__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“ ŽURNALO „STRUCTUM“ KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS V

Klaipėda, 2019


Dalyviai

Studijų kryptis

Kursas

1

Nedas Stakutis

Statybos inžinerija

IV kursas B

2

Linas Gedvilas

Statybos inžinerija

III kursas B

3

Mark Gargun

Statybos inžinerija

III kursas B

4

Juozas Zakarauskas

Medijų filosofija

III kursas B

5

Arnas Žvinklys

Informatikos inžinerija

III kursas B

6

Veronika Biveinytė

Biologė

III kursas B

7

Dovilė Dirvonė

Kraštovaizdžio architektūra

III kursas B

Vadovai Jevgenija Rutė KU, JTGMF, daktarė Viktorija Gričenaitė KU absolventė, Kraštovaizdžio architektė


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

TURINYS

Anotacija .............................................................................................................................................................. 5 ĮVADAS ................................................................................................................................................................. 7 ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS ........................................................................................................................ 8 Anykščių miesto kvarcinio smėlio teritorijos istorinė raida ir vertybės ......................................................... 8 Teritorijos infrastruktūros analizė .................................................................................................................... 9 Socialinės - ekonominės infrastruktūros sprendiniai ..................................................................................... 9 Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė ........................................................................ 10 Anykščių miesto kraštovaizdžio planavimas............................................................................................... 13 Anykščių miesto kraštovaizdžio atkūrimas ................................................................................................. 13 Anykščių miesto vykdomi veiksmai ............................................................................................................. 14 Kraštovaizdžio būklės monitoringas ............................................................................................................ 15 Rekreacija ir turizmas..................................................................................................................................... 16 URBANISTINĖ IDĖJA ........................................................................................................................................ 19 Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio per vaizdus (spalvas, formas), kvapus, garsus atlikti tyrimai ir metodai............................................................................................................................................................ 19 ANALOGŲ STUDIJA ....................................................................................................................................... 25 Sinnenas Trädgård („Sense“ sodas) ............................................................................................................... 25 Alnarpo reabilitacijos sodas ........................................................................................................................... 25 Kembridžo universiteto botanikos sodas. Kvapų sodas............................................................................... 26 Taranto Keinestono botanikos sodas. Kvapų sodas. .................................................................................... 27 Oklahomos valstybinio universiteto botanikos sodas. Pojūčių sodas. ....................................................... 27 Čikagos botanikos sodas. Pojūčių sodas. ...................................................................................................... 29 ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖ KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“ ........ 31 Kraštovaizdžio psichoemocinis poveikis lankytojams .................................................................................. 31 Teritorijos psichoemocinių pojūčių erdvės zonavimas ................................................................................ 31 Vaizdų (formos) zonos koncepcinė idėja ...................................................................................................... 32 Vaizdų (spalvų) zonos koncepcinė idėja ....................................................................................................... 33 Kvapų zonos koncepcinė idėja ...................................................................................................................... 34 Garsų koncepcinė idėja .................................................................................................................................. 34 Fitoterapija – vaistinių augalų tyrimas ir panaudojimas Anykščių miesto teritorijoje “Sveikatingumo sodai” .......................................................................................................................................................................... 35 Universalaus dizaino pritaikymo galimybės.................................................................................................. 36 Paplitimas (Skandinavijos šalyse, JAV)........................................................................................................... 36 ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJOS SPRENDINIAI „SVEIKATINGUMO SODAI“ ................................................................................................... 37 Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio spalvų zonos detalūs sprendiniai.............................................. 37 Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio garsų zonos detalūs sprendiniai ............................................... 38 Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio kvapų zonos detalūs sprendiniai .............................................. 40 Infrastruktūros ir smulkiosios architektūros sprendiniai, pritaikant universalaus dizaino principus ........ 41 Teritorijos ekologinė programa. Vandens telkinio ir jo aplinkos vizualinis vertinimas ............................. 43 ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA ................................................................................................................................. 45 FUNKCINĖ PASTATO STRUKTŪRA ................................................................................................................ 45 Sanitarinio buitinio žmonių aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai ............................................................ 47 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai.................................................. 47 Stogas .............................................................................................................................................................. 47 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. Sienos............................................................................................................................................................... 48 3


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Pagalbiniai pastatai ......................................................................................................................................... 50 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai................................................................................... 51 TVARUMAS ........................................................................................................................................................ 51 DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS METODAS ................................................................................................. 51 TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI ....................................................................................................... 54 Bendrieji statinių rodikliai ............................................................................................................................... 54 INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI ................................................................................ 55 Šildymas ........................................................................................................................................................... 55 Vėdinimas ........................................................................................................................................................ 56 Apskaičiuotų preliminarių energijos sąnaudų pagrindimas ........................................................................ 56 INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS .................................................................................................................. 58 Mobilioji programėlė ...................................................................................................................................... 58 Išmanioji apyrankė .......................................................................................................................................... 58 Duomenų analizės sistema, dirbtinio intelekto pagalba.............................................................................. 59 BREEAM SERTIFIKATO PAISYMAS ................................................................................................................ 60 PAGRINDINIO PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI ..................................................................... 63 Apkrovų skaičiavimas...................................................................................................................................... 63 Vėjo apkrova.................................................................................................................................................... 64 Gelžbetoninio rėmo skaičiavimas .................................................................................................................. 64 BIUDŽETO EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS ................................................................................................... 69 PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ PRODUKTAI ............................................................................................................... 72 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS ................................................................................................................................... 74 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI ...................................................................................... 75 NAUDOTA LITERATŪRA .................................................................................................................................. 76 IŠVADOS ............................................................................................................................................................. 78 PRIEDAI ............................................................................................................................................................... 80 1 priedas Vaistinių augalų pritaikymo tyrimo lentelė.................................................................................... 81 2 priedas Mažosios architektūros analogai, garsų zonoje........................................................................... 89 3 priedas Kvapų zonoje pakeltų lysvių analogai ........................................................................................... 90 4 priedas Geokupolas – oranžerija ................................................................................................................. 90 5 priedas Geokupolo – oranžerijos mikroklimatas ....................................................................................... 91 6 priedas Energijos sąnaudų pagrindimas ..................................................................................................... 92 7 priedas Lokalinė koncepcijos sąmata .......................................................................................................... 96

4


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Anotacija Anykščių mieste puoselėjamas kraštovaizdis, natūrali gamtinė aplinka, kuri atlieka

rekreacinę, ekologinę ir turizmo funkciją. Į Anykščių miestą kasmet atvyksta lankytojų iš visos

Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių, ne tik pramoginiais tikslais, bet ir pabūti gamtoje, apžiūrėti

augmenijos, atgauti jėgas, pasisemti energijos. Siekiant patenkinti įvairių socialinių grupių

poreikius Anykščių miesto teritorijoje sukurta garsų, kvapų ir vaizdų (spalvų) rekreacinė – pažintinė erdvė. Tokiu atveju lankytojams būtų suteikiama ne tik pažintinė, bet ir psichoemocinė – rekreacinė erdvė.

Išnagrinėti atskiri psichoemociniai dirgikliai – vaizdai (spalvos ir formos), kvapai,

garsai, kurie sukelia teigiamą ar neigiamą reakciją (pojūtį). Analizuojant vaizdus, kurie apima

formą, faktūrą, spalvą ir t. t., didžiausias dėmesys skiriamas spalvoms ir formoms, nes

psichoemociniu požiūriu, tai vienos svarbiausių psichiką veikiančių dirgiklių. Linijos, formos, spalvos, tekstūros, garsai, kvapai – visa tai turi tam tikrą numanomą poveikį žmogaus intelektinei – emocinei reakcijai.

Mokslinės literatūros analizės metodais ištirti kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio,

vaizdų, garsų, kvapų poveikis žmogui. Per pastaruosius 20 metų sveikatingumo teritorijų yra sukurta beveik visuose pasaulio kampeliuose, tačiau visi jie yra orientuoti į kurį nors vieną ar tik kelis psichologinius ar emocinius aspektus, todėl galima teigti, kad analogų teikiamai koncepcijai neturime.

Siekiant Anykščių miesto plėtojimo bei

koncepcijos įgyvendinimo, projekte

pateikiamos išmanios informacinės technologijos, įvertinti kuriamos teritorijos ir naujų pastatų BREEAM sertifikavimo rodikliai, pateiktas ekonominis pagrįstumas bei įgyvendinimo realumas.

5


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Annotation

In the city Anykščiai cherished landscape, natural nature environment, which serves as

a recreational, ecological and tourism function. Visitors from all over Lithuania and from

different parts of the world are coming to Anykščiai town every year, not only for

entertainment purposes, but also to stay in nature, to explore nature, to regain strength and to get the the energy. In order to meet the needs of various social groups, inside the territory of city Anykščiai was created the recreational - cognitive space of sounds, scents

and images (colors). In this case, visitors will receive not only cognitive, but also psychoemotional - recreational space.

Separate psycho-emotional stimuli are considered - images (colors and shapes),

odors, sounds that give a positive or negative reaction (sensation). Analyzing images that

include shape, texture, color, and so on. The focus is on colors and shapes, because from a psycho-emotional point of view, it is one of the most important psychoactive stimuli. Lines,

shapes, colors, textures, sounds, scents all have a certain implicit impact on the human intellectual-emotional response.

With methods of scientific literature analysis was investigated the effects of landscape

psycho-emotional effects, images, sounds, odors on man. Over the past 20 years, wellness

areas have been created in almost all corners of the world, but they are all focused on one or only a few psychological or emotional aspects, so we can say that we do not have analogues to our provided concept.

In order to implement the development and conception of the city of Anykščiai, the

project presents intelligent information technologies, was evaluated the BREEM certification indicators for created ideas for territory and the new buildings, submitted economic feasibility and the reality of implementation.

6


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

ĮVADAS

Konkurso „Išmanusis miestas V“ bendrieji reikalavimai

Projektavimo tikslas – parengti išsamius ir motyvuotus projektinius pasiūlymus pasirinktai teritorijai. Pasiūlyti: a) Poreikiai. Perspektyvių teritorijų pritaikymas šiandienos poreikiams; b) Išmanumas. Informacinių technologijų ir duomenų srautų potencialo panaudojimas siekiant pagerinti miesto aplinką, bei miestiečiams skirtas paslaugas. c) Darnumas. Kompleksinis teritorijų atnaujinimas vadovaujantis darniosios plėtros principais; d) Tarpdiscipliniškumas. Skirtingų kompetencijų suderinimas ieškant visapusiškai motyvuotų ir realistiškų pasiūlymų; Pasirinkta teritorija – Anykščių miesto, objektas Nr. 2, teritorija greta Troškūnų g., Anykščių m.

