Page 1

W numerze:

Œwiêto niechaj œwiêtem bêdzie! Nazwa Nocy Œwiêtojañskiej, zwanej Noc¹ Kupa³y pochodzi od "k¹pieli" i nawi¹zuje do chrztu Chrystusa w Jordanie. Na pami¹tkê tego wydarzenia, po uroczystej mszy œwiêtej, odby³o siê poœwiêcenie symbolicznej rzeŸby autorstwa Leona Œwitka, przedstawiaj¹cej Jana Chrzciciela, która zosta³a wykonana specjalnie z okazji Nocy Œwiêtojañskiej i stanê³a na stra¿y stawu w Bardzie. Noc Kupa³y to noc beztroskiej zabawy, czarów, wró¿b i mi³oœci. I organizatorzy Nocy Œwiêtojañskiej w Bardzie zadbali o to, by przybyli na ni¹ goœcie mogli tak¹ w³aœnie atmosferê odczuæ. Imprezê rozpocz¹³ wystêp grupy tanecznej TAKT dzia³aj¹cej przy Orkiestrze Koncertowej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury, przeplatany popisami artystycznymi tañcz¹cych i œpiewaj¹cych dzieci z miejscowego przedszkola "Barcuœ" oraz koncertem skrzypcowym dziesiêcioletniej Wiktorii Siwiak. Wielk¹ furorê zrobi³y oscyluj¹ce na granicy tañca i akrobacji - pokaz breakdance oraz sztuki walki brazylijskiej Capoeira. Wystêpy sceniczne zakoñczy³ koncert m³odej, obiecuj¹cej formacji rockowej PION z Kostrzyna Wielkopolskiego. Dzieci mog³y

Fot. R. Lipigórski

Magia nocy œwiêtojañskiej przyci¹gnê³a 21 czerwca do Barda kilkaset osób. Wspólnie bawili siê, œpiewali, pletli wianki, szukali kwiatu paproci… Dali siê uwieœæ czarowi tej niezwyk³ej, najkrótszej w roku nocy.

W koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu odby³ siê wernisa¿ prac pleneru malarskiego w Bardzie strona 2

Wrêczono wyró¿nienia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów powiatu wrzesiñskiego strona 6

Spektakl LOVE STORY przypomnia³ s³owiañskie obrzêdy, zwyczaje i piosenki zwi¹zane z Noc¹ Kupa³y wzi¹æ udzia³ w organizowanych w miêdzyczasie zabawach. W konkursie plastycznym trzeba by³o namalowaæ obraz inspirowany tematyk¹

nocy œwiêtojañskiej. Dziewczynki rywalizowa³y miêdzy sob¹, która uplecie najpiêkniejszy wianek, natomiast ch³opcy udali siê na poszu-

kiwanie mitycznego kwiatu paproci, który zakwita tylko w tê jedn¹, jedyn¹ noc.

cd. str. 2

Powiatowa Akcja Letnia

Zapraszamy do Relaxu!!! Grupa uœmiechniêtych dzieciaków przyby³a w poniedzia³ek, 30 czerwca do Orzechowa, gdzie rozpocz¹³ siê pierwszy turnus IV Powiatowej Akcji Letniej. W siedmiu turnusach tegorocznej akcji, która odbywaæ siê bêdzie pod has³em: O Miano Mistrza Sportu i Turystyki - "WielkoPolski Ma³y Turysta" weŸmie udzia³ ³¹cznie ponad 500 dzieci. Tegoroczna akcja zmieni³a nieco sw¹ formu³ê. Ka¿dy dzieñ wypoczynku ma swoj¹ nazwê, nawi¹zuj¹c¹ do podejmowanych dzia³añ - m.in. "Zdobywamy szczyty", "Z histori¹ i przyrod¹ za pan brat", "Wyprawa po bursztynowy skarb"… Uczestnicy, jak zwykle, oprócz licznych wycieczek po okolicy, wyjad¹ na dwa dni nad morze. Ponadto, podczas

Jedn¹ z atrakcji Powiatowej Akcji Letniej s¹ wyjazdy na basen do Wrzeœni wszystkich turnusów bêd¹ realizowane programy profilaktycz-

ne. Ka¿dy uczestnik Powiatowej Akcji Letniej otrzyma na zakoñ-

czenie pobytu medal "WielkoPolski Ma³y Turysta". Uczestnicy koloniady wezm¹ tak¿e udzia³ w jednodniowym szkoleniu informacyjno-edukacyjnym "Wiem jak bezpiecznie zachowaæ siê na drodze" realizowanym przez policjê miejsk¹ we Wrzeœni w ramach projektu "Bezpieczne wakacje". Bêd¹ siê uczyæ zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zdobyt¹ wiedzê sprawdz¹ i utrwal¹ w teœcie sprawnoœciowym. Projekt zosta³ dofinansowany przez Stowarzyszenie "Drogowskaz" w kwocie 3,5 tys. z³. Œrodki finansowe na organizacjê IV Powiatowej Akcji Letniej pozyska³o Stowarzyszenie "Promyk".

cd. str. 2

Zapraszamy na Festiwal Twórców Polskiej Piosenki strona 9

750-lecie Targowej Górki strona 11

Oferty pracy

strona 15


2

AKTUALNOŒCI

Lipiec 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

XVII Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni Stanis³aw Filipiak otrzyma³ tytu³ Cz³owieka Roku 2007 oraz Laur Starosty Wrzesiñskiego za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz mieszkañców naszego powiatu. Wyró¿nienie, laur i liczne gratulacje odebra³ podczas XVII sesji Rady Powiatu we Wrzeœni, która odby³a siê 27 czerwca 2008 r., w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni.

Starosta wrêcza laur Cz³owiekowi Roku 2007 - Stanis³awowi Filipiakowi

Zgodnie z porz¹dkiem obrad radni na wstêpie wys³uchali sprawozdania Wojciecha Móla, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dzia³alnoœci w ubieg³ym roku, po którym omówiony zosta³ za³¹czony przez dyrektora wykaz potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej. Ponadto radni wys³uchali sprawozdania z oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesiñskiego za rok 2007. Nastêpnie Rada Powiatu przyst¹pi³a do rozpatrzenia i przyjêcia projektów poszczególnych uchwa³. Jedn¹ z nich by³a uchwa³a w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkó³ ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkó³ publicznych. Radni rozpatrzyli tak¿e zmiany

Artysto, twórz!

skiej wsi, abstrakcje… Podobno sztuka to interpretacja rzeczywistoœci przez pryzmat psychiki i duszy artysty - tak wiêc wystawa poplenerowa by³a prawdziwym festiwalem temperamentu i wyobraŸni. Rozpoczynaj¹c wernisa¿, wicestarosta Pawe³ Guzik, prezes Klubu Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego" i zarazem jeden z inicjatorów pleneru - Leszek Burzyñski oraz proboszcz parafii w Bardzie ks. Stanis³aw Dubiel podziêkowali uczestnikom pleneru, wrêczaj¹c im pami¹tkowe certyfikaty. Ogl¹danie obrazów umila³ koncert m³odziutkiej skrzypaczki Wiktorii Siwiak. Wa¿nym punktem imprezy by³o przekazanie przez grupê uczniów Carl Gotthard Langhans Schule z partnerskiego powiatu Wolfenbüttel tarczy zegara, symbolizuj¹cej ideê powstaj¹cego w koœciele centrum spotkañ kulturalnych wspólnotowoœæ oraz wielokulturowoœæ. Ka¿da z cyfr wziêta jest z innego jêzyka, z innej kultury - t³u-

cyjnego Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, przyst¹pienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania - "Z NAMI WARTO", ustalenia wynagrodzenia starosty, zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2008 r. oraz zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Na zakoñczenie Rada zapozna³a siê z projektem programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest, który przedstawi³ Jaros³aw Sobczak, naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. (ula)

ci¹g dalszy ze str. 1

Œwiêto niechaj œwiêtem bêdzie!

Poplenerowy wernisa¿ zorganizowano w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu Poewangelicki koœció³ w Mi³os³awiu w dniach 12-19 czerwca przeistoczy³ siê w galeriê sztuki. Wystawiono w nim plon II pleneru malarskiego w Bardzie, którego motywem przewodnim by³y "Krajobrazy" - 29 obrazów prezentuj¹cych piêkno przyrody Barda i Grabowa Królewskiego z motywami architektury w tle. Plener odbywa³ siê w dniach 29 maja - 1 czerwca. Wziê³o w nim udzia³ 22 malarzy z Wrzeœni, Witkowa, Gniezna, Swarzêdza, Konina i Zielonej Góry oraz 3 malarki z Bia³orusi. Organizatorem imprezy by³ Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego", Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, parafia Bardo oraz Mi³os³awskie Centrum Kultury. Podczas pleneru powsta³y prace prezentuj¹ce najró¿niejsze style i techniki malarskie - m.in. ocieraj¹ca siê o prymitywizm panorama stawu, baœniowa wizja strumyku Bardzianki, realistyczne pejza¿e, symboliczne przedstawienia pol-

uchwa³y okreœlaj¹cej zasady rozliczania tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zni¿ek godzin dla kadry kierowniczej. Ponadto Rada przyjê³a projekt uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na zmianê nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ powiatu, na nieruchomoœæ stanowi¹c¹ w³asnoœæ parafii farnej we Wrzeœni oraz projekt uchwa³y w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia i uzgodnienia wartoœci jednego punktu s³u¿¹cych do uzgodnienia tabeli wynagrodzeñ dla pracowników PUP we Wrzeœni. Kolejnymi pozytywnie zaopiniowanymi przez Radê Powiatu projektami by³y uchwa³y w sprawie: zmiany Regulaminu Organiza-

maczy³ pomys³odawca idei - Paul Kandora - zegar wskazuje godzinê za piêæ dwunasta, co ma symbolizowaæ otwartoœæ, gotowoœæ do wspó³pracy - ka¿dy mo¿e siê przy³¹czyæ, wejœæ tu. Goœcie przybyli na otwarcie wystawy mieli niebywa³¹ okazjê porozmawiaæ z autorami dzie³ oraz wzi¹æ udzia³ w licytacji prac. Aukcjê poprowadzi³ Leszek Burzyñski. Warto by³o licytowaæ, gdy¿ zebrane pieni¹dze przeznaczone zosta³y na szczytny cel - wsparcie parafii w Bardzie. Wystawa jak i sam plener by³y doskona³¹ okazj¹ dla mieszkañców powiatu by obcowaæ z artystami, przygl¹daæ siê ich warsztatowi malarskiemu, etapom powstawania dzie³. We wrzeœniu w powiecie odbêdzie siê kolejny, tym razem polsko-niemiecki plener malarski, na którym artyœci z obu krajów uwieczniaæ bêd¹ jesienne piêkno zabytków piêciu gmin powiatu wrzesiñskiego. Agnieszka Przysiuda

Atrakcj¹ by³a tak¿e wystawa obrazów z pleneru malarskiego w Bardzie, pokaz rzeŸbienia "na ¿ywo", przejazdy bryczk¹, strzelanie z ³uku przy stoisku Dru¿yny Wojów S³owiañskich NIWA. Wœród publicznoœci z koszem pe³nym zió³ i suchych kwiatów przechadza³a siê babcia-zielarka, przepowiadaj¹c zebranym przysz³oœæ. G³ównym punktem Nocy Œwiêtojañskiej w Bardzie by³ spektakl muzyczny LOVE STORY w wykonaniu chóru Lutnia, Scholi Dzieciêcej z parafii œw. Krzy¿a, cz³onków Stowarzyszenia Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego" oraz motocyklistów m.in. z klubu "Born to Ride". Inspirowane s³owiañskimi obrzêdami i obyczajami widowisko wed³ug scenariusza i w re¿yserii Marzeny Nowak opowiada³o historiê mi³oœci osób pochodz¹cych z dwóch ró¿nych œwiatów i pokazywa³o, ¿e mi³oœæ nie zna granic i jest ponadczasowa. Tak jakby za³amane zosta³o continuum czasoprzestrzenne w tê niezwyk³¹, pe³n¹ magii noc, w sobótkow¹ noc wspólnie bawili siê s³owianie i wspó³czeœni motocykliœci. Przedstawienie rozpoczê³o siê o zmierzchu, gdy dzieñ ³¹czy³ siê z noc¹, œwiat³o z ciemnoœci¹. Wtedy zap³onê³y ogniska i pochodnie, odbijaj¹ce siê w pokrytej kwieciem tafli bardziañskiego stawu. Stoj¹cy nad brzegiem wody i na pomoœcie, odziani w bia³e, lniane szaty chórzyœci œpiewali tradycyjne, ludowe piosenki. Dziewczyny puszcza³y wianki

na wodê. W takiej oto scenerii rozegra³a siê historia mi³oœci S³owianki i XX-wiecznego ch³opaka w czarnej skórze, ludzi w ró¿nych epok. Mi³oœci, wydawa³oby siê niemo¿liwej, ale spe³nionej dziêki magicznej aurze Nocy Œwiêtojañskiej. W finale przedstawienia odby³y siê zaœlubiny, których "udzieli³" ksi¹dz Stanis³aw Dubiel oraz tradycyjne weselisko. Zabawa trwa³a do bia³ego rana! Organizatorami Nocy Œwiêtojañskiej w Bardzie byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego", Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni, parafia w Bardzie oraz Rada So³ecka w Bardzie. Jak podkreœla so³tys Barda Leszek Stawicki, noc œwiêtojañska by³a prawdziwym œwiêtem dla lokalnej spo³ecznoœci, którzy ca³e serce w³o¿yli w przygotowania do imprezy - m.in. oczyszczali staw, sprz¹tali ca³y teren, robili dekoracje. Mówi siê, ¿e Bardo to niezwyk³a wieœ. "Ksi¹dz nie wygl¹da jak ksi¹dz, a so³tys nie wygl¹da jak so³tys". Mieszkañcy s¹ z sob¹ niezwykle zwi¹zani, zawsze ¿yczliwi i pomocni, goœcinni, ¿yj¹ w symbiozie ze sob¹ i przyrod¹… Chêtnie w³¹czaj¹ siê we wszelkie inicjatywy spo³eczne, kulturalne. Ju¿ wkrótce w tej niezwyk³ej wsi odbêdzie siê kolejna impreza, ³¹cz¹ca pozornie odmienne œwiaty - odpust parafialny, w którym udzia³ wezm¹ motocykliœci oraz jeŸdŸcy na koniach. Agnieszka Przysiuda

ci¹g dalszy ze str. 1

Zapraszamy do Relaxu!!! Akcja zosta³a dofinansowana z bud¿etu Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu (z Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom i Departamentu Sportu i Turystyki) oraz Kuratorium Oœwiaty. Uczestnicy zakwaterowani s¹ w nale¿¹cym do

powiatu Oœrodku Wypoczynkowym "Relax" w Orzechowie. Jak co roku, akcje wspó³organizuj¹ urzêdy gmin i gminne oœrodki pomocy spo³ecznej. Uwaga!!! S¹ jeszcze wolne miejsca na przedostatnim turnusie, 917 sierpnia. Odp³atnoœæ za udzia³

w turnusie dla mieszkañców powiatu wynosi 150 z³, dla osób spoza powiatu 200 z³. Zainteresowani mog¹ uzyskaæ wiêcej informacji w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, tel. 061 640 44 14, 640 44 38. (agda)

Ksi¹dz Stanis³aw Dubiel poœwiêci³ rzeŸbê Jana Chrzciciela


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Lipiec 2008

II Spartakiada Osób Niepe³nosprawnych

3

Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny w swym wysi³ku - s³owami przysiêgi olimpijskiej Stanis³aw Wolski - uczestnik Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie rozpocz¹³ II Spartakiadê Osób Niepe³nosprawnych - Wrzeœnia 2008". Impreza, zorganizowana ju¿ po raz drugi przez Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie, odby³a siê 25 czerwca na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni. Patronat nad spartakiad¹ objê³a Fundacja Dzieci Wrzesiñskich. Organizatorów sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik, zastêpca burmistrza Wrzeœni Waldemar Grzeœkowiak oraz wielu innych znakomitych goœci. Goœæmi specjalnymi byli Zbigniew Sypniewski - zas³u¿ony wrzesiñski sportowiec oraz znany olimpijczyk Adam Kaczor. W spartakiadzie wziê³y udzia³ ekipy sportowe z zaprzyjaŸnionych œrodowiskowych domów, domów pomocy spo³ecznej, oœrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajêciowej - ogó³em 150 osób niepe³nosprawnych z powiatu wrzesiñskiego - i nie tylko. Wrzeœniê odwiedzi³y równie¿ W³oszakowice oraz Go³añcz oddalona od nas dziesi¹tki kilometrów. Impreza rozpoczê³a siê przemarszem wszystkich ekip sportowych dooko³a murawy boiska. Pochód prowadzili uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie - Katarzyna Guzenda, Marcin Jagodziñski oraz £ukasz Kasznia, nios¹cy ogieñ olimpijski. Tu¿ za nimi maszerowa³y ma¿oretki z Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. Zapalenie znicza i wypowiedzenie przysiêgi przez uczestnika ŒDS Stanis³awa Wolskiego rozpoczê³o tê wielk¹ sportow¹ rywalizacjê. Wszystko odby³o siê tak jak przysta³o na prawdziw¹ olimpiadê. Nasi goœcie ¿yczyli nam mi³ej, sportowej rywalizacji oraz przypominali o przestrzeganiu zasady fair play. Czêœæ oficjaln¹ uœwietni³ wy-

W spartakiadzie wziê³o udzia³ 150 osób niepe³nosprawnych stêp gospodarzy - uczestników nych, poprzez sportow¹ rywalizacjê, ŒDS w Gozdowie, zespó³ tanecz- chêci i gotowoœci pokonywania barier. ny ze Szko³y Podstawowej nr 6, Œwiadomoœæ, ¿e ich start oceniaj¹ inni, Zespól Muzyczny "Szafir" oraz nagradzaj¹ brawami, medalami i dygoœæ specjalny - laureatka szansy plomami daje niepe³nosprawnym na sukces - Joanna Dolata. wiêksze poczucie wartoœci, stwarza Wreszcie sportowa rywalizacja. poczucie bezpieczeñstwa w spo³eUczestnicy Spartakiady mieli mo¿li- czeñstwie, w którym ¿yj¹. Poza tym woœæ wyst¹piæ w wielu konkuren- spartakiada zapewnia jej uczestnikom cjach. By³y biegi na 60m, sztafeta poczucie smaku zwyciêstwa, a w przy4x100, skok w dal, rzut pi³k¹ do ko- padku osób niepe³nosprawnych sam sza, rzut lotkami do tarczy, rzut pi³k¹ start jest ju¿ sukcesem. Cyklicznoœæ lekarsk¹, rzut pi³eczk¹ palantow¹ oraz imprezy mobilizuje do ca³orocznego wyœcigi rzêdów. Poza konkurencjami cyklu treningów w ca³ym szeregu dysprzygotowanymi przez organizatorów cyplin olimpijskich. Zapewnia to Stra¿ Miejska ustawi³a tor przeszkód, uczestnikom ci¹g³y rozwój sprawnow którym sprawdziæ siê mogli wszy- œci fizycznej, daje mo¿liwoœæ demonscy nasi sportowcy. Wielk¹ atrakcj¹ strowania odwagi, doœwiadczenia raimprezy by³ pokaz s³u¿b prewencji doœci. Najwiêksz¹ jednak nagrod¹ s¹ wrzesiñskiej policji oraz s³u¿b po¿ar- zdobyte dyplomy i medale oraz uponictwa, które zaprezentowa³y nam minki, które ŒDS Gozdowo coroczkrótki fragment akcji po¿arniczej. nie przygotowuje dla swych mi³ych Celem spartakiady jest przede wszyst- goœci. kim wzbudzenie u niepe³nosprawW tym roku, oprócz dyplomów i

A B E C A D £ O Doroty Szykownej Idea³. Nie lubiê naœladowaæ... Podziwiam, ale staram siê szukaæ w³asnej drogi. To du¿o ciekawsze i du¿o bardziej kszta³c¹ce...

Dom "Na Skarpie" to oœrodek dla osób niesprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, który prowadzê. Jest to oœrodek wsparcia dla osób, które naprawdê tego wsparcia potrzebuj¹. Powsta³ prawie trzy lata temu. Pocz¹tkowo siedzib¹ nasz¹ by³y wynajête pomieszczenia DPS we Wrzeœni, dziœ zajmujemy cudownie usytuowany, czêœciowo wyremontowany budynek by³ej szko³y podstawowej w Gozdowie. Uczestnikami naszymi s¹ osoby powy¿ej 16 roku ¿ycia. Pomimo swej niesprawnoœci intelektualnej - s¹ to osoby wspania³e, pe³ne radoœci ¿ycia, optymizmu. Osoby nape³niaj¹ce wewnêtrzn¹ si³¹ i chêci¹ dzia³ania. Empatia - umiejêtnoœæ wczuwania siê w ból i cierpienie innych ludzi powoduje, ¿e sami stajemy siê pokorniejsi. Wdziêczni za to, co da³ nam los. Taka cecha charakteru spowodowa³a, ¿e od lat 15 pomagam zawodowo. Du¿o satysfakcji daje mi uszczêœliwianie najs³abszych, którzy bez wsparcia nie s¹ w stanie przejœæ przez ¿ycie. Takie dzia³anie daje mi wielk¹ si³ê, któr¹ potrafiê pokonaæ wiele trudnych i nieprzyjemnych sytuacji.

Jeszcze ... mam wiele planów zwi¹zanych z rozwojem Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Chcia³abym stworzyæ uczestnikom jak najlepsze warunki. Dokoñczyæ remont, zagospodarowaæ teren dooko³a oœrodka, wreszcie stworzyæ pokoje stacjonarne dla naszych podopiecznych. To wa¿na sprawa! Mam nadziejê, ¿e nie zabraknie ¿yczliwych ludzi, którzy nam w tym pomog¹. Jak na razie spotykamy siê z przychylnoœci¹ naszych w³adz. Lojalnoœæ - szanujê ludzi, którzy siê ni¹ kieruj¹. W naszej pracy jest to szczególnie wa¿ne. Trudno osi¹gn¹æ coœ z zespo³em, który nie wspó³pracuje ze sob¹, nie darzy siê wzajemnym szacunkiem, i który nie jest lojalny w stosunku do swoich kolegów i osób, którymi siê otacza. Praca w ŒDS to praca zespo³owa. Nad rozwojem uczestników pracuje ca³y zespó³ terapeutyczny: psycholog, rehabilitant, psychiatra, terapeuci, pracownik socjalny. Nie jest mo¿liwa prawid³owa opieka, jeœli siê nie posiada oddanej kadry. Ja mam szczêcie pracowaæ z dobrym, lojalnym zespo³em, na który zawsze mogê liczyæ. Marzê o podró¿ach i dalekich wyprawach. Mo¿e kiedyœ... PrzyjaŸñ - ¿yjemy w ci¹g³ym poœpiechu. Codziennie mijamy wielu ludzi, wielu spotykamy na swej drodze. Ale tak naprawdê wœród nich jesteœmy wiecznie samotni, je¿eli nie posiadamy przyjació³, którzy s¹ niezawodn¹

medali w konkurencjach, przygotowaliœmy medale za udzia³ dla wszystkich uczestników spartakiady. Nie by³o osoby, która odjecha³aby do domu bez medalu. To dla naszych uczestników bardzo wa¿ne. Móc stan¹æ na podium, byæ docenionym, móc pochwaliæ siê swym sukcesem w domu. Nie chcieliœmy tej radoœci pozbawiaæ ¿adnego z naszych sportowców. W ca³ym przedsiêwziêciu udzia³ wziê³o 230 osób. Byli to m.in. harcerze Wrzesiñskiego Szczepu Wrzos, uczennice Szko³y Podstawowej nr 6, uczniowie LO we Wrzeœni, którzy dzielnie pomagali w przygotowaniach oraz organizacji imprezy. Kadra ŒDS w Gozdowie to zale-

dwie 10 osób. Nie jesteœmy w stanie sami - bez pomocy z zewn¹trz zorganizowaæ tak wielkiej imprezy. Na szczêœcie mamy przyjació³, którym nie jest obojêtny los osób niepe³nosprawnych i z ich pomoc¹ udaje siê ka¿de przedsiêwziêcie. Szczególne podziêkowania chcia³abym przekazaæ dyrektorowi ZSTiO we Wrzeœni - W³odzimierzowi Wawrzyniakowi za u¿yczenie stadionu oraz Adamowi Kaczorowi i Iwonie i Jerzemu Szama³kom, którzy z dobrego serca s³u¿yli nam doœwiadczeniem, pomogli w przygotowaniach i przeprowadzeniu imprezy. Dorota Szykowna Kierownik ŒDS w Gozdowie

LISTA SPONSORÓW - "II SPARTAKIADA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH WRZEŒNIA 2008" Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia, Firma "DE SOTO", Fundacja Dzieci Wrzesiñskich, Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni, Stra¿ Miejska we Wrzeœni, Zespó³ Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni, Hurtownia Upominków " LIVE TIME", Spó³dzielnia Spo¿ywców " Spo³em", Firma "Jurajska", Piekarnia "Wils", Firma Sarantis Polska S.A., Firma "Typograf", GS "Samopomoc Ch³opska", Hurtownia " Graph- Pack", Kwiaciarnia "Maciejka", Studio Dekoracji Okna - Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Mariola Pera, Sklep "Skala", Zet - Be Czerniejewo, Sklep "Komputer" Wrzeœnia, Zenker - Art. Przemys³owe, Fiksa - sklep ogrodniczy, Darz - Bór Mi³os³aw, Firma "Cenos", pose³ Tadeusz Tomaszewski, Firma " Gumienny", Firma " Rolmako", "Pani Teresa", Mikroma S.A., Sto³ówka Mikroma - Pani Anna Reszelewska, Skok Stelczyka, Urz¹d Gminy Ko³aczkowo, Apteka "Panaceum", Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni, Wrzesiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji we Wrzeœni, Wiadomoœci Wrzesiñskie, Wrzesiñski Oœrodek Kultury, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo - Us³ugowe "Termel", Sklep " ADIDAS", Miros³aw Lisiecki - "Von Tutti", Wies³aw Kazuœ - wykonawca robót remontowych, Pañstwo Eisbrenner, Miros³aw Jadryszak.

Szerokiej drogi...

ucieczk¹ w biedzie i innych ¿yciowych niepowodzeniach. PrzyjaŸñ to wielki dar, za który bardzo dziêkujê! Rodzina jest moim najwiêkszym skarbem. Wœród moich bliskich czujê siê bezpiecznie i stabilnie. S¹ dla mnie ostoj¹, do której siê wraca, aby nabraæ si³, otrzymaæ pocieszenie oraz zaznaæ radoœci i szczêœcia. Moj¹ rodzin¹ jest m¹¿ oraz dzieci - 17 letni syn i 13 letnia córka. Z dzieæmi wi¹¿ê ogromne nadzieje. To zdolni m³odzi ludzie, którzy mog¹ wiele w ¿yciu osi¹gn¹æ. I tego w³aœnie pragnê. Uœmiech - staram siê by towarzyszy³ mi ka¿dego dnia. Nawet, gdy jest smutno i Ÿle. Po có¿ zadrêczaæ otaczaj¹cych ludzi w³asnymi zmartwieniami. Niekiedy uœmiech na twarzy potrafi skruszyæ najtwardsze serca. Zaanga¿owanie - we wszystkim, co robiê. W sprawach wa¿nych i tych mniej istotnych. To co robiê, lubiê robiæ dobrze i do koñca. Niekiedy poch³aniaj¹ mnie sprawy ca³kowicie i "bez reszty". Ale to sprawia, ¿e czêsto mam poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku. Zle znoszê fa³sz i ob³udê. Gardzê ludŸmi, którzy uœmiechaj¹ siê i przytakuj¹, a za plecami g³osz¹ buntownicze has³a. ¯yczy³abym sobie jak najwiêcej ¿yczliwych ludzi wokó³ siebie... I Pañstwu te¿ tego ¿yczê... Dorota Szykowna - z wykszta³cenia: nauczyciel przedszkola oraz pedagog. Od trzech lat pe³ni funkcjê kierownika ŒDS w Gozdowie.

Na wyposa¿enie stanowiska pracy gmina pozyska³a 38 tys. z³. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w wie. Oficjalne przekazanie pojazdu, Ko³aczakowie pozyska³ przy pomo- odby³o siê w dniu 13 czerwca br. na cy Powiatowego Centrum Pomocy placu przed Urzêdem Gminy w KoRodzinie oraz Urzêdu Gminy w Ko- ³aczkowie. Samochód poœwiêci³ ks. ³aczkowie œrodki finansowe na proboszcz Alojzy Pi¹tek - proboszcz utworzenie nowego stanowiska pra- parafii pw. œw. Aposto³a Szymona i cy dla osoby niepe³nosprawnej. Judy Tadeusza w Ko³aczkowie. Na wyposa¿enie stanowiska - zaSamochód jest idealny, niepokup samochodu osobowego Oœrodek równywalny do porzedniego. Jestem otrzyma³ ze œrodków PFRON dofi- bardzo zadowolona, ¿e Oœrodek uzynansowanie w wysokoœci 38 tys. z³. ska³ tak niezastapion¹ i niezwykle Gmina przekaza³a na ten cel 7 tys. z³. przydatn¹ rzecz. Jestem przekonaDziêki pozyskanym pieniadzom za- na, ¿e ten cenny prezent bêdzie nam kupiono samochód osobowy marki s³u¿y³ bezawaryjnie przez d³ugie lata Skoda Fabia o wartoœci 45 tys. z³, któ- - oznajmi³a Barbara £yjak - kierowry zosta³ przekazany na rzecz Oœrod- nik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w ka Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczko- Ko³aczkowie. (kasia)

1 lipca o godzinie 9.00 szko³y ponadgimnazjalne og³osi³y listy uczniów przyjêtych. Do 4 lipca wszyscy nieprzyjêci mogli sk³adaæ œwiadectwa w szko³ach, w których s¹ jeszcze wolne miejsca. 11 lipca szko³y przedstawi¹ ostateczne listy uczniów przyjêtych. Nie bêd¹ to jednak dane koñcowe, gdy¿ nabór w ZSZ nr 2 trwa do koñca sierpnia, a w przypadku szkó³ dla doros³ych do koñca wrzeœnia. Wiêcej informacji na temat naboru w kolejnych numerach "Przegl¹du Powiatowego".


4

Lipiec 2008

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim

Dnia 19 czerwca 2008 r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy odby³a siê Powiatowa Rada Zatrudnienia. Z racji rozpoczêtych wakacji, pierwszym punktem narady by³a ocena sytuacji absolwentów z rocznika 2006/2007 w powiecie wrzesiñskim, który przedstawi³a Bo¿ena Nowacka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu. Kolejne punkty spotkania przedstawi³ Eugeniusz Wiœniewski dyrektor PUP. Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesiñskim na koniec maja 2008 r. wynosi³a 3 009 osób i zmniejszy³a siê o 1 242 osoby w porównaniu do maja 2007 r. Równie¿ w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu widaæ wyraŸnie jak liczba osób bezrobotnych zmniejszy³a siê. Najwiêkszy spadek odnotowano w gminie Wrzeœnia o 757 osób, najmniejszy natomiast w gminie Nekla o 89 osób. Stopa bezrobocia w powiecie wynios³a na koniec kwietnia 2008 r. 11,8% i zmniejszy³a siê o 4,1% w stosunku do kwietnia 2007 r. W tym samym czasie w kraju stopa bezrobocia spad³a o 3,2%, a dla województwa wielkopolskiego o 3,5%. Fakt tak wysokiego spadku w powiecie w porównaniu do da-

nych liczbowych w kraju i województwie œwiadczy o aktywnej polityce dzia³ania przeciw bezrobociu i wiêkszej aktywizacji osób chc¹cych podj¹æ pracê. Czynnikiem, który niew¹tpliwie pomóg³ nam uzyskaæ lepsze rezultaty przy aktywizacji osób bezrobotnych by³a rezygnacja z obs³ugi tych osób w gminach, poniewa¿ taka polityka nie odnosi³a po¿¹danych skutków. - mówi³ Eugeniusz Wiœniewski. Podstawow¹ tendencj¹ charakteryzuj¹c¹ rynek pracy w powiecie jest systematyczny spadek bezrobocia, który notowany jest od 2003 roku. Warto podkreœliæ, i¿ mimo poprawiaj¹cej siê sytuacji na rynku pracy pogarsza siê struktura bezrobocia. Zwiêkszaj¹ca siê liczba ofert pracy dla znacznej czêœci bezrobotnych to za ma³o aby skutecznie zaistnieæ na rynku pracy. W rejestrze pozostaj¹ osoby w najtrudniejszej sytuacji - d³ugo niepracuj¹ce i ma³o mobilne. Struktura bezrobocia W strukturze bezrobocia znaczna jest nadal liczba d³ugotrwale bezrobotnych, których na koniec maja 2008 r. by³o 1775 tj. 59% ogó³u bezrobotnych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ liczba ta spad³a

w ci¹gu roku o 7,9%. Liczba bezrobotnych kobiet wynios³a na koniec maja 2008 r. 2223 osoby i zmniejszy³a siê w ci¹gu roku o 815 osób. W ujêciu procentowym udzia³ kobiet wynosi 73,9%. Jest to liczba bardzo wysoka, jednak¿e nie mo¿emy uruchomiæ specjalnych programów aktywizacyjnych tylko dla kobiet poniewa¿ ogólna stopa bezrobocia w powiecie nie przekracza 14 punktów procentowych - mówi³ dyrektor PUP. W strukturze bezrobocia pod wzglêdem wieku najwiêksz¹ 25,7% - grupê stanowi¹ osoby w przedziale 25-34 lata. Znacz¹cy jest równie¿ udzia³ osób w wieku 18-24 lata - 25,1%. Pod wzglêdem poziomu wykszta³cenia nadal najwiêksz¹ grupê stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym 59,4%, a najmniejsz¹ z wykszta³ceniem wy¿szym - 5,9%. W celu aktywizacji W 2008 r. powiat wrzesiñski otrzyma³ kwotê nieco ponad 3 mln z³ z Funduszu Pracy przeznaczon¹ na aktywne programy rynku pracy. Œrodki te pozwoli³y obj¹æ aktywizacj¹ w okresie do 31 maja 2008 r. 362 osób bezrobotnych w ramach programów: prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe, sta¿e, szkolenia, dotacje dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz prace spo³ecznie u¿yteczne. W Powiatowym Urzêdzie Pracy funkcjonuje poœrednictwo pracy oraz poœrednictwo EURES oferuj¹ce pracê w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo mo¿na skorzystaæ z doradztwa zawodowego oraz Klubu Pracy, gdzie ka¿dy bezrobotny mo¿e uzyskaæ fachow¹ pomoc w zakresie rynku pracy. (kix)

Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia zorganizowali konkurs literacki na napisanie artyku³u prasowego na temat "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Komisja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ, które kolejno publikujemy w "Przegl¹dzie Powiatowym". W tym numerze prezentujemy pracê Vincentego Grychowskiego z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni, wyró¿nion¹ za ciekaw¹ formê publicystyczn¹ i emocjonalne zaanga¿owanie siê w temat konkursu. Praca posiada swoisty wdziêk tekstu pisanego przez kogoœ, kto wierzy w to o czym mówi. Opiekunk¹ Vincenta by³a pani Mariola Sotirov. Uwielbiamy spacery, wyprawy rowerami po lesie, bierzemy g³êboki wdech i myœlimy: samo zdrowie. Niestety, nie zdajemy sobie sprawy, jaki szkodliwy jest py³, który kr¹¿y wokó³ nas - tlenki azotu, tlenki siarki i amoniak. Myœlimy, ¿e skoro jesteœmy w parku, po pracy, po szkole, to nasz organizm wycisza siê, odprê¿a, relaksuje, czujemy siê dobrze i znowu wdech, wdech, wiêcej, mocniej chcemy ch³on¹æ œwie¿e powietrze. Z wiêkszymi cz¹steczkami potrafimy sobie radziæ, nasze gard³o i nos ogranicza ich dostêp do p³uc i oskrzeli. A co z mniejszymi cz¹steczkami zanieczyszczeñ? Montujemy w domach filtry wodne, kupujemy poch³aniacze py³u i kurzu. JeŸdzimy nad mo-

rze, ale to nie wystarczy. Musimy wspó³graæ z przyroda, stworzyæ jedn¹ dru¿ynê, a¿eby zwyciê¿yæ. Niektóre ze skutków zmian klimatycznych staj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu widoczne, a œrednia temperatura powierzchni Ziemi podnios³a siê blisko o jeden stopieñ w ci¹gu ostatnich stu lat. W d³u¿szej perspektywie czasowej, skutki zdrowotne i spo³eczno-gospodarcze zmian klimatycznych, wraz z migracj¹ i ewakuacjami ludnoœci, stanowiæ bêd¹ szczególne obci¹¿enie dla przysz³ych pokoleñ. Efekt cieplarniany sprawia, i¿ topniej¹ arktyczne lodowce, a ¿yznym dotychczas terenom zagra¿a przemiana w pustyniê. Powodzie i huragany pustosz¹ zaludnione obszary, odbieraj¹c ¿ycie i mienie. Ludzie s¹ zgodni co do tego,

¿e za zmiany odpowiedzialny jest cz³owiek i jego nowoczesne zabawki, takie jak samochód i wydzielaj¹cy siê dwutlenek wêgla z jego rur. Stop! Chroni¹c zdrowie, musimy pomyœleæ o œrodowisku, powietrzu, wodzie, roœlinach, owocach, zwierzêtach. Wszystkie elementy naszej uk³adanki Ziemia musza wspó³graæ. Pamiêtajmy o segregacji odpadów, starajmy siê produkowaæ ich mniej, oszczêdzajmy energiê, wy³¹czaj¹c œwiat³o w piwnicy, pralni, zakrêæmy kurki z kapi¹c¹ wod¹. Tak niewiele, z zarazem tak du¿o mo¿emy zrobiæ dla siebie, dla nas. Ma³e podwórko, dalej ma³e miasto, a w rezultacie ca³y œwiat. Chroñmy zdrowie, chroñmy klimat, a zdrowszy bêdzie ca³y œwiat!

www.wrzesnia.powiat.pl

Dotacje dla firm Zgodnie z uszczegó³owieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedsiêbiorcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wsparcie w formie dotacji - udzielanej na zasadach refundacji - m.in. w ramach Priorytetu I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. 20 czerwca br. zosta³ og³oszony nabór wniosków do Dzia³ania 1.2. "Wsparcie rozwoju MSP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Celem tego dzia³ania jest poprawa zdolnoœci inwestycyjnej sektora mikro, ma³ych i œrednich firm. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, nale¿¹: - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez wprowadzenie nowych produktów/us³ug (rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej), - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, - wsparcie innowacyjnoœci produktowej, procesowej i organizacyjnej, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii in-

formacyjnych (ICT). W ramach Dzia³ania 1.2 mo¿liwa jest realizacja projektów w ramach dwóch schematów: - Schemat I Projekty inwestycyjne (min. kwota wsparcia 9 tys. z³, max - 1,2 mln z³, - Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze (min. kwota wsparcia 3 tys. z³, max - 200 tys. z³, Poziom wsparcia: 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i ma³ych przedsiêbiorców i 50% w przypadku œrednich przedsiêbiorstw. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za ocenianie wniosków aplikacyjnych i przekazywanie przedsiêbiorcom dotacji na refundacjê kosztów przedsiêwziêæ realizowanych na terenie Wielkopolski i wspó³finansowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013 bêdzie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO 2007-2013, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego, 61-846 Poznañ, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center); tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37; e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl; www.wrpo.wielkopolskie.pl (o) Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Minê³a pierwsza kadencja

Uczestnicy spotkania podczas wyborów nowego prezydium Przedstawiciele czternastu or- wa³a siê równie¿ Telewizja Polska reganizacji pozarz¹dowych nale¿¹- alizuj¹c program poœwiêcony dzia³alcych do Wrzesiñskiego Forum noœci Forum na terenie powiatu wrzeOrganizacji Pozarz¹dowych dzia- siñskiego. Materia³ zosta³ wyemito³aj¹cego na terenie powiatu wrze- wany w ramach programu "Wyzwasiñskiego spotkali siê w dniu 12 nia" na kanale Telewizji Poznañ. czerwca br. w sali konferencyjnej Dziêki œcis³ej wspó³pracy fundacji, Powiatowego Centrum Pomocy stowarzyszeñ oraz kó³ zrzeszonych Rodzinie we Wrzeœni. Spotkanie w Forum uda³o siê pozyskaæ œrodki mia³o charakter sprawozdawczo z PFRON na realizacjê zadañ w za– wyborczy. Dokonano podsumo- kresie sportu, kultury i rekreacji. Powania dzia³alnoœci organizacji w nadto Stanis³aw Filipiak – prezes latach 2005 – 2008 oraz wybrano Uczniowskiego Klubu Sportowego nowy sk³ad prezydium Forum. "Diab³y" zosta³ uhoronowany tytuMija pierwsza kadencja dzia³al- ³em "Cz³owiek Roku 2007". noœci Forum. Trzy lata temu, doPrzedstawiciele Organizacji wytyk³adnie 21 lutego 2005 roku w sali powali oœmiu kandydatów na cz³onkonferencyjnej Starostwa Powiato- ków prezydium. W oczekiwaniu na wego we Wrzeœni powo³ano i ukon- wyniki poruszono wiele tematów dostytuowano Forum Organizacji tycz¹cych dzia³alnoœci PCPR. ZgodPozarz¹dowych – tymi s³owami nie z wynikami wyborów w prezyRomuald Pawlak – sekretarz Forum dium Forum zasiedli: Hanna Dmipowita³ przyby³ych przedstawicie- trzak–Paszek–Fundacja "Odrodzeni" li i zaproszonych goœci, wœród któ- Nekielka, Stanis³aw Filipiak– rych znaleŸli siê: Wojciech Mól – Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" dyrektor PCPR oraz Jan Sznura – Gorzyce, Irena Hrycaj–Wo³oszyn– naczelnik Wydzia³u Spraw Obywa- Fundacja Dzieci Wrzesiñskich, Botelskich i Ochrony Zdrowia Staro- ¿ena Ograbisz–Wrzesiñskie Stowastwa Powiatowego we Wrzeœni. rzyszenie Osób Nies³ysz¹cych i NiePodsumowuj¹c trzyletni¹ kaden- dos³ysz¹cych "Jednoœæ" we Wrzeœni, cjê, Forum m.in. aktywnie w³¹czy³o Ma³gorzata Wolf – Stowarzyszenie siê w realizacjê zadañ publicznych "Dar Serca" w Ko³aczkowie oraz Tedziêki przyst¹pieniu do otwartego resa Piskor¿–Ko³o Emerytów i Renkonkursu ofert samorz¹du woje- cistów "Solidarnoœæ" Tonsil S.A. Na wództwa wielkopolskiego z zakresie nastêpnym, lipcowym spotkaniu zopomocy spo³ecznej. Dzia³alnoœci¹ or- stanie ukonstytuowany zarz¹d Foganizacji pozarz¹dowych zaintereso- rum. (kasia)


www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA, INFORMACJE

Dzieñ Pola w Sokolnikach

Ju¿ po raz pi¹ty cz³onkowie grupy producenckiej - stowarzyszenia "Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesiñskiej" spotkali siê na "Dniu Pola". Impreza wspó³organizowana przez Wspólnotê Producentów Rolnych i Powiatowy Zespó³ Doradców WODR odby³a siê 11 czerwca w Sokolnikach, wsi o dobrych tradycjach rolniczych. Gospodarzem Dnia Pola by³ Marek Œmidowicz - wiceprezes stowarzyszenia. To w³aœnie na jego polach rolnicy mogli oceniæ program ochrony pszenicy ozimej i rzepaku ozimego preparatami fir-

my BASF, BAYER i SYNGENTA oraz odmiany rzepaku ozimego firmy SYNGENTA Seeds. W czêœci pokazowej, oprócz przedstawicieli firm, uczestniczyli równie¿ pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci grupa producencka aktywnie korzysta z wiedzy teoretycznej tej uczelni. Szczególnie cenna jest kilkuletnia wspó³praca z profesorem Witoldem Grzebiszem - szefem Katedry Chemii Rolnej, który co roku prowadzi wyk³ady i bywa na pokazach organizowanych dla rolników z powiatu wrzesiñskiego. Zaintereso-

wanie sprawami rolnictwa powiatu wrzesiñskiego zaakcentowali tak¿e swoj¹ obecnoœci¹ wicestarosta Pawe³ Guzik oraz wiceprezes Powiatowego Banku Spó³dzielczego we Wrzeœni - Eugeniusz Plewiñski. Uczestnicy Dnia Pola z uwag¹ przys³uchiwali siê wypowiedziom przedstawicieli firm i pracowników naukowych, zadawali pytania, wymieniali siê spostrze¿eniami. W czasie pokazu zgodnie stwierdzono, ¿e na wizytowanych polach wykonane zosta³y wszystkie zabiegi pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ wysokie plony zbó¿ i rzepaku. Jednak z powodu suszy trzeba bêdzie te oczekiwania skorygowaæ. Dzisiaj niestety wiemy, ¿e korekta bêdzie znaczna: mo¿na spodziewaæ siê spadku plonów o 30% a w zbo¿ach jarych znacznie wiêcej. Spotykamy siê nie tylko po to, by siê chwaliæ, lecz równie¿ pokazaæ b³êdy - podkreœla³ Marek Œmidowicz gospodarz Dnia Pola - b³êdy w technologii uprawy zdarzaj¹ siê ka¿demu rolnikowi ale uczmy siê na nich i przekazujmy swoje doœwiadczenia kolegom; temu w³aœnie s³u¿¹ takie spotkania w terenie. Impreza zakoñczy³a siê wspóln¹ biesiad¹ przy tradycyjnych miejscowych wyrobach wêdliniarskich oraz chlebie domowego wypieku. Pawe³ Antkowiak WODR Poznañ

Z liceum do parlamentu Tradycyjnie ju¿, bo od 14 lat, Kancelaria Sejmu RP organizuje w dniu 1 czerwca sesjê Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza w tym roku reprezentowa³a Karolina Zawitaj, uczennica klasy I b, która ju¿ ma na swoim koncie parlamentarne doœwiadczenia. M³odzi parlamentarzyœci z ca³ej Polski s¹ wy³aniani przez wojewódzkie Kuratoria Oœwiaty w drodze konkursu na pisemn¹ pracê, której has³o przewodnie w tym roku brzmia³o "Pose³ naszych marzeñ szkic do portretu". Karolina napisa³a bardzo dojrza³¹ pracê konkursow¹, w której wskaza³a kryteria, jakie powinien spe³niaæ kandydat na pos³a. Pracê m³odych pos³ów przygotowa³y ju¿ w maju komisje, opracowuj¹c projekty ustaw. Zebrani w sali obrad uczniowie z ca³ej Polski mieli okazjê dyskutowaæ, zg³aszaæ poprawki i g³osowaæ nad ustawami. Karolina przedstawi³a poprawkê do projektu dotycz¹cego tematu, w jakim siê specjalizowa³a. Jej propozycja na temat idealnego kandydata na pos³a przesz³a wiêkszoœci¹ g³osów.

Karolina Zawitaj i Izabela Jaruga-Nowacka Nasza uczennica, dziel¹c siê wra¿eniami z obrad Sejmu Dzieci i M³odzie¿y, opowiada o tym, ¿e organizacja tego przedsiêwziêcia jest lepsza ni¿ w zesz³ym roku, kiedy reprezentowa³a gimnazjum z Orzechowa. Teraz mia³a mo¿liwoœæ porozmawiaæ ze znanymi politykami, którzy chêtnie odpowiadali na trudne pytania. Podsumowaniem konkursu i

pracy m³odych parlamentarzystów by³o spotkanie w dniu 3 czerwca z wojewod¹ wielkopolskim - Piotrem Florkiem. Przedsiêwziêcia, dziêki którym uczniowie poznaj¹ odpowiedzialn¹ pracê pos³ów i tryb ustawodawczy, na pewno wp³yn¹ na kszta³towanie postaw obywatelskich. Teresa Jab³oñska

Rusza Program Usuwania Azbestu Starostwo Powiatowe we Wrzeœni rozpoczyna udzielanie dofinansowania w wysokoœci 70% kosztów demonta¿u, transportu i unieszkodliwienia azbestowych pokryæ dachowych. Prace te zostan¹ zlecone wy³onionej w drodze zapytania o cenê firmie, która bêdzie œwiadczyæ us³ugi na terenie ca³ego powiatu. Osoby fizyczne zainteresowane usuwaniem azbestu ze swoich nieruchomoœci mog¹ sk³adaæ wnioski we w³aœciwych dla miejsca za-

mieszkania urzêdach gmin. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzêdu Gminy, wniosek trafi do Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, gdzie zostanie ostatecznie zakwalifikowany do realizacji (wnioski bêd¹ realizowane do wyczerpania œrodków finansowych). W dalszej kolejnoœci nale¿y zg³osiæ do Wydzia³u Administracji Architektoniczno - Budowlanej zamiar wykonania robót budowlanych lub z³o¿yæ wniosek o wydanie decy-

zji, w zale¿noœci od charakteru zaplanowanych prac zwi¹zanych z usuwaniem azbestu. Po za³atwieniu powy¿szych formalnoœci w³aœciciel nieruchomoœci zleca wykonanie us³ugi usuniêcia wyrobów zawieraj¹cych azbest podmiotowi wy³onionemu przez Starostwo, a po jej wykonaniu firma wystawi fakturê VAT obci¹¿aj¹c 70 % kosztów Starostwo Powiatowe, a pozosta³¹ kwot¹ w³aœciciela nieruchomoœci. Jaros³aw Sobczak

Lipiec 2008

Wymiany m³odzie¿owe w ZSP

5

Tarcza zegarowa ozdobi wie¿ê koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu W maju i czerwcu odby³y siê a¿ trzy polsko-niemieckie wymiany m³odzie¿owe pomiêdzy uczniami z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni a Carl Gotthard Langhans Schule z Wolfenbüttel. W dniach 26-31 maja br. m³odzie¿ polska goœci³a w naszym mieœcie grupê niemieck¹ z opiekunami: Martin¹ Saße i Larsem Gemke. Program pobytu by³ jak zawsze ciekawy. Uczniowie zwiedzili Poznañ, Gniezno i oczywiœcie ZSP. Uczestnicy wymiany próbowali te¿ swoich si³ na krêgielni w Hotelu "Kosmowski", w ¿eglarstwie p³ywaj¹c w Powidzu oraz w strzelaniu z wiatrówki na strzelnicy w LOK-u. Nie zabrak³o tak¿e oficjalnych elementów spotkania. M³odzie¿ zobaczy³a ewangelicki koœció³ek w Mi³os³awiu, cmentarz w Sokolnikach oraz odwiedzi³a Starostwo Powiatowe, gdzie zosta³a serdecznie przyjêta przez wicestarostê Paw³a Guzika. Natomiast grupa polska - pod opiek¹ Marty Twardej i Anny Adam uda³a siê do Wolfenbüttel z rewizyt¹ w dniach 2-7 czerwca. Na uczniów czeka³y nie lada atrakcje. Najwiêksze wra¿enie wywar³y na polskiej m³odzie¿y wycieczki do parku rozrywki "Heide-Park" w Soltau, Braunschweigu (zwiedzanie miasta z przewodnikiem), fabryki samochodów i muzeum naukowego "Autostadt" w Wolfsburgu. Uczniowie odwiedzili te¿ Starostwo w Wolfenbüttel oraz mieli okazjê poznaæ szko³ê i uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyjnych swoich zachodnich s¹siadów. Od 9 do14 czerwca br. przebywa³a we Wrzeœni kolejna grupa m³odzie¿y z Wolfenbüttel pod opiek¹ Rainera Wackerow i Paula Kandory. W programie uczestnicy spotkali siê z wicestarost¹ Paw³em

Guzikiem, zwiedzili te¿ Gniezno i Poznañ. Pracowali na cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach oraz w firmie " WODCOGAZ" Marka Fibikowskiego, gdzie pod opiek¹ pracowników firmy mieli mo¿liwoœæ praktycznego zapoznania siê z organizacj¹ pracy i monta¿em instalacji wodno-kanalizacyjnych w nowo powstaj¹cych budynkach mieszkaniowych. Kulminacyjnym punktem programu tej grupy by³o oficjalne przekazanie symbolicznej tarczy zegarowej dla koœcio³a ewangelickiego w Mi³os³awiu w dniu 12 czerwca. Przekazanie odby³o siê podczas wernisa¿u pleneru malarskiego w Bardzie. Wszystkie grupy m³odzie¿y bior¹ce udzia³ w wymianach pracowa³y równie¿ nad podsumowuj¹cym projektem multimedialnym dotycz¹cym spotkañ we Wrzeœni i w Wolfenbüttel. Celem tych spotkañ by³o nawi¹zanie kontaktów miêdzy uczniami szkó³ we Wrzeœni i Wolfenbüttel, wzajemne poznanie siê, a przede wszystkim formowanie postaw aprobaty, tolerancji oraz szacunku dla odmiennoœci kulturowo-narodowej oraz spo³ecznej. Dziêki ogromnemu wk³adowi pracy i zaanga¿owaniu ze strony zarówno polskiej, jak i niemieckiej w organizacjê oraz przeprowadzenie wymiany, cel zosta³ osi¹gniêty, do czego przyczyni³a siê tak¿e piêkna, niemal¿e wakacyjna pogoda... M³odzie¿ doskonali³a swoje umiejêtnoœci jêzykowe oraz pozna³a tzw. "¿ywy" jêzyk, niezwykle przydatny w komunikacji. Poprzez uczestnictwo w wymianie, uczniowie nawi¹zali nowe przyjaŸnie i znajomoœci, które z pewnoœci¹ bêd¹ kontynuowane. Anna Adam Marta Twarda Jacek Pluta

Festyn rodzinny w Rudzie Komorskiej Rzut skarpet¹, wyœcig w workach, przeja¿d¿ki bryczk¹, kie³basa z grilla… Te i wiele innych atrakcji czeka³o na mieszkañców wsi Ruda Komorska i Zamoœæ oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej z okazji zorganizowanego przez obydwa so³ectwa i WTZ festynu rodzinnego. Piknik odby³ siê 8 czerwca 2008 r. Festyn odby³ siê na œwie¿ym powietrzu przed œwietlic¹ wiejsk¹ w Rudzie Komorskiej. Zagoœcili na nim równie¿ Pawe³ Guzik - wi-

cestarosta powiatu wrzesiñskiego oraz Przemys³aw Dêbski - sekretarz gminy Pyzdry. Zabawom nie by³o koñca, do walki zagrzewa³a wszystkich jak zawsze energiczna El¿bieta Janicka - kierownik WTZ w Rudzie Komorskiej. By³o mnóstwo œmiechu, radoœci i oczywiœcie nagród dla uczestników konkursów. Odby³ siê równie¿ specjalny wyœcig w workach, w którym wziêli udzia³ so³tysi wsi Zamoœæ i Ruda Komorska oraz wicestarosta. (kix)


6

Lipiec 2008

Uczyæ siê, dzia³aj¹c

Pami¹tkowe zdjêcie przed budynkiem Starostwa Ponad sto lat temu w Stanach Zjednoczonych powsta³a organizacja edukacyjna 4H, zwi¹zana g³ównie ze szkolnictwem na terenach wiejskich. Od tych pionierskich czasów ruch 4H sta³ siê dobrowoln¹, niezale¿n¹ organizacj¹ edukacyjn¹ przeznaczon¹ dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 9 do 19 lat. Klubowicze 4H k³ad¹ szczególny nacisk na rozwój umiejêtnoœci ¿yciowych, zainteresowañ i podniesienie poziomu wiedzy. Obecnie programy propaguj¹ce idee 4H docieraj¹ do m³odych ludzi w ponad 80 krajach œwiata, w tym równie¿ do Polski, g³ównie poprzez kluby zrzeszaj¹ce m³odzie¿owych wolontariuszy. Do Wrzeœni ruch ten dotar³ za poœrednictwem Klubu Edukacyjnego 4H "Horizon" za³o¿onego przez Zenona i Witolda Rzymskich. Ziarno kukurydzy zal¹¿kiem 4H Historia ruchu Klubów 4H siêga pocz¹tków naszego stulecia. Powstanie ruchu wynika³o pocz¹tkowo z koniecznoœci wprowadzenia nowych technologii do amerykañskiego rolnictwa. W roku 1900 poddano eksperymentowi starannie wyselekcjonowane ziarno nowej odmiany kukurydzy nasiennej, które zosta³o rozdane 500 ch³opcom z hrabstwa Macoupin w stanie Illinois. Przeszkoleni ch³opcy zasiali kukurydzê i wystawili wyhodowane przez siebie okazy na wystawie rolniczej. Te praktyki w szybkim czasie rozprzestrzeni³y siê na inne stany. Choæ pierwotnie ruch by³ podzielony na ch³opców, którzy szkoleni byli g³ównie w uprawie kukurydzy i dziewczêta, które zajmowa³y siê jedynie szyciem i gotowaniem, to z czasem zakres realizowanych projektów przerodzi³ siê w machinê, której g³ównym celem sta³o siê umo¿liwienie zarówno ch³opcom jak i dziewczêtom w jak najwiêkszym stopniu rozwoju drzemi¹cego w nich potencja³u. Od tego wywodzi siê równie¿ g³ówne has³o 4H: "uczyæ siê, dzia³aj¹c", które ma byæ sta³¹ zachêt¹ stymuluj¹c¹ cz³onków ruchu do zdobywania nowych umiejêtnoœci i pog³ê-

biania wiedzy. Obecnie do ruchu 4H nale¿y ponad 5 milionów ch³opców i dziewcz¹t prowadzonych przez setki tysiêcy wyszkolonych liderów. Alegoria czterolistnej koniczynki Podstawowe cele 4H mo¿na wyraziæ na wiele ró¿nych sposobów. Natomiast emblemat 4H, œlubowanie, motto oraz inne tradycje nios¹ za sob¹ bogat¹ symbolikê, która wyra¿a sedno organizacji. Jej nazwa wywodzi siê od pierwszych liter s³ów w jêzyku angielskim: Head g³owa, która symbolizuje wiedzê i rozum, Heart - serce, symbolizuje troskê o dobro innych i o wartoœci jakie wyznaj¹ m³odzi ludzie, Hands - rêce, oznaczaj¹ zdobywanie nowych umiejêtnoœci, natomiast Health - zdrowie, oznacza troskê o w³asne ¿ycie, które nale¿y chroniæ m.in. korzystaj¹c konstruktywnie z wolnego czasu. Œlubowanie cz³onków 4H w pe³ni wyjaœnia znaczenie tych s³ów: Zobowi¹zujê swoj¹: g³owê ¿eby jaœniej myœla³a, serce - ¿eby by³o wierniejsze, rêce - ¿eby chêtniej s³u¿y³y innym, zdrowie - ¿eby mi pozwoli³o lepiej ¿yæ. Dzia³alnoœæ 4H w Polsce To w³aœnie organizacja 4H pomog³a Zenonowi Rzymskiemu w uzyskaniu wysokich kwalifikacji na polu edukacyjnym, które pozwoli³y mu na za³o¿enie we Wrzeœni Studia Jêzyków Obcych „English House”, a nastêpnie w³asnego Klubu Edukacyjnego 4H "Horizon". Jeszcze na studiach nawi¹za³ on kontakt z jednym z klubów 4H, które w Polsce zaczyna³y dopiero p¹czkowaæ. W 1981 r. Zenon Rzymski wyjecha³ na rok do USA jako jeden ze 100-osobowej grupy praktykantów. Dalsz¹ wymianê studentów z Polski i rozwój ruchu uniemo¿liwi³ wybuch stanu wojennego w Polsce. Dopiero w 1993 roku Fundacja Edukacyjna 4H wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ i otworzy³a swoj¹ filiê w Polsce. Obecnie wspó³pracuje ona z oœrodkami doradztwa rolniczego, samorz¹dami powiatowymi i gminnymi, szko³ami oraz z organizacjami pozarz¹dowymi. Do jej g³ównych zadañ nale¿y przygotowanie programów edu-

www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

kacyjnych, prowadzenie szkoleñ oraz organizacja wymian miêdzynarodowych, podczas których organizowane s¹ m.in. seminaria jêzykowe. Przede wszystkim powsta³a ona w celu zdobywania funduszy na programy klubów 4H oraz koordynowania ich w skali ca³ego kraju. Klub Edukacyjny 4H "Horizon" we Wrzeœni powsta³ m.in. dziêki wznowieniu w 2005 roku kontaktów Zenona i Witolda Rzymskich z t¹ organizacj¹. Dok³adnie rok temu, 14 czerwca 2007 r. w English House odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie wrzesiñskiego Klubu Fundacji 4H. Kilkunastoosobowa grupa m³odzie¿y zrzeszona we wrzesiñskiej filii szybko zrozumia³a, ¿e chc¹c osi¹gn¹æ wymierzone cele i sukces musz¹ tworzyæ spójn¹ jednoœæ. Jednym z projektów zrealizowanych przez nich by³ majowy rajd rowerowy do Barda na plener malarski. Wrzeœnia goœci³a Amerykanów W ramach nawi¹zanej wspó³pracy w ubieg³ym roku Joanna KaŸmierczak i Andrzej Biechowiak z wrzesiñskiego Klubu 4H "Horizon" odwiedzili Stan Michigan w USA. W tym roku 21 czerwca w ramach rewizyty do Polski przyby³a grupa amerykañska. Dwoje z nich: Linda Stemen, opiekunka grupy m³odzie¿y oraz Mathew Trottier, jeden z uczniów bior¹cych udzia³ w wymianie przyjechali goœcinne do Wrzeœni. Ju¿ w pierwszy dzieñ swego dwutygodniowego pobytu na ziemi wrzesiñskiej goœcie uczestniczyli w Nocy Œwiêtojañskiej w Bardzie. Kolejny dzieñ rozpoczêli od wizyty we wrzesiñskim Starostwie, gdzie oficjalnie powita³ ich Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski. Na Amerykanów czeka³o wiele atrakcji przygotowanych przez cz³onków wrzesiñskiego klubu 4H "Horizon". Na pocz¹tek zwiedzili Wrzeœniê i okolice, wiele wra¿eñ dostarczy³ im równie¿ sp³yw kajakowy po Warcie. Nie zabrak³o tak¿e wycieczek do Skorzêcina, Poznania, a nawet do Torunia. Ponadto goœcie uczestniczyli w niedzielnej mszy œw. Staramy siê im pokazaæ jak najwiêcej z naszej kultury, oni s¹ bardzo zainteresowani poznaniem naszego ¿ycia i tradycji, które jednak s¹ zupe³nie odmienne w porównaniu z amerykañskim stylem ¿ycia - mówi³ Zenon Rzymski, który wraz z synem Witoldem, obecnym w³aœcicielem „English House”, towarzysz¹ goœciom. Co zaskoczy³o najbardziej Lindê i Mathew we Wrzeœni? - du¿o p³otów, one s¹ widoczne niemal wszêdzie, ka¿dy jakby chce siê od czegoœ odgrodziæ lub zas³oniæ - wspomnia³a Linda Stemen, opiekunka grupy amerykañskiej. W USA s¹siedzi odgradzaj¹ siê ewentualnie rabatkami kwiatów b¹dŸ trawnikiem, nie ma tylu p³otów - doda³a na koniec wizyty w urzêdzie. (ula)

Podsumowanie roku szkolnego

Najlepsi w powiecie

Starosta wrzesiñski wyró¿ni³ kilkudziesiêciu uczniów z powiatu W tysi¹cach polskich szkó³ 20 czerwca zabrzmia³ ostatni dzwonek. Nadszed³ d³ugo oczekiwany przez uczniów czas podsumowania i zebrania owoców ciê¿kiej pracy. Jak co roku starosta wrzesiñski wyró¿ni³ uczniów, absolwentów oraz ich nauczycieli za pracê w roku szkolnym 2007/2008. Uroczystoœæ odby³a siê w dniu 18 czerwca br. we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. S³owom podziêkowañ i gratulacji nie by³o koñca. Dla szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego by³ to rok szczególnie udany. Uczniowe osi¹gnêli wysokie œrednie ocen, sukcesy w konkursach i olimpiadach. Wyró¿nieni uczniowie i absolwenci odebrali z r¹k starosty wrzesiñskiego - Dionizego Jaœniewicza dyplomy, kwiaty oraz nagrody w postaci pióra i bonu ksi¹¿kowego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osi¹gniêcia edukacyjne, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2007/2008. Dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne otrzymali równie¿ dyrektorzy za osiagniêcia uczniów ich szkó³ oraz nauczycie-

le szkó³ ponadgimnazjalnych za szczególne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas uroczystoœci nagrodzeni zostali równie¿ gimnazjaliœci za zdobycie maksimum punktów na egzaminie gimnazjalnym. Dziœ pragniemy wyró¿niæ tych z was, którzy na to wyró¿nienie w sposób szczególny zapracowali. Dziêkujê wam za zaanga¿owanie, energiê, trud jaki w³o¿yliœcie w swoj¹ pracê. Nale¿¹ siê wam ogromne brawa - dziêkowa³ dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom starosta wrzesiñski. Jako w³adze samorz¹dowe staramy siê systematycznie odrabiaæ lekcje stwarzaj¹c wam jak najlepsze warunki do tego, aby szko³a, w której uczycie siê, pracujecie by³a miejscem przyjaznym, a w szczególnoœci miejscem wymiany doœwiadczeñ i zdobywannia cennej wiedzy.- doda³ gospodarz spotkania. Uroczystoœæ zakoñczy³ recital muzyczny w wykonaniu zespo³u "Szafir" z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. (kasia)

Czytamy utwory Chotomskiej 30 maja odby³o siê podsumowanie projektu "Czytamy utwory Wandy Chotomskiej". Jej uczestnikami by³y dzieci z klas 0-3 szko³y podstawowej. Ca³oœæ prac koordynowa³y panie: Ma³gorzata Jakubowska i Julianna Hauke. Organizatorki w kwietniu tego roku wziê³y udzia³ w spotkaniu z poetk¹ podczas poznañskiej "Emiliady" (impreza poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci Emilii Waœniowskiej), gdzie spotka³y siê z pani¹ Wand¹ Chotomsk¹, której przekaza³y informacjê o realizacji projektu oraz ustne zaproszenie do Nowego Folwarku. W trakcie realizacji projektu atrakcji nie brakowa³o. Na po-

cz¹tku uczniowie zapoznali siê z postaci¹ znanej pisarki. Nastêpnie ka¿da z klas otrzyma³a za zadanie przygotowanie ilustracji do jednej z ksi¹¿ek poetki. Prace w formie plakatów udekorowa³y hol szko³y. Przygotowano te¿ wystawkê tomików Chotomskiej. Podczas uroczystego podsumowania projektu wrêczono wszystkim uczestnikom dyplomy. Dzieci us³ysza³y te¿ wiersze autorki - nieobecnej niestety w tym dniu - w interpretacji dyrektor S³awomiry Czarneckiej, wicedyrektor Aliny Maciejewskiej oraz polonistki Magdaleny Szambelan. M. J., J.H.

Takiej wycieczki jeszcze nie by³o Uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka chêtnie i czêsto wyje¿d¿aj¹ na wycieczki. W bie¿¹cym roku szkolnym uda³o siê zrealizowaæ a¿ siedem ciekawych eskapad, które przynios³y dzieciom, oprócz radoœci i zadowolenia, bogat¹ wiedzê i poszerzy³y horyzonty. Jesieni¹ uczniowie odwiedzili Biskupin i kopalnie soli w K³odawie, zim¹ palmiarniê w Poznaniu, a wiosn¹ Zaurolandiê w Rogowie, Berlin, Dziekanowice i Go³uchów. Boga-

ty rok szkolny zakoñczy³a wycieczka wyj¹tkowa. Dni 2 i 3 czerwca 2008 roku grupa 34 uczniów d³ugo nie zapomni. Przy piêknej, s³onecznej, pogodzie stolica odkrywa³a przed nimi swoje piêkno. Pierwszy dzieñ przyniós³ spacer po parku w ¯elazowej Woli, zwiedzanie pa³acu w Wilanowie oraz odpoczynek w Królewskich £azienkach. Drugi dzieñ by³ nie mniej bogaty. Rozpocz¹³ siê od Parku Saskiego, Grobu Nieznanego ¯o³nierza i wiód³ przez Starówkê, Zamek Kró-

Uczniowie Zespo³u Szkól im. J. Korczaka w stolicy Polski

lewski a¿ po wjazd na taras widokowy w Pa³acu Kultury i Nauki. Zarówno m³odzie¿, jak i nauczyciele byli pod wra¿eniem ciekawych lekcji muzealnych. Organizatorzy wycieczki: E. Kruszewska, H. Ludwiczak, A. Kulczyñska i E. Ko³tuniak - Kierzek dziêkuj¹ nastêpuj¹cym instytucjom: Bank Dzieciêcych Uœmiechów, SKOK, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Bank Spó³dzielczy, Firma Tamar - T.D.K.Marchwiccy. H. Ludwiczak


www.wrzesnia.powiat.pl

10 lat minê³o…

Oficjalna uroczystoœæ odby³a siê w WOK-u Wrzesiñskie Stowarzyszenie Przedsiêbiorców i Kupców œwiêtowa³o 14 czerwca 10-lecie swojej dzia³alnoœci. Jubileuszowe obchody rocznicy rozpoczê³a msza œw.

w koœciele farnym we Wrzeœni, podczas której poœwiêcony zosta³ nowy sztandar Stowarzyszenia. Podczas czêœci oficjalnej, która odby³a siê w WOK-u wszyscy

obecni cz³onkowie Stowarzyszenia wbili symboliczne gwoŸdzie w drzewiec nowego sztandaru. Podczas uroczystoœci nie zabrak³o wspomnieñ o trudnych pocz¹tkach dzia³alnoœci zawartych m.in. w odczycie o historii dzia³alnoœci organizacji przemys³owej i kupieckiej na terenie ziemi wrzesiñskiej. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Waldemar Grzeœkowiak, zastêpca burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski, który oprócz przekazania okolicznoœciowego listu gratulacyjnego podsun¹³ zebranym pomys³ ufundowania przez Stowarzyszenie stypendium dla ucznia lub uczniów z wrzesiñskich szkó³. Na zakoñczenie uroczystoœci wyst¹pili soliœci Teatru Muzycznego w Poznaniu, a zebrani goœcie wznieœli jubileuszowy toast za dalsz¹ pomyœlnoœæ Stowarzyszenia. (ula)

Rozmowa z Janem Nowakiem - prezesem firmy NOWBUD, jednym z liderów Wrzesiñskiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców i Kupców Jaki by³ cel powstania i pocz¹tki Wrzesiñskiego Stowarzyszenia Przedsiêbiorców i Kupców? W.S.P.iK. powsta³ w celu integracji œrodowiska, wzajemnego poznawania siê, wy³onienia reprezentacji w postaci Zarz¹du. Jaka wed³ug Pana jest rola wrzesiñskich przedsiêbiorstw? Rol¹ wrzesiñskich przedsiêbiorstw jest: - Wdra¿anie postêpu technologicznego i organizacyjnego. - Oddzia³ywanie na œrodowisko wokó³ nas poprzez wspieranie ini-

cjatyw w zakresie szerzenia kultury, oœwiaty i sportu, - Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, - Dobra wspó³praca z samorz¹dem terytorialnym. Jak Pan ocenia zmiany we wrzesiñskiej gospodarce, które zasz³y w ci¹gu ostatnich 10 lat? Ostatnie 10 lat w gospodarce wrzesiñskiej to widoczna go³ym okiem ewolucja z tzw. gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej. Nast¹pi³ niestety nieuchronny upadek firm, które nie dostoso-

wa³y siê do wyzwañ i standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Rozwijaj¹ siê przedsiêbiorstwa otwarte na postêp i nowoczesne rozwi¹zania, umiej¹ce korzystaæ z noœników reklamy. Widaæ piêkniej¹ce nasze miasto Wrzeœnia oraz rozwój infrastruktury instalacyjnej, która jest zamaskowana powierzchni¹ ulic i placów. I tu gratulacje do Samorz¹du Powiatu i Samorz¹du Gminy za zarz¹dzanie oraz do Obywateli za uczestnictwo i codzienny trud. Rozmawia³a Katarzyna Balicka

Z NAMI - tutaj - WARTO! Jerzy Mazurkiewicz zosta³ wybrany prezesem nowo powsta³ego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania " Z NAMI WARTO", podczas Walnego Zgromadzenia Cz³onków w dniu 9 czerwca br. El¿biecie K³ossowskiej powierzono funkcje wiceprezesa, a Edmundowi Kubisowi - skarbnika. Cz³onkami Zarz¹du zostali: Grzegorz KaŸmierczak, Piotr Matuszewski i Agnieszka Przysiuda. Wybrano te¿ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: Roman Ejchorszt, Jaros³aw Kwiatek i Bogus³awaWietrzyñska-Stramczewska. LGD obejmuje obszar czterech gmin powiatu - Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia zamieszkiwany przez ponad 38 000 mieszkañców. G³ównym jego celem bêdzie dzia³anie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - poprawa warunków ¿ycia na obszarach wiejskich, aktywizowanie ludnoœci wiejskiej oraz udzielanie wsparcia mieszkañcom w zakresie przygotowania projektów. Nowym cz³onkiem "Z NAMI WARTO" zosta³ powiat wrzesiñski. Podczas XVII sesji Rady Powiatu we Wrzeœni w dniu 27 czerwca podjêto uchwa³ê o przyst¹pieniu powiatu do

Lipiec 2008

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

stowarzyszenia. Bud¿et na lata 2009-13 okreœla siê stawk¹ na mieszkañca pomno¿ona przez iloœæ mieszkañców objêtych Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Stan mieszkañców obszaru LGD na dzieñ 31 grudnia 2006 wynosi 38 833 osób. Daje to z przemno¿eniu kwotê 4 504 628 na projekty, 116 499 na wspó³pracê i 1 126 157 na funkcjonowanie, czyli razem 5 747 284 z³. Dofinansowanie mo¿e byæ skierowane na projekty w 4 kierunkach. Przyk³adowy podzia³ œrodków ( zak³adany podzia³ procentowy 30-30 -20-20): - odnowa i rozwój wsi (gminy, domy kultury, koœcio³y - tam gdzie s¹ plany odnowy wsi) 1 300 000 z³ - wsparcie po 30 000 z³, udzia³ w³asny 25% - 43 projekty, - ró¿nicowanie w kierunku nierolniczym - (rolnicy, domownicy na podjêcie innej dzia³alnoœci) wsparcie po 25 000, udzia³ w³asny 50% - 52 projekty, - mikroprzedsiêbiorstwa ( dzia³aj¹cy ju¿ mali przedsiêbiorcy na rozwój powoduj¹cy wzrost zatrudnienia) - wsparcie po 30 000, udzia³ w³asny 50% - 30 projektów, - ma³e projekty - (dzia³alnoœæ

Jerzy Mazurkiewicz - prezes Stowarzyszenia „Z NAMI WARTO” szkoleniowa, kulturalna, sportowa lub inwestycyjna ró¿nych grup aktywizuj¹ca mieszkañców i wpisuj¹ca siê w LSR) - wsparcie po 10 000 z³, udzia³ w³asny 30% w tym 10% prace spo³eczne - 90 projektów. Jak widaæ, jest to ogromna szansa dla naszego powiatu. Dlatego zachêcamy gor¹co do przystêpowania do Stowarzyszenia. Deklaracje cz³onkowskie znajduj¹ siê na stronie www.tutajwarto.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia, w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 39 (GCI), tel. 063 276 72 70. Red

STAROSTA WRZESIÑSKI INFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, ¿e z dniem 1 maja 2008 roku w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni www.wrzesnia.powiat.pl

Podsumowali, g³osowali i wybrali...

7

Na spotkanie przyby³o 31 delegatów kó³ i zaproszeni goœcie W dniu 24 czerwca Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów podsumowa³ swoj¹ piêcioletni¹ kadencjê. Spotkanie odby³o siê w restauracji „Pod Jesionami” we Wrzeœni. Zjazd delegatów odbywa siê raz na piêæ lat i jest najwy¿sz¹ w³adz¹ rejonowego oddzia³u PZERiI. Stawi³o siê 31 delegatów kó³ dzia³aj¹cych w powiecie wrzesiñskim. Obecnie dzia³a 7 kó³ PZERiI m.in. w Mi³os³awiu, Nekli, Soko³owie, Ko³aczkowie i Chwaligobowie. Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego PZERiI znajduje siê we Wrzeœni przy ulicy Ogrodowej. Do organizacji przynale¿¹ pe³ni energi i wigoru seniorzy, którzy po przejœciu na emeryturê lub rentê pragn¹ korzystaæ z ¿ycia. Na koniec 2007 roku Zwi¹zek liczy³ 884 emerytów i 614 rencistów. Podstawowym zadanem statutowym Zwi¹zku jest organizacja ¿ycia kulturalnego wszystkim cz³onkom, a w celu poprawy warunków socjalno – bytowych zadaniem jest uczestniczenie w ¿yciu spo³ecznym przez wspó³dzia³anie z organami w³adzy administracji publicznej, samorz¹dowej oraz innymi organizacjami spo³ecznymi, gospodarczymi i spó³dzielczymi. Przewodnicz¹ca Marianna Okoniewska powita³a cz³onków prezydium, delegatów i zaproszonych goœci – Dionizego Jaœniewicza – starostê wrzesiñskiego, Tadeusz Œwi¹tkiewicza – sekretarza Miasta i Gminy Wrzeœnia, Wojciecha Móla – dyrekto-

ra PCPR oraz Roberta Smelkowskiego – dyrektora PKO BP SA. Nastêpnie przedstawi³a sprawozdanie z piêcioletniej dzia³alnoœci Zarz¹du, kieruj¹c s³owa uznania pod adresem jego najaktywniejszych cz³onków. Zwi¹zek wyró¿ni³ odznak¹ za szczególne zas³ugi i zaanga¿owanie Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz PKO BP SA. W imienu wszytkich sk³adam serdeczne podziekowania sponsorom, dobroczyñcom i sympaktykom Zwi¹zku za okazan¹ pomoc finansow¹ i rzeczow¹ - dziêkowa³a z g³êbi serca przewodnicz¹ca Zarz¹du. W dalszej czêœci obrad udzielono absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi i wybrano nowe w³adze Zwi¹zku. Sk³ad prezydium nie zmieni³ siê, zostali nimi jak dotychczas: Marianna Okoniewska - przewodnicz¹ca, Emilia Przemyska - skarbnik oraz Mieczys³awa Niedzielska – sekretarz. Natomist zastêpca Zwi¹zku oraz pozostali cz³onkowie Zarz¹du zostan¹ wybrani na nastêpnym prezydium. W mijaj¹cej piêcioletniej kadencji Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów prowadz¹c dzia³alnoœæ, mimo ró¿norakich trudnoœci, zachowaliœmy zasadê samowystarczalnoœci, umiejêtnie gospodarowaliœmy œrodkami finansowymi zapewniaj¹c sprawn¹ i skuteczn¹ dzia³alnoœæ – podsumowa³a Marianna Okoniewska. (kasia)

WUTW og³asza! Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku og³asza nabór nowych s³uchaczy na rok akademicki 2008/2009. S³uchaczem mo¿e byæ emeryt lub rencista, który chce: - poznaæ - uzupe³niæ wiadomoœci z ró¿nych dziedzin, - nabyæ lub udoskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych, - poznaæ historiê regionu, kraju i œwiata, - uczestniczyæ w wydarzeniach kulturalnych - koncertach, spektaklach teatralnych, - nauczyæ siê pos³ugiwaæ komputerem, fotograficznym aparatem cyfrowym, - nauczyæ siê korzystania i poznaæ bogactwo Internetu, - utrzymaæ - podnieœæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹, - zadbaæ o swoje zdrowie, uczestnicz¹c w zajêciach sportoworekreacyjnych i rajdach turystycznych. W lipcu i sierpniu biuro Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bêdzie nieczynne. Korespondencjê proszê sk³adaæ w recepcji Powiatowego Urzêdu Pracy (parter), przy ulicy Wojska Polskiego. Tam równie¿ bêdzie mo¿na otrzymaæ deklaracje cz³onkowskie. We wrzeœniu biuro bêdzie czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-12.00. Zebranie plenarne dla wszystkich cz³onków WUTW odbêdzie siê w œrodê, 24 wrzeœnia 2008 r. o godz. 16.00 w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza.


8

Lipiec 2008

DNI PYZDR - druga czêœæ obchodów

KULTURA

www.wrzesnia.powiat.pl

„Halka” w WOK-u

Pyzdry - Królewskie Miasto nad Wart¹ obchodzi³y w minionym roku jubileusz 750lecia lokacji. Zorganizowane imprezy o charakterze ponadregionalnym sprawi³y, i¿ Pyzdry postrzegane s¹ jako miasto, które koniecznie trzeba odwiedziæ, o którym trudno zapomnieæ.

Podczas uroczystoœci zas³u¿onym pyzdrzanom wrêczono medale Maj¹c na uwadze du¿e zainteresowanie zesz³orocznymi obchodami oraz barwn¹ i chlubn¹ historiê miasta postanowiono kontynuowaæ promocjê dziejów Pyzdr. Zapocz¹tkowana w tym roku impreza nosi³a nazwê - ,,Dni Pyzdr''. Tegoroczne obchody nawi¹zywa³y do roku 1383. Wówczas po raz pierwszy na ziemiach polskich u¿yto broñ paln¹. Pierwsza czêœæ obchodów odby³a siê 1 czerwca. Impreza

ta mia³a charakter festynu historycznego. 14 czerwca zorganizowano festyn na Stadionie Zawarciañskim, tym razem maj¹cy charakter widowiskowo-artystyczny. Imprezê rozpoczê³y wystêpy zespo³ów dzia³aj¹cych przy pyzdrskim domu kultury: Canto Cantare i ,,Skrzaty''. Po nich zagra³a pyzdrska orkiestra dêta. Grze muzyków towarzyszy³y dziewczêta z sekcji taneczno - rytmicznej, które swy-

mi tanecznymi krokami i gestami przyozdabia³y dŸwiêki ulatuj¹ce z tr¹b, klarnetów i saksofonów. Ciekawie wypad³ koncert grupy The Shout, która zaprezentowa³a z³ote przeboje The Beatles. Szerokie grono doros³ej publiki przyci¹gnê³a jednak Halina Fr¹ckowiak. W eter pop³ynê³y utwory pochodz¹ce z najnowszej p³yty artystki, ale nie zabrak³o te¿ tych nieco starszych: ,,Serca gwiazd'' czy te¿ ,,Papierowy ksiê¿yc''. M³odzie¿ odnalaz³a swoje klimaty podczas koncertu grupy Grammatik. Obchody by³y wspania³¹ okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ i medali zas³u¿onym pyzdrzanom. I tak wyró¿nienia otrzymali: Kazimierz Pawlak, obchodz¹cy w tym roku 50-lecie pe³nienia funkcji so³tysa so³ectwa Bia³obrzeg, Jan Rozenkop - ofiarny aktywista i spo³ecznik, od 40 lat prezes Pyzdrskiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, Wac³aw Rogoziñski - d³ugoletni dzia³acz spo³eczny, popularyzuj¹cy rozwój pszczelarstwa na terenie gminy oraz Jerzy Winter - przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Sadowników ,,Sady Pyzdrskie''. SM

Poznañscy archiwiœci w muzeum 12 czerwca 2008 roku do Muzeum Regionalnego we Wrzeœni przybyli cz³onkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przy Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, do którego nale¿¹ jego pracownicy, wyk³adowcy z Zak³adu Archiwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a tak¿e inni pracownicy naukowi z Po-

znañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu. Po muzeum oprowadza³ ich dyrektor Sebastian Mazurkiewicz. G³ównym celem objazdu naukowego by³o zapoznanie siê z zasobem archiwalnym poszczególnych instytucji, w tym tak¿e naszego muzeum, oraz formami jego przechowywania, zabezpie-

czenia i ochrony. Zapoznali siê tak¿e z histori¹ muzeum, Wrzeœni, a tak¿e strajku Dzieci Wrzesiñskich. Na zakoñczenie uczestnicy wycieczki zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcie przy "£aweczce Bronis³awy Œmidowiczówny".

Wystêp w „Halce” to kolejny sukces Cameraty 10 czerwca 2008 r. na scenie Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury wystawiono "Halkê" Stanis³awa Moniuszki w wykonaniu chórów Œrody Wlkp, Nowego Miasta nad Wart¹ i Wrzeœni. Premiera opery odby³a siê 8 czerwca 2008 roku na scenie Œredzkiego Oœrodka Kultury na zakoñczenie Œredzkiego Sejmiku Kulturalnego. Teraz przyszed³ czas na wystêp we Wrzeœni. Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia by³ Przemys³aw Piechocki, który œpiewa³ niegdyœ we wrzesiñskiej "Cameracie", a obecnie jest dyrygentem "Chóru kolegiackiego" ze Œrody Wielkopolskiej. W realizacji projektu pomagali mu dyrygenci chórów, które bra³y udzia³ w wystawieniu ope-

ry: Domicela Cierpiszewska z Wrzeœni i Bronis³aw Hy¿orek z Nowego Miasta nad Wart¹. Partie solowe w operze zaœpiewali: Marta Zbierska - Halka, Monika Buczkowska - Zofia, Maciej £a¿ewski Jontek, Przemys³aw Piechocki Janusz, Jerzy Kosiñski - Dziemba oraz Zygmunt Rajewicz - Stolnik. Re¿yseri¹ zaj¹³ siê równie¿ Przemys³aw Piechocki. Podczas tego niecodziennego dla Wrzeœni wydarzenia sala WOK wype³niona by³a po brzegi. Wszyscy zebrani z ogromnym zainteresowaniem i podziwem ws³uchiwali siê w kolejne partie solistów, a ca³e przedsiêwziêcie zosta³o przez nich bardzo wysoko ocenione. Wieœci z Ratusza

Organizatorzy IV Powiatowego Konkursu Chemicznego przepraszaj¹ uczestników za b³¹d zamieszczony w artykule zamieszczonym w czerwcowym wydaniu "Przegl¹du Powiatowego". II miejsce w konkursie zajê³a Angelika £ukowska z Gimnazjum nr 1. Jednoczeœnie informujemy, ¿e opiekunk¹ zwyciêzcy IV edycji konkursu, Marka Czy¿a, jest pani Dorota Tomaszewska.

Poznajemy historiê miejsc, z których pochodzimy

Agata Tomaszewska

Jubilatka z Grzybowa 14 czerwca szko³a w Grzybowie obchodzi³a 100-lecie swojego istnienia. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w miejscowym koœciele. Oficjaln¹ czêœæ obchodów na terenie szko³y rozpocz¹³ wystêp szkolnego teatru "Charakterki" oraz zespo³u "Blue Stars". Jednym z punktów uroczystoœci by³o ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej ten zacny jubileusz, którego w imieniu organów prowadz¹cych dokona³a Wanda Iglewska - prezes stowarzyszenia "Szansa" w Grzybowie. Podczas spotkania tym, którzy wspomagaj¹ dzia³ania placówki wrêczono statuetki "Przyjaciela Szko³y w Grzybowie". Kryszta³owe statuetki w kszta³cie kuli ziemskiej, symbolizuj¹ce œwiat bez granic, otrzymali: rodzina Brzeskich, burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia, PKO Bank Polski, Stanis³aw Cho³uj, Grzegorz Dobrosielski, GS "Samopomoc Ch³opska", Ireneusz Gumienny, Jaros³aw Ko³odziejczak, Stanis³aw Sajewicz, Zdzis³aw Salf, Spó³dzielnia Produkcji Rolniczej Grzybowo-Wódki, Tadeusz Tomaszewski oraz Urszula i Leszek Zieliñscy. Z okazji jubileuszu wydano ksi¹¿kê autorstwa Rafa³a Szamburskiego "Z dziejów Grzybowa", któr¹ mo¿na by³o nabyæ w czasie uroczystoœci.

Wystawa ma na celu zapoznanie z histori¹ Barda, Biechowa, Chwalibogowa, Ob³aczkowa i Osowa

Szko³a w Grzybowie to ju¿ stulatka W obchodach, oprócz w³adz lokalnych, zaproszonych goœci, rodziców i dzieci, udzia³ wziê³y tak¿e córki patrona szko³y Olgierda Brzeskiego - Ada i Weronika, które na spotkanie przylecia³y a¿ z Kanady. Obie panie by³y bardzo wzruszone i dumne z tego, ¿e ich ojciec jest dla Grzybowa tak wa¿n¹ osob¹. Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na spróbowanie jubileuszowego tortu i wystêpy artystyczne uczniów oraz M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. Rozegrano Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora Szko³y, który wygra³a dru¿yna LZS Grzy-

bowo. W miêdzy czasie mo¿na by³o m.in. przejechaæ siê na motocyklach, które prezentowa³ wrzesiñski klub motocyklowy "Born to Ride", przejechaæ siê konno, postrzelaæ z ³uku w towarzystwie wojów z Grzybowa czy te¿ otrzymaæ list goñczy z w³asnym zdjêciem, przygotowany przez policjantów z KPP we Wrzeœni. Na wszystkich czeka³ równie¿ poczêstunek przygotowany przez rodziców i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze wspomnieñ, spotkañ z nauczycielami oraz absolwentami szko³y. (mz)

Dnia 13 czerwca 2008 roku o godzinie 18:00 w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni odby³ siê wernisa¿ " Poznajemy historiê miejsc, z których pochodzimy". Organizatorem wystawy jest Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Chwalibogowie. Dziêki pracy nauczycieli i dzieci mo¿na zapoznaæ siê z histori¹ Barda, Biechowa , Chwalibogowa, Ob³aczkowa i Osowa. Oprócz pisemnego rysu historycznego mo¿emy obejrzeæ zdjêcia miejscowoœci z lat dawnych i obecnych. Wystawa ta jest kontynuacj¹ projektu "Uczniowie z klas¹" do którego przyst¹pi³y dzieci z klas IV-VI SSP w Chwalibogowie w ubieg³ym roku szkolnym pod opiek¹ pani Aleksandry Jaworskiej, Haliny Nowickiej Skiby i Gra¿yny Koczorowskiej. Ucznio-

wie bior¹cy udzia³ w projekcie: P.Mekal, M.Kolecki, J.Migda³, P.Pietrzak, S.Trzebniak, J.¯urawski - absolwenci SSP w Chwalibogowie oraz A.Kneblewska, E.Szafrañska, J.Podlewska, M.Piechocka, M.Piechocki, K.Zys, D.Sikora, K.Lech, O.Bosacka, K.Janiszewska i w bie¿¹cym roku szkolnym w³¹czy³y siê N.Matuszak, I.Buœka, A.Majewska. Wspólnie z opiekunami dzieci zbiera³y i opracowywa³y materia³y historyczne dotycz¹ce okolicznych wsi: Bardo, Chwalibogowo, Biechowo, Osowo, Ob³aczkowo. Zebrane dokumenty otrzyma³y odpowiedni¹ oprawê plastyczn¹. Zchêcamy do zwiedzania wystawy od 16 czerwca do 4 lipca w godzinach otwarcia muzeum. Serdecznie zapraszamy. Agata Tomaszewska


www.wrzesnia.powiat.pl

Lipiec 2008

KULTURA

9

9. Powiatowy Konkurs Piosenki

Mikrofon i ekran

Najm³odsi nagrodzeni wykonawcy Nie brakuje w naszym powiecie m³odych, czêsto bardzo m³odych osób potrafi¹cych dobrze œpiewaæ. Dowiód³ tego 9. Powiatowy Konkurs Piosenki, jaki zorganizowa³a Fundacja Dzieci Wrzesiñskich i SSP nr 6 im. Jana Paw³a II we Wrzeœni. Na scenie kina "Trójka" we Wrzeœni, gdzie przez trzy dni znakomicie bawili siê wykonawcy i publicznoœæ mo¿na by³o us³yszeæ wiele interesuj¹cych interpretacji tych bardziej i mniej znanych utworów z repertuaru czo³ówki polskich wokalistów i zespo³ów muzycznych. By³ wiêc mikrofon, by³ i ekran. Mo¿e za kilka lat bêdzie festiwal w Opolu? Konkurs by³ kolejn¹ szans¹ dla rozœpiewanej grupy dzieci z przedszkoli, szkó³ podstawowych, a tak¿e m³odzie¿y gimnazjalnej i szkolnych chórów. Dwa dni przes³uchañ konkursowych dostarczy³y nie tylko jurorom, ale i zgromadzonej widowni wielu wra¿eñ muzycznych. Wy³onienie najlepszych nie by³o ³atwe, zw³aszcza, ¿e poziom wokalny wykonawców by³ wysoki, a zró¿nicowany repertuar, jaki zaprezentowali m³odzi wokaliœci urozmaicony. Oceniaj¹cymi w najm³odszej kategorii wokalistów by³y: Aleksandra Marsza³, Ma³gorzata Adamska i Agnieszka Szulc. Panie postanowi³y przyznaæ w: kategorii PRZEDSZKOLA: I miejsce Adriannie Maciejewskiej z Przedszkola "S³oneczko" za wykonanie piosenki Przyjaciel II miejsce Natalii Kaniewskiej z Przedszkola "Kosza³ek Opa³ek" w Mi³os³awiu - za piosenkê Gdzie strumyk…

III miejsce Weronice Adamskiej z Przedszkola "S³oneczko" za piosenkê ¯yj do przodu Wyró¿nienie otrzyma³ Miko³aj Milczarek z Przedszkola "S³oneczko" - za piosenkê Zza siedmiu gór. Akompaniowa³ te¿ swoim kole¿ankom. W kategorii SZKÓ£ PODSTAWOWYCH KLASY I-III: I miejsce Monika Markiewicz SSP nr 2 - Ksiê¿yc II miejsce Damian Twardy SP Borzykowo - Jest ju¿ ciemno III miejsce Kacper Maj SSP nr 6 - Jedzie poci¹g… III miejsce Klaudia Jankowska SSP nr 1 - Moje hobby to marzenia Wyró¿nienia 1. Ilona £uszczak, Joanna Próchniewicz, Natalia Majchrzak - Grabowo Królewskie - Pi³ka Oli 2. Maria G³owacka SP Mi³os³aw - Œmieszna piosenka 3. Wiktoria Waligóra, Olga Nowak - Targowa Górka - Pod deszczow¹ chmurk¹ Starszych wykonawców ocenia³o jury w sk³adzie: Roma Wróblewska, Aleksandra Marsza³ i Renata Wojciechowska. Nastoletni wykonawcy tak¿e zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy i udowodnili, ¿e m³odych zdolnych wokalistów w naszym mieœcie i powiecie nie brakuje. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Kategoria SZKO£Y PODSTAWOWE KLASY IV-VI: I miejsce Joanna Jêdrzejewska ZS Marzenin - Odkryjmy mi³oœæ nieznan¹ II miejsce Klaudia Twarda SP Grabowo Królewskie - Jeszcze siê tam ¿agiel bieli

II miejsce Martyna Gradusiak SSP nr 6 - Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie III miejsce Robert Fajkowski SP Grabowo Królewskie - Bo lato rozpala III miejsce Klaudia Król SSP nr 6 - Uczucia te Wyró¿nienia 1. Arleta T³oczek SP Grzybowo - Moja kole¿anka 2. Patrycja Kaniewska SP Grabowo Królewskie - Bia³y latawiec 3. Marta Pasternak SSP nr 6 Kapelusze pe³ne p³atków 4. Antonina Pedrycz SSP nr 6 Pieguska 5. Lena Olszewska SP Grabowo Królewskie - Ma³a œliczna królewna 6. Chór SSP nr 6 - Hej przyjacielu Kategoria GIMNAZJA: I miejsce Daniel Gotowiecki Gimnazjum nr 2 - B¹dŸ moim natchnieniem II miejsce Joanna Powa³a Nowy Folwark - To, co mam II miejsce Klaudia Gostyñska Gimnazjum nr 2 - Dla Wojtka II miejsce Wiktoria Duszyñska Gimnazjum nr 2 - Brzydcy III miejsce Paula Izydorek Nowy Folwark - Kota ogonem Wyró¿nienia 1. Agata D³oniak Gimnazjum nr 2 - Piechot¹ do lata 2. Izabela Zalewska ZS Marzenin - D³oñ 3. Monika Pomogier Grzybowo - Budzi mnie mi³oœæ 4. Zespó³ Canto Picollo Gimnazjum nr 1 - Tyle spraw na g³owie CHÓRY SZKOLNE I miejsce Chór Gimnazjum nr 2 - Kwiat jednej nocy I miejsce SZAFIR LO - Wci¹¿ siê zmieniam W trzecim fina³owym dniu zaprezentowali siê nagrodzeni i wyró¿nieni wykonawcy, którym nagrody wrêcza³y Irena Hrycaj-Wo³oszyn z Fundacji Dzieci Wrzesiñskich i Elwira HarêŸlak - naczelnik Wydzia³ Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. M³odzi wykonawcy pozostawili dobre wra¿enia artystyczne, a tym samym kolejny konkurs piosenki nale¿y uznaæ za udany. Wœród wykonawców dominowali uczniowie wrzesiñskich szkó³, ale nie brakowa³o te¿ przedstawicieli pozosta³ych placówek oœwiatowych z innych gmin powiatu wrzesiñskiego. Janusz M. Molenda

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych 15 czerwca 2008 roku teatr „Fakt” z Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku uczestniczy³ w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ulicznych, który odby³ siê w Pniewach. Tegoroczny festiwal odbywa³ siê pod patronatem honorowym Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Marka WoŸniaka, a organizatorem imprezy by³a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury Pniewy przy Urzêdzie Miejskim w Pniewach. Festiwal rozpocz¹³ siê kolorowym korowodem zespo³ów uczestnicz¹cych i zaproszonych goœci. Teatr „Fakt” podczas korowodu promowa³ miasto Wrzeœnia prezentuj¹c nowe koszulki z napisem „Miasto w centrum zainteresowania”, które otrzyma³ na pami¹tkê wystêpu w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni. W ramach festiwalu w mieœcie

Spektakl "Poci¹g do Hollywood" w wykonaniu osób niepe³nosprawnych funkcjonowa³y dwie sceny: na rynku – g³ówna i na rogatkach miasta „Zacisze”, na których mo¿na by³o ogl¹daæ wszystko od pantomimy pocz¹wszy, a na teatrze ruchu skoñczywszy. Nie brakowa³o te¿

wystêpów tanecznych z elementami baletu, czy wystêpów orkiestr. Podczas festiwalu teatr „Fakt” zaprezentowa³ „Antygonê” wed³ug Sofoklesa. S³awomira Czarnecka

„Obiektywem m³odych”

Wystawa m³odych fotografików W poniedzia³ek 16 czerwca w siedzibie Towarzystwa Czytelni Ludowych mia³o miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Obiektywem m³odych". Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia by³ wikariusz w parafii pw. œw. Kazimierza Królewicza, ks. Piotr Kunicki. Pod jego kierunkiem m³odzi adepci fotografii (przede wszystkim uczniowie gimnazjów i szkó³ œrednich z ca³ego powiatu wrzesiñskiego) udostêpnili swoje najbardziej interesuj¹ce zdjêcia.

Wed³ug ks. Kunickiego celem tej wystawy by³o przede wszystkim zachêcenie m³odzie¿y do realizacji w³asnych pasji i publicznego prezentowania swoich pasji. Tematyka fotografii by³a ró¿na, ale przewa¿a³y motywy przyrodnicze. Rangê wystawy podnios³y zdecydowanie odwiedziny lokalnych w³odarzy, których reprezentowali wicestarosta Pawe³ Guzik i zastêpca burmistrza Wrzeœni - Waldemar Grzeœkowiak. Szymon Adamczyk


10

Lipiec 2008

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Dobra gospodyni z wody mleko uczyni

www.wrzesnia.powiat.pl

III Œwiêto Sznytki

Ju¿ od 50 lat rozwijaj¹ i kultywuj¹ tradycjê ludow¹. Poprzez sw¹ pokoleniow¹ strukturê znaj¹ problemy i godnie reprezentuj¹ interesy kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Mikuszewie, bo to w³aœnie o nich mowa, 14 czerwca przy suto zastawionych sto³ach œwiêtowa³y jubileusz 50-lecia za³o¿enia swojego Ko³a.

Uroczystoœæ by³a okazj¹ do uhonorowania najwa¿niejszych dzia³aczek Ko³a Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Mikuszewie za³o¿y³y w kwietniu 1958 roku Wanda Wojtkowiak, Stefania Bartkowska, Maria Michalska oraz £ucja Waszak. To w³aœnie im chcemy dziœ podziêkowaæ za to, ¿e rozpoczê³y tê wspania³¹ dzia³alnoœæ, któr¹ od lat z dum¹ kontynuujemy - mówi³a Alina Kasprzak, prezes Ko³a podczas wrêczania za³o¿ycielkom okolicznoœciowych dyplomów i kwiatów. Nastêpnie

chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ za³o¿ycielek i cz³onkiñ, które nie doczeka³y tego jubileuszu. Praca spo³eczna to ogromny wysi³ek dla innych ludzi, za który dziœ chcemy równie¿ podziêkowaæ paniom sprawuj¹cym od wielu lat pieczê nad Zarz¹dem naszego ko³a - kontynuowa³a prezes Alina Kasprzak, wrêczaj¹c wraz z Zbigniewem Skikiewiczem, burmistrzem Gminy Mi³os³aw, pami¹tkowe dy-

plomy: Dorocie KaŸmierczak, Krystynie Biesiedin, El¿biecie Dragon oraz Barbarze Matan. Wyj¹tkowe wyró¿nienie i medal otrzyma³y z r¹k Dionizego Jaœniewicza, starosty wrzesiñskiego: Zofia Matan, Stefania Przybylska oraz Melania Przybylska za niebywa³e pok³ady mi³oœci macierzyñskiej i wielodzietnoœæ. Ponadto cz³onkinie KGW uhonorowa³y najstarsz¹ mieszkankê Mikuszewa - Mariannê Krzy¿añsk¹. Dzia³alnoœæ KGW w Mikuszewie skupia grono prê¿nie dzia³aj¹cych osób, do których nale¿y równie¿ so³tys Renata Nowak. Wspólnie, oprócz organizacji imprez artystycznych, ró¿norodnych kursów i zabaw wiejskich, zajmuj¹ siê one kwestiami zwi¹zanymi z lokalnymi sprawami samorz¹dowymi oraz pomagaj¹ w organizacji ¿ycia na wsi. Uroczystoœci jubileuszowe nie mia³y koñca, bowiem poza czêœci¹ oficjaln¹, któr¹ rozpoczê³a plenerowa msza œw., okoliczni mieszkañcy i cz³onkinie KGW w Mikuszewie podziwiali wystêp Koncertowej Orkiestry Dêtej WOK. Uroczystoœci zakoñczy³y siê zabaw¹ taneczn¹ przy ognisku. (ula)

Bogu na chwa³ê, bliŸniemu na ratunek 7 czerwca 2008 r. odby³y siê uroczyste obchody 75-lecia powstania jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Orzechowie. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej oraz widowiskowego przemarszu zebranych stra¿aków i goœci z orkiestr¹ dêt¹ na czele pod Dom Stra¿aka. Dowódca uroczystoœci - Ryszard Prusak otworzy³ uroczyste obchody, witaj¹c wszystkie druhny i druhów przyby³ych z jedno-

stek ochotniczych stra¿y po¿arnych, sympatyków stra¿y oraz zaproszonych goœci, wœród których znaleŸli siê: przedstawiciele pañstwowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych, duchowieñstwo, w³adze samorz¹dowe oraz licznie przybyli mieszkañcy. W trakcie uroczystoœci wrêczone zosta³y medale i odznaczenia OSP za zas³ugi dla po¿arnictwa. Burmistrz Miasta i Gminy Mi³os³aw - Zbigniew Skikiewicz oraz cz³onek Zarz¹du Powiatu - Alek-

sandra G³owacka wrêczyli na rêce prezesa OSP w Orzechowie - Leszka Orzechowskiego list gratulacyjny z okazji jubileuszu 75-lecia oraz podziêkowania dla jednostki OSP i najbardziej zaanga¿owanych stra¿aków-ochotników. Dziêkujê wszystkim cz³onkom OSP Orzechowo za wieloletnie poœwiêcenie i s³u¿bê na rzecz bezpieczeñstwa lokalnej spo³ecznoœci - mówi³a Aleksandra G³owacka.

Festyn w Nowym Folwarku to ju¿ tradycja 7 czerwca 2008 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym w Nowym Folwarku odby³ siê kolejny Festyn Rodzinny - III Œwiêto Sznytki. Imprezê zorganizowa³a Rada Rodziców, dyrekcja, uczniowie i nauczyciele z Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Do niew¹tpliwych atrakcji festynu nale¿a³y stragany uczniowskie, na których za jeden ¿eton wartoœci z³otówki mo¿na by³o nabyæ wszystko: pocz¹wszy od pysznych kromek chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, poprzez przepiêkne maskotki, kiermasze rozmaitoœci, a na szytych w³asnorêcznie przeœlicznych poduszkach i pi³kach skoñczywszy. Oprócz tego kusi³y sa³atki, galaretki, domowe ciasta i kawa w barze sa³atkowym i w kawiarence "Pod kasztanem". By³a te¿ loteria fantowa, wêdka szczêœcia, gry i zabawy sportowe, karaoke, stoiska z chlebem, ksi¹¿kami, punkt mierzenia ciœnienia, wystêpy taneczne uczniów z Zespo-

³u Szkó³ w Nowym Folwarku oraz ognisko, gdzie mo¿na by³o upiec sobie kie³baskê. Podczas festynu przeprowadzono tak¿e konkurs ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego, który cieszy³ siê wœród dzieci i m³odzie¿y du¿ym powodzeniem. Nagrody ufundowa³o Stowarzyszenie "Drogowskaz" z Wrzeœni. Sw¹ obecnoœci¹ III Œwiêto Sznytki zaszczycili: Elwira HarêŸlak ze Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ks. Proboszcz Czes³aw Kroll, so³tys wsi Psary Polskie Lech Michalak oraz so³tys wsi Nowy Folwark - Roman Urbaniak. "Œwiêto Sznytki" odby³o siê po raz trzeci. I tym razem zgromadzi³o wielu uczestników - g³ównie rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku. Dziêki imprezie uda³o siê zintegrowaæ lokalne œrodowisko, a tak¿e zebraæ pieni¹dze, które wykorzystane zostan¹ przez Radê Rodziców na potrzeby uczniów. Pogoda dopisa³a, wiêc czas na festynie up³yn¹³ szybko i przyjemnie. ZS w Nowym Folwarku

Folkowe granie w Gorzycach

(kix)

D³ugoletnia dzia³alnoœæ przeciwpo¿arowa 75-lecie istnienia obchodzi³a 28 czerwca Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rudzie Komorskiej. Jubileusz by³ okazj¹ do podsumowania dzia³alnoœci i wyró¿nienia zas³u¿onych druhów. Po uroczystej mszy, któr¹ odprawi³ Jan Andrzejczak, proboszcz parafii Pyzdry, na placu przy miejscowej remizie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Ryszard Urbaniak, prezes jednostki i zarazem so³tys Rudy Komorskiej przedstawi³ zebranym historiê powstania jednostki. W zachowanym protokole znalaz³y siê s³owa: ,,Roku pañskiego 1934 w miesi¹cu sierpniu wœród spo³eczeñstwa wsi Ruda Komorska powsta³a myœl zorganizowania jednostki OSP. Inicjatorami oraz za³o¿ycielami jednostki byli obywatele: Tomasz Kuczka, W³adys³aw Wochlik, Stanis³aw Fr¹tczak, Stefan Stawski i inni. Mieszkañcy bardzo przychylnie ustosunkowali siê do tak wa¿nej sprawy i szybko przyst¹piono do wyboru zarz¹du." Obecnie jednostka liczy 25 druhów czynnych i 2 honorowych. Ponadto 8 ch³opców zrzeszonych jest w M³odzie-

Wystêp litewskiego zespo³u "Troczanie" z Trok

Andrzej Janka udekorowa³ sztandar OSP z³otym medalem ¿owej Dru¿ynie Po¿arniczej. Sze- przeciwpo¿arowej. Wrêczono te¿ regi zasila te¿ jedna kobieta, która stra¿akom medale i dyplomy, przydba o sprawy kulinarne. znane przez Prezydium Zarz¹du Mi³ym akcentem spotkania by³o Wojewódzkiego Województwa wrêczenie medali i podziêkowañ. Wielkopolskiego ZOSP RP. Andrzej Janka, prezes Zarz¹du PoS³owa podziêkowañ, gratulacji wiatowego ZOSPRP w asyœcie i ¿yczeñ nie szczêdzili przybyli Dionizego Jaœniewicza, starosty goœcie - przedstawiciele w³adz sawrzesiñskiego i Krzysztofa Stru- morz¹dowych i stra¿ackich. Potem ¿yñskiego, burmistrza Gminy i przyszed³ czas na czêœæ artystyczn¹. Miasta Pyzdry dekorowa³ sztandar Krótki koncert da³a pyzdrska orkiejednostki Z³otym Medalem, przy- stra dêta, a uczestnicy Warsztatu znanym przez Prezydium Zarz¹du Terapii Zajêciowej zaprezentowali G³ównego ZOSP RP za wieloletni¹ scenkê okolicznoœciow¹. SM ofiarn¹ dzia³alnoœæ w ochronie

"Troczanie" z Litwy, "Toœtoki" z Piêczkowa, "Szamotu³y" z Szamotu³, "Ziemia Wrzesiñska" z Gorzyc, "Kapela Ludowa znad Prosny" oraz zespó³ akordeonistów dzia³aj¹cy przy szkole w Kopojnie wziêli udzia³ w warsztatach folklorystycznych, odbywaj¹cych siê w dniach 20-21 czerwca w Gorzycach. Koncert galowy, 21 czerwca, œci¹gn¹³ do tej malowniczej wioski wielu wielbicieli folkloru i ludowych melodii. Gospodarzami imprezy byli: Zespó³ Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska" oraz Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" w Gorzycach ze Stanis³awem Filipiakiem - so³tysem Gorzyc i Ryszardem Zje¿d¿a³k¹ - choreografem na czele. Imprezê zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: cz³onek Zarz¹du Powiatu - Aleksandra G³owacka, przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Grzegorz KaŸmierczak i zastêpca burmistrza Mi³os³awia - B³a¿ej Pera. Warsztaty mog³y odbyæ siê dziêki hojnoœci Urzêdu Marsza³kowskiego

w Poznaniu, Senatowi RP oraz "Wiadomoœciom Wrzesiñskim". Prezentów dla wykonawców nie po¿a³owali: starosta wrzesiñski, burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia i "Wiadomoœci Wrzesiñskie". Widzowie bawili siê doskonale podczas prowadzonego przez Ryszarda Zje¿d¿a³kê koncertu, podœpiewuj¹c znane piosenki. Po wystêpach goœci zaproszono na zabawê pod chmurk¹, do której przygrywa³a "Kapela Ludowa znad Prosny". Ale zanim rozpoczê³y siê pl¹sy, zaproszono wszystkich na wspania³y poczêstunek - pieczonego, nadziewanego kasz¹ prosiaka. Wyborne jad³o podlewano znakomitym piwem z browaru "Fortuna". W pi¹tek Zespó³ "Troczenie" dziêki uprzejmoœci proboszcza fary, ks. Kazimierza G³owa da³ krótki koncert w œwi¹tyni oraz zaœpiewa³ podczas mszy œwiêtej. Koncert zosta³ bardzo dobrze przyjêty, a proboszcz w serdecznych s³owach podziêkowa³ wykonawcom. Red.


www.wrzesnia.powiat.pl

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

750-lecie Targowej Górki

Czêœæ oficjalna odby³a siê w miejscu spoczynku gen. A.Kosiñskiego Targowa Górka, wczeœniej zwana Mieleszyn¹ Górk¹ wzmiankowana jest w dokumentach ju¿ od 1258 r. Choæ niegdyœ miejscowoœæ stanowi³a prywatn¹ w³asnoœæ, to zgodnie z ballad¹ Mariana Osady bieg³y lata, przemija³y wieki, górka przechodzi³a z rêki do rêki. 15 czerwca jej mieszkañcy licznie uczestniczyli w jubileuszowych obchodach 750-lecia Targowej Górki. Jubileuszowe uroczystoœci rozpoczê³y siê w miejscu pierwszego spoczynku gen. Antoniego Amilkara Kosiñskiego, mê¿a Adeli Keyserling córki jednego z w³aœcicieli miejscowoœci. Wiec patriotyczny pod pomnikiem wzbogaci³ orszak Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, a tak¿e sznur kolorowych pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych goœci, wœród których obecni byli: gospodarz terenu burmistrz Miasta i Gminy Nekla, Roman Grychowski, arcybiskup metropolita gnieŸnieñski Henryk Muszyñski oraz starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz. Po odczytaniu apelu pamiêci w ca³ej okolicy rozleg³y siê

huki salw honorowych z dzia³a armatniego. Kolejn¹ czêœci¹ obchodów by³a uroczysta msza œw. z okazji jubileuszu 750-lecia Targowej Górki i nadania Zespo³owi Szkó³ imienia Antoniego Amilkara Kosiñskiego. Podczas homilii arcybiskup metropolita gnieŸnieñski Henryk Muszyñski przypomnia³ s³owa Jana Paw³a II: pamiêæ jest jednym z kryterium to¿samoœci pojedynczego cz³owieka, ka¿de pokolenie musi kszta³towaæ swoje sumienie m.in. poprzez pamiêæ o historii". - Jakiœ czas temu próbowano wykreœliæ z naszej pamiêci wielu bohaterów narodowych, dziœ mo¿emy ich wspominaæ i czciæ, a tak¿e wyci¹gaæ wnioski - mówi³ arcybiskup przed poœwiêceniem nowego sztandaru Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce. Dalsze uroczystoœci przenios³y siê na dziedziniec szkolny, gdzie Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesiñskich przedstawi³ krótki rys historyczny Targowej Górki, który szerzej opisa³ w swej ksi¹¿ce wydanej niejako z okazji jubileuszu. Publikacja poœwiêco-

na jest ró¿nym okresom dziejów miejscowoœci, a zawarte w niej informacje mog¹ pos³u¿yæ nie tylko historykom ale i tym których interesuj¹ dzieje rodzinnych stron. Jak to siê sta³o, ¿e Mieleszyna Górka z miasta sta³a siê ponownie wsi¹? W 1343 r. w³aœciciele wsi uzyskali od króla Kazimierza Wielkiego nadanie jej praw miejskich. Mimo dwukrotnego potwierdzania przywilejów w 1559 i 1724 r. miasto nigdy nie rozwinê³o siê. Ponadto w czasie licznych po¿arów zagin¹³ jej dokument lokacyjny. Dlatego w 1793 roku w³adze pruskie nie umieœci³y ju¿ Targowej Górki w wykazie miast. Dobitnym œladem miejskiej przesz³oœci pozostaje jednak jej nazwa, zabawnie wyt³umaczona przez Mariana Osadê w Balladzie o Targowej Górce: Ballada, któr¹ Wam dedykujê, Nie mity lecz myœl historyczn¹ snuje. (…) Coraz czêœciej zje¿d¿ali tu kupcy od Poznania, Wrzeœni i Nowej S³upcy. Przez lata jarmarki siê rozwija³y I wtedy Górkê - Targow¹ - nazwali. Podczas uroczystego wbijania gwoŸdzi do nowego sztandaru oraz czêœci artystycznej przygotowanej przez dzieci i m³odzie¿ wokó³ szko³y na mieszkañców czeka³o mnóstwo atrakcji. W obozie historycznych wojów z Grzybowa mo¿na by³o wybiæ samemu okolicznoœciow¹ monetê, jak i postrzelaæ z ³uku. Ponadto ka¿dy móg³ zwiedziæ szko³ê i wpisaæ siê do z³otej ksiêgi pami¹tkowej, a na zakoñczenie imprezy pod gwiazdami wyst¹pi³ zespó³ "Abba Show" oraz Duet Muzyczny "Bonus". (ula)

Dwieœcie lat, dwieœcie lat…

Zwyciêzcy Turnieju - uczniowie Gimnazjum nr 2 16 czerwca 2008 r. Komenda wspólnie z wrzesiñsk¹ Stra¿¹ Powiatowa Policji we Wrzeœni Po¿arn¹ oraz Stra¿¹ Miejsk¹

Wiosna Ludów w Mi³os³awiu 30 kwietnia 2008 roku, w zwi¹zku ze 160. rocznic¹ Wiosny Ludów oraz 40. rocznic¹ nadania imienia "Wiosny Ludów" Szkole Podstawowej w Mi³os³awiu, w koœciele parafialnym pw. œw. Jakuba w Mi³os³awiu zosta³a odprawiona uroczysta msza œw. w intencji nie¿yj¹cych nauczycieli i uczniów tej szko³y. We mszy œw. uczestniczy³y dzieci, harcerze, grono nauczycielskie, pracownicy administracyjni i obs³ugi, emerytowani nauczyciele i pracownicy obs³ugi oraz zaproszeni goœcie, wœród

nich gospodarz gminy - Zbigniew Skikiewicz. Bra³y udzia³ poczty sztandarowe szko³y podstawowej, harcerzy oraz Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - Ko³o Mi³os³aw. Uroczystoœæ mszy œwiêtej uœwietni³a orkiestra dêta dzia³aj¹ca przy szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Mi³os³awiu. Po mszy œw. wszyscy jej uczestnicy udali siê przed pomnik Wiosny Ludów gdzie zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœci przed pomnikiem zakoñczy³a parada konna przygotowana przez Oœrodek Hipoterapii w Czeszewie -

Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej. Nastêpnie udano siê do szko³ê, gdzie odby³ siê uroczysty apel poœwiêcony zwyciêskiej bitwie Kosynierów z Prusakami pod Mi³os³awiem w dniu 30 kwietnia1848 roku. Po zakoñczonych uroczystoœciach w szkole, kombatanci z³o¿yli równie¿ kwiaty w miejscach pamiêci narodowej przy koœciele parafialnym pw. œw. Jakuba oraz na cmentarzu parafialnym w Mi³os³awiu. Danuta Grajek

11

W czerwcu 2008 roku w poczet 100-latków wesz³o dwóch mieszkañców gminy Wrzeœnia: 3 czerwca Pani Helena Charuta mieszkanka Wrzeœni, natomiast 9 czerwca Pan W³adys³aw Majchrzak mieszkaniec Nowej Wsi Królewskiej.

5 czerwca 2008 roku Pani Helena Charuta - najstarsza nauczycielka w naszej gminie obchodzi³a setn¹ rocznicê urodzin. Tego dnia liczna delegacja z³o¿ona z przedstawicieli samorz¹du, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Oddzia³owej Sekcji Emerytów we Wrzeœni, nauczycieli oraz uczniów odwiedzi³a seniorkê w jej domu. Pani Helena urodzi³a siê 3 czerwca 1908 roku w Solecznikach w Okrêgu Wileñskim. Po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Wilnie rozpoczê³a pracê pedagogiczn¹ jako nauczycielka matematyki w szkole powszechnej. Losy powojenne rzuci³y rodzinê pani Heleny do Pol-

ski. Po trzech latach przeprowadzi³a siê ze Sk¹pia do Gozdowa, gdzie pracowa³a jako nauczycielka. Od 77 lat jest cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Mama ma trzy córki, szeœciu wnuków, dwóch prawnuków i trzy prawnuczki - mówi pani Jolanta, córka stulatki - Wychowa³a nas w duchu patriotycznym dba³a o nasze wykszta³cenie i wychowanie. Uczestnicy spotkania z nestork¹ rodu Charutów zgodnie twierdz¹, ¿e wigoru i humoru wrzesiñskiej 100-latce wystarczy zapewne na kolejny wiek jej ¿ycia. Przez ca³y czas opowiada³a anegdoty i strofowa³a swoich kolegów ze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Seniorka na bie¿¹co œledzi informacje z ca³ego œwiata. Po obejrzeniu programu telewizyjnego sprawdza informacje w encyklopedii i sama weryfikuje pogl¹dy zaczerpniête ze szklanego ekranu. Generalnie nie u¿ala siê na zdrowie, choæ wiadomo, ¿e w tym wieku nie wszystko pracuje jak przed wielu laty. Niestety jubilatka nie zdradzi³a przepisu na d³ugowiecznoœæ, choæ mo¿e byæ to zawarte w jej genach, gdy¿ w jej rodzinie by³a osoba, która prze¿y³a 100 lat. (sim)

I jeszcze d³u¿ej, i jeszcze raz…

Turniej bezpieczeñstwa zorganizowa³a Turniej Bezpieczeñstwa dla Szkó³ Gimnazjalnych Gminy Wrzeœnia. W turnieju udzia³ wziêli : Gimnazjum nr 1 i 2 we Wrzeœni, Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych w Grzybowie, Zespó³ Szkó³ w Marzeninie, Zespó³ Szkól w Otocznej oraz Zespó³ Szkó³ w Nowym Folwarku. Ka¿da dru¿yna liczy³a trzech zawodników. M³odzie¿ zmaga³a siê z testem wiedzy prewencyjnej, udziela³a pierwszej pomocy, pokonywa³a tor przeszkód, walczy³a z wê¿em stra¿ackim i strzela³a z wiatrówki. Zwyciêzcami Turnieju okazali siê uczniowie Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Justyna Miderska-Kreft

Lipiec 2008

W³adys³aw Majchrzak z Nowej Wsi Królewskiej jest kolejnym mieszkañcem naszej gminy, który w tym roku obchodzi³ setne urodziny. Dok³adnie w dniu urodzin 9 czerwca 2008 r. odwiedzi³ go zastêpca burmistrza Waldemar Grzeœkowiak. Z ¿yczeniami i gratulacjami do jubilata uda³ siê tak¿e wicestarosta Pawe³ Guzik. Pan W³adys³aw urodzi³ siê w Nowej Wsi Królewskiej, gdzie mieszka do dzisiejszego dnia. Mimo swego sêdziwego wieku jest w nim jeszcze wiele si³ i wigoru. Jest w doskona³ej formie fizycznej, poniewa¿ czêsto jeŸdzi jeszcze rowerem i pracuje w ogrodzie. Jak mówi jubilat pozwala mu to na zachowanie sprawnoœci, ale przede

wszystkim sprawia ogromn¹ przyjemnoœæ. Ca³e ¿ycie spêdzi³ pracuj¹c na roli. Uwa¿a, ¿e praca jest bardzo wa¿na, ale by j¹ dobrze wykonywaæ trzeba siê wiele nauczyæ. Twierdzi, ¿e nauka w szkole (choæ jednoczeœnie podkreœla jej wartoœæ) jest tylko przygotowaniem do tej prawdziwej pracy. Codziennie s³ucha audycji radiowych i czytuje lokaln¹ prasê, du¿o siê modli. Chêtnie siêga pamiêci¹ wstecz, by opowiedzieæ swoim bliskim o swojej m³odoœci, dzia³alnoœci i prze¿yciach z wojen. S¹ to dla niego bardzo wa¿ne wspomnienia, gdy¿ pracê i ojczyznê uwa¿a za najwa¿niejsze w ¿yciu. Tracisz ojczyznê - tracisz wszystko. W niewoli cz³owiek nie ma ¿adnego znaczenia - t³umaczy pan W³adys³aw. Jubilat doczeka³ siê 4 dzieci (z czego dwoje ju¿ nie ¿yje), 11 wnuków, 17 prawnuków i jednej praprawnuczki. Pytany o sposób ¿ycia pozwalaj¹cy doczekaæ siê setnych urodzin stwierdzi³, ¿e ¿y³ jak ka¿dy i du¿o pracowa³. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e wszystko, co w swym ¿yciu osi¹gn¹³ zawdziêcza Bogu. Wizytê delegacji z Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni przyj¹³ z ogromn¹ radoœci¹. (alam)

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW GMINY KO£ACZKOWO 2 sierpnia 2008 r., w sobotê na terenie Gminy Ko³aczkowo odbêdzie siê zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zu¿yty sprzêt mieszkañcy gminy bêd¹ mogli oddaæ NIEODP£ATNIE firmie Elektro Recykling w ni¿ej wyznaczonych miejscach: WSZEMBÓRZ - k. œwietlicy (godz. 900-1015), KO£ACZKOWO - parking Urzêdu Gminy (godz. 10301145), BIEGANOWO - k. œwietlicy (godz. 1200-1315).


12

Lipiec 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

SPORT, INFORMACJE

III Ogólnopolski Maraton Turystyczny Rowerowy piknik 14 czerwca 2008 r. odby³ siê trzeci ju¿ Ogólnopolski Maraton Turystyczny "Nad Wart¹ Ziemi Wrzesiñskiej". Organizatorami Maratonu Turystycznego byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Stowarzyszenie "Promyk" oraz urzêdy gmin: Wrzeœnia, Pyzdry, Mi³os³aw, Nekla i Ko³aczkowo. Impreza otrzyma³a tak¿e wsparcie finansowe od Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Maraton sk³ada³ siê z trzech etapów - rowerowego, kajakowego i pieszego Z roku na rok jest coraz wiêcej chêtnych, chc¹cych zmierzyæ siê z dystansem. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, organizatorzy nie mogli zapisaæ wszystkich zainteresowanych udzia³em w maratonie. Startuj¹cym tradycyjnie zaproponowano trasy o trzech d³ugoœciach. Ka¿dy móg³ wybraæ maraton (50 km), super maraton (75km) i gigant maraton (100 km). Wiêkszoœæ uczestników zdecydowa³a siê na trasê 50 km, ale byli te¿ tacy, którzy wystartowali na trasê 75 km a 8 par zmierzy³o siê z dystansem 100 km. Impreza rozpoczê³a siê o godz.

8.00 startem we Wrzeœni, Ko³aczkowie, Mi³os³awiu, Pyzdrach i Nekli. W sumie na starcie pojawi³o siê 112 zawodników. I etap nale¿a³o przebyæ na rowerze - d³ugoœæ jazdy zale¿a³a od wybranej trasy. O godz. 11 zawodnicy wyruszali na II etap kajakowy z D³uska, Lisewa lub Pyzdr do Nowej Wsi Podgórnej, Czeszewa lub Dêbna. Tutaj czeka³a na nich wspania³a grochówka, po czym wyruszali na ostatni pieszy etap do Orzechowa. Po drodze zawodnicy mieli do wykonania drobne zadania, musieli odpowiedzieæ na piêæ pytañ. Na szczêœcie dopisa³a po-

goda (nie pada³o, nie by³o gor¹co). Po przybyciu do Orzechowa do Oœrodka Relax na zawodników czeka³ posi³ek oraz wszelkie atrakcje zwi¹zane z festynem dla mieszkañców miasta. Z wielk¹ satysfakcj¹ stwierdziliœmy, ¿e wszyscy, którzy wystartowali rano dotarli w komplecie do mety i spe³nili wymogi regulaminowe. Nie oby³o siê bez drobnych k³opotów, szczególnie na odcinku pieszym. Niewielka czêœæ uczestników pomyli³a trasy (przypisuj¹c winê s³usznie czy nies³usznie organizatorom), ale w koñcu doszli do Relaxu. Uroczyste zakoñczenie imprezy odby³o siê o godz. 19.00. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ certyfikat zwyciêzcy. Specjalnym dyplomem uhonorowano uczestników wszystkich dotychczasowych edycji Maratonu - by³o ich 23. Na zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród (torby, koszulki, rêczniki, mapy, sprzêt AGD itp.). W roli "sierotki" wyst¹pi³ starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz. Szczególne emocje wywo³a³o losowanie g³ównej nagrody, któr¹ by³ rower turystyczny. Wszystkim, którzy przyczynili siê do tak sprawnego przeprowadzenia Maratonu, sk³adamy serdeczne podziêkowania za trud i zaanga¿owanie. Zapraszamy ponownie w przysz³ym roku. WOiS

Bezpieczne posiedzenie Przedstawiciele s³u¿b mundurowych, prokuratury i innych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo w powiecie obradowali 12 czerwca podczas Komisji Bezpieczeñstwa. Posiedzeniu przewodniczy³ wicestarosta Pawe³ Guzik.

Nie grozi nam katastrofa energetyczna - uspokaja³ Karol Dolata Pierwszym prelegentem by³ Karol Dolata - dyrektor oddzia³u ENEA we Wrzeœni, który, wspomagaj¹c siê prezentacj¹ multimedialn¹, próbowa³ odpowiedzieæ na pytanie, czy grozi nam katastrofa energetyczna, porównywalna z marcowymi wydarzeniami w Szczecinie. Przyczyn awarii upatrywaæ nale¿y w specyficznej sytuacji barycznej, jaka wytworzy³a siê w tamtym czasie nad Polsk¹ i Ba³tykiem - t³umaczy³ - ona spowodowa³a tak ciê¿kie i obfite opady œniegu o du¿ej zawartoœci wody. Œnieg ten osadza³ siê i nawarstwia³ na transformatorach i liniach, które nie wytrzyma³y naporu. Zniszczeniu uleg³y te¿ trakcje kolejowe i drzewa. Jego prelekcja wywo³a³a falê pytañ i w¹tpliwoœci. Co by³oby,

gdyby i u nas tak siê sta³o ? - pyta³a zaniepokojona Alicja Kostrzewska. Skutki by³yby takie same, ale wp³yw na tamte wydarzenia ma tak¿e bliskoœæ Ba³tyku - uspokaja³ Karol Dolata. Policja wrzesiñska wykonuje swoje obowi¹zki najlepiej jak mo¿e, ¿eby by³o jeszcze lepiej potrzebna jest reorganizacja policji na szczeblu pañstwa, wiêcej policjantów, wiêcej patroli na ulicach - rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie dotycz¹ce funkcjonowania komendy oraz stanu bezpieczeñstwa w powiecie komendant powiatowy policji - Jaros³aw Gruszczyñski. Przy okazji zaprosi³ wszystkich do uczestnictwa w festynie z okazji Œwiêta Policji, które odbêdzie siê

27 lipca w Mi³os³awiu. Komendant powiatowy PSP Robert Wojtkowiak przedstawi³ analizê stanu zagro¿eñ po¿arowych w powiecie. W tym roku jednostka OSP Pyzdry nie wyjecha³a na ani jedno zdarzenie - poinformowa³. Z przedstawionych przez komendantów informacji wynika, ¿e poziom bezpieczeñstwa w naszym powiecie jest porównywalny z rokiem poprzednim, a w niektórych przypadkach sytuacja wygl¹da nawet lepiej. Ma³gorzata Bodus - zastêpca prokuratora rejonowego opowiedzia³a o bezpieczeñstwie na terenie powiatu z punktu widzenia prokuratury. Z raportów wynika, ¿e dramatycznie wzros³a liczba wypadków drogowych z powa¿nymi skutkami. Jednoczeœnie poinformowa³a, ¿e wrzesiñska prokuratura rejonowa, wœród 27 w Wielkopolsce, znajduje siê na pi¹tym miejscu. Do zadañ placówki nale¿y m.in. pomoc rodzinom, kierowanie na odwyk, ubezw³asnowolnienia, kwestie podwy¿szenia alimentów. Ma³gorzata Bodus zwróci³a tak¿e uwagê na przestarza³e wyposa¿enie wrzesiñskiego prosektorium. Ostatnim punktem obrad, wprowadzaj¹cym nastrój wakacyjny by³o przedstawienie przez Piotra Waszaka z Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego przygotowañ, jakie czyni powiat do zorganizowania wypoczynku letniego dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. (agda)

Piknik w Lutyni by³ niezwykle udany 29 maja wszyscy uczestnicy wraz z pracownikami naszego, czeszewskiego Warsztatu Terapii Zajêciowej wyruszyli rowerami na piknik do Gospodarstwa Agroturystycznego na Lutyni. Nie wszyscy, co prawd,a jechali na rowerach. Mniej sprawne osoby jecha³y bryczk¹ i busem. Trasa wycieczki prowadzi³a promem przez Wartê, a dalej, malowniczymi drogami przez ¯erkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Na miejscu czeka³a na nas œwietna zabawa rekreacyjnosportowa, któr¹ prowadzi³ terapeuta - Mariusz Gomulski. Pomagali mu pozostali terapeuci, rehabilitant, a tak¿e kierownik Warsztatu - Urszula Remisz. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie dru¿yny: dru¿ynê ¿ó³tych i dru¿ynê niebieskich. Konkurencji by³o wiele: slalom rowerem miêdzy butelkami, wyœcig w workach, z pi³k¹, z jajkiem na ³y¿eczce, rzut lotkami do tarczy. By³y równie¿ konkurencje indywidualne: krêgle, rzut w dal pi³eczk¹, nawlekanie makaronu i konkurs rysunkowy, w którym trzeba by³o narysowaæ pana Mariusza ubranego w sukienkê. By³ tak¿e konkurs dla kibiców.

Czarek Ranecki - uczestnik WTZ wybiera³ najg³oœniejszego kibica, który najg³oœniej zagrzewa³ uczestników do walki o wygran¹. Zosta³ nim Darek Dankowski. Dla wszystkich, którzy brali udzia³ w konkurencjach, by³y ciekawe nagrody i upominki. Zawodnicy otrzymali je z r¹k pani kierownik naszego warsztatu. Nie wa¿ne kto wygra³. Najwa¿niejsze, ¿e by³a dobra zabawa. By³a tak¿e pieczona kie³baska i coœ do picia. Wszyscy zmêczeni, ale w dobrych humorach, wrócili do warsztatu. Zbigniew Struga³a Zbigniew Struga³a ma 43 lata, mieszka w Orzechowie, choruje na mózgowe pora¿enie dzieciêce, jest osob¹ niepe³nosprawn¹ fizycznie w stopniu znacznym. Od grudnia 2003 roku jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie. Interesuje siê pedagogik¹, psychologi¹ oraz dziennikarstwem. Uczestniczy w zajêciach pracowni komputerowej, jest redaktorem naczelnym warsztatowej gazetki ,,Radoœæ". W styczniu 2006 r. ukoñczy³ kurs dziennikarstwa ESKK, a we wrzeœniu 2007 r. ukoñczy³ kurs z psychologii - tak¿e w ESKK.

Stra¿ackie zmagania

Puchary zwyciêzcom wrêczy³ wicestarosta Pawe³ Guzik W piêkny, s³oneczny dzieñ 18 czerwca 2008 roku, na terenie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrzeœni przeprowadzono zawody w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej o Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w oparciu o regulamin PZPS. Organizatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³a Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni, przy wspó³udziale Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. W rozgrywkach wziê³o udzia³

18 dru¿yn, reprezentuj¹cych 17 komend powiatowych i miejskich PSP z terenu województwa wielkopolskiego. W wyniku rozegranych meczów systemem "brazylijskim", klasyfikacja koñcowa turnieju przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce - dru¿yna KP PSP z Krotoszyna, II miejsce - dru¿yna KP PSP z Ko³a, III miejsce dru¿yna z KP PSP z Ostrowa Wielkopolskiego 2, IV miejsce dru¿yna z KP PSP z Ostrowa Wielkopolskiego. Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom! Zawody przeprowadzone zosta³y na doskonale przygotowanych boiskach, w mi³ej atmosferze. KP PSP


www.wrzesnia.powiat.pl

Lipiec 2008

OG£OSZENIA, INFORMACJE

13

Kto mo¿e otrzymaæ rentê strukturaln¹? Informacja o obowi¹zku BP ARIMR we Wrzeœni informuje o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania "Renty Strukturalne" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od 30 czerwca 2008 r. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.06.2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania "Renty strukturalne" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z poŸn. zmianami) rentê strukturaln¹ mo¿e otrzymaæ rolnik, który: 1. ukoñczy³ 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty; 2. prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników zwanemu dalej "ubezpieczeniem emerytalnorentowym", przez co najmniej 5 lat; 3. przeka¿e gospodarstwo rolne o powierzchni u¿ytków rolnych co najmniej: 1 ha, w przypadku gospodarstw po³o¿onych w województwach: ma³opolskim, podkarpackim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim albo 3 ha, w przypadku gospodarstw po³o¿onych w pozosta³ych województwach; 4. zosta³ wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowi¹cej czêœæ krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci; 5. w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹: podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, nie zale-

ga³ z zap³at¹ nale¿noœci z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego rolników; 6. zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Gospodarstwo mo¿na przekazaæ: 1. Nastêpcy - poprzez przeniesienie w³asnoœci (sprzeda¿, darowiznê) w ca³oœci na rzecz jednej osoby, która wczeœniej nie prowadzi³a dzia³alnoœci rolniczej. Powierzchnia u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad przekazywanego gospodarstwa rolnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie (w Wielkopolsce jest to 13,37 ha) lub w kraju (9,91 ha). Takiego warunku nie ma, jeœli gospodarstwo przekazuje siê zstêpnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstêpnych wystarczy by przejête gospodarstwo mia³o, w zale¿noœci od województwa, 3 ha lub 1 ha u¿ytków rolnych. 2. Na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych - poprzez przeniesienie w³asnoœci na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiêkszone gospodarstwo musi mieæ powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ œrednia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju. Wnioskuj¹cy o rentê strukturaln¹ i jego ma³¿onek mog¹ pozostawiæ sobie ³¹cznie do 0,5 ha u¿ytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile bêd¹ na nich prowadziæ dzia³alnoœæ rolnicz¹ s³u¿¹c¹ wy³¹cznie zaspokajaniu w³asnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunki jakie musi spe³niaæ przejmuj¹cy gospodarstwo Jeœli przejmuj¹cy gospodarstwo jest osob¹ fizyczn¹, musi: 1. mieæ mniej ni¿ 40 lat w przypadku nastêpcy albo mniej ni¿ 50 lat w przypadku przejmuj¹cego gospodarstwo na powiêkszenie; 2. posiadaæ kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia

dzia³alnoœci rolniczej; 3. nie mieæ ustalonego prawa do emerytury lub renty; 4. zobowi¹zaæ siê do prowadzenia osobiœcie dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych u¿ytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do z³o¿enia wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wysokoœæ renty strukturalnej Podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najni¿szej emerytury i obecnie wynosi 954,44 z³. Wysokoœæ renty strukturalnej zwiêksza siê o 100% kwoty najni¿szej emerytury, je¿eli wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim i oboje ma³¿onkowie spe³niaj¹ wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Wysokoœæ renty strukturalnej zwiêksza siê o 15 % kwoty najni¿szej emerytury, jeœli przekazano gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych wiêkszej ni¿ 10 ha osobie w wieku poni¿ej 40 lat. Rentê wyp³aca siê za ka¿dy miesi¹c, nie d³u¿ej ni¿ do osi¹gniêcia przez beneficjenta 65 roku ¿ycia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych za³¹czników wraz z instrukcjami ich wype³niania s¹ dostêpne na stronach internetowych ARiMR www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Mo¿na je równie¿ otrzymaæ w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stosownie do § 17 ww. rozporz¹dzenia, wniosek o przyznanie renty strukturalnej sk³ada siê osobiœcie, listem poleconym lub poczt¹ kuriersk¹ do w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w BP ARiMR we Wrzeœni ul. Sikorskiego 34 lub pod numerem telefonu 061 4377 181. ARiMR

„U³atwianie startu m³odym rolnikom” Do 30.06.2008 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania "U³atwianie startu m³odym rolnikom" mog³y sk³adaæ osoby, które posiadaj¹ ju¿ gospodarstwa rolne, pod warunkiem, ¿e od rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej do dnia z³o¿enia wniosku nie up³ynê³o wiêcej ni¿ 14 miesiêcy. Natomiast od 1 lipca 2008 r., pod warunkiem niewykorzystania w danym województwie limitu œrodków finansowych na 2008 r., wnioski bêd¹ mog³y sk³adaæ osoby, które: - dopiero planuj¹ przejêcie gospodarstwa rolnego i rozpoczêcie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, albo - w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o przyznanie pomocy rozpoczê³y ju¿ prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej, a gospodarstwo naby³y w drodze spadku albo darowizny. Umowa darowizny mog³a zostaæ zawarta zarówno przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci jak i po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym

i bez przerw w nauce. Warunki i tryb udzielania pomocy okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania "U³atwianie startu m³odym rolnikom" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz.1443 z póŸn. zm.). Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze za³¹czników wraz z instrukcjami ich wype³niania s¹ dostêpne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl Mo¿na je równie¿ otrzymaæ w biurach powiatowych i oddzia³ach regionalnych ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy sk³ada siê osobiœcie lub przez upowa¿nion¹ osobê, listem poleconym lub poczt¹ kuriersk¹ do dyrektora oddzia³u regionalnego Agencji,

w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gospodarstwa. Wnioski o przyznanie pomocy z³o¿one po 30.06.2008 r. rozpatrywane bêd¹ zgodnie z kolejnoœci¹ ich z³o¿enia. Pomoc przyznaje siê w kolejnoœci z³o¿enia kompletnego i poprawnego wniosku. Termin przyjmowania wniosków w danym województwie up³ywa z koñcem dnia roboczego nastêpuj¹cego po dniu podania do publicznej wiadomoœci informacji Prezesa ARiMR okreœlaj¹cej, ¿e zapotrzebowanie na œrodki wynikaj¹ce ze z³o¿onych wniosków o przyznanie pomocy, osi¹gnê³o co najmniej 120 % dostêpnych œrodków w danym roku i województwie, lecz nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grudnia 2008 r. Informacje na temat dzia³ania "U³atwianie startu m³odym rolnikom" mo¿na otrzymaæ w oddzia³ach regionalnych ARiMR (adresy znajduj¹ siê na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezp³atnej infolinii 0 800 38 00 84. ARiMR

Grillowy sezon czas zacz¹æ... Czerwiec by³ dla mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej miesi¹cem zabaw i spotkañ towarzyskich. Piknik w Jeziercach rozpocz¹³ sezon grillowy. W kolejnym tygodniu zaproszeni zostaliœmy przez Œrodowiskowy Dom Samopomocy do Gozdowa, gdzie nasi mieszkañcy mogli obejrzeæ jak urz¹dzili siê w nowym miejscu uczestnicy ŒDS-u. Przy kawie i ciastkach, a

póŸniej przy kie³baskach z grilla mi³o spêdziliœmy czas. 25 czerwca odby³a siê II Spartakiada Osób Niepe³nosprawnych. Wziê³o w niej udzia³ szeœæ osób z naszego Domu, i chocia¿ nie zdobyli ¿adnego z zaszczytnych miejsc to wrócili zadowoleni. Mimo zmêczenia po wyczynach sportowych, czêœæ z nich pojecha³a na festyn "Pocz¹tek Lata nad Wart¹" zorganizowany przez Dom Pomocy

Spo³ecznej w Œremie. By³y tañce, konkursy oraz przedstawienie teatralne " Królewna Œnie¿ka" przygotowane i wystawione przez pracowników tamtejszego Domu. Ju¿ nastêpnego dnia byliœmy goœæmi w Domu Pomocy Spo³ecznej w GnieŸnie, gdzie czeka³y liczne niespodzianki, m.in. przeja¿d¿ka bryczk¹ po mieœcie. Pogoda na szczêœcie dopisa³a. H. Pacholska

ubezpieczenia upraw W zwi¹zku z nieprawid³owymi informacjami, jakie pojawi³y siê w ostatnim czasie w mediach, uprzejmie informujemy, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.), od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o p³atnoœciach do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cukrowej, bêdzie mia³ obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez powódŸ, grad, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Obowi¹zek ubezpieczenia przez producenta rolnego co najmniej 50% powierzchni upraw bêdzie spe³niony, je¿eli w okresie 12 miesiêcy, od dnia 1 lipca 2008 r. producent rolny zawrze umowê ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem. Jednak¿e dop³aty do sk³adek producentów rolnych z tytu³u ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz¹t gospodarskich od ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie bêd¹ udzielane z bud¿etu pañstwa jedynie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Towarzy-

stwem Ubezpieczeñ Wzajemnych "TUW" z siedzib¹ w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z siedzib¹ w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ z siedzib¹ w Sopocie. Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, w przypadku kontroli spe³nienia tego obowi¹zku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostê, obowi¹zany bêdzie do wniesienia op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku. Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej w ka¿dym roku kalendarzowym, stanowiæ bêdzie równowartoœæ w z³otych 2 euro od 1 ha. W 2008 roku bêdzie to 7,10 z³ za ha. Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie wnoszona na rzecz gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika. Powy¿sze sankcje nie bêd¹ jednak stosowane wobec rolników w przypadku, gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zak³ady ubezpieczeñ, które zawar³y z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dop³at, w szczególnoœci z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczaj¹cych 6% sumy ubezpieczenia. Nale¿y podkreœliæ, i¿ niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie bêdzie mia³o ¿adnego wp³ywu na ubieganie siê przez nich o p³atnoœci bezpoœrednie. ARiMR

Telefon mo¿e uratowaæ ¿ycie!

Numer osoby, z któr¹ nale¿y skontaktowaæ siê w razie wypadku, nale¿y zapisaæ pod has³em ICE Ratownicy medyczni, policjanci, stra¿acy i wszyscy inni, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj¹ na trudnoœci, kiedy musz¹ skontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Wy¿ej wymienione s³u¿by zaproponowa³y, abyœmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer s³u¿¹cy w nag³ych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo¿na przy takiej osobie znaleŸæ. Szybki kontakt pozwoli na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlek³e, alergie itp. Ratownicy zaproponowali, aby

ka¿dy w swoim telefonie umieœci³ na liœcie kontaktów osobê, z któr¹ nale¿y siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Numer takiej osoby nale¿y zapisaæ pod nazw¹ miêdzynarodowego skrótu ICE (in Case of Emergency). Wpisanie wiêcej ni¿ jednej osoby do takiego kontaktu wymaga nastêpuj¹cego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Tego typu przedsiêwziêcie z ca³¹ pewnoœci¹ uproœci pracê wszystkim s³u¿bom ratowniczym, a nam zapewni lepsze bezpieczeñstwo, dlatego apelujemy o przyst¹pienie do akcji. Pomys³ jest ³atwy w realizacji, nic nie kosztuje, a mo¿e ocaliæ ¿ycie. Nale¿y dodaæ, ¿e akcja ma zasiêg europejski. Pawe³ Puzdrakiewicz PCZK Wrzeœnia


14

Lipiec 2008

OG£OSZENIA

og³asza nabór do klasy pierwszej Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych S³uchaczem Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych mo¿e zostaæ osoba pe³noletnia, która ukoñczy³a gimnazjum (lub oœmioletni¹ szko³ê podstawow¹) i chcia³aby uzyskaæ wykszta³cenie zasadnicze zawodowe. Nauka trwa dwa lub trzy lata w zale¿noœci od zawodu. Nauka w szkole odbywaæ siê bêdzie w poniedzia³ki i wtorki od godziny 16.50 (przedmioty ogólnokszta³c¹ce: (w klasie pierwszej: j. polski, j. niemiecki, matematyka, historia i wos, geografia z ochron¹ i kszta³towaniem œrodowiska, w klasie drugiej polski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, podstawy przedsiêbiorczoœci). Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane s¹ w czasie kursów zawodowych (miesi¹c w czasie ka¿dego roku). Istnieje mo¿liwoœæ utworzenia grupy bran¿owej w szkole (grupa s³uchaczy ucz¹ca siê tego samego zawodu), dla której teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane by³yby w szkole (czwartki po 15.00 w zale¿noœci od liczby godzin). Zajêcia praktyczne odbywaæ siê bêd¹ w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (w zawodach operator obrabiarek skrawaj¹cych, œlusarz, elektromechanik lub elektryk) lub w zak³adach rzemieœlniczych je¿eli s³uchacz posiada aktualn¹ umowê o praktyczn¹ naukê zawodu. Istnieje mo¿liwoœæ zaliczenia praktyk na podstawie umowy o pracê lub na podstawie dokumentów stwierdzaj¹cych odbycie praktycznej nauki zawodu w zak³adzie pracy. Rekrutacja trwa do 17 sierpnia 2008 r. Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y w godz. 8.00 - 15.00 tel. 061 640 09 66

Potop w galerii Instalacja POTOP hiszpañskiej artystki - Consuelo Carrion zainaugurowa³a 1 czerwca dzia³alnoœæ galerii plenerowej JULIANA, która cyklicznie prezentowaæ bêdzie dokonania artystyczne w zakresie

rzeŸby i dzia³añ plastycznych. Pokazy, odbywaæ siê bêd¹ raz w miesi¹cu, w Zasutowie, przy ulicy Sosnowej 24 w niedziele o godz. 15. Kuratorem i kierownikiem galerii jest profesor zw. Akademii Sztuk Piêknych - Danuta M¹czak.

Do kolejnych wystaw zapraszani bêd¹ artyœci profesjonalni z kraju i zagranicy, studenci uczelni artystycznych. Niewykluczone s¹ te¿ wystawy artystyczne œrodowiska lokalnego. red.

Oferty pracy

www.wrzesnia.powiat.pl

"Cz³owiek najlepsz¹ inwestycj¹" to nazwa projektu opracowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Dzia³anie 6.1 "Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoœci zawodowej w regionie", Poddzia³anie 6.1.3 "Poprawa zdolnoœci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych". Okres realizacji projektu dotyczy ca³ego okresu wdra¿ania Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Wartoœæ projektu na bie¿¹cy rok bud¿etowy wynosi 2.026.638 z³. Realizacja projektu rozpoczyna siê ju¿ w czerwcu br., w ramach którego uczestniczyæ bêdzie 365 osób bezrobotnych, dla których zaplanowano nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Zorganizowanie sta¿y dla 185 bezrobotnych. 2. Zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 70 bezrobotnych. 3. Zorganizowanie 8 kursów dla 90 bezrobotnych (rodzaje kursów: kierowca wózków jezdniowych z wymian¹ butli gazowych, opiekun osób starszych i niepe³nosprawnych, ABC prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej). 4. Podjêcie przez 60 bezrobotnych dzia³alnoœci gospodarczej poprzez udzielanie jednorazowych œrodków. Beneficjentami ostatecznymi projektu bêd¹ osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni jako bezrobotne, miêdzy innymi znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie ww. grup docelowych wp³ynie na ich poprawê zdolnoœci do zatrudnienia, podniesienie poziomu aktywnoœci zawodowej bezrobotnych, przyczyni siê do podwy¿szenia kwalifikacji zawodowych lub ich zmiany oraz zaspokoi oczekiwania bezrobotnych i potrzeby rynku pracy.

z dnia 27.06.2008 r.

Specjalista ds. kadr - Biuro Us³ug Rachunkowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego. Kwalifikacje: sta¿ min. 3 miesi¹ce, znajomoœæ kodeksu pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych, programów komputerowych. Stanowisko samodzielne. Pozosta³e informacje: Biuro Us³ug Rachunkowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego, ul. Koœciuszki 24 A, Wrzeœnia, tel. 600 433 243. Doradca klienta - sprzedawca - AWAY JAKUB REJEK Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce, sta¿ pracy minimum 1 rok, komunikatywnoœæ, wysoka kultura osobista, punktualnoœæ, brak na³ogów. Pozosta³e informacje: AWAY, ul. Strzelecka 3/1, 62 - 095 Murowana Goœlina, kontakt: Tomasz Ci¹¿yñski tel. (061) 424 18 98 lub 0781 449 80 561. Asystent dzia³u handlowego - AQUILA SP Z O.O. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, sta¿ pracy 1-2 lata, znajomoœæ j. angielskiego. Kontakt e mail: anna.wróblewska@aquila.vpk.pl lub monika.laskowska@aquila.vpk.pl, Aquila Sp. z o.o. , Objazdowa 6a, 62 300 Wrzeœnia. Sprzedawca - Frapo Dystrybucja Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, mile widziana obs³uga kasy fiskalnej. Kontakt osobisty : POLOMARKET, ul. Paderewskiego 52, 62 - 300 Wrzeœnia. Kucharz. Kwalifikacje: min. 3 lata doœwiadczenia, praca sezonowa w Mielnie. Pozosta³e informacje: Dzia³alnoœæ Us³ugowo-Handlowa, ul. Gronowa 14 a, Przyborki, tel. 694 742 530. Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, zaanga¿owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Pozosta³e informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Berdychów 57a, 62 - 410 Zagórów, Zak³ad Produkcyjny, ul. S³owackiego 53, 62 - 300 Wrzeœnia, tel. 061 667 08 00. Sprzedawca (bran¿a spo¿ywczo-przemys³owa) - AMBER. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, predyspozycje do pracy w handlu. Pozosta³e informacje: PHU AMBER Pyzdry, ul. Niepodleg³oœci 12, tel. 609 302 675. Stró¿-pracownik gospodarczy - KAS BOKS. Kwalifikacje: uczciwoœæ, niekaralnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Informacje: KAS BOKS Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 61, (BIURO) tel. 061 436 13 49. Elektryk-automatyk - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Informacje: Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego Luboñ, Zak³ad Produkcyjny w Stawie. Kontakt telefoniczny: 063 27 59 102, 063 27 59 103, 061 28 79 142 lub osobisty w dziale Kadr Zak³adu Produkcyjnego w Stawie. Kolporta¿ materia³ów reklamowych - AIG Kwalifikacje: praca dla ka¿dego, pod warunkiem ukoñczenia 16 roku ¿ycia, umowa zlecenie (p³atne za iloœæ przepracowanych godzin), tel. 669-995-189. Elektryk samochodowy - DAGMAR. Kwalifikacje: znajomoœæ zawodu elektryk samochodowy. DAGMAR, 62-420 Strza³kowo, ul.40 lecia PRL 1A . Zg³oszenia i rozmowy przeprowadzane na miejscu w siedzibie firmy DAGMAR, tel. 063 275 08 93. Galwanizer - GENOWEFA. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe. Informacje: GENOWEFA Wytwórnia Opraw Oœwietleniowych ,Witkowo, ul. Rzemieœlnicza 14, tel. 061 477-85-96. Telefoniczna obs³uga klienta - Work Service S.A Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, komunikatywnoœæ, bardzo dobra dykcja, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. CV oraz list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym POK/WS-04/PO przesy³aæ na adres :cv.poznan@workservice.pl lub Work Service S.A Oddzia³ Poznañ, ul. Pó³wiejska 45 ,61 - 886 Poznañ. Praca od poniedzia³ku do pi¹tku od 13 - 21, dla chêtnych sobota od 10 - 18. Pracownik administracyjno-biurowy - Termel Plast. Kwalifikacje: minimum wykszta³cenie œrednie, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego i/lub jêzyka niemieckiego, znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: TERMEL PLAST, ul. Malinowa 1, 62 - 300 Wrzeœnia, tel. 061 436 77 70 termel@termel-sc.com.pl ( C.V. ze zdjêciem + list motywacyjny przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ lub z³o¿yæ w siedzibie firmy). Pakowacz - EURONYL Assembling Sp z o.o. Kwalifikacje: praca na trzy zmiany. Dla osób posiadaj¹cych w³asny œrodek transportu istnieje mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu. Firma zajmuje siê przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Informacje: EURONYL Assembling Sp. z o.o. , £owêcin, ul. Poprzeczna 53, 62-020 Swarzêdz, tel. 061 897 91 74, 508 146 761. Piekarz - GS Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie mile widziane, najlepiej osoba z okolic Nekli. Istnieje mo¿liwoœæ ewentualnego przyuczenia przez zak³ad na stanowisko piekarza. Pozosta³e informacje: GS Nekla, Rynek 21, tel. 061 438 60 24. Sprz¹taczka - Firma Us³ugowa EFEKT S.C. Kwalifikacje: wymagana grupa inwalidzka lub renta. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 061 4365 450, Firma Us³ugowa EFEKT, ul. Kosynierów 100, 62 - 300 Wrzeœnia. Pracownik do ocieplania budynków - Firma Ogólno-Budowlana MAX. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ tel. 0600 630 821, Piechowiak Zygmunt, Firma Ogólno-Budowlana MAX, Ga³êzewice 23, 62 - 305 Sokolniki. Magazynier oraz pracownik gospodarczo-administracyjny - BIMEX S.J. Kwalifikacje: wymagana grupa inwalidzka, stanowisko tworzone ze œrodków PFRON. Pozosta³e informacje: BIMEX SJ, Koœciuszki 14, Wrzeœnia Anna Rogoziñska, tel. 506 092 070. Pracownik ochrony - TRUST OPOLE Sp. z o.o. Kwalifikacje: niekaralnoœæ i uczciwoœæ. Miejsce pracy Zasutowo (na czas trwania remontu stacji paliw) 1 zmiana 17.00 - 7.00 Pozosta³e informacje: TRUST OPOLE Sp. z o.o. Opole, ul. Oleska 6, tel. 509 660 618, Alina Garbaciak. Hydraulik - O - I Produkcja Polska S.A. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia, mile widziane uprawnienia do spawania - gazowe i elektryczne, sprawnoœæ manualna, chêæ uczenia siê, zaanga¿owanie. O - I Produkcja Polska S.A. , Poznañ - Antoninek, tel. 061 87 33 142. Automatyk urz¹dzeñ kontrolnych - O - I Produkcja Polska S.A. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia, wykszta³cenie œrednie techniczne - elektronik, automatyk , chêæ uczenia siê, zaanga¿owanie, znajomoœæ jêzyka angielskiego. O - I Produkcja Polska S.A. Poznañ-Antoninek, tel. 061 87-33-142. Blacharz, lakiernik samochodowy - BUSIMPORT. Kwalifikacje: samodzielne stanowisko, wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, sta¿ pracy min. 5 lat. Kontakt: BUSIMPORT Sp. z o. o., ul. Mickiewicz 16, 62 - 330 Nekla, tel. 605 447 564. Stolarz meblowy - A£ZI Firma Wielobran¿owa. Kwalifikacje: zawodowe i œrednie, trzyletnie doœwiadczenie w zawodzie. Pozosta³e informacje: Anna Skowroñska, ul. Rudzka 16 C, Poznañ, tel. 061 663 92 42. Sprzedawca - bran¿a metalowa - METBOX. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Kontakt: ul. Objazdowa 1, 62 - 300 Wrzeœnia.


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA

Lipiec 2008

Oferty pracy

z dnia 27.06.2008 r.

Kierownik regionalny - PPHU WTÓRPOL. Kwalifikacje: reprezentowanie firmy przed organami administracji pañstwowej i spo³ecznej, organizacja pracy w danym rejonie, prawo jazdy kat. B, w³asna dzia³alnoœæ. Kontakt: PPHU Wtórpol ¯urawia 1, 26 - 110 Skar¿ysko Kamienna, tel. 600 831 186. Nauczyciel jêzyka angielskiego - Zespó³ Szkolno-Przedszkolny. Kwalifikacje: zatrudnienie od 01.09.2008 r. Pozosta³e informacje: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach, Publiczne Samorz¹dowe Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach. Przedstawiciel handlowy - PPHU WTÓRPOL. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: PPHU WTÓRPOL, ul. ¯urawia 1, Skar¿ysko - Kamienna, tel. 600 831 186. P³ytkarz, malarz, szpachlarz - FACH DEKO. Osoby z doœwiadczeniem w remontach mieszkañ. Kontakt: FACH DEKO Wrzeœnia, Grzegorz Wojciechowski, tel. 608 519 956. Kierowca kat C - pracownik fizyczny - WTÓRPOL PPHU. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C, dyspozycyjnoœæ, zbiórka odzie¿y u¿ywanej z pojemników firmy, zapewniony samochód, telefon. Pozosta³e informacje: WTÓRPOL PPHU, ul. ¯urawia 1, 26 - 110 Skar¿ysko Kamienna, tel. 600 831 186. Murarz, pomocnik murarz - Zak³ad Murarski. Dowóz do pracy samochodem zak³adowym. Wykszta³cenie: zawodowe. Kontakt : Zak³ad Murarski, Dziêgielewski Józef, ul. Zielonogórska 12, 62-300 Wrzeœnia, tel.(061) 436 24 99. Sprzedawca - bran¿a RTV/AGD - DIANA P.H.U Konin. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, umiejêtnoœæ zarz¹dzania ludŸmi. Praca we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: DIANA PHU, ul. Spó³dzielców 5 B, 62-510 Konin, tel. 063 243 96 80 / 507 048 230, Waliniak Marcin. Operator maszyn - CENOS Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe kierunkowe - obs³uga i nadzór maszyn produkcji spo¿ywczej. Kontakt: CENOS Sp. z o.o. , ul. Gen. Sikorskiego 22, 62 - 300 Wrzeœnia, tel.(061) 437 08 00 lub 437 08 27. Pracownik administracyjno- biurowy - CENOS Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. Œrednie, znajomoœæ jêzyka angielskiego, dobra organizacja pracy. Kontakt: CENOS Sp. z o.o. , ul. Gen. Sikorskiego 22, 62-300 Wrzeœnia, tel. (061) 437 08 00, 437 08 27. Przedstawiciel handlowy - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, bdb. obs³uga komputera, doœwiadczenie w sprzeda¿y bezpoœredniej. Informacje: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci, Al. Jerozolimskie 53/ 1A, 00 - 397 Warszawa, tel. 792 249 317, Krzysztof_planeta@o2.pl. Kierowca kat. C - transport miêdzynarodowy - A.B.Spedtrans s.c. Kwalifikacje: œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne, doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: A.B.Spedtrans s.c. , Biernatki , Al.Flensa 3, 62 - 035 Kórnik, tel. biuro: w godz. 8.00 - 16.00 : 061 898 09 27, 061 898 09 28, 061 898 09 29. Mechanik/ blacharz samochodowy - Zak³ad Mechaniczno - Blacharsko - Lakierniczy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe - czeladnik, mistrz. Kontakt: Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe, Us³ugi Transportowe, Wojciech Samelak, Kaczanowo, ul. Koœcielna 47, tel. 061 438 92 95, 0503 131 605. Hostessa. Wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce. Umiejêtnoœci: reprezentatywnoœæ, kompetentnoœæ. Wymagany sta¿ pracy: pó³ roku. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: A1 Agencja Reklamowa, Warszawa, ul. Al. Jana Paw³a II 34/8. Wynagrodzenie: 11 z³ /h. Praca w charakterze hostessy dla Nokia. Akcja promocyjna odbywa siê w Model 1 (Lobo).Czas i termin pracy: czwartki w godz. 10-18,pi¹tki w godz. 10-14. Promowanie telefonów Nokia. Umowa-zlecenie, przelew na konto. Kontakt: 697 304 306, 022 620 42 68, marzena.wasala@a1btl.pl. Doradca techniczno-handlowy. Wykszta³cenie rolnicze wy¿sze lub œrednie, mile widziana znajomoœæ bran¿y rolniczej i doœwiadczenie. Pracodawca: Timac Agro Polska sp.z o.o. 60-012 Poznañ, ul. Ustronna 14. Wynagrodzenie do ustalenia podczas spotkania. Pozosta³e informacje: miejsce pracy: teren powiatu Wrzeœni; pocz¹tkowo umowa na czas próbny, a dalej na czas nieokreœlony, prawo jazdy kategorii B, komunikatywnoœæ. Oferujemy sta³e wynagrodzenie +prowizjê od sprzeda¿y. Charakterystyka pracy: doradztwo rolnicze i sprzeda¿ nawozów. Kontakt: rekrutacja@pl.timacagro.com, 061/899 44 20, 694 427 261, Timac Agro Polska sp.z o. o., ul.Ustronna 14, 60-012 Poznañ. Doradca klienta - sprzedawca. Wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce. Sprzeda¿ mebli oraz artyku³ów dekoracyjnych. Wymagane: komunikatywnoœæ, wysoka kultura osobista, punktualnoœæ, brak na³ogów. Wymagany sta¿ pracy minimum 1 rok. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: AWAY Jakub Rejek, 62-095 Murowana Goœlina, ul. Strzelecka 3/1. Wynagrodzenie: 1500z³ netto. Kontakt: 0781 449 805, 061 424 18 98. Pracownik linii monta¿u. Wykszta³cenie œrednie techniczne, zdolnoœci manualne. Miejsce pracy: Swarzêdz-Jasin. Pracodawca: Ks Logistik Gmbh Polska Spó³ka Komandytowa, 62020 Swarzêdz-Jasin, ul. Rabowicka 10/4. Zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie: brutto 1700-1900. Praca na trzy zmiany, praca na linii monta¿owej. Kontakt: 61 650 45 00. Sprz¹taj¹ca. Miejsce pracy: Wêgierki. Pracodawca: Impel Cleaning Sp. z o.o., 61-485 Poznañ, ul. 28 Czerwca 1956 roku 223/229. Zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie: 600 z³ brutto miesiêcznie. Sprz¹tanie urzêdów pocztowych na terenie Wrzeœni w godzinach 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00. Praca od poniedzia³ku do pi¹tku. Kontakt telefoniczny: 061 835 81 21, 510 011 508. Telefoniczna obs³uga klienta. Minimum œrednie wykszta³cenie, komunikatywnoœæ, bardzo dobra dykcja, ³atwoœci nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych, znajomoœæ obs³ugi komputera. Mile widziani absolwenci i studenci, osoby po 40 roku ¿ycia oraz osoby posiadaj¹ce orzeczenie o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci. Miejsce pracy: Poznañ. Pracodawca: Work Service S.A 61-886 Poznañ, ul. Pó³wiejska 45. Wynagrodzenie: 9 z³ brutto/h + atrakcyjna prowizja. Wybranym kandydatom oferujemy zatrudnienie w renomowanej firmie, elastyczne grafiki pozwalaj¹ na pracê nawet osobom studiuj¹cym dziennie, mo¿liwoœæ pracy na 1/4, 1/2 lub 3/4 etatu, atrakcyjne szkolenia. Praca od 13 godziny, mo¿liwoœæ pracy w soboty. Charakterystyka pracy: sprzeda¿ produktów firmy przez telefon, , informowanie klientów o aktualnych promocjach, aktualizacja bazy danych. Osoby zainteresowane prosimy o pilne przes³anie CV oraz listu motywacyjnego wraz z numerem referencyjnym na adres: cv.poznan@workservice.pl lub Work Service S.A., Oddzia³ Poznañ, ul. Pó³wiejska 45,61-886 Poznañ, tel. 061 853 47 51. Doradca klienta-sprzedawca. Wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce, komunikatywnoœæ, punktualnoœæ, obs³uga komputera. Sta¿ pracy mile widziany. Miejsce pracy: Wrzeœnia. Pracodawca: FHU Rafa³ Lesiñski, 63-000 Pêtkowo, ul. Pêtkowo 7A. Praca dla mê¿czyzny. Charakterystyka pracy: obs³uga klienta indywidualnego i biznesowego, przygotowywanie zamówieñ, ekspozycja towaru. Kontakt: 0512-455-999, j.lesinska1@wp.pl. Pracownik fizyczny, p³ytkarz, pomocnik. Wykszta³cenie: zawodowe. Umiejêtnoœci: p³ytkarz, obs³uga mixokreta, posadzkarz, pomocnik na budowie. Miejsce pracy: Nekla. Pracodawca: BET-MUR-KAM S.C.; Adres pracodawcy: 62-330 Kokoszki, ul. Kokoszki 5. Wynagrodzenie: 8-10 z³/godz.. Praca w delegacji, istnieje mo¿liwoœæ bezp³atnego zakwaterowania w Nekli. Kontakt: 0603677955, 061 4386587, biuro@lastriko.com.pl. Pracownik produkcji - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Wykszta³cenie zawodowe, mile widziane wykszta³cenie mechaniczne. Miejsce pracy: Nowa Wieœ Królewska; Pracodawca: Europlast Sp. z o.o., 62-420 Strza³kowo, ul. Lipowa 4. Wynagrodzenie: 1200,00 PLN netto/miesi¹c. Po okresie próbnym umowa na czas nieokreœlony i wy¿sze wynagrodzenie. Zatrudnimy dwie osoby na powy¿sze stanowisko pracy. Praca przy linii technologicznej. Produkcja regranulatu. W pierwszych dniach zatrudnienia pracownik zostaje przeszkolony w obs³udze maszyn i urz¹dzeñ stanowi¹cych ci¹g technologiczny. Kontakt: 502-072-100. Ochroniarz. Wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce, sumiennoœæ, punktualnoœæ. Wymagany sta¿ pracy: 10 lat. Miejsce pracy: Wrzeœnia; Pracodawca: AKODO SP. Z O.O., 04653, Warszawa, ul. Wierchów 20. Wynagrodzenie: oko³o 1000 z³. Praca w charakterze ochroniarza, przy pracach wykonywanych na trasie A2, na odcinku Wrzeœnia - Poznañ. Kontakt: 600 495 622. Pracownik ochrony. Wykszta³cenie zawodowe. Miejsce pracy: Swarzêdz-Jasin, Pracodawca: Agencja Ochrony Osób i Mienia Guard Sernice, 60-413 Poznañ, ul. 6a. Pozosta³e informacje: system pracy 12/24; wynagrodzenie w systemie motywacyjnym od 6,50 do 9,50 netto/h w zale¿noœci od kwalifikacji i stanowiska pracy niekaralnoœæ. Charakterystyka pracy: us³ugi portierskie, obchody obiektów firmy. Kontakt: hr@guardservice.pl. Œlusarz, spawacz i osoba bez kwalifikacji. Wykszta³cenie zawodowe, umiejêtnoœci: zgodne z wykonywanym zawodem. Wymagany sta¿ pracy minimum 1 rok. Miejsce pracy: Mi³os³aw, A&JP sp. z o.o., 62-320 Mi³os³aw, ul. Wrzesiñska. Charakterystyka pracy: spawacz- spawanie elementów metalowych, œlusarz- obróbka elementów metalowych. Kontakt: 061 4383 900. Pracownik magazynowy. Wykszta³cenie zawodowe. Uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych z napêdem elektrycznym, mile widziana obs³uga rega³ów wysokiego sk³adowania. Mile widziane minimum roczne doœwiadczenie. Pracodawca: Raben Polska Spó³ka z o.o.,62-023 G¹dki, ul. Poznañska 71. Wynagrodzenie: ok. 1600 netto. Dyspozycyjnoœæ (praca zmianowa i nocna). Praca na magazynie przy kompletowaniu zleceñ, roz³adunku, za³adunku, zestawianie towaru z rega³ów i uk³adaniu na rega³y. Praca na wózku wid³owym. Kontakt: rekrutacja@raben-group.com tel. 061 89 88 453, 061 89 88 861. Operator wózka wid³owego. Uprawnienia na wózki elektryczne. Miejsce pracy: Kozieg³owy. Pracodawca: Agencja Zatrudnienia Warta, 60-413 Poznañ, ul. Tatrzañska 6a. Wynagrodzenie: 1450 netto. Praca na trzy zmiany. Kontakt: 698 823 043. Tokarz, spawacz, frezer. Wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie zawodowe na wymienionych stanowiskach. Wymagany sta¿ pracy: 1 rok. Pracodawca: Rolmus P.P.H.U.T., 62-300 Wrzeœnia, ul. Akacjowa 6. Zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Praca na dwie zmiany. Tylko mê¿czyŸni, mog¹ byæ te¿ emeryci lub renciœci. Charakterystyka pracy: produkcja czêœci maszyn. Kontakt: 607 453 209. Kontroler biletowy. Wykszta³cenie podstawowe, prawo jazy kat B. Miejsce pracy: Poznañ. Pracodawca: Trans Kontrol s.c; 60-681 Poznañ, ul. Os. Boles³awa Chrobrego 41d. Zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie: 1000z³ netto + premie. Szukamy osoby pewnej siebie radz¹cej sobie ze stresowymi sytuacjami. Osoba bêdzie przeprowadzaæ kontrole biletów w autobusach gminnych dooko³a Poznania. Kontakt: Rados³aw Wawrzyniak r.wawrzyniak@transkontrol.pl 061 656 21 15, 510 149 473. Diagnosta stacji kontroli pojazdów. Wykszta³cenie zawodowe. Umiejêtnoœci: diagnosta z pe³nymi uprawnieniami do obs³ugi Okrêgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Pracodawca: FIRMA SZCZEPANIAK; 62-330 Nekla, ul. Ogrodowa 15. Kontakt: 061 4386 390, 601 799 006, Asystent dzia³u handlowego. Umiejêtnoœci: obs³uga urz¹dzeñ biurowych, znajomoœæ obs³ugi komputera, znajomoœæ jêzyka angielskiego bêdzie dodatkowym atutem. Wymagany sta¿ pracy: 1-2 lat; Pracodawca: Aquila Sp.z o.o.; 62-300 Wrzeœnia, ul. Objazdowa 6a. Praca w administracji firmy - praca biurowa. Kontakt: anna.wroblewska@aquila.vpk.pl, monika.laskowska@aquila.vpk.pl. Murarz. Wykszta³cenie zawodowe, mile widziana znajomoœæ j. niemieckiego lub j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wymagany sta¿ pracy minimum 1 rok. Pracodawca: Z.P.U.H ,,DANPOL'', Józef Okarma, 62-400 S³upca, ul. Warszawska 70a. Wynagrodzenie: 10 EU/ 1h. Miejsce pracy Holandia, praca w zespole budowa domów jednorodzinnych.. Kontakt: 063 277 10 33, 722 316 119. Konstruktor. Umiejêtnoœci: znajomoœæ AutoCAD, Solid Works, znajomoœæ jêzyka angielskiego; Doœwiadczenie zawodowe lub praktyka w konstrukcji mile widziana. Miejsce pracy: PrzeŸmierowo. Pracodawca: Sulzer Chemtech Polska SP.Z O.O., 62-081 Wysogotów, PrzeŸmierowo, ul. Okrê¿na 9/11. Wynagrodzenie: 2700 brutto. Charakterystyka pracy: opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, wykonywanie obliczeñ wytrzyma³oœciowych. Kontakt: sekretariat@sulzer.com, 061 816 37 00. Pracownik do ociepleñ budynków. Wykszta³cenie zawodowe, umiejêtnoœæ pracy przy ocieplaniu budynków (k³adzenie i zcieranie struktury). Miejsce pracy: Poznañ; Pracodawca: P.H.U. TOMBUD - Tomasz Dobrzyñski, 62-300 Psary Ma³e, ul. Ustronie 1. Zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie: 2000-3000 z³. Kontakt: 600 03 88 33.

Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 28 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20 Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06

Co oferuje bezrobotnym urz¹d pracy? Urz¹d pracy to nie tylko miejsce, gdzie pobiera siê zasi³ek dla bezrobotnych. Mo¿na skorzystaæ z organizowanych przez urz¹d kursów lub szkoleñ albo otrzymaæ œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Jeœli straci³eœ(aœ) pracê, idŸ do urzêdu i dowiedz siê, czy masz szansê na bezp³atne podwy¿szenie swoich kwalifikacji lub na zmianê zawodu.

Jeœli nie mo¿esz znaleŸæ pracy, masz szansê podwy¿szyæ swoje kwalifikacje Szkolenia - jakie i dla kogo? miesiêcy, ale s¹ te¿ krótsze, trwaj¹Korzystaj¹c z kursu lub szkole- ce nawet jeden tydzieñ. Osoby w nia mo¿na zdobyæ nowy zawód lub wieku do 25 roku ¿ycia otrzymuj¹ dodatkowe umiejêtnoœci. Powiato- stypendium w wysokoœci 40 procent wy Urz¹d Pracy we Wrzeœni w naj- kwoty zasi³ku dla bezrobotnych. Pobli¿szych terminach bêdzie realizo- zosta³e osoby, czyli powy¿ej 25 lat wa³ kursy dla bezrobotnych z zakre- otrzymuj¹ dodatek szkoleniowy - 20 su: obs³ugi urz¹dzeñ do 1 KW, wi- procent zasi³ku dla bezrobotnych. za¿u i charakteryzacji, obs³ugi fi- Gdyby osoba uczestnicz¹ca w szkoskalnych urz¹dzeñ sklepowych oraz leniu uleg³a w tym czasie wypadkodla kierowców wózków jezdnio- wi, ma prawo do odszkodowania, wych i opiekunów osób starszych i poniewa¿ jest ubezpieczona od naniepe³nosprawnych. Ponadto ruszy- stêpstw nieszczêœliwych wypadków. ³a kampania szkoleñ "ABC prowaSta¿ pomocny w znalezieniu dzenia dzia³alnoœci gospodarczej". pracy Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy? Osoba bezrobotna mo¿e byæ skieSkierowanie na szkolenie mo¿e uzy- rowana na sta¿. Taki sta¿ mo¿e odskaæ osoba posiadaj¹ca status oso- byæ siê w ka¿dej firmie czy instytuby bezrobotnej. Taka osoba ju¿ w dniu cji, jeœli wyst¹pi ona z odpowiednim rejestracji w urzêdzie pracy mo¿e wnioskiem. Sta¿ mo¿e trwaæ od 3 otrzymaæ skierowanie na szkolenie, do 12 miesiêcy. To szybki sposób na jeœli nie ma dla niej odpowiedniej zdobycie doœwiadczeñ zawodopropozycji pracy, albo jest to osoba wych. Dlatego na sta¿ kierowane s¹ nie posiadaj¹ca ¿adnego wykszta³ce- zazwyczaj osoby do 25 roku ¿ycia. nia lub chc¹ca podwy¿szyæ swoje Sta¿ jest korzystn¹ ofert¹ tak¿e dla kwalifikacje zawodowe - wyjaœnia pracodawcy. Przyjmuj¹c sta¿ystê, Waldemar Koniuk - kierownik Dzia³u firma nie ponosi kosztów zwi¹zaPoœrednictwa, Poradnictwa i Instru- nych z jego zatrudnieniem. Bezromentów Rynku Pracy Powiatowego botny bowiem otrzymuje stypenUrzêdu Pracy we Wrzeœni. Jeœli oso- dium z Funduszu Pracy. ba bezrobotna zostanie skierowana Na co mo¿e liczyæ sta¿ysta? na szkolenie, które daje jej szansê Osobie skierowanej przez urz¹d praznalezienia pracy, lecz odmówi w nim cy na sta¿ przys³uguje stypendium z udzia³u, traci status bezrobotnego na urzêdu pracy w wysokoœci 140 pro90 dni. A to oznacza, ¿e zostanie po- cent zasi³ku dla bezrobotnych, ubezzbawiona ubezpieczenia, czyli straci pieczenie emerytalne, rentowe i wyprawo do bezp³atnego leczenia - in- padkowe oraz 2 dni wolne za ka¿de formuje kierownik. 30 dni odbywania sta¿u. Po zakoñZwykle szkolenia trwaj¹ do 3 czeniu sta¿u pracodawca wydaje sta-

¿yœcie opiniê zawieraj¹c¹ informacje o zdobytych przez niego kwalifikacjach, na podstawie której urz¹d sporz¹dza odpowiednie oœwiadczenie. U³atwia to znalezienie pracy - informuje Waldemar Koniuk. Czym ró¿ni siê przygotowanie zawodowe od sta¿u? Na sta¿ kierowane s¹ m³ode osoby, a starsi bezrobotni, np. po 40 roku ¿ycia mog¹ zostaæ skierowani na przygotowanie zawodowe - wyjaœnia Waldemar Koniuk - Odbywa siê ono w ró¿nych zak³adach pracy i trwa od 3 do 6 miesiêcy. O skierowanie mog¹ siê ubiegaæ tak¿e osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci w wieku do 18 lat, kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjê³y pracy, osoby niepe³nosprawne, jak równie¿ bezrobotni zarejestrowani w urzêdzie pracy ponad 12 miesiêcy. Osobie wybieraj¹cej tê formê aktywizacji zawodowej przys³uguje takie samo œwiadczenie jak sta¿yœcie. Roboty publiczne i prace interwencje Roboty publiczne to forma aktywizacji zorganizowana g³ównie przez gminy. Bezrobotny mo¿e byæ skierowany do robót publicznych na okres do 6 miesiêcy. Do robót publicznych urz¹d kieruje g³ównie d³ugotrwa³ych bezrobotnych, bez wykszta³cenia lub kwalifikacji zawodowych. Prace organizowane s¹ na wniosek pracodawcy, który otrzymuje z urzêdu pracy zwrot czêœci kosztów na wynagrodzenie i sk³adki ubezpieczeniowe. Przy pracach interwencyjnych mo¿na byæ zatrudnionym najczêœciej do 6 miesiêcy. Wa¿ne! Bezrobotny, który odmówi bez wa¿nego powodu przyjêcia skierowania do prac interwencyjnych lub robót publicznych, traci status bezrobotnego. Osobie skierowanej na tego rodzaju formê aktywizacji zawodowej przys³uguje co najmniej najni¿sze wynagrodzenie. Aktualnie od 1 stycznia 2008 r. wynosi ona 1 126 z³ brutto. Dotacje na za³o¿enie w³asnej firmy Bezrobotny mo¿e ubiegaæ siê w urzêdzie pracy o przyznanie œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Pieni¹dze na ten cel przyznawane s¹ jednorazowo ze œrodków Funduszu Pracy. Maksymalna

kwota dofinansowania mo¿e wynosiæ do piêciokrotnej wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia. Obecnie jest to oko³o 14 499, 15 z³. Dofinansowanie wnioskodawca mo¿e uzyskaæ na prawie wszystkie rodzaje dzia³alnoœci gospodarczej, oprócz handlu obwoŸnego i handlu samochodami. Aby uzyskaæ takie dofinansowanie bezrobotny musi przedstawiæ w urzêdzie pracy biznes plan m.in. z kalkulacj¹ wszystkich kosztów. Aby u³atwiæ zainteresowanym skorzystanie z tego rodzaju formy, Powiatowy Urz¹d Pracy organizuje cykl szkoleñ "ABC prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej", które maj¹ na celu u³atwienie wnioskodawcom sporz¹dzenia wymaganych dokumentów o dofinansowanie. Jeœli bezrobotny uzyska dofinansowanie, ma obowi¹zek prowadziæ dzia³alnoœæ co najmniej przez 1 rok. Ponadto podpisuje z urzêdem specjaln¹ umowê. Zainteresowanych skorzystaniem z tej formy aktywizacji jest bardzo du¿o. Obowi¹zki bezrobotnych Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzêdzie pracy maj¹ nie tylko prawa do zasi³ku, ubezpieczenia, szkoleñ itd., ale i obowi¹zki. Nieprzestrzeganie ich oznacza utratê wszelkich przywilejów. Najwa¿niejsze obowi¹zki bezrobotnego to: 1. Zg³aszanie siê do urzêdu pracy w wyznaczonych terminach. 2. Korzystanie z ofert pracy i skierowañ na szkolenia. 3. Przedstawienie dokumentów, jakich za¿¹da urz¹d. Katarzyna Balicka Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe stawki zasi³ku dla bezrobotnych - do koñca maja 2008 r. zasi³ek wynosi³ 538, 30 z³ brutto. - od 1 czerwca 2008 r. zasi³ek wynosi 551, 80 z³ brutto. Osoba szkol¹ca siê od 1 czerwca otrzyma: - 220, 80 z³, czyli 40 % zasi³ku dla bezrobotnych (jeœli nie ukoñczy³a 25 lat) lub - 110,40 z³, czyli 20 % zasi³ku dla bezrobotnych (powy¿ej 25 lat)

IX Powiatowe Zawody Wêdkarskie

Wczesnym rankiem, 29 czerwca przy stawie parkowym w Mi³os³awiu rozpoczê³y siê zmagania wêdkarzy w kategorii sp³awikowej o dru¿ynowe mistrzostwo powiatu. Dziewi¹ta edycja popularnych w "œwiatku wêdkarskim" zawodów zgromadzi³a 7 dru¿yn 997 - Policja z naszego powiatu. 998 - Stra¿ Po¿arna W klasyfikacji indywidualnej 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogoto- zwyciê¿y³ Dawid Kwiatkowski, któwie) ry z³owi³ 9,060 kg ryb,a najlepszym 986 - Stra¿ Miejska juniorem zosta³ Szymon Rewers z Ca³odobowy policyjny telefon wynikiem 6,980 kg. W klasyfikacji zaufania - 061 437 52 97 dru¿ynowej zwyciêzcami IX Powia993 - Pogotowie ciep³ownicze towych Zawodów Wêdkarskich o 992 - Pogotowie gazowe Puchar Starosty Wrzesiñskiego zo994 - Pogotowie wodno-kanal. sta³a ekipa EKO-WENT Wrzeœnia. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne Drugie miejsce zajê³o Ko³o Miej-

sko-Gminne Mi³os³aw, a trzecie Ko³o PZW 135 Wrzeœnia. Organizatorem zawodów by³ Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego wspólnie z Ko³em PZW 135 z Wrzeœni oraz gospodarzem obiektu Ko³em Miejsko-Gminnym w Mi³os³awiu. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Eugeniusz Nowicki, sêdziami wagowymi Jerzy Kowalski oraz Jerzy Mizerka. Puchary, medale i dyplomy najlepszym wêdkarzom wrêczyli: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Grzegorz KaŸmierczak oraz naczelnik Wydzia³u Œrodowiska Jaros³aw Sobczak. Tradycyjnie po zawodach prowadzone by³y integracyjne rozmowy przy kie³basce. Jaros³aw Sobczak

Zwyciêzcy zawodów EKO-WENT w sk³adzie Z. Nowak - kierownik dru¿yny, W. Rosa, W. Rosa, J. Stachowicz, M. Imbiorowicz, Sz. Rewers - junior.

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 46 - Lipiec 2008  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you