Page 1

PODRÓŻ N A W SCHÓD

Maxim Kuzmenko — Stacja Centrum w ramach projektu Metrobunkier / Centre Station within the Metrobunker project, CHISINAU – Art,ResearchinthePublicSphere, 2010. Photo:MaximKuzmenko

142

Reformypolitycznespowodowanewydarzeniami z7kwietniaprzyniosłyszeregzmian,któredziś sącorazwyraźniejpodawanewwątpliwośćprzez społeczeństwo.Masoweprotestyprzybrałynasile poogłoszeniuwynikówwyborówparlamentarnych zkwietnia2009roku,poktórychdemonstranci, wdużejczęścimłodzieżistudenci,zażądalizmiany systemupolitycznegowRepubliceMołdawii.Istniejeuderzającepodobieństwowydarzeńzkwietnia2009dotych,którenaznaczyłykonieclat80., kiedyseriawystąpieńspołecznych–tzw.kręgów (publiczneczytanie),koncertów,demonstracji imarszówulicznych–połączyłasięwprzesłanie skierowaneprzeciwkototalitarnejpolityceszerzonejprzezkomunistycznerządyMSRR(Mołdawskiej SocjalistycznejRepublikiRadzieckiej).Tedziałania iwydarzenia,niektóreoładunkukulturalnym,doprowadziływkońcudoistotnychzmianworientacji politycznejpaństwa,wustawodawstwie,narzuciły innesymbolepaństwowe(flaga,hymnitd.),których kulminacjąbyłoogłoszenieniepodległości(27 sierpnia1991).Wodróżnieniuodwydarzeńsprzed dwóchdziesięcioleci(doktórychwznacznym stopniuprzyczyniłsięrównieżrozpadZSRR)te niedawnedoprowadziłytylkodoroszadywsystemiepolitycznym,podczasgdyregułygrypozostały takiesame. Jeżeliodnosimysiędookresubezpośrednio poprzedzającegorok1991,azwłaszczadotegopo 1991roku,niemawątpliwości,żedefinicjasferypublicznejHabermasa1nieodpowiadarzeczywistości. Taidealistycznaburżuazyjnakoncepcja,opierająca sięnauniwersalizmieiracjonalności,niewyjaśnia fragmentaryzacjispołeczeństwaponowoczesnego, dlategojestjużnieaktualna.Jednocześnieaspiracje społeczeństwaRepublikiMołdawiipoproklamowaniuniepodległościitransformacjiwnowedemokratycznepaństwoniezmaterializowałysięani wokresielat90.,kiedywładzęprzejmowałykolejno różneformacjepolityczne(odprawejdolewejstronypolitycznegospektrum),aniwokresierządów koalicjiliberalno-demokratycznejutworzonejpod konieclat90.Postulatyobywateliniespełniłysię nawetporoku2001,kiedynaskuteknagłejzmiany układusiłwparlamenciedowładzydoszłaPKRM (PartiaKomunistówRepublikiMołdawii);sytuacja niezmieniłasięrównieżpo2004roku,pomimoiżna skutekreformyzmieniłasięonawpartiędziałającąnazasadachkapitalistycznych.Żadenztych wszystkichsystemówpolitycznychniewykazałsię promowaniemirozszerzaniemsferypublicznejjako


THE J OURNEY T O T HE E AST

możliwegoobszarudebatyorazotwartychidemokratycznychnegocjacjipomiędzyspołeczeństwem awładzą. Zagadnieniate,jakrównieżniepewnasytuacja sferypublicznejwobszarzepostkomunistycznymwokresiepoupadkumuruberlińskiegobyły rozpatrywanew2010rokuwramachprojektu KISZYNIÓW–Sztuka,BadaniawSferzePublicznej 2. Platformabadańtransdyscyplinarnychuruchomionapodczastegoprojektumiałazazadanieanalizowaniesprzecznościpolitycznychigospodarczych, któremożnaodnaleźćwróżnychmodelachzarządzaniaprzestrzeniąpubliczną.Spośródprojektów, którepowstaływefekcie,postanowiłemwymienić wtymtekściejedyniekilka,któredotycząartystów wybranychdoudziałuwwystawie„P W”wBiałymstokuw2011roku. Takwięcdwadziesięcioleciapouzyskaniuniepodległości(1992),wokresieniestabilnościitransformacjiwkierunkusystemudemokratycznego, teoretycyorazartyściwizualnibiorącyudziałwprojekciepostawilisobiezazadaniezbadanieianalizę sytuacji,wktórychsferapublicznabyłabydzisiaj możliwa.Brakpojęcia„sferypublicznej”wMołdawskiejSRRnietylkostworzyłpróżnięwodniesieniu dopojęcia„publiczny”,aleotworzyłteżdrogędo niestabilnościpolitycznejiantagonizmu,wdużej mierzenatleetnicznym.Zdrugiejstrony,oilezaraz po1989rokuiwlatach90.istniałniejasnyobszar wolnościwypowiedzi,topomiędzyrokiem2001 a2008(okresrządówPKRM,od2004wsojuszu zPPCD)powstałapróżniawodniesieniudoprzestrzeganiaprawczłowieka.Zapanowałklientelizm, zaśmiejscecenzuryzająłszereginnychuregulowań 3.Takwięcłatwozrozumieć,dlaczegowtrakciedwóchdziesięciolecispołeczeństwozostało uwikłanewmechanizm,wktórymróżneplatformy polityczneotwarciewalcząoelektorat,podczasgdy środkimasowegoprzekazusąużywanewyłącznie jakonarzędziahandlukapitałempolitycznym,zaś społeczeństwuprzypadarolapasywnegowidza. Wzasadziedzisiajmożnastwierdzić,żenie istniejetylko„jednapubliczność”,leczkonfiguracja wielu„publiczności”i„kontrpubliczności”będących wciągłejprzemianie,zaśmodel,wedługktóregosferapublicznajestczymśistniejącym,coczekatylkona zdobycie,jestfikcją.WedługOliveraMarchartasfera publicznaniejestprzestrzeniąwsensiefizycznymani wsensieinstytucjonalnym(taką,jakąsąmediabądź strefybezpieczeństwadlapieszych) 4.Wkontekście pewnejestetykisferypublicznejMarchartwspo-

143

mina,iżwrzeczywistościsferapublicznapowstaje iodtwarzasięzawszewmomenciesporu.Tam, gdzieistniejekonfliktlub,dokładniej,antagonizm, tammamysferępubliczną;tam,gdziekonfliktznika, stamtądznikateżsferapubliczna.Przykłademtego rodzajuprzejawusferypublicznejmogąbyćwydarzeniaz7kwietnia2009,któredoprowadziłyjedynie dozmianpowierzchownych,aniedorzeczywistej zmianypołożenia społeczeństwa ielitpolitycznych,która zmaterializowałabysięwdecyzjachiakcjach rzeczywiście demokratycznych.Dotejpory utrzymujesię całyszeregniejasnościcodo przejrzystości aktupolitycznegoizarządzaniapolitykami Dumitru Oboroc — Gra z pamięcią. Jak wytłumaczyć pomnik narodu? / Playing with publicznymi. memory. How to explain a monument to the people?, CHISINAU – Art, Research in the Public Sphere,2010.Photo:DumitruOboroc

Takwięcniektóreaspektyprzemiandemokratycznych,jakiezaszływobszarzepostkomunistycznym,isposób,wjakiteprzemianywpłynęły nakrytycznydyskursdotyczącysferypublicznej, znalazłyodzwierciedleniewpracachstanowiących wkładuczestnikówdoprojektuKISZYNIÓW–Sztuka,BadaniawSferzePublicznej.NależądonichprojektyDumitruOboroca,TatianyFiodorovejiMaxima Kuzmenko.„Grazpamięcią.Jakwytłumaczyć pomniknarodu?”DumitruOboroca(RO)jestinterwencją,wktórejartystazaproponowałredefinicję pomnikówwzniesionychwczasachsowieckich poprzezczasowązmianęichnazw.Wedługartysty redefinicjatajestabsolutniekonieczna,ponieważ obecneznaczeniepomnikówjestanachroniczne isłużyideologiitotalitarnej.Maxim Kuzmenko (MD) zainaugurowałStacjęCentrumwramachprojektu „Metrobunkier”,któryzakładałsystematyzację ihybrydyzacjęniezbadanejdotychczassiecikatakumborazschronówprzeciwlotniczychwybudowanychjeszczewokresiezimnejwojny.Artysta przedstawiłideęstworzeniametra,którełączyłoby


PODRÓŻ N A W SCHÓD

dzielniceKiszyniowa,abyusprawnićiułatwić transportpubliczny.Modelpraktykiuczestniczącej zostałzastosowanyprzezTatianęFiodorovą(MD) wprojekcie„Romashka”,którydotyczyłtarasu naostatniejkondygnacjiwieżowcanazywanego potocznie„Romaşka”(rumianek),zbudowanego wlatach70.wdzielnicyBotanicawKiszyniowie(ul. Testimiţeanu29/2).Wtejprzestrzeni,niezmienionejodpowstaniabudynku,artystkapostanowiła stworzyćCentrumRozrywkiiRekreacji„Romashka”,zaścelemprojektubyłoożywienieprzypomocy lokatorówpierwotnejfunkcjitejprzestrzeni.Wtym przypadkuartyściuczestniczącywprojekciepełnili rolęagentówprocesutworzeniairozszerzania przestrzenipublicznejwjejznaczeniupolitycznym, zamierzajączidentyfikowaćprocesystojącezaprzemianamimiejskimi. Abyukazaćwszerszymkontekściesposób, wjakiklasapolitycznazRepublikiMołdawiitraktuje sferępubliczną,postanowiłemprzedstawićserię akcjiartystycznych,któreodniosłysiękrytyczniedo sytuacjiiwydarzeńzokresuwładzyPKRM.Bohateremkuriozalnegozdarzenia(22–23grudnia2007) byłachoinkaświątecznazakupionaprzezkiszyniowskiRatusz,którastałasięprzedmiotemkonfliktupomiędzywładzącentralnąaUrzędemMiasta Kiszyniowa.Konfliktpolegałnatym,żeliberalne władzelokalnechciałypostawićchoinkęnaBoże Narodzenie,podczasgdyrządkomunistycznydomagałsię,abydrzewkopostawiononiewcześniejniż wSylwestra,iostateczniezmusiłwładzeporządkowe(stołecznąpolicję)dopodjęciadziałańprzeciwko administracjilokalnejzKiszyniowa.Wkrótcepotem, wstyczniu2008roku,grupaartystów–Victor Ciobanu,VladimirUs,AndreiGamart,Alexandru Raevski,GhenadiePopescuiTatianaFiodorova– zainicjowałaakcję,którejcelembyłokrytyczne odniesieniesiędotejsytuacji,poniekądkomicznej iabsurdalnej.PolegałaonanasymbolicznymzasadzeniuprzedsiedzibąRząduuschniętych(ipomalowanychnaczerwono)choinekznalezionychna śmietnikach,odnoszącsięwtensposóbdopraktyki upolitycznienialaickiegozwyczaju. Różnemodeleteoretyczneicodziennewydarzeniapolitycznezwracająuwagęnafakt,żeto,co kiedyśbyłowyobrażanewsposóbidealistyczny jakohomogenicznapubliczność,dzisiajjestjasno postrzeganejakodalekieodpodzielaniawspólnych zainteresowańiprawdorównegodostępu–toteż pytanieoutopijnąnaturęprzestrzenipublicznej stajesięrzeczywiściepilne 5.Zatemkilkaczynni-

144

kówwskazujenakoniecznośćbudowyodpodstaw koncepcjisferypublicznej,zwłaszczajeżelichcemy zrozumiećniektóreaspektypolitycznetejsfery.Dojściedowładzyikonsolidacjasystemówdemokratycznychwniosłynowegoduchadotegoprocesu, zaśgłosspołeczeństwaobywatelskiegoprzyczynił siędopromowaniawolnościirozszerzeniasfery publicznejwszeregupaństwsąsiednichopodobnej drodzehistorycznejipolitycznej. CasusMătăsarujestkolejnymwymownym przykłademkrytykisłabościsystemupolitycznegoorazniezwyklewąskiejprzestrzenidyskursu międzyspołeczeństwemobywatelskimawładzą. AnatolMătăsaru,programistakomputerowy, używająctwórczychśrodkówekspresji,przekształciłsięwnieugiętegokrytykaskorumpowanego systemuwprowadzonegoprzezrządyPKRM. Wlatach2008–2009Mătăsaruzorganizowałserię samotnychprotestów:przebranywewłasnoręcznie wykonanekostiumysięgałpopraktykiwywodzące sięztradycjiteatruświeckiego.Czasamitowarzyszyłamuświniaprzebranazaprokuratora(„porkurator”)iosiołprzebranyzapolicjanta(„mulicjant”). Zapomocąskromnychśrodków,sloganówitekstów wielokrotniekrytykowałnadużyciainstytucjiporządkupublicznegoiMinisterstwaSprawiedliwości. Jegowystąpieniazazwyczajkończyłysięinterwencjąsiłporządkowych.Nieprzejednanapostawa,jak równieżużywaneśrodkisprawiają,żedziałania Mătăsaruwspółgrajązdziałaniamiartystów,którzy uprawiająperformanceisztukęakcji,dążącdo rozszerzeniasferypublicznejidialoguzwładzami państwa. Powracającdoprzygódświątecznejchoinkizarekwirowanejnazleceniepolityków,można uznać,iżsygnalizująonesymbolicznezderzenie pomiędzysiłamirządowymiawładzamilokalnymi Kiszyniowa(reprezentującymisiłyopozycyjne), któreunaoczniłonapięciaipolaryzacjęklasypolitycznejRepublikiMołdawii.ZkoleicasusAnatola Mătăsarujestprzykłademkonfrontacjispołeczeństwaobywatelskiegozwładzamipaństwa(wtym przypadkupolicjąiMinisterstwemSprawiedliwości),podobniejakwydarzenia,którenastąpiłypo interwencjizatytułowanej„Grazpamięcią.Jak wytłumaczyćpomniknarodu?”zrealizowanej przezDumitruOboroca(RO),którejprzedmiotem byłpomnikBohaterówKomsomołuLeninowskiego. Interwencjaartystypolegałanaredefinicjipomnikówwzniesionychwokresiesowieckimpoprzez zmianęnazw,którenoszą.Wmomencienanoszenia


THE J OURNEY T O T HE E AST

tymczasowejnazwyartystazostałzatrzymany przezsiłyporządkoweieskortowanynakomisariat policji,gdzieprzezkilkagodzinbyłprzesłuchiwany wrazzeswojąasystentką.Potemichzwolniono,ale dopieroposkonfiskowaniudokumentówimateriałów(oryginałuzezwoleniawładznatęinterwencję publiczną,wydanegoCentrumKSAKorazfarby fluorescencyjnej,pędzliitd.).Późniejwyszłonajaw, żepolicjazostałapowiadomionaprzezaktywistów powiązanychzPKRM,którzynastępnegodnia usunęliśladyinterwencji,uznającjązaaktwandalizmu.Tenincydentwskazujenainnesymboliczne zderzenie,tymrazempomiędzytwórczościąartystycznąaelementaminostalgicznymispołeczeństwaMołdawii.Wysiłkimającenacelupodniesienie świadomościpublicznejwMołdawiizapośrednictwemlewicowychpolitykówimetodniebędąmiały żadnegoefektupozytywnegotakdługo,jakdługo częśćspołeczeństwautożsamiasięzezbiorową mentalnością,którawyszłazużycia.Tegorodzaju postawysąutrzymywanewspołeczeństwieprzez wspólnoty,którechwilowosąodpornenazmiany iktórepostrzegająinterwencjeartystycznejako zagrożenie,podchodzącdonichwyłączniezpozycji antagonistycznej. Odnoszącsiędoznaczeniaprotestówzkwietnia 2009roku,wefekciektórychPKRMzostałaodsuniętaodwładzy,możnastwierdzić,żestanowiłyone szansęzarównonawyrażeniedemokratycznych aspiracjispołeczeństwa,jakrównieżnatransformacjęsferypublicznejwujęciu,którewykraczałoby pozamodelHabermasapromowanyprzezsystemy polityczneEuropyWschodniej.Zarazpotem,wokresiegdyAIEznajdowałasięuwładzy,miałomiejsce rozszerzenieprzestrzeniwolnejwypowiedzipoprzez pojawieniesięmediówonowymobliczu(PublicaTV, JurnalTV,innestacjeradiowe,czasopisma,gazety etc.),którepromująpolitykiotwarciaizwyczaje debatypublicznej.Jednakżepomimotychpozytywnychzmiannowipolitycyuruchomilirównież inicjatywyocharakterzeodwetowym,domagającsię obowiązkowychzmianwprzestrzenipublicznejpolegającychnawyburzaniu/przenoszeniupomników czyusunięciuzmapymiastaniektórychbudynków orazkompleksówarchitektonicznychoznaczeniu historycznym.Takietendencjesąkontrproduktywne,ponieważprowadządorewizjihistorii,takjak tomiałomiejscewokresachwcześniejszych;jeśli zaśrewizjatastajesiębieżącąpraktyką,niesieona zasobązacieraniepamięcizbiorowejisterylizację przestrzenimiejskiej.

145

Analizującprzypadeksferypublicznejnazywanej„światemsztuki”,SimonSheikhpyta:„Jakie sąjejgraniceijakmożebyćużywanawsposób strategiczny,abyprzyłączyćsiędoinnychsfer publicznych?”.Powstajewreszcieproblemzakresu, wjakimdziełasztukiirefleksjenatematsztuki mogąwpływaćnateróżnesfery–zjednejstrony obierającjakopunktwyjściaspecyficznyfragment światasztuki,azdrugiejwłączającsiępośrednio lubbezpośredniowinnesfery 6.Akcjezrealizowane przezmłodychartystówwodpowiedzinazarekwirowaniebożonarodzeniowejchoinki,akcjewsferze publicznejAnatolaMătăsaru,podobniejakdziałania artystyczneprowadzoneprzezartystówwizualnych wramachprojektuKISZYNIÓWstanowiłyszereg sytuacjiodnoszącychsiędopolitykpromowanych przezwładze,wykorzystującychróżneśrodki twórcze,corazemstworzyłointerferencjęzinnymi sferamispołeczeństwa. Podsumowując,możemypowiedzieć,iżpromowanieprojektówsztukiwspółczesnejidziałań związanychzbadaniemsferypublicznejobecnie, werzeglobalizacjiorazagresywnegospołeczeństwakapitalistycznego,którezredukowało rolęsztukidofunkcjiczystodekoracyjnej,pilnie wymaga,abysztukawizualnastałasięinstrumentemkrytycznegozaangażowaniazpowiązaniami politycznymiispołecznymiorazaktywniejszym udziałemwpozostałychsferach.Obecnasytuacja wRepubliceMołdawii,dwalatapowydarzeniach z7kwietnia,znowymrządem,któryzapowiedział dużezmianywspołeczeństwie,raczejutajniłaprocespodejmowaniadecyzji,stanowirównieżokres pełennieporozumieńmiędzyczłonkamikoalicji AIE 7.Niemożnastwierdzić,żeniemawoliotwarcia ireform,alewieleztychżądańioczekiwańpozostajetylkodeklaracjamiijestkamuflowanychprzez sloganyiprojekcjeprzyszłości,zaśrozwójsfery publicznejwjejzaktualizowanymznaczeniuwciąż jestpostulatem,którypowinienzostaćzrealizowany nawszystkichpoziomach(naulicach,winternecie, massmediachitd.). Kiszyniów,16maja2011


PODRÓŻ N A W SCHÓD

146

AndreiGamart,AlexandruRaevski,GhenadiePopescu,VictorCiobanu, Vladimir Us, Tatiana Fiodorova — Czerwona choinka / Red Christmas Tree– akcja na placu Zgromadzenia Narodowego w Kiszyniowie / actionintheNationalAssemblySquareinChisinau,2008.Photo:Vladimir Us(http://www.oberliht.com/gm/)

Tatiana Fiodorova — Romashka,inauguracjaCentrumRozrywkiiRekreacji„Romashka”naostatniejkondygnacjiwieżowca/launchof “Romashka” Centre for Entertainment and Recreation, attic of the tower building, CHISINAU – Art, Research in the Public Sphere, 2010. Photo:TatianaFiodorova

1JürgenHabermas,Strukturalneprzeobrażeniasfery publicznej.Warszawa,2007(oryginalnieopublikowanejako StrukturwandelderÖffentlichkeit,1962). 2CHIŞINĂU–Artă,CercetareînSferaPublică,projekt organizowanyprzezK SAK–C entrumSztukiWspółczesnej wK iszyniowie.Szczegółyprojektu:http://www.art.md/2010/ sfera_publica.html 3KanałT VS TILLnieotrzymałlicencjinaemisję,zaśT VR utraciłalicencjęnar zeczC anal2Plus. 4OliverMarchart,Esteticasfereipublice[Estetykas fery publicznej].„ObservatorCultural”nr389,wrzesień2007. 5SuzanaMilevska,Ceesteatitdepublicinlegaturacu artapublica?[Cojesttakpublicznegowodniesieniudosztuki publicznej?].„ObservatorCultural”nr389,wrzesień2007. 6SimonSheikh,Inloculsfereipublice?saulumeafragmentata[ Wmiejscus ferypublicznej?bądźś wiatpofragmentowany].„ObservatorCultural”nr389,wrzesień2007. 7AIE(PD–PartiaDemokratyczna,PL–PartiaLiberalna iPLDM–PartiaLiberalno-DemokratycznaMołdawii).

Politicalreformstriggeredbytheeventsof7April broughtaseriesofchanges,whichtodayareevidentlybeingchallengedinthesociety.Massprotests havegainedmomentumasaresultoftheparliamentaryelectionresultsannouncedinApril2009, afterwhichthedemonstrators,mostofthemyoung peopleandstudents,haverequestedachange inthepoliticalregimeoftheRepublicofMoldova. Thereisastrikingsimilaritybetweentheeventsof April2009andtheoneswhichmarkedthelate80s, whenaseriesofactionsofthepeople–circles(publicreadings),concerts,demonstrationsandstreet marches–wereconsolidatedinamessagedirected againstpoliticaltotalitarianismpromotedbythe communistgovernmentoftheSSRM(SovietSocialistRepublicofMoldova).Thoseactionsandevents, someofthemwithculturalsignificance,causedmajorchangesinthepoliticalorientationofthecountry inthelegislation.Newsymbols(flag,anthemetc.) wereinstalled,culminatingwiththeproclamationof independence(27August1991).Unliketheevents whichtookplacetwodecadesago(thecollapseof theUSSRhadamajorcontribution),thelatestones generatedjustashuffleinthepoliticalsystem,while therulesremainthesame. Whenreferringtotheperiodjustbefore1991, andespeciallytheoneafter1991,thereisnodoubt thatthedefinitionofpublicspheregivenbyHabermas1doesnotcorrespondtothereality.Inthisway, thatidealistbourgeoismodelandconceptbasedon universalityandrationality,whichdoesnotexplain thefragmentationofpostmodernsociety,ceases tobecurrent.Atthesametime,theaspirations oftheMoldovansocietyaftertheproclamationof independenceandthetransformationintoanew, democraticcountrydidnotmaterializeduringthe 90swhentheliberal-democraticcoalitionwasin government.Citizens’wisheswerenotfulfilledeven after2001,whentheCPRM(CommunistPartyof theRepublicofMoldova)cametopowerbywayof acoupdetheatreintheparliament.Thesituation didnotchangeafter2004,althoughafterareform thepartyturnedintoonebasedoncapitalistprinciples.Noneofthesepoliticalregimeshasexcelled inpromotingandexpandingthepublicsphereasan areaofdebateandofopenanddemocraticnegotiationbetweenthesocietyandtheauthority. In2010,asapartoftheprojectCHISINAU–Art, ResearchinthePublicSphere 2thispluralityofas-


THE J OURNEY T O T HE E AST

pectswasanalyzed,aswellastheprecariousness ofthepublicspherewithinthepost-socialistarea atthetimeofthefalloftheBerlinwall.Thetransdisciplinaryresearchplatformlaunchedduringthis projectaimedtoanalyzethepoliticalandeconomicalcontradictionswhichcanbeidentifiedinvarious managementpatternswithinthepublicarea.The outcomeconsistsofseveralprojects,andIconsider itnecessarytomentioninthiscontextjustafew, namelytheonessignedbytheartistsselectedto participateinthe2011exhibition“TJ E”(Bialystok,Poland). Thus,twodecadesafterbecomingindependent (1992)andduringanunstableperiodoftransitiontowardsademocraticregime,thetheoristsandvisual artistswhotookpartintheprojecthavesetupon studyingandanalyzingthepresent-daysituations whereapublicspherewillbepossible.Thelackof thenotionof“publicsphere”intheSSRMnotonly createdavacuumregardingthenotionof“public” butalsoopenedthedoorforpoliticalinstabilityand antagonism,mostlybasedonethniccriteria.On theotherhand,whilstimmediatelyafter1989and alsoduringthe90stherewasavaguefreedomof expression,between2001–2008(duringPCRMrule, inalliancewiththeCDPP)avacuumoccurredregardingcompliancewithhumanrights.Clientelism wasaregularoccurrence,andaseriesofregulationsreplacedcensorship. 3Thereforeitiseasyto understandthereasonwhyfortwodecadesthe societywasentangledinamechanismwithinwhich variouspoliticalplatformswereopenlycompeting forvotes,whilethemassmediawereexclusively usedastoolsfortheconveyanceofpoliticalcapital, thusrenderingthesocietyapassivespectator. Actually,todayonecansaythatthereisnotonly “onepublic”butaconfigurationofmultiple“publics” and“counterpublics”incontinuoustransformation,anditiserroneoustobelieveinthepatternof anexistingpublicsphere,whichonlywaitstobe conquered.AccordingtoOliverMarchart,thepublic sphereisnotaspaceinaphysicalsensenoran institutionalspace(asmassmediaorpedestrian recourses). 4Inthecontextoftheaestheticofthe publicsphere,Marchartmentionsthatthepublic sphereisactuallyalwaysoccurringandrecurring inconflictualsituations.Wherethereisaconflict,or moreprecisely,antagonism,thereisapublicsphere. Whentheydisappear,thepublicspheredisappears. Anexampleofthistypeofoccurrenceofthepublic spherecanbetheeventsof7April2009,which

147

causedonlyasuperficialchange,notarealrepositioningofthesocietyandpoliticalelite.Thiswould havemanifesteditselfintrulydemocraticdecisions andactions.Forthetimebeingawholespectrum ofvaguenesspersistsregardingthetransparency ofthepoliticalactandthemanagementofpublic politics. Thus,someaspectsofthedemocratictransition thattookplaceinthepost-communistareaandthe changesaffectingthecriticaldiscoursereferring tothepublicspherewerereflectedinthecontributionsofparticipantstotheprojectCHISINAU–Art, ResearchinthePublicSphere.Theseincluded projectsbyDumitruOboroc,TatianaFiodorovaand MaximKuzmenko.“Playingwithmemory.Howto explainamonumenttothepeople?”byDumitru Oboroc(RO)isaninterventionbywhichtheartist proposedare-significationofthemonuments erectedinSoviettimes,bytemporarilychanging thenamestheybear.Accordingtotheartist,this re-significationisdesperatelyneededbecausethe currentmeaningofthemonumentsisanachronistic andservesatotalitarianideology.Maxim Kuzmenko (MD)inauguratedCentreStationwithinthe “Metrobunker”project,whichinvolvesaprojectof systematizationandhybridizationofanunexplored networkofcatacombsandbombsheltersbuiltduringtheColdWar.Basically,theartistcameupwith theideaofsettingupanundergroundtoconnect ChisinauMunicipalitydistrictsinordertoeaseand facilitatepublictransport.Aparticipatorymodelof practicewasusedbyTatiana Fiodorova (MD)inthe “Romashka”project,whosereferencepointwasthe atticofbuildingcalledthe“Romaşka”(camomile)in oralculture,builtinthe70sintheBotanicadistrict ofChisinau(29/2TestimiţeanuStreet).Inthisspace, whichremainedinertsincetheinaugurationofthe building,shedecidedtoestablishthe“Romashka” CentreforEntertainmentandRecreationwiththe aimofrevivingtheinitialfunctionofthatspacewith thehelpoftheresidents.Inthiscase,theartists whoparticipatedintheprojectactedasagentsin theprocessofcreationandexpansionofpublic spaceinitspoliticalsensewhentheyproposedto identifytheprocessesbehindurbantransformation. Withthepurposeofgivingsomecontextual examplesofthewayinwhichthepublicsphere istreatedbythepoliticalclass,Iconsideritappropriatetobringintothediscussionaseriesof artisticactionswhichcriticallyaddressedaseries ofeventsfromthetimewhentheCPRMwasin


PODRÓŻ N A W SCHÓD

power.Theprotagonistofabizarreevent(22–23of December,2007)wasaChristmastreepurchased bytheMunicipalityofChisinau,whichbecamethe fulcrumofaconflictbetweenthecentralgovernmentandtheCityHallofChisinau.Theconflictwas thatlocalliberalauthoritieswereeagertounveil theChristmastreeonChristmas,whilethecommunistgovernmentwantedthetreetobeinstalled noearlierthanNewYear’sEve,whicheventually forcedthesecurityforces(citypolice)toactagainst thelocaladministrationofChisinau.Atthesame time,inordertoaddressthissituationinasomehowcomicbutalsoabsurdway,agroupofartists consistingofVictorCiobanu,VladimirUs,Andrei Gamart,AlexandruRaevski,GhenadiePopescu,and TatianaFiodorovainitiatedanactioninJanuary2008. Theactioninvolvedasymbolicplantationinfrontof theGovernmentbuildingofdrytrees(paintedred) whichwerecollectedfromtrashbins,thusmakingapointabouttheusualpracticeofpoliticizing aprofanetradition. Differenttheoreticalmodelsandeveryday politicaleventshavehighlightedthefactthatwhat wasonceidealisticallyimaginedasahomogeneous publicisnowclearlyperceivedasfarfromsharing commoninterestsandequalrightsofaccess,sothe questionconcerningtheutopiannatureofthepublic spacebecomestrulyurgent. 5Therefore,several factorssupporttheneedtorebuildthefoundations ofthepublicsphereconcept,especiallyifwewant tounderstandsomepoliticalaspectsofthepublic sphere.Thecomingtopowerandconsolidationof thedemocraticregimehavebroughtanewspiritin theprocess,andthevoiceofcivilsocietyhaditsrole inpromotingfreedomsandexpandingthepublic sphereinanumberofneighboringcountrieswith similarhistoricalandpoliticalpaths. AnatolMatasaru’scaseisanothereloquent exampleofcriticismaddressedagainsttheweaknessesofthepoliticalsystemandtheextremely narrowfieldofdisputebetweencivilsocietyand power.Matasaruisasimplecomputerspecialist who,byusingcreativemeansofexpression,has turnedintoanoutspokencriticofthecorruptsystem ofgovernmentinstalledbytheCPRMgovernment. Between2008and2009,Matasaruorganized aseriesofsolitaryprotestsdisguisedinself-made costumes,usingapracticethatoriginatesinthe traditionofprofanetheatre,insomesituationsbeing accompaniedbyapig(dressedupasaprosecutor)andadonkey(dressedupasapoliceofficer).

148

Bywayofmodestmeans,andalsowiththeuseof slogansandtexts,herepeatedlycriticizedabuses ofpublicinstitutionsandoftheMinistryofJustice, beinggenerallyobstructedinexposinghisviews bysecurityforces.Byhisintransigentpositionand bythemeansused,Matasaru’sactionssynchronize withtheeffortsofartistspracticingperformance art/publicactionsandbydoingsointendtobroaden thenotionsofthepublicsphereandofdialoguewith thestateauthorities. ReturningtotheadventuresoftheseizedChristmastree,wefindthatitdenotesasymbolicclash betweentheforcesofthegovernmentandthelocal authoritiesofChisinau,representingoppositional forces,whichbroughtaboutvisibletensionsand causedapolarizationofthepoliticalclassoftheRepublicofMoldova.Atthesametime,theMatasaru caseisaconfrontationbetweencivilsocietyand stateauthorities(inthiscase,ofthepoliceandthe MinistryofJustice)whichfindsaparallelwiththe eventsthatfollowedtheinterventionentitled“Playingwithmemory.Howtoexplainamonumentto thepeople?”byDumitruOboroc(RO),ofwhichthe subjectwasthemonumentdedicatedtotheLeninist ComsomolHeroes.Theinterventionconsistedofthe re-significationofmonumentserectedintheSoviet periodbytemporarilychangingtheirtitles.Justas hewasapplyingthetemporarytitle,theartistwas stoppedbysecurityforcesandescortedtothepolice station,wherehewasinterrogatedforseveral hoursalongwithhisassistant.Theywerelater released,butonlyafterpoliceseizeddocuments andmaterials(theoriginalcopyoftheauthorities’ approvalforthisinterventiongiventotheKSAK Center,fluorescentpaint,brushes,etc.).Itlateroccurredthatthepolicehadbeennotifiedbyagroupof activistsaffiliatedwiththeCPRM,andonthefollowingday,theartist’sworkwaserased,havingbeen deemedanactofvandalism.Thisincidentpoints toadifferentsymbolicclashbetweenthecreative industryandthenostalgicelementsofMoldovan society.Effortstoraiseawarenessintothepublic opinionofMoldovawithleftistpoliticsandmethods willhavenopositiveeffectaslongasapartofsocietyisassociatedwithadisabledcollectivementality.Suchattitudesinsocietyarepreservedwithin communitiesthatareforthemomentresistantto changeandwhichperceiveartisticinterventions asathreatandcataloguethemexclusivelyfrom antagonisticpositions. Referringtothesignificanceoftheprotestsof


THE J OURNEY T O T HE E AST

April2009,followedbytheoustingoftheCommunistParty,wefoundthatthoseeventshavemeant achancetobothexpressthedemocraticwishesof societyandtransformthepublicsphereinterms ofgoingbeyondtheHabermasmodelpromotedby politicalregimesinEasternEurope.Immediately afterwards,whiletheAIEwasinpower,therewas spaceforabroadeningoffreeexpressionbythe emergenceofanewmedia(PublicaTV,Jurnal TV,otherradiochannels,magazines,newspapers, etc.)thatpromotedopenpoliticsandpublicdebate practices.However,beyondthesepositivechanges, thenewpoliticianshavemobilizedinitiativesof avengefulnaturethataskedformandatorychanges inpublicspacethroughthedemolition/relocation ofmonuments,theremovalfromthecitymapof importanthistoricalbuildingsandarchitectural complexes.Suchtendenciesarecounterproductiveastheyattempttorewritehistory,ashappened inprevious periods;and ifthisrewritingbecomes acommon practice,it bringswith itselfdeletion ofthecollectivememory andsterilizationofurban space.

Anatol Matasaru — Akcja protestacyjna Anatola Matasaru przed Ministerstwem Sprawiedliwości wKiszyniowie/ProtestactionbyAnatolMatasaru inf rontoftheMinistryofJusticeinC hisinau,2008

Analyzingthecaseofthepublicspherecalled “theworldofart,”SimonSheikhasks:“Whatare itsboundariesandhowcanitbestrategicallyused tocoupletootherpublicspheres?”Finally,the questioncomesupofhowworksofartandreflectiononartcanariseinthesedifferentspheres–on theonehandtakingasitsstartingpointaspecific fragmentoftheartworldand,ontheother,directly orindirectlyengaginginotherspheres. 6Actions takenbyyoungartistsasaresponsetotheseizure oftheChristmastree,thepublicspaceactionsof AnatolMatasaru,aswellastheartisticpractices performedbyvisualartistsinvolvedintheChisinau

149

project–allofthesescoredaseriesofsituationsin relationtothepoliticspromotedbytheauthorities usingasetofcreativemediawhichasawholehave createdaninterferencewithotherspheresofthe society. Inconclusion,wecansaythatthepromotionof contemporaryartprojectsandactivitiesconcerned withinvestigatingthepublicspheretoday–an ageofglobalizationandofanaggressivecapitalist societythathasreducedtheroleofarttobeingof apurelydecorativenature–urgentlyrequiresthat visualartpracticesbecomeaninstrumentofcritical engagementwithpoliticalandsocialconnotations andamoreactiveinvolvementinotherspheres. ThecurrentsituationintheRepublicofMoldova,two yearsaftertheeventsofApril7andunderanew governmentwhichhasannouncedmajorchanges forthesociety,hasratheroccultedthedecisionmakingprocessandcreatedaperiodfilledwith divergencesamongsttheAIE 7neo-liberalcoalition members.Wecannotsaythattherewouldbeno desiretobecomemoreopenandtocarryoutsome reforms,butmanyofthesegoalsandexpectations remainonlystatementsandaredisguisedbyslogansandprojectionsofthefuture,andthedevelopmentofthepublicsphereinanobjectivesenseto dateremainsagoaltobeconqueredonalllevels(on thestreets,online,ontheair,inmassmediaetc.). Chisinau,16May2011

1JürgenHabermas,TheStructuralTransformationofthe PublicSphere.C ambridgeMassachusetts,TheMITPress, 1989(originallypublishedasStrukturwandelderÖffentlichkeit, 1962). 2CHISINAU–Art,ResearchinthePublicSphere,project organizedbyK SAK–C enterforContemporaryA rt,Chisinau. Projectdetails:http://www.art.md/2010/sfera_publica.html 3TheT VS TILLchanneldidnotobtainabroadcasting license,andT VRlostitslicense,whichwasa ccreditedto Canal2Plus. 4OliverMarchart,Esteticasfereipublice[ AestheticofPublicSphere].„ObservatorCultural”,no.389,S eptember2007. 5SuzanaMilevska,Ceesteatâtdepublicînlegăturăcuarta publică?[ Whatissopublicinregardstopublicart?].„ObservatorCultural”no.389,S eptember2007. 6SimonSheikh,Înloculsfereipublice?saulumea fragmentată[Insteadofpublicsphere?eithertheworldfragmented].„ObservatorCultural”no.389,S eptember2007. 7AIE(PD–DemocraticParty,PL–LiberalPartyand PLDM–LiberalDemocraticPartyofMoldova).

the journey to the east_ctalogue_text by stefan rusu  
the journey to the east_ctalogue_text by stefan rusu  
Advertisement