Teritorijos duomenys

Žemės sklypas nesuformuotas, nagrinėjamos teritorijos plotas yra apie 21 ha.

Teritorija yra greta kelio Anykščiai – Panevėžys, Anykščių miesto pakraštyje, taip pat

ribojasi su Anykščių miesto baseino bei Anykščių technologijos ir verslo mokyklos sklypais. Teritorija šiuo metu apleista ir nenaudojama, apaugusi savaiminiais krūmais bei atžalomis.

Šioje teritorijoje anksčiau yra buvęs kvarcinio smėlio karjeras, todėl išlikęs labai įvairus teritorijos reljefas.

Projektavimo uždaviniai •

Savivaldybės keliami uždaviniai: vienas iš svarbiausių Anykščių miesto vystymo uždavinių yra sudaryti sąlygas miestui tapti Šiaurės rytų Lietuvos kurortu, pasižyminčiu aukštu

gyvenimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas gydymo bei sveikatos atstatymo, turizmo ir poilsio paslaugas, ištisus metus pritraukiančiu gausius lankytojų srautus.

Projekto įgyvendinimo metu į procesą pritraukti

Sukurti Lietuvoje ir užsienyje analogų neturinčią idėją

• • •

panaudojant siūlomus produktus

žurnalo „Structum“ partnerius,

Išanalizuoti kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio per spalvas, kvapus, garsus atliktus tyrimus ir metodus;

Išanalizuoti Lietuvos ir pasaulio kraštovaizdžio psichoemocinių pojūčių pritaikymo galimybes per spalvas, kvapus, garsus;

Pateikti pasiūlymus Anykščių miesto teritorijai pritaikant kraštovaizdžio psicihoemocinius pojūčius: spalvas, kvapus, garsus.

7


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Darbo metodika

Konkurso projektavimo metu, visi komandos nariai pasiskirstė pagal savo studijuojamą

discipliną: architektūra ir urbanistika, rekreacija ir turizmas, pastatų projektavimas, planavimas,

konstrukcijų parinkimas ir projektavimas, ekonominis pagrindimas, išmaniosios technologijos ir informatika. Pasirinktas komandos bendras tikslas bei metodai jį pasiekti.

Mokslinės literatūros analizės metodas naudojamas ištirti jau esamą teorinę medžiagą

kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio, vaizdų, garsų, kvapų tyrimų srityje, siekiant sužinoti, kokios sritys jau analizuotos moksliniais metodais, kokie rezultatai gauti, kokios išvados

padarytos. Sisteminės analizės metodas naudojamas tiriant kraštovaizdžio komponentų: spalvų,

garsų,

kvapų,

formų

vietą

psichologinių

mokslų

sistemoje,

kraštovaizdžio

psichoemocinių veiksnių įtaką žmogaus psichologinei būsenai, taip pat nagrinėjant skirtingų

autorių keliamas problemas, ieškant šių problemų sprendimo būdų. Taip pat apžvelgiami panašios

krypties

teritorijų

analogai

užsienio

šalyse.

reglamentuojantys teritorijų planavimą, bei pastatų projektavimą.

Analizuojami

teisės

aktai,

Projektui atlikti studentų naudojami pragraminiai paketus: AutoCad, Revit, StaadPro,

Therm7, NRG-Ser, Photoshop, 3D Max, SketchUp bei kitas.

Anykščių miesto teritorija šalia Troškūnų g. yra didelio ploto apie 21 ha, todėl tam, kad

racionaliai parinkti koncepcijos pagrindinį bei pagalbinius statinius, projekte panaudoti

daugiakriteriniai optimizavimo metodai SAW (Simple Additive Weighting), TOPSIS (Technique

for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), COPRAS (Complex Proportional Assessment). Šių metodų pagalba buvo nustatomos pastatų vietos sklype.

ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Anykščių miesto kvarcinio smėlio teritorijos istorinė raida ir vertybės

Archeologiniai radiniai rodo pirmuosius gyventojus Anykščių apylinkėse buvus nuo 9000

m. pr. m. e. Pirmą kartą Anykščiai minimi 1440 m. (kai kuriais šaltiniais dar 1422 m.). 1946 m. rugpjūčio 3 d. Anykščiai tapo apskrities pavaldumo miestu. 1968 m. atidaryta smėlio sodrinimo gamykla „Kvarcas“. Lietuvoje nėra kito tokio rajono, viliojančio gausiu lankytinų vietų, muziejų

ir gamtos paminklų pasirinkimu. Šie krašto turtai buvo pagrindas 2007 metais suteikti miestui kurortinės teritorijos statusą.

AB Anykščių kvarcas – vienintelė Lietuvoje kvarcinio smėlio perdirbimo įmonė. Bendrovė

išgauna ir apdoroja monokristalinį kvarcinį smėlį, susidariusį neogeno periodu dabartinėse Anykščių apylinkėse prieš 25 milijonus metų.

AB „Anykščių kvarcas” kvarcinio smėlio apdirbimo istorija prasideda 1968 metais,

pastačius kvarcinio smėlio flotavimo gamyklą ir įkūrus „Anykščių statybinių medžiagų kombinatą“. Flotuotas kvarcinis smėlis buvo tiekiamas Panevėžio stiklo fabrikui.

8


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Teritorijos infrastruktūros analizė

Priklausomai nuo miestų dydžio, jų ūkinės veiklos pobūdžio, gamtinės situacijos miestų viduje bei gretimose teritorijose ir turimų teritorinių rezervų miestų plėtra vyks skirtingai.

Anykščių rajone miestai ir gyvenamosios vietovės bus plėtojamos, įvertinant Anykščiųrajono teritorijos Bendrojo plano koncepcijoje numatytą kategorijų hierarchinę seką. Anykščių miestas yra faktinis rajono centras, vykdantis ir vietinio centro funkcijas gretimoms gyvenamosioms vietovėms. Į Anykščių miesto teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias gyvenamąsias vietoves, bendrai išsprendžiant inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas. Anykščių senamiestis paskelbtas urbanistiniu draustiniu. a) kategorija – Anykščių miestas b) kategorija – Troškūnai ir Svėdasai c) kategorijos centras– Kavarskas d) kategorija - Papildomieji vietiniai centrai: Traupis su Levaniškiais, Kurkliai, Debeikiai, Viešintos, Andrioniškis su Ažupečiais, Skiemonys.

1 pav. Anykščių rajono vietovių hierarchija

Socialinės - ekonominės infrastruktūros sprendiniai

Anykščių miesto savivaldybės sveikatos apsaugos vystymo pagrindas - nuoseklus tinklo plėtimas, siekiant geriausiai išnaudoti kiekvienos įstaigos ir specialisto stipriąsias puses ir panaikinti arba sumažinti silpnybes, grėsmes. 9


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Vienas iš svarbiausių tikslų yra išlaikyti esamus gydytojus ir pritraukti naujus. Šiai problemai spręsti siūloma skatinti sveikatos priežiūros įstaigų kūrimąsi steigiant bendrosios praktikos gydytojų (BPG) kabinetus bei skatinti Šeimos gydytojo institucijos plėtrą. Sveikatos priežiūros įstaigų techninis ir technologinis aprūpinimas neužtikrina aukštos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, todėl technologinių inovacijų diegimas yra būtina sveikatos apsaugos paslaugų tiekimo kokybės ir efektyvumo sąlyga.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

SSGG – yra akronimas, sudarytas iš šių žodžių pirmųjų raidžių: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ( Kraštovaizdžio planavimo vadovas, 2013).

Analizuojant esamą situaciją buvo atlikta tiriamos teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė, į kurią atsižvelgiant buvo teikiami koncepcijos pasiūlymai, siekiant susilpninti teritorijos silpnybes ir grėsmes, išnaudoti galimybes, sustiprinti teritorijos stipriąsias puses (žr. 1 lentelę).

10


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

11


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

12


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Anykščių miesto kraštovaizdžio planavimas

Planavimo veikla rajone yra suprantama kaip prioritetinė ir vystoma aktyviai, atitinka teisės aktų nuostatas, demonstruoja atsakingą, nuoseklų požiūrį į teritorijos vystymą. Nagrinėjamoje teritorijoje parengti ir galioja visi svarbiausi bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentai, naujų visą rajono teritoriją apimančių kompleksinių planų rengimo poreikio nėra. Svarbu būtų sudaryti sprendinių įgyvendinimo planą ir vykdyti sistemingą planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Planavimo dokumentais rajono mastu lokalizuojami pagrindiniai apsaugos ir tvarkymo prioritetai, tačiau trūksta sprendinių, galinčių užtikrinti estetinių kraštovaizdžio vertybių apsaugą (šie klausimai dalinai sprendžiami Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialiajame plane), nustatytų konkrečius reikalavimus stačių šlaitų apsaugai ir tvarkymui. Taip pat reikalinga įregistruoti atskirųjų želdynų sklypus, sistemingai rengti ir įgyvendinti viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų teritorijų tvarkymo projektus. Tikslai. Siekiant Anykščių rajono savivaldybėje optimizuoti teritorijų planavimą ir projektavimą, reikalinga: įgyvendinti miesto ir rajono bendrųjų, Turizmo ir rekreacinių teritorijų, Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialiųjų planų sprendinius; praktikuoti darnų vystymąsi ir planuoti kompleksiškai: pereiti nuo infrastruktūros objektų prie teritorijų planavimo ir projektavimo, kompleksiškai sprendžiant vietovių problemas; užtikrinti nuoseklų aukštesnių planavimo lygmenų dokumentų strateginių formuluočių detalizavimą žemesnio rango planavimo dokumentuose; kraštovaizdžio požiūriu kokybiškus sprendimus pagrįsti konkrečiais kraštovaizdžio tyrimais ir nustatyta jo verte, tame tarpe – ir atskirų bendruomenių priskiriama verte; planuojant teritorijas atkreipti dėmesį į visas kraštovaizdžio funkcijas ir jų tolimesnį vystymą; užtikrinti, kad konkrečioje teritorijoje, priklausomai nuo jos ypatybių būtų derinama kraštovaizdžio apsauga, tvarkymas, ūkinių veiklų plėtra ir geros kraštovaizdžio būklės ar/ir jo funkcijų atkūrimas; užtikrinti, kad kraštovaizdžio (teritorijų) tvarkymo projektai (sprendžiantys reljefo formavimo, vandens nuvedimo, apželdinimo, mažosios architektūros klausimus) būtų sudėtinė kiekvieno savivaldybės ir ES lėšomis finansuojamo projekto ir visų rekreacinių sklypų detaliųjų planų privaloma dalis, kurią rengti turi profesionalai; užtikrinti, kad viešosios erdvės ir rekreaciniai želdynai didintų Anykščių miesto ir rajono meninę-kompozicinę vertę; užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinių streteginio ir planuojamų veiklų poveikio kraštovaizdžiui kokybišką vertinimą; organizuoti renginius, skirtus planuotojų kvalifikacijos kėlimui kraštovaizdžio srityje; plėsti visuomenės įtraukimą į planavimo procesą, aktyviau, naujomis formomis pristatyti visuomenei rengiamus projektus ypač akcentuojant bendradarbiavimą su bendruomenėmis.

