Page 1

19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

YIL: 44 • SAYI: 3935 • 25 Kr.

Þehitlerimiz Unutulmadý anakkale Zaferi'nin 99. yýldönümü ve 18 Mart Þehitler Günü münasebetiyle ilçemizde þehitlik ziyaret edildi.

Ç

Karþýyaka Mezarlýðý'nda bulunan Þehitlik ziyaretine Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, daire amirleri ve çok sayýda þehit ailesi katýldý. KDevamý Sayfa 6’da

Zaferin 99. Yýlý Kutlu Olsun

lçemizde Çanakkale Zaferi'nin 99. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma Günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Atatürk anýtýna çelenklerin sunulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan tören daha KDevamý Sayfa 6’da sonra Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Ý

Koçak Esnaftan Destek Ýstedi

Uzunkaya Esnaf Turlarýna Devam Ediyor

2

KDevamý Sayfa 8’de

Þahiner Zaferin 99. Yýlýný Kutladý anakkale Zaferi'nin 99. yýlý münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Ç Þahiner bir açýklama yaptý. KDevamý Sayfa 5’de

Haberleri Görüntülü Ýzlemek Ýçin www.sungurlu.tv Adresini Ziyaret Ediniz...

Baþkan Uzunkaya Zaferin 99. Yýlýný Kutladý

SAYFA

KDevamý Sayfa 4’de

SAYFA

Çobaner Zaferin 99. Yýlýný Kutladý

2


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

2

Baþkan Uzunkaya Zaferin 99. Yýlýný Kutladý ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Þehitleri'ni Anma Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Çanakkale'de verilen onurlu savaþýn, zor þartlar altýndaki can siperane mücadelenin tüm Dünya milletlerine örnek olduðunu dile getiren Baþkan Uzunkaya mesajýnda þu ifadelere yer verdi:

S

"Bugün dünya tarihinde eþi benzeri olmayan bir onur mücadelesinin, Çanakkale Zaferi'nin 99. yýldönümünü idrak etmekteyiz. Çanakkale Savaþlarý, vatan topraklarýný ve baðýmsýzlýðýmýzý korumak için varýný yoðunu ortaya koyan bir milletin, tarih sayfalarýndan silinemeyecek bir destanýdýr. Çanakkale Zaferi'yle, Türk toplumunda millet olma bilincinin tohumlarý tekrar yeþermiþ ve Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlmasý adýna çok önemli bir adým atýlmýþtýr. Üzerinde yaþadýðýmýz bu kutsal topraklarda her zaman ve her þartta al bayraðýmýzýn dalgalanacaðýna olan kanaatimiz tamdýr. Bu gün ülkemiz ve milletimiz üzerinde kötü emelleri olan dýþ güçlerin geçmiþten alacaklarý çok büyük dersler olduðu kanaatindeyim. Dört bir yaný Þehit kanlarýyla sulanmýþ, ayný bayrak altýnda yaþamayý ülkemizin bölünmez bir bütünlük içerisinde sonsuza kadar hür ve baðýmsýz kalacaðýný kabullenmiþ bir yeni neslin varlýðý bu topraklar için canýný veren aziz Þehitlerimizin ruhunu þad edecektir. Bu duygu ve düþüncelerle kutsal vatan topraklarý için canýný feda ederek Þehitlik mertebesine eriþmiþ Þehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygý (H.Mustafa Sarýyüce) ve rahmetle anýyor, aziz hatýralarý önünde saygýyla eðiliyorum.'' dedi.

Uzunkaya Esnaf Turlarýna Devam Ediyor ungurlu Belediye Baþkaný ve AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, AK Parti teþkilatý ile birlikte þehir merkezindeki esnaflarý ziyaret etmeyi sürdürüyor.

