Page 1

Beleidsplan studievereniging SUPport 37e bestuur 2013-2014

Studievereniging voor Building Technology Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde


Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 2 van 32


Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................. 3 1. Inleiding ........................................................................................................... 5 2. Definitie ............................................................................................................ 7 3. Speerpunten ...................................................................................................... 9 3.1 Ledenbinding en betrokkenheid ........................................................................... 9 3.2 Onderwijs ......................................................................................................... 9 3.3 Toekomst SUPport............................................................................................ 10 4. Beleid ............................................................................................................. 11 4.1 Dagelijks bestuur ............................................................................................. 11 4.1.1 Voorzitter / Commissaris Onderwijs.................................................................... 11 4.1.2 Secretaris / Vicevoorzitter .................................................................................. 12 4.1.3 Penningmeester ............................................................................................... 12 4.2 Commissie Public Relations ............................................................................... 13 4.3 Commissie Activiteiten ...................................................................................... 13 4.4 Commissie Redactie ......................................................................................... 14 4.4.1 SUPporter ....................................................................................................... 14 4.4.2 Huisstijl ........................................................................................................... 15 4.5 Commissie Studiereis........................................................................................ 16 5. Ondertekening door het 36e bestuur van SUPport ................................................ 16 6. Bijlage ............................................................................................................ 18

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 3 van 32


1.

Inleiding

Met trots kunnen wij, het 37e bestuur van studievereniging SUPport, het beleidsplan presenteren van het studiejaar 2013-2014. Met dit beleidsplan wil het bestuur inzicht verschaffen over de weg die SUPport het komende jaar zal inslaan. Nadat er vorig jaar al grote veranderingen zijn doorgevoerd op het gebied van onderwijs, namelijk het samenvoegen van Uitvoeringstechniek en Productontwikkeling tot de Mastertrack Building Technology, kwam er 21 maart jongstleden het verontrustende bericht dat het faculteitsbestuur het voornemen had om de gehele Mastertrack Building Technology op te heffen. Het vorige jaar heeft SUPport alles op alles gezet om dit voornemen van tafel te vegen. Helaas is dit niet gelukt en bleek het voorgenomen besluit al redelijk definitief. SUPport is het daar natuurlijk niet mee eens en zal daarom onderwijs weer hoog op de agenda zetten om de kwalitatieve aspecten van de Mastertrack Building Technology te behouden. Het feit dat de Mastertrack Building Technology, welke SUPport vertegenwoordigd, wordt opgeheven zal ook gevolgen hebben voor de vereniging. Het 37e bestuur zal gaan analyseren wat deze gevolgen zijn en zal zich gaan toespitsen op het onderzoeken naar wat er met de definitie van de vereniging eventueel moet gebeuren. Omdat er nog altijd 2,5 jaar studenten Building Technology afstuderen, is het niet aan het 37e bestuur een eventuele wijziging door te voeren. Wel zal het 37e bestuur duidelijk richting geven aan het 38e bestuur, zodat zij doorvoering van een eventuele wijziging kan realiseren. Het interessante pallet aan activiteiten dat SUPport organiseert wordt zowel door doelgroep leden als studenten buiten de doelgroep altijd gewaardeerd. Het is taak van het 37e bestuur van SUPport om de laatste doelgroepleden dichtbij de vereniging te houden, om zo de brug te kunnen zijn tussen student en het bedrijfsleven. Daarnaast is het interessant om leden te werven buiten de doelgroep om te kunnen analyseren voor welke studenten de vereniging het interessantst is. Allereerst zal kort worden besproken wat studievereniging SUPport inhoudt en waar de vereniging voor staat. Het beleid is gebaseerd op een drietal speerpunten. Deze zullen in het vervolg van dit beleidsplan verder worden uitgewerkt. Vervolgens zal uiteengezet worden wat dit betekent voor de verschillende bestuursfuncties en commissies binnen de vereniging. Het beleidsplan zal gebruikt worden in het belang van de studievereniging en als basis om er een succesvol jaar van te maken. Wij wensen u dan ook veel leesplezier en voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij het 37e bestuur.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 5 van 32


2.

Definitie

Studievereniging SUPport heeft ten doel het behartigen van de belangen op het gebied van Building Technology van de studenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. SUPport is verbonden aan de leerstoelgroep Building Technology (BT) van de unit Architectural Urban Design & Engineering (AUDE). Deze unit is onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De sectievereniging is op 25 maart 1977 opgericht, eerst als zelfstandige studievereniging en later als ondervereniging van studievereniging CHEOPS. CHEOPS is de overkoepelende studievereniging voor de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2005 is SUPport weer een zelfstandige, formele vereniging geworden met eigen statuten. In deze statuten is opgenomen dat CHEOPS de hoofdvereniging is en SUPport een zelfstandige sectievereniging. Het Huishoudelijk Reglement bevat de aanvullende bepalingen bij de statuten. De studievereniging is in het leven geroepen om het gezichtsveld van de studenten te verruimen en een brug te slaan tussen het universitair onderwijs en de dagelijkse bouwpraktijk. Hiertoe worden elk semester excursies naar bouwplaatsen, bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen en borrels georganiseerd en wordt er drie keer per jaar het magazine SUPporter uitgebracht. EĂŠn keer per jaar staat er een studiereis op het programma. Naast deze activiteiten fungeert SUPport als intermediair tussen universiteit, studenten, docenten en het bedrijfsleven.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 7 van 32


3.

Speerpunten

Het 37e bestuur van studievereniging SUPport gaat zich in het academisch jaar 2013-2014 in het bijzonder richten op de volgende drie thema’s: • Ledenbinding en betrokkenheid • Onderwijs • Toekomst SUPport

3.1

Ledenbinding en betrokkenheid

Doordat er vanuit de faculteit op den duur wijzigingen in het onderwijsprogramma doorgevoerd zullen worden, zal er ook een deel van de doelgroep van SUPport verdwijnen. Deze doelgroep bestaat namelijk uit studenten ‘Building Technology’ en bachelorstudenten. Aangezien er nog maar 2,5 jaar studenten Building Technology afstuderen, is het belangrijk om deze mensen dichtbij de studievereniging te houden en aan te sturen om (actief) lid te blijven. SUPport kan voor deze studenten invloed hebben in het vinden van contact met het bedrijfsleven, zodat zowel de laatste ‘oude stempel’ BT studenten als de bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Op advies van het 35e bestuur is er vorig jaar gezocht naar andere manieren om potentiële leden te werven. Dit heeft het 36e bestuur gedaan door naast flyers en posters, ook gebruik te maken van filmfragmenten. Deze filmfragmenten zal het 37e bestuur gebruiken om de vereniging te promoten. Daarnaast zal ook het gebruik van social media door worden gezet.

3.2

Onderwijs

Onderwijs is door het 36e bestuur van het lijstje speerpunten afgehaald, maar keert nu terug als speerpunt. Rede hiervan is de wijziging in het onderwijsprogramma die het faculteitsbestuur zal doorvoeren. Na wijzigingen in het onderwijsprogramma een jaar geleden heeft het faculteitsbestuur 21 maart jongstleden besloten de mastertrack Building Technology in zijn geheel op te heffen. Om de gevolgen hiervan in goede banen te leiden zal er een onderwijscommissie worden gevormd. Voor de studenten die nu bezig zijn of in september 2013 nog beginnen aan de mastertrack Building Technology heeft de faculteit de plannen omtrent het onderwijs in samenspraak met o.a. studievereniging SUPport compleet. Op dit onderwijsplan zal door de commissie onderwijs toegezien worden, zodat de kwaliteit van dit onderwijsplan gewaarborgd blijft. Voor de studenten die in februari 2013 beginnen aan de master is er niet meer de mogelijkheid om af te studeren bij de mastertrack Building Technology. Echter wil men de kwaliteiten en mogelijkheden van de mastertrack Building Technology behouden. Hoe dit vorm gaat krijgen zal het eerste half jaar van bestuursjaar 2013-2014 worden besproken. Ook dit is de taak van de onderwijscommissie.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 9 van 32


3.3

Toekomst SUPport

Het feit dat het faculteitsbestuur er voor heeft gekozen de mastertrack Building Technology op te heffen heeft binnen de vereniging de gemoederen goed bezig gehouden, en deed automatisch ook de vraag rijzen: ‘Wat gebeurt er dan met studievereniging SUPport?’ Op deze vraag kan nu nog geen antwoord worden gegeven. Hiervoor zijn de mogelijkheden nog niet tegen elkaar afgewogen. Het 37e bestuur heeft de taak een visie te ontwikkelen waarbij de belangen die SUPport behartigt voor studenten behouden zullen blijven. De activiteiten van SUPport en de meerwaarde die deze leveren, zullen ook een rol spelen in het tot stand komen van deze visie. Met de insteek dat de belangen van SUPport worden behouden zal het 37e bestuur vorm geven aan deze visie, waarop het 38e bestuur een dergelijke wijziging in de definitie van de vereniging uiteindelijk door zal kunnen voeren.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 10 van 32


4. 4.1

Beleid Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van studievereniging secretaris/vicevoorzitter en de penningmeester.

SUPport

bestaat

uit

de

voorzitter,

de

Postbeleid De secretaris beheert alle in- en uitgaande correspondentie. Voor uitgaande post en e-mail met betrekking tot ledenwerving geldt dat deze via het dagelijks bestuur gaat. De samenwerking met de Commissaris Redactie zorgt ervoor dat de lay-out past in de huisstijl. Openingstijden Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de planning van de hoekdiensten. De openingstijden van de SUPport-hoek worden dit jaar niet veranderd. Maandag tot en met donderdag zal de SUPporthoek geopend zijn van 10:30 uur tot 14:30 uur, op vrijdag zal de SUPport-hoek dit jaar geopend zijn in de pauze van 12:30 uur tot 13:45 uur. Op die tijden is er in ieder geval iemand van het bestuur aanwezig. De tijden blijven gehandhaafd, opdat continu誰teit en duidelijkheid naar de leden wordt geboden. Op deze manier wordt ook het contact met de leden gestimuleerd. Het streven is om de komende jaren deze tijden aan te houden, opdat de leden weten wanneer ze bij SUPport terecht kunnen en dat dit niet ieder jaar verandert. 4.1.1 Voorzitter / Commissaris Onderwijs De voorzitter is verantwoordelijk voor de beslissingen die door het bestuur worden genomen en de uitvoering daarvan. Daarnaast moet de voorzitter beleid vormen in samenwerking met de andere leden van het bestuur, zorgdragen voor de uitvoering van het beleid, de continu誰teit van de vereniging waarborgen en contacten onderhouden met studenten, docenten, sectieverenigingen en andere organen binnen de faculteit Bouwkunde. Belangrijk is dat SUPport professionaliteit richting de verschillende onderwijsorganen uitstraalt. Verder dient de voorzitter het bestuur op de hoogte te houden van de contacten met de verschillende organen en sectieverenigingen. Samen met het bestuur zal de voorzitter een gebalanceerde brug slaan tussen de theoretische insteek van de universiteit en de bouwpraktijk. In samenspraak met de Commissaris Activiteiten wordt gecommuniceerd naar docenten om wellicht hun lectuur te koppelen aan interessante excursies. Zowel studenten als docenten zullen hier baat bij hebben. De voorzitter staat te allen tijde als het gezicht van de vereniging en als het aanspreekpunt voor de commissies, leden van SUPport, studenten, docenten en contacten met andere organen en zal streven naar een voorspoedig samenwerkingsverband.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 11 van 32