Anykščių miesto kraštovaizdžio atkūrimas

Kraštovaizdžio atkūrimas – tai vertingų kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių savybių, ypatybių, funkcijų ar funkcinių jungčių atkūrimas, prastos ekologinės būklės likvidavimas. Atkūrimas yra racionalaus žemės naudojimo strategijos dalis: palaikant dirbamos žemės derlingumą taikoma sėjomaina, tręšimas, kitos našumo palaikymo priemonės, atsodinami 13


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

iškirsti miškai, blogos būklės gatvių medžiai pakeičiami naujais, morališkai pasenusios rekreacinės erdvės performuojamos pritaikant naujo laikmečio visuomeniniams rekreaciniams poreikiams, modernizuojamos gyvenamosios erdvės ir panašiai. Žmogaus veiklos kuria ne tik kultūrinį kraštovaizdį, bet ir lemia kai kurių vietovių degradaciją. Degradacija – tai būklė, kuomet kraštovaizdis nebegali atlikti tam tikrų savo funkcijų (gali būti funkcinė, ekologinė, estetinė, etinė-kultūrinė degradacija). Degraduoti plotai ne tik nebegali būti naudojami, bet ir mažina aplinkinių teritorijų naudojimo potencialą. Ypač pavojinga situacija kyla tuomet, kai pažeidžiamos ypač svarbios tam tikrai kraštovaizdžio funkcijai teritorijos, arba drastiškai išauga pažeistų teritorijų dydis. Žmogaus ūkinės veiklos poveikis aplinkai visgi yra neišvengiamas. Tam, kad būtų palaikomas teritorijos gyvybingumas (iš esmės – joje galėtų gyventi pats žmogus), būtina kontroliuoti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, degradavusių teritorijų plotai turi būti kiek įmanoma mažinami arba bent jau nedidėti, siekti antrinio teritorijų naudojimo, prisidėti prie atsinaujinančių išteklių, kraštovaizdžio charakterio, funkcijų ir savybių atkūrimo. Lengviau atkurti formas, o ne struktūras, atskirus statinius, atsodinti augalus, o ne atkurti ilgai besivystančias gamtines ir/ar kultūrines sistemas, kompleksus. Visiškai neįmanoma atkurti tūkstantmečius ir milijonus metų besiformuojančių geologinių struktūrų, daugumos išnykusių gyvybės formų ir rūšių, kultūrinių archeologinių sluoksnių ir kompleksų (pilkapių, piliakalnių), kapinių. Šimtų ir tūkstančių metų reikia, kad iš naujo susiformuotų pelkinės ekosistemos. Nebegalime atgaivinti tam tikrų tradicijų, neturime prieigos prie pamirštų tradicinių žinių apie vietovę. Sudėtinga, brangu, o kartais ir neįmanoma atkurti degradavusių dirvų derlingumą, natūralias pievų ekosistemas, upių vagas. Atkūrimas neturi būti suprantamas kaip būtinas tikslus ankstesnės kraštovaizdžio struktūros ir būklės atstatymas (tai gali būti iš viso neįmanoma dėl kompleksų prigimties, pasikeitusių gamtinių ir visuomeninių-ekonominių sąlygų). Atkūrimo tikslas – užtikrinti, kad konkreti teritorija atliktų tas funkcijas, kurias ji potencialiai geriausiai gali atlikti ir tokiu mastu, koks racionaliai įmanomas pasiekti. Čia taikytinas bendras principas „teršėjas moka“: ta veiklos sritis, kuri pažeidė tam tikras teritorijos funkcijas ir turi kompensuoti daromą žalą, atkurti jas. Jei konkrečioje vietoje dėl funkcinių ir technologinių aspektų ar konkrečiu metu tai nėra įmanoma, turi būti sukurtas mechanizmas, surastos teritorijos ir būdai, kur ir kokiu būdu turi būti kompensuojama padaroma žala. Atkūrimas yra sudėtingas ir brangus procesas, todėl jis turi būti paremtas moksliniais tyrimais, atitikti savivaldos politines nuostatas, o konkrečius veiksmus turi suvokti ir palaikyti visuomenė, atkuriančiųjų veiksmų apimtis, eiga, būdai turi būti nustatyti teritorijų planavimo dokumentuose ir tvarkymo projektuose. Tikslas. Siekti, kad prie atkūrimo veiksmų privalomai prisidėtų ūkiniai subjektai, savo veikla darantys žalą kraštovaizdžiui ar prisidedantys prie jo funkcijų silpninimo.

Anykščių miesto vykdomi veiksmai

2014-2020 m. savivaldybėje vykdomi šie kraštovaizdžio elementų, funkcijų ir būklės atkūrimo veiksmai: nenaudojamų bešeimininkių pastatų griovimas; apleistų pramonės teritorijų miestuose ir gyvenvietėse konversija, teritorijų išvalymas; karjerų rekultivacija, pakelių prie šių teritorijų specifinis tvarkymas (želdinių ekranai); pažeistų gamtinio karkaso teritorijų 14


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Anykščiuose ekologinių funkcijų atkūrimas: - mažųjų upelių pakrančių išvalymas nuo buitinių šiukšlių, buitinių nuotekų išleidimo kontrolė ir eliminavimas, viešos prieigos prie vandens užtikrinimas; - stačių eroduojamų šlaitų tvirtinimas, želdinimas. Latavos upelio vagos renatūralizavimas, atkuriant jo ekologines funkcijas ir pabrėžiant simbolinę šio upelio sąsają su Lietuvos vardo kilme; Istorinių želdynų rekonstrukcija dvarų parkuose. Nuo 2015 m. teritorijų planavimo dokumentuose, techniniuose projektuose, kuriuose numatomas teritorijos ekologinių funkcijų silpninimas, archeologinio paveldo naikinimas, kaip SPAV dalis (poveikio mažinimo priemonė) būtų numatomi minėtuose ekologinės būklės atkūrimo projektuose numatytų veiksmų, užtikrinančių atitinkamų (plotu ar finansine išraiška) degraduotų ar pažeistų teritorijų funkcijų atstatymą, finansavimas arba atlikimas.

Kraštovaizdžio būklės monitoringas

Kraštovaizdžio būklės stebėsena (monitoringas) leidžia priimti objektyviai kraštovaizdžio būkle pagrįstus sprendimus. Platesniu mastu, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, savivaldybė turi vykdyti visų teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, kas taip pat prisidėtų prie bendrųjų kraštovaizdžio stebėsenai keliamų tikslų įgyvendinimo. Vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymo (1997 m. lapkričio 20 d. Nr. VIII-529) 8 straipsniu, savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Jis vykdomas pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, kurią pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus rengia savivaldybės vykdomoji institucija, derina Aplinkos apsaugos agentūra prie LR aplinkos ministerijos, tvirtinta savivaldybės taryba. Minėtas įstatymas nustato, kad gali būti atliekamas oro, vandens (paviršinio, požeminio), dirvožemio, gyvosios gamtos, kraštovaizdžio monitoringas. Programa gali būti rengiama ir vien tik kraštovaizdžiui. Vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymu, Savivaldybės institucijos, organizuodamos ir vykdydamos tokį monitoringą, turi: užtikrinti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus; analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis; vertinti ir prognozuoti gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes; teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms. Vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436, Savivaldybės aplinkos monitoringo programa (toliau – Programa), rengiama 3–6 metams turi: būti skirta aplinkos kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas bei planus ir įgyvendinti jose numatytas priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei; apibrėžti savivaldybių aplinkos monitoringo apimtį; remtis lėšų efektyvaus panaudojimo principu. Anykščių rajono savivaldybėje kaip valstybinio aplinkos monitoringo dalis vykdomas Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio monitoringas, už šios stebėsenos atlikimą atsakinga 15


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Parko direkcija. Kraštovaizdžio vizualinis monitoringas atliekamas vadovaujantis Valstybinio aplinkos monitoringo programa (Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 315. Šioje programoje nustatyti tikslai Kraštovaizdžio būklės stebėjimo srityje - nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu nustatyti žemės dangos klasių pokyčius, analizuoti jų teritorinį pasiskirstymą ir nustatyti kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnį nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu. Tarp bendrųjų kraštovaizdžio tikslų - stebėti valstybinių parkų kraštovaizdžio būklę, vertinti žemėnaudos kaitą, pažeistų ir atkurtų teritorijų plotus, nustatyti paveldo objektų būklę, įvertinti lankomų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijų pritaikymo lankymui laipsnį. Pagal šios programos 22.1 uždavinį, valstybinių parkų direkcijos yra įpareigotos pasirinktose vietose ne mažiau kaip 2, o didesnę įvairovę turinčiuose parkuose – ne mažiau kaip 3 vietose kasmet 1 kartą atlikti kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją. Su savivaldybės poreikiais susiję valstybinio kraštovaizdžio monitoringo tikslai: I. vietos lygiu nustatyti žemės dangos klasių pokyčius, analizuoti jų teritorinį pasiskirstymą ir nustatyti kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnį; II. stebėti valstybinių parkų kraštovaizdžio būklę, vertinti žemėnaudos kaitą, pažeistų ir atkurtų teritorijų plotus, nustatyti paveldo objektų būklę, įvertinti lankomų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijų pritaikymo lankymui laipsnį. Vadovaujantis Želdynų įstatymu, turi būti vykdoma želdinių ir želdynų būklės stebėsena, kurios tikslas – nuolat aktualizuoti želdinių ir želdynų inventorizacijos duomenis Siekiant sukaupti būtiną informaciją ir objektyviai pagrįsti sprendimus dėl kraštovaizdžio būklės, numatyti reikiamų lėšų kiekį ir pan., Anykščių rajono savivaldybės kraštovaizdžio stebėsena turi būti vykdoma pagal šias sritis: vizualinės būklės stebėsena, vertinant charakteringas Anykščių miesto identitetą atspindinčias panoramas; želdynų ir želdinių būklės stebėsena atskiruosiuose želdynuose ir svarbiausiose gatvėse. Kartu su savivaldybės kraštovaizdžio monitoringo programa turi būti parengiamos konkrečių stebėjimų ir surinktų duomenų analizės metodikos, metodai, nurodomi monitoringo vykdymo taškai, vietos, darbų apimtys. Stebėsenos dalis yra kasmetinė surinktų duomenų analizė, palyginant rezultatus su Lietuvos, kitų savivaldybių, Anykščių regioninio parko atliekamų tyrimų, kitų sričių valstybinio monitoringo duomenimis, taip pat – kaitos tendencijų nustatymas ir jų paaiškinimas.

