Fauske Senterparti, partiprogram 23

Page 1

- Nær folk for et levende Fauske

VALGPROGRAM 2023-2027

VI ØNSKER OSS

omsorgsboliger

Sjunkhatten Folkehøgskole

større sysselsetting

flere heltidsstillinger

fiber- og bredbåndtilbud

trygge skoleveier

SFO og barnehage for alle

aktive næringsmiljøutvalg

grønt knutepunkt

bærekraft, miljø og klima

Marlen Rendall Berg, ordførerkandidat

ORDFØRER-KANDIDATEN HAR ORDET

Til høsten ber jeg og Fauske senterparti om fornyet tillit til å være med å styre Fauske neste periode. Vi legger vi bak oss spennende, men også krevende år for Fauske-samfunnet. Vi har styrt kommunen i riktig retning fra en ekstremt utfordrende økonomisk situasjon. I tillegg har vi håndtert pandemi, etterfulgt av tider med økte levekostnader og krig i Europa. Vi er motivert og klar for å holde stø kurs videre.

Senterpartiet vil stå på for hele Fauske. Vi vil ha folk i husan, flere arbeidsplasser og flere fauskeværinger! Vi ønsker en ansvarlig og forutsigbar styring av fellesskapets ressurser gjennom åpne prosesser og god innbyggerdialog.

Skal vi kunne levere gode tjenester til våre innbyggere i alle aldre, må vi i fremtiden være flere kloke hoder og varme hender. Samtidig må vi tørre og tenke nytt. De ansattes innsats har vært uvurderlig i omstillingsarbeidet, og Senterpartiet vil ha god dialog med de ansattes representanter.

Vi vil bygge omsorgsboliger og sørge for gode helse og omsorgstjenester. Vi ønsker vedlikehold av formålsbygg og gi våre veier et nødvendig vedlikeholdsløft så snart økonomien tillater det.

Samtidig må vi fortsette å investere i fremtiden – våre barn og unge. Vi ønsker lavere priser i SFO, skal prioritere tidlig innsats og forebyggende arbeid. Det må være møteplasser på de unges premisser, godt samarbeid med lag og foreninger og jobbe for gode løsninger på ung inkludering.

Fauske Senterparti er klare for å slå ett slag for hele Fauske, Godt valg!

Beste hilsen, Marlen Rendall Berg

BARN OG UNGE

Senterpartiet vil:

prioritere tidlig innsats, forebyggende arbeid og styrke laget rundt barnet

ha tilgjengelige helsesykepleiere for barn og unge innføre bemanningsnorm i skolene

fokusere på innhold i skoler og barnehager, med god rekruttering, oppgavedeling og mulighet for nødvendig videreutdanning

senke prisene på SFO i tillegg til at 1. og 2. klassinger allerede har gratis kjernetid

trygge skoleveiene

jobbe for like vilkår får både kommunale og private barnehager

bekjempe utenforskap med god inkludering og gode overganger. Herunder sikre realisering av Sjunkhatten folkehøgskole, beholde KLAFF ved videregående skole, jobbe for å etablere hybelhus og flere møtesteder for ungdom

gå foran for å bli CRPD-kommune og motvirke diskriminering pga nedsatt funksjonsevne

«Egen møteplass og / kafé for ungdom, som er i starten av voksenlivet»

FOLKEHELSE, HELSE OG OMSORG

Senterpartiet vil:

bygge flere omsorgsboliger og

fylle alle trinn i omsorgstrappen

etablere aktivitetspark og møtesteder i sentrum

arbeide for åpent basseng og andre aktivitetstilbud for barn i ferier

gi flere mulighet til å bo lengre hjemme, med dagtilbud, Solstua, avlastning, økt praktisk bistand og mulighet for vaktmestertjeneste for hjemmeboende

sikre en god boligpolitikk for trygghet, forutsigbarhet og bedre folkehelse

ha god beredskap med oppdaterte planverk og jevnlige øvelser

KULTUR OG FRIVILLIGHET

Senterpartiet vil:

fylle det gamle rådhuset med blant annet frivillighet, kultur og næring og gjøre det om til innbyggernes hus

støtte opp om Frivilligsentralen, motivere til aktivitet i lag og foreninger og styrke samarbeidet

støtte opp om større og mindre kulturarrangementer

bidra til gode fritidstilbud til barn og unge

NÆRING, INDUSTRI OG LANDBRUK:

Senterpartiet vil:

være en JA-kommune og tilrettelegge for næringslivet

arbeide for å beholde offentlige arbeidsplasser

at anbudsutsatte offentlige tjenester som Valnesfjord helsesportssenter skal sikres bedre vilkår

arbeide for oppstart av gruvedrift i Sulitjelma

sikre matproduksjon ved å verne matjorda, stimulere landbruket og alternative driftsformer

tilrettelegge for turisme

etablere innkjøpsavtaler som også lokalt næringsliv kan inngå i

revidere arealplanen slik at den sikrer forutsigbarhet

arbeide for nok og tilgjengelig kraft.

videreutvikle nye nærings- og industriområder

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Senterpartiet vil:

kjempe for bygging av ny E6 Fauske- Sørfold- Hamarøy

ha E6/RV80 ut av sentrum inn i neste NTP (nasjonal transportplan)

styrke Nordlandsbanen med flere avganger, bygge Nord-Norgebanen og få gods over på bane

arbeide for bedre kollektivtilbud, koordinerte ruter og flere avganger med Saltenpendleren

prioritere vedlikehold av kommunale formålsbygg

utarbeide plan for vedlikehold av veier og gangstier, samt koordinere vedlikeholdsarbeid godt

legge til rette for økt bosetting og pendlermuligheter i hele kommunen

ha en pulserende by med gratis parkering den første timen for økt handel

flytte kommunale tjenester fra leide til eide lokaler

jobbe for tryggere skoleveier og flere gang- og sykkelveier i kommunen, eksempelvis Trivselsveien, FV830 Finneid, Røvik-Klungset og Søbbesva- Medås.

ha regulert snøscooterkjøring og mindre byråkrati ved søknader om kjøring

arbeide for mobildekning, fiber- og bredbåndstilbud til alle

VÅRE KANDIDATER - STEM PÅ FAUSKE SENTERPARTI!

1. Marlen Rendall Berg, f. 1984: Brenner for tidlig innsats og forebygging, verdig eldreomsorg, styrket grunnbemanning og trivsel på jobb. Ønsker seg flere Fauskeværinger og mener Fauske kan tilby mange spennende og varierte fritidstilbud.

3. Hannelise

Dahl, f. 2004: Brenner for Sjunkhatten Folkehøgskole, gode tilbud for barn og unge og tilgjengelig skolehelsetjeneste

5. Veronika

Israelsen Ormåsen, f. 1976: Har hjerte for frivillighet og helse.

7. Anita Hunstad, f. 1959

8. Steinar Asp Ormåsen, f. 1972

9. Trine Rølvåg, f. 1980

10. Richard Furnes Skagen, f. 1985

11. Sandra Rendall Berg, f. 1996

12. Kjell Larsen, f. 1964

13. Kim Børge Johansen, f. 1985

14. Odd Hasselberg, f. 1954

15. Jan Ole Øverland, f. 1964

2. Karl Gunnar Strøm, f. 1981:

Ønsker flere arbeidsplasser, ta vare på industri og få flere bønder. Han vil jobbe for at Fauske skal være en god plass å bo med gode skoler, barnehager og en bra eldreomsorg.

4. Øystein

Ganstøe, f. 1969: Vil ha økonomien på rett kjøl, jobbe for bedre vilkår og arena for forskjellige kulturaktiviteter og innbyggernes hus.

6. Svein Roger Bådsvik, f. 1957: Ønsker større stillinger for de ansatte i kommunen, god opplæring og rekruttering.

16. Bjørgvin Harald Olsen, f. 1938

17. Chloé Andrea Navjord Stendal, f. 2004

18. Anne Jensen, f. 1944

19. Ingmund Berg, f. 1963

20. Carolin Beate Dille, f. 1979

21. Bjørnar Sveli, f. 1968

22. Stig Allan Salemonsen, f. 1948

Kontakt oss: Leder Audun Dahl, mob. 902 38 932.

E-post: post@fauske-sp.no. www.sp.no/fauske

Du finner oss på:

Produksjon og layout: superbdesign.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.