Page 1

6 września 2019

nr 297

w numerze:

Powiatowe dziękczynienie za plony

Nowy rok szkolny

s. 4 Goście z Białorusi

s. 6

Nieruchomości na sprzedaż Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się 1 września w Nekli. Więcej na s. 8-9

We Wrześni rusza

s. 10-11 Rozkłady jazdy WA-MY

Powiatowa Szkoła Muzyczna

I stopnia

Historyczny moment w dziejach powiatu wrzesińskiego – pełną parą rusza szkoła muzyczna, kształcąca uzdolnione dzieci i młodzież. Trwające cały rok zajęcia będą odbywały się przy ulicy Wojska Polskiego 1 (w tym samym budynku co Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). W tym numerze publikujemy wywiad z dyrektor szkoły Lilianą Kuczą, której 30 sierpnia powierzono kierowanie placówką.

s. 12 Zapisy na bezpłatne zajęcia

s. 15 Powiatowa Strefa Sportu

Więcej na s. 5

s. 15


2

Informacje

Dziennik budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych

6 września 2019

Dyżury radnych powiatowych Marek Przyjemski, każdy poniedziałek godz. 15-16, gabinet przewodniczącego – pokój 118, Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 501 378 215 Henryka Waligóra, każdy poniedziałek, godz. 14-17, „Mała Galeria” ul. Wiewiórowskiego 1 w Miłosławiu Mikołaj Kubiaczyk, od poniedziałku do piątku w biurze w Kokoszkach 25 po umówieniu telefonicznym 603 671 459 Przemysław Hirschfeld, pierwszy czwartek miesiąca pod nr.: 507 033 432 Grzegorz Trocha, w dni robocze pod nr. telefonu: 600 713 764, spotkanie po telefonicznym umówieniu Krzysztof Strużyński, codziennie, ul. 3 Maja 15 w Pyzdrach, godz. 15-16, tel.: 606 419 275

Dyżur telefoniczny (dni robocze): Janusz Balcerzak – 603 917 720, Robert Balicki – 505 175 585 , Waldemar Bartkowiak – 601 756 085, Małgorzata Cichacka – 510 424 184,

Montaż płyt akustycznych...

Układanie wykładziny sportowej w salce fitness

www.wrzesnia.powiat.pl

Jarosław Czyż – 607 162 660 (wtorki), Maciej Handkiewicz – 664 097 394 (godz. 8-20), Marek Kołodziejczyk – 500 169 060,

Wiesława Kowalska – 608 151 167 (godz. 9-11), Paweł Skrzypczak – 608 550 336, Stefan Tomczak – 605 071 705, Rafał Zięty – 606 607 306.

Wykaz dyżurów radnych i służbowe adresy e-mail znajdują się na: www.bip.wrzesnia.powiat.pl/24,dyzury-radnych W sprawach skarg i wniosków: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyjmuje w poniedziałki od godz. 14 do 16 oraz po godzinach pracy Starostwa od godz. 16 do 16.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr.: 61 640 44 50. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w poniedziałki od godz. 8 do 16 oraz w pozostałe dni tygodnia od godz. 7 do 15.

APEL RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. Na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 4 uchwały nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8470) Rada Powiatu Wrzesińskiego występuje z następującym apelem: 1.Mając na uwadze pogarszającą się sytuację szpitali powiatowych oraz permanentne niedofinansowanie służby zdrowia, Rada Powiatu Wrzesińskiego apeluje do podmiotów mających wpływ na sposób finansowania służby zdrowia w Polsce o podjęcie działań mających na celu zwiększenie finansowania szpitali powiatowych. Od momentu utworzenia tzw. sieci szpitali w 2017 r. sytuacja finansowa i kadrowa pogarsza się w zasadzie we wszystkich szpitalach powiatowych, w tym również w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Sporadyczne zwiększenia wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową sieciową” nie rozwiązuje problemu, albowiem wartość zwiększeń jest zbyt niska w stosunku do stale wzrastających kosztów prowadzenia działalności leczniczej. Powyższa uwaga wiąże się bezpośrednio z innym problemem jakim jest niewłaściwa, systemowa wycena procedur medycznych i ustalenie akceptowalnego progu rentowności dla każdej z nich. Samo zwiększenie wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pozwala realizować więcej świadczeń opieki zdrowotnej. Jednakże jeśli konkretne procedury są zbyt nisko wycenione, to zwiększenie liczby ich wykonania, generuje jeszcze większe koszty po stronie Szpitala. Tym samym, winna zostać urealniona (zwiększona) przede wszystkim wycena punktu rozlicze-

niowego. Dzięki temu realizacja zbyt nisko wycenionych procedur nie generowałaby strat. Odnosząc się do zwiększeń wartości ryczałtu umowy sieciowej, jakie miały miejsce w I połowie 2019 roku, zwrócić należy uwagę, iż Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w uzasadnieniach do zarządzeń zwiększających wartości punktowe w niektórych grupach JGP wskazywał, iż przedmiotowe zwiększenia winny zostać przeznaczone między innymi na wzrost wynagrodzeń dla takich grup zawodowych jak: fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy radiologii oraz administracja Szpitala. Jednakże podwyższenie wyceny tylko znikomej liczby świadczeń nie pozwoliło Szpitalowi we Wrześni pokryć rosnących kosztów prowadzonej działalności oraz nie zniwelowało luki finansowej Szpitala jaka powstała w 2018 roku. Powyższe oznacza, iż to Zarząd Szpitala musi wygospodarować środki finansowe na podwyżki dla wyżej wskazanych grup zawodowych. Kolejnym powodem mającym wpływ na złą sytuację finansową Szpitala jest brak personelu medycznego, zarówno pielęgniarskiego, jak i lekarskiego. Powyższa sytuacja powoduje, iż Zarząd Szpitala podlega nieustannej presji płacowej, ze strony wszystkich zawodów medycznych. Konkurencja między poszczególnymi podmiotami leczniczymi prowadzi do „podkupywania” personelu medycznego poprzez zaoferowanie lepszych warunków płacowych. W ostateczności taka sytuacja może prowadzić do zamknięcia poszczególnych oddziałów szpitala ze względu na odejścia personelu lekarskiego. Powyższe skutkuje ciągłą rotacją personelu, co nie pozostaje bez wpływu na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Nie ulega wątpliwości, iż wszystkie placówki w Polsce, z wyjątkiem największych szpitali uniwersyteckich, mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Problemy kadrowe szpitali są zjawiskiem ogólnopolskim, choć znacznie bardziej odczuwają je szpitale powiatowe, w tym Szpital we Wrześni. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i wy-

nikają zarówno z niedostatecznego finansowania szpitali, jak i z niedoboru pracowników na rynku pracy oraz warunków pracy personelu w szpitalach. W tym miejscu wskazać należy, iż chcąc poprawić zarówno warunki pracy personelu medycznego (a tym samym zwiększyć atrakcyjność Szpitala jako potencjalnego pracodawcy), jak i standard świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom, Powiat Wrzesiński wybudował nowe budynki Szpitala do których została przeniesiona znaczna część świadczeń realizowanych dotąd w starej części Szpitala. Zdecydowana poprawa jakości realizowanych świadczeń, a co za tym idzie wzrost kosztów utrzymania szpitala, niestety nie miały wpływu na zwiększenie środków finansowych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dnia 1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie z którą wzrasta kwota bazowa z 3900 zł do 4200 zł dla najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych (m.in. personel pomocniczy czy administracyjny). Niestety wraz za przyznaną podwyżką nie zostały zapewnione źródła ich finansowania, co spowoduje, iż będą one musiały zostać pokryte ze środków finansowych jakie Szpital uzyskuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co więcej, wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną nie tylko koszty pracownicze Szpitala, ale także koszty usług świadczonych na rzecz Szpitala przez podmioty zewnętrzne tj. badania laboratoryjne i specjalistyczne, usługi pralnicze i sprzątania oraz inne mające wpływ na bieżącą działalność Szpitala. 2. W związku z brakiem finansowania z NFZ oddziału udarowego apeluje się o możliwość zawarcia umowy z NFZ na realizację świadczeń z zakresu leczenia udarów i tym samym przywrócenie funkcjonowania oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. realizował do 31 lipca 2011 roku umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym. Od tego czasu do dnia dzisiejszego Szpital nie jest stroną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia udarów w oddziale udarowym. We wrześniu 2015 roku oddano do użytku nowy budynek Szpitala Powiatowego we Wrześni posiadający bardzo dobrze wyposażony oddział udarowy z 16 łóżkami, w tym 4 łóżkami intensywnej opieki medycznej. Dzięki temu można zaoferować pacjentom warunki hospitalizacji, które spełniają wymóg realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia udarów mózgu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.). Niestety, jak już wyżej wskazano Szpital we Wrześni nie posiada podpisanej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej jako „Płatnik”) umowy o udzielanie tych świadczeń. Stan taki jest konsekwencją wdrożenia nowego sposobu finansowania i uruchomienia tzw. „sieci szpitali”. W związku z przyjęciem za okres bazowy rok 2015 (gdy Szpital Powiatowy we Wrześni był w trakcie modernizacji mającej na celu dostosowanie warunków do wymaganych standardów i nie realizował w tym czasie świadczeń z zakresu leczenia udarów) niemożliwe było zawarcie z NFZ umowy na ten typ świadczeń. Sytuacja taka wydaje się być absurdalna, gdyż Szpital po rozbudowie, kosztem ogromnych nakładów finansowych osiągnął najlepsze standardy dla realizacji właśnie tych świadczeń. Bezdyskusyjny jest fakt istniejącego zapotrzebowania na realizację wyżej wspomnianych świadczeń w powiecie wrzesińskim. Zapewnienie szybkiego i prawidłowego leczenia pacjentów to bezwzględny priorytet. Trudno bowiem nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż pa-

cjent ze zdiagnozowanym udarem mózgu wymaga bezzwłocznego leczenia, co w sytuacji odsyłania go do innego podmiotu trudno jest zagwarantować. Głównym czynnikiem determinującym szanse na efektywne leczenie jest czas dotarcia na oddział udarowy. W sytuacji konieczności transportu pacjentów 50 km, a w skrajnych przypadkach nawet 100 km, ryzyko trwałej utraty zdrowia, a nawet zagrożenie życia wzrasta. Szpital we Wrześni posiadając umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym, co miesiąc mógłby leczyć ponad 10 pacjentów ze zdiagnozowanym udarem mózgu. Według posiadanych danych można stwierdzić, że w powiecie wrzesińskim występuje „zapotrzebowanie” na leczenie na poziomie 200 pacjentów rocznie. Uwzględniając pacjentów, którzy trafiają bezpośrednio do innych placówek, liczba ta wzrasta. Oddział udarowy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni jest więc niezbędny mając na uwadze troskę o życie i zdrowie mieszkańców powiatu. Dlatego też Rada Powiatu Wrzesińskiego wnosi o dokonanie stosownych zmian oraz podjęcie działań uwzględniających powyższe uwagi mając na celu poprawę kondycji finansowej szpitali powiatowych oraz w przypadku naszego Szpitala Powiatowego, ponowne uruchomienie oddziału udarowego. Przyjęty apel przesyła się: 1. Ministrowi Zdrowia w Warszawie, 2. Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, 3. Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, 4. Wojewodzie Wielkopolskiemu, 5. Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, 6. Konwentowi Powiatów Województwa Wielkopolskiego, 7. Związkowi Powiatów Polskich.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

6 września 2019

Aktualności

3

Z sesji rady Pod koniec sierpnia odbyły się dwa posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego. Obrady dotyczyły m.in. Powiatowej Szkoły Muzycznej oraz Szpitala Powiatowego. Dziesiąta w tej kadencji sesja rady odbyło się 26 sierpnia w trybie nadzwyczajnym. Obradowano w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w sprawie zmiany siedziby Powiatowej Szkoły Muzycznej. Uzasadniając uchwałę naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera wskazała, że pierwotna lokalizacja placówki, w jednym budynku z Zespołem Szkół Specjalnych i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, została ponownie przeanalizowana. – Ze względu na zajęcia terapeutyczne, które się tam odbywają popołudniami w ramach programu Za życiem istnieje niebezpieczeństwo, że te jednostki nie będą mogły płynnie realizować swoich zadań. Powiat dysponuje lepszym miejscem w centrum Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w budynku, w którym obecnie mieści się także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – poinformowała. W zaproponowanym miejscu szkoła będzie miała do wyłącznej dyspozycji pierwsze piętro, gdzie znajdą się m.in. pokoje administracyjne i socjalne (w tym świetlica i szatnia), sale zajęć indywidualnych i grupowych. Dodatkowym atutem nowej siedziby byłaby bliskość sali koncertowej, czyli auli Liceum Ogólnokształcącego. Przychylność radnych, wyrażona jednomyślnie, była poprzedzona uzyskaniem przez powiat zgody ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

zakończyła się poparciem ze strony wszystkich członków rady. Temat szpitala znalazł swoją kontynuację w projekcie uchwały dotyczącej przywrócenia oddziału udarowego, jednak wobec podjęcia apelu większość członków rady uznała pro-

Uchwałę uzasadnia naczelnik Wydziału Nieruchomości Jolanta Pielak

pozycję za bezprzedmiotową, którą odrzuciła w głosowaniu. Wyrażono również zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy do projektu aktywizacji zawodowej współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu do końca 2020 roku 219 bezrobotnych powyżej 29. roku życia będzie mogło skorzystać ze staży, szkoleń oraz dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Wątpliwości nie było też w kwestii wyra-

Sesja nadzwyczajna w sali konferencyjnej starostwa

Kolejna sesja odbyła się 29 sierpnia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Jednym z pierwszych jej punktów było podjęcie apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych oraz przywrócenia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, którego fragmenty publikujemy na stronie obok. Mówiąc o konieczności podjęcia apelu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że dotyczy on funkcjonowania jednej z najważniejszych placówek w powiecie. Dodał przy tym, że Szpital Powiatowy we Wrześni realizuje zadanie ochrony życia i zdrowia pacjentów również z ościennych powiatów. Dokument zwraca uwagę na zasadnicze kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Propozycja apelu wywołała burzliwą dyskusję, która ostatecznie

zawodowych. Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2021 roku. Młodzi ludzie z naszego powiatu byli tematem obrad także w kontekście powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego. – Ważne jest, żeby młodzież uczyła się samorządności i demokracji,

żenia zgody na nabycie przez powiat wrzesiński prawa własności gruntu położonego w gminie Kołaczkowo, a należącego dotychczas do Skarbu Państwa. Chodzi o 35 działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha, przez które kiedyś przebiegała kolejka wąskotorowa. Tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego dróg powiatowych i właśnie w tym celu mają zostać nabyte. Zdecydowano również o możliwości przystąpienia przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu w ramach programu Erasmus+, którego widocznym efektem będzie renowacja cmentarza ewangelickiego w Sokolnikach. Przedsięwzięcie polegające na międzynarodowej wymianie młodzieży, umożliwiające chociażby naukę języków obcych, a także zdobywanie doświadczeń przez nauczycieli, kładzie ogromny nacisk na kształcenie kompetencji

tworząc organ podobny do tego, który sami tworzymy – uzasadniał przewodniczący Marek Przyjemski. Podczas posiedzenia podjęto również szereg uchwał porządkujących. Zmianie uległ Statut Powiatu Wrzesińskiego, do którego wpisano Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia. Nowa placówka prowadzona przez powiat wrzesiński dołączyła ponadto do sześciu innych, dla których prowadzona jest wspólna obsługa finansowa. Rozpatrzono również skargę dotyczącą braku informacji o ogłoszeniu na zamówienie usługi audytu w Biuletynie Informacji Publicznej, którą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za bezzasadną, oraz petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej między Neklą a Stroszkami. Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk powiedział, że wykonanie tej przebudowy jest zasadne i zostanie przedstawione jako propozycja do projektu budżetu. Rada nie miała zatrzeżeń. Spośród kwestii budżetowych uzasadnianych przez skarbnik Beatę Matuszewską najważniejsza dotyczyła środków na nową karetkę pogotowia dla Szpitala Powiatowego. – Łączna wartość ambulansu wynosi 270 tys. zł. Wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego przekazały powiatowi środki na jego zakup – poinformowała. Po przyjęciu uchwał budżetowych starosta poprosił dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych szpitala Urszulę Kosmecką o kilka słów na temat zawieszenia oddziału neurologicznego. – Potwierdzam, że od 19 sierpnia praca oddziału neurologicznego została zawieszona na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Zaznaczam, zawieszona, a nie, że oddział został zamknięty. To jest znacząca różnica. Powodem zawieszenia jest brak personelu medycznego – powiedziała. Aktualnie prowadzone są rozmowy z neurologami, w tym z potencjalnym ordynatorem. Dyrekcja planuje, że najpóźniej 1 grudnia praca oddziału neurologicznego zostanie wznowiona. Klara Skrzypczyk

Apel jest jednym z wielu podobnych aktów prawa miejscowego podejmowanych przez samorządy w całej Polsce. Jest wynikiem pewnych wcześniejszych czy równoległych działań podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich, wyrażonych stanowiskiem w sprawie sytuacji w służbie zdrowia z 3 kwietnia 2019 roku. Wcześniej Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego kierował swoje stanowiska bezpośrednio do ministra zdrowia, do szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno w centrali, jak i w oddziale regionalnym, do wojewody, decydentów, do których zadań należy realizacja programu ochrony zdrowia. Wywołujemy ten apel, wskazując na istotne elementy, które stają się coraz większym zagrożeniem, nie dlatego, że chcemy tylko mówić o tym, jak i w jakich warunkach działa Szpital Powiatowy we Wrześni, ale chcemy wręcz wykrzyczeć wobec lokalnej społeczności, jak i organów decydujących o poziomie, zakresie i skali finansowania oraz narastających problemach. Poprzednie rozmowy na poszczególnych szczeblach decydenckich w zasadzie były wołaniem na puszczy. Ten apel ma raz jeszcze wskazać na narastający problem stwarzający przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Nie możemy przejść obojętnie wobec problemów szpitala. Chcemy, aby ten apel wyraźnie wybrzmiał. Jednym z aspektów, który chcemy podnieść, jest kwestia przywrócenia oddziału udarowego. Jednego z najważniejszych, bo zabezpieczającego ochronę zdrowia tych osób, które w wyniku udaru poszukują, często dramatycznie, pomocy poza powiatem wrzesińskim, podczas gdy nasz szpital był i jest gotowy do świadczenia tych usług na najwyższym poziomie.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz o apelu dotyczącym szpitali powiatowych i przywrócenia udarówki

Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego jest dla nas niezwykle ważny. Na chwilę obecną posiadamy tak naprawdę jeden sprawny ambulans, który jest własnością szpitala. Dwa inne wynajmujemy i zapewniam, że te pojazdy są w kiepskim stanie, a po naszej stronie cały czas są koszty ich napraw.

Dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych Urszula Kosmecka

Ostatnio nowy ambulans trafił do Szpitala Powiatowego w grudniu 2016 roku. Przy karetce ówczesna ekipa ratowników medycznych


4

Edukacja

6 września 2019

Nowy rok szkolny Tegoroczna powiatowa uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Uczestników inauguracji witał dyrektor szkoły Maciej Mielczarek. W wydarzeniu wzięli udział m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Marek Przyjemski oraz członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że organizacja nowego roku szkolnego w szkołach powiatowych była dużym wyzwaniem ze względu na podwójny rocznik, który rozpoczyna naukę w pierwszych klasach. – Organizacyjnie jesteśmy przygotowani – powiedział starosta wrzesiński. – Pojawiła się liczna grupa nowych nauczycieli w naszych szkołach. Udało się nam też tak przygotować plany lekcji, że wydłużenie czasu nauki nie jest znaczące – zaznaczył. Starosta podkreślił, że początek roku szkolnego to także początek funkcjonowania dwóch nowych powiatowych jednostek oświatowych: Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Bursy Międzyszkolnej. – Życzę wszystkim, żeby ten rok szkolny był owocny, żebyśmy mogli za 10 miesięcy powiedzieć sobie, że nowy etap, w nowej strukturze

Zmiany w szkołach

Kolejny rok szkolny to nowe wyzwania, które stoją przed uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół. To również zmiany na stanowiskach wicedyrektorów.

Wraz z pierwszym dzwonkiem kierownicze stanowiska w powiatowych szkołach objęli: Aneta Murawiecka – wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Edyta Raczak – wicedyrektor do spraw wychowawczych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Anna Stanisławczyk – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Magdalena Zając – wicedyrektor w Zespole Szkół Specjalnych, Elżbieta Kołtuniak-Kierzek – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Specjalnych, Barbara Zawal – wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i jednocześnie dyrektor nowo utworzonej Bursy Międzyszkolnej. NE

Koniec wakacji – przed młodzieżą 10 miesięcy wytężonej nauki

organizacyjnej okazał się pomyślny – dodał starosta, który przy okazji inauguracji roku pogratulował dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych Bogdanowi Nowakowi oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Ewie Kaczmarek jubileuszy rozpoczęcia pracy. Dyrektor Maciej Mielczarek opowiedział o realizowanych w szkole przedsięwzięciach i projektach. Jednym z nich jest „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”, dofinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego, o którym pisaliśmy w ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego”. Dyrektor poinformował uczniów i nauczycieli o możliwościach, jakie daje projekt i zachęcał do korzystania z nich. Podczas uroczystości nie zapomniano o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczczono także minutą ciszy pamięć zmarłej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego Renaty Grobelnej. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali programu artystycznego przygotowanego przez uczniów szkoły. Klara Skrzypczyk

Wakacyjne remonty Malowanie ścian, cyklinowanie parkietów, wymiana instalacji elektrycznej – to tylko niektóre prace wykonane w powiatowych szkołach podczas wakacji. Dwa miesiące przerwy w nauce to dobry czas na odnawianie sal lekcyjnych oraz przeprowadzanie remontów. Wszystko po to, by we wrześniu młodzież mogła wrócić do odświeżonych szkół. W Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni odmalowano i wymieniono instalację elektryczną w pokoju nauczycielskim starego budynku, polakierowano parkiet w sześciu salach lekcyjnych. Ponadto w pomieszczeniu biurowym wymieniono drzwi, odmalowano ściany, zmieniono również podłogę i instalację elektryczną. W męskiej i nauczycielskiej toalecie na parterze starego budynku wykonano dodatkową wentylację. Wymieniono drzwi wejściowe w nowym budynku szkoły. Zamontowano także nowe hydranty w starym gmachu i rozebrano przybudówkę. Niemało działo się także w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Odmalowano trzy klasy i wycyklinowano w nich podłogi,

www.wrzesnia.powiat.pl

To będzie niedziela pełna wrażeń. Przygotowania do pikniku naukowego trwają. Już 15 września w parku im. Dzieci Wrzesińskich przy amfiteatrze odbędzie się szósty Powiatowy Piknik Naukowy. Impreza rozpocznie się o godzinie 15. Dzieci będą mogły obejrzeć przedstawienie Drewniolce, czyli opowieści o starych zabawach i zabawkach, a pokaz chemiczny z użyciem ciekłego azotu zainteresuje również niejednego dorosłego. Nie zabraknie warsztatów z robotyki i automatyki, fizyki, chemii, rękodzieła, gier matematycznych, terenowych, a także konkursów. W bogatej ofercie zawarto także różne pokazy, bańki mydlane, malowanie twarzy, quizy, dmuchany zamek oraz bezpłatną watę cukrową dla każdego dziecka. Nowością będzie mobilne planetarium, które pla-

nuje dwa seanse: Kosmiczne odległości – animację dla dzieci w wieku od 6 lat, pokazującą, jak wielkie są odległości w kosmosie i w jaki sposób je mierzymy, oraz Gwiazdozbiory lata – prezentację dla dzieci w wieku od 8 lat, dzięki której możemy nauczyć się rozpoznawać oraz lokalizować kilka najlepiej widocznych latem konstelacji. Niewątpliwie warta uwagi będzie prezentacja Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, które przedstawi rozszerzoną rzeczywistość, wirtualne spawanie oraz skaner 3D. Organizatorami pikniku jest wrzesińskie starostwo, a realizatorami nauczyciele oraz uczniowie ze szkół z terenu powiatu wrzesińskiego. (red.)

Przyjemnie jest uczyć się w odświeżonej klasie

wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie. Podobnemu zabiegowi został poddany klub. Zdecydowanie najwięcej pracy wymagała sala gimnastyczna. Tam stworzono nową łazienkę dla nauczycieli oraz oddzielną dla uczniów, obie zaopatrzono w kabiny prysznicowe. Ponadto powstała nowa szatnia dla uczniów. Czasu nie marnowano także w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.

Powstańców Wielkopolskich. Tam zadbano o szkolne boisko. Wymieniono nawierzchnię asfaltową na pozbruk oraz posiano trawę. Działo się także w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama. W budynku A wymieniono oświetlenie na LED i wymalowano jedną klasę, a w budynku B odświeżono trzy sale lekcyjne. Klaudia Kubiak

Mobilne planetarium to jedno z wielu powodów, by wziąć udział w wydarzeniu

Odeszła Renata Grobelna

Wieloletnia nauczycielka biologii w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zmarła 31 sierpnia po długiej chorobie.

Powiatowa Akcja Letnia ma 15 lat

Z tej okazji zaangażowani w jej organizację spotkali się 27 sierpnia we Wrześni na ognisku, aby podsumować lata wspólnej pracy i rozmawiać o przyszłości projektu. W tym roku dzięki akcji nad morzem i w górach wypoczywało łącznie blisko 200 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego.

Renata Grobelna z wrzesińską oświatą była związana przez 32 lata. Pracę rozpoczęła w 1987 roku w Zespole Szkół Rolniczych (obecnie ZSTiO). Z wrzesińskim LO związana od 1 września 1993 jako nauczycielka biologii i wychowawca młodzieży. Jej śmierć w przededniu nowego roku szkolnego pogrążyła całą społeczność szkolną w żałobie. Zapamiętana przez uczniów i współpracowników jako osoba spokojna, bardzo ciepła i mająca ogromne serce. Pochowana 5 września na wrzesińskim cmentarzu komunalnym. (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

5

6 września 2019

Środowisko bliskie sercu O Powiatowej Szkoły Muzycznej rozmawiamy z dyrektor Lilianą Kuczą. Jaka jest pani wizja rozwoju szkoły? Przede wszystkim szkoła odpowie na potrzeby społeczeństwa, czyli w sposób profesjonalny będzie kształciła muzycznie dzieci od 6 do 16 roku życia, współpracując z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz rozwoju kultury. Będziemy uczyć przede wszystkim twórców i animatorów naszej lokalnej kultury. Moim zamiarem jest wyszukanie takiego elementu w dziejach Wrześni, wokół którego mogłaby się rozwijać działalność muzyczna – mógłby to być zespół muzyki dawnej, taneczno-muzyczny czy muzyki ludowej. W zależności od potrzeb. Nasza szkoła ma też współpracować z lokalnymi orkiestrami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i kształcąc dla nich kadry, żeby zasilić zespoły wykwalifikowanymi instrumentalistami, czytającymi nuty i posiadającymi wysoko rozwinięte predyspozycje. Jak wygląda w ogóle kształcenie muzyczne w szkołach? Czy to jest dziedzina, która kuleje w Polsce? Może nie kuleje, ale jest traktowana marginalnie. Nie ma po prostu czasu i miejsca na to, żeby dzieci rozwijały swoje zdolności artystyczne. Do tego w tej chwili niektóre szkoły, zwłaszcza wiejskie, mają problem z zatrudnianiem pedagogów do przedmiotów artystycznych. Liczba godzin jest bardzo mała, nie ma kółek, bo często nie starcza pieniędzy.

Nauczyciele byli dobrani już dużo wcześniej. O wymaganiach kwalifikacyjnych mówi zarządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego i spełniający je nauczyciele zostali zaproszeni do współpracy już właściwie dwa lata temu. Ten skład się wprawdzie trochę wymienił, ale wszyscy odpowiadają przepisom ministerialnym. Wśród nauczycieli są osoby bardziej doświadczone, mamy trzech absolwentów akademii muzycznych, mających bardzo dobrą opinię jako studenci, a później jako muzycy i wirtuozi. Podczas rekrutacji największym zainteresowaniem cieszyła się specjalizacja w zakresie gitary i fortepianu. Z czego to wynika? Na pewno z pewnej tradycji, która jest we Wrześni. Nie ma specjalnie tradycji gry na instrumentach smyczkowych. Przez 13 lat prowadziłam tutaj swoją działalność oświatową i zawsze nabór do klas instrumentów smyczkowych był bardzo słaby. Skrzypce kojarzą się przeciętnemu odbiorcy z instrumentem trudnym, wymagającym, może nawet niemiłym dla ucha. W początkowej fazie nauki dziecka tak na pewno jest. Muszę jednak powiedzieć, że zaproszenie do klasy skrzypiec traktowane jest jako wyróżnienie. Pianiści i skrzypkowie w badaniu przydatności do kształcenia muzycznego muszą spełniać najwyższe oczekiwania. Sprawdziło się to na testach – wielu

Szkoła ruszyła wraz z początkiem roku szkolnego

Wiem, że pani plany wobec szkoły są szerokie – ognisko muzyczne, zawiązanie chóru szkolnego… Chór szkolny jest elementem kształcenia. To przedmiot, w którym muszą obowiązkowo uczestniczyć dzieci, zamiennie z orkiestrą. Rzeczywiście misja szkoły jest dalekosiężna, ale w tej chwili skupiamy się na tym, żeby zorganizować ją od podstaw. Właściwie w najnowszej historii mieliśmy do czynienia z zamykaniem szkół, a nie otwieraniem. Więc jest to dosyć poważne zadanie w tej chwili i tej organizacyjnej pracy jest bardzo dużo do wykonania. Do organizacyjnych zadań na pewno należy dobranie nauczycieli. Jakie są ich kwalifikacje?

uczniów zostało przyjętych do tych klas z maksymalną ilością punktów. To dobrze rokuje. Ważne są jeszcze oczywiście organizacja, wytrwałość, pracowitość. Na pewno też dużo zależy od nauczyciela, który często staje się dla dziecka przewodnikiem, mentorem, potrafiącym zachęcić do nieraz trudnej pracy i wyrzeczeń. Oprócz skrzypiec w rekrutacji pojawiły się takie instrumenty jak akordeon czy klarnet, które również nie wydają się bardzo popularne. Skąd taki dobór? Instrumenty dęte – klarnet i flet poprzeczny wprowadzamy w pierwszym roku pod kątem zapotrzebowań orkiestry. Zasób instrumentów dętych będzie się rozszerzał kosztem fortepianu

i gitary. W przyszłym roku na pewno nie przyjmiemy już tyle dzieci na te instrumenty, a będziemy promować takie jak na przykład trąbka, o którą pytano już w tym roku. Akordeon jest pięknym instrumentem, ale w ostatnich dziesiątkach lat wypartym przez keyboard, instrument bardzo popularny i domowy. Jakoś mało kto znajduje w akordeonie piękno instrumentu koncertującego. Akordeon

Szkoła będzie mieściła się jednak na ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, a nie w budynku Zespołu Szkół Specjalnych na Leśnej. Jakie są zalety nowej lokalizacji? Szczerze mówiąc cieszę się z tej zmiany, bo nowa lokalizacja jest o wiele bardziej przyjazna dzieciom, zwłaszcza jeżeli chodzi o dojazdy. Mamy też więcej pomieszczeń, które są odnowione i przeznaczone tylko

Trzeba wziąć pod uwagę to, że taka szkoła organizuje wiele imprez, w których dzieci są głównymi wykonawcami. Planuję w tym roku koncerty przedpołudniowe w przedszkolach i szkołach, co będzie stanowić naszą promocję i da przedsmak drzwi otwartych oraz możliwość zapoznania się z instrumentami. To ważne, żeby dziecko na żywo mogło zobaczyć, jak wygląda instrument i jak gra na nim tro-

Dyrektor Liliana Kucza (w środku) tuż po oficjalnym powierzeniu stanowiska. Obok starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera

jest w swoim brzmieniu i możliwościach porównywany do klasycznych organów i ma bardzo szerokie możliwości. Zresztą mamy wspaniałych mistrzów akordeonu w Polsce, na przykład Marcina Wyrostka, który jest zarówno akordeonistą klasycznym, jak i grającym jazz i inne współczesne gatunki muzyczne. Myślę, że jest to kwestia czasu, że uda się zachęcić młodych ludzi do tego instrumentu. W tym roku rzeczywiście akordeon nie cieszył się dużą popularnością wśród kandydatów, ale cały czas mamy nadzieję, że rozwiniemy tę klasę, tym bardziej, że nauczyciel, który będzie w niej pracował, był wybitnym uczniem szkoły muzycznej w Słupcy, a jako student Akademii Muzycznej w Poznaniu laureatem wielu konkursów, i na pewno bardzo dobrze poprowadzi młodych muzyków. Wspomniała pani, że dużo kandydatów do szkoły osiągnęło maksymalną ilość punktów. Skąd taki wysoki poziom? Czy to były w większości dzieci, które pobierały już naukę w niepublicznych placówkach? Absolutnie nie i to było zaskoczenie. W większości były to dzieci, które nie miały żadnego przygotowania. Naszym zadaniem nie było ocenianie umiejętności gry na instrumencie, tylko predyspozycji muzycznych, takich jak słuch muzyczny: wysokościowy, harmoniczny, pamięć muzyczna, dokładność rytmiczna przy powtarzaniu schematów i intonacja. Zaśpiewanie piosenki dużo mówiło o tym, czy dziecko ma predyspozycje i potrafi je uzewnętrznić. Niektóre dzieci niestety zjadła trema, ale to się zdarza w zawodach artystycznych.

i wyłącznie do naszego użytkowania, co daje komfort gospodarzenia. Jak będą wyglądały zajęcia? W pierwszym roku w działach dziecięcym i młodzieżowym zajęcia będą odbywały się średnio trzy razy w tygodniu. Dwa razy obowiązkowo jest instrument główny dla każdej grupy wiekowej i raz lub dwa razy w tygodniu – przedmioty teoretyczne. One będą się zmieniały w cyklu kształcenia, bo inne przedmioty teoretyczne są dla dzieci

Skrzypce czekają na wrzesińskich wirtuozów

w klasach I-III, inne w IV-VI. Pod koniec cyklu kształcenia dojdą jeszcze zajęcia w zespołach. Do tego uczeń będzie musiał poświęcić trochę czasu na ćwiczenie, ale będziemy też organizować warsztaty, jak się efektywnie uczyć i godzić wszystkie swoje obowiązki.

szeczkę starszy kolega czy koleżanka. W pierwszym roku na pewno nie będzie jeszcze tak wysokiego poziomu, ale na pewno chcę zorganizować nasz wewnętrzny konkurs szkolny. Chciałabym też wiosną reaktywować koncert Szkoła muzyczna naszemu miastu. Na pewno będzie też koncert związany ze Świętami Bożego Narodzenia czy karnawałem. Czy tak duże zainteresowanie kształceniem artystycznym w Powiatowej Szkole Muzycznej wynika z tego, że nauka jest bezpłatna czy bardziej z chęci wykorzystania potencjału dzieci? Myślę, że i z jednego, i z drugiego. Znałam sytuację niektórych dzieci i wiem, że nie mogły sobie pozwolić na to, żeby opłacać lekcję. To jest jedno z zadań szkoły, żeby wyrównywać szanse dzieci i dać wszystkim możliwość kształcenia. Od wielu już lat spotykałam się ze zdaniem rodziców, że szkoła muzyczna przydałaby się, bo to jest słuszna droga kształcenia dziecka, która także wychowuje też w swoim specyficznym środowisku, wolnym od używek i pokus współczesnego świata. Dzieci są bardziej nastawione na poszukiwanie swojego sukcesu. Sama chodziłam do takiej szkoły muzycznej i w porównaniu do szkoły ogólnokształcącej, widzę różnicę na korzyść. To jest inne środowisko, ale bliskie sercu. Często dzieci mówiły mi, że w szkole muzycznej rozmawiają językiem, którego nie rozumieją rówieśnicy szkoły ogólnokształcącej. Chwalą się, kogo słuchali, jakie mieli ćwiczenia do wykonania. Innym rówieśnikom jest to obce. Rozmawiała Klara Skrzypczyk


6

Kultura

6 września 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Wizyta gości z Białorusi Od 1 do 3 września w powiecie wrzesińskim gościła delegacja z zaprzyjaźnionego rejonu Smolewicze na Białorusi. Pobyt gości w Polsce rozpoczął się od udziału w Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbyły się w Nekli na stadionie miejskim. Podczas nich krótką przemowę na scenie wygłosił Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego Smolewicze Michaił Zagorcew. Wspomniał o tym, że od kiedy był w powiecie ostatnim razem, Września i okoliczne gminy bardzo się rozwinęły. Michaił Zagorcew (z lewej na pierwszym planie) zwiedza CBiRNT

Delegacja w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Delegacja w poniedziałek wybrała się do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, po którym oprowadzał kierownik Tomasz Mackiewicz. – Muszę o takim centrum edukacyjnym pomyśleć również u nas – podsumował Michaił Zagorcew, nie kryjąc wrażenia, jakie na nim zrobiła placówka. Później goście zwiedzili pobliską fabrykę Volkswagena, a następnie Szpital Powiatowy we Wrześni, który był niezwykle ciekawy dla lekarki, jednej z uczestniczek delegacji. Klaudia Kubiak

Wrześnianie na paryskim festiwalu

Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska wziął udział w Festiwalu Światła Paryża.

fot. A. Frąckowiak Pamiątkowe zdjęcie na tle wieży Eiffla

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza 7 września w godzinach od 12 do 14 na ósme NARODOWE CZYTANIE 2019 pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Muzealnicy wspólnie z nauczycielami Szkoły Społecznej w Grzybowie, pracownikami Biblioteki Pedagogicznej z Wrześni i zaproszonymi gośćmi oraz turystami – czytają wybraną z proponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę z małżonką ośmiu Nowel polskich – nowelę „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej.

We Francji zespół z powiatu wrzesińskiego przebywał od 19 do 23 sierpnia. Oprócz niego występowały także grupy z Litwy, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii i Rumunii. Ziemia Wrzesińska wystąpiła z programem wielkopolskim, krakowiakiem i żywiecką Sarną. Na scenie pojawił się również zespół wokalny, który zaprezentował przyśpiewki. Występ został przyjęty owacyjnie, wzbudzając zachwyt nie tylko publiczności, ale również prowadzących. Zaskoczeniem dla publiczności były płyty rozdawane przez członków Ziemi Wrzesińskiej. Po koncercie, który odbył się w Théâtre de la Gaîté Montparnasse, choreografowie z Turcji i Hiszpanii zaproponowali wymianę zagraniczną

zespołów, do której dojdzie być może w przyszłym roku. Grupa, oprócz wykonania koncertu, miała czas poznać uroki Paryża. Pod wieżą Eiffla młodzież w barwnych krakowskich strojach była bardzo chętnie fotografowana. Warto wspomnieć, że zespół Ziemia Wrzesińska zaprasza nowych członków. Poszukiwani są chłopcy i dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat do dziecięcej grupy tanecznej. Mile widziani są także młodzi mężczyźni oraz kobiety, które zasilą szeregi zespołu Ziemia Wrzesińska. Warto nadmienić, że grupa ze swoimi występami artystycznymi bardzo dużo podróżuje. Oprócz Francji odwiedziła już Anglię,

Niemcy czy Holandię. Trwa również nabór do grupy śpiewaczej. Mile widziane osoby w każdym wieku. Próby odbywają się co poniedziałek o godz. 17 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Poszukiwani są także muzycy do kapeli, grający na skrzypcach, klarnecie, kontrabasie lub akordeonie. Warunki współpracy będą uzgadniane osobiście. W każdy poniedziałek o godz. 19 w WOK-u prowadzone są zajęcia w klubie miłośników tańca towarzyskiego. Koszt jednego spotkania to 5 zł od osoby. Do wszystkich sekcji można zgłosić się osobiście w WOK-u przy ul. Batorego 8 lub telefonicznie pod numerem 61 436 27 41 albo 509 779 443. Klaudia Kubiak


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

6 września 2019

Oddali hołd poległym

77

Historia

200 lat w gminach

W tym roku obchodzimy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

brano się pod mogiłą na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej i złożono wiązanki. Natomiast 20 i 21 września odbędą się historyczna gra plenerowa oraz prelekcja. Więcej informacji na plakacie poniżej. (red.)

fot. NOK

fot. muz. Delegacje na wrzesińskim cmentarzu parafialnym

Wrześnianie nie zapomnieli o tamtych tragicznych wydarzeniach. Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zorganizowali w niedzielę 1 września oddanie hołdu poległym we wrześniu 1939 roku. Rano ze-

W Nekielskim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę „200 lat powiatu wrzesińskiego”. Przez cały sierpień ekspozycja znajdowała się na wrzesińskim rynku. Teraz trafia do gmin. Przypomnijmy, że wystawa składa się z 12 plansz ze starymi fotografiami przedstawiającymi miejsca powiatu wrzesińskiego. Podczas tegorocznych Dożynek

Powiatowych w Nekli 1 września wzbudziła ona spore zainteresowanie gości dożynkowych. Wystawę do 13 września można oglądać w Nekielskim Ośrodku Kultury w czasie jego pracy. Potem zostanie przewieziona do budynku Urzędu Gminy Miłosław.

Przypominamy również o możliwości obejrzenia obszernej prezentacji multimedialnej, w której znajduje się wiele ciekawych zdjęć. Prezentacja dostępna jest na stronie www.wrzesnia.powiat. pl zakładka Kultura – Historia – Wystawa 200 lat powiatu. Klaudia Kubiak

Pamiętali o generale

fot. muz. Przedstawiciele powiatu składają kwiaty

We Wrześni uczczono 43. rocznicę śmierci generała doktora Romana Abrahama. Uroczyste złożenie kwiatów na grobie patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni odbyło się 26 sierpnia. Na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej tego dnia pojawili się m.in. starosta wrzesiń-

ski Dionizy Jaśniewicz i dyrektor ZSTiO Damian Hoffman oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Postać generała Romana Abrahama związana jest głównie z działalnością na rzecz niepodległości

Polski. Uczestniczył w walkach polsko-ukraińskich oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Za swoje liczne zasługi bojowe rotmistrz odznaczony został między innymi Złotym i Srebrnym Orderem Virtuti Militari. (red.)

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grzybowie Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza 7 września na EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA. POLSKI SPLOT. Przygotowywano zajęcia edukacyjne, wykłady, prezentacje i pokazy dawnych rzemiosł. Przez cały dzień trwania wydarzenia (godz. 9.30-16.30) można skorzystać z Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa, a także wziąć udział w dawnych grach i zabawach. W programie wydarzenia zaplanowano także Grzybowski splot, czyli warsztaty i prezentacje tkactwa oraz prezentację życia codziennego w wykonaniu od-

twórców ze Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” z Poznania. O godz. 11 rozpocznie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie archeologicznej Nóż – przedmiot niebanalny, a o 16 – wykład plenerowy o najnowszych badaniach wykopaliskowych. Dodatkowo nauczyciele z Biblioteki Pedagogicznej

we Wrześni oraz członkowie Stowarzyszenia Grzybowo-Razem zaprezentują Teatrzyk kamishibai - baśnie polskie dla dzieci. Organizatorzy zapraszają z koszami piknikowymi i zachęcają do wypoczynku i zabawy z historią. Wstęp na wydarzenie jest wolny. (red.)


8

Dożynki Powiatowe

6 września 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Powiatowe dziękczynienie za plony 1 września na stadionie miejskim w Nekli odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatowe. Ciekawe atrakcje i koncert kultowego Lady Pank przyciągnął wiele osób. Świętowanie rozpoczął korowód, który wyruszył sprzed nekielskiego kościoła i dotarł na stadion, gdzie odbyła się polowa msza dziękczynna. Nie zapomnieliśmy o wybuchu II wojny światowej, którego rocznicę upamiętniono minutą ciszy. Odśpiewano hymn, a przybyłych gości powitali gospodarze – starosta wrzesiński Dio-

Bzowa, Arleta Iglewska-Sierakowska, Małgorzata Jakubowska, Dariusz Jurewicz, Anna Kareńska-Tschurl, Tadeusz Kiciński, Michał Stefański, Wacław Świdurski, Piotr Rogoziński, Honorata Ziółkowska, Koło Pszczelarzy w Nekli, Miejski Ludowy Klub Sportowy Orlik w Miłosławiu, Firma Wawrzyn Roberta Wawrzyniaka i Firma WA-MA Macieja

Walickiego. Za szczególne zasługi dla powiatu Henryk Daniszewski z Racławek otrzymał specjalne wyróżnienie. Wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą. Specjalnością ich rolniczej działalności

Gratulacje dla Henryka Daniszewskiego

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i burmistrz miasta i gminy Nekla przyjmują chleb wypieczony z tegorocznych ziaren zbóż

nizy Jaśniewicz oraz burmistrz miasta i gminy Nekla Karol Balicki. Każdy z nich podkreślał, jak ważna jest praca rolników i dziękował za ich trud. Później Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie wykonał obrzęd dożynkowy. Jak zwykle wykonawcy zachwycili pięknymi, kolorowymi strojami oraz dawnymi przyśpiewkami. Tegoroczni starostowie Lucyna Rzepka i Marek Kubiaczyk przekazali na ręce gospodarzy, starosty oraz burmistrza, chleb ze świeżo zebranego ziarna. Po tej części nadszedł czas na przemówienia gości honorowych, a także wręczenie wyróżnień Zasłużony dla Rolnictwa oraz Lider Powiatu. W tym roku statuetkę otrzymali: Iwona Bączkowska, Małgorzata

od lat jest produkcja mleka, które dostarczane jest między innymi do Spółdzielni Mleczarskiej Września. Henryk Daniszewski to nie tylko rolnik z wieloletnim doświadczeniem, ale także działacz – był m. in. radnym gminnym i członkiem Powiatowej Izby Rolniczej. W części artystycznej zaprezentowała się Nekielska Orkiestra Dęta oraz Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie. Podczas całej imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji. Na placu pojawiło się kilka stref dla dzieci, w których najmłodsi bawili się przez całe popołudnie, wojowie słowiańscy prezentowali dawne życie

w grodzie, przybyli sprawdzali swoją wiedzę historyczną przy wystawie dawnych sprzętów rolniczych i gospodarstwa domowego, a wóz strażacki z wysięgnikiem był nie lada atrakcją dla wszystkich chcących sprawdzić swoje fizyczne możliwości podczas budowania wieży ze skrzynek. Ponadto przygotowano liczne degustacje, stoiska gastronomiczne i handlowe z rękodziełem. Wiele emocji sprawiło także losowanie nagród głównych w loterii fantowej, której organizatorem była Fundacja Dzieci Wrzesińskich. W tym roku do wygrania były m. in. kosze podarunkowe, bony do optyka, bon na zakupy AGD, tablet, dwa rowery, telewizor, mikrofala i skuter. Na zakończenie tego bardzo upalnego, ale udanego dnia wystąpiła gwiazda wieczoru Lady Pank, która przyciągnęła sporą publiczność. Nadciągająca burza i wiatr nie przeszkodziły w dobrej zabawie przy energetycznych hitach płynących ze sceny. Teksty piosenek wraz z zespołem śpiewali prawie wszyscy – młodzi, którzy poznali stary, dobry zespół i ci nieco starsi, powracający do młodzieńczych lat. Po godzinnym koncercie o zabawę taneczną dla najwytrwalszych zadbał zespół Vehikuł Czasu Band. Klaudia Kubiak

Wydarzenie było doskonałą okazją do wręczenia statuetek liderom powiatu wrzesińskiego


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

6 września 2019

Dożynki Powiatowe

Sponsorzy i partnerzy Dożynek Powiatowych

Orkiestra z Nekli zaprezentowała m. in. świetne aranżacje zespołów takich jak Coldplay czy Queen

Gospodarze dożynek w towarzystwie młodego zwycięzcy nagrody głównej

- Alchemia Dance Studio - Bartłomiej i Henryk Rzepeccy - English House - Fundacja Dzieci Wrzesińskich - Gospodarstwo Biodynamiczne „Fenix” - Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne Eugeniusz Pacyński - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Policji - Kwiaciarnia Kaprys - Leader School - Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Lucyna Rzepka i Marek Kubiaczyk - Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pimax. Meble ogrodowe - Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy - PPH „Wit-Kaź” - Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie - Sołectwo Gorzyce - Sołectwo Kołaczkowo - Specjalistyczna Uprawa Wrzosów Marian Sylwestrzak - Spółdzielnia Mleczarska Września - Stajnia Maskawa - Szkółka Krzewów Ozdobnych GARDEX - Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego - Zespół Szkół Politechnicznych - Zespół Szkół Specjalnych - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Na stoisku grzybowskiego grodu

WTZ Września prezentował rękodzieło

W konkursie ZSP można było wygrać drzewko

Spółdzielnia Mleczarska Września częstowała produktami Koncert Lady Pank przyciągnął tłumy

9


Przetargi

10

6 września 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku A. Przetarg w dniu 7 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2019 roku. Godzina przetargu 9:00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/23

Powierzchnia działki [ha] 0,1134

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 99 985,00 zł + VAT

Wadium 5 000,00 zł

B. Przetarg w dniu 7 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2019 roku. Godzina przetargu 9:30

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/71

Powierzchnia działki [ha] 0,0972

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

Cena wywoławcza 85 701,00 zł + VAT

Wadium 4 286,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/72

0,0934

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

82 351,00 zł + VAT

4 118,00 zł

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/73

0,0896

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

88 140,00 zł + VAT

4 407,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 139/78

0,0970

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

102 849,00 zł + VAT

5 143,00 zł

D. Przetarg w dniu 7 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/98

0,0915

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

80 676,00 zł + VAT

4 034,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/99

0,1138

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

91 620,00 zł + VAT

4 581,00 zł

E. Przetarg w dniu 7 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/64

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

92 763,00 zł + VAT

4 639,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/66

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

86 566,00 zł + VAT

4 329,00 zł

13:30

Bierzglinek, dz. nr 375/67

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

101 365,00 zł + VAT

5 069,00 zł

F. Przetarg w dniu 10 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

8:30

Bierzglinek, dz. nr 375/106

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760,00 zł + VAT

1 838,00 zł

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/108

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 019,00 zł + VAT

4 501,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/109

0,0674

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 390,00 zł + VAT

2 570,00 zł

G. Przetarg w dniu 10 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 7 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/154

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400,00 zł + VAT

4 470,00 zł

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/155

0,0890

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

79 890,00 zł + VAT

3 995,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/156

0,0996

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

89 400,00 zł + VAT

4 470,00 zł

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/157

0,0815

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

71 859,00 zł + VAT

3 593,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/158

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

68 332,00 zł + VAT

3 417,00 zł

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/159

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

69 654,00 zł + VAT

3 483,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/160

0,0912

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

80 411,00 zł + VAT

4 021,00 zł

13:30

Bierzglinek, dz. nr 375/161

0,0790

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

69 654,00 zł + VAT

3 483,00 zł

14:00

Bierzglinek, dz. nr 375/162

0,0775

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

68 332,00 zł + VAT

3 417,00 zł

14:30

Bierzglinek, dz. nr 375/165

0,1026

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

78 230,00 zł + VAT

3 912,00 zł

H. Przetarg w dniu 11 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/115

0,0462

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

36 760,00 zł + VAT

1 838,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/118

0,0673

PO1F/00042327/8

MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową

51 320,00 zł + VAT

2 566,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/119

0,0849

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 019,00 zł + VAT

4 501,00 zł

I. Przetarg w dniu 11 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/56

0,0880

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

86 566,00 zł + VAT

4 329,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/57

0,0943

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

92 763,00 zł + VAT

4 639,00 zł

K. Przetarg w dniu 11 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/48

0,0968

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

95 222,00 zł + VAT

4 762,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/49

0,0956

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

101 365,00 zł + VAT

5 069,00 zł

L. Przetarg w dniu 11 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/121

0,0957

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

94 140,00 zł + VAT

4 707,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/123

0,0918

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 304,00 zł + VAT

4 516,00 zł

13:30

Bierzglinek, dz. nr 375/124

0,0945

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

92 960,00 zł + VAT

4 648,00 zł

14:00

Bierzglinek, dz. nr 375/126

0,1082

PO1F/00042327/8

MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą

82 500,00 zł + VAT

4 125,00 zł

Ł. Przetarg w dniu 14 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 10 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9:00

Bierzglinek, dz. nr 375/143

0,1142

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

100 690,00 zł + VAT

5 035,00 zł

9:30

Bierzglinek, dz. nr 375/144

0,0960

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

94 435,00 zł + VAT

4 722,00 zł

10:00

Bierzglinek, dz. nr 375/145

0,0947

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

93 156,00 zł + VAT

4 658,00 zł

10:30

Bierzglinek, dz. nr 375/146

0,1036

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

91 344,00 zł + VAT

4 568,00 zł

11:00

Bierzglinek, dz. nr 375/147

0,1088

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

107 027,00 zł + VAT

5 352,00 zł

11:30

Bierzglinek, dz. nr 375/148

0,0854

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

90 550,00 zł + VAT

4 528,00 zł

12:00

Bierzglinek, dz. nr 375/150

0,1026

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

108 787,00 zł + VAT

5 440,00 zł

12:30

Bierzglinek, dz. nr 375/151

0,1172

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

103 335,00 zł + VAT

5 167,00 zł

13:00

Bierzglinek, dz. nr 375/152

0,1176

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

115 683,00 zł + VAT

5 785,00 zł


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

11

Przetargi

6 września 2019

M. Przetarg w dniu 16 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 11 października 2019 roku. Godzina przetargu

Oznaczenie geodezyjne

Powierzchnia działki [ha]

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

Wadium

9.00

Bierzglinek, dz. nr 375/137

0,0996

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

97 977,00 zł + VAT

4 899,00 zł

9.30

Bierzglinek, dz. nr 375/138

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

93 648,00 zł + VAT

4 683,00 zł

10.00

Bierzglinek, dz. nr 375/139

0,0952

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

93 648,00 zł + VAT

4 683,00 zł

10.30

Bierzglinek, dz. nr 375/141

0,1104

PO1F/00042327/8

MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą

108 600,00 zł + VAT

5 430,00 zł

P. Przetarg w dniu 16 października 2019 roku. Termin wpłacenia wadium: do dnia 11 października 2019 roku. Godzina przetargu 11.00

Oznaczenie geodezyjne Bierzglinek, dz. nr 375/17

Powierzchnia działki [ha] 0,0383

Księga wieczysta PO1F/00042327/8

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp U – pod tereny zabudowy usługowej

Cena wywoławcza 21 394,00 zł + VAT

Wadium 1 070,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r ., poz. 2204 z późn. zm.) minął dnia 29 sierpnia 2019 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

Więcej informacji: www.wrzesnia.powiat.pl - „Nieruchomości na sprzedaż” lub pod numerem tel. 61 640 45 38

WARUNKI PRZETARGÓW 1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10. 2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie. 3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym. 4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy. 6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

11. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. 13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 15. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć nieruchomość, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych,w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. 16. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 17. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowya wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 18. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


12

Sprawy społeczne

6 września 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Aktualny rozkład jazdy Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (61 640 44 17, w godzinach 9-14).

Na terenie powiatu znajdują się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania): w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 13-17 oraz we wtorki i piątki w godz. 8-12; 2. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów): w poniedziałki i piątki w godz. 8-12 oraz od wtorku do czwartku: godz. 13-17; 3. we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania): od poniedziałku do piątku w godz. 14-18. Informujemy jednocześnie, że w 2019 r. w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9 planowane są dyżury ze specjalizacją mediacyjną (jeden piątek w miesiącu) w następujących terminach: 27 września, 25 października, 22 listopada i 27 grudnia. UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2019 r. (dni ustawowo wolne od pracy): 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 25 grudnia (środa) oraz 26 grudnia (czwartek).

Wiedzieć więcej W Starostwie Powiatowym we Wrześni odbędzie się dyżur eksperta ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Tygodnia Przedsiębiorcy. Dyżur eksperta Marcina Kawy zaplanowano na 26 września w godzinach od 10 do 12 (pokój nr 9 w starostwie). Podczas dyżuru można zapytać o obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje świadczeń w zależności od formy zatrudnienia, czy prawa do świadczeń w przypadku różnych ulg w opłacaniu składek. Zachęcamy do skorzystania! (red.)


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Drogi powiatu wrzesińskiego Ostatnio intensywne prace modernizacyjne prowadzono w Nowym Folwarku i Szamarzewie.

Przebudowany odcinek drogi powiatowej w Nowym Folwarku

Na początku września przeprowadzona została przebudowa drogi powiatowej w Nowym Folwarku. Na odcinku o długości 550 metrów wykonano dwie warstwy z masy asfaltowej. Modernizacja jest kontynuacją zadania z 2017 i 2018 roku, a jej koszt wyniósł w tym roku blisko 233 tys. zł. Aktualnie prowadzona jest także

przebudowa nawierzchni na odcinku drogi powiatowej między Sokolnikami a Szamarzewem. Droga zyska dwie warstwy masy asfaltowej, wiążącą i ścieralną. Dodatkowo obustronnie zostaną utwardzone pobocza. Prace dotyczą fragmentu drogi o długości 1600 metrów, a ich koszt wynosi ok. 547 tys. zł. (red.)

Czy zmagasz się z bardzo impulsywnymi reakcjami wobec członków rodziny? Czy w stanie silnego zdenerwowania zdarzało ci się uderzyć lub popychać osoby bliskie? Jeżeli odpowiedziałeś/aś twierdząco na chociaż jedno z powyższych pytań, to bezpłatny udział w programie korekcyjno–edukacyjnym pomoże ci w zmaganiu się z własną złością i agresją. Program ten stanowi cykl spotkań indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specja-

liści ci pomogli już wielu osobom w bezpiecznym obniżaniu poziomu napięcia i stresu oraz poznawaniu zasad sprawiedliwej kłótni. Osoby dotychczas uczestniczące w programie zyskały możliwość nauki słuchania, rozmawiania i rozwiązywania sporów bez ranienia innych i siebie, co sprzyjało poprawie ich relacji z osobami najbliższymi.

Zachęcamy do zgłaszania się Więcej informacji można uzyskać w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w pokoju nr 37 na II piętrze lub pod numerem tel. 61 6404559

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni zaprasza 18 września na wycieczkę na termy do Uniejowa. Zapisy w biurze przy ulicy Ogrodowej 6

Sprawy społeczne

6 września 2019

13

Rzecznik konsumenta radzi

Czy można reklamować podręczniki? Tak, jak każdy inny niezgodny z umową towar, ale należy pamiętać, że sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił nie taką książkę, jaką chciał. Jest to dobra wola sprzedawcy. Jeżeli podręcznik ma wady, konsument ma prawo do ich reklamacji, a sklep nie może odmówić jej przyjęcia. • Jeżeli zakupiliśmy niewłaściwy podręcznik, to nie można go zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika przez sprzedawcę nie jest jego obowiązkiem, a jedynie zależy od dobrej woli. • Przy zakupie należy wziąć dowód potwierdzający zakup, np. paragon, ponieważ dowód zakupu jest podstawą dochodzenia roszczeń w razie sporu ze sprzedawcą. Paragon powinniśmy otrzymać od sprzedawcy, niezależnie

gdzie robimy zakupy. • Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej książki. Przykładowo w zakupionej książce brakowało kilku kart. Gdy konsument zgłosił się do sprzedawcy, ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej. W tej sytuacji konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o prawach konsumenta. • Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były podniszczone, to wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny.

• Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w razie składania reklamacji przez konsumenta wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się” . • Taka informacja sprzedawcy łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną przez konsumenta reklamację.

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz 827 ze zm.)

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje w pn. od 8 do 16, od wt. do pt. od 7 do 15, w Starostwie Powiatowym ul. Chopina 10, pok. 10, tel. 61 640 44 16.

Znajdź różnice W tym numerze publikujemy fotografie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Oba zdjęcia tej powiatowej szkoły różni 10 szczegółów. Sprawdź, czy jesteś spostrzegawczy i znajdź wszystkie różnice.


14

Gminy

6 września 2019

www.wrzesnia.powiat.pl

Dożynki w rytmie pomarańczy Językowe wakacje Popularny zespół disco-polo After Party był gwiazdą święta plonów gminy Miłosław 31 sierpnia w Białym Piątkowie.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zorganizowała letnie warsztaty językowe dla dzieci. Zajęcia zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe, a upominki dla uczestników ufundowała Biblioteka Publiczna we Wrześni.

fot. arch. projektu

fot. Grzegorz Jóźwiak/Inton Frekwencja na koncercie After Party zaskoczyła organizatorów

Na dożynkach nie zabrakło tradycyjnych elementów tego święta, jak msza dziękczynna, korowód czy obrzęd chlebowo-wieńcowy poprowadzony przez Żeńców Wielkopolskich. Nowością były stoiska wystawione przez poszczególne sołectwa, na których prezentowano to, co wsie mają najlepszego i charakterystycznego. Koła gospodyń wiejskich wystawiły przysmaki przyrządzone według starych receptur oraz rękodzieło. Wszyscy zgodnie podkreślali, że stoiska są efektem parotygodniowej pracy wszystkich mieszkańców, którzy nieodpłatnie przekazywali produkty do przygotowania potraw i dekoracji. Za najlepsze stoisko uznano to stworzone przez sołectwo Czeszewo. Z kolei w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrała Nowa

Wieś Podgórna (do piątku 6 września wszystkie wieńce podziwiać można w holu Urzędu Gminy Miłosław). Część artystyczna została dobrana tak, by każdy uczestnik imprezy mógł znaleźć coś dla siebie. Były pokazy zdolnych tancerzy z Alchemia Dance Studio oraz sportowców z UKS PCT Taekwondo z Pyzdr. Kapela Średzioki grająca muzykę biesiadną z różnych stron świata porwała publiczność do tańca, podobnie jak Anastazja i Piotr Nowak z zespołem, którzy zagrali najbardziej popularne polskie i zagraniczne utwory popowe i rockowe. Punktualnie o 21.15 na dożynkową scenę wszedł zespół After Party. Charyzmatyczny frontman od razu porwał publiczność do wspólnej zabawy. Było to dobrze skonstruowane show z udziałem akrobatycznych

popisów dwóch tancerzy. Zespół zagrał swoje największe przeboje, a podczas hitu Ona lubi pomarańcze na scenę wszedł burmistrz Hubert Gruszczyński, który zatańczył i zaśpiewał razem z zespołem. Artyści musieli oczywiście bisować, a po koncercie znaleźli czas, by podpisywać płyty i robić fotki z fanami. Organizatorami dożynek gminnych byli burmistrz gminy Miłosław, Miłosławskie Centrum Kultury oraz sołectwo Białe Piątkowo z sołtys Iwoną Szczepaniak i radną Anną Kowalską-Woźniak. Patronat medialny objęli „Przegląd Powiatowy” i „Wiadomości Wrzesińskie”. Imprezę wsparli także liczni sponsorzy, bez których organizacja w takim zakresie nie byłaby możliwa. Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

fot. arch. projektu

Stowarzyszenia Grzybowo-Razem”, w ramach którego zakupiło: namiot historyczny oraz zestaw wyposażenia wojownika wczesnośredniowiecznego tj. hełm, tarczę, miecz oraz pochwę do miecza. Stowarzyszenie Grzybowo-Razem wspiera działania prowadzone na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie i czynnie uczestniczy w jego wydarzeniach. Dzięki zaku-

Dziękowali za chleb w Chlebowie Dożynki wiejskie odbyły się 24 sierpnia.

fot. J. Wardęska

„Spotkanie z historią – doposażenie Stowarzyszenia Grzybowo-Razem”

W ramach II projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Grzybowo-Razem pozyskało środki na grant pt. „Spotkanie z historią – doposażenie

Zajęcia dla uczestników w wieku od 6 do 9 lat odbywały się od 19 do 23 sierpnia w budynku SSP nr 6 we Wrześni. Poprowadziła je Ewa Kaczmarek – nauczyciel SSP nr 6 we Wrześni. Zgodnie z programem podczas warsztatów dzieci uczyły się poprzez zabawę z językiem angielskim i niemieckim. Wszystkie zajęcia odbyły się w oparciu o techniki i metody nauczania, takie jak: metoda ruchu rozwijającego według Sherborne, metoda TPR, CLIL, storytelling, ruch i piosenka, drama, techniki plastyczne, zabawy stolikowe, ruchowe oraz w kręgu z użyciem różnych środków dydaktycznych. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały drobne upominki od fundacji i pakiety ufundowane przez Bibliotekę Publiczną we Wrześni. Lilla Pylak

Uroczystość rozpoczęto mszą św. polową, którą odprawił ks. proboszcz Mirosław Stawicki. Po mszy odbył się obrzęd dożynkowy. Starostami dożynek byli Iwona Musielak i Rafał Robak. W dożynkach wzięli udział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz Gminy Miłosław Hubert Gruszczyński. Po obrzędzie wszyscy uczestnicy gościli przy stole biesiadnym, po czym bawili się przy muzyce do białego rana. Jan Cicharski

XXXVIII Bieg Kazimierzowski

powi może identyfikować się z grupami rekonstrukcyjnymi z początku X wieku, a namiot wykorzystywać do różnych inicjatyw polegających na popularyzacji tradycji i historii. Miało to już miejsce podczas VI Grzybowskiego Turnieju Wojów i planowane jest przy realizacji kolejnych imprez w grodzie, między innymi podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Wiceprezes Stowarzyszenia Halina Lepka

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia odbyła się już 38. edycja biegu ulicznego na 10 km. Przypominamy, że jest on zaliczany do Grand Prix gmin Powiatu Wrzesińskiego.


biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

15

Sport

6 września 2019

Informator powiatowy

Powiatowa Strefa Sportu W Pyzdrach na najmłodszych czekały sportowe konkurencje. Niedzielny poranek 25 sierpnia minął pod znakiem wszechobecnej rywalizacji, gdyż odbyła się już przedostatnia Powiatowa Strefa Sportowa, która tym razem towarzyszyła Biegowi Kazimierzowskiemu. Strefę poprowadził olimpijczyk Tomasz Szymkowiak wraz z pomocnikami. Przyciągnęła ona tym razem blisko 70 uczestników. Najmłodsi mogli sprawdzić swoją szybkość, startując w wyścigu z przeszkodą, celność, rzucając piłeczkami tenisowymi do celu, oraz siłę, rzucając piankowym oszczepem w dal. Najmłodsi po wykonaniu wszystkich zadań otrzymali medal oraz pamiątkowy dyplom. Ostatnia w tym roku Powiatowa Strefa Sportu odbyła się 1 września w Miłosławiu. Towarzyszyła IV Biegowi Miłosław Biega. Klaudia Kubiak

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 640 44 44 fax 61 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek 7.00 do 15.00 Wydział Komunikacji i Transportu rejestracja – 61 640 44 09 prawo jazdy – 61 640 44 07 godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 do 15.30 wtorek-piątek 7.30 do 14.30 Wydział Dróg Powiatowych – 61 640 45 40 Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poniedziałek 12.00 do 16.00 wtorek-środa 12.00 do 15.00 czwartek-piątek 7-10 tel. 61 640 44 32 Referat Środowiska i Rolnictwa – 61 640 45 15 Wydział Promocji, Kultury i Sportu tel. 61 640 44 95 Referat Spraw Społecznych i Zdrowia tel. 61 640 45 34

Każde dziecko otrzymało dyplom oraz pamiątkowy medal

Wydział Edukacji tel. 61 640 44 71 Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 61 640 44 82 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich tel. 61 640 44 29 Wydział Organizacyjny tel. 61 640 44 23 Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu – 61 640 44 22 Wydział Nieruchomości tel. 61 640 44 13 Referat Gospodarczy – 61 640 44 11 Wydział Finansowy tel. 61 640 44 36 Referat Kadr tel. 61 640 44 90 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 61 640 44 27

Powiatowa rzecznik konsumenta tel. 61 640 44 16 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 61 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 640 45 56 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. 3 Maja 3, tel. 61 640 45 45 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ul. Leśna 10, tel. 61 102 13 90 Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 tel. 509 642 802 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie pl. Reymonta 4, tel. 61 438 53 47 Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, tel. 61 640 40 40, fax 61 640 40 44 Urząd Gminy Kołaczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 438 53 24, fax 61 438 53 21 Urząd Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław tel. 61 438 20 21, fax 61 438 30 51 Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 438 60 11, fax 61 438 64 90 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 63 276 83 34, fax 63 276 83 33 Urząd Skarbowy we Wrześni ul. Warszawska 26, tel. 61 435 91 00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni ul. Wrocławska 42, tel./fax 61 640 32 06 Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni ul. Kaliska 1 tel. 61 436 19 38 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni tel. 61 640 44 33 997 - Policja 998 - Straż Pożarna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie) 986 - Straż Miejska Całodobowy policyjny telefon zaufania - 61 437 52 97 993 - Pogotowie ciepłownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne 991 - Pogotowie energetyczne

tel. do redakcji: 61 640 44 31, 61 640 45 12 www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Dwutygodnik Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul Chopina 10 Redaktor naczelna: Klara Skrzypczyk Redakcja: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni Skład i łamanie: Szymon Piotr Rewers

Nakład: 7 000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa


Profile for Starostwo Powiatowe we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 297, wrzesień 2019  

Advertisement