Rekreacija ir turizmas

Anykščių miestui tenka didelis vaidmuo plėtojant rekreaciją ir turizmą Anykščių rajono savivaldybėje bei regione. Utenos apskrities teritorijos bendrajame plane Anykščių miestas išskirtas kaip rekreacijos ir kultūrinio turizmo centras, turintis didelį rekreacinį potencialą. Pagal Utenos apskrities teritorijos bendrąjį planą gydomosios (sanatorinės) rekreacijos vystymo tikslu yra numatoma išplėsti kurortų tinklą, įtraukiant į jį du apskrities miestus - Anykščius ir Ignaliną. Todėl vienas iš svarbiausių Anykščių miesto vystymo uždavinių yra sudaryti sąlygas miestui tapti Šiaurės rytų Lietuvos kurortu, pasižyminčiu aukštu gyvenimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas gydymo bei sveikatos atstatymo, turizmo ir poilsio paslaugas, ištisus metus pritraukiančiu gausius lankytojų srautus. Anykščių miestas yra saugomoje gamtinėje teritorijoje – Anykščių regioniniame parke, miesto centras 16


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

yra saugomoje kultūros paveldo teritorijoje – Anykščių senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Šių gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas, optimalus panaudojimas ir sudaro prielaidas Anykščių miestui tapti kurortu. Anksčiau parengto ir patvirtinto Anykščių miesto turizmo ir rekreacijos specialiojo plano vienas iš pagrindinių tikslų ir yra Anykščių kaip kurortinio miesto vystymas. Šio specialiojo plano sprendiniuose buvo nustatytos Anykščių, kaip kurortinio miesto plėtros kryptys, vystant rekreacinę infrastruktūrą – turizmo aptarnavimo, gydymo (sanatorinio), reabilitacijos, sporto rekreacijos, kultūrinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas pažinti miesto gamtos ir kultūros paveldo įvairovei, - išskiriant rekreacinio prioriteto zonas miesto teritorijoje, nustatant jų tvarkymo, naudojimo bei apsaugos reglamentus. Miesto teritorijos bendrojo plano rekreacijos ir turizmo plėtojimo sprendiniai integruoja specialiojo plano sprendinius.

2 pav. Anykščių miesto rekreacijos ir turizmo infrastruktūros brėžinys

Svarbiausi miesto raidos uždaviniai, vystant Anykščių miestą, kaip rekreacinę ir kurortinę teritoriją: • plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir vystyti infrastruktūrą; • intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti jo potencialą; • vystyti gydomosios (sanatorinės) rekreacijos, turizmo, poilsio ir pramogų centrus;

17


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

• gerinti veikiančių rekreacijos objektų: kultūros centrų, sporto ir pramogų centrų, sveikatingumo kompleksų, kt. gerbūvį; • vystyti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, tame tarpe motelių ir kempingų, tinklą; • vystyti ir plėtoti kulinarinį ir konferencijų turizmą; • sudaryti prielaidas pažinti miesto gamtinei bei kultūros paveldo įvairovei, eksponuoti svarbiausias jos vertybes; • užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos efektyvumą ir optimalumą; • demonstruoti saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdus. Anykščių miestas pasižymi didžiuliu kultūros paveldo ir gamtinių rekreacinių išteklių potencialu. Pagal LR teritorijos bendrąjį planą Anykščių miestas ir apylinkės patenka į žemės naudojimo funkcinę sritį, kurioje prioritetas teiktinas nacionalinės reikšmės rekreacinių sistemų vystymui. LR teritorijos bendrojo plano sprendiniuose Anykščių miestas planuojamas kaip didelio rekreacinių resursų potencialo, regioninės svarbos rekreacinio aptarnavimo centras, užimantis gana svarbią vietą Lietuvos rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje. Pagal rekreacinio vystymo specializaciją Anykščių miestas išskirtas kaip kurortinio gydymo, pažintinio turizmo ir poilsio gamtoje rekreacinis centras. Gydomosios (sanatorinės) rekreacijos vystymo tikslu LR BP sprendiniuose yra numatyta išplėsti kurortinių vietovių tinklą, įtraukiant į jį vietoves, tokias kaip Anykščių miestas, turinčias šiam tikslui didelį gamtinių kurortologinių išteklių potencialą. Rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su Anykščių miesto gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, padeda tenkinti gyventojų poreikius poilsiui ir sveikatos atstatymui. Esamų ir naujai planuojamų rekreacinių teritorijų galimybe panaudoti rekreacijai ir turizmui labai priklauso nuo jų rekreacinės aplinkos kokybės esminio pagerinimo. Kad suaktyvėtų turistų srautai į Anykščių miestą, reikia plėtoti itin plataus spektro rekreacines paslaugas, sukurti puikios kokybės paslaugas teikiančią turistų aptarnavimo infrastruktūrą, galinčią aptarnauti miesto gyventojus ir turistus. Rekreacinėms teritorijoms priskiriamos teritorijos, pasižyminčios ne tik rekreaciniais ištekliais, bet ir teritorijos, turinčios turizmo paslaugų arba poilsio infrastruktūrą (rekreacinę infrastruktūrą).

18


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

URBANISTINĖ IDĖJA

Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio per vaizdus (spalvas, formas), kvapus, garsus atlikti tyrimai ir metodai

Nagrinėjami atskiri psichoemociniai dirgikliai – vaizdai (spalvos ir formos), kvapai, garsai,

kurie sukelia teigiamą ar neigiamą reakciją (pojūtį). Analizuojant vaizdus, kurie apima formą, faktūrą, spalvą ir t. t., didžiausias dėmesys skiriamas spalvoms ir formoms, nes psichoemociniu

požiūriu, tai vienos svarbiausių psichiką veikiančių dirgiklių. Išanalizuojami psichologiniai tyrimai ir metodai, pritaikymas kraštovaizdyje bei rengiant projektus (2. lentelė).

2 lentelė. Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio atlikti tyrimai, metodai, bei teorinis pagrindimas

Aprasymas

Poveikis žmogui

VAIZDAI (SPALVOS)

Aplinka regėjimo pojūčiu gali būti suvokiama per tam tikras medžių ir krūmų savybes, požymius – tai spalvą (lapų, spyglių, kamieno, šakų, ūglių, žiedų, vaisių), faktūrą (lajos, kamieno, šakų, stiebų), formą (lajos, lapų, žiedynų, vaisių), dydį (stambumą) (augalo, jo šakų, lapų, žiedų, žiedynų, vaisių). Šių priemonių pagalba potyrių vietovių kraštovaizdis gali įgauti itin savitą ar tam tikros paskirties aplinkai atpažinti reikalingą vaizdą bei nuotaiką (Kučinskienė ir kt., 2013). Pasitelkiant chromoterapijos žinias spalvos pagalba aplinkoje galima balansuoti emocines būsenas bei stiprinti psichologinį poveiki atsižvelgiant į aplinkos funkcines zonas (Jukonis, 2006). Psichologiniu ir fiziologiniu spalvos poveikiu buvo domėtasi jau nuo seniausių žmonijos laikų, manoma, kad spalvos suvokimo aiškinimas buvo minėtas net islamo švenčiausioje knygoje – Korane. Jau Hipokrato laikais spalvos privalumai buvo taikomi įvairiose praktikose bei medicinoje. Kiekvienam žmogui svarbios spalvų psichofiziologinės ypatybės. Jos veikia nuotaiką, sveikatą, regėjimą, mokymąsi ir darbo našumą (Adomonis, 2008). Želdinių spalva yra dekoratyvinė savybė. Ji gali būti vadinama ir vizualine (lot. visualis - regimas) savybe. Vizualinės medžių, krūmų ir kitų augalų savybės lemia erdvės estetinę ir psichologinę nuotaiką, veikia žmogaus psichiką ir lemia kompozicinės minties kokybę (Daujotaitė, 1998). Augalų spalvos veikia žmogaus emocijas, jų pagalba sukuriama estetiška erdvė, psichologinė aplinkos nuotaika. Derinant žiedus ir kero spalvą, atsižvelgiama ne tik į dekoratyvumą, bet ir į emocinį spalvų poveikį žmogui (Mateckis, 2003). Fiziologinis ir psichologinis spalvų poveikis organizmui žinomas jau seniai. Pagal emocinį poveikį spalvos skirstomos į šiltas, arba aktyviąsias (raudona, oranžinė, geltona), žmogų aktyvinančias, ir šaltas, arba pasyviąsias (mėlyna, žalia, violetinė) – raminančias (Mateckis, 2003). Geltona spalva teigiamai veikia žmogaus psichiką (Mateckis, 2003). Tačiau didelės geltonos spalvos dėmės veikia erzinančiai, vargina (Jonaitis, 2009). Lietuvos kraštovaizdžiui būdinga žalia spalva ir įvairūs jos atspalviai. Šios spalvos atspalvių gamtoje ypač daug, todėl ji gali būti šviesiai (gerai nuteikia) ir tamsiai žali (sukelia santūrumą), turėti pilką (ramina), melsvą (pavargusioms akims), gelsvą, rausvą ir netgi rudą atspalvį (Juchnevičiūtė, 1983). Ryškių spalvų regimasis poveikis ne vienodai veikia emocijas skirtingais metų laikais. Pavasarį ryškios, gaivios besiskleidžiančių lapų spalvos džiugina, skatina norą gyventi, kelia žmogaus aktyvumą. Saulėtomis vasaros dienomis, ryškios želdinių spalvos gali sukelti neigiamas emocijas, erzinti. Rudenį smarkiai pakinta lapų spalvos, atsiranda daug ryškių geltonos, oranžinės, raudonos atspalvių. Šiltos, aktyvios spalvos tampa priimtinos. Sukelia teigiamas, žadinančias kūrybiškumą emocijas. Raudonlapiai augalai pagyvina želdinių kompozicijas, atrodo maloniai. Tačiau dideli raudonos spalvos plotai erzina, ypač apžiūrimi iš arti. Augalai pilkais lapais veikia raminančiai, atpalaiduojančiai. Nedideliame želdyne pasodinti pilkalapių ir žalialapių augalų deriniai suteikia lyrišką nuotaiką, skatina svajoti. 19


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Pilkos, žalsvai pilkšvos, melsvai pilkos spalvų augalų deriniai naudojami meditaciniuose soduose (Jurkštienė, 2010).

Pritaikymas kraštovaizdyje

Atlikti tyrimai – metodai

Aprašymas

Teisingai bei išradingai kraštovaizdyje panaudotos želdinių spalvos lemia kompozicinės minties kokybę. Spalvos turi ir savo svorį. Jos skirstomos į sunkias ir lengvas. Tamsios spalvos yra sunkesnės, o šviesios – lengvesnės. Jų svoris gali būti išlygintas, tamsios spalvos plotą mažinant, o šviesios – didinant. Derinant lengvas ir sunkias, šviesias ir tamsias spalvas galima sukurti statiškumo arba dinamiškumo iliuziją (Adomonis, 2008.). Spalva ir forma - bene opiausia ir įdomiausia kompozicijos problema. Spalva pabrėžia formą arba ją niveliuoja. Pastebėta, kad šviesus daiktas atrodo didesnis ir kartu lengvesnis, tamsus – mažesnis ir sunkesnis. Šviesi spalva padeda išryškinti plastinę formą, o tamsi pabrėžia jos siluetą. Ryški spalva nustelbia formą, ji labiau tinka mažiems, nutolusiems ir mažai apšviestiems objektams, o iš objektų grupės išskiria svarbiausią. Kartais spalvomis paryškinamos atskiros detalės arba dekoras. Funkcionalūs objektai dažniausiai esti lokaliųjų spalvų (Adomonis, 2008.). Spalva viena iš svarbiausių emocinio poveikio priemonių. Žalia spalva yra puikus fonas kitoms spalvoms, labai tinkama darniai aplinkai sukurti. Kuriamuose želdynuose žalia spalva turi vyrauti. Ryškiaspalviai augalai yra matomi iš tolo, aktyviai pritraukia dėmesį. Šiltų, aktyvių spalvų - raudonos, geltonos - medžių ir krūmų reikėtų sodinti nedaug, saikingai naudoti augalų kompozicijose, gali sukelti nerimą. Dviejų šiltų ar dviejų šaltų spalvų sugretinimas neduoda malonaus derinio, pavyzdžiui, raudonos ir geltonos (Tauras, 1974). Manoma, kad psichofiziologiniai stebėjimai tokie pats seni kaip ir pati spalva. Visos žinios apie spalvos įtaką atsirado palaipsniui, mokslininkams išbandant ir taikant įvairias praktikas. Garsusis psichiatras Maksas Liušeris mokslą papildė nauja sąvoka – chromatipas (kai žmogus jaučia spalvas savyje ir šalia savęs), (gr.chroma – spalva). Jis pirmasis pradėjo tyrinėti žmogaus elgesį spalviniu požiūriu. Jo teigimu, individo spalva priklauso nuo jo emocinės būsenos. Pagal poveikį žmogaus psichinei būsenai išskiriamos stimuliuojančios (kurios dirgina), dezinfekuojančios (slopinančios dirginimą), pastelinės (slopinančios grynas spalvas), dezinfestatinės (sukuriančios pusiausvyrą, nusiraminimą), duslių tonų (nedirginančios, padedančios susikaupti), šiltos tamsios (stabilizuojančios, inertiškos), šaltos tamsios (izoliuojančios, slopinančios susierzinimą) spalvos (Lapė, 1980). Mateckis (2003) išskiria spalvų derinimo schemą, kurią sudaro trys pagrindinės spalvos – geltona, raudona ir mėlyna (žr. 3 pav.). Johannas Wolfgangas Goethe, reikšmingo spalvotyros veikalo „Spalvų mokslas“ (Farbenlehre, 1810) autorius, harmoningomis spalvomis laiko pagrindinių ir papildomų spalvų poras (raudona – žalia, geltona – violetinė, oranžinė – mėlyna). Tuo tarpu Bauhauzo dėstytojas Johanessas Ittenas vadinamuosius komplementinių spalvų derinius laiko labai kontrastuojančiais, sunkiai suderinamais. Klasikinis derinys – 3 pav. Spalvų spektro schema gėlėms tai trys pagrindinės ir trys išvestinės komponuoti (Mateckis,2003) spalvos, esančios spalviniame skritulyje lygiu nuotoliu. Lengviau suderinti neaktyvias, pastelines spalvas, tačiau kontrastingi deriniai yra efektingesni (Adomonis, 2008).

VAIZDAI (FORMOS)

Žmogus, kurdamas „antrąją gamtą“, nuo seno remiasi taisyklingų geometrinių formų dėsningumais. Jie pasireiškia formos matmenimis, nusakančiais aukštį, plotį, ilgį ir gylį. Kuo šie santykiai artimesni, tuo labiau jaučiamas formos uždarumas, statiškumas ir ramybė. Tik 20


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Pritaikymas kraštovaizdyje

ryškiau pakeitus nors vieną santykį, forma tampa kontrastinga, dinamiška. Aplinkoje esti dvi formų kategorijos: konkrečioji (daiktinė, tradicinė) ir abstrakčioji (geometrinė, amorfinė, neįprasta). Konkrečiosios formos mūsų sąmonę veikia įprastiniais vaizdiniais (medis, paukštis ir kt.). Abstrakčiosios formos yra tokios, kurios neteikia realių daiktų atvaizdo. Atviroji forma pasižymi asimetrija, dinamiškumu, laisvumu, turi ekspresijos ir dramatizmo įtampą. Kompozicijos vientisumas skirtingai suvokiamas uždarosiose ir atvirosiose kompozicijose. Pirmosios būna sutelktesnės, turi aiškesnį centrą, o antrosios remiasi pusiausvyra. Statika ir simetrija būdingesnė uždarumui, o dinamika ir asimetrija – atvirumui (Adomonis, 2008.). Dauguma tektoninių formos sprendimų architektūroje paimta iš gamtos. Joje matoma didelė formų ir jų kombinacijų įvairovė. Tikslingas sprendimas – naudoti gamtines tūrines formas, turinčias tris matmenis: aukštį, plotį, gylį. Tūrinė kompozicija kinta, judant erdvėje. Ji iš įvairių apžvalgos taškų suvokiama vis naujai, todėl ir emocijos yra skirtingos (Pridotkienė ir kt., 2016). Tūksantmečius žmogus gyveno su gamta ir gamtoje tarp daugybės rūšių augalų ir gyvūnų, su jų formų ir spalvų įvairove. Ilgainiui buvo pastebėta, kad gamta labiau tobula lyginant su žmogaus sukurtomis technologijomis, todėl būtent su ja ir ieškota analogijų. Užapvalinti gamtinių formų kampai, plastiškos natūralios linijos, natūralios spalvos ir atspalviai, biologinės medžiagos, formų lengvumas - tokios pagrindinės bioninių elementų ypatybės (Стиль Бионика..., 2014)

4 pav. Bioninių stilių formuojantys veiksniai (Pridotkienė, 2016)

Gamtos buvimo šalia trūkumą padeda kompensuoti bioninio stiliaus elementai, jų bioninės formos ir spalvos, jų dinamiškumas ir kt. (Pridotkienė ir kt., 2016)

Atlikti tyrimai - metodai

1960 m. JAV susikūrė nauja mokslo šaka bionika, tirianti organizmų struktūrą, jų gyvybinės veiklos principus, tinkamus panaudoti technikoje ir architektūroje. Šią idėją jau buvo iškėlęs Leonardo da Vinci (Adomonis, 2008). Rudolfas Arnheimas teigia, kad be psichologijos mokslo negalima sėkmingai sukurti estetinės formos. Vienas pirmųjų, pradėjusių nagrinėti kraštovaizdžio formų poveikio žmogui mechanizmą, yra landšafto architektūros profesorius V. Karmazinu (Rumunija). Ypatingą dėmesį jis skiria želdiniams, nes juos laiko pagrindiniu kurortų ir poilsio vietų kraštovaizdžio elementu. „Aš manau, kad plastinė medžių forma ir spalvos yra aktyvi higieninė ir gydomoji gamtos jėga, kuri turi daug didesnę reikšmę, negu iki šiol įprasta galvoti“, - sako V. Karmazinu (Stauskas, 2012). V. Karmazinu, atsižvelgdamas į peizažo faktorių poveikį per psichiką visam organizmui, klasifikuoja į dvi pagrindines grupes: stimuliatyvinius (skatinančius) ir sedatyvinius. Pirmoje grupėje skiriami erzinančiųjų ir jaudinančiųjų faktorių pogrupiai (aktyviausieji, antroje – raminančiųjų ir slopinančiųjų (mažiau aktyvūs).

21


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Stauskas (2012) išskiria medžių formų klasifikaciją pagal jų poveikį psichikai: Medžiai su apvalios formos laja veikia raminančiai, saugo psichines jėgas, nuteikia pasyviam poilsiui - (B). Netaisyklingos lajos medžiai veikia aktyvinančiai, sukelia neramią būseną - (A) (Stauskas 2012). Aprašymas

