VGTU IX komandos "Pelynas" aiškinamasis raštas

Page 1

ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS ARCHITEKTŪROS KATEDRA STATINIŲ ARCHITEKTŪRA

ARCHITEKTŪRINĖ RENOVACIJA ŠVENČIONIŲ MIESTO AUTOBUSŲ STOTIES IR GRETIMOS TERITORIJOS KONVERSIJA GALIMYBIŲ STUDIJA

„PELYNAS“

2018 m. Vilnius

Atliko:

Šarūnas Petrauskas SAmf-17;

Eglė Daunoraitė SAmf-17;

Diana Markovskaja UKAmf-17

Tikrino:

doc. Sigitas Kuncevičius,

dr. Darius Linartas


TURINYS

3.

PROJEKTO PASIŪLYMAI

1.

3.1

koncepcijos paieškos

1.1 Įvadas

3.2

renovacijos programa

1.2. Švenčionių miesto istorinė raida

3.3

žolelių apžvalgos tako konceptas

1.3

Švenčionių miesto struktūros istorinė raida

3.4

teritorijos pjūviai

1.4

miesto urbanistinė padėtis

3.5

projekto programa

1.5

gamtinė aplinka

3.6

teritorijos gen.

16

erdvinių kanalų analizė

3.7

sklypo sutvarkymas

1.7

erdvinių kanalų analizė

3.8

universalus dizainas

1.8

socialinis žemėlapis

3.9 ŽMONIŲ SU NEGALIA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

TIRIAMOJI DALIS

Planas - aplinka visiems

1.9. Vizualinis identitetas

3.10

stotis

1.10

socialinis žemėlapis

4.

STRUCTUM KONKURSO RĖMĖJŲ IR PARTNERIŲ PRODUKTŲ INTEGRAVIMAS PROJEKTE

1.11

autobusų stoties esamos būklės analizė.

Autobusų stotis

1.12

autobusų stoties esamos būklės analizė.

Siūloma vieta autobusų stoties perkėlimui

1.13

autobusų stoties esamos būklės analizė.

Kūnos upė analizės išvados

2.

ANALOGŲ STUDIJA

2.1

analogų studija.

Žalioji erdvė

2.2

analogų studija.

Tiltas

2.3

analogų studija.

Stotis

2.4

analogų studija.

Tilto universalus dizainas

2.5

analogų studija.

Tilto universalus dizainas

2.5

analogų studija. Išvados

2


1.

TIRIAMOJI DALIS

1.1 ĮVADAS TYRIMO OBJEKTAS Švenčionys – miestas rytų Lietuvoje, Vilniaus apskrityje, 84 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, apie 5,5 km nuo Lietuvos pasienio su Baltarusija. DARBO TIKSLAS Išanalizavus esamą Švenčionių miesto ir esamos autobusų stoties padėtį, pasiūlyti motyvuotą, originalią objekto konversijos programą bei architektūrinį urbanistinį teritorijos šalia Kūnos upės sprendinį.

DARBO UŽDAVINIAI - Susipažinti su miesto įsikūrimu ir plėtra - Ištirti esamą Švenčionių miesto urbanistinę situaciją - Ištirti esamą autobusų stoties situaciją ir „ miesto vartų“ situaciją - Nustačius problematiką, atrinkti konkrečius architektūrinius – urbanistinius objektus ir atlikti analogų studiją - Suformuluoti išvadas tolesniam darbo vystymui

3


1.2 ŠVENČIONIŲ MIESTO ISTORINĖ RAIDA

Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. XIII a. metraščiuose minima istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties Deltuvos, Lietuvos žemėmis, sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri buvo dabartinės Lietuvos užuomazga. Manoma, kad jau XIII a. Švenčionys galėjo būti valsčiaus centras. Pagal senumą miestas apytikriai toks kaip ir Vilnius. Jo atsiradimas siejamas su legenda. Esą čia buvusi senovės baltų nalšėnų ar lietuvių šventvietė: vieni mano, kad tai giria, kiti – kad kalnas, ežeras. Nuo to kildinamas ir Švenčionių pavadinimas.

Pav. 1 Švenčionių aikštė

Vytauto Didžiojo laikais Švenčionyse buvo LDK Švenčionių dvaras. XV a. Švenčionyse ir jo apylinkėse Vytautas įkurdino totorius, kurių palikuonys buvo sumanūs amatininkai, todėl miestas buvo vienas iš viduramžių amatų centrų. 1414 m. Vytautas pastatydino Švenčionių bažnyčią. 1486 m. Švenčionys jau vadinami miesteliu. XVI a. vystėsi amatai, buvo audimo, pakinktų, odos dirbtuvės. 1800 m. Švenčionys gavo miesto teises. 1812 m. liepos mėnesį pro miestą pravažiavo Napoleonas Bonapartas su savo kariuomene. 1831 m. sukilimo metu miestą buvo užėmę sukilėliai, 1831 m. balandžio 11 d. įvyko Švenčionių kautynės tarp sukilėlių ir Rusijos kariuomenės. Miesto vardas minimas Levo Tolstojaus romane „Karas ir taika“. 1920–1939 m. miestą buvo

Pav. 2 Švenčionių aikštė-turgus

okupavusi Lenkija, tada atiteko Baltarusijos SSR, o 1940 m. rugpjūčio 3 d. grįžo Lietuvai. 1941–1943 m. čia buvo getas. 1942 m. gegužės 19-20 d. Švenčionių žudynių metu nužudyta apie 400 vietos gyventojų. Karo metu aplink miestą veikė Švenčionių Armijos Krajovos apylinkė. Švenčionių miestą garsina „Švenčionių vaistažolių fabrikas“, įkurtas 1883 m., 1928 m. atsirado antras vaistažolių fabrikas. 1933 m. prie miesto prijungtas Ligumy (Podligumy) kaimas. 1946 m. rugpjūčio 3 d. tapo apskrities pavaldumo miestu. Dėl savo nuošalios padėties, nelabai palankių gamtinių sąlygų

Pav. 3 Švenčionis. Kūnos upės pievos

Švenčionys neišaugo į stambesnį pramonės centrą. Sovietmečiu veikė „Žeimenos“ siuvimo fabrikas, vaistažolių perdirbimo fabrikas.

Pav. 4 Švenčionis. Kūnos upės pievos 4


1.3 ŠVENČIONIŲ MIESTO STRUKTŪROS ISTORINĖ RAIDA

Pav. 5 Švenčionių kompozicinė schema. XIX a. pr.

Pav. 6 Švenčionių kompozicinė schema. XIX a. pab.

Pav. 7 Švenčionių kompozicinė schema. XX a. pab.

IŠVADOS Iš struktūros raidos schemų aiškiai matosi gatvių tinklo vystymas. Taip pat galima pabrėžti, Kūnos upės iki XX a. pab. vaidmuo miesto struktūroje buvo žymiai svaresnis nei po to, kada ji buvo numelioruota ir padalinta į dvį atskiras, apleistas dalis.

5


1.4 MIESTO URBANISTINĖ PADĖTIS

Pav. 9 Dabartinė miesto struktūros schema

Pagrindinė miesto ašis – Vilniaus gatvė, kuri susiformavo istoriškai, kaip dalis kelio iš Prūsijos į Rusiją, palei kurią formavosi tokio esminiai mieto elementai kaip turgus, aikštė, bažnyčia, cerkvė. Toks miesto vystymo principas išliko ir iki šios dienos. Visos miestui svarbios funkcijos dėliojosi pagal Vilniaus gatvė. Nuo pramoninės paskirties – žolelių fabrikas, valstybinės – savivaldybės, bei komercinės ir viešosios funkcijos. Kaip matoma iš urbanistinės schemos teritorija yra tankiai urbanizuota palei šią ašį ir yra ribojamos Kūnos upe iš šiaurės-vakarų pusės. Vilniau ir Kūnos gatvės šiandiena yra hierarchiškai panašios - judėjimas abiem kryptimis yra aktualus (Link Vilniaus, Švenčionėlių). Dabar, jų susikirtimo vieta yra nepagrįstai skirta tik prekybiniai funkcijai bei automobilių stovėjimo aikštelei.

Pav. 8 Miesto struktūra. M 1:4000

Istorinis miesto centras

Urbanizuota teritorija

Vanduo

Žaliasis masyvas

Pramonės teritorija

Kelias

Parkas

Miesto centras

Upė 6


1.5 GAMTINĖ APLINKA

Pav. 11 Gamtinio karkaso schema

Apylinkėse plyti Švenčionių aukštuma. Miestas įsikūręs ypatingoje vietoje – giloko (30–40 m) seno sausa slėnio dugne, kuriame tebesrūva menkas, čia pat prasidedantis Kūnos aukštupys. Slėniuose posūkyje yra miesto centras su aikšte, senesnėmis gatvėmis ir pastatais. Aplinkui kyla šlaitai, stūkso aukštumos. Miestas nuo tų šlaitų pasirodo staigiai – iš tolo jo nė iš vienos pusės nematyti. Kito tokio panašaus slėniuose be didesnės upės, o su miestu Lietuvoje nėra. Teritorijoje yra daug žaliųjų plotų, tačiau jie neturi aiškios funkcinės paskirties, pvz. nepritaikyti rekreacijai ar ūkininkystei.

Pav. 10 Gamtinis karkasas. M 1:4000 7

Istorinis miesto centras

Urbanizuota teritorija

Vanduo

Žaliasis masyvas

Pramonės teritorija

Kelias

Parkas

Miesto centras

Upė


1.6 ERDVINIŲ KANALŲ ANALIZĖ

Pav. 13 Edvinių kanalų schema

Buvo pastebėta, kad jau buvo minėta miesto struktūros analizei, yra istorinis traktas kuris yra labai keistai suformuotas. Vyrauja didelė tušti erdvė, tačiau jei apibrėžti aiškias ribas. Šitą erdvę galima suvokti kaip didelę bendrą miesto trasą, kuri yra ribojama skirtingais miesto elementais: antropogeniniais - laisvų ir istorinių užstatymų, gamtiniais - miškų. Erdvinių kanalų schemoje teritorija siūluoma padalinti sekančiai smulkaus mastelio užstatymo (sodybiniai namai), kuris formuoja miesto ribą, stambesnio - laisvo planavimo bei gamybinės paskirties zona, apimanti centrą. Trečioji zona - tai tuščias plotas Aiškiai suformutos v. erdvės

- pievos.

Silpniau suformuotos v. erdvės Urbanizuota pievos erdvė Vanduo Kelias Dominantės II eilės kelias

Pav. 12 Esamu erdvinių kanalų analizė. M 1:4000

IŠVADOS

Silpna riba tarp masės ir erdvės

Išryškėjo pailgas erdvinis kanalas palei buvusia ir esama Kuno

Aiški riba tarp masės ir erdvės

upes ašį, ribojama gamtinių karkasų iš vakarų ir užstatymų iš rytų,

Istorinis centras

kurį perspektyvoje galima traktuoti kaip atgaivino gamtinę ašį.

Žalio masyvo ‘siena‘ 8


1.7 UŽSTATYMO MORFOLOGIJA

Pav. 15 Esamu morfotipų schema

Švenčioniuose vyrauja sodybinis-istorinis užstatymas. Jis riboja miestą iš vakarinės ir rytinių pusių. Tačiau istorinėje miesto dalyje dominuoja perimetrinis užstatymas karti su XX a. vid.-pab. integruotų laisvo planavimo. Pietinėje dalyje atsiranda laisvas - industrinės funkcijos užstatymas

Urbanizuota teritorija Pramonės teritorija Miesto centras Pramonės teritorija Pav. 14 Esami morfotipai. M 1:4000 9

Miesto centras


1.8 SOCIALINIS ŽEMĖLAPIS NALŠIOS MUZIEJUS

ŽOLELIŲ FABRIKAS

SAVIVALDYBĖ

Pav. 17 Socialinių branduolių schema PAŠTAS

Švenčionių mieste, pagrindinės funkcijos yra išsidėsčiusios centrinėje miesto dalyje. Nuo analizuojamos teritorijos

PREKYBOS CENTRAS

500m

750m

nutolusios ne didesniu nei vieno kilometro spinduliu, tad 1 km

lengvai pasiekiamos pėsčiomis bei dviračių. Kaip buvo minėta anksčiau, visos pagrindinės funkcijos yra išdėstytos palei ar šalia Vilniaus gatvę. Tačiau, autobusų stotis nepriklauso šiam formavimo principui, jį yra nutolusi nuo miesto centro . Anksčiau, kai jį funkcionavo kaip traukinio sustojimas bei turėjo aplink kitas viešąsias funkcijas, tokį skiriamą galima buvo pagrįsti. Dabar šio Švenčionių mieste, pagrindinės funkcijos yra išsidėsčiusios centrinėje miesto dayje. Nuo pagrindimo jį neteko. analizuojamos teritorijos nutolusios ne didesniu nei vieno kilometro spinduliu,tad lengvai pasiekiamos pėsčiomis.

Švietimo įstaigos Kultūriniai objektai Vastybinės įstaigos ESAMA AUTOBUSŲ STOTIS

Pav. 16 Socialinis žemėlapis

Religinės įstaigos Sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigos

GSEducationalVersion

10


1.9 VIZUALINIS IDENTITETAS

Pav. 18 Fotofiksacija nuo taško 1

Pav. 19 Fotofiksacija nuo taško 2

Pav. 20 Fotofiksacija nuo taško 3

Pav. 22 Vietos vizualinis identitetas

Atvažiuojančius automobili ar autobusu žmonės iš Vilniaus miesto pusės pasitinka Kūnos ir Vilniaus gatvių sankryža, kuriai atitinka ‘miesto vartų‘ vaidmuo. Iš nuotraukų galima pastebėti, kad skirtinguose planuose vyrauja gamtinis karkasas, o traukos objektas, yra Maxima, įsikūrusiu prie šios sankryžos. Toks sprendimas nėra skaitomas patrauklių ir formuoja neigiama, labai monotonišką miesto įvaizdį.

Pav. 21 Fotofiksacija nuo taško 4 11


1.10 AUTOBUSŲ STOTIES ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ. AUTOBUSŲ STOTIS Dabartinė Švenčionių autobusų stotis stovi atokiau nuo miesto centro, strategiškai nepatogioje vietoje. Autobusų stotis Aplink vyrauja mišrios paskirties pastatai bei pievos. Dabartinė Švenčionių autobusų stotis stovi atokiau nuo miesto centro, strategiškai nepatogioje vietoje. Aplink vyrauja mišrios paskirties pastatai bei pievos. nėra saugoma. Pastato architektūra nėra išraiškinga ir vertinga, Pastato architektūra nėra išraiškinga ir vertinga, nėra saugoma. Stoties pastatas yrayra perper didelis savosavo funkcijai. Stoties pastatas didelis funkcijai. Šalia pastato yra autobusų saugojimo aikštelė kurią planuojama išsaugoti. Šalia pastato yra autobusų saugojimo aikštelė kurią planuojama išsaugoti Pastatas netinkamas savo funkcijai, yra architektūriškai nepatrauklus, per daug nutolęs nuo miesto centirnės dalies. Pastatas netinkamas savo funkcijai, yra architektūriškai nepatrauklus, per daug nutolęs nuo miesto centrinės Autobusų stotį siūloma iškelti į reprezentatyvesnę teritoriją, lengvai pastebimą ir pasiekiamą. dalies. Autobusų stotį siūloma iškelti į reprezentatyvesnę teritoriją, lengvai pastebimą ir pasiekiamą.

Pav. 23 Esama stotis. Įėjimo fasadas

AUTOBUSŲ STOTIS Esama stotisStoties gatve. Pav. 24autobusų Esama stotis.

Pav. 25 Autobusų stotis. Padėtis miesto teritorijoje

Padėtis miesto teritorijoje 12

GSEducationalVersion GSEducationalVersion


1.11 AUTOBUSŲ STOTIES ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ. SIŪLOMA VIETA AUTOBUSŲ STOTIES PERKĖLIMUI Maximos centras stovi gerai apžvelgiamoje vietoje, tik įvažiavus į miestą. Pastatas esantis tarp svarbių miesto Siūlomaprekybos vieta autobusų stoties perkėlimui gatvių yra neišraiškingas, žemos architektūrinės kokybės. Priešais pastatą, didelę teritoriją užima automobilių stovėjimo Maximos prekybos stovi gerai apžvelgiamoje Siūloma centras vieta autobusų stoties perkėlimui vietoje, tik įvažiavus į miestą. Pastatas esantis tarp svarbių miesto gatvių yra neišraiškingas, žemos architektūrinės kokybės. Priešais pastatą, didelę teritoriją užima aikštelė. automobiliųMaximos stovėjimoprekybos aikštelė.centras stovi gerai apžvelgiamoje vietoje, tik įvažiavus į miestą. Pastatas esantis tarp svarbių Svarbi Švenčionių teritorija, simbolizuojanti miesto vartus yrakokybės. gerai pastebime ir reikalauja kokybiškos miesto gatvių yra neišraiškingas, žemos architektūrinės Priešais pastatą, didelę teritoriją užima architektūros, Svarbi Švenčionių teritorija , simbolizuojanti automobilių stovėjimo aikštelė. miesto vartus yra gerai pastebima ir reikalauja kokybiškos reprezentuojančios žolelių miestą. Vieta tinkama autobusų stoties perkėlimui, kartu renovuojant esamą Maximos pastatą. architektūros , reprezentuojančiios žolelių miestą. Svarbi Švenčionių teritorija , simbolizuojanti miesto vartus gerai pastebima Vieta tinkama autobusų stoties perkėlimui, kartu renovuojant esamąyra Maximos pastatą. ir reikalauja kokybiškos architektūros , reprezentuojančiios žolelių miestą. Vieta tinkama autobusų stoties perkėlimui, kartu renovuojant esamą Maximos pastatą.

Pav. 27 Fotofiksacija iš Kuno gatvės kampo

Pav. 28 Fotofiksacija nuo Vilniaus g.

MAXIMA

Pav. 29 Fotofiksacija nuo Vilniaus g. Vaizdas iš arčiau 13 GSEducationalVersion

MAXIMA

Pav. 26 Maxima. Padėtis mieste


1.12 AUTOBUSŲ STOTIES ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ. KŪNOS UPĖ Šiuo Kūnos upė Kūnosmetu upė Kūna-upė labiau primenanti melioracijos griovi. Melioruojant aplinkines pievas, upė prarado savo išraiškingumą ir tapo sunkiai pastebima. Upelį supa didžiulės pievos bei netoliese esantys daržai. Šiuo metu Šiuo Kūnametuupė Kūnalabiau upėprimenanti labiau primenanti melioracijos melioracijos griovį. Melioruojant griovį. Melioruojant aplinkines aplinkines pievas, pievas, upė upė praradoUpė prarado savoteka išraiškinguma savo išraiškinguma ir tapo sunkiai ir tapo pastebima. sunkiai pastebima. Upelį supa Upelį didžiulės supa didžiulės pievos bei pievos netoliese bei netoliese svarbioje miesto dalyje, kuri puikiai apžvelgiama tik įvažiavus į miestą, tad potenciali rekreacinės esantysesantys daržai. daržai. Upė teka Upė svarbioje teka svarbioje miesto dalyje, miestokuri dalyje, yra kuri puikiai yraapžvelgiama puikiai apžvelgiama tik įvažiavus tik įvažiavus į miestą,į miestą, tad potenciali tad potenciali teritorijos vystymui. rekreacinės rekreacinės teritorijos teritorijos vystymui. vystymui. Pievos esančios šalia upės tinkamos žolelių augimui bei eksponavimui. bei eksponavimui. bei eksponavimui. Pievos esančios Pievos esančios šalia upės šalia tinkamos upės tinkamos žolelių auginimui žolelių auginimui Kūnos upę svarbu atgaivinti kartu sutvarkant jos gretimybes bei integruojant į miesto struktūrą. Kūnos upę Kūnos svarbu upę atgaivinti svarbu atgaivinti kartu sutvarkant kartu sutvarkant jos gretimybes jos gretimybes bei integruojant bei integruojant į miestoį stuktūrą. miesto stuktūrą.

Pav. 31 Kūnos upė. Vilniaus gatvė

KŪNOS KŪNOS UPĖ UPĖ Pav. 32 upė Kūnos Kūnos Kūnosupė. upėVilniaus gatvė

ducationalVersion GSEducationalVersion

Pav. 30 Kūnos upė. Padėtis miesto teritorijoje

Padėtis Padėtis miesto teritorijoje miesto teritorijoje 14


1.13 ANALIZĖS IŠVADOS

-

Švenčionių mieste, pagrindinės funkcijos išsidėsčiusios centrinėje miesto dalyje

-

Analizuojama teritorija yra strategiškai patogioje vietoje

-

Esama autobusų stotis per daug nutolusi nuo miesto centrinės dalies

-

Stoties pastatas nefunkcionalus, yra architektūriškai nepatrauklus

-

Teritorija ties Maxima -svarbi Švenčionių vieta , simbolizuojanti miesto vartus yra gerai pastebima. Maximos pastatas nėra tinkamas teritorijai

-

Vieta tinkama autobusų stoties perkėlimui, kartu renovuojant esamą Maximos pastatą

-

Kūnos upę svarbu atgaivinti kartu sutvarkant jos gretimybes bei integruojant į miesto struktūrą

-

Pievos esančios šalia upės tinkamos žolelių auginimui bei eksponavimui

PLĖTROS KONCEPCIJOS SIŪLYMAS

Pagrindinė miesto vystymo koncepcija - naujos gamtinės ašies atsiradimas. Kuri leistų ne tik suaktyvinti tam tikrą mazgą - ‘miesto vartus’ Taip pat, įvesti naujas funkcijas, sutvarkyti esamas neubanizuotas teritorijas, bei suformuoti aiškią miesto struktūrą. Vystymo principas - plėtra nuo erdvių modeliavimo, o ne nuo masės formavimo.

15


1.14 URBANISTINĖS ANALIZĖS IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Istorinis centras Žaliasis masyvas Parkas Perimetrinis užstatymas Vanduo Istorinis kelias Žalioji-rekreacinė ašis Miesto riba Traukos centras Kultūrinės paskirties traukos taškas Pav. 33 Esama struktūra

Pav. 34 Siūloma struktūra

Istorinis centras Žaliasis masyvas Parkas Perimetrinis užstatymas Vanduo Istorinis kelias Žalioji-rekreacinė ašis Miesto riba Traukos centras Traukos centras Pav. 35 Esami branduoliai

Pav. 36 Siūlomi branduoliai

Rekreacinės paskirties trauka (naujiai kuriami) 16


2

ANALOGŲ STUDIJA

Analogai yra paskirstyti į 4 grupes : Žalios erdvės, Tiltai, Tiltų universalus dizainas ir Stotis. Analogai buvo parinkti pagal sekančius kriterijus: architektūriniai yra smulkesnio mastelio apsupti arba gamta arba mažo mastelio architektūra. Tiltų analogai buvo atrinkti atsižvelgiant į panašią su Švenčionių situacija, kur pagrindinis dėmesys atkreiptas į gamtinę aplinką, žmonių ir transporto atskyrimas, bei pritaikymas žmonėms su negalią.

17


2.1 ANALOGŲ STUDIJA. ŽALIOJI ERDVĖ

GARDEN OF DISPLACED ROOTS VIETA: Grand Metis, Quebec ARCHITEKTAI: Neeraj Bhatia, Anesa Iwan, Cesar Lopez REALIZAVIMO METAI: 2011 Konkursinis pasiūlymas, supažindinantis su Kanadoje egzistuojančiomis augalų rūšimis. Tai lyg gyvas archyvas eksponuojantis svarbiausius augalus. Kiekviena augalų rūšis atskirai eksponuojama paviljono stikliniame elemente-kolonoje. Paviljonas skirtas žmonėms susipąžinti su augalu rūšimis iš arti bei leisti laiką gamtos apsuptyje. Pailjonas suformuotas stačiakampio formos, kurio rėmas eksponuoja augalus, o vidinė erdvė skirta žmonių poilsiui.

18


2.2 ANALOGŲ STUDIJA. TILTAS

GARDEN OF 10 000 BRIDGES VIETA: Xi’an, China ARCHITEKTAI: west 8 REALIZAVIMO METAI: 2011 10 000 tiltų sodas atspindi žmogaus gyvenimą. Netikėto ir nepastoaus gyvenimo atspindys sode - išsraiškingi tiltai išsirazgę teritorijoje. Parko teritorijoje vyrauja dviejų lygių takai. Vienas žemės paviršiuje - kitas iškylantis virš želdinių. Raudoni tilteliai staiga išlenda iš želdynų netikėtose vietose, kuriose atsiveria vaizdai į parko teritoriją. Kulminacinėse vietose, kur žmogus iškyla virš želdinių matomos kitų tiltų užuominos, suteikiančioa žaismingumo ir paslaptingumo parkui - labirintui. Tiltų išraiška bei spalva pasirinkta atspindinti šalies kultūrą ir atrimą santykį su gamta.

19


2.3 ANALOGŲ STUDIJA. STOTIS

INTERCITY BUS TERMINAL VIETA: Porcuna, Jaén, Ispanija ARCHITEKTAI: José Luis Rodríguez Gil, Jorge G. Molinero Sánchez REALIZAVIMO METAI: 2009 Architektai pasiūlė visišką transporto judėjimo atskyrimą nuo pėsčiųjų srautų. Terminalas organizuojamas taip, kad pastatas veiktų lyg filtras tarp prioritetinių pėsčiųjų srautų ir transporto judėjimo. Terminalas išreikštas kaip autonominis ir šviečiantis objektas: didelis, lengvas stogas, dematerializuotas, susilankstantis į žemės paviršių, po kuriuo abi laukimo erdvės susietos su sodais, taip pat kaip terminalo pastatas yra orientuotas, traktuojamas su ta pačia apdailos medžiaga bet formuojama kaip atskira struktūros klostė. Architektai siekė kitokio nei įprastai matomos tamsios autobusų stotys, nes jis leidžia šviesai sklisti kiaurai per pastatą per permatomą polikarbonato stogo skyduys ir cinkuoto, perforuoto plieno apdailą ant visų pastato pusių. Kartu su šiomis esminėmis projekto savybėmis, architektai išryškino ir kitus svarbius aspektus, kurias siekta sumažinti projekto poveikį aplinkai. Siekta sukurti paprastą, funkcionalų, erdvų, ekonomišką ir ekologišką projektą. Šie siekiai atsispinti projekte per: - Pastato lengvumas, metalinė struktūra, 100% perdirbama ir lengvai pritaikoma naujiems poreikiams. -Ieškoti „nulinės priežiūros“ sprendimai, todėl pasitinką medžiagos ir eksponuojami konstrukciniai elementai be papildomos apdailos su cinkuoto, perforuoto plieno apvalkalu, kuris turi kelias paskirtis: suteikti pastatui erdvumo ( leidžia sukurti “skirtingas aplinkybes”, integruoti ir atskirti erdves vienu metu), saugumo, apsaugą nuo saulės spindulių ir ekonomiškumą statybų metu. - Kenksmingų elementų panaikinimas statybų metu, tokių kaip PVC ir sintetinių dažų ir lakų bet VOC. - Lietaus vandens panaudojimas sodo drėkinimui, su betonine cisterna vandenio saugojimui surenkamam nuo stogo ir naudojiamo vietinių lapuočių augalų drėkinimui, kurie apsaugo nuo saulės vasaros metu labiausiai apšviestse vietose. -asfaltui panaudotos perdintos pandagos.


2.4 ANALOGŲ STUDIJA. TILTO UNIVERSALUS DIZAINAS

A TRIANGULATED RAMP VIETA: Canary Islands, Spain ARCHITEKTAI: Lab for Planning and Architecture REALIZAVIMO METAI: 2017 Ispanijos architektūros laboratorijos, suprojektavo rampą leidžianti tinkamai judėti fiziškai ribotus žmones. Projektas yra laiptų ir rampos kurios buvo atliktos trikampiu dizainu, kuris yra sujungtas su aplinkiniu kraštovaizdžiu. Dizaino konstrukcinės detalės yra pritaikytos skirtingiems šalies, poreikiams ir gali veikti skirtingom galmtos sąlygoms. Pagrindinis projekto tikslas buvo išspręsti visuotinio prieinamumo ir žmonių judėjimo problemas. Projekto parametrai suderinti su galiojančiais Ispanijos teisės aktais - universalaus pėsčiųjų pasiekiamumo lauko teritorijose. Pagrindinė strategija - suteikti ne tik funkcinį sprendimą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, bet ir įvesti socialinę trauką neapsaugotoje erdvėje. Projektą sudaro trys komponentai. Pirmasis yra tiesi laiptai, jungianti skirtingus lygius. Antrasis - tai lygi rampa, suteikianti tiesioginį ir universalią prieigą prie įrenginių ir soliariumų. Trečias elementas yra trikampis išdėstymas, kuris sujungia pasivaikščiojimus į aplinkinį kraštovaizdį. Susidariusi trikampio topografija naudojami keturi skirtingi elementai: grindinis drenažas, kanalizacija, augmenija ir kontūrai. Pirmieji trys naudojami plokščiose srityse ir nedideliuose šlaituose. Jie tarnauja atitinkamai kaip takai, drenažas ir medžių dėmės. Mediniai turėklai ir tinklai užbaigia projektą. Visas išdėstymas suteikia 60% pralaidų paviršių, užtikrinančių natūralų dirvožemio drėkinimą ir laistymą.

21


2.5 ANALOGŲ STUDIJA. TILTO UNIVERSALUS DIZAINAS

THE MAERSK TOWER VIETA: Kobenhavn, Denmark ARCHITEKTAI: C.F. Mooler Architects REALIZAVIMO METAI: 2017 Tilto tikslas - teigiamai prisidėti prie Kopenhagos universiteto susiejimo su aplinkiniais rajonais ir miestu. Studentų miestelio parkas yra atviras visiems ir todėl apima ir vysto aplinkines kaimynystes. Unikalus šio komplekso “Campus Park” elementas yra zigzago “plūduriuojantis kelias”, vedantis pėstiesčiuosius ir dviratininkus aplink visą Maersk bokšto erdves. Tai leidžia visuomenei atsidurti arti pastato ir tyrėjų, tuo pačiu metu sukurti naują ryšį tarp Nørre Allé ir Blegdamsvej gatvių. Tiltas yra samoningai pakeltas virš žemės, tam kad atskirti srautš judėjimą nuo rekreacinių zonų, bei kuo efektyviau išnauduoti plotą aplink universito kompleksą.

22


2.5 ANALOGŲ STUDIJA. IŠVADOS

Analizuojamo projekto Pavadinimas

Stipriosio projektų pusės / Ką galima panauduoti? • Didelis žalias plotas kuris apjungtas vientisa architektūra

Garden of Displaced Roots

• Paviljonas leidžia padarytu atvirą gamtos erdvę funkciškai aiškesne • Apjungtos edukacinės ir rekreacinės erdvės • Judėjimas tiltu išreiškiamas skirtingais lygiais, kas leidžia žmogui pajausti ir suvokti aplinką skirtingai.

Garden of 10 000 Bridges

• Lygių įvairovė leidžia sukurti architektūriškai išraiškingą formą, nepaisaint plokščio teritorijos reljefo • Aukščiausiuose taškuose atsiveria panoraminiai vaizdai (jų vietą pasirinkta strategiškai patraukliose taškuose)

• Didelis žalias plotas kuris apjungtas vientisa architektūra Intercity Bus Terminal

• Paviljonas leidžia padarytu atvirą gamtos erdvę funkciškai aiškesne • Apjungtos edukacinės ir rekreacinės erdvės • Pritaikyta neigaliesiems, pėstiesiems ir dviračiams

A Triangulated Ramp

• Plokštuma padalintą į trikampius, tam kad neįgalieji galėtų laisvai judėti

• Pritaikyta neigaliesiems, pėstiesiams ir dviračiams The Maersk Tower

• Nuolydis formuojamas tik tiesiajame kelyje, visų posūkių plokštumos yra lygios, tam kad nekomplikuoti vežimėlių, neįgaliųjų judėjimą • Tilto vingiai dalina universiteto didelę lauką erdvę į smulkesnes


3

PROJEKTINAI PASIŪLYMAI

24


3.1 KONCEPCIJOS PAIEŠKOS

Pav. 37 Koncepcijos paiškos 01

Pav. 40 Koncepcijos paiškos 02

25

Pav. 38 Koncepcijos paiškos 02

Pav. 41 Koncepcijos paiškos 03

Pav. 39 Koncepcijos paiškos 03


3.2 TERITORIJOS VYSTYMO PRINCIPAS

Pav. 43 Teritorijos vystymo principas

Neišraiškinga, apleista teritorija performuojama sukuriant naujus ryšius ir vientisą struktūrą. Renovuojant miestą reprezentuojančią, aukštos architektūrinės kokybės reikalaujančią teritoriją, “miesto vartų” erdvė pertvarkoma. Esamas prekybos centro pastatas griaunamas, vietoje jo projektuojamas kompleksas, apjungtas vientisu stogu. Griaunamo prekybos centro vietoje formuojami nauji tūriai funkciškai išskiriant stotį bei prekybos centrą. Pav. 42 Koncepcijos galutinė schema

Scanned by CamScanner

Analizuojamos teritorijos pagrindinis elementas- Kūnos upė. Esamas numelioruotas upelis renatūralizuojamas.

26


Formuojami upės vingiai suteikia teritorijai žaismingumo bei suformuoja erdves žolelių ekspozicijoms. Ekspozicinės pievos, upė bei projektuojamas stoties ir prekybos centro kompleksas apjungiamas pažintiniu žolelių taku. Siekiant išryškinti teritorijos vertingąsias savybes, takas projektuojamas skirtingų lygių. Pagrindinis- atkartojantis vingius takas formuojamas vietomis iškylant virš žemės paviršiaus, kas suteikia galimybę lankytojams apžvelgti teritoriją, bei pievoje auginamas žoleles iš viršaus. Po teritorijoje vingiuojančiu skirtingų lygiu taku, projektuojami edukaciniai paviljonai, kur lankytojai galės iš arčiau Pav. 44 Esama situacija

Pav. 45 Upės atgaivinimas

susipažinti su eksponuojamomis žolelėmis bei jų istorija. Iš pagrindinio tako, išsišakojantys takeliai apjungia analizuojamą teritoriją, kartu įtraukiant aplinkinius srautus. Šie takai vietomis įgilinami, kas leidžia lankytojams einant taku, matyti žoleles akių lygyje. Trečiasis takasskirtas žolelių tyrinėjimui. Takų pagalba,suformuojama edukacinė -rekreacinė erdvė skirta pažinti teritoriją bei miestui reikšmingas vaistažoles.

Pav. 46 Jungtys su aplinka

27

Pav. 47 Tako ir žolelių įvedimas


3.3 ŽOLELIŲ APŽVALGOS TAKO KONCEPTAS

Pav. 48 Edrvės suvokimas per tris lygius

Teritorijos pažinimas gali vykti tris skirtingais lygiais - Virš, Šalia ir Tarp gamtos. Tokių budu takas-tiltas vedantis per žoleles įgaus įvairuovės - galima bus susipažinti su skirtingom žolelių rušim matydami jas skirtinguose rakursuose. Taip pat, toks tilto aukščių subangavimas leidža išspręsti aptarnaujančių, pagalbinių patalpų problemą - jos gali įsikurti po tiltų. Tam tikruose aukščiausiuose vietuose galima bus pamatyti Švenčionių panoraminį vaizdą. Kartu, toks sprendimas leis pritaikyti taką ne tik pėstiesiams, bet ir žmonėms su negalią bei dviratininkams.

28


3.4 TERITORIJOS PJŪVIAI

Pav. 49 Stoties pjūvis

Pav. 50 Teritorijos pjūvis

29


3.5 PROJEKTO PROGRAMA

STOTIS

BENDRAS STOTIES PLOTAS- 148 M2

1. Keleivių laukimo salė 56m2

EDUKACINIS PAVILJONAS NR. 1

EDUKACINIS PAVILJONAS NR. 3

1.Edukacinė erdvė 145 m2

6.Edukacinė erdvė 96 m2

2. WC 24 m2

7. WC 26 m2

2. Kavinė 28 m2

PREKYBOS CENTRAS

3. Poilsio kamb. 10 m2

8. Prekybos salė 560 m2

4. Administarcija 12 m2

9. Prekių saugykla 277,50 m2

Edukacinis paviljonas Nr. 2

5. Pagalbinės pat. 7 m2

10. Techninės patalpos 24 m2

3. Pagalbinės pat. 35 m2

BENDRAS PAVILJONŲ PLOTAS-482 m2

6. WC 10 m2

11. Prekių atvežimas 74 m2

4. Kavinė 56 m2

BEDNRAS KOMPLEKSO PLOTAS :1590 m2

7. Info punktas 4 m2

12. WC 42 m2

5. Edukacinė erdvė 87 m2

BENDRAS STOTIES PLOTAS- 148 m2

BENDRAS PREKYBOS CENTRO PLOTAS: 960 m2

8. Info centras 13 m2

BENDRAS STATINIŲ PLOTAS: 1108 m2

30


3.6 TERITORIJOS GEN. PLANAS

Ekspozicinės pievos, upė bei projektuojamas stoties ir prekybos centro kompleksas apjungiamas pažintiniu žolelių taku. Siekiant išryškinti teritorijos vertingąsias savybes, takas projektuojamas skirtingų lygių. Pagrindinis- atkartojantis vingius takas formuojamas vietomis iškylant virš žemės paviršiaus, kas suteikia galimybę lankytojams apžvelgti teritoriją, bei pievoje auginamas žoleles iš viršaus. Po teritorijoje vingiuojančiu skirtingų lygiu taku, projektuojami edukaciniai paviljonai, kur lankytojai galės iš arčiau susipažinti su eksponuojamomis žolelėmis bei jų istorija. Iš pagrindinio tako, išsišakojantys takeliai apjungia analizuojamą teritoriją, kartu įtraukiant aplinkinius srautus. Šie takai vietomis įgilinami, kas leidžia lankytojams einant taku, matyti žoleles akių lygyje. Trečiasis takas- skirtas žolelių tyrinėjimui. Takų pagalba,suformuojama edukacinė -rekreacinė erdvė skirta pažinti teritoriją bei miestui reikšmingas vaistažoles.

Pav. 51 Teritorijos pjūvis 31


3.7 SKLYPO SUTVARKYMAS

Analizuojama teritorija sutvarkoma, sukuriama rekreacinė- edukacinė erdvė. Griaunamo prekybos centro vietoje formuojami nauji tūriai funkciškai išskiriant stotį bei prekybos centrą. Siekiant atskirti srautus, šiaurinėje sklypo dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. Iš šiaurinės pusės taip pat projektuojamas autobusų įvažiavimas. Tarp stoties bei prekybos centro tūrių apjungtų bendru stogu, formuojama autobusų sustojimo erdvė. Šalia stoties pastato formuojamas skveras autobusų laukiantiems keleiviams. Nuo Vilniaus g. projektuojamas visiems prieinamas tiltas vedantis į rekreacinę- edukacinę žolelių teritoriją. Kitoje Vilniaus g. Suprojektuoti pažintiniai žolelių takai, formuojamos žolelių pievos bei ekspozicinės erdvės. Išlaikant teritorijos vientisumą, edukaciniai paviljonai projektuojami po žolelių taku- tiltu.

Pav. 52 Teritorijos pjūvis 32


3.8 UNIVERSALUS DIZAINAS – APLINKA VISIEMS

3.9 ŽMONIŲ SU NEGALIA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Detalizuojant koncepciją stengtasi remtis universalus dizaino principais, projektuojamą teritorija pritaikyti

Pastatai ir teritorija suprojektuoti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos.

visoms visuomenės grupėms.

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Projekto sprendiniai užtikrina galimybę ŽN

Universalus dizainas yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kad jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu

savarankiškai patekti į sklypo teritoriją ir į ŽN pritaikytas patalpas, laisvai ir saugiai judėti ir naudotis

mastu, be specialaus pritaikymo.

visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis.

Pagrindiniai principai Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys

ŽN pritaikyta sklypo aplinka ir pastatų prieigos. Pėsčiųjų takai ir tiltai suprojektuoti ne didesnio kaip

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų

1:20 ( 5proc. ) išilginio nuolydžio ir ne didesnio kaip 1:30 (3,3 proc.) skersinio nuolydžio.

patraukliai ir estetiškai.

Takai projektuojami skirtingo pločio, tačiau ne siauresni nei 1200 mm.

Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį)

Vadovaujantis reglamentu, automobilių stovėjimo aikštelėje, žmonėms su negalia numatytos 3

Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje

stovėjimo vietos ( 4 proc. nuo visų vietų). Šios vietos suprojektuotos arčiau iėjimų į pastatus. ŽN

Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis

parkavimo vietos ženklinamos horizontaliuoju ir vertikaliuoju ženklinimu, taip pat šalia jų įrengiama

formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją

1,5m pločio išlipimo aikštelė, kuri taip pat žymima horizontaliuoju ženklinimu.

Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys

Sanitariniuose mazguose numatytas 1,5m skersmens plotas vežimėliu važiuoti. Unitazas

asmenys

statomas ne arčiau kaip 30cm nuo sienos. Iš kitos jo pusės paliktas 900cm plotas vežimėliui

Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis

pastatyti. Abipus unitazo 80cm - 90cm aukštyje nuo grindų numatomi atlenkiami ar pasukami

Siekiant teritoriją ir teikiamas paslaugas pritaikyti kuo platesnėms visuomenės grupėms pasitelkiant ar-

horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvai taip pat numatyti ne arčiau kaip 30cm nuo

chitektūriniai elementai, išmaniosios technologijos. Pažintinis takas projektuojamas su pandusiais nevirši-

sienos 75-85 cm aukštyje nuo grindų paviršiaus.

jančiais 5 proc. nuolydžio su specialia danga padedančia orientuotis lankytojams su specialiais poreikiais. Informaciją apie vaistažoles ir Švenčionių apylinkes lankytojai galėtų gauti naudojantis virtualaus gido

ŽN pritaikyti įėjimai į pastatą, judėjimo trasos, patalpos ir įrenginiai, automobilių stovėjimo vietos,

paslaugomis, patys pasirinkdami kalbą, be to informacija būtų pateikta ir Brailio raštu. Turėtų būti įrengti

ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu.

ir apčiuopiami teritorijos maketai iš patvarių medžiagų.

33


3.10 STOTIS

Pav. 53 Vizualizacija

34

Pav. 54 Vizualizacija


Pav. 55 Vizualizacija 35


Pav. 56 Vizualizacija 36


Pav. 57 Vizualizacija 37


4.1 STRUCTUM KONKURSO RĖMĖJŲ IR PARTNERIŲ PRODUKTŲ INTEGRAVIMAS PROJEKTE 1.

Statybinės konstrukcijos

o

Modulių gamyba – Ryterna Modul

Projekte numatyta po pažintiniu taku įrengti edukacinės ir komercinės paskirties modulinius vaistažolių paviljonus. Paviliono moduliams būtų pasitelkiami aukščiausius modulinių pastatų standratus atitinkanys Ryterna Modul sprendimai, patirtis ir technologijos. Taip sukuriant išskirtinės architektūrinės kokybės pastatus. Ryterna Modul modulinių pavilionų technnologinis sprendimas leistų greitai ir palyginus paprastai įrengti ir keisti pagal paskirtį plėsti arba mažinti pagal poreikius. Aukšti Ryterna Modul kompanijos estetinei sprendimai ir lankstumas leistų pasiekti Pav. 58 Asociatyvi iliustracija iš Ryterna modul gaminu. Foodnorimą architektūrinę išraišką ir aukštą estetinę kokybę atit-

house. arch. M. Naujalytė ir A. Sadziavičius

inkančią Švenčionių, kaip modernaus vaistažolių miesto viziją. o

Langų profiliai ir konstrukcijos – GEALAN BALTIC

Projekte numatytame prekybos ir autobusų stoties komplekso pastate naudoti GEALAN firmos langų profilius ir konstrukcijas vitrinose ir languose. Šių produktų dėka siekiama sumažinti rėmų kiekį, išreikšti modernią pastato išraišką, be to išlaikyti puikią šilumos izoliaciją. Numatoma naudoti GEALAN-KUBUS ® lango rėmo technologinį sprendimą. Tokiu būdu eksterjere bus gautas inovatyvus itin siauras rėmas su paslėpta varčia ir modernia, elegantiška kampuota forma, didesniu stiklo plotu ir daugiau šviesos. Šis gaminys taip pat atitinka pasyvaus namo ir A++ energetinio naudingumo klasę, kurios siekiama šiuo projektu. Pav. 59 Asociatyvi iliustracija iš Ryterna modul gaminu. Foodhouse. arch. M. Naujalytė ir A. Sadziavičius

38

Pav. 60 Projektuojamo paviljono planas


4.2 STRUCTUM KONKURSO RĖMĖJŲ IR PARTNERIŲ PRODUKTŲ INTEGRAVIMAS PROJEKTE

o

Surenkamos karkasinės konstrukcijos ir jų elementai – Peikko

o

fasadų apdaila – Eternit Baltic

Objekto konstrukciniai sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniais

Pastato fasadų apdailai pasitinktos Eternit Baltic EQUITONE [materia] fibrocementinės plokštės

reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

vėdinamo fasado apdailai.Tai masėje dažytos fasado plokštės, kurios pabrėžia pluoštinio cemento, kaip

Pastate turi būti užtikrintas mechaninis patvarumas ir pastovumas. Pastatas projektuojamas taip, kad

medžiagos grožį. Medžiaga apima cemento savybes, o joje esančios pluoštinės medžiagos

statybos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukeltų tokių pasekmių kaip: viso pastato, ar dalies

paviršių padaro švelniu. Besikeičiantis aplinkos apšvietimas medžiagai suteikia subtilias šešėlių

jo griūties, deformacijų, žalos kitoms pastato dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai. Šie dalykai yra

variacijas. Projektui ypač aktualu, kad ši medžiaga gaminama didelėmis plokštėmis, kurios gali būti

sąlyginiai ryšiai, bei visos apkrovos yra perduodamos pamatams bei laikančioms santvaroms.

supjaustytos įvairaus dydžio ir formos plokštelėmis. Ši ir šiurkšti medžiaga suteikia pastatui rafinuotumo

Projekte numatoma naudoti PEIKKO® produktus:

bei elegancijos charakterį.

PEIKKO kompozicinį rėmą geriausiai tinkantį projektuojamam prekybos paskirties ir autobusų stoties kompleksui. Kompozicinis Rėmas susideda iš Kompozitinių DELTABEAM® Sijų, Kompozitinių Kolonų ir kitų plieninių konstrukcijų, reikalingų karkaso įrengimui. Šis sprendimas sąlygoja lengvesnes ir plonesnes konstrukcijas, kas savo ruožtu sumažina statybų išlaidas. Pastato horizontalieji poslinkiai ribojami gelžbetoninių kolonų standžiomis jungtimis su pamatu, bei kolonų ir monolitinių plokščių arba kolonų ir metalinių santvarų standžiomis jungtimis.

2.

Šildymas, Vėdinimas, oro kondicionavimas

o

Šildymo ir vėsinimo sprendimai – SAMSUNG

Pamatai – spraustiniai poliniai su galvenomis. Visos pastato pagrindinės laikančiosios konstrukcijos suprojektuotos iš monolitinių gelžbetonio kolonų. Pastato pagrindines laikančias konstrukcijas sudaro: gelžbetoniniai pamatai ( poliai ir rostverkai), monolitinės gelžbetonio kolonos, monolitiniai g/b rygeliai, monolitinės ir surenkamosios perdangos plokštės ir plieninės santvaros iš dėžinių metalo profilių. Kolonos suprojektuotos kvadratinio skerspjūvio, Ø400mm.

Projekte naudojami „SAMSUNG“ oro kondicionieriai, rekuperacinės sistemos ir informacinių stendų,

Perdangos ir denginiai projektuojami g/b surenkamieji ir monolitiniai paremti ant g/b kolonų ir santvarų.

švieslenčių ekranai. Oro kondicionieriai ir rekuperacinės sistemos naudojamos autobusų stoties ir prekybos centro atalpose, taip pat edukaciniuose pavilijonuose šildymui ir vėdinimui. Informaciniai stendai naudojami autobusų sotytyje autobusų tvarkaraščiams ir reklamai, taip pad eduakciniuose pavilijonuose interatkyviai perteikiant informaaciją apie vaistažoles.

39


Vaikų žaidimo aikštelės, parkų įranga, mažoji architektūra – Fixman LT

3.

Infrastruktūros ir valdymo sprendimai

o

Sprendimai infrastruktūrai, transporto valdymui, viešajam saugumui, visuomeninių

Flixman žaidimų aikštelės ir kita lauko baldų įranga integruojama į naujai projektuojamoje

pastatų valdymo sistemoms –

rekreacinėje erdvėje šalia vaistažolių tako.

Projekte panaudota visa gama FIMA sprendimų.

Projekte norima integruoti aktyvų laisvalaikį skatinančias vaikų žaidimo aikšteles (Sutu siena, Sona, Memo ir kt.) taip pat aikšteles su saugia danga.

SPRENDIMAI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRAI:

taip pat lauko treniruoklius suaugusiems

Eismo valdymo sprendimai - Šviesoforinis reguliavimas, transporto srautų skaičiavimas ir

ir mažosios architektūros elementus suoliukus, stalus ir pavėsines.

analizė, pėsčiųjų mygtukai, eismo valdymo centrai (programinė įranga, atvaizdavimo sistemos), viešojo transporto prioritetų sistemos. Greičio amatavimo sistemos - Taškinis greičio matavimas, vidutinio greičio matavimas kelio atkarpose. Švenčionių prieigose,kaip prevencinė priemonė prieš naujai kuriamą rekreacinę erdvę šalia judrios Vilniaus g. Kintamos informacijos ženklai Parkavimo sistemos - Mokėjimo automatai, apmokėjimo sistemos, parkavimo palydos (parking guidance) sistemos. Parkavimo aikštelėje šalia naujai projektuojamos autobusų stoties. Nepertraukiamo elektros tiekimo sprendimai ir kt.

SPRENDIMAI VIEŠAJAM SAUGUMUI Miestų vaizdo stebėjimo sistemos SPRENDIMAI KOMPLEKSUI Pastatų valdymo sistemos- Pastato sistemų integracija ir automatinis valdymas, šildymo vėdinimo sistemų automatinis valdymas ir t.t. Nepertraukiamas elektros tiekimas Automatinės žmonių skaičiavimo sistemos ir kt. 40


LITERATŪROS IR ILISTRACIJŲ SĄRAŠAS

Pav. 31 Kūnos upė. Vilniaus gatvė

14

Pav. 32 Kūnos upė. Vilniaus gatvė

14

Pav. 30 Kūnos upė. Padėtis miesto teritorijoje

14

Pav. 33 Esama struktūra

16

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Iliustracijų sąrašas

Ernst and Peter Neufert architects’ data. Third edition. 430p.

Pav. 3 Švenčionis. Kūnos upės pievos

4

Pav. 35 Esami branduoliai

16

G. Čaikauskas Transporto pastatai. Mokomoji knyga Vinlius Tech-

Pav. 4 Švenčionis. Kūnos upės pievos

4

Pav. 34 Siūloma struktūra

16

nikas 2011. 113p.

Pav. 2 Švenčionių aikštė-turgus

4

Pav. 36 Siūlomi branduoliai

16

VŠĮ „Grunto Valymo Technologijos” praktinės rekomendacijos upių

Pav. 1 Švenčionių aikštė

4

Pav. 37 Koncepcijos paiškos 01

25

renatūralizavimui atlikti jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprini-

Pav. 5 Švenčionių kompozicinė schema. XIX a. pr.

5

Pav. 40 Koncepcijos paiškos 02

25

mas – II dalis vilnius, 2016

Pav. 6 Švenčionių kompozicinė schema. XIX a. pab. 5

Pav. 38 Koncepcijos paiškos 02

25

Pav. 7 Švenčionių kompozicinė schema. XX a. pab. 5

Pav. 41 Koncepcijos paiškos 03

25

STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI

Pav. 8 Miesto struktūra. M 1:4000

6

Pav. 39 Koncepcijos paiškos 03

25

ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“

Pav. 9 Dabartinė miesto struktūros schema

6

Pav. 42 Koncepcijos galutinė schema

26

Pav. 10 Gamtinis karkasas. M 1:4000

7

Pav. 43 Teritorijos vystymo principas

26

https://www.archdaily.com/870810/a-triangulated-ramp-made-for-

Pav. 11 Gamtinio karkaso schema

7

Pav. 44 Koncepcijos galutinė schema

27

people-with-reduced-mobility-in-mind

Pav. 12 Esamu erdvinių kanalų analizė. M 1:4000

8

Pav. 46 Koncepcijos galutinė schema

27

https://www.archdaily.com/804988/hard-fought-fights-for-civil-

Pav. 13 Edvinių kanalų schema

8

Pav. 45 Koncepcijos galutinė schema

27

rights-accessibility-expert-carl-lewis-on-the-americans-with-dis-

Pav. 14 Esami morfotipai. M 1:4000

9

Pav. 47 Koncepcijos galutinė schema

27

abilities-act-ada

Pav. 15 Esamu morfotipų schema

9

Pav. 48 Edrvės suvokimas per tris lygius

28

http://www.landezine.com/index.php/2011/05/garden-of-10000-

Pav. 16 Socialinis žemėlapis

10

Pav. 49 Stoties pjūvis

29

bridges-by-west-8/

Pav. 17 Socialinių branduolių schema

10

Pav. 50 Teritorijos pjūvis

29

https://divisare.com/projects/209609-jose-luis-rodriguez-gil-fer-

Pav. 18 Fotofiksacija nuo taško 1

11

Pav. 51 Teritorijos pjūvis

31

nando-alda-bus-station-recyclable-building

Pav. 19 Fotofiksacija nuo taško 2

11

Pav. 52 Teritorijos pjūvis

32

https://divisare.com/projects/137509-estudio-carbajal-nicolas-car-

Pav. 20 Fotofiksacija nuo taško 3

11

Pav. 53 Vizualizacija

33

bajal-ballell-rodrigo-carbajal-ballell-jose-antonio-carbajal-navar-

Pav. 21 Fotofiksacija nuo taško 4

11

Pav. 54 Vizualizacija

33

ro-intercity-bus-station-in-conil-de-la-frontera-cadiz-spain

Pav. 22 Vietos vizualinis identitetas

11

Pav. 55 Vizualizacija

34

http://www.ndt.lt/universalus-dizainas/

Pav. 23 Esama stotis. Įėjimo fasadas

12

Pav. 56 Vizualizacija

35

Pav. 24 Esama stotis. Stoties gatve.

12

Pav. 57 Vizualizacija

36

Pav. 25 Autobusų stotis. Padėtis miesto teritorijoje

12

Pav. 58 Asociatyvi iliustracija iš Ryterna modul gaminu. Foodhouse. arch. M.

Pav. 27 Fotofiksacija iš Kuno gatvės kampo

13

Naujalytė ir A. Sadziavičius

Pav. 28 Fotofiksacija nuo Vilniaus g.

13

Pav. 59 Asociatyvi iliustracija iš Ryterna modul gaminu. Foodhouse. arch. M.

37

Pav. 29 Fotofiksacija nuo Vilniaus g. Vaizdas iš arčiau 13

Naujalytė ir A. Sadziavičius

37

Pav. 26 Maxima. Padėtis mieste

Pav. 60 Projektuojamo paviljono planas

37

13