S

30 Mart yerel seçimler öncesi Sungurlu halkýndan 2. Dönem için destek isteyen AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, yeni dönem proje kitapçýklarýnýn da daðýtýmýný yaparak bazý esnaflar ile kýsa sohbetler etti. Sungurlu insanlarýnýn sýcak ve samimi insanlar olduklarýný da sözlerine ekleyen AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Selahaddin Uzunkaya, önümüzdeki seçimlerin Sungurlu'yu daha ileriye taþýmak için iyi bir fýrsat olduðunu ve Sungurlularýn bu fýrsatý iyi deðerlendirmeleri (H.Mustafa Sarýyüce) gerektiðini kaydetti. Ýmtiyaz Sahibi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Serdar ÖZEL Muhabirler Muammer ÖZEL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.

Serkan ÞANSEVER Yusuf Bahri YÜCEL H. Mustafa SARIYÜCE - Ýsmail KABAKDERE

Dizgi, Montaj, Baský

Resmi Mahkeme ve Ýcra (st/cm) Kogre Ýlaný (KDV Dahil) Tüzük Teþekkür ve Baþsaðlýðý (4x7) Baský Tesisleri Yitik Ýlaný e-mail: hititofset@hotmail.com Tam Sayfa Reklam Ýsim-Soyadý Tahsisi (st/cm) Seri Ýlan (4x7/Hafta) Yýllýk Abone (Þehir Ýçi) Yurt Ýçi Yurt Dýþý

HÝTÝT OFSET

Yönetim Yeri

Çorum Cad. Ask. Þb. Krþ. SUNGURLU

Tel : 0.364 311 78 58 Fax : 311 80 97

: 8,40 TL. : 50 TL. : 150 TL. : 30 TL. : 10 TL. : 100 TL. : 8,40 TL. 10 TL. : 50 TL. : 60 TL. : : 100 EURO

Ziraat Bankasý Sungurlu Þb. Hesap No: 27852516-5001


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

3

S.S.REK240


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

4

Bugün Bora Eczanesi Dispanser Karþýsý

-

Çobaner Zaferin 99. Yýlýný Kutladý anakkale Zaferi'nin 98. yýlý münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner bir açýklama yaptý.

Ç

Çobaner yaptýðý açýklamada, ""Üstün liderliði ve komutanlýðý ile tüm dünyaya eþsiz bir komutan ve lider olduðunu kanýtlayan GaziMustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn, büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde geliþmiþ devletlere karþý kazandýðý bu zafer; milletimizin þanlý tarih sayfalarýna altýn harflerle kazýnmýþtýr. Çanakkale'de verilen destansý varoluþ mücadelesi tarihin akýþýna yön vermiþ ve bir milleti yeniden tarih sahnesine çýkarmýþtýr. Vatan topraðýnýn dört bir yanýndan gelerek Çanakkale'de iþgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarýmýz, bizim bugün millet olarak sahip olduðumuz birlik ve beraberliðin özünü bütün dünyaya en iyi þekilde göstermiþtir. Her metrekareye düþen mermi sayýsýnýn 6 bin civarýnda olduðu bu büyük zaferde, 250 binin üzerinde kahramanýmýzda þehitlik gibi yüce bir mertebeye eriþmiþtir Çanakkale Zaferi'nden 19 yýl sonra, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bu memleketin topraklarý üstünde kanlarýný döken kahramanlar! Burada bir dost vatanýn topraðýndasýnýz. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasýnýz. Uzak diyarlardan evlatlarýný harbe gönderen analar! Gözyaþlarýnýzý dindiriniz! Evlatlarýnýz bizim baðrýmýzdadýr. Onlar bu toprakta canlarýný verdikten sonra, artýk bizim evlatlarýmýz olmuþlardýr" diyerek eþi olmayan barýþ, hoþgörü ve uygarlýk mesajý vermiþtir. Bugün bizlere düþen görev, þehitlerimizin kanlarýyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklarý, ayný þuurla sahip çýkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir þekilde devretmektir. Bu duygu ve düþüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 98'inci yýldönümünü kutluyor, 18 Mart Þehitleri Anma Günü münasebetiyle de; Bu topraklarý bize mukaddes bir vatan (Ýsmail Kabakdere) kýlan, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürkolmak üzere, tüm aziz þehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anýyoruz" dendi.

erel seçimde oy kullanabilmek için üzerinde T.C. numarasý yazan kimlik gösterilmesi þartý getirildi.

