡ì ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíeT÷]Ô düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêh+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ @MT ñ+&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. &Ûç©¢˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

Hêj·Tø£‘·« e÷]Œ&çô|’ edüTÔqï }Vü‰>±\T ˇ{Ϻy˚qì ù|s=ÿHêïs¡T. 2014 es¡≈£î d”m+>± øÏs¡DY, |”d”d” n<Ûä´ ≈£åî&ç>± u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± edüTÔqï }Vü‰>±Hê\≈£î ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ n~ cÕ˜q+ |ü]~Û˝À ñ+<äì, <ëìô|’ @$T e÷{≤¢&ÉuÀqì Äj·Tq nHêïs¡T. sêh+˝À nì•Ã‹ HÓ\ø=qï $wüj·T+, ‘Ó\+>±D n+XÊìï n~ÛcÕ˜q+ |ü]o*k˛Ô+<äì ‘Ó* bÕs¡T. sêh+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ‘·|üŒ<äì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± }Vü‰>±Hê\T CÀs¡T>± kÕ>±sTT. á }Vü‰>±Hê\qT d”m+ ndüeTà‹ es¡Z+ |üì>∑≥Tºø=ì Á|ü#ês¡+ #˚XÊsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À d”m+ es¡Z+>± #Ó|ü

≈£îH˚ ø=+<äs¡T j·TTe myÓTà˝Ò´\T d”m+ øÏs¡DYqT e÷s¡Ãe<ä›ì, |ü]bÕ\q uÒwüß>±Z kÕ>∑T‘√+<äì &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î $qï$+#ês¡T. sêh+˝À @s¡Œ&çq nì•Ã‹øÏ ø±s¡D+ ‘Ó\+>±D n+X¯+ nì, ‘Ó\+>±D H˚‘·qT d”m+ #˚ùdÔ düeTdü´ dü<ä›eTDT>∑T‘·T+<äì ø=+<äs¡T ù|s=ÿq&É+‘√ ‘Ó\+>±D H˚‘·qT d”m+ #˚düTÔHêïs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »]–+~. B+‘√ me] Á|üj·T‘êï\T yês¡T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çì ≈£L&Ü e÷s¡TÑ·THêïs¡qï yê<äq\T $ì|æ+#êsTT. á ‘·s¡TD+˝À ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíeT÷]Ô #˚dæq Á|üø£≥q‘√ }Vü‰>±Hê\T ˇ{Ϻy˚qì ‘˚*b˛sTT+~. d”m+ øÏs¡DY, u§‘·‡ esêZ\T }|æ]|æ\TÃ≈£îHêïsTT.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãs¡T 9, 2012

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

eTVæ≤fi¯\ dü+s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ô|’ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ¨+ eT+Á‹ dü_‘·≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀH˚ eTVæ≤fi¯\ô|’ Ä>∑&Ü\T πødüT\T m+<äT≈£î ì\ã&É&É+ ˝Ò<äT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\ dü+s¡ø£åD≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ¨+ eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À b˛©düT XÊK‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi≤, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ düVü≤ø±s¡+ nedüs¡eTì nHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ p;¢Vü‰˝Ÿ˝À eTVü‰fi≤ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ ¨+ eT+Á‹ dü_‘·‘√ bÕ≥T Åd”Ô, •X¯ó dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à düVü‰ |ü\T eTVæ≤fi≤, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTVæ≤fi¯\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>± ¨+ eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêh+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T ô|]–b˛j·÷j·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Vü≤‘·´\T, n‘ê´#êsê\T, es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T e+{Ï πødüT\T m≈£îÿe>± qyÓ÷<äe⁄‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü⁄≥ºø£ eTT+<äT qT+#˚ eTVæ≤fi¯ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ÁuÛÑ÷D Vü≤‘·´\qT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. @&Ü~ ø±\+>± Áù|yÓ÷Hêà<ä <ë&ÉT\T m≈£îÿej·÷´j·Tì dü_‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áù|eT ù|s¡T‘√ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&É&É+, <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ Ç{°e\ ø±\+˝À #ê˝≤ m≈£îÿyÓ’+<äHêïs¡T. M{Ïì ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î nìï $<Ûë\T>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&çq yê]øÏ ø£]ƒq •ø£å\T |ü&˚˝≤ #·{≤º\T e÷sêÃ*‡ ñ+<äHêïs¡T. Áù|yÓ÷Hêà<äT\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔHêïeTì, HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Áù|yÓ÷Hêà<ä <ë&ÉT\≈£î »s¡>∑≈£î+&Ü sê´–+>¥ ìj·T+Á‘·D≈£î #˚|ü&ÉT‘·Tqï $<Ûä+>±H˚.. ø±˝ÒJ˝À¢ øöHÓ‡*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mHêï¬s’\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛‘·Tqï eTVæ≤fi¯\ dü+K´ Ç{°e* ø±\+˝À #ê˝≤ ô|]–+<äì dü_‘· ‘Ó*bÕs¡T. mHêï¬s’ yÓ÷kÕ\ô|’ #ê˝≤ πødüT\T qyÓ÷<äe⁄‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. e⁄yÓTHé Á{≤|òæøÏ+>¥ ìs√<ÛëìøÏ j·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. mHêï¬s’\ #˚‹˝À¢ yÓ÷düb˛≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T, y˚~Û+|ü⁄\ ìj·T+Á‘·D≈£î ˇø£ÿ b˛©düT XÊUÒ ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, $<ë´XÊK‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ düVü≤ø±s¡+ ‘·|üŒìdü] nHêïs¡T. b˛©düT XÊK ‘·s¡|òü⁄q nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ dü+K´ ô|+#˚+<äT≈£î j·T‹ï düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi≤ u…{≤*j·THé @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T.

eT+Á‹ì ì\Bdæq eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ¨+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. >∑Ts¡Tyês¡+ p;¢Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q eTVæ≤fi≤ sö+&éfÒãT˝Ÿ ÄyÓT≈£î }Væ≤+#·ì |ü]D≤eT+ m<äT¬s’+~. ÄyÓTô|’ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T rÁe kÕúsTT˝À ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. dü_‘· ¨+ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· sêh+˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T ô|]>±j·Tì, nsTTHê @+ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡ì ì\BXÊsTT. <ä[‘·, Ä~yêd”\T <ës¡TD |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡ì, nH˚ø£

Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê]ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <äTsê>∑‘ê\qT m+<äT≈£î ìj·T+Á‹+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. dü_‘· kı+‘· õ˝≤¢ s¡+>±¬s&綽À eTVæ≤fi¯\ô|’ Ä>∑&Ü\T ô|]–b˛j·÷j·Tì <ä[‘· Åd”Ô X¯øÏÔ dü+|òüT+ Á|ü‹ì~Û eT+&ç|ü&ܶs¡T. ¨+ eT+Á‹ kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ y˚~Û+|ü⁄ πødüT\T, Vü≤‘·´\T, n‘ê´#êsê\T ô|]>±j·Tì, yê{Ïô|’ @+ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ¬s+&˚fi¯ó¢>± ˇø£ÿ md”‡, md”º πødüT ≈£L&Ü ì\ã&É&É+ ˝Ò<ä+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. BìøÏ ¨+ eT+Á‹es¡Z+ yêπs ø±s¡DeTì $eT]Ù+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ nìï Ä<Ûësê\T ãj·T≥ô|&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ª$÷s¡T ¨+ eT+Á‹ nsTTq ‘·sê«‘· s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ md”‡, md”º πødüT\T ì\ã&É˝Ò<äT. m+<äT≈£î? πs|ü⁄ πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ md”‡, md”º n‘ê´#êsê\ πødüT\ qyÓ÷<äT <ës¡TD+>± ‘·–Zb˛sTT+~. n+<äT≈£î ø±s¡Dy˚T+{Ï?μ nì ì\BXÊs¡T. n‘ê´#êsê\≈£î >∑T¬s’q u≤~Û‘· eTVæ≤fi¯\qT eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T u≤~Û‘·T\qT m+<äT≈£î |üsêeT]Ù+#·˝Ò<äì dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À nìï πødüT\T sê»ø°j·T Áb˛<ä“\+‘√H˚ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·THêïj·Tì dü_‘· <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. ˇø£ÿ πødüT ≈£L&Ü b˛©düTùdºwüHé e<ä›≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ ¨+ eT+Á‹ es¡Z+ yêπsqì Äs√|æ+#ês¡T. ¨+ eT+Á‹ #·T≥ºeTì, ã+<ÛäTe⁄ nì ù|s¡T¢ #Ó|üø=ì πødüT\qT e÷|ò” #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTVæ≤fi¯\ dü+s¡ø£åD≈£î, y˚~Û+|ü⁄\ u≤] qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ùd+<äT≈£î dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\‘√ ø=~› eT+~ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·y˚T ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ eTVæ≤fi¯\qT >±*ø=~˝ÒXÊs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ì+&ÉT düuÛÑ˝À ‘·qô|’ rÁe Äs√|üD\T sêe&É+‘√ ¨+ eT+Á‹ dü_‘· _‘·Ôs¡b˛j·÷s¡T. Ä ‘·sê«‘· ‘˚s¡Tø=ì, eTVæ≤fi¯ Á|ü‹ì~Û Á|üdü+–düTÔ+&É>±H˚ CÀø£´+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘êHÓ|ü&ÉT πødüT˝À¢ ‘·\<ä÷s¡Ã˝Ò<äì ¨+ eT+Á‹ $es¡D Ç#êÃs¡T. ‘·qô|’ Äs√|üD\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äì, eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> <ë&ÉT\ πødüT˝À¢ ‘êqT dü«j·T+>± |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT πødüT\qT dü$÷øÏådüTÔHêïqì, n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. $÷s¡T #Ó|æŒq n+XÊ\ô|’ ‘êqT #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ã<äT*#êÃs¡T.

eTs√ Ç<ä›s¡T ìs√›wüß\T>± $&ÉT<ä\ #·+Á<äu≤ãTô|’ <ë&ç πødüT˝À ‹s¡T|ü‹ ø√s¡Tº rs¡TŒ

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

bÕغM&çq yês¡T e#˚Ãj·T+&ç ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ÄVü‰«ì+#ês¡T. @H√ï ∫qï ∫qï bÕغ\T edüTÔ+ {≤sTT, yÓfi¯ó‘·T+{≤j·Tì, ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·y˚T XÊX¯«‘·eTHêïs¡T. ø±>± ø√≥¢≈£î Ä|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+ ~.πø+Á<äeT+Á‹>± |ü<ä $u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫ ‘=* kÕ]>± ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î $#˚à dæq ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´ Á|üø± wt¬s&ç¶øÏ Á|ü»\T n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ùV≤e÷

ìùw<Ûëìï sêh düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ >∑Ts¡Tyês¡+ s¡<äT› #˚dæ+~. ìùw<Ûëìï düeT]údü÷Ô øÏ+~ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ ‘·|üã{Ϻ+~. <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]–q dæØdt˝À nC≤s¡TB›Hé e÷´#Y|òæøχ+>¥ bÕ\Œ&ܶs¡ì n|üŒ{À¢ Äs√|üD\T e#êÃsTT. Bìô|’ $#ês¡D »]|æq ;d”d”◊.. nC≤sY |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ìsêΔ]+∫+~. 2000 &çôd+ãsY 5q Äj·Tqô|’ J$‘· ø±\ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. ;d”d”◊ ìs¡íj·÷ìï düyê\T #˚dü÷Ô nC≤sY ôV’≤<äsêu≤<é dæ{° dæ$˝Ÿ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ;d”d”◊~ @ø£|üø£å ìs¡íj·TeTì, m˝≤+{Ï Ä<Ûësê˝Ò¢≈£î+&ÜH˚ ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡ì yê~+#ês¡T. ‘·qô|’ $~Û+∫q ìùw<Ûëìï m‹Ôy˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq $»„|æÔì dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ìùw<Ûëìï düeT]údü÷Ô |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚dæ+~. øÏ+~ø√s¡Tº ìs¡íj·÷ìï düyê\T #˚dü÷Ô nC≤s¡TB›Hé ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. m˝≤+{Ï Ä<Ûësê˝Ò¢≈£î+&Ü ;d”d”◊ ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+, <ëìï øÏ+~ ø√s¡Tº düeT]ú+#·&Üìï ‘·|üã&ÉT‘·÷ ‘·qô|’ ìùw<Ûëìï m‹Ôy˚j·÷\ì yê~+#ês¡T. Äj·Tq yê<äq\‘√ @ø°uÛÑ$+∫q ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ ;d”d”◊ ìs¡íj·÷ìï ‘·|üã{Ϻ+~. Ä<Ûësê˝Ò¢≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. n˝≤π>, ;d”d”◊ ìs¡íj·÷ìï düeT]ú+∫q øÏ+~ ø√s¡TºqT ≈£L&Ü <Ûäsêàdüq+ ‘·|üã{Ϻ+~. nC≤s¡TB›Héô|’ J$‘· ø±\ ìùw<Ûëìïs¡<äT› #˚dü÷Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q nC≤s¡TB›Hé uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ≈£î 15 @fi¯¢ bÕ≥T ìs¡+‘·s¡ ùde\+~+#ês¡T. ÁøϬø{Ÿ˝À mH√ï |òüTq‘·\T kÕ~Û+#ês¡T. $»j·Te+‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥sY>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. 99 f…düTº\T Ä&çq nC≤sY 6,125 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. 334 n+‘·sê®rj·T eH˚¶˝À¢ 9,378 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝ÀH˚ V”≤s√ ôVA+&Ü ø£|t düVü‰ |ü\T #ê]Á‘ê‘·àø£ $»j·÷\qT uÛ≤s¡‘· »≥Tº qyÓ÷<äT #˚dæ+~.

uÛ≤Ø q>∑<äT u≤\kÕsTT<˚

n*|æ] πødüT˝À Ç<ä›]øÏ @&˚fi¯¢ C…’\T ‹s¡T|ü‹, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ u≤+ãT <ë&ç πødüT˝À Ç<ä›]øÏ @&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å |ü&ç+~. kÕøå±´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTs√ Ç<ä›]ì ìs√›wüß\T>± $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. n*|æ] |òüT≥qô|’ ‹s¡T|ü‹˝Àì Hê\T>√ õ˝≤¢ ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. #·+Á<äu≤ãTô|’ <ë&ç πødüT˝À sêeTkÕ«$T¬s&ç¶, Hê>±s¡T®q\≈£î Hê´j·TkÕúq+ @&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å $~Û+∫+~. yê]øÏ e´‹πsø£+>± düŒwüºyÓTÆq kÕøå±´\T \_Û+#·&É+‘√ •ø£å $~ÛdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚, kÕøå±´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕ>∑sY, >∑+–¬s&ç¶\qT ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ïdü÷Ô Hê\T>√ n<äq|ü⁄ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô áX¯«s¡sêe⁄ rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡T. 2003 nø√ºãsY 1e ‘˚Bq Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTô|’ ‹s¡T|ü‹˝À u≤+ãT <ë&ç »]–+~. ‹s¡T|ü‹ qT+∫ ‹s¡TeT\ yÓfi¯óÔ+&É>±.. á |òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. #·+Á<äu≤ãTqT Vü≤‘·e÷πsÃ+<äT≈£î n*|æ] e<ä› u≤+ãT\T neT]Ãq e÷y√sTTdüTº\T yê{Ïì Äj·Tq yêVü≤q+ sê>±H˚ ù|*à y˚XÊs¡T. nsTT‘˚, á |òüT≥q qT+∫ #·+Á<äu≤ãT >±j·÷\‘√ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. nìï u≤+ãT\T ù|\ø£b˛e&É+, ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt yêVü≤q+ ø±e&É+‘√ Äj·Tq ãj·T≥|ü&ܶs¡T. á |òüT≥qô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq ‹s¡T|ü‹ b˛©düT\T e÷y√sTTdüTº H˚‘· kÕ>∑sY düVü‰ sêeTkÕ«$T¬s&ç¶, Hê>±s¡T®q, kÕ>∑sY, >∑+–¬s&綑√ ø£*|æ 33 eT+~ô|’ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|ü⁄‘·÷ 2004˝À #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡T. n+<äT˝À 28 eT+~ Ä#·÷ø° ø£ìô|≥º ˝Òø£b˛j·÷s¡T. $T–*q ◊<äT>∑T]˝À πødüT $#ês¡D˝À ñ+&É>±.. ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. πødüT $#ê]+∫q n<äq|ü⁄ düVü‰j·T ôdwüHé‡ ø√s¡Tº $T–*q q\T>∑T]øÏ C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. Bìï düyê\T #˚dü÷Ô ì+~‘·T\T Hê\T>√ õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À n|”Œ\T #˚XÊs¡T.

nC≤sYô|’ J$‘·ø±\ ìùw<Ûä+ s¡<äT›

#Ó+~q sêe÷sêe⁄ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ]. <√eT\>∑÷&É˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. q>∑s¡ •yês¡¢˝À düú\+ ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Ç{°e\ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. $&É‘·\ yêØ>± &ÉãT“ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ s¡÷.6.70 ø√≥¢qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î &ÉãT“ düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêïs¡T. <ëìï Ä{À˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·s¡*düTÔ+&É>±.. dü]>±Z &ûJ|” Ä|ò”düT m<äT≥ Ä{À Ä–b˛sTT+~. eTs√ Ä{À e÷{≤¢&ÉT‘·≈£îqï e´øÏÔ.. &ÉãT“ u≤´>∑T\qT Ä Ä{À˝ÀøÏ ‘·s¡*+#ê&ÉT. ô|<ä› m‘·TÔq &ÉãT“‘√ yÓfi¯óÔqï e´øÏÔ eTTK+˝À Ä+<√fi¯q ø£ì|æ+#·&É+‘√ nø£ÿ&˚ ñqï b˛©düT\≈£î nqTe÷q+ e∫Ã+~. Ä u≤´>∑T˝À¢ @eTTHêïj·Tì nì n&ÉT>∑T‘·÷ Ä{À <ä>∑Z]øÏ #˚s¡Tø=H˚ ˝Àù| Ä e´øÏÔ |üsês¡j·÷´&ÉT. B+‘√ b˛©düT\T u≤´>∑T\‘√ bÕ≥T Ä{À Å&Ó’esYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì &ûJ|” ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. u≤´>∑T\T ‘Ó]∫#·÷&É>± s¡÷.6.70 ø√≥¢ q>∑<äT ãj·T≥|ü&É&É+‘√ b˛©düT\T ˇø£ÿkÕ]>± cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á yês¡Ô sêhyê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. &ÉãT“qT ◊{° n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+∫q b˛©düT\T.. Ä &ÉãT“ mø£ÿ&ç qT+∫ e∫Ã+~? mø£ÿ&çøÏ rdüT¬øfi¯óÔHêïπs <ëìô|’ $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚, &ÉãT“ ‘·q<˚q+≥÷ yê´bÕ] sêe÷sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝§+–b˛j·÷s¡T. yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ø√dü+ &ÉãT“ ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ $e]+#ê&ÉT. n~ q\¢&ÉãT“ ø±<äì, u≤´+ø˘ qT+∫ Á&Ü #˚dæ rdüT¬øfi¯ó ÔHêïeTì ‘Ó*bÕ&ÉT. Äj·TqqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï d”d”mdt b˛©düT\T $#ê]düTÔHêïs¡T.

¬s’‘·T düeTdü´˝ô|’ nôd+;¢ eTT≥º&ç Á|üø£≥q #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<ä&É+˝À Ä\ dü´+ »]–‘˚ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&˚ ne ø±X¯+ ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ düπs« #˚düTÔ+<äì #ÓãT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î dü¬s’q Vü‰$÷ Çe«ø£ b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. |ü‹Ô |ü+≥≈£î mø£sê≈£î s¡÷.25 y˚\T, $T]ÃøÏ s¡÷.20 y˚\T #=|üq qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒj·÷\ì ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ nôd+ ;¢ì eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ãT~› ‘Ó#·Ã≈£îì ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ Á|üuÛÑT ‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì ¬s’‘·T\≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T.

bÕ<äj·÷Á‘· |ü<äe⁄\ ø√dü+ ø±<äT b˛j·÷j·Tì, Á|ü»\ô|’ ÇcÕºqTkÕs¡+ |üqTï\T, #êØ®\T $~Û+#ês¡Hêïs¡T. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ sêÅcÕºìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ÇcÕºqTkÕs¡+ uÛÑ÷eTT\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡ì, nìï e´edüú\qT düs¡«HêX¯q+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î @$÷ Çe«˝Ò<äì, sêÅcÕºìøÏ #˚dæ+<˚$÷ ˝Ò<äì.. ø±˙ ‘·q ø=&ÉT≈£î »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ s¡÷. \ø£å ø√≥T¢ Ç#êÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹˝À k˛ìj·÷≈£î yê{≤ ñqï+<äTe˝Ò¢ yÓ’mdtqT ø£≥º&ç #˚j·T˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. ◊<˚fi¯ó¢ eTTK´eT+Á‹>± |üì #˚dæq e´øÏÔ ≈£î≥T+ã+ KØ<Ó’q bÕ´˝…dt\T, {°M #êqfi¯ó¢, ù||üs¡T¢ ô|≥º&É+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ eT#·Ã ‘Ó#˚à n+X¯eTHêïs¡T. Á|ü»\ dü+|ü<ä <√#·T≈£îqï yêπs Ç|ü&ÉT bÕغ ô|{Ϻ Á|ü»\≈£î n~#˚kÕÔ+, Ç~ #˚kÕÔ+ nì yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêïs¡ì yÓ’mkÕ‡sY d”|”ì ñ<˚›•+∫ yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À ù|<ä\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î m+‘√ \_Δ #˚≈£LsêÃeTì #·+Á<äu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq≈£î eT+∫ s√E\T ekÕÔj·Tì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø£cÕº\˙ï r]b˛‘êj·THêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À >±´dt <Ûäs¡ ô|+#·≈£î+&Ü n+<ä]ø° düs¡|òüsê #˚XÊeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ >±´dt Çe«≈£î+&Ü HêHê Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ dü_‡&ûô|’ |ü~ dæ*+&És¡T¢ n+<äCÒkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\T>± yê]ì Ä<äT≈£î+{≤eTHêïs¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ.. s¡÷.10 y˚\ ø√≥¢‘√ ;d” &çø£¢πswüHéqT neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡D #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T.

j·÷∫+#·+..XÊdækÕÔ+ #˚düTø√eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T düeTdü´ dü<äT›eTDT>∑T+<äHêïs¡T. j·÷∫+∫ ø±<äT XÊ•+∫ ‘Ó\+>±D ‘Ó#·Ã≈£î+<ëeTì ‘Ó\+>±Dyê<äT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ã\eqàs¡D≤\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì j·TTe‘·, $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. ndüTe⁄˝…’ sê*b˛ø£+&ç nÁkÕÔ˝…’ $s¡T#·T≈£î |ü&É+&ç n+≥÷ |ü<∏ä ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì yÓ÷dü+ #˚dæq ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚<ë›eTì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ @ bÕغ‘√ b˛‘·TÔ ô|≥Tºø√eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt dü‘êÔ @$T{À #ê≥T‘êeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdtqT ‘·|üŒ @ bÕغì Á|ü»\T qeTàs¡ì, Ä qeTàø±ìï eeTTà #˚j·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\qT ‘·]$T ø={≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. XÊ+‹ n+≥÷ ≈£Ls¡TÃqï πød”ÄsY˝À Çø£ qT+∫ qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡+ #·÷&ÉuÀ‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘Ó–+∫ ø={≤¢&ÉT<ëeTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. md”‡, md”º, ;d” $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T ô|+#ê\ì, ‘·TbòÕHé ø±s¡D+>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q |ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒj·÷\ì, ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\≈£î s¡÷.150 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì dü<ädüT‡˝À rsêàDÏ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. q\T>∑T]˝À Ç<ä›]øÏ $eTTøÏÔ \_Û+#·>±.. eTs√ Ç<ä›]øÏ $eTTøÏÔ \_Û+∫+~. dü¬s’q Ä<Ûësê\T ˝Òe+≥÷ kÕ>∑sY, >∑+–¬s&ç¶\qT ø√s¡Tº ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ï+∫+~. ø√s¡Tº rs¡TŒ nq+‘·s¡+ e÷J e÷y√sTTdüTº H˚‘· kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Hê´j·T+ ¬>*∫+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢Hê Ç<˚ rs¡TŒ |ü⁄qsêeè‘·eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á πødüT˝À ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£îHêï nHê´j·T+>± Ç]øÏ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

>∑es¡ïsY‘√ d”m+ uÛÒ{° Ä˝À#·q @$T{Ï? d”m+ e÷s¡TŒô|’ }Vü‰>±Hê˝À¢ yêdüÔeyÓT+‘·? nH˚ n+XÊ\ >∑T]+∫ >∑es¡ïsYqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. &Ûç©¢˝À |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñHêïj·TH˚ <ëìô|’ Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘·qqT e÷s¡Ãe<ä›ì |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\qT &Ûç©¢ |ü+|æ+∫ Ç|üŒ{Ïπø ˝≤;sTT+>¥ #˚dæ+∫q d”m+.. n~ $|òü\+ ø±e&É+‘√ >∑es¡ïsY‘√ ˝≤;sTT+>¥ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡ì, n+<äTπø Äj·TqqT n‘·´es¡dü+>± ø£*XÊs¡ì ‘Ó*dæ+~. Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ nedüs¡+ ˝Ò<äì, ôV’≤ø£e÷+&é≈£î kÕqT≈£L\ dü+πø‘ê\T |ü+|æ+#ê\ì qs¡dæ+Vü≤Hé≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î... ‘=\T‘· d”m+ øÏs¡DY sêh+˝Àì ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\ô|’ $es¡D Ç#êÃs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+, qwüº rÁe‘·, Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT >∑es¡ïsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. esê¸\ e\¢ ◊<äT õ˝≤¢\T |üP]Ô>± n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì Ø‹˝À |ü+≥ qwüº+ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.1500 ø√≥¢ y˚Ts¡ qwüº+ »]–q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. qwüº+ n+#·Hêô|’ ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~düTÔHêïeTì, M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± πø+Á<ëìøÏ |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. uÛ≤Ø esê¸\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+<äì, ÁbÕD, ÄdæÔ qwüº rÁe‘·qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+<äì $e]+#ês¡T. j·TT<äΔ ÁbÕ‹|ü~ø£q düVü‰j·Tø£, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ‘·q‘√ eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+∫, ¬s’‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. qwüº |ü]Vü‰s¡+ô|’ ‘êqT πø+Á<ä+‘√ e÷{≤¢&Üqì, $÷s¡T ≈£L&Ü πø+Á<ä+‘√ e÷{≤¢&ç M˝…’q+‘· m≈£îÿe>± ì<ÛäT\T e#˚Ã˝≤ #·÷&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêh+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‘·T\ô|’ ≈£L&Ü >∑es¡ïsY≈£î $es¡D Ç#êÃs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝À Ç{°e\ #√≥T#˚düT≈£îqï ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T, ñkÕàìj·÷˝À j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ e\¢ »]–q |ü]D≤e÷\T, b˛©düT\T düŒ+~+∫q rs¡Tô|’ $e]+#ês¡T. ø=ìï n+XÊ\ô|’ >∑es¡ïsY Á|ü‘˚´ø£+>± Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+ô|’ Á|ü•ï+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

Á~¬s&ç¶, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#·T dæ_.\‘·, dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, es¡÷ÿs¡T e÷J düs¡Œ+#·T áX¯«sY¬s&ç¶, ÁøÏcÕí|ü⁄s¡+ lìyêdü¬s&ç¶, ø√≥¢ Vü≤s¡¸ j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T Á|üMDY≈£îe÷sY, y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, <äX¯s¡<∏äsê$T¬s&ç¶, »>∑BÛwt, Á|ükÕ<é, s¡|ò”ø˘, <ädüÔ–], Ms¡, Á|ü‘ê|t, uÛ≤düÿsY, >√|æ\‘√ bÕ≥T, j·T÷‘Y düuÛÑT´\T yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢‘√ sê´© ìs¡«Væ≤dü÷Ô eT+Á‹ ø√≥¢≈£î |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ ø√≥¢ô|’ |üP\es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ø√&ÉTeT÷s¡T qT+∫ yÓ+ø£≥–] Á>±e÷ìï #˚s¡Tø√>± nø£ÿ&É kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, ‹e÷à¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü»\T ø√≥¢ ≈£î n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq kÕúìø£ l–&ܶ+»H˚j·TkÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&ç qT+∫ >√s¡+≥¢ #˚s¡Tø=ì le÷<ÛäekÕ«$TøÏ, \<ä›–]˝À lsêeT<ëdüT kÕ«$TøÏ eT+Á‹ ø√≥¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ+#ês¡T. eT+Á‹ ø√≥¢ yÓ+≥ Äj·Tq düreTDÏ, &√Hé e÷J m+m˝Ÿ@ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶, m+m˝Ÿdæ düT<Ûëø£sYu≤ãT, ø√&ÉTeT÷s¡T m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí, e÷J C…&é|æ #Ó’s¡àHé n¬øb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T e÷J m+|æ|æ ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ãT∫Ãu≤ãT, ø={≤º\ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, dü˝≤+, &çmdt|æ \‘êe÷<ÛäT], dæ◊ uÛÑø£Ôe‘·‡\+, ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sYHêj·Tø˘, m+|æ&çz $#ês¡D≈£î sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT‘√ bÕ≥T me÷àsY, zm+d” #ê]®w”≥¢ô|’ Hê´j·TkÕúq+ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. Äj·÷ #ê]®w”≥¢˝À n_ÛjÓ÷>±\T m<äTs=ÿ+≥÷ C…’\T˝À ñqï ì+~‘·T\‘√ bÕ≥T ãj·T≥ ñqï yê]ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. ø√s¡Tº $#ê]+∫+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ¬s+&ÉT yêsê\≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q <Ûäsêàq


ª|ü+≥ qwüº $esê\qT ¬s’‘·T\ qT+∫ ùdø£]+#ê*μ @\÷s¡T,qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): @ ˇø£ÿ¬s’‘·T≈£î nHê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü |ü+≥ qwüº $esê\qT bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ùdø£]+#ê\ì e´ekÕj·T XÊK ø£$÷wüqs¡T ¬ø. eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. kÕΔìø£ {Ï{Ï&çdæ˝À es¡<ä\e\¢ qwüºb˛sTTq |ü+≥\ $esê\T, u≤~Û‘·T\≈£î düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ¬syÓq÷´, e´ekÕj·T, |üX¯ódü+es¡Δø£, eT‘·‡´XÊK, ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T yêD°yÓ÷Vü≤Hé‘√ ø£*dæ e´ekÕj·T XÊK ø£$÷wüqs¡T eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡<ä\ ø±s¡D+>± |ü+≥qwüºb˛sTTq øö\T¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î n˙ï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Çø£ô|’ |ü+|æD° #˚ùd |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰sêìï ÄHé˝…’Hé <ë«sê ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î

U≤‘ê\πø »eT #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|ür ¬s’‘·T≈£î u≤´+≈£î U≤‘ê ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìπsΔX¯|ü]∫q e÷s¡Z <äs¡Ùø±\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+∫ Äy˚Ts¡≈£î |ü+≥ qwüº $esê\qT ùdø£]+ #ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T yêD°yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ás√E qT+&˚ |ü+≥, Ç‘·s¡ qcÕº\ mq÷´eTπswüHé ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ns¡TΩ˝…’q @ ˇø£ÿs¡÷ qwüºb˛≈£î+&Ü |üP]ÔbÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√ mq÷´eTπswüHé #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. Á|ürs√p m q÷´eTπswüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ s√pyêØ ìy˚~ ø£qT |ü+|üe\dæ ñ+≥T+<äì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. ‘êqT ≈£L&Ü πøåÁ‘· kÕΔsTT˝À |üs¡´{Ï+∫ mq÷´eTπswüHé ø±s¡´Áø£e÷ìï

ôV’≤<äsêu≤<é

|ü]o*+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n<˚$<Ûä+>± õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T, n<äq|ü⁄ CÒdæ\T ≈£L&Ü ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*kÕÔs¡Hêïs¡T. Á>±eTkÕΔsTT˝À ÄsY z, |ü+#ê j·Tr ø±s¡´<ä]Ù, e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ ≈£L&çq ãè+<ä+, eT+&É\ kÕΔsTT ˝À ‘·Vü≤ dæ˝≤Δs¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T+|æ&çz, e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±], ‘·~‘·s¡T\‘√ ≈£L&çq ãè+<ä+ |ü+≥, Ç‘·s¡ qcÕº\ $esê\qT ùdø£]kÕÔs¡Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üs¡´y˚øÏå+#ê\Hêïs¡T. ‘·TbòÕHé, uÛ≤Øesê¸\ eT÷\+>± y˚≥≈£î yÓfi¯¢˝Òì eT‘·‡´ø±s¡T\T, qwüºb˛sTTq #˚H˚‘· ø±]à≈£î\qT ‘·«]‘·>∑‹q >∑T]Ô+∫ yê]øÏ |ü~πøJ\ _j·÷´ìï n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. |üP]Ô>± <Óã“‹qï |üø±ÿ Çfi¯¢≈£î 35 y˚\ s¡÷bÕ j·T\T, ø£#êä Çfi¯¢≈£î |ü~ ùV≤qT y˚\s¡÷bÕj·T\T, u≤>± <Óã“ ‹qï |üø±ÿ Çfi¯¢≈£î Äs¡Ty˚\ 300 s¡÷bÕj·T\T, ø£#êä Çfi¯¢≈£î 3 y˚\ 200 s¡÷ bÕj·T\T, <Óã“‹qï |üP]>∑T&çXË\≈£î 2 y˚\ 500 s¡÷bÕj·T\T qwüº|ü] Vü‰s¡+ n+~+#·&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

düTes¡íyês¡Ô

{°ÄsYmdt Á&Üe÷\ bÕغ πød”ÄsYô|’ »>±Z¬s&ç¶ eT+&çbÕ≥T ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì y˚Tìô|òk˛º˝À #Ó|üŒ˝Ò<äT ø=+<äs¡T {°ÄsYmdt @C…+≥T¢>± e÷sês¡T yê] e˝Ò¢ bÕغøÏ Çã“+~ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 8 : ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ÷dü+ #˚dæ+<äqï {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ Á|üuÛÑT‘·« $|t, dü+>±¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ »>±Z¬s&ç¶ rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. {°ÄsYmdt Á&Üe÷\ bÕغ>± ‘·j·÷¬s’+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+ Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï~ πød”Äπsqì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêï&Éì ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ø=+‘· eT+~ ø±+Á¬>dt d”ìj·Ts¡T¢ {°ÄsYmdt≈£î @C…+≥T¢>± e÷sês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì ø±+Á¬>dt y˚Tìô|òk˛º˝À #Ó|üŒ˝Ò<äì, nsTTHê Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ï k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q÷´&Ûç©¢˝Àì @|”uÛÑeHé˝À »>±Z¬s&ç¶ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY rs¡Tô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\‘√ πød”ÄsY Ä&É˝≤&ÉT‘·T Hêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. {°ÄsYmdt, Ä bÕغ H˚‘·\T Á&Üe÷ ˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. {°ÄsYmdt sê»ø°j·T bÕغ ø±<äì, Á&Üe÷\ bÕغ nì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. πød”ÄsY ñ<ä´eT+ ø√dü+ |üì #˚düTÔHêïsê? ˝Òø£, sê»ø°j·T bÕغ ø√dü+ |üì #˚düTÔ Hêïsê? nqï~ düŒwüº+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πød”ÄsY #˚|ü≥ºqTqï |ü˝…¢u≤≥ mìïø£\ ø√düe÷? ‘Ó\+>±D ø√düe÷? nqï~ düŒwüº+ #˚j·÷\Hêïs¡T. πød”ÄsY ø=‘·Ô Hê≥ø±ìøÏ ‘Ós¡ rdü÷Ô Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{≤º\ì #·÷düTÔHêï&ÉHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î πød”ÄsY m+<äT≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<√, n|ü&ÉT &Ûç©¢˝À m+<äT≈£î eTø±+ y˚XÊs√ yÓ\¢&ç+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. »\$Vü‰sY Ç+{Ïì {°ÄsYmdt ø√dü+ Ç#˚Ãdæq ø=+&Ü \ø£ÎDY

u≤|üPJ eTs¡DÏùdÔ.. ø£˙dü+ ìyêfi¯ó\T ≈£L&Ü n]Œ+#˚+<äT≈£î sê˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\qT yê&ÉTø=ì e~˝Òj·T &Éy˚T ‘·|üŒ πød”ÄsY eTs=ø£{Ï #˚j·Ts¡Hêïs¡T. n|üŒ{À¢ bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ˝À b˛sê&Ü\ì, n+<äTπø ‘·eTqT ¬>*|æ+#ê\ì πød”ÄsY #ÓbÕŒs¡ì, Ä ‘·sê«‘· >∑©¢˝À¢ b˛sê{≤\‘√H˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+ <äì, ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡Hêïs¡T. eT∞¢ e÷≥ e÷]à &Ûç©¢˝ÀH˚ ‘˚\TÃø√yê\+≥THêïs¡ì, |üP≥ø√ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+ #ês¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ‘˚˝≤Ã*‡q n+X¯eT Hêïs¡T. ì»+>± ‘Ó\+>±D ø±yê\qT≈£îqï πød”ÄsY bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ≈£î m+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äì, nø£ÿ&É m+<äT≈£î e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nìï s¡ø±\ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì »>±Z¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ m˝≤ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\H˚ <ëìô|’ yêj·T\sY s¡$, >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é #·]ÃdüTÔHêïs¡ì ‘Ó* bÕs¡T. Á|ü»\T eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛j·÷s¡ì.. yês¡+ <ä] n_ÛÁbÕj·÷\T rdüTø=ì ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ n+X¯+ô|’ eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT÷&ÉT n_ÛÁbÕj·÷\T ñ+&É&É+‘√ m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ n~ ÛcÕºq+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ìs¡íj·T+ rdüTø√ e&É+˝À Ä\dü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+<äì, nsTT‘˚, ø±+Á¬>dt≈£î Á|üuÛÑT‘·«+˝À |üP]Ô kÕúsTT yÓTC≤غ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Ä\dü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ nœ\|üø£å

‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝ÒÃj·÷*: MôV≤#Y e÷sêÃ\ì ôV’≤ø£e÷+&é uÛ≤$ùdÔ e÷s¡TŒ ‘·|üŒ<äT Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒô|’ MôV≤#Y düŒ+<äq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Ç+ø± HêqÃ≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ‘˚˝ÒÃj·÷\ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, m+|” $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À düeTdü´\ìï+{Ïø° ‘Ó\+>±D düeTùd´qì, <ëìï |ü]wüÿ]ùdÔ nì•Ã‹ ‘=\>∑T‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊ s¡T. Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ nedüs¡eTì n~ÛcÕºq+ uÛ≤$ùdÔ.. e÷s¡TŒ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ <äj·÷˙j·T+>± ‘·j·÷¬s’+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˇø£ÿ]‘√H˚ bÕغ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T|ü&É<äHêïs¡T. øÏ+~ kÕúsTT H˚‘·\qT ≈£L&Ü $XÊ«dü+˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·q ìyêdü+˝À $÷&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. 2014˝À ø±+Á¬>dt ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\+fÒ Ç+~s¡eTà u≤≥ ù|s¡T ‘√ sêh+˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ˇø£ÿπs ‹]–‘˚ Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´eTì Äj·Tq n_ÛÁbÕ j·T|ü&ܶs¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥ ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغøÏ ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ møÏÿ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T>± ø=‘·Ôyê]ì ìj·T $T+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\+‘ê ≈£L&Ü Ç+~s¡eTàu≤≥˝À ‘=*s√E ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغ˝À øÏ+~ kÕúsTT ø±´&ÉsY≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\Hêïs¡T. ‘Ó\+ >±Dô|’ eT{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À sê»ø°j·T nì•Ã‹ ‘=\>±\+fÒ πø+Á<ä+ ‘·«s¡>± ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüº‘· Çyê«\ì nHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏøÏ dü«dæÔ |ü\ø±\Hêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D˝À bÕغ |òüTÀs¡ |üsê»j·÷ìï #·$#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T.

düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæHê m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É <äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt e÷≥ e÷s¡Ã˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äì »>±Z¬s&ç¶ ‘Ó*bÕ s¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ 50 @fi¯ó¢>± ñ+<äì.. Bìô|’ sê»ø° j·T+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >∑©¢˝À¢ b˛sê≥+ #˚ùdÔ sêh+ sê<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. Á|ü»˝À¢ ø£\Vü‰\T düèwæº+#·&É+, ∫#·Tà ô|≥º&É+ dü]ø±<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ n&ÉT¶|ü&É&Éy˚Tqì yê´U≤´ì+#ês¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì ø±+Á¬>dt #Ó|üŒ˝Ò<äì »>±Z¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê, sêh+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT ≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdtô|’ »Hê\≈£î $XÊ«dü+ ˝Ò<äì, ø±+Á¬>dtô|’H˚ qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äTπø 2004, 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î 50 d”≥¢≈£î ô|’>± e#êÃj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\T n_Ûeè~Δ, ‘Ó\+>±D ¬s+&É÷ ø√s¡T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s#·Ã>=fÒº Á|üdü+>±\T #˚dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î qwüº+ #˚≈£Ls¡Ã e<ä›ì πød”ÄsY≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø=+‘· eT+~ bÕغ H˚‘·\T {°Ä sYmdt @C…+≥T¢>± e÷sês¡ì »>±Z¬s&ç¶ {°`ø±+Á¬>dt m+|”\qT ñ<˚›•+∫ $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt˝À ñ+≥÷H˚ {°ÄsYmdt ø√dü+ |üì #˚düTÔHêïs¡ì, n+<äT˝À πøX¯esêe⁄ ˇø£s¡ì ù|s=ÿ Hêïs¡T. q\T>∑Ts¡T ◊<äT>∑Ts¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T {°ÄsYmdt≈£î e‘êÔ düT |ü\ø£&É+ e˝Ò¢ bÕغ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+ <äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À, d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt bÕغ U≤∞ ne⁄ ‘·Tqï≥T¢+~>±? nì Á|ü•ï+#·>±.. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt≈£î &Û√ø± ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<äs¡T sê»ø°j·T \_Δ ø√dü+ bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡ì, yÓ[¢b˛‘·Tqï yê]‘√ ø±+Á¬>dt≈£î m˝≤+{Ï qwüº+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT<Ûä´˝À e∫Ãq bÕغ\T eT<Ûä´˝ÀH˚ b˛‘êj·Tì yÓ’mkÕ‡sY d”|”ì ñ<˚›•+∫ yê´U≤´ì+#ês¡T.

ø±+Á¬>dtqT N<ä]+#·T≈£î+≥THêïs¡T øÏwüHé¬s&ç¶ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , qe+ãsY 8 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T _C…|æ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTì _C…|æ sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT bÕغ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ bÕغ ÁX‚DT\T eTTK´+>± j·TTeyÓ÷sêà Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi≤¢\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡T yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ‘Ó\+ >±D ÁbÕ+‘· j·TTeyÓ÷sêà ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+ #ês¡T. πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ nìï s¡+>±\˝À $|òü\yÓTÆ+ <äHêïs¡T. H˚&ÉT Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, ø±+Á¬>dt bÕغì ∫<ä]+#·T≈£î+ ≥THêïs¡Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): n–ï Á|ü e÷<ë\ ìesêD≈£î n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì sêh Ç+ <ÛäqXÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù eTè‘·T´+»jYT kÕ VüQ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. q>∑s¡+˝Àì ôV’≤f…ø˘‡˝À H˚{Ï qT+&ç eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> m\ ÅøϺø£˝Ÿ n+&é ô|ò’sYùd|ò”º Ç+&çj·÷`2012 (m|t‡$Hé`2012) esYÿcÕ|t˝À Äj·Tq Á|üdü+ –+#ês¡T. J$‘êìøÏ uÛÑÁ<ä‘· nqï~ m+‘√ eTTK´eTì, Ç{°e\ ø±\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n–ï Á|üe÷<ë\ |ü≥¢ Ä j·Tq Ä+<√fi¯q e´ ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± Ä düT|üÁ‘·T\T, ¬s’\T ø√#·T\T ‘·>∑\ã&É≥+ |ü]ÁX¯eT˝À¢ n–ï Á|üe÷<ë\T »]– ne÷j·Tø£ Á|ü»\T eTè‘·T´ yê‘· |ü&ܶs¡ì nHêïs¡T.

ø£&É|ü, qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): ôd˝Ÿ ø£+ô|˙\ eT<Ûä´ b˛{° HÓ\ø= q&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#˚+<äT≈£î >±qT b˛{≤ b˛{°>± ≥es¡¢qT |ü+#êj·Tr\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ì]à+#êsTT. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT |ü+#êj·Tr nqTeT‹ ‘·|üŒìdüs¡sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ á ≥es¡¢ ø±s¡D+>± πs&çj˚TwüHé |ü˝…¢˝À¢ ≈£L&Ü yê´|æ+∫+~. msTTsYf…˝Ÿ, ◊&çj·÷, ;mdtmHém˝Ÿ, y√&Übò˛Hé,]\j·THé‡, {≤{≤ &=ø√yÓ÷, msTT sYôd˝Ÿ, j·T÷ìHêsY, m+{°`mdt, e]®Hé ˝≤+{Ï yÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü+#êsTTr˝À¢ 429 ≥es¡¢qT ì]à+#êsTT. Çø£ qT+∫ ø=‘·Ô >± ≥esY @sêŒ≥T` #˚j·÷\+fÒ |ü+#êj·Tr\ nqTeT‹ rdüT≈£îì H˚\ ô|’q ì]à+#˚ ≥esY≈£î s¡÷.15 y˚\T, >∑èVü‰\ô|’ ì]à+#˚ ≥esY≈£î s¡÷. 12 y˚\qT edü÷\T #˚j·÷*‡+~>± Ä<˚•+∫+~. n˝≤π> ìsêàD+˝À e⁄qï ≥es¡¢ qT+∫ s¡÷.10 y˚\T edü÷\T #˚j·TqTHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Äj·÷ ø£+ô|˙\T |ü+#êj·Tr s¡÷.1000 #Ó*¢+∫ Á|ü‹ @&Ü ~ ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√yê*‡+~. Bì e\¢Ä |ü+#êj·Tr\≈£î ns¡ø√{Ï Ä<ëj·T+ sêqT+~. á ì<ÛäT\qT n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î Ks¡TÃ

XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+>± 82 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T rdüT≈£îe#êÃqì yê{Ï‘√ #˚|ü{Ϻq |üqT\˙ï j·TT<äΔ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ |üP]Ô #˚j·÷\ì kÕ+ã •esêe⁄ Ä<˚•+#ês¡T. Å&Ó’H˚J e´edüΔ düÁø£eT+>± ñqï|ü&˚ es¡<ä\T, uÛ≤Øesê¸\ dü+<äsꓤ\˝À eTTs¡T>∑T˙s¡T ‘·«]‘·>∑‹H˚ ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛‘·T+<äì, ˝Òø£b˛‘˚ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˝À ìedæ+#˚ ù|<äesêZ\ Çfi¯¢˝À¢øÏ ˙s¡T#˚] nbÕs¡qwüº+ dü+uÛÑ$düTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. mìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T ø±yê\Hêï düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ ‘êqT dæ<äΔ+>± ñHêïqì, nsTT‘˚ rdüT≈£îe∫Ãq ì<ÛäT\qT ìØí‘· ø±\e´e~Û˝À HêD´‘·‘√ |üqT\T |üP]Ô #˚dæ Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫q|ü&˚ Äì<ÛäT\≈£î kÕs¡Δø£‘· ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düΔ ø£$÷wüqs¡T Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À Å&Ó’Hé\T |ü\¢+>± ñ+&É&É+‘√ eTTs¡T>∑T˙{Ï Á|üyêVü≤+ düÁø£eT+>± ˝Òø£ ‘·s¡#·÷ ø=~›bÕ{Ï esê¸ìπø s√&É¢˙ï »\eTj·T+ ne⁄‘·THêïj·Tì, Bìe\¢ s√&ÉT¢ ≈£L&Ü <Óã“‹+≥THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

n+‹eTj·÷Á‘·≈£î b˛f…‹Ôq ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Ä~˝≤u≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) :‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·´Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq myÓTàd”‡ $<ë´]ú dü+‘√wt≈£î ‘Ó\+>±D yê<äT\T ø£˙ï{Ï‘√ ‘·T~ M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ ãT<Ûäyês¡+ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À ñ] y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+‘√wt n+‘·´ÁøÏj·T\T >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq dü«Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ‘·\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ ≈£î#·˝≤|üPsY≈£î #Ó+~q dü+‘√wt Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ ãT<Ûäyês¡+ ã\eqàs¡D≤ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ düeTj·T+˝À Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü«Á>±e÷ìøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Äj·Tq≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œ+#˚+<äT≈£î ô|<ä› dü+K´˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. y˚˝≤~>± ‘·s¡*e∫Ãq ‘Ó\+>±D yê<äT\‘√ ≈£î#·˝≤|üPsY »qdü+Á<äyÓTÆ+~. CÒ@d” H˚‘·\T, {°ÄsYmdt, ;CÒ|” düVü‰ $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T dü+‘√wt≈£î |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\ düeTj·T+˝À n+‹eTj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥qïs¡ bÕ≥T kÕ–q j·÷Á‘·˝À ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ $Tqï+{≤sTT. ‘Ó\+>±D ø√dü+ neTs¡T&Ó’q dü+‘√wt neTsYs¡ùV≤ ìHê<ë\‘√ j·÷Á‘· X¯àXÊq yê{Ïø£≈£î #˚]+~. ñ_øÏ edüTÔqï ø£˙ï{Ïì Ä|ü⁄ø£≈£î+≥÷ dü+‘√wt ‘·+Á&ç ∫‹øÏ ì|üŒ+{Ï+#ês¡T. ô|<ä›dü+K´˝À Vü‰»¬s’q ‘Ó\+>±D yê<äT\T neTs¡Ms¡T&çøÏ ø£&ÉkÕ]>± ø£˙ï{Ï M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T.

d”m+‘√ eT+Á‹ <Ûäsêàq uÛÒ{° ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $wüj·T+˝À Ç+ø± m˝≤+{Ï ìs¡í j·T+ rdüTø√˝Ò<äì eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&綑√ dü∫yê\j·T+˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nÁø£e÷düTÔ\ πødüT ˝À n_ÛjÓ÷>±\T sêe&É+‘√ <Ûäsêàq ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ <Ûäsêàq ÁbÕdæ≈£L´wüHé≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì d”;◊ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK sêdæ+~. nsTT‘˚, sêJHêe÷ô|’, ÁbÕdæ≈£L´wüHé≈£î nqTeT‹ Ç#˚à $wüj·TyÓTÆ eTTK´eT+Á‹ Ç+ø± m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À yêHé|æø˘ πødüT $#ês¡D≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q <Ûäsêàq.. nø£ÿ&ç qT+∫ H˚s¡T>± dü∫yê\j·÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. d”m+‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T dü$÷ ø£å˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq eT+Á‘·T\‘√ ø=~›ùd|ü⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ d”m+ ù|w” qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT e\¢ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î yê{Ï*¢q qwüº+ô|’ #·]Ã+#˚+<äTπø ‘êqT d”m+qT ø£*XÊqì #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºø£ n&ÉT>∑&ÉT >∑THê ne+‘·sê\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. zyÓ’|ü⁄ wü]à\ j·÷Á‘· ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>± u≤ãT j·÷Á‘·≈£î e÷Á‘·+ ÁuÒ≈£î\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|ü‹cÕº‘·à ø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï μedüTÔHêï $÷ø√dü+μ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ɶ+≈£î\T ‘·>∑T\T‘·THêïsTT. #·+Á<äu≤ãT ‘·q bÕ<äj·÷Á‘·qT nø√ºãsY 2e ‘˚Bq nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢ kÕ|ò”>± kÕ–q #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· bÕ\eT÷s¡T≈£î e#˚à es¡≈£î e÷Á‘·+ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\‘√ kÕ>∑T‘√ +~! mÁs¡Hêïj·TT&ç eTè‹, ˙\+ ‘·TbòÕqT‘√ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ÁuÒø˘ |ü&ç+~. B+‘√ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· nqT≈£îqï düeTj·÷ìø£+fÒ Ä\dü´+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•k˛Ô+~. á HÓ\ 8q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ u≤ãT j·÷Á‘· |ü]–, #˚yÓfi¯¢ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ ñ+≥T`+~. es¡Tdü>± edüTÔqï |ü\T ÁuÒ≈£î\T, Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ≈£î~+#˚ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<ä+≥THêïs¡T. e#˚Ã

ôd˝Ÿ ≥es¡¢≈£î |ü+#êj·Tr nqTeT‘·T\T ‘·|üŒìdü]

@\÷s¡T, qe+ãsY8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·$Tà ˝Òs¡T es¡<ä\e\¢ @\÷s¡T q>∑s¡+˝À <Óã“ ‹qï s√&ÉT¢, Å&Ó’Hé\ n_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\T πø{≤ sTTkÕÔeTì @\÷s¡T m+|” ø±ePs¡T kÕ+ •esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. kÕΔìø£ nXÀø˘q>∑sY ˝Àì j·T+|æ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @\÷s¡T ø±s√ŒπswüHé ø£$÷wüqsY, Ç+õ˙s¡¢‘√ ‘·$Tà˝Òs¡T es¡<ä qcÕº\ô|’ Äj·Tq dü$÷ øÏå+#ês¡T. @\÷s¡T q>∑s¡+˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤ <ës¡T¢ n˙ï |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì , j·TT< äΔÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ s√&ÉT¢ ì]à+#·&ÜìøÏ ì<ÛäT\T mìïø±yê\ì ø±ePs¡T Á|ü•ï+#ês¡T. Å&Ó’Hé\ |üP&çø£r‘· |üqT\T ≈£L&Ü Á|ür @{≤ y˚dü$˝À #˚|ü{≤º\ì, Bìe\¢ esê¸ø±\+˝À ˙s¡T ‘·«]‘·>∑‹q ãj·T≥≈£î b˛e&ÜìøÏ M\T+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· @&Ü~ ‘·q dü«+‘· Ábı¬øÌ¢sTTs¡¢‘√ @\÷s¡T˝Àì Á|ü<Ûëq Å&Ó’Hé\ |üP&çø£r‘· |üqT\T ñ∫‘·+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡Δ+ eTs√kÕ] Ábı¬øÌ¢sTTs¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ‘êqT dæ<äΔy˚Tqì kÕ+ã•esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. <Óã“‹qï s√&ÉT¢, Å&Ó’Hé\qT yÓ+≥H˚ |ü⁄qs¡T<äΔ]+∫ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·÷\ì ø±ePs¡T ø£$÷wüqs¡TqT Ä<˚•+#ês¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î

dü+‘√wt≈£î ø£˙ï{Ï M&√ÿ\T

#·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D j·÷Á‘·˝À n˙ï nyê+‘·sê˝Ò

ªÄ<ÛäTìø£ |ü]C≤„Hêìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*μ

<Óã“‹qï s√&É¢≈£î ì<ÛäT\T

3

#˚düTø√e#·TÃ. Çø£ mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ≥es¡T¢ ô|fÒº+<äT≈£î M\T+&É<äT. »Hê\T me¬s’Hê ≥esY ìsêàD≤ìøÏ ˇ|üø√ø£b˛‘˚ nø£ÿ&É ì]à+ #˚+<äT≈£î M\T+&É<äT. ì<ÛäT\T ˝Òø£ ≈£îHê]\T¢‘·Tqï Á>±eTd”eT\≈£î ôd˝Ÿ ≥es¡¢ s¡÷|ü+˝À Ä<ëj·T+ sêqT+~. |ü+#êj·Tr\≈£î bÕ\ø£esêZ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ πø+Á<ä+ qT+∫ e#˚à 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\T, sêh mdtm|òtdæ ì<ÛäT\T Ä–b˛j·÷sTT. B+‘√ |ü+#êj·Tr˝À¢ ì<ÛäT\T ˝Òø£ m˝≤+{Ï n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ôd˝Ÿ ≥es¡¢ qT+&ç s¡TdüT+ sêã{≤º\ì Jy√ myéTmdt 434qT C≤Ø #˚dæ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô ≥esY @sêŒ≥T`≈£î |ü+#êj·Tr nqTeT‹ rdüTø√yê*‡ ñ+~. ø=‘·Ô ≥esYqT Çfi¯¢ô|’ ì]àùdÔ s¡÷.12 y˚\T, H˚\ô|’ ì]àùdÔ s¡÷.15 y˚\T ÇHékÕº˝ÒwüHé #ÛêØ®\qT #Ó*¢+#·&É+‘√ bÕ≥T` @&Ü ~øÏ s¡÷.1000 #Ó*¢+∫ ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√yê\ì Ä Jy√˝À dü÷∫+ ∫+~. B+‘√ ≥es¡T¢qï |ü+#êj·Tr\≈£î ns¡ø√{Ï <ëø± Ä<ëj·T+ sêqT+~. ˇø£|ü&ÉT |ü≥ºD≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆq ôd˝Ÿ≥es¡T¢ Á|ü‹ |ü˝…¢˝Àq÷ yÓ*XÊsTT.

øÏs¡DY es¡Z+ ‘·|ü #˚dæ+<ë? ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY8(düTes¡íyês¡Ô): m|ü&ÉT ˝Òì$<Ûä+>± eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY ‘·q esêZìï ã\|üs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ø=+<äs¡T pì j·TsY myÓTà˝Ò´\T Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± ì\TdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç{° e\ yê] &Ûç©¢ |üs¡´≥H˚ nuÛ≤düTbÕ\sTT+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. M]øÏ ô|<ä›>± n+>∑ ã\+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ &Ûç©¢˝À uÀ˝≤Ô |ü&Éø£ ‘·|üŒ ˝Ò<äT. Ç<ä+‘ê nqTuÛÑe sêVæ≤‘·´+>± »]–+<˚qì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY es¡Z+ &Ûç©¢øÏ ø=+<äs¡T myéT.|æ\qT |ü+|æ ‘·|ü #˚dæ+ <ë?Ç|ü&ÉT ø±+Á¬>dt˝À Ä #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. øÏs¡DY≈£î eT<䛑·T>± ‘Ó\+>±D ≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T ¬ø.m˝Ÿ.¬s&ç¶, øÏcÕº¬s&ç¶ , _ø£åeTj·T´ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T &ç©¢˝À k˛ìj·÷>±+Bì, nC≤<é ‘·~‘·s¡T\qT ø£* XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\Ã+&ç ø±ì, dæ.myéT.qT e÷s¡Ãø£+&ç nì #Ó|æŒ e#êÃs¡T. Ç|ü&ÉT Ç<˚ ø±+Á¬>dt esêZ\˝À #·s¡Ã≈£î ‘Ós¡ rdæ+~. Ç+‘·ø±\+ mqï&É÷ øÏs¡DY Ç˝≤ ‘·q≈£î eT<䛑·T ≈£L&É>∑≥Tº≈£îì &Ûç©¢ |ü+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äì, Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü @<√ dü+<˚Vü≤+ sêãfÒº ø£<ë Ç˝≤ #˚XÊs¡ì Á|ü‘·´]Δ es¡Z+ Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~.ô|’>± &Ûç©¢ kÕúsTT˝À ≈£L&Ü Bìô|’ #·s¡Ã≈£î ÄkÕÿs¡+ @s¡Œ&ç+<äì n+≥THêïs¡T.ô|’>± øÏs¡DY ‘·s¡|ü⁄q yÓ[¢q yê]πø Bìô|’ nqTe÷q+ e∫Ã, ø=+<äs¡T |üP]Ô>± sêj·Tu≤s¡+ ne«≈£î+&Ü yÓqT~]>±s¡ì ø£<ÛäHê\T edüTÔHêïsTT. @~ @yÓTÆHê @~ »]–‘˚ n<˚ »s¡T>∑T‘·T+~˝Ò nì #ÓãT‘·÷ e∫Ãq øÏs¡DY •_Ûs¡+ Ç|üŒ&ÉT ‘·q ‘·s¡|ü⁄q myÓTà˝Ò´\qT |ü+|æ ‘·|ü #˚dæ+<ë nqï uÛ≤eq˝À ñ+~. yÓTT‘êÔìøÏ á e´eVü‰s¡+ Ç+‘·{Ï‘√ Ä>∑T‘·T+<ë, ˝Ò<ë nqï~ uÛÑ$wü´‘Y |ü]D≤e÷\qT ã{Ϻ ‘Ó\TdüTÔ+~.

HÓ\ »qe] 26q ]|ü_¢ø˘ ~H√‘·‡e+ s√E bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+#ê\ì u≤ãT ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. Ç˝≤ es¡Tdü ÁuÒ≈£î\T eùdÔ nqT≈£îqï+‘· <ä÷s¡+ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùd neø±XÊ\T ˝Òe⁄. nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· s√E≈£î Çs¡yÓ’ øÏ˝À$÷≥s¡¢ qT+&ç Çs¡yÓ’ ◊<äT øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡ ñ+fÒ eTT+<äT>± nqT≈£îqï nìï õ˝≤¢\T #·TfÒºj·Te #·TÃqì #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü bÕ<äj·÷Á‘·qT eTT+<äT>± nqT≈£îqï nìï õ˝≤¢˝À¢ #˚j·T˝Òø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø° »qe] 26q eTT–+ ∫ ¬s+&√ $&É‘·>± eTs√kÕ] #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓTTqï{Ï ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø£´ø±sê´#·s¡D dü$T‹ n&ɶ+≈£î\ qT+&ç ìqï{Ï ˙\+ ‘·TbòÕqT es¡≈£î u≤ãT j·÷Á‘· ÁuÒ≈£î\‘√ kÕ–+~. B+‘√ yÓTT<ä≥ nqT≈£îqï≥T¢>± á HÓ\ 4e ‘˚~q ˝Ò<ë Äs√ ‘˚~q bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· eTT–<ë›eTqT≈£îqï #·+Á<äu≤ãT≈£î 8e ‘˚~ es¡≈£î ø=qkÕ–+#·ø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ qT+&ç bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ düeTj·T+˝À ‘êeTT u≤ãTqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì C…@dæ ôV≤#·Ã]+∫+~.

sêJHêe÷‘√ ‘Ó\+>±D sê<äT <ës¡T\T y˚¬s’Hê \ø£å´+ ˇø£ÿfÒ: eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô): sêJHêe÷\‘√ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äqTø√e&É+ Áãy˚Tqì |ü+#êsTTrsêCŸ eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~, ‘Ó#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغH˚qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäqø√dü+ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\+<äs¡T ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø=+<äs¡T \ø£å´kÕ<ÛäqqT <Óã“rj·T&ÜìøÏ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì, n˝≤+{Ï yê] e÷≥\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ e<ä› #ê˝≤kÕs¡T¢ $qï$+#êeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q edüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dø√dü+ ñ<ä´$T+#˚ bÕغ\ <ës¡T\T y˚¬s’Hê \ø£å´+ ˇø£ÿfÒqì, n+<äs¡+ ø£*dæø£≥Tº>± \ø£å´kÕ<Ûäq kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìï Çã“<äT˝…’Hê {Ï.eT+Á‘·T\+<äs¡+ ø£*dæø£≥Tº>± ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#êeTì, sêJHêe÷\≈£î ôd’‘·+ dæ<äΔ|ü&çq $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’’ nb˛Vü≤\T ø£*Œ+∫ Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚jÓ÷<ä›Hêïs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å HÓs¡y˚πs+<äT≈£î ø£èwæ#˚düTÔHêïì, sêJHêe÷‘√ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äqT≈£î+fÒ sêJHêe÷≈£î dæ<äΔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ˝≤;sTT+>¥‘√ ns¡Ω‘·˝Ò≈£îHêï eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ edüTÔ+<äì ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+&Ü ˙\+ ‘·TbòÕHé eT÷\+>± <Óã“‹qï s¡Vü≤<ës¡T\qT, ø£\«s¡Tº\ eTs¡eTà‘·T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTHêïs¡T. ãw”sYu≤>¥ dü+|òüT≥q˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+∫ n+<ä]ô|’ πødüT\T m‘˚Ôj·÷ì ø√sês¡T. á $wüj·÷ìï eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤Ôqì ‘Ó*bÕs¡T.

d”≥T¢ ô|+#·Tø√e&Üìπø πød”ÄsY bÕ≥T¢ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T˝À¢ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äT: ø√eT{Ϭs&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\πø ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚‘·\T 2014es¡≈£î ‘·eT |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ø√e&Üìπø Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eTTK´+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£*ùd+<äT≈£î dü∫yê\j·÷ìøÏ e∫Ãq Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔHêïì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ πød”ÄsY πøe\+ d”≥¢qT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïπs ‘·bÕŒ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqô|’ ∫‘·ÔX¯ó~Δ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê d”≥¢ sê»ø°j·T+ e÷ì ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì &çe÷&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\ô|’, Hêj·T≈£î\ô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ düqï–\T¢‘√+<äì, ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T ‘Ó\+>±D˝À ]eP´ MT{Ï+>¥\T ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü <ÛÓ’s¡´+ ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î yês¡T düŒwüºyÓTÆHê $~Û$<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#˚ H˚‘·\+‘ê C…+&Ü\T, nC…+&Ü\T |üø£ÿqô|{Ϻ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&Ü\Hêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæ q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À bò˛¢s¡sTT&é m≈£îÿe>± ñ+<äì eT+∫˙s¡T n+~+#ê\ì Äj·Tq≈£î $e]+#ês¡T. Hê>±s¡T®q kÕ>∑s¡Y m&ÉeTø±\« qT+∫ kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T≈£î ˙s¡+~+#ê\ì, #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\≈£î ôd’‘·+ ˙s¡+~+#ê\ì Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ì ø√sês¡T. BìøÏ eTTK´eT+Á‹ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T ñqï|üŒ{Ïø° õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ X¯Sq´eTì, õ˝≤¢qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. mìïø£\ eTT+<˚ Hêj·T≈£î\≈£î Á|ü»\T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔHêïπs ‘·bÕŒ yê] ø£wüºX¯óU≤\T eT+Á‘·T\≈£î |ü≥º&É+ ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

kÕÿ\sYwæ|t\≈£î πswüHéø±s¡T¶ ‘·+{≤\T #·+ø£\T >∑T<äT›≈£îø√e&É+ ‘·|üŒ kÕ~Û+∫+~ X¯Sq´+ ÄyéT ÄBà ù|]≥ n~Ûø±sêìøÏ e∫Ã, dü>∑≥T bÂs¡T&ç JeHêìï <äTs¡“¤s¡+ #˚dæq ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·T÷|æm düsêÿsY d”«j·T ìsê«ø±\qT düeT]ú+#·Tø√˝Òø£ ø=ìï HÓ\\T>± eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘√+~. πøe\+ ‘·eT ‘·|æŒ<ë\qT ø£|æŒ|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\T <Ûäs¡\T ô|]– Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêï ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ˝Ò<äT. n˝≤π> ø±s√Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ø=eTTàø±ùd˝≤ dü+düÿs¡D\T #˚|üdü{Ϻ düeT]ú+#·T≈£îH˚ |üì˝À |ü&ç+~. B+‘√ $|üøå±\ $eTs¡Ù\≈£î düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ≈£î+&Ü m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑T‘√+~. dü+düÿs¡D\ e\¢ »qJeq+ u≤>∑T|ü&Ü\qï Ç+–‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ ø±s√Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î <ëk˛Vü≤eTqï $<Ûä+>± kÕ>∑&É+, n$˙‹øÏ y˚fi¯S¢qT≈£îì b˛sTT düe÷<Ûëq+ #Ó|üø√˝Òø£b˛e&É+ Ç|ü&ÉT ø±+Á¬>dt HÓ’»+>± ø£ì|æk˛Ô+~. BìøÏ ‘√&ÉT ‘·q eTT<äT›\ ‘·qj·TT&ÉT <˚XÊìøÏ uÛ≤$ Á|ü<Ûëì>± Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À k˛ìj·÷ |ü&ܶs¡T. ÄyÓT e+~e÷>∑<ÛäT\T ≈£L&Ü M\T ∫øÏÿqTŒ&É˝≤¢ sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëì #˚j·T&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTì |ü<˚|ü<˚ y˚~ø£˝…øÏÿ #ê≥T≈£î+≥THêïs¡T. Væ≤e÷#·˝Ÿ mìïø£\T »] –q s√CÒ &Ûç©¢˝À sêyéT©˝≤ yÓTÆ<ëHé y˚~ø£>± sê´© #˚|ü≥º&É+ πøe\+ ã\Á|ü<äs¡Ùq ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äT. mHé&çm Vü≤j·÷+˝À dü+düÿs¡D\≈£î ‘Ós¡rùdÔ >∑>√Z\T ô|{Ϻq ø±+Á¬>dt düÿ+<Ûëyês¡+ Ç|ü&ÉT dü+düÿs¡D\T ø=qkÕ–+#ê\qï <Ûäè&É∫‘êÔìï Á|ü<ä]Ù+ #·&É+ πøe\+ ø±s√Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ø=eTTàø±j·T &Üìπøqqï ãVæ≤s¡+>∑ ìC≤ìï ø£|æŒ|ü⁄#·TÃø√˝Òø£ b˛‘·Tqï~. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ _C…|æ H˚‘·\T ì\BùdÔ eTÚqy˚T düe÷<Ûëq+>± ek˛Ô+~. dü÷s¡CŸ≈£î+&é y˚T<Û√eT<∏äHêìøÏ eTT+<ädüTÔ düHêïVü≤+>± »]|æq sê´© »q dü$÷ø£s¡D˝À dü|òü\yÓTÆ+<˚yÓ÷>±ì, Á|üC≤ u≤VüQfi¯´+ eTqqïq\T ¬>\T#·Tø√e&É+˝À e÷Á‘·+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+~. <Ûäs√\“D+, ne÷qMj·T dü+düÿs¡D\T, n$˙‹ á eT÷&É÷ eT÷&ÉTqïπsfi¯¢ j·T÷|”@`2 düsêÿs¡T≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{ϺdüTÔ HêïsTT. 2014≈£î eTT+<˚ mìïø£\T »s¡>∑e#·Ãqï eTT˝≤j·T+ ôV≤#·Ã]ø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[ø£˝À |ü&ɶ≥T¢ ñHêïs¡T. $eTs¡Ù\≈£î düe÷<ÛëHê\T #Ó|üø√≈£î+&Ü e÷ bÕ\q #·ø£ÿ>± ñ+~, e÷ ñ<˚›XÊ\T uÛÒwüß>±Z ñHêïj·T+≥÷ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü⁄Hê<äT*ï ã\V”≤q|üs¡#·&ÜìøÏ $|üøå±\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì k˛ìj·÷ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑&É+ ÄyÓT |ü˝≤j·Tqyê<ëìï ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚dæ+~. u§>∑TZ neø£‘·eø£\ô|’ »]–q uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑ ø√D+ô|’ düŒwüºyÓTÆq düe÷<Ûëq+ Çe«≈£î+&Ü Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé <ë≥y˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT sêyéT©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À ≈£L&Ü n<˚ |üì#˚XÊs¡T. n+fÒ n$˙‹ }&É\T bÕ]Hê yê]øÏ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. <ëìï ‘·T<äeTT{Ϻ+#˚ Á|üj·T‘·ïeT÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. @{≤ ø√{ÏeT+~ <ëø± ñ<√´>±s¡Tú\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï <˚X¯+˝À ìs¡T<√´>∑+ ø√s¡\T kÕ∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. <˚X¯+˝À ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î nqT≈£L\ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#·&É+˝À #ê˝≤es¡≈£î ø£è‘·ø£è‘·´eTj·÷´eTqï eTH√àVü≤Hé n<˚ ‘ês¡ø£eT+Á‘·eTqï Ø‹˝À e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ n_Ûeè~Δô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#êeTì Á|ü<Ûëì #ÓãT‘·THêï \ø£åø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ dü>∑+ Åô|’y˚≥T qT+#˚ dü$÷ø£]+#ê\qï \ø£å´+ m˝≤ #˚s¡Tø=+{≤s√ me]ø° ‘Ó©<äT. ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T <˚oj·T es¡Ôø±ìï <Óã“rkÕÔj·Tì HÓrÔs√s¡÷ yÓTT‘·TÔ≈£î+≥THêï |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT.mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É düVü≤» eqs¡T\ <√|æ&çøÏ ˝≤≈£î˝…‘·Ô&É+ <ë«sê n$˙‹ì \ø£åø√≥¢ e÷s¡Tÿ <ë{Ï+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt kÕs¡<∏ä´+˝Àì j·T÷|”@ düsêÿs¡T<˚qqï dü‘·´+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. 2J, ÇÁk˛, Ä<äsYÙ, ø±eTHéyÓ˝ŸÔ\ qT+∫ ìqïyÓTTqï{Ï dü˝≤àHé KTظ<é ∫\ø£ ø=≥Tºfi¯¢<ëø± mHÓïH√ï ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î ø±+Á¬>dt eT÷\$sê≥Tº>± e÷]+~. k˛ìj·÷˝≤+{Ï düø£\ X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq n‘·Ô>±s¡T+fÒH˚ kÕ<Ûä´eTì yêÁ<ë ñ<ä+‘·+ ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚k˛Ô+~. n*¢_*¢ ø£+ô|˙\‘√ ì<ÛäT\T eT[fl+#ês¡+≥÷ uÛ≤»bÕ n<Ûä´≈£åî&çô|’ <äsê´|ü⁄Ô kÕ–düTÔqïyês¡T` n<˚ |üì#˚dæq yêÁ<ëqT m+<äT≈£î ñù|øÏådüTÔHêïs¡T? düTÁãVü≤àD´kÕ«$T ‘êC≤ Äs√|üD\‘√ k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ ôd’‘·+ ‘·eT ìC≤j·Trì ìs¡÷|æ+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äT. eTTHÓïqï&É÷ ˝Òq+‘·>± HÓ’‹ø£+>± |ü‘·qyÓTÆ, »qkÕe÷q´+ô|’ <Ûäs¡\ ã+&É y˚j·T&É+ <ë«sê yê]ø° <ä÷s¡yÓTÆ, mìïø£\T ‘·s¡TeTTø=düTÔqï y˚fi¯`‘·eT yÓ’|òü˝≤´\qT ø£|æŒ|ü⁄#·Tà ø=H˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑T»sê‘Y, Væ≤e÷#·˝Ÿ mìïø£˝À¢ bÕ>± y˚j·T&É+, nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«\qT <Óã“rùd˝≤ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ ‘·|üŒ ø±+Á¬>dt #˚j·T>∑*–+<˚$÷ ˝Ò<äT. á ¬s+&ÉT#√{≤¢ _C…|æ Á|üãT‘ê«\qT |ü&É>=≥º&Éy˚T ø±+Á¬>dt \ø£å´y˚T >±ì »qVæ≤‘·+ ø±<äì Á|ü»\T >∑T]ÔdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï ìsê«ø±\≈£î kÕe÷q´ »q+ HêHêj·÷‘·q |ü&ÉT‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì HÓ’»+ ø±+Á¬>dt≈£î Ä~qT+N n\yêfÒ.

q÷‘·q kÕÿ\sYwæ|t <äs¡U≤düTÔ˝À ákÕ] πswüHéø±s¡T¶qT ‘·|üŒ ìdü] #˚XÊs¡T. ‘=*<äX¯˝À ø±s¡T¶ HÓ+ãs¡T‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚dæ, Ä ‘·sê«‘· ø±s¡T¶qT kÕÿHé #˚dæ n|t˝À&é #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. n sTT‘˚ Ç{°e\ õ˝≤¢˝À πswüHéø±s¡T¶\ @]y˚‘· ù|s¡T‘√ ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ yÓT|üø√ dü+ eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T nH˚ø£ eT+~ ns¡TΩ\ πswüHéø±s¡T¶\T ‘=\–+#ês¡ì |ü\T#√≥¢ Ä+ <√fi¯q\T ôd’‘·+ »]>±sTT. Ç{°e\ $yêVü≤+ #˚düTø=ì yÓ[¢q j·TTe‘·T\ ù|s¡¢ qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø±s¡T¶˝À+∫ ‘=\–+#ês¡T. B+‘√ M]øÏ uÛÑs¡Ô ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶ C≤Ø ø±e&É+, Ä ø±s¡T¶‘√ kÕÿ\sYwæ|ü <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&É+ Çã“+~>± e÷]+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK n+~+#˚ b˛dtº yÓTÁ{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ eT+ps¡T≈£î q÷‘·q <äs¡U≤ düTÔ<ës¡T\≈£î nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. $$<Ûä s¡ø±\ Á<äTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT ø√s¡T‘·T+&É≥+‘√ yê{Ïì bı+<ä

˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á <äs¡U≤düTÔ≈£î |ü<√ ‘·s¡>∑‹, >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ e÷s¡Tÿ\ C≤_‘ê, nuÛÑ´]ú ù|s¡Tô|’ u≤´+≈£î U≤‘ê, Ä<ëj·T, ≈£î\ Á<äTMø£s¡D|üÁ‘ê\T, πswüHéø±s¡T¶, bòı{À, ø£fi≤XÊ\ $esê\T ø±yê*‡ ñ+~. Çø£ÿ&ç es¡≈£î u≤>±H˚ ñHêï Ä<ëj·T, ≈£î\ Á<äTMø£s¡D|üÁ‘ê\T Ä>∑düTº 1e ‘˚B ‘·sê«‘·, n~ ≈£L&Ü μ$÷ ùdeμ πø+Á<ä+˝À C≤Ø nsTT q$ e÷Á‘·y˚T $ìjÓ÷–+#ê\H˚ ìã+<Ûäq $~Û+#ês¡T. #ê˝≤ eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ë´dü+e‘·‡s¡+ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ pHé, E˝…’ ˝ÀH˚ Ä<ëj·T Á<äTMø£s¡D|üÁ‘ê\qT dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷\ qT+∫ bı+<ës¡T. ≈£î\ Á<äTMø£s¡D|üÁ‘ê\T >∑‘·+ ˝ÀH˚ ø£+|üP´≥sY <ë«sê C≤Ø #˚dæq$ 90 XÊ‘·+ eT+~ $<ë´ s¡Tú\ e<ä› Ç|üŒ{Ï es¡πø ñHêïsTT. Ç|ü&ÉT ny˚M #Ó\¢eì πøe \+ $÷ùde πø+Á<ë˝À¢ì dü]º|òæ¬ø≥T¢ e÷Á‘·y˚T düeT]Œ+#ê\ì ø√s¡&É+ô|’ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n+‘˚

ø±≈£î+&Ü nø√ºãsY 21 qT+∫ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\qT ÁbÕs¡+ _Û+∫ qe+ãsY 20 ∫e] ‘˚B‘√ HÓ\s√E\ >∑&ÉTe⁄>± n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. $÷ùde˝À Á<äT Mø£s¡D|üÁ‘ê\T bı+<ä&ÜìøÏ ø£˙dü+ HÓ\s√E\ düeT j·T+ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ∫e] ‘˚B˝À|ü⁄ dü<äs¡T |üÁ‘ê\qT nuÛÑ´s¡Tú\T bı+<ä&É+ nkÕ <Ûä´+>± e÷]+~. Ç˝≤+{Ï düeTdü´\‘√ πswüHéø±s¡T¶˝Òì @ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyê¬s’Hê ñ|üø±s¡y˚‘·Hêìï bı+<˚ M\T ˝Ò≈£î+ &Ü b˛‘√+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø=ìï u≤´+≈£î\T $<ë´s¡Tú\≈£î Js√ ì\«‘√ U≤‘ê\T Çe«&É+˝Ò<äT. ø£˙dü yÓTT‘·Ô+ s¡÷.500 ñ+fÒH˚ U≤‘ê*kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ πøe\+ μ$÷ùdeμ Á<äTMø£s¡D |üÁ‘ê\H˚ ø±≈£î+&Ü >∑‘·+˝À bı+~q dü]º|òæ¬ø≥¢qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì, πswüHéø±s¡T¶ ‘·|üŒìdü] nH˚ ìã+<Ûäq\qT s¡<äT› #˚dæ, >∑&ÉTe⁄‘˚Bì bı&ç–+#ê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

˙\+ <Óã“‘√ ≈£î<˚\sTTq |ü‹Ô ¬s’‘·T BbÕe[øÏ ‘Ó\¢ì yÓ\T>∑T\T ì+ù| ‘Ó\¢ã+>±s¡+ es¡¸+ <Óã“≈£î q\¢u≤]b˛sTT+~. esê¸\≈£î ‘·&çdæ |æ&É#·>∑≥Tº≈£îb˛sTT+~. õ˝≤¢˝À |ü‹Ô |ü+≥≈£î mø£sêìøÏ s¡÷.25y˚\T, e]øÏ s¡÷. 15y˚\T, $T]ÃøÏ s¡÷.50y˚\ es¡≈£î, yÓTTø£ÿC§qï s¡÷. 10 y˚\es¡≈£î ô|≥Tº`ã&ÉT\T ô|{≤ºs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ˇπø $<Ûä+>± |ü+≥qwüº+ dü+uÛÑ$+#·&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. >√<ëe] es¡<ä\ ‘·s¡TD+˝À πøe\+ @»˙‡˝Àì |ü]yêVü≤ø£ eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T e÷Á‘·y˚T qcÕº\T #·÷&Ü*‡ e#˚Ã~. á kÕ] yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘· ¬s’‘ê+>∑+ ≈£L&Ü rÁe+>± qwüºb˛sTT+~. õ˝≤¢˝À ‘·TbÕqT nq+‘·s¡+ n\Œ|”&Éq Á|üuÛ≤e+‘√ õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø e sê¸\T ø£˙$˙ ms¡>∑ì Ø‹˝À |ü+≥qwüº+ ø£*–+#êsTT düTe÷ s¡T s¡÷.700 ø√≥¢ $\TyÓ’q |ü+≥\T HêX¯qeTj·÷´sTT. ø√‘· ø√dæ πsb˛e÷b˛ e÷¬sÿ{Ÿ neTàø±ìøÏ yÓfi≤¢*‡q <Ûëq´+ ˙{Ï eT&ÉT>∑T˝À¢ ‘˚*j·÷&ÉT‘√+~. õ˝≤¢˝À s¡÷.700 ø√≥¢$\TyÓ’q |ü+ ≥\≈£î s¡÷. 300 ø√≥¢ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ ÄdüTÔ\≈£î ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± qwüº+ yê{Ï*¢q≥Tº` nq~Ûø±]ø£ n+#·Hê. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à kÕj·Ty˚T ¬s’‘·T\≈£î ø=+‘· }s¡≥ì#˚à n+X¯+.

qwüº+ rÁe+>± ñqï+<äTq mø£sêìøÏ s¡÷.|ü~y˚\ es¡≈£î |ü] Vü‰s¡+ Çyê«\ì ¬s’ ‘ê+>∑+ dü÷∫k˛Ô+~. >∑‘·+˝À >√<ëe ] es¡<ä\T, ‘·TbÕqT\T |ü+≥\ ÁbÕs¡+ uÛÑ <äX¯˝ÀH˚ sêe&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T ô|≥Tºã&ÉT\÷ ô|<ä›>± qwüºb˛˝Ò<äT. ø±˙.. Ç|ü&ÉT |ü] dæú‹ y˚s¡T. ¬s’‘·T\T ô|{≤º*‡q ô|≥Tºã&ç n+‘ê ô|{Ϻ |òü\ kÕj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. es¡<ä ø±s¡D+>± |ü+&çq

Ç+<Ûäq düsY#êØ®\ô|’ Ä+<√fi¯q Ç+<Ûäq düsY#êØ® e&ɶqô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝À¢ Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄ ‘√+~. ndü\T _\T¢\ ø£+fÒ ø=düs¡T düs¡T›u≤≥T #êØ®˝Ò n~Ûø£+>± ñ+&É≥+‘√ kÕe÷qT´\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ $<äT´‘Y ìj·T+Á‘·D eT+&É* (@|”áÄsYd”) Ç+<Ûäq düs¡T›u≤≥T #êØ®\≈£î |ü#·ÃC…+&Ü }|ü>±H˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT u…+uÒ˝…‹Ô+#˚ Ø‹˝À ø£¬s +≥T e&ɶq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. qe+ãsY HÓ\ _\T¢˝À Ç+<Ûäq düs¡T›u≤ ≥T uÛ≤sêìï Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T s¡T<äT› ‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± >±´dt, u§>∑TZ, Ç+<Ûäq <Ûäs¡˝À¢ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e#˚à e´‘ê´kÕ\‘√ bÕ≥T Á{≤Hé‡ø√ yês¡T Çø£ÿ&ç nedüsê\ ø√dü+ n<äq|ü⁄ $<äT´‘Y ø=qT>√\T≈£î yÓ∫Ã+#˚ yÓTT‘êÔìï Ç+<Ûäq düs¡T›u≤≥T #êØ®\ s¡÷|ü+˝À edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ düs¡T›u≤≥T #êØ®\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT _\T¢\˝À y˚ùdÔ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ô|<ä›>± uÛ≤s¡+ |ü&É<äT. sêh+˝À Ç+<äT≈£î _ÛqïyÓTÆq Ø‹˝À Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. 2010`11 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ düs¡T›u≤≥T, 2012`13 yÓTT<ä{Ï Å‘Ó’e÷dæø£+ düs¡T›u≤≥T` #êØ®\qT Ç|ü⁄&ÉT edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. Ä ø±\+˝À m+‘· ø£¬s+≥T yê&ÉT≈£îHêïeTH˚~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ e<ä› ˝…ø£ÿ ñ+&É<äT. <ë+‘√ n~Ûø±s¡T\T y˚dæq _\T¢\T •˝≤XÊdüHê\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. qe+ãsY˝À $<äT´‘Y $ì jÓ÷>∑<ës¡T\+<ä]ø° á uÛ≤s¡+ ‘·|üŒ<äT.

|ü+≥‘√bÕ≥T ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü ¬s’‘ê+>∑+ ø√˝ÀŒe&É+‘√ ‘Ó∫à q n|ü\T rπs |ü]dæú‹ ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq »]–q |ü+≥\ qwüº+ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T÷‘· Çyê«\ì õ˝≤¢ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± KØ|òt e´ekÕj·T d”»Hé õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î rÁe qcÕº\H˚ $T–*Ã+~. y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T eT{Ϻ˝À b˛dæ BbÕe[Hê{Ïø£˝≤¢ ~>∑Tã&ÉT\T #˚‹øÏ ekÕÔj·Tì ÄX¯>± m<äTs¡T #·÷düTÔqï nqï<ë‘·≈£î rÁeìsêX‚ $T–*Ã+~. |ü+≥ m+<äT≈£î |üìøÏ sê≈£î+&Üb˛sTT+~. õ˝≤¢˝À »]–q |ü+≥\ qwüº+ n~Û ø±s¡T\ n+#·Hê≈£î n+<äì $<Ûä+>± s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘√+~. eT÷&ÉTs√E\ ˙\+ ‘·TbÕqT e\¢ õ˝≤¢˝À \øå± 25y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ es¡≈£î |ü+≥ qwüº+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê≈£î e#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á qwüº+ ¬s+&ÉT \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢ ô|]–+~. Ç+<äT˝À \ø£å ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü‹Ô |ü+≥ ≈£î qwüº+ yê{Ï\¢>± düTe÷s¡T 60y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢≈£îô|’>± e] 10 ôV≤ø±ºs¡¢≈£îô|’>± yÓTTø£ÿC§qï, eTs√ 10y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À $T]à ‘·~‘·s¡ |ü+≥\THêïsTT.

e´ekÕj·TXÊK˝À $‘·Ôq $yê<ä+ Á|ür j˚T{≤ õ˝≤¢˝À 30 ø√≥¢≈£î ô|’>± $‘·ÔHê\T s¡;, KØ|òt d”»Hé˝À $Áø£sTTkÕÔs¡T. e] <Ûëq´+ $‘·ÔHê\‘√ bÕ≥T yÓTTø£ÿ C§qï, X¯q>∑, |ü|ü~qTdüT\T, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT e+{Ï $‘·ÔHê \qT $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. @|” ÄÁ>√dt, düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷ \T neTàø±ìøÏ eTT+<äT≈£î sêø£b˛e&É+‘√ e´ekÕj·÷~Ûø± s¡T\≈£î neTàø±\T #˚|üfÒº+<äT≈£î u≤<Ûä´‘·\|üŒ–+#ês¡T. ÄÁ>√ @C…˙‡ yês¡T e÷Á‘·+ @|”d”&é‡≈£î s¡÷.3 \ø£å\ q>∑<äT #Ó*¢+ ∫ nqTeT‹ bı+<äT‘ês¡T. $‘·ÔHê\T n$Tàq ‘·sê«‘· |üP]Ô kıeTTà #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ ø£*Œ+∫q sêsTTr $‘·Ô Hê\ kıeTTà |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘√+~. $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚ùd @|”d”&é‡≈£î sêh+˝À n~Ûø±s¡T\T s¡÷.1.80 ø√≥T¢ ãø±sTT|ü&ܶs¡T. e´ekÕj·T XÊK ø£$TwüqsY ‘˚s¡Tø=ì dü+ã+~Û‘· e´ekÕj·÷~ Ûø±s¡T\qT >∑T]Ô+∫ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq ‘·sê«‘· #Ó*¢+∫q düôdŒ q¸Hé e÷Á‘·+ ‘·|üŒ˝Ò<äT. sêh+˝À á $<Ûä+>± &ÉãT“ #Ó*¢+∫q 30 eT+~ì ≈£L&Ü Ç<˚$<Ûä+>± düôdŒq¸Hé #˚dü÷Ô ø£$TwüqsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø±e÷¬s&ç¶

e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ e÷Á‘·+ ‘êqT düø±\+˝À &ÉãT“\T #Ó*¢+∫q ≈£L&Ü ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ yÓfi¯¢ø£b˛e&É+‘√H˚ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\ô|’ düôdŒ+&é y˚≥T y˚j·T&É+‘√ bÕ≥T &ÉãT“\T ]ø£eØ ø√dü+ e´ekÕj·T XÊK ø£$TwüqsY >∑&ÉTe⁄ $ ~Û+#ês¡T. >∑&ÉTe⁄˝À>± #Ó*¢+#·≈£î+fÒ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚ùd+<äT≈£î yÓqø± &ÉeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. eT] ø=+<äs¡T Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê˝À¢ ‘·\<ä÷]Ãq yê]ô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] e÷Á‘·y˚T sê sTTr $‘·ÔHê\ kıeTTà $yê<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. Á|ür d”»Hé˝À |ü+≥\ kÕ>∑T ø√dü+ ¬s’‘·T\≈£î ø±yê*‡q $‘·ÔHê\T Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ $‘·ÔHê_Ûeè~Δ dü+düú (@|”d”&é‡) <ë«sê düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. á $‘·ÔHê\qT $Áø£sTT+#˚ u≤<Ûä´‘·qT düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î, @|” ÄÁ>√dt, ◊&ûm+mdt dü+düú\‘√ bÕ≥T e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\≈£î neTàø±\T #˚|ü{≤º\ì n|üŒ–+∫ eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T n$Tà e∫Ãq kıeTTàqT @|” d”&é‡≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñ+~.

~>∑Tã&ÉT\T ‘·>∑Z&É+‘√ ◊πø|” πø+Á<ë\≈£î <Ûëq´+ ø=s¡‘· Ä•+∫q kÕúsTT˝À <Ûëq´+ sêø£b˛e&É+‘√ ◊πø|” eTVæ≤fi¯\T, ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û˝Òø£ $\$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº˝À KØ|òt˝À <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T uÛ≤Ø>± |ü&çb˛j·÷sTT. kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T˝À¢ KØ|òt˝À Äj·Tø ≥Tº˝À düTe÷s¡T 2.50\ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]kÕ¬>’‘˚ á d”»Hé˝À m&ÉeTø±\«≈£î ˙]e«ø£b˛e&É+‘√ kÕ>∑T |ü&çb˛sTT+~. uÀs¡T u≤e⁄˝≤¢+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T eqs¡T\ <ë«sê düTe÷s¡T 38 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Á‘·y˚T e]kÕ>∑sTTq≥T¢ e´ekÕj·T XÊK #ÓãT ‘√+~. õ˝≤¢˝À e] <Ûëq´+ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ‘·\e÷ìø£yÓTÆq kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº á kÕ] yÓ\yÓ\uÀsTT+~. <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T uÛ≤Ø>± |ü&çb˛j·÷sTT. 2.50 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡T¢ kÕ>∑yê«*‡q e] á<äbòÕ πøe\+ 38 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢πø |ü]$T ‘·yÓTÆ+~. kÕ>∑T ˝À 90XÊ‘·+ düqïs¡ø±\T kÕ>∑T #˚ XÊs¡T. ‘·≈£îÿe ~>∑Tã&ÉT\ H˚|ü<∏ä´+ ˝À düqïs¡ø±\ <ÛëHê´ìøÏ &çe÷+&é ô|]–b˛sTT+~. >∑‘· d”»Hé˝À eT<ä› ‘·T <Ûäs¡ ôd’‘·+ <=s¡ø£ì |ü]dæú‘·T\ qT+ ∫ H˚&ÉT ¬s’‘·T\ ø£fi≤¢\ e<˚› øÏ«+ {≤˝Ÿ s¡÷. 1500 ô|’∫\T≈£î #Ó*¢ düTÔHêïs¡T. B+‘√ HêHé;|”{° s¡ø±\T e÷ Á‘·y˚T ø=qT>√\T #˚j·T &ÜìøÏ @sêŒ≥T #˚dæq ◊πø|” πø+Á<ë\T ìÅwüŒjÓ÷»q+>± e÷sê sTT. düqï s¡ø±\πø ø± ≈£î+&Ü, <=&ÉT¶ s¡ø±\≈£î (HêHé ;|”{°`\≈£î) ôd’‘·+ ø£fi≤¢\ e<˚› n~Ûø£ <Ûäs¡

#Ó*¢düTÔ+&É&É+‘√ ◊πø|”\yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T ø£HÓï ‹Ô #·÷&É&É+ ˝Ò<äT. Ä•+∫q kÕúsTT˝À <Ûëq´+ sêø£b˛e&É+‘√ ◊πø|” eTVæ≤fi¯\T, ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û˝Òø£ $\$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. dæ$˝Ÿdü|ü¢jYT ø±s=ŒπswüHé ìs¡«Væ≤+#˚ ◊πø|” <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢ πøe\+ HêHé;|”{° <ÛëHê´H˚ï ø=qT>√\T #˚j·÷\H˚ ìã+<Ûäq\THêïsTT. B+‘√ KØ|òt˝À õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T#˚dæq 42 ◊πø|” πø+Á<ë\T <Ûëq´+ ˝Òø£ yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. Äj·Tø£≥Tº˝À @sêŒ≥T #˚dæq πø+Á<ë\ |ü]dæú‹ eTØ <äj·T˙j·T+>± e÷]+~. Äj·Tø£≥Tº˝À HêHé;|”{° <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T HêeTe÷Á‘·+>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T` ñqï ø±kÕÔ <ÛëHê´ìï ø£fi≤¢\ e<˚› yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ ◊πø|”\ @sêŒ≥T ìÅwüŒjÓ÷»q+>± e÷]+~. ◊πø|”\≈£î HêeTe÷ Á‘·+>± ≈£L&Ü <Ûëq´+ sêø£b˛e&É+‘√ ◊πø|” ìsê«Vü≤≈£î\≈£î, ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. õ˝≤¢˝Àì Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº˝À KØ|òt˝À <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T uÛ≤Ø>± |ü&çb˛j·÷sTT. kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T˝À¢ KØ|òt˝À Äj·Tø£≥Tº`˝À düTe÷s¡T 2.50\ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]kÕ¬>’‘˚ á d”»Hé˝À m&ÉeTø±\«≈£î ˙]e«ø£b˛e&É+‘√ kÕ>∑T |ü&çb˛sTT+~. uÀs¡Tu≤e⁄˝≤¢+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T eqs¡T\ <ë«sê düTe÷s¡T 38 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Á‘·y˚T e]kÕ>∑sTTq≥T¢

e´ekÕj·T XÊK #ÓãT‘√+~. Á|ü‹KØ|òt˝À Äj·Tø£≥Tº`˝À düTe÷s¡T 13 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T edüTÔ+&É>±, á <äbòÕ πøe\+ 2\ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ~>∑Tã&ÉT\T e÷Á‘·y˚T ekÕÔj·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tø£≥Tº˝À KØ|òt˝À m≈£îÿe>± ;|”{° ˝≤+{Ï düqïs¡ø±˝Ò kÕ>∑T #˚kÕÔs¡T. á KØ|òt˝Àq÷ Äj·Tø£≥Tº`˝À 90XÊ‘·+ n+fÒ düTe÷s¡T 35y˚\ ôV≤ ø±ºs¡¢˝À ;|”{°˝Ò kÕ>∑T #˚XÊs¡T. Äj·Tø£≥Tº yÓTT‘·Ô+>± á d”»Hé˝À düTe÷s¡T 1\øå± 80 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ düqïs¡ø£+ <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T ekÕÔj·Tì, 20y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <Ûëq´+ e÷Á‘·y˚T <=&ÉT¶s¡ø±\T ~>∑Tã&ÉT\T +{≤j·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. düqïs¡ø±\ <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T uÛ≤Ø>± |ü&çb˛e&É+‘√ á d”»Hé˝À M{ÏøÏ &çe÷+&é ˇø£ÿkÕ ]>± ô|]–+~. B+‘√ >∑‘·+˝À eT<äΔ‘·T <Ûäs¡ ôd’‘·+ <äø£ÿì |ü]dæú‘·T\ qT+∫ H˚&ÉT øÏ«+{≤˝ŸøÏ s¡÷.1500 ô|’∫\T≈£î <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·Tqï~. e÷¬sÿ≥¢≈£î yÓfi‚¢ nedüs¡+ ˝Ò ≈£î+&Ü ¬s’‘·T\ bı˝≤\ e<˚› <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T 1010 ˝≤+{Ï <=&ÉT¶ s¡ø£+ <Ûë Hê´ìøÏ ôd’‘·+ eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î $T+#˚ <Ûäs¡ \_ÛdüTÔqï~. M{ÏøÏ s¡÷.1250 eT<䛑·T <Ûäs¡ ñ+fÒ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.1 350 es¡≈£î ø£fi≤¢\ e<˚› #Ó*¢düTÔHêïs¡T.

|ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q õ˝≤¢˝À 5.75 \ø£å\ mø£sê\˝À á |ü+≥\≈£î qwüº+ dü+uÛÑ$+ ∫+~. es¡Tdü>± ¬s+&˚fi¯ófl>± esê¸uÛ≤e+, n~Ûø£ esê¸\T ¬s’‘·T\ qT <Óã“rdüTÔHêïsTT. Á|üø£è‹ @ e÷Á‘·+ |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î düVü≤ ø£]+#·≥+ ˝Ò<äT. á KØ|òt ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À esê¸uÛ≤e+ e\q |ü+≥\ kÕ>∑T rÁe C≤|ü´yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˙\+ ‘·TbÕqT ¬s’‘·T\qT ì\Te⁄Hê eTT+∫+~. es¡Tdü>± Hê\T>∑T s√E\T ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\T |ü‹Ô, $Ts¡|ü |ü+≥\qT <ës¡T D+>± <Óã“rXÊsTT. ø√\Tø√˝Òì $<Ûä+>± ¬s’‘·T\T qwüº b˛j·÷s¡T. á |ü+≥\≈£î nbÕs¡ qwüº+ yê{Ï*¢+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê Á|üø±s¡+ $Ts¡|ü, |ü‹Ô |ü+≥\ qwüº+ s¡÷ 900 ø√≥¢≈£î ô|’e÷fÒ. |ü+≥\ qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+#·Hê yÓTT≈£îÿã&ç>± »s¡T >∑T‘·Tqï~. ñqï‘· \ø£å´+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq yê‘êes¡D Ä<Ûë]‘· |ü+≥\ ;e÷ neT\T õ˝≤¢˝À eT÷ &˚fi¯ó fl>± nu≤düT bÕ\e⁄‘·Tqï~. u≤´+ ≈£î\T, dü+ã+~Û‘· n~Ûø± s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ ¬s’‘·T\≈£î XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫+~. õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq+>± düVü≤ø±s¡ u≤´+ø˘ <ë«sê ¬s’‘·T\T s¡TD≤\T bı+<äT ‘·THêïs¡T. |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î nqT>∑TD+>± düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î˝À¢ s¡TD≤\ |ü+|æD° »s¡>∑≥+ ˝Ò<äT. s¡TD |ü+|æD° ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï neø£‘·eø£\ e\q ¬s’‘·T\≈£î yê‘êes¡D Ä<Ûë]‘· ;e÷ n+<ä≥+ ˝Ò<äT. >∑‘· @&Ü~ $Ts¡|ü, |ü‹Ô |ü+≥\≈£î, n+‘·≈£î eTT+<äT dü+e‘·‡s¡+ |ü‹Ô |ü+≥≈£î yê‘êes¡D Ä<Ûë]‘· ;e÷ |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>± neT\T »s¡>∑ ø£ b˛e≥+ >∑eTHês¡Ω+. á @&Ü<Ó’Hê qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ ;e÷ |ü]Vü‰s¡+ n+

~+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ #˚j·÷*‡q ne düs¡+ e⁄+~. s¡TD |ü+|æD°˝À »]–q neø£‘·eø£\ô|’ <äèwæº kÕ ]+∫q≥¢sTT‘˚ $Ts¡|ü, |ü‹Ô |ü+≥\≈£î yê‘êes¡D Ä<Ûë]‘· ;e÷ neT\T »s¡T>∑T‘·T+~. á ~X¯>± #·s¡´ \T rdüTø√ø£ b˛e≥+ e\H˚ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ófl ¬s’‘·T\T qwüºb˛yê*‡ e∫Ã+~. |ü‹Ô 4.53 \ø£å\ mø£sê\˝À, $Ts¡|ü 1.21 \ø£å\ mø£sê\˝À kÕ>∑T #˚XÊs¡T. |üP]Ô kÕú sTT˝À ;e÷ Á|”$Tj·T+ u≤´+≈£î\T #Ó*¢+#êj·÷?, ˝Ò<ë? nH˚ n+X¯+ ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î düe÷ #ês¡+ sêe≥+ ˝Ò<äT. e´ekÕj·T XÊK e<ä› ;e÷ #Ó*¢+∫q ¬s’‘·T\ C≤_‘ê\T ≈£L &Ü ˝Òø£ b˛e≥+ >∑eTHês¡Ω+. es¡Tdü >± »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üø£è‹ yÓ’|òüØ‘ê´\ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü+≥\ ;e÷ neT\Tô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê*‡q nedüs¡+ e⁄+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä á esê¸\≈£î $Ts¡|ü, |ü‹Ô ¬s’‘·T\T ∫‘·Ô j·÷´s¡T. mø£sê≈£î eT÷&ÉT qT+∫ Hê\T>∑T øÏ«+{≤fi¯ófl |ü‹Ô ~>∑Tã&çì ¬s’‘·T\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. Ç~˝≤ e⁄+fÒ $Ts¡|ü bı˝≤\T ≈£L&Ü |üP]Ô>± ñs¡¬ø‘êÔsTT. #˚\˝À¢ ˙s¡T ì\ã&É≥+‘√ $Ts¡|ü yÓTTø£ÿ\T ≈£î[fl m+&ç b˛‘·THêïsTT. esê¸uÛ≤e+, n~Ûø£ esê¸\ e\q >∑‘· @&Ü~ KØ|òt, s¡;˝À ¬s’‘·T\T |ü+≥\qT ø√˝ÀŒ j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT≈£îÿã&ç>± qwüº |ü]Vü‰sêìï |ü+|æD° #˚dæ+~. á @&Ü~ »qe]˝À ≈£î]dæq n~Ûø£ esê¸\ e\q ¬s’ ‘·T\T |ü+≥\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. M]øÏ H˚{Ï es¡≈£î qwüº |ü] Vü‰s¡+ |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äT. ø£s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡+ ≈£L&Ü Ç+ø±

ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ |ü+|æD°øÏ H√#·Tø√ ˝Ò<äT. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·T+<˚ ‘·bÕŒ Ä#·s¡D ø£ìŒ+ #·≥+ ˝Ò<äT. mø£sê≈£î s¡÷ 2600 |ü]Vü‰s¡+ @ y˚Ts¡≈£î dü] b˛‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïs¡T. ms¡Te⁄\T, $‘·Ô Hê\T, kÕ>∑T e´j·T+ ô|]–q $<Ûä+>± qwüº |ü]Vü‰sêìï ô|+ #·≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï<äì ¬s’‘·T\T Ä+ <√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. qwüº |ü]Vü‰sêìï |ü+≥\ kÕ>∑T e´j·T+ Ä<Ûës¡+>± Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒj·÷\ì ¬s’‘·T\T &çe÷+ &é #˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø£ esê¸\T, ø£s¡Te⁄ e\q @s¡Œ&çq |ü+≥ qcÕº\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü]Vü‰sêìï ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ n+<ä CÒj·÷\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. ns¡ø=s¡>± ≈£î] dæq esê¸\≈£î ¬s’‘·T\T |ü‹Ô, $Ts¡|ü kÕ>∑T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ rÁe esê¸uÛ≤e+ HÓ\ø=q≥+‘√ |ü+≥\T u…≥º≈£î e#êÃsTT. ‘=* ø±|ü⁄ #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝À ˙\+ ‘·TbÕqT $s¡T#·T≈£î |ü&ç+~. B+‘√ |ü‹Ô, $Ts¡|ü #˚\T |üP]Ô>± ñs¡¬ø‘êÔsTT. yÓTT ø£ÿπø e⁄qï |ü‹Ô ø±j·T˝À¢ $‘·ÔHê\T yÓTT\¬ø‘·Ô≥+ >∑eTHês¡Ω+. Bìì ã{Ϻ qwüº+ @ kÕúsTT˝À e⁄+<√ n+#·Hê y˚j·Te#·TÃ. |ü‹Ô ‘=* ø±|ü⁄ |üP]Ô>± ¬s’‘·T\T ø√˝ÀŒsTTqfÒ¢. ø±j·T |ü–* e⁄qï düeTj·T+˝À esê¸\T ≈£îs¡e≥+‘√ n$ ‘·&ç∫ yÓTT\ ¬ø‘êÔsTT. ñqï ø±j·T\T ≈£î[fl b˛j·÷sTT. |üP‘· sê* b˛sTT+ ~. $Ts¡|ü ≈£L&Ü ‘=* ø±|ü⁄qT ¬s’‘·T\T ø√˝ÀŒsTTqfÒ¢. ø±|ü⁄ #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝À ≈£î]dæq n~Ûø£ esê¸\T ¬s’‘·T\qT qfÒº≥ eTT+#êsTT.


uÀ<ÛäHé &çb˛ n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ ne÷›|üPsY Á>±eTdüTú\ ÄÁ>∑Vü≤s düs‘√wt eTè‹øÏ ne÷›|üPsY $<ë´s¡Tú\ ìyêfi¯ó\T uÀ<ÛäHé, qesãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô), uÀ<ÛäHé eTs&É\s ne÷›|üPsY Á>±eTdüTú\T >∑Ts¡Tyês¡s uÀ<ÛäHé &çb˛ n~Ûø±s¡T\ rs¡T≈£î ìs¡düq>± sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤s#ês¡T. uÀ<ÛäHé &çb˛ y˚TH˚»sY &ÍHé..&ÍHé ns≥÷ ìHê<ë\T #˚j·T&És‘√ bÕ≥T ãdüT‡\ düsK´qT ô|s#ê\ì &çe÷s&é #˚XÊs¡T. ne÷›|üPsY Á>±eTs qTs&ç ì‘·´s es<ä˝≤~ eTs~ $<ë´s¡Tú\T uÀ<ÛäHé≈£î #·<äTe⁄≈£îH˚s<äT≈£î edüTÔs{≤s¡T. nsTT‘˚ uÀ<ÛäHé &çb˛ qTs&ç e#˚à ãdüT‡\T ÇcÕºsê»´s>± sêe&És‘√ bÕ≥T ‘·–qs‘· Ø‹˝À $<ë´s¡Tú\qT rdüT¬øfi¯¢ø£ b˛e&És‘√ $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\\≈£î Ä\dü´s>± yÓfi≤¢*‡ edüTÔs~. <ës‘√ $dæ– y˚kÕ]q Á>±eTdüTú\T ‘·eT |æ\¢\ ø√düs >∑Ts¡Tyês¡s sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤s#ês¡T. z <äX¯˝À &çb˛ y˚TH˚»sY e#˚Ãs‘· es¡≈£î s¡kÕÔs√ø√qT $s¡$Ts#˚~ ˝Ò<äì düŒwüºs #˚XÊs¡T. ø±>±, á $wüj·Tsô|’ #·]Ãs#˚s<äT≈£î uÀ<ÛäHé &çb˛ n~Ûø±s¡T\T dæÄsYdæì |üs|æs#·&Ésô|’ ne÷›|üPsY Á>±eT e÷J ms|æ{Ïdæ dü<äs¡T n~Ûø±]ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤s e´ø£Ôs #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ãdüT‡\qT düeTj·TbÕ\q>± q&ç|æs#·≈£îsfÒ &çb˛ m<äT≥H˚ Äs<√fi¯q #˚j·÷*‡ ñs≥Ts<äì e÷J ms|æ{Ïdæ $sƒ¡˝Ÿ>ö&é ôV≤#·Ã]s#ês¡T.

X¯óÁø£äyês¡+, qe+usY 9 2012

uÀ<ÛäHé, qesãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô), Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\s>±D ø√düs Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï düs‘√wt eTè‹øÏ uÀ<ÛäHé eTs&É\s ne÷›|üPsY C…mdæ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T eTÚqs bÕ{Ïs∫ ìyêfi¯ó\T n]Œs#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T e÷qeVü≤s¡s>± @s¡Œ&ç, ¬ss&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTÚqs bÕ{Ï s#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πøsÁ<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘Ó\s>±D sêÁcÕºìï yÓs≥H˚ Á|üø£{Ïs#ê\ì yês¡T &çe÷s&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À ne÷›|üPsY C…mdæ #Ó’s¡àHé lìyêdt, e÷J ms|æ{Ïdæ $sƒ¡˝Ÿ>ö&é\‘√ bÕ≥T C…mdæ Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

5 ôV’≤<äsêu≤<é

#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± Äs¡÷àsY myÓTà˝Ò´ bÕ<äj·÷Á‘· m+&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ó¢ k˛øÏq X¯q>∑|ü+≥ Äs¡÷àsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô):Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝Àì e÷ $T&ç |ü*¢ #Ís¡kÕÔ qT+&ç >∑Ts¡Tyês¡+ Äs¡÷àsY myÓT´˝Ò´ bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äs¡÷àsYmyÓTà˝Ò´ @˝Ò{Ï nqï|üPs¡íeTà e÷õ myÓTà˝Ò´ øÏ,X‚. nsTTq uÛÑs¡Ô @˝Ò{Ï eTVæ≤bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ÄyÓT nø£ÿ&É ø=~› ùd|ü⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ #Ó≥Tº≈£î ñ]y˚düTø=ì #·ìb˛sTTq zj·TT $<ë´]ú dü+‘√wt eTs¡D≤ìøÏ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘·≈£î dü+|ò”T uÛ≤e +>± ‘êqT eT÷&ÉT s√E\T>± bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqì ‘Ó\+ >±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Äœ˝≤ |üø£å ø£$T{Ï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î 9 >∑+≥\ bÕ≥T e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, e&û¶ ˝Òì s¡TD≤+ Çyê«\ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.bÕ<äj·÷Á‘·‘√ Hêj·T≈£î\˝À q÷‘·q ñ‘·‡Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+<äì, #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï edüTÔqï MT ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· $»j·Te+‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT

uÛ…’+kÕ˝À düeTq«j·T kÕVæ≤r dü+düèÿ‹ø£ ùdyê dü$T‹ Ä$sꓤe+ uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì j·TTe ø£fi¯ø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ñ<˚›X¯+‘√ düeTq«j·T kÕVæ≤‹ dü+düèÿ‹ø± ùdyê dü$T‹ì @s¡Œ sêÃs¡T. BìøÏ n<Ûä´≈£åî\T ñ|üsêE, ñbÕ <Ûë´≈£åî\T ø£<ä+ Á|üyÓ÷<é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTùV≤wt dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ñ‘·Ô+, ø√XÊ~Ûø±]>± •e≈£îe÷sY, Á|ü#ês¡ ø±s¡´ <äs¡TÙ\T>± πø.>∑D|ü‹, ø£|æ˝Ÿ, dü\Vü‰<ës¡T \T>± ø£‘·TÔ\ lìyêdt, sêe⁄\ b˛XË{Ϻ, >∑Ts¡T #·s¡DY, ñ|ü XÊs¡<ä, q&ç+ XË{Ϻ s¡M+<äsY, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT>± ¬ø.sêeTø£èwüí, eTùV≤wt, >∑DÒwt, Á|üMDY\T mìïø£j·÷´s¡ì >ös¡e n<Ûä´ ≈£åî\T>± j·T+@.|ü‘˚Ô<äs¡ïHé, ‘Ó\T>∑T ñ|ü Hê´kÕ≈£î\T >√bÕ˝Ÿ sêe⁄ |üfÒ˝Ÿ &çÁ– ø£fi≤ XÊ\, uÛ…’+kÕ >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T ñ|üHê´kÕ≈£î\T $|æ \&ɶ, &çÁ– ø£fi≤XÊ\ uÛ…’+kÕ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì n<Ûä´ ≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT kÕVæ≤‹ dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï $» j·Te+‘·+ #˚j·÷*:kÕúìø£ q]‡+Vü‰ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, BìøÏ q>∑s¡+˝Àì kÕVæ≤‘·´ dü+düèÿ‹ø£ n_Ûe÷qT\+<äs¡T $#˚Ãdæ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì z Á|üø£≥q˝À sêJyé, eTùV≤wt\T ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ $<ä´e+‘·T\ y˚~ø£ uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À $<ä´e+‘·T\ y˚~ø£ á HÓ\ 10q kÕúìø£ mHéÄsY >±¬s¶Hé˝À eT<ä´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ qT+&ç ‘Ó\+>±D $<ä´e+‘·T\ y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT<䛑·TqT ÇdüTÔ á ø±s¡´ Áø£eT+˝À $<ä´e+‘·T\T, ñbÕ<Ûë´ j·TT \T, Ä<Ûë´|ü≈£î\T, bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ j·÷» e÷qT düuÛÑT´\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì $» j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì z Á|üø£≥q˝À bÕsƒ¡ XÊ\ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.•yêõ, Á|ü<Ûëq ôdÁø£≥] Á|üMDY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

u…’≈£î\ <=+>∑ n¬sdüTº 10 ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T kÕ«BÛq+ yÓ÷sêÔ&é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤ e÷u≤<é õ˝≤¢ ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä +˝Àì b˛©dt ùdºwüHé˝À u…’≈£î\ <=+>∑qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ &çmdæŒ ø=‘·Ô|ü*¢ q]‡+Vü‰ ‘Ó*bÕs¡T. n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ø£&Ó+ eT+&É\+ eT~›|ü&É>± Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ+&Ó+ s¡$ nH˚ e´øÏÔ |ü\T <=+>∑‘ê\q≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T 10 ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ì <=+>∑*+∫ ‘·eT≈£î |ü≥Tº|ü&ܶ&Éì á dü+<äs¡“+>± Ç{Ϻ e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæ ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ &çmdæŒ ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T&ÉT >∑‘·+˝À n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ dæ+>∑qï <äfi¯+˝À ø=ìï dü+‘·‡sê\T |üì #˚dæ nq+‘·s¡+ b˛© düT\≈£î ˝§+–b˛sTT u…’sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q ‘·s¡Tyê‘· $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢&Éì Ç{°e˝Ò ‹]– e∫Ãq ì+~‘·T&ÉT <=+>∑‘·q\qT n˝yê ≥T>± e÷s¡TÃ≈£îqï&Éì ìC≤e÷u≤<é, ø£Ø+ q>∑sY, n~˝≤u≤<é eT÷&ÉT õ˝≤¢˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç 10 ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT <=+–*+∫ ‘·eT≈£î |ü≥Tºã&ɶ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ j·÷<äyé, môd’‡, ø±ìùdºãT\T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ $esê\qT yÓuŸôd’{Ÿ˝À bı+<äT|üs¡#ê*: ø£˝…ø£ºsY lø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 25 ‘˚B˝À>± bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï 6 qT+&ç10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ $esê\qT ‘·|üŒìdü]>± yÓuŸôd’{Ÿ˝À bı+<äT|üs¡#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ d”‘êsêeT ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ∫Å\¶Hé ô|òsY bòÕs¡àHé‡ Á{≤øÏ+>¥ dædüºyéT ô|’ j·T+. Ç. z\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, dæ.ÄsY.|æ\T, j·T +.◊.mdt ø√Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î &ç$»Hé kÕúsTT dü$÷ øå±düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ 12 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T $<ä´ ø√dü+ yÓ∫ÃdüTÔ+<äHêïs¡T. $<ë´_Ûeè~›øÏ, $<ë´e´edüú yÓTs¡T>∑T ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. uÛ≤$ düe÷» ìsêàD≤ìøÏ >∑TD≤‘·àø£ $<ä´ nedü s¡eTì, eTT+<äT>± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $<ä´ô|’ qeTàø£+ ø£* –+#ê\Hêïs¡T.

nHêïs¡T. ‘êqT yÓTT<ä\Tô|{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘· e÷$T&ç #Ís¡kÕÔ qT+&ç e÷ìø˘ã+&ÜsY es¡≈£î 70 øÏ˝À MT≥s¡T¢ kÕ>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|ü»\ ø£cÕº\T, ¬s’‘·T\ qcÕº\T ‘Ó\TdüTø=ì yê]øÏ düVü‰j·T+ n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± Äs¡÷àsY, ÇkÕ‡|ü*¢, >∑>∑TZ|ü*¢,n\÷sY, <˚>±+ MT<äT>± eT#·Ãs¡¢ Á>±eT+˝À ãkÕ #˚dæ X¯óÁø£yês¡+ eT#·Ãs¡¢ qT+&ç eHÓï\ ¬ø, ≈£î<ë«Hé|üPsY, e÷s¡+|ü*¢, >∑+>±bòÕs¡+, q÷‘Y|ü*¢, &√+πøX¯«sY, q+Bù|{Ÿ≈£î #˚s¡Tø=ì nø£ÿ&É ãkÕ #˚dæ eT÷&Ée s√E y˚˝≤à˝Ÿ, &çø£+|ü*¢ MT<äT>± e÷ìø˘ã+&ÜsY #˚s¡T≈£î +{≤qì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ |æ\¢\‘√ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘· ñ<äj·T+ 11.30 ì$T cÕ\≈£î ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T õ$.q]‡+Vü‰¬s&ç¶, bò˛¢sY ©&ÉsY ÁøÏwüí |ü+&û{Ÿ, øöì‡\sY >∑+>±yÓ÷Vü≤Hé, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´s¡Ô\T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+ <ë«sê eTVæ≤fi¯\≈£îø£\T>∑T Á|üjÓ÷»Hê\T ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏äø£eTT, eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+πøåe÷ XÊK yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+ <ë«sê Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\≈£î ø£\T>∑T Á|üjÓ÷»qT\ >∑T]+∫ |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T $e] +#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À e⁄qï Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·T\T>± #˚j·T&ÜìøÏ eT÷&ÉT XÊK\ dæã“+~ yês¡T ø£èwæ #˚j·÷ \Hêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì eTVæ≤fi¯\T, >∑]“¤DT\T q÷´Á{ÏHé, $≥$THé, ◊s ¡Hé, b˛wüø£ ÄVü‰s¡ |ü<ës¡ú\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. >∑s¡“e‘·T\≈£î eTT+ <ädüTÔ>± Á>±e÷\˝Àì @mHéj·T+\T, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÄX¯ es¡ÿ s¡T¢, m˝≤¢y˚fi¯\ |ü]øÏådüTÔ Á|üdüe düeTj·T+ q+<äT ¬s+&ÉT s√E\T eTT +<äT>± Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+∫ düTK Á|üdüe+ »]π>˝≤ #·÷&Ü \ Hêïs¡T. ˝Òì jÓT&É\ 108 n+ãT˝…qT‡˝À õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê Á|ü»\≈£î e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+˝À ø£\T>∑T Á|üjÓ÷»Hê\qT $e]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. e÷‘· •X¯ó

dü+s¡ø£åD ø±s¡T¶ <ë«sê 5 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î Ä düuÛÑT´sê\T, •X¯ó b˛wüD dæú‹ì ‘Ó\TdüTø√e#êÃHêïs¡T. >∑s¡“DÏ Ád”Ô\T Á|ü‹ HÓ\ ÄdüT |üÁ‹˝À |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. »qì •X¯ó dü+ s¡ø£åD <ë«sê ø±qTŒ≈£î 3 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T, X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ »]–q#√ 16 e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T, Äs√>∑´ |üØø£å ø=s¡≈£î 40 s¡÷bÕj·T\T ñ∫‘· ÄVü‰s¡eTT uÛÀ»q dü<äTbÕj·T+ ø£\<äì, ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s√E≈£î 56 s¡÷bÕj·T\ #=|üq Hês¡à˝Ÿ Á|üdü÷‹ 3 s√E\T, Ä|üπswüHé nsTT‘˚7 s√E\ Äeø±X¯+ ø£\<äHêïs¡T. Ç<ä›s¡T |æ\¢\T es¡≈£î Á|ü‹ ø±qTŒ≈£î y˚sTT´ s¡÷bÕj·T\ #=|üq Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, ◊dæ&çdæ n~Ûø±]ì uÒq]®, eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~ø±] yêõ<é VüQôdHé, me÷às√« ôd’<äT\T >ö&é, m+|æ&çz kÕj·T|üŒ, ◊¬ø|æ@|æj·T+ >∑+>±<ÛäsY, |ü\T XÊK\ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~, eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+»˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì uÀsêZ+, ‘ê&é_˝À*, ˙\, ô||üsY MT˝Ÿ, ø£+<ä≈£î]Ô Á>±e÷\˝À ø=ìï y˚\ @ø£sê\˝À ‘˚e÷ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\q X¯q>∑|ü+≥≈£î m+&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ó¢ k˛øÏ+<äì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $wüj·÷ìï e´ekÕj·T XÊK n~ø±]øÏ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢>± n‘·qT Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ yê‘·yês¡D+˝À e÷s¡TŒ e\q ‘˚e÷ XÊ‘·eTT m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\q yÓTTø£ÿ\≈£î ã÷E e∫à #·ìb˛‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+≥qT ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ¬s&√$T˝Ÿ ˇø£ ©≥sY ˙{ÏøÏ 3 Á>±e÷\ #=|üq ˝Ò<ä u…’¢≥ø˘ eT+<äT\T |æ#·Tø±] #˚dæq#√ |ü+≥qT ø±bÕ&ÉT≈£îqï yês¡eTT ne⁄<äeTì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T n~Ûø±] dæ~›sêy˚TX¯«sY, $d”Ôs¡D n~ø±s¡T\T q]‡+\T, XÊ´e÷\ |ü\T Á>±eT\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

14 qT+∫ 45e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T ;ÛyéT>∑˝Ÿ {ÖHé, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ;ÛyéT>∑˝Ÿ˝À >∑\ XÊK Á>±+<∏ë\j·T+˝À áHÓ\ 14qT+&ç 20 es¡≈£î 45 C≤rj·T Á>±+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Á>∑+<∏ä bÕ\≈£î&ÉT $.>∑+>±<ÛäsY >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷\ $yês¡\T á HÓ\ 14 Hê&ÉT Á>∑+<∏ä\j·T yês√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+, düs¡dü«‹ |üP», C≤„|üø£ X¯øÏÔ b˛{Ï\T, áb˛{Ï˝À 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 5e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ñ+{≤sTT. á HÓ\ 15q yê´düs¡#·q b˛{Ï\T, H˚{Ï düe÷»+˝À Á>∑+<∏ë\j·T n_Ûeè~› bÕÁ‘·, 6e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 16 Hê&ÉT øÏ«CŸ b˛{Ï\T, á HÓ\ 17q bÕ≥\ b˛{Ï\T 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î , áHÓ\ 18Hê&ÉT ∫Á‘·˝ÒKq+ 6e ‘·s¡>∑‹qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î, 19 Hê&ÉT eTT>∑TZ\ b˛{Ï\T 6 qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î, 20 Hê&ÉT Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ eTT–+|ü⁄, $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<Ûëq+. á yês√‘·‡yê\qT bÕsƒ¡≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·Te*‡+~>± Á>∑+<∏ä\j·T bÕ\≈£î\T ø√sês¡T.

|ü≥ºD+˝À e+<ä #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄ ìsêàD\≈£î ‘·qU≤ ìã+<Ûäq Äs¡÷àsY {ÖHé, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY {ÖHé |ü≥ºD+˝À eTTìdæbÕ*º˝À Ç+&É¢ ìsêàD≤ìøÏ nqTeT‹ rdüT≈£îH˚ Á|ü»\T qeT÷q |üÁ‘·+˝À #·÷|æq Á|üø±s¡y˚T nø±\+˝À ì]à+#ê*. ø±ì ø=+<äs¡T nqTeT‹øÏ $s¡T<ä›+>± ìsêàD≤\T #˚|ü&É‘·THêïs¡T. Ç~ ìã+<Ûäq\ ñ\¢+|òüTq øÏ+<äπø edüTÔ+~. n˝+≥|ü⁄Œ&ÉT ìsêàD<ës¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î u≤*›j·÷ j·T+Á‘·+>±ìøÏ n~Ûø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~. ìsêàD≤\≈£î ã*›j·÷ n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘êqU≤ ìã+<Ûäq ñ+~. Ç˝≤+{Ï düú˝≤\ô|’ |üP]Ô>± ã*›j·T≈£î n~Ûø±s¡+ ñ+&ç ìã+<Ûäq ñ\¢+|òüTq »]–+<äì ìsêΔs¡D nsTT‘˚ Ä düú˝≤ìï y˚\+ bÕ≥‘√ $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ M\T+≥T+~. á y˚Ts¡≈£î |ü≥ºD≤˝À¢ 3 e+<ä\ #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡T¢ <ë{Ï ì]à+#˚ 3 n+‘·düTÔ\ uÛÑeHê\≈£î 10 XÊ‘·+ düú\+ ã*›j·÷≈£î ‘·qU≤ $<Ûëq+ ñ+~. Ç{°e\ e+<ä #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄ ìsêàD≤\≈£î ≈£L&Ü ‘·qU≤ ìã+<Ûäq $~Û+#ês¡T. 13e nø√ºãsY 2010q Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\T 450˝À á $wüj·÷ìï düŒwüº+>± ‘Ó*dæ+~. Ç~ kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î düVü‰ø±s¡+ ‘Ó∫Ãq ‘êC≤ ∫≈£îÿ>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

πød”æÄsY yê´K´\T Äs¡ús¡Væ≤‘·+ $<ë´]ú eTè‹øÏ ìs¡düq>± $<ä´ dü+düú\ ã+<é:{°ÏJM|” ø±+Á|”¬>ddt”dô|” ’n~Û ø±s¡ Á|ü‹ì~Û ñy˚TXŸ sêe⁄

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï˝À dü+‘√wt eTè‹øÏ, j·T÷ìe]‡{Ï˝Àì $<ë´s¡Tú\ô|’ ˝≤؃ #êØ®øÏ ìs¡düq>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± zj·TT CÒ@dæ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ ì∫Ã+~. ã+<é˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝À {Ïõ$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ä´ dü+düú\ ã+<é #˚sTT+#·&É+ »]–+~. $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T nìï $<ä´ dü+düú\T qT+&ç ã+<é #˚sTT+#ês¡T. Bìì ñ<˚›•+∫ {Ïõ$|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ÁbÕD≤\T ã*<ëq+ #˚düT≈£î+≥T ñ+fÒ á ÁbÕ+‘ê˝˝À ñqï Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T H√s¡T $|üŒ≈£î+&Ü #·÷düTÔ ≈£Ls√Ãe&É+ #ê\ dæ>∑TZ#˚{Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ $<ë´]ú #·ìb˛‘˚ X¯yêìï >∑HébÕsYÿ≈£î yÓfi¯¢˙j·T≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\ô|’ u≤wüŒyêj·TTe⁄\qT, ˝≤؃ #êØ® #˚j·T&É+ #·÷düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<ä´e÷ìï nDÏ∫y˚j·T&É+ ø√düy˚T Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äì nHêïs¡T. dü+‘√wt eTè‹øÏ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ Á|ü‘·´ø£å+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À

sêyê\ì ˝Òø£b˛‘˚ M]ì mø£ÿ&É ‹s¡>∑ìe«eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± {Ïõ$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ä´ dü+düú\T ã+<é #˚j·T&É+ »]–+<äì, ã+<é≈£î düVü‰ø£]+∫q yê]øÏ <Ûäq´yê<ä\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝≤˝Ÿ dæ+>¥, $<ä´kÕ>∑sY, nì˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘·àVü≤‘·´\T e<äT›, ã‹øÏ kÕ~Û+#·T≈£î+<ë+ uÛ…’+kÕ˝À $<ë´s¡Tú\ Ä+<√fi¯q, Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ $<ë´]ú CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì ã‹øÏ kÕ~Û+#·Tø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $<ë´]ú dü+‘√wt ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+˝À ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&É≥+ uÛ≤<äø£s¡eT] nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <ä>∑›+: $<ë´]ú eTè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì ø√s¡T‘·T $<ë´s¡Tú\ ñ<√´>∑ $<ä´e+‘·T\ y˚~Ûø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <äVü≤q+ uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ñ<ä´eT+˝À Çø£ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T lìyêdt, sêE, ã*<ëHê\T #˚düTø√e#·Ãì $<ä´e+‘·T\ y˚~Ûø£ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $»jYT, lìyêdt ¬s&ç¶, >ö‘·+ |æ+&˚¢, &ç.j·TX¯«+‘Y, –]<Ûë] »+π>à, j·T+.sêeTø£èwüí >ö&é nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À ;yéTsêyé &=+Áπ>, |ü+&ç‘Y sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±+&É¢ù|{Ÿ ô|<ä› yê>∑T qT+∫ CÀs¡T>± ÄÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤

düŒ+~+#·ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T yÓ÷sêÔ&é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô):yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿH˚ >∑\ >±+&É¢ù|{Ÿ ô|<ä›yê>∑T qT+&ç >∑‘· 3 s√E\q qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ÷sêÔ&é ‘·Vü≤o˝≤›sY >±ì, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T >±ì |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. >±+&É¢ù|{Ÿ qT+&ç nÁø£e÷ ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæq|üŒ{ÏøÏ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ùì ø±bÕ\ e⁄+#êeTì MTs¡T @<Ó’Hê sêj·T<ä\TÃ≈£î+fÒ sêdüTø√e#·Ãì ‘·Vü≤o˝≤›sY düTes¡íyês¡Ô‘√ #Ó|üŒ&É+ $#ês¡ø£s¡+. Ç{°e˝Ò eT+&É\+˝Àì düT+πø{Ÿ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ ô|<ä› yê>∑T qT+&ç Äs¡úsêÁ‹ 12 >∑+≥\ qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT s¡yêD≤qT #˚düTÔHêïs¡ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæq yês¡T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{ÏøÏ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

ø±>± >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç >±+&É¢ù|{Ÿ ô|<ä› yê>∑T qT+&ç ÇdüTø£ nÁø£e÷ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T eTT&ÉT|ü⁄\T rdüTø=ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#êsêìï ÇdüTÔ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYH˚ ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔ+&É&É+ |ü\T $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$düTÔ+~. ø±>± >±+&É¢ù|{Ÿ ô|<ä› yê>∑T qT+&ç nÁø£e÷ ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ø±+Á≥ø£ºs¡¢≈£î n~Ûø±s¡T˝Ò e‘êÔdüT |ü\ø£&É+ ÄX¯´s¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. ˇø£ Á|üø£ÿ ÇdüTø£qT nÁø£eT s¡yêD≤ #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ñ+{≤j·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ô|s=ÿqï|üŒ{ÏøÏ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+˝À >±+&É¢ù|{Ÿ, düT+πø{Ÿ, ô|<ä› yê>∑T\ qT+&ç nÁø£e÷ ÇdüTø£ sêyêD≤ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ n~Ûø±s¡T\ yÓ’|òü\´y˚Tqì ¬s’‘·T\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£≥j·T´qT $es¡D ø√s¡>± mø£ÿ&É @˝≤+{Ï ÇdüTø£ s¡yêD≤ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì MTs¡T @ $<Ûä+>± sêdüT≈£î+fÒ Ä $<Ûä+>± sêdüTø√e#·Ãì ø±&É K+&ç>± #ÓbÕŒ&É+ XÀ#·˙j·T+.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º*:sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <äVü≤q+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚düTÔ Á|ü>∑‹ o\ Á|üC≤kÕ«e÷´ $<ë´]ú dü+|òüT+ q>∑s¡ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTàqT <Ûäs¡ï #Íø˘ e<ä› <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝Àì j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ @≥T ‘˚\Ã˝Òø£b˛‘·T+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì ‘Ó\+>±D $<ë´]ú ˝Àø£+ Á|ü»\T rÁe ndüVü‰ìøÏ >∑Ts¡e‘·THêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì

ìs¡düq>± ‘Ó\+>±D˝À Ä‘·à ã*<ëHê\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï˝À dü+‘√wü+ ≈£îe÷sY eTè‹ |ü≥¢ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·T#˚düTÔqïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT ‘Ó\TdüTø=ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·T\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|ü>∑‹, q>∑s¡ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ø£\Œq, Hêj·T≈£î\T Á|üXÊ+‘Y, ùd«#·Ã ~H˚XŸ, s¡eT, Vü‰]ø£, k˛ì, ‘·~‘·s¡ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T ñHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #˚dæq yê´U≤´\T Äs¡ús¡Væ≤ ‘·eTì πøe\+ |ü<äe⁄\T ø±bÕ&ÉTø√ e&Üìπø ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTìï n&ÉT¶ô|≥Tº ≈£î+≥THêïs¡ì |”d”d” n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û ñy˚TXŸ sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ø±+Á¬>dt uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT+<äT>± sê»ø°j·T \_›ø√düy˚T ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘˚s¡ô|’øÏ ‘Ó#·Ãs¡Hêïs¡T. y˚T<Ûä eT<Ûäq+‘√ mìïø£\ \_› bı+<˚+<äTπø Á|üj·T‹ïdüTÔ+&Éì nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À πødæÄsY ø±+Á¬>dtô|’ e÷{≤¢&çq e÷≥\qT rÁe+>± K+&çdüTÔqïeTHêïs¡T. πødæÄsY Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T »s¡bÕ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î ‘Ó\+>±Dô|’ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√H˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πødæÄsY ‘·eT ≈£î{°+ãT\≈£î |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…≥¶&Üìπø πødæÄsY yÓT<äø˘ qT+&ç ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç ‘·q ≈£îe÷]ìøÏ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ b˛{Ï #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ n&ÉT¶ô|≥Tºø√e<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ÛøÏ ø£\eì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T:sêÁwüº yê´|üÔ+>± õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï |ü⁄qsY e´ed”úø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ &çdædæ n<Ûä´≈£åîì mìïø£ô|’ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ |ü]o\q≈£î sê>± n~ø±s¡ Á|ü‹ì~ÛøÏ me«s¡T ø£\eø£b˛e&É+ ø±+Á¬>dt uÛÑeHéøÏ me«s¡T sêø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+.

C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Ä{À\qT nqTeT‹+#ê* ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTe s¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ q&çù| Ä{À\T 10 y˚\≈£î ô|’>± ñqïj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ e\¢ Ä{À ø±]à ≈£î\ ≈£î≥T+u≤\ JeHê<Ûës¡+ ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷ <ä+ ñ+<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ ø£&ÉT|ü⁄ ø√fÒº #·s¡´\T ñ|üdü+Vü‰]+#·Tø√yê\ì ø±]à≈£î\T ø√sês¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ »]π> Á|üe÷<ä\≈£î Ä{À˝Ò ø±s¡DeT+≥T b˛©düT\T ì‘·´+ y˚~ÛdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ÄsY{Ïz n~Ûø±s¡T\ y˚~+|ü⁄\T ÄbÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. C≤rj·T s¡Vü‰<ës¡T\ô|’ Ä{À\qT q&ÉT|ü⁄&É≥≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{ŸøÏ Ä{À\qT sê´©‘√ ‘·s¡*e#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé≈£î ø£*dæ ø±]à≈£î\T $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.

#Ós¡≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø√düs bòÕ´ø£ºØ m<äT≥ ¬s’‘·T\ <Ûäsêï, sêkÕÔs√ø√

uÀ<ÛäHé, qesãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô), #Ói≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ≥qTï≈£î 3y˚\T #Ó*¢s#ê\ì &çe÷s&é #˚dü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡s uÀ<ÛäHé &ç$õHé˝Àì #Ói≈£î ¬s’‘·T\T mHé&çmdtm˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤s∫ ìs¡düq #ê{≤s¡T. #Ói≈£î ¬s’‘·T\ <Ûäsêï, sêkÕÔs√ø√≈£î yêeT|üøå±\ Hêj·T≈£î\T ‘·eT |üP]Ô eT<䛑·TqT Á|üø£{Ïs∫ Äs<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´s #Ói≈£î ¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ns~s#·&És˝À $|òü\s #Ós<ä&És‘√ bÕ≥T eT<䛑·T <Ûäs¡qT Çs‘· es¡≈£î Á|üø£{Ïs#·ø£b˛e&És j·÷»e÷q´s yÓTTs&ç yÓ’K]øÏ ì<äs¡ÙqeTì #Ói≈£î ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\ düs|òüTs n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø|æ lìyêdt ¬s&ç¶ Äs√|æs#ês¡T. >∑‘·s˝À ô|≥Tºã&ç Ks¡TÃ\T ‘·≈£îÿe>± ñs&É&És‘√ ¬s’‘·T\T j·÷»e÷q´s Ç∫Ãq <Ûäs¡≈£î düs‘·è|æÔ |ü&ܶj·Tì nsTT‘˚ H˚&ÉT Ks¡TÃ\T $|üØ‘·s>± ô|]>±j·TH˚ $wüj·÷ìï >∑T]Ôs#ê\Hêïs¡T. #Ói≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ≥qTï≈£î 3y˚\T Á|üø£{Ïs#ê\ì bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´s‘√ ¬ss&ÉTeT÷&ÉT kÕs¡T¢ #·s¡Ã\T »]|æ, $q‹ |üÁ‘êìï ns~s∫q|üŒ{Ïø° ˝≤uÛÑs ˝Ò≈£îs&Ü b˛sTTs<äHêïs¡T. nsTT‘˚ j·÷»e÷q´s ~–e#˚Ães¡≈£î ‘·eT Äs<√fi¯q Ä>∑<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ #Ói≈£îqT bòÕ´ø£ºØø° yÓfi¯¢˙j·T≈£îs&Ü ôd’‘·s yÓqTø±&ÉuÀeTì ¬ø|æ lìyêdt¬s&ç¶ düŒwüºs #˚XÊs¡T. <Ûäsêï nqs‘·s¡s uÀ<ÛäHé, ìC≤e÷u≤<äT s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑s{bÕ≥T s¡kÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤s∫ ‘·eT ìs¡düq #ê{≤s¡T. <ës‘√ s√&ÉT¶≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄\ yêVü≤Hê\T uÛ≤Ø>± ì*∫b˛j·÷sTT. á ø±s¡´Áø£eTs˝À e÷J ms|æ|æ –sê›esY >∑s>±¬s&ç¶, #Ói≈£î ¬s’‘·T\T ø=|üŒ]Ô düTu≤“sêyé, Hê>∑sêE, e÷<Ûäesêyé, \øå±à¬s&ç¶, kÕsTTu≤u≤, yÓsø£fÒX¯«s¡T¢, VüQq‡ e÷J düs¡Œs#Y •esêCŸ |üfÒ˝Ÿ‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\ qTs&ç e∫Ãq 200 eTs~ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑]“¤D°\≈£î yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* : ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê

6

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 08 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): >∑]“¤ì‘√ ñqï Á|ü‹ eTVæ≤fi¯qT >∑T]Ô+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü 3 $&ÉT‘·T\T>± yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì 9e e÷dü+ sê>±H˚ ‘·|üŒìkÕ]>± j·÷+{ÏH˚≥˝Ÿ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üdüyê\T @ ‘˚~˝À¢ »s¡T>∑e#·TÃH√ ìsêΔ]+∫ düTK Á|üdüyê\T »s¡TbÕ\ì yÓ’<äT´\T ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT e÷s¡TŒ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä q+Bù|≥ eT+&É\+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À ◊dæ&çdt ◊¬ø|æ yÓ’<äÿ, Äs√>∑´ XÊK dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+>∑Héyê&ç, ÄX¯, mmHém+ eTVæ≤fi¯ düe÷K´ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷#·q\T n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ Á>±e÷\˝À düπs« <ë«sê >∑]“¤DÏ Ád”Ô\qT >∑T]Ô+∫q|ü⁄&ÉT

Á|ü‹ e÷dü+ »s¡>±*‡q ø±qTŒ\ dü+K´ düe÷q+˝À n<˚ e÷dü+˝À Ád”Ô\+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\qT ø±qTŒ\T »s¡>±\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüyê\ nq+‘·s¡+ ‘·*¢øÏ, _&ɶ≈£î y˚Ts¡T¬>’Hê yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#ê\ì yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. q+~ù|≥ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À dü¬s’q ø±˝Ò+&ÉsY Á|üø±s¡+ düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì nø√ºãsY e÷dü+˝À »s¡>±*‡q Á|ükÕyê\≈£î, yêdüÔyê\≈£î ‘˚&Ü\T ñHêïj·Tì

d”ìj·TsY Á|üC≤ Äs√>∑´ n~Ûø±] ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Á|üdüyê\T »]–q yÓ+≥H˚ yê]øÏ Çyê«*‡q y˚sTT´ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT Áb˛‘·‡Vü≤+ düø±\+˝À n+~+#·&É+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç‘·ìô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ês¡T. n+>∑Héyê&ç ÄX¯ Á>±e÷ düe÷K´\T eTVæ≤fi¯\qT eTT+<äT>±H˚ >∑T]Ô+∫ düø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±s¡T\T Vü≤]Hê<∏é, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, Ä]¶z Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, ◊dæ&çmdt |æ&ç MTsê uÒHê]®, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>±

u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡\T‘·Tqï πswüHé düs¡T≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T u≤qT‡yê&ä, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì πswüHé cÕ|ü⁄ ìsê«Vü≤≈£î\T πswüHé düs¡T≈£î\qT \_›<ës¡T\≈£î n+~ä+#ê*‡+~ b˛sTT , u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT ‘·«+ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~› ø√dü+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ˇø£ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+, bÕyÓ÷*Hé, øÏs√dæHé, |ü|ü, #·¬øÿs¡, ñ|ü ‘·~‘·s¡ düs¡T≈£î\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ yê] n_Ûeè~›ì ø±+øÏådüTÔ+f…, Á|üuÛÑT‘·« \øå±´ìøÏ πswüHé cÕ|ü⁄ ìsê«Vü≤≈£î\T düs¡T≈£î\qT u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*dü÷Ô >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡T. u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝À Ç~es¡πø ø√Hê|üPsY

Á>±eT+˝À 2 øÏ«+{≤fi¯fl _j·T´+ ãkÕÔ\T Á>±eTdüTú\T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*b˛‘·Tqï yê{Ïì |ü≥Tºø=ì Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+˝À n|üŒC…|æŒq nq+‘·s¡+ ¬syÓq÷´ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ ‘Ó\|ü>∑ yê{Ïì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+∫ kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. á dü+|òüT≥q »]–q ø=~› s√E\πø Vü≤HêàJù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q πswüHé _j·T´+ 8 øÏ«+{≤fi¯fl ãkÕÔ\qT m&É¢ã+&çô|’ ‘·s¡*dü÷Ô |ü≥Tºã&çq dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·Tqï ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº

e´eVü≤]dü÷Ô πswüHé cÕ|ü⁄ &û\s¡¢ yÓqTï ø±düTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T @˝≤+{Ï ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç<˚ n<äTqT>± uÛ≤$+∫ eT+&É\+˝Àì πswüHé &û\s¡T¢ ‘·eT Çwüº+ e∫Ãq rs¡T˝À Á|üe]Ôdü÷Ô \_›<ës¡T\≈£î n+<ë*‡q πswüHé düs¡T≈£î\qT u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*dü÷Ô kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Çø£HÓ’Hê ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ πswüHé düs¡T≈£î\T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡\≈£î+&Ü ìyê]+∫ ndü\T \_›<ës¡T\≈£î πswüHé düs¡T≈£î\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Á|üuÛÑT ‘·«+ Á>±e÷\˝§ì Á|ü»\≈£î eT+∫˙s¡T n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘= \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫ eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\qT ì]à+∫q |üŒ{ÏøÏ n$ ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>∑ e÷sêsTT. eT+&É\+˝Àì ∫qï {≤øÏ¢ Á>±eT+˝§ì eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î >∑‘· ø=ìï HÓ\\ qT+&ç ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>∑ ñ+&É&É+‘= Á|ü»\≈£î eT+∫˙{ÏøÏ rÁe Çã“+~ HÓ\ø=+~. ˙{Ï {≤´+≈£î ø√dü+ Ç+‘·es¡≈£î uÀs¡T y˚j·Tø£b˛e&É+‘= {≤´+≈£î eè<Ûë>∑ e÷]+~. B+‘√ Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì Á>±eTdüTÔ\T Äs√|ædüTÔ Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ˙{Ï {≤´+≈£îqT ñ|üjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘˚yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø√{Ï92\ø£å\ #˚|ü|æ\¢\qT ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ e~˝≤ Væ≤+<äT<Ûäs¡à+ #ê˝≤ |ü$Á‘·yÓTÆq~ :ll ø£s¡DYeTVü‰sêCŸ &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY kÕ\àHésêE ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Äs¡T õ˝≤¢˝§¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1 ø√{Ï 92 \ø£å\ #˚|ü |æ\¢\qT Äj·÷ ÁbÕC…≈£îº\˝§ e~* ô|+#·T‘·THêïeTì eT‘·‡´XÊK &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY kÕ\àHésêE nHêïs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ n#·Ã+ù|{Ÿ #˚|ü\πø+Á<ä+˝§ Vü≤Ödt˝À #˚|ü|æ\¢\qT e~* nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘= e÷{≤¢&ÉT‘·T á #˚|ü|æ\¢\qT ø=~›>∑ ô|+∫q ‘·s¡Tyê‘· ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ e<äT\T‘êeTì, ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶, eTVü‰ã÷uŸq>∑sY, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, ìC≤e÷u≤<é Äs¡T õ˝≤¢˝§ 1 \ø£å 66y˚\ eT‘·‡´ø±s¡T\T ñHêïs¡ì M]øÏ Jeq Ä<ës¡+ #˚|ü\qT y˚{≤&ç |ü≥º&ÉeTì ˝…’ôdqT‡ rj·Tì yês¡T Äj·÷ ÁbÕC…≈£îº\˝§ #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[‘Ó XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘= bÕ≥T m&ç Vü≤qà+‘Ysêe⁄, m|òt&çz k»q´ , sêeTT\T, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

|æ≥¢+, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : Væ≤+<äT <Ûäs¡à+ #ê˝≤ |ü$Á‘·yÓTÆq<äì, #ê˝≤ düHê‘·qyÓT Æq<äì llø£s¡DYeTVü‰sêCŸ @ø±+ã (ø£sêï≥ø£) Äj·Tq nHêïs¡T. |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ >∑\ kÕÔìø£ yÓ’X¯´ uÛÑeq+˝§ <Ûäs¡à C≤>∑s¡D düeTq«j·T dü$T‹ |æ≥¢+ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝§ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î uÛÑ»q$T\Hé ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ 16uÛÑ»q eT+&É* uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì uÛÑ»q\T Ä\|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>∑ $#˚Ãdæq≥Te+{Ï ø£s¡DYeTVü‰sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·T <Ûäs¡à+ Ä<ës¡+>∑ J$‘·+ , Jeq+ kÕ>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ Á|ü‹ e´øÏÔ düHêàs¡Z+˝§ q&Éyê\+f… Væ≤+<ÛäT <Ûäsêàìï nqTdü]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTq <Ûäs¡à+ >∑T]+∫ X¯+ø£sê#ês¡T´\T, uÛÑø£Ô ‘·Tø±s¡+, C≤„H˚X¯«sY eTVü‰sêE\T Ms¡+<ä] J$‘ê\T <Ûäs¡à+ ø√dü+ ‘ê´>∑+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTø£´ eø£Ô>∑ $#˚Ãdæq l$X¯«Hê<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·T á ø£*j·TT>∑+ |ü⁄{Ϻ 4\ø£å\32y˚\ dü+e‘·‡sê\T nsTT+<äì, Á¬ø’düÔe eT‘·+ |ü⁄{Ϻ 2012dü+e‘·‡sê\sTT+<äì, ÇkÕ¢+ eT‘·+ |ü⁄{Ϻ 1500 dü+e‘·‡sê\T nj·÷´j·Tì,ø±˙ Væ≤+<äT eT‘·+ m|ü&ÉT |ü⁄{Ϻ+<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ã{Ϻ eTq <Ûäsêàìï düe÷C≤ìï <˚XÊìï s¡øÏå+#˚~ Væ≤+<äT <Ûäs¡ày˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ø√≥ sêE\T, <ëe⁄\ |ü+&É], _.|ü+&É], Vü≤qà+&ÉT¢, n+ã<ëdüT, düs¡dü«‹•X¯ó eT+BsY Á|ü<ëHê#ês¡T´\T düTπsK, Ä#ês¡´ ãè+<ä+ , düTe÷s¡T 500eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú˝À¢ XÊÁÁd”Ôj·T yÓ’K]ì HÓ\ø=˝≤Œ* : õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] lìyêdü#ê] uÀ<ÛäHé, qesãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´]ú <äX¯ qTs&˚ $<ë´s¡Tú\˝À XÊÁd”Ôj·T yÓ’K]ì HÓ\ø=˝≤Œ\ì õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] lìyêdü#ê] nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡s uÀ<ÛäHé |ü≥ºDs˝Àì $»j·T y˚TØ bÕsƒ¡XÊ\˝À õ˝≤¢ kÕúsTT ôd’Hé‡|òtsYqT õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡s_Ûs#ês¡T. á düs<äs¡“s>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯s˝À õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<ë´s¡Tú\T ùV≤‘·T ã<ä›s>± Ä˝À∫s∫, $>±ïq |üs¡s>± #˚|ü{≤º*‡q nsXÊ\ô|’ <äèwæº kÕ]s#ê\Hêïs¡T. Á|ür düse‘·‡s¡s ìs¡«Væ≤s#˚ Ç˝≤s{Ï y˚~ø£ <ë«s¡ $<ë´s¡Tú\˝À <ë– ñqï düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏ rj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’H˚ ñs<äHêïs¡T. eT÷&ÛÉ qeTàø±\qT $&ÉHê&ç es‘·T $>±ïHêìï ô|sbıs~s#·Tø√yê\ì &çÇz nHêïs¡T. uÛ≤$uÛ≤s¡‘· düe÷C≤ìï @sêŒ≥T #˚ùds<äT≈£î Á|ür ˇø£ÿs¡T ‘·eT uÛ≤s¡‘· <˚XÊìï Á|ü|üs#· <˚XÊ\ø£sfÒ eTTs<äT rdüT¬øfi≤¢\sfÒ

ã*<ëHê\T e<äT› ã]^dæ kÕ~Û<ë›+

XÊÁd”Ôj·T <äèø£Œ<∏äs ms‘√ nedüs¡eTH˚ $wüj·÷ìï Á|ür ˇø£ÿs¡T Á>∑Væ≤s#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á ø±s¡´Áø£eTs˝À ñ‘·ÔeTyÓTÆq Á|ü<äs¡ÙqqT sêÁwüºkÕúsTT˝À nqs‘·|ü⁄s¡s˝À »]π> Á|ü<äs¡Ùq≈£î ms|æø£ #˚j·T&És »s¡T>∑T‘·Ts<äì lìyêdü#ê] nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À |æÄsY{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ç˝…Ô|ü⁄ X¯sø£sY, uÀ<ÛäHé &ç|ü⁄´{Ï &çÇz kÕsã•esêyé, ø±e÷¬s&ç¶ &ç|ü⁄´{Ï &çÇz s¡o<é, ìC≤e÷u≤<äT &ç|ü⁄´{Ï &çÇz dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, &Ó’{Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ sêeTø£èwüísêyé, uÀ<ÛäHé eTs&É\ $<ë´~Ûø±]DÏ |ü<äà», $»j·Ty˚TØ ôV≤#Yms e÷s¡Z¬s{Ÿ y˚TØ, Äs¡ZHÓ’»sY yÓTsãsY >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Çs#ê]®\T Hê>∑j·T´, <äTsêZu≤sTT\ ‘√bÕ≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ø√dü+ eTs¡DÏ+∫q dü+‘√wt≈£î ìyêfi¯ó\T

ÄsY&ûz •e*+>∑eTj·T´ _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : @mHém+ , n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡T¢, eTVæ≤fi¯ •X¯ó dü+s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>∑ |üì#˚j·÷\ì ÄsY&çz •e*+>∑eTj·T´ _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝§ @sêŒ≥T #˚dæq e÷s¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+˝§ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eTVæ≤fi¯\T ndüT|üÁ‹˝ÀHÓ Á|üdüe+ »]π>˝≤ n+>∑Héyê&ç, @mHé+\T #=s¡e #·÷bÕ\ì , u≤\´$yêVü‰\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+˝§ @mHém+, n+>∑Héyê&ç,ÄX¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø°\ø£u≤<Ûä´‘·\T b˛wæ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. u≤*+‘·\≈£î b˛wüø±Vü‰s¡+ Çe«&É+˝§ n+>∑Héyê&ç bÕÁ‘· ø°\ø£eTì , ø±e⁄q Á>±e÷\˝§ >∑]“DÏu≤*+‘·\ düe÷#ês¡+ M]e<ä› ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ kÕúìø£ ‘·Vü‰o˝≤›sY >∑DÒXŸ, m+|æ&çz |üs¡«qï, Eø£ÿ˝Ÿ, |æ≥¢+, _#·Tÿ+<ä yÓ’<ä´~Ûø±s¡T\T mmHém+\T, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Eø£ÿ˝Ÿ, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝§¢ n|ü]∫‘· e´≈£îÔ\ |ü≥¢ Á|ü»\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT nÁ|üeT‘·Ô+>∑ ñ+&Ü\ì Eø£ÿ˝Ÿ mdt◊ sê|òüTy˚+<äsY dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq eT+&É\+˝Àì #Ó+&Ó>±yé, e÷<Ûë|üPsY, Vü‰+>∑s¡Z ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. |ü>∑{Ï|üP≥ Á>±e÷˝§¢ n|ü]∫‘· e´≈£îÔ\T dü+∫]+∫ sêÁ‹ y˚fi¯˝§¢ #√]øÏ bÕ\Œ&É‘ês¡ì Á>±e÷˝§¢ j·TTe≈£î\T sêÁ‹ y˚fi¯˝§¢ >∑{Ϻ>∑ ‹s¡>±\ì, sêÁ‹ y˚fi¯˝§ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À ø£ì|æ+#˚ e´≈£îÔ\ô|’ ‘·eT≈£î ‘Ó*|æq≥¢sTT‘Ó yê]ì ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüTø=ì yê]ô|’ b˛©düT XÊK <ë«sê ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\πø+Á<ä+˝À »]–q <=+>∑‘·q+ $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|ü»\T sêÁ‹ y˚fi¯˝§¢ n|ü]∫‘· e´≈£îÔ\T me¬s’q ø£ì|æ+∫q≥¢sTT‘Ó yê]ì |ü≥Tºø=ì b˛©düT\≈£î ‘·eT≈£î düVü‰ø±s¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

dü+‘√wt eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+>± $<ë´dü+düú\ ã+<é Eø£ÿ˝Ÿ, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø=s¡T‘·T ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï $<ë´]ú dü+‘√wt Ä‘·à ã*<ëHêìøÏ dü+‘ê|ü+>∑ sêÁwüº C…mdæ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $<ë´dü+düú\ìï dü«#·Ã+<ä+>∑ ã+<ébÕ{Ï+#êsTT.á dü+<äs¡“+>∑ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝§ eT+&É\ C…mdæ ø£ì«qsY >∑+>±¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝§ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\T , ø£fi≤XÊ\ dæã“+~ eTÚq+ bÕ{Ï+∫ ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ C…mdæ ø£ì«qsY >∑+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ Ä‘·à ã*<ëq+ #˚düT≈£îqï ñkÕàìj·÷ j·TTìe]‡{Ï $<ë´]ú dü+‘√wt eTè‹ì #·÷ôd’q ‘Ó\+>±D ˝§ |ü<äe⁄\qT nqT_ÛdüTÔqï eT+Á‘·T\T Çø£HÓ’Hê ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ dü«#·Ã+<ä+>∑ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝§ bÕ\T |ü+#·Tø=ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝§ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T , ¬ø ãdü+‘Y,sêE |üf…˝Ÿ, dü+‘√wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Eø£ÿ˝Ÿ , qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Á>±e÷˝§¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+ ø√düy˚T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Eø£ÿ˝Ÿ ‘·Vü‰o˝≤›sY dæ.ôV≤#Y >√|æ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Hê>∑T˝Ÿ>±yé, |ü&É+|ü*¢ Á>±e÷˝§¢ @sêŒ≥T#˚dæq ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. uÛÑ÷‘·>±<ë\T, ø£u≤®\T, ù|s¡Te÷]Œ&ç , nôd’+&éuÛÑ÷eTT\T yê{Ïô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü‰q ø£*Œ+#ês¡T. M{Ïô|’ ¬s’‘·T\≈£î düeTdü´\≈£î ñqï≥¢sTT‘Ó <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T Á>±eT+˝§ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£îdü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ &ç|üP´{Ï ‘·Vü‰o˝≤›sY >∑+>±kÕ>∑sY, dæìj·TsY ndæôdº+{Ÿ Áø±+‹ ≈£îe÷sY, Á>±e÷ ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZZHêïs¡T.

yêVü≤Hê\ ‘·ìF ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì u§eTà+<˚e⁄|ü*¢ mø˘‡s√&ÉT¶ e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ yêVü‰Hê\ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ mdt◊ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·ìœ˝À uÛ≤>∑+>∑ ~«#·Áø£ yêVü‰Hê\ ÄsYdæ, ˝…’ôdqT‡, Çq÷‡¬sHé‡\qT |ü]o*+∫q≥T¢ <äèe|üÁ‘ê\T ˝Òì yê]øÏ »]e÷Hê\T $~Û+∫q≥T¢ q\¢ n<ë›\‘= yÓfi¯óÔqï Hê\T>∑T ø±s¡¢øÏ ˇø=ÿø£ÿ ø±s¡TøÏ 100s¡÷bÕj·T\ #=|üq yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑Te+<ä\ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝§ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫qï dü+|òü÷\ Á|üD≤[ø£qT yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sê qyÓ÷<äT ◊πø|” @|”m+ kÕsTT\T ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Ç+~sê Áø±+‹ |òü<∏ä+ ø±sê´\j·T+˝§ eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝§ >∑\ ∫qï dü+|òü÷\qT yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚düTÔqï≥T¢ >∑Ts¡Tyês¡+ m|æm+ kÕsTT\T |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝§ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTdü+|òü÷\˝§ 2012` dü+e‘·‡s¡+˝§ $&ÉT<ä˝…’q lì~Û edü÷\T #Ó*¢+|ü⁄\ Ä<ës¡+>∑ Áπ>&ç+>¥qT rkÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ &çm+õ eTTs¡[ , eTVæ≤fi¯ düyÓTÆø£´ n<Ûä´≈£åîsê\T \øÏÎ, ø±s¡´<ä]Ù dü$‘·, Äj·÷ Á>±e÷\ dædæ\T, dæm\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√düy˚T

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï˝À ‘Ó\+>±D dü«sêÁwüº+ ø√dü+ Ä‘·àVü‰‘·´ #˚düT≈£îqï dü+‘√wt eT苬ø’ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ {ÏÄsYmdt $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£î\T pìj·TsY ø£fi≤XÊ˝˝§ $<ë´s¡Tú\‘= ø£*dæ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫ , nq+‘·s¡+ ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T dü+~ kÕsTTsê+ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ä‘·àVü‰‘·´\T #˚düTø√e&É+ e\¢ kÕ~Û+∫+~ #·÷&É˝Òø£b˛‘êeTì, mes¡T Ä‘·àVü‰‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>∑ bÕغ\ø£r‘·+>∑ n+<äs¡T ø£*dæ b˛sê&ç‘ÓH˚ sêÁwüº+ dæ~›düTÔ+<äì, $<ë´s¡Tú\T me«s¡T ≈£L&Ü Ä‘·àVü‰‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ésê<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ kÕsTTsê+‘= bÕ≥T {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤u≤>ö&é, ø±s¡´<ä]Ù õ\ø£Ás¡ u≤ãTsêe⁄, m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T Vü≤qà+&ÉT¢ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷‘ê •X¯ó dü+s¡ø£åD e÷πsŒ <Û˚´j·T+

n|ü]∫‘·T\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*

ø=qT>√\T πø+Á<ë\ @sêŒ≥T

ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é zj·TT˝À ‘Ó\+>±D ø=s¡≈£î ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq dü+‘√wtøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ eTVü‰à<éq>∑sY bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫ u≤qT‡yê&É`m˝≤¢¬s&ç¶ s¡Vü‰<ë]ô|’ sêkÕÔs=ø= ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø=s¡≈£î eTs¡DÏ+∫q dü+‘√wt neTsYôV’≤ n+≥T , C…’‘Ó\+>±D n+≥T ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\‘·T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

neTàyê] VüQ+&û Ä<ëj·T+ s¡÷.25,11,275 u≤düsY, qe+ãsY 08 (düTes¡íyês¡Ô): #·<äTe⁄\ ‘·*¢ l C≤„q düs¡dü«‹ neTàyê] VüQ+&ç\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ˝…øÏÿ+#·&É+ »]–+~. á ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø=qkÕ>∑>± s¡÷.25 ˝ø£å\ 11 y˚\ 275 q>∑<äT, $TÁX¯eT ã+>±s¡+ 55 Á>±e÷\T, $TÁX¯eT yÓ+&ç 1 πøõ 3 e+<ä\ 25 Á>±eTT\T, $<˚• ø£¬sì‡ 18 düeT≈£î]q≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T áz eTT‘·´\sêe⁄, Ä\j·T #Ó’s¡àHé X¯s¡‘Y bÕ≥ø˘, Ä\j·T dæã“+~, Ä+Á<ä u≤´+ø˘ dæã“+~, dü‘·´kÕsTT ùde dü$T‹, uÛÑ≈£îÔ\T, b˛©dt dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

|æ≥¢+, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì nHêïs¡+, eT<Ó›˝Ÿ #Ós¡Te⁄ Á>±e÷\˝§ >∑Ts¡Tyês¡+ ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝§ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT mm+dæ #Ó’¬sàHé Nø√{Ï sêeTøÏwüºj·T´ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìøÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡qT n+~+#·&É+ ø√düy˚T á ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì, Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ <ÛëHê´ìøÏ @ Áπ>&ÉT <ÛëHê´ìøÏ 1280, _Áπ>&ÉT <ÛëHê´ìøÏ 1250eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+∫+<äì ¬s’‘·T\T ãj·T{Ï e´≈£îÔ\≈£î <ÛäHê´+ $Áø£sTT+∫ qwüºb˛e<ä›ì <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝§HÓ <Ûëq´+ $Áø£sTT+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ ‘·Vü‰o˝≤›sY >√es¡ΔHé, ◊¬ø|æ m|æm+ s¡M+<ÛäsY, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±πs>±+ eT<ä´+u…\Tº <äTø±D+ô|’ πødüT qyÓ÷<äT |æ≥¢+, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ø±πs>±+ Á>±eT+˝§ nÁø£eT+>∑ ìs¡«Væ≤düTÔqï eT<ä´+ u…\Tº cÕ|ü⁄ô|’ <ë&ç ìs¡«Væ≤+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. $esê˝§¢øÏ yÓ[‘Ó ø±πs>±+ Á>±eT+˝§ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ >∑‘· ø=ìï s√E\T>∑ eT<ä´+ $Áø£sTTdüTÔHêï&Éì ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ e∫Ã+<äì, n+<äTπø ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ dü<äs¡T u…\Tº cÕ|ü⁄ô|’ <ë&ç #˚dæ 10 zdæ ø±«≥sY, 48 N|òt*ø£ÿsY u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ dü<äs¡T e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üsêÃeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì @ Á>±eT+˝§HÓ’q eT<ä´+ $Áø£j·÷\T »]|æq≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~‘Ó #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T.

nÁø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚ùdÔ ÁøÏ$Tq˝ŸπødüT\T

e÷J m+|” Ç+Á<äø£s¡DY ¬s&ç¶ dü+<äs¡Ùq

bÕ]X¯ó<äΔ´+ ndüÔe´düÔ+

ÄsY&ûz •e*+>∑j·T´

u≤düsY, qe+ãsY 08 (düTes¡íyês¡Ô): l C≤„q düs¡dü«‹ neTàyê] >∑Ts¡Tyês¡+ e÷õ m+|æ Ç+Á<äø£s¡Hé ¬s&ç¶ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. M]øÏ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ neTàyê] |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M]øÏ Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T Vü‰s¡‹ì Ç∫à Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒdæ Äos¡«~+#ês¡T.

eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô ) :eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ bÕ]X¯ó<ä´+ ndüÔe´düú+>∑ e÷] <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+~. düs¡Œ+#Y\ |ü<ä$ ø±\+ eTT–j·T&É+‘= Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T Á>±e÷\qT bÕ*düTÔHêïs¡T. ø±>∑ n~Ûø±s¡T\≈£î ø±sê´\j·T+˝§ì |üqT\≈£î _õ_õ_õ>∑ ñ+&É&É+‘= Á>±e÷\ |üs¡´y˚ø£åD ø£s¡TyÓ’+~. B+‘= Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±e÷\˝§ eT<äHéVæ≤|üŒsêZ $T>∑‘· ø=ìï Á>±e÷\˝§ bÕ]X¯ó<ä´+ ndüÔe´düú+>∑ e÷s¡&É+‘= <√eT\T, á>∑\T, yê´|æÔ #Ó+<äT‘·THêïsTT. B+‘= nH˚ø£ s√>±\ u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì , &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, ∫¬øHé>∑Tq´, f…ÆbòÕsTT&é, ‘·~‘·s¡ s√>±\ u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì eT+Js¡ |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç me¬s’q nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&É nÁø£eT+>∑ ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚dæq≥¢sTT‘Ó yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ÄsY&çz •e*+>∑j·T´ _#·Tÿ+<ä ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘= e÷{≤¢&ÉT‘·T _#·Tÿ+<ä eT+&É\+ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤≈£î n&ܶ>∑ e÷]+<äì , B+‘= Çø£ÿ&ÉnÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚j·T&ÜìøÏ |ü\Te⁄s¡T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡qï $wüj·÷ìï Äj·Tq á dü+<äs¡“+>∑ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±e⁄q me¬s’q nÁø£eT+>∑ ÇdüTø£qT s¡yêD≤ #˚ôdÔ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ _#·Tÿ+<ä ‘·Vü‰o˝≤›sY >∑DÒXŸ, m+|æ&çz |üs¡«qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

11eT+~ ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À >±*|üPsY ¬s’düT$T\T¢˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·THêïs¡qï $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ qπswt >∑Ts¡Tyês¡+ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï 11 eT+~ì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢, M]e<ä› 4920s¡÷bÕj·T\T q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. BbÕe[ dü+ãsê\˝§ uÛ≤>∑+>∑ ù|ø±≥ Ä&ç‘Ó 9440795460nH˚ q+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚ôdÔ yê] ù|s¡¢qT >√|ü´+>∑ ñ+#·T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑‘Y >∑Ts¡T Áu≤Vü≤à]¸ |üÁ‹õ 65e »qà~q y˚&ÉTø£\T u≤düsY, qe+ãsY 08 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑‘Y >∑Ts¡T Áu≤Vü≤à]¸ |üÁ‹õ 65e »qà~q y˚&ÉTø£\T dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Äs¡´yÓ’X¯´ ì‘·´qï<ëq düÁ‘·+˝À |òüTq+>± y˚&ÉTø£\T »]>±sTT. Væ≤+<äT dü+düèÿ‹ì |ü]s¡ø£åD≈£î düe÷»+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ≥|ü&Éyê*‡q nedüs¡+ Væ≤+<äTe⁄\ô|’ m+‘Ó’Hê ñ+~ Áu≤Vü≤à]¸ |üÁ‹õ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î eTT+<äT>± myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê] CÀ´‹ Á|ü»\«q #˚XÊs¡T. eTTK´+>± <Ó’e_‹˝À ñqï j˚T&É\ J$‘êìï düHêàs¡Z+˝ÀøÏ ø=qkÕ–+#·e#·Ãì ô|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ô|<ä›\qT >ös¡$+#·&É+‘√ bÕ≥T ‘√{Ï yê]ì Áù|$T+∫q|ü⁄&˚ düe÷»+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ ø√dü+ jÓ÷>±, dü÷s¡´ qeTkÕÿsê\T n˝yê≥T #˚düT≈£î+fÒ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&ç @ø£Á>±‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D <Ûë´q eTVü‰ #·Áø£ ¬s+&Ée CÀ´‹ Á|ü»\«q ‘˚~ <Ûë´q eT+~s¡+ ø£èwæøÏ u≤düsY˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\qT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M] yÓ+≥ n~˝≤u≤<é sêeTø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑TkÕ‡&ç\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq m+‘·>±H√ Ä\]+#êsTT. M] yÓ+≥ uÛÑ≈£îÔ\T, |æÄsY{Ïj·TT ñbÕ<Ûë´≈£åî\T >∑+>±<ÛäsY, kÕúìø£ e÷õ yês¡T¶ yÓT+ãsY »+>∑+ sêCÒ+<ÛäsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤uŸy˚Tfi≤≈£î n|üPs¡« düŒ+<äq _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 8 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+˝§ >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $ø£˝≤+>∑T\ C≤uŸy˚Tfi¯≈£î n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+~. á C≤uŸy˚Tfi¯˝§ 75eT+~ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø=>∑ 22 eT+~ì ôV’≤<äs¡u≤<äT˝À |üì#˚j·T&ÜìøÏ n+–ø£]+∫q+<äT e\¢ yê]ì m+|æø£ #˚dæq≥T¢ m|æm+ »>∑Bwt ‘Ó*bÕs¡T. á C≤uŸy˚Tfi¯≈£î ◊¬ø|æ ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY düTBsY, {Ï&ç|æm˝Ÿ dü+düÔ qT+&ç $»jYT , ◊¬ø|æ @]j·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY e÷s¡T‹ \T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


&√|t f…düTº˝À <=]øÏq ñC…“øÏkÕúHé ¬s»¢sY Á|ü|ü+#· Áø°&Üs¡+>±ìøÏ eTs√ eT#·Ã... \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À &√|æ+>¥ <=+>∑\ dü+K´ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. π>yéT‡ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<˚ #ê˝≤ eT+~ì |ü≥Tº≈£îqï|üŒ≥ø°... ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·+ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ π>yéT‡ eTT–dæq ‘·sê«‘· yê]ì >∑T]ÔdüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± ñC…“øÏkÕúHé≈£î #Ó+~q ¬s»¢sY k˛dü¢Hé {Ï–yé &√|t f…düTº˝À <=]ø±&ÉT. 74

øÏ˝À\ Á|ò”ôd̺˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À b˛{°|ü&çq {Ï–yé ø±+dü´+ ¬>\T#·T≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ n‘·qT ìùw~Û‘· ñÅ‘˚Œs¡ø±\T yê&çq≥Tº &√|t f…düTº˝À ‘˚*+~. n‘·ì qT+&ç ùdø£]+∫q XÊ+|æ˝Ÿ‡˝À bÕõ{Ïyé ]b˛sYº e∫Ã+~. B+‘√ {Ï–yé ¬>\T#·T≈£îqï |ü‘·ø±ìï yÓqøÏÿ rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº n+‘·sê®rj·T ˇ*+|æø˘ ø£$T{° Á|üø£{Ï+∫+~. n‘·ìï b˛{°\ qT+&ç &çdtø±«*ô|ò’

#˚dæq≥Tº ≈£L&Ü ‘Ó*|æ+~. yê&Ü ìùw~Û+∫q $T<∏Ó’˝…ø±‡HéyÓTÆHé {Ï–yé XÊ+|æ˝Ÿ‡˝À ø£qT>=qï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ]b˛sYº Ç+‘· Ä\dü´+>± sêe&ÜìøÏ e÷Á‘·+ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. n+‘·sê®rj·T ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ dü÷#·q y˚Ts¡πø >√|ü´+>± ñ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+‘·≈£îeTT+<äT u…˝≤s¡dt cÕ{Ÿ |ü⁄≥sY ˇkÕº#·Tø˘ ≈£L&Ü &√|æ+>¥˝À |ü≥Tºã&ç+~. B+‘√ ÄyÓT ¬>*∫q ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï ‘·sê«‘· q÷´õ˝≤+&é≈£î #Ó+~q e˝≤Ø Ä&ÉyéT‡≈£î Ç#êÃs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

eTV”≤ πsdæ+>¥ {°yéT Ç+&çj·÷μ ˝≤+∫Û+>¥˝À <Û√ì Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√ì _J_J>± >∑&çbÕ&ÉT. sêqTqï dæØdt˝À Ç+>±¢+&éqT ∫‘·TÔ#˚j·T&ÜìøÏ eP´Vü‰\T |üqï&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´&ÉqT≈£î+fÒ... $÷s¡T |ü|ü⁄Œ˝À ø±˝ÒdæqfÒº..! eTT+u…’˝À »]–q ø£\sY|òü⁄˝Ÿ áyÓ+{Ÿ˝À ‘·q πsdæ+>¥{°yéTqT Ä$wüÿ]+#ê&ÉT. ÁøϬø{Ÿ‘√bÕ≥T... u…’ø˘‡ô|’ ‘·q ÇcÕºsTTcÕº\qT bòÕ´H金√ |ü+#·T≈£îHêï&ÉT. ÁøϬø≥sY>± , ¬øô|ºHé>± {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√ì n_Ûe÷qT\≈£î düT|ü]∫‘·y˚T. ø=~›eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T <Û√ì bÕwüHé >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT..! n<˚ dü÷|üsYu…’ø˘‡..! u…’ø˘‡ n+fÒ <Û√ìøÏ ÁbÕD+.dü÷|üsY u…’ø˘‡qT Çwüº|ü&˚ <Û√ì... πsdæ+>¥ |ò”˝Ÿ¶˝À m+≥s¡j·÷´&ÉT. ámz es¡˝Ÿ¶ dü÷|üsYu…’ø˘ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À bÕ˝§ZH˚ ‘·q πsdæ+>¥ {°yéTqT Ä$wüÿ]+#ê&ÉT. á {°yéT≈£î ªeTV”≤ πsdæ+>¥ {°yéT Ç+&çj·÷μ>± ù|s¡T ô|{≤ºs¡T.πsdæ+>¥ áyÓ+≥¢˝À ‘·q {°yéT <äTeTTà<äT\T|ü⁄‘·T+<äì <Û√ì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚kÕ&ÉT. dü÷|üsYu…’ø˘‡‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ πø≥–Ø˝À¢q÷ bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚ùd n˝À#·q˝À ñHêïeTì <Û√ì ‘Ó*bÕ&ÉT.<Û√ì πsdæ+>¥ {°yéT ˝≤+∫Û+>¥ áyÓ+{Ÿ˝À u≤©e⁄&é kÕºsY ≥ãT ‘·fi¯ó≈£îÿeTHêïs¡T. eTV”≤ πsdæ+>¥ {°yéT≈£î Ä˝Ÿ~u…dtº

#ÓbÕŒs¡T.πsdæ+>¥ n+fÒ Ç+Áf…dtº ñqï|üŒ{Ïø°... ÁøϬø{ŸqT HÓ¬>¢ø˘º #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêï&ÉT. ‘·qqT kÕºsêZ eT\∫q ÁøϬøfÒ |òüdtº Á|üj·÷]{°>± {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé ù|s=ÿHêï&ÉT.ÁøϬø{Ÿ˝À dü¬ø‡dt nsTTq <Û√ì... u…’ø˘πsdæ+>¥˝Àq÷ <ä÷düT≈£îb˛j˚T+<äT≈£î ¬s&û nj·÷´&ÉT.

uÛ≤s¡‘YqT kı+‘·>∑&ɶô|’ z&ç+#·&É+ nkÕ<Ûä´+: >∑+>∑÷© kÕ~ÛkÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. Ç~˝≤ ñ+fÒ eTT+u…’ ÁuÖuÖsYï ùdº&çj·T+˝À »s¡>∑qTqï eT÷&ÉT s√E\ ø£+&ûwæì+>¥ ø±´+|t≈£î j·TTM Çyêfi¯ ãj·T\T<˚s¡qTHêï&ÉT. f…dtº dæØdt≈£î eTT+<äT πs|ü{Ï qT+&ç 11 es¡≈£L á ø±´+|t »s¡>∑qT+~. ‘·sê«‘· uÛ≤s¡‘· »≥Tº H˚s¡T>± nVü‰à<ëu≤<é |üj·TqeTe⁄‘·T+~.

f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À eTs√ _>¥ dæØdt Äs¡+uÛÑ+

uÛ≤s¡‘· n_Ûe÷qT\ <äèwæº Ç+>±¢+&é dæØdtô|’ ñ+fÒ... f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À eTs√ _>¥ dæØdt Äs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘·T+~. f…düTº˝À¢ HÓ+ãsYeHé sê´+≈£î˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï k‘êÁ|òæø±... {≤|tù|¢dtô|’ ø£H˚ïdæq ÄÅùdº*j·÷ nÁ>∑kÕúq+ ø√dü+ &Ûûø=+≥THêïsTT. eT÷&ÉT e÷´#Y\ f…düTº dæØdt˝À uÛ≤>∑+>±... Á_ùd“Hé y˚~ø£>± πs|ü⁄‘=*e÷´#Y˝À á ¬s+&ÉT |ü{Ïwüº»≥T¢

BbÕe[ dü+<äs¡“¤+>± eTV”≤+Á<ë|òüdtº #êsTTdt˝À eT*º|ü⁄˝Ÿ dü]«dæ+>¥ bÕ´πøõ\qT n+~düTÔHêïeTì eTT©º Áu≤+&éø±sY esYÿcÕ|t eTV”≤+Á<ë |òüdtºj·÷sTTdt düØ«ôddt d”áy√ yÓ’Mmdt $»jYT≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sê¬ø{Ÿ, s¡dæ‡u≤+uŸ, |üP˝Ÿ»&û ‘·~‘·s¡ ù|s¡¢‘√ düØ«dæ+>¥ bÕ´πøJ\qT n+~düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. ¬s>∑T´\sY düØ«dt, M˝Ÿ n˝…’HéyÓT+{Ÿ, Ábıf…øϺyé ø√{Ï+>¥, j·÷+{°s¡dtº Á{°{ŸyÓT+{Ÿ, Ç+{°]j·T˝Ÿ yê≈£L´$T+>¥ ‘·~‘·s¡ düØ«düT\+<äCÒkÕÔeTì dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À s¡÷.449 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì dü+düú ù|s=ÿ+~.

düTes¡íyês¡Ô

Á|ürø±sêìøÏ Ç<˚ düeTj·T+ ` j·TTesêCŸ Ç+>±¢+&é‘√ ‘=* f…düTº≈£î düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ e÷≥\ j·TT<ÛäΔ+‘√ yê‘êes¡D+ y˚&Ó≈£îÿ‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT »≥T¢ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T düyê˝Ÿ‡ dü+~Û+#·T≈£î+≥THêïsTT. ‘êC≤>± j·TTesêCŸdæ+>¥ ≈£L&Ü á C≤_‘ê˝À #˚sê&ÉT. >∑‘· @&Ü~ Ç+>±¢+&é ≥÷sY˝À m<äT¬s’q |òüTÀs¡|üsêuÛÑyêìøÏ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì j·TTM nHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘Y #Ûê˝…+CŸ≈£î dæ<ÛäΔ+>± ñ+{≤\+≥÷ Ç+>±¢+&é {°yéTqT ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. sêuÀj˚T dæØdtqT ø°¢Héd”«|t #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT. ø±´q‡sY qT+&ç ø√\T≈£îì <ë<ë|ü⁄ @&Ü~qïs¡ ‘·sê«‘· »≥Tº˝ÀøÏ e∫Ãq j·TTM {° ≥«+{° es¡˝Ÿ¶ø£|t‘√ bÕ≥T &=yÓTdæºø˘ ÁøϬø{Ÿ˝Àq÷ sêDÏ+#ê&ÉT. B+‘√ Ç+>±¢+&é‘√ »]π> f…dtº dæØdt≈£L m+|æø£j·÷´&ÉT. ˇø£ Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ áyÓ+{Ÿ˝À bÕ˝§Zqï j·TTM »≥Tº $»j·÷eø±XÊ\ô|’ e÷{≤¢&Ü&ÉT. >∑‘· @&Ü~ Ç+>±¢+&é |üs¡´≥q˝À #ê˝≤ øÏ¢wüºyÓTÆq |ü]düTú‘·T\T m<äTs=ÿHêïeTì , á kÕ] yê{Ïì Ä »≥Tºπø ‹]– Çyê«\qT≈£î+≥Tqï≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT. Ç~ K∫Ñ·+>± ]y˚+CŸ dæØùdqì yê´U≤´ì+#ê&ÉT. »≥Tº˝À eT+∫ Ä≥>±fi¯ó¢ dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î dæ<Ûä›+>± ñHêïs¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. Çø£ ◊<äT s√E\ bÕ≥T Ä&˚ dü‘êÔ j·TTM˝À ˝Ò<ä+≥÷ ek˛Ôqï yê´K´\ô|’ ≈£L&Ü düŒ+~+#ê&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT |üP]Ô |òæ{ŸHÓdt‘√ ñHêïqì , f…dtº ÁøϬø{Ÿ Ä&É>∑\qì #ÓbÕŒ&ÉT. eT÷&ÉT s√E\ ø£+&ûwæì+>¥ ø±´+|t˝À ‘·q |òæ{ŸHÓdt kÕúsTTì |üØøÏå+#·T≈£î+{≤qì ‘Ó*bÕ&ÉT. f…dtº »≥Tº˝ÀøÏ ‹]– sêe&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äqï j·TTM kÕúsTTøÏ y˚Ts¡ sêDÏkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. f…dtº dæØdt ø√dü+ dæŒHé |æ#Y\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e&É+ ‘·|ü˝Ò<äHêï&ÉT. Á|ü‘·´]ú »≥Tº˝Àq÷ dæŒqïs¡T¢Hêïs¡ì , nsTT‘˚ ∫e]>± ‘êy˚T $»j·T+

‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝ÀH˚ BbÕe[ <Ûäe÷ø±

n$÷‘·T$÷ ‘˚\TÃø√qTHêïsTT.f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À HÓ+ãsYeHé yêsY wüßs¡÷ nsTT+~. k‘êÁ|òæø±, ÄÅùdº*j·÷ f…dtº #Ûê+|æj·THéwæ|t ø√dü+ Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ HÓ+ãsYeHé sê´+ø˘˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dübòÕØ{°yéT... ‘·eT kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·T+~. f…düTº˝À¢ eT÷&√sê´+≈£î˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÄÅùdº*j·÷... {≤|tù|¢dtô|’ ø£H˚ïdæ+~. eT÷&ÉT e÷´#Y\ f…düTº dæØdt˝À |òüdtºsê´+ø˘ ø√dü+ á ¬s+&ÉT »≥T¢ ‘·\|ü&ÉT‘·THêïsTT.á dæØdt˝À ¬>*∫Hê... ø£˙dü+ Á&Ü #˚düT≈£îqï k‘êÁ|òæø± ‘·q HÓ+ãsYeHé sê´+≈£îqT ì\u…≥Tº≈£î+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ ÄÅùdº*j·÷ dæØdtqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+fÒ... ø£+>±s¡÷\T eT∞¢ f…düTº #Ûê+|æj·THé\T>± ne‘·]kÕÔs¡T. dü«<˚X¯+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á dæØdt˝À dü‘êÔ#ê{Ï... HÓ+ãsYeHé øÏØ{≤ìï kı+‘·+ #˚düTø√yê\ì ø±¢sYÿùdq |ü≥Tº<ä\>± ñ+~.Á_ùd“Hé˝À »s¡T>∑qTqï ‘=*f…düTº˝À ø£+>±s¡÷\T, dübòÕØ\‘√ n$÷‘·T$÷ ‘˚\TÃø√qTHêïs¡T.ù||üsYô|’ #·÷ùdÔ Äd”dt ø£Hêï k‘êÁ|òæø±<˚ ô|’#˚sTT>± ø£ì|ædüTÔqï~. nsTT‘˚ kı+‘·>∑&ɶô|’ Ä&É&É+ ø£+>±s¡÷\≈£î n&Ü«+fÒCŸ. Äd”dt Á|ü<Ûëq+>± d”ìj·Ts¡T¢ ¬øô|ºHé ø±¢sYÿ, bÕ+{Ï+>¥, yÓTÆø˘ Vü≤d”ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ $T–‘ê u≤´{Ÿ‡yÓTHé≈£î nqTuÛÑe+ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñqï|üŒ{Ïø°... {≤˝…+{Ÿ≈£î e÷Á‘·+ ø=<äe˝Ò<äT. n≥T uÖ*+>¥ eqs¡T\T ≈£L&É yÓTs¡T>±ZH˚ ñHêïsTT.

_õHÓdt

uÛ≤s¡‘· »≥TºqT kı+‘·>∑&ɶô|’ z&ç+#·&É+ nkÕ<Ûä´eTì u…+>±˝Ÿ <ë<ë kÂs¡yé >∑+>∑÷© nHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘Y-Ç+>∑¢+&é\ eT<Ûä´ f…düTº dæØdt ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À, uÛ≤s¡‘YqT Ç+>∑¢+&é ¬>\e&É+ ø£wüºeTì e÷J ¬øô|ºHé >∑+>∑÷© #ÓbÕŒ&ÉT. dü«<˚X¯+˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº yÓTs¡T>±Z Ä&ÉT‘·T+~. kı+‘·>∑&ɶô|’ uÛ≤s¡‘YqT m<äTs√ÿe&É+ ø£wüº+. ø±˙ ø=H˚ïfi¯ó ¢>± $<˚o yÓTÆ<ëHê˝À¢ uÛ≤s¡‘Y yÓTs¡T>±Z Ä&É˝Òø£b˛‘√+~. ø±˙ dü«<˚X¯+˝À uÛ≤s¡‘YqT z&ç+#·&É+ @ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº¬ø’Hê ø£]ƒqy˚Tqì >∑+>∑÷© yê´U≤´ì+#ê&ÉT. Ç+>∑¢+&éqT Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√yê\+fÒ Ç+^¢wt »≥TºqT yê] >∑&ɶô|’H˚ z&ç+#ê*. ø±˙ Çø£ÿ&É uÛ≤s¡‘YqT z&ç+#·&É+ ø£wüº+. uÛ≤s¡‘Y˝À dæŒHé≈£î nqT≈£L*+#˚ |æ#Y\T+&É≥+, Vü≤s¡“¤»Hé, n•«Hé, zC≤\T »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ eT+∫ |ü]D≤eT+ nì >∑+>∑÷© ‘Ó*bÕ&ÉT. ø±>± qe+ãsY 15e ‘˚B nVü≤à<ëu≤<é˝À ‘=* f…düTº ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. eTT+u…’˝À ¬s+&√ f…düTº 23qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T f…düTº\≈£î ø√˝Ÿø£‘Y, Hê>¥|üPsY\T y˚~ø£ ø±qTHêïsTT dü+ã+~Û‘· düe÷#ês¡+.

ã+>±¢<˚XŸ »≥Tº˝À kıVü≤>¥ >∑õ yÓdæº+&ûdt‘√ »s¡>∑qTqï ‘=* ¬s+&ÉT f…düTº\≈£î ã+>±¢<˚XŸ »≥TºqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. 14 eT+~‘√ ≈£L&çq C≤_‘ê˝À ø=‘·Ô>± s¡÷ø° dæŒqïsY kıVü≤>¥ >∑JøÏ #√≥T <äøÏÿ+~. 21 @fi¯fl á Ä|òt dæŒqïsY |òüdtºø±¢dt ÁøϬø{Ÿ˝À ì\ø£&É>± sêDÏdüTÔHêï&ÉT. á d”»Hé˝À 11 $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º&É+‘√ bÕ≥T ˇø£ ôd+#·Ø #˚j·T&É+‘√ ã+>±¢ ôd\ø£ºs¡T¢ n‘·ìï m+|æø£ #˚XÊs¡T. n˝≤π> 20 @fi¯fl bòÕdtº uÖ\sY nãT˝Ÿ Vü≤düHé ≈£L&Ü f…düTº »≥Tº˝À #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. á @&Ü~ {° ≥«+{°˝À¢ Vü≤düHé Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+fÒ ã+>±¢<˚XŸ d”ìj·TsY u≤´{Ÿ‡eTHé eTVü≤à<é nÁcÕ|òü⁄˝Ÿ≈£î e÷Á‘·+ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. ôd\ø£ºs¡T¢ f…dtº dæØdt≈£î n‘·ìï

ªHê˝Àÿμ &çõHÓ«dtºyÓT+{Ÿ yêsTT<ë >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ #˚‹øÏ Vü‰≥Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ

e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ #˚e¬s¢{Ÿ ªôdsTT˝Ÿμø±s¡T

sêh e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ ôwyÓ¬s¢ ø£+ô|˙ eTs√ ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡TqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ãT<Ûä yês¡+ Çø£ÿ&ç ‘êCŸ &Éø£ÿHé˝À Ä ø£+ô|˙ yÓ?dtÁ|üdæ&Ó+{Ÿ |æ.u≤˝Ò+Á<äHé ôwyÓ¬s¢ ôdsTT˝Ÿ j·TT- $m e÷&É˝Ÿ ø±s¡TqT Á|ü<ä]Ù+∫ <ëì Á|ü‘˚´ø£‘·\qT $÷&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. Äø£s¡Ù˙j·TyÓTÆq @&ÉT s¡+>∑T˝À¢ \_Û+#˚ á ø±s¡T &ûõ˝Ÿ , ô|Á{À˝Ÿ es¡¸Hé\˝À \uÛÑ´eTe⁄ ‘·+<äHêïs¡T. &ûõ˝Ÿ es¡¸Hé˝À ©≥sY≈£î 22.1øÏ˝À$÷≥s¡¢ yÓTÆ˝Òõ ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. kÕàsYf…ø˘ Ç+»Hé n‘·´+‘· n<ÛäTHê‘·q+>± s¡÷bı+ ~+#·ã&ç+<äHêïs¡T. n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq d”º˝Ÿ‘√ u≤&ûìsêàD+ »]–+<äì msTTsY u≤´>¥‡‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ nìï s¡ø±\ s¡ø£åD dü<äT bÕj·÷\T neT]Ãq≥Tº $e]+#ês¡T.ô|Á{À˝Ÿ es¡¸Hé˝À s¡÷.4.40\ø£å\T, &ûõ˝Ÿ es¡¸Hé˝À s¡÷ 5.87\ø£å\≈£î $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\≈£î 5@fi¯fl Ç+»Hé yês¡+{°‘√ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘·THêï eTHêïs¡T. kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq d”{Ï+>¥‘√bÕ≥T \π>õ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq+‘· ùdŒdt ≈£L&Ü ñ+≥T+<äHêïs¡T. #Ó’Hê‘√bÕ≥T 16<˚XÊ˝À¢ ôdsTT˝Ÿ ø±s¡TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊeTHêïs¡T. HÓ\≈£î 50y˚\ ø±s¡¢ $Áø£j·T+ \ø£å´+ >± ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ‘Ó* bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L á yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡T¢ Äs¡T \ø£å\ es¡≈£î $Áø£sTT+#êeTì ø£+ ô|˙ yÓ’mdt #Ó’s¡àHé u≤˝Ò+Á<äHé ôwyÓ¬s¢ ôdsTT˝Ÿ j·TT- $m yÓTT&É˝Ÿ ø±s¡T Á|ü‘˚´ø£‘·\qT $e]+#ês¡T.

{≤{≤ |üesY #Ó’s¡àHé>± yÓ’<=*–q s¡‘·Hé {≤{≤ Áô|’y˚≥T $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À nÁ>∑>±$T dü+düú>± ñqï {≤{≤ |üesY ø£+ô|˙ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ qT+∫ s¡‘·Hé {≤{≤ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq kÕúq+˝À ôd’s¡dt $TÅd”Ô u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. H˚{Ï qT+#˚ Ç~ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äì {≤{≤ |üesY ø£+ô|˙ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. &çôd+ãsY es¡≈£î uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ç>± {≤{≤ ø=qkÕ>∑T‘ês¡T. s¡‘·Hé{≤{≤ yês¡düT&ç>± {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄ n~Û|ü‹>± $TÅd”Ô Ç~es¡πø m+|æ¬ø’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ {≤{≤düHé‡ &ç|üP´{° #Ó’s¡àHé>± ñqï ôd’s¡dt $TÁdæÔì {≤{≤yÓ÷{≤sY‡ &ç|üP´{° #Ó’s¡àHé>± ìj·T$T+∫q≥T¢ Ä ø£+ô|˙ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. uÛ≤$ #Ó’s¡àHé>± m+|æ¬ø’q $TÁdæÔ, &çôd+ãsY˝À #Ó’s¡àHé s¡‘·Hé {≤{≤ |ü<äM $s¡eTD nq+‘·s¡+ Äj·Tq u≤<Ûä´‘·*ï d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> C≤>±«sY ˝≤´+&é s√esY uÀs¡T¶ düuÛÑT´ì>±q÷ ôd’s¡dt $TÁdæÔì ìj·T$T+∫q≥T¢ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $TÁdæÔ á@&Ü~ y˚T˝À {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ uÀs¡T¶˝À #˚sês¡T.

m+|æø£ #˚j·T˝Ò<äT. bòÕyéT ø√˝ÀŒsTT Çã“+~ |ü&ÉT‘√qï nÁcÕ|òü⁄˝ŸqT m+‘·e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. |òüdtºø±¢dt ÁøϬø{Ÿ˝À yÓTs¡T>±Z sêDÏdüTÔ+&É&É+‘√H˚ >∑õì m+|æø£ #˚dæq≥Tº ã+>±¢<˚XŸ N|òt ôd\ø£ºsY nÁø£yéT U≤Hé #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT f…düTº\ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± ‘=* f…dtº qe+ãsY 13 qT+&ç &ÛÜø± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ã+>±¢<˚XŸ f…dtº »≥Tº ' eTTwæŒKsY s¡V”≤+ (¬øô|ºHé) , eTVü≤à<é eTVü≤à<äT˝≤¢ , ‘·$÷yéT Çø±“˝Ÿ , EHÓ’<é dæ~ÛΔø° , cÕÁV”≤sY q|ò”CŸ , wüø°ãT˝Ÿ Vü≤düHé , qsT÷yéT ÇkÕ¢+, qJeTTB›Hé , HêdæsY ùd‡Hé , m*j·÷dt dü˙ï , cÕVü≤<ä‘Y ùd‡Hé , s¡Tu…˝Ÿ ùd‡Hé , nãT˝Ÿ Vü≤düHé , kıVü≤>¥ >∑J

Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ n\T´$Tìj·T+ dü+düú Hê˝Àÿ˝À ‘·\ô|{Ϻq &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿ yêsTT<ë |ü&ç+~. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ Hê˝Àÿ kÕ~Û+∫q |òü*‘ê\T ø£+ô|˙ yêdüÔe Ä]úø£ dæú‹ì Á|ü‹_+_+#˚ kÕúsTT ˝À ˝Òq+<äTq Ç~ yê{≤\ $Áø£j·÷ìøÏ ‘·–q düeTj·T+ ø±<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿ+~. Hê˝Àÿ˝À 12.5% yê{≤qT $Áø£sTT+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ãT<Ûäyês¡+ »]–q kÕ~Ûø±s¡ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ (Çõˇm+) uÛÒ{°˝À Hê˝Àÿ ÇwüO´ Áô|’dt u≤+&é Ksês¡T #˚j·÷*‡e⁄+&É>±, &çõHÓ?edtºyÓT+{ŸH˚ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. á@&Ü~ ∫e] ø±«s¡ºsY (»qe]-e÷]Ã)˝À &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿ e⁄+ ≥T+~. á ˝À>± dü+düú ‘·eT |üìrs¡T yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃø√yê*‡ e⁄+≥T+<äì πø+Á<ä >∑qT\ XÊK eT+Á‹ ~HécÕ |üfÒ˝Ÿ Çõˇm+ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ Çø£ÿ&É $˝ÒKs¡T\‘√ #ÓbÕŒs¡T. »qe] 7-15 ‘˚B\ eT<Ûä´ Hê˝Àÿ &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ eT∞¢ #·]ÃkÕÔeTì eT+Á‹ nHêïs¡T. &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yêsTT<ë y˚j·T&É+ Ç~ ¬s+&√kÕ]. sêÅw”ºj·T ÇkÕŒ‘Y ì>∑yéT (ÄsY◊mHém˝Ÿ) |ü_¢ø˘ ÇwüO´ Á|ü‹bÕ<äqqT >∑‘·HÓ\˝À Á|üuÛÑT ‘·«+ yêsTT<ë y˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs¡Ã+{Ÿ u≤´+ø£s¡T¢ ÇwüO´ <Ûäs¡qT ø£+ô|˙ ãTø˘yê´\÷´ ø£Hêï ‘·≈£îÿe ìs¡ísTT+#ês¡ì d”º˝Ÿ XÊK Bìï yêsTT<ë y˚dæ+~. &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿ XÊK ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤eTà<é Vü≤©+U≤Hé Bìô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê˝Àÿ ¬s+&√ ø±«s¡ºsY |òü*‘ê\T ø£+ô|˙ yêdüÔe $\TeqT Á|ü‹_+_+#·˝Ò<äì, eT÷&Ée ø±«s¡ºsY˝À |üìrs¡T yÓTs¡T>∑j˚T´ neø±X¯+ e⁄+~ >∑qTø£ »qe]- e÷]à ø±«s¡ºsY˝À &çõHÓ?edtºyÓT+{Ÿ |üP]Ô#˚kÕÔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é πø+Á<ä+>± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ–+#˚ Væ≤+<äTC≤ Á>∑÷|t ø£+ô|˙ >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé p\T $~*Ã+~. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ôdŒcÕ*{° ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ ªVü≤Ö≥Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ç+ø˘μqT ø=qT>√\T #˚j·TqTqï≥T¢ ãT<Ûäyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äTø√dü+ @ø£+>± 104.5 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ (düTe÷s¡T s¡÷.5,600 ø√≥T¢) yÓ∫Ã+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. ‘·<ë«sê Vü≤Ö≥Hé˝À 100% yê{≤qT ø=qT>√\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ áøÏ«{° (|”á) dü+düú qT+∫ á yê{≤qT rdüTø=+≥Tqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ Ä dü+düú ù|s¡TqT e÷Á‘·+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. ø±>±, 2007˝À q÷´j·÷sYÿ≈£î #Ó+~q @á@ ÇHÓ«düºsY‡ nH˚ |”á dü+düú Vü≤Ö≥HéqT ø=qT>√\T #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. j·T÷s¡|t˝Àì ‘·q nqTã+<Ûä dü+düú <ë«sê >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé á ˝≤yê<˚Mì |üP]Ô #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. |”á dü+düú qT+∫ Vü≤Ö≥Hé yê{≤ ø=qT>√\T ø√dü+ á HÓ\ 6e ‘˚Bq ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]q≥T¢ ù|s=ÿ+~. ø=qT>√\T nq+‘·s¡+ ≈£L&Ü Vü≤Ö≥Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£ ø£+ô|˙>± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ø=qkÕ–düTÔ+<äì ‘Ó*|æ+~. Ç˝≤e⁄+&É>±, $<˚o ø£+ô|˙ ø=qT>√\T ø√dü+ á @&Ü~ ˇø£ uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙ yÓ∫ÃdüTÔqï yÓTT‘·Ô+˝À >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé &û˝Ÿ ¬s+&√ kÕúq+˝À

ì\Tk˛Ô+~. u…s¡Tà&Ü≈£î #Ó+~q z]j·T+{Ÿmø˘‡Áô|dt ¨≥˝Ÿ‡qT ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Ç{°e˝Ò Ç+&çj·THé ¨≥˝Ÿ‡ 186 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ Ä|òü]∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Vü≤Ö≥Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚ùd ¬ø$Tø£˝Ÿ‡, \÷Á_¬ø+≥¢qT ˝ÀVü‰\ ø£{Ï+>¥, kÕº+|æ+>¥ e+{Ï ÁbÕôddæ+>¥˝Àq÷, Ä{ÀyÓ÷{Ïyé |ü]ÁX¯eT˝À¢q÷ ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. BìøÏ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 10 <˚XÊ˝À¢ 12 ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\THêïsTT. ôdô|º+ãsY 30 Hê{ÏøÏ Vü≤Ö≥Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ.. 85.8 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ neTàø±\ô|’ 13.2 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ ìs¡«Vü≤D ˝≤uÛ≤ìï >∑&ç+∫+~.

ø°åDÏ+∫q uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ <˚oj·T f…*ø£+ ~>∑Z»+ uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ ôdô|º+ãsY ¬s+&Ée Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ìsêXÊ |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+∫+~. ø£+ô|˙ ìø£s¡˝≤uÛÑ+ >∑‘· @&Ü~ ¬s+&√ ø±«s¡ºsY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ 29.7 XÊ‘·+ ø°åDÏ+∫ s¡÷. 721.12 ø√≥¢≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ+~. >∑‘· @&Ü~ E˝…’- ôdô|º+ãsY ø±\+˝À dü+dü› ìø£s¡˝≤uÛÑ+ s¡÷.1027 ø√≥T¢>± ñqï uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ 11e ø±«s¡ºsY˝À ˝≤uÛ≤\T ‘·–Zb˛j·÷sTT. b˛{°‘√ bÕ≥T ô|]–q e´j·÷\T ≈£L&Ü ˝≤uÛ≤\qT <Óã“rXÊj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ø£+ô|˙ {≤]|òt\qT ô|+#˚ Á|üD≤[ø£\qT dæ<ä›+ #˚düTÔ+~. á Ä]›ø£ dü+e‘·‡s¡+ (2012-2013) ‘=* ø±«s¡ºsY (@Á|æ˝Ÿ pHé)˝À qyÓ÷<Ó’q s¡÷. 762 ø√≥¢‘√ b˛*ùdÔ Á|üdüTÔ‘· ˝≤uÛ≤\T 5 XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe. |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ ø£+ô|˙ d”áy√ dü+»jYT ø£|üPsY e÷≥¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 12 ø±«s¡ºs¡¢˝À ‘êeTT düTe÷s¡T 40 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î <Ûäs¡\qT ø√˝ÀŒj·÷eTì nHêïs¡T. e÷¬sÿ{À¢ b˛{° yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+<äì, nsTTq|üŒ{Ïø° @&Ü~ yÓTT‘·Ô+ $÷<ä n‘·´+‘· ã\V”≤qyÓTÆq

œ2˝À eT+∫ |òü*‘ê\H˚ bı+<ëeTHêïs¡T. ø£+ô|˙ sêã&ç 17.14% eè~Δ‘√ s¡÷.17,276 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.20,283 ø√≥¢≈£î #˚s¡>±.. á@&Ü~ ôdô|º+ãsY ∫e]Hê{ÏøÏ msTTsYf…˝Ÿ nìï düØ«düT˝À¢ ø£\T|ü⁄ø=ì U≤‘ê<ës¡¢ dü+K´ 262.6 $T*j·THé\≈£î #˚]+<äHêïs¡T. ‘·T~ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ˇø√ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡Tìô|’ dü>∑≥T Ä<ëj·T+ HÓ\≈£î s¡÷. 177≈£î #˚s¡>±, >∑‘·j˚T&Ü~ E˝…’ - ôdô|º+ãsY ø±\+˝À s¡÷. 183>± qyÓ÷<Ó’+<äì nHêïs¡T. ôdô|º+ãsY ∫e]ø£˝≤¢ 20 <˚XÊ˝À¢ $düÔ]+∫q yÓTT‘·Ô+ ø£düºeTs¡¢ dü+K´ 26.26 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. M]˝À 25.18 ø√≥¢ eT+~ yÓ’sY ˝…dt ø£düºeTsY‡. B+‘√ uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ n+‘·sê®rj·T kÕ›sTT˝À Hê\Ze n‹ ô|<ä› ø£+ô|˙>± ne‘·]+∫+~. Çø£ Ç+&çj·÷ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ msTTsYf…˝Ÿ≈£î 19.66 ø√≥¢≈£î ô|’>± ø£düºeTs¡T¢ ñHêïs¡T. Ç+<äT˝À 54 \ø£å\ eT+~ 3J ø£düºeTs¡T¢. ‘·«s¡˝À eTVü‰sêh, ø√˝Ÿø£‘êÔ, ø£sêí≥ø£, |ü+C≤uŸ\˝À 4J düØ«düT\qT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î ˝…’ôdHé‡qT rdüT≈£î+~.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

ø± e´ dæ + >¥

ôV’≤<äsêu≤<é

ªu≤<écÕμ n+‘ê @ø£|üø£åy˚T: lqTyÓ’≥¢

m˙ºÄsY,lqT yÓ’≥¢ ø±+_H˚wüHé ˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ μu≤<écÕμ. á ∫Á‘·+ j·÷ø£åHé d”Hé‡ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À rdüTÔ Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£*dæq $÷&çj·÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT lqT yÓ’≥¢ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. Äj·Tq e÷≥˝À¢... μ#·< äs¡+>∑+˝À ¬>\yê\+fÒ ˇπø ˇø£ e÷ s¡Z+. ‘Ó*yÓ’q m‘·TÔ\T y˚ j·÷*. Á|ü‘·´]ú m‘·TÔ*ï ≈£L&Ü eTqy˚T y˚ùdùdÔ... Ç+ø± düT\ uÛÑ+>± ¬>\y=#·TÃ. ø±»˝Ÿ V”≤s√sTTHé >± #˚düTÔqï μu≤<écÕμ ì ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷...μ m˙ºÄsY, ø±»˝Ÿ\ô|’ sê»<Ûëì˝À ø°\ø£ düìïy˚XÊ*ï ∫Á‹+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï+...ø£<∏ëã\+ ñqï ∫Á‘·$T~. m˙ºÄsY bÕÁ‘·, Äj·Tq q≥q nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î©ï Äø£≥Tº` ø=+ {≤sTTªnHêïs¡T. >∑‘·+˝À á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ‘˚B ô|’ {Ï«≥ºsY ˝À >∑DÒwt ø±¢]{°` Ç#êÃs¡T. Ä {°`™`e{Ÿ ˝À... μ lqT yÓ’≥¢ ∫Á‘·+ u≤<ë¸ ∫Á‘·+ e÷]à 26 q uÛ≤Ø>± $&ÉT<ä\ ne⁄ ‘·T+~. m˙ºÄsY ¬øØsY ˝ÀH˚ _¬>Zdtº |òæ˝Ÿà Ç~. á ∫Á‘·+ ne⁄{Ÿ |ü⁄{Ÿ $wüj·TyÓTÆ H˚qT #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñHêïqT. μ nì b˛dtº #˚kÕs¡T. μu≤<écÕ &çôd’&Ó’‘˚ yêsY eHéôd’&é nsTTb˛~›μ e+{Ï |üesY |òü⁄˝Ÿ |ü+#Y &Ó’˝≤>∑T\‘√ m˙ºÄsY μu≤<écÕμ eTTkÕ Ôãe⁄‘·THêï&ÉT. V”≤s√\ Çy˚TCŸøÏ ‘·>∑Z Ø‹˝À ø£<∏ä\qT m+#·T ø√e&É+, yê]˝Àì e÷dt j·÷+–˝Ÿì n<äT“¤‘·+>± $ì

jÓ÷–+#·Tø√e&É+, ‘·q<Ó’q XË’*˝À ¬s+&ÉTqïs¡ >∑+≥\ bÕ≥T` Áù|ø£å≈£î\qT qe⁄«˝À¢ eTT+ #Ó‘·Ô&É+... ÇB <äs¡Ù≈£î&ÉT lqTyÓ’≥¢ ôd̺˝Ÿ. n+<äT≈£î Äj·Tq >∑‘· ∫Á‘ê˝Ò ñ<ëVü≤s¡D. lqTyÓ’≥¢ >∑‘· ∫Á‘·+ μ<ä÷≈£î&ÉTμ u≤ø±‡|ò”dt <ä>∑Zs¡ #˚dæq Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ n+‘ê Ç+ ‘ê ø±<äT. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq m˙ºÄsY‘√ μu≤<écÕμ #˚düTÔqï $wü j·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ Ç+<äT˝À V”≤s√sTTHé. ªm˙ ºÄsY Çy˚TCŸøÏ ‘·>∑Z≥Tº`>± ñ+≥÷H˚ Hê ôd̺˝Ÿ˝À |üP]Ô $H√ <äuÛÑ]‘·+>± dæìe÷ ñ+ ≥T`+~. Ç+<äT˝À m˙ºÄsY bÕÁ‘· ∫Á‘·D, Äj·Tq \Tø˘ ø=‘·Ô>± ñ+≥T`+~. q+<äeT÷] n_Û e÷qT\T |ü+&ÉT>∑ #˚düT≈£îH˚ dæìe÷ ne⁄‘·T+~ª nì lqTyÓ’≥¢ #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsY ø±´¬sø£ºsY bÕÁ‘· ≈£L&Ü &çô|ò ¬s+{Ÿ >± ñ+≥T+~. Ä bÕÁ‘· >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ...ùde≈£î&ç>± ø±<äT.... bÕ\≈£î&ç>± ã‘·ø£&Éy˚T n‘·ìøÏwüº+. ãT˝…¢{Ÿ˝≤ ø±<äT, <ëì \øå±´ìï XÊdæ+#˚ Á{Ï>∑ZsY˝≤ ñ+&É&Éy˚T n‘·ìøÏwüº+. n+ <äTπø ‘·q≈£î ‘êH˚ μu≤<écÕμ nì Á|üø£{Ï+#·Tø=Hêï&ÉT. Ç+‘·ø° mes¡‘·qT? n‘·ì \ø£å´y˚T$T{Ï? Çe˙ï ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ e÷ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚ nHêïs¡T ã+&É¢ >∑DÒwt.‘·eTHé, >√|”yÓ÷Vü≤Hé, ø√q yÓ+ø£{Ÿ, m.mdt.Á|üø±wt, m+.ÄsY.es¡à, #·\kÕì sêe÷sêe⁄ ‘Ós¡yÓqTø£ Á|üeTTK+>± |üì#˚düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ düeTs¡ŒD: •eu≤ãT ã+&É¢.

ªn‹~Û ‘·TyéT ø£uŸ C≤y√π>?μ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ n»jYT <˚e>∑Hé, |üπswt sêyÓ˝Ÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ Væ≤+B ˝À e∫Ãq Væ≤{Ÿ nsTTq ø±yÓT&û ∫Á‘·+ μn‹~Û ‘·TyéT ø£uŸ C≤y√π> ?μ. á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ neqT+~. lø±+ ‘Y,sêCÒ+ <äÁ|ükÕ<é ø±+_H˚wüHé ˝À á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~ +# ·qTHêïs¡T. ø±yÓT&û ∫ Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç.dü‹Ôu≤ãT á ∫ Á‘êìï &Ó’s¡ø˘º #˚kÕÔs¡T. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ ¬s’{Ÿ‡ ì düHé yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡ yês¡T rdüT≈£îHêïs¡T. $H√<é dü÷s¡´ <˚es¡ á ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á y˚Ts¡≈£î n|ò”wæj·T˝Ÿ >± mHÍHé‡ yÓT+{Ÿ e#˚à neø±dü+ ñ+~. á ∫Á‘·+ >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T˝À sêCÒ+<ä Á|ükÕ<é V”≤s√>± e∫Ãq ã+<ÛäTe⁄\T edüTÔHêïs¡T C≤Á>∑‘·Ô ‘·s¡Vü‰˝À q$« düTÔ+~. Çø£ >∑‘·+˝À Ç dü‹Ôu≤ãT, lø±+‘Y ø±+_H˚wüHé ˝À ˇfÒºdæ #Ó|ü⁄‘·THêï, z ∫q<ëHê e+{Ï ∫Á‘ê\T e∫à Væ≤≥ºj·÷´sTT. ‘êC≤>± Ç dü‹Ôu≤ãT... n\¢] qπswt V”≤s√>± j·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉT ∫Á‘·+ #˚düTÔHêïs¡T. n\¢] qπswt V”≤s√>± Áô|ò+&û¢ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔqï k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘·+ μj·TeTT&çøÏ yÓTT>∑T&ÉTμ. Ç.dü‹Ôu≤ãT <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À #·+{Ï n&ܶ\ ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À Ø#ê|üqjYT ø£<∏ë HêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. ¬s+&ÉT

bÕ≥\T $TqVü‰ Ä á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ô sTT+~. lø±+‘Y $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... lø±+‘Y #ê]à ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ μùde ≈£î&ÉTμ á HÓ\˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. $. düeTTÁ<ä <äs¡Ùø £‘·«+˝À eTT‹ÔH˚ì dü‘·´Hêsêj·TD á dæìe÷ ì]à+ #ês¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ `ªsêC≤´+>∑ dües¡D #˚j·÷\ì #Óù|Œ ø£<∏ä Ç~. Á|ü‹ düeTdü´≈£L Ç+ <äT˝À |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. ø£<∏ä≈£î ø°\ø £yÓTÆq ¬s+&ÉT Á|ü‘˚´ø£ bÕÁ‘·\qT dü÷| üsYkÕºsY ø£èwüí, eT+E\ b˛wæ+#ês¡T. @|” ≥÷ &Ûç©¢ e÷ {≤¢&ÉT≈£îH˚˝≤ á dæìe÷ ñ+≥T+~ª nì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> |ü⁄wü´$T |òæ*+ y˚Tø£sY‡ nH˚ q÷ ‘·q ìsêàD dü+düú lø±+‘Y V”≤s√>± z ∫Á‘·+ ì]à+ #·qT+~. u…\¢+ sêeTø£è cÕí¬s&ç¶ á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·. dü‘·´Hêsêj·TD <ë«s¡|üP&ç <äs¡Ù≈£î&ÉT. e#˚Ãyês¡+ ÁbÕs ¡+uÛÀ‘·‡yêìï, e#˚à HÓ\ ‘=*yês¡+ ∫Árø £s¡DqT »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á dæìe÷ >∑T]+∫ ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ `ª∫s¡ø±\+ >∑s¡TÔ+&çb˛j˚T dæìe÷\T rj·÷\H˚~ e÷ yê+#Û·. lø±+‘Y dæìe÷‘√ e÷ dæ˙ Á|ükÕúHêìøÏ lø±s¡+ #·T≥º&É+ Äq+<ä+>± ñ+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒq ø£<∏äqT dæ+–˝Ÿ dæ{Ϻ+>¥˝À zπø #˚XÊs¡T lø±+‘Y. V”≤s√sTTHé, Ç‘·s¡ q{° q≥T\T, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ m+|æø£ »s¡T>∑T‘√+~ª nì ‘Ó*bÕs¡T.

s√E≈£î 5 \ø£å\T #ê\+≥Tqï ‘Ó\T>∑T V”≤s√ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± e÷¬sÿ{Ÿ s√E s√Eø° &ÍHé nsTTb˛‘·T+fÒ @+ #˚kÕÔ+..e÷¬sÿ{Ÿ ì ã{Ϻ,&çe÷+&é ì ã{Ϻ πs≥T ‘·–Z+∫ ìsêà‘·\qT mÁ{≤ø˘º #˚ùd e÷s¡Z+ #·÷düT≈£î+{≤+. Á|üdüTÔ ‘·+ »>∑|ü‹u≤ãT Ç<˚ s¡÷≥T˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêï&Éì |òæ˝Ÿà q>∑sY {≤ø˘. s√EøÏ ◊<äT \ø£å\T ÇùdÔ #ê\ì á bòÕ´$T* V”≤s√ zô|Hé Ä|òüsY ÇdüTÔ Hêï&ÉT. ÁãVü‰àq+<ä+˝≤π> s√E yêØ ø±©¸{Ÿ \≈£î ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T. n ˝≤π> ‘·qT V”≤s√,$\Hé, ø±´¬sø£ºsY Ä]º düTº @<Ó’Hê #Ój·T´{≤ìøÏ ¬s&û n+≥T Hêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ä dæìe÷ e÷Á‘·+ eTØ XÊ{Ï˝…’{Ÿ dæì e÷˝≤>∑ ñ+&É≈£L&É<äH˚~ Äj·Tq ÄX¯ j·T+ nì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. mes√ ˇø£s¡T ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì uÛ≤$+#êqT ø±ãfÒº z n+‘·'|ü⁄s¡+, Vü≤qTe÷Hé »+ø£åHé e+{Ï dæìe÷˝§#êÃsTT. Çø £ô|’ bÕÁ‘·, ìsêàD dü+düú, <ëìï #·ø£ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·>∑\ <äs¡Ù≈£î&ÉT á eT÷&ÉT ø£¬sø˘º>± ≈£î~sêj·Tqï qeTàø£+ ø£*–‘˚ Çø£ô|’ ≈£L&Ü eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ H˚qT m|ü⁄Œ&É÷ dæ<äΔy˚T nì »>∑|ü‹u≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±˙ Äj·Tq‘√ eT*ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê\T ì]à+#˚+<äT≈£î mes¡÷ eTT+<äT≈£î sêe≥+ ˝Ò<äT. Çø£ •e‘ê+&Ée+ dæìe÷ô|’ »>∑|ü‹u≤ãT ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä dæìe÷ uÛ≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. ªμq≥T&çøÏ |ü]$T‘·T\+≥÷ @$÷ ñ+&É≈£L&É<äT. •e‘ê+&Ée+ ø£<∏ä $q>±H˚ q{Ï+#˚+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œø=Hêï. <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£<∏ä ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì düsêdü] Hê <ä>∑Z]πø e#êÃ&ÉT. yêfi¯ó¢ nqTø=qT+fÒ Ä bÕÁ‘·≈£î y˚¬se¬s’ïHê rdüTø√e#·TÃ. ø±˙ Hêô|’ qeTàø£+‘√ qqTï dü+Á|ü~+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ø£<∏ä˝À¢ q{ÏùdÔ... ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ Hê ¬øØsYøÏ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø£+‘√ á dæìe÷ ˇ|ü⁄Œø=Hêïμμ nì »>∑|ü‹u≤ãT #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T.

ªz yÓTÆ >±&éμ Øy˚Tø˘˝À s¡»˙ø±+‘Y d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ $&ÉT<ä\ yêsTT<ë Væ≤+B˝À eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫q nø£åjYT ≈£îe÷sY eT÷M μz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ #˚j·÷\ì |üeHé ø£fi≤´DY ‘Ó\T>∑T˝À bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Vü≤sƒê‘·TÔ>± d”Hé e÷]+~. s¡»˙ø±+‘Y á ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T,‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ #˚j·T{≤ìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. <ë+‘√ |üeHé ø£fi≤´DY ‘·«s¡˝À yÓ÷Á&ÉHé lø£èwüßí&ç>± ø£ì|æ+#·≥+ ø£wüºy˚T n+≥THêïs¡T #ÓHÓ’ï esêZ\T. μz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ ¬s’{Ÿ‡ ø√dü+ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. #ÓHÓ’ï düe÷#ês¡+ @$T≥+fÒ...∫qï ≈£îe÷¬sÔ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+∫q s¡»˙ø±+‘Y ‘·«s¡˝À ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔ <äs¡Ùø£‘·«+˝Àq÷ q{Ï+#·uÀ‘·THêïs¡T. s¡»˙ Á|üdüTÔ‘·+ ∫qï ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À μ$Áø£eTdæ+Vü≤μ (ø√#·Ã&Éj·÷Hé)˝À q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ dü+Áø±+‹øÏ ‘Ós¡ô|’øÏ sêqT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Äj·Tq ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔ ◊X¯«s¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ s¡÷bı+<äuÀ‘√+~. Ç~ nø£åjYT ≈£îe÷sY q{Ï+∫, ì]à+∫q μz yÓTÆ >±&éμøÏ Øy˚Tø˘ nì ‘Ó*dæ+~. Ç+<äTø√dü+ ÄyÓT eTT+ãsTT yÓ[¢ nø£åjYT‘√ #·s¡Ã\T kÕ–düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q ◊X¯«s¡´ qT+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ edüTÔ+<äì ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. á Øy˚Tø˘˝À ◊X¯«s¡´ ‘·q ‘·+Á&çì ø£èwüßí&ç>± #·÷|æ+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. Væ≤+B˝À á bÕÁ‘·qT nø£åjYT b˛wæ+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯,‘Ó\T>∑T uÛ≤wü\T ¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. <ë+‘√ s¡»˙ d”Hé ˝ÀøÏ e#êÃø£,<ëìï ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ ìsêà‘· m+<äT≈£î ø=ì Øy˚Tø˘ #˚kÕÔ&ÉT...|üeHé á eT<Ûä´ Væ≤+B ∫Á‘ê\T Øy˚Tø˘ \T es¡dü>± #˚j·T≥+ e\¢ |ü⁄{Ϻq s¡÷eTπs ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äT nì ‘˚˝ÒÃdüTÔHêïs¡T.

q÷´&é ˝Ò&û |üPqyéT bÕ+&˚≈£î... ø√s¡Tº düeTqT¢ q÷´&é bò˛E\T, ôdø°‡ ns¡Δq>∑ï uÛÑ+–eT\‘√ j·T÷‘YqT |æ#ÓÃøÏÿdüTÔqï Ç+≥¬sï{Ÿ dü+#·\q+ |üPqyéT bÕ+&˚≈£î ø√s¡Tº ∫≈£îÿ\T e∫à |ü&ܶsTT. u…+>∑Tfi¯Ss¡T dæ{° yÓTõÅùdº{Ÿ ø√s¡Tº ÄyÓT≈£î düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. u…+>∑Tfi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q z ˝≤j·TsY πødüT y˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ÄyÓT≈£î düeTqT¢ C≤Ø nj·÷´sTT. u…+>∑Tfi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q ˝≤j·TsY mdt ñy˚Twt |üPqyéT bÕ+&˚≈£î e´‹πsø£+>± y˚T 22, 2012q 6e yÓTÁ{À bÕ*≥Hé N|òt yÓTõÅùdº{Ÿ eTT+<äT Á|üy˚{Ÿ ø£+ô|’¢+{Ÿ <ëK\T #˚kÕs¡T. ÄyÓT q>∑ï+>± bò˛E\T Çdü÷Ô ]©õj·Tdt ôd+{ÏyÓT+≥¢qT <Óã“rdüTÔ+<äì ‘·q ø£+|ü¢+{Ÿ ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q yÓTõÅùdº{Ÿ |üPqyéT bÕ+&˚≈£î düeTqT¢ C≤Ø #˚kÕs¡T. ø√s¡Tº eTT+<äT Vü‰»s¡T ø±yê*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. πødüT $#ês¡D |òæÁãe] 22, 2013øÏ yêsTT<ë y˚kÕs¡T. |òæsê´<äT <ës¡T ‘·q |òæsê´<äT˝À >∑‘·+˝À |üPqyéT bÕ+&˚ {°+&çj·÷qT ñ<˚›•+∫ #˚dæq yê´K´\qT >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T.{°$T+&çj·÷ ÁøϬø{Ÿ es¡˝Ÿ¶ ø£|t ¬>*ùdÔ q>∑ï+>± Á|ü<äs¡Ùq ÇkÕÔqì |üPqyéT bÕ+&˚ n|üŒ{À¢ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ]©õj·Tdt ôd+{ÏyÓT+≥¢qT <Óã“rdüTÔHêïe+≥÷ |üPqyéT bÕ+&˚≈£î >∑‘·+˝ÀH˚ H√{°düT\T |ü+|æHê ÄyÓT qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq sê˝Ò<äì ‘·q |æ{°wüH√¢ |òæsê´<äT <ës¡T Äs√|æ+#ês¡T.

dü÷|üsY kÕºsY eTùV≤wt u≤ãT, $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt eT©º kÕºs¡sY >± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ yêsTT <ë |ü&ç+~. Ç~ es¡≈£î á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ‘˚Bì &çôd +ãsY 21q Ksês¡T #˚dæq|üŒ{Ïø° ‘êC≤>± dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚ Ä˝À #·q˝À ñHêïs¡T ìsêà‘·\T. dü+Áø±+‹ d”»H√¢ n sTT‘˚ dæìe÷ ø£˝…ø£åqT¢ u≤>± ekÕÔj·TH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ $&ÉT<ä\ yê sTT<ë y˚dæq≥T¢ Ç+&ÉÅd”º {≤ ø˘. dæìe÷ yêsTT<ëô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ Ábı&Éø£åHé Vü≤Ödt qT+∫ Á|üø£≥q yÓ\T e&˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç|üŒ {Ïπø wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ b˛düTº Ábı&Éø£åHé |üqT\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘êìøÏ lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+

eVæ≤ düTÔHêïs¡T. l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ÁøÏj˚TwüHé‡ uÒqsY ô|’ Á|üeTTK ìsêà‘·, &çÅdæºã÷´≥sY ~˝Ÿ sêE á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. |üP]Ô bòÕ´$T© m+≥sY f…’qsY >± á∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À yÓ+ ø£fÒwt, eTùV≤wt u≤ãT nqï<äeTTà\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘ ·+˝À eTùV≤wt u≤ãT düs¡düq düeT+‘· V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. yÓ+ø£fÒwt düs¡düq » Øï ù|ò+ n+»* eTs√ V”≤s√sTTHé s√˝Ÿ #˚dæ +~. nqï<äeTTà\ nqT ã+<Ûä+ H˚|ü<∏ä´+˝À á∫Á‘êìï ‘Ós¡øÏÿ düTÔHêïs¡T. s√Væ≤DÏ, sêe⁄ s¡y˚Twt, ÄVüQ‹ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡e÷ Á|üuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: ¬ø.$.>∑TVü≤Hé, dü+^‘·+: $Tø°ÿ CÒ y˚Tj·TsY, düVü≤ìsêà‘·\T: •Øwt-\ø£ÎDY, bÕ≥\T: dæ] d”‘ê sêeTXÊÅd”Ô.

¬s+&ÉT s¡ø±\ ‘·eTHêï! ‘·eTHêï #ê˝≤ n+<äyÓTÆq<˚ ø±<äT ... n+‘·øÏ $T+∫q ‘Ó*yÓ’q<äì ≈£L&Ü n+<äs¡÷ n+≥÷ ñ+{≤s¡T. dü¬ø‡dt |òü⁄˝Ÿ >± ÄyÓT ø=qkÕ–k˛Ôqï ¬ø]j·TsY Á>±|òt ≈£L&Ü n+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\Tk˛Ô+~. @ $wüj·T+ >∑T]+∫ ‘êqT ô|<ä›>± Ä˝À∫+#·q˙, f…q¸Hé |ü&É≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&É≥y˚T ‘·q >±¢eTsY s¡Vü≤dü´eTì ‘·eTHêï #ÓãT‘√+~. Á|ü‹bÕÁ‘·qT ‘êqT m+‘√ Çwüº|ü&˚ #˚kÕÔq˙, nsTT‘˚ ôd{À¢ qT+∫ ãj·T≥øÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ä bÕÁ‘· >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·qì n+{À+~. b˛wæ+∫q Á|ü‹ bÕÁ‘·qT ‘·q‘√ Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢q˙, n˝≤ #˚ùdÔ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ <Óã“‹+≥T+<äì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. eè‹Ô>∑‘· J$‘êìï ... e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìï ø£*|æ #·÷&Éq˙, ¬s+&ç+{Ïì y˚s¡T#˚dæ n+<äT˝Àì Äq+<ëìïÄkÕ«~dü÷Ô ñ+{≤qì

n+{À+~. q{Ï>± bÕÁ‘·\øÏ Hê´j·T+ #˚dü÷ÔH˚, ‘·eTHêï>± ‘·qô|’ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ñ+∫q qeTàø±ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ ñ+{≤qì ôd\$∫Ã+~. yÓTT‘êÔìøÏ ‘êqT ‘Ó*yÓ’q <ëìqì ‘·eTHêï eTs√e÷s¡T ìs¡÷|æ+∫+~ ø£<ä÷!

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


¬s’‘·T˝…e«s¡÷ u≤´+≈£î s¡TD≤\T ø£{§º<äT›: #·+Á<äu≤ãT s¡+>±¬s&ç¶: edüTÔHêï MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ #˚s¡T≈£îqï #·+Á<äu≤ãT≈£î Á|ü»\qT+∫ |òüTq kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ¬s’‘·T˝…e«s¡÷ u≤´+≈£î s¡TD≤\T ø£öÔº<ä›ì, ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· e÷|ò” #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> >=Á¬s\ ø±|üs¡T\≈£î 10 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì y˚T‘· ø√dü+ πø{≤sTTkÕÔeTHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 9 qe+ãsY 2012

‘·«s¡˝À #˚H˚‘· u≤´+≈£î\T H˚‘·qï\ Ä‘·àVü≤‘·´\T Äù|+<äT≈£î ø£èwæ: eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À #˚H˚‘· u≤´+≈£îqT @sêŒ≥T #˚ùd ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T HêïeTì #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. düe÷#ês¡ bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK dü∫yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤Væ≤‘·+ ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT+Á‹ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #˚H˚‘·qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äTø=H˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø Á|üD≤[ø±ã<äΔyÓTÆ q #·s¡´\qT #˚|ü{≤ºeTì $e]+#ês¡T. H˚‘·qï\qT, ø±]à≈£î\qT Ä<äT≈£îH˚ ~X¯>± eTTK´eT+Á‹ düŒ+~#ês¡Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± H˚‘·qï\ Ä‘·àVü≤‘·´\T Ä|æ, #˚H˚‘· s¡+>±ìï n_Ûeè~Δ |ü]#˚+<äT≈£î ]eP´MT{Ï+>¥qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫<äì, <ëì˝À #˚H˚‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï n+XÊ\T ≈£î¢|üÔ+>± #·]Ã+#êeTì, nìï $<Ûë\ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄ 169 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î s¡TD≤\T e÷|ò” #˚XÊeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˙\+ ‘·TbòÕqT u≤~Û‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ ˙\+ ‘·TbòÕqT ÁbÕ+‘ê˝À¢ 84 dü+|òü÷\ |ü]~Û˝Àì 33,600 eT+~ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫ 4.22 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£ düVü‰j·T+>± 3 ø√≥T¢ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ˙\+ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫, qwüº+ n+#·Hê\qT Ksês¡T #˚dæ nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ‘·TbÕHé

|üø£&É“+B>± yÓTTVü≤Ás¡+ @sêŒ≥T¢ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷* yÓTÆHê]{° dü+πøåeT XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø <ëq øÏc˛sY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À á HÓ\ 25 yÓTTVü‰Ás¡+ |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± nìï XÊK\T düeTq«j·T+‘√ |üì #˚dæ yÓTTVü‰Ás¡+ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷\ì yÓTÆHê]{° dü+πøåeT XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø <ëq øÏc˛sY nHêïs¡T. á HÓ\ 16 qT+&ç yÓTTVü‰Ás¡+ |ü+&ÉT>∑ s√E\T ÁbÕ+uÛÑyÓTÆ 25q yÓTTVü‰Ás¡+ |ü+&ÉT>∑ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï+<äTq Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mdt.m.m+. ]J«, y˚Tj·TsY e÷õ<é VüQùd‡Hé, õôV≤#Ym+dæ ø£$÷wüqsY ÁøÏwüí u≤ãT, <äøÏåD eT+&É\ &çdæ|æ n≈£î˝Ÿ düãsê«˝Ÿ, myÓTੇ\T, eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T, dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ yÓTTVü‰Ás¡+ |ü+&ÉT>∑ @sêŒ≥¢ ô|’ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY , y˚Tj·TsY , eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì #˚dæ m≥Te+{Ï ˝ÀbÕ\T »s¡T>∑≈£î+&Ü yÓTTVü‰Ás¡+ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ]J« e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, $<äT´‘Y XÊK, s¡yêD≤ XÊK, õôV≤#Ym+dæ, Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T≈£î Äj·÷ XÊK\T |üP]Ô u≤<Ûä´‘·‘√ e´eVü‰]+ #ê\Hêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q ˝ÀbÕ\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ XÊK n~Ûø±]‘√ yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ $<ÛäT\ ô|’ dü$÷øÏå+#ês¡T. myÓTੇ\T n˝≤ŒCŸ ]J«, ($T>∑‘ê 2˝À)

qcÕºìï πø+Á<ëìøÏ ôd’‘·+ ìy˚~ø£ n+~kÕÔeTHêïs¡T. Äb˛ÿ eÁkÕÔ\≈£î e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\ nedüsê\≈£î Äb˛ÿ eÁkÕÔ\T ø=qT>√\T #˚ùd $<Ûä+>± nìï XÊK\T, dü+düú\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. U≤B |ü]ÁX¯eTqT eT]+‘· n_Ûeè~Δ |ü]#˚+<äT≈£î m–®_wüHé˝À Á|ü‘˚´ø£+>± U≤B eÁkÕÔ\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïeTì, n˝≤+{Ï Á|ü<äs¡Ùq\qT eT]+‘· Áb˛‘·‡Væ≤+kÕÔeTHêïs¡T. #˚H˚‘· u≤´+≈£î\ <ë«sê Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|ü‹>± 35y˚\ s¡TD≤\qT n+~kÕÔeTì, s¡TD≤\≈£î e&û¶, ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|J\T : 8

67eT+~ ÇHéôdŒø£ºs¡¢ ã~©\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝Àì b˛©dt ÇHéôdŒø£ºs¡¢ ã~©\T ô|<ä›m‘·TÔq »]>±sTT. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é ø£$Twüqπs{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q 67 eT+~ b˛©dt ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î |ü<√qï‘·T\qT ø£*Œdü÷Ô ã~© #˚dæq≥T¢ b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. ãB© nsTTq b˛©düT\T yÓ+≥H˚ $<ÛäT˝À¢øÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Á{≤|òæø˘, dæ$˝Ÿ πø≥–]øÏ #Ó+~q yê]‘√bÕ≥T {≤düÿbò˛sY‡ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚dæq yê]ì ôd’‘·+ $$<Ûä b˛©dt ùdºwüq¢≈£î ã~© #˚XÊs¡T. |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ 144 ôdø£¸Hé ø=qkÕ–+|ü⁄ q>∑s¡+˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï 144 ôdø£¸HéqT eTs√ eT÷&ÉT s√E\T bı&ç–+∫q≥T¢ q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. k‘YCÀHé |ü]~Û˝À ñÁ~ø£Ô yê‘ês¡D+ ‘·>∑Zø£b˛e&É+‘√ düeTkÕ´‘·àø£ Á|ü<˚XÊ˝À¢ 144 ôdø£¸HéqT bı&ç–+#êeTHêïs¡T. á ìã+<Ûäq\T 8e ‘˚B sêÁ‹ qT+∫ 11e ‘˚B es¡≈£î neT˝À¢ ñ+{≤j·THêïs¡T. k‘YCÀHé |ü]~Û˝Àì nôd+;¢, #êØàHêsY, VüQùd‡˙Ä˝≤+, MTsY#Íø˘, XÊ*ã+&É, yÓTT>∑˝Ÿ|üPsY b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À ìã+<Ûäq\T neT˝À¢ ñ+{≤j·THêïs¡T. ìã+<Ûäq\T neT\T #˚ùd ÁbÕ+‘ê˝À¢ ◊<äT>∑Ts¡T ø£*dæ yÓfi¯¢sê<äHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T, Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ ÄdüTÔ\≈£î m˝≤+{Ï qwüº+, $<Ûä«+dü+ »s¡>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ ì|òü÷qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, mø£ÿ&Ü >∑T+|ü⁄\T>± ñ+&Ésê<äì Ä<˚•+#ês¡T. ìã+<Ûäq\qT ñ\¢|òæT+∫q yê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sê´©\T, Á|üdü+>±\qT ìùw~Û+#êeTHêïs¡T. m˝≤+{Ï e<ä+‘·T\qT qeTàe<ä›ì, ñ<√´>∑T\T ñ<√´>±\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î m˝≤+{Ï Ä+ø£å\T $~Û+#·˝Ò<äì, ñ<√´>∑düTÔ\T e÷Á‘·+ >∑T+|ü⁄\T>± yÓfi§¢#·ÃHêïs¡T.

&˚+»sY ≥esY‡ Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T uÒU≤‘·s¡T q>∑s¡yêdüT\ô|’ πs&çj˚TwüHé Á|üuÛ≤e+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): bò˛Hé ]+>¥ $q≈£î+fÒ eTVü‰ ôV’≤sêHê |ü&çb˛j˚T |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ yÓTs¡T>∑|ü&É&É+ eT+∫<Ó’Hê n+<äT˝À+∫ e#˚à πs&çjÓ÷wüHé m+‘· edüT+~. <ëì Á|üuÛ≤e+ e\¢ m˝≤+{Ï nHês√>∑´ düeTdü´˝§kÕÔj·Tì @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï j·T»e÷qT\≈£î ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. ôd˝Ÿ ≥es¡¢qT »HêyêkÕ\≈£î <ä÷s¡+>± @sêŒ≥T #˚j·÷\qï ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ yê] eT<Û˚´ ≥es¡T¢ @sêŒ≥T #˚dü÷Ô Á|ü»\ Äs√>±´ìï <Óã“rdüTÔHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ $#·Ã\$&ç>± yÓ\TdüTÔHêïsTT. nuÛÑ´+‘·sê\T ñqï #√≥ ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæHê neT\T≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ôd˝Ÿ≥es¡T¢ ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 9, qe+ãsY 2012

ø±s¡T q\¢ n<ë›\qT |üP]Ô>± ‘=\–+#·+&ç : Á{≤|òæø˘ mdæ|æ >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ Á{≤|òæø˘ b˛©dt ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À mdæ|æ Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡¢≈£îqï q\T|ü⁄ n<ë›\qT |üP]Ô>± ‘=\–+#ê\ì, ø±s¡¢≈£î @ e÷Á‘·+ q\T|ü⁄ s¡+>∑Tqï n<ë›\T ñqï≥T¢>± ø£q|ü&ç‘˚ ø£]ƒD #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì, yêVü≤Hê<ës¡T\T ø=+<äs¡T dü>∑+ q\T|ü⁄ n<ë›\T+{Ÿ dü] b˛‘·T+<äH˚ nb˛Vü≤\‘√ s=&ÉT¶ô|’ yêVü≤Hê\qT q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, yês¡T ‘·|üŒø£ yê]≈£îqï ø±s¡¢ q\T|ü⁄ s¡+>∑T n<ë›\ ‘Ós¡qT |üP]Ô>± ‘=\–+∫ ø±s¡¢qT q&ÉbÕ\Hêïs¡T.Á{≤|òæø˘ ìã+<äq\qT mes¡T n‹Áø£$T+∫Hê yê]ô|’ ø£]ƒD #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 4,203 πødüT\T u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±s¡T q\T|ü⁄ n<ë›\qT |üP]Ô>± qyÓ÷<äj·÷´j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, u≤˝≤q>∑sY, ‘=\–+∫ yêVü≤Hê\qT q&ÜbÕ\ì Á{≤|òæø˘ mdæ|æ Hê>∑sêE nHêïs¡T. J&çyÓT≥¢,e÷<ë|üPsY, $Tj·T|üPsY Á{≤|òæø˘ mdt◊, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷qeùdy˚ e÷<Ûäeùde: @d”|” eT˝≤¢¬s&ç¶ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ür ˇø£ÿ]˝ÀqT ùdyê >∑TD≤ìï ô|+bı+~+#·Tø=ì Ç‘·s¡T\≈£î #˚‘·HÓ’q kÕj·T+ #˚j·÷\ì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ mdæ|æ eT˝≤¢¬s&ç¶, ôV’≤<äsYq>∑sY ø±s=Œπs≥sY m+.uÛ≤qTÁ|ükÕ<é\T nHêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì m\¢eTàã+&Ü »qàuÛÑ÷$T ø±\˙˝À ø£s¡eTs¡¢|ü⁄&ç •esêe⁄ nuÛÑj·T Á≥dtº, m+mdt bÂ+&˚wüHé dü+j·TTø£Ô+>± @sêŒ≥T #˚dæq ñ∫‘· yÓ’<Ûä´ •_ÛsêìøÏ yês¡T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ∫qï‘·q+ qT+&ç ùdyê uÛ≤yê\qT ô|+bı+~+#·T≈£îì Ç‘·s¡T\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷\ì n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq á »qà≈£î kÕs¡Δø£‘· \_ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yÓ’<Ûä´ X¯_Ûsê\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ dü«#·Ã+<Ûä+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq ùdyê dü+düΔ\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T. ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‘·T\ yê]‘√ bÕ≥T>± Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ñ∫‘· yÓ’<Ûä´ •uÛÑsê\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ yÓ’<Ûä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îqï yê]øÏ ñ∫‘·+>± eT+<äT\ |ü+|æD° #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡eTs¡¢|ü⁄&ç •esêe⁄ nuÛÑj·T Á≥dtº ìsê«Vü≤≈£î\T ¬ø.düTBÛsYu≤ãT, dü+<Ûä´, B|æø£, m+mdt bÂ+&˚wüHé e´ekÕΔ|ü≈£î&ÉT m+.m.ø£ØyéT, mHé.˝≤eD´, s¡w”<é, >ödæj·÷uÛÒ>∑+, {Ï&ç|æ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+>∑sêj·T Á|ükÕ<é, Áo<ÛäsY |ü+‘·T\T, ‹s¡T|ü‹ øÏwüHé, eTTHêï, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ns¡$+<Ûé¬s&ç¶ kÕΔì≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚πs«s¡T |òüT≥q˝À¢

≈£L|üqT¢ n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±ÁbÕ bÕ‘· eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À >∑‘·yês¡+ 260 eT+~øÏ _j·T´+ ≈£L|üqT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\+<äs¡÷ $~Û>± ≈£î≥T+ã

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À »]–q y˚πs«s¡T dü+|òüT≥q˝À¢ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T rÁe+>± >±j·T|ü|ü&ܶs¡T. #ê|ü\>∑÷&Ó+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î&ÉT q]‡+VüQ\T eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ edüTÔ+&É>± m<äTs¡T>± edüTÔqï Ä{À &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ Äj·Tq≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n+‘ês¡+ qT+∫ ≈£î\ÿ#·s¡¢≈£î ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ edüTÔqï md”º edü‹>∑èVü≤+ yê¬s¶Hé \#ê´Hêj·Tø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. rÁe >±j·÷\ bÕ˝…’q yê¬s¶Héì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

düuÛÑT´\‘√ ñqï bò˛{À\qT rdüT≈£îsêyê\ì bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] sêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT #·+bÕù|≥ Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+ e<ä› ≈£L|üq¢ |ü+|æD° ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

‘·«s¡˝À #˚H˚‘· u≤´+≈£î\T ìã+<Ûäq\T ˝Ò≈£î+&Ü düT\Te⁄>± s¡TD≤\T bı+<˚ $<Ûä+>± s¡÷|üø£\Œq #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. U≤B |ü]ÁX¯eT≈£î 21ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTTùdÔ Ç|üŒ{Ïπø 11ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì, $T–‘ê ì<ÛäT\qT n+#Ó\+#·\T>± $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

&˚+»sY ≥esY‡ |ü≥ºD≤˝À¢, M~ÛHê, $]$>± yÓ*XÊsTT. ≥es¡T¢ dü+K´‘√ Á|ü»\ô|’ πs&çjÓ÷wüHé eTT|ü⁄Œ ô|]–+~. ø±düT\≈£î ø£≈£îÿ]Ô |ü&ç Ç+{Ï j·T»e÷qT\T Çfi¯flô|’ ≥es¡T¢ @sêŒ≥T≈£î nqTeT‹düTÔHêïs¡T. q>∑s¡ yê´|üÔ+>± y˚\ dü+K´˝À ôd˝Ÿ ≥es¡T¢HêïsTT. πs&çjÓ÷wüHé #·<äs¡|ü⁄ $÷≥sY≈£î 0.0012.4 yê{Ÿ\T ñ+&Ü*. ø±˙ 9.2 yê{Ÿ\T>± yÓ\Te&ÉT‘·T+~. Ä HÓ{ŸesYÿ≈£î, ˝À |üesY yÓTÆÁø√ôd˝Ÿ Á{≤Hé‡ $÷≥sY‡qT yê&Ü*‡ ñ+&É>± ôV’≤ |üesY Á{≤Hé‡ $TwüHéqT $ìjÓ÷– düTÔHêïs¡ì ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. B+‘√ Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·THêïj·Tì yÓ’<äT´\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.»HêyêkÕ\ eT<Ûä´ ôd˝Ÿ ≥es¡¢ @sêŒ≥Tô|’ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü‘˚´ø£ ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«&É+‘√ düŒ+~+∫q sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ 183qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. kÕúì≈£î\ qT+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T ñqï #√≥ ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. >∑èVü‰\T ñqï #√≥ @sêŒ≥T #˚dæq ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì ù|s=ÿ+~. ôd˝Ÿ ø£+ô|˙\T düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ $<äT´‘YqT ì*ù|j·÷\ì ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ø±˙ á ìã+<Ûäq˝Ò$ neT\T ø±e&É+˝Ò<äT. ôd’<ëu≤<é eT+&É\ »HêyêkÕ\ eT<Ûä´ ñqï ≥es¡¢qT ‘=\–+#ê\ì Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Òs¡T. ôd˝Ÿ ≥es¡¢≈£î u≤´≥Ø u≤´ø£|t‘√ bÕ≥T Ä{ÀyÓT{Ïø˘ »qπs≥sYqT @sêŒ≥T #˚düTÔ+&É&É+ e\¢ rÁe X¯ã› ø±\Twü´+ yÓ\Tã&ÉT‘·T+<äì Á|ü»\T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´>±ìøÏ yÓfi¯óÔqï eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À qT+∫ ã+>±s¡T >=\TdüT #√Ø #˚dæq dü+|òüT≥q H˚¬s&éyÓT{Ÿ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. ÇHéôdŒø£ºsY lìyêdt ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ H˚¬s&éyÓT{Ÿ≈£î #Ó+~q ÄyÓT ¬s’˝Ò«˝À |üì#˚k˛Ô+~. ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î Ç+{Ï qT+∫ ãdüT‡ø√dü+ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ edüTÔ+&É>± ø±s√¢ e∫Ãq <äT+&É>∑\T ÄyÓT yÓT&É˝À qT+∫ ¬s+&ÉT ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T >=\TdüT ‘Ó+|ü⁄ø=ì |üsês¡j·÷´s¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T »dæºdt düsê›sY n©U≤Hé eTè‹

‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î _j·T´+ ≈£L|üq¢ |ü+|æD° s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T bı+~q yê]øÏ ≈£îcÕsTT>∑÷&É yês¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À ñ|üŒ˝Ÿ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±s¡T\T _j·T´+

eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À+∫ >=\TdüT #√Ø

Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çfi¯fl eT<Ûä´ôd˝Ÿ ≥es¡T¢ &˚+»sY CÀHé\T>± e÷sêj·÷ì, yê{Ïì ‘=\–+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.ôd˝Ÿ ≥es¡¢ qT+∫ πs&çjÓ÷wüHé Á|”¬ø«˙‡, HêHé nj·÷HÓ’õ+>¥ πs&çjÓ÷wüHé yÓ\Te&ÉT‘·T+~. ≥es¡¢ qT+∫ πs&çjÓ÷wüHé 400 &Óì‡{°˝À|ü⁄ ñqï |üø£å+˝À m˝≤+{Ï Vü‰˙˝Ò<äì n<Ûä´j·THê\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. 700-1000 ô|’Hê &Óì‡{° πs&çjÓ÷wüHé ñ+fÒ |ü\T s¡ø±\ yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. á Á|üuÛ≤e+‘√ ∫qï |æ\¢\T Bs¡Èø±\ yê´<ÛäT\‘√ bÕ≥T, ≥÷´eTsY, >∑]“¤D°\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+, &çmHém Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï Á|ü»\T eTTK´+>± ø±´q‡sY, ‘·s¡#·÷ ‘·\H=|ü⁄Œ\‘√ bÕ≥T |ü\T s¡ø±\ H=|ü⁄Œ\≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ ñqï≥T¢ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ns¡ø=s¡ $<äT´‘Y‘√ HêHê Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T+fÒ ôd˝Ÿ≥esY $<äT´‘Y nedüsê\ ø√dü+ ìyêdü >∑èVü‰\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq $<äT´‘Y‘√ Á{≤Hé‡ bòÕs¡às¡¢ qT+∫ á ôd˝Ÿ ≥es¡¢≈£î ø£HÓø£åqT¢ ÇdüTÔHêïs¡T. B+‘√ ˝À z˝ÒºJ düeTdü´ @s¡Œ&ç Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT˝…<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˝À z˝ÒºJ e\¢ Çfi¯fl˝Àì bòÕ´Hé\T, ≥÷´uŸ ˝…’≥T¢, Á|òæCŸ\T ø±*b˛‘·THêïj·Tì ø±\˙\ yêdüT\T yêb˛‘·THêïs¡T. á düeTdü´ ø±s¡D+>± ˇø√ÿkÕ] @ $<äT´‘Y |ü]ø£sê\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|üø£&É“+B>± yÓTTVü≤Ás¡+ @sêŒ≥T¢ C≤|òüsY VüQùd‡Hé\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï nwüßsY U≤Hê\˝À dædæ ¬øyÓTsê\ @sêŒ≥T¢ , yÓ÷u…’˝Ÿ {≤sTT˝…≥T¢, bÕ]X¯ó<Ûä´+, eT+∫ ˙{Ï kÂø£s¡´+, M~Û BbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. yÓTTVü≤Ás¡+ ø√dü+ πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T yÓTTVü‰Ás¡+ ø=s¡πø $ìjÓ÷–+#ê\ì ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. eT+∫˙{Ï {≤´+ø£s¡T¢, yê≥sYˇ bÕ´¬ø≥T¢, $<äT´‘Y ø√dü+ n<äq+>± Á{≤Hé‡ bòÕs¡às¡T¢ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): sêh ôV’≤ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt düsê›sY n©U≤Hé >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. C≤rj·T, sêh yÓTÆHêغ ø£$Twüq¢≈£î Äj·Tq n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚XÊs¡T. sêh+˝Àì |ü\T ø°\ø£yÓTÆq rs¡TŒ\≈£î Äj·Tq ø£èwæ #˚XÊs¡T. U≤Hé eTs¡D+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T sêh yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T, ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑeq+ ô|’qT+∫ |ü&ç eè<äTΔsê* eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑeq+ ô|’qT+∫ |ü&ç eè<äTΔsê\T eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q <äT+&ç>∑˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ eT\¢+ù|≥≈£î #Ó+~q |æ.|ü⁄qïeTà(75) ˇ+≥]>± Çø£ÿ&É ìedæk˛Ô+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ uÛÑeq+ô|’ qT+∫ øÏ+<ä |ü&ç ÄyÓT eTè‘·T´yê‘·|ü&ç+~. u≤#·T|ü*¢˝À ñ+≥Tqï ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ>± »]–+<ë ˝Ò<ë ã\e+‘·+>± áyÓTqT me¬s’Hê øÏ+<ä |ü&˚XÊsê nH˚ ø√D+˝À b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì sêj·Tb˛˝Ÿ Á>±eT+˝À ≈£î≥T+ã düeTdü´\‘√ ˇø£ eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. ø=+>∑s¡ |ü<äà(40) nH˚ eTVæ≤fi¯ ás√E Ç+{À¢H˚ ñ] y˚düT≈£îì ‘·qTe⁄ #ê*+∫+~. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

$<ë´]ú eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT÷&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ #Ós¡Te⁄˝À >∑\¢+‘Ójq &çÁ^ $<ë´]ú l<ÛäsY eTè‘·<˚Vü‰ìï ás√E b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·Ts¡ÿ j·÷+C≤˝Ÿ˝Àì e÷düuŸ #Ós¡Te⁄˝À á‘·ø=≥º&ÜìøÏ yÓ[¢ eT˝≤ÿõ–]øÏ #Ó+~q l<ÛäsY #Ós¡Te⁄˝À eTTì–b˛>± eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· eTè‘·<˚Vü≤+ ˙{Ïô|’ ‘˚*+~. b˛©düT\T b˛dtºe÷s¡ºyéT ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï ‘·s¡*+#ês¡T.

$<ë´s¡Tú\T Áø°&É˝À¢ eTT+<äT+&Ü* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡TΔ\T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ eTT+<äT+&Ü\ì kÕΔìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥ºD+˝À u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ˝À¢ Äj·Tq Áø°&É\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Áø°&É\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ düú\+ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.Áø°&É\T Äs√>±´ìøÏ ñ˝≤¢kÕìkÕÔj·Tì, n+<äTø√dü+ Á|ü‹s√E $<ë´s¡TΔ\T Ä≥˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé C≤¬ø{Ÿ eT˝Ò¢wt, ‘·Vü≤d”˝≤›sY uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, áy√Äض CÀ´‹, j·T+|æ&çy√ XÀuÛÑ, j·T+áz \øå±à¬s&ç¶ kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*q <˚X¯+ ÁX‚DT\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À |üP]Ô #˚düT≈£îì s¡+>±¬s&ç¶ |ü]–˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. u≤ãT #˚|ü&ÉT‘·Tqï j·÷Á‘·≈£î $X‚wü düŒ+<äq sêe&É+ |ü≥¢ yês¡T Äq+<ä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À »]π> j·÷Á‘·qT $»j·Te++‘· #˚dæ ø±+Á¬>dt,yÓ’mkÕ‡sYd”|”øÏ <ä&É |ü⁄{ϺkÕÔeTì yê´U≤´ì+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ {°&û|” n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥º+ U≤j·TeTì yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·T+.lìyêdt¬s&ç¶, e÷J j·T+|æ|æ XÊ´+sêe⁄, e÷J »&ûŒ{°d” kÕsTTù|≥ lìyêdt,X‚KsY>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T...


X¯óÁø£yês¡+, qe+ãs¡T 9, 2012

n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê* X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô):n_Ûeè~› |üqT \ $wüj·T+˝À HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T düeTs¡úe+‘·+ >± |üs¡´y ˚ø£åD »s¡bÕ\ì myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé Ä<˚•+#ês¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì düT<äs¡ÙHéq>∑sY˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï s¡÷. 9.85\ø£å\ e´j·T+‘√ ñqï dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶≈£î |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ e´j·T+ #˚düTÔqï ì<ÛäT\T |ü~ ø±˝≤\ bÕ≥T yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒìdü]>± πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫ ˝ÀbÕ\qT n]ø£{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓTT≈£îÿã&ç>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T ãd”Ô\˝À eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· ñ+< äì, ‘·ø£åDy˚T düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·&É+‘√ $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£L&Ü düeTdü´\T rs¡Ã&ÜìøÏ ‘·–q Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ˙\+ s¡M+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q &ç$»Hé |ü]~Û˝À Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü\T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï ãd”Ô\˝À Á&Ó’H˚J e´edüú ndüúe´düú+>± ñ+<äì <ëìì dü]~<ä›&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+#ês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À MπsX¯+>ö&é, ˙\+ ø£èwüíj·÷<äyé, \øÏåàHêsêj·TD, sêEj·÷<äyé, lqT, ãTsêHé, düj·T´<é , s¡V”≤+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdæÔ|üqTï u≤ø±sTT\ edü÷fi¯¢ô|’

<äèwæºkÕ]+#·+&ç

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô) : ÄdæÔ |üqTï ãø±sTT\ edü÷fi¯flô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì õôV≤#Ym+dæ yÓdtº CÀHé ø£$TwüqsY n©+ u≤cÕ ¬syÓq÷´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\ j·T+˝À ÄdæÔ|üqTï ãø±sTT\ edü÷fi¯flô|’ ¬syÓq÷´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~‘√ düMTøÏå+#ês¡T. qe+ãsY 30˝À|ü⁄ 25 ø√≥T¢ edü÷fi¯ófl #˚j·÷\ì dæã“+~øÏ {≤¬sZ{Ÿ $~Û+#ês¡T. ÄdæÔ |üqTï ãø±sTT\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü yÓT+&çπødüTÔqï yê]øÏ yÓ+≥H˚ yê¬s+≥T¢ Ç∫à ÄdüTÔ\qT »|ü⁄Ô #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqø±&É e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ÄdæÔ|üqTï n<Ó› ÁbÕ‹|ü~ø£qT ô|+#˚ $wüj·T+ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï J◊mdt düπs« >∑T]+∫ ≈£L&Ü ¬syÓq÷´ $uÛ≤>∑+‘√ düMTøÏå+#ês¡T. 20 yê]¸ø£ dü+e‘·‡s¡+ |üP]Ô nj˚T´ ˝À|ü⁄ ¬syÓq÷´ edü÷fi¯ófl eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ñ|ü ø£$TwüqsY ÁøÏwüíj·T´, yê\÷´j˚TwüHé n~Ûø±s¡T\T qπs+<äsY>ö&é, $»j·TÁøÏwüí, {≤´ø˘‡ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, bÕ>±≈£î dü‘·´Hêsêj·TD, eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶, nXÀø˘>ö&é, ¬ø.dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄, <äj·÷q+<é\‘√ bÕ≥T _˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ ‘·~Û‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+‘√wt eTè‹øÏ ìs¡düq>±

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é #˚yÓfi¯¢, qe+ãs¡T 8, (düTes¡í·yês¡Ô) ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‘·q Ä‘·àã*<ë q+‘√HÓ’Hê ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‹ ô|s¡>±\H˚ ñ<ä›X¯´+‘√ ÁbÕD≤\]Œ+ ∫q $<ë´]ú neTs¡T&ÉT dü+‘√wt eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+, $<ë´s¡Tú\ô|’ »]–q ˝≤؃#êØ®ø° ìs¡düq>± >∑Ts¡T yês¡+ #˚yÓfi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {°ÄsYmdtM, @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤XÊ\\qT ã+<é #˚sTT+∫ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {°ÄsYmdtM ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n<Ûä´≈£åî\T eT\Zì qπs+<äsY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+‘√wt Ä‘·àã*<ëHêìø£Ï |üP]Ô u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dt, {°&ç|” bÕغ\T eVæ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ñ<ä´eT s¡÷|ü+˝À b˛sê&ç kÕ~<ë›+ ø±ì @ $<ë´]ú ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø√dü+ ÁbÕD≤\T Ä]Œ+#·Ãe<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ $<ë´s¡Tú\+<äs¡÷ dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] #Ó|üŒì {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚yÓfi¯¢˝À n&ÉT>∑Tô|fÒº HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´ÁeT+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äø±+‘Y, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê|òüTy˚+<äsY¬s&ç¶, {°ÄsYmdtM Hêj·T≈£î\T sêeTT\T, |òüj·÷CŸU≤Hé, »>∑BX¯«sY, @◊mdtm|òt Hêj·T≈£îa\T dürwt, n+õ, n»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±]à≈£î\≈£î j·T÷ìbòÕyéT‡ |ü+|æD° u≤˝≤q>∑sY,qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝À |üì #˚düTÔqï 4e ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\≈£î j·TTìbòÕsê\T, πssTTHé ø√≥¢qT yÓdtºCÀHé ø£$TwüqsY n©+u≤cÕ n+<äCÒXÊs¡T. eTTK´+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï 162 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î yê]‘√ bÕ≥T>± uÀsYyÓ˝Ÿ yÓTø±ìø˘, m\ÁøϺdæ{Ï |üqT\T #˚düTÔqï yê]øÏ M{Ïì n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ‘·uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY,õôV≤#Ym+dæ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé, ñ|ü ø£$TwüqsY ÁøÏwüíj·T´, ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY eTTs¡∞<ÛäsY >∑T|üÔ, ø±]àø£ j·T÷ìj·Tq¢ Hêj·T≈£î\T {Ï.qs¡‡j·T´, ¬ø.qs¡‡j·T´, ÄsY kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eT\ ìyês¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û ˝Àì n+uÒ<äÿsY q>∑sY˝À $wü »«sê\T n]ø£≥º&ÜìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+∫q <√eT\ ìyês¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯« s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï $wü »«sê\≈£î ø±s¡DyÓTÆq <√eT\T Á|üã\≈£î+&Ü Á|ü»\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Äs¡Tãj·T≥ #Ó‘·Ô y˚j·T≈£î+&Ü JôV≤#YmyéTd” @sêŒ≥T #˚dæq #Ó‘·ÔãT≥¢˝À¢ e÷Á‘·y˚T y˚j·÷\ì ø√sês¡T.ãVæ≤s¡+>± Á|ü<˚XÊ˝À¢ #Ó‘·Ô ù|s¡T≈£îb˛e&É+ e˝Ò¢ <√eT\T Á|üã\T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕ s¡T.nq+‘·s¡+ <√eT\ ìyês¡D, bÕ¢dæºø˘ yê&Éø£+ ‘·–Z+#·&É+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ ø£fi≤ø±s¡T\T Ä{≤bÕ≥\‘√ $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.düTu≤“sêe⁄, mHé.u≤\j·T´, õ.sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, u≤\sêE#ê], dæ<ä›j·T´, »>∑Bwt, n+»H˚j·T#ê], q]‡+Vü≤#ê], dü÷|üsYyÓ’»sY j·÷<ä–], eT˝Ò]j·÷ ìyês¡D dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 129 &ç$» Hé˝À n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé 80 XÊ‘·+ n_Ûeè~› |üqT\T |üP]Ô #˚XÊeT ì ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé |üqT\≈£î ÁbÕ‹|ü~ø£\T dæ<ä›+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ s¡÷. ø√{Ï ì<ÛäT\T $T–* ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ô|+&ç+>¥˝À ñqï, #˚|ü{≤º*‡q n_Ûeè~› |üqT\≈£î á ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶, s¡M+<äsYeTT ~sêCŸ— #ê+<ébÕcÕ, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY, Á|üuÛ≤ø£sY, eTT‘ê´\T, ¬ø.düTuÛ≤wt, ¬ø.X¯+ø£sY, s¡y˚Twt>ö&é, sê<ÛëÁøÏwüí, eT+>∑, düTì‘·, \øÏåà, ns¡T®Hédæ+>¥, nì˝Ÿ, neTsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ó’e Áù|eTqT kÕ~Û+#ê\ì Ä<Ûë´‹àø£ düe÷y˚X¯+ #˚yÓfi¯¢, qe+ãs¡T 8, (düTes¡í·yês¡Ô) #·+#· \yÓTÆq eTqdüT‡qT qeTàø£ $XÊ«kÕ \‘√ <Ó’e+ô|’ ì*∫q|ü⁄Œ&˚ ì»yÓTÆq XÊ+‹ \_ÛdüTÔ+<äì yÓT<ä ø˘ õ˝≤¢ ø√V”≤sY z+ø± πsX¯«sê\j·T+ |”sƒê~Û |ü‹ dü<äTZs¡T <äø°åDeT÷]Ô B≈£åî‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {°#·sY ø±\˙˝À n<Ûëà‹ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–dü÷Ô mìï ø£cÕº\T m<äT¬s’Hê <Ó’e∫+‘·q eTs¡Tø£ <Ó’e Áù|eTqT kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eTX¯øÏÔy˚Ts¡ |òü*‘·+ Ä•+#·≈£î+&Ü ìkÕ«s¡úùdyê <ë«sêH˚ |üs¡eT‘·Tàì nqTÁ>∑Vü≤+ bı+<äT‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\T, j·TTe‘· ñqï‘·yÓTÆq Ä˝À#·q\T ô|+bı+~+#·Tø=ì ‘·eT J$‘ê\qT düHêàs¡Z+˝À q&ç|æ+#·Tø√yê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. V”≤qT\≈£î, BÛqT\≈£î, s¡√>∑T\≈£î ‘·q X¯øÏÔy˚Ts¡ ùdyê #˚dæ |üs¡eT‘·Tàì ø£è|òü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+~+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê+&É÷s¡T lsê+ Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿôd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY lìyêdt¬s&ç¶, dü+düú düuÛÑT´\T ÄXÀø˘, •e, Hê>∑sêE, q]‡+\T, X¯+ø£s¡|üŒ, uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

3 ª#·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT

$»j·Te+‘·+ #˚j·÷*μ

$Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*yÓ[¢ |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\ø±\ì {°&û|” sêh ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù ã+&ç s¡y˚Twt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. u≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·‘√ õ˝≤¢˝Àì bÕغ ÁX‚DT˝À¢ q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï ì+|æ ã˝Àù|‘êìøÏ Á|ü»\qT dæ<ä›+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=H˚+<äT≈£î dü«j·T+>± Á|ü»\ e<ä›πø yÓ[¢ MTø√dü+ edüTÔHêï j·÷Á‘·qT #˚|ü&ÉT‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ã+&çs¡y˚Twt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô> n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. n_Ûeè~› ≈£î+≥T|ü&É≥+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ª Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&Üìπø

∫s¡+J$øÏ πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$μ

#·+<ëq>∑sY qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ∫s¡+J$øÏ πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+‘√ eT]s‘·>± Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*–+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. eT+Á‹ |ü<ä$ì Äj·Tq düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\ì Ä•düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹>± ∫s¡+J$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq n_Ûe÷qT\T ø=+&Ü|üPsY ÄdüŒÁ‹˝À myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé #˚‘·T\ MT<äT>± |üfi¯ó¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫s¡+J$ ã¢&éu≤´+ø˘, H˚Á‘·<ëq+ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\≈£î ùde\+~dü÷Ô e∫Ãq ∫s¡+J$ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Á|ü»\T n~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+∫ Äj·Tq≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY X‚]*+>∑+|ü*¢ _\¶sY‡ nk˛dæj˚TwüHé n<ä´≈£åî&ÉT $Tsê´\ sê|òüTesêe⁄, ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí, >∑+>∑\ q]‡+Vü≤àj·÷<äyé, Vü≤MT<é|üfÒ˝Ÿ, yÓTÆbÕ˝Ÿj·÷<äyé, q]‡+Vü≤à, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î #·s¡´\T $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ì Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆ q ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ nH˚ø£ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY n+uÒ<äÿsYq>∑sY˝À s¡÷. 2,40\ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ Á|üVü‰] >√&É |üqT\≈£î Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï. ø£èwüí, $<ë´~Ûø±] X¯+ø£sY, Hêj·T≈£î\T dü+Jyé¬s&ç¶, j·÷<ä–]>ö&é, yÓ+ø£fÒXŸ>ö&é, qπs+<äsY>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T »s¡bÕ*

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ôV≤#YmyéT{° |üú\+˝À ñqï Vü≤»s¡‘Y õ+<ëwü eT<ÛäsY <äs¡Z e<ä› <äsêZ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤à<é s¡w”<é n<Ûä´s¡«+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñs¡T‡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY d”d” õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø=\Hélìyêdt¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ lìyêdt¬s&ç¶ bÕغ\≈£î, ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&û s¡w”<é, ]j·÷CŸ, j·TVü‰Hé, Ç*j·÷CŸ, dü‹Ô¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 9, 2012

}{°ì ‘·\|ædüTÔqï

eTVæ≤fi¯≈£î dæ]... dæ+>±sêìï#˚Ã~ |üdæ&ç ã+>±s¡+ n+fÒ Çwüº|ü&Éì eTVæ≤fi¯\T+ &ÉπsyÓ÷! nsTT‘˚ ã+>±s¡+ ø=Hê\Hêï, q>∑\T #˚sTT+#·Tø√yê\Hêï ã+>±s¡+ >∑T]+∫q eT+∫ #Ó&ɶ\T ‘Ó*düT+&Ü*. n‹ düT\Te⁄>± yÓ÷düb˛j˚T~ ˇø£ÿ ã+>±s¡+ ø=H˚ $wüj·T+˝ÀH˚. yÓ÷E|ü&ç‘˚ dü]b˛<äT.. Bì >∑T]+∫ |üP]Ô düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√e&É+ nedüs¡+. dæ+>±]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T >±ø£, dæ]>± ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+<äì ã+>±sêìï ø=+≥÷ ñ+{≤s¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT »$÷+<ës¡T¢, <Ûäqe+‘·T\ Çfi¯¢˝À¢ ã+>±s¡+ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ñ+≥T+&˚~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT πøe\+ q>∑\ s¡÷|ü+˝ÀH˚ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. eTq uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T düs¡+C≤ e÷˝À ã+>±s¡+ Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. eTq uÛ≤s¡rj·TT\T ã+>±sêìï n\+ø±s¡+>±H˚ ø±<äT Ädæú>± uÛ≤$kÕÔs¡T. ã+>±s¡+ $X‚cÕ\T 24 πø¬s≥¢ ã+>±s¡+ dü«#·Ã¤yÓTÆq~. BìøÏ kÕπ> >∑TD+ ñ+≥T+~. @ e÷Á‘·+ ∫qï <Óã“ ‘·–*Hê Bì$÷<ä >∑+≥T¢, ^‘·\T |ü&É‘êsTT. n+<äTπø >∑{Ϻ<äq+ ø√dü+ Ç‘·s¡ ˝ÀVü‰\qT ã+>± s¡+˝À ø£\T|ü⁄‘ês¡T. ì¬ø˝Ÿ, #ê˝≤ ‘·≈£îÿe |ü]e÷D+˝À {Ï{≤ìj·T+qT ã+>±s¡+‘√ ø£*|æ‘˚ ã+>±s¡+ >∑{Ϻ<äq+ ô|]–, ÄuÛÑs¡D≤\T eTìïø£>± ñ+{≤sTT.

>√eTTF q~

|üs¡«‘· ÁX‚DT\ q&ÉTeT ej·÷´s¡+>± Á|üeVæ≤+#˚ >√eTTF q~, <ä≥ºyÓTÆq n&É$ eT<Ûä´˝À ôd\j˚T{Ï #·|ü⁄Œfi¯ó¢, ÄVü‰¢<ëìï#˚à ô|]j·÷sY »\bÕ‘ê\T,

ì{≤s¡T>± <äs¡Ùq$T#˚à ø£Á˝≤j·THé |üs¡«‘· •Ksê\T, |ü⁄sê‘·qyÓTÆq ø£≥º&Ü\ XÀuÛÑ‘√ |üsê´≥≈£î\≈£î eT]Ãb˛˝Òì nqTuÛÑ÷‘·T\qT n+~düTÔqï <äs¡Ù˙j·T düú\+ ª$\T¢|ü⁄s¡+μ. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì n‹ô|<ä› õ˝≤¢˝À¢ $\T¢|ü⁄s¡+ ¬s+&√ kÕúq+˝À ñ+~. Çø£ÿ&ç Á|üø£è‹ n+<ëìï m+‘·ùd|ü⁄, mìïkÕs¡T¢ #·÷dæHê ‘·ì$rs¡<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<äT. ø£qT$+<äT #˚ùd |ü#·Ã{Ï ø=+&É\T, #ê]Á‘ê‘·àø£, ÁbÕNq ìsêàD≤\T, Ä\j·÷\T, #·sYÃ\T, eTd”<äT\T, ø√≥\T, sê»eT+~sê\T... Ç˝≤ ˇø£fÒ$T{Ï, nH˚ø£ |üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\qT ø£*– ñqï á ÁbÕ+‘êìøÏ ãdüT‡, ¬s’\T kÂø£sê´\T m\Œ|ü⁄Œ&É÷ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. $\T¢|ü⁄s¡+˝À eTTK´+>± #·÷dæ rsê*‡q$ ªø£Á˝≤j·THé ø=+&É\T. ø£fi¯¢ø£]à qT+&ç 15 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+&˚ á ø=+&É\ n+<ë\qT #·÷ùd+<äT≈£î düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç |üsê´≥≈£î\T edüTÔ+{≤s¡T. düeTTÁ<ä eT≥º+ qT+&ç 3500 øÏ˝À$÷≥s¡¢ m‘·TÔ˝À, |ü•ÃeT ø£qTeT\˝À ø=\Te⁄B]q ø£Á˝≤j·THé ø=+&É\T }{°ì ‘·\|ækÕÔsTT. #·\¢{Ï yê‘êes¡D+˝À ÄVü‰¢<ëìï |ü+#·T‘·THêïsTT. <ä≥ºyÓTÆq n&É$, ôd\j˚Tfi¯¢ |üs¡T>∑T\T, eT÷*ø±eq düTyêdüq\T, >√eTTFq~... |üsê´≥≈£î\qT |üs¡e•+|üCÒdü÷Ô, ÄVü‰¢<ëìï n+~düTÔHêïsTT. ø£Á˝≤j·THé ø=+&É˝À¢ #ê˝≤ »\bÕ‘ê\Tqï|üŒ{Ïø°, ø=ìï e÷Á‘·y˚T kÕïHê\T #˚ùd+<äT≈£î M\T>± e⁄HêïsTT.Çø£ÿ&É #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z eTs√ |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+ ªô|ò]j·÷sY »\bÕ‘·+μ. >√eTTF &Ü´+ qT+&ç düTe÷s¡T 15 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À á »\bÕ‘·+ ñ+~. >√eTTF &Ü´+ ø£]j·T\÷s¡T≈£î ãdüT‡ e÷s¡Z+˝À yÓfi‚Ô á ÁbÕ+‘êìï #˚s¡Tø√e#·TÃ. s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ ñqï á »\bÕ‘·+˝À Vü‰sTT>± kÕïq+ #˚jÓTT#·TÃ. á <ës¡+‘ê |ü#·Ãì ø=+&É\‘√ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\ ø√dü+ $&ç~ >∑èVü‰\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. ô|]j·÷sY »\bÕ‘·+ qT+&ç 10 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ yÓfi‚Ô dü+e‘·‡s¡eT+‘ê |ü⁄wüÿ\+>± ˙s¡T \_Û+#˚ ªy˚T|òüT+ »\bÕ‘·+μ <ä]Ù+#=#·TÃ. nsTT‘˚ á »\bÕ‘·+˝À kÕïq+ #˚ùd+<äT≈£î e÷Á‘·+ M\T|ü&É<äT. ‘·–qìï edü‘·T\T ˝Òe⁄. #·÷dæ ‘·]+#ê*‡+<˚. eTs√ #·÷&É<ä>∑Z ÁbÕ+‘·+ ø£Á˝≤j·THé ø=+&É˝À¢ n‘·´+‘· m‘Ó’Ôq ÁbÕ+‘·+ ªÇHêï&ÉTμ. düeTTÁ<ä eT≥º+ qT+&ç düTe÷s¡T 3500 $÷≥s¡¢ m‘·TÔ˝À

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ñ+&˚ á ø=+&É qT+#˚ ø£Á˝≤j·THé |ü]~∏˝Àì b˛©düTXÊK, s¡yêD≤ XÊK\≈£î düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚düTÔ+{≤s¡T. ÇHêï&ÉT ]|”≥sY πø+Á<ä+ qT+&˚ $\T¢|ü⁄s¡+, ø£&É\÷s¡T, ‹s¡TeD≤íeT˝…’, y˚\÷s¡T ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢\ b˛©düT XÊK\ yÓ’sY˝…dt |ü]ø£sê\qT ìj·T+Á‹+|ü CÒdüTÔ+{≤s¡T ≈£L&Ü. n+‘˚ø±≈£î+&Ü s¡yêD≤ dü+düú yÓ’sY˝…dt |ü]ø£sê\qT ôd’‘·+ Çø£ÿ&ç qT+&˚ ìj·T+Á‹düTÔ+{≤s¡T.#ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ≈£L&Ü ø£\>∑*dæq $\T¢|ü⁄s¡+˝À ÁbÕNq ø√≥ nsTTq ªõ+õø√≥μqT ‘·|üŒø£ <ä]Ù+#ê*‡+<˚. eT÷&ÉT ø=+&É\ô|’ ì]à‘·yÓTÆq á »+õø√≥qT $»j·Tq>∑s¡ bÕ\≈£î\T HÓ\÷¢s¡TqT |ü]bÕ*+∫q ø±\+˝À sê»<Ûëì>± #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£èwüí–], #·øÏÿ*<äTs¡Z, sê»–] nH˚ ø=+&É\T eTTø√ÿD+ Äø±s¡+˝À e⁄+{≤sTT. yê{Ïô|’ õ+õø√≥qT n<äT“¤‘·yÓTÆq •\Œø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+‘√ ì]à+#ês¡T. á ø√≥˝À Ç+&√ -ÇkÕ¢$Tø˘ Ø‹˝À ì]à+∫q ø£fi≤´D eT+&É|ü+ $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. ø√≥ eTTK<ë«s¡+ <ä>∑Zs¡ ì]à+∫q y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T Ä\j·T+ H˚{Ïø° |üP»\+<äT≈£î+{À+~. Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+, s¡+>∑Hê<∏é Ä\j·T+, ñ˝≤¢U≤Hé eTd”<äT, ø£eT\ø£ìï Ä\j·÷\qT yÓTT>∑˝Ÿ #·Áø£es¡TÔ\T, $»j·Tq>∑s¡sêE\T ì]à+#ês¡T. 1012˝À sêCÒ+Á<ä #√fi¯ó&ÉT ì]à+∫q sêeTHê<∏ä áX¯«sê\j·T+, ÁãVü≤à ÇkÕ¢+ Ä\j·T+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. $\T¢|ü⁄sêìøÏ 40 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ‹s¡Tyêø£ÿ¬s’˝Àì ªH˚wüq˝Ÿ õjÓ÷˝≤õø£˝Ÿ bÕsYÿμ #·÷&É<ä>∑Z eTs√ |üsê´≥ø£ Á|ü<˚X¯+. á bÕs¡Tÿ y˚˝≤~ s¡ø±\ #Ó≥¢‘√ n+<ä]˙ Äø£]¸k˛Ô+~. BìøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ #√fi¯ #·Áø£es¡TÔ\ bÕ\q˝À ôd+_j·TsY eTVü≤<˚esY nH˚ eTVü‰sêDÏ ì]à+∫q •yê\j·T+ ñ+~. l #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡T&ÉT ‘·Hê+_ø£ rs¡+˝À l eÁø£*+π>X¯«s¡T&ÉT, eÁø£ø±[ n e T à y ê ] ‘ √ ø=\Te⁄Bsês¡T. $\T¢|ü⁄s¡+˝À düTe÷s¡T 600 #·<äs¡|ü⁄ øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î $düÔ]+∫q ø£Á˝≤j·THé ø=+&É ÁbÕ+‘êìï $»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷C≤´~Û|ü‹ l ø£èwüí<˚esêj·T\T ø±+N|ü⁄s¡+ qT+&ç e\dü e∫Ãq ªø£sY\sYμ nH˚ –]»q ‘Ó>∑yê]øÏ <ëq+>± Ç#êÃs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. sêj·T\yê] Vü≤j·÷+˝À ì]à+∫q ø£≥º&Ü\T nH˚ø£+ H˚{Ïø° $\T¢|ü⁄s¡+˝À <äs¡Ùq$TdüTÔ+&É&É+ BìøÏ ì<äs¡Ùq+>± #Ó|üŒe#·TÃ.

ã+>±s¡+‘√ @ ˝ÀVü≤+ ø£*|æHê <ëì ñìøÏ ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·÷H˚ ñ+≥T+~. ø£*|æq ˝ÀVü‰\qT ã{Ϻ q>∑ s¡+>∑T e÷]b˛‘·T+≥T+~. ã+>±s¡+˝À yÓ+&ç ø£*|æ ‘·j·÷s¡T #˚dæq q>∑ ‘Ó\¢ì yÓTs¡T|ü⁄‘√ ñ+≥T+~. ô|˝≤&çj·T+ ˝Ò<ë ì¬ø˝ŸqT ã+>±sêìøÏ $TÁX¯eT+ #˚dæHê Ç<˚ eHÓï edüTÔ+~. sê– ø£*|æ‘˚ ms¡T|ü⁄ yÓTs¡T|ü⁄ edüTÔ+~. ˇø£kÕ] ã+>±sêìøÏ Ç‘·s¡ ˝ÀVü‰\T $TÁX¯eT+ #˚ùdÔ ø±´¬s≥¢ Á|üe÷D+˝À <ëì dü«#·Ã¤‘· ‘·>∑TZ‘·T+~. ˝ÀVü≤ $TÁX¯eT XÊ‘êìï ã{Ϻ 22, 18, 14, 10 ˝Ò<ë 9 πø¬s≥T¢ ñ+≥T+~. q>∑˝Àì ã+>±s¡+ |ü]e÷D≤ìï πø¬s≥¢ ø=\e÷q+ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. ø£s√uŸ nH˚ |ü<ä+ qT+&ç πø¬s{Ÿ |ü⁄{Ϻ+~. ø£s√uŸ nH˚~ ùdÿ\Tô|’ ãs¡Te⁄qT dü÷∫düTÔ+~. 22 πø¬s≥¢ ã+>±s¡+˝À 91.6 XÊ‘·+ dü«#·Ã¤yÓTÆq ã+>±s¡+ ñ+≥T+~. #Ó’Hê, Vü‰+>¥ ø±+>¥ e+{Ï <˚XÊ˝À¢ ã+>±s¡T q>∑\T 24 πø¬s≥¢˝À ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ¬øsê{À $÷≥sY f…’{≤Hé ø£+ô|˙ ã+>±s¡T q>∑\ HêD´‘· #Ó|üŒ>∑\ ¬øsê{À $÷≥sYqT ‘·j·÷s¡T#˚dæ+~. á $÷≥s¡T ã+>±s¡|ü⁄ q>∑˝À mìï πø¬s≥¢ ã+>±s¡+ ñ+<√ #ÓãT‘·T+~. Ç~ »s¡à˙˝À ‘·j·÷¬s’+~. á $TwüHé ø£ìô|≥º&É+ ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\≈£î nX¯ìbÕ‘·+ nsTT´+~. eTq<˚X¯+˝À ‘·j·÷s¡sTTq ã+>±s¡T q>∑\T 22 πø¬s≥¢ì yê´bÕs¡T\T #Ó|æŒq|üŒ{Ïø°, á $÷≥sY‘√ |üØø£å #˚ùdÔ n$ 15-18 πø¬s≥T¢ e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. ø£\ø£‘êÔ˝À, eTT+u≤sTT˝À q>∑\ yê´bÕs¡T\T ø=+<äs¡T 22 ø±´¬s≥¢ q>∑\qT n+~düTÔHêïs¡T. q>∑\T ø=qï|ü⁄Œ&ÉT es¡Ô≈£î&ÉT q>∑ yÓ÷&É˝Ÿ, &çC…’Hé, dü¬s’q πs≥T, mìï πø¬s≥T¢ nH˚ düe÷#êsêìï bı+<äT |üs¡Tdü÷Ô _\T¢ Çyê«*. >±´s¡+{° ‘˚&Ü eùdÔ n<˚ <Ûäs¡≈£î rdüT≈£îH˚˝≤ Vü‰$÷ ≈£L&Ü bı+<ä&É+ ÁX‚j·Tdüÿs¡+.

ã+>±s¡+ yê&ÉTø£ @ ej·TdüT yês¡sTTHê, m+‘· ≈£îs¡÷|æ nsTTHê ã+>±s¡T q>∑\T <Ûä]ùdÔ ø=‘·Ô n+<ë\T ø={§º∫Ãq≥Tº ø£ì|ækÕÔsTT. n+<äTπø Åd”Ô\ n+<ëìï |ü⁄‘·Ô&ç‘√ b˛\TÑês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT q>∑\πø yê&ÉT‘·Tqï á |ü⁄‘·Ô&çì sê‹ j·TT>∑+˝Àq÷ yê&Üs¡T. <äøÏåD≤Á|òæø±˝À ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ÇqTeTT >∑T]+∫ m≈£îÿe>± ‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø yês¡T y˚T≈£î\T, d”\\T e+{Ï$ ã+>±s¡+‘√ #˚düT≈£îH˚yês¡T. áõ|ü⁄º˝À >=|üŒyês¡T #·ìb˛‘˚ Ä X¯yê\‘√ ø=+‘· ã+>±s¡+ ñ+∫ |üP&˚Ãyês¡T. Ä e´øÏÔ ‘·s¡Tyê‘· »qà≈£î Ä ã+>±s¡+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì Hê{Ï Á|ü»˝À¢ ˇø£ eT÷&ÛÉ $XÊ«dü+ ñ+&˚~.nyÓT]ø±˝À ø£Hêï eTq <˚X¯+˝À m≈£îÿe ã+>±s¡+ yê&ÉTø£˝À ñ+~. n+<äTπø eTq <˚XÊìøÏ ã+>±s¡+ m≈£îÿe>± ~>∑TeT‹ ne⁄‘√+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ã+>±s¡+ø£+fÒ $\TyÓ’q ˝ÀVü≤+>± n\÷´$Tìj·T+ #Ó˝≤eTDÏ nj˚T´~. eT÷&Ée HÓb˛*j·THé @sêŒ≥T #˚dæq $+<äT˝À Á|üeTTKT\+<äs¡÷ n\÷´$Tìj·T+‘√ #˚dæq dü÷ŒqT¢, bò˛s¡Tÿ\T, |üfi≤¢˝À¢ ‹+fÒ, kÕe÷qT´\≈£î ã+>±s¡T |üfi≤¢˝À¢ uÛÀ»Hê\T ô|{Ϻ+#ê&É≥! Ä s√E˝À¢ ã+>±s¡+ ø£Hêï n\÷´$Tìj·T+ <Ûäs¡ m≈£îÿe. Ä ‘·s¡Tyê‘· n\÷´$Tìj·T+ #Íø£>± ‘·j·÷s¡T #˚ùd |ü<äΔ‘·T\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫à u§#ÓÃ\ s¡÷|ü+˝À eTTwæºyêfi¯fl #˚‹˝ÀøÏ e∫Ã+~. yê´yÓ÷Vü≤+ eTq <˚X¯+˝À ã+>±sêì≈£îqï yê´yÓ÷Vü≤+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. eTq yêfi¯ó¢ Bìï yês¡dü‘·«|ü⁄ ÄdæÔ>±, Åd”Ô <Ûäq+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. u≤eTà\T Bìï ≈£L‘·Tfi¯¢≈£î, eTqesêfi¯¢≈£î ‘·q Ädæú>± n+~kÕÔs¡T. mìï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T m<äT¬s’Hê Åd”Ô\T ã+>±s¡T q>∑\T $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œø√s¡T. düèwæº˝À >∑\ ˝ÀVü‰\ìï+{Ï˝Àq÷ dü«‘·dæ‡<äΔyÓTÆq

˝ÀVü≤+>± ˇø£ÿ ã+>±s¡+ e÷Á‘·y˚T <=s¡T≈£î‘·T+~. ã+>±s¡+ ÇdüTø£‘√, ø±«sYº®‘√ ø£\dæ qB>∑sꓤ\˝À, ø=+&É#·]j·÷˝À¢ <=s¡T≈£î‘·T+~. ã+>±s¡+ Ç+ø± yÓ+&ç, sê–, _düà‘Y, d”dü+, õ+ø˘ yÓTT<ä˝…’q KìC≤\‘√ ø£\dæ \_ÛdüTÔ+~. Bìï X¯ó~Δ #˚dæ y˚T*$T ã+>±s¡+>± e÷s¡TkÕÔs¡T. >∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç! |ü~eT+~˝Àq÷ $÷ >=|üŒqT Á|ü<ä]Ù+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î q>∑\˙ï y˚düT≈£îì |ü<˚ |ü<˚ ‹s¡>∑e<äT›. ] kÕïq+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT q>∑\T u≤‘Ys¡÷yéT˝À ô|fÒº n\yê≥T eT+∫~ ø±<äT. q\T>∑Ts¡÷ ‹]π> #√≥ q>∑\qT nÁX¯<äΔ>± e~˝Òj·Te<äT›. ] |üdæ |æ\¢\≈£î q>∑\T y˚dæ Ç‘·s¡T\≈£î n|üŒ–+#· ≈£L&É<äT. |æ\¢\≈£î ñ+>∑sê\T ô|&ç‘˚ yês¡T H√{À¢ y˚düT≈£îì $T+π> Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+~. ] ÄuÛÑs¡D≤\T ns¡Te⁄ ‘˚e&É+, Çe«&É+>±˙ #˚j·T ≈£L&É<äT. ] yÓTs¡T>∑T ô|&É‘êeTì Çfi¯¢≈£î e#˚Ãyê]øÏ $÷ q>∑\T Çe«≈£L&É<äT. yês¡T Á<ëeø£+˝À y˚dæ ã+>±sêìï ø£]–kÕÔs¡T. $÷ q>∑ ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛‘·T+~. ] Á|üj·÷D≤˝À¢ q>∑\T <Ûä]+#·&É+ πøåeT+ ø±<äT. ] X¯ó uÛÑø±sê´\T »]π>≥|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\≈£î ã+>±s¡+ y˚dæ e<ä\ø£+&ç.

s¡TwæπøXŸ˝À ã+^»+|t ô|<ä› kÕVü≤düy˚T Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤

düHé &É÷+>¥ πøyé!

Á|ü|ü+#·+˝À mH√ï $+‘·\÷ $X‚cÕ\T ñ+{≤sTT. Ç$ n&Ée⁄\T, uÛÑ÷, düeTTÁ<ä uÛÑ÷>∑sꓤ˝À¢q÷ ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï $+‘·˝À¢ $j·T‘êï+ n&Ée⁄˝À¢ ñqï n‹ô|<ä› >∑TVü≤ ˇø£{Ï. Bì ù|s¡T ªªdüHé &É÷+>¥ πøyéμμ nì |æ\TkÕÔs¡T. Bì bı&Ée⁄ 262, m‘·TÔ ≈£L&Ü 262 n&ÉT>∑T\T. 4,5 øÏ˝À$÷≥s¡¢ ˝À‘·T˝À ñ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ãj·T≥|ü&çq >∑TVü≤˝À¢ Ç<˚ n‹ô|<ä›<äì uÛÑ÷>∑s¡“¤ XÊgy˚‘·Ô\T ìsêΔ]+#ês¡T. H˚wüq˝Ÿ Á>±|òæø˘ q÷´dt dü+düú á n‹ô|<ä› >∑TVü≤qT ø£ìô|{Ϻ+~. B+‘√ n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫q eT˝Òwæj·÷˝Àì &ûsY πøyé ]ø±s¡T¶ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îì b˛sTT+~. Ç~ $j·T‘êï+˝Àì uÀ Á{≤ø˘ õ˝≤¢˝À ñqï bòı+>¥ Hê ¬ø u≤+>¥ H˚wüq˝Ÿ bÕsYÿ˝À ñ+~. á >∑TVü≤qT kÕúì≈£î&Ó’q ¨ ø±Hé nH˚ e´øÏÔ ‘=*kÕ]>± 1991˝À >∑T]Ô+#ê&ÉT. uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À Á|üeVæ≤+#˚ z q~ e\¢ á >∑TVü≤ @s¡Œ&çq≥Tº Ä ‘·sê«‘· »]–q |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ‘˚*+~. ‘=*kÕ]>± 1991˝À yês¡Ô˝À¢øÏ e∫Ãq|üŒ{Ïø°.. 2009 es¡≈£î Bìì n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. 2009˝À @Á|æ˝Ÿ 10-14 ‘˚B\ eT<Ûä´ XÊgy˚‘·Ô\T ¨yêsY¶, &ÓuŸ *+ãsYº kÕs¡<∏ä´+˝Àì ªªÁ_{°wt πøyé ]ôdsYà nk˛dæj˚TwüHéμμ, bòı+>¥ Hê - ¬ø u≤+>¥ H˚wüq˝Ÿ bÕsYÿ˝À #˚|ü{Ϻq düπs«˝À á >∑TVü≤ |üP]Ô dü«s¡÷|ü+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ á >∑TVü≤ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~.

|üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê\+fÒ m+‘·ùd|üP @ }{°jÓ÷, ø=&Ó’¬øHê˝ÒHê? ø±düÔ &ç|òü¬s+{Ÿ |üsê´≥ø£+ @eTsTTHê ñ+fÒ u≤e⁄+&É÷ nì Ä˝À∫düTÔHêïsê? nsTT‘˚, $÷≈£î s¡TwæπøXŸ #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+~. ñ‘·ÔsêK+&é sêh+˝Àì Á|üeTTK |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡TwæπøXŸ q>∑s¡+ ˇø£{Ï. mH√ï |ü⁄D´πøåÁ‘ê\‘√ rs¡új·÷Á‘ê düú*>± ñqï á q>∑s¡+ Ç|ü⁄Œ&ÉT kÕVü≤dü Áø°&É\ πø+Á<ä+>± ≈£L&Ü e÷s¡T‘√+~. 90\‘√ b˛*ùdÔ Ç{°e* ø±\+˝À <˚X¯+˝À kÕVü≤dü Áø°&É\T, |üs¡«‘ês√Vü≤D, ã+^ »+|æ+>¥, q~˝À kÕVü≤dü j·÷Á‘·\+≥÷ kÕe÷qT¢ düπs›yê] dü+K´ ô|]–b˛sTT+~. M{ÏH˚ kÕVü≤dü |üsê´≥ø£+ nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. kÕ<ëd”<ë>± yÓ[¢ e#˚à |üsê´≥ø£+‘√ b˛*ùdÔ á kÕVü≤dü |üsê´≥ø£+ Ç#˚à Á~∏˝Ÿ Ç+‘ê n+‘ê ø±<äì j·÷Á‘·≈£î yÓ[¢ e∫Ãq yês¡+≥THêïs¡T. kÕVü≤dü $Hê´kÕ\T #˚j·÷\qT≈£îH˚yês¡T s¡TwæπøXŸ≈£î 13 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï yÓ÷Vü≤Hé#·{°º Á>±e÷ìï #·÷&Ü*‡+<˚. ã+^»+|t #˚dæ $÷ kÕVü≤dü‘ê«ìï ìs¡÷|æ+#·Tø√e#·TÃ. ˇø£ÿ ã+^ »+|æ+π> ø±<äT, |ü\T kÕVü≤dü Áø°&É\≈£î á Á>±eT+ HÓ\e⁄. kÕVü≤dü j·÷Á‘·\+fÒ eT≈£îÿe #·÷ù| ˇø£ e÷J ÄØà »qs¡˝Ÿ Ä˝À#·q˝À¢+∫ |ü⁄{Ϻq<˚ »+|æ+>¥ ôV’≤{Ÿ‡ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+. Bìï ø=+<äs¡T e÷J ôd’ìø±~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤s¡T. 2010 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ã+^ »+|æ+>¥ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç+<äT≈£î ‘·>∑T •ø£åD ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ÇkÕÔs¡T. nø£ÿ&É ì≥ºì\Te⁄>± ñ+&˚ ø=+&É n+#·T qT+&ç 83 $÷≥s¡¢ m‘·TÔ qT+&ç <ä÷πøj·T&ÉeTH˚~ #·÷ùdyê]øÏ >∑>∑TsêŒ≥T ø£*–+∫Hê, »+|üs¡¢≈£î e÷Á‘·+ #·ø£ÿì nqTuÛÑ÷‹ìdüTÔ+~. nsTT‘˚, <ä÷ø£&ÜìøÏ ˇø£ ˝…≈£îÿ+~. n+‘˚ø±˙, m˝≤|ü&ç‘˚ n˝≤ <ä÷πøùdÔ meTTø£\T ≈£L&Ü

$T>∑\e⁄. n+<äTπø n\¢+‘· m‘·TÔqT+&ç <ä÷ø£&ÜìøÏ dæ<äΔeTj˚T´ W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î, |ü\T s¡ø±\ ‘·ØŒ¤<äTìkÕÔs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Çø£ÿ&É Ç#˚à •ø£åD Á|ü|ü+#· uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\≈£î nqT>∑TD+>± ñ+≥T+<äì e÷J ÄØà »qs¡˝Ÿ, »+|æ+>¥ ôV’≤{Ÿ‡ dü+düú dü+#ê\≈£î\T sêVüQ˝Ÿ ì>∑yéT #ÓbÕŒs¡T. W‘ê‡Væ≤≈£î\ e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ |ü]dæú‘·T\T nqTe⁄>± ñHêïj·Tì Á<ÛäTMø£]+#·T≈£îqï ‘·sê«‘˚ yê] N\eT+&É\≈£î s¡ã“s¡T ‘êfi¯ó¢ ø£{Ϻ+#·T≈£îH˚ nqTeT‹kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ã+^ »+|t #˚j·÷\qT≈£îH˚ yê] ej·TdüT ø£˙dü+ 12 @fi¯ó¢+fÒ dü]b˛‘·T+~. ø£˙dü

ãs¡Te⁄ 35 øÏ˝À\T+&Ü*‡+<˚. >∑T+&Ób˛≥T, s¡ø£Ôb˛≥T u≤~Û‘·T\T ã+^»+|t #˚j·Tsê<äT. >∑]“¤DT\≈£î ã+^»+|t nqTeT‹ ˝Ò<äT. ø=+‘· ø±\+ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î ã+^ »+|t •ø£åD n+fÒ $<˚o ø√#Y˝Ò nqTø√yê*‡q |ü]dæú‹ ñ+&˚~. Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ Ç+<äT˝À e÷s¡TŒ ek˛Ô+~. |ü\Te⁄s¡T uÛ≤s¡rj·T j·TTe≈£î\T ã+^ »+|t •ø£å≈£î\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïs¡T. M]øÏ q÷´õ˝≤+&é •ø£å≈£î\T ‘·ØŒ¤<äTìdüTÔHêïs¡T. ìC≤ìøÏ, uÛ≤s¡rj·TT\T Ç|üŒ{Ïø° ã+^ »+|tqT Á|üe÷<äø£s¡eTsTTq $Hê´dü+>±H˚ #·÷düTÔHêïs¡T ‘·|æŒ+∫ ˇø£ kÕVü≤dü Áø°&É>± #·÷&É≥+ ˝Ò<äì nyÓT]ø£Hé

d”ìj·TsY ã+^ »+|üsY {À; n+≥THêïs¡T. ã+^»+|t nH˚~ düTs¡øÏå‘·eTsTTq kÕVü≤dü $Hê´düeTsTTq|üŒ{Ïø° $T–*q <˚X¯düTÔ\‘√ b˛*ùdÔ uÛ≤s¡rj·TT\T Bìï #˚j·T&ÜìøÏ yÓTTVü≤e÷≥|ü&É‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ek˛Ô+~. |ü\Te⁄s¡T uÛ≤s¡rj·T ≈£îÁsêfi¯ó¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT n\¢+‘· m‘·TÔqT+&ç <ä÷πøkÕÔ+.. e÷ N\eT+&É\≈£î s¡ã“s¡T ‘êfi¯ó¢ ø£≥º+&ç n+≥÷ edüTÔHêïs¡T. yê] dü+K´ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘√+<äì {À; ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À ñqï $_Ûqï uÛÖ>√[ø£ ÁbÕ+‘ê\T ˝…ø£ÿ˝Òqìï kÕVü≤dü Áø°&É\≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+&É>±, yê{Ïì Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ yê{Ï $\TeqT >∑T]Ô+#·&É+ yÓTT<ä\sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ ã+^ »+|t #˚j·÷\+fÒ ìsê«Vü≤≈£î\T s¡÷ 2,500 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. ã+^ »+|t‘√ bÕ≥T |òü¢sTT+>¥ bòÕø˘‡≈£î ø±+uÀ bÕ´πøJ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ej·TdüT $÷]q yê] ø£Hêï, ≈£îÁs¡ø±s¡T˝ÀH˚ á ã+^»+|t, |òü¢sTT+>¥ bòÕø˘‡ CÀ¬s≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. #·T≥÷º n+<äeTsTTq ø=+&É\T.. yê{Ï ˝Àj·T˝À¢ n+#·T\ es¡≈£î <ä≥º+>± |üs¡#·T≈£îqï |ü#·Ã<äq+, Ä øÏ+<˚ bÕs¡T‘·Tqï n+<äeTsTTq q~... ˇø£ ã+^ »+|tq≈£î Ç+‘·ø£Hêï ø±e\dæ+<˚eTT+~? >∑‘·+˝À eTqyê]˝À ø=+<ä]øÏ ã+^ »+|t #˚j·÷\qT|üŒ{Ïø°, Çø£ÿ&É Ä neø±XÊ\T ˝Òø£, dæ+>∑|üPsY, ÄÅùdº*j·÷, q÷´J˝≤+&é ˝≤+{Ï <˚XÊ\≈£î yÓ[¢ eTØ ˇø£ <ä÷≈£î <ä÷øÏ e#˚Ãyês¡T. Ç|ü⁄&ÉT n<˚ neø±X¯+ eTq<˚X¯+˝À @s¡Œ&É≥+‘√ yê]˝À Äq+<ä+ Ç+‘ê ø±<äT. ìC≤ìøÏ, ã+^»+|t, |òü¢sTT+>¥ bòÕø˘‡ $Hê´kÕ\≈£î eTq<˚X¯+˝À ñqïìï uÛÖ>√[ø£ eT<䛑·T\T y˚s=ø£ <˚X¯+˝À ø£ì|æ+#·eì d”ìj·TsY kÕVü≤dü $Hê´dü≈£î\T n+≥THêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6 Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ eTTì‡bÕ*{°\≈£î Ä<ëj·T eqs¡T\T ø£s¡÷ï\T ã÷´s√ qe+ãsY 8 düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú‘√bÕ≥T Á|ü‹ eTTìŒbÕ©º˝À Á|ü»\ Çã“+<äT\T ‘Ó*j·T#˚j·T&ÜìøÏ ø±˝Ÿ ôd+≥sY\‘√ bÕ≥T {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãsY≈£î @sêŒ≥T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£MTwüqs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡T yês¡+ ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãs¡T˝À eTTìdæbÕ©º\˝À uÛÑeq ìsêàD≤\ ˝…’ôdHé‡ |ò”E edü÷\T, Ä<ë j·T eqs¡T\T ô|+#·Tø√e&É+, yê≥sYdüô|’¢ düeT dü´ ˝Ò≈£î+&Ü, $<äT´‘Y Ä<ë #˚j·T&É+, BbÕe[ ≥bÕø±j·T\ cÕ|ü⁄\T zπø #√≥T U≤∞ kÕú\˝À @sêŒ≥T #˚ùd ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\‘√ bÕ≥T nìï eTTìdæbÕ*º\˝À uÛÑeq ìsêàD≤\˝À ˝…’ôdHé‡ |ò”E edü÷\T #˚j·÷\ì ø=‘·Ô ø=‘·Ô Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ eTTìdæbÕ*º\≈£î

Ä<ëj·T eqs¡T\T ô|+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<∏ä+>± eTTìdæbÕ*º\˝À yê≥sYdüeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì. nqe düs¡+>± $<äT´‘Y yê&É≈£î+&Ü Ä<ë #˚j·÷\ì ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. |ü+<äT\ e\¢ yê´<∏äT\T Á|üã\≈£î+&Ü eTT]øÏ ø±\Te\T e\¢ Á&Ó’H˚õ ø°ºq+>¥. XÊìfÒwüHé ≈£î|üŒ\T Ç+&É¢ eTT+<äT ˝Ò≈£î+&Ü #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï yÓ+≥H˚ &É+|ü⁄ j·÷s¡T¶\≈£î dæã“+~ ‘·s¡*+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø£MTwüqs¡¢≈£î Ä<˚XÊ *#êÃs¡T. Á|ü‹s√E Á|ü»\T qT+&ç mø£ÿ&= ˇø£ÿ#√≥ qT+&ç eTTìdæbÕ*º˝À ˙s¡T sê˝Ò<äì, #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T rj·T˝Ò<äì, Á&Ó’Hé eTT]øÏ bÕs¡T‘·T+<ä˙ ≈£îø£ÿ\T, |ü+<äT\e\¢ Á|ü»\T Çã“+~|ü&ÉT‘·THêïs¡ì |æsê´<äT\T ekÕÔj·Tì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. Ä<˚ $<ä+>± q+<ë´\˝À ÄsY.{Ï,dæ ãkÕº+&ÉT ø√dü+

ªyêeT|üø£å Hêj·T≈£î\ô|’

ÄÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷*μ

u…‘·+#·s¡¢ qe+ãsY 8 düTes¡íyês¡Ô ô|+∫q $<äT´‘Y #ê]®\ô|’ 2000 dü+e‘·‡s¡+ n|òüTdüTº HÓ\˝À #Ódæq ñ<ä´eT+ ô|’ yêeT|üø£å Hêj·T≈£î\ô|’ Ç|ü⁄&ÉT á Á|üuÛÑT‘·«+ ÄÁø£eT¬ødüT\T ô|{≤º\ì #·÷&É≥+ #ê˝≤ <Ûës¡TD+ nìï dæ.|æ.j·T+ &ç$»Héø±s¡´<ä]Ù m\¢j·T´, Hêj·T≈£î\T düTã“sêj·TT&ÉT Á|üuÛÑT‘·«ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ dæ.◊.{Ï.j·TT Ä|ò”dtqT+∫ Á|ü»dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\‘√ kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕÔ+&é sê´©>± #˚s¡Tø√ì sêkÕÔs√ø√qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|ü⁄&ÉT Ä~Ûø±s¡+˝À ñqï {Ï.&ç.|æ Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y #ê]®\qT ô|+∫q+<äTq Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï≥Te+{Ï ø±Á¬>dtbÕغ, yêeT|üø£å\‘√ ø£\dæ #·˝Ànùd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À \ø£å˝≤~ eT+~ Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛*dt\T »]|æq+≥Te+{Ï ø±s¡TŒ\˝À eTT>∑TZs¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ÁbÕD≤\T ø√˝≤Œj·÷s¡T. á kÕ≈£î‘√ Ä~Ûø±s¡+˝Àì e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘·+ sêÁcÕº+˝À $<äT´‘Y #êØ®\ô|’ düsY#êØ®\ ô|]{≤ ô|<ä›@‘·TÔq $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ sêÁcÕí Á|ü»\ô|’ s¡÷ 700ø√{≤¢ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+~. á $wüj·T+ô|’ düŒ+~düTÔ $<äT´‘Y #êØ®\qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì eTs√$<äT´‘Y b˛sê≥+ ìs¡«Væ≤+#˚ Áø£eT+˝À yêeT|üø£å Hêj·T≈£î\ô|’ #êØ®d”≥T yÓTT<ä\Tô|≥&É+ dü¬s’q~ø±<äHêïs¡T. nÁø£eT¬ødt\T mìï ô|{Ïq ãj·T|ü&˚Á|üdüøÏÔ˝Ò<äì uÛÑ$wü‘Y˝À eTs√ $<äT´‘Yb˛sê{≤ìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.Äq+ ‘·s¡+ bÕ‘·ãkÕÔ+&é˝À Á|üuÛÑT‘·« <äèwæ uÀeTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä~Ûø£dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ªdü+πøåeT |ü<∏äø±\qT

Á|ü»\ e<ä›≈£î rdüT¬øfi¯¢+&çμ

ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ |ü]bÕ \q ˝À Á|ü»\≈£î eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ $<Ûä+>± Á|ü»\e<ä›≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±q\T rdüTø£yÓfi≤¢\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T |ò”˝Ÿ¶ kÕúsTT˝À ‹]– |ü+≥\ &Ü´y˚TCŸ ÇHé |ü⁄{Ÿ dü_‡&ç ms¡Te⁄\ |ü]dæú‹ô|’ ]eP´ #˚j·÷\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î Ä< ˚•+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ ø±s¡´Áø£ eT+ e÷s¡TŒø±s¡´Áø£eT+ <ë«sêe÷‘ê •wüß eTs¡D≤\ ìj·T+Á‘·D bÂwæºø£ ÄVü‰s¡˝ÀbÕìï ‘·–Z+#·&É+ ô|’ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì kÕ~Û+∫ Ád”Ô >∑Ø“¤˙ nsTTq eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD ø±s¡T¶˝À ‘·*¢_&ɶ\ Äs√>∑´+ #·÷&Ü*‡ u≤<Ûä´‘· &Üø£ºs¡¢‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Á|üdüyê\ø√dü+ 108 yêVü≤Hêìï $ìjÓ÷–+ #·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ä<˚ $<Ûä+>± ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûj·÷Hé ÁøÏ+<ä 53 eT+&É˝≤\˝Àì Á|ü‹ Á>±eT+˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD|ü⁄ |üqT\T y˚>∑e+‘·+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yê{Ïì &çX¯+ãsY ˝À|ü\ |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πø{≤sTT+∫q U≤∞ düú˝≤ìï |ü]o*+#ê\ì nqTeT‹ e⁄+fÒ U≤∞ düú˝≤ìøÏ ≥´ø˘‡ ø£˝…ø£åHé #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. nìï eTTìdæbÕ*º\˝À ÄHé˝…’Hé <ë«sê |üqTï\T, cÕ|ü⁄\ n<Ó›\T edü÷\T#˚ùdÔ n<äq+>± eTTìdæbÕ*º\≈£î ì<äT\T düe÷≈£Lπs neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. ∫qï ∫qï eTTìdæbÕ *º\˝À Hê\T>∑T HÓ\\ J‘ê\T dæã“+~øÏ #Ó*¢+#êeTì eTs√ 4 HÓ\\ J‘ê\T ô|+&ç+ >∑T˝À e⁄Hêïj·Tì eTTìdæbÕ˝Ÿ ø£MTwüqs¡T¢ ø£˝…ø£ºsY <äèwæíøÏ ‘Ó#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú düMTwüqsY mdt,mdt eT÷]Ô, q+<ë´\ eTTìdæbÕ˝Ÿ ø£MTwüqs¡T #·+Á<ä eTÚ∞X¯«¬s&ç¶, Ä‘·à≈£Ls¡T Hêπ>X¯àsêe⁄, >∑÷&É÷s¡T, q+~ø√≥÷ÿsY, Ä<√ì eTTìdæbÕ˝Ÿ ø£MTwüqs¡¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s’‘·qï\+fÒ yÓ’mkÕ‡sY≈£î Á|”‹ ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì ¬s’‘·qï\+fÒ dü«ØZj·÷H˚‘· yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶øÏ Á|”‹ nì yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£îsê\T wüØà\ nHêïs¡T. d”eT eTTK <ë«s¡+ nsTTq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ˝À wüØà\ eTs√Á|üC≤ Á|ükÕúD+ bÕ<äj·÷Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+~. |ü‹Ô ø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eT~›¬øs¡ ˝ÀøÏ wüØà\ bÕ<äj·÷Á‘· Á|üy˚•+∫+~. uÛ≤Ø dü+K´˝À Á|ü»\T ÄyÓT≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT Á|üdü+–dü÷Ô yÓ’j·Tdt ÄsY Vü‰j·T+˝À Á|ü‹ ù|<äyê &çøÏ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<äj·÷Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü;‡&çô|’ s¡TD≤\T, 9 >∑+≥\ $<äT´‘Y n+~+<äHêïs¡T. H˚{ÏøÏs¡DY Á|üuÛÑT ‘·«+, {Ï&ç|æ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT ≈£îeTà¬ø’ sêÁcÕºìï düs¡«HêX¯q+ #˚düTÔqïs¡ Hêïs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À sêh+˝À yÓ’j·Tdt »>∑Hénqï eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ ‘·<ä´eTì ÄyÓT CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. mìï ø£cÕº\T m<äT¬s’Hê »>∑qqï ekÕÔ&Éì, sê»qï sê»´+ HÓ˝ø=\TŒ‘ê&Éì ÄyÓT ãs√dü Ç#êÃs¡T. yÓqTï b˛≥T sê»ø°j·÷\‘√ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ÄyÓT #·+Á<äu≤ãTô|’ $s¡T#·Tø££|ü&ܶs¡T.sêuÀj˚T »>∑qqï Vü‰j·T+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òìs¡T D≤\T n+<äT‘êj·THêïs¡T. Á|ü‹ eTVæ≤fi¯qT \øå±~Ûø±]>± #˚j·T&É+ yÓ’j·Tdt ÄsY n_Û˝≤wü nHêïs¡T, me¬sìï n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫q »>∑qqï Á|üC≤ n+&É‘√ sêe&É+ U≤j·Te÷Hêïs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T yÓ’ø±bÕ nÁ>∑Hê j·T≈£î\T md”«yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, uÛÑ÷e÷XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

<˚es¡>∑≥Tº˝À $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\T

Ä\÷s¡T qe+ãsY 8 düTes¡íyês¡Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z|üs¡~˝Àì Vü‰fi¯>∑T+<ä eT+&É\+˝Àì <˚es¡>∑≥Tº ø=+&É˝À¢ì |ü⁄sê‘·D Ä\j·T+˝Àì $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìï >∑T|üÔì<äT\THêïj·TH˚ ñ<˚›X¯+‘√ <äT+&É>∑T\T $Á>∑Vü‰ìï <ä«+ dü+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. á $X¯j·÷ì ‘Ó\TdüT≈£îqï Vü‰fi¯>∑T+< b˛*dtyês¡T <˚es¡>∑≥Tº #˚s¡Tø√ì $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìï |ü]dæ*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $Á<√Vü‰ìøÏbÕ\Œ&çq yê]ì ‘·«s¡˝À ns¡düTº#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À |ü\÷ e÷s¡T¢ á Á|ü<˚X¯+˝À Ç˝≤+{Ïdü+|òüT≥q\T #√≥T#˚ø£düT≈£îHêï j·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü >∑≥ºì ìù|òTsêŒ≥T¢#˚j·÷\ ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£dü÷Ôsê“ $<ë´]úì\≈£î <äTdüTÔ\ |ü+|æD°

>∑÷&É÷s¡T, qe+ãsY 8 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆ >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì ø£dü÷Ôsꓤ>±+ BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêJyé $<ë´ $TwüHé eT+ps¡T #˚dæq <äTdüTÔ\qT $<ë´]ú˙\≈£î ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY yÓ+ø£≥s¡ eTD |ü+|æD° #˚XÊs¡T.bÕ sƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï 6 qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ eø£s¡T #·<äTe⁄‘·Tqï 106 $<ë´]ú˙\≈£î ˇø=ø£ÿ]øÏ ¬s+&ÉT »‘·\ #=|ü⁄Œq <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ‘Ó\T>∑T ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà, dü+<Ûä´, Ádüe+‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T..

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãs¡T 9, 2012

u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq d”ÄØŒ\T

|ü–&Ü´\, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À |ü]~Û˝Àì |æ. eTT#·T ºeTÁ], HÓÁVüA q>∑sY, ÁbÕ‘· ø√≥, |ü–&Ü´\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ø£¢wüºsY ]k˛sY‡ |üs¡¸Hé>± |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\qT >∑Ts¡Tyês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. kÕúìø£ õ˝≤¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À m+. Hê>∑eT<ÛäTHêj·TT&ÉT, ÁbÕ‘· ø√≥ bÕsƒ¡XÊ\≈£î m+. ÁoìyêdüT\T, bÕ‘· eTT#·TÃeTÁ] bÕsƒ¡XÊ\≈£î C…. dü+‘√ wüeTà, HÓÁVüAq>∑sY bÕsƒ¡XÊ\≈£î mdt. ÁoìyêdüT\T, m+◊mdt ø√Ä]¶ H˚≥sY>± &ç. |ü]à\\T |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡ì eT+&É\ $<ë´XÊø£ n~Ûø±] m+. Á|üuÛ≤e‹ ‘Ó*bÕs¡T.

ÄXÊes¡ÿs¡¢ #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£eT+

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

Ä\÷s¡T qe+ãsY 8 düTes¡íyês¡Ô ÄXÊes¡ÿs¡¢≈£î ø£˙düy˚‘·qeTT ìs¡ísTT+∫ yê]øÏ |æ.j·T|òt. Ç.j·Tdt\ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì m+|æôV≤#Y &Éã÷¢´, m|t •ø£åDb˛+~q ÄXÊes¡ÿs¡¢qT ¬s+&Ée m.mdtmyéT\T>± rdüTø√yê\ì {Ï,m,&ç,m 200 ô|+#ê\ì ø√<äT‘·÷ á HÓ\ 26,27q #·˝À &ç©¢ ø±s¡´Áø£eT+#˚|ü{≤s¡T, ìjÓ÷»ø£es¡+˝Àì ÄXÊes¡ÿs¡¢ y˚˝≤~>± á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·s¡*e∫à »j·TÁ|ü<ä+#˚j·÷\ì dæ.◊.{Ï.j·TT ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù Hês¡j·TikÕ«$T, ÁøÏcÕí, ‘ê\Tø±Ä<ä´≈£åî\T dü‘·´Hês¡j·TD eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

õ˝≤¢ eTVæ≤fi¯\ dæ«$Tà+>¥ »≥Tº m+|æø£

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 10, 11, 12 ‘˚B\˝À ôV’≤<äsêu≤<é düs¡÷sY q>∑sY ùdº&ûj·T+˝À »s¡>∑qTqï 38e sêh kÕúsTT eTVæ≤fi¯\ d”à$Tà+>¥ b˛{°\≈£î ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ õ˝≤¢ d”à$Tà+>¥ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù õ. düTπswt u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ øÏkÕHé |òü÷sYº <ä>∑Zs¡ ñqï õ˝≤¢ d”«$Tà+>¥ Áø°&Ü ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q b˛{°\˝À m+|æ¬ø’Hê Áø°&Ü ø±s¡T\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ $uÛ≤>∑+˝À m+. Á|üø£è‹, õ. Hê>∑düŒ|üï, mHé. C≤Vü≤ï$. eTìcÕ, cÕ~\T á b˛{°\≈£î ø√#Y,y˚TH˚ »sY>± m. q≥ïsêCŸsêe⁄ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À¢ &çmdt&çz $.Hê>∑sêEbÕ˝§Zì Áø°&Üø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

düuŸpìj·TsY, pìj·TsY dæ«$Tà+>¥ »≥¢ m+|æø£

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): 33e düuŸpìj·TsY‡, pì j·TsY $\ºsY nø£«{Ïø˘ #ê+|æj·÷Hé wæ|t b˛{°\T áHÓ\ 10, 11 ‘˚B\˝À es¡+>∑˝Ÿ q+<äT »s¡>∑uÀj˚T b˛{°\˝À bÕ˝§ZH˚ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\qT õ˝≤¢ d”«$Tà+>¥ ø±s¡´<ä]Ù õ. düTπswt u≤ãT ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á>∑÷|t eHé $uÛ≤>∑+˝À |æ.Væ≤e÷ Vü≤s긬s&ç¶, Á>∑÷|t ≥÷ ˝À õ. s√Væ≤‘Y Ä~‘·´, _ p<ä˝Ÿ, øÏc˛sY , m+dæ ÁøÏwüí#Ó’‘·q´, ¬ø. yÓ÷Vü≤HékÕsTT >∑DÒwt, C…. C…dü«+‘Y ≈£îe÷sY, |æ. kÕsTT>ö‘·+ ¬s&ç¶, _ ñ<äjYTøÏs¡DY, |æ.$ $»jYT, m+. áøÏå‘Y, {Ï. Væ≤eTC≤Áo, mdt, ˝≤eD´, Á>∑÷|t Á‹ ˝À yÓ’. ì‹Hé #·+Á<ä, dæ. eTTs¡[ eTH√Vü≤sY, {Ï $wüßíes¡ΔHé, m+.mdt Äq+<é, ¬ø. >∑DÒdt $. eT+EHê<∏é, õ. Hê>∑dü«|üï, m˝Ÿ, πsDTø± <˚$, m+. \ø°åàø°s¡Ôq, Á>∑÷|t bò˛sY˝À õm+. ôd’|òt, ÄsY. ùV≤eT+‘Y ≈£îe÷sY, >±j·TÁ‹, düT»q, dæ.õ. B|üø˘, Á>∑÷|t ô|ò’yé ˝À ÄsY sê»X‚KsY, _. uÛÑs¡‘Y øÏc˛sY, dæ, |üP]íe÷\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì dü+|òüT+ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢ dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ »≥¢ m+|æø£

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): H˚{ÏqT+∫ 10e ‘˚Bes¡≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢ »]π> sêhkÕúsTT dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ b˛{°\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ m+|æ¬ø’Hê Áø°&Üø±s¡T\ ù|s¡¢qT sêh dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù n$Hêwt yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ d”\«sY p;¢ ø£fi≤XÊ\ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À »]–q m+|æø£ b˛{°\≈£î eTTK´n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢ dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ n<Ûä´≈£åî\T \ø°åàø±+‘·¬s&ç¶ bÕ˝§Zì õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á sêhkÕúsTT dü]ÿ˝Ÿ ø£ã&û¶ b˛{°\\˝À eT+∫ Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫ õ˝≤¢≈£î |ü‘·ø±\qT rdüTø£sê yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. m+|æ¬ø’Hê Áø°&Ü ø±s¡T\T pìj·TsY‡ u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À õ.yÓ’ ÁoìyêdüT\T, $.øÏs¡DY, ñùdHé uÛ≤wü, •e, ‹s¡T|ü‹, n+»H˚j·TT\T, ‘·T\d”sê+, m˝Ÿ.Hê>∑sêE, uÛ≤wü sêπøwt, EuÒsY, U≤B sYuÛ≤wü, e+o, Áø±+‹, n\|üHêj·TT&ÉT, cÕº´+&éu…’>± dü‘·´sêE, eTùV≤ dt, Vü≤]ÁøÏwüí, k˛ôV≤˝Ÿ, ø√#Y>± Hê>∑sêE, y˚TH˚»sY>± ¬ø.mHé, sêE, Ä<˚ $<Ûä+>± pìj·TsY‡ u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À >∑+>±e‹, ø£$‘·, Ç+~ s¡», nXÀø£, eTÚìK, y˚T|òüTq, _+<äT, n+»eTà, sêCÒX¯«], eTeT‘·, Vü≤]‘êsêDÏ, »j·T+‹, XÀu≤sêDÏ, uÛÑ÷\ø°åà, sêCÒX¯«], ÁøÏwüíy˚DÏ, sêD°, cÕº´+&éu…’>± eTVü‰\ø°åà, cÕ≈£LHé, ø√#Y>± düTsYyêq, y˚TH˚»sY>± qs¡dæ+Vü≤,\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãs¡T 9, 2012

≈£L©\T>± e÷s¡T‘·Tqï #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): n–Zô|f…º˝À ô|f…º Ns¡qT ‘·j·÷s¡T #˚dæq n<äT“¤‘· ø£fi≤ø±s¡T\T #˚H˚‘·\T n˙ï X¯óuÛÑø±sê´\≈£î nqTyÓ’q |ü≥TºeÁkÕÔ\qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ yê]øÏ H˚&ÉT eT>∑ZùV≤ ø£s¡TyÓ’+~. ù|]–q eTT&çdüs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T n+<äì Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ –≥Tºu≤≥Tø±ì eÁkÕÔ\ <Ûäs¡\T ø£*dæ Äø£fi≤ø±s¡T\T eè‹ÔøÏ <ä÷s¡eTj˚T´˝≤ #˚düTÔHêïsTT. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT+&Ó¢+ Á>±eT+˝À ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚~. >∑<ë«\, b˛#·+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ù|¬sìïø£>∑qï |ü≥Tº eÁkÕÔ\≈£î BÛ≥T>± Çø£ÿ&É H˚‘· ø±]à≈£î\T |üì‘·Hêìï #·÷|æ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü»\ n_Ûs¡T∫ e÷s¡&É+‘√ #˚H˚‘· eÁkÕÔ\≈£î Áø£eT+>± Ä<Ûäs¡D ø£s¡TyÓ’‘·÷ e∫Ã+~. <äXÊãΔ\ ÁøÏ+<ä eT+&Ó¢+ Á>±eT+˝À düTe÷s¡T e+<ä ≈£î≥T+u≤\T #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$‘êìï ø=qkÕ–+#˚yês¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü≥TºeTì |ü~ ≈£î≥T+u≤\T ≈£L&Ü eT>±Z\ô|’ ≈£Ls¡TÃH˚yêπs ˝Òs¡T. nH˚ø£ eT+~ ø±]à≈£î\T e´ekÕj·T+ ≈£L©\T>±,>∑TeTkÕÔ\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. #˚H˚‘· ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T Çfi¯¢≈£î ‘êfi≤\T #˚dæ bı≥Tº≈£L{Ïø√dü+ |ü≥ºD≤\≈£î yÓfi≤¢s¡T. ñqï ø=+‘·

eT+~ Áô|’y˚≥T>± eTT&çdüs¡T≈£î\T ø=qT>√\T#˚dæ |ü≥TºNs¡\qT y˚dæ ù|s=+~q <äTø±D≤\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡T. ˇø√ÿ|ü≥TºNs¡ ø√dü+ s¡÷. 1.300 <ëø± eTT&çdüs¡T≈£î ø=qT>√\T#˚dæ yês¡+ s√E\ bÕ≥T Ns¡qT yÓùdÔ s¡÷. 1500` 1800 \ es¡≈£î neTTà&ÉTu§‘·T+<äì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± m≥Te+{Ï Áb˛‘ê‡Vü≤+ ˝Ò|üb˛e&É+ e\¢ H˚‘·|üì ~q~q >∑+&É+>± e÷s¡T‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ eT>±Z\≈£î nedüs¡yÓTÆq k˛eTTàqT n+~+#ê\ì ø±]à≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬s’˝Ò« n_Ûeè~Δ |üqT\qT #˚|ü≥º+&ç ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô) ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ñ|ü jÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± n_Ûeè~Δ |üqT\qT #˚|ü{≤º\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù, sêe÷+»H˚j·TT\T, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡dü÷˝Ÿ, m◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+\T >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä¬s’˝Ò«XÊø£ düVü≤j·Tø£ eT+Á‹ ø√≥¢»j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ <äèwæºøÏ ø=ìï &çe÷+&É¢qT yê] <äèwæºøÏ ‹düTø=#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T qT+∫ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É≈£î Ç+≥sY dæ{° mø˘‡Áô|dtqT q&ÉbÕ\ì, ‹s¡T|ü‹qT+∫ Á|üdüTÔ‘·+ q&ç#˚ ‹s¡T|ü‹ ` ìC≤eTTBΔHé @|æ dü+|üsYÿ Áø±+‹ mø˘‡Áô|dtqT Á|ü‹ s√E q&ÉbÕ\Hêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± $»j·Tyê&É qT+∫ &√Hé, >∑T+‘·ø£˝Ÿ MT<äT>± eTT+u≤sTT. nVü≤à<é<ëu≤<é\≈£î mø˘‡Áô|dt\qT q&ÉbÕ\Hêïs¡T. Ä<˚ $<Ûä+>± >∑T‹Ô, >∑T+‘·ø£˝Ÿ, >∑T+≥÷s¡T ôV’≤<äsêu≤<éñ &Éã˝Ÿ ˝…’Hé qT ì]à+#ê\Hêïñ. eTTK´+>± eT+Á‘ê\j·T+ qT+∫ ≈£s¡÷ï\T MT<äT>± ÁoXË’\+≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± ¬s’˝Ò«˝…’HéqT ì]à+#ê\ì, q+<ë´\, mÁs¡>∑T+≥¢ ¬s’˝Ò«|üqT\q |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. Ä<√ì ]+>¥ s√&ÉT¶≈£î ¬s’˝Ò«XÊK yê] n&ɶ+≈£î\qT ‘=\–+∫ ]+>¥ s√&é |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. BìøÏ yÓ+≥H˚ eT+Á‹ düŒ+~+∫ á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Çe«&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY, ‘·~‘·s¡ dæ|æ◊, dæ{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ñ<√´>∑T\T>± Áo kÕsTT ø£èwüí $<ë´s¡Tú\ Á|üuÛÑ+»q+

7

$<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+

bÕsYºf…ÆyéT {°#·sY‡ m+|æø£ ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ,qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì kÕúì ø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À $<ë´XÊK n~Ûø±] düT+<äs¡eTà, m+|æ&çz yÓ+>∑qï Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕsYºf…ÆyéT {Ï#·s¡¢ m+|æø£, düغ|òæπø ≥¢ ‘·ìøÏì ìs¡«Væ≤+∫q+ ‘·s¡+ bÕsYºf…ÆyéT {°Ï#·s¡¢qT m+|æø£ #˚j·T &É+ »]–+~. á m+| æø£˝À eTT>∑Zs¡T nuÛÑ´ s¡TÔ\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »] –+~. M]˝À Mõ+>¥ {Ï#·sY>± Áoìyê düT\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\≈£î, #·+Á<äø£fi¯f…Æ \]+>¥ q+<äes¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\≈£î, Á&Ü sTT+>¥ {Ï#·sY>± uÛ≤düÿsY u≤q>± q|ü˝…¢ u≤jYT‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î m+|æø£ #˚dæq≥T¢ n<˚ $<Ûä+>± M]>± s¡÷. 4500 Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ >ös¡ey˚ ‘·q+>± ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ

‘êfi¯˝Òø£ j·TTe≈£î&ç eTè‹

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£qø±Á~Û|ü˝…¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ø=~› s√E\ qT+∫ ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<ä|ü&ÉT‘·T J$‘·+ MT<ä $s¡øÏÔ #Ó+~ Ç+{°˝À ñqï |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äTqT dæ. sêeTT&ÉT ≈£îe÷s¡T >∑Ts¡T•e (19) Ç+{Ï˝Àñqï |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– n|ükÕàsêø£ dæú‹˝À ñ+&É>∑ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T >∑eTì+∫ 108 yêVü≤q+˝À ‘ê&ç|üÁ‹ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚ y˚Ts¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ nø£ÿ&çqT+∫ nq+‘·|ü⁄ s¡+≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<ä´+˝À eTs¡DÏ+∫q≥T¢ ≈£î≥T+u düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ môd’‡ mHé.$. s¡eTD πødüTqT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ÄX¯ es¡ÿs¡¢≈£î

ø£s¡÷ï\Tm&É÷´πøwüHé, qe+ãsY 8(düTe s¡íyês¡Ô):kÕúìø£ _ sê¢π>{Ÿ q+<äT Áo kÕsTT ÁøÏwüí u≤´+ øÏ+>¥ ø√∫+>¥ ôd+≥ sY $<ë´s¡Tú\ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&ç j·÷ ø£\ÁÇø£˝Ÿ |üØøå± |òü*‘ê \˝À _. qπswt,

dæ. Á|”‹, Vü‰]ø£ , dü÷s¡´Hê sêj·TD¬s&ç¶ ‘·~ ‘·s¡ $<ë´s¡Tú\T 16 eT+~ ñ<√´>∑T\T>± m+ |æ¬ø’Hês¡ì dü+düú &Ó’¬sø£º¬sY yÓ’. MTHê ‘Ó*bÕs¡T. dü+düú˝À Á|ü‹ s√E •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡« Væ≤düTÔqï |üØø£å $<Ûëq+, Á|üX¯ï|üÁ‘· $X‚¢wüD e\ qH˚ á n<äT“¤‘· |òü*‘ê\T kÕ~+ #êeTì, eTÚœ ø£ |üØø£å\T 24 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú \≈£î >±qT 16 eT+~ ñ<√´>±\T kÕ~Û+#·&É+ n|üPs¡« $j·T+ eTì ø√∫+>¥ ôd+{sY nø±&É$Tø˘ n&Ó’«»sY |æ.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ yês√‘·‡yê\T ãq>±q|ü˝…¢s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É˝+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î bÕ]X¯ó<ä´yês√‘·‡yê\qT áHÓ\ 4 qT+∫ 11 es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Çy√Ä]¶eT<ÛäTHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À Á|ü»\ Äs√>∑´yÓT <˚´j·T+ >± Äs√>∑´s¡ø£åD¬ø’ bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. M{Ï˝À uÛ≤>∑+>± Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\≈£î Äs√>∑´s ¡ø£åDô|’ ne>±Vü≤q s¡øÏå‘· eT+∫ ˙{Ï {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛÑ|ü]∫ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT #·*¢, ô|’|ü⁄˝…’Hé ©ø˘\T ñqï#√ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+, M<äT\qT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·&É+ ‘·~‘·s¡ e+{Ï bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ y˚Ts¡T¬>’q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚j·TT≥≈£î á yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä´+ô|’ Á>±eT ôdÁø£≥πs≥s¡T¢ m˝≤+{Ï ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+ùdÔÁ>±e÷\ Á|ü»\T e÷<äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\Hêïs¡T. >∑‘· HÓ\ 15 qT+∫ 22 es¡≈£î »]–q bÕ]X¯ó<ä´ yês√‘·‡yê\˝À ôdÁø£≥πs≥s¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq≥T¢ Á>±e÷\ Á|ü»\T ‘Ó\T|ü&É+ »]–+~. ø±e⁄q bÕ]X¯ó<ä´|üqT\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&É eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ ñrÔs¡íXÊ‘·+ ô|+#·&ÜìøÏ Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<ë´j·TT\T düe÷y˚X¯+qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îì $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&É\Hêïs¡T.

>√es¡ΔHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûq+<äq ø±s¡´Áø£ eT+˝À ñ<√´>±\T kÕ~Û+ ∫q $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√∫+>¥ ôd+≥sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï e´øÏÔ‘·« $ø±dü ‘·s¡>∑ ‘·T\T, bÕsƒê´+X¯ $X‚¢wüD, u≤´+ø˘ ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ dü\Vü‰\T, dü÷#·q˝Ò e÷ $»j·÷ìøÏ ø±s¡D≤\T>± ì*#êeTì yês¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø√∫+>¥ ôd+≥sY Á|æì‡bÕ˝Ÿ ¬ø. s√dæ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î

‘·s¡*yÓfi¯¢qTqï Hêj·T≈£î\T

ø√*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ yÓ’ø±bÕ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢düe÷y˚X¯+˝À ãq>±q|ü˝…¢ yÓ’ø±bÕ Ç+#êØ® mÁs¡uÀ‘·T\yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À sêqTqï wüØà\bÕ<äÁ‘·≈£î Á|ü»\T dü« #·Ã+<ä+>± düTe÷s¡T 30 yêVü≤Hê\‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü»\+<äs¡÷ ‘·s¡*yÓfi¯óÔqï≥T¢ mÁs¡uÀ‘·T\ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ<ä j·÷Á‘·≈£î ãj·T\T<˚]qTqï Hêj·T≈£î\T •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, ˝≤j·T sY eTùV≤X¯«¬s&ç¶,|æ.Á|üø±XŸ¬s&ç¶ Hêj·T≈£î\T+<äs¡T ‘·s¡ *yÓfi≤¢s¡T. |ü&ç&Ü´\: eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ qT+∫ yÓ’mdt »>∑Hé ìHê<ë\‘√ wüØà\ bÕ<äj·÷ Á‘·≈£î ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡ì yÓ’ø±bÕ eT+&É\ ø£˙«qsY m+. eTùV≤X¯« s¡¬s&ç¶, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î&ÉT |æ. dü‘·´+ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À $$<Ûä Á>±e÷\ qT+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ »>∑Hé n_Ûe÷qT\T, ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˙dü y˚‘·q+ neT\T #˚j·÷*

ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô) ÄX¯es¡ÿs¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ Á|üø±s¡+ õ‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì, |æôV≤#Ydæ ôd+≥s¡¢ qT+∫ ‹s¡>±&ÜìøÏ {Ïm. &çm\T #Ó*¢+#ê\ì, Áô|’y˚≥T ÄdüT| üÁ‘·T˝À¢ ø±qTï\T nsTTq yês¡T &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôV≤˝ŸÔ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé sêh dü$T‹ sêh dü$T‹ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î H˚&ÉT ø£s¡÷ï\T &çm+.ôV≤#Yz ø±sê´\j·T+<äT õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T yÓø£+≥\ø°åà Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêïìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#·&É+ »]–+~. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À sêhÁ|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù Áù|eT bÕeì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT‘ê, •wüß dü+s¡ø£åD ø=s¡≈£î á |ü<∏äø£+ ô|{Ϻ 70 y˚\ 700 e+<ä\ eT+~øÏ ÄX¯ Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·\T¢\T >∑s¡“¤+ <ë*‡q|üŒ{ÏqT+∫ ø±qTŒes¡≈£î nH˚ø£ ôde\+~düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q yê]øÏ ø£˙dü J‘ê\T Çe«&É+ ˝Ò<äT Ç~ #ê\nHê´j·T+ nHêïs¡T. á düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î ñ<ä´eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ÄX¯ es¡ÿs¡¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù mdt. eTTHÓ|üŒ, Hêj·T≈£î\T, _. yÓ+ø£fÒXŸ, Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ‘·ìF

C≤bÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 8(düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·+¬>&É+#· Á>±eT+ q+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] düT<‘·ëø£sY ¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ‘·ìøÏ #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+˝À Ç+~s¡àÇfi¯¢˝À¢ n$˙‹ bÕ\Œ&ܶs¡ì Ç<ä›s¡T n_›<ës¡T\T Ç∫Ãq |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î Á|ü‘˚ÿø£ n~Ûø±] ‘·ìøÏ #˚dæ yê{Ï˝À m˝≤+{Ï nMì‹ bÕ\Œ&É˝Ò<äì ‘Ó*j·T&É+‘√ Çø£ MT<ä≥ @yÓTÆHê ‘·|ü⁄Œ\T »]–q#√ yê]ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ <äèdæºøÏ rdüTø=ì b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç.á #·+Á<äbÕ˝Ÿ, má düT+øϬs&ç¶, es¡ÿÇHéôdŒø£ºsY‡ >√$+<äT, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ‘·~‘·s¡ \_›<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 9, qe+ãsY 2012

ãw”sYu≤>¥ Ä+<√fi¯q H˚‘·\ô|’

|ü]düsê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê* πødüT*ï m‹Ôy˚j·÷* s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ª«sùQQNTPògRi»R½, xmsLjixqsLSÌÁ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½ƒ«sV FyÉÓÁLi¿RÁNRPF¡ª«s²R…Li ª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[ @ƒyL][gRiùLi B»R½LRi μR…XxxtsQöQû˳ت«sÌÁƒ«sV úxmsÇÁÌÁNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁzmsö, »R½ORPQß᮪s[V ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…ƒ«sV ¬sLjiøLi¿RÁVNRPV®ƒs[ÍØ ªyLji¬s NSL][ùßáVøNRPVÖÁõ ¿Á[¸R…WÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiLi FsLi\¾»½ƒy DLiμR…¬s s LSxtísQû F¢LRi xqsLRixmnsLSÌÁV, ÑÁÍýØ BLi¿yLêji ª«sVLiú¼½ ²T….$μ³R…L`iË؇ÁV ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS aSÅÁ Aμ³R…*LRiùLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s ÑÁÍýØ ¬dsLRiV, FyLjiaRPVμôR…ù NRP„sVÉÓÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sVLiú¼½ ª«sWÉýزR…V»R½W úgSª«sWÍýÜ[ xqsLixmspLñRi FyLjiaRPVμôyù¬sõ ryμ³j…Li¿Á[LiμR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…ƒ«sV ¬sLjiøLi¿Á[LiμR…VNRPV »]ÌÁV»R½ úxmsÇÁÌÁƒ«sV \¿Á»R½ƒ«sù xmsLjiè @ƒ«sLi»R½LRiLi ªyÉÓÁ¬s ª«sLiμR… aS»R½Li „s¬s¹¸…WgjiLi¿RÁVNRPV®ƒs[ÍØ ªyLji¬s xqsL zqsμôR…Li ¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. BLiμR…V\ZNP úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁ, @μ³j…NSLRiVÌÁ ˳ØgRiry*ª«sVùLi NSªyÌÁ¬s @ƒyõLRiV. ƒ«sWÉÓÁNTP ƒ«sWLRiV aS»R½Li ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V ¬sLjiøLi¿RÁVN]¬s xqsLixmspLñRi FyLjiaRPVμôyù¬sõ FyÉÓÁLi¿Á[ úgSª«sWÌÁNRPV úF¡»y=x¤¦¦¦NRP @ªyLïRiVÌÁƒ«sV LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li ƒ«sVLi²T… NRPW²y @LiμR…ÛÇÁ[}qsLiμR…VNRPV úxms¼½Fyμj…Li¿yÖÁ=Liμj…gS NRPÛÍÁNíRPLRiVNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. LSxtísQû x¤¦Ü[Li aSÆت«sW»R½VùÌÁV zms.xqsÕÁ»yBLiúμylLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W ÑÁÍýØÍÜ[ ƒ«sWÉÓÁNTP ƒ«sWLRiV aS»R½Li ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V ¬sLjiøLi¿RÁVNRPVƒ«sõ úgSª«sWÌÁV 40 Dƒyõ¸R…V¬s, μk…¬s ®ªsƒ«sVNRP úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁ NRPXztsQ FsLi\¾»½ƒy DLiμR…¬s, C LRiNRP\®ªsVƒ«s xmsoL][gRi¼½ @¬sõ úgSª«sWÍýÜ[ ryμ³j…Li¿yÌÁLiÛÉÁ[ xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, xqs*¸R…VLi xqs¥¦¦¦¸R…VNRP xqsLixmnsWÌÁV NUPÌÁNRPFyú»R½ F¡ztsQLi¿yÖÁ=Liμj… DLiÈÁVLiμR…¬s @ƒyõLRiV. xqsLixmspLñRi FyLjiaRPVμôyù¬sõ

ryμ³j…LiÀÁƒ«s B»R½LRi LSuíyûÌÁÍÜ[¬s úgSª«sWÌÁƒ«sV xqsLiμR…Lji+Li¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁNRPV, ÑÁÍýØ, ª«sVLi²R…ÌÁ ª«sVz¤¦¦¦ÎØ xqsª«sWÅÁùÌÁ xqs˳ÏÁVùÌÁƒ«sV xqís²U… ÈÁWL`iƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A®ªsV xqsWÀÁLi¿yLRiV. LSxtísQû ¿Á[®ƒs[»R½ ÇÝ×Á aSÅÁ ª«sVLiú¼½ úxmsryμ`…NRPVª«sWL`i ª«sWÉýزR…V»R½W »R½NRPV䪫s ÅÁLRiVè»][, @®μ…[ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[ xmsLji„sV»R½ ¬dsÉÓÁ „s¬s¹¸…WgRiLi»][ ªy²R…VN][gRiÌÁ ƒyßáùQ\®ªsVƒ«s ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…ƒ«sV ¬sLjiøLi¿RÁVNRPV®ƒs[ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ\|ms úxmsÇÁÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… ª«sWÉýزR…V»R½W ÑÁÍýØÍÜ[ BxmsöÉÓÁZNP[ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V gRiÌÁ úgSª«sWÌÁV, ¬sLjiøLi¿yÖÁ=ƒ«s úgSª«sWÌÁV, ¬sLjiøLiÀÁƒ«sªyÉÓÁÍÜ[ „s¬s¹¸…WgRiLiÍÜ[ Dƒ«sõ úgSª«sWÌÁV »R½μj…»R½LRi @LiaSÌÁ\|ms xqslLi[*¿Á[zqs ¬s®ªs[μj…NRP LRiWF~Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s @ƒyõLRiV. ZNP[ª«sÌÁLi ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]®²ý…[ NSNRPVLi²y FyhRiaSÌÁÌÁV, @LigRiƒ±sªy²U…ÌÁV, ¥¦¦¦xqísÎýÏÁ§ B»R½LRi úxms˳ÏÁV»R½* xqsLixqósÍýÜ[ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…ƒ«sV μR…aRPÌÁªyLkigS ¬sLjiøLi¿Á[LiμR…VNRPV úxmsßØ×ÁNRP LRiWF~Liμj…Li¿RÁ\®ƒsƒ«sμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiμR…VÍÜ[ ËØgRiLigS ¬sLRiøÍÞ Ë³ØLRi»`½ @Õ³Á¸R…Wƒ±s NTPLiμR… »]ÖÁμR…aRPÍÜ[ 60 N][ÈýÁ»][ FsLizmsNRP¿Á[zqsƒ«s 165 úgSª«sWÍýÜ[ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V ¬sLjiøLi¿RÁƒ«sª«sVƒ«sõÈýÁV A®ªsV ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. B®μ…[NSNRPVLi²y úgSª«sWÍýÜ[¬s ¿Á»R½ò „dsμ³R…VÍýÜ[ FyLRi®ªs[¸R…VNRPVLi²y ¿Á»R½ò }qsNRPLRißá ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁƒ«sV NRPW²y GLSöÈÁV ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C ÌÁORPQ ryμ³R…ƒ«s\ZNP úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV »R½ª«sV xmspLjiò xqsx¤¦¦¦NSLS¬sõ @Liμj…Li¿yÖÁ=Liμj…gS A®ªsV N][LSLRiV. FyLjiaRPVμôR…ùLiQ\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS LRiWF~Liμj…LiÀÁƒ«s |mnýsNUP=ÌÁƒ«sV C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sVLiú»R½VÌÁV A„sxtsQäLjiLi¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV x¤¦¦¦LkiaRP*L`ilLi²ïT…, NTP¿RÁ胫sõgSLji ÌÁOSQQølLi²ïT…, ÕÁORPQxms¼½ ¸R…WμR…ª±s, @NRPVÌÁ LSÛÇÁLiμR…L`i, NRPWƒ«s $\ZaPÌÁLig_²`… FyÍæܬs »R½ª«sV xqsW¿RÁƒ«sÌÁƒ«sV @LiμR…ÛÇÁ[aSLRiV. AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs Fs£qsB ÇÁgRiμk…aRP*L`ilLi²ïT… ®ªsVVLiVVƒyËØμ`…ÍÜ[¬s ËØNSLRiLi úgSª«sVLiÍÜ[ xqsLixmspLñRii FyLjiaRPVμôyù¬sõ ryμ³j…Li¿Á[LiμR…VNRPV ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV xqs˳ÏÁVùÌÁNRPV „sª«sLjiLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS LSxtísQû ry¬sÛÉÁ[xtsQƒ±s „sVxtsQƒ±s N][ALïji®ƒs[ÈÁL`i LS®ªsWøx¤¦¦¦ƒ±s, Ljir¡L`i=xmsLRi=ƒ±s xmsoÌýÁxmsö xqsLixmspLñRi FyLjiaRPVμôyù¬sNTP ¿Á[xmsÉíØÖÁ=ƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sVs xmsª«sL`iFyLiVVLiÉÞ úxmsÛÇÁLiÛÉÁ[xtsQƒ±s μy*LS „sª«sLjiLi¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPLýRiV FsLi.ÇÁgRiƒyõ´R…Li, ª«sVV»yùÌÁLSÇÁÙ, ²T…AL`iJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT…, ²T…AL`i²T…Fs zms²T… ª«sLRiúxmsryμ`…lLi²ïT…, ²y*ª«sW zms²T… @ƒ«sVLSμ³R…, ²T…zmsJ ƒy¸R…VN`P, ª«sVz¤¦¦¦ÎØ bPaRPV xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ zms²T… BLiμj…LRi, ®ªsLiNRPÈÁxms¼½ FyÍæ܃yõLRiV

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄q≈£î e´‹πsø£+>± 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À ãw”sYu≤>¥ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫qyê]ô|’ dæ◊&ç <ë«sê #Ûê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚ùd Á|üj·T‘êïìï Á|üuÛÑT‘·«+ $s¡$T+#·Tø√yê\ì, πødüT*ï m‹Ôy˚j·÷\ì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüsêe⁄ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄHê&ÉT »]–q Ä+<√fi¯q˝À ø±\TŒ\T »]–q |òüT≥q˝À Væ≤+düqT Áù|πs|æ+#ês¡+≥÷ Ç|ü&ÉT d”|”◊, d”|”m+, Ç‘·s¡ yêeT|üø£åyê<ä nÁ>∑H˚‘·\T düTs¡es¡+ düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶, _$ sê|òüTe⁄\T, >∑TeTà&ç qs¡‡j·T´, |ü⁄D´e‹ ‘·~‘·s¡T\ô|’ rÁekÕúsTT H˚sês√|üD\‘√ πødüT\T ô|≥º{≤ìï K+&ç+#ês¡T. sê»ø°j·T ñ<ä´e÷\T, Á|üC≤düeTdü´\ $÷<ä b˛sê{≤\T #˚ùd≥|ü&ÉT nD∫y˚‘· rÁe+>± ñ+fÒ ˇø√ÿkÕ] n$ Væ≤+dü≈£î <ë]rùd neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. sê´©ì Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ H˚‘·\T ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± Á|üj·T‹ï+#êsê ˝Ò<ë nH˚~ ì>∑TZ‘˚\Ã≈£î+&Ü H˚sês√|üD\‘√ #Ûê]®w”≥T¢ <ëK\T #˚j·T≥+ düVæ≤+#·sêì<äì Äj·Tq nHêïs¡T. |òüT≥q »]–q 12 @fi¯¢ ‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘·«+ @&ÉT @fi¯¢≈£î ô|’>± C…’\T•ø£å |ü&˚ kÕúsTT Äs√|üD\‘√ #Ûê]®w”{Ÿ≈£î Á|üj·T‹ï+#·≥+ #·÷düTÔ+fÒ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\T, ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄, ˇ‹Ô&ç ‘˚e≥+ e+{Ï ø±s¡Hê\‘√H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä |üì #˚düTÔqï≥Tº+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡q ñ<ä´e÷\ |ü≥¢ düsêÿs¡T á rs¡T>± e´eVü≤]+#·≥+ ‘·>∑<äHêïs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇπø Ç+{À¢ ˇπø eT+∫˙{Ï ø£HÓø£åHé qT+∫ ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚yês¡+‘ê ‘=* _\T¢‘√ düe÷q+>± y˚πs«s¡T>± _\T¢\T #Ó*¢+#ê\qï n&ɶ>√\T Á|ü‹bÕ<äqqT »\eT+&É* yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˙{Ï |ü]e÷D≤ìï ã{Ϻ _\T¢ s¡÷.200 nsTT‘˚, n<˚ ø£HÓø£åHéì q\T>∑Ts¡T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T ø±ã{Ϻ s¡÷.800 edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì <äTsêàs¡ZeTì nHêïs¡T. ø±yê\+fÒ ˙{Ï |ü]e÷D≤ìï ã{Ϻ _\T¢ #ÛêØ®\qT ô|+#·Tø√e#·Ãì, ø±˙ n<˚ ˙{Ï |ü]e÷D≤ìøÏ n<˚ ø£HÓø£åHéøÏ nø£ÿ&É e⁄+≥Tqï yês¡+<äs¡÷ _\T¢\T ø£{≤º\+≥÷ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ $~Û+#·{≤ìï e÷Á‘·+ m{Ϻ |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ ‹|æŒø={≤º\Hêïs¡T.

∫s¡+J$øÏ, düπs«≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«&É+ Vü≤s¡¸D°j·T+ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ ø±s=Œπs≥sY X¯+≈£îkÕú|üq u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ür ì‘·´ ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdÔ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\eTì sêÁwüº ∫s¡+J$ ùdyê dü$Tr n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄* sêp >ö&é nHêïs¡T. πø+Á<ä |üsê´≥ø£XÊK eT+Á‹>±(dü«‘·+‘·´ ôVA<ë˝À) &Üø£ºsY ∫s¡+J$ ìj·T$T+∫q dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]‘√ @sêŒ≥T #˚dæq z ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄* sêp >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚dæ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À z kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô>± Á|üC≤ ùde #˚dü÷Ô n+#·\+#·\T>± sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ç>± m<äT–, Ç|ü⁄Œ&ÉT πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ì ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ ∫s¡+J$πø kÕ<Ûä´|ü&ç+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+|òtT Ç‘·s¡ bÕغ H˚‘·\T Ç∫Ãq á u≤<Ûä´‘·\‘√ ∫s¡+J$ eT]+‘· Á|üC≤ ùdeqT #˚dü÷Ô πø+Á<äsêÁwüº sê»ø°j·÷\˝À ≈£L&Ü ∫s¡+J$ HÓ+ãsY eHé sê»ø°j·T H˚‘·>± kÕΔq+ dü+bÕ~Û+#·>∑\s¡ì nHêïs¡T.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô) : &ç$»Hé Á|ü»\≈£î nìï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT @sêŒ≥T #˚dæ Ä<äs¡Ù e+‘·+>± r]à ~<äT› ‘êqì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY >={ϺeTTø£ÿ\ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì >±j·TÁ‹q>∑sY˝À düTe÷s¡T 5\ø£å\ e´j·T+‘√ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+>∑fi¯sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì Á|ür düeTdü´ô|’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚dæ yê{Ïì s¡÷|ü⁄ e÷|ü⁄‘êqì, Á|ü»\≈£î mfi¯¢ y˚fi¯˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\T ãT∫ìs&ç¶, Á|ükÕ<ésêe⁄, Ädæ|òt, Hê>±s¡T®q, bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, ô|’Væ≤˝≤«Hé q]‡+Vü‰, ‹s¡T|ü‹ j·÷<äyé ‘·~Û‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>± kÕΔì≈£î\T n<Ûäø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£¬s+≥T ø√‘·\T ` _\T¢\ yÓ÷‘·\T {°&û|” u≤˝≤>∑sY n<Ûä´ø£å&ÉT n+ã{Ï düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY >∑T|üÔ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À kÕe÷q´ Á|ü»\ JeD+ ø=q kÕ>∑&É+ ø£wüº‘·s¡yÓTÆ b˛sTT+<äì {Ï&ç|æ u≤˝≤q>∑sY n<Ûä´≈£åî&ÉT n+ã{Ï düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY >∑T|üÔ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq z ø±s¡´Áø£eT+˝À düT˙˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ne\+_ÛdüTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ Á|ü»\T $düT>∑T #Ó+<äT‘·THêïs¡ì, eTTK´+>± ø£¬s+≥T ø√‘·\ e\¢ dü«j·T+ ñbÕ~ì q$Tà Jeq+ bı+<äT‘·Tqï yê] J$‘ê\ ã‘·T≈£î uÛ≤s¡+ nsTT+<äì, Á|üdüTÔ‘· s√E˝À¢ ø£¬s+≥T ø√‘·\qT ø=+‘· ‘·–Z+∫Hê _\T¢\ yÓ÷‘·‘√ q&ç¶ $s¡TdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. s√E s√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´edüsê\ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eTÚ‘·Tqï Á|ü»\≈£î, ø£¬s+≥T _\T¢\ ô|+|ü⁄‘√ ∫qï ∫qï |ü]ÁX¯eT\‘√ Jeq+ bı+<äT‘·Tqï yê]øÏ eT]+‘· uÛ≤s¡eTsTT+<äHêïs¡T. ô|+∫q ø£¬s+≥T düsY #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì nHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 09-11-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you