Poveikis žmogui

Pritaikymas kraštovaizdyje

KVAPAI

Kvapai veikia nuotaiką, emocijas, dvasinę ir net fizinę būseną. Vaistinės, kvapiosios ir prieskoninės žolės viduramžiais prie dvarų ir gyvenamųjų namų buvo auginamos praktiniams tikslams, nes buvo vertinamos dėl kulinarinių ir gydomųjų savybių (Bartram, 1995; Engrlhard, 2000; Courtier, 1999). Lietuvoje vis didėja tendencija skatinti, propaguoti, naudoti kvapiuosius augalus teritorijų želdinime, nors seniai pripažinta jų įvairiapusė nauda žmogui. Pirmieji rašytiniai duomenys apie kvapų naudojimą rasti šumerų valstybėje 3000 m. prieš Kristų. Aromatinių augalų gydomosios savybės buvo gerai žinomos senovės Egipte, Kinijoje, Indijoje (Kučinskienė ir kt., 2014). Žmogų nuolatos supantys kvapai turi įtakos jo nuotaikai, darbingumui, organizmo gyvybinei veiklai. Malonūs kvapai teigiamai veikia sveikatą: šalina stresą, tonizuoja, mažina kraujospūdį, veikia regėjimą, sustiprina virškinimo sistemą, pakelia nuotaiką. Aplinkoje pasklidusios kvapiųjų medžiagų dalelės sumažina žalingų priemaišų kiekį (jas sugeria arba nusodina), padidina neigiamų jonų kiekį ore. Neigiami jonai aktyvina kvėpavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina raumenų galią, organizmo ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą, mokymosi efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarpasmeninius santykius bei auklėti vaikus (Dudareva et al., 2004; Hirsch, 2003; Juknevičienė, Prakapaitė, 2006). Atliktų sumedėjusių augalų išskiriamų kvapiųjų medžiagų poveikio žmogui inhaliacijos būdu tyrimus, galima išskirti tokį jų poveikį: gydomasis (fitoncidinis, atpalaiduojantis kvėpavimo takų, raumenų spazmus, normalizuojantis kraujospūdį ir pan.), veikiantis emocinę būseną (kelia nuotaiką), relaksacinis (atpalaiduojantis) poveikis (gerina miego kokybę, nuramina), stimuliuojantis poveikis (pagerina darbo našumą, stimuliuoja protinę veiklą, skatina susikaupimą ir pan.), semantinis poveikis (generuoja įvairius prisiminimus) (Kučinskienė ir kt., 2014). Užsienio šalių botanikos soduose, miestų želdynuose vis dažniau aptikama erdvių, kuriose augalų savybė kvepėti panaudojama ne tik poilsiui, relaksacijai, bet ir specialių poreikių žmonių edukacijai. Regos negalią turintieji gali lankytis kvapiuosiuose augalų soduose ir ten susipažinti bei pažinti šiuos augalus iš kvapo. Šalia jų patalpintos etiketės, kuriose augalų pavadinimai užrašyti Brailio raštu. O želdynuose juos galima naudoti savaiminės inhaliacijos būdu. Kvapiosios medžiagos žmogų veikia psichoemociškai, tuo pačiu valo aplinkos orą nuo bakterijų, virusų, grybelių ir bacilų taip vadinamų fitoncidų pagalba (Kučinskienė ir kt., 2014). Tyrimų rezultatus galima pritaikyti formuojant kvapiųjų augalų želdynus ar atskiras želdynų dalis prie gydymo įstaigų: pasyviai gydyti ir kelti teigiamas emocijas šių įstaigų klientams; prie mokymo, verslo įstaigų: sukurti erdves su relaksacinį bei stimuliuojantį poveikį turinčiais augalais; gyvenamuosiuose rajonuose: įrengti erdves su atitinkamo kvapo augalais skirtingų amžiaus grupių lankytojams ir pan. Augalo kvapas gali atstoti tam tikrus ženklus, kurie atgimsta mūsų uoslės centruose ir siejami su kažkada matytaisiais vaizdiniais, kai tame „dalyvavo“ir atitinkamas kvapas. 22


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Atlikti tyrimai - metodai

Lietuvoje auga kvapieji medžiai ir krūmai. Nuo seno lietuviai sodybose augino aromatinius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos (Syringa L.), jazminai (Philadelphus L.), liepos (Tilia L.) – nuo seno mėgstami medžiai ir krūmai, nepraradę populiarumo ir šiandien. Kauno Girionių parke ir Dubravos arboretume pastebima, kad lankytojai pasivaikščiojimams ir ramiam poilsiui pasirenka vietas, greta kurių yra kvapiųjų augalų. Suoliukai po žydinčiomis alyvomis (Syringa L.), jazminais (Philadelphus L.) ar robinijomis (Robinia L.) retai kada būna neužimti, o į takus prie liepų (Tilia L.), magnolijų (Magnolia L. ) ar beržų (Betula L.) nuolat išeina pasivaikščioti šeimos su mažais vaikais (Baronienė, 2013). Graikų flosofas Aristotelis suskirstė kvapus į šešias klases, remdamasis jų pajutimu, ir išskyrė tokias kategorijas: saldūs, rūgštūs, aštrūs, riebūs, apkartę ir dvokiantys kvapai. Suskirstymas į šešias klases liko stabilus iki Linėjaus (1707–1778). M. Chastrette (2002) išskiria tris būdus, kurie naudojami kvapų klasifikavimo schemose: empirinės (besiremiančios skirtingomis kvapų sukeltomis emocijomis ir patirtimi); pusiau empirinės (remiasi pagrindiniais kvapais). Viena iš geriausiai žinomų sistemų yra Henningo (1916) kvapų prizmė (3 pav. A).

5 pav. Heningo kvapų klasifikacijos sistema. A – kvapų prizmė, B – kvapų išdėstymo prizmės sienoje pavyzdys (modifikuota pagal Goldstein, 1989)

Šešiuose kvapų prizmės kampuose (5 pav. A) išdėstyti pagrindiniai kvapai: gardžiakvapis, puvėsių, eterinis, dervos, aštrus ir degėsių. H. Henningas ištyrė daugiau nei 400 skirtingų kvapių medžiagų. Sukurtos prizmės paviršiai buvo skirti atspindėti žmonių sprendimus apie pateiktų medžiagų kvapų panašumą (žr. 5 pav.). Darbe „Kvapų poveikio aplinkai valdymas“ Volodko (2014) rašo, jog dirginant uoslės organus atsiranda signalai, kurie sukelia vengimo ir priartėjimo elgesį. Uoslės procesas ir elgesio atsakas vyksta periferiniame ir centriniame organizmo lygiuose (Volodko, 2014). Aprašymas

Poveikis žmogui

GARSAI

Garsas yra tam tikra energija išreikšta per judesį. Ją sukuria bet kuris virpantis objektas. Virpantis kūnas virpina oro molekules, oro molekulės virpina ausies būgnelius, o šie siunčia impulsą smegenims, taip atsiranda tai ką vadiname klausa (Ščelkun, 2017). Nuo seno, remdamiesi pojūčiais, žmonės garso charakteristikas apibrėžia aukščiu, stiprumu, tembru (R. Karazija, 1996). Unikalūs dalykai gali būti ir labai maži, juos reikia atrasti, beveik viskas turi savo garsą – natūralų arba išprovokuotą (D. Bielkauskas). Pastaruoju metu gydymas garsu vis populiaresnis. Vienas iš labiausiai intriguojančių mokslo pagrįstų faktų yra tai, kad garsas veikia panašiu būdu kaip ir šviesa, t. y. garso ir šviesos poveikis prilyginamas vitaminų ir mineralų poveikiui kūnui (Garsas, 2011). Yra įvairių gydymo garsu būdų – tai muzika, balsu (dainavimu), delnų plekšnojimais (plojimais), gongų, smėlio, augalų sėklų, pripiltų induose, šlamėjimo, barškėjimo, įrašytais 23


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Pritaikymas kraštovaizdyje

Atlikti tyrimai - metodai

natūraliais gamtos garsais, gyvūnų balsais ir t.t. Garsai gali persiskverbti per bet kokią medžiagą ir greitai paveikti jos energetiką. Ši garso savybė taikoma garso terapijoje – garsu gydoma siekiant fizinės, psichologinės, dvasinės harmonijos ir sveikatos žmogui. Želdynai su ornitochoriniais ir medingais augalais duoda keleriopą naudą žmogui ir aplinkai: sukuriama potyrių erdvė ir atliekama dekoratyvinė funkcija (puošia kraštovaizdį žydėjimu ir ryškiomis uogomis), jame besilankantys paukščiai atlieka sanitarinę funkciją naikindami kenkėjus, o bičių suneštas medus duoda ir praktinę naudą. Visuma teikia želdyno lankytojui terapinę naudą (Kučinskienė ir kt., 2015). Planuojant potyrių vietovių teritorijų kraštovaizdį, garso pojūčiams sukurti galima panaudoti sumedėjusių augalų. Juose atsirastų atskiri garso terapiniai sodai ir parkai, kurių nauda lankytojui būtų tiek relaksacinė, tiek gydomoji, tiek pažintinė (Kučinskienė ir kt., 2015). Vienas iš svarbesnių tiek regos, tiek klausos ir, ko gero, visų kitų pojūčių dirgiklių yra empirinio patyrimo naujumas, keistumas, nekasdieniškumas. Neįprasti pojūčiai išprovokuoja stipriausias reakcijas, todėl negirdėtas garsas turi daugiau galimybių būti išgirstas. Schaferio R. M. sudaryta klasifikacija siekia apimti visas įmanomas garsų rūšis – nuo išimtinai gamtinių (geofonija ir biofonija) iki socialinės kilmės garsų (antropofonija ir / ar technofonija). Augalų sukeliami garsai ir jų poveikis žmogui dar nėra itin plačiai tyrinėti, tačiau pavargęs žmogus visais laikais ėjo pailsėti į gamtą, į savotišką gydykla (Kučinskienė ir kt., 2015). Gamtos garsus sudaro:

6 pav. Geofonijos garsų pritaikymas

7 pav. Biofonijos garsų pritaikymas

8 pav. Antrofonijos garsų pritaikymas

•geofonija – ne biologinės kilmės garsai, tokie kaip vėjo sukeltas lapų šlamėjimas, tekančio vandens garsas, bangų ir medžių ošimas (6 pav.); •biofonija – gyvų organizmų skleidžiami garsai, kaip paukščių čiulbėjimas bei įvairūs žvėrių skleidžiami garsai (7 pav.); •antrofonija – žmonių balsai ir kiti pirmykščiai žmonių veiklos garsai, nedirginantys aplinkos (8 pav.), (Kučinskienė ir kt., 2015).

Apibendrinat psichoemocinių pojūčių metodų ir tyrimų analizę, galima teigti, jog

kraštovaizdį kuriantys veiksniai teigiamai veikia žmogaus sveikatą ir psichikos būseną. Taip pat panaudojus pojūčiams sukurtus metodus, galimas platus pritaikymas Anykščių miesto teritorijai, planuojant garsų, kvapų ir spalvų gydomuosius sodus.

24


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

ANALOGŲ STUDIJA

Per pastaruosius 20 metų sveikatingumo teritorijų yra sukurta beveik visuose pasaulio

kampeliuose, tačiau visi jie yra orientuoti į kurį nors vieną ar tik kelis psichologinius ar emocinius aspektus, todėl galima teigti, kad analogų teikiamai koncepcijai neturime.

Sinnenas Trädgård („Sense“ sodas)

Vienas pirmųjų svekatingumo sodų „Sinnenas Trädgård“ („Sense“ sodas) įgyvendintas

1990 metais šalia Vasaparkeno Stokholme, Švedijoje. Sodą prižiūri dviejų gretimų namų gyventojai

1. 2. 3. 4.