Y

Geçerli bir kimliði olduðu halde, bu kimliðin üzerinde T.C. numarasý bulunmayan seçmen oy kullanamayacak. Kimliðinde T.C. numarasý yazmayanlar, seçmen bilgi kâðýdý veya nüfus müdürlüklerinden alýnmýþ nüfus kayýt örneðini gösterirlerse oy verebilecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun aldýðý karara göre, seçmenin kimliðinin tespitinde, T.C. kimlik numarasýný taþýyan; nüfus cüzdaný, kamu kurumlarýnca verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birinin gösterilmesi gerekecek. Üzerinde T.C. kimlik numarasý olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin, oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kâðýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini de göstermesi gerekecek. ÜÇ FARKLI ZARF KULLANILACAK Seçmenler oylarý üç ayrý renkteki zarflara koyarak sandýða atacak. Turuncu renkli zarfýn içine il genel meclisi üyeliklerine iliþkin turuncu renkli birleþik oy pusulasý konulacak. Mavi renkli zarfýn içine ise, Belediye baþkanlýðýna iliþkin mavi renkli birleþik oy pusulasý ile, belediye meclis üyeliðine iliþkin sarý renkli birleþik oy pusulasý ve büyükþehir belediye baþkanlýðýna iliþkin beyaz renkli birleþik oy pusulasý konulacak. Mor zarfýn içine de köy ya da mahalle muhtarý ve ihtiyar heyeti üyelerinin yazýlý olduðu oy pusulasý konulacak. SEÇÝM YASAKLARI YSK, yerel seçimlerin yapýlacaðý 30 Mart günü 06.00 ile 24.00 saatleri arasýnda alkollü içeceklerin satýþýný ve silah taþýnmasýný yasakladý. YSK'nýn açýkladýðý seçim yasaklarýna göre; yerel seçimde oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasýnýn, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduðuna karar verilirken, oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eðlence yerlerinin kapalý kalacaðýna, eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebileceðine karar verildi. YSK, 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimsenin köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamayacaðýna da karar verdi. YAYIN YASAÐI 21.00'E KADAR

Yaygýn basýnda yer alan haberlere göre; YSK kararýnda, oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasýný yasakladý. Öte yandan saat 18.00 ilâ 21.00 arasýnda radyolarda ve her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayýnlar serbest býrakýlýrken, ancak YSK tarafýndan gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayýnlarýn serbest býrakýlmasýna karar verilebilecek. YSK'NIN DUYURUSU YSK, 30 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak yerel seçimlerle ilgili oy verme iþlemleri konusundaki bilgileri yayýnladý. Köyde; il genel meclisi üyeliði seçimi, köy muhtarlýðý ve köy ihtiyar meclisi üyeliði seçimi yapýlacak. Büyükþehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliði seçimi, belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimi, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliði seçimi gerçekleþtirilecek. Büyükþehirlerde de büyükþehir belediye baþkanlýðý seçimi, Belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimi, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliði seçimi yapýlacak. Büyükþehir olan iller þöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Ordu, Sakarya, Samsun, Þanlýurfa, Tekirdag, Trabzon ve Van. SEÇMENÝN KÝMLÝK TESPÝTÝ Seçmenin kimlik tespitinde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan; Nüfus cüzdaný, Resmî daireler veya iktisadi devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birinin ibrazý gerekiyor. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kâgýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini ibraz etmesi þart. Ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli

suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarýda sayýlan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiþ belge kimlik belgesi yerine geçecek. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarýnca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliðinin tespitinde geçerli deðil. OY KULLANMA SIRASI Seçmenler oylarýný aþaðýdaki sýrada kullanacaklar: Turuncu Zarf: Ýl genel meclisi üyeliklerine iliþkin turuncu renkli birleþik oy pusulasý turuncu renkli zarfa; Mavi Zarf: Belediye baþkanlýðýna iliþkin mavi renkli birleþik oy pusulasý ile belediye meclis üyeliðine iliþkin sarý renkli birleþik oy pusulasý ile Büyükþehir belediye baþkanlýðýna iliþkin beyaz renkli birleþik oy pusulasý mavi renkli zarfa; Mor Zarf: Köy seçimlerinde köy muhtarý ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazýlý oldugu oy pusulasý, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarý ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazýlý oldugu oy pusulasý mor renkli zarfa OY VERME SAATLERÝ 7.00 - 16.00 saatleri arasýnda; Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüshane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Þanlýurfa, Van, Bayburt, Batman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis illeri oy kullanacak. Çorum'un da aralarýnda yer aldýðý diðer illerde ise 08.00 (Haber Merkezi) - 17.00 saatleri arasýnda oy kullanacak.


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

5

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner ;

“Bir Destandýr Çanakkale” illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. Yýl Dönümü münasebetiyle bir mesaj yayýnladý.

M

Þahiner mesajýnda þunlarý söyledi.; "Bir unutulmaz zafer. Bir unutulmaz inançtýr. Bir unutulmaz matem. Bir Milletin var olma mücadelesidir. Bir geçilmez kale. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastýðýn, Bu toprak, bir devrin battýðý yerdir. Eðil de kulak ver, bu sessiz yýðýn, Bir vatan kalbinin attýðý yerdir. demektedir þair. Çanakkale o günün güçlü devletleri bir kutlu direniþ, unutulmayacak atýlan bir tokattýr. "Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela" olan tüm dünyaya bir haykýrýþtýr Çanakkale. Milletlerin tarihinde bazý zaferler vardýr ki bu asla unutulmaz. Türk Milleti, Malazgirt Zaferi ile yurt edinmiþtir vataný. Ýstanbul'un fethiyle saðlamlaþtýrmýþtýr Anadolu'daki yerini. Çanakkale ile tescillemiþtir bu vatanýn Türk topraðý olduðunu. Bizlere hür ve baðýmsýz bir devlet býrakan, o ecdadý, þehitlerimizi rahmetle anarken, "peygamberim öptüðü o pak alýndan" bizlerde öpmemin gurur ve heyecanýný yaþýyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitler Gününüzü kutlar, mensubu olmakta onur ve gurur duyduðumuz bu necip milleti Rabb'im ilelebet korusun ve yaþatsýn diliyorum" (Serkan Þansever) dedi.

KENE ÝLE TOPYEKÜN MÜCADELE EDÝLECEK ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yaz aylarýnýn G baþbelasý olarak dikkat çeken kenelerle topyekun mücadele etme kararý aldý. Kene ile mücadele için Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan toplantý düzenlendi. Yaz ayýna az bir zaman kala kenelerle daha etkin ve kararlý mücadele etme için daðýtýlacak ilaçlar masaya yatýrýldý. Gerçekleþtirilen toplantýya Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cimbek, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Baþkaný Þevket Avcý ve Halk saðlýðý Müdürlüðü yetkilileri katýldý. Toplantý da Kýrým Kongo Kanamalý Ateþli hastalýðýnýn yayýlmasýna sebep olan Kenelerin mücadelesi için daðýtýlacak ilaçlar ele alýndý. Yapýlan toplantý da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan alýnarak daðýtýmý ve kullanýmý organizasyonu Tarým ve HayvancýlýkÝl Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan kene mücadelesine Nisan ayýnýn ilk haftasýnda baþlanmasý kararlaþtýrýldý. Ayrýca mücadele ile sýðýrlar ve koyunlarýn hepsi meraya çýkýþ öncesinde ilaçlanacak. Komþu Ýl Müdürlükleriyle yapýlan organizasyonla mücadeleye ayný tarihte baþlanýlmasý ve topyekun mücadele yapýlmasý karara baðlandý. Etkin mücadele ile iller arasýnda da taþýným ve salýným engelleneceði gibi diðer uygulama tarihleri de ayný zamanlama dilimlerinde devam edeceði toplantý da (Haber Merkezi) dile getirildi.

ÇOBAN KURSU AÇILACAK alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Ziraat Odasý ve Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Çoban/Sürü Yönetimi Elemaný (Küçükbaþ Hayvan)’ mesleðinde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.

Ç

Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak. Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde (Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi) yürütülen proje kapsamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn hayvancýlýk desteklemeleri içerisinde sertifikalý sürü yönetimi elemaný çalýþtýrdýðýný belgeleyen 250 baþ ve üzeri küçükbaþ hayvan varlýðýna sahip olan iþletmelere yýllýk destekleme yapýlmasý planlanýyor. Projeden yararlanabilecek kiþiler: Halen sürü yönetimi elemanlýðý yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleþtirecek eleman olmaya aday, sosyal güvence kapsamýna alýnma niteliklerine sahip, en az okuma ve yazma bilen bedenen saðlýklý ve eðitim konularýna ilgi ve ihtiyaç duyan kiþiler veya küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri. 31 Mart tarihinde baþlayacak eðitimler 18 Nisan 2014 tarihinde sona erecek. Haftada 5 gün yapýlacak eðitimler Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’nde verilecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR’a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþ ve üzeri bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR’un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlar, 26 Mart Cuma günü saat 10.00’da ÝÞKUR’da yapýlacak mülakattan önce ÝÞKUR Ýl (Haber Merkezi) Müdürlüðü’ndeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor.


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

6

Zaferin 99. Yýlý Kutlu Olsun lçemizde Çanakkale Zaferi'nin 99. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma Günü düzenlendi. Atatürk anýtýna çelenklerin sunulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan tören daha sonra Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Ý

Sungurlu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkan ý Selahaddin Uzunkaya, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler, þehit aileleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuþmayý okul müdürü Kerim Çýrakoðlu yaptý. Çýrakoðlu konuþmasýnda, tarihin toplumlarýn hafýzasý olduðunu, hafýzasýný kaybeden kiþinin nasýl kimliðini unutulursa, bu durumun devlet ve milletler için de geçerli olduðuna iþaret etti. Kahramanlýk destaný Çanakkale Savaþý'ný zaferle sonuçlandýran ruhu 99. yýldönümünde yeniden anlamak ve deðerlendirilmesi gerektiðini kaydeden Poyraz, "Tarihin akýþýna yön veren, dünya ölçeðinde sonuçlar doðuran ve esaret altýndaki milletlere baðýmsýzlýk meþalesi olan Çanakkale Zaferi'ni var eden ruh, milletimiz ve insanlýk için büyük bir mirastýr. Ýstiklalin devamýný saðlamak kararlýlýðý yanýnda, istikbalin ufkunu çizme iradesi açýsýndan kilometre taþý olan bu mirasa sahip çýkmak gerek devlet, gerekse millet için milli bir sorumluluktur. Bu sorumluðun gereðini Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomi, hukuk, insan haklarý, kültür ve sanat baþta olmak üzere her alanda ilerleterek yerine getirebiliriz" dedi. Çanakkale ruhunun Kurtuluþ Savaþý açýsýndan da önsöz, okul ve talimgah olduðunu belirten Çýrakoðlu, "Bu milletin yüz binlerce ferdinin þehitlik mertebesiyle ödüllenmesine de vesile olan Çanakkale Harbi, esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atýlmasýna da zemin olmuþtur. Bu millet, Çanakkale Savaþý'ndaki acýyý, onuru, milli haysiyeti ve zaferi, kültürünün doðal verileriyle, türküleriyle, aðýtlarýyla, þiirleriyle her dem yaþar hale getirmiþtir. Bu zaferin mimarlarý, yediden yetmiþe koca bir millettir" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan tören Sungurlu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan program ile devam ederken, (Yusuf Bahri Yücel) Fatoðraflarla Çanakkale Destaný isimli serginin açýlmasýyla sona erdi.

Þehitlerimiz Unutulmadý anakkale Zaferi'nin 99. yýldönümü ve 18 Mart Þehitler Günü münasebetiyle ilçemizde þehitlik ziyaret edildi.

Ç

Karþýyaka Mezarlýðý'nda bulunan Þehitlik ziyaretine Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, daire amirleri ve çok sayýda þehit ailesi katýldý. Ziyarette protokol üyeleri þehit mezarlarýna karanfil koyarak baþlarýnda dua ederken Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Allah bu millete bir daha þehit acýsý yaþatmasýn temennisinde bulundu. (Yusuf Bahri Yücel)


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

7

S.S.REK239


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

8

Koçak Esnaftan Destek Ýstedi üyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu Belediye Baþkan adayýmýz Mustafa Koçak seçim faaliyetleri kapsamýnda ekibiyle birlikte esnaf ve Pazar ziyaretlerinde bulundu.

B

Esnaflarla sohbet ederek onlarýn sorunlarýný dinleyen Koçak, Sungurlu'nun sorunlarý için ürettiði projeler hakkýnda esnafa bilgi verdi. Koçak'ýn samimi tavýrlarýndan memnun kalan esnaflar gayet sýcak ve yoðun ilgi gösterdi. Koçak, sonrasýnda projelerini hayata (Ýsmail Kabakdere) geçirmek için esnaflarýmýzdan destek istedi.

S.S.REK.238


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

9

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner;

“Her Mahalleye Eþit Hizmet” illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner, her mahalleye eþit oranda hizmet gideceðini söyledi. Þahiner, belediye hizmetlerini alamayan mahallerinin sandýkta AK Parti'ye ders vermesi gerektiðini hatýrlattý.

M

MHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Abdulkadir Þahiner seçim çalýþmalarý kapsamýnda mahalle ve ev toplantýlarýna aralýksýz devam ediyor. Her mahalleye ayný oranda hizmet gideceðini belirten Þahiner, bu konuda hassas davranýlacaðýný söyledi. Mahallelerde hizmet alamayan vatandaþlarý uyaran Þahiner, AK Parti'yi tarihin en büyük dersi-

ni verecek olan halka güvendiðini ve 30 Mart'ta bayram yaþacaklarýný bildirdi. Þahiner, Sungurlu'nun dört bir yanýnýn eþit derecede hizmet göreceðini belirterek, "Aylar öncesinden açýkladýðýmýz projelerde de belirttiðimiz gibi, Sungurlu'da 'arka mahalle', 'kenar mahalle' diye bir kavram kalmayacak. Þehrin doðusu, batýsý, güneyi, kuzeyi hep eþit olacak. Bizim yönetim anlayýþýmýzda yön diye bir kavram yok. Batý neyse doðu da odur. Kuzey neyse güney de odur. Þehrin her bir noktasýna hizmet eþit gidecek" dedi Biz projelerimizle varýz diyen Þahiner, "Orijinal, bize ait projelerle. Kimseyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz Sungulumuz. Sungurlu için varýz. Var olacaðýz. 30 Mart'ta da Sungurlu için kazanmak zorundayýz" dedi. (Serkan Þansever)


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

10

S.S.REK237


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

SUNGURLU’NUN SESÝ

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

11

SYM, 2014 KPSS Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde yer alacak Rehber Öðretmen ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýna iliþkin sorular hakkýnda fikir vermesi amacýyla örnek sorularý internet sitesinde yayýmladý.

Ö

ÖSYM tarafýndan yapýlan açýklamada, 31 Aralýk 2013 tarihli duyuruda belirtildiði gibi Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ÖSYM ile Devlet Personel Baþkanlýðý arasýnda, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" kapsamýnda imzalanan protokol uyarýnca, ÖSYM tarafýndan yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacaðý alanlara, 2014 yýlýnda Rehber Öðretmen ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýnýn dahil edildiði anýmsatýldý. Rehber Öðretmen ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýnda uygulanacak testlerin konularý ve test içindeki aðýrlýklarý ile ilgili olarak ÖSYM tarafýndan alanýnda uzman kiþilerden oluþturulan komisyonun çalýþmalarýný tamamladýðý belirtilen açýklamada, Rehber Öðretmen ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýnda testlerin konu baþlýklarý ve konularýn test içindeki aðýrlýklarýnýn adaylarýn bilgisine sunulduðu bildirildi. Testte yer alacak sorular hakkýnda fikir vermesi amacýyla, bu alanlar için örnek sorularýn hazýrlandýðýnýn ifade edilen açýklamada, adaylarýn, ÖSYM'nin (Haber Merkezi) sayfasýndan örnek sorulara eriþebileceði kaydedildi.

T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/6 Satýþ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen Çorum ili Sungurlu ilçesi Büyükpolatlý Köyü,Alembeyli Köyü bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði,kýymeti,adeti,önemli özellikleri, 1 nci,2 nci satýþ günü ve saatleri; Yüzölçümü (m2)

Mevkii

Ada/Parsel No

BÜYÜKPOLATLI

ARMUTLU

525

TARLA

4.120

BÜYÜKPOLATLI

TAÞLIK

2772

TARLA

4.000

BÜYÜKPOLATLI

VARSAK

871

TARLA

740

BÜYÜKPOLATLI

TAÞLIK

2423

TARLA

5.840

BÜYÜKPOLATLI

ARMUTLU

517

TARLA

4.170

ALEMBEYLÝ

ÇAYIR

983

TARLA

5.260

BÜYÜKPOLATLI

KÖYCÝVARI

705

TARLA

5.500

BÜYÜKPOLATLI

-

3187

AV.KERPÝÇ-EV-AHIRSAMANLIK

235

BÜYÜKPOLATLI

KAMIÞLI

446

TARLA

9.400

BÜYÜKPOLATLI

KÜNLÜ

1856

TARLA

3.640

BÜYÜKPOLATLI

VARSAK

971

TARLA

2.020

BÜYÜKPOLATLI

TAÞLIK

2472

TARLA

11.160

BÜYÜKPOLATLI

TAÞLIK

2702

TARLA

3.840

Köyü

Cinsi

1. Satýþ Günü ve Saati 05/05/2014 09:00-09:10 05/05/2014 09:15-09:25 05/05/2014 09:30-09:40 05/05/2014 09:45-09:55 05/05/2014 10:00-10:10 05/05/2014 10:15-10:25 05/05/2014 10:30-10:40 05/05/2014 10:45-10:55 05/05/2014 11:00-11:10 05/05/2014 11:15-11:25 05/05/2014 11:30-11:40 05/05/2014 11:45-11:55 05/05/2014 12:00-12:10

2. Satýþ Günü ve Saati 02/06/2014 09:00-09:10 02/06/2014 09:15-09:25 02/06/2014 09:30-09:40 02/06/2014 09:45-09:55 02/06/2014 10:00-10:10 02/06/2014 10:15-10.25 02/06/2014 10:30-10:40 02/06/2014 10:45-10:55 02/06/2014 11:00-11:10 02/06/2014 11:15-11:25 02/06/2014 11:30-11:40 02/06/2014 11:45-11:55 02/06/2014 12:00-12:10

Muhammen Bedeli

Satýþ Bedeli

1.030,00

1.000

1.000

1.000

185

200

1.752,00

1.600

1.042,50

950

2.630,00

2.500

2.750,00

2.500

1.175,00

1.100

3.760,00

3.500

728,00

700

505,00

460

4.464,00

4.100

960,00

900

Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle Sungurlu Adliye Bahçesi'nde yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. (Elektronik ortamda ihaleye katýlacaklarýn T.Vakýfbank IBANTR 00158007301012662 numaralý hesaba pey akçesi yatýrmalarý zorunludur.) 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 14/03/2014 S.S.RES.24


19 MART 2014 • ÇARÞAMBA

12

www.sungurlununsesi.net - www.sungurlu.tv

BELEDÝYECÝLÝK ; DOKUNMAKTIR, HÝSSETMEKTÝR VE AÞKLA SORUNLARA ODAKLANMAKTIR. BELEDÝYECÝLÝK ; GÜLÜMSEYEN YÜZDÜR, UZATILAN ELÝ GERÝ ÇEVÝRMEYEN, CÖMERTLÝKTÝR, DARDA KALANLARIN ACÝL YARDIMIDIR.

S.S.REK236

19mart  
19mart  
Advertisement