Page 1

Kompetensutveckling

2019 VÅR

FÖR SKOLANS PERSONAL

TEMA

RELATIONSKOMPETENS Ett gott förhållande mellan lärare och elev möjliggör elevers lärande och utveckling.

Nyhet Patricia Diaz & Joanna Lundin

ARBETA INKLUDERANDE MED DIGITALA VERKTYG Hur kan digitala verktyg stötta elever med kognitiva utmaningar?

Att gå från ’vad är du’ till ’vem är du’ Läs artikeln MED GODA RELATIONER I FOKUS med Ann-Louise Ljungblad på s.4


För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, förmedlad på ett verksamhetsnära sätt. Här möts vardag och vetenskap. Hela vårt kompetensutvecklingserbjudande hittar du på studentlitteratur.se/utbildning


Innehåll 3 4 15 16 22 41 44

Tema: Relationskompetens

Med goda relationer i fokus – intervju med Ann-Louise Ljungblad Nyheter Digitala verktyg för en jämställd skola – intervju med Patricia Diaz och Joanna Lundin  ags för lärarna att ta tillbaka rodret D – intervju med Daniel Sandin I ropet Försäljningsvillkor

16

2

4

22


Relationskompetens Elevers lärande och utveckling möjliggörs av ett gott förhållande mellan lärare och elever. Den relationen är också en nyckel i skolans arbete med elever med stor frånvaro. Lär av dem som kan; här erbjuds utbildningar och böcker inom området.

3


” 4

En nyckel till goda relationer i klassrummet är att släppa fokus på rollerna som elev och lärare. Att gå från ’vad är du’ till ’vem är du’.


Med goda relationer i fokus Diskussionen kring undervisning fokuserar ofta mest på pedagogiska metoder och effektivt lärande. Men då riskerar vi att missa något väsentligt. Det menar Ann-Louise Ljungblad som i sin doktorsavhandling studerade fyra matematiklärare kända för sina goda elevrelationer. Och hon gjorde det med mycket närgångna metoder. Ann-Louise Ljungblad är speciallärare med matematik som ämnesinriktning. Hon har arbetat på grundskolans alla stadier och med inkluderande matematik på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har skrivit flera böcker och är en uppskattad föreläsare om pedagogiska metoder för matematikundervisning. Ändå, säger hon själv, missade hon länge något mycket viktigt. – Jag har hela tiden fokuserat på det didaktiska och hur man undervisar. Ja, inte bara jag utan också lärarutbildningen och mycket av diskussionen kring skolan. Men det som händer i den vardagliga relationen mellan lärare och elever pratar vi nästan inte alls om. Jag bestämde mig för att om jag någonsin skulle doktorera skulle min avhandling utforska det. Sagt och gjort. Ann-Louise valde ut fyra matematiklärare som eleverna ansåg särskilt bra på att skapa goda relationer, i grundskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Under ett års tid filmade hon lärarna i klassrummet och i samtal om lärararskapet, på jakt efter nyckeln till det outtalade som händer mellan lärare och elever i en tillitsfull relation. – Det är verkligen en studie på mikronivå. Jag följde lärarna med en videokamera på en meters avstånd i deras möten med eleverna. I början var de lite ovana, men jag och min kamera blev snart ett självklart inslag. Läraryrket har inget utvecklat relationellt språk och jag hittade inga psykologiska teorier att använda. Till och med lärarna själva hade svårt att förklara hur de gjorde. Men med videokamerans hjälp kunde jag fånga relationen mellan elever och lärare och därefter analysera skeendet i mikrodetalj. Takt och hållning. Det blev begreppen AnnLouise valde för att beskriva det som skapar en trygg och tillitsfull relation mellan lärare och elever. Lärarens pedagogiska takt skapar en grundton och framträder som en följsamhet i rörelser, mimik och röstläge. Hållningen blir särskilt tydlig när läraren hanterar undervisningens svåraste situationer.

– Ett relationellt lärarskap handlar mycket om improvisation och att vara i nuet. Det innebär en pedagogisk taktfullhet där oväntade situationer tas hand om när de kommer och där läraren följer och stödjer varje elevs behov. Men går ett gott relationellt lärarskap verkligen att öva upp, eller är det något som man antingen har eller inte? Ann-Louise Ljungblad menar att ett gemensamt fokus på relationsskapande kan öppna nya dörrar för såväl elever som lärare. Det handlar om att öva sig på att vara följsam och se till vad varje individ behöver i relationen, utanför de fasta rollerna som elev respektive lärare. Och att ibland våga lägga lektionsplaneringen åt sidan och improvisera i nuet. Det är också viktigt att vi diskuterar det relationella lärarskapet i ett brett perspektiv, avslutar Ann-Louise. Det är lätt att fokusera för mycket på stök, konflikthantering och att det ska vara tyst i klassrummet. Jag pratar hellre utifrån begreppet arbetsro. Det kan betyda mycket prat och liv, men på ett tryggt och respektfullt sätt.

ANN-LOUISE LJUNGBLAD Författare, föreläsare och lektor vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av läraryrket och varit ansvarig för projektet Matematiksvårigheter i en inkluderande miljö vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

5


6

Relationskompetens


ANN-LOUISE LJUNGBLAD Författare, föreläsare och lektor vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av läraryrket och varit ansvarig för projektet Matematiksvårigheter i en inkluderande miljö vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Relationellt lärarskap

Boka på webben

– från forskning till praktik

Välfungerande och tillitsfulla lärare–elevrelationer är en grundläggande del av en lyckad undervisning. På seminariet Relationellt lärarskap – från forskning till praktik, som utgår från Ann-Louise Ljungblads forskning, presenteras hur lärare kan relatera till elever så att tillit och respekt växer fram. Resultatet visar hur lärarens pedagogiska takt och hållning kan hantera även de svåraste dilemmasituationerna i undervisningen. På seminariet utvecklas en fördjupad förståelse för vad ett relationellt lärarskap innebär i praktiken. Dessutom presenteras ett nytt

NYHET

studentlitteratur.se /utbildning

multirelationellt perspektiv på undervisning och utbildning – Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, PeRL.

Tid & plats Stockholm

Målgrupp: Lärare, skolledare och utvecklingsledare.

2019-04-25, kl. 13.30–16.00

Göteborg

Genomförande: Seminarium halvdag. Mål: Specifik och forskningsbaserad kunskap om lärares pedagogiska taktfullhet och hållning som kan skapa tillitsfulla relationer till elever. Detaljrika beskrivningar presenteras över hur lärare kan nå fram till en sådan relationell hållning.

2019-05-29, kl. 13.30–16.00 Boka-tidigt-pris:

655 kr exkl. moms

ANN-LOUISE LJUNGBLAD

Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten kastar nytt ljus över läraryrkets relationella dimensioner. I boken får vi följa fyra lärare som eleverna vittnar om möter dem på ett särskilt utvecklande sätt. Intresset väcktes kring vad dessa lärare gör i undervisningen som ur elevers perspektiv kan vara betydelsefullt.

Genom att följa lärarna med videokamera på mycket nära håll kan detaljerade beskrivningar presenteras över vad som sker ansikte mot ansikte, mellan lärare och elever. Resultatet visar att i dessa undervisningsmiljöer utvecklas tillitsfulla och respektfulla lärare-elevrelationer.

176 s | 2018 | Art.nr 39892 | ISBN 9789144125275 | 259 kr

7


NYHET ANNE LINDER

Professionell relationskompetens De flesta är eniga om att relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet och att denna kompetens är betydelsefull för barns trivsel och lärande. Men vad är egentligen relationskompetens? Författaren belyser olika perspektiv på samspelets möjligheter respektive begränsningar samt hur de professionella kan anpassa sitt beteende för att stödja elevernas utveckling och lärande. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och andra som är intresserade av utvecklingsstödjande relationer.

Relationskompetens

176 s | 2018 | Art.nr 39617 | ISBN 9789144119526 | 253 kr

Detta är en mycket bra bok som hjälper läsaren att se sin egen betydelse för elevernas utveckling. Dessutom finns konkreta råd och tips för att omsätta teorin till praktik. – Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13 2018, om Professionell relationskompetens.

STEPHEN ROLLNICK M.FL.

Motiverande samtal i skolan Samtal som förbättrar lärande Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler skolforskare för hur en utvecklad relationskompetens kan påverka det som sker i klassrummet, korridorer och på skolgårdar. Den här boken visar hur motiverande samtal kan hjälpa lärare och elever att se möjliga lösningar på konflikter och svårigheter som uppstår i skolans vardag, såsom sena ankomster, störande beteende i klassrummet, psykisk hälsa, konflikter mellan elever och där användning av konsekvenser kanske inte fungerar. Översättare: Nils-Martin Lundsgård. 272 s | 2017 | Art.nr 39583 | ISBN 9789144119175 | 265 kr

8


ANN S PIHLGREN (RED.)

Föräldrasamverkan Att bygga tillit Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt, inte minst när det uppstår problem av olika slag. I den här antologin beskrivs med hjälp av aktuell forskning och beprövad erfarenhet hur skolan kan utveckla mötet med föräldrar och vårdnadshavare. 240 s | 2017 | Art.nr 39148 | ISBN 9789144111490 | 253 kr

SAIMA GLOGIC & ANNIKA LÖTHAGEN HOLM

Nyanlända – vägledning till inkluderande undervisning Författarna tar bland annat upp lärarens roll i arbetet med nyanlända, organisationens roll i inkluderingen samt hur samsyn om värdegrund, undervisningssätt och förhållningssätt kan skapas. Med avstamp i sin rika erfarenhet beskriver de vad en språkinriktad undervisning innebär och hur man undervisar en grupp med flera språkförståelsenivåer på ett inkluderande sätt. Boken fungerar utmärkt som studieunderlag för kollegial vidareutbildning. 192 s | 2016 | Art.nr 40046 | ISBN 9789173828864 | 320 kr

NYHET LOTTA BJÖRKMAN & JANNE BROMSETH (RED.)

