Page 1

w numerze: Narodowe czytanie fot. UMiG Września

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW s. 4 Nowy naczelnik oświaty

Dożynki Powiatowe odbyły się 3 września. W tym roku powiat zorganizował je wspólnie z gminą Pyzdry. Gwiazdą wieczoru był zespół Elektryczne Gitary. Nie zabrakło tradycyjnej mszy, korowodu, obrzędu dożynkowego, wręczenia wyróżnień i występów artystycznych. Mieszkańcy chętnie odwiedzali liczne stoiska ustawione wokół rynku w Pyzdrach i wzięli udział w loterii fantowej. Zapraszamy do lektury naszego dożynkowego raportu – s. 8-11.

s. 5 Festyn na pożegnanie lata

s. 12

Nieruchomości

na sprzedaż s. 16-17 Starostowie dożynek: Elżbieta Świtek i Roman Wrzaskowski

Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Już wkrótce:

Goście z zagranicy

Uczniowie wrócili do szkół

Na przełomie sierpnia i września powiat wrzesiński odwiedziły dwie delegacje zagraniczne ze Smolewicz na Białorusi oraz Doliny Loary we Francji.

Rok szkolny oficjalnie rozpoczął się 4 września. Do szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie uczęszczać będzie 2 704 uczniów. Życzymy im jak najlepszych wyników w nauce.

Spotkanie autorskie 14 września

s. 24 Piknik naukowy 17 września

Delegacja z powiatowymi materiałami promocyjnymi. Więcej informacji o wizytach – s. 6-7

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Więcej informacji – s. 5

s. 24


2

Informacje

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września Określenie stanowiska: Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub 2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy (w tym min. 2-letni staż pracy w branży budowlanej lub administracji architektoniczno-budowlanej), 3) znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego, 4) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej, 2) dobra organizacja pracy, 3) umiejętność pracy w zespole, 4) rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, 5) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, 6) wysoka kultura osobista. 3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 1) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej, 2) koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, 3) współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych przez wydział, 4) współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom, 5) podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 6) podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych, jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych, 7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział, 8) prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania. 4. Wymagane dokumenty: 1) CV, 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia), 6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, 7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich” do dnia 22 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116, 2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Dodatkowe informacje: 1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych, 2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze, 3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni, 4) wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”, 5) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%. Starosta Wrzesiński /-/ Dionizy Jaśniewicz Września, dnia 30 sierpnia 2017 r.

8 września 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Dyżury radnych powiatowych Grzegorz Kaźmierczak, każdy poniedziałek, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, godz. 14-16 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, Agencja PKO BP Miłosław, pl. Wiosny Ludów 14, godz. 16-17 Czesław Borkowski, każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie OSP w Nekli, ul. Gnieźnieńska 2 Przemysław Hirschfeld, w każdy pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Przemysław Kuczora, każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 14-16, Biuro Rady, Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 35 Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275 Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Mirosław Balicki – 505 175 586, Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

Paweł Guzik – 502 690 543, Bogdan Kruk – 604 528 485, Jerzy Mazurkiewicz – 601 084 711, Józef Szafarek – 661 968 946,

Maria Taciak – 500 432 326, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych na kolejne dni znajduje się na stronie: http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych.html Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek w godzinach 14-16 w gabinecie starosty (pokój nr 114), Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15 oraz pod nr.: 61 640 44 50. Sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15.

Zmiana czasu obsługi interesantów Wydziału Komunikacji Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że Zarządzeniem nr 22/2017 Starosty Wrzesińskiego z 1 września 2017 r. został wyznaczony odmienny od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym czas obsługi interesantów dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. W związku z tym od 1 października 2017 r. przyjmowanie interesantów w wydziale odbywać się będzie: - w poniedziałki w godz. 8.30-15.30, - od wtorku do piątku 7.30-14.30. Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania starostwa, wnioski wynikające z zakresu zadań wydziału można składać w Biurze Obsługi Interesanta starostwa przy ul. Chopina 10. (red.)

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2017/2018 Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczął kolejną edycję programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (na rok szkolny 2017/2018). Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej. O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) uczą się lub studiują w trybie dziennym, 2) zameldowane są na stałe na terenie powiatu wrzesińskiego, 3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, 4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnia ocen: uczniowie ≥ 4,21; studenci ≥ 4,01, 5) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).

Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni w terminach: - uczniowie do 25 września 2017 r. - słuchacze/studenci do 20 października 2017 r. Szczegółowych informacji udziela Violetta Król – pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 14 (pok. 103). Regulamin udzielania Stypendium

Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz odpowiednie wnioski można pobrać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, a także ze stron internetowych: • www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce: Powiat/Oświata/Dla ucznia, studenta i rodzica/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, • www.umww.pl w zakładce: Departamentu Edukacji i Nauki/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym. WEiKF

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Referacie Dróg Powiatowych, wykonującej zadania terenowe przy bieżącym utrzymaniu dróg. Wymagania obligatoryjne: prawo jazdy kat. C+E. Kontakt pod nr. tel. (61) 640 45 40.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Aktualności

8 września 2017

Ważne decyzje Radni Rady Powiatu we Wrześni 30 sierpnia spotkali się na XXXV sesji. Na początku przewodniczący Rady i przewodniczący Zarządu przedstawili sprawozdania z wykonania uchwał i działań w okresie międzysesyjnym. Radni wyrazili zgodę na włączenie do porządku obrad jeszcze jednej uchwały – w sprawie przekazania skargi do załatwienia dyrektorowi PCPR we Wrześni. Przewodnicząca Maria Taciak poinformowała, że skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania się przewodniczącego zespołu orzekającego. Uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” uzasadniła sekretarz powiatu Bożena Nowacka. To kolejna zmiana w zakresie powiatowych działań wspierających edukację. Wywołanie kolejnych uchwał wynika ze wskazania nadzoru wojewody wielkopolskiego. Bartłomiej Kaczmarzewski, pełniący obowiązki kierownika Referatu Dróg Powiatowych, przedstawił radnym uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. – 1 września rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych. W związku z zaplanowaną na 2018 rozbudową odcinka drogi powiatowej ulicy Ko-

Budowa Centrum Już wkrótce ruszy budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Mirbud ze Skierniewic. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta Waldemar Grzegorek wraz z wiceprezesem zarządu firmy Mirbud Sławomirem Nowakiem złożyli podpisy na umowie o budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 25 sierpnia w starostwie powiatowym. Przy-

nu realizacji (Centrum ma powstać w ciągu 12 miesięcy), firma dysponuje odpowiednim doświadczeniem w budowaniu podobnych obiektów. W czasie jej ponad 30-letniego istnienia wykonała ponad 350 udanych projektów i nie pozostawiła żadnego bez ukończenia. – Teren budowy jest

Obrady odbyły się tradycyjnie na sali Powiatowego Urzędu Pracy

dziano warsztaty literackie w szkołach w Miłosławiu, Orzechowie i Wrześni (Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza), panele dyskusyjne, spotkania z twórcami, a także Wielkie Nocne Czytanie z laureatami nagrody z lat ubiegłych. Swój udział zapowiedzieli tacy pisarze jak Magdalena Tulli, Maciej Płaza, Krzysztof Siwczyk czy Jacek Podsiadło. – Nie zabraknie koncertu. W tym roku zaprosiliśmy Anitę Lipnicką, która wystąpi z największymi przebojami. Punktem kulminacyjnym będzie gala wręczenia nagrody 14 października w dawnym majątku Kościelskich – pałacu w Miłosławiu. Kościelscy to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Przyznawana już od 1962 roku. Uroczystość ta ma więc

Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka

ściuszki we Wrześni zasadnym wydaje się podjęcie próby uzyskania takiego dofinansowania – tłumaczył. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 3,2 miliona zł, a można uzyskać dofinansowanie na poziomie 50%. Inwestycja dotyczy odcinka drogi od skrzyżowania z ulicami Opieszyn, 3 Maja i Legii Wrzesińskiej. Radni przyznali także pomoc gminie Miłosław w wysokości 40 000 zł na organizację Festiwalu Literackiego Nagroda Kościelskich. Powiat wrzesiński, obok gminy Miłosław i województwa wielkopolskiego, jest organizatorem wydarzenia. Impreza odbywać się będzie w dniach 12-14 października. W ramach przedsięwzięcia przewi-

3

ku z nawałnicą, która miała miejsce na początku sierpnia. Starosta przedstawił obszerne sprawozdanie z przeprowadzonych działań, tłumacząc, że przystąpiono do nich niezwłocznie po nadejściu nawałnic. Przy okazji podziękował też sztabowi interwencji kryzysowej i strażakom za natychmiastowe interwencje i dostępność przez całą dobę. Na zakończenie sesji starosta poinformował, że chciałby jedno z najbliższych posiedzeń Rady Powiatu poświęcić sytuacji w Szpitalu Powiatowym. – Sygnalizuję jedną niezwykle istotną, ważną i dramatyczną rzecz – brak finansowania tzw. udarówki zaczyna powodować sytuacje narażające życie mieszkańców powiatu – poinformował. Przypomnijmy, że z powodu braku fi-

Moment podpisania umowy

pomnijmy, że jest to inwestycja związana z planami rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie wrzesińskim, która z jednej strony będzie odpowiedzią na kadrowe zapotrzebowanie lokalnych firm, z drugiej zaś pozwoli pracownikom i uczniom na skuteczne zdobycie pożądanych kwalifikacji. Projekt otrzymał 45,5 mln zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – Macie państwo wspaniały pomysł na przygotowanie do pracy ludzi, którzy będą niemalże od razu użyteczni w zakładach pracy – ocenił Sławomir Nowak, zapewniając, że mimo relatywnie krótkiego termi-

przygotowany – powiedział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Równocześnie z umową na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zostały podpisane umowy z inspektorami nadzoru nad realizacją zadania: budowlanym i sanitarnym. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego wraz z rozpoczęciem prac budowlanych w Grzymysławicach planuje ruszyć z procedurą przetargową na zakup sprzętu i wyposażenia Centrum. Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcy w najbliższym czasie. Klara Skrzypczyk

P.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski

duże znaczenie kulturowe na mapie całego kraju – uzasadniała naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilona Dębicka. Tradycyjnie, z powodu zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęto uchwały budżetowe. W wolnych głosach i wnioskach radna Maria Taciak dopytywała o budowę obwodnicy Wrześni. Starosta poinformował, że w przeciągu kilku tygodni inwestycja ta zostanie włączona do Wojewódzkiego Planu Dróg – obecnie przygotowywana jest dokumentacja. To pierwszy krok do realizacji tego zadania. Maria Taciak zadała też pytanie o szybkość i skuteczność reakcji służb powiatowych i mundurowych w związ-

nansowania z NFZ wrzesiński odział udarowy, który jest jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów tego typu w kraju, został zamknięty. Obecnie jeśli do wrzesińskiego szpitala trafi pacjent z objawami udaru, jest przekazywany do placówek w Gnieźnie czy Poznaniu, co wydłuża czas na podjęcie działania, a właśnie czas jest priorytetem w przypadku leczenia udarów. – Zanim rozstrzygnie się sprawa finansowania tych zadań, chciałbym na zarządzie postawić sprawę wyasygnowania środków z budżetu powiatu na finansowanie tego zadania – przekazał starosta. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Wiceprezes Mirbudu Sławomir Nowak (z prawej) w rozmowie z dyrektorem CBiRNT w budowie Przemysławem Boreckim (w środku)

Ze względu na uszkodzenie obiektu Powiatowa Scena Kultury Zamkowa (dawny kościół ewangelicki w Miłosławiu) w wyniku niedawnej nawałnicy z dniem 8 września 2017 roku zostaje on ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA. Użytkowanie mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu osób tam przebywających. Przed ponownym udostępnieniem budynku dokonane zostaną konieczne naprawy i remonty zniszczonych elementów.