4.1.2 Secretaris / Vicevoorzitter Binnen het bestuur van SUPport heeft de secretaris een administratieve functie. Hoofdtaken van de secretariële functie zijn de ledenadministratie, alle in- en uitgaande correspondentie bijhouden en het verzorgen van de notulen van de bestuursvergaderingen en overige belangrijke gesprekken binnen het bestuur. De secretarissen van de voorgaande besturen hebben de ledenadministratie zeer grondig Aangepakt. De vorige secretaris heeft een nieuw ledensysteem laten ontwikkelen, in samenwerking met hem zal het systeem in het komende bestuursjaar online gezet worden. De secretaris is als vicevoorzitter verantwoordelijk voor het waarnemen van de taken van de voorzitter, wanneer deze afwezig is. De secretaris is verantwoordelijk voor het verzenden van de SUPport Nieuwsbrief en Nieuwsflash, deze zullen respectievelijk maandelijks en incidenteel worden verzonden. SUPportbestuursleden leveren hiervoor de nodige artikelen aan. Opschonen Ledenbestand Veel van de eerdere secretarissen hebben ook getracht het ledenbestand op te schonen ook dit jaar zal de secretaris het leden bestand opschonen door spookleden op te sporen en deze te verwijderen. Het nieuwe ledensysteem zal hierin een belangrijk hulpmiddel zijn. Ledenwerving Ook dit jaar zal de secretaris zich, in samenwerking met de voorzitter bezig houden om SUPport onder de bouwkundestudenten actiever te promoten. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de inhoud van deze promotie anders zal worden dan eerdere jaren vanwege de stopzetting van de Master Building Technology. Net als eerdere jaren zal met behulp van het ledenbestand en – systeem een beeld worden gevormd van de samenstelling die zal dienen als basis voor de activiteiten. 4.1.3 Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de financiële middelen van de studievereniging en dient erop toe te zien welke inkomsten en uitgaven er (zullen) zijn binnen de vereniging. Het eigen vermogen (E.V.) van de vereniging is noodzakelijk voor de continuering van SUPport en dient tevens als risicodekking bij grote activiteiten. Enkele jaren geleden is besloten het eigen vermogen constant te houden na een aantal jaren van groei. Op dit moment is het eigen vermogen voldoende om risicovolle activiteiten en eventuele tegenvallers te kunnen dekken. Er wordt gestreefd naar een sluitende (neutrale) eindafrekening. Er worden enkele reserveringen gemaakt, zoals voor het volgende lustrumjaar (40e). De doelstelling is om dit jaar een nieuw ledensysteem te realiseren, dat geïntegreerd wordt in de website, waardoor leden gemakkelijker hun gegevens kunnen aanpassen. Hierdoor kan het innen van de contributie van leden ook efficiënter plaatsvinden. Voor deze ontwikkeling zal geld worden gereserveerd. Verder zal het werken met het boekhoudsysteem, dat enkele jaren geleden is geïntroduceerd, worden voortgezet.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 12 van 32


4.2

Commissie Public Relations

Eén van de taken van deze commissie is het onderhouden van contacten van de vereniging met verschillende bedrijven, studenten en universiteitsmedewerkers. Door middel van deze contacten worden de activiteiten van SUPport bij bedrijven en instellingen gepromoot, waardoor SUPport meer inhoud aan haar activiteiten kan geven. Hierdoor komen studenten en bedrijven met elkaar in contact, wat voor beide partijen aantrekkelijk is. Het doel van deze activiteiten is het continueren van het contact tussen studenten en de bouwpraktijk, één van de hoofddoelstellingen van SUPport. Het is belangrijk dat de Commissaris Public Relations laat zien aan bedrijven, dat ondanks de crisis en de opheffing van de opleiding building technology het interessant is om SUPport te (blijven) sponsoren in haar activiteiten. Het komende jaar zal vooral het doel zijn om het aantal sponsoren en de daarbij horende bedragen te continueren. Bij uitbreiding van het sponsorbestand zal dit, net als voorgaand jaar, in het teken staan van actief gerichte sponsoren. Bij deze uitbreiding zal de focus vooral bij bouwtechnische bedrijven liggen. Dit zijn sponsoren die samen met SUPport bouwtechnische activiteiten willen organiseren. Hierbij moet goed in de gaten worden gehouden of de activiteiten passen binnen het beleid en doelstelling van de vereniging. De balans tussen bedrijf gerelateerde activiteiten en onderwijsgerichte activiteiten is van groot belang. Dit zal dit jaar wederom worden verwezenlijkt door middel van een nauwe samenwerking met de Commissaris Activiteiten. Dit jaar zal de opzet van de Commissie Public Relations nagenoeg gelijk zijn aan voorgaande jaren. De Commissaris Public Relations zal bij zijn taken steun krijgen vanuit de Commissie Public Relations, bestaande uit een lid van de studiereiscommissie. Door deze structuur is een goede afstemming van gerichte en algemene sponsoring gewaarborgd en wordt voorkomen dat (potentiële) sponsoren met verkeerde verzoeken benaderd worden. Ook dit jaar zal de commissaris verantwoordelijk zijn voor de activiteit Innovatie op Locatie (IoL) en is daarmee tevens Commissaris Innovatie op Locatie. IoL is een meerdaagse activiteit waarbij het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven centraal staat. Hierdoor past deze activiteit uitstekend in het geschetste beleid. Net als voorgaande jaren zal er intensief worden samengewerkt met Bouwend Nederland om geschikte locaties te vinden. De commissaris zal bij de organisatie worden bijgestaan door een projectteam, om er ook dit jaar weer een geslaagde week van te maken. Naast het mogelijk maken van deze activiteit zal de commissie andere taken op zich nemen, zoals het promoten van de verschillende activiteiten in samenwerking met de organiserende commissies en het werven van nieuwe leden.

4.3

Commissie Activiteiten

De activiteitencommissie zal zich bezighouden met het organiseren van workshops, excursies en de jaarlijkse meerdaagse excursie. Door middel van deze activiteiten worden studenten in contact gebracht met de bouwpraktijk en met elkaar. De doelgroep beperkt zich niet tot studenten van de Master Building Technology; activiteiten zijn ook gericht op tweede- en derdejaars bachelorstudenten. De interesse in een studierichting begint normaalgesproken namelijk al in de bachelorfase. Ook voor ledenbinding geldt: hoe eerder hoe beter. Zeker nu de toekomst van de

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 13 van 32


vereniging onzeker is, is het niet verkeerd om nieuwe studenten enthousiast te blijven maken met leuke en interessante activiteiten die het belang van de bouwpraktijk aanstippen. Afgelopen jaar is bij elke activiteit een student met filmcamera aanwezig geweest waardoor er een hoop beeldmateriaal op de plank ligt dat nuttig gebruikt zal worden voor promotiedoeleinden via onder andere sociale media. Deze jonge traditie wordt komend jaar voortgezet omdat het een goede manier is om nieuwe leden heel laagdrempelig en vrijblijvend te laten ‘proeven’ aan de activiteiten. Workshops De las- en metselworkshop zijn typische voorbeelden van activiteiten waar de bachelorstudenten kennis kunnen maken met de studievereniging. De gevelworkshop, georganiseerd door Oskomera, is afgelopen jaar vanuit beide partijen als zeer positief ervaren. Deze workshop zal daarom dit jaar weer worden gehouden. Excursies Zoals gebruikelijk zullen er dit jaar verschillende excursies naar bouwplaatsen worden georganiseerd. De excursies worden altijd als positief ervaren, omdat er een directe connectie met de praktijk wordt gemaakt. Dit directe contact is iets dat in de studie vaak ontbreekt. Ook zijn deze excursies geschikt om bachelorstudenten voor het eerst kennis te laten maken met de studievereniging. Meerdaagse excursie De meerdaagse excursie zal dit jaar al in het najaar plaatsvinden omdat het voor leden een mooie gelegenheid is om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast is halverwege het collegejaar geen optie omdat de MDE dan in het gedrang komt met SUPport support.