Įėjimas per rožių arką Apelsinų ir „kavos gėrimo vieta“ Žalioji vejos zona Pakeliamos lysvės prieskoniniams augalams 5. Žalioji siena 6. Skaldos takai 7. Vandens telkinys 8. Židinys nuo 1784 m 9. Daugiamečiai augalai vedantys miško takais 10. Lygiagrečios juostos vaikščiojimo reabilitacijai 11. Erdvė tarp miško 12. Kompostavimas 13. Augalų apsupta erdvė 9 pav. „Sense“ sodo planas, 1990 m. Šaltinis: www.landscapeinstitute.org

Sodą prižiūri fitoterapeutas ir sodininkininkas Christer Fällman.

Vietinės valdžios

įdarbintas, jis dirba terapinį darbą su suaugusiųjų grupe. Grupės dalyviai pasižymi mokymosi

sunkumais. Tuo pačiu metu jis tobulina sodo infrastruktūrą, kad pasiektų maksimalų kraštovaizdžio terapinį poveikį pacientams.

Alnarpo reabilitacijos sodas

Malmės, Alnarp, Švedijos žemės ūkio universiteto profesinių studijų, ekonomikos ir

aplinkos psichologijos katedros padalinys. Sodo poveikis yra moksliniais įrodymais pagrįstas bei sukurtas ir atidarytas 2002 m., kaip „Gyvoji laboratorija“, kuriant naujus metodus, skirtus

gydyti ilgalaikias ligas, kankinančius daugumą žmonių šiuolaikiniame pasaulyje. Nuo tada sodo darbas buvo skirtas ilgalaikėms psichinėms ligoms, insultams tirti. Sode darbuojasi šių universiteto sričių specialistai:

25


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

• • • •

ergoterapija medicina fizioterapija psichologija

Moksliniai tyrimai atliekami įvairiais būdais: nuo atsitiktinių imčių, kontroliuojamų tyrimų

iki ilgalaikių tyrimų, ir teikia įvairias idėjas, kurios būna perkeliamos į kitas sritis, kartu su duomenimis, kuriais informuojami medikai.

10 pav. Alnarp reabilitacijos sodas, vizualizacija. Šaltinis: www.sciencedirect.com

Ši sodo erdvė nėra atvira visuomenei, išskyrus darbuotojus ir asmenis, dalyvaujančius terapinėse programose kiekvieną rytą.

Kembridžo universiteto botanikos sodas. Kvapų sodas.

Kembridžo universiteto botanikos sodas - "Scented Garden" įkurtas 1960 m., siekiant

supažindinti botanikos sodo lankytojus su augalų kvapais. Šiaurinėje botanikos sodo teritorijos dalyje suprojektuotos pakeltos lysvės kad visi lankytojai, bei judėjimo negalią

turintys asmenys galėtų patogiai užuosti augalų kvapą. Kvapų sodo teritorijoje buvo sukurta

medinė uždara pavėsinė, kurios visas stogas apželdintas citrinos kvapo erškėčiu (Rosa Mulligani L.), šiuo tikslu siekiama sukurti netradicinę bei jaukią poilsio vietą, kuriame sėdintys dar geriau užuostų aromatą ir pajaustų teigiamas kvapų savybes.

Kvapų sodas yra aromatinis net ir žiemą, turtingais, egzotiškais žiemos augalais,

žydintis ankstyvasis žiemuvis (Chimonanthus praecox L.) ir kvapnusis putinas (Viburnum

farreri L.), kurie skleidžia vanilės kvapą. Taip pat auginami vienmečiai augalai, tokie kaip kvapusis pelėžirnis (Lathyrus odoratus), kvapioji pelargonija (Pelargonium odoratissimum) ir

daugybė kvepiančių tabako augalų (Nicotiana). Kvapiosios lapinės pelargonijos rūšys yra priskirtos faktūrai ir stipresniems kvapams sukurti.

26


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

11 pav. Pakeltos lysvės, ptitaikytos judėjimo Uždara pavėsinė, apželdinta kvepiančiais augalais negalią turintiems asmenims

Taranto Keinestono botanikos sodas. Kvapų sodas.

Taranto Keinestono botanikos sodas sudarytas iš aromatinių augalų kolekcijos, bei

suskirstytas pagal skyrius: "Padua Garden"

žydinčių gėlių, tokių kaip rožės, jazminai,

geranijos. "Fougere Garden" dėmesys sutelkiamas į paparčius, levandas, samanas. "Parterre"

geometriniame išdėstyme eksponuojami prieskoniniai augalai. Už kolekcijos auginamos kvapiųjų medžiagų turintys vaismedžiai. Taip pat per visą botanikos sodą išsidėsčiusios

erdvės: vaismedžių sodas, žydinti pieva, žaliųjų kokteilių kupolas žydinčių augalų sode,

kolekcinių augalų sodas, kavinė ir aromatinių augalų aliejaus varykla, pasėlių laukai

aromatiniams augalams auginti (žr. 12 pav.).

12 pav. Taranto Keinestono sodas

Oklahomos valstybinio universiteto botanikos sodas. Pojūčių sodas.

Oklahomos valstybinio universiteto botanikos sodo darbuotojai sukūrė pojūčių sodą,

skirtą patenkinti visų gyventojų poreikius, ne tik edukacines žinias apie augalus, bet ir skatinti

psichologinę pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant įvairias gyventojų grupes. Stengiamasi pagalvoti apie visas žmonių grupes, dėl to laikytasi universalaus dizaino principų.

Šio sodo tikslas sužadinti penkis pojūčius ir įrodyti, kad naudinga ne tik lankytojams

su vystymosi ir (arba) fizine negalia, bet ir visiems kitiems asmenims, apimantiems visas 27


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

žmonių amžiaus grupes. Pagrindinės augalinės medžiagos skirtos kvapui (gėlės ir (arba) žalumynai), liesti (įvairių lapų tekstūros), skonis (žolės, daržovės ir valgomieji dekoratyviniai

augalai), regėjimas (įvairūs dekoratyviniai augalai) ir garsas (sėklų ankštys, žolės ir tt),

prieinama lova (-os), kurią galėtų naudotis visi, įskaitant tuos, kurie turi fizinių apribojimų. Pateikiami ir dekoratyviniai ir (arba) valgomieji augalai.

13 pav. Penkių pojūčių schema

Augalai, kuriuos galima ragauti: mėtos, rozmarinai, ežiuolės, žvaigždūnės, pluoštinės

kanapės, tikrasis skaistminas, putinai, braškės, krausva, penkialapė akebija ir kt.

Pagrindiniai pojūčių sodo tyrėjai: Dr Mike Schnelle, profesorius Michaelas Holmsas

sode.:

Pagrindiniai pojūčiai ir integravimas Oklahomos valstybiniame universiteto botanikos Regėjimas: regėjimo jausmą skatina spalva, tekstūra, šviesa, šešėlis ir forma.

Kontrastuodami šie elementai sode, dar labiau sustiprina pojūčius. Šiltos spalvos skatina aktyvumą, o šaltos spalvos atpalaiduoja. Naudojami augalai, kurie stimuliuoja regos pojūčius: • Monarda - Monarda didyma • Margenis - Solenostemon scutellarioides • Gvaizdūnė - Zinnia elegans • Ežiuolė - Echinacea spp. • Leonotis - Leonotis ocymifolia • Kleomė - Cleome hasslerana • Žvaigždūnė - Scabiosa spp. • Geležinė perotija - Parrotia persica • Tikrasis alksnotis - Clethra alnifolia

Kvapas: kvapo pojūtis yra labai stiprus. Daugeliu atvejų tai gali sukelti konkrečius

prisiminimus ir asociacijas. Sezoniniu žydėjimu augalai išskiria stiprius kvapus, tačiau daugelis

augalų kvepia tik juos susmulkinant ar patrinant. Botanikos sode kvapo pojūčiams naudojami augalai, kurie skleidžia stipresnį kvapą.

28


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

• • • • • • • • • •

Lelija - Lilium spp. Rozmarinas - Rosmarinus officinalis Mėta - Mentha spp. Pelargonija - Pelargonium spp. Lavanda - Lavandula spp. Sausmedis - Lonicera spp. Auksuotasis serbentas - Ribes odoratum Bazilikas - Ocimum spp. Budlėja - Buddleia spp. Kinmėtė - Agastache spp.

Garsas: praleidžiant laiką botanikos sode ir klausantis, galima išgirsti, jog daugelis

augalų skleidžia subtilius garsus. Medžių lapai, sėklų ankštys ir kitos augalų dalys suteikia

žavesio garsui. Botanikos sode pasirinkti augalai, kurie pritraukia paukščius, vabzdžius ir

kitus gyvūnus, suteikdami sodui papildomų garsų. Botanikos sode parinkti augalai, kurie skleidžia tam tikrus garsus, ar pritraukia paukščius bei kitus vabzdžius.

• • • • • • • • •

Bignonia - Bignonia capreolata Salvija - Salvia spp. Plačialapis dirsūnas - Chasmanthium latifolium Pelkinė kinrožė - Hibiscus moscheutos Didžioji tupa - Populus deltoids Darželinis šlamutis- Helichrysum bracteatum Stambiažiedis plačiavarpis - Platycodon grandiflorus Rytinė aguona - Papaver Orientalas Ąžuolas - Quercus spp.

Čikagos botanikos sodas. Pojūčių sodas.

Čikagos botanikos sodas įkurtas 1837 m., dar kitaip žinomas Glenkou pavadinimu,

Čikagos botanikos sodas plačiąjai visuomenei atsidarė 1972 m. Garsus kraštovaizdio architektas John O. Simond savo projektu pavertė sodą natūralistinio stiliaus kraštovaizdžiu. Suformuotas vandens telkinių tinklas, o sodo širdimi tapo didelė sala lagūnos centre. Po visą

sodo teritoriją vingiuoja takeliai, sujungdami miško plotus, geometrinio planavimo ekspozicijų sodus ir skirtingus gamtos arealus.

Tarp svarbiausių sodo vietų – pojūčių sodas, kuriame lankytojai patiria kvapų,

regėjimo ir garsų potyrius. Pavasarį pražįsta vaismedžiai, kurie skleidžia malonius kvapus, bei pritraukia paukščius, kurie sukelia garsus. Tai sodas, reikalaujantis lėtesnio tempo, kuriame

augalai pasodinti pakeltose lysvėse, todėl juos pauostyti ar paliesti gali žmonės su ribotu

mobilumu. Lankytojai raginami paliesti ar pauostyti augalus.

29


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

14 pav. Čikagos botanikos sodo planas

Augalų spalvos parinktos pagal derinius – geltona, raudona, oranžinė spalvos augalai

– yra šilti ir traukiantys užeiti, o kontrastą suteikia paunksmėje išsidėstę beržai su

žaliuojančiais daugiamečiais augalais.

30


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖ KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“ Kraštovaizdžio psichoemocinis poveikis lankytojams

Kraštovaizdžio psichoemocinis poveikis - tai gamtos komponentų visuma, (tokių kaip

gamtos sukeliami garsai: medžių šlamėjimas, paukščių čiulbėjimas, vandens čiurlenimas ir t.t. taip pat vaizdai, kvapai ir t.t.), tiesiogiai ir netiesiogiai daranti poveikį žmogaus emocinei ir

sveikatos būsenai. Nuo seno pastebėta, kad žmogaus psichiką, ypač veikia įvairi kompozicinė sandara.

Linijos, formos, spalvos, tekstūros, garsai, kvapai - visa tai turi tam tikrą numanomą

poveikį žmogaus intelektinei - emocinei reakcijai. Pavyzdžiui, neabejotina, kad tam tikra

forma, spalva ar kiti dalykai veikia stebėtoją (Grecevičius, Genys ir kt., 2014.,et al.). Aplinkos suvokimui daug dėmesio skyrė D. Saimondsas. Savo knygoje „Landšaftas ir architektūra“ (1965) jis kreipiasi į žmogų, jo pojūčius, sakydamas, kad „visa, kas kuriama žmogui, turi atitikti jo mąstymą,

tenkinti jo regėjimą, skonį, klausą, uoslę, jutimą“. Kiekvieno žmogaus

išgyvenimą galima iš anksto įvertinti ir nustatyti atitinkamus aplinkos parametrus (Conran,

2002). Pagrindinė D. Saimondso mintis ta, kad kurti reikia ne erdvę, ne vietą ir ne daiktą, o emocijas (Grecevičius, Genys ir kt., 2014.,et al.).

Anykščių mieste puoselėjamas kraštovaizdis, natūrali gamtinė aplinka, kuri atlieka ne

tik vizualinę paskirtį, bet ir rekreacinę. Žmogus – neatsiejama gamtos dalelė, kiekvienas gyvas

organizmas egzistuoja dėl ryšių su aplinka. Gyvos būtybės egzistenciją sąlygoja nuolatinis energijos pasipildymas iš aplinkos. Į Anykščių miestą kasmet atvyksta lankytojų iš visos

Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių, ne tik apžiūrėti traukos objektų, tokių kaip „Lajų takas“,

„Labirintų parkas“ ir kt., bet ir atgauti jėgas, pasisemti energijos. Siekiant patenkinti įvairių

socialinių grupių poreikius Anykščių miesto teritorijoje norima sukurti garsų, kvapų ir vaizdų

(spalvų) rekreacinę – pažintinę erdvę. Tokiu atveju lankytojams būtų suteikiama ne tik pažintinė, bet ir psichoemocinė – rekreacinė erdvė. Rekreacija – tai žmogaus sveikatos atgavimas, fizinių jėgų atkūrimas (susigražinimas, teigiamos emocinės dvasinės, kultūrinės

psichoemocinės būsenos, malonių pojūčių, išgyvenimų atkūrimas, atnaujinimo procesas. Rekreacijos tikslas – asmenybės socializacija (Vitkienė E., 2002).

Teritorijos psichoemocinių pojūčių erdvės zonavimas

Projekto idėja - norima sukurti lankytojams ne tik harmoningą, atpalaiduojančią

aplinką, kurioje pamirštų dienos rūpesčius, bet ir patenkinti jų pažintinius, rekreacinius poreikius, todėl Anykščių miesto teritorija būtų pritaikoma psichoemociniams pojūčiams, išskiriant į tris zonas: garsų, kvapų, vaizdų (spalvų).

31


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

15 pav. Teritorijos psichoemocinių pojūčių erdvės zonavimas

Vaizdų (formos) zonos koncepcinė idėja

Dauguma tektoninių formos sprendimų architektūroje paimta iš gamtos. Joje matoma

didelė formų ir jų kombinacijų įvairovė (žr. 13 pav.). Tikslingas sprendimas – naudoti gamtines

tūrines formas, turinčias tris matmenis: aukštį, plotį, gylį. Tūrinė kompozicija kinta, judant

erdvėje. Ji iš įvairių apžvalgos taškų suvokiama vis naujai, todėl ir emocijos yra skirtingos (Pridotkienė ir kt., 2016). Tūksantmečius žmogus gyveno su gamta ir gamtoje tarp daugybės

rūšių augalų ir gyvūnų, su jų formų ir spalvų įvairove. Ilgainiui buvo pastebėta, kad gamta

labiau tobula lyginant su žmogaus sukurtomis technologijomis, todėl būtent su ja ir ieškota analogijų.

Bioninių formų pritaikymas Anykščių miesto teritorijos erdvėje:

16 pav. Gyvybės medis (sudaryta autorių)

17 pav. Pradinis funkcinių zonų eskizas (sudaryta autorių)

18 pav. Stilizuotas Gyvybės medžio eskizas (sudaryta autorių)

Siekiant sustiprinti emociją ir įprasminti teritoriją, forma susieta su Gyvybės medžio

idėja (žr. 16 pav.). Gyvybės medis – vaizduoja Visatos gyvybės amžinumą, nesibaigiamumą,

32


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

nuolatinį gimimą, mirtį, atgimimą. Visa tai susieta su augalais, jų sezoninės kaitos procesais, sunykimu ir atgimimu.

19 pav. Bionika - Gyvybės medžio eskizas (sudaryta autorių)

Senovės žmonės įžvelgė daugybę medžio ir žmogaus panašumų. Ryški analogija tarp

medžio ir žmogaus kūno: šaknys atitinka galvą, šakos – galūnes, kamienas – stuomenį, šerdis – širdį, o lapai ir vaisiai – tai žmogaus mintys ir poelgiai (žr. 19 pav.).

Vaizdų (spalvų) zonos koncepcinė idėja

Augalų spalvos veikia žmogaus emocijas, jų pagalba sukuriama estetiška erdvė,

psichologinė aplinkos nuotaika. Derinant žiedus ir kero spalvą, atsižvelgiama ne tik į

dekoratyvumą, bet ir į emocinį spalvų poveikį žmogui (Mateckis, 2003). Fiziologinis ir psichologinis spalvų poveikis organizmui žinomas jau seniai. Pagal emocinį poveikį spalvos skirstomos į šiltas, arba aktyviąsias (raudona, oranžinė, geltona), žmogų aktyvinančias, ir

šaltas, arba pasyviąsias (mėlyna, žalia, violetinė) – raminančias (Mateckis, 2003). Geltona spalva teigiamai veikia žmogaus psichiką (Mateckis, 2003).

Mateckis (2003) išskiria spalvų derinimo schemą, kurią sudaro trys pagrindinės spalvos

– geltona, raudona ir mėlyna (žr. 20 pav.).

Johannas Wolfgangas Goethe, reikšmingo

spalvotyros

(Farbenlehre,

veikalo

1810)

„Spalvų

autorius,

mokslas“

harmoningomis

spalvomis laiko pagrindinių ir papildomų spalvų

poras (raudona – žalia, geltona – violetinė, oranžinė – mėlyna).

Anykščių miesto teritorijoje, panaudojant

esamus ir naujus vaistinius augalus, siūloma viena 20 pav. Spalvų spektro schema, formuoti augalų spalvinei kompozicijai (Mateckis, 2003)

trijų

teritorijos

zonų

spalvų

zona.

Psichoemociniu požiūriu, tai viena svarbiausių psichiką veikiančių zonų.

Sumaniai pritaikius spalvų metodus, panaudojant teigiamas augalų spalvų savybes,

galimas stiprus psichoemocinis poveikis.

Spalvų zona suskaidoma į erdves, klasifikuojant pagal spalvų poveikį: • Gerinanti nuotaiką ir protinę veiklą – geltona, oranžinė, žalia;

• Raminanti erdvė - mėlyna, žalia, violetinė, pilka, žaliai pilkšva; • Kūrybiškumą skatinanti – geltona, oranžinės, raudona, pilka;

• Aktyvinanti erdvė - raudona, oranžinė, geltona.

33


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Kvapų zonos koncepcinė idėja

Žmogų nuolatos supantys kvapai turi įtakos jo nuotaikai, darbingumui, organizmo

gyvybinei veiklai. Malonūs kvapai teigiamai veikia sveikatą: šalina stresą, tonizuoja, mažina kraujospūdį, veikia regėjimą, sustiprina virškinimo sistemą, pakelia nuotaiką.

Užsienio šalių parkuose, miestų želdynuose vis dažniau aptikama erdvių, kuriose

augalų savybė kvepėti panaudojama ne tik poilsiui, relaksacijai, bet ir specialių poreikių

žmonių edukacijai. Regos negalią turintieji gali lankytis kvapiuosiuose augalų soduose ir ten susipažinti bei pažinti šiuos augalus iš kvapo. Šalia jų patalpintos etiketės, kuriose augalų pavadinimai užrašyti Brailio raštu. O želdynuose juos galima naudoti savaiminės inhaliacijos

būdu. Kvapiosios medžiagos žmogų veikia psichoemociškai, tuo pačiu valo aplinkos orą nuo bakterijų, virusų, grybelių ir bacilų taip vadinamų fitoncidų pagalba (Kučinskienė ir kt., 2014).

Anykščių miesto projektuojamoje teritorijoje siūloma kvapų zona. Kuri, ypač, svarbi

įvairių kvėpavimo, psichologinių ligų gydymui, organizmo stiprinimo profilaktikai. Kvapų zona būtų sukuriama iš skirtingai kvepiančių augalų, suskirstant erdvę pagal kvapų poveikį. Augalai parenkami pagal skleidžiamus kvapus: •

Veikiantys emocinę būseną – ypač saldūs kvapai pavz.: jazminų (Philadelphus L.),

Protinę veiklą stimuliuojantys – prieskoninių augalų kvapas pavz.: rozmarinai

Relaksaciniai – eteriniai kvapai pavz.: levandos (Levandula L.), monardos

Aktyvinantys – citrusiniai kvapai pavz: citrininis čiobrelis (Thymus citriodorus L.),

alyvų (Syringa L.), žydinčių obelų (Malus Mill.), bijūnų (Paeonia L.) ir t.t.;

(Rosmarinus L), bazilikai (Ocimum basilicum L), kalendros (Coriandrum sativum L.) ir t.t; (Monarda L.), mėtos (Mentha L.), pušys ( Pinus L.) ir t.t.;

mėta'eau de cologne' (Mentha L. 'eau de cologne') ir t.t.

Garsų koncepcinė idėja

Pastaruoju metu gydymas garsu vis populiaresnis. Vienas iš labiausiