Page 1

To ju¿ tradycja

W numerze:

Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni w tym roku ju¿ po raz siedemnasty by³ gospodarzem targów ,,Rolnicza Jesieñ". Przybyli mogli podziwiaæ nie tylko lokalnych wystawców, ale tak¿e firmy z ca³ej Polski. Frekwencja dopisa³a. Piêkna jesienna pogoda przyci¹gnê³a ponad 17 tysiêcy zwiedzaj¹cych. Targi odby³y siê 28 paŸdziernika, tradycyjnie w niedzielê. Organizatorami byli: Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia, Gospodarstwo Pomocnicze ZSTiO Teresy, Stefana i Macieja Waszaków i Bayer CropScience. Impreza co roku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.W programie organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Szeroka ekspozycja firm, pokazy, konkursy, degustacje, i do tego niska cena wejœciówki - zaledwie 1,5 z³ za bilet osoby od doros³ej, bezp³atnie dla dzieci, przyci¹gnê³y t³umy zwiedzaj¹cych. Tego roku na jesienne targi rolnicze przyby³a rekordowa liczba zwiedzaj¹cych ponad 17 tysiêcy osób. Wystawi³o siê a¿ 120 wystawców, w tym wiele renomowanych firm. Stoiska zajê³y ca³¹ p³ytê stadionu oraz halê sportow¹. Targi ,,Rolnicza Jesieñ" by³y jednak nie tylko doskona³¹ okazj¹ do zakupu krzewów ozdobnych, drzewek owocowych i kwiatów.

cd. str. 2

Obchodzono Dzieñ Edukacji Narodowej strona 2 Trwaj¹ remonty w Starostwie strona 3

Wizyta delegacji z Azji

Ponad 50 kilogramowy tort rozczêstowano wœród goœci tegorocznych targów „Rolnicza Jesieñ”

Unijne dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

Dodatek specjalny – informacje z Lokalnej Grupy Dzia³ania „Tutaj Warto” strona 8

Odbiór drogi Ko³aczkowo - Wszembórz Koniec z dziurami i koleinami! 15 paŸdziernika br. zosta³ odebrany koñcowy etap przebudowy drogi powiatowej ³¹cz¹cej miejscowoœci: Ko³aczkowo i Wszembórz. Powiat wrzesiñski otrzyma³ dofinansowanie do projektu z UE. Œwiêtowanie rozpoczê³o siê przy nowo wyremontowanej drodze powiatowej we Wszemborzu, gdzie proboszcz parafii w Ko³aczkowie ks. Alojzy Pi¹tek w obecnoœci przyby³ych goœci poœwiêci³ drogê. Stamt¹d uczestnicy uroczystoœci przejechali now¹ tras¹ do Ko³aczkowa. Jak da³o siê zauwa¿yæ, jezdnia zosta³a poszerzona i wzmocniona. Na ca³ym odcinku (3,5 km) droga ma teraz 6 metrów szerokoœci. Okoliczni mieszkañcy bardzo chwal¹ inwestycjê. Poprawi³o siê bezpieczeñstwo, w obu wsiach powsta³y chodniki. Pojawi-

strona 7

Koszt przebudowy drogi powiatowej wyniós³ 2,018 mln z³ ³y siê tak¿e wjazdy do posesji znaj- dwa przejœcia dla pieszych. Przy duj¹cych siê przy drodze oraz okazji zainstalowano kanalizacjê miejsca parkingowe, z których ko- deszczow¹, której do tej pory nie rzystaj¹ m.in. pacjenci przychod- by³o. W czasie jazdy rzucaj¹ siê w ni w Ko³aczkowie. W centrum oczy pog³êbione rowy drogowe, Wszemborza zmodernizowano które usprawniaj¹ odwadnianie

drogi. Wybudowano równie¿ utwardzone wjazdy na pola, z których zadowoleni s¹ rolnicy. Na uroczystoœci odbioru drogi obecni byli: Krystyna Poœlednia, cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, Jolanta Kubczak - dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg, Anna Mizgajska - naczelnik Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego, a tak¿e radni powiatowi, dyrektorzy jednostek i przedstawiciele firmy COLAS Sp. z o.o. - wykonawcy przebudowanej drogi. Na oficjalny odbiór zaproszono tak¿e burmistrzów gmin powiatu wrzesiñskiego oraz lokalne w³adze: wójta gminy Ko³aczkowo Wojciecha Majchrzaka i so³tys Wszemborza - Aureliê Banaszak.

cd. str. 2

Inauguracja roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku strona 13

Oferty pracy

strona 15


2

AKTUALNOŒCI

Listopad 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

Œwiêto Oœwiaty

Dzieñ Nauczyciela obchodzili te¿ emerytowani pedagodzy z ZNP Dzieñ Edukacji Narodowej, corocznie obchodzony w rocznicê utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, jest œwiêtem wszystkich pracowników oœwiaty, choæ potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela. Dzieñ ten jest okazj¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci za trud, poœwiêcenie oraz zaanga¿owanie w pracê edukacyjno-wychowawcz¹ na rzecz m³odego pokolenia. Chwila wspomnieñ i wzruszeñ z lat pracy Œwiêto oœwiaty w tym roku przypad³o na niedzielê, wiêc uroczystoœci odbywa³y siê nieco wczeœniej lub póŸniej. Ju¿ 9 paŸdziernika w siedzibie oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy 3 Maja we Wrzeœni odby³o siê spotkanie sekcji emerytów okrêgu ZNP. Na uroczystoœæ, jak co roku, zaproszono przedstawicieli w³adz samorz¹dów powiatu wrzesiñskiego oraz organizacji zwi¹zkowych zrzeszaj¹cych pracowników oœwiaty. Bernard Baron - przewodnicz¹cy sekcji emerytów okrêgu ZNP zadba³, aby uroczystoœæ przebiega³a w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Dla cz³onków ZNP by³a to okazja do wspomnieñ i wzruszeñ. Praca nauczyciela by³a moim ¿yciem. Zawsze by³a dla mnie najwa¿niejsza - oznajmi³a ze smutkiem emerytowana nauczycielka jêzyka rosyjskiego. Z kolei by³y nauczyciel historii wyzna³, i¿ co roku w dzieñ nauczyciela odwiedzaj¹ go byli uczniowie, sk³adaj¹ ¿yczenia, dziêkuj¹ za trud w³o¿ony w ich edukacjê. Dziœ s¹ doroœli, wyroœli na m¹drych i szlachetnych ludzi, z czego jestem bardzo dumny mówi³. W podziêkowaniu za pracê i zaanga¿owanie na rzecz oœwiaty Powiatowa gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³a siê w dniu 11 paŸdziernika we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Uroczystoœæ uœwietni³o przybycie goœci, wœród których znaleŸli siê: cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poœlednia, dyrektor Departamentu Kszta³cenia Urzêdu Marsza³kowskiego Arleta Nowak, przedstawiciel wielkopolskiego kuratora oœwiaty - Ireneusz Materniak, przedstawiciele w³adz samorz¹dów powiatu wrzesiñskiego, przedstawiciele szkó³ wy¿szych prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie powiatu wrzesiñskiego, przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych zrzeszaj¹cych pracowników oœwiaty, dyrektorzy i pedagodzy jednostek organizacyjnych oraz placówek oœwiatowych powiatu wrzesiñskiego, przedstawiciele s³u¿b mundurowych, duchowieñstwa i oczywiœcie m³odzie¿, nauczyciele oraz pozostali pracownicy oœwiaty.

Gospodarz spotkania - starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz w swoim przemówieniu podziêkowa³ pedagogom i pozosta³ym pracownikom szkó³ za ich zaanga¿owanie w pracê zawodow¹ oraz przybli¿y³ aktualn¹ sytuacjê powiatowej oœwiaty. Po oficjalnym przemówieniu nadszed³ czas na nagrody i wyró¿nienia. Starosta wrêczy³ listy gratulacyjne za odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej Jolancie Grzeœkowiak i Marianowi Torzewskiemu. Z kolei Renata Augustyniak, Zenon Suchorski oraz Ewa Zakrzewska otrzymali listy gratulacyjne za uhonorowanie Nagrod¹ Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty w podziêkowaniu za osi¹gniêcia, zaanga¿owanie i wk³ad pracy w rozwój oœwiaty naszego powiatu. Nagrody starosty wrzesiñskiego przyznano szeœciu pedagogom. Otrzymali je: Marlena Czy¿, Lidia Koczorowska, Maria Koz³owskaStryczek, Maciej Mielcarek, Justyna Rewers oraz Barbara Zawal. Siedemnastu pedagogom, którzy w minionym roku szkolnym przeszli na emeryturê wrêczono grawertony w podziêkowaniu za pracê na rzecz oœwiaty. Piêtnaœcie statuetek wrêczono zas³u¿onym dla oœwiaty powiatu wrzesiñskiego, którzy ju¿ dawno zakoñczyli pracê w szkole. Ponadto wyró¿niono jedenaœcie zak³adów pracy za wieloletni¹, owocn¹ wspó³pracê z placówkami oœwiatowymi naszego powiatu. Podziêkowania otrzymali: Spó³dzielnia Mleczarska, Firma „Gumienny”, Cukiernia „Kuczora”, Gospodarstwo Rolne Teresy, Stefana i Macieja Waszaków, Firma ELID, Zak³ad Produkcji Czêœci Zamiennych Kowalski, Firma Bayer, Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji, Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni, Spó³dzielnia Inwalidów ,,Wiosna Ludów" oraz Firma ,,Trans - Service". W atmosferze serdecznych ¿yczeñ uczniowie z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino zaprezentowali interesuj¹cy i wzruszaj¹cy program artystyczny. Nagrodzono ,,m³odych sportowców" Starosta wrzesiñski podczas

ci¹g dalszy ze str. 1 powiatowych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej wrêczy³ równie¿ nagrody uczniom- sportowcom, którzy w minionym roku szkolnym osi¹gali sukcesy sportowe na arenach krajowych i zagranicznych. Wyró¿niono dwudziestu dwóch ,,m³odych sportowców" ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego. Staramy siê wykorzystywaæ ka¿d¹ okazjê, by doceniæ pracê nauczycieli, uczniów, dziêkowaæ wszystkim, którzy na co dzieñ wspieraj¹ powiatow¹ oœwiatê. Nagrody otrzymali ju¿ uczniowie, którzy w dziedzinach naukowych i artystycznych siêgali po najwy¿sze laury oraz nauczyciele, pod okiem których uczniowie osi¹gali te sukcesy. Podczas inauguracji roku szkolnego uhonorowano nagrod¹ kolejnych laureatów konkursów i olimpiad, dziœ przysz³a kolej na sportowców - oznajmi³a Bo¿ena Nowacka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Œwiêtowali we w³asnym gronie W dniu 18 paŸdziernika w Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni œwiêto „Dnia Nauczyciela” obchodzi³ równie¿ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego we Wrzeœni. Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³o przekazanie wyró¿nionym listów gratulacyjnych za przyznane Nagrody Kuratora Oœwiaty, starosty wrzesiñskiego, burmistrza Wrzeœni i dyrektorów szkó³. Prezes ZNP Maria Dêbicka wrêczy³a równie¿ podziêkowania cz³onkom zwi¹zku za jubileusz pracy zawodowej oraz tym, którzy w minionym roku szkolnym przeszli na emeryturê. Serdeczne ¿yczenia dla nauczycieli oraz podziêkowania za wielk¹ cierpliwoœæ, wyrozumia³oœæ i trud w³o¿ony w wychowanie m³odych pokoleñ z³o¿yli m.in. starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poœlednia oraz dyrektor Departamentu Kszta³cenia Urzêdu Marsza³kowskiego Arleta Nowak. Do ¿yczeñ do³¹czyli siê równie¿ wolontariusze Klubu Oœmiu. Pamiêtajmy o nich zawsze Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich placówkach oœwiatowych odby³y siê uroczyste akademie, podczas których wyra¿ano swoj¹ wdziêcznoœæ pracownikom oœwiaty. By³y wiersze, inscenizacje, piosenki i kwiaty oraz ¿yczenia. Dziêki ich ofiarnoœci pog³êbiamy wiedzê, kszta³cimy umys³, by m¹drze i odpowiedzialnie wype³niaæ w przysz³oœci obowi¹zki obywatela, pracownika, rodzica... To w³aœnie oni nauczaj¹ nas, jak nale¿y ¿yæ i funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. (kasia)

W powiatowym dniu nauczyciela uczestniczy³o ponad 200 osób

Odbiór drogi Ko³aczkowo-Wszembórz W 2005 r. dokonaliœmy przegl¹du dróg powiatowych. Gmina Ko³aczkowo wskaza³a, ¿e najpilniejszego remontu wymaga w³aœnie droga z Ko³aczkowa do Wszemborza ³¹cz¹ca dwie drogi wojewódzkie. Aplikowaliœmy o œrodki europejskie na modernizacjê, jak wiadomo, z powodzeniem. Dziêki temu mamy drogê w bardzo dobrym stanie technicznym, z now¹ nawierzchni¹, systemem odwadniaj¹cym i oznakowaniem. Z pewnoœci¹ przebudowa u³atwi dowóz dzieci do szkó³, skróci czas dojazdu do kilku okolicznych miejscowoœci itp. - mówi Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski. Jak zauwa¿y³a Jolanta Kubczak, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg -

Dziêki remontowi skraca siê czas dojazdu z drogi wojewódzkiej Wrzeœnia - Kalisz do drogi wojewódzkiej Borzykowo - Mi³os³aw. Wykonanie inwestycji by³o mo¿liwe dziêki pozyskaniu œrodków unijnych, o które aplikowa³o Starostwo. Pieni¹dze zosta³y pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 i bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszt inwestycji wyniós³ 2 miliony 18 tysiêcy z³otych. 75% tej kwoty pochodzi³o w³aœnie z EFRR, 10% z bud¿etu pañstwa, a 15% powiat do³o¿y³ ze œrodków w³asnych. (red)

ci¹g dalszy ze str. 1

To ju¿ tradycja

Targi co roku przyci¹gaj¹ wielu wystawców i zwiedzaj¹cych Na zwiedzaj¹cych czeka³y tak- Centrum Techniczne ,,Bimex" ¿e stoiska promuj¹ce regionalne 3. Najlepsza Promocja - Cenwyroby gastronomiczne, m.in.: trum Ogrodnicze PHU ,,ZAFIX" gzik, ciastka, wyroby wêdliniar4. Wyró¿nienie Specjalne - Zaskie i inne smako³yki oferowane k³ad Stolarski El¿bieta Trzus³o przez wystawców. Jednak naj- Blachowska wiêksz¹ furorê zrobi³ przygotowa5. Wyró¿nienia: ,,Agroma" ny specjalnie na tê okazjê ogrom- S.A., Gospodarstwo Ogrodnicze ny 50-kilogramowy tort wystawio- ,,Zugaj" oraz ,,Plenerowe Pokazy ny do degustacji przez Cukierniê Kowalstwa" Grzegorz Wróbel „Kuczora”. Kolejny ju¿ raz StaroWszystkim wyró¿nionym okostwo Powiatowe przygotowa³o w licznoœciowe statuetki i dyplomy hali szko³y stoisko powiatu wrze- wrêczyli starosta wrzesiñski Diosiñskiego. Prezentowa³y siê na nim nizy Jaœniewicz oraz burmistrz firmy bior¹ce udzia³ we wspólnej Wrzeœni Tomasz Ka³u¿ny. ekspozycji na poznañskiej PolaTegorocznej "Polagrze" przygrze FARMA we wrzeœniu br. By³y œwieca³ w tym roku jeszcze jeden to: Spó³dzielnia Mleczarska Wrze- wa¿ny cel. Zbierano pieni¹dze na œnia, Gminna Spó³dzielnia Samo- pomoc dla Przemka - bardzo ciê¿pomoc Ch³opska Pyzdry, Ko³o ko chorego ucznia ZSTiO. W Pszczelarzy z Nekli, Gospodar- zbiórkê zaanga¿owa³y siê wszyststwo Sadowniczo - Rolne Euge- kie klasy Technikum ¯ywienia i niusz Pacyñski, Cukiernia „Kuczo- Gospodarstwa Domowego, samora”, Browar Fortuna, Firma Han- rz¹d szkolny, nauczyciele, rodzidlowa Ekka, Zak³ad Przetwórstwa ce. Dyrektor szko³y postanowi³ na Miêsnego Grzegorz Paszak, Pola- ten cel przeznaczyæ czêœæ zysku z ryza Sp. z o. o. , Pimax, Szkó³ka targów. Chcia³bym w sposób szczeKrzewów Ozdobnych Gardex, gólny podziêkowaæ klasie IV WIT - KA¯, LGD "Tutaj Warto". T¯GD, do której uczêszcza PrzeTegoroczne targi "Rolnicza Je- mek. Uczniowie tego zespo³u z sieñ" by³y równie¿ okazj¹ do za- pe³n¹ determinacj¹ robili wszystpoznania siê z najnowszymi osi¹- ko, ¿eby pomóc swojemu koledze. gniêciami techniki rolniczej, Do tej pory zebraliœmy oko³o 2 tyokazj¹ do spotkañ i rozmów. Zwie- siêcy z³. Kwota ta zostanie powiêkdzaj¹cy mieli okazjê obejrzeæ wy- szona o czêœæ zysku z "Polagry" stêp zespo³u tanecznego ,,Ziemia oznajmi³ W³odzimierz WawrzyWrzesiñska" oraz M³odzie¿owej niak, dyrektor szko³y. Orkiestry Dêtej Wrzesiñskiego Targi ,,Rolnicza Jesieñ" ju¿ na Oœrodka Kultury. sta³e zagoœci³y w kalendarzu imprez W konkursie przygotowanym powiatu wrzesiñskiego. Z roku na przez organizatorów przyznano rok przyje¿d¿a na nie coraz wiêcej nastêpuj¹ce wyró¿nienia: wystawców z ca³ej Polski. Impre1. Najlepszy produkt lokalny - za rozrasta siê oraz zyskuje ogromZak³ad Przetwórstwa Miêsnego ny rozg³os. To doskona³a promocja Grzegorza Paszka dla naszego regionu. 2. Najciekawsza ekspozycja (kasia)


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Listopad 2007

3

Takich stra¿aków potrzeba nam… Panie kapitanie! M³odszy brygadier Andrzej Janka, komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni melduje zdanie obowi¹zków komendanta (…) - zakomunikowa³ 19 paŸdziernika Andrzej Janka podczas uroczystoœci zdania - przekazania obowi¹zków komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni. Uroczystoœæ odby³a siê zgodnie ze stra¿ackim szykiem. Po wci¹gniêciu flagi Polski na maszt, którym by³ wysiêgnik stra¿acki, w podnios³ej atmosferze komendant Andrzej Janka powita³ goœci. Przed siedzib¹ komendy Powiatowej PSP we Wrzeœni, licznie zebrali siê bowiem wszyscy, którzy chcieli po¿egnaæ odchodz¹cego na emeryturê komendanta. "Bogu na chwa³ê, bliŸniemu na ratunek ..." Aby stra¿ak móg³ spe³niaæ s³owa wyhaftowane na sztandarze, potrzebne s¹ mu niezbêdne narzêdzia pracy. Bez odpowiedniego sprzêtu, nie mo¿emy pomagaæ ludziom. Dziœ nasza komenda wzbogaci³a siê o tzw. "no¿yce ¿ycia" mówi³ Andrzej Janka, odbieraj¹c niezmiernie ciê¿ki sprzêt, dŸwigany wspólnie przez przedstawicieli jego fundatorów: Krystynê Poœledni¹, cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Aleksandrê G³owack¹, cz³onka Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni, Grzegorza KaŸmierczaka, przewodnicz¹cego Rady Powiatu we Wrzeœni oraz Wies³awa Kistowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia "Drogowskaz". Sprzêt hydrauliczny jest bardzo drogi, dlatego nale¿y podziêkowaæ za wszelk¹ pomoc darczyñców, dziêki którym mo¿emy pos³ugiwaæ

Zmiana warty na stanowisku komendanta powiatowego PSP siê najnowszymi urz¹dzeniami doda³ komendant Janka. Podczas uroczystoœci nie zabrak³o równie¿ najbli¿szych wspó³pracowników komendanta, rodziny, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych: Dionizego Jaœniewicza, starosty wrzesiñskiego wraz z przedstawicielami Rady Powiatu we Wrzeœni, delegacji z poszczególnych gmin powiatu, burmistrzów oraz przedstawicieli jednostek powiatowych. Im wiêcej ¿yczeñ i podziêkowañ za d³ugoletni¹ wspó³pracê p³ynê³o w kierunku komendanta

Wybrano burmistrza! 21 paŸdziernika mieszkañcy gminy Nekla wybrali na swego reprezentanta Romana Grychowskiego, który dotychczas sprawowa³ funkcjê zastêpcy burmistrza. Nowy burmistrz uzyska³ w wyborach 2171 g³osów. Na jego kontrkandydata Romana Kuszaka g³os odda³o 522 wyborców. Ciekawostk¹ jest, ¿e ¿ona burmistrza Grychowskiego pe³ni funkcjê burmistrza gminy Czerniejewo - w skali krajowej to pierwszy i jedyny taki przypadek ma³¿eñstwa "burmistrzowskiego". red.

od zebranych goœci, tym wiêcej ³ez wzruszenia mo¿na by³o zauwa¿yæ w oczach Andrzeja Janki. Bycie stra¿akiem to nie zawód. To misja. M³odszy brygadier Andrzej Janka dobrze rozumie te s³owa. Dziêkuj¹c wszystkim za te wszystkie lata wspó³pracy, która zawsze przebiega³a we wspania³ej, przyjaznej atmosferze, szczególnie chcia³bym podziêkowaæ mojej rodzinie. Oni zawsze byli ze mn¹ w wa¿nych momentach! Dziœ równie¿ s¹ tu, za to im dziêkujê - podkreœla³ komendant - przez te 30 lat mojej s³u¿by wiem, ¿e zaniedbywa-

³em rodzinne obowi¹zki. Teraz mam czas, by nadrobiæ te zaleg³oœci - doda³ Andrzej Janka. Podczas uroczystoœci odczytano równie¿ decyzjê o powo³aniu starszego kapitana Roberta Wojtkowiaka, który dotychczas pe³ni³ funkcjê zastêpcy Andrzeja Janka, na stanowisko komendanta powiatowego PSP we Wrzeœni. Po uroczystej ceremonii po¿egnania ze sztandarem ustêpuj¹cego komendanta i przekazania go nowemu, nadszed³ czas na z³o¿enie meldunków o zdaniu i przyjêciu obowi¹zków komendanta. "historiê tworz¹ ludzie (…)" Przy tej okazji, starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz wrêczy³ Andrzejowi Janka Laur Starosty Wrzesiñskiego za szczególne zas³ugi dla powiatu wrzesiñskiego. Andrzej Janka to cz³owiek, który dla stra¿y po¿arnej powiatu wrzesiñskiego zrobi³ bardzo wiele, jest on pewnego rodzaju ikon¹ - mówi³ Dionizy Jaœniewicz. - Smutne jest to, ¿e jako starosta wrzesiñski jestem zobligowany opiniowaæ tê decyzjê. Myœlê, ¿e mimo tej podnios³ej atmosfery, wielu ludzi, przyjació³, którzy siê dziœ tutaj zebrali, nie przysz³o po to, aby œwiêtowaæ. Jesteœmy, by podziêkowaæ cz³owiekowi, który przez d³ugie lata z wielk¹ odwag¹ i zapobiegli-

woœci¹ troszczy³ siê o mieszkañców naszego powiatu - doda³ starosta. Na szczêœcie nadal jesteœ prezesem struktur powiatowych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Dziœ potrzebni s¹ nam w³aœnie tacy ludzie. Wierzê, ¿e historiê tworz¹ wydarzenia i instytucje, które powstaj¹ i znikaj¹, ale równie¿ ludzie, jednostki ponadprzeciêtne (…) - zakoñczy³ starosta. Zawsze chcia³em byæ stra¿akiem… Starszy kapitan Robert Wojtkowiak posiada doœwiadczenie zawodowe zdobyte na ró¿nych stanowiskach s³u¿bowych. Zanim trafi³ do powiatu wrzesiñskiego jako z-ca komendanta, pracowa³ jako z-ca dowódcy Jednostki RatowniczoGaœniczej nr 5 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. Jednostka we Wrzeœni by³a mu ju¿ wczeœniej znana, jak sam przyznaje, nie mia³ problemów z zaaklimatyzowaniem siê w nowym œrodowisku. Nowy komendant R. Wojtkowiak zawsze chcia³ byæ stra¿akiem, jak wyzna³ w wywiadzie dla "Przegl¹du Powiatowego" - od dzieciñstwa interesowa³em siê po¿arnictwem. Stra¿akiem zawodowym jestem ju¿ 23 lata, a w OSP jeszcze d³u¿ej, bo od czasów M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej - doda³ nowy komendant. (ula)

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni zawiadamia, ¿e z dniem 2.11.2007 r.

Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa mieszcz¹cy siê przy ul. Kaliskiej 1 zosta³ przeniesiony do budynku Starostwa przy ul. Chopina 10 na parter - pok. nr 6, 7, 8.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia zosta³ przeniesiony z I piêtra na parter - pok. nr 4, 9.

Wielkie „przenosiny” w Starostwie

Od listopada Wydzia³ Œrodowiska urzêduje przy ul. Chopina 10 Od pewnego czasu w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni prowadzone s¹ dzia³ania maj¹ce na celu usprawnienie obs³ugi interesanta oraz uczynienie urzêdu przyjaznego ludziom. Widzialnym tego efektem jest powstanie Biura Obs³ugi Interesanta, modernizacja Wydzia³u Komunikacji i Transportu, odnowienie elewacji urzêdu, remont Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-

tograficznej. Kolejnym krokiem w tê stronê by³o umiejscowienie wydzia³ów maj¹cych najwiêkszy kontakt z interesantem na parterze urzêdu. Trwa³o to od pocz¹tku tego roku, gdy¿ najpierw trzeba by³o przystosowaæ tzw. ³¹cznik do obs³ugi interesantów i przeprowadziæ gruntown¹ modernizacjê pomieszczeñ, w których kiedyœ mieœci³y siê biura Powiatowego Urzêdu Pracy. Remonty przeprowadzano sukcesyw-

nie. W paŸdzierniku br. zakoñczono ostatecznie modernizacjê ³¹cznika. Przeprowadziliœmy gruntowny remont ³¹cznika - informuje Anna Wolska-Wróblewska - naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego - by³y skuwane tynki, zrywane pod³ogi, wyrównywane œciany, wykonano konserwacjê instalacji elektrycznej i sieæ teleinformatyczn¹. W biurach s¹ nowe wyk³adziny, meble. Kolorystyka ³¹cznika jest kontynuacj¹ tego, co zaczêliœmy w Wydziale Komunikacji - mówi Anna Wolska-Wróblewska - chcieliœmy zachowaæ ci¹g³oœæ wizualn¹, aby osoba znajduj¹ca siê w urzêdzie czu³a, ¿e znajduje siê w jednej instytucji. Co wa¿ne, specjalistyczne prace (wykonanie instalacji, sufity, malowanie natryskowe) zlecone zosta³o wykonawcom, ale wiêkszoœæ robót - np. wymiana posadzek, drzwi, wykonywali pracownicy grupy remontowo-budowlanej Starostwa. Przez to zmniejszy³y siê koszty zwi¹zane z remontem; œrodki pieniê¿ne wydano g³ównie na zakup materia³ów. W listopadzie, do urzêduj¹cych

ju¿ na parterze Starostwa Wydzia³u Administracji ArchitektonicznoBudowlanej i kasy Starostwa, do³¹czy³y dwa nowe - Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, który przedtem znajdowa³ siê na piêtrze budynku i Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa, stacjonuj¹cy dotychczas przy ulicy Kaliskiej 1. Bardzo cieszymy siê z tego przeniesienia - mówi Ma³gorzata Lisiecka - inspektor w Wydziale Œro-

dowiska - nareszcie czujemy siê czêœci¹ Starostwa. Kolejnym etapem modernizacji urzêdu bêdzie modernizacja klatki schodowej. Hol jest w tym momencie zamkniêty w celach przygotowania do prac remontowych, które g³ównie bêd¹ obejmowa³y skucie nowych tynków i po³o¿enie nowych, wymianê instalacji elektrycznej oraz gruntowny remont schodów. (agda)

Pomieszczenia po Urzêdzie Pracy zaadaptowano na biura Wydzia³u Œrodowiska


4

Listopad 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

Inauguracja roku akademickiego Wycieczki w ZSS WZ WSHiR we Wrzeœni

Ledwie rozpocz¹³ siê rok szkolny, a uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrzeœni ju¿ zd¹¿yli odbyæ kilka ciekawych wycieczek do interesuj¹cych handlowej. Absolwent WSHiR jest wyposa¿ony w has³o: "gdziekol- miejsc.

Rektor WSHiR Aldona Kamela-Sowiñska podczas uroczystoœci Wy¿sza Szko³a Handlu i Ra- wych nr 2. Tradycyjnie ju¿ w urochunkowoœci uroczyœcie obcho- czystoœci udzia³ wziêli przedstawidzi³a w tym roku X Inauguracjê ciele w³adz samorz¹dowych, duRoku Akademickiego w Pozna- chowieñstwa oraz studenci. Goœci, niu. Z tej okazji prof. dr hab. wœród których by³ m.in. starosta Zbigniew Messner - prezes Za- wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, rz¹du G³ównego Stowarzysze- przywita³a prof. dr hab. Aldona nia Ksiêgowych w Polsce - jako Kamela-Sowiñska - rektor przedstawiciel Za³o¿yciela, WSHiR, która w swym przemóufundowa³ i wrêczy³ Uczelni wieniu mówi³a o Wy¿szej Szkole sztandar. Handlu i Rachunkowoœci: Jeste8 paŸdziernika mia³a miejsce œmy uczelni¹ wysoce specjaliInauguracja Roku Akademickiego styczn¹, wyraŸnie profilowan¹, o 2007/2008 w Wydziale Zamiejsco- jasno sprecyzowanym zakresie wym WSHiR we Wrzeœni. Po raz kszta³cenia. Nie uczymy wszystkiepi¹ty "Gaudeamus" zabrzmia³o w go. Uczymy g³ównie rachunkowomurach Zespo³u Szkó³ Zawodo- œci i miêdzynarodowej wymiany

wiek w œwiecie jesteœ, ksiêgujesz tak samo", bo uczymy rachunkowoœci miêdzynarodowej, MSR i MSA. Jesteœmy szko³¹ elitarn¹. Kszta³cimy kadry ksiêgowych, audytorów, bankowców, analityków. Naszym celem, wyzwaniem i misj¹ jest jakoœæ. Podczas inauguracji absolwenci WSHiR otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe, goœcie mogli wys³uchaæ koncertu chóru Camerata, a wyk³ad inauguracyjny pt. "Rachunkowoœæ kapita³u intelektualnego" wyg³osi³ prof. dr hab. Janusz Samelak. Wy¿sza Szko³a Handlu i Rachunkowoœci wros³a ju¿ w pejza¿ naszego miasta. Rozwija siê wspó³praca uczelni z burmistrzem Wrzeœni, a tak¿e z powsta³ym niedawno Wrzesiñskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Nad dzia³alnoœci¹ Wydzia³u Zamiejscowego czuwa dziekan, dr Marek Ha³as. W tym roku w Wydziale Zamiejscowym WSHiR na kierunku zarz¹dzanie naukê rozpoczê³o 165 osób. W sumie wrzesiñska uczelnia posiada 454 ¿aków. Cytuj¹c s³owa rektora: studentom WSHiR ¿yczymy skrzyde³. red.

"Myœlê globalnie, dzia³am regionalnie" Martyna Borowczyk - uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni zosta³a laureatk¹ III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Stypendialnego "Myœlê globalnie, dzia³am regionalnie" odbywaj¹cego siê pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uroczyste og³oszenie wyników mia³o miejsce 18 paŸdziernika w Warszawie. Misj¹ konkursu jest uaktywnienie postawy spo³ecznej m³odzie¿y i inspirowania jej do podejmowania ró¿nego rodzaju dzia³añ, promocja ambitnych i pracowitych m³odych ludzi, którzy pomagaj¹ ¿yæ i rozwijaæ innym ich w³asne zainteresowania i talenty. Uczniów spe³niaj¹cych wymagania konkursu zg³aszaj¹ dyrektorzy poszczególnych szkó³ w ca³ej Polsce. Wyboru laureatów dokonuje komisja Ogólnopolskiego Konkursu Stypendialnego, w której sk³ad wchodz¹ m.in. profesorowie akademiccy. Komisja w tym roku dokonywa³a wyboru 10 laureatów z 570 zg³oszonych kandydatur. W drugim etapie z dziesiêciorga laureatów Kapitu³a Konkursu, z³o¿ona z dyrektorów wszystkich zg³aszanych do konkursu szkó³ wybiera troje stypendystów. Wœród tego zaszczytnego grona znalaz³a siê Martyna Borowczyk, któr¹ uhonorowano stypendium na ³¹czn¹ kwotê 1500 z³. Kapitu³a Konkursu doceni³a liczne osi¹gniêcia Martyny.

Martyna Borowczyk jest laureatk¹ wielu konkursów Uczennica jest m.in. finalistk¹ Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego, finalistk¹ Olimpiady Teologii Katolickiej, zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Dzieci i M³odzie¿y przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wrêczenie nagród odby³o siê w czasie trwania Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego Euroakademia. Imprezie towarzyszy³y warsztaty dla przedstawicieli samorz¹dów uczniowskich. Wziê³a w nich udzia³ uczennica LO im. H. Sienkiewicza - Adrianna Wajler. Adrianna doskonale ³¹czy naukê z wytrwa³¹ i trudn¹ prac¹ na rzecz innych ludzi. Jest wolontariuszem

Domu Pomocy Spo³ecznej w Miel¿ynie, nale¿y do harcerstwa, jest cz³onkini¹ Klubu Oœmiu, niezwykle aktywnym spo³ecznikiem, a przy tym laureatk¹ wielu konkursów m.in. 4 miejsca w ogólnopolskim konkursie tañca wspó³czesnego. Dziewczêtom towarzyszy³ opiekun Samorz¹du Uczniowskiego - Leszek Karwasiñski. W trakcie imprezy, która odby³a siê w Wy¿szej Szkole Menad¿erskiej w Warszawie, og³oszono równie¿ wyniki konkursu "Samorz¹d na 6", promuj¹cego wspó³pracê samorz¹dów terytorialnych ze szko³ami. Leszek Karwasiñski

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni zaprasza przedsiêbiorców na seminarium "Nowe perspektywy dla przedsiêbiorców w ramach WRPO na lata 2007-2013", które odbêdzie siê na prze³omie listopada i grudnia br. O konkretnym terminie poinformujemy na stronie: www.wrzesnia.powiat.pl oraz w lokalnej prasie. W programie planujemy: - Omówienie Priorytetu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego "Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw", (Jak ubiegaæ siê o dofinansowanie, typy beneficjentów, typy projektów, tryb sk³adania wniosków, wzory wniosków). - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" przedstawiciel Oddzia³u Regionalnego ARiMR w Poznaniu - Wype³nianie wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego "Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw" - warsztaty - przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Udzia³ w seminarium jest bezp³atny. Zapisy pod nr tel. (61) 640 45 04 lub przes³aæ e-mailem na adres: fpk@wrzesnia.powiat.pl .

Kolejny, szósty udany wyjazd do Biskupina Mi³oœnicy historii w Biskupinie Uczestnictwo m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrzeœni w festynach archeologicznych w Biskupinie sta³o siê tradycj¹ placówki. Po raz szósty organizatorzy wyjazdu (panie El¿bieta Kruszewska i Magdalena Janiak) zapewnili uczniom porcjê ciekawej i bogatej wiedzy, która przekazana w tak obrazowy i barwny sposób, szybko zakorzeni³a siê w m³odych umys³ach. Na tegoroczny XIII Festyn Archeologiczny, odbywaj¹cy siê pod has³em "Ba³towie - pó³nocni s¹siedzi S³owian", pojecha³o 22 uczniów. Pobyt w Biskupinie pozwoli³ im poznaæ bogactwo kultury duchowej i materialnej takich ludów jak Litwini, £otysze oraz ludów ju¿ nieistniej¹cych np. Kurów czy Jaæwingów. Rozpoczêli realizacjê projektu W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie klas drugich gimnazjum ZSS pod kierunkiem pani Ewy Zakrzewskiej realizuj¹ projekt przyrodniczy "Poznajemy i pomagamy zwierzêtom leœnym". Celem projektu jest poznanie przez uczniów œrodowiska leœnego, a w szczególnoœci gatunków zwierz¹t ¿yj¹cych w lasach najbli¿szej okolicy i podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu pomoc zwierzêtom i ochronê wybranych gatunków. Uczniowie przez ca³y wrzesieñ zbierali kasztany i ¿o³êdzie dla zwierzyny leœnej. W drugim tygodniu paŸdziernika wziêli udzia³ w zajêciach terenowych na œcie¿ce

przyrodniczo-leœnej w Jeziercach, podczas których obserwowali roœlinnoœæ lasu jesieni¹, poznali dzia³ania leœników zmierzaj¹ce do zachowania i ochrony zasobów leœnych, zebrali informacje na temat dokarmiania zwierz¹t. Udana rehabilitacja leczniczo-spo³eczna w Jaros³awcu W dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, zorganizowanym w nadmorskim kurorcie - Jaros³awcu wziê³o udzia³ dwadzieœcioro czworo dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Grup¹ obozowiczów opiekowa³o siê dwoje nauczycieli Agnieszka i Dariusz Szulcowie. Bezpoœredni¹ opiekê nad dziewiêciorgiem dzieci sprawowa³y mamy, które pojecha³y na obóz razem ze swoimi pociechami. Pobyt w obiekcie sanatoryjnym "Panorama Morska" w Jaros³awcu pozwoli³ dzieciom i m³odzie¿y na uczestnictwo w cyklu rehabilitacji leczniczo-spo³ecznej. Obejmowa³ on zajêcia ró¿nego typu: inhalacje naturalne aerosolem wody morskiej, wycieczki piesze i rowerowe, muzykoterapiê, zajêcia rekreacyjno-wypoczynkowe, integracyjne oraz sportowe. Opiekunowie turnusu rehabilitacyjnego serdecznie dziêkuj¹ za wspó³pracê Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, dziêki któremu pozyskano œrodki na organizacjê obozu, Starostwu Powiatowemu, które partycypowa³o w kosztach przewozu oraz przewoŸnikowi pani Wojciechowicz za zapewnienie bezpiecznego transportu. H. Ludwiczak

Sobota u "Sienkiewicza" Informujemy, ¿e w dniu 7 czerwca br. odbêdzie siê II Powszechny Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni Zachêcamy do uczestnictwa w uroczystoœciach zaplanowanych na ten dzieñ. Liczymy na Pañstwa obecnoœæ oraz wsparcie organizacyjne i finansowe. Koszt uczestnictwa wynosi 20 z³ (wy¿sze wp³aty mile widziane). Wp³ata ta jest jednoczeœnie deklaracj¹ udzia³u w ZjeŸdzie. Program uroczystoœci oraz szczegó³y pojawi¹ siê na internetowej stronie naszego Liceum oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w najbli¿szym czasie. Prosimy o upowszechnienie informacji o ZjeŸdzie wœród swoich Kole¿anek i Kolegów. Wp³aty prosimy kierowaæ na specjalne konto: PBS we Wrzeœni - 27968100020022041101935073 w terminie do dnia 15 kwietnia 2008 roku. W tytule wp³aty prosimy o wpisanie: SOBOTA U SIENKIEWICZA, imiê i nazwisko (+panieñskie), rok matury, klasa. Do zobaczenia w Szkole !!!


www.wrzesnia.powiat.pl

Listopad 2007

OŒWIATA

Jak kszta³ci siê fachowców? .

Od roku szkolnego 2008/2009 m³odzie¿ bêdzie mog³a kszta³ciæ siê we Wrzeœni w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego Od kilku lat w Polsce odczuNa poziomie robotniczym najwa siê brak fachowców. Dotyczy popularniejsze jest takie rozwi¹zato zarówno tych, którzy kszta³c¹ nie, w którym absolwent szko³y siê w szko³ach zawodowych, jak realnej, g³ównej lub gimnazjum i tych, co kszta³c¹ siê w szko³ach jest zatrudniany przez zak³ad mlerzemieœlniczych. czarski, gdzie realizuje praktykê Brak w kraju elektryków, ma- zawodow¹ i jednoczeœnie jest skielarzy czy innych mo¿e oznaczaæ, rowany do szko³y zasadniczej lub ¿e s¹ oni bardzo dobrze wyszko- oœrodka szkoleniowego. W trakcie leni i wypieraj¹ kolegów po fachu 3 lat pracuje (praktykuje) w mlew innych krajach unijnych lub, ¿e czarni i co roku przez 13 tygodni w Polsce zarabiaj¹ zbyt ma³o i jad¹ uczêszcza do szko³y zawodowej, tylko w celach zarobkowych. ucz¹c siê g³ównie przedmiotów Prawda jest zapewne bardziej z³o- zawodowych oraz przez 4 tygo¿ona, jeszcze inne czynniki nale- dnie szkoli siê praktycznie w wy¿a³oby wzi¹æ pod uwagê. Jedno specjalizowanym oœrodku (cenjest pewne - polscy fachowcy znaj- trum szkoleniowym). Przez te 3 duj¹ bez problemu zatrudnienie za lata opiekuje siê nim (odpowiedgranic¹, a w kraju jest ich brak. S¹ nio wyedukowany) pracownik zajednak zawody, w których niewie- k³adu mleczarskiego. On jest jego lu Polaków znajduje zatrudnienie przewodnikiem i odpowiada za w swojej specjalnoœci w innych jego sukces lub pora¿kê. Ukorokrajach. Nale¿¹ do nich m.in. za- nowaniem 3-letniej nauki po³¹czowody mleczarskie na poziomie za- nej z prac¹ w mleczarni jest egzasadniczym i technikum. Z czego min koñcowy, uprawniaj¹cy do to wynika? G³ównie z tego, ¿e w tytu³u zawodowego mleczarza lub Polsce od kilku lat niewielu kszta³- laboranta mleczarskiego. Co roku ci siê w tych zawodach. w Niemczech zawód mleczarza Jak to wygl¹da w innych kra- zdobywa oko³o 270 absolwentów, jach? Chcia³abym przedstawiæ, a zawód laboranta mleczarskiego jaki jest model edukacji zawodo- oko³o 175. W tym celu funkcjonuwej na przyk³adzie kszta³cenia je w Niemczech 6 centrów szkomleczarzy w Niemczech, gdzie jest leniowych. Ta forma kszta³cenia ono bardzo stabilne, bo oparte na jest najpowszechniejsza i daje doustawie z 1969 roku jednoznacz- bre efekty. nie okreœlaj¹cej zasady, warunki i Po ukoñczeniu 3-letniej edukawymagania. Podstaw¹ kszta³cenia cji i 3-letniej praktyki w zak³adzie zawodowego w Niemczech (i nie mleczarskich mo¿na uczestniczyæ tylko) jest bardzo œcis³a wspó³pra- (z regu³y po wypowiedzeniu stoca szkó³ zawodowych i oœrodków sunku pracy) w rocznym, stacjoszkoleniowych z przemys³em. Tak, narnym kursie mistrzowskim. jak i w Polsce, jest kilka poziomów Uczestnicy tej formy doskonalenia kszta³cenia oraz ró¿ne œcie¿ki ich zawodowego z regu³y zaci¹gaj¹ osi¹gania. po¿yczkê w banku, bo roczny

koszt nauki wynosi ponad 10.000 euro. Uzyskany tytu³ mistrza jest w zak³adzie wysoko ceniony, poniewa¿ uzyskuj¹ go pracownicy z wieloletni¹ praktyk¹ (przynajmniej 6 lat) i posiadaj¹cy szerok¹ wiedzê teoretyczn¹. Zajmuj¹ oni stanowiska kierownicze œredniej kadry zarz¹dzaj¹cej. Rocznie, w tych samych centrach szkoleniowych, tytu³ mistrza uzyskuje oko³o 65 osób. Trzeci¹, nieco mniej popularn¹ form¹ kszta³cenia, jest edukacja w 2-letnim technikum, do którego mo¿na trafiæ po uzyskaniu tytu³u mleczarza, laboranta lub tytu³u mistrza, b¹dŸ po ukoñczeniu 2-letniej szko³y zawodowej. Co roku tytu³ technika otrzymuje oko³o 40 osób. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ ukoñczenia szko³y wy¿szej ze specjalnoœci¹ technologia mleczarstwa. W Polsce sytuacja w zakresie szkolenia mleczarzy na poziomie zasadniczym lub technikum jest zupe³nie inna. W roku ubieg³ym 15, a w bie¿¹cym tylko 12 absolwentów szkó³ zasadniczych zdawa³o egzamin w zawodzie operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego o specjalnoœci przetwórstwo mleka. Na poziomie technikum kszta³ci siê tylko ogólnie w zawodzie technik technologii ¿ywnoœci. W zawodach mleczarskich polscy specjaliœci nie wypieraj¹ wiêc fachowców z krajów unijnych, bo po prostu ich nie ma. W najbli¿szych latach ta trudna sytuacja powinna ulec zmianie. W tym celu przez zespó³ nauczycieli ZSTiO oraz CKP we Wrzeœni zosta³a opracowana podstawa programowa w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego, wpisanego do rejestru zawodów pod numerem 321[12]. Na pocz¹tku roku 2008 bêd¹ opracowywane programy nauczania tak, aby od roku szkolnego 2008/2009 we Wrzeœni mo¿na by³o szkoliæ mleczarzy na poziomie technikum. Podstaw¹ udanego wdro¿enia zawodu jest nabór kandydatów (wzorem Technikum Weterynaryjnego) z ca³ego kraju. Jest to gwarancja, ¿e absolwenci po zakoñczeniu edukacji we Wrzeœni wróc¹ do swoich miejsc zamieszkania i tam podejm¹ pracê w zak³adach mleczarskich. CKP we Wrzeœni Marek Dyba

5

Egzaminy zawodowe Jesteœmy bardzo zadowoleni z tego, co osi¹gamy od kilku lat mówi Beata Sieradzka - dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 o wynikach egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe - uczniowie co prawda nie zdaj¹ egzaminu w stu procentach, ale bardzo wysoko. To du¿y sukces i szko³y, i uczniów. W roku szkolnym 2006/2007 klasê kucharzy ma³ej gastronomii ukoñczy³y 23 osoby, z czego do egzaminu przyst¹pi³o 22 tegorocznych absolwentów i czterech absolwentów z lat ubieg³ych. Egzamin zda³y 23 osoby, czyli 88 %. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e egzamin praktyczny pozytywnie przeszli wszyscy absolwenci, a 12 % z nich "poleg³o" na czêœci pisemnej. Nieco lepszy wynik osi¹gnêli absolwenci, którzy przyst¹pili do egzaminu w zawodzie sprzedawca. Przyst¹pi³o do niego 52 uczniów, natomiast dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe otrzyma³o 47 uczniów, czyli 90% zdaj¹cych. Nie jestem za udostêpnianiem "suchych" wyników - t³umaczy dy-

rektor B.Sieradzka - do szko³y przychodz¹ uczniowie o ró¿nym potencjale. Musimy przekazaæ im okreœlon¹ wiedzê wykszta³ciæ umiejêtnoœci i postawê. W szkole du¿¹ rolê odgrywa czynnik wychowawczy. Organizujemy wiele zajêæ pozalekcyjnych, kó³ek zainteresowañ i zajêæ wyrównawczych - w roku szkolnym 2006/2007 oprócz trzech finansowanych w ramach grantów Starosty, by³o jeszcze 16, które nauczyciele prowadzili nieodp³atnie w ramach godzin opiekuñczych i wychowawczych. Udowodniono, ¿e uczniowie bior¹cy udzia³ w takich zajêciach, lepiej zdaj¹ egzaminy. Wreszcie zaczêto zwracaæ uwagê na tzw. edukacyjn¹ wartoœæ dodan¹. W analizach zaczêto zwracaæ uwagê na to, co uczeñ sob¹ reprezentowa³, gdy rozpocz¹³ edukacjê na danym poziomie i jakie postêpy zrobi³. Jeœli przychodzi do nas uczeñ z niskim potencja³em, nisk¹ œredni¹, niskim wynikiem egzaminu gimnazjalnego, a szko³ê koñczy z przyzwoitym wynikiem, to jest to sukces - podsumowuje dyrektor. (agda)

Zero tolerancji dla przemocy w szkole Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrzeœni uprzejmie informuje, ¿e we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym we Wrzeœni w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", utworzony zosta³ punkt konsultacyjny dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Punkt konsultacyjny bêdzie czynny do grudnia 2007 r. w œrody i czwartki w godzinach od 14.00 - 18.00 w Zespole Szkó³ Politechnicznych, im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni, przy ul. Wojska Polskiego 1, tel. 0614360 - 588. Celem tworzenia punktów konsultacyjnych w szko³ach jest: 1. Zwiêkszenie dostêpnoœci do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa i konsultacji poprzez usytuowanie punktów konsultacyjnych mo¿liwie jak najbli¿ej miejsca za-

mieszkania rodziców i uczniów. 2. Stworzenie bezpoœredniej mo¿liwoœci korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 3. Umo¿liwienie szybkiego i skutecznego rozwi¹zywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci. 4. Wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawid³owych relacji rodzice - dziecko. 5. Pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacj¹ trudnoœci wychowawczych. Pracownicy PPP przyjmuj¹ w gabinecie pedagoga szkolnego. El¿bieta Tomczak Dyrektor PPP

szkole potrzebne s¹ jeszcze materia³y budowlane - ceg³y, pustaki... Wychowawc¹ I klasy technikum budowlanego jest Joanna Kosmala. Nauczycielka dopiero od niedawna mieszka we Wrzeœni, gdzie stara siê przenosiæ doœwiadczenia zdobyte w poprzedniej pracy (w Zespole Szkó³ nr 3 w Szczecinku) na grunt wrzesiñski. Razem z uczniami poznajê lokalny rynek budowlany - opowiada Joanna Kosmala - staram siê jak najwiêcej uczniom przekazaæ, dostarczyæ im niezbêdne materia³y. 29 paŸdziernika uczniowie z wychowawczyni¹ wybrali siê na wycieczkê do Psar Ma³ych, gdzie mieœci siê siedziba firmy NOWBUD. Tam zapoznawali siê ze specyfik¹ pracy budowlañca w praktyce, poznawali maszyny i sprzêty. Bêdê siê stara³a organizowaæ wiêcej takich wyjazdów - mówi Joanna Kosmala - tego typu wycieczki pomagaj¹ w zdobywaniu wiedzy praktycznej, któr¹

trudno przekazaæ na lekcjach. Pytam uczniów "budowlanki", dlaczego zdecydowali siê kszta³ciæ w tym kierunku, dlaczego w³aœnie ZSP? Bo to szko³a nowoczesna, nigdzie takiej nie ma - argumentuje jeden z nich. To najlepsza szko³a we Wrzeœni, poziom wysoki, ale dajemy radê - dodaje inny - Pomagamy sobie nawzajem, t³umaczymy sobie. Wydaje siê, ¿e uczniowie maj¹ jasno sprecyzowane plany ¿yciowe chcemy z tym zwi¹zaæ przysz³oœæ, to rozwojowa dziedzina - mówi¹ my skoñczymy ten kierunek jako pierwsi; gdy wyjdziemy, to mamy szansê na dobr¹ pracê. I maj¹ racjê - wszak czekaj¹ kilometry nie wybudowanych autostrad, stadionów, wci¹¿ powstaj¹ nowe domy, fabryki… Przed przysz³ymi budowlañcami œwiat stoi otworem. Maj¹ tego œwiadomoœæ. Mamy zawojowaæ œwiat - œmiej¹ siê. A mo¿e maj¹ racjê? Agnieszka Przysiuda

Mamy zawojowaæ œwiat! Masowa emigracja Polaków za granicê spowodowa³a za³amania na krajowym rynku pracy. Szczególnie brakuje w Polsce fachowców wykszta³conych w bran¿ach budowlanych. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rynku, Starostwo Powiatowe wspólnie z Zespo³em Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni postanowi³o uruchomiæ w tej¿e placówce nowy kierunek kszta³cenia - technik budownictwa. We wrzeœniu 31 adeptów sztuki budowlanej rozpoczê³o naukê w ZSP. Szybko okaza³o siê, ¿e w szkole brakuje pomocy naukowych, które u³atwi³yby naukê przedmiotów technicznych i budowlanych. Podczas spotkania starosty wrzesiñskiego i dyrektora szko³y Bogdana Nowaka z przedstawicielami wrzesiñskich firm budowlanych z terenu powiatu, które odby³o siê 17 paŸdziernika, przedsiêbiorcy zgodzili siê obj¹æ

Klasa 1TB z wychowawczyni¹ na wycieczce w firmie NOWBUD "mecenat" nad nowym kierunkiem kszta³cenia. Firmy budowlane pomog³y nam wyposa¿yæ pracowniê, przekaza³y na ten cel œrodki finansowe - opowiada Bogdan Nowak - Za kilka tysiêcy z³otych nabyliœmy sprzêt, jakiego nie bylibyœmy w stanie zakupiæ z bud¿etu szko³y. W pracowni znajduj¹ siê: teodolit,

niwelator, wêgielnica, dalmierz, ³aty niwelacyjne, tyczki i wiele innych drobniejszych przyrz¹dów. To narzêdzia bardzo nowoczesne. Chcia³bym przy okazji podziêkowaæ przedsiêbiorcom - sponsorom. S¹ to: Waldemar Lewandowski Zak³ad Drogowy, Jan Nowak NOWBUD i firma Bimex. Teraz


6

Listopad 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

JEDNOSTKI

Szpital Powiatowy Sp. z o. o. we Wrzeœni œwieci przyk³adem… Chcemy skorzystaæ z waszych doœwiadczeñ - mówi³ Piotr Dubicki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Rawiczu podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Powiatu w Rawiczu, które nota bene odby³o siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni. Goœcie z Rawicza przyjechali do Wrzeœni, by dowiedzieæ siê jak przebiega³ proces przekszta³cenia SP ZOZ-u w spó³kê prawa handlowego. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego we Wrzeœni przeprowadzana jest wzorowo. Interesuje siê ni¹ coraz wiêksze grono. Pojawia siê nowa tendencja: dobrze prosperuj¹ce szpitale te¿ staj¹ siê spó³kami komunalnymi. Pierwszy ju¿ wkrótce rozpocznie dzia³alnoœæ we Wrzeœni - mo¿emy przeczytaæ w jednym z listopadowych numerów "Rzeczpospolitej". W posiedzeniu, które odby³o siê 17 paŸdziernika w PUP we Wrzeœni udzia³ wziêli: Zdzis³aw Maækowiak, starosta rawicki, Zygmunt Wolny, wicestarosta rawicki, cz³onkowie Rady Powiatu w Rawiczu oraz dyrekcja, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych i za³ogi Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Stereotypy strasz¹ ludzi… Pomys³ przekszta³cania szpitali z pañstwowych SP ZOZ-ów w spó³ki prawa handlowego ze 100 procentowym udzia³em powiatu wzbudza nadal negatywne emocje. Echem zmian w³asnoœciowych jest zawsze strach personelu przed utrat¹ pracy oraz lêk pacjentów przed ograniczeniem dostêpu do œwiadczonych przez szpital us³ug. Ten niepokój potêguj¹ niekiedy media i politycy, którzy strasz¹ prywatyzacj¹. Co zrobiæ, by lokalna spo³ecz-

Jan Sznura opowiedzia³ jak rozpocz¹³ siê proces przekszta³cania noœæ nie ba³a siê zmian i pozwoli³a na nieuniknione w przysz³oœci przekszta³cenia? - pytali goszcz¹cy we Wrzeœni rawiczanie. Procesowi restrukturyzacji musi towarzyszyæ odpowiednio przeprowadzona promocja. Najlepszym sposobem unikniêcia jakichkolwiek protestów czy to za³ogi, czy pacjentów jest rzetelne ich poinformowanie i powolne przygotowanie do zmian - mówi³ zaproszony na spotkanie Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego Spó³ki z o.o. we Wrzeœni. Dziêki temu, ¿e ca³y proces toczy siê przy otwartej kurtynie, galimatias zwi¹zany z przekszta³ceniem hybrydy formalnoprawnej wytwarzaj¹cej jedynie niegospodarnoœæ staje siê po prostu przejrzysty. Dziêki dostêpowi do informacji, mo¿emy bazowaæ na waszym doœwiadczeniu w planowanej restrukturyzacji naszego szpitala kontynuowa³ przewodnicz¹cy Piotr Dubicki. Dziœ jesteœmy we Wrzeœni, by rozwiaæ w¹tpliwoœci i skorzystaæ z waszych pionierskich koncepcji dotycz¹cych przekszta³cenia szpitala - zakoñczy³ przewodnicz¹cy.

Nominacje wrêczone ...

Przewodnicz¹cym Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych wybrano Tomasza Chromiñskiego Miros³aw Chudy - cz³onek Rady Miejskiej we Wrzeœni, El¿bieta K³ossowska - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Jêdrzej Rakowiecki - prezes Spó³dzielni Inwalidów Wiosna Ludów we Wrzeœni, Leonard Dopiera³a - prezes mi³os³awskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepe³nosprawnym oraz Tomasz Chromiñski prezes zarz¹du fundacji "Szansa", to nowy sk³ad Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych. Nominacje nowym cz³onkom wrêczy³ 16 paŸdziernika 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesñski. Rada ta jest organem opiniodawczo-doradczym starosty. Do jej g³ównych zadañ nale¿y przede

wszytkim inspirowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do integracji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, realizacji praw osób niepe³nosprawnych oraz opiniowanie projektów powiatowych programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Ponadto Rada upowa¿niona jest do opiniowania projektów uchwa³ i programów przyjmowanych przez Radê Powiatu pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych. Pierwszym zadaniem cz³onków Rady by³o wspólne opracowanie terminów i czêstotliwoœci spotkañ oraz wybranie z pomiêdzy siebie przewodniczacego, którym zosta³ Tomasz Chromiñski. Zastêpc¹ wybrano Miros³awa Chudego, natomiast funkcja sekratarza Rady przypad³a Leonardowi Dopierale. (ula)

Wyboist¹ drog¹ restrukturyzacji… Na spotkaniu obecny by³ równie¿ Jan Sznura, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, który wyjaœni³, jak rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z przekszta³ceniem szpitala powiatowego w spó³kê prawa handlowego. Ponadto opowiedzia³ o ca³ej machinie informuj¹cej lokalne spo³eczeñstwo oraz pracowników szpitala o nadchodz¹cych zmianach. Nie da siê zliczyæ, ile spotkañ odby³o siê w poszczególnych gminach naszego powiatu, na których omawialiœmy problemy zwi¹zane z przekszta³ceniem. Ponadto ukazywa³y siê wywiady i artyku³y w lokalnej prasie. Niemal przy ka¿dej okazji odpowiadaliœmy na nurtuj¹ce pytania. Rezultatem tych dzia³añ by³o to, ¿e Rada Powiatu we Wrzeœni, a wczeœniej poszczególne rady gminne jednog³oœnie zag³osowa³y za projektem przekszta³cenia szpitala - zakoñczy³ Jan Sznura. Zmiany wzbudzaj¹ panikê zanim siê na dobre zaczn¹. Tak jest obecnie w Rawiczu i nie tylko. Lo-

kalna spo³ecznoœæ i niektórzy samorz¹dowcy boj¹ siê tej transformacji, a strach jest silniejszy od rachunku ekonomicznego. W rzeczywistoœci ca³y proces restrukturyzacji sprowadza siê do zwiêkszenia efektywnoœci pracy i obni¿enia funkcjonowania szpitala, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej kadry. Uzdrowienie szpitala kosztem nieuniknionych zmian… Dziêki funduszom prywatnych inwestorów Szpital Powiatowy Sp. z o. o. we Wrzeœni bêdzie móg³ rozwijaæ zakres œwiadczonych us³ug, a przez to konkurowaæ z innymi wyspecjalizowanymi szpitalami i prywatnymi klinikami - kontynuowa³ Zbyszko Przybylski, zasypywany nowymi pytaniami. Dla pacjenta nic siê nie zmieni, ³¹cznie z nazw¹. Za to zwiêkszy siê wachlarz œwiadczonych us³ug, a nawet polepszy siê ich standard. Przychody szpitala bêd¹ nadal pochodziæ z kontraktów na œwiadczenia oferowane w ramach powszechnego ubezpieczenia. Ponadto szpital w formie spó³ki handlowej daje gwarancjê stabilnej sytuacji finansowej. Praktyka czyni mistrza… Obecnie w ca³ej Polsce g³oœno o nowej tendencji przekszta³cania siê szpitali - nie dlatego, by siê ratowaæ przed zad³u¿eniem, ale by uciec w przysz³oœæ. W dniach 19 - 21 paŸdziernika w Spale, ko³o Tomaszowa Mazowieckiego odby³o siê I Ogólnopolskie Forum Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki Zdrowotnej STOMOZ poœwiêcone "Przekszta³ceniom w³asnoœciowym w s³u¿bie zdrowia". Honorowy patronat nad spotkaniem obj¹³ minister zdrowia, Zbigniew Religa oraz marsza³ek województwa ³ódzkiego, W³odzimierz Fisiak. Na spotkanie za-

proszeni zostali równie¿ Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski i Zbyszko Przybylski, którzy w roli prelegentów - praktyków zmian w³asnoœciowych w szpitalach w ca³ej Polsce opowiedzieli na przyk³adzie Szpitala Powiatowego we Wrzeœni, z jakimi problemami musieli siê borykaæ, i jaka trudna by³a ca³a procedura. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele innych szpitali publicznych i niepublicznych - cz³onkowie STOMOZ, prelegenci zagraniczni, Stephen Stihl i Donet Sterren z Hospital Benchmark, którzy przedstawili sposoby zarz¹dzania kosztami w szpitalach w Niemczech oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Promocja zmiany szpitala w przedsiêbiorstwo… Liczne pytania i dyskusje wskazywa³y, ¿e temat ten jest jak najbardziej aktualny w skali ca³ego kraju. Nadchodzi czas du¿ych zmian w organizacji ochrony zdrowia. Nasz szpital przeby³ ju¿ tê zawik³an¹ drogê, dlatego obecnie nasze doœwiadczenie jest wysoko cenione. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. we Wrzeœni œwieci przyk³adem dla innych szpitali, choæ ka¿dy z nich bêdzie musia³ zmierzyæ siê z tym problemem indywidualnie. Korzystaj¹c jednak z naszych wskazówek, dyrektorzy podobnych jednostek mog¹ unikn¹æ ewentualnych b³êdów. Ka¿dy szpital musi byæ traktowany jak zak³ad pracy, jak normalne przedsiêbiorstwo, oczywiœcie udzielaj¹ce bardzo specyficznego rodzaju us³ug - œwiadczeñ, gdzie nie mo¿na zapomnieæ o pacjentach - podsumowa³ na zakoñczenie jeden z wyk³adowców - prof. Micha³ Kulesza, wybitny znawca prawa administracyjnego. (ula)

Jesieñ w Domu Pomocy Spo³ecznej W Domu Pomocy Spo³ecznej rozpoczê³y siê kolejne remonty. Prace objê³y pokoje na parterze, œwietlicê oraz pomieszczenia przylegaj¹ce do œwietlicy. Wymienione zosta³y tam wyk³adziny pod³ogowe. Modernizacja pod³óg objê³a równie¿ kaplicê. Na poddaszu do u¿ytku oddana niebawem zostanie nowa toaleta, a wszystko po to, aby Mieszkañcom ¿y³o siê lepiej i wygodniej. 10 paŸdziernika nasz Dom zosta³ zaproszony na Turniej Krêglarski do Pleszewa. Mieszkañcy wytrwale trenowali przed zawodami, ¿eby osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. W turnieju wziê³o udzia³ ponad 40 Domów. Naszym najlepszym zawodnikiem okaza³ siê pan Zdzis³aw M³odojewski i choæ nie zdobyliœmy medalu to bawiliœmy siê znakomicie.

Mieszkañcy wrzesiñskiego DPS na Turnieju Krêglarskim w Pleszewie 21 paŸdziernika w ca³ym kraju odbywa³y siê wybory. Nie ominê³y tak¿e naszego Domu, w którym znajdowa³ siê lokal wyborczy dla naszych Mieszkañców. 26 paŸdziernika wybraliœmy siê

na cmentarze, aby uporz¹dkowaæ groby zmar³ych Mieszkañców Domu oraz zapaliæ znicz na grobach, których nikt nie odwiedza. H. Pacholska

Stypendia starosty przyznane Powiat wrzesiñski od kilku lat realizuje Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y. Celem tego programu jest wspieranie edukacji i rozwoju uczniów z terenu powiatu wrzesiñskiego poprzez program stypendialny, nagrody za wybitne osi¹gniêcia w szko³ach i placówkach oœwiatowych powiatu wrzesiñskiego. W roku szkolnym 2007/2008 kolejnym etapem realizacji programu by³o przyznanie uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych stypendiów starosty za

bardzo dobre wyniki w nauce. Otrzymaj¹ je nastêpuj¹cy uczniowie: Iwona Kozielska, Dawid Matuszak, Hanna Mokracka, Piotr ¯urawski z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych; Marta Rewers, Kamila Ostrowska z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych; Martyna Borowczyk, Alicja Purol, Katarzyna Kiczka, Karolina Pruchniewicz, Tomasz Lipert, Krzysztof Piwowarczyk, Joanna B¹czkiewicz, Aleksandra Kraska, Adam Œciêgaj, Ewa Nowaczyk oraz Dawid Michalski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Uroczyste wrêczenie

dyplomów wyró¿nionym stypendystom odbêdzie siê w dniu 7 listopada 2007 r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy. Ponadto, w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y, Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni przyzna³ na posiedzeniu w dniu 19 paŸdziernika Granty Edukacyjne 44 nauczycielom. Realizacja projektów rozpocznie siê 2 listopada i jest zaplanowana do koñca roku szkolnego 2007/2008. (kasia)


www.wrzesnia.powiat.pl

Goœcie zza Uralu we Wrzeœni Starostwo Powiatowe we Wrzeœni w dniach 18 - 19 paŸdziernika goœci³o przedstawicieli trzech krajów z Azji Œrodkowej. Reprezentanci krajów zza Uralu przebyli tak dalek¹ drogê, by dowiedzieæ siê o transformacji, któr¹ przesz³a Polska. Na przyk³adzie naszego powiatu zobaczyli, jak funkcjonuj¹ samorz¹dy, gdy¿ u nich takie pojêcie jeszcze nie istnieje. Przygotowuj¹c swoje kraje na zmiany, chc¹ czerpaæ z takich przyk³adów, jakim jest dla nich Polska - kraj, który z sukcesem przeszed³ zmianê systemu na demokratyczny. Mels Yelessizov przyjecha³ z Kazachstanu z zamiarem dowiedzienia siê o ekologii w naszym powiecie, w tym m.in. jak rozwi¹zuje siê problemy zwi¹zane z utylizacj¹ odpadów. Wœród delegacji byli tak¿e: Shukhart Rakhmatboer, reprezentuj¹cy organizacjê zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w Tad¿ykistanie i Vera Shapovalowa reprezentuj¹ca organizacjê pomagaj¹c¹ dzieciom z Kirgistanu. Goœcie przybyli do Wrzeœni w ramach projektu realizowanego przez amerykañsk¹ Fundacjê na Rzecz Demokracji, na zaproszenie Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr, prowadzonego przez Wies³awê i Przemys³awa Kowalskich. Z goœæmi spotka³ siê starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, który na przyk³adzie zadañ realizowanych przez poszczególne wydzia³y Starostwa opowiedzia³ o funkcjonowaniu samorz¹du powiatowego. Ryszard Szczepaniak - sekretarz powiatu oprowadzi³ delegacjê po urzêdzie pokazuj¹c wydzia³y komunikacji, budownictwa

Delegacja z Azji zwiedza³a Starostwo oraz jednostki powiatowe i geodezji. Po zwiedzeniu urzêdu, W ostatnim punkcie wizyty znalagoœcie spotkali siê tak¿e z Jaros³a- z³o siê zwiedzanie Komendy Powem Sobczakiem, naczelnikiem wiatowej Policji we Wrzeœni. OfiWydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, cer prasowy Justyna Mizerskaktóry pokrótce przedstawi³ plan Kreft opowiedzia³a o funkcjonogospodarki odpadami w powiecie. waniu Komendy oraz stosowanych W drugim dniu wizyty, delega- u nas rozwi¹zaniach w zakresie cja zwiedza³a instytucje publicz- przeciwdzia³ania przemocy w rone i jednostki powiatowe. Zapo- dzinie. zna³a siê m.in. z funkcjonowaniem Choæ krótka, to bardzo intenWarsztatu Terapii Zajêciowej we sywna by³a wizyta goœci z Azji. Wrzeœni. Kierownik Anna Obst Da³o siê odczuæ du¿e zainteresowaoprowadzi³a goœci po poszczegól- nie zagadnieniami demokracji i sanych warsztatach. Byli oni za- morz¹du w naszym kraju. Nie zachwyceni takim rozwi¹zaniem sto- pominajmy, ¿e problemy ich krasowanym w naszym kraju dla osób jów w du¿ej mierze przypominaj¹ niepe³nosprawnych. Goœcie zwie- nasze, jeszcze sprzed niespe³na dzili tak¿e Szpital Powiatowy, dwudziestu lat. Byæ mo¿e wkrótce gdzie w temat s³u¿by zdrowia w goœcie z Azji sami uczyæ bêd¹ swoPolsce wprowadzi³a ich wicepre- ich rodaków, jak stworzyæ pañstwo zes szpitala -Krystyna Dudziñska. demokratyczne… (ula)

Nie spalajmy œmieci. Nie trujmy!!! Ogl¹daj¹c niebo nad Wrzeœni¹ w jesienne popo³udnia zastanawiam siê czêsto, czy to miasto musi byæ tak zadymione. W³aœciciele "dymi¹cych" posesji t³umacz¹ czêsto, ¿e nie staæ ich na wymianê starych pieców na nowoczesne kot³y ekologiczne, czy te¿ ogrzewanie gazowe. I pewnie jest w tym du¿o prawdy, choæ wielu z nich z pewnoœci¹ staæ na tak¹ wymianê. NajgroŸniejszym zjawiskiem towarzysz¹cym spalaniu wêgla jest próba zaoszczêdzenia go poprzez spalanie œmieci. Najczêœciej spalanymi odpadami w domowych kot³owniach s¹: papier, kartony, zmieszane materia³y opakowaniowe, plastik, folie, resztki starych mebli. Niewielu spalaj¹cych œmieci wie, ¿e spalanie ich w zwyk³ych piecach CO, gdzie wystêpuje zbyt niska temperatura spalania, najczêœciej ok. 250 - 500o C, powoduje powstawanie truj¹cych, rakotwórczych zwi¹zków chemicznych. Najbardziej œmiercionoœne z nich to dioksyny i furany. To one nieodwracalnie niszcz¹ nasze zdrowie - powoduj¹ nowotwory w¹troby i p³uc, uszkadzaj¹ p³ód i strukturê kodu genetycznego, wywo³uj¹ objawy alergiczne. Zwi¹zki te to jedne z najsilniejszych trucizn jakie zna ludzkoœæ. Ich dzia³anie toksyczne polega na powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmna¿aj¹cych siê komórek w organizmach ¿ywych. Nieca³e dwa miligramy dioksyn mog¹ zabiæ wa¿¹cego 80 kg cz³owieka!!! Swego czasu s³ynn¹ by³a afera z "zup¹ prezydenck¹". Jak siê póŸniej okaza³o, ska¿ony dioksynami posi³ek podano podstêpnie przysz³emu prezydentowi Ukrainy -

Listopad 2007

URZÊDOWE WIEŒCI

7

Prawybory 2007

Œwiêto demokracji

Urszula by³a jedn¹ z gwiazd Prawyborów W niedzielê 7 paŸdziernika 2007 r. odby³y siê kolejne Prawybory Parlamentarne zorganizowane przez Urz¹d Miasta w Gminy Wrzeœnia. W 24 lokalach wyborczych w godzinach 8.00 - 18.00 g³osowaæ mo¿na by³o na listy wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych w kraju przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Uprawnionych do g³osowania by³o ponad 35 tys. mieszkañców. Frekwencja nie by³a wysoka i wynios³a tylko 8,34%. Prawybory jednak, to przede wszystkim prawdziwe œwiêto demokracji. Z tej okazji do Wrzeœni zje¿d¿aj¹ politycy z pierwszych stron gazet. Mieszkañcy mog¹ spotkaæ siê z nimi i porozmawiaæ. G³osowanie odchodzi na boczny tor, bo ka¿dy chce zobaczyæ co lub kto kryje siê za "œmiesznie ubranym goœciem na szczud³ach". W czasie ostatnich Prawyborów, pomimo jesiennej pory, Wrzeœnia przybra³a barwny p³aszczyk zgrabnie uszyty z billboardów, kolorowych ulotek, balonów a nawet czerwonych ró¿, rozdawanych przez poszczególne ugrupowania polityczne. Od czasu pierwszych Prawyborów we Wrzeœni w 1993 roku ca³a feta zwi¹zana z tym politycznym œwietem zagoœci³a w naszym mie-

œcie na dobre. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawybory w Polsce, w tym te w naszym mieœcie, nie s¹ umocowane w aktach prawnych. Ich wynik nie jest dla ¿adnego gremium wi¹¿¹cy i ma jedynie charakter sonda¿u przedwyborczego, maj¹cego cechy wyborów. Jedyn¹ konsekwencj¹ dla Wrzeœni jest to, ¿e s³ychaæ o niej wszêdzie. Wrzeœniê mogliœmy zobaczyæ niemal we wszystkich stacjach telewizyjnych i ogólnopolskich gazetach. S³ychaæ o nas by³o tak¿e w radiu. Trzeba przyznaæ, ¿e to znakomita promocja dla miasta. Tradycyjnie Prawyborom towarzyszy³y wystêpy artystyczne i koncerty gwiazd muzyki. W sobotnie popo³udnie us³yszeæ mo¿na by³o Waldemara Ochniê, tzw. cz³owieka o stu g³osach, oraz przeboje Andrzeja Piasecznego - Piaska. W niedzielê w amfiteatrze zorganizowano debatê, w której uczestniczyli znani politycy. Na zakoñczenie odby³ siê koncert Urszuli, która jak zawsze przyci¹gnê³a t³umy fanów. Wyniki Prawyborów we Wrzeœni - 7 paŸdziernika 2007 r. 1. Lista nr 8, PO - 34,03 % 2. Lista nr 20, LiD - 24,69 % 3. Lista nr 6, PiS - 17,44 % 4. Lista nr 10, PSL - 9,71 % , inne - 13,24 %. (ula)

Uwaga rolnicy! W wyniku spalania œmieci w zwyk³ych piecach CO, do atmosfery przedostaje siê wiele truj¹cych, œmiercionoœnych zwi¹zków chemicznych Wiktorowi Juszczence. Do dziœ twarz Juszczenki przekonuje, jak straszna to trucizna. Ocenia siê, ¿e w Polsce prawie 50 % emisji dioksyn pochodzi z ma³ych instalacji grzewczych i kot³owni domowych, tzw. niskiej emisji. Tlenki azotu podra¿niaj¹ i uszkadzaj¹ p³uca, py³, odk³adaj¹c siê w glebie, powoduje zanieczyszczenie roœlin metalami ciê¿kimi. Zagro¿enie wzrasta w gêstej zabudowie domów jednorodzinnych, szczególnie jesieni¹, gdy najbardziej "oszczêdni" uruchamiaj¹ letnie zapasy plastikowych œmieci. Co mo¿emy zrobiæ, by temu zapobiec? - segregujmy odpady i pozbywajmy siê ich zgodnie z prawem, - nie spalajmy œmieci (tworzywa sztuczne, plastiki, folie, stare meble pokryte klejami, farbami, innymi pow³okami) w piecach i na stosach, - zwróæmy uwagê na stan techniczny naszego pieca, wymieñmy go na przyjazny œrodowisku.

Je¿eli sam jesteœ "w porz¹dku", a Twój s¹siad zatruwa powietrze, którym oddychasz, poproœ by przeczyta³ ten artyku³ i zaprzesta³ spalania niebezpiecznych œmieci. Jeœli to nie pomo¿e, powiadom: stra¿ miejsk¹, policjê. Polskie prawo jest w tej kwestii rygorystyczne, choæ dotychczas tylko okazjonalnie stosowane. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 71 mówi: "Kto: 1) wbrew zakazowi termicznie przekszta³ca odpady poza instalacjami i urz¹dzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub, 2) termicznie przekszta³ca lub dopuszcza do przekszta³cania odpadów niebezpiecznych w spalarniach albo innych w instalacjach, które nie spe³niaj¹ wymagañ przewidzianych dla spalarni odpadów niebezpiecznych, albo urz¹dzeniach, podlega karze aresztu albo grzywny". Jaros³aw Sobczak

Polska odnios³a sukces i od przysz³ego roku rolnicy, którzy uprawiaj¹ truskawki i maliny otrzymaj¹ dodatkowe dop³aty. Komisja Europejska zgodzi³a siê z nasz¹ argumentacj¹ i tymi p³atnoœciami zostan¹ objêci ci rolnicy, którzy uprawiaj¹ te owoce na powierzchni, co najmniej 0,1 ha (10 arów). Dodatkowe dop³aty otrzymaj¹ tak¿e producenci pomidorów, które s¹ przeznaczone do przetwórstwa. P³atnoœci do tych upraw bêdzie wyp³aca³a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z przyjêtym prawem wspólnotowym od roku 2008 w Polsce zosta³y wprowadzone dwa nowe schematy pomocowe w ramach p³atnoœci bezpoœrednich. Pierwszy dotyczy p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich. Dop³aty bêd¹ przyznawane rolnikom uprawiaj¹cym maliny i truskawki na cele przemys³owe (dostarczane do przetwórstwa). Dla Polski zosta³a okreœlona powierzchnia referencyjna wynosz¹ca 48 000 ha. Rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ max 400 Euro/ha uprawy malin i truskawek. Polska wynegocjowa³a,

aby minimalny obszar objêty t¹ pomoc¹ wynosi³ 0.1 ha ( 10 arów). W pozosta³ych krajach UE obszar ten jest wiêkszy i wynosi a¿ 0.3 ha. Drugim schematem pomocowym dla rolników w ramach dop³at bezpoœrednich jest dodatkowa p³atnoœæ do uprawy pomidorów. Bêdzie ona przyznawana rolnikom, którzy prowadzili uprawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie referencyjnym (okres ten bêdzie ustalony). Koperta finansowa dla Polski na ten cel wynosi 6,7 mln Euro. W roku ubieg³ym w ramach pomocy przyznawanej na rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc by³a przyznana blisko 2,4 tys. rolnikom zrzeszonym w grupach producentów rolnych do ponad 171 tys. ton pomidorów przemys³owych obejmuj¹cych powierzchniê 4,8 tys. ha. O obie p³atnoœci rolnicy bêd¹ mogli ubiegaæ siê w ramach p³atnoœci do gruntów rolnych. Wnioski o takie p³atnoœci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje ka¿dego roku od 15 marca. Rados³aw Iwañski, Rzecznik Prasowy ARiMR


8

Listopad 2007

TUTAJ WARTO

Na Targach „Rolnicza Jesieñ”

LGD „Tutaj Warto” wystawia³a siê na stoisku promocyjnym powiatu wrzesiñskiego Po udanej wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym we Wrzeœni przy okazji ekspozycji powiatu na Targach "Farma 2007" na MTP w Poznaniu, LGD "Tutaj Warto" po raz kolejny prezentowa³a siê na targach w ramach stoiska powiatu wrzesiñskiego. Podczas targów "Rolnicza Jesieñ", odbywaj¹cych siê 28 paŸdziernika na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, LGD "Tutaj Warto" promowa³a

lokalne produkty - owoce z pyzdrskich sadów. Prezes Fundacji - Przemys³aw Dêbski i cz³onek Zarz¹du Mariola Piotrowska udzielali wszystkim zainteresowanym odpowiedzi na pytania dotycz¹ce partnerstwa dzia³aj¹cego na terenie trzech gmin powiatu. Goœcie mogli zapoznaæ siê z dokonaniami i zamierzeniami Fundacji dziêki lekturze ulotek oraz biuletynu "Tutaj Warto".

Œpieszmy siê - przekonaj siê dok¹d?

www.wrzesnia.powiat.pl

Pomagamy w realizacji inwestycji Œrodki pozyskane przez Fundacje "Tutaj Warto" na realizacjê tzw. II Schematu Programu Pilota¿owego Leader+, zgodnie z jego zasadami nie mog¹ byæ wydatkowane na projekty "twarde" czyli inwestycyjne. Jednak¿e Zarz¹d Fundacji dostrzega kluczowe inwestycje dla rozwoju turystyki na terenie dzia³ania LGD "Tutaj Warto" i w tych¿e stara siê pomóc. Pomoc ta polega na sfinansowaniu wykonania kosztownych dokumentacji technicznych, na które nierzadko brakuje pieniêdzy w samorz¹dach. I tak ze œrodków Fundacji "Tutaj Warto" zlecono: - wykonanie dokumentacji technicznej ci¹gu pieszo-rowerowego biegn¹cego po trasie dawnej kolejki w¹skotorowej - wysokoœæ dofinansowania 30 000 z³ - wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji rynku w Mi³os³awiu - wysokoœæ dofinansowania 20 000 z³ - wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania skarpy nadwarciañskiej w Pyzdrach - wysokoœæ dofinansowania 22 000 z³ - wykonanie koncepcji urbanistycznej centrum Ko³aczkowa - wysokoœæ dofinansowania 13 000 z³ - wykonanie dokumentacji technicznej stanicy wodnej na rzece Warcie w Orzechowie - wysokoœæ dofinansowania 20 000 z³. Wszystkie projekty inwestycji s¹ zgodne z Zintegrowan¹ Strategi¹ Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", a ich realizacja nast¹pi przy wsparciu funduszy strukturalnych.

Biuro Fundacji „Tutaj Warto”: ul. Wrzesiñska 101, 62-307 Borzykowo, tel./fax 061 438 51 23, info@tutajwarto.pl, czynne pon.-pt. 7.00-15.00.

Warsztaty z tworzenia dokumentów lokalnych

Wielkim nieobecnym spektaklu by³ zmar³y kilka dni wczeœniej dyrektor MCK - Mieczys³aw Nadolski Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹, i ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹ - te s³owa autorstwa ks. Jana Twardowskiego by³y mottem przewodnim zaduszek poetyckich w wykonaniu aktorów Teatru "FARCIK", dzia³aj¹cego przy mi³os³awskim gimnazjum, które odby³y siê 30 paŸdziernika w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. Spektakl, osnuty na poezji ks. Twardowskiego, mówi³ o tym, jak wa¿ne w ¿yciu ka¿dego z nas s¹ mi³oœæ i drugi cz³owiek. I ¿e trzeba siê spieszyæ, bo nie wiadomo, kiedy iskierka zgaœnie… S³owa te by³y tym bardziej wymowne, ¿e zabrak³o na widowni jednej osoby - Mieczys³awa Nadolskiego, dyrektora Mi³os³awskiego Centrum Kultury. Zmar³ kilka dni wczeœniej… Jak na ironiê… Zaduszki odby³y siê w miejscu, którego by³ dyrektorem, a dofinansowane przez Fundacjê "Tutaj Warto", gdzie pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady… Tak jakby ¿egna³ siê z wszystkimi, z którymi ostatnio zwi¹za³ go los. Jeszcze kilka dni przed premier¹ spektaklu aktywnie bra³

udzia³ w jego przygotowaniach, rozsy³a³ zaproszenia, drukowa³ plakaty… Rozpoczynaj¹c imprezê, Ma³gorzata Kawska - dyrektor mi³os³awskiego gimnazjum, ³ami¹cym siê g³osem podziêkowa³a inicjatorom zaduszek - dziêkujê autorce przedstawienia - Justynie Trawiñskiej, któr¹ w naszym gimnazjum kojarzy siê ze s³owem "teatr" i osobie, która dziœ mia³a byæ na moim miejscu i witaæ Pañstwa… Mieczys³awowi Nadolskiemu… Niezwyk³a by³a oprawa wizualna spektaklu - nastrojowa muzyka, surowe, ascetyczne mury koœcio³a, oœwietlone jedynie blaskiem œwiec i ubrani na bia³o aktorzy… Brak rekwizytów i efektów specjalnych sprawi³, ¿e publicznoœæ skupi³a siê g³ównie na s³owach - i takie by³o te¿ zamierzenie re¿yserki spektaklu. Liczne przerwy - momenty milczenia by³y dla widzów pretekstem do chwili zadumy i refleksji nad przemijaniem. I chyba ka¿dy z widzów zrozumia³ tego dnia naukê ks. Twardowskiego - nie b¹dŸ pewny ¿e czas masz bo pewnoœæ niepewna…

W dniach 18-20 paŸdziernika w Urzêdzie Gminy i Miasta w Pyzdrach odby³y siê "Warsztaty z zakresu tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych". Pod t¹ doœæ enigmatyczn¹ nazw¹ kry³o siê nabywanie umiejêtnoœci niezbêdnych przy tworzeniu planu odnowy miejscowoœci. Warsztaty prowadzi³a Henryka Mizerska wicestarosta powiatu s³upeckiego, ekspert - autor kilku zrealizowanych projektów w ramach dzia³ania "Odnowa i rozwój wsi". Uczestnikami by³a 20-osobowa grupa przedstawicieli so³ectw, samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Przypomnijmy ¿e "Odnowa i rozwój wsi" jest dzia³aniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z którego mo¿na pozyskaæ do 500 000 z³ na projekty zwi¹zane popraw¹ jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich. Wed³ug klasyfikacji wspólnotowej do obszarów wiejskich zaliczaj¹ siê równie¿ miasteczka do 5 000 mieszkañców, a wiêc takie jak Pyzdry czy Mi³os³aw. Jednak¿e, aby siêgn¹æ po te œrodki, trzeba posiadaæ wizjê rozwoju miejscowoœci opracowan¹ w postaci planu odnowy miejscowoœci, przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy.

W szkoleniu uczestniczy³o 20 mieszkañców powiatu


www.wrzesnia.powiat.pl

Listopad 2007

KULTURA

9

Laur dla Miko³aja £oziñskiego „Wielkopolska

J. Sobczak, M. £oziñski - laureat Nagrody im. Koœcielskich, Z. Marzys, D. Jaœniewicz, E. Gajewicz i Z. Skikiewicz W sobotê 6 paŸdziernika 2007 cz³onkowie jury Nagrody Koœcielr. w Warszawie, zosta³a wrêczo- skich: prof. Zygmunt Marzys, prof. na literacka Nagroda Koœciel- François Roset, prof. Jacek WoŸskich. Odebra³ j¹ Miko³aj £oziñ- niakowski i prof. Jerzy Jarzêbski. ski, autor powieœci "Reisefie- Dziœ uroczystoœæ wrêczenia nagrober". Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 2006 dy jest bardzo wa¿nym wydarzer. nak³adem krakowskiego wy- niem w szwajcarsko-polskich kondawnictwa "Znak". Wczeœniej taktach kulturalnych - mówi³ otrzyma³a drug¹ nagrodê Fun- £ukasz Gasser - minister ambasadacji Kultury i nominowana dy Szwajcarii w Polsce. by³a do literackiej nagrody Obecni te¿ byli dziennikarze z NIKE. Jest t³umaczona na jêzyk radia i telewizji, rodzina laureata, niemiecki, wêgierski, s³oweñski wydawcy, ksiêgarze oraz delegacja i ³otewski. z Mi³os³awia i Wrzeœni w sk³adzie: Laureat - Miko³aj £oziñski ma starosta wrzesiñski - Dionizy Ja27 lat, skoñczy³ socjologiê na Sor- œniewicz, burmistrz gminy Mi³obonie. Publikowa³ ju¿ wczeœniej s³aw - Zbigniew Skikiewicz, przekrótkie opowiadania w pismach wodnicz¹cy Rady Miejskiej - Jaroliterackich, mia³ kilka wystaw fo- s³aw Sobczak i El¿bieta Gajewicz. tograficznych. Podczas studiów Ze wzglêdu na stan zdrowia zabrazarabia³ na ¿ycie jako malarz po- k³o na tegorocznej uroczystoœci Jakojowy, fotograf i t³umacz. niny Koœcielskiej z Londynu - syW Ambasadzie Szwajcarii w nowej za³o¿ycielki Fundacji. Warszawie uroczystoœæ prowadzili Jury w uzasadnieniu werdyktu

Kolejny "czeski film"

Kadr z filmu „Obs³ugiwa³em angielskiego króla” Po wakacyjnej przerwie Bohumil Hrabal - czeski pisarz wznowiona zosta³a akcja Kino od lat w swych powieœciach stara Konesera, organizowana przez siê oddaæ stan umys³u i ducha naStarostwo Powiatowe i kino rodu czeskiego. W jego ksi¹¿kach "Trójka". Uczniowie i nauczy- tragizm miesza siê z komizmem, ciele wrzesiñskich szkó³ ponad- panuje aura nostalgii, autoironii i gimnazjalnych 30 paŸdziernika refleksji nad wspó³czesnym œwiaobejrzeli film Jiøíego Menzla tem. Innym wybitnym analitykiem "Obs³ugiwa³em angielskiego narodu czeskiego jest re¿yser Jiøí króla". Menzel. Efektem spotkania obu

zauwa¿a: "Nagrodzona w tym roku debiutancka ksi¹¿ka Miko³aja £oziñskiego dotyka tragicznego wêz³a losu, który staje siê przegrod¹ miêdzy matk¹ a synem (…) To rozgrywaj¹ca siê historia o relacjach miêdzy ludŸmi, lêku przed bliskoœci¹ i nieumiejêtnoœci¹ porozumiewania siê (…) Ksi¹¿ka jest jedn¹ z najoryginalniejszych utworów w najm³odszej literaturze polskiej..." Sam laureat w rozmowie z dziennikarzami przyzna³: Piszê wolno, niepewnie, z ka¿dym nowym zdaniem mam tysi¹ce w¹tpliwoœci... 5 i 6 paŸdziernika 2007 r. odby³y siê konferencje literackie: "M³oda literatura w mediach", "Co nowego w m³odej literaturze" i dwukrotnie "Wielkie nocne czytanie" przez m³odych literatów i laureatów Nagrody Koœcielskich z poprzednich lat. Swoje najnowsze utwory czytali m. in.: Andrzej Bart, Jacek Dehnel, Jerzy Pilch, Jolanta Stefko, Ma³gorzata Szpakowska i Miko³aj £oziñski. Za rok kolejna nagroda wrêczona bêdzie w Mi³os³awiu, w dawnej siedzibie rodu Koœcielskich. Warto przypomnieæ, ¿e w 2002 roku nagrodê w Mi³os³awiu odebra³a Olga Stanis³awska za zbiór reporta¿y z Afryki "Rondo de Gaulle`a", a wyró¿nienia honorowe otrzyma³y dwie poetki - Anna Piwkowska i Renata Putzlacher za ca³okszta³t twórczoœci poetyckiej. W 2005 r. laureatem nagrody Fundacji im. Koœcielskich zosta³ Jacek Dehnel - poeta, prozaik, t³umacz i malarz, za tomik wierszy "¯ywoty równoleg³e". El¿bieta Gajewicz

twórców jest piêæ prze³o¿onych na jêzyk filmu wybitnych adaptacji ksi¹¿ek Hrabala - m.in. "Poci¹gi pod specjalnym nadzorem" czy "Skowronki na uwiêzi". Kolejnym dzie³em duetu Hrabal-Menzel jest film "Obs³ugiwa³em angielskiego króla". To s³odko-gorzka opowieœæ o losach Jana - nomen-omen - Dzieciê. Bohater snuje retrospektywn¹ opowieœæ o swym ¿yciu, by w koñcu dojœæ do wniosku, ¿e przez te wszystkie lata by³ niedojrza³y i naiwny - niczym dzieciê. Pragn¹c kariery, pieniêdzy, sukcesów, nie odró¿nia³ dobra od z³a. Gdy zakocha³ siê w m³odej Niemce, przypadkowo sta³ siê kolaborantem wojsk niemieckich napadaj¹cych na Czechos³owacjê. Jan dopiero podsumowuj¹c swoje ¿ycie, dojrzewa. Spostrzega, gdzie pope³ni³ b³¹d. Film Menzla jest kolejna doskona³¹ adaptacj¹ prozy Hrabala. Mówi siê, ¿e sam autor, gdyby ¿y³, zachwycony filmem, wzniós³by toast kuflem ukochanego czeskiego piwa… (agda)

Odszed³ dyrektor MCK Mieczys³aw Nadolski - w latach 2005-2007 dyrektor Mi³os³awskiego Centrum Kultury. Absolwent Wydzia³u Archeologii UAM w Poznaniu. Pracowa³ m.in. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Centrum Kultury "Zamek" i Departamencie Kultury i Sztuki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. By³ dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, wiceprezesem Zwi¹zku Muzeów Polskich w Poznaniu, cz³onkiem Rady Fundacji "Tutaj Warto". Zmar³ nagle, w wieku 58 lat. Bêdzie Go nam brakowa³o.

w cieniu WRON-y”

Wystawa dotyczy³a okresu stanu wojennego w Polsce W zwi¹zku z obchodami 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 5 paŸdziernika w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich zosta³a otwarta wystawa pt. "Wielkopolska w cieniu WRON-y". Ekspozycja, przygotowana przez Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu, przybli¿a³a sytuacjê mieszkañców Poznania i Wielkopolski w okresie stanu wojennego - w tym dzieje i formy oporu spo³ecznego oraz metody dzia³ania aparatu w³adzy. Autorzy wystawy - dr Waldemar

Handke, Agnieszka £uczak i Przemys³aw Zwiernik, po raz pierwszy zaprezentowali publicznie zdjêcia i biogramy realizatorów stanu wojennego w Wielkopolsce, m.in. szefów wydzia³ów Milicji Obywatelskiej i S³u¿by Bezpieczeñstwa. Fotografie, dokumenty i wydawnictwa prezentowane na wystawie pochodz¹ ze zbiorów IPN, Stowarzyszenia Internowani.pl, Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych, Fundacji Wielkopolskie Archiwum "Solidarnoœci" oraz zbiorów prywatnych. (ula)

„Ziemia Wrzesiñska”

„Ziemia Wrzesiñska” poszukuje nowych cz³onków zespo³u W lutym 2004 roku w niewielkiej miejscowoœci Gorzyce powsta³ Zespó³ Folklorystyczny "Ziemia Wrzesiñska". Grupê stworzy³ obecny kierownik organizacyjny, a zarazem so³tys wsi Gorzyce - Stanis³aw Filipiak. Zespó³ od samego pocz¹tku pracowa³ bardzo ciê¿ko, przyswajaj¹c repertuar pod okiem kierownika artystycznego i choreografa Ryszarda Zje¿d¿a³ki - pomys³odawcy ca³ego przedsiêwziêcia. Pierwszy koncert zespo³u odby³ siê 29 sierpnia 2004 r. - by³y to do¿ynki w Osowie. Dzisiaj "Ziemia Wrzesiñska" to ju¿ doœwiadczona grupa, reprezentuj¹ca Wrzeœniê i powiat. Pocz¹tkowo opiekunem zespo³u by³ Wrzesiñski Oœrodek Kultury. Obecnie, ju¿ od kilku lat, patronat

nad grup¹ sprawuje Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. "Ziemia Wrzesiñska" tañczy³a dotychczas w kraju. W dniach 8-11 listopada bêdzie koncertowaæ z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci na Litwie. Znakomicie rysuj¹ siê propozycje zagraniczne dla zespo³u w przysz³ym roku. Zespó³ przyjmuje w swoje szeregi wiele dziewcz¹t, jak zwykle brakuje m³odzie¿y mêskiej, g³ównie do grupy tanecznej. Chêtnie w swoich szeregach widzielibyœmy panie lubi¹ce œpiewaæ. Zatem je¿eli lubicie œpiewaæ, tañczyæ czy graæ na akordeonie, skrzypcach, klarnecie, kontrabasie, zapraszamy na próby w ka¿dy pi¹tek o godz. 18.00 do œwietlicy wiejskiej w Gorzycach. Spotkacie tu znakomit¹ atmosferê i przyjació³. Ryszard Zje¿d¿a³ka

Wrzesiñski Oœrodek Kultury ul. Koœciuszki 21 zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do grupy tanecznej i œpiewaczej - Zespo³u Folkowego "ZIEMIA WRZESIÑSKA". Zajêcia s¹ bezp³atne. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w poniedzia³ek 12 listopada 2007 r. o godz. 18.00 w sali Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. Informacje: tel. 061 4361-159 lub 0509-779-443.


10

Listopad 2007

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Festyn w Orzechowie

Celem festynu by³o propagowanie bezpiecznego zachowania Pod takim has³em ju¿ po raz giem spotkania. W spotkaniu drugi odby³ siê w Zespole Szkó³ udzia³ wziêli: burmistrz gminy im. Jana Paw³a II w Orzechowie Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz, festyn dla uczniów klas I szkó³ komendant powiatowy Pañstwopodstawowych gminy Mi³os³aw. wej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni Koordynatorem spotkania by³a Andrzej Janka oraz kierownik popedagog szkolny - Barbara Ciem- sterunku w Mi³os³awiu - Roman niewska, która wraz z wychowaw- Nowak. Celem akcji by³o propagowanie czyni¹ klasy I Barbar¹ Hinz i Bernardet¹ Ziêty czuwa³a nad przebie- zasad bezpiecznego zachowywa-

nia siê dzieci rozpoczynaj¹cych naukê szkoln¹ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych: na drodze, w kontaktach z obcymi osobami, podczas zabaw itp. Uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w pogadance, któr¹ przeprowadzi³ policjant z KPP we Wrzeœni - Przemys³aw Kucz. G³ówn¹ atrakcj¹ spotkania by³ sier¿ant PYREK - maskotka wielkopolskiej policji. Pierwszaki z du¿ym zainteresowaniem ogl¹da³y wozy stra¿ackie OSP w Orzechowie, które zaprezentowa³ stra¿ak - Ireneusz K³ygo. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczêstowani dro¿d¿ówkami i soczkiem. Na koniec odby³o siê losowanie nagród wœród wszystkich dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie oraz rozdanie dyplomów ,,Bezpiecznego pieszego". Wiele radoœci sprawi³a wszystkim wspólna fotografia z sier¿antem PYRKIEM. Festyn zosta³ sfinansowany ze œrodków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Zespo³u Szkó³ w Orzechowie. Rafa³ Ziêty

Gigantyczne buraki w Zieliñcu W ma³ej miejscowoœci Zieliniec nale¿¹cej do gminy Ko³aczkowo uros³y buraki gigantycznych rozmiarów. Jeden z najwiêkszych wa¿y 28 kilogramów i ma 68 centymetrów œrednicy. Tak urodziwe zbiory zebra³ w tym roku Edmund Siemi¹tkowski gospodarz prowadz¹cy 5-hektarowe indywidualne gospodarstwo rolne w Zieliñcu. To niewiarygodne, aby buraki mog³y byæ tak ogromne. Pan Edmund ma 80 lat, gospodarstwo prowadzi wraz z m³odsz¹ od siebie o 3 lata siostr¹ - Pelagi¹ Siemi¹tkowsk¹. Z upraw¹ ziemi jest zwi¹zany od dawna. Jest dobrze gospodaruj¹cym rolnikiem, buraki pastewne uprawia co roku. W ubieg³ych latach buraki osi¹ga³y, tak¿e gigatyczne rozmiary, ale ten rok jest rokiem stulecia. Nigdy nie by³y tak wielkie - wyjawi³ gospodarz. Obszar zasiewu buraków wynosi³ od 3 do 5 arów, zbióry z tak niewielkiego kawa³ka by³y doœæ spore, bo a¿ 3 przyczepy. Pan Siemi¹tkowski buraki uprawia dla w³asnych potrzeb. Posiada kilka sztuk byd³a, buraki stanowi¹ ich g³ówne Ÿród³o pokarmu. W prowa-

E. Siemi¹tkowski prezentuje buraki-giganty dzeniu gospodarstwa pomaga mu bratanek oraz okoliczni s¹siedzi. Pañstwo Siemi¹tkowscy uprawiaj¹ równie¿ ró¿nego rodzaju zbo¿a, ale najbardziej pomyœlne zbiory przynosz¹ im buraki. To buraki okazy. Dla gminy Ko³aczkowo to

niebywa³y zaszczyt, i¿ w tym rejonie uros³y takie giganty. Pan Edmund oznajmi³ - nie mam tak naprawdê specjalnej metody czy recepty zasiewu buraków. Po prostu sadzê, a potem nawo¿ê preparatami przeznaczonymi pod uprawê buraków. Ten gatunek posiadam ju¿ od dawna, nawet nie wiem jak dok³adnie siê nazywa. Jestem bardzo dumny, ¿e w³aœnie na moim kawa³ku ziemi wyrastaj¹ tak dorodne buraki. Myœlê, ¿e to za spraw¹ wyj¹tkowo urodzajnej gleby oraz dobrych warunków klimatycznych. Pan Edmund Siemi¹tkowski chcia³by, aby ca³a Polska wiedzia³a o tym ,,cudzie"- By³em ostatnio na Prawyborach we Wrzeœni i powiadomi³em Telewizjê Polsk¹ o tej ciekawosce. Chcia³em, aby zrobili reporta¿, ca³y czas oczekujê ich przyjazdu. Tegoroczne zbiory buraków by³y doœæ du¿e, ale takich wielkich okazów, jak w gospodarstwie pañstwa Siemi¹tkowskich nikomu nie uda³o siê wyhodowaæ. To niesamowite, aby burak pastewny wa¿y³ 28 kilogramów. (kasia)

www.wrzesnia.powiat.pl

„Nasze przedszkole”

Do przedszkola w Bardzie chodz¹ te¿ dzieci z s¹siednich miejscowoœci W Bardzie powsta³o przedszkole parafialne, stworzone w ramach projektu ,,Nasze przedszkole" prowadzone przez fundacjê ,,Familijny Poznañ" we wspó³pracy z gmin¹ Wrzeœnia. Na uroczyste otwarcie w dniu 3 paŸdziernika z podarunkami dla przedszkolaków przybyli starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz oraz wicestarosta Pawe³ Guzik. Przedszkole powsta³o w budynku przy parafii œw. Miko³aja w Bardzie, który od d³u¿szego czasu by³ niezagospodarowany, a niegdyœ prowadzono w nim zajêcia z religii. Placówka zosta³a gruntownie wyremontowana, a w nied³ugim czasie zak³adana bêdzie instalacja CO. Na interesuj¹c¹ ofertê dydaktyczn¹ mog¹ liczyæ dzieci wieku od 3 do 5 lat. Zajêcia prowadzone s¹ nieodp³atnie. Wychowawc¹ przedszkolaków jest Paulina Majchrzycka posiadaj¹ca wykszta³cenie wy¿sze w zakresie wychowania przedszkolnego. Dodatkowo przez ca³y dzieñ z dzieæmi przebywa pomoc nauczyciela Ewa Charzewska. Oœrodek przedszkolny w Bardzie jest jednym z 30 alternatywnych przedszkoli w województwie wielkopolskim, które powsta³o w ramach programu fundacji ,,Familijny Poznañ" i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wszelkie koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem placówki fundacja ponosiæ bêdzie do marca 2008 roku. Mieszkañcy licz¹, i¿ do tego czasu

znajd¹ siê ludzie dobrej woli, którzy pomog¹ w dalszym utrzymaniu przedszkola. Misj¹ fundacji jest szeroko pojêty program profilaktyki spo³ecznej dotycz¹cy rodziny i wszystkich wa¿nych dla niej aspektów. Fundacja dzia³a w zakresie tworzenia œwietlic socjoterapeutycznych, przedszkoli, centrum promocji zdrowia, punktów informacyjnokonsultacyjnych dla ofiar przemocy, poradni psychologicznych oraz realizuje projekt "Wy¿sze kwalifikacje - szans¹ dla Ciebie" wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodz¹cych z terenów wiejskich. Przedszkole realizuje program zalecany przez Kuratorium Oœwiaty. Dzieci maj¹ zapewnion¹ fachow¹ opiekê, konsultacje psychologa, pedagoga i logopedy. Specjalistyczne wsparcie udzielane jest tak¿e rodzicom. Wykwalifikowany personel dba o przygotowanie dzieci do ¿ycia w spo³eczeñstwie, ich rozwój emocjonalny i ruchowy. Mo¿e z podobnej propozycji mog³aby skorzystaæ grupa inicjatywna z Bieganowa, planuj¹ca powo³aæ w tej¿e miejscowoœci przedszkole, które mia³oby mieœciæ siê przy szkole podstawowej. Je¿eli w bud¿ecie gminy brakuje œrodków na tego typu inwestycje, korzystanie z rozmaitych pozarz¹dowych form dofinansowania jest znakomitym rozwi¹zaniem. (kasia)

ARiMR informuje...

"Dla cz³owieka, który spe³ni³ swoje naturalne obowi¹zki, œmieræ jest tak naturalna i mile widziana jak sen." - George Santayana

Zmar³a najstarsza mieszkanka powiatu Ona zawsze jest zadowolona, chyba nigdy siê nie smuci - mówili o Joannie Haenel jej bliscy. W sierpniu najstarsza mieszkanka powiatu wrzesiñskiego obchodzi³a 106. urodziny. Pe³na ¿ycia i wigoru staruszka by³a w doskona³ej kondycji i zdrowiu. Tym bardziej wszystkich zaskoczy³a wiadomoœæ o Jej œmierci. Mamy œwiadomoœæ, ¿e odesz³a niezwyk³a osoba - zwróci³ siê do rodziny zmar³ej starosta Dionizy Jaœniewicz - jednak to, co dla nas wydaje siê byæ murem, Bóg widzi jako bramê, przejœcie do innego œwiata. Pani Joanna, mimo ¿e mia³a ciê¿kie i burzliwe ¿ycie, by³a osob¹ uœmiechniêt¹, pe³n¹ radoœci i wigoru. Prze¿y³a wiele chwil

smutku i szczêœcia, a swoim doœwiadczeniem i m¹droœci¹ ¿yciow¹ chêtnie dzieli³a siê z bliskimi, daj¹c im rady i wskazówki - jak ¿yæ piêknie i m¹drze. Jej m¹¿ zgin¹³ tragicznie, gdy synowie byli jeszcze mali, sama musia³a ich

wychowaæ. W ¿yciu ima³a siê ró¿nych zajêæ, zmaga³a siê z bied¹ i chorobami. Prze¿y³a œmieræ córki. Czêstokroæ niedojada³a. Ale wysz³a z tej walki obronn¹ rêk¹. Mia³a dwóch wspania³ych synów, czworo wnucz¹t i piêcioro prawnuków. Pan Bóg pozwoli³ jej ¿yæ d³ugo i w dobrym zdrowiu. Mieszka³a w ma³ym domku w lesie w Dolnych Gr¹dach, tam zajmowa³a siê hodowl¹ drobiu - ba¿antów, indyków.... Jej recepta na d³ugowiecznoœæ by³a prosta - kontakt z natur¹, uœmiech, pogoda ducha i ¿ycie w zgodzie z Panem Bogiem. Bêd¹c wiern¹ tym zasadom, Pani Joanna prze¿y³a 106 lat. By³a najstarsz¹ mieszkank¹ powiatu, a prawdopodobnie i Wielkopolski. (agda)

Wielu rolników jest zainteresowanych dop³atami unijnymi W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem rolników uzyskaniem dotacji w ramach dzia³a PROW 2007-2013 Biuro Powiatowe ARiMR we Wrzeœni wraz z Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowa³o kolejne szkolenie dla rolników, którzy chc¹ w latach 2007-2013 skorzystaæ z funduszy unijnych. Wyczerpuj¹cych odpowiedzi na nurtuj¹cych rolników pytania odnoœnie dzia³añ „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Premii dla m³odych rolników” oraz „Ró¿ni-

cowania dzia³alnoœci rolniczej” udzielali Andrzej Sipowicz z Oddzia³u Regionalnego ARIMR oraz Mariusz Tatka z Centrum Doradztwa Rolniczego. Sami rolnicy zaskakuj¹co dobrze orientowali siê w zagadnieniach zwi¹zanych z pozyskiwaniem funduszy jak i fachowej technologii z tym zwi¹zanej. Ju¿ 9 listopada rozpocznie siê nabór wniosków na dzia³anie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, wnioski mo¿na sk³adaæ w Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu. Monika Mazurkiewicz


www.wrzesnia.powiat.pl

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Wspó³praca z Poloni¹

Brazylijczycy w Skotnikach

Stowarzyszenie So³tysów zaprosi³o Poloniê brazylijsk¹ do Skotnik Od niemal dziesiêciu lat Krajowe Stowarzyszenie So³tysów œciœle wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem Kultury Polsko-Brazylijskiej. Owocem tej wspó³pracy by³o wiele wizyt, maj¹cych na celu wymianê doœwiadczeñ w zakresie rolnictwa oraz pielêgnowanie mi³oœci do kraju ojczystego wœród polonii brazylijskiej. Kolejne spotkanie odby³o siê 5 paŸdziernika w Skotnikach. Historia wspó³pracy siêga roku 1998. Wtedy to na zaproszenie Zwi¹zku Kultury Polsko-Brazylijskiej do Brazylii wyjecha³a 10osobowa delegacja z Polski - 8 przedstawicieli zwi¹zków zawodowych rolników oraz dwóch przedstawicieli Krajowego Stowa-

rzyszenia So³tysów, w tym wiceprezes Franciszek Sztuka. W trakcie pobytu w Brazylii, przedstawiciele Stowarzyszenia zaprosili do Polski cz³onków Zwi¹zku Kultury Polsko-Brazylijskiej. Podczas ich wizyty, w roku 1999 zawarto porozumienie w sprawie wymiany co roku 30-osobowych grup wycieczkowych. Ustalono, ¿e wyjazd grup wycieczkowych z Polski do Brazylii odbywaæ siê bêdzie w miesi¹cu lutym, w okresie karnawa³u, a przyjazd delegacji z Brazyli do Polski w miesi¹cach jesiennych. Ka¿dy uczestnik wycieczki sam op³aca przelot samolotem, natomiast pobyt w Brazylii zapewnia Zwi¹zek Kultury Polsko-Brazylijskiej, w Polsce - Krajowe Stowa-

Trylinkowo-asfaltowe zadania Budowa drogi asfaltowej i kilku nawierzchni trylinkowych to efekt prac budowlanych, jakie odbywa³y siê w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy na terenie pyzdrskiej gminy.

Uroczyste oddanie do u¿ytku drogi w Ksawerowie Dotychczasow¹ drogê gruntow¹ Pyzdrach. w Ksawerowie zast¹pi³a naNa odcinku od ul. Kiliñskiego wierzchnia asfaltowa. 29 wrzeœnia do Nowoogrodowej u³o¿ono 760 odby³o siê oficjalne oddanie do m2 trylinki, powsta³y te¿ nowe u¿ytku i poœwiêcenie nowej drogi. chodniki z kostki pozbrukowej i Roboty budowlane trwa³y miesi¹c, krawê¿niki. Podobne zadanie zrewykonawc¹ zosta³o Przedsiêbior- alizowano na ul. Targowej - wystwo Robót Drogowo-Mostowych budowano 200 mb chodnika z w S³upcy. Asfalt wy³o¿ono na d³u- kostki pozbrukowej i wymieniono goœci 850 metrów. Wykonano te¿ krawê¿niki. pobocza gruntowe. Koszt przedsiêTrwaj¹ roboty zwi¹zane z buwziêcia opiewa³ na 377 tys. 709 z³. dow¹ ma³ego boiska przy zespole Kwotê 100 tys. wyasygnowano z szkolnym w Pyzdrach. PracowniFunduszu Ochrony Gruntów Rol- cy ZGKiU-WK, po uprzednim ninych, pozosta³a czêœæ pochodzi z welowaniu terenu, przyst¹pili do bud¿etu pyzdrskiej gminy. utwardzania boiska kostk¹ pozbruTrylinkowa nawierzchnia na ul. kow¹. Koszt zakupu materia³ów, 11 Listopada to prezent od Starostwa opiewaj¹cy na kwotê 40 tys. z³, sfiPowiatowego z okazji 750-lecia lo- nansuje Departament Kultury Fikacji miasta Pyzdry. Zadanie, opie- zycznej i Sportu Urzêdu Marsza³waj¹ce na kwotê 100 tys. z³ realizo- kowskiego w Poznaniu. Koszty rowane by³o przez pracowników Za- bocizny pokryje pyzdrski urz¹d. k³adu Gospodarki Komunalnej i Us³ug Wodno-Kanalizacyjnych w SM

rzyszenie So³tysów. Od kilku lat Brazylijczycy, podczas swych wizyt w Polsce, odwiedzaj¹ tak¿e powiat wrzesiñski. W latach minionych goœcili w gminach Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry. W tym roku, 5 paŸdziernika, 38-osobowa delegacja Brazylii spotka³a siê z mieszkañcami so³ectwa Skotniki. Byli wœród nich urzêdnicy, rolnicy, nauczyciele, prezydenci miast, profesorowie, prezydent Zwi¹zku Kultury Polsko-Brazylijskiej - Leonardo Tyszka oraz komendant policji stanu Parana. W spotkaniu z delegacj¹ brazylijsk¹ udzia³ wziêli m.in. starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, cz³onek Zarz¹du Powiatu - Aleksandra G³owacka, burmistrz gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz i prezes Krajowego Stowarzyszenia So³tysów - Ireneusz Niewiarowski. Poczêstunek zasponsorowali: Browar "FORTUNA", Cukiernia "Kuczora", Piekarnia "ROEL" i Hotel "Boss". Niezwykle dostojnym momentem spotkania by³a chwila, gdy Brazylijczycy stanêli na bacznoœæ i zaœpiewali "Jeszcze Polska nie zginê³a...". Tak jakby chcieli udowodniæ, ¿e chocia¿ mieszkaj¹ daleko od Ojczyzny, to Polska jest bliska ich sercu. Franciszek Sztuka

Listopad 2007

11

Strachy na lachy

Œwiêto Halloween w WOK-u zorganizowa³ English House Wampiry, czarownice, mumie i inne strachy opanowa³y 26 paŸdziernika Wrzesiñski Oœrodek Kultury, gdzie odbywa³a siê impreza z okazji Halloween, zorganizowana przez Studio Jêzyków Obcych English House. Podczas wrzesiñskiego œwiêta duchów na upiornej dyskotece bawi³o siê oko³o 200 dzieci. W holu WOK straszy³y fantastycznie powycinane dynie i duszki. Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji - m.in. "poszukiwanie ukrytych w ostêpach leœnych niespodzianek", ognisko, malowanie twarzy. Punktem kul-

minacyjnym by³o rozstrzygniecie konkursu na najstraszniejsze przebranie i najstraszliwsz¹ dyniê. Wszyscy upiorni imprezowicze zostali uwiecznieni na pami¹tkowym zdjêciu. Œwiêto Halloween wywodzi siê z pogañskiego, celtyckiego obyczaju All Hallow's Eve - wigilii Wszystkich Œwiêtych. W XIX w. przywêdrowa³o do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziœ jest obchodzone najhuczniej. W Polsce œwiêto duchów pojawi³o siê w latach 90tych. Odpowiednikiem Halloween w koœciele katolickim s¹ Zaduszki. (agda)

Jubileuszowe malowanie X Ogólnopolski Plener Malarski, trwaj¹cy od 17 do 28 wrzeœnia, zgromadzi³ siedmiu wspania³ych artystów-malarzy, którzy w pyzdrskiej gminie oddawali siê pracy twórczej. Plener ten by³ wyj¹tkowy, bo nie doœæ ¿e dziesi¹ty, to przypadaj¹cy w roku jubileuszu 750-lecia lokacji miasta Pyzdry oraz w roku 50-lecia istnienia Muzeum Ziemi Pyzdrskiej. W tegorocznym plenerze uczestniczyli: Anna Szymanek z Gorzowa Wielkopolskiego, Agnieszka Sitko z Miko³owa, Gra¿yna Zarzecka i Marzena Kuczera z Rybnika, Stanis³aw Mazuœ z Tychów, Edward Habdas z £odzi i Jacek Maœlankiewicz z Warszawy. Artyœci zakwaterowani byli w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Pod Kogutem'' w D³usku. Doskona³e warunki i goœcinnoœæ gospodarzy sprzyja³a integracji malarzy, a przede wszystkim wymianie doœwiadczeñ i wra¿eñ na temat ¿yciowej pasji. Zwieñczeniem trwaj¹cego dwa tygodnie pleneru by³a wystawa, zorganizowana 28 wrzeœnia w poklasztornych kru¿gankach. Burmistrz Krzysztof Stru¿yñski i Micha³ Czerniak, kustosz Muzeum Ziemi Pyzdrskiej uhonorowali

Uczestnicy poplenerowej wyprawy Annê Szymanek medalem wydanym z okazji 750-lecia lokacji miasta. Dziêkujemy za stworzenie podczas plenerów wspania³ego klimatu, mimo i¿ niekiedy odbywa³ siê on w "spartañskich warunkach" powiedzia³ w³odarz gminy i doda³ - Dziêkujemy za to, i¿ potrafi³a pani zachêciæ i przyci¹gn¹æ wspania³ych artystów, którzy w swoich pracach uwieczniali najpiêkniejsze zak¹tki: pradolinê Warty, lasy, ³¹ki i ciekaw¹ architekturê. Pani Anna po raz ostatni podczas pyzdrskiego pleneru pe³ni³a funkcjê

jego komisarza. Funkcjê tê przekaza³a Markowi Ha³adudzie, adiunktowi Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Po czêœci oficjalnej artyœci prezentowali dzie³a, jakie powsta³y podczas pleneru. Trzeba zaznaczyæ, i¿ ka¿dy artysta przekaza³ obraz na rzecz pyzdrskiego muzeum. Organizatorem pleneru by³ Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej oraz Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry. Wsparcia finansowego udzieli³a Fundacja ,,Tutaj Warto''. SM

Minister Sportu i Turystyki og³asza otwarty konkurs na wykonanie zadañ pañstwowych realizowanych w ramach projektu "KAROL" w 2008 r. Celem projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y oraz w rodzinach ze wsi i ma³ych miast (do 25 tys. mieszkañców). W ramach sk³adanych wniosków mo¿na zak³adaæ KLUBY KAROLA zrzeszaj¹ce dzieci i m³odzie¿ oraz ca³e rodziny, celem realizacji projektu KAROL. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê programu wynosi12 milionów z³. Do konkursu na realizacjê zadañ objêtych programem mog¹ przyst¹piæ jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, realizuj¹ce zadania statutowe w obszarze kultury fizycznej i sportu, dysponuj¹ce baz¹ niezbêdn¹ do realizacji projektu we wsiach i ma³ych miastach (do 25 tys. mieszkañców). Wnioski konkursowe wraz za³¹cznikami prosimy sk³adaæ w kopercie z adnotacj¹ "Projekt KAROL" w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 14, 00-082 Warszawa, osobiœcie lub drog¹ pocztow¹. Pierwszy termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 30 listopada 2007 r. Wiêcej informacji pod numerami telefonów: 022 2443-130, 022 2443-206, 022 2443-215, 022 2443-214.


12

Listopad 2007

Spotkanie z poet¹

Kulturalna wyprawa

Wystêp zespo³u z TIBILISI z Gruzji W dniach 27 - 28 paŸdziernika 2007 r. teatr "Fakt" dzia³aj¹cy w Zespole Szkó³ w Nowym Folwarku wybra³ siê na wyprawê do Oœrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Oœrodek ów to jedna z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na œwiecie. Dorobek Gardzienic wywar³ wielki wp³yw na wielu praktyków w kraju i za granic¹. Zespó³ sta³ siê dobrze rozpoznawalny dziêki swym rygorystycznym badaniom w zakresie

rdzennych i antycznych tradycji muzycznych. Celem wyprawy by³o obejrzenie w ramach "Kosmosu Gardzienickiego" nastêpuj¹cych spektakli: "Ifigenia w Aulidzie" (Eurypides), "Metamorfozy albo z³oty osio³" (wg Apulejusza), "Ma³a Ifigenia" (Eurypides) - praca adeptów Akademii Praktyk Teatralnych, wystêpu m³odzie¿owego zespo³u tanecznego z Tbilisi z Gruzji, udzia³ w Teatralnym Jam Sesion - warsztatach teatralnych

oraz spotkanie z Andrzejem Bieñkowskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, malarzem, kulturoznawc¹, literatem. Wszyscy uczestnicy wyprawy byli pod wra¿eniem umiejêtnoœci aktorów z "Gardzienic", którzy zachwycili w szczególnoœci muzycznoœci¹ spektakli, jak i odniesieñ do ikonografii wybranej epoki historycznej o¿ywaj¹cej poprzez ci¹gle aktualne tradycje etniczne. Oprócz spektakli, uczestnicy wyprawy zwiedzili Stare Miasto i zamek w Lublinie, spotkali siê w Biurze Oœrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie z Andrzejem Bieñkowskim, który opowiada³ o swojej ostatniej ksi¹¿ce dotycz¹cej wiejskiego muzykowania oraz panem Gac¹ - skrzypkiem ludowym ze Zwolenia, obejrzeli osobliwoœci Kazimierza Dolnego nad Wis³¹. Wyprawa by³a mo¿liwa dziêki pomocy finansowej z rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 roku "Dajmy dzieciom szansê". S³awomira Czarnecka

XI sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu podczas g³osowania nad projektem uchwa³y Podczas XI sesji Rady Powiatu we Wrzeœni, która odby³a siê 30 paŸdziernika br. w Powiatowym Urzêdzie Pracy, radni podjêli jedenaœcie projektów uchwa³. Przyjêto m.in. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu na lata 2007-2013 oraz Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2008. Przed sesj¹ odby³o siê spotkanie z by³ym komendantem powiatowym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - Andrzejem Jank¹, który w zwi¹zku z odejœciem na emeryturê podziêkowa³ Radzie Powiatu i staroœcie za dotychczasow¹ wieloletni¹ wspó³pracê. Sesjê, zgodnie z porz¹dkiem obrad, prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady - Grzegorz KaŸmierczak. W czêœci informacyjnej radni mieli okazjê zapoznaæ siê ze sprawozdaniami z dzia³añ Rady i Zarz¹du Powiatu w okresie miêdzysesyjnym. Jako pierwszy zosta³ omówiony projekt uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do "Stowarzyszenia Samorz¹dowego A2 Wielkopolska". Adam Jasinski, naczelnik Wydzia³u Organizacyjno-Prawnego uzasadni³, ¿e stowarzyszenie powsta³o niedawno i skupia gminy i jednostki samorz¹du terytorialnego le¿¹ce w pasie autostrady A2. G³ównym jego celem jest podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystania atrakcyjnoœci terenów wzd³u¿ autostrady A2. Podczas sesji przyjêto tak¿e Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiñskiego na lata 20072013. Jest to dokument, który ma

www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

istotne znaczenie dla rozwoju powiatu wrzesiñskiego, poniewa¿ jego celem strategicznym jest zapewnienie optymalnego rozwoju inicjatyw indywidualnych i zbiorowych w sferze gospodarczej i spo³ecznej przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Kolejny projekt uchwa³y dotyczy³ nadania statutów placówkom kszta³cenia zawodowego we Wrzeœni - Oœrodkowi Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego we Wrzeœni, Centrum Kszta³cenia Ustawicznego oraz Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej. Radni uchwalili tak¿e Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2008, który przedstawi³ Jan Sznura - naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. Rada Powiatu ma ustawowy obowi¹zek wspó³pracy z organizacjami po¿ytku publicznego przy realizacji zadañ publicznych. Zakres tych dzia³añ obejmuje m.in.: pomoc spo³eczn¹, ochronê zdrowia, dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych, promocjê zatrudniania i aktywizacjê zawodow¹ osób pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy, oœwiatê i wychowanie, wypoczynek dzieci i m³odzie¿y, ekologiê. Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówi³ dwa kolejne projekty uchwa³ - w sprawie zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Nast¹pi³o przesuniêcie niewykorzystanych œrodków finansowych z innych zadañ na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym. Druga z omówionych uchwa³ dotyczy³a likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka we Wrzeœni. Uchwa³y dotycz¹ce sfery bud¿etowej zosta³y omówione przez Beatê Walkowiak - skarbnika powiatu oraz Dionizego Jaœniewicza - starostê wrzesiñskiego. Dotyczy³y one udzielenia pomocy finansowej dla gminy Mi³os³aw w wysokoœci 10.000 z³ na dofinansowanie zakupu œrednich samochodów ratowniczo-gaœniczych dla OSP oraz trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej dotycz¹cego procedury uchwalania bud¿etu. Rada podjê³a tak¿e dwie uchwa³y dotycz¹ce zaci¹gniêcia kredytów d³ugoterminowych oraz uchwa³ê w sprawie zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2007 rok. W punkcie interpelacje i zapytania radny Eugeniusz Plewiñski poruszy³ kwestiê budynku by³ego gimnazjum w Ko³aczkowie, a tak¿e sprawê zaka¿enia zgorzel¹ w Szpitalu Powiatowym. Starosta wrzesiñski wyjaœni³, ¿e budynek po by³ym gimnazjum zostanie przeznaczony na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W sprawie zaka¿enia zgorzel¹ wszystkie dzia³ania sanepidu dotycz¹ce zamkniêcia oddzia³u by³y zgodne z obowi¹zuj¹c¹ w takich przypadkach procedur¹. W punkcie wolne wnioski i informacje radna Teresa Waszak w imieniu mieszkañców Krzywej Góry z³o¿y³a podziêkowania Zarz¹dowi Powiatu i Wydzia³owi Œrodowiska i Rolnictwa za dzia³ania polegaj¹ce na udro¿nieniu miejsca sp³ywu wód gruntowych. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy Rady zamkn¹³ XI sesjê Rady Powiatu. Katarzyna Pluciñska

Klub Twórczoœci Ró¿nej ,,Cóœ innego" w dniu 26 paŸdziernika zorganizowa³ spotkanie autorskie z Tomaszem Jankowskim – poet¹, satyrykiem, malarzem, forografikiem i emerytowanym policjantem z Konina. Spotkanie odby³o siê w godzinnach po³udniowych w Zespole Szkó³ Politechnicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ulicy GnieŸniñskiej oraz o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych. Jankowski Tomasz mieszka w Koninie. Poza prac¹ zawodow¹, fotografi¹ zajmuje siê od 30 lat. Przedmiotem jego zainteresowañ s¹ motywy roœlinne. Wyda³ 2 tomy poezji ilustrowane jego w³asnymi fotografiami. Wykonuje te¿ ilustracje do ksi¹¿ek, projektuje ok³adki. Dorobek literacki autora to: ,,Szkatu³ka wspomnieñ", ,,Spotkanie z Walentynk¹", ,,Z morskiej piany", ,,Chatka czarodziejki" oraz ,,Pod b³êkitem nieba". Pisanie poeta traktuje jako dobry sposób na dokumentowanie wydarzeñ zachodz¹cych w jego otoczniu. Szczególnie jest to zauwa¿alne w utworach satyrycznych. Tomasz Jankowski jest szczególnie zwi¹zany z naszym regionem. W lipcu br. podczas pleneru malarsko - rzeŸbiarsko - fotogra-

Artysta napisa³ swoj¹ pierwsz¹ satyrê w wieku 14 lat ficznego Bardo 2007 zdoby³ statuetkê za wiersz ,,Chrystus bez g³owy" w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Edwarda Stachury ,,O Laur Barda". Ponadto podczas pleneru napisa³ kilka innych utworów min. ,,Maj w Bardo" oraz ,,Przed bardziañskim dworem". Na spotkaniu artysta zaprezentowa³ goœciom kilka swoich tekstów satyrycznych i wierszy. Mo¿na by³o tak¿e porozmawiaæ z pisarzem osobiœcie oraz powiêkszyæ swoj¹ domow¹ biblioteczkê o jego dzie³a z autografem. (kasia)

„Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi”

Bezp³atne szkolenia

Starostwo organizuje bezp³atne szkolenia dla przedsiêbiorców 18 paŸdziernika br. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni odby³o siê pierwsze z cyklicznych bezp³atnych szkoleñ dla przedsiêbiorców. Tematem czwartkowego spotkania by³o "Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi". Skierowane ono by³o do w³aœcicieli firm oraz kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwem. Na spotkaniu poruszane by³y kwestie prowadzenia polityki personalnej, stylu zarz¹dzania zasobami ludzkimi, outsourcingu, rekrutacji i doskonalenia pracowników itp. Prowadz¹ca szkolenie El¿bieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy, pedagog, trener i wyk³adowca w dziedzinie zajêæ psychologiczno-motywuj¹cych, omawia³a tak¿e tematy wypalenia zawodo-

wego i pracoholizmu. Zwróci³a uwagê, ¿e coraz czêœciej spotyka siê z tego rodzaju problemami. W spotkaniu uczestniczy³o 25 osób, które reprezentowa³y bran¿e spo¿ywcze, przemys³owe, budowlane, transportowe, elektroniczne i samochodowe. Organizowanie bezp³atnych szkoleñ jest mo¿liwe dziêki wspó³pracy miêdzy Starostwem Powiatowym we Wrzeœni a Polsk¹ Fundacj¹ Przedsiêbiorczoœci z g³ówn¹ siedzib¹ w Szczecinie. Z PFP wspó³pracujemy równie¿ na p³aszczyŸnie obs³ugi funduszu po¿yczkowego, którego celem jest udzielanie po¿yczek dla mikro i ma³ych firm z naszego powiatu. W najbli¿szym czasie planujemy zorganizowaæ kolejne szkolenia. Beata Jankowska

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni zaprasza przedsiêbiorców do wziêcia udzia³u w bezp³atnych szkoleniach. Tematami kolejnych spotkañ bêd¹ "Negocjacje handlowe" - 14 listopada i "Podatki w MSP" - 6 grudnia 2007 r. Uczestnicy otrzymaj¹ materia³y szkoleniowe i zaœwiadczenia o udziale w szkoleniu. Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w godzinach od 10:00 do 15:00. Bli¿szych informacji udziela pracownik Starostwa Beata Jankowska tel. 061/640 44 54. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.


www.wrzesnia.powiat.pl

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

Z KLUBU AMAZONEK

Pracowity paŸdziernik Okres letni to czas wypoczynku, urlopów. Dla Amazonek to wspólne wycieczki, czas na rehabilitacjê psychofizyczn¹, gromadzenie si³ witalnych, przygotowanie do aktywnej pracy. Nadszed³ czas realizacji zadañ klubu. Nale¿y wywi¹zaæ siê z nich bez zarzutu. PaŸdziernik jest miesi¹cem, w którym nie ma czasu na lenistwo. Chcia³abym przestawiæ to, co ju¿ zrealizowane.

tkañ, jakim jest sala konferencyjna PCPR. Jednak traktowa³yœmy to spotkanie jako wizytê zaprzyjaŸnionego klubu, okazjê do wymiany doœwiadczeñ, dzielenia siê problemami i sposobami ich rozwi¹zywania. Mówi³yœmy o kobietach szukaj¹cych u nas pomocy i wsparcia przed i po chorobie.

- 7 paŸdziernika by³yœmy w Warszawie. W czasie jednodniowej wycieczki zwiedzi³yœmy piêkn¹ Starówkê, a przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego. By³yœmy wzruszone, poznaj¹c dok³adniej przebieg ca³ej akcji powstañczej, ogl¹daj¹c pami¹tki, eksponaty, dowody zbrodni i bohaterstwa. Niesamowite wra¿enie budzi to miejsce...

- 18 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Politechnicznych przeprowadzi³yœmy profilaktykê w zakresie samokontroli raka piersi. Chcia³yœmy uwra¿liwiæ m³odzie¿ na fakt istnienia tej groŸnej choroby. Cieszymy siê, ¿e po raz pierwszy mog³yœmy pos³u¿yæ siê fantomem. Pomóg³ nam wyjaœniæ jak prawid³owo szukaæ guzków, jak badaæ piersi. Fantom zosta³ zakupiony z pomoc¹ Zarz¹du Banku Spó³dzielczego, Starostwa Powiatowego i Spó³dzielni Inwalidów oraz naszych, cz³onkowskich, sk³adek.

- 17 paŸdziernika odwiedzi³y nas GnieŸnieñskie Amazonki. Nie ukrywamy, chcia³yœmy pochwaliæ siê nowym, piêknym, przestronnym miejscem naszych spo-

Za poœrednictwem "Przegl¹du Powiatowego" chcia³abym podziêkowaæ naszym darczyñcom. Dziêkujemy z ca³ego serca. Zapewniamy, ¿e fantom bêdzie

nale¿ycie wykorzystany. - 22 paŸdziernika akcjê profilaktyczn¹ przeprowadzi³yœmy wœród pañ w Chwalibogowie. - 25 paŸdziernika odby³o siê spotkanie z lekarzem onkologiem na temat stosowania nowoczesnych leków w chorobie raka piersi. Zainteresowanie by³o du¿e, a dyskusja bardzo o¿ywiona. W spotkaniach uczestniczy³y te¿ po³o¿ne œrodowiskowe z NEOVITY, które wspomagaj¹ nas w szerzeniu profilaktyki raka piersi w powiecie wrzesiñskim. Dziêkujemy! W listopadzie wybieramy siê na film wg scenariusza Rafa³a Szamburskiego - Wszystko bêdzie dobrze. Jestem przekonana, ¿e ¿ycie narzuci nam jeszcze wiele innych obowi¹zków, przyjemnoœci i niespodziewanych wyzwañ. Mam nadziejê, ¿e na ich realizacjê starczy nam si³, zdrowia i zapa³u. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00.

Daæ szansê innym

W Cechu Rzemios³ Ró¿nych odby³o siê szkolenie dotycz¹ce aktywizacji osób niepe³nosprawnych W ramach projektu Promocja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe³nosprawnych w dniu 15 paŸdziernika w siedzibie Cechu Rzemios³ Ró¿nych odby³o siê bezp³atne szkolenie dotycz¹ce dostosowania firmy do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Program zosta³ dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzê na temat korzyœci wynikaj¹cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, zasadach pozyskiwania dofinansowania oraz warunkach jakie musi spe³niæ firma, ¿eby

zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹. Celem projektu jest zmiana nastawienia pracodawców w stosunku do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. 8-godzinne szkolenie mia³o za zadanie przedstawiæ pracodawcom korzystne aspekty wspó³pracy z osobami niepe³nosprawnymi, a tak¿e pozwoliæ zdobyæ lub podnieœæ umiejêtnoœci w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz warunków i œrodowiska pracy dla niepe³nosprawnych pracowników, uwzglêdniaj¹c rozwi¹zania prawne i organizacyjne. Szkolenie prowadzili: in¿. Jerzy Wojucki - pracownik Inspekcji

Pracy wspó³pracujacy z organizacjami osób niepe³nosprawnych oraz Ireneusz Suszek - ekspert w zakresie pozyskiwania i rozliczania dofinansowania do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych. Wziê³o w nim udzia³ ok. 20 przedsiêbiorców a tak¿e zastêpca burmistrza Waldemar Grzeœkowiak, starszy Cechu Rzemios³ Ró¿nych Marian Gawron oraz Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracodawca zatrudniaj¹cy osobê niepe³nosprawn¹ zyskuje oddanego pracownika z ogromn¹ motywacj¹ do pracy oraz otrzymuje wiele korzyœci. Zatrudniaj¹cy ma mo¿liwoœæ dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepe³nosprawnych i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne tych pracowników. Ponadto praca dla osoby niepe³nosprawnej jest pewn¹ form¹ rehabilitacji. Daje mo¿liwoœæ nie tylko uzyskania œrodków do ¿ycia, ale tak¿e pozwala na codzienny kontakt z otoczeniem. Masz w³asn¹ firmê? Pomyœl o zatrudnieniu w niej osoby niepe³nosprawnej. Co prawda wi¹¿e siê to z pewnymi kosztami, ale tak¿e z licznymi korzyœciami. I co najwa¿niejsze - osoba niepe³nosprawna mo¿e byæ równie wartoœciowym pracownikiem, jak ka¿da inna osoba. (kasia)

Œwiêto Niepodleg³oœci we Wrzeœni - 11 listopada 2007 r. Program obchodów godz. 15.00 Msza œwiêta za Ojczyznê w koœciele farnym (zapraszamy poczty sztandarowe). godz. 16.00 po nabo¿eñstwie w koœciele farnym - przemarsz ulicami miasta na czele z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ WOK i cz³onkami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na plac przed pomnikiem 68 pp (ul. S³owackiego). oko³o godz. 16.20 z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem 68 pp oraz salut armatni na czeœæ poleg³ych za Ojczyznê. godz. 16.40 dalszy ci¹g przemarszu uczestników uroczystoœci na ulicê Koœciuszki 21 (WOK). godz. 17.00 uroczysta wieczornica we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury (ul. Koœciuszki 21). Zapraszaj¹ organizatorzy: Burmistrz Wrzeœni, Towarzystwo Unia Wrzeœnian, Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne, Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Wywieœmy bia³o-czerwone flagi na naszych domach, miejscach pracy i instytucjach.

Listopad 2007

13

Inauguracja roku

We Wrzeœni ruszy³ Uniwersytet Trzeciego Wieku W dniu 17 paŸdziernika we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³a siê inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci uroczyœcie œlubowali, ¿e jako ,,s³uchacze Uniwersytetu bêd¹ godnie reprezentowaæ œrodowisko seniorskie, przestrzegaæ zapisów statutu i panuj¹cych w nim obyczajów". Od tej chwili Stowarzyszenie rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ. G³ówne motta dzia³alnoœci Uniwersytetu to: po pierwsze ,,Ucz siê i poszerzaj swoje wiadomoœci, abyœ nie musia³ siê wstydziæ przed dzieæmi i wnukami", po drugie ,,Przed zawa³em uciekaj na w³asnych nogach" i po trzecie ,,Wspó³dzia³aj z innymi, bo inaczej zostaniesz sam przed telewizorem, najwy¿ej z pieskiem". Wszystko po to, by pokazaæ, ¿e seniorzy mog¹ w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem. S³uchacze nie uzyskuj¹ tytu³u naukowego, wa¿na jest idea uczenia siê przez ca³e ¿ycie. S³uchacze bêd¹ zdobywali nowe informacje z ró¿nych dziedzin nauki oraz nowych aktualnych wiadomoœci z ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Reprezentanci s³uchaczy otrzymali indeksy, które wrêczyli starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i prezes WUTW - Eugeniusz Paterka. Oficjaln¹ czêœæ zakoñczono odœpiewaniem ,,Gaudeamus igitur". Inicjatywa utworzenia Uniwersytetu wysz³a od seniorów, a starosta i burmistrz j¹ poparli. Zainteresowanie uczestnictwem w zajêciach jest ogromne. W roku akademickim 2007/2008 studia rozpocznie ponad 210 s³uchaczy. Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia rehabilitacyjnoruchowe: fitness w wodzie - 8 grup po 15 osób, zajêcia rytmiczno-taneczne - 2 grupy po 22 osoby, pilates - 5 grup po 20 osób, rekreacyjno-sportowe - 1 grupa - 25 osób. W zajêciach z informatyki jest 5 grup po 15 osób, z jêzyków obcych: angielski - 4 grupy, niemiecki - 2 grupy. Poza tym powo³ano sekcje: historia regionalna, spotkania z kultur¹ i turystyczn¹. Co dwa tygodnie bêd¹ odbywa³y siê wyk³ady plenarne z ró¿nych dziedzin o tematyce popularno-naukowej. Prowadz¹cymi bêd¹ profesorowie wy¿szych uczelni, nauczyciele i instruktorzy ró¿nych specjalnoœci. Opiekê naukow¹ sprawuj¹: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Wy¿sza Szko³a Handlu i Rachunkowoœci, Prymasowskie Wy¿sze Seminarium Duchowne, Collegium Europeum Gnesnense i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrze-

œni. Patronami honorowymi s¹ starosta i burmistrz. Kierunki i formy dzia³ania opracowuje Rada Programowa, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele wy¿szych uczelni, dyrektor Muzeum Regionalnego S. Mazurkiewicz, K. Chochó³ i Prezes WUTW. Inauguracjê Roku Akademickiego poprzedzi³a msza œw. w koœciele pw. Œw. Ducha sprawowana w intencji s³uchaczy i wyk³adowców, któr¹ koncelebrowali ks. proboszcz Kazimierz Kuczma, Prorektor Prymasowskiego Seminarium ks. Maciej Olczyk i ks. dr Kazimierz G³ów. Homiliê wyg³osi³ ks. K. Kuczma, a czytania - studenci WUTW. W inauguracji nowego roku akademickiego wziêli udzia³ i ¿yczenia przekazali: starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia Tomasz Ka³u¿y, prorektor ks. dr Maciej Olczyk z Prymasowskiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w GnieŸnie, prof. dr hab. Piotr Bering z Collegium Europeum Gnesnense w GnieŸnie, dr Marek Ha³as - dziekan filii Wy¿szej Szko³y Handlu i Rachunkowoœci we Wrzeœni, Urszula Kropaczewska dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni, Arleta Nowak - dyrektor Departamentu Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego, dyrektor Muzeum Regionalnego - Sebastian Mazurkiewicz oraz dyrektorzy wrzesiñskich szkó³. Listy gratulacyjne przes³ali rektor AWF prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski i cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego - Krystyna Poœlednia. Na uroczystoœæ zostali zaproszeni goœcie z uniwersytetów trzeciego wieku z Poznania i Gniezna. Prezes WUTW z³o¿y³ im podziêkowania za ogromn¹ ¿yczliwoœæ i otwartoœæ oraz pomoc przy organizacji Wrzesiñskiego Uniwersytetu. To dziêki ich pomocy by³o mo¿liwe w tak krótkim czasie uruchomienie dzia³alnoœci WUTW. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³a prof. dr hab. med. Laura Wo³owicka na temat - "Jakoœæ ¿ycia seniora i jego uwarunkowanie". Na zakoñczenie wyst¹pi³ Chór Camerata. Tak wiêc, drodzy seniorzy - zapomnijcie o dolegliwoœciach, wnuki oddajcie rodzicom i zacznijcie ¿yæ dla siebie, uczcie siê i poszerzajcie swoje mo¿liwoœci. Plan zajêæ Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostêpny jest na stronie internetowej www.wrzeœnia.powiat.pl oraz w biurze Uniwersytetu przy ul. Wojska Polskiego 2 (siedziba Powiatowego Urzêdu Pracy). Prezes WUTW Eugeniusz Paterka


14

Listopad 2007

www.wrzesnia.powiat.pl

OG£OSZENIA

Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia Tytoniu "Palenie tytoniu nie jest zwyczajnym zjawiskiem. Po pierwsze, papierosy s¹ jedynym legalnie sprzedawanym na ca³ym œwiecie produktem, którego dym zawiera ok. 40 czynników rakotwórczych. Po drugie, nowotwory z³oœliwe czy zawa³y serca spowodowane paleniem to choroby, na które palacz sam siebie skazuje. (...) Palenie papierosów przypomina rosyjsk¹ ruletkê, nikt z bior¹cych udzia³ w grze nie jest bezpieczny, zawsze ktoœ musi zgin¹æ... Jedyne pytania to: kto i kiedy. (...) Ka¿dy palacz, który chce ¿yæ lepiej i d³u¿ej, powinien rzuciæ palenie. Ka¿dy palacz mo¿e to zrobiæ! Wiêkszoœæ eks-palaczy twierdzi, ¿e aby przestaæ paliæ, wystarczy chcieæ.

Najtrudniej jest zacz¹æ: zrozumieæ, ¿e palenie jest biologicznym nonsensem. Wygrywa ka¿dy, kto rzuci palenie. I ty mo¿esz wygraæ zdrowie, pieni¹dze, poczucie zwyciêstwa, wyzwolenie i bezpieczeñstwo." /prof. W. Zatoñski/ Ka¿dy kto chce rzuciæ palenie ma okazjê, poniewa¿ zbli¿a siê Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia Tytoniu, który przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W tym roku jest to 15 listopada. Œwiêto to narodzi³o siê w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha. W 1974 roku zaapelowa³ on do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzieñ nie palili papierosów. W efekcie a¿ 150 tysiêcy ludzi spróbowa³o przez jedn¹ dobê wytrzy-

maæ bez palenia. Zachêcone powodzeniem akcji Amerykañskie Towarzystwo Walki z Rakiem uzna³o trzeci czwartek listopada (tydzieñ przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziêkczynienia) za Dzieñ Rzucania Palenia. Szczegó³owe informacje na temat Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia mo¿na uzyskaæ na stronach internetowych: www.promocjazdrowia.pl, www.who.int/tobacco. We Wrzeœni w poradni laryngologicznej kierownik lek. med. Micha³ Grzymis³awski udziela informacji pacjentom, którzy chc¹ rzuciæ palenie oraz propaguje ¿ycie bez tytoniu. PSSE we Wrzeœni

Kampania „5 razy dziennie warzywa i owoce” W Polsce akcja "5 razy dziennie warzywa i owoce" zorganizowana zosta³a po raz pierwszy w 1996 roku. Przeprowadzone badania dowiod³y, ¿e statystyczny Polak zjada za ma³o owoców i warzyw, które pe³ni¹ rolê ochronn¹ dla organizmu, przeciwdzia³aj¹ rozwojowi ró¿nych chorób (nowotworów, chorób uk³adu pokarmowego i kr¹¿enia), a tak¿e wspomagaj¹ leczenie np. nadwagi i oty³oœci, spowalniaj¹ procesy starzenia siê organizmu, korzystnie wp³ywaj¹ na wygl¹d sylwetki. Organizm ludzki nie potrafi magazynowaæ substancji zawartych w warzywach i owocach, dlatego dla ich dobrego wykorzystania powinniœmy je spo¿ywaæ w niewielkich iloœciach wielokrotnie w ci¹gu dnia. "5 razy dziennie warzywa i owoce" nie jest to¿same z diet¹ warzywno-owocow¹, lecz ma na celu wzbogacenie diety w 5 porcji warzyw i owoców. "5 razy dziennie warzywa i owoce" to ³atwiejsze ni¿ ka¿dy z nas myœlisz! Szczegó³owe informacje na temat akcji uzyskaæ mo¿na na stronach internetowych: www.promocjazdrowia.pl. PSSE we Wrzeœni

UWAGA BEZROBOTNI I PRACODAWCY !!! Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni informuje, ¿e posiada œrodki finansowe na dotacje dla bezrobotnych w celu uruchomienia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz dla pracodawców na refundacjê kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna wysokoœæ dotacji dla bezrobotnego oraz refundacji dla pracodawcy za jedno stanowisko pracy wynosi 5-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Zasady udzielania dotacji i refundacji dostêpne s¹ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl. Zainteresowani bezrobotni oraz pracodawcy proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2, pok. 9 (tel. 061 640 35 46) w celu uzyskania szczegó³owych informacji.

WRPO dla przedsiêbiorców Na wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mog¹ liczyæ firmy wdra¿aj¹ce nowe technologie w procesie produkcji, nowe us³ugi lub produkty. Mikroprzedsiêbiorcy, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ lub chcieliby poszerzyæ jej zakres, maj¹ do dyspozycji dzia³anie 1.1 "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw" w ramach I priorytetu WRPO. Podmiot mo¿e siê ubiegaæ o wparcie, jeœli realizuje projekt na terenie województwa wielkopolskiego. Preferowane bêd¹ projekty mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na obszarach o niskiej przedsiêbiorczoœci. Projekt powinien zawieraæ czynniki innowacyjne, wdra¿aæ rozwi¹zania w zakresie oszczêdnoœci surowców i energii lub dostosowywaæ do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego. Wspierane te¿ bêd¹ tu przedsiêwziêcia z sektora tyrysyki i inwestycje tworz¹ce nowe miejsca pracy. Schemat I : Projekty inwestycyjne: - inwestycja w œrodki trwa³e - inwestycja w wartoœci niematerialne i prawne. wartoœæ wsparcia: od 9 tys. z³ do 200 tys. z³. Poziom wsparcia w kosztach kwalifikowanych projektu: do 60%( z wyj¹tkiem MŒP prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorze transportu, dla których dofinansowanie wynosi 40%) Schemat II : Specjalistyczna projekty doradcze. Wartoœæ wsparcia: od 3 tys. z³ do 100 tys. z³. Poziom wsparcia w kosztach kwalifikowanych projektu: do 50%. Pomoc sektorowa ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ma zapewniæ dzia³anie 1.2 "Wsparcie rozwoju MŒP". Projekt powinien zawieraæ czynniki podobne do przewidzianych dla mikroprzedsiêbiorstw. Schemat I : Projekty inwestycyjne: - inwestycje w œrodki trwa³e - inwestycja w wartoœci niematerialne i prawne. wartoœæ wsparcia: Od 200 tys. z³. do 1,2 mln z³. dla mikro i ma³ych - 60% dofinansowania. Dla œrednich max 1 mln z³. - 50% dofinansowania. 40%dofinansowania dla firm z sektora transportu. Schemat II : Specjalistyczne projekty doradcze. Wartoœæ wsparcia: minimalna kwota dofinansowania mikroprzedsiêbiorstw 100 tys. z³, maksymalna kwota dofinansowania dla mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 1 mln z³. 50% dofinansowania dla wszystkich przedsiêbiorstw korzystaj¹cych ze schematu II.

informuje... od dnia 1 wrzeœnia do 20 grudnia 2007 roku we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00 czynny bêdzie Telefoniczny Punkt Informacyjny o HIV/ AIDS Kontakt: tel.: 061 656 80 20 Punkt udziela informacji o: - drogach zaka¿enia wirusem HIV, - sposobach zapobiegania zaka¿eniom wirusem HIV, - miejscach, w których mo¿na wykonaæ test w kierunku HIV anonimowo, bezp³atnie lub odp³atnie, - miejscach, gdzie mo¿na uzyskaæ wsparcie psychologiczne, - numerach telefonów.

Ogólnospo³eczna kampania multimedialna HIV/ AIDS W ¿yciu jak w tañcu ka¿dy krok ma znaczenie Kampania: - Promuje budowanie odpowiedzialnych zwi¹zków opartych na partnerstwie, gdzie rozmawia siê o swojej przesz³oœci, gdzie unika siê ryzykownych zachowañ seksualnych. - Zachêca do podejmowania bezpieczniejszych zachowañ. - Promuje wykorzystywanie wiedzy o HIV i AIDS w praktyce. - Uœwiadamia, ¿e zagro¿enie HIV dotyczy ka¿dego z nas. - Pokazuje, jak uchroniæ siê przed zaka¿eniem. - Informuje, jak poznaæ swój status serologiczny (wykonanie testu na obecnoœæ wirusa HIV). Grup¹ docelow¹ kampanii s¹ osoby doros³e (18-39), aktywne seksualnie: - które planuj¹ zwi¹zek, - bêd¹ce w zwi¹zkach zarówno formalnych, jak i tych nieformalnych, - nie bêd¹ce w zwi¹zkach, ale nawi¹zuj¹ce krótkotrwa³e znajomoœci. MYŒL PRZEWODNIA KAMPANII 2007 - W kampanii 2007 r. metafor¹ zwi¹zku dwojga ludzi bêdzie taniec, w którym dwoje g³ównych bohaterów tañczy z wieloma ró¿nymi partnerami. Tak, jak w ¿yciu spotykaj¹ siê w tañcu z kilkoma partnerami (mniej lub bardziej przypadkowymi). Na koniec dwoje g³ównych bohaterów odnajduje siê w tañcu i postanawia zwi¹zaæ ze sob¹ na d³u¿ej. Poniewa¿ jednak chc¹ byæ odpowiedzialni postanawiaj¹ zrobiæ test na HIV. Komunikat Unikaj ryzykownych zachowañ i dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Nie bój siê szczerze rozmawiaæ o przesz³oœci partnera. Myœl o tym, aby ¿yæ bezpieczniej. Wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce. Zrób test na HIV, dowiedz siê jaki jest twój status serologiczny. Niewa¿ne kim jesteœ, co robisz, jakie masz wykszta³cenie, czy te¿ przekonania - HIV i AIDS mo¿e dotyczyæ tak¿e Ciebie. PSSE we Wrzeœni

Inicjatorzy poszukiwani Podczas wrzeœniowej wizyty w partnerskim powiecie Wolfenbüttel w Niemczech, starostowie: Dionizy Jaœniewicz i Jörg Röhmann rozmawiali o dalszej wspó³pracy pomiêdzy naszymi powiatami. Stwierdzili, ¿e istnieje potrzeba opracowania nowej formu³y, opartej na realizacji konkretnych projektów tematycznych i wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych. Opracowywaniem koncepcji tych projektów zajmowaæ siê bêdzie dziesiêcioosobowa grupa inicjatorów, osób aktywnych w organizowaniu wspólnych przedsiêwziêæ i realizowaniu polsko-nie-

mieckich projektów. Grupa ta, zwana Rad¹ Programow¹, sk³adaæ siê bêdzie z trzech przedstawicieli m³odzie¿y, trzech seniorów)w oraz trzech osób aktywnych zawodowo i jednego przedstawiciela Starostwa. Grupa ta wspó³pracowaæ bêdzie z podobnym zespo³em z powiatu Wolfenbüttel. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w grupie lub realizowaniem polsko-niemieckich projektów zapraszamy do Wydzia³u Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 42, e-mail: kultura@wrzesnia.powiat.pl.

Wed³ug ustaleñ starostów, miêdzynarodowe spotkania bêd¹ siê odbywaæ m.in. w pa³acu w Mikuszewie


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA

Listopad 2007

Oferty pracy

z dnia 30.10.2007 r.

Murarz/malarz/ p³ytkarz - KARO-BIS. Kwalifikacje: wykszta³cenie podstawowe, praca 1-zmianowa, mo¿liwoœæ przyuczenia do zawodu. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu 502-252-589, Robert Konopacki. Blacharz samochodowy - AUTO B£ASZAK. Kwalifikacje: naprawa samochodów powypadkowych. Pozosta³e informacje: AUTO B£ASZAK ZPUH, Pa³czyn 4, gmina Mi³os³aw tel. 609-253-044, S³awomir B³aszak. Tapicer meblowy lub do przyuczenia - Zak³ad Tapicerski. Kwalifikacje: tapicerstwo meblowe. Pozosta³e informacje: ZAK£AD TAPICERSKI, Szamarzewo 9, 62-306 Ko³aczkowo, tel. 601-958-988, Andrzej Wachowiak. Sprzedawca w bran¿y RTV, AGD, GSM - LOBO-MEDIA Sp. z o.o. Kwalifikacje: sprzedawca w bran¿y : RTV, AGD, komputerowej oraz GSM ( ERA ), wykszta³cenie œrednie, umiejêtnoœci handlowe. Praca we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: LOBO-MEDIA Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 12, 61-538 Poznañ, tel. 668-360-619, e-mail praca@lobo.pl. Sprzedawca-kasjer - PHU K&R. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. Zawodowe, mile widziana znajomoœæ obs³ugi kasy fiskalnej, praca 2-zmianowa. Pracownik fizyczny / murarz - Firma Sport Resorts Sp. z o.o. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt telefoniczny z pracodawc¹ : 792-793-027 lub 061 438-31-90. Pracownik myjni samochodowej - Auto-Kosmetyka. Pozosta³e informacje: AUTO-KOSMETYKA, ul. S³owackiego 48, Wrzeœnia, Wojciech Olejniczak, tel. 600-922-096. Wulkanizator - IGA. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako wulkanizator. Pozosta³e informacje: Zak³ad Us³ugowo-Handlowy IGA, ul. Gen.Sikorskiego 34, Wrzeœnia, tel. 061 4360 716 lub 601-752-849, Tadeusz Maliszewski. Murarz - OK PLAST PHU Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie w pracy obróbki murarskie, prawo jazdy. Pozosta³e informacje: OK-Plast PHU, Pawe³ Matuszak, Brodowska 28, 63-000 Œroda Wlkp. tel. 061 285-02-27, 061 285-02-28. Kierowca - UNIVERPAL. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, bez na³ogów, wiek do 50 lat. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z Pani¹ Katarzyn¹ Beser, tel. 503 115 704, UNIVERPAL - Firma recyklingu i naprawy palet drewnianych, Staw II, 62-420 Strza³kowo, tel. 063 275-91-38. Spedytor/pomocnik spedytora - A.B.Spedtrans. Kwalifikacje: doœwiadczenie, znajomoœæ bran¿y, mile widziana znajomoœæ jêzyków obcych, obs³ugi komputera, systematycznoœæ, komunikatywnoœæ. Informacje: A.B. Spedtrans s.c. Biernacki, Al. Flensa 3, 62-035 Kórnik, Bartosz Nowaczyk, tel. 502-618-196, Krystian Szymczak 501-777-179 lub 061 898-09-27. Sprzedawca w sklepie miêsnym - PHU Metler. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, chêæ do pracy, mile widziana obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: PHU Metler, Chrobrego 11, 62-300 Wrzeœnia, Mariola Metler, tel. 698-691-992. Kierowca kat. C + E - transport miêdzynarodowy - A.B. Spedtrans s.c. Wymagania: œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne, doœwiadczenie. Osoby zainteresowane ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Krystianem Szymczakiem pod numerem tel. 501-777-179 lub z biurem w godz. 8.00 - 16.00 pod numerami tel. 061-898-0927, 061-898-09-28, 061-898-09-29. Piekarz - WALDI. Kwalifikacje: najlepiej z doœwiadczeniem jako piekarz. Informacje: Piekarnia WALDI Kaczanowo, ul. Wiejska 2a, tel. 4367-630, 4366-737, 607-507-737. Spawacz, œlusarz, + inne zawody - SCANCLIMBER Sp. z o.o. Kwalifikacje: referent ds.zakupów, spawacz MIG/MAG, tokarz-frezer , operator wyt³aczarki, operator wózka wid³owego. Wymagane wykszta³cenie minimum zawodowe lub œrednie techniczne. Pozosta³e informacje: SCANCLIMBER Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 9, 62-200 Gniezno. Galwanizer / tokarz - Star People SP. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, doœwiadczenie w obs³udze maszyn, doœwiadczenie w galwazerni, praca w systemie zmianowym, umowa o pracê, bezp³atny dojazd z Wrzeœni, atrakcyjne wynagrodzenie. Pozosta³e informacje: Star People Sp. z o.o. ul. Roosevelta 11/9, 60829 Poznañ tel. 061 85179-38, 061 856-09-16, Katarzyna Szumawy. Kucharz - kelner - barman - OMEGA. Kwalifikacje: wykszta³cenie gastronomiczne ale niekoniecznie, zarz¹dzanie kuchni¹ , ustalanie menu, prowadzenie magazynu, prowadzenie dzia³añ w celu przyci¹gniêcia klienta. Informacje: Omega PHU, ul. Gen Kutrzeby 5K/14, 62-300 Wrzeœnia, dyrektor Marek Szrama, tel. 601-064-503, mail: marek.szrama@wp.pl Kierowca kat. B - Tutti Frutti. Kwalifikacje: bez wymagañ. Pozosta³e informacje: Tutti Frutti, tel. 602-642-692, Miros³aw Lisiecki. Fryzjer damsko-mêski / kosmetyczka - Woman Studio. Kwalifikacje: zawodowe fryzjer, œrednie - kosmetyczka. Pozosta³e informacje: WOMAN STUDIO Eliza W³oszyñska, ul. S³owackiego 11, Wrzeœnia, tel. 509-446-479. Akwizytor - DOOR INSTAL Kwalifikacje: zawodowe lub œrednie wykszta³cenie, komunikatywnoœæ, osoba nie musi mieæ prawa jazdy, gdy¿ bêdzie zawieziona na miejsce, wa¿ne aby mai³a predyspozycje do pracy jako handlowiec-akwizytor (bran¿a stolarka budowlana). Pozosta³e informacje: DOOR-INSTAL £ukasz Szczepaniak, Owieczki 20, 62-260 £ubowo, tel. 784-321-375, 604-329-937. Pracownik produkcyjny w Gestamp - ADECCO. Kwalifikacje: oferta przeznaczona dla kobiet lub mê¿czyzn, dyspozycyjnoœæ, praca na 3 zmiany, miejsce pracy: GESTAMP. Pozosta³e informacje: Koordynator Adecco, Agnieszka Szyku³a tel. 061 4369-600 ul. Dzia³kowców 12, Wrzeœnia kom. 695-066-624. Pracownik fizyczny - Zak³ad Us³ug-Remontowo-Budowlanych. Kwalifikacje: wykszta³cenie podstawowe. Pozosta³e informacje: Zaklad Us³ug Remontowo-Budowlanych, Borzykowo, ul. Wrzesiñska 32, Mariusz Waszak. Ró¿ne zawody - Firma HOMAG Machinery Œroda Sp. z o.o. Firma zatrudni : asystentów konstruktorów - wymagania: wykszta³cenie œrednie techniczne, bardzo dobra znajomoœæ rysunku technicznego, dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, mile widziana znajomoœæ obróbki skrawaniem; elektryków, elektromechaników, frezerów - operatorów CNC. Oferty proszê sk³adaæ na adres : Homag Machinery Œroda Sp. z o.o. ul. Pr¹dzyñskiego 24, 63-000 Œroda Wlkp. lub e-mailem na adres : info@hm-sroda.com. Lakiernik samochodowy - Firma HOMAG Machinery Œroda Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Praca polega na przygotowaniu pojazdy, szpachlowaniu, lakierowaniu. Szwaczka - A&T PPHU Krawiectwo T. Wojty³a. Kwalifikacje: umiejêtnoœæ szycia na maszynie, praca 1-zmianowa w godz. 7.00-15.00. Kontroler jakoœci - instruktor - Danish Crown Sp. z o.o. Kwalifikacje: zawodowe wykszta³cenie, minimum 5 lat doœwiadczenia w pracy na rozbiorze wieprzowym, praca na 1 zmianê, umowa o pracê na czas nieokreœlony. Informacje: Danish Crown Sp. z o.o. ul. Toruñska 262, 62-600 Ko³o, tel. 063 2626-506 lub WUP Piotr Kozak 0-63 2626-525. Kucharz / sprz¹taczka - Firma IWIÑSKI. Kwalifikacje: kucharz/kucharka, wykszta³cenie zawodowe. Informacje: FIRMA IWIÑSKI, ul. Dzia³kowców 9, Wrzeœnia, tel. 061 4362-180. Kucharz / sprz¹taczka - MAGRO. Oczekiwania pracodawcy: wykszta³cenie zawodowe, sta¿ pracy min. 6 miesiêcy, wykonywanie pracy rzetelnie i sumiennie. Osoby zainteresowane ofert¹ proszone s¹ o kontakt z Grzegorzem Dorywalskim - tel. (061) 438-05-17 - po 18.00 oraz kom. 609-102-065. Pracownik ogólnobudowlany - Zak³ad Ogólnobudowlany. Kwalifikacje: praca polega na czynnoœciach malarsko-murarskich - remonty budynków; pracodawca dowozi do pracy. Pozosta³e informacje: Zak³ad Rzemieœlniczy Ogólnobudowlany, Franciszek Fludra, ul. Strzelecka 29, 63-000 Œroda Wlkp. tel. 061 2858-275, kom.607-684-745. Piekarz lub do przyuczenia w zawodzie piekarz - Spo³em PSS Wrzeœnia. Informacje: Zak³ad Piekarsko - ciastkarski we Wrzeœni, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 7.00 do 15.00. Psycholog-konsultant - Jednostka Wojskowa 4210 - POWIDZ. Kwalifikacje: Psycholog-Konsultant Dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, dyplom mgr psychologii, odbyty podyplomowy sta¿ zawodowy. Pozosta³e informacje: Jednostka Wojskowa 4210, 62-430 Powidz, tel. 063 2774-616 Aneta Ficer. Specjalista - administrator baz danych - Jednostka Wojskowa 4210 - POWIDZ. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, informatyczne. Pozosta³e informacje: Jednostka Wojskowa 4210 620-430 POWIDZ, tel. 063 2774-616 Aneta Ficer. Pracownik fizyczny - Sport Resorts sp. z o.o. Kwalifikacje: bez wymagañ. Pozosta³e informacje: SPORT RESORTS Sp. z o.o. Warszawa, oddzia³ - Mi³os³aw, ul. Wrzesiñska 23, tel. 792-793-027 lub 061 4383-190. Kierowca kat. B - Laila - Kebab. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Zainteresowane osoby proszone s¹ o kontakt w siedzibie firmy: ul. Rynek 6, 62 - 300 Wrzeœnia. Operator maszyn - Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe (najlepiej mechaniczne). Pozosta³e informacje: CENOS Sp. z o. o. ul. Gen. Sikorskiego 22, Wrzeœnia tel. 061 4370-800, 4370-827. Brukarz - Drogi i sieci MSS Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie w wykonywaniu prac brukarskich rêcznych i mechanicznych, wykszta³cenie zawodowe, sta¿ pracy 2 lata. Pozosta³e informacje: Drogi i sieci MSS Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznañ, tel. 061 670-70-42. Sprzedawca handlowiec - PHU Diana. Kwalifikacje: praca w sklepie Mark Media we Wrzeœni, sprzêt AGD i RTV, pracodawca nie ma wymagañ. Pozosta³e informacje: PHU DIANA Sp.j. Media Expert Marcin Waliniak, tel. 507-030-248, ul. Spóldzielców 5/3, 62-510 Konin, mail: rekrutacja.diana@mediaexpert.pl Monter nawierzchni kolejowej - Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM. Kwalifikacje: brak wymagañ co do wykszta³cenia, dobry stan zdrowia, praca fizyczna w torach czynnych. Pozosta³e informacje: Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM, Kolejowa 4, 60-715 Poznañ, Maria Stachowiak 061 6333-677, 061 6333-302. Hydraulik - Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych. Charakterystyka wykonywanej pracy: us³ugi wodno- kanalizacyjne i C.O. Pracodawca wymaga od kandydata adresu zamieszkania na terenie Wrzeœni. Osoby zainteresowane w/w ofert¹ pracy proszone s¹ o kontakt z Henrykiem Szablewskim, tel. 606-998-016 lub 061 4367-598 - do 15.00. Pracownik przy produkcji zniczy-operator maszyn - PIK Kwalifikacje: oferta przeznaczona dla niepe³nosprawnych, konieczne skierowanie z Powiatowego Urzêdu Pracy, zgoda lekarza do pracy w systemie 3 zmian. Pozosta³e informacje: MPT PIK Sp. jawna Wrzeœnia, ul. Wroc³awska 42 B, tel. 061 4367 744, Halina Buziak. Elektromonter - Instalatorstwo Elektryczne Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mo¿liwoœæ przyuczenia. Kontakt z pracodawc¹ - tel. 602-343-770, p. B³aszczyk. Kierownik budowy, murarz i pomocnik - Morix Mi³os³aw. Pozosta³e informacje - tel. 061 438-31-90. Pracownicy budowlani - MAGRO. Kwalifikacje: pracodawca potrzebuje pracowników w zawodach: p³ytkarz, pomocnik budowlany, malarz, pracownik przy ocieplaniu budynków oraz tynkarz. Wymagania: wykszta³cenie zawodowe, sta¿ pracy oko³o 6 miesiêcy, rzetelnoœæ i sumiennoœæ. Adres i kontakt: Zak³ad Budowlany MAGRO, Grzegorz Dorywalski, Bieganowo 25/3, tel. 061 438-05-17 - po 18.00, kom. 609-102-065. Manewrowy - PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Pozosta³e informacje: PKP Przewozy Regionalne Sp.zo.o.- Wielkopolski Zak³ad Przewozów Regionalnych Poznañ , ul.Dworcowa 1, tel.: 061 633-56-31, 061 633-55-65. Pracownik produkcyjny - kobiety, mê¿czyŸni - 2 M Sp. z o.o. Kwalifikacje: pracownik produkcyjny, kobiety, mê¿czyŸni , absolwenci szkó³ zawodowych. Zak³ad przygotuje do pracy : obs³uga maszyn odlewniczych, pras wtryskowych, oczyszczarek miernikowych i pneumatycznych oraz szlifierek precyzyjnych, wykonywanie modeli woskowych i form odlewniczych. Pozosta³e informacje: 2 M Sp. z o.o. ul. Batorego 4, 62-300 Wrzeœnia. Od poniedzia³ku do pi¹tku kontakt osobiœcie w godz.8.00-12.00 z prezesem Spó³ki Januszem Niedziela +CV+skierowanie z Urzêdu Pracy. Kierownik budowy/ in¿ynier budowy - DOMMUS Kwalifikacje: wykszta³cenie budowlane, znajomoœæ prawa budowlanego. Pozosta³e informacje: DOM MUS PHU, ul. Wrzesiñska 1C, Kostrzyn Wlkp. tel. 061 897-01-50, 668-336-273, k.bednarek@dommus.com.plb.rozewska@dommus.com.pl Serwisant - STANGL Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: œrednie techniczne lub zawodowe, dyspozycyjnoœæ, mobilnoœæ, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Pozosta³e informacje: Stangl Polska Sp. z o.o. ul. Solidarnoœæ 42/1, 61-696 Poznañ, Piotr Rozmiarem, 665-750-046, piotr.rozmiarek@mce-stangl.pl. Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20 Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 061 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne

Legenda o Mieszku, jego rodzicielach i grzybach...

Muzeum w Grzybowie? W grzybowskim grodzie trwaj¹ przymiarki do rozpoczêcia budowy budynku muzealnego w ramach rezerwatu archeologicznego dotycz¹cego pocz¹tków pañstwa polskiego. Owym budynkiem bêdzie rekonstrukcja bramy wjazdowej, której koszt wyniesie oko³o 2,5 mln z³. Sk¹d ten pomys³? Niemal¿e wprost z legendy Izabelli Brzóstowicz: O tym jak Siemomys³ gród stawiaæ kaza³ ... Dawno, dawno temu ¿y³ w Pañstwie Lestkowiców syn Lestka, Siemomys³. By³ on w³adc¹ zacnym i odwa¿nym, szanowanym przez s¹siadów i poddanych. Jakiœ czas temu los swój po³¹czy³ z bia³og³ow¹ równie zacn¹ jak on sam, a i z piêknoœci swej s³yn¹c¹, która powi³a mu dwóch urodziwych synów. M³odzi byli szczêœliwi, a i poddani w ich pañstwie ¿yli dostatnio (...). Pewnego jesiennego, lecz ciep³ego jeszcze dnia Siemomys³ wraz ze sw¹ wybrank¹ postanowili udaæ siê w g³¹b nieprzebytej puszczy, aby poszukaæ miejsca godnego dla ustawienia pos¹gu ku czci bóstwa Œwiatowida (...). S³oñce chyli³o siê ju¿ ku zachodowi, gdy wjechali na spor¹ polanê, wokó³ której powiewa³y rozszumia³e brzozy. I nagle ich oczom ukaza³ siê niezwyk³y widok: prawdziwy las grzybów. Zsiedli z wierzchowców swych i jêli zbieraæ: borowiki, maœlaki, sowy... - Tu zostaniemy na spoczynek rozkaza³ kniaŸ - Tu ka¿ê postawiæ pos¹g Œwiatowida, a miejscu temu na znak obfitoœci w grzyby nadajê miano Grzybowa! Siemomys³, jak rozkaza³, tak siê sta³o: na polanie górowa³ pos¹g potê¿nego boga Œwiatowida. Ale to nie wszystko. Wdziêczny bóstwom za szczodroœæ, gród w tym miejscu w tajemnicy przed sw¹ ukochan¹ stawiaæ kaza³ (...). W³aœnie czêœæ dzie³a jego izby mieszkalne dla nich samych mia³a siê ku koñcowi (...), powiód³ wiêc bia³og³owê sw¹ do grodu, wprzódy opaskê na oczy jej zawi¹zawszy (...). - A teraz najdro¿sza mi na tym padole, niewiasto, pragnê ofiarowaæ ci dzie³o moje (...). Na pami¹tkê naszej tu wyprawy, gród kaza³ ¿em budowaæ, który z mej szczodrobliwoœci i mi³oœci mojej ku tobie ofiarowaæ ci pragnê, moja jedyna ... Kto wie, ile prawdy w legendzie? Gród w Grzybowie istnia³ do po³owy XI w., póŸniej zosta³ opuszczony, a z biegiem czasu jego wnêtrze zamienione w... pola uprawne. Ile prawdy w legendzie, tego nikt nie wie. Wiadomo na pewno, ¿e dziœ do Grzybowa przybywaj¹ turyœci, a g³ówn¹ atrakcj¹ przyci¹gaj¹c¹ ich jest owe, legendarne grodzisko - dawny gród wczesnoœredniowieczny. Co roku, w okresie wakacji Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie organizuje tam Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich. ¯eby by³o ciekawej, ka¿dy Zjazd Wojowników umocowany jest w nieco innej tematyce. Tegoroczna

Koszt rekonstrukcji bramy wjazdowej, w której mieœciæ siê bêdzie muzeum, wyniesie oko³o 2,5 mln z³ impreza w Grzybowie poœwiêcona zosta³a autentycznej ceremonii chrztu. Jednak z ka¿dym nowym odkryciem czy legend¹, historia dostarcza kolejnych pomys³ów, by poznawaæ j¹ na nowo. W pobli¿u grzybowskiego grodziska, nale¿¹cego do najciekawszych wczesnopiastowskich oœrodków osadniczych pañstwa Piastów, znajduj¹ siê równie¿ inne ciekawe obiekty. Dziêki rozpoczêtym w 1990 r. badaniom archeologicznym zosta³a odkryta kopia wczesnoromañskiej œwi¹tyni œw. Feliksa i Adaukta znajduj¹cej siê w oryginale na Wawelu w Krakowie. Ponadto warto zobaczyæ drewniany koœció³ z XVIII w., a tak¿e dwór z XIX w. i stoj¹c¹ przed nim kopiê figury legendarnego Œwiatowida, patrz¹cego na cztery strony œwiata. Te wszystkie zabytki sprawi³y, ¿e o Grzybowie "zaczêto mówiæ". Dziœ mo¿na stwierdziæ, ¿e Grzybowo z jego zabytkami jest najwiêkszym odkryciem krajoznawczym ostatnich lat w Wielkopolsce, znacz¹cym te¿ w skali krajowej. Choæby dlatego warto w nie inwestowaæ! Inwestycja potê¿na niczym legendarny gród... Od 1997 roku gród jest integraln¹ czêœci¹ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Muzeum, bêd¹c w³aœcicielem i opiekunem czterech wczesnopiastowskich grodów: w Ostrowie Lednickim, w Gieczu, w Grzybowie i w Radzimiu, doprowadzi³o do stworzenia programu, który przyj¹³ nazwê "Rezerwaty archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków pañstwa polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo". W ramach tego projektu w 2005 roku przygotowano opracowanie planu zagospodarowania trzech rezerwatów archeologicznych. Jednym z nich jest rezerwat obejmuj¹cy gród w Grzybowie. Wydaje siê, ¿e projekt dotycz¹cy Grzybowa jest najskromniejszy - obejmuje w zasadzie jedynie jeden budynek - mówi archeolog Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Jacek Wrzesiñski - ale w realizacji mo¿e okazaæ siê najciekawszym! Dlaczego? Otó¿ zaprojektowany obiekt ma nawi¹zywaæ i przypominaæ (swoj¹ elewacj¹ zewnêtrzn¹) fragment wa³ów gro-

du. Ta kilkunastometrowej wysokoœci budowla stanie w dzisiejszym wejœciu na gród, w linii przebiegu wa³ów i z daleka bêdzie doskonale sugerowa³a stoj¹cy, zrekonstruowany fragment potê¿nych konstrukcji obronnych, jakimi szczyci³ siê gród grzybowski. Autorem projektu w obecnym kszta³cie jest in¿ynier architekt Przemys³aw WoŸny. Projekt przewiduje budowê obiektu na planie prostok¹ta o d³ugoœci 38 m i szerokoœci 14 m, wysokoœæ bêdzie dochodziæ do 13 m. Zaprojektowany budynek muzealny bêdzie dwukondygnacyjny. Bry³a obiektu zostanie podzielona na dwie czêœci po³¹czone sieni¹ i klatk¹ schodow¹ prowadz¹c¹ na taras widokowy. Na parterze znajdzie siê du¿a sala wystawiennicza oraz mniejsza sala przeznaczona na wystawy czasowe i na zajêcia z m³odzie¿¹. Tutaj te¿ bêdzie ca³e zaplecze socjalne i techniczne. Na piêtrze natomiast zaprojektowane jest mieszkanie dla pracownika,

kopolskiego i Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznali, ¿e projekt przygotowany przez Muzeum jest nie tylko dobrze przygotowany, ale dotyczy tak wa¿nych miejsc, i¿ nale¿y go popieraæ - informuje Jacek Wrzesiñski - dlatego rezerwaty znalaz³y siê w pakiecie zg³oszonym przez marsza³ka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Z województwa wielkopolskiego zg³oszono 34 projekty. Wybranych do realizacji zosta³o 12, a wœród nich w³aœnie projekt omawiany. Pieni¹dze w g³ównej czêœci pochodz¹ z dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej, z funduszy jakie otrzyma³y do podzia³u cztery województwa (wielkopolskie, ma³opolskie, œl¹skie i ³ódzkie). Kwota, jak¹ ³¹czy siê z realizacj¹ projektu "Rezerwaty archeologiczne ..." to 2 178 000 eu, a czas realizacji to lata 2007-2013. Czy rekonstrukcja bramy na grzybowskim grodzie przyci¹gnie turystów ? Przyst¹pienie do realizacji tych projektów, czyli w przypadku Grzybowa do budowy budynku muzealnego bêdzie mo¿liwa po sprawdzeniu, uzupe³nieniu i przeanalizowaniu dotychczasowego planu dzia³añ, oraz zweryfikowaniu i uaktualnieniu kosztorysu. Oczywiœcie samo rozpoczêcie budowy zale¿y tak¿e od tempa przep³ywu funduszy i procedur zwi¹zanych z postêpowaniem administracyjnym, budowlanym, przetargowym. Tak czy inaczej, w ramach przygotowywania siê do realizacji tego obiektu archeolodzy z Muzeum na Lednicy w ci¹gu dwóch sezonów przeprowadzili rozpoznanie terenu przysz³ej inwestycji w Grzybowie. Archeologiczne badania wy-

W Grzybowie od lat odbywaj¹ siê Zjazdy Wojowników S³owiañskich biblioteka, archiwum, pokój goœcinny, a tak¿e magazyn zbiorów muzealnych. Realizacja takiego przedsiêwziêcia jest mo¿liwa jedynie dziêki dotacjom finansowym z zewn¹trz. Muzeum nie jest w stanie wygenerowaæ takiej kwoty, która pokry³a by przygotowanie projektu, a nastêpnie jego realizacjê. Dlatego dziœ szuka siê takich mo¿liwoœci, które umo¿liwi¹ zdobycie odpowiednich œrodków finansowych i pozwol¹ na nowe zagospodarowanie wspomnianych rezerwatów. Marsza³ek Województwa Wiel-

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

przedzaj¹ce zosta³y zakoñczone, a w trakcie samej budowy archeolodzy bêd¹ prowadzili sta³y nadzór merytoryczny. Budynek muzealny na grzybowskim grodzie przyci¹gnie turystów. Umo¿liwi zapoznanie siê z histori¹ grodu i okolicy bezpoœrednio w miejscu, w którym dzia³a siê historia. Sta³a ekspozycja o¿ywi to miejsce przez okr¹g³y rok. Dziêki sta³emu obiektowi z nowoczesn¹ infrastruktur¹ i zapleczem, edukacja historyczna bêdzie mo¿liwa o ka¿dej porze roku. (ula)

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 38 - Listopad 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Przegląd Powiatowy Nr 38 - Listopad 2007  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement