Studvest nr 14 2021

Page 9

STUDVEST

STUDVEST.no/meninger

17. november 2021

9

DEBATT

Frivilligheten bør få som fortjent FOTO: Anna Jakobsen

LESERINNLEGG OLE JACOB BROCH LEDER FOR SOSIALDEMOKRATISK LISTE

Når behovet for stu­ dentkultur og sosiale arenaer kanskje er større enn noen gang, bør det være universi­ tetets plikt å sørge for at alle studenter kan få utløp for sitt enga­ sjement.

Vi nærmer oss forhåpentligvis en pandemifri hverdag der student­ frivilligheten igjen får mulighet­ en til å blomstre. Student­barene kan igjen servere duggfrisk pils, mediene får produsert redaksjo­ nelt innhold så blekket spruter og idrettslagene får gjennom­ ført treninger ute i den friske bergens­luften. De engasjerte studentene som driver disse organisasjonene får igjen muligheten til å stifte be­ kjentskaper og komme seg litt unna skolehverdagens klamme hånd. Det er derfor livsviktig at mang­ foldet av organisasjoner bevar­ es og at tilbudet styrkes, så alle studenter får nyte frivillighets­ fruktene. Her kan Universitetet i Bergen (UiB) bidra. Studentorganisasjonene er en av universitetets viktigste støt­ tespillere. Frivilligheten utgjør viktige lavterskeltiltak i kam­ pen mot studentenes forver­ rede psykiske helse ved å skape

sosiale arenaer og tilhørighet som umiddelbart forbedrer stu­ denthverdagen. Organisasjonene beriker også kulturbyen Bergen, og tilbyr aktiviteter og arrangementer som også studenter utenfor for­ eningene kan få nytte av. Delta­ gelse gir også studentene viktige erfaringer og bidrar til at de kan utvikle alt fra samarbeidsevner til ledererfaring. Enkelte organisasjoner, som Juss- og Økonomiformidlingen, tilbyr også viktige tjenester til den utsatte studentgruppa. Den viktige studentfrivilligheten i Bergen finansieres i dag hovedsakelig av Sammen, som gjennom Velferdstinget Vest og Kulturstyret får dele ut hvert års semesteravgift til organisasjo­ nene. Det er derimot mange om benet, og en gjennomgående trend er at mange opplever kutt. Årets bud­ sjettfordeling i Velferds­ tinget

FRIVILLIGHET. Ole Jacob Broch mener UiB kan bidra til studentfrivilligheten. FOTO: Anna Jakobsen

førte til at syv av tolv organi­ sasjoner fikk tilsvarende eller mindre enn året før, der fem av elleve fikk mindre enn i 2019. Dette har skjedd i en periode der studentorganisasjonene melder om økt pågang og enkelte der­ for må si nei til studenter som ønsker å engasjere seg. Selv om den sprengte kapasiteten til dels grunnes begrenset hall­ tid, er manglende finansiering avgjør­ ende for tilbudet til stu­ dentene. Et eksempel på dette er at Juss­ formidlingen antydet at kutt i støtten kommer til å medføre at organisasjonen ikke kan holde sommeråpent, selv om sommer­ månedene er perioden der flest studenter trenger juridisk hjelp i forbindelse med utleie.

studentmassen. Sosialdemokra­ tisk liste mener UiB bør innføre en universell støtteordning til studentorganisasjonene, som et supplement til eksisterende finansiering, der disse kan få støtte til prosjekter eller hjelp til å dekke driftskostnadene. Med innføring av et frivillig­ hetsfond kan alle grupper som skaper velferd for UiB-studen­ ter få hjelpen de sårt behøver. Univers­ itetet har erfaring med å støtte studentorganisasjoner, deriblant Studentersamfunnet, ved prosjektsamarbeid, men dette har ikke vært en allment tilgjengelig ordning.

Dette er symptomatisk for en uønsket utvikling i studentfri­ villigheten.

Å etablere et fond til frivillig­ heten, lignende det eksisteren­ de klimafondet, kan på denne måten gi universitetets viktige støttespillere muligheten til å inkludere flere, styrke kulturtil­ budet og gi flere studenter vik­ tige erfaringer.

Universitetet bør derfor støtte opp om de som gir så mye til

Dette vil også være i UiBs inter­ esse.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.