4

8 września 2017

Oświata

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNOTECHNICZNY we Wrześni STUDIA INŻYNIERSKIE Mechanika i budowa maszyn - technologia maszyn

STUDIA LICENCJACKIE Pielęgniarstwo* rozpoczęcie studiów: 1.10.2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Narodowe Czytanie Wesele Stanisława Wyspiańskiego było lekturą tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Na terenie całej Polski 2 września można było usłyszeć tekst dramatu, który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Premiera najsłynniejszej sztuki Wyspiańskiego odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. fot. UMiG Września

Zarządzanie * rozpoczęcie studiów: luty 2018 - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - zarządzanie logistyką - zarządzanie publiczne * Kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września, tel. kom. +48 607 615 074 BIURO REKRUTACJI: ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, tel: 62 76 79 520, email: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Uczestnicy spotkania w bibliotece

Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dzieło Wyspiańskiego wybrano utworem tegorocznej edycji akcji w drodze głosowania internetowego. Na terenie powiatu wrzesińskiego

wspólne czytanie Wesela organizowały szkoły, biblioteki i ośrodki kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni już po raz trzeci włączyła się do akcji. Taras przy budynku biblioteki stał się wnętrzem bronowickiej chaty. Przy weselnym stole zasiedli przedstawiciele władz, w tym starosta wrzesiński Dionizy

Dramat czytali także uczniowie ZSP

Jaśniewicz, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz osoby korzystające ze zbiorów biblioteki. Uczestnicy spotkania czytali najważniejsze sceny aktów dramatu. Towarzyszyły temu tańce i przyśpiewki ludowe w wykonaniu zespołu Ziemia Wrzesińska, wystawka książek prezentujących sylwetkę i twórczość autora oraz elementy związane z obrazem wsi polskiej z początku XX wieku. Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni wraz z dyrektorem szkoły Bogdanem Nowakiem i polonistą Mirosławem Jadryszakiem ponownie zmierzyli się z odczytaniem fragmentów utworu 6 września. Tym razem w młodą parę wcielili się radna Samorządu Województwa Wielkopolskiego i sekretarz powiatu wrzesińskiego Bożena Nowacka oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Warto nadmienić, że ZSP uczestniczy w akcji Narodowe Czytanie od początku jej istnienia. (red.)

Remonty w szkołach W szkołach, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym przeprowadzono w okresie wakacji szereg remontów. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12. Kompleksowy remont auli oraz korytarza przy auli. Koszt: 113 760,00 zł. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul. Kaliska 2a. Prace polegające na wymianie podłóg w salach lekcyjnych w budynku B (wymiana parkietów na płytki gresowe). Koszt: 139 956,00 zł. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, ul. Witkowska 1. Prace remontowe (8 sal lekcyjnych wraz z 1 zapleczem) w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” obejmujące wymianę instalacji elektrycznej oraz prace malarskie. Koszt: 123 303,52 zł. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1. Modernizacja pomieszczeń szkolnych: malowanie, wymiana drzwi i posadzek, montaż kratek wentylacyjnych oraz wymiana instalacji elektrycznej w 3 salach oraz wymiana podłóg w pracowni komputerowej, sekretariacie głównym oraz w pokojach nauczycielskich (nowy i stary budynek). Koszt: 116 974,85 zł. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni (ul. Batorego 8). Nie zaplanowano prac remontowych w okresie wakacyjnym, ponieważ szkoła w roku szkolnym 2017/2018 zmieni swoją siedzibę – przeniesie się do wyremontowanego budynku dawnego SIWL-u przy ul. Leśnej we Wrześni. WEiKF


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Oświata

8 września 2017

5

Przed nami kluczowe zadania 4 września Stefan Tomczak objął stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Zapytaliśmy go o nowe stanowisko i obowiązki. Przez wiele lat był pan dyrektorem Gimnazjum nr 2. Teraz przechodzi pan na drugą stronę barykady... Na pewno moja rola w tej chwili jest inna. Inny zakres obowiązków, inny zakres prac. Jako radny byłem przewodniczącym komisji edukacji i miałem szeroki kontakt z dyrektorami szkół. Wiem o ich problemach i będzie mi łatwiej z nimi współpracować. Nasza rola jako Starostwa Powiatowego jest ograniczona, bo my zajmujemy się organizacją i finansami, a nadzór pedagogiczny prowadzi kuratorium oświaty. Doświadczenie dyrektorskie się przyda? Tak, na pewno. Kwestia zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół, system informacji oświatowej – jako dyrektor szkoły cały czas nad tym pracowałem, te rzeczy są mi znane. Ale są też kwestie nowe, szczególnie inny sposób prowadzenia dokumentacji. Myślę, że wkrótce się we wszystko wdrożę. Jakie największe wyzwania stoją przed panem? Wprowadzenie reformy oświaty. W 2019 do szkół ponadpodstawowych przyjdzie podwójny rocznik. Co rok jest to około 800 osób, a w 2019 przyjdzie 1 600 dzieci. Będzie problem lokalizacyjny. Rekrutacja też nie będzie rzeczą łatwą. Chcę pomóc dyrektorom w realizacji tego zadania. Następną rzeczą są przenosiny Zespołu Szkół Specjalnych. Prawdopodobnie już od drugiego półrocza będziemy przenosić tę szkołę i Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną do byłego biurowca SIWL-u. Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym jest też budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Jest to jedna z największych inwestycji w województwie wielkopolskim. Chcę się włączyć i pomóc w realizacji tych zadań. Od września w ZSZ nr 2 działa e-dziennik. Co z pozostałymi placówkami? Tak się składa, że szkoła, którą kiedyś kierowałem, czyli Gimnazjum nr 2, była jedną z pierwszych szkół w Polsce, która e-dziennik wprowadziła, i wiem, jak to narzędzie jest potrzebne i skuteczne w kierowaniu szkołą. E-dziennik został właśnie wprowadzony w ZSZ nr 2. Działa już w LO i ZSP, a w tym roku chcemy go wdrożyć w ZSTiO. Infrastruktura szkoły nie pozwala na szybkie wprowadzenie, ale starosta obiecał wspomóc to finansowo i następna szkoła będzie mieć nowoczesne narzędzie do komunikacji z nauczycielami, uczniami. W jaki sposób chce pan rozwijać sport szkolny? Sport szkolny ma się dobrze w oparciu o kluby sportowe. Widać młodzież na zawodach sportowych, zdobywają medale w mistrzostwach, ale zanikła rywalizacja międzyszkolna. Chciałbym w przyszłości to rozruszać, by w rozgrywki włączali się też uczniowie niezrzeszeni w klubach. Postawić na masowość. Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak

Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczęty Powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się 4 września w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Po dwóch miesiącach wakacji znowu zabrzmiał szkolny dzwonek, a szkolne korytarze wypełnili uczniowie. Ci, którzy rozpoczynają naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, wzięli udział w powiatowym rozpoczęciu roku. Wśród gości uroczystości byli m.in. przewodniczący rady powiatu Grzegorz Kaźmierczak, starosta wrze-

Dyrektor ZSZ nr 2 Maciej Mielczarek

siński Dionizy Jaśniewicz oraz nowy naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak. Nie zabrakło również kierujących placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat, w tym nowego dyrektora ZSTiO Damiana Hoffmanna. Tradycyjnie uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. W powiatowej inauguracji roku szkolnego wzięli udział uczniowie rozpoczynający naukę w klasach zawodowych. Witał ich dyrektor ZSZ nr 2 Maciej Mielczarek: – Droga młodzieży, patrzyłem, jak nieco wystraszeni, nieco zagubieni, nieco niespokojni przyszliście, by rozpocząć naukę w nowym typie szkoły – Branżowej Szkole I stopnia nr 2 – powiedział dyrektor. – To będzie ta sama jakość, która była w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemieślniczej – uspokajał. Dyrektor podkreślił, że choć organizacyjnie zmienia się wiele, to niezmienne pozostaje bazowanie na wieloletnich doświadczeniach w kształceniu zawodowym, o czym świadczą wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wraz z początkiem roku szkolnego w ZSZ nr 2 zadebiutował e-dziennik, którego wprowadzenie było możliwe dzięki odpowiedniemu wyposażeniu szkoły. Jedną z pierwszych szkół w Polsce, jaka

Uczniowie klas zawodowych

wprowadziła e-dziennik, było wrzesińskie Gimnazjum nr 2, którego dyrektorem był Stefan Tomczak, kierujący od września powiatową oświatą. – Bardzo mi zależy na tym, żeby wszystkie szkoły miały e-dziennik. To jest bardzo dobre narzędzie – powiedział nowy naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przypomniał obecnym o budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowo-

czesnych Technologii, która rozpocznie się lada chwila. – To będzie najnowocześniejsza pracownia w Wielkopolsce i w Polsce, a jedna z nielicznych takich w Europie – podkreślił starosta. – Całe przedsięwzięcie jest gigantyczne, natomiast czasy też są szczególne. Z pewnością właśnie w tej szkole dobrze zabrzmi określenie „czas zawodowców” – dodał Dionizy Jaśniewicz. Budowa Centrum i inne powiatowe inwestycje związane

z oświatą ściśle łączą się z programem rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Wszyscy mówcy kierowali do uczniów życzenia powodzenia, wytrwałości i osiągnięcia jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym. Uroczystości jak zwykle towarzyszyła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły. Klara Skrzypczyk


6

8 września 2017

Kontakty międzynarodowe

www.wrzesnia.powiat.pl

Współpraca z Francją kwitnie Liczna grupa Francuzów z gminy Mer przyjechała z wizytą do powiatu wrzesińskiego. Głównym punktem programu było podpisanie listu intencyjnego o współpracy z gminą Pyzdry. Francuska delegacja pojawiła się w powiecie wrzesińskim 30 sierpnia. Goście udali się do Pyzdr, gdzie spotkali się z goszczącymi ich w swoich domach rodzinami. W programie na kolejny dzień nie mogło zabraknąć spotkania ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem w urzędzie powiatowym. Przypomnijmy, że wspólna delegacja powiatu wrzesińskiego i gminy Pyzdry gościła w Mer w kwietniu i spotkała się wówczas z bardzo ciepłym przyjęciem. – Do dzisiaj wspominamy nasz po-

byt u was i to była jedna z najbardziej serdecznych wizyt, jakie pamiętamy. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo się cieszę, że możemy być tu razem – powiedział starosta Dionizy Jaśniewicz. Radości z ponownego spotkania nie kryli także Francuzi: – Dzięki waszej gościnności i życzliwości jest nas tym razem więcej, ponieważ chcemy korzystać z dobrej współpracy – stwierdziła przewodnicząca Komitetu Partnerstwa Gminy Mer Magalie Pagani. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski podkreślił zaangażowanie władz po-

wiatowych w zacieśnienie współpracy z gminą Mer. – Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się rok temu tu w tej salce i dziś wiemy, że dobrze ten rok wykorzystaliśmy – powiedział. Później tego samego dnia w Pyzdrach podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy gminami. Obie strony podkreślały, że od pierwszego dnia zauważyły wiele podobieństw łączących oba regiony. Warto podkreślić, że współpraca ma bazować przede wszystkim na wymianie szkół, stąd w programie po-

bytu figurowały również odwiedziny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie oraz Szkołach Podstawowowych w Pyzdrach i Lisewie. Podczas wizyty w starostwie powiatowym Francuzi obejrzeli prezentację powiatu wrzesińskiego przedstawioną przez naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Ilonę Dębicką. Ponadto zapoznali się z pracą urzędu. Następnie udali się na zwiedzanie Szpitala Powiatowego we Wrześni, któremu przewodniczył wiceprezes Zarządu Spółki Sebastian Nowicki.

Francuzi przebywali w powiecie wrzesińskim do 4 września. W programie pobytu znalazło się również zwiedzanie Pyzdr, pyzdrskiego muzeum regionalnego oraz klasztoru, rejs po Warcie, podziwianie zakątków puszczy pyzdrskiej, zwiedzanie lokalnych firm oraz inne atrakcje. Goście wzięli też udział w dożynkach powiatowych, na których głos zabrał burmistrz gminy Mer Raymond Gervy, podkreślając ważność właśnie nawiązanej współpracy. Klara Skrzypczyk

Podpisanie listu

fot. arch. CKSiP Pyzdry Gmina Pyzdry oraz Gmina Mer są od teraz partnerami

Zagraniczni goście zwiedzili szpital powiatowy

Delegacja odwiedziła Starostwo Powiatowe


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 września 2017

Kontakty międzynarodowe

7

Goście z Białorusi Ośmioosobowa delegacja z partnerskiego rejonu Smolewicze na Białorusi przebywała w dniach 1-4 września z wizytą w powiecie wrzesińskim. Choć wizyta była krótka, jej program obfitował w wiele punktów. Pierwszego dnia Białorusini spotkali się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu oraz z pracownikami Starostwa. – Cieszę się, że nasza współpraca po okresie pewnej przerwy nabrała znowu tempa i możemy się ponownie spotkać – zarówno w Smolewiczach, jak i we Wrześni. Miło zobaczyć twarze, które znam z poprzednich wizyt – mówił na powitanie starosta Dionizy Jaśniewicz. – Z radością przyjęliśmy zaproszenie na wasze uroczystości. Cieszę się, że nasze stosunki rozwijają się i są coraz bogatsze. Polska rozwija się bardzo dynamicznie w różnych dziedzinach i z ogromną przyjemnością przyjeżdżamy tu, by wprowadzać te zmiany także u nas – mówiła Natallia Yakubitskaya, zastępczyni przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Smolewicz. Do Wrześni przyjechali też: Alena Hatoutsava – kierująca w tamtejszym urzędzie sektorem prawnym, Aliaksei Baliuk – zastępca naczelnika centrum informacyjnego spraw wewnętrznych Mińskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego, Yauhen Rakusevich – naczelnik działu planowania przestrzennego Rejonu Smolewicze oraz czterech członków zespołu ludowego Plisa. Spotkanie miało cha-

rakter zapoznawczy, rozmawiano też o możliwych kierunkach współpracy. Przedstawiono na nim m.in. prezentację multimedialną przedstawiającej najważniejsze zadania powiatu. Goście odwiedzili Biuro Obsługi Interesanta i Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, gdzie dopytywali naczelnik Elwirę Haręźlak o organizację i system kolejkowy. Następnie udali się do Szpitala Powiatowego, gdzie razem z wiceprezesem Sebastianem Nowickim zwiedzali jego wnętrza. Goście zobaczyli sale pacjentów oraz specjalistyczny sprzęt. Deszczowa pogoda przeszkodziła w zwiedzaniu miasta, jednak udało się pokazać najważniejsze punkty Wrześni zlokalizowane wokół rynku. Niedzielę goście z Białorusi spędzili w Pyzdrach. Po rejsie po Warcie wzięli udział w obchodach powiatowego święta plonów, a w części artystycznej wystąpił zespół Plisa. Ludowe pieśni w stylistyce pop poderwały publiczność do zabawy i tańca – wielu widzów recenzowało, że był to jeden z najciekawszych punktów dożynek. Goście wyjechali pełni wrażeń i pozytywnych wspomnień oraz nadziei na rewizytę, która nastąpi już wkrótce. W dniach 15-17 września oficjalna delegacja powiatu wrzesińskiego udaje się bowiem na Białoruś. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Ze Smolewicz przyjechało osiem osób

Historia partnerstwa powiatów

Spotkanie w Starostwie Powiatowym

fot. S. Rewers

Początki kontaktów sięgają czerwca 2002 roku, kiedy do Starostwa Powiatowego we Wrześni przybyli przedstawiciele rejonu Smolewicze, którzy byli zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym powiatem. Efektem spotkania okazało się zaproszenie przedstawicieli wrzesińskiego starostwa do odwiedzenia Smolewicz oraz podjęcie przez Radę Powiatu we Wrześni uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej z powiatem Smolewicze. Podczas wizyty delegacji polskiej na Białorusi doszło do podpisania listu intencyjnego o dobrosąsiedzkiej współpracy międzynarodowej. Rewizyta przedstawicieli władz oraz przedsiębiorców Rejonu Smolewicze nastąpiła w kwietniu 2003 roku. Młodzież z rejonu Smolewicze uczestniczyła trzykrotnie w latach 2003, 2004 i 2007 w Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego w Marzeninie. Natomiast w maju 2008 roku w powiecie wrzesińskim odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny, w którym wzięły udział dwie malarki z Białorusi. W partnerskim rejonie Smolewicze na Białorusi w latach 2003-2009 wielokrotnie przebywała delegacja powiatu wrzesińskiego. Okazją do zaproszenia były obchody Dni Miasta Smolewicze. Kontakty z rejonem Smolewicze zostały odnowione, po kilkuletniej przerwie, w 2015 roku. W dniach 18-19 września przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrzesińskiego: starosta Dionizy Jaśniewicz, Paweł Guzik, Jerzy Mazurkiewicz i Rafał Zięty oraz skarbnik powiatu Beata Walkowiak wzięli udział, na zaproszenie władz partnerskiego rejonu, w regionalnych dożynkach we wsi Usyazh oraz w Dniach Miasta Smolewicze. W 2016 roku przedstawiciele rejonu Smolewicze: Mikołaj Paramonow – zastępca przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, oraz Wiktor Fiedotow – dyrektor spółki akcyjnej PMK, odwiedzili powiat wrzesiński. Podczas swojej wizyty w dniach 2-5 września m.in. wzięli udział w powiatowym święcie plonów w Kołaczkowie. W tym samym roku na zaproszenie smolewickich władz z rewizytą na Białoruś udała się trzyosobowa delegacja powiatu: wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, przewodniczący rady powiatu Grzegorz Kaźmierczak oraz radny Janusz Balcerzak.

Zespół Plisa wystąpił podczas dożynek powiatowych w Pyzdrach


8

8 września 2017

Powiatowe Święto Plonów

www.wrzesnia.powiat.pl

Dożynki pełne atrakcji a także certyfikat wzorowego producenta żywności – uzasadniał konferansjer, odczytując laudację. Podczas Dożynek wręczono także tytuł Supersołtys w plebiscycie „Wiadomości Wrzesińskich". Tegoroczną laureatką została sołtyska Spławia Wioletta Dzienniak. Kolejne miejsca zajęli: Ewa Tabaczka z Chociczy Małej, Jan Cicharski z Chlebowa i Mieczysław Podlewski z Rudy Komorskiej. Zanim na scenę weszła gwiazda wieczoru, czyli zespół Elektryczne Gitary, publiczność wysłuchała koncertu Pyzdrskiej Orkiestry Dętej, zobaczyła występ białoruskiej grupy folkowej Plisa i obejrzała taneczne popisy tancerzy z Alchemia Dance Studio. Półtoragodzinny koncert Elektrycznych Gitar był wspaniałym ukoronowaniem dożynek. Słowa takich piosenek, jak Kiler, Koniec czy Co ty tutaj robisz?, znane były całej publiczności, która śpiewała wraz z zespołem. Po koncercie odbyło się losowanie nagród głównych w loterii fantowej, która, jak zwykle, była jedną z największych atrakcji imprezy. Oprócz zakupu losów i wygrania

atrakcyjnych nagród, goście dożynek mogli skorzystać z całej masy atrakcji. Były degustacje, warsztaty, pokazy, konkursy. Szczególnie wiele propozycji przygotowano dla dzieci, które mogły poznać historyczne zabawy z wojami słowiańskimi, wykonać sałatkę z ekologicznych produktów na stoisku LGD z Nami Warto, pomalować buzię i pobawić się z Pracownią Artolotnia czy polepić z gliny w namiocie powiatowym, na stanowisku Glinka-Art. We wspomnianym namiocie powiatowym przeprowadzono też konkurs ekologiczny, w którym do wygrania były sadzonki drzewek. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej częstowało jogurtami z pracowni mleczarskiej, a stoisko promocyjne powiatu – krówkami i śliwkami z gospodarstwa Eugeniusza Pacyńskiego. Nie zabrakło pyszności w namiocie wrzesińskiej mleczarni i z gospodarstwa ekologicznego Janiny Saacke. Dożynki w Pyzdrach zakończyła zabawa taneczna z zespołem Extreme. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Wniesienie wieńców do kościoła farnego

fot. S. Rewers Dzielenie chleba upieczonego z tegorocznego ziarna

fot. S. Rewers

Święto plonów rozpoczęła msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która była okazją do podziękowania za tegoroczne plony. Po niej barwny korowód przeszedł na zabytkowy rynek, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wraz z burmistrzem Pyzdr Przemysławem Dębskim powitali zgromadzonych świętujących i oddali głos Zespołowi Tańca Ludowego Poligrodzianie, który poprowadził tegoroczny obrzęd dziękczynny. Uroczysty taniec wokół zgromadzonych zbiorów miał na celu zapewnienie urodzaju w kolejnych latach. Gospodarze święta plonów odebrali chleb wypieczony z tegorocznego ziarna od starostów dożynkowych – Elżbiety Świtek i Romana Wrzaskowskiego – i poczęstowali nim gości i mieszkańców. Następnie przemówienie wygłosił poseł Bartosz Józwiak oraz asystent posła Pawła Arndta. Ostatnie przemówienie wygłosili przedstawiciele Białorusi i Francji. Na uroczystości obecni byli wyjątkowi goście, czyli delegacja z francuskiej gminy Mer, z którą Pyzdry podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy, i goście z Białorusi, z partnerskiego dla powiatu wrzesińskiego rejonu Smolewicze. Oprócz oficjalnej delegacji do Pyzdr zawitał białoruski zespół ludowy Plisa. Grupa została założona 45 lat temu. Utwory tworzy Konstantin Gerashchenko. Solistą jest Oleg Semin – dyrektor Wiejskiego Domu Kultury. Dożynki były okazją do wręczenia statuetek Lider Powiatu szczególnie zasłużonym działaczom. Z kolei wyjątkowe wyróżnienie, czyli Laur Starosty, otrzymali Małgorzata i Grzegorz Paszakowie. – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Paszak” istnieje w Pyzdrach od 1991 roku, ma więc już znaczącą tradycję i dorobek. Właściciele włożyli wiele wysiłku w ciągłą poprawę jakości swoich produktów. „Paszak” to certyfikat najwyższej jakości wyrobów mięsnych i wędliniarskich,

fot. S. Rewers

3 września na rynku w Pyzdrach odbyły się Dożynki Powiatowe. Gwiazdą wieczoru był zespół Elektryczne Gitary.

Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Poligrodzianie

fot. S. Rewers

fot. S. Rewers

fot. S. Rewers Korowód poprowadziła Pyzdrska Orkiestra Dęta

Natallia Yakubitskaya, zastępczyni przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Rejonu Smolewicze

Zespół Plisa dał półgodzinny koncert


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 września 2017

Powiatowe Święto Plonów

9

fot. S. Rewers Warsztaty terapii zajęciowej oferowały piękne ozdoby

Nie brakowało atrakcji dla dzieci

Na dożynki przybyły całe rodziny

fot. S. Rewers

fot. S. Rewers

W konkursie ekologicznym do wygrania było jedno z 500 drzewek

fot. S. Rewers Wierni fani Elektrycznych Gitar

fot. S. Rewers

fot. S. Rewers Losowanie nagród głównych wzbudziło wiele emocji

Elektryczne Gitary porwały publiczność


8 września 2017

Powiatowe Święto Plonów

www.wrzesnia.powiat.pl

Odznaczenie „Zasłużony Dla Rolnictwa” 1. Henryka Kołodziejczak, Goniczki 2. Grażyna Jadwiga Stajkowska, Borzykowo 3. Juliusz Kryszak, Pyzdry 4. Jan Kulma, Nekla 5. Robert Ptaszyński, Budziłowo 6. Andrzej Skorupka, Spławie 7. Roman Wrzaskowski, Wrąbczynkowskie Holendry

Lider Powiatu Wrzesińskiego 1. Janina Saacke, Wrąbczynkowskie Holendry 2. Piotr Cieślak, Nowa Wieś Królewska 3. Bartosz Kałużny, Bierzglin 4. Sławomir Świdurski, Starczanowo 5. Tomasz Wojtyński, Pyzdry 6. Ochotnicza Straż Pożarna Lisewo

Laur starosty wrzesińskiego Małgorzata i Grzegorz Paszakowie, Pyzdry Wręczenie lauru właścicielowi firmy Paszak

fot. S. Rewers

Podziękowania dla:

Spółka Szymańscy S.C., Pyzdry Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, o. Pyzdry - Spółdzielni Mleczarskiej Września, - Kwiaciarni Kaprys, - Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., - Komendy Powiatowej Policji, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, - Zakładu Stolarsko-Tapicerskiego Kazimierza Podlewskiego, - Specjalistycznej Uprawy Wrzosów Mariana Sylwestrzaka, - Gospodarstwa Biodynamicznego „Fenix” Janiny Saacke, - Gospodarstwa Sadowniczo-Rolnego Eugeniusza Pacyńskiego, - Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, - Zespołu Szkół Politechnicznych, - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, - Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, - Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, - Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej, - English House, - Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, - Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, - Alchemia Dance Studio, - Formacji A Magia do Quilombo, - Klubu Motocyklowego Born To Ride, - Pyzdrskiej Orkiestry Dętej, - Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych, - PARKUR Daria i Witold Bratkowscy, - Q-WORK SHOP Patryk Strzelewicz Pyzdry, - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ,,Paszak’’ Pyzdry, - Mariana Tyc, Pyzdry, - Energosieci Marek Wardeński, Piotr Grzegorski Pyzdry, - ŚDS Pietrzyków, - AGRAR Września, - Sklepu Groszek Pyzdry, - Wrzesińskiej Grupy Producenckiej, - Transportu Paszak, - Marzeny Smurawy, - Inspiracji Pracowni Sztuki Ogrodowej Liliana Sull Września.

Nagrodzeni statuetką Lider Powiatu Wrzesińskiego

fot. arch. CKSiP Pyzdry

10

„Zasłużeni Dla Rolnictwa” z posłem na Sejm PR Bartoszem Józwiakiem, starostą Dionizym Jaśniewiczem i burmistrzem Przemysławem Dębskim


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 września 2017

Święto Plonów

11

My też się dobrze bawimy Jako Elektryczne Gitary istniejecie od 28 lat. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się w roku ’89 – mieliśmy próby w piwnicy Krzysztofa Bienia, lidera zespołu Trawnik o stylistyce ska, który gościł u siebie różne zespoły z warszawskiego Żoliborza, w tym T.Love, Kult, Niepodległość Trójkątów, od czasu do czasu również Orkiestrę Na Zdrowie Jacka Kleyffa. Z repertuaru, który zbierał się już od kilku lat, zaczęliśmy wybierać taki, jaki nadawałby się dla zespołu bigbitowego, elektrycznego, a jednocześnie zajmującego się piosenką nieobojętną i w ogóle piosenką artystyczną. Szukaliśmy nazwy zespołu, padła propozycja Elektryczne Gitary i szybko się przyjęła. Wprawdzie pierwsze publiczne występy były jeszcze pod szyldem Miasto, ale w ’90 roku graliśmy już jako Elektryczne Gitary, a w ’91 roku ukazała się nasza pierwsza kaseta magnetofonowa Wielka Radość, a potem płyta kompaktowa. Kiedyś mieliśmy kasety, dziś wszystko jest bardziej zdigitalizowane. Jak oprócz zmian technicznych zmieniła się dla was scena muzyczna w stosunku do początków działalności zespołu? Różnica jest ogromna. Wówczas było bardzo silne zapotrzebowanie na piosenkę autorską w nieco lżejszym opakowaniu muzycznym i my, chcąc nie chcąc, bardzo dobrze wstrzeliliśmy się w ten czas, dzięki czemu zaistnieliśmy i nasze piosenki weszły do kanonu obecnie odtwarzanego repertuaru muzyki pop. W tej chwili sytuacja jest dramatycznie inna, podaż i ilość propozycji na rynku muzycznym jest tak wielka, że jest trudno zaistnieć z nowym produktem, i to zarówno dla debiutantów, jak i dla rozpoznawalnych wykonawców. Wprowadzenie czegoś nowego na rynek jest efektem bardzo różnych okoliczności. Gdybyśmy debiutowali teraz, to ja nie wiem (śmiech). Musielibyśmy po prostu być kimś innym. Ale jeśli chodzi o ten aspekt tworzenia nowych piosenek, to też musi być dla was trochę problematyczne, bo publika pewnie domaga się klasyków, prawda? Tak, my bazujemy na koncertach przede wszystkim na piosenkach, które były w promocji, szczególnie w latach 90-tych, natomiast

repertuar, który powstał później, po roku 2000 jest trudny do szerszej promocji i posługujemy się nim w wyjątkowych sytuacjach. Sięgamy po niego na przykład, gdy mamy wykonać jakiś recital tematyczny. W 2010 roku na płycie ukazał się program Historia, a w zeszłym roku Czasowniki – oba składające się z piosenek o tematyce historycznej pisanych na zamówienie. Wiadomo też powszechnie, że częściowo specjalizujemy się w piosenkach pisanych do filmu. Jeden z utworów naszego dzisiejszego programu to chociażby Doktor Dyzma, napisany do filmu Jacka Bromskiego Kariera Nikosia Dyzmy. Oprócz tego obstawiamy imprezy rozrywkowe, a mamy co grać, mamy repertuar dobrze rozpoznawalny i na tym bazujemy.

fot. S. Rewers

O początkach działalności zespołu, zmianach na scenie muzycznej i o tym, jak praca lekarza pomaga w karierze, rozmawiamy z liderem Elektrycznych Gitar Kubą Sienkiewiczem.

Padło słowo „specjalizacja”, więc nie mogę uniknąć pytania o pana wykształcenie i pracę lekarza. Czy są takie cechy bycia lekarzem, które pomagają w karierze muzycznej, albo odwrotnie? Oczywiście to, że w praktyce lekarskiej jest seryjny kontakt z ludźmi. Nie przepuszczam okazji, żeby, widząc odpowiedni PESEL, zapytać o różne sprawy związane z czasami minionymi i to jest o tyle pożyteczne, że po pierwsze pacjent może się wygadać, a po drugie ja zyskuję różne cenne opowieści. Pracując w poradni konsultacyjnej, mam pacjentów z całej Polski, więc podpytuję o ich losy. To się później przydaje w piosenkach. Jak się gra na takich wydarzeniach jak dożynki? To są rozrywkowe koncerty po to, żeby się wszyscy wyluzowali i usłyszeli coś znanego, co może z dawnych lat rozpoznają. Większość naszych utworów ma charakter taneczny, więc można się do nich poruszać. Na pewno zawsze znajdzie się coś dla wszystkich pokoleń. Kiedy widownia jest kameralna i siedzi blisko, inaczej się odczuwa jej obecność, co wymusza inny kontakt z widownią. Imprezy masowe, rozrywkowe z dużą ilością widowni rządzą się nieco innymi prawami. Tam po prostu trzeba dostarczyć rozrywki i pokazać całej widowni, że my też się dobrze bawimy. Rozmawiała Klara Skrzypczyk Kuba Sienkiewicz

fot. arch. prywatne

Wielkopolskie święto plonów Delegacja wieńcowa powiatu wrzesińskiego wzięła udział w XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich, które odbyły się 27 sierpnia na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie. Nasz powiat reprezentowała Grupa Regionalna Powiatu Wrzesińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza, której przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie zabrakło tradycyjnego łamania chleba pomiędzy gośćmi. Gnie-

zno przygotowało 3 500 bochenków. Każdego roku podczas dożynek wojewódzkich odbywa się konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja oceniała nie tylko wygląd wieńca, ale również po raz pierwszy jego wymiary i strój delegacji. Gwiazdą wieczoru było T.Love. Mateusz Maserak Delegacja powiatu z senatorem Piotrem Florkiem i marszałkiem Markiem Woźniakiem


12

8 września 2017

Sprawy społeczne

www.wrzesnia.powiat.pl

Wyjątkowy festyn Pierwszego dnia września we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się festyn „Pożegnanie Lata” zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej. Jest to coroczna impreza, na którą zapraszani są podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek. W tym roku licznie przybyli mieszkańcy domów pomocy społecznej z Poznania, Gniezna, Pleszewa, Strzałkowa, Lisówek, Zagórowa oraz uczestnicy środowiskowych domów samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa. Na festynie bawiło się ponad sto osób. Zabawę prowadził zespół „Tambo” z Kołaczkowa. Żywiołowa animatorka Jolka przeprowadziła m.in. konkurs cyrkowy i wyścig na piankowych stopach. Bawiący się wybrali „Królową i Króla Lata”. Pomimo że uczestnicy imprezy często są osobami niepełnosprawnymi,

z różnymi dysfunkcjami, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, potrafią wspaniale się bawić, akceptują siebie nawzajem. Takie imprezy są dla nich okazją do spotkań i zawierania nowych znajomości. Festyn zaliczamy do udanych i z niecierpliwością czekamy na kolejny rok z nadzieją, że znów w tak miłej atmosferze i zaprzyjaźnionym gronie spotkamy się ponownie. Serdecznie dziękujemy osobom i firmom, które wsparły nas w organizacji imprezy. J. Miler-Kaźmierczak Uczestnikom humory dopisywały

Jak być dobrym

rodzicem?

Od września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będą odbywać się „Warsztaty dla Dobrych Rodziców” według autorskiego programu, napisanego przez specjalistów od pracy z dzieckiem z ADHD – Artura Kołakowskiego, Martę Jerzak i Agnieszkę Pisulę. Zabawa taneczna dla podopiecznych placówek opiekuńczych

Dyżury terapeuty uzależnień W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30-17.30 pełniony będzie dyżur terapeuty uzależnień Natalii Gieburowskiej. Konsultacje z terapeutą odbywają się bezpłatnie. Z pomocy mogą skorzystać osoby borykające się z uzależnieniem oraz ich rodziny. „Jeśli ktoś wygląda porządnie, to nie może być uzależniony”, „Piwo to nie alkohol”, „Od marihuany nie można się uzależnić”, „Skoro nie muszę pić codziennie, to nie jestem alkoholikiem”, „Alkohol pomaga zasnąć”, „Palę, bo lubię” – to tylko kilka powszechnych przekonań panujących na temat uzależnień. Ludzie od lat zmieniali swój stan za pomocą różnych środków psychoaktywnych. Alkohol, narkotyki czy leki potrafią bardzo szybko poprawić nastrój, dodać odwagi, zażegnać nieśmiałość. W ostatnim czasie zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży dużą popularność zyskały dopalacze. Niestety sięgają po nie coraz

młodsze osoby – ze względu na brak dojrzałości układu nerwowego bardziej narażone na szkodliwe skutki środków odurzających. Nałóg negatywnie wpływa na całe życie osoby

uzależnionej. Cierpi nie tylko osoba uzależniona, ale również jej bliscy. W powiecie wrzesińskim brakuje wystarczającego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wyszło naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności uruchamiając punkt konsultacyjny dla młodych osób borykających się z  uzależnieniem oraz ich rodzin. Podczas dyżurów terapeuty uzależnień rodzice i dzieci mogą porozmawiać z terapeutą, uzyskać informacje o uzależnieniu oraz dowiedzieć się, jak pomóc osobie uzależnionej. PCPR

Będzie to czternaście spotkań, z których każde będzie trwało dwie godziny zegarowe. Podczas warsztatów rodzice nauczą się odróżniać problematyczne, niepożądane zachowania dziecka od objawów zaburzeń (m.in. ADHD). Uczestnicy będą mieli okazję zdobycia umiejętności porządkowania dnia dziecka, skutecznego wydawania poleceń i chwalenia. Zostaną wyposażeni w bogaty repertuar metod wychowawczych (nagrody, przywileje, zasady, konsekwencje), co w rezultacie pozwoli im bardziej świadomie kształtować zachowanie dziecka. Zadania przeznaczone do wykonania w czasie pomiędzy spotkaniami pozwolą na zbudowanie bardziej pozytywnej relacji z dzieckiem. Każdy, kto zgłosi się na warsztaty, będzie miał możliwość zdobycia umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i analizowania ich. Zajęcia nie będą polegały na przekazaniu „złotej recepty” skutecznej w przypadku każdego dziecka. Mają one przygotować rodziców do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, również tymi, które dopiero nastąpią.

Zapisy odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (pokój 38) lub pod numerem telefonu 61 640 45 51. Podobne warsztaty zostały przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2017 roku („Od kontroli do swawoli, czyli jak wychować dziecko na samodzielnego i niezależnego człowieka”) i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób formułować zasady obowiązujące w domu i jak skutecznie chwalić dziecko. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom doświadczyli tego, w jaki sposób czują się dzieci, kiedy je pouczają, dają rady, bagatelizują ich problemy. Zadania, które otrzymywali do wykonania pomiędzy spotkaniami, dały im możliwość wprowadzania zmian małymi krokami. Dzięki zajęciom rodzice nabrali przekonania, że wychowanie ich dzieci w dużym stopniu zależy od nich i ich postępowania. Dzieląc się swoimi sposobami na wychowanie, mieli możliwość utwierdzenia się w trafnych metodach i zmianie technik, które nie działają. PCPR


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sprawy społeczne

8 września 2017

13

Razem od dziesięcioleci Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 26 sierpnia wręczył dziesięciu parom małżeńskim medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni. fot. UMiG Września Pamiątkowe zdjęcie jubilatów ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem i kierownik USC Agnieszką Stasiak

Koncert w szpitalu Muzykujące Skrzaty – grupa młodych muzyków, złożona z byłych pacjentów oddziału dziecięcego wrzesińskiego szpitala, wzbogaciła się niedawno o nowe instrumenty – dwa keyboardy. Staraniem prowadzącej zespół Kazimiery Dłucik udało się ustalić jednego z wcześniej anonimowych ofiarodawców – okazał się nim jej uczeń Sebastian Sikora, który postanowił się odwdzięczyć. Podczas swojej ostatniej wizyty we Wrześni (obecnie

pan Sebastian mieszka w Wielkiej Brytanii) wziął udział w koncercie Muzykujących Skrzatów przygotowanym specjalnie dla niego. Młodzi muzycy wykonali zarówno współczesne popularne utwory, jak i niezapomniane dzieła muzyki klasycznej.

Kazimiera Dłucik nie ukrywa nadziei na ujawnienie się drugiego z darczyńców, któremu chciałaby wraz ze swoimi podopiecznymi w podobny sposób podziękować. (red.)

Kazimiera Dłucik ze swoimi uczniami i gośćmi

Jubileusz obchodzili: Anna i Jan Domańscy, Wanda i Jurek Grzegorkowie, Bożena i Andrzej Kuklowie, Martyna i Stefan Lipieccy, Maria i Bogdan Łysiakowie, Jadwiga i Leon Mikołajczakowie, Janina i Witold Nowakowie, Bolesława i Czesław Orsztynowiczowie, Danuta i Bogdan Ostachowie oraz Teresa i Stanisław Sikorowie. Serdecznie gratulujemy! (red.)


14

8 września 2017

Historia

www.wrzesnia.powiat.pl

1. Ziemia wrzesińska pod okupacją niemiecką Początek września 1939 r. to również początek strasznego okresu wojny i okupacji dla narodu polskiego. Te dramatyczne chwile dotknęły także Wielkopolskę, w tym ziemię wrzesińską. Dużo już wiemy na temat tego okresu, jednak jeszcze wiele pozostało niewiadomych, z których już nie wszystkie poznamy. Mimo to warto jednak nieustannie przypominać ofiary życia, zdrowia i trudu, jaki włożyli nasi rodacy, aby Polska mogła przetrwać także przez okres wojny. Ostatnie dni… O tym, że wojna niedługo wybuchnie, wiedział już każdy. Z lękiem i równocześnie z odwagą wyczekiwano tego momentu. Stacjonujący we Wrześni 68 pułk piechoty przeprowadzał w sierpniu ćwiczenia bojowe w okolicach Iwna, zaś 2 batalion budował umocnienia ziemne wzdłuż Warty od Nowego Miasta do Pyzdr, na wypadek ataku niemieckiego od strony Śląska. Natomiast wzdłuż doliny Wrześnicy rozlokowały się dwa bataliony artylerii. Nie próżnowali także obywatele państwa polskiego narodowości niemieckiej, z tym że działali na rzecz III Rzeszy Niemieckiej. Co niektórzy gromadzili broń i amunicję oraz radiostacje radiowe. Od 23 sierpnia trwał stan mobilizacji. Przygotowywano pomieszczenia w piwnicach na schrony przeciwlotnicze, sprzęt gaśniczy, szkolono mieszkańców. 31 sierpnia w „Orędowniku Wrzesińskim” napisano: Września jest gotowa, Września jest spokojna, Września spełni swój obowiązek. Agresja… 1 września nasz zachodni sąsiad Niemcy zaatakował Polskę. Już tego dnia pod wieczór w okolicach Wrześni pojawiły się pierwsze niemieckie bombowce i myśliwce. Samo miasto naloty dotknęły 2, 3 i 5 września. Celem ataku była linia kolejowa z Poznania do Warszawy. Bomby padały na stacje kolejowe w Nekli, Podstolicach, Wrześni, Otocznej i Wólce. Największe straty poniósł dworzec we Wrześni, a także sąsiadująca z nim cukrownia. Jak się szacuje w wyniku wrześniowych nalotów w całym powiecie wrzesińskim zginęło około 150 osób. W pierwszych dniach wojny ewakuowały się z powiatu instytucje państwowe: starostwo, policja, poczta. W celu ochrony mieszkańców i mienia powstała Straż Obywatelska, do której należeli głównie członkowie Bractwa Kurkowego i „Sokoła” umiejący posługiwać się bronią. Niemieckie oddziały zajmowały Wielkopolskę od południa. Na ziemię wrzesińską wkroczyły od strony Środy i Jarocina. 9 dnia wojny przez Wrześnię przejechał pierwszy patrol niemiecki. Następnego dnia do miast wkroczył 2 batalion 474 pułku piechoty 252 dywizji piechoty Wehrmachtu. Agresor

przejął władze w mieście i powiecie. Pozostającego we Wrześni wiceburmistrza Antoniego Zamysłowskiego oraz członków Zarządu Miejskiego wzięto jako zakładników. Do powiatu wkroczył oddział Einsatzkommando 14 (policja bezpieczeństwa). Jego zadanie przejęła następnie tajna policja państwowa Gestapo. Wśród miejscowych Niemców działały też organizacje wspomagające policję, które przejęły ostatecznie wspólna nazwę Selbstschutz. Zajmowały się one przede wszystkim wskazywaniem policji Polaków, przeważnie byłych powstańców wielkopolskich. W wyniku tej działalności wielu naszych rodaków straciło życie w egzekucjach. Rozpoczęły się represje. Wprowadzono godzinę policyjną, nakazano zdanie broni, radioodbiorników, ograniczono zużycie wody, skrócono czas otwarcia sklepów i gospód, ceny towarów ustalono odgórnie, nakazano wywieszać szyldy i informacje tylko w języku niemieckim. Za niewykonanie powyższych zarządzeń groziły surowe kary. Władze okupacyjne Pod koniec października skończył się zarząd wojskowy na terenie powiatu. Całą Wielkopolskę, Kujawy i część łódzkiego 26 października 1939 r. włączono jako Kraj Warty (Wartheland, Warthegau) do Rzeszy Niemieckiej. Powiat wrzesiński znalazł się w obwodzie poznańskim (Pyzdry w pow. konińskim w obwodzie inowrocławskim). Od 17 września do końca 1939 r. landratem (starostą) był Paul Gutermuth, zaś po nim do końca okupacji Herbert Nierentz (czasowo zastępowali go Helmut Ansorge lub Oskar von Linde). Przy landracie funkcjonowała żandarmeria (grupy: Komando, Hilfspolizei, Ortschutz). Podobnie przy władzach miasta Wrześni działała Stadtpolizei. Sprawy finansowe w powiecie prowadził urząd finansowy (Finanzamt) w Gnieźnie, a od 1940 r. w Jarocinie. Natomiast sprawy szkolne prowadził Schulrat we Wrześni. Terenową strukturę administracyjna pozostawiono bez zmian. We Wrześni burmistrzami byli Albert Mesch, E. Reisman i Wilhelm, zaś w Miłosławiu E. Rauhudt. Natomiast komisarzami obwodowymi (wójtami) byli: gmina Września Północ – Denecke,

później J. Bremer, Września Południe – J. Bremer, Miłosław – K. Müller, O. Richter, Strzałkowo – R. Schiltze, po nim A. Reimer, Borzykowo – P. Müller. Sołtysami we wszystkich miejscowościach mianowano Niemców. Oczywiście zmieniono nazwy miejscowości z polskich na niemieckie. Września ponownie stała się Wreschen. Miłosław przemianowano na Liebenau, od 1943 r. na Liebenstädt. Równolegle w powiecie funkcjonowały struktury partyjne NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Na czele partii w powiecie stał Landrat jako Kreisleiter (kierownik powiatowy partii). Podlegały mu wszelkie instytucje w powiecie za wyjątkiem Gestapo. Siedziba partii mieściła się w kamienicy przy wrzesińskim rynku. Komórki partyjne działały w poszczególnych miejscowościach i zakładach pracy. Niezależną formacją od władz miejscowych była tajna policja państwowa, czyli Geheime Staatspolizei (Gestapo). Była to jednostka policyjna nastwiona na prześladowanie i terror wobec Polaków. Powiat wrzesiński podlegał placówce w Środzie, a od 1940 r. w Jarocinie. Sprawy z terenu powiatu wrzesińskiego prowadzili Ernst Braun i Erwin Büscher. Wysiedlaniem i wywłaszczaniem Polaków oraz sprowadzaniem Niemców zajmowały się sztaby robocze SS-Arbeitsstab i SS-Ansiedlungsstab. Do zagospodarowywania majątków rolniczych powstało przedsiębiorstwo Bauernsiedlung. Manifestacja władzy Celem niemieckiego okupanta było ujarzmić i wyniszczyć naród polski. Tego również domagali się miejscowi Niemcy, żyjący razem w Polakami na terenie powiatu jeszcze przed wojną. Pałali oni nienawiścią i pragnęli zemsty – zbiorowej publicznej egzekucji. Nie doszło we Wrześni do tego typu egzekucji (w porównaniu np. do Kostrzyna, Środy, Kórnika). Wobec tego dla zaspokojenia emocji i podkreślenia swojej siły władze niemieckie zorganizowały publiczną manifestację. Odbyła się ona 9 listopada na wrzesińskim rynku. Przybył na nią propagandzista ze sztabu Arthura Greisera – Reichsredner Maul. Podkreślił on jedność w działaniu sił niemieckich w zawalczeniu i niszcze-

Manifestacja na rynku 9 listopada 1939 r.

Zbombardowana cukrownia

niu Polski. Z tej okazji centrum miasta udekorowano flagami faszystowskimi. Nad ziemią wrzesińską na pięć lat zawisł znak hakenkreuza.

Sebastian Mazurkiewicz Fotografie ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich Literatura: 1) Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiwicz, Warszawa-Poznań 1978. 2) Września. Historia miasta, red. M. Torzewski, Września 2006.

Siedziba NSDAP


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Historia

8 września 2017

15

Rocznica wybuchu wojny Chwilę po godzinie osiemnastej 1 września wrześnianie uczcili 78. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.

Grabowski kościół w remoncie Zabytkowy kościół w Grabowie Królewskim pięknieje za sprawą licznych remontów. Od ubiegłego roku w obiekcie przeprowadzono inwestycje za ponad 350 tys. zł.

fot. arch. UMiG Września

Dotychczas m.in. całkowicie wymieniono instalację elektryczną i wyremontowano zakrystię. Obecnie w kościele trwają dwie inwestycje. Pierwszą jest wymiana drzwi. Wstępnie projekt zakładał wymianę drzwi głównych i bocznych za kwotę 28 tys. zł. Udało się pozyskać na ten cel dotację z budżetu powiatu wrzesińskiego w wysokości 10 tys. zł. Z własnych środków parafia wymieniła pięć pozostałych par drzwi. Równolegle prowadzona jest renowacja ołtarza bocznego. Tej inwestycji nie było pierwotnie w planach, bowiem parafii zależy najpierw na wykonaniu niezbędnych budowlanych prac w kościele, jednak konserwatorka zabytków pod-

że z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. fudnuszu kościelnego przyznano także dofinansowanie w wysokości 19 tys. zł. na wymianę wszystkich białych okien w kościele. – Jest to bardzo ważna inwestycja, bo w czasie ostatnich nawałnic oknami wlewała się do środka woda. Ucierpiały freski na kopule – tłumaczy Mateusz Maserak. Wszystkie okna zostaną wymienione, będzie zastosowana podwójna rama i bezpieczne hartowane szkło. Zapobiegnie uciekaniu ciepła z kościoła i zabezpieczy obiekt przed wandalizmem, włamaniami. Prace rozpoczną się w połowie września. W międzyczasie prowadzone są mniejsze

Harcerze pamiętają o uroczystościach patriotycznych

Pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych wspólnie z kombatantami, harcerzami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji złożyli wiązanki kwiatów. Powiat reprezentował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaźmierczak. Organizatorami uroczystości był Urząd Miasta i Gminy Września oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. (red.)

Marmoryzacja ołtarza trwa od kilku dni

czas wizyty w kościele stwierdziła, że ołtarz jest w stanie krytycznym i potrzeba natychmiastowej modernizacji. Koszt wyceniono na 125 tys. zł, z czego pozyskano dofinansowanie na poziomie 50% – 15 tys. zł z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego oraz 45 tys. z budżetu wojewody wielkopolskiego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. – Okazało się, że ołtarz przywieziony został w 1796 roku z Krakowa. Na potrzeby nawy bocznej w Grabowie został zwężony, ścięty – odkryły to dopiero prace konserwatorskie. Jest to najstarszy element kościoła – opowiada Mateusz Maserak, który koordynuje remonty w grabowskim kościele. Po starciu siódmej warstwy farby, co trwało półtora miesiąca, okazało się, że znajduje się pod nią oryginalny kolor ołtarza – niebieski, i postanowiono właśnie taki kolor nadać odnowionemu zabytkowi. Obecnie wykonywany jest zabieg marmoryzacji, czyli malowanie imitujące kamień. W sierpniu do parafii wpłynęła informacja,

inwestycje. Parafia zakupiła kilka figur naturalnej wielkości do szopki bożonarodzeniowej, co uczyniło kościół głośnym w całym powiecie. W listopadzie przed obiektem postawiono tablicę z jego historią. Niedawno oddano też do użytku toaletę publiczną przy kościele, której budowę wsparły sołectwa i samorząd gminy Kołaczkowo. Wszystkie te prace możliwe są nie tylko dzięki dotacjom, ale i ofiarności parafian. Widząc, że w kościele dużo się dzieje, chętnie przynoszą ofiary na remonty. – Dzięki temu możliwe jest pokrycie wymaganego wkładu własnego przy projektach – mówi Mateusz Maserak. Dalsze plany remontowe i inwestycyjne w grabowskim kościele to m.in. renowacja witraży, wymiana pozostałych części ołtarza i odsłonięcie malowideł na sklepieniu prezbiterium, ławki z instalacją grzewczą, zakup kolejnych figur do szopki. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


16

Działki na sprzedaż

8 września 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 9 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 01.08.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 78 600.00 zł + VAT

Wadium 3 930.00 zł

B. Przetarg w dniu 9 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/71

0,0972

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 300.00 zł + VAT

3 365.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

64 700.00 zł + VAT

3 235.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 290.00 zł + VAT

3 565.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/75

0,0786

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 200.00 zł + VAT

3 160.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/76

0,0962

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 230.00 zł + VAT

3 662.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 840.00 zł + VAT

3 692.00 zł

D. Przetarg w dniu 9 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 02.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 800.00 zł + VAT

3 640.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

78 800.00 zł + VAT

3 940.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/101

0,0756

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

60 800.00 zł + VAT

3 040.00 zł

E. Przetarg w dniu 10 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 4 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza 64 090.00 zł + VAT

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/62

0,0714

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

3 205.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/63

0,0726

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

65 170.00 zł + VAT

3 259.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/65

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/68

0,0726

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

58 300.00 zł + VAT

2 915.00 zł

F. Przetarg w dniu 10 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 4 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 04.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/102

0,0692

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

55 600.00 zł + VAT

2 780.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/105

0,0792

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 700.00 zł + VAT

3 185.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760.00 zł + VAT

1 838.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

14.30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390.00 zł + VAT

2 570.00 zł

G. Przetarg w dniu 11 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 5 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 07.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/154

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

12.00

Cena wywoławcza

Wadium

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890.00 zł + VAT

3 995.00 zł

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400.00 zł + VAT

4 470.00 zł

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

72 560.00 zł + VAT

3 628.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

63 500.00 zł + VAT

3 175.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

62 300.00 zł + VAT

3 115.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/163

0,0816

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

56 500.00 zł + VAT

2 825.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230.00 zł + VAT

3 912.00 zł

H. Przetarg w dniu 12 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza 36 760.00 zł + VAT

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

1 838.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320.00 zł + VAT

2 566.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 550.00 zł + VAT

3 378.00 zł

I. Przetarg w dniu 12 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 6 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.08.2017 r. Godzina przetargu 10.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/54

Powierzchnia działki [ha] 0,0956

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 76 060.00 zł + VAT

Wadium 3 803.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/55

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

70 010.00 zł + VAT

3 501.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 030.00 zł + VAT

3 752.00 zł

K. Przetarg w dniu 13 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 9 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 09.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/44

0,1120

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 600.00 zł + VAT

3 880.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/45

0,0785

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

54 100.00 zł + VAT

2 705.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/46

0,0498

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

34 300.00 zł + VAT

1 715.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/47

0,0923

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

63 600.00 zł + VAT

3 180.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

77 010.00 zł + VAT

3 851.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 060.00 zł + VAT

3 803.00 zł

L. Przetarg w dniu 13 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 9 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.08.2017 r. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/120

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 140.00 zł + VAT

3 807.00 zł


Działki na sprzedaż

8 września 2017

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

17

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

73 040.00 zł + VAT

3 652.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 180.00 zł + VAT

3 759.00 zł

14.00

Bierzglinek, dz. nr 375/125

0,0834

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

57 800.00 zł + VAT

2 890.00 zł

14.30

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500.00 zł + VAT

4 125.00 zł

Ł. Przetarg w dniu 16 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 10 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.08.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/143

Powierzchnia działki [ha] 0,1142

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 100.00 zł + VAT

3 955.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 380.00 zł + VAT

3 819.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 340.00 zł + VAT

3 767.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 800.00 zł + VAT

3 590.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

67 940.00 zł + VAT

3 397.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/149

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 460.00 zł + VAT

3 773.00 zł

12.30

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 160.00 zł + VAT

3 558.00 zł

13.00

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 200.00 zł + VAT

4 060.00 zł

13.30

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

81 570.00 zł + VAT

4 079.00 zł

M. Przetarg w dniu 17 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 11 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r. Godzina przetargu 9.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/134

Powierzchnia działki [ha] 0,0692

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

47 700.00 zł + VAT

Wadium 2 385.00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/136

0,0704

PO1F/00042327/8

MN2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – szeregową

48 500.00 zł + VAT

2 425.00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

79 240.00 zł + VAT

3 962.00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

11.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

76 570.00 zł + VAT

3 829.00 zł

12.00

Bierzglinek, dz. nr 375/142

0,1092

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

75 740.00 zł + VAT

3 787.00 zł

O. Przetarg w dniu 17 pażdziernika 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 11 pażdziernika 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r. Godzina przetargu 12.30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/39

Powierzchnia działki [ha] 0,0962

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 66 600.00 zł + VAT

Wadium 3 330.00 zł

P. Przetarg w dniu 17 października 2017 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 11 października 2017 roku. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 14.08.2017 r. Godzina przetargu 13.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp U – pod tereny zabudowy usługowej

Cena wywoławcza 19 600.00 zł + VAT

Wadium 980.00 zł

1. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni lub na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w BIP-ie. 3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż” oraz pod nr telefonu 61 640 45 38.


18

Ogłoszenia

8 września 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Refundacja części kosztów zatrudnienia Pracodawco, przedsiębiorco – zatrudnij młodego pracownika do 30-go roku życia i skorzystaj przez rok z refundacji części kosztów poniesionych na jego wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne. Uzyskaj nawet do 27 600 zł. Nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia prowadzi Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Termin naboru wniosków: do wyczerpania posiadanych środków finansowych, zaplanowanych na realizację ww. formy wsparcia w 2017 i 2018 roku. W związku z koniecznością wypłaty ostatniej refundacji najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku wnioski dotyczące organizacji tej formy aktywizacji w 2018 roku powinny być składane w ramach niniejszego naboru. W ramach niniejszej formy aktywizacji pracodawca lub przedsiębiorca zawiera umowę z PUP na co najmniej 24 miesiące, na podstawie której zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osoby bezrobotnej do 30-go roku życia i uzyskuje przez pierwsze 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenia, nagrody w maksymalnej kwocie 1 950 zł. miesięcznie oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy lub przedsiębiorcy w wysokości 352,17 zł – według deklaracji w ZUS na poziomie 18,06%. Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Pracodawca lub przedsiębiorca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nie może być beneficjentem tej formy aktywizacji. Osoba bezrobotna, która została skierowana na tę formę aktywizacji, ma możliwość podjęcia i utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 2 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. 61 640 35 55. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców. Rok 2017 jest ostatnią szansą na złożenie wniosku o refundację i skorzystanie z tej formy pomocy przez pracodawców i osoby bezrobotne. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

8 września 2017

Uproszczone procedury Starosta wrzesiński informuje, że od 18 sierpnia 2017 roku obowiązują uproszczone procedury uzyskiwania zezwoleń administracyjnych na odbudowę, remonty oraz rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Obowiązują one dla wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni telefonicznie: 61 640 44 32, 61 640 44 05, lub w siedzibie organu przy ul. Chopina 10 we Wrześni (pokój nr 2). Informacje o uproszczonych procedurach znajdują się na www.wrzesnia.powiat.pl. WBŚiR

KOMUNIKAT STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. Adresowany do właścicieli lasów prywatnych z terenu powiatu wrzesińskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. Właściciele lasów prywatnych fakt zniszczenia drzewostanu winni zgłaszać do Referatu Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni z podaniem lokalizacji lasu, tj. miejscowości, nr. ewidencyjnego działki oraz szacunkowej powierzchni zniszczeń wraz z dokumentacją fotograficzną. Zgodnie z Decyzją nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku w związku z kształtowaniem bezpieczeństwa publicznego, właściciele lasów prywatnych, które uległy zdewastowaniu w następstwie silnych wiatrów, jakie wystąpiły w dniu 11 sierpnia 2017 roku, będą mogli skorzystać z środków finansowych wydzielonych z funduszu leśnego na uporządkowanie drzewostanów. Środki będą wypłacane osobom, które zadeklarują uporządkowanie terenu.

Ogłoszenia

19


20

Rolnictwo

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Stawki pomocy wynoszą: • 2 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, • 1 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Ptasia grypa Analizując sytuację ptasiej grypy (HPAI) w Europie można stwierdzić, że jest ona ciągle aktualna. W lecie tego roku stwierdzono kilka ognisk choroby u drobiu domowego w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i – najwięcej – w Rosji. W Polsce odnotowano wirusa grypy jedynie u ptactwa wodnego dzikiego, u którego choroba występuje stacjonarnie i rzadko wykazuje objawy kliniczne. Jest to wirus często przenoszony do środowiska, dlatego w każdej chwili może pojawić się w hodowlach. W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym oraz wzmożoną migracją ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób domowy (fermowy i przyzagrodowy) należy podjąć wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie do przeniknięcia wirusa ptasiej grypy. W sytuacji, kiedy rygorystycznie przestrzega się zasad bioasekuracji w stadach drobiu, to w środowisku ptaków dzikich, które są roznosicielem wirusa, te zasady niestety nie obowiązują. Jak wykazywały dotychczasowe doświadczenia w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt najskuteczniejszą i najtańszą metodą ustrzeżenia gospodarstw przed wirusem jest prewencja poprzez stosowanie zasad bioasekuracji. Dlatego w ramach prewencji hodowcy już teraz powinni przystąpić do: • zabezpieczenia słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w za-

mkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.); • regularnego przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń, np. odchodami dzikich ptaków; • eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych); • w miarę możliwości powstrzymania się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczenia istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa; • powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki); • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstszego usuwania opadłych owoców; • gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym. powiatowy lekarz weterynarii lek. wet. Romuald Juściński

Lokalizacje KOWR Od września rolnicy będą mieli bliżej do instytucji rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał 1 września, oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał biura terenowe/filie. Dodatkowe siedziby ułatwią dostęp beneficjenta do instytucji oraz zapewnią sprawniejszą obsługę. To w nich będzie można uzyskać wszelkie informacje oraz pobrać potrzebne dokumenty. Zarówno w oddziałach terenowych, jak i filiach będzie można złożyć wnioski i uzyskać pomoc przy ich wypełnieniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, natomiast zadania płatnicze przejdą do ARiMR. Oddział Terenowy KOWR w Poznaniu będzie miał następujące filie: Przygodzice-Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, ul. Główna 21, Stare Bojanowo, 64-030 Śmigiel, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin „Maliniec”.

8 września 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Pomoc finansowa po klęskach żywiołowych Pomoc finansowa dla producenta rolnego, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu Powyższa pomoc będzie udzielana: 1. w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, 2. poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody: a) w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, b) w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1 050 zł, c) wystąpiły w lasach. Stawka pomocy wynosi: • 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody,

• 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody, • maksymalnie 10 000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Do wniosku dołącza się: 1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW zawierającego informacje: • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody, sporządzony zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie lub • o zakresie i wysokości szkód w bu-

dynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub 2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody; Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego; 3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis). Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do dnia 30 września 2017 roku. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Wnioski o pomoc w ramach PROW 2014-2020 Od 4 do 18 września 2017 roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospoJest to wsparcie na „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym. O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, osunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła

Wsparcie przysługuje rolnikom poszkodowanym w tegorocznych kataklizmach

szkoda. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. źródło: ARiMR Monika Mikołajczak

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 roku zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2017 roku kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 954 zł 50 gr, • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5 486 zł 90 gr. źródło: KRUS Monika Mikołajczak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Lokalna Grupa Działania

8 września 2017

21

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD 1. Termin składania wniosków: od 18.09.2017 r. do 02.10.2017 r. 2. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika): • w wersji papierowej w biurze Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, ul. Dzieci Wrzesińskich 9; 62-300 Września, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków oraz w wersji elektronicznej – przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD, aktywny od dnia rozpoczęcia naboru do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. 3. Limit dostępnych środków: 70 000,00 zł. 4. Forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu – prefinansowanie (80%), refundacja (20%) 5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy: • do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu (80% wypłacane w I transzy po podpisaniu umowy z LGD ZNW i 20% – refundacja zrealizowanego grantu po złożeniu wniosku o rozliczenie grantu); • wysokość granu w PLN: od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100 000,00 zł. 6. Nabór skierowany do: • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (rejestrowych), z siedzibą lub oddziałem na obszarze LGD „Z Nami Warto”, miasto Września wyłączone jest z możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem LGD; • jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy. Realizacja grantu musi służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i mieć charakter niekomercyjny. 7. Termin realizacji grantu – od dnia zawarcia umowy o realizację grantu przez LGD z Grantobiorcą do końca października 2018 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. 8. Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD 9. Zakres tematyczny naboru jest zgodny z § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 10. Warunki udzielenia wsparcia: • spełnić warunki oceny formalnej oraz zgodności z PROW i z LSR; • osiągnąć minimalny próg 18 pkt wynikający z oceny wg lokalnych kryteriów. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I – Poprawa jakości życia na obszarze LGD. Cel szczegółowy 1.1 – Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. Przedsięwzięcie I – Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej. Wskaźniki rezultatu 1 – Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych miejsc służących rekreacji, uprawiania sportu, organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców wsi. Wskaźnik produktu 1.1.1 – Liczba miejscowości na obszarze LGD, w których zagospodarowano tereny zielone – 2 sztuki. Dokumentacja konkursowa: Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także Generator Wniosków dostępne są w biurze LGD – „Z Nami Warto” oraz na stronie internetowej www.znamiwarto.pl. UWAGA! Przejście do Generatora Wniosków Online odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony w treści ogłoszenia o naborze grantowym na stronie internetowej. Wszelkich informacji dotyczących zasad naboru i realizacji grantów udzielają pracownicy LGD „Z Nami Warto”. Wskazane jest umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem biura LGD. Biuro we Wrześni: od poniedziałku do piątku od 8 – 16 ul. Dzieci Wrzesińskich 9 62-300 Września tel. 61 438 50 18

Biuro w Żerkowie: poniedziałek i środa od 7.30 – 15.30 ul. Rynek 7e 63-210 Żerków tel. 62 74 02 049

mail: info@znamiwarto.pl

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.2

Przedsięwzięcie 1.2.1

Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD

Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD

1. Termin składania wniosków: od 18.09.2017 r. do 2.10.2017 r. 2. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika). • w wersji papierowej w biurze Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków oraz w wersji elektronicznej – przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD aktywny od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. 3. Limit dostępnych środków: 100 000,00 zł. 4. Forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu – prefinansowanie (80%), refundacja (20%). 5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy: • do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu (80% wypłacane w I transzy po podpisaniu umowy z LGD ZNW i 20% – refundacja zrealizowanego grantu po złożeniu wniosku o rozliczenie grantu). • wysokość granu w PLN: od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł. 6. Nabór skierowany do: • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (rejestrowych), z siedzibą lub oddziałem na obszarze LGD „Z Nami Warto”, miasto Września wyłączone jest z możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem LGD; • jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy. Realizacja grantu musi służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i mieć charakter niekomercyjny. 7. Termin realizacji grantu – od dnia zawarcia umowy o realizację grantu przez LGD z Grantobiorcą do końca października 2018 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. 8. Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD 9. Zakres tematyczny naboru jest zgodny z §2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 10. Warunki udzielenia wsparcia: • spełnić warunki oceny formalnej oraz zgodności z PROW i z LSR; • osiągnąć minimalny próg 18 pkt wynikający z oceny wg lokalnych kryteriów. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I – Poprawa jakości życia na obszarze LGD. Cel szczegółowy 1.1 – Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. Przedsięwzięcie I – Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej. Wskaźniki rezultatu – 1 Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych miejsc służących rekreacji, uprawiania sportu, organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców wsi. Wskaźnik produktu – 1.1.2 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD – 2 sztuki. Dokumentacja konkursowa: Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także Generator Wniosków dostępne są w biurze LGD – „Z Nami Warto” oraz na stronie internetowej www.znamiwarto.pl. UWAGA! Przejście do Generatora Wniosków online odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony w treści ogłoszenia o naborze grantowym na stronie internetowej. Wszelkich informacji dotyczących zasad naboru i realizacji grantów udzielają pracownicy LGD „Z Nami Warto”. Wskazane jest umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem biura LGD.

1. Termin składania wniosków: od 18.09.2017 r. do 02.10.2017 r. 2. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika): • w wersji papierowej w biurze Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków oraz w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD, aktywny od dnia rozpoczęcia naboru do dnia i godziny zakończenia naboru wskazanym w ogłoszeniu. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. 3. Limit dostępnych środków: 130 000,00 zł. 4. Forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu – prefinansowanie (80%), refundacja (20%). 5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy: • do 100% kosztów kwalifikowalnych grantu (80% wypłacane w I transzy po podpisaniu umowy z LGD ZNW i 20% – refundacja zrealizowanego grantu po złożeniu wniosku o rozliczenie grantu); • wysokość granu w PLN: od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł. 6. Nabór skierowany do: • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (rejestrowych), z siedzibą lub oddziałem na obszarze LGD „Z Nami Warto”, miasto Września wyłączone jest z możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem LGD; • jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt grantowy. Realizacja grantu musi służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i mieć charakter niekomercyjny. 7. Termin realizacji grantu – od dnia zawarcia umowy o realizację grantu przez LGD z Grantobiorcą do końca października 2018 r., przy czym nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. 8. Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego: Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD 9. Zakres tematyczny naboru jest zgodny z § 2 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 –„Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. 10. Warunki udzielenia wsparcia: • spełnić warunki oceny formalnej oraz zgodności z PROW i z LSR; • osiągnąć minimalny próg 18 pkt wynikający z oceny wg lokalnych kryteriów. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego: Cel ogólny I – Poprawa jakości życia na obszarze LGD. Cel szczegółowy 1.2 – Wypromowanie walorów turystycznych rekreacyjnych i kulturowych obszaru LGD. Przedsięwzięcie II – Promocja dziedzictwa lokalnego oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku. Wskaźniki rezultatu 1 – Liczba osób biorących udział w imprezach lub wydarzeniach rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, kulturalnych lub upowszechniających historię obszaru. Wskaźnik produktu 1.2.1 – Liczba imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych organizowanych na obszarze LGD – 8 sztuk. Dokumentacja konkursowa: Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także Generator Wniosków dostępne są w biurze LGD – „Z Nami Warto” oraz na stronie internetowej www.znamiwarto.pl. UWAGA! Przejście do Generatora Wniosków Online odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony w treści ogłoszenia o naborze grantowym na stronie internetowej. Wszelkich informacji dotyczących zasad naboru i realizacji grantów udzielają pracownicy LGD„Z Nami Warto”. Wskazane jest umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem biura LGD.

Biuro we Wrześni: Biuro w Żerkowie: od poniedziałku do piątku od 8 – 16 poniedziałek i środa od 7.30 – 15.30 ul. Dzieci Wrzesińskich 9 ul. Rynek 7e 62-300 Września 63-210 Żerków tel. 61 438 50 18 tel. 62 74 02 049 mail: info@znamiwarto.pl

Biuro we Wrześni: Biuro w Żerkowie: od poniedziałku do piątku od 8 – 16 poniedziałek i środa od 7.30 – 15.30 ul. Dzieci Wrzesińskich 9 ul. Rynek 7e 62-300 Września 63-210 Żerków tel. 61 438 50 18 tel. 62 74 02 049 mail: info@znamiwarto.pl


22

Gminy

8 września 2017

www.wrzesnia.powiat.pl

Nekla Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Więcej informacji na stronie www.gminanekla.pl.

Kołaczkowo

Podziękowanie Składam najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek Gminnych w Sokolnikach. Jestem wdzięczna za okazaną życzliwość oraz zaangażowanie. Gorąco dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy za tak liczne przybycie i przeżywanie z nami chwil, które nie tylko wspierają tradycje i obyczaje kulturowe, ale jednoczą nas w lokalnych społecznościach. Pragnę podziękować wszystkim osobom, firmom i organizacjom za wsparcie finansowe organizacji dożynek oraz sponsorowanie nagród w loterii fantowej. Wraz z wyrazami podziękowania proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów i powodzenia w realizacji wszystkich planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wójt Gminy Kołaczkowo Teresa Waszak

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego do obsługi jednostek oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie Szczegółowe informacje umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl. Termin naboru do 11.09.2017 r.

Września

Znakowanie zabytków Trwa ostatni etap modernizacji oznakowania zabytków w powiecie wrzesińskim. Nową tabliczką „Zabytek chroniony prawem” zostały już oznakowane zabytki nieruchome na terenie gmin Pyzdry, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław. Do końca września tego roku planowana jest wymiana starych skorodowanych tabliczek na pozostałych zabytkach w powiecie. Charakterystyczna biało-błękitna tarcza, uważana za międzynarodowy symbol ochrony zabytków, jest znakiem informacyjnym umieszczanym na tych cennych obiektach przez starostę, w uzgodnieniu z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z jednym z głównych założeń powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 Starostwo Powiatowe we Wrześni przeprowadza akcję oznakowania zabytków w celu ochrony i zabezpieczenia cennych dóbr kultury przed niepożądanym działaniem. W sierpniu tego roku starostwo otrzymało pozwolenie na realizację ostatniego etapu znakowania w naszym powiecie. Dzięki temu nowe tabliczki są właśnie montowane na budynkach w gminie Września.

Łącznie w nowe oznakowanie wyposażonych zostanie 131 obiektów. Nie są to jednak wszystkie zabytki nieruchome, które powinny być oznakowane. Brak takiej możliwości w większości parków leżących w zespołach dworskich czy pałacowych, które nie są ogrodzone i fizycznie nie ma możliwości umieszczenia takiego znaku. Ponadto niektóre cenne nieruchomości będące w rękach prywatnych są niedostępne publicznie. Zdarzają się również problemy z ustaleniem administratorów tych nieruchomości i powiadomieniem ich o ewentualnym terminie oznakowania. Dlatego prosimy prywatnych właścicieli o udostępnienie obiektów w celu montażu tabliczek. Julia Sosna

Wzór tarczy


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Sport

8 września 2017

23

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Referat Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji i Kultury tel. 61 640 44 95 Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia tel. 61 640 45 34 Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tel. 61 640 44 38 Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Referat Geodezji i Kartografii – 61 640 44 82

Bieg Kazimierzowski

fot. arch. CKSiP Pyzdry

XXXVI edycja biegu odbyła się 27 sierpnia.

Impreza po raz kolejny odbyła się w ramach Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego w biegach ulicznych na 10 km, a po raz pierwszy od niepamiętnych czasów w idealnych warunkach pogodowych. Wśród mężczyzn triumfował Mykhailo Bohdanov z Ukrainy z czasem 32 min. 36 sekund. Najszybszą kobietą okazała się Patrycja Talar. 10 kilometrów pokonała w czasie 37 minut i 52 sekundy. Imprezie tradycyjnie towarzyszyły biegi najmłodszych. SK

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych Dwutygodnik oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redaktor naczelna: Olga Kośmińska-Giera Zastępczyni redaktor naczelnej: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja: Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Skład i łamanie: Mateusz Maserak

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90

Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00

Wydział Finansowy tel. 61 640 44 59

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06

Kasa Starostwa tel. 61 640 44 18 poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Nakład: 9 000 egzemplarzy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 70

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

tel. do redakcji: 61 640 45 36, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29

Kadry tel. 61 640 44 90

Na pyzdrskim rynku stawiło się 325 biegaczy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne


Profile for Starostwo Powiatowe we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 252, wrzesień 2017  

Przegląd Powiatowy nr 252, wrzesień 2017  

Profile for stwrz
Advertisement