Museo-lehti 3/2016: kansi ja ensimmäinen aukeama

Page 1

KOHTI PAREMPA A T YÖEL ÄMÄ Ä

3 / 2016

MARKO HUTTUNEN

54.

VUOSIKERTA

MIELIHYVÄ

SIVU

6

AIK AKONE HELSINGIN HISTORIA AN

SIVU

32


Pääkirjoitus

Siilot purkautuvat – seuraako rahoitus?

H

voidaan määritellä monella tavalla. Yleisellä tasolla hyvinvointi edellyttää, että yksilön tilanne on hyvä sekä henkisen että fyysisen kunnon osalta. Usein ajatellaan, että näiden osatekijöiden tulee myös olla tasapainossa. Tähän viittaa sanonta, jossa kehotetaan laittamaan kroppa liikkeelle, jos henkinen jaksaminen alkaa olla äärirajoilla – ja toisin päin. Museoiden rooli hyvinvoinnissa painottuu henkisen puolen rakentamiseen, vaikka saattaa pinta-alaltaan laajimmissa museoissa kiertely kuntoilustakin käydä. Museoiden virkistävä vaikutus perustuu mieltä kiehtoviin elämyksiin. Toisille museoiden tarjoama uusi tieto on käynnin kohokohta, kun taas toiset saavat voimaa yksittäisten esineiden tai teosten kauneudesta tai puhuttelevuudesta. Osa museoiden tarjoamaa mielenvirkistystä ovat myös museokahvilat ja -ravintolat, jotka houkuttelevat poikkeamaan, vaikka näyttelyvierailuun ei aina aika riittäisikään. Monelle mielihyvää tuo osallistuminen museon toimintaan muutenkin kuin näyttely- tai tapahtumavieraana. Hyvä esimerkki on keväällä Vuoden museoksi valittu Ålands sjöfartsmuseum, jossa merellisissä ammateissa työskennelleet ja merihistoriasta kiinnostuneet vapaaehtoiset tallentavat, tutkivat ja esittävät yhdessä historiaansa. Toukokuussa avattu Helsingin kaupunginmuseo puolestaan toimii esikuvana kaupunkilaisten osallistamisesta museouudistuksen suunnittelussa. Y V I N VOI N T I

mielihyvän ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi museoilta odotetaan nykyään aiempaa suurempaa roolia sosiaalisen ja YKSITTÄISTEN IHMISTEN

2

MUSEO 3/2016

taloudellisen hyvinvoinnin rakentajina. Museot myös edistävät ja pitävät yllä kulttuurienvälistä keskustelua ja ymmärrystä. Tältä osin museoilla on nähty olevan huomattava merkitys myös yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Talouskeskustelussa museot ovat puolestaan vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat alueilleen matkailijoiden lisäksi investointeja ja asukkaita. Museoiden kasvava ja monipuolistuva rooli hyvinvoinnin rakentamisessa näkyy käyttäjämäärien sekä museoalan verkostojen kasvuna. Museoiden kävijämäärät ovat nousseet koko 2000-luvun ajan. Kulttuuritoimen lisäksi museot ovat entistä useammin toteuttamassa myös hyvinvointia, joka on perinteisesti määritelty sosiaali- ja elinkeinotoiminnan tehtäväksi. YHTEISEN MIELIHYVÄMME ja hyvinvointimme näkökulmasta on hienoa, että yhteiskunnallisten tehtävien väliset siilot ovat purkautumassa. Kuten sanottu, hyvinvointi on henkisen ja fyysisen mielihyvän summa. Julkisella rahoituksella toimivien museoiden näkökulmasta rahoituksen siilot eivät kuitenkaan ole purkautuneet samassa vauhdissa kuin tehtäväsiilot. Tällä hetkellä uhkana on se, että museoiden ydintehtävä eli kulttuuriperinnön tallentaminen ja tutkiminen vaarantuu, kun resursseja käytetään enenevässä määrin muiden tavoitteiden toteuttamiseen. Siksi siilojen purkamisen tulee olla museopoliittisen keskustelun ytimessä myös resursoinnin osalta.

Kimmo Levä on Suomen museoliiton pääsihteeri.


T U U L I R A J AV U O R I

26

14

VIHDIN MUSEO

MIKA HUISMAN

30

12

Museokahvilat testissä.

16

Arjen hallinta hukassa?

2 Pääkirjoitus 4 Museokuvioita 6 Kohti parempaa työelämää 14 Vanhojen rakennusten puolestapuhuja 22 Museokortti kehittyy yhteistyöllä 24 Milavida-palatsista Näsilinnaksi & Museo Milavidaksi

Sitran Timo Hämäläinen kertoo, miten käsitys hyvinvoinnista muuttuu.

”Kulttuurista ei saa kukaan syrjäytyä.” Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on Museoliiton hallituksen uusi puheenjohtaja.

LIHYV IE

26 Museonäyttelystä oivalluksia 28 Lisää turisteja museoihin 30 Täällä museo – kuuleeko koulu? 32 Helsingin tarina museossa – mitä siitä puuttuu? 35 Museomestari Myyrynen

Ä

M

25

Onnistunut museovierailu päättyy usein kahville. Museoliiton henkilökunta arvioi kymmenen persoonallista museokahvilaa.

SYKSY

2016

Kannessa: Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Senaatintorin laidalla. Vasemmalla ylhäällä: Arkkitehti Rainer Mahlamäki on suunnitellut Suomen Luontokeskus Haltian rakennuksen. Oikealla ylhäällä: Kauko Sorjonen toimi mallina, kun Sonja Vectomov teki Kuokkalan kartanon pihalla sijaitsevaa Uittojätkäveistosta. Oikealla alhaalla: Vihdin museon tapahtumapäivässä koululaiset tutustuivat vanhoihin työtapoihin. Yhdessä työpajapisteessä kokeiltiin lankojen värjäämistä. 4041 0428

Päätoimittaja Kimmo Levä Toimitussihteeri Tuuli Rajavuori Toimituskunta Kimmo Antila, Kati Kivimäki, Antti Mäkinen, Timo Kukko, Pauli Sivonen, Kimmo Levä ja Tuuli Rajavuori Ulkoasu Kirmo Kivelä ja Inari Savola Kustantaja Suomen museoliitto ry. Osoite Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki Puhelin 0444 300 701 Tilaukset ja osoitteenmuutokset 0444 300 701 , museoliitto@museoliitto.fi Hinnat 2016 Kestotilaus 34 euroa, määräaikaistilaus 38 euroa, jäsenhinta 25 euroa Ilmoitukset Helena Piipponen, helena.piipponen@museoliitto.fi, puhelin 0444 300 701 Painopaikka Forssa Print ISSN 0781-0032


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.