Normkritisk pedagogik Perspektiv, utmaningar och möjligheter Den normkritiska pedagogiken uppstod i Sverige under 2000-talet som en reaktion mot det som beskrevs som en toleranspedagogisk inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola. I denna antologi varvas teoretiska diskussioner med reflekterande inblickar från pedagogiska miljöer som visar det allt annat än perfekta och fullständiga sätt som det innebär att försöka bli en normkritisk pedagog, igen och igen. 208 s | 2019 | Art.nr 39478 | ISBN 9789144118086 | 253 kr

NYHET BJÖRN NILSSON

Relationer Människans livsnerv Relationer är människans livsnerv och relationsskapande är avgörande för bland annat vår identitet, självbild och vårt välbefinnande. Boken Relationer handlar om vad relationer innebär, hur de kan utvecklas och varför de ibland försämras. Konkreta teman är kommunikation, känslor, familjerelationer, vänskap, förälskelse och kärlek, konflikter, separation, svartsjuka och ensamhet. Bokens målgrupp arbetar i relationsskapande yrken. 192 s | 2018 | Art.nr 39925 | ISBN 9789144125909 | 265 kr

9


Relationskompetens

Duktiga föreläsare med ett otroligt engagemang. Learning by doing. Vi fick prova all teori praktiskt. Jag lärde mig massor. Fantastiskt pedagogiskt. Jag har aldrig varit på något bättre. Eivi Karlberg, Parkskolan, Laholm.

10


NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON Niclas Fohlin är grundskollärare, förskollärare, specialpedagog och doktorand i specialpedagogik. Jennie Wilson är grundskollärare F–6 och förstelärare. Båda har arbetat med kooperativt lärande i flera år och utbildar andra lärare.

Kooperativt lärande Vägen till det samarbetande klassrummet

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

Tid & plats Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna på olika sätt samarbetar drar de nytta av varandras kunskaper och ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Niclas Fohlin och Jennie Wilson presenterar teorierna bakom arbetssättet och ger konkreta exempel och verktyg för att skapa ett kooperativt lärande.

Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium.

Göteborg

Genomförande: Workshop två heldagar.

4–5 februari

Mål: Få kunskap om och strategier för hur du som lärare kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utveckla din egen didaktiska repertoar med strategier för fungerande grupparbete.

28–29 januari

Stockholm Malmö

25–26 februari

Växjö

11–12 mars

Örebro

28–29 mars

Luleå

9–10 april Boka-tidigt-pris:

3 995 kr exkl. moms NYHET NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON

Kooperativt lärande i praktiken Handbok för lärare i grundskolan

Resurspaket

Resurspaketet är ett praktiskt stöd för dig som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Det visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta förslag till lektionsupplägg. Förklarande filmer och mallar för arbetet i ditt kooperativa klassrum finns bland de digitala resurser som medföljer boken.

I priset ingår även resurspaketet Koooperativt lärande i praktiken.

Resurs­paketet ing i priset förår utbildning en.

Resurspaket 84 s | 2018 | Art.nr 40106 | ISBN 9789144128078 | 396 kr

11


NICLAS FOHLIN M.FL.

Grundbok i kooperativt lärande Vägen till det samarbetande klassrummet

Relationskompetens

Denna bok förmedlar ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Eleverna samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper vilket leder till både ökad måluppfyllelse och social sammanhållning. I boken ges strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Författarna går även igenom den forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande. 312 s | 2017 | Art.nr 39458 | ISBN 9789144116723 | 288 kr

Tre snabba frågor Niclas Fohlin, en av författarna till Grundbok i kooperativt lärande.

Hur kommer det sig att så många lärare undervisar i metoden? Metoden har blivit stor för att den är ett så heltäckande sätt att arbeta på. Arbetssättet täcker in alla delar inom läroplanen samtidigt, du arbetar med både kunskapsmål och sociala mål under själva inlärningen. Dessutom får fler elever stöd och de tränas i att utveckla varandra.

Vad innebär det för eleverna att lära sig arbeta kooperativt? Undervisningen bygger på samarbete mellan eleverna. De får arbeta en del av dagen i heterogena par, eller så får 3–5 elever arbeta ihop i lärgrupper. På det sättet får de träning i att ge stöd och uppmuntran. De lär sig att ta ansvar för sig själva och varandras lärande.

Hur började ditt intresse för kooperativt lärande? Intresset började med att jag såg ett stort behov av att arbeta mer språkutvecklande och socialt med eleverna. Jag ville samtidigt inte ta tid från den viktiga kunskapsinlärningen. Flera kollegor ville ofta ha mer resurser i sina klassrum och de beskrev att de inte hade tid att hjälpa alla elever hela tiden. Det fick mig att fundera på vilka resurser som faktiskt finns i våra klassrum varje dag. Hur gör man alla elever till en lärresurs för varandra?

12


SPENCER KAGAN & JETTE STENLEV

Kooperativt lärande Samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning Hur gör du eleverna delaktiga i undervisningen? Hur utvecklar du elevernas lärande och sociala förmåga? Hur skapar du positiva och inspirerande lärsituationer? I boken presenteras idéer och principer om hur elevernas färdigheter i att arbeta självständigt och tillsammans med andra kan utvecklas. Boken lyfter fram många konkreta exempel på hur man skapar mötesstrukturer och situationer i klassrummet där eleverna lär sig samarbeta, uttrycka sig, befästa och dela kunskaper mellan sig. Översättare: Monica Orwehag.

192 s | 2017 | Art.nr 39179 | ISBN 9789144114279 | 242 kr

Boken fungerar verkligen som en handbok, övningarna är tydliga och inspirerande. Marie Leijon, BTJ-häftet nr 15 2017, om Kooperativt lärande.

NYHET NILS WEDEL

Kamratlärande Kamratlärande är en metod där eleverna lär av varandra. Det betyder att relationen mellan eleverna i lärprocessen är symmetrisk i motsats till den asymmetriska relation som råder mellan en lärare (vuxen) och en elev (barn). Det innebär att elevernas bekräftelse av varandra har ett annat och kanske högre värde i kamratlärande än när läraren bekräftar eleverna i traditionell undervisning. Den sociala gemenskap och det interaktiva språkliga samspel som karakteriserar barn som undervisar varandra skapar goda förutsättningar för att de kan lära av varandra. Kamratlärande går igenom teorin bakom metoden och ger en lång rad praktiska exempel på hur man som pedagog kan lägga upp och underlätta arbetet med kamratlärande. Bokens förord har skrivits av John Hattie. Svenskt förord av Niclas Fohlin.

Förord av John Hattie

Översättare: Agneta Eriksson. 216 s | 2018 | Art.nr 39920 | ISBN 9789144125732 | 265 kr

13


Våra smarta elevpaket innehåller både digitala läromedel och böcker. Det blir så mycket bättre – tänker vi – om du kan variera dig och använda både padda och penna i din undervisning. Ännu bättre blir det när du med hjälp av lärarpaketet frigör tid från din planering och dina förberedelser.

14

Beställ kostnadsfritt provexemplar på webben


Nyheter Vårt utbud inom kompetensutveckling svarar mot dina aktuella behov och därför utvecklas vårt erbjudande kontinuerligt. Här hittar du nyheter inom angelägna områden för att underlätta i din skolvardag: både seminarier och vår senaste bokutgivning.

15


Nyheter

Digitala verktyg för en jämställd skola Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia Diaz och Joanna Lundin träffades fanns många gemensamma nämnare. Tillsammans brinner de två för att sprida budskapet om hur skolan kan ta digitaliseringen till nästa nivå och skapa en lärmiljö som passar alla elever – oavsett förutsättningar. Under senaste tio åren har digitaliseringen av skolan gått allt snabbare. Varje år investeras hundratals miljoner i datorer, surfplattor och lärplattformar runtom i landet. Ändå finns mycket mer att göra för att nå de digitala verktygens sanna potential. Det säger Patricia Diaz som har upplevt utvecklingen som språklärare, utvecklings­ ledare, föreläsare och författare. – Mitt intresse för digitala verktyg väcktes redan som nyexad på en ”en till en-skola”, alltså där alla elever har

16

en egen dator. Tekniken fanns där, men få visste vad den skulle användas till. Vi fick själva experimentera, testa och utvärdera olika verktyg. Samtidigt, någon annanstans i Stockholm, blev hemkunskapsläraren Joanna Lundin allt mer intresserad av elever med kognitiva utmaningar, eller ”elever med tuggmotstånd” som hon själv kallar det. Hon vidareutbildade sig inom specialpedagogik och har under de senaste 10 åren hållit en mängd föreläsningar om en skola som fungerar för alla. 2016 korsades till slut Patricias och Johannas vägar, två expertområden kombinerades och ett helt nytt samarbete startade. Ett självklart partnerskap, enligt dem båda. – Vi lyssnade på varandras föreläsningar och insåg att vi håller på med precis samma saker, det vill säga en fungerande skola som gynnar alla elevers kunskapsutveckling. Vi tänkte att min kunskap om


PATRICIA DIAZ & JOANNA LUNDIN Patricia Diaz är språklärare, konsult och utbildare inom IT i undervisning. Hon är också författare till böckerna Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande och Arbeta formativt med digitala verktyg. Nominerades till GULDÄPPLET 2015. Joanna lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling. Författare till boken En skola som fungerar – för alla.

Våra gamla arbetssätt kanske fungerar för de flesta elever. Men med riktigt bra digitala verktyg kan vi få en skola som fungerar för alla.

hur hjärnan fungerar i kombination med Patricias digitala erfarenheter verkligen skulle kunna tillföra något nytt till skolan, säger Joanna Lundin. Och så blev det. Tillsammans med Studentlitteratur har de skapat seminariekonceptet Arbeta inkluderande med digitala verktyg. Målet är att inspirera skolor att lyfta sina datorer och surfplattor från skrivmaskiner till ett verkligt pedagogiskt verktyg. För alla elever. – Att använda digitala verktyg för elever med NPFdiagnoser är inget nytt, säger Joanna Lundin. Men vi vill vidga perspektivet till att gälla alla elever. Strukturerings-

verktyg som kalender, timer och röstinspelning är bra för alla elevers hjärnor. Det är inkludering i sin sanna form. Nya digitala verktyg innebär att lärare måste utmana gamla arbetssätt och undervisningsformer, menar Patricia och Joanna. Paradoxalt nog kan tidsbrist vara ett hinder för att införa digitala verktyg som sparar tid. Även rädsla för teknikstrul och okunskap om bra verktyg kan motverka förändring. – Här är kunskapsdelning verkligen en nyckel, säger Patricia Diaz. Vi lärare har inte tid att uppfinna hjulet gång på gång och behöver tips om verktyg och resurser som passar oss. Vi måste också ha forum för att dela erfarenheter mellan lärare, både det som fungerar och det som inte fungerar. Avslutningsvis delar Patricia och Johanna gärna med sig av ett par konkreta tips. Ett är att använda skärminspelning under lektioner, ett enkelt sätt att dokumentera moment och låta eleverna lyssna om och om igen. Ett annat är classromscreen.com som är en gratis digital whiteboard med integrerade verktyg. Att kunna skriva på tavlan vänd mot klassen är en enkel förändring, men bra för relationen med elever både med och utan kognitiva svårigheter.

17


18

Nyheter


PATRICIA DIAZ & JOANNA LUNDIN Patricia Diaz är språklärare och verksam som konsult, utbildare och kursledare inom IT i undervisningen. Joanna Lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Båda är författare på Studentlitteratur och flitigt anlitade föreläsare, nu för första gången tillsammans!

Boka på webben

Arbeta inkluderande med digitala verktyg Hur kan digitala verktyg på olika sätt stötta elever med kognitiva utmaningar i skolvardagen? Med utgångspunkt i läroplanen och mångårig gemensam erfarenhet resonerar Joanna Lundin och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande pedagoger inom respektive ämne, kring utmaningar och möjligheter kopplade till frågan. De talar bland annat om vad NPF och kognitiva utmaningar är och innebär, hjärnans funktion samt den fysiska och digitala lärmiljön. De ger konkreta exempel på hur man kan använda digitala verktyg för att kompensera för kognitiva brister:

studentlitteratur.se /utbildning

Det handlar om att på ett medvetet och genomtänkt sätt anpassa undervisningen så att alla elevers kunskapsutveckling främjas.

Tid & plats

Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium samt rektor.

Stockholm

Genomförande: Seminarium halvdag.

Boka-tidigt-pris:

Mål: Du får med dig konkreta verklighetsnära verktyg som gagnar alla elevers kunskapsutveckling.

Göteborg

2019-03-19, 13.00–16.00 2019-03-21, 13.00–16.00

1795 kr exkl. moms

PATRICIA DIAZ

Arbeta formativt med digitala verktyg 176 s | 2014 | Art.nr 37808 | ISBN 9789144095059 | 270 kr

JOANNA LUNDIN

En skola som fungerar – för alla 104 s | 2017 | Art.nr 39543 | ISBN 9789144118581 | 184 kr

19


TORE OTTERUP & GILDA KÄSTEN-EBELING (RED.)

En god fortsättning Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle I En god fortsättning – nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle beskriver teoretiker och praktiker från olika områden och med olika utgångspunkter vad skolan och dess personal ska beakta i mötet med mångkulturella och flerspråkiga elever. Boken är en uppföljare till redaktörernas tidigare bok En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever, och förmedlar ett sammanhållet synsätt på de verksamheter i och utanför skolan som bör finnas för att de en gång nyanlända eleverna ska få möjligheter till en bra skolgång och en fortsatt god väg genom livet.

Nyheter

248 s | 2018 | Art.nr 39301 | ISBN 9789144113906 | 253 kr

En vederhäftig och angelägen bok med ett viktigt kunskapsinnehåll. Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 19, 2018, om En god fortsättning.

TORE OTTERUP & GILDA KÄSTEN-EBELING (RED.)

En bra början Mottagande och introduktion av nyanlända elever I En bra början har både teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige. Eftersom det är många faktorer som påverkar hur barns och ungdomars möte med ett nytt land, språk och skola blir har vi i boken försökt att ge ett helhetsperspektiv, där språkliga, psykosociala, sociokulturella och hälsomässiga aspekter tas hänsyn till i mötet med eleverna. Skolan är den arena där alla dessa perspektiv möts och vi konstaterar också att skolan är den bästa resursen för att göra nyanlända elevers start i det nya landet lyckosam. 200 s | 2018 | Art.nr 36455 | ISBN9789144123974 | 253 kr

20

NY UPPLAGA


NY UPPLAGA

HANS LORENTZ

Interkulturell pedagogisk kompetens Boken ger nya perspektiv till alla som är intresserade av interkulturella frågor inom skolan. Det handlar om att både som lärare och elev gå igenom en pedagogisk process från dekonstruktion till interkulturell medvetenhet. Den innebär bland annat att analysera och problematisera våra uppfattningar om jaget och om världen. Genom att låta det bekanta och det obekanta mötas kan vi nå en förståelse av det annorlunda. Målet är en interkulturell pedagogisk kompetens. 232 s | 2018 | Art.nr 38192 | ISBN 9789144124063 | 242 kr

YLVA HOFVANDER TRULSSON & MARIA WESTVALL (RED.)

Skapande och integration I en tid med fler mångkulturella skolor i Sverige efterfrågas pedagogiska verktyg och kunskap om kulturella perspektiv i arbetet med barn och unga. Skapande, konst och musik innebär möjligheter för interkulturella arbetsformer och möten, men hur balanseras frågor om kulturella rättigheter med frågor om jämlikhet, vilka ställnings­ tagande blir viktiga på vägen? I boken presenteras erfarenheter och forskning från det konstnärliga området. 196 s | 2018 | Art.nr 39677 | ISBN 9789144120706 | 253 kr

SOPHIE ARNÖ

Barn på flykt Modernt krisstöd och traumamedvetet möte Vad händer med människor som upplevt kris och trauma? Och hur kan vi möta dem? Sophie Arnö tar med oss på en unik resa från svenska transitboenden till Jordaniens flyktingläger, Italiens provisoriska bosättningar och Greklands stränder, där hon möter en lång rad modiga och beslutsamma människor på väg, mitt i steget. 168 s | 2018 | Art. nr 39446 | ISBN 9789144116549 | 282 kr

OLOF FRANCK & PEDER THALÉN (RED.)

Interkulturell religionsdidaktik Inkludering i praktisk tillämpning Religion har blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella klassrummet? Boken närmar sig ämnet interkulturell religionsdidaktik ur en mängd synvinklar. Livfulla skildringar från mångkulturella klassrum varvas med mer teoretiskt resonerande kapitel som redogör för aktuell nordisk och europeisk forskning kring religionsundervisning präglad av mångfald. 360 s | 2018 | Art.nr 39674 | ISBN 9789144120720 | 368 kr

NY UPPLAGA SILVIA EDLING

Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt Att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola Den här boken ger stöd och inspiration till alla som vill främja lika villkor i förskola och skola. Författaren redogör för begrepp som rättvisa, normer, förtryck, mångfald, makt, kultur och lärande med tydlig koppling till konkret yrkespraktik och unga människors erfarenheter. I denna uppdaterade andra upplaga beaktas juridiska förändringar som har skett i frågor som rör diskriminering och kränkning med koppling till utbildning. 232 s | 2018 | Art.nr 35613 | ISBN 9789144123967 | 242 kr

21


Nyheter

Dags för lärarna att ta tillbaka rodret Komplicerade betygsmatriser, krånglande digitala plattformar, en allt tyngre dokumentationsbörda och krävande föräldrar. Det finns en hel del i dagens lärarroll som stjäl energi och tar fokus från glädjen i klassrummet. Men det behöver inte vara så, menar gymnasieläraren Daniel Sandin. Han vill uppmuntra lärare att ta tillbaka sin frihet och stå upp för rollen som de verkliga ledarna i skolan. Daniel Sandin är gymnasielärare i svenska, historia och religion vid Katedralskolan i Lund. Men han är också författare till artiklar, flera böcker och är en uppskattad föreläsare. Det är resultatet av en ständigt pågående reflektion över lärarrollen. – Varför jag håller på? För jag kan helt enkelt inte låta bli, säger Daniel Sandin. Det finns så många som har åsikter om skolan – och inte alltid så välgrundade. Det är viktigt att vi som har den verkliga kunskapen är med i debatten. 2017 deltog han som en av författarna i den svenska utgåvan av antologin Flip the system, något som han själv beskriver som en riktig ögonöppnare. I boken hävdas att nutidens marknadsorientering och nyliberalism lett till en påtvingad och skadlig byråkratisering av skolan. För att stoppa utvecklingen krävs, enligt författarna, en re-professionalisering av läraryrket och en större frihet i lärarrollen. – Begreppet ”Flip the system”, att vända upp och ner på systemet, handlar om att sätta tillbaka lärarna vid rodret i utbildningssystemet, säger Daniel Sandin. De senaste 20

22

Vi lärare måste ta tillbaka vår frihet och vara de som leder utvecklingen av såväl profession som skola.


DANIEL SANDIN Daniel Sandin arbetar som gymnasielärare i svenska, historia och religionskunskap vid Katedralskolan i Lund. Dessutom är han verksam som föreläsare och har skrivit böckerna Dokumentation för lärande och Lärarens professionella frihet.

åren har vi sett en rad förändringar med krav på lärare som inte leder framåt. Det har helt enkelt blivit knas i systemet. Daniel och hans kollegor har haft många diskussioner i lärarrummet om varför det har blivit så. Ett ökat fokus på målstyrning och uppdelningen mellan stat och kommun är viktiga orsaker. Men utvecklingen ligger också på en mer psykologisk nivå. – Många av oss upplever en ökad misstro mot vår kunskap i lärarrollen. Både från ledning, elever och föräldrar. Vi lever i en individualiserad värld där vi inte längre tror på auktoriteter. Det leder till krav på insyn och bestämmande från omvärlden som inte alltid är så konstruktiva. Nyckeln, menar Daniel Sandin, är att värna mer om lärarnas rätt till frihet. Både som pedagogisk frihet och rätten att själva styra över sina arbetsprocesser. För borde inte den som själv står i klassrummet ha den bästa kunskapen att bedöma hur arbetet bör bedrivas? – Vi lärare måste förstås göra vårt jobb och följa arbetsgivarens direktiv. Men jag vill lyfta fram att det finns

mycket frihet att hämta inom ramarna. Mål och styrdokument är ofta ganska vagt formulerade och det går att göra större anpassningar än vad man kanske tror. Att ta över rodret handlar också om att kräva mer plats och inflytande i verksamhetsutvecklingen. Att lärarna har en ledande roll i skolans förändringsarbete borde vara självklart, menar Daniel Sandin. – Ett lysande exempel är digitaliseringen av skolan. Hur många lärare sitter inte och svär över digitala plattformar som inte är anpassade efter våra behov. Systemen, och eleverna, kräver också ofta att alla lärare ska jobba på exakt samma sätt. Det är varken rimligt eller särskilt bra för undervisningskvaliteten. Att ge lärarna högre status och frihet i sin yrkesutövning är en förutsättning för både nyrekrytering och att hålla lärare kvar i yrket, menar Daniel Sandin. Men det kommer att vara mycket upp till lärarna själva. – Vi måste hålla huvudet högt och tro på vår egen yrkeskunskap. För det är ju faktiskt vi som är de verkliga experterna på skolan.

23


DANIEL SANDIN

Lärarens professionella frihet Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där pressen och kraven på lärare aldrig tycks minska? I Lärarens professionella frihet argumenteras för att det är fullt möjligt att återta en stor del av den professionella frihet som de senaste decenniernas skol- och samhällsutveckling fråntagit dem. I boken ges råd och praktiska tips för hur lärare kan skapa ett välbehövligt friutrymme och hur de tillsammans kan utveckla verksamheten. Bokens premiss bygger på att en framgångsrik skola måste ledas av dem som kan verksamheten bäst: lärarna.

Nyheter

216 s | 2018 | Art.nr 39427 | ISBN 9789144116037 | 230 kr

Daniel Sandin är verksam gymnasielärare i svenska, religions­kunskap och historia. Han är också en flitig skribent och debattör i skolfrågor och författare till flera fackböcker med skolan som gemensam nämnare.

Lärarens professionella frihet är ett initierat, viktigt och uppfriskande tillskott i skoldebatten och flödet av pedagogisk litteratur. Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 22, 2018, om Lärarens professionella frihet.

ANDREAS FEJES & MAGNUS DAHLSTEDT (RED.)

Skolan, marknaden och framtiden Sverige har genom det fria skolvalet och rätten till vinster i välfärden skapat ett av världens mest marknadsutsatta utbildnings­system. Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i d ­ agens diskussion om skolan och dess utveckling, frågor som ­diskuteras i denna bok. 296 s | 2018 | Art.nr 39627 | ISBN 9789144119960 | 259 kr

24


NY UPPLAGA DYLAN WILIAM

Att följa lärande Formativ bedömning i praktiken Skolprestationer och utbildning har blivit allt viktigare för att människor ska kunna växa, frodas och bidra till ett allt mer komplext samhälle. I den andra upplagan stärker författaren med ny evidens den formativa bedömningens verkningskraft på elevprestationer. Belägg från hela världen visar att formativ bedömning i klassrummet inte endast fungerar, utan att metoden kan användas i vanliga klassrum utan extra resurser. I den nya upplagan har de praktiska tipsen utökats för att också visa hur den formativa bedömningen kan tillämpas vid föreläsningar och katederundervisning. Därtill aktualiseras forskningsstudier som är relaterade till en arbetsmiljö i förändring. 208 s | 2019 | Art.nr 36420 | ISBN 9789144124957 | 253 kr

Dylan Wiliam är professor emeritus i pedagogisk bedömning vid University College i London. Efter att ha undervisat på olika skolor i London i sju år började han sin tjänst vid Chelsea College, som numera är en del av King’s College i London. Under sin spretiga karriär har han utbildat lärare, varit chef för ett storskaligt utvärderingsprogram och innehaft ett antal olika administrativa positioner inom universitetsvärlden.

DYLAN WILIAM

Handbok till Att följa lärande Formativ bedömning i praktiken Som komplement till Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken (Wiliam, 2018) har denna handbok ett huvudsakligt syfte: att hjälpa lärare att utveckla en formativ bedömningspraktik i klassrummet. Boken kan också fungera som en fristående resurs som lyfter det bästa direkt ur Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. I handboken ges enkla och praktiska tekniker och idéer samt mallar och checklistor för att utveckla praktiken i undervisningen. Teknikerna kan enkelt anpassas för undervisning i alla ämnen och för alla åldrar. 208 s | 2019 | Art.nr 39879 | ISBN 9789144124964 | 230 kr

25


Nyheter

Från forskning till klassrumspraktik Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska forskningen kan därför kännas mer som en belastning än en hjälp. Denna bokserie är tänkt att underlätta vardagen för läraren genom konkreta råd om hur forskningsrön kan omsättas direkt till skolpraktik. Varje titel i serien behandlar ett eget tema och innehåller en samling korta och lättillgängliga texter från några av de mest inflytelserika rösterna på den internationella pedagogik­scenen. Varje kapitel avslutas med praktiska tips. Bokens korta och konkreta kapitel ger en bra ram för en strukturerad diskussion kollegor emellan.

ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Engagemang och motivation Från forskning till klassrumspraktik I Engagemang och motivation: från forskning till klassrumspraktik resonerar tongivande pedagoger kring vikten av motivation för elevers lärande. Mick Waters argumenterar exempelvis för ett belöningssystem som ger en försiktig knuff i rätt riktning – så kallad nudging, Susan Wallace lyfter läraren som viktig förebild för att skapa motivation hos eleverna, Paul Dix visar på sätt att fånga elevers nyfikenhet genom ett visst risktagande. I den här boken hittar du mängder av konkreta tips och råd på hur både lärare och elever kan bli engagerade och motiverade. Översättare: Johanna Holmberg. 192 s | 2019 | Art.nr 39984 | ISBN 9789144126920 | 253 kr

26


ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Framsteg Från forskning till klassrumspraktik I Framsteg: från forskning till klassrumspraktik diskuterar John Hattie, Andy Hargreaves, David Didau, James Nottingham med flera vad som kännetecknar god undervisning. I centrum för all effektiv undervisning och allt effektivt lärande står elevernas framsteg. De experter som bidragit med texter i boken har alla sin egen infallsvinkel på frågor som lärare behöver fundera över: ”Hur definierar vi och hur mäter vi framsteg?”, och framförallt ”Hur ser vi till att ge alla elever möjlighet att göra framsteg?”. Tillsammans ger författarna ett panoramaperspektiv på ett begrepp som är centralt i arbetet som lärare och ger en rad handfasta tips.

Översättare: Anna Holmqvist. 200 s | 2018 | Art.nr 39712 | ISBN 9789144121390 | 207 kr

Många av förslagen i boken vill jag själv pröva omgående. Andra vill jag diskutera med mina kollegor. Daniel Sandin, ur förordet till den svenska utgåvan av Framsteg.

ISABELLA WALLACE & LEAH KIRKMAN (RED.)

Återkoppling Från forskning till klassrumspraktik I Återkoppling: från forskning till klassrumspraktik diskuterar några av världens mest uppmärksammade pedagoger hur återkoppling kan förstås och användas på en hel rad olika sätt. Även om varje författare i boken – Dylan Wiliam, Mick Waters, Geoff Petty, Taylor Mali med flera – har sitt eget unika perspektiv på återkopplingens betydelse för undervisning och lärande är alla överens om vikten av att återkopplingen har formen av klar och tydlig kommunikation. Varje kapitel avslutas med ett antal konkreta tips och råd. Översättare Anna Holmqvist. 192 s | 2018 | Art.nr 39776 | ISBN 9789144122380 | 265 kr

27


Vad skapar utbildning i världsklass?

Nyheter

I Sverige har debatten kring sviktande resultat i PISA-undersökningarna pågått länge. Samtidigt är det ständigt samma grupp länder som ligger på kunskapstoppen. Vad är det som gör att eleverna i vissa länder presterar bättre än andra? Vad borde Sverige göra för att hamna bland de bästa? Olof Johansson, Lucy Crehan och Thomas Kroksmark har var och en på sitt håll sökt svar på frågan.

OLOF JOHANSSON (RED.)

Nycklar till skolframgång Boken beskriver de samlade lärdomarna av ett utvecklingsprojekt som genomfördes som ett samarbete mellan skolforskare och verksamma rektorer i Stockholms stad. Målsättningen var att få till ett möte mellan teori och praktik för att på så vis utveckla rektorernas kollegiala lärande. Förutom fördjupade samtal och reflektion resulterade projektet i en rad lärdomar från andra skolkulturer. Det handlar bland annat om Singapore och Ontario/Kanada, som har presterat väl i internationella kunskapsmätningar. Men även om skolkulturer som utmärkt sig inom ett visst delområde. 120 s | 2018 | Art.nr 40006 | ISBN 9789144127439 | 253 kr

Olof Johansson (red.) är senior professor och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Vid centrat finns sedan 1993 den statliga rektorsutbildningen, samt annan ledarutbildning för offentlig verksamhet. Johansson är verksam inom olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning med fokus på vad som händer när nationell policy möter lokala genomförandestrukturer.

28


LUCY CREHAN

Cleverlands Cleverlands ger en unik inblick i hemligheten bakom ett antal länders framgångar i PISA. Lucy Crehan var en vanlig brittisk lärare när hon tröttnade på förutsättningarna för sitt arbete och istället gav sig ut på en upptäcktsresa. I främmande kulturer och avlägsna klassrum – inackorderad hos lärarna som undervisar där – börjar hon nysta i förklaringen till vissa länders framgång i internationella kunskapsmätningar. Resultatet är en fascinerande berättelse av personliga upplevelser i mötet med människor varvad med forskning om utbildning, historia, kultur och mänsklig psykologi. Översättare: Anna Holmqvist. 304 s | 2018 | Art.nr 39787 | ISBN 9789144122748 | 230 kr

Lucy Crehan, gymnasielärare i naturvetenskap och psykologi, oberoende konsult och författare. Föreläser internationellt om sin forskning samt agerar rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Hon har under 2018 genomfört ett antal studiebesök i svenska skolor inför utgivningen av den svenska utgåvan av hennes bok Cleverlands.

Sweden has most of the important foundations of successful education systems in place. Changing a few policies and practices could make all the difference. Read on for some ideas from other countries on what might make this difference. Lucy Crehan, ur förordet till den svenska utgåvan av Cleverlands.

OKHWA LEE, TOMAS KROKSMARK (RED.)

Världens bästa undervisning i Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige Några få länder i världen gör mycket goda resultat i de internationella kunskapstest som återkommande genomförs med skolelever medan andra länder gör lika konsekvent svaga resultat. Går skillnaderna att förklara på vetenskaplig grund – stöder vissa kulturer undervisning och lärande i skolan på ett sådant sätt att resultat och kvaliteter blir därefter? 284 s | 2017 | Art.nr 39245 | ISBN 9789144114767 | 288 kr

29


ULF BLOSSING & ANN-CHRISTINE WENNERGREN

Kollegialt lärande Resan mot framtidens skola Utgångspunkten i boken är att kollegialt lärande är mer än en metod eller en modell. Å ena sidan finns det modeller och redskap för samtal och förbättring mellan lärare, å andra sidan visar det sig vara svårt att få dessa att bli en del av det dagliga skolarbetet. I boken förstås kollegialt lärande som en praktik som utmanar det traditionella samarbetet. För att få det kollegiala lärandet att bli hållbart och framgångsrikt behöver hela skolans verksamhet granskas och förbättras. I Kollegialt lärande ges flera exempel på hur skolor har använt modeller och redskap, men också på hur skolor har byggt en organisation som kan stödja kvalitetsutvecklande processer.

Nyheter

144 s | 2019 | Art.nr 39143 | ISBN 9789144111254 | 253 kr

JOHAN ALVEHUS M.FL.

Lärarkåren och förstelärarna Splittrad, stärkt och styrd profession Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren en profession? Vad betyder det att ha autonomi? Kan stratifiering stärka en profession? I denna bok diskuterar författarna hur lärarkåren splittrats, men därigenom stärkts, och hur styrningen av lärarkåren kommit att förändras i och med förstelärarreformen. Boken visar hur reformen stärkt lärarnas autonomi framför allt på ett organisatoriskt plan samtidigt som lärares vardagsarbete påverkats i liten utsträckning. 256 s | 2019 | Art.nr 39673 | ISBN9789144123387 | 253 kr

30


ANN S. PIHLGREN (RED.)

Casemetodik för lärare Utvecklas som lärare i reflektion om dilemman Boken Casemetodik behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning och handledning. Fallbeskrivningar eller case används för att presentera dilemman kopplat till exempelvis ordningsfrågor, undervisning, betygssättning, samarbetssvårigheter och jämställdhet. Målet är att stimulera till reflektion och stärka den gemensamma analysen samt att utveckla lärarens mentaliseringsförmåga genom deliberativ dialog. 176 s | 2019 | Art.nr 39896 | ISBN 9789144125398 | 253 kr

EVA BJERKHOLT

Professionshandledning för lärare Den här boken behandlar professionshandledning för förskollärare, lärare och/eller lärarutbildare. Det handlar dels om tillägnelse av professionens teoretiska grunder, det vill säga forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, dels om utveckling av kritiskt tänkande och professionellt omdöme. Föreliggande bok utgår från ett Vygotskij-­ inspirerat sociokulturellt och dialogiskt perspektiv på handledning. 288 s | 2019 | Art.nr 39778 | ISBN 9789144122496 | 276 kr

ALMA HARRIS

Distribuerat ledarskap Perspektiv, förutsättningar och möjligheter Idén om distribuerat ledarskap uppmanar oss att titta närmare på interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap – istället för att ensidigt fokusera på de som formellt leder verksamheten. Ytterst handlar distribuerat ledarskap om att utveckla och stödja professionellt samarbete i syfte att förbättra undervisningen och elevernas lärande. 176 s | 2018 | Art.nr 39681 | ISBN 9789144120850 | 242 kr

METTE LILJENBERG

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete Lärares och skolledares praktik Distribuerat ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Den här boken erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i praktiken. Tanken är att erbjuda lärare och skolledare ett ramverk att använda sig av i analysen av den egna organisationens distribuerade ledarskap. 160 s | 2018 | Art.nr 39291 | ISBN 9789144113302 | 276 kr

HILMAR THÓR HILMARSSON

Empati Nyckeln till samarbete i professionella samtal Den här boken förklarar hur empati fungerar och visar hur professionella kan använda sin empati för att hjälpa andra i sin yrkesroll. Forskningen visar nämligen att professionella samtal som bygger på empati i högre utsträckning leder till samarbete, välmående och medverkan i åtgärder. Boken är ett utmärkt stöd till skolledare och lärare i deras kommunikation med barn, föräldrar och kollegor. 208 s | 2018 | Art.nr 39456 | ISBN 9789144116716 | 276 kr

31


PER DAHLBECK & PÄR WIDÉN (RED.)

En skola som utmanar – när skolan blir meningsfull ur elevers perspektiv Vad är det vi ser när vi betraktar en skola? Vilken berättelse styr vår uppfattning om huruvida skolan fungerar eller inte? Och vad är det som gör att en skola upplevs som motiverande för lärare och elever? Boken ger inget tvärsäkert svar – eftersom varje skola har sina specifika förutsättningar – men väl tre skolors berättelser som speglar både energi och lust och som borde smitta varje lärare och skolledare! 152 s | 2019 | Art.nr 40264 | ISBN 9789144130798 | 265 kr

Nyheter

SARA IRISDOTTER ALDENMYR (RED.)

Läraren och yrkesetiken Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag Boken reser frågor om och ger förslag på vilka kunskaper och förmågor lärare behöver utveckla inom det yrkesetiska området. Varje kapitel berör de yrkesetiska principerna som formulerats av lärarförbunden som stöd och vägledning för lärare. 200 s | 2018 | Art.nr 39689 | ISBN 9789144120881 | 242 kr

STEFAN JERKEBY

Att redan vara motiverad – om hinder och möjligheter för lärande Boken ger en vidgad syn på motivation och visar på hur motivation i olika former redan föreligger som möjliga pedagogiska tillgångar, liksom hur lärande kan vara ett möjligt självändamål. I en rad exempel med teoretiska reflektioner visas hur olika typer av redan befintlig motivation aktualiseras i klassrum och andra pedagogiska miljöer, exempelvis i sociala medier. 154 s | 2019 | Art.nr 39918 | ISBN 9789144125626 | 230 kr

PER LAUVÅS & ANDERS JÖNSSON

Ren formativ bedömning En ny bedömningspraktik Trots att det har gjorts mycket för att förbättra kvaliteten i bedömningen av elevernas lärande i skolan så finns det en hel del kvar att göra för att bedömningen ska bli ett gott stöd för elevernas lärande. Den vanligaste bedömningspraktiken i skolan idag tycks vara den där formativ och summativ bedömning blandas. Författarna visar att en blandning av formativ och summativ bedömning inte fungerar så väl ihop – den ger flest negativa effekter. I den här boken ges ett nytt perspektiv på bedömning vars viktigaste princip är att summativ och formativ bedömning hålls isär i så hög grad som möjligt så att den formativa bedömningen är ”ren formativ bedömning”. Översättare: Eva Trägårdh. 224 s | 2019 | Art.nr 40019 | ISBN 9789144116716 | 276 kr

32


MARIANNE ALMSTRÖM M.FL.

Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolåren Boken innehåller 25 experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren. Experimenten är lätta att följa och utföra med enkel kemi och fysik och går att genomföra med vanlig köksutrustning och ofarliga kemikalier. Experimenten knyts till lämpliga vardagsfenomen. Alla experiment inleds med en koppling till förskolans, förskoleklassens och de tidiga skolårens läroplaner. Relevanta begrepp och förmågor som tränas lyfts och vilka centrala innehåll som behandlas presenteras. 144 s | 2018 | Art.nr 39874 | ISBN 9789144124780 | 219 kr

NY UPPLAGA SHARON KEAVENEY & GUN LUNDBERG

Early Language Learning and Teaching Pre-A1–A2 This book will help teachers to view the CEFR as an essential tool for planning and assessing early language learning at the Pre-A1, A1 and A2 levels. By adopting a plurilingual approach to language teaching and providing increased exposure to new language learning contexts, teachers and learners can embark on a language journey filled with communicative, interactive activities which promote language use in the classroom and beyond. 256 s | 2019 | Art.nr 37158 | ISBN 9789144127286 | 265 kr

NY UPPLAGA BO LUNDAHL

Engelsk språkdidaktik Texter, kommunikation, språkutveckling Engelsk språkdidaktik för ämneslärare. Författaren lyfter fram teorier och forskningsresultat men ger också en mängd råd kring praktiskt klassrumsarbete. I denna kraftigt reviderade, fjärde upplaga har frågor kring bedömning fått stort utrymme, men även områden som digital läsning, flerspråkighet och transspråkande, förhållandet mellan färdigheter och förmågor, grammatik, lässvårigheter, motivation, lyssnande, tal och samtal samt muntlig och skriftlig återkoppling. 560 s | 2019 | Art.nr 4890 | ISBN 9789144122502 | 322 kr

SHARON AHLQUIST

English is Fun! Challenges and Opportunities English in years 4–6 Every teacher knows that there are as many individual differences as there are pupils in the class. The purpose with this book is to show, in theory as well as in practice, how English can and should be fun, for teacher and pupil alike. The chapters discuss how children learn English, the importance of a positive classroom climate, what makes a good English lesson in terms of organization, materials and methods, how different tasks show us evidence of learning, and how we can try to meet the needs of all our learners. 208 s | 2019 | Art.nr 39734 | ISBN 9789144121574 | 242 kr

33


ALASTAIR HENRY M.FL.

Motivational practice Insights from the Classroom The authors identify the ways in which teachers can develop a motivational practice, and the linguistic, pedagogical and relational skills this involves. The book provides a clear, practitioner-oriented perspective on motivation and teaching, and offers valuable insights into activities that pupils find engaging. Based on an extensive research carried out in the classrooms of secondary school teachers of English who were successful in motivating pupils, the book offers practical guidance by drawing attention to the motivational affordances associated with, for example, the everyday use of digital technologies, activities that provide pupils with opportunities for creative expression, and various aspects of projectworking that create interest and trigger engagement.

Nyheter

336 s | 2019 | Art.nr 39568 | ISBN 9789144118482 | 276 kr

This book offers a wonderful combination of a comprehensive survey of motivation theory and a rich collection of practical classroom activities – in short, everything you ever wanted to know about motivation! Zoltán Dörnyei, University of Nottingham, om Motivational Practice.

BETHANNE PAULSRUD M.FL. (RED.)

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang Författarna beskriver transspråkande ur olika perspektiv: som resurs för elevers utveckling och lärande, i relation till digitala medier, som meningsskapande praktik, som norm och ideologi samt som rum för transspråkande. Samtliga kapitel bygger på forskning genomförd i Sverige, och transspråkande utforskas i relation till svenska styrdokument och de pedagogiska villkor som råder här. 280 s | 2018 | Art.nr 39620 | ISBN 9789144119755 | 259 kr

NY UPPLAGA GISELA HÅKANSSON

Tvåspråkighet hos barn i Sverige Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne både inom skola och forskning. Författaren sammanfattar den senaste internationella och svenska forskningen om tvåspråkighet hos barn. De olika kapitlen tar bland annat upp språkval, kodväxling, språkutveckling och språkförlust. Fokus ligger på utvecklingsprocessen vid simultan respektive successiv inlärning av två språk. I en översikt över de cirka 140 olika språk som används av barn i Sverige beskrivs gemensamma och språkspecifika drag. 224 s | 2019 | Art.nr 31417 | ISBN 9789144116297 | 242 kr

34


NY UPPLAGA CARINA FAST

Literacy – i familj, förskola och skola Författaren har i sin forskning följt sju barn från förskola till skola och beskriver hur de textvärldar som barn växer upp i idag, inte minst inom populärkultur och nya medier, bidrar till deras literacyutveckling och hur detta kan fångas upp i skolan för att skapa en kontinuitet i barns lärande. I denna andra upplaga av boken ingår ett nyskrivet kapitel, där vi får återknyta kontakten med ”barnen” som nu hunnit bli 18 år. 224 s | 2019 | Art.nr 32983 | ISBN 9789144127583 | 253 kr

MARTE BLIKSTAD-BALAS

Literacy i skolan För att på ett förnuftigt sätt kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy. Att utveckla och vidareutveckla barns och ungas literacy-kompetens är därför det övergripande målet med all skolgång. Författaren resonerar kring vad literacy är, varför literacy är viktigt och vad skolan kan göra för att se till att alla elever utvecklar relevanta sätt att använda sig av texter. Övsättare: Susanne Uhler 160 s | 2018 | Art.nr 39683 | ISBN 9789144120836 | 219 kr

BENGT-GÖRAN MARTINSSON

Litteratur i skola och samhälle Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse, spänning och njutning, en annan att lära oss något om oss själva, om andra och den värld och de sammanhang som människan levt och lever i. En tredje är att utgöra en viktig del av skolans svenskämne i form av litteraturundervisning. I den här boken ägnas den sista funktionen stort utrymme, men utan att de andra funktionerna förloras ur sikte. 200 s | 2018 | Art.nr 35590 | ISBN 9789144072197 | 253 kr

NY UPPLAGA BIRGITTA BOMMARCO & SUZANNE PARMENIUS SWÄRD

Läsning, skrivande, samtal Textarbete i svenska på gymnasiet I boken ger författarna en mängd förslag på undervisning som öppnar upp för litteraturläsning och samtal, de presenterar aktiviteter som utvecklar elevernas skrivande samt diskuterar frågor som rör respons och bedömning. Författarna anlägger ett dialogiskt och analytiskt perspektiv på lärande och språkutveckling och visar hur en genomtänkt teori kan ligga till grund för stimulerande undervisning. 
 232 s | 2018 | Art.nr 33949 ISBN 9789144120805 | 244 kr

GUNLÖG JOSEFSSON & KATARINA LUNDIN

Nycklar till grammatik Nycklar till grammatik är en forskningsbaserad fördjupningsbok i grammatik med ett tydligt praktiskt anslag. Författarna förklarar metodiskt de tankar, grundläggande principer och nyckelmoment som man i grunden måste förstå för att korrekt kunna tillämpa dem vid grammatiska analyser och resonemang. I boken ges även förslag till undersökande uppgifter och förslag på hur man kan arbeta med grammatik i skolan. 160 s | 2018 | Art.nr 39501 | ISBN 9789144117591 | 247 kr

35


KARIN JÖNSSON & ANNIKA PERSSON

Datorplattor i tidiga skolår Lärares lärande, barns literacyutveckling

Nyheter

Vad händer i en årskurs 1 när barnen från dag ett får en datorplatta? Hur påverkas deras engagemang, vetgirighet och delaktighet? Och vilka vägar behöver undervisningen ta för att ge de allra bästa förutsättningar för literacy- och kunskapsutveckling? I den här boken beskriver en lärare och en forskare sina gemensamma erfarenheter av praktiskt arbete med digital teknik under tre år i en lågstadieklass och analyserar hur lärarens syn på den egna rollen i klassrummet, på undervisningen och på elevers lärande påverkades av arbetet i klassen.

112 s | 2018 | Art.nr 39200 | ISBN 9789144112121 | 207 kr

Läsaren får följa med på en spännande resa tillsammans med forskaren, läraren och eleverna. Madeleine Jehpsson, BTJ-häftet nr 19 2018, om Datorplattor i tidiga skolår.

JENNY EDVARDSSON M.FL.

Digitalisering, literacy och multimodalitet Vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och lärarens undervisning? Författarna sätter teorier om digitalisering och dess inverkan på mänsklig kommunikation i relation till läsande, skrivande och samtalande och diskuterar hur olika modaliteter (bilder, ljud, text) kan samverka i klassrum och undervisning. Konkreta exempel på planering, genomförande av undervisning och efterarbete i svenska/historia på gymnasiet. 120 s | 2018 | Art.nr 39498 | ISBN 9789144117362 | 219 kr

36


JAN SKANSHOLM

Programmera på riktigt För lärare på högstadiet Boken ger generella kunskaper i programmering och är avsedd för alla som undervisar eller ska undervisa i matematik på högstadiet. Genom att arbeta praktiskt med uppgifter lär man sig grundläggande programmering i JavaScript, som är ett av de mest använda programspråken. Tillhörande finns en bok som är avsedd för åk 7–9 som täcker in den programmering som finns definierad i kursplanen för matematik. 136 s | 2018 | Art.nr 39883 | ISBN 9789144125169 | 225 kr

CATHERINE TWOMEY FOSNOT & MAARTEN DOLK

Unga matematiker i arbete Bråk, decimaltal, och procent I serien Unga matematiker i arbete beskrivs elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett landskap bestående av centrala matematiska idéer, strategier och modeller. I boken presenteras insiktsfulla och praktiska metoder för undervisning i algebra. I boken får vi möta både lärare och elever och se hur de arbetar för att finna effektiva strategier och modeller att tänka med för att skärpa det algebraiska tänkandet. Boken lämpar sig för undervisning i årskurs 3–6 och vänder sig till lärare. 184 s | 2019 | Art.nr 39551 | ISBN 9789144118079 | 311 kr

CATHERINE TWOMEY FOSNOT & BILL JACOB

Unga matematiker i arbete Algebra I den här boken får vi möta lärare som låter eleverna utforska de matematiska idéerna bakom rationella tal och sambanden mellan bråk, decimaler och procent. Boken behandlar matematikundervisning i årskurs 3–6 och vänder sig till blivande och redan verksamma lärare. 216 s | 2019 | Art.nr 40146 | ISBN 9789144128573 | 253 kr

IDA HEIBERG SOLEM M.FL.

Tal och Tanke 2 – matematikundervisning från årskurs 2 till 6 Tal och tanke 2 visar hur man kan genomföra god matematikundervisning i årskurs 4–6, baserat på internationell forskning och praktiska erfarenheter från klassrum. Boken har en bred infallsvinkel på ämnet, där elevernas tänkande och argumentation står i centrum. Författarna lägger vikt vid klassamtal i matematik och ger många förslag på hur goda samtal kan initieras samt hur läraren kan stimulera elevernas matematiska tänkande. 400 s | 2019 | Art.nr 39836 | ISBN 9789144124070 | 403 kr

SANDRA ATKINS

Språkrik matematikundervisning Hur definierar eleverna viktiga matematiska begrepp? Och hur skulle du vilja definiera dem? Språkrik matematikundervisning berättar om praktiska metoder för att utveckla den begreppsliga förståelsen, genom att man använder sig av fysiska, bildliga, verbala och symboliska representationsformer. Matematiken ska vara minnesvärd snarare än något man ska memorera. 136 s | 2019 | Art.nr 39880 | ISBN 9789144124971 | 230 kr

37


ANN S. PIHLGREN (RED.)

Rasten Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en tid för ”icke-lärande”, ett kortare uppehåll då eleverna fick paus från lärandet. Den här antologin förspråkar istället att rasten ses som ett möjligheternas mellanrum ett rum för lek, kreativitet och rörelse som också ger rekreation och vila. I boken diskuteras bl.a. hur en samtida rastverksamhet ser ut, vad vi kan lära av rastens historia, vilken betydelse lek och rörelse har och hur det kan uppmuntras. 240 s | 2019 | Art.nr 39833 | ISBN 9789144124049 | 253 kr

Nyheter

ANETTE PREHN

Hjärnsmart pedagogik Hjärnsmart pedagogik är uppbyggd som en resa till fem ”destinationer” i hjärnan och innehåller många exempel och praktiska redskap som läsaren kan använda sig av för att hitta nya vägar i sitt samspel med barn. Översättare: Agneta Eriksson och Christina Sitar. 216 s | 2018 | Art.nr 39690 | ISBN 9789144120904 | 288 kr

PAUL TOUGH

Hur barn lyckas – i skolan och livet Denna bok som fått stor uppmärksamhet internationellt sätter fokus på vilka faktorer som har betydelse för barns framgångar i livet – både i skolan och socialt. Det handlar bland annat om att stärka ett antal förmågor som barn behöver för att stå väl rustade inför livet, som uthållighet, viljestyrka, nyfikenhet, självkontroll och lust att lära – ett antal icke-kognitiva förmågor som går att utveckla precis som tänkandet. 248 s | 2018 | Art.nr 39804 | ISBN 9789144123073 | 265 kr

MALIN VALSÖ & FRIDA MALMGREN

Fysisk lärmiljö Optimera för trygghet, arbetsro och lärande Forskning visar att en välfungerande miljö med genomtänkt utformning förbättrar förutsättningarna för lärande. Möblering, akustik, belysning och utsmyckning är några saker som påverkar trygghet, arbetsro och lärande i skola och förskola. En god fysisk lärmiljö ökar dessutom tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. I boken varvas teori med konkreta tips om hur lärare och skolledare med små medel kan skapa bättre fysiska lärmiljöer. 274 s | 2019 | Art.nr 39579 | ISBN 9789144119236 | 232 kr

38


ANNA BORG & GUNILLA CARLSSON KENDALL

Utanförskap i skolan Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen På en skola i Stockholmsområdet gick man från att hälften av sjundeklassarna hade någon form av åtgärdsprogram till att samtliga gick ut nian med godkända betyg i alla ämnen. Boken är en praktisk guide där författarna stegvis går igenom Nytorpsmodellen som visat sig vara framgångsrik för att skapa en känsla av mening och sammanhang för skolans alla elever. Boken vänder sig till verksamma pedagoger och annan skolpersonal. 240 s | 2018 | Art.nr 39623 | ISBN 9789144119823 | 270 kr

TITTI LJUNGDAHL

En skola att längta till Elever med omfattande frånvaro Antalet elever som upplever stress i skolan och elever med hög skolfrånvaro ökar. Ur två projekt genomförda i Mölndal presenteras här vissa framgångsfaktorer som kan bidra till att vända den negativa utvecklingen. En god relation med respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö centrala faktorer i denna bok. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, elevhälsoteam och skolledning. 112 s | 2018 | Art.nr 39692 | ISBN 9789144120898 | 167 kr

BO HEJLSKOV ELVÉN

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende som bygger på grundtankar om att ”människor som kan uppföra sig gör det” och att ”endast den som tar ansvar har möjlighet att påverka”. Med ett lågaffektivt bemötande, till exempel genom avledning och kravanpassning, kan ofta problemskapande beteende undvikas hos såväl barn som vuxna, med eller utan neuropsykiatriska svårigheter. 232 s | 2018 | Art.nr 33497 | ISBN 9789144072197 | 253 kr

MARIA BÜHLER M.FL.

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig – för alla. 184 s | 2018 | Art.nr 39657 | ISBN 9789144120409 | 236 kr

39


MARIE LUNDIN KARPHAMMAR

Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna Läsaren får en helhetsbild och en förståelse för hur barnkonventionen kan användas och implementeras i praktiken i syfte att stärka barnets rättigheter. Intentionen med att implementera barnkonventionen är främst att få verksamheterna att utgå från en gemensam barnsyn och ett värdegrundsbaserat synsätt i allt arbete som rör barn och unga direkt eller indirekt. Boken vänder sig till alla som ska eller redan arbetar direkt eller indirekt med barn i kommunal verksamhet. 160 s | 2019 | Art.nr 39678 | ISBN 9789144120683 | 242 kr

NY UPPLAGA JOHANNA SCHIRATZKI

Barnrättens grunder I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen och barnets bästa som rättslig princip, i samspelet med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp. Utrymmet för barnets med- och självbestämmande analyseras i förhållande till föräldrars, samhällets och andras ansvar. Ett kapitel omfattar barnrättens sociala dimension. Den sjunde upplagan utkommer under vårterminen 2019.

Nyheter

176 s | 2017 | Art.nr 31133 | ISBN 9789144114866 | 270 kr

NY UPPLAGA FILIPPA SWANSTEIN & KARIN HENRIKZ

Diskrimineringslagen – från princip till praktik Begreppet diskriminering rymmer ett flertal olika dimensioner såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som ska motverka diskriminering syftar denna bok till att normkritiskt och tvärvetenskapligt föra samman strukturella, juridiska och praktiska perspektiv och exempel på diskriminering. Denna nya, tredje upplaga föranleds av ändringar i lagen när det gäller bristande tillgänglighet. 282 s | 2018 | Art.nr 35980 | ISBN 9789144128580 | 255 kr

NY UPPLAGA SVERIGES RIKSDAG

Sveriges Lag 2019 Den svarta lagboken är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. 3360 s | 2019 | Art.nr 36405 | ISBN 9789144126173 | 1300 kr

40


I ropet Vi erbjuder utbildningar som både anknyter till vetenskap och är direkt användbara i verksamheten. Här finner du aktuella och efterfrågade föreläsare som kan komma till din skola.

41


42

I ropet


ADAM PALMQUIST Adam Palmquist är legitimerad lärare, utvecklingsledare och föreläsare. Han är även författare till boken Det spelifierade klassrummet som ger grunderna till spelifierad undervisning.

Undervisning som skapar engagemang

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

Gamification i skolan Gamification, med andra ord spelifiering, handlar om att i undervisningen använda de spelmekanismer och drivkrafter som väcks av spel för att öka elevens engagemang. Gamification handlar om hur pedagogik, kognitionsvetenskap och psykologi kan samspela för att öka engagemang, inkludering, och arbetsglädje i skolan. Adam Palmquist har under många år arbetat framgångsrikt utifrån dessa teorier med elever och delar i sin utbildning med sig av bakom-

liggande forskning och exempel på hur detta kan se ut i konkreta undervisningssituationer.

Helsingborg

2019-02-19, 17.30–20.30

Stockholm

2019-04-04, 17.30–20.30

Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium.

Göteborg

2019-05-07, 17.30–20.30

Genomförande: Seminarium halvdag. Mål: Få kunskap om hur man kan använda spelmekanismer i den pedagogiska vardagen.

Tid & plats

Malmö

2019-05-08, 17.30–20.30 Boka-tidigt-pris:

555 kr exkl. moms

ADAM PALMQUIST

Det spelifierade klassrummet Spelifiering omger oss hela tiden utan att vi tänker på det. Det är en slags motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Spelifiering handlar inte om att spela spel utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen i skolan. Eftersom metoden fokuserar på användaren och hur hen kan lyftas i

sina prestationer är den väl lämpad för klassrummet. Det spelifierade klassrummet går igenom olika teorier om hur människan motiveras och hur vi lär oss. Boken kopplar samman teorierna till en funktionell helhet. Spelifieringens verktyg speglas mot de svenska läroplanerna, och författaren visar hur de kan användas i olika lärandesituationer.

248 s | 2018 | Art.nr 39603 | ISBN 9789144119120 | 265 kr

43


44

I ropet


RONNY KARLSSON Ronny Karlsson, speciallärare, har länge arbetat metodiskt med språkträning med elever som ej fått flyt i läsningen. På skolan där han själv jobbat har man sedan införandet av den strukturerade lästräningen lyft resultaten till i det närmaste 100 % måluppfyllelse för både årskurs 3 och 9.

BRAVKODutbildning

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

För en lyckad lästräning

BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare och/eller dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

Målgrupp: Speciallärare, specialpedagoger och andra som arbetar med elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning.

Tid & plats

Genomförande: Föreläsning och metodutbildning heldag.

2019-02-06, 09.00–16.00

Mål: Att lära sig arbeta med BRAVKOD-materialet.

Malmö

2019-01-30, 09.00–16.00

Göteborg

Östersund

2019-02-13, 09.00–16.00

Stockholm

2019-03-20, 09.00–16.00 Boka-tidigt-pris:

2 065 kr exkl. moms

RONNY KARLSSON & BODIL JÖNSSON

BRAVKOD

BRAVKOD är ett träningsmaterial för elever som behöver träna på att automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialen kan endast köpas efter genomgången utbildning (teori + praktik).

45


46

I ropet


MICKE HERMANSSON Micke Hermansson, lärare och läromedelsförfattare med 25 år i yrket, blev utsedd till ”Årets lärare” av Handelskammaren 2015. I TEDx Ideas from Europe, en tävling för digitala entreprenörer som jobbar med att lösa viktiga samhällsutmaningar, utsågs Micke Hermansson till vinnare i den svenska del­tävlingen på Stora Tillväxtdagen i Stockholm 2015.

21 vägar till kunskapstörst

Boka på webben studentlitteratur.se /utbildning

– Nå ut – nå alla! Grej of the Day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. I detta seminarium visar Micke Hermansson, upphovsmannen till GOTD, varför de olika elementen i GOTD har visat sig framgångsrika. Genom att botanisera bland de bästa retorikerna och de mest framgångsrika pedagogerna och forskarna söker han svar på frågorna: Hur minns man bäst? Vilka rön inom hjärnforskning hjälper oss att optimera undervisningen? Hur når man fram till sina åhörare? Välkommen till ett seminarium som bjuder på såväl forskning som beprövad erfarenhet och en stor portion humor!

Målgrupp: Personal i grundskolans tidigare år. Föreläsningen är en fortsättning på Grej of the Day men fungerar lika bra för dig som inte kommit igång att greja än. Genomförande: Föreläsning halvdag.

Tid & plats Falkenberg

2019-04-08, 17.30–20.00

Stockholm

2019-05-06, 17.30–20.00

Sundsvall

Mål: Få med sig praktiskt användbara tekniker, förankrade i forskning och retorik, som hjälper dig som lärare att nå fram till alla.

2019-05-07, 17.30–20.00 Boka-tidigt-pris:

555 kr exkl. moms

MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Arbetsbok

Perfekt balans mellan FAKTA och HUMOR.

Grej of the Day Arbetsbok ger struktur och stöd i arbetet med att dokumentera de ”grejer” som ni tillsammans arbetar med. I arbetsboken finns ett uppslag till varje

”grej”. På varje uppslag finns skrivlinjer samt utrymmen avsedda för bland annat rubrik, ledtråd, datum, bilder och kopplingar.

120 s | Art.nr 39406 | ISBN 9789144115979 | 542 kr (10-pack)

– Helena Johansson, Karlstad

47


Praktisk pedagogik Praktisk pedagogik är en ny serie med resurspaket för dig som snabbt vill komma igång med att prova något nytt. R ­ esurspaketen innehåller både tryckta och digitala resurser med lättillgänglig ­layout. Bland resurserna finns till exempel instruerande filmer, ­mallar och kopieringsunderlag som kan användas direkt i ditt ­klassrum. Allt är utformat för att ge dig maximalt stöd så att du kan fokusera på att utveckla din undervisning.

I ropet

KARIN PETTERSSON

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Resurspaket

Boken ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt en mängd exempel­ lektioner som kan användas direkt i klassrummet. Författaren resonerar kring exemplen och beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd. I de digitala resurserna ingår arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter, dvs. allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. Resurspaket 232 s | 2017 | Art.nr 40044 | ISBN 9789173828857 | 412 kr

Karin Pettersson är lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolor med flerspråkiga elever och att planera undervisning för grupper med elever som är på vitt skilda nivåer i sin språkoch kunskapsutveckling. Hon föreläser inom både lärarutbildning och lärarfortbildning.

48


MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Framgångsrika kvinnor I den här boken presenteras 50 nya ”grejer” om framgångsrika kvinnor och händelser. De framgångsrika kvinnornas gärningar är främst inom idrott, kultur, politik och humanitära insatser. I de digitala resurserna får du tillgång till förberedda genomgångar till varje ”grej”. Som bonus får du ytterligare 13 förberedda genomgångar av utvalda framgångsrika kvinnor ur de två tidigare resurspaketen. Resurspaket 112 s | 2017 | Art.nr 39840 | ISBN 9789144123943 | 363 kr

Resurspaket

Grej of the Day, GOTD, är en prisbelönt pedagogisk metod som utvecklats av Micke Hermansson. Metoden går ut på att hålla regelbundna mikrolektioner baserade på kända personer, platser och händelser. Lektionerna innehåller delarna: ledtråd, fakta och kuriosa, frågor samt kopplingar till annan kunskap.

MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Sverige

Resurspaket

I den här boken presenteras 50 nya ”grejer” om Sverige. Boken kan fungera som påfyllnad av ”grejer” för dig som redan har arbetat med metoden och den första boken, men kan också användas fristående. Förberedda genomgångar ingår i de digitala resurserna. Resurspaket 112 s | 2016 | Art.nr 39403 | ISBN 9789144115962 | 363 kr

MICKE HERMANSSON

Grej of the Day Lust för kunskap åk 3–6

Resurspaket

Den här boken är första delen i serien. Den innehåller 100 ”grejer”. Boken inleds med en steg-för-steg-guide till hur du kan arbeta med metoden med din klass. Materialet passar både för dig som redan har kommit igång och för dig som vill börja arbeta med GOTD. Förberedda genomgångar ingår i de digitala resurserna. Resurspaket 224 s | 2016 | Art.nr 39178 | ISBN 9789144112411 | 542 kr

49


NICLAS FOHLIN & JENNIE WILSON

Kooperativt lärande i praktiken

I ropet

Resurspaket

Handbok för lärare i grundskolan

Kooperativt lärande innebär att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper. Det gör att de blir mer engagerade och aktiva och både måluppfyllelsen och den sociala sammahållningen ökar. Kooperativt lärande i praktiken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med denna metod.

Boken är utformad så att användaren snabbt kan se vad som gäller för olika strukturer; lämpliga användningsområden, vad målet är, vilka förbered­ elser som behövs och hur själva övningen går till. Här finns också information om vilka digitala resurser som läraren kan använda för att underlätta sitt arbete med respektive struktur.

Kooperativt lärande i praktiken är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. Bland de digitala resurser som medföljer boken finns förklarande filmer för läraren och mallar, t.ex. strukturkort, rollkort och utvärderingsdokument, för arbetet i det kooperativa klassrummet.

De digitala resurserna fungerar på dator och surfplatta och aktiveras med en kod som följer med varje bok. Licensen gäller för en användare. De digitala resurserna nås med hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken.

Den tryckta boken är indelad i tre delar:

Resurspaket 84 s | 2018 | Art.nr 40106 | ISBN 9789144128078 | 392 kr

•e  n kort teoretisk bakgrund till kooperativt lärande •b  eskrivningar av ett antal övningsstrukturer ­indelade efter om de används för par-, gruppeller klassarbete • lektionsförslag där författarna visar hur struktur­ erna kan användas i olika sammanhang t.ex. för att utveckla samarbetsfärdigheter eller när eleverna ska arbeta med en gemensam läsupplevelse.

Niclas Fohlin är grundskollärare, förskollärare, special­ pedagog och doktorand i specialpedagogik. Jennie Wilson är grundskollärare F–6 och förstelärare. Båda har arbetat med ­kooperativt lärande i flera år och utbildar andra lärare.

50


KIM SJÖBERG

Skrivligheter ­Inspirationsbok

Resurspaket Kim Sjöberg har bred erfarenhet av undervisning och inspirerar många lärare genom sina föreläsningar. Skrivligheter Inspirationsbok sammanfattar hennes bästa skrivupplevelser där hon med fantasi, lek och ett medvetet arbetssätt visar hur man inkluderar alla elever i skrivandet. Skrivligheter Inspirationsbok är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. De digitala resurserna erbjuder filmer där Kim Sjöberg presenterar tankarna bakom S­ krivligheter, ­förberedda genomgångar för de gemensamma upplevelserna, en mängd nedladdningsbara ­kopieringsunderlag samt skrivbara versioner av en del av kopieringsunderlagen.

och cirkelmodellen. Därefter följer konkreta och handfasta lektionsplaneringar för skrivupplevelser för årskurserna 1–3. Lekfulla och spännande inslag gör att alla elever blir inkluderade och har en gemensam utgångspunkt i sitt skrivande. Det språkutvecklande arbetssättet gör att elever med svenska som andraspråk får en säker grund att stå på. De digitala resurserna fungerar på dator och surfplatta och aktiveras med en kod som följer med varje bok. Licensen gäller för en användare. De digitala resurserna nås med hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken. Resurspaket 112 s | 2018 | Art.nr 39588 | ISBN 9789144119984 | 542 kr

I den tryckta lärarhandledningen presenterar Kim Sjöberg sina tankar om elevers skrivutveckling som har inspirerats av arbete med ASL, genrepedagogik

Kim Sjöberg är legitimerad lärare och fritidspedagog. Hon arbetar idag som rektor med stort intresse för skriv- och läsinlärning med stöd av digitala verktyg. Hon driver oppetklassrum.se, där hon med stor framgång inspirerar lärare att skapa skrivglädje hos elever i de tidigaste skolåren.

51


Försäljningsvillkor Nedanstående är utdrag ur våra försäljningsvillkor. Kontakta oss för fullständiga villkor.

Böcker BESTÄLLNINGAR Aktuellt sortiment finns också att beställa på studentlitteratur.se Beställningar tas också emot på telefon 046-31 21 00 och via e-post kundservice@studentlitteratur.se PRISER De angivna priserna gäller från och med katalogens utgivningsdatum och tills­vidare. Förlaget reserverar sig för prisändringar samt eventuella tryckfel. FRAKT Frakten betalas alltid av köparen. BETALNINGSVILLKOR Som skola/organisation handlar du normalt mot faktura. Fakturor ska betalas inom 30 dagar, därefter debiteras dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till kreditbegränsningar.

Utbildningar Nedanstående villkor gäller seminarier. ANMÄLNING TILL SEMINARIUM Anmälningar till seminarier görs via vår webb studentlitteratur.se eller genom att kontakta utbildningsrådgivare Robert Jensen. En anmälan till våra seminarier är bindande men inte personlig. Vid förhinder kan plats överlåtas till en kollega. Återbetalning av seminarieavgiften sker endast om seminariet måste ställas in. Biljetter till seminariet skickas via e-post cirka två veckor före seminariet. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Studentlitteratur erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studentlitteratur behandlar personuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel. Vänd er till Studentlitteraturs kundservice för vidare frågor.

Som privatperson handlar du direkt på vår webb och betalar då antingen direkt med kort (Visa eller Mastercard) eller via faktura från Klarna.

Kontakta oss VI SVARAR PÅ FRÅGOR OM VÅRA BÖCKER, SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR

52

Sigrid Ekblad Produktchef Kompetensutveckling 046-31 22 38 sigrid.ekblad@studentlitteratur.se

Leif Lundgren Utbildningsrådgivare 046-31 23 23 leif.lundgren@studentlitteratur.se

Robert Jensen Utbildningsrådgivare 046-31 23 24 robert.jensen@studentlitteratur.se

Anton Stifors Utbildningsrådgivare 046-31 23 69 anton.stifors@studentlitteratur.se


2019R

s n e t e p m o K tveckling u OLANS

FÖR SK

TEMA

M P ET EN

AL

PERSON

S

N SK O och elev . llan lärare nde me och utveckling förhålla Ett gott elevers lärande r gö jlig mö

R EL AT IO

Vad tycker du om vårt magasin? Vi vill veta vad du tycker, din åsikt är viktig för oss!

Nyhet Diaz &

Joanna

Lundin

Patricia ER AN DE IN KL UD G AR BE TA ITA LA VE RK TY ME D DIG verktyg digitala Hur kan er med stötta elev aningar? utm kognitiva

ad är Att gå fr’vånem’vär du’ du’ till

GODA ln MED Läs artike I FOKUS med NER RELATIO Ljungblad på s.4 ise Ann-Lou

Besvara vår enkät innan den 30 juni 2019 för chansen att vinna två biobiljetter. Enkäten finns på studentlitteratur.se/enkat

Kan du redan allt?

Följ oss – vi uppdaterar dig inom kompetensutveckling studentlitteratur.se /nyhetsbrev


39955

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, förmedlad på ett verksamhetsnära sätt. Här möts vardag och vetenskap. Hela vårt kompetensutvecklingserbjudande hittar du på studentlitteratur.se/utbildning

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund 046-31 20 00

Kundservice 046-31 21 00

studentlitteratur.se

kundservice@studentlitteratur.se

Kompetensutveckling för personal inom skolan vt 2019  

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, för...

Kompetensutveckling för personal inom skolan vt 2019  

För dig som lärare erbjuder vi seminarier och böcker som både utvecklar och inspirerar. Våra produkter grundar sig på aktuell forskning, för...