Page 1

KAT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9


F ARTUSZEK czar ny NOWYWZÓR

ws uperceni e!

5 9 , 9 9

Zr ywkiduże1 0op. Zr ywkimał e1 0op. Tor ebkipr ezent owe +2op.mał epo1gr . +1op.dużepo1gr . ś r edni e4op. +1op.po1gr .

2


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

3


4


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

5


6


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

7


8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

9


1 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Rabatr ozl i cz anyk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

1 1


Of e r t at ar go wao bo wi Ä…z u j e1 43 1 . 1 0. 2 01 9r .

1 2


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of e r t at ar go wao bo wi ąz u j e1 43 1 . 1 0. 2 01 9r .

1 3


1 4. 1 0

1 4

31 . 1 0. 201 9


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

1 5


1 6


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

1 7


1 8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

1 9


2 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

* r ozl i cz eni er abat ówk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

Of er t aważna1 431 . 1 0. 201 9r .

2 1


2 2


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

2 3


2 4


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of e r t at ar go wao bo wi ąz u j e o d1 4do3 1 . 1 0. 2 01 9r . Rabatu dz i e l an yn af ak t u r z e .

2 5


2 6


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

2 7


2 8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

2 9


Rabatudzi el anynaf akt ur z e

3 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of er t aTar gowa:

500zł–5% 1 000zł–1 0% Dot yczycał egoas or t yment u

* Rabatudzi el anynaf akt ur ze * Ter mi nobowi ązywani aof er t yt ar gowej :1 431 . 1 0. 201 9r .

3 1


3 2 Dat aobowi Ä…zywani aof er t y1 431 . 1 0. 201 9r .


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

3 3


3 4


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

3 5


200zł-4%wprodukcie:płyndonaczyńludwik500g 00zł-6%wprodukcie:płyndonaczyńludwik500g* Pr zyzakupi enakwot ę4 Pr zyzakupi enakwot ę

* r ozl i czeni epos pr zedaży

Of er t aobowi ązuj ewt er mi ni e1 431 . 1 0. 201 9r . 3 6


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

3 7


3 8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

3 9


40


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

41


OFERTAPAKI ETOWADOSTĘPNATYLKOIWYŁĄCZNI E W DNI UTARGOWYM! ! !

PAKI ETNR1–ZAKUPZAMI N.500ZŁ .NETTO PRODUKTÓW DO PI EL ĘGNACJ IWŁ OSÓW,PI EL ĘGNACJ ICI AŁ A,STYL I ZACJ IWŁ OSÓW ( ZWYŁ ĄCZENI EM GUMY„ ZŁ OTEJ ” ) GRATI SYOWARTOŚCI5%-5SZT.GUMYZŁOTEJPO0, 01GR.

PAKI ETNR2–ZAKUPZAMI N.800ZŁ .NETTO PRODUKTÓW DO PI EL ĘGNACJ IWŁ OSÓW,PI EL ĘGNACJ ICI AŁ A,STYL I ZACJ IWŁ OSÓW ( ZWYŁ ĄCZENI EM GUMY„ ZŁ OTEJ ” ) GRATI SYOWARTOŚCI8%-1 3SZT.GUMYZŁOTEJPO0, 01GR.

PAKI ETNR3–ZAKUPZAMI N.1 000ZŁ .NETTO PRODUKTÓW DO PI EL ĘGNACJ IWŁ OSÓW,PI EL ĘGNACJ ICI AŁ A,STYL I ZACJ IWŁ OSÓW ( ZWYŁ ĄCZENI EM GUMY„ ZŁ OTEJ ” ) GRATI SYOWARTOŚCI1 0%-20SZT.GUMYZŁOTEJPO0, 01GR.

42


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

43


44


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

45


46


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

47


48


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

49


* r ozl i cz eni er abat ówk or ekt ąpot r anz ak cyj ną

5 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

5 1


Mar k aOVERCl eant opr oduc entbi oenzymat y czny chś r odk ówczys t oś cior azpr odukt ów k os met y czny chdopi el ęgnacj is k ór ywr ażl i wejz es kł onnoś ci amidoal er gi i . Pr odukt ymar kiOVERCl eanchar akt er yzuj ąs i ęwys ok ąj ak oś ci ąi1 00%s kut ecznoś ci ą wz akr es i eut r zymywani aczys t oś ciipi el ęgnacj i . Cz oł owym pr odukt em mar kiOVERCl eanj es ts pecj al i s t y cznypr epar atURI NEFREE, kt ór ydzi ękis woj ejuni k al nejr ec ept ur z eni wel uj et r udnedous uni ęci apl amyiz apachy pochodz eni aor gani cznego.Ponadt ows woi m as or t ymenci epos i adamys pecj al i s t y czne k os met ykipr z eznacz onedopi el ęgnacj ios óbs t ar s zy chor azbezpi eczne,ek ol ogi czne ś r odkiczys t oś ci .Ws zys t ki enas z epr odukt yk os met y cznepos i adaj ąws woi ms kł adzi es z er eg nat ur al ny chis kut eczny chs ubs t ancj i ,kt ór ewpł ywaj ąnaodpowi edni ąiz dr owąpi el ęgnacj ę s k ór yz es z cz egól nymi wymagani ami .

Conaswyr óżni a: -pr of es j onal i zm -pr zyj aznydl as k ór ys kł ad -wy daj noś ć -pr zys t ępnac ena

ul .Pr z emys ł owa1 2/1 981 00Ł as k bok@ov er cl ean. pl +48422039453 dyr .handl owy:+488821 47923 www. ov er cl ean. pl www. f ac ebook. c om/ OVERCl eanPL

5 2


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Paki et1 Zaz akupdowol ny chpr odukt ówI CTz akwot ę800złnet t okl i entot r zyma: GRATI S–9s zt .r ęczni k ówkuchennychFOXYASSO a’ 2-cos t anowi war t oś ć~3%war t oś cipaki et u Paki et2 Zaz akupdowol ny chpr odukt ówI CTnakwot ę1 500złnet t okl i entot r zyma: GRATI S–1 0s zt .papi er ut oal et owegoFOXYCami l l aa’ 8-cos t anowi war t oś ć~4%war t oś cipaki et u Paki et3 Zaz akupdowol ny chpr odukt ówI CTz akwot ę2500złnet t okl i entot r zyma: GRATI S–21s zt .papi er ut oal et owegoFOXYCami l l aa’ 8-cos t anowi war t oś ć~5%war t oś cipaki et u Paki et4 Zaz akupdowol ny chpr odukt ówI CTz akwot ę5000złnet t okl i entot r zyma: GRATI S–50s zt .papi er ut oal et owegoFOXYCami l l aa’ 8-cos t anowi war t oś ć~6%war t oś cipaki et u

J u s t y n aOl s z e ws k a t e l . 6 6 16 2 001 1 j u s t y n a. o l s z e ws k a@i n s e l i o . pl

5 3


5 4


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

TYL KOW DNI UTARGÓW

HI TCENOWY

1 .Kuppr odukt yVel v etz a500zł ,aot r zymas z 5chus t ecz ekor y gi nal-BONUS3% 2.Kuppr odukt yVel v etz a1 200zł ,aot r zymas z 20chus t ecz ekor y gi nal-BONUS5% 3.Kuppr odukt yVel v etz a3000zł ,aot r zymas z 58chus t ecz ekor y gi nal-BONUS6% 4.Kuppr odukt yVel v etz a 5000zł ,aot r zymas z 1 28chus t ecz ekor y gi nal-BONUS8%* W/ wpaki et yzwył ącz eni em pr odukt ówCl as s i ci Aps i k Of er t aważnat yl k owdni ut ar gów. * r ozl i cz eni ebonus ówwt owar z epr z ezPHVel v et

Sz cz egół ynas t oi s kufir myVel v etCar e. 5 5


Bay l i s &Har di n g K o mpl e t yk ąpi e l o we Pak i e tPr o mo c y j n y5 %

Mi l l e rS o l i n ge n Pak i e tPr o mo c y j n y 4+ 1 + 1 Of e r t ao bo wi ąz u j edo3 1 . 1 0. 2 01 9r . 5 6

Dy s t r y bu t o r: Mi l l e rPo l s k a K o n t ak t : AdamS o l akt e l . 6 042 41 61 6 , e mai l : mi l l e r po l s k a@wp. pl


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e Å„2 01 9

5 7


* r ozl i cz eni er abat ówk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

5 8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of e r t at ar go wao bo wi ąz u j e 1 43 1 . 1 0. 2 01 9r .

* r ozl i cz eni er abat ówk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

5 9


* Rozl i cz eni er abat ówk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

6 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

PAKI ETYTARGOWE: -z akup500zł–dodat k owews par ci e3 % 000zł–dodat -z akup1 k owews par ci e5% 500zł–dodat -z akup1 k owews par ci e8% * r ozl i cz ani er abat ówk or ekt ąpot r ans ak cyj ną

T er mi nobowi ązywani aof er t y1 4. 1 031 . 1 0. 201 9r .

Per f umyCuba–zapachyi ns pi r acj iior ygi nal noś ci . Mar k aCubawzbogacaś wi atzapachówowys oki ejj ak oś ci , or ygi nal ne,f r ancus ki eper f umydl ak obi etimężczyzn. Of er t aper f um Cubazaws zeodpowi adanaj nows zym ś wi at owym t r endom, kt ór eodzwi er ci edl ones ąpr zezpi ękne,or ygi nal neflak onyinazwyper f um. Zapachydl amężczyznmaj ąr óżnor odnychar akt er-odś wi eżychpoor i ent al neznut ami t yt oni u. Zapachydl ak obi etzk ol eis kr ywaj ąr omant ycznenut ykwi at ówiś wi eżenut ycyt r us ów. Szczegół yof er t ydos t ępnenas t oi s ku.

6 1


* Of er t adot y czycał egoas or t yment u * Rabatudzi el anynaf akt ur z e * T er mi nobowi ązywani aof er t yt ar gowej1 431 . 1 0. 201 9r .

6 2


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of e r t at ar go wao bo wi ąz u j e t y l k owdn i u1 4. 1 0. 2 01 9r . Pak i e t yt ar go weo r azi n n eat r ak c y j n epr o mo c j e , do s t ę pn en as t o i s k uupr z e ds t awi c i e l i L ’ Or é al .

6 3


OFERTATARGOWA:

Pr z yz ak upi epr oduk t ówz a 3000t y sz ł dowol ni ewy br anepr oduk t yowar t oś c i 200z łgr at i s Pr z yz ak upi epr oduk t ówz a5000t y sz ł dowol ni ewy br anepr oduk t yowar t oś c i 300z łgr at i s

Bi ż ut er i aNaj l eps z yPomy s ł naSpr z edażI mpul s y wnądl aT woj egoSk l epu! Pol s k afir maADA–PL USpr oponuj es pr awdz onąf or męws pół pr acy . Nowabr anż yz aj muj ącani ewi el emi ej s caws k l epi eumoż l i wi os i ągni ęci e dodat k owy chdochodówzni ewi el k i ejpowi er z chni handl owej ,pr z yt y chs amy ch, s t ał y chk os z t ach pr owadz eni as k l epu.

ADA–PL US 87 1 00T or uń, ul . T ar gowa27 T el .566641 445, +48509337421 www. adapl us . c om. pl

6 4


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of e r t at ar go wao bo wi ąz u j eo d1 4do3 1 . 1 0. 2 01 9r .

6 5


Wi e l k ao ds ł o n a

Su pe rpr o mo c j i !

Do s t ę pn ec opó ł go dz i n yn as t o i s k uJ as mi n : Z apr as z amyogo dz . : 1 3 : 00, 1 3 : 3 0, 1 4: 00, 1 4: 3 0, 1 5 : 00, 1 5 : 3 0, 1 6 : 00i 1 6 : 3 0. Of e r t yważ n et y l k opr z e z1 5mi n .

Pak i e t yt ar go we

6 6

Zak u pz a3 5 0zł 5 %r abat un af ak t u r z e 00zł Zak u pz a5 1 0%r abat un af ak t u r z e


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Of er t aobowi ązuj ewdni ach1 431 . 1 0. 201 9r .

6 7


6 8


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

War t oś ćz akupu5 00zł-rabat4%

000zł-rabat1 0%* War t oś ćz akupu1 * wt owar z e

4hor s es ,ul .Pas zki ewi cz a4/1 9,02781War s z awa,t el :601289522,emai l :gj @4hor s es . pl

6 9


7 0


K AT AL OGT ARGOWY J e s i e ń2 01 9

Paki etI -pr zyz akupi ec ał oś cias or t yment uz a2 00zł-rabat5%

Paki etI I -pr zyz akupi ec ał oś cias or t yment uz a5 00zł-rabat1 0%

Paki etI I I-pr zyz akupi ec ał oś cias or t yment uz a1 000zł-rabat1 5%

7 1


3 6

Profile for Studio Profit

Katalog Targowy Jasmin 2019  

Katalog Targowy Jasmin 2019  

Advertisement