Page 1

����������� � ����� � Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger---

ISSN: 1604-5432

nr. 8 | SurveyXpert | marts 2006

Uddannelsesinstitutioner opruster på vidensfronten Læs side 4-5

Læs også om: AA – Anonyme Adspurgte

side 3

Når råstoffet er viden

side 4

Kun et link fra medlemmerne

side 6

To tips om tricks

side 7

Viden om varedeklarationen på et datamateriale

side 8


Kære læser Læserundersøgelse af SurveyXpert Som nævnt i det seneste nummer har vi i be-

Velkommen i det ottende nummer af SurveyXpert – magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger.

gyndelsen af 2006 foretaget en undersøgelse blandt læserne af SurveyXpert, og resultatet er opløftende. 97 procent er ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med magasinet. Foruden

Marts er som bekendt den første officielle forårsmåned, selvom de vrimlende snefnug uden for mit kontor ikke ligefrem bekræfter det. Men dagene er blevet lysere, og solen under os stadig flere daglige

generel tilfredshed og specifik tilfredshed med konkrete elementer som sprog, layout, udgivelsesfrekvens og billeder afdækkede

minutters energistråling. Mit humør skiftede også fra let overskyet til strålende, da jeg en morgen mødte på arbejde for at konstatere, at mine kolleger i udviklingsafdelingen var lykkedes med et lille teknisk

undersøgelsen læsernes prioritering af for-

kvantespring i SurveyXact: Det er nu muligt at oprette mange svarka-

skellige artikeltyper. Og vi har tænkt os at

tegorier på én gang ved at indsætte tabeller eller lister fra Microsoft

bruge læsernes prioriteringer konstruktivt i

Word eller Excel til smartdesigneren – med copy-paste.

dette og kommende numre. For eksempel

Hermed er det blevet meget hurtigere at oprette spørgeskemaer,

svarede 51,7 procent, at de ønsker flere

som allerede findes i Word eller Excel, og funktionen er første skridt i

artikler om tips og tricks til SurveyXact.

udviklingen hen imod at realisere vores mål om fuld integration med

Det har vi taget konsekvensen af og reser-

disse programmer. Og med fuld integration mener jeg, at det bliver

veret side 7 til tips og tricks i fremtiden.

muligt at kopiere et helt spørgeskema – med spørgsmål og alle svar-

Hvis du har opdaget en smart funktion,

kategorier – fra andre programmer direkte ind i SurveyXact. Det vil

som du vil tippe andre brugere om her i

lette arbejdet for den store gruppe af brugere, der foretrækker at

SurveyXpert, er du meget velkommen til

udarbejde spørgeskemaer i et Office-program – for eksempel for at

at sende en e-mail til:

kunne rundsende det til kommentering hos kolleger før selve udsen-

Flemming.Cramer@r-m.com.

delsen. Før jeg slipper pennen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at slå et slag for vores gratis-kurser. Siden oktober 2005 har vi afholdt tre gratis-kurser; ”Introduktion til SurveyXact”, ”Det gode spørgeskema” og ”Spørgeskemametode” – se dato og beskrivelse på SurveyXact.dk. Fælles for alle tre kurser er, at der har været stor tilslutning, og at vi har fået positive tilbagemeldinger. Disse kurser er gode eksempler på vores ambition om at gøre SurveyXact til mere end et system; at skabe et frugtbart samarbejde med vores kunder og brugere. Vi ønsker nemlig at påtage os en stor del af ansvaret for at klæde vores brugere på til at blive gode spørgsmålstillere og analytikere – og dermed få det bedst mulige udbytte af Danmarks mest udbredte spørgeskemasystem. God læselyst! Flemming Lübker Cramer Chefkonsulent i SurveyXact

SurveyXpert – magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger Nr. 8 – marts 2006

Tekst & layout Protekst - www.protekst.dk Idworks - www.idworks.dk

Udgiver SurveyXact Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 8200 Århus N

Fotos Claus Olesen (forsidefoto) Gregers Overvad

Redaktion Flemming Lübker Cramer (ansv.) Uffe Lyngaae, Laura Sejr Nielsen og Kathrine Vester Kibsgaard

2 �����������

Oplag SurveyXpert udkommer fire gange årligt i 2.000 eksemplarer

Forbehold Citater fra SurveyXpert skal have tydelig kildeangivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra SurveyXact/Rambøll Management. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i SurveyXpert, er du velkommen til at kontakte Flemming Lübker Cramer på 70 26 78 22 eller Flemming.Cramer@r-m.com.


AA – Anonyme Adspurgte METODE: Nogle undersøgelser kræver, at respondenterne er anonyme, mens andre ikke gør det. I denne udgaves metodeartikel sætter vi fokus på anonymitet. Stig Porskjær, der er manager i Rambøll Survey, giver her en række konkrete anbefalinger, som han godt tør lægge navn til. Når Rambøll Survey i egenskab af fast analyseinstitut for

på hvilke præmisser hun medvirker, siger Stig Porskjær og til-

Jyllands-Posten foretager opinionsundersøgelser blandt et

føjer, at anonymitet medfører en række praktiske og metodi-

repræsentativt udsnit af danskerne, garanteres respondenter-

ske problemstillinger:

ne altid anonymitet – både i forhold til Rambøll Management

– Hvis der skal være 100 procent anonymitet i en undersø-

og omverden. Hvis det ikke var tilfældet, og Jyllands-Posten

gelse, kræver det, at man udsender et brev eller en e-mail til

rent faktisk offentliggjorde, hvem der svarede hvad, ville svar-

respondenterne med et generelt link, der er fælles for alle.

procenterne givetvis være lavere, ligesom svarene også ville

Det betyder, at man ikke ved, hvem der svarer hvad, eller

være mindre pålidelige. Men det er ikke det samme, som at

hvem der svarer i det hele taget, og om nogen svarer flere

anonymitet er et kardinalpunkt i virksomhedsundersøgelser.

gange. Men det er man nødt til at leve med, hvis man ønsker fuld anonymitet.

Kundeundersøgelser og kantinemad – Det er langt fra altid, at anonymitet er ønskeligt eller relevant i virksomheders egne undersøgelser. I for eksempel kundetilfredshedsundersøgelser ønsker man ofte, at responden-

skal ikke garantere anonymitet “Man for enhver pris. Respondenten har jo altid mulighed for at svare ”ved ikke” eller undlade at deltage i undersøgelsen

terne ikke er anonyme, eftersom undersøgervirksomheden typisk gerne vil kunne følge op på de eventuelle kritikpunkter, en sådan undersøgelse afdækker. Det samme gælder en række interne undersøgelser, hvor fraværet af anonymitet ikke

Flere niveauer af anonymitet

påvirker svarprocent eller svar-oprigtighed. For eksempel ville

– Man kan operere med flere niveauer af anonymitet. Man

de færreste formentlig have problemer med at medvirke i en

kan vælge et niveau, hvor man bibeholder koblingen mellem

ikke-anonym undersøgelse af virksomhedens kantinemad, si-

respondent og besvarelse, men renser data for personlige

ger Stig Porskjær, manager i Rambøll Survey.

oplysninger om respondenterne. Alternativt kan man vælge,

Når anonymitet er relevant

at de medarbejdere, som afvikler undersøgelsen, undlader at give ledelsen eller andre adgang til data, men blot præsen-

Til gengæld er der en række interne undersøgelser, hvor Stig

terer en rapport uden identificerbare personoplysninger.

Porskjær anbefaler, at medarbejderne sikres anonymitet – i

Denne metode giver en række praktiske fordele, men betyder

hvert fald over for ledelsen.

jo, at respondenten ikke garanteres 100 procent anonymitet.

– Når en intern undersøgelse skal afdække for eksempel psy-

Et tredje niveau, som vælges af mange, der lægger stor vægt

kisk arbejdsklima eller medarbejderes vurdering af kolleger og

på anonymitet, er outsourcing af hele eller dele af undersø-

chefer, så er anonymitet en forudsætning for et brugbart resul-

gelsen. En ekstern part kan garantere respondenterne fuld

tat. Her er det vigtigt, at undersøger er ærlig og giver fyldest-

anonymitet – såvel i forhold til ledelse som kolleger, siger

gørende information, så respondenten ikke kommer i tvivl om,

Stig Porskjær

Ekspertens tips om anonyme undersøgelser

Vær ærlig og giv respondenterne ordentlig information om undersøgelsens præmisser og om måden, resultaterne skal anvendes. Afgræns brugerområdet i SurveyXact, så andre brugere ikke kan få adgang til personlige oplysninger om respondenterne. Rapporter ikke fra grupper på mindre end fem personer. Brug mindre fintmaskede baggrundsspørgsmål, således at respondenter ikke kan identificeres. Fjern koblingen i data mellem respondent og besvarelse, når undersøgelsen er afsluttet, hvis du har lovet respondenterne anonymitet, men kender deres identitet. Overvej outsourcing – af hele eller dele – af undersøgelsen, hvis fuld anonymitet er essentiel. Kilde: Stig Porskjær, manager i Rambøll Survey

����������� 3 �


Når råstoffet er viden Tendensen er klar: På danske uddannelsesinstitutioner indsamler man viden som aldrig før. Elektroniske spørgeskemaer er det multianvendelige værktøj, der gør dataindsamling og –behandling til en overkommelig affære. Mulighederne er næsten ubegrænsede.

Engang blev uddannelsesinstitutioner betragtet som uudtøm-

søgelsen i opgavesammenhæng, ja, så har de ikke spildt et

melige tanke, hvorfra den flittige studerende kunne øse viden

halvt år på at sende og modtage spørgeskemaer, taste resulta-

og dermed slukke sin lærdomstørst. I dag går vidensindsam-

ter ind og analysere, siger Anders Holm.

lingen også den anden vej: Videregående uddannelser har travlt med at suge viden til sig fra de studerende. I en virkelighed, hvor uddannelserne i stigende grad fungerer på markeds-

Peder Johannesen, CVU MidtVest

vilkår, er det værd at vide, hvad ”kunderne” mener om uddannelsen. Gennem undervisningsevaluering samt kandidat- og aftagerundersøgelser kan uddannelsesinstitutionerne foretage kvalificeret ”produktudvikling”. Samtidig begynder forskere

>>

og studerende at få øjnene op for de potentialer, der ligger i

CVU MidtVest – en uvildig partner i regionen

brugen af de elektroniske spørgeskemasystemer i undervis-

Center for Videregående Uddannelser MidtVest er en sammen-

nings- og forskningsøjemed.

slutning af mellemlange uddannelser i Midt- og Vestjylland. Peder Johannesen er uddannelsesleder ved Skive Seminarium og samtidig centerleder i Udviklings- og Forskningsafdelingen Anders Holm, Københavns Universitet

ved CVU. Under sidstnævnte kasket varetager han evalueringsopgaver for CVU – og for øvrige instanser i regionen. Han giver et par eksempler på, hvad de bruger SurveyXact til: – I forhold til uddannelserne bruger vi SurveyXact som led i

>>

den løbende kvalitetssikring. Systemet hjælper os til at hånd-

Kunsten at spørge på Sociologi

tere den kvantitative del af det omfattende evalueringsarbejde.

Anders Holm er lektor på Sociologi på Københavns Universi-

Hver gang de studerende har været i praktik, laver vi en så-

tet, hvor han underviser i statistik. I sommeren 2005 tog han

kaldt programteori-evaluering. Undersøgelsen afdækker i hvor

initiativ til, at instituttet fik licens til SurveyXact:

høj grad vores fine tanker fra studieordningerne er implemen-

– Dybest set er det sociologer, der har opfundet spørge-

teret i praksis. De steder, hvor de rent faktisk er implemente-

skemaet, og derfor synes jeg, det er helt oplagt at tilbyde de

ret, går vi skridtet videre med en kvalitativ afdækning og ser,

studerende adgang til den nye generation af spørgeskemaet,

om teorien også i praksis har den ønskede effekt.

siger Anders Holm og fortsætter: – Mange af vores kandidater bliver ansat i stillinger, hvor

Tilbyder assistance

statistik og analyse fylder deres hverdag. Derfor gør vi også

– Udviklings- og Forskningsafdelingen har i stigende grad en

meget ud af at undervise i de discipliner. Og vi forholder os i

ekstern profil, hvor vi hjælper kommuner og andre enheder

det hele taget reflekteret til det at lave undersøgelser. Med

med at lave uvildige undersøgelser. Og her er SurveyXact en

SurveyXact har de studerende fået et redskab til nemt at af-

vigtig forudsætning. Den største undersøgelse, vi indtil nu

prøve spørgeteknik og andre aspekter af det at undersøge

har lavet, var for Herning Kommune. De bad os evaluere den

et emne. De foretager nemt undersøgelser og sammenligner

kontraktstyring, som de for to år siden indgik med samtlige

resultater. Og hvis det viser sig, at de ikke kan bruge under-

daginstitutioner i kommunen, fortæller Peder Johannesen.

4 �����������


Fotograf: Claus Olesen

Hvor udbredt er brugen af elektroniske undersøgelser på Peter Lauritsen, Aarhus Universitet

landets uddannelsesinstitutioner? Den er meget udbredt. De er simple at bruge, superbillige og ukomplicerede. Derfor laver vi mindst ti gange så mange evalueringer og undersøgelser nu som før i tiden.

>>

Ned fra elfenbenstårnet på Informationsvidenskab På Institut for Medie- og Informationsvidenskab ved Aarhus

Hvorfor skal uddannelserne lave undervisningsevaluering?

Universitet er SurveyXact indkøbt og klar til brug. Peter Laurit-

Det skal de for at blive klogere på, hvordan man skal under-

sen, der varetager evalueringer på instituttet, ser frem til at

vise næste gang. Hvor fungerer det godt? Og hvor hopper

benytte det:

kæden af? Og så har alle uddannelser pligt til at evaluere.

– Universiteterne undergår store forandringer i disse år. Der

Det har ministeriet bestemt, men der står ikke noget om,

bliver stadig mere fokus på de studerende som kunder, og som

hvordan man skal evaluere. I princippet kan den bare bestå

enhver anden virksomhed skal universiteterne være omstillings-

i, at underviseren tager basser med, og at holdet så snakker

parate. Den tid er forbi, hvor de lærde kunne sidde højt hævet

lidt løst om forløbet.

i elfenbenstårnet uden at forholde sig til, om lærdommen kunne bruges ude i virkeligheden, siger Peter Lauritsen, og fortsætter: – Med SurveyXact kan vi på en nem måde finde ud af, hvad

Ser du nogen ulemper i den stigende brug af de elektroniske spørgeskemaer? Risikoen er jo, at respondenterne når en træthedstærskel.

der rører sig blandt de studerende her og nu. Vi kan handle

Hvis man hele tiden bliver bedt om at svare på alt muligt,

effektivt på et kvalificeret grundlag. Vi vil også bruge det over

kommer der et punkt, hvor man simpelthen ikke gider del-

for de virksomheder, der har de studerende i praktik. Ved at

tage – eller hvor deltagelsen er halvhjertet. Vi har nogle gan-

spørge dem, hvad vores studerende mangler at kunne, kan vi

ge undersøgt, hvor lang tid respondenterne er logget på,

målrette uddannelsen bedre til de reelle krav, de nyudklæk-

og det er chokerende at se, hvor få sekunder nogle bruger

kede kandidater møder, siger Peter Lauritsen.

på spørgsmålene. Men vi kan efter min mening dæmme op for tendensen ved at være dygtige til at indvie respondenterne i resultaterne. Man skal vide, at det ikke er omsonst,

Jakob Lange, Københavns Universitet

det man laver.

>>

Eksperten: Værdifuldt værktøj med faldgruber Jakob Lange er studiechef ved Københavns Universitet og er samtidig Danmarks mest kendte ekspert på uddannelsesområdet. Vi har bedt ham forholde sig til brugen af elektroniske spørgeskemaer på uddannelsesinstitutioner.

����������� 5 �


Kun et link fra medlemmerne Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF) bruger SurveyXact til at undersøge, hvad medlemmerne ønsker og forventer af nye tiltag. På den måde indsamler DILF blandt andet viden om medlemmernes ønsker til konferencer, kurser og temadage.

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF) er med sine knap

det tager også kun ganske kort tid at svare, og det er utrolig

3.000 medlemmer Danmarks største forening for indkøbere

nemt. Man får en mail med et link, og så kører det af sig selv,

og logistikere. Formålet med foreningen er at opretholde et

siger Jesper Christiansen.

fagligt netværk blandt kolleger, som arbejder inden for netop

– Et af DILFs væsentligste formål med at bruge SurveyXact

dette område. På den måde vil DILF gerne være med til at

er at lave lønstatistik. Hvert år udsender DILF spørgeskemaer,

højne standarden inden for indkøb og logistik i den private og

så medlemmerne kan få overblik over, hvordan lønsituationen

offentlige sektor i Danmark.

ser ud på landsbasis. Også her er deltagelsen meget høj og

– Vi er til for medlemmerne, og det er enormt vigtigt, at vi

konstruktiv. Og det er godt, for det her er rigtig vigtige oplys-

holder os i kontakt med dem. Det gør vi både gennem ny-

ninger. Både for foreningen som sådan og for det enkelte

hedsbreve, fagblade, netværksmøder, temadage, kurser, kon-

medlem, fastslår Jesper Christiansen.

ferencer og meget mere. Men det er også vigtigt for os, at de tilbud vi kommer med, stemmer overens med medlemmernes

Ambitiøst projekt

ønsker. Hvad vil de gerne lære noget om? Hvor halter faglig-

– Det er krævende, når en mindre organisation, som os, vil

heden? Og så videre, fortæller Jesper Christiansen, som er

have sådan et system op at køre. Selvom det er et meget

medlemsansvarlig hos DILF.

pædagogisk system, tager det alligevel lidt tid at komme i

Blandt andet på denne baggrund besluttede DILF at investere i et surveysystem. Efter et par år med en teknisk besvær-

gang, fortæller Jesper Christiansen. – Men det betyder så også, at vi nu kan samarbejde med

ligt og ufleksibel løsning skiftede DILF system og indgik en

andre større faglige foretagender som for eksempel handels-

aftale med Rambøll Management om en licens til SurveyXact.

højskolen, konsulentvirksomheder med mere. Den første survey, vi nogensinde lavede, handlede om brugen af internettet,

Vil gerne være med

når man skulle købe ind til sin virksomhed. Det var et samar-

Cirka halvdelen af DILFs medlemmer svarer hver gang på

bejde med PriceWaterhouseCoopers, der havde en ekspertvi-

spørgeskemaerne, om hvilke ønsker de har til emner på kur-

den, som vi skulle bruge. Og så var det os, der gjorde alt fod-

ser, i fagblade med mere. Det er en rigtig tilfredsstillende

arbejdet ved hjælp af SurveyXact. Det blev et rigtig spænd-

svarprocent, mener den medlemsansvarlige:

ende projekt, fordi vi let kunne udveksle oplysninger over

– Medlemmerne er altid hurtige til at svare. De ved godt, at det i det store hele kommer dem selv til gode, tror jeg. Men

nettet, og fordi vi har fået nogle værdifulde erfaringer, siger Jesper Christiansen

Fakta om DILF

DILF har 2.900 medlemmer, som alle arbejder inden for logistik og indkøb. Cirka halvdelen af medlemmerne besvarer skemaerne. DILF udsender hvert år minimum to store undersøgelser: en om lønstatistik og en om medlemmernes ønsker til emner på konferencer, i fagblade, kurser med mere. DILF har benyttet SurveyXact i cirka tre år.

Jesper Christiansen, medlemsansvarlig hos Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF)

6 �����������


To tips om tricks Her på denne plads bringer vi fremover små tips til bedre brug af SurveyXact. Denne gang kan du lære to ting: at fjerne respondenternes mulighed for at korrigere svar samt at konvertere ikke-latinske sprog.

Slå ”gå-tilbage-og-ret” fra

3 Marker den pågældende side, og lav følgende aktiverings-

Denne funktion gør det muligt at afskære respondenten fra at

regel (vælg ”A”), som knytter sig til siden: [s_2] is null (er-

gå tilbage og korrigere svar længere tilbage i spørgeskemaet.

stat s_2 med det relevante spørgsmål).

Det kan for eksempel være relevant, hvis man ønsker umiddelbare, ikke-efterrationaliserede, svar fra respondenten. Eller

SurveyXact deaktiverer nu siden. når spørgsmålet er udfyldt.

hvis man vil undgå, at respondenten retter i sine svar, fordi

Det vil sige, at hvis respondenten forsøger at gå tilbage fra et

han bliver klogere undervejs – for eksempel i forbindelse

spørgsmål på en af de efterfølgende sider, vil han blive videre-

med quizzer og konkurrencer.

ført til den første aktive side. Hvis alle sider har samme aktiveringsregel, bliver man ført tilbage til forsiden. NB: Husk at fjerne

Sådan gør du: Det handler om at auto-deaktivere sider, der er

alle disse deaktiveringer, når dataindsamlingen afsluttes, før

udfyldt. Derfor er det vigtigt, at siderne ikke kun indeholder

analysen påbegyndes. Ellers kommer der fejl i analysen.

kvalitative (åbne) svarmuligheder, samt at man – for de lukkede spørgsmål – har aktiveret indstillingen, der gør, at alle

Konvertering af ikke-latinske tegn

spørgsmål skal udfyldes. Dette tip kan udføres fra den avance-

Det er muligt at benytte ikke-latinske tegn, herunder eksem-

rede designer (ikke smartdesigneren) på følgende måde:

pelvis japanske og kinesiske, i spørgeskemaer, som udeluk-

1 Sørg for, at alle spørgsmål (kun lukkede) på den pågælden-

kende har lukkede spørgsmål. Det kan for eksempel være re-

de side er markeret ”skal udfyldes”. Hvis der er mere end

levant i internationale undersøgelser med flere sprogvarianter

et spørgsmål på siden, og ”skal udfyldes” ikke er slået til,

og forskellige alfabeter. SurveyXact kan ikke gemme ikke-la-

kan de nemlig ikke udfyldes efterfølgende, hvis sidens sid-

tinske tegn (hvis respondenten f.eks. skriver ikke-latinske tegn

ste spørgsmål er udfyldt.

som svar på et åbent spørgsmål), så derfor er åbne spørgsmål

2 Noter dig variabelnavnet på det sidste spørgsmål på siden – f.eks. spørgsmål s_2.

ikke en mulighed, hvis man ønsker at indsamle viden fra respondenter i lande, der ikke bruger latinske tegn. Sådan gør du: Konverteringsværktøjet kan bruges via den avancerede designer (ikke smartdesigneren) fra følgende webadresse, der også indeholder en konkret vejledning i at benytte dette tip: http://help.surveyxact.dk/htmlencoder/

Ved at auto-deaktivere sider, der er udfyldt, kan man undgå at respondenten korrigerer i svar længere tilbage i spørgeskemaet.

����������� 7 �


����������� � ����� �

Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger---

Viden om varedeklarationen på et datamateriale 15. februar 2006 afholdt SurveyXact det gratis spørgeskema-metodekursus ”Det gode datamateriale” for 15 kursister i Rambøll Managements lokaler i København. Kurset gav blandt andet svar på spørgsmålene ”Hvad bør indgå i ”varedeklarationen” på et indsamlet datamateriale?” og ”Hvilke forhold har betydning for kvaliteten af et datamateriale?”. Kurset behandlede desuden forskellige typer af svarprocenter, frafaldsanalyse, repræsentativitetstest, vurdering af konsekvenser ved manglende repræsentativitet og mulighederne for at korrigere skævheder. Vi har spurgt tre af kursisterne om, hvad de synes om kurset. Navn: Lena Jensen Organisation: Center For Ledelse

Navn: Merethe Kring Organisation: Analyse Danmark Stilling:

Navn: Solveig Treffers Organisation: Gigtforeningen Stilling: Gruppeleder

Analysekonsulent

i Medlemsservice

Hvor længe har du været bruger af

Hvor længe har du været bruger af

Hvor længe har du været bruger af

SurveyXact?

SurveyXact?

SurveyXact?

Seks måneder.

Syv måneder.

Jeg er ny bruger, men jeg har kendt

Hvad bruger du SurveyXact til?

Hvad bruger du SurveyXact til?

Vi måler temperaturen i danske virksom-

Vi har et fast panel bestående af 40.000

Hvad bruger du SurveyXact til?

heder. For eksempel foretager vi en ræk-

danskere, hvorfra vi blandt andet laver

Store og små medlemsundersøgelser

ke globaliseringsundersøgelser og mar-

imagemåling, meningsmålinger og site-

samt arbejdspladsundersøgelser og for-

kedsundersøgelser.

evaluation på websider.

skellige tværfaglige undersøgelser.

Hvorfor valgte du at deltage på kurset?

Hvorfor valgte du at deltage på kurset?

Hvorfor valgte du at deltage på kurset?

Jeg ville gerne have uddybet de spørge-

Jeg ville gerne opnå bedre resultater af

Jeg er ny bruger og vil gerne – på den

tekniske fagtermer og få ideer til, hvor-

mine undersøgelser og blive stærkere på

mest effektive måde – finde ud af, hvordan

dan jeg kan forhøje vores svarprocenter.

blandt andet frafaldsanalyser.

vi kan give vores medlemmer en endnu

Stilling: Rådgiver

Desuden er jeg kommet for at udveksle erfaringer med andre brugere og dermed få ny inspiration.

Hvad har du fået ud af det? Jeg har for eksempel fundet ud af, hvad der skal til for at få så mange personer

Hvad har du fået ud af det?

som muligt til at deltage. Jeg har også

Mine forventninger er klart opfyldt. Jeg

fundet ud af at lave en effektiv test for

er blevet mere opmærksom på aspekter

repræsentativitet.

til systemet i to måneder.

bedre service ved at indsamle viden om deres ønsker og behov. For eksempel har vi fundet ud af, at vores medlemmer er blevet yngre, og blandt andet derfor tror jeg, at vi kan bruge SurveyXact meget effektivt til at indsamle viden om deres behov.

omkring gennemførelse af undersøgelser,

Hvad har du fået ud af det?

ikke mindst analysedelen. Desuden har

Jeg har blandt andet fundet ud af, hvor-

jeg fået skærpet min opmærksomhed

dan jeg bliver bedre til at stille de rigtige

over for validitet og repræsentativitet.

spørgsmål. Desuden har jeg fået inspiration og ideer til at videreudvikle vores undersøgelser.

Nye SurveyXact brugere:

Du kan læse mere om SurveyXact og om de virksomheder, der bruger systemet, ved at besøge:

www.surveyxact.com SurveyXact salgs- og supporthotline: 70 26 78 22

Local Consulting Lolland-Falsters Folketidende Nomeco Ny Varde Kommune Pilgrim Radiometer Socialdemokraternes Partikontor Søfartens Ledere Dansk Navigatørforening Sønderjyllands Erhvervscenter TDC Totalløsninger Williams Reklamebureau as

SurveyXpert_08  

surveyxact, surveyxpert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you