4.4

Commissie Redactie

De hoofdtaak van de Commissie redactie is het uitbrengen van het magazine SUPporter. Daarnaast zorgt deze commissie dat alle publicaties in de SUPporthuisstijl worden vormgegeven. Hieronder vallen onder andere visitekaartjes, briefpapier, posters en promotiefolders. De Commissaris Redactie is eindverantwoordelijk voor deze taken en staat aan het hoofd van de commissie. Er wordt gestreefd naar vier leden binnen de commissie, inclusief de commissaris. 4.4.1 SUPporter Doelgroep De SUPporter is een magazine voor de student-, docent- en alumnileden en de bedrijven waarmee SUPport in contact staat. Bedrijven ontvangen een exemplaar wanneer zij sponsor zijn van SUPport, een lidmaatschap hebben of op een andere manier contact hebben met SUPport. Daarnaast wordt de SUPporter door de Commissie Public Relations gebruikt als middel bij het werven van sponsoren en door overige commissies als bedankje na activiteiten. Functie Het doel van de SUPporter is om studenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de bedrijfstak en het wetenschappelijk onderwijs. Daarbij richt SUPport zich voornamelijk op zaken die aan de wereld van Building Technology gerelateerd zijn. Hiernaast wordt de SUPporter

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 14 van 32


gebruikt om sponsoren en bedrijven op de hoogte te houden van activiteiten en overige ontwikkelingen binnen SUPport. Inhoud De opbouw van de SUPporter zal komend jaar grotendeels gehandhaafd blijven. De thematische opzet moet voor zowel Building Technology als bachelor studenten een interessante en verdiepende mix van artikelen bieden. De diversiteit in genoemde vakgebieden dient evenredig en herkenbaar in de SUPporter voor te komen. Daarnaast zullen er regelmatig verslagen over georganiseerde activiteiten verschijnen. Nauwe samenwerking met de activiteitencommissie is daarbij interessant. Lay-out De lay-out van de SUPporter is in 2008 volledig vernieuwd en aangepast aan de huisstijl van SUPport. Deze vernieuwde lay-out zal ook dit jaar gehandhaafd blijven. De redactiecommissie dient zich daarbij te conformeren aan het handboek huisstijl en lay-out SUPporter zoals dat is opgesteld door het 31ste bestuur. In 2011 is voor het eerst de SUPporter III volledig in fullcolour uitgebracht. Dit is goed bevallen en in dit collegejaar zullen alle SUPporters in full-colour verschijnen. Planning De globale planning van het uitbrengen van de SUPporter voor 2013-2014 ziet er als volgt uit: SUPporter I SUPporter II SUPporter III

: : :

eind december eind maart midden juni

Om de definitieve datum voor het uitbrengen van de SUPporter vast te stellen zal rekening moeten worden gehouden met de planning van de redactieleden (tentamens, presentaties, etc.). De datum van uitbrengen zal ruim van te voren bekendgemaakt worden, opdat iedereen op de hoogte is van de komst van de SUPporter. Oplage De oplage van SUPporter bestaat uit 500 exemplaren. 4.4.2 4.4.2 Huisstijl In 2008 is een volledig vernieuwde huisstijl doorgevoerd. De redactiecommissie zal ervoor zorgen dat de huisstijl, die is vastgelegd in een handboek, nageleefd wordt. Dit komt ten goede van de herkenbaarheid van SUPport. 4.4.3 Website Het 34e bestuur heeft het bronbestand van de website volledig vernieuwd. Op deze manier is het makkelijker aanpassingen te doen. Het streven is de website dit jaar actueel te houden en verder te optimaliseren. Sociale media zullen gebruikt worden om de website meer onder de aandacht te brengen. Ook dit zal in overleg en door samenwerking met de activiteitencommissie gebeuren

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 15 van 32


4.5 4.5

Commissie ‘SUPport support’

Binnen de studievereniging SUPport wordt elk jaar een studiereis georganiseerd. Dit om studenten de mogelijkheid te bieden om hun blik te verruimen met een kijkje bij andere culturen. Vijf jaar geleden is er voor het eerste een ander soort studiereis geweest. Er is toen een groep studenten naar Ghana geweest om hier zelf te gaan bouwen en letterlijk een steentje bij te dragen. Dit is twee jaar geleden na goede ervaringen herhaald met de bestemming Kameroen. Deze reis is de ‘SUPport support’ gaan heten. Dit studiejaar, 2013-2014 zal er weer zo’n reis plaats vinden. De commissie die deze reis organiseert is al in maart bij elkaar gekomen om de eerste voorbereidingen te treffen voor de reis. Dit betekent dat een jaar lang een commissie bezig zal zijn met het regelen van de reis. Het is voor de commissie ook een stuk intensiever dan een reguliere studiereis omdat er gezocht zal worden naar een externe organisatie die contacten in een ontwikkelingsland heeft. De voorkeur gaat uit om voor de commissie een aantal van zeven leden te hebben. Het doel is om de voorzitter van de commissie in het bestuur te laten plaats nemen. Dit vanwege het feit dat deze commissie de grootste kostenpost van SUPport zal worden en het bestuur eenvoudig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen gehouden wil worden. Reisdoel SUPport probeert met haar activiteiten een aanvulling en verdieping te geven aan het reguliere onderwijsprogramma. Binnen de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven wordt aandacht besteed aan bouwen in ontwikkelingslanden. De kant van het bouwkunde ontwikkelingsonderwijs is echter nog te vaak onderbelicht. Dit wil SUPport met de activiteit ‘SUPport support’ meer onder de aandacht brengen. De activiteit biedt de bouwkundestudenten de mogelijkheid om mee te bouwen aan een bouwproject in een ontwikkelingsland. Hierbij wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de bouwtechnische en uitvoeringstechnische kant van een concreet ontwikkelingsproject. Tevens wordt het bewustzijn van ontwikkelingsproblematiek gekweekt onder studenten. ‘SUPport support’ ondersteunt een ontwikkelingsproject dat voorziet in de primaire en secundaire levensbehoeften van de plaatselijke bevolking. In een land met vreemde culturen en gebruiken wordt de student teruggebracht naar de basis van bouwen. Zonder geavanceerde middelen en technieken zal samen met de lokale bevolking een bouwwerk worden gerealiseerd. Hierbij staat centraal de kennisoverdracht aan lokale vaklieden waardoor de huidige bouwmethoden kwalitatief verbeterd worden. Inhoudelijke diepgang wordt bereikt door onderzoek in de vorm van studieopdrachten waarin de huidige bouwmethode geanalyseerd wordt. Elke student zal hieraan deelnemen. Doelstelling Een van de belangrijkste doelstellingen van studievereniging SUPport is het laten kennismaken van studenten met de bouwpraktijk. De activiteit SUPport support sluit hier perfect bij aan. De deelnemers krijgen namelijk de kans daadwerkelijk mee te bouwen aan een bouwproject, wat hun praktische vaardigheden en kennis enorm vergroot. Dit is nuttig omdat in hun verdere carrière de communicatie met collega’s in de bouw veel soepeler kan verlopen omdat ook uit het oogpunt van anderen naar bouwprocessen is gekeken. Een andere belangrijke doelstelling van de activiteit SUPport support is kennisuitwisseling. Kennisuitwisseling gaat plaatsvinden door het organiseren van een interactief programma met de lokaal opererende stichting en de lokale bevolking. De deelnemers van SUPport support kunnen bijvoorbeeld innovatieve ideeën aandragen om de bouwprocessen in te versnellen en eventueel te verbeteren. Andersom kunnen de deelnemers ook erg veel leren van de lokale bouwvakkers.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 16 van 32


Begrippen als planning en organisatie zijn daar van een heel andere omvang dan in Nederland. De bouwvakkers bouwen zoals het uitkomt en houden zich niet aan een strakke planning. Veel inwoners van ontwikkelingslanden leven van dag tot dag. Het is erg leerzaam voor Nederlandse studenten om kennis te maken met deze cultuur. Zo leren zij zich aan te passen aan een andere cultuur en leren zij te anticiperen op onverwachte situaties. Begroting De penningmeester en de voorzitter zijn verantwoordelijk voor een sluitende begroting. De begroting dient door beiden te worden bewaakt en indien nodig te worden bijgesteld. De kosten van de vorige reizen kunnen hiervoor als referentie dienen. Promotie EĂŠn van de leden van de studiereiscommissie zal samenwerken met de Commissie Public Relations, opdat de promotie van de reis gewaarborgd is. De promotie van de studiereis binnen de faculteit Bouwkunde en daarbuiten gebeurt zodoende in samenspraak met de voorzitter en de Commissaris Public Relations. Onder andere de sociale media zullen ter promotie worden gebruikt. De reisdatum en reislocatie moeten tijdig bekend zijn, opdat er voldoende tijd is om de reis te organiseren en te promoten. Overigens kan al voor het moment van bekendmaking aan de promotie van de reis worden begonnen, aangezien het reisdoel reeds bekend is. Hierbij valt te denken aan lezingen en workshops die aansluiten bij het reisdoel. De werkzaamheden van de commissie Activiteiten kunnen hierbij worden betrokken. Zodoende vormt de studiereis niet slechts een interessante uitbreiding op het onderwijs voor het reisgezelschap, maar voor alle geĂŻnteresseerde leden. Reisgezelschap De studiereis wordt georganiseerd voor ongeveer 24 personen. Hiernaast is het streven om externen die onderdeel van sponsorbedrijven vormen en docenten mee te nemen. Deze uitbreiding van het gezelschap vormt een toegevoegde waarde voor de reis, doordat docenten en externen hun kennis en ervaring kunnen delen met studenten en hun reiservaringen kunnen meenemen in het onderwijs dat ze verzorgen aan de universiteit. Overgang naar volgend jaar Gedurende het jaar en vooral tijdens de studiereis zal naar een nieuwe commissie gezocht worden om de overgang naar het volgende jaar te optimaliseren. Er wordt naar gestreefd de nieuwe commissie zo vroeg mogelijk te vormen, opdat deze commissie voor de zomer van 2013 kan starten.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 17 van 32


5.

Ondertekening door het 37 37e bestuur van SUPport

Lars van Beers Voorzitter Commissaris Onderwijs

Wilte Debets Secretaris Vicevoorzitter

Nijs de Vries Penningmeester

Teun Verberne Commissaris Public Relations

Dennis Claessens Commissaris Activiteiten

Sander van Baalen Commissaris Redactie

Manon Feij Commissaris SUPport support

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 18 van 32


6.

Bijlage

Voorstelronde 37e bestuur

v.l.n.r.: Lars van Beers, Teun Verberne, Dennis Claessens, Nijs de Vries, Sander van Baalen, Wilte Debets. Ontbrekend op de foto: Manon Feij.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 19 van 32


Lars van Beers FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Voorzitter 13 september 1992 Tilburg Eindhoven

FAMILIE Mijn vader heet John en hij is werkzaam als elektrotechnicus, mijn moeder heet José en werkt part-time als bibliothecaris. Daarnaast heb ik nog twee broers, een tweeling, Sjoerd en Thijs. Sjoerd heeft zijn propedeuse Technische Bedrijfskunde gehaald en is daar nu mee gestopt om zich te richten op zijn voetbalcarrière in de selectie van RKC Waalwijk. Thijs heeft zijn VWO diploma op zak en zal beginnen aan de studie Agrotechnologie aan de Universiteit van Wageningen. FAVORIETE MUZIEK Qua muzieksmaak ben ik niet zo kieskeurig, ik vind dat er in elk genre wel wat leuke nummers te vinden zijn, van Duitse Schlagers tot hiphop of rap, en van hits uit de jaren 80 tot de moderne elektronische stijlen van nu. HOBBY’S Ik ben al van jongs af aan bij voetbalvereniging Beerse Boys in Middelbeers. Vroeger heb ik vaak hoofdklasse gespeeld, maar door blessureleed zit dat niveau er niet meer in. Nu sta ik in Beerse Boys 6 en dat is een gezellig vriendenteam. SCHOOLCARRIÈRE De basisopleiding heb ik gevolgd aan de St. Willibrordusschool in Middelbeers. Daarna heb ik 6 jaar op het Heerbeeck College in Best gezeten, om daar uiteindelijk mijn VWO diploma te behalen. Vervolgens ben ik begonnen aan de opleiding Bouwkunde aan de TU/e. Ik wilde vooral de technische kant van het bouwen leren, maar gaandeweg begon ik het architectonische ook interessanter te vinden. Door een architectonisch project te hebben gedaan, wist ik weer waar ik voor kwam, de techniek. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE De eerste keer dat ik met SUPport in aanraking kwam was met de Meerdaagse Excursie naar Berlijn in 2011. Dat was een erg leuke trip. Het jaar er na ben ik actief lid geworden in de activiteitencommissie. Om vervolgens het jaar 2013-2014 in te gaan als voorzitter van SUPport. ACTIVITEITEN BESTUURSFUNCTIE ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTI E Ik heb vanaf mijn twaalfde altijd simpele bijbaantjes gehad, als kranten gooien, aardbeien plukken en vakken vullen. Maar ben sinds 2 maanden werkzaam als werkstudent bij gevelbouwer Oskomera in Deurne. NA DE STUDIE Ik heb nog niet echt bedacht wat ik na mijn studie ga doen. Misschien kan ik wel als full-time project engineer aan de gang bij Oskomera.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 20 van 32


Wilte Debets FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Secretaris 20 augustus 1990 Malden Eindhoven

FAMILIE Mijn vader werkt voor Unilever als Quality Director Worldwide Spreads & Dressings, Na 10 jaar Parijs en 5 Jaar Schaffhausen, woont en werkt hij nu in Rotterdam. Mijn moeder werkt als Wiskunde Lerares in Nijmegen. Ik heb 2 oudere zussen en 1 jonger zusje, de oudste werkt en woont in Berkeley (Californië) als Chemicus. Mijn tweede zus woont en werkt in Londen als Grafisch Designer. Mijn jongere zusje studeert wiskunde aan de universiteit van Nijmegen. FAVORIETE MUZIEK Mijn muzieksmaak is breed, ik luister voornamelijk naar Radio 538 en het meeste wat daar gedraaid word valt wel binnen mijn straatje. HOBBY’S Ik Tennis minstens 1x per week, en daarnaast speel ik Golf een aantal keer per week. Hiermee krijg ik mijn week wel vol. En anders kijk een film of TV. SCHOOLCARRIÈRE De basisschool heb ik afgerond in Malden, ondanks een kort uitstapje naar een buitenwijk van Parijs. Hierna ben ik begonnen aan mijn middelbare school op het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen. Mijn laatste jaar van mijn middelbare school heb ik afgerond op het ROC-Rijn IJssel te Arnhem. In 2009 ben ik begonnen aan mijn Bachelor Bouwkunde aan de TU/e en in 2013 begin ik aan mijn master Building Technology. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE Het eerste contact met SUPport had ik via Innovatie Op Locatie. Tijdens een avondje stappen sprak ik Dennis Claessens die mij vroeg of ik interesse had om in het bestuur te komen van SUPport. Het leek mij een mooie manier om mijn CV verder aan te vullen en een manier om in contact te komen met bedrijven, die studenten van BT aannemen. ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Sinds een aantal jaren ben ik actief binnen de Studenten Golf Vereniging waar ik in het afgelopen jaar de functie van Voorzitter heb vervuld, het jaar daarvoor ben ik binnen diezelfde vereniging Penningmeester geweest. NA DE STUDIE Na mijn master zou ik graag binnen een groot Bouwbedrijf komen te werken als Bouwtechnicus. Ik hoop in het komende jaar in contact te komen met een aantal bedrijven die interesse hebben in BT’ers.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 22 van 32


Teun Verberne FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Commissaris Public Relations 18 november 1990 Venray Eindhoven

FAMILIE Mijn ouders hebben samen een eigen bedrijf. Dat bedrijf richt zich op de enginering van voornamelijk de gevelbouw. Mijn vader (Pierre) richt zich op de technische kant en heeft 7 werknemers in dienst. Mijn moeder (Willy) doet de administratie. Tevens is mijn moeder werkzaam als onderwijzeres Nederlands voor mensen die bezig zijn met inburgeren. Verder heb ik 3 zusjes van 21 (Elke), 16 (Aniek) en 13 (Karlijn) jaar. Elke studeert human resource management, Aniek is nu net begonnen met de opleiding Fysiotherapie en Karlijn zit nu in de tweede klas op de Havo op de middelbare school in Venray. FAVORIETE MUZIEK Het liefst luister ik naar Jazz, maar over het algemeen maakt het me niet zo veel uit wat voor een muziek er op staat. Ik heb ook niet echt een favoriete band of zanger. HOBBY’S Ik voetbal in het dorp waar mijn ouders wonen. Veder heb ik lang pianoles gehad, nu heb ik geen les meer, maar speel ik nog regelmatig. Ook ben ik een aantal jaar geleden begonnen met gitaar spelen, wat ik nu leuk vind om in mijn vrije tijd te doen. SCHOOLCARRIÈRE Ik ben begonnen op de st. Vitus school in Well (Lb), waar ik mijn basisschoolperiode heb doorgebracht. Daarna ben ik naar het Raayland College in Venray gegaan en heb ik daar de Havo gedaan. Na de Havo vervolgde ik mijn schoolcarrière op de HAN in Arnhem, waar ik bouwkunde deed. Daar heb ik mijn propedeuse gehaald en met dit propedeuse diploma ben ik naar de TU/e gekomen om hier ook bouwkunde te gaan studeren. Dit wordt nu mijn 5e jaar bouwkunde op de TU/e en ga ik nu beginnen aan masterproject 2 in de master Building Technology. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE In het begin van vorig jaar ben ik een keer naar de borrel toe gegaan van SUPport, het leek me interessant om een keer commissiewerk te doen en heb me daarom ingeschreven voor de activiteiten commissie. Verder ben ik nog ben ik mee op studiereis geweest en zat ik ook nog in de onderwijs commissie. Deze commissie was om het besluit aan te vechten voor het opheffen van de master Building Technology. Dit beviel allemaal heel goed en heeft mij doen besluiten om een jaar in het bestuur te gaan van SUPport. ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Naast mijn studie en bestuur werk ik nog één dag in de week bij het bedrijf van mijn ouders. Dit is veelal het assisteren van projecten. NA DE STUDIE Wat mij erg aanspreekt is een functie die de bouwkunde combineert met een management functie, dus een functie in een bestuur of een eigen bedrijf zou hier op aansluiten. Wat het precies gaat worden is voor mij alleen nog niet duidelijk.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 24 van 32


Nijs de Vries FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Penningmeester 24 februari 1993 Veldhoven Eindhoven

FAMILIE Mijn Moeder was tot 2008 in de zorgsector actief, daarna is ze wat rustiger aan gaan doen. Mijn Vader heeft gewerkt als stedenbouwkundige bij de gemeente Eindhoven. Verder heb ik een zus, die aardwetenschappen in Utrecht studeert. En een broertje en een zusje, die beide op de middelbare school zitten. FAVORIETE MUZIEK Mijn muzieksmaak verschilt met de tijd, soms luister ik naar de wat oudere rock en later weer iets totaal anders. Al blijft techno toch de favoriet. HOBBY’ HOBBY’S vrienden heb ik altijd erg belangrijk gevonden, dus breng ik daar veel tijd mee door. Verder reis ik graag en ga ik vaak naar feesten, en dan met name daar waar elektronische muziek wordt gedraaid. SCHOOLCARRIÈRE ik ben mijn schoolcarrière begonnen op Saltoschool de Driestam in Eindhoven, daarna heb ik mijn VWO gedaan aan het Lorentz Casimir Lyceum, wederom in Eindhoven. Hier heb ik in 2011 mijn diploma gehaald met het plan bouwkunde te gaan studeren. Sinds mijn jeugd stond het al op de planning bouwkunde te gaan studeren, na een jaar bouwkunde te hebben gedaan heb ik ervoor gekozen om de architectuurkant op te gaan. Tijdens mijn tweede jaar kwam ik er achter dat dat allemaal wel leuk en aardig was, maar ik ook graag wil weten hoe zo’n gebouw nou werkelijk in elkaar zit. Mede hierom ga ik dit jaar ITO doen, om wat meer uit de opleiding te halen. Het is nog steeds mijn uiteindelijke doel om architect te worden. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE Ik ben met SUPport in aanraking gekomen via de studiereis naar Costa Rica van afgelopen jaar. De sfeer was erg goed en na deze studiereis besloot ik lid te worden van de SUPport support commissie. Dit heb ik gedaan omdat ik vond dat bouwkunde alleen niet genoeg diepgang bood, ik wilde graag wat meer uit de studie halen. Dit speelde ook mee met de keuze om dit jaar bestuur te gaan doen. ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Ook na school houd ik me bezig met bouwkundige activiteiten. Dit varieert van het uittekenen van een aanbouw tot het renoveren van een woonboerderij. NA DE STUDIE Aangezien ik nu aan mijn derde jaar begin is het eind van mijn studie nog lang niet in zicht. Ik ben ook niet van plan haast te maken met de studie. Dus wat daarna komt, dat zie ik nog wel. Al lijkt het me leuk om een aantal jaartjes in het buitenland te werken.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 26 van 32


Dennis Claessens FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Commissaris Activiteiten 8 februari 1990 Neerbeek Eindhoven

FAMILIE Mijn directe familie komt grotendeels uit het zuiden van Limburg. Mijn moeder werkt als bacteriologe in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Ik heb een broertje en een zusje die beiden jonger dan ik zijn en nog thuis wonen. Mijn broertje is bezig met een opleiding tot facilitair medewerker en mijn zusje wordt in Maastricht opgeleid tot bouwkundige. Mijn opa heeft vroeger een aannemersbedrijf gehad. Ik kwam wel eens bij hem op kantoor of mocht mee naar een project. Als klein jongentje vond ik dat vaak erg indrukwekkend. FAVORIETE MUZIEK Om muziek te beperken tot het opnoemen van enkele genres is natuurlijk wat kort door de bocht. Muziek speelt een grote rol in mijn leven; ik bezoek geregeld concerten en ik ben bezig aan een vinylcollectie die ik langzamerhand in meters moet gaan uitdrukken. Over het algemeen luister ik naar jazz (Miles Davis), funk en/of soul (Curtis Mayfield, Cody ChesnuTT) en alternatieve rock. Onder die laatste noemer plaats ik echter heel veel. Wat mij vooral interesseert zijn artiesten die echt iets nieuws doen; de pioniers van vandaag en de klassiekers van morgen. Mensen als Thom Yorke , Sufjan Stevens en Win Butler (Arcade Fire) beschouw ik als heiligen. Ook “oudere” bands als the Beatles en U2 kunnen mij erg behagen. HOBBY’S Vakantie, sport, muziek en vrienden. En dan het liefst een combinatie van die vier dingen. SCHOOLCARRIÈRE SCHOOLCARRIÈRE Ik heb in Neerbeek op de basisschool gezeten. Mijn middelbare schoolcarrière speelde zich af binnen de muren van het Graaf Huyn College in Geleen. Ik heb daar voor het profiel Natuur en Techniek gekozen omdat ik bouwkunde wilde gaan studeren. De Bachelor bouwkunde heb ik in vier jaar afgerond. Het laatste jaar heb ik gebruikt om me te oriënteren in de vorm van extra vakken volgen en stage lopen bij Ballast Nedam. Komend collegejaar begin ik aan de Master Structural Design. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE Toen ik afgelopen jaar bij Koers pannenkoeken ging eten raakte ik aan de praat met Teun Verberne die vroeg of ik interesse had om bij de redactiecommissie van SUPport te komen. Daar had ik wel oren naar. Later dat jaar heb ik me ook aangesloten bij de commissie Innovatie op Locatie. Dit alles smaakte naar meer, waardoor ik besloten heb om bestuur te gaan doen. ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Om in mijn levensbehoeften te voorzien werk ik momenteel als teamleider verkoopklaar bij Albert Heijn in Beek. Een leuke en leerzame functie. NA DE STUDIE Ik heb voor SD gekozen omdat dit een brede technische ondergrond biedt en ik aan dit onderdeel altijd het meeste plezier heb beleefd. Graag zou ik als adviseur bij een groot project betrokken worden. Productontwikkeling in verre (arme) landen is iets dat mij ook erg trekt. Zolang ik iets mag doen waarbij ik veel met andere mensen en disciplines te maken krijg en niet alleen maar achter een bureau zit, ben ik dik tevreden.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 28 van 32


Sander van Baalen FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Commissaris Redactie 28 februari 1991 Aalst-Waalre Eindhoven

FAMILIE Mijn ouders wonen ook in Eindhoven. Mijn vader (Simon) werkt Bij VDL Paree in Horst Sevenem als gereedschapsmaker. Dit houd in dat hij zich bezig houd met het verhelpen van problemen bij matrijzen. Mijn moeder (Karin) werkt bij Eurest catering op de TU/e. Verder heb ik een broertje, Pim van 20 jaar. Hij studeert Industrieel product ontwerp aan de Fontys in Venlo. FAVORIETE MUZIEK Mijn muzieksmaak is niet echt specifiek, van de meeste muzieksoorten kan ik wel genieten. Maar wanneer ik uit ga luister ik het liefst naar deep house HOBBY’S Ik ben lid van E.S.A.V. Asterix en vind sporten erg belangrijk, met name bezig zijn met gecontroleerd bewegen komt bij atletiek erg naar voren. Verder ga ik ook vaak wielrennen. Wat ik verder nog interessant vind, met mijn architectuur achtergrond is het bezoeken van buitenlandse steden SCHOOLCARRIÈRE Mijn basisonderwijs heb ik aan de OBS Ekenrooi in Aalst doorlopen. Daarna heb ik het VWO doorlopen aan het van Maerlant college in Eindhoven. Daarna heb ik bewust voor de TU/e gekozen, wegens de bredere bouwkunde opleiding dan ik Delft. Dit is een goede keuze geweest, ondanks dat ik me overwegend een architect voel na drie jaar Bachelor, ben ik ook erg geïnteresseerd in bouwtechniek en constructief ontwerpen. Ik ga na het afronden van mijn minor s5 project en mijn bachelor, hopelijk een half jaar stage lopen. Waar of welke master ik ga doen hoop ik door middel van mijn stage te kunnen beslissen. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE Via Michiel Paus ben ik begin vorig jaar in contact gekomen met SUPport. Na veel activiteiten mee te doen en de MDE, werd er gevraagd of ik in de Innovatie op locatie commissie wilde. Dit heb ik gedaan en dat was een leuke en leerzame ervaring. Daarom heb ik besloten om een bestuursjaar bij SUPport te doen. ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Ik werk op zaterdagavond en nacht in Hampshire Hotel Parkzicht als nachtportier. Verder ben ik van plan nog een commissie te vervullen bij Asterix. NA DE STUDIE Wat ik na mijn studie ga doen weet ik nog niet, aangezien ik nog niet zeker weet waar en wat voor een master ik ga doen. Daarbij vind ik studeren veel leuker dan werken dus nog een tweede master zou ideaal zijn.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 30 van 32


Manon Feij Feij FUNCTIE GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS WOONPLAATS

Commissaris Studiereis 21 december 1991 Arnhem Eindhoven

FAMILIE Mijn vader heet Tonny en is werkzaam als leidinggevende op de verhuurafdeling van een woningcorporatie. Mijn moeder, Greetje, is ongeveer 10 jaar geleden weer begonnen met werken, en is werkzaam als doktersassistente. Ik heb ook nog een jonger broertje, Jeroen, hij is 21 jaar oud en studeert werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen, hij zal dit jaar starten met afstuderen. FAVORIETE MUZIEK Mijn muzieksmaak verschilt en is erg afhankelijk van het moment. Over het algemeen luister is naar pop, rock en techno. HOBBY’S In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan vrienden. Vaak doen we een drankje, gaan we op stap of naar een festival. SCHOOLCARRIÈRE Mijn schoolcarrière is begonnen op de basisschool de Tandem in Roden, daarna heb gymnasium aan de Lindenborg in Leek gedaan. Hier heb ik in 2007 mijn diploma gehaald. UNIVERSITEIT Na het afronden van de middelbare school heb ik besloten HBO Bouwkunde te gaan studeren. In mijn jeugd zijn mijn ouders altijd bezig geweest met het verbouwen van het huis, hierdoor ben ik zekere zin altijd met bouwen in aanraking geweest. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de beslissing om Bouwkunde te gaan studeren makkelijk is genomen. Ik heb bewust voor HBO gekozen omdat ik graag de praktijk van dichterbij wilde meemaken. Inmiddels, ben ik na het afronden van HBO in 2011 en het behalen van het schakelprogramma afgelopen jaar, vorig jaar februari met de master Building Technology gestart. SUPPORTSUPPORT-CARRIÈRE Bij het starten van de master ben ik via, via in aanraking gekomen met SUPport en ben ik in de commissie SUPport support gegaan. Dit is zo goed bevallen dat ik inmiddels de stap heb gemaakt om in het bestuur te gaan. ACTIVITEITEN NAAST BESTUURSFUNCTIE Naast de bestuursfunctie ben ik het komende jaar met mijn master bezig, en ik heb momenteel een freelance baantje waarbij ik af en toe bouwtekeningen maak voor bedrijven en particulieren. NA DE STUDIE Op dit moment start ik met het tweede masterproject, waarna ik zal gaan afstuderen. Na het afronden van de opleiding zou ik graag nog een paar maanden willen backpacken, waarna ik op zoek zal gaan naar een baan.

Beleidsplan SUPport 37e bestuur 2013-2014 Pagina 32 van 32

Beleidsplan webversie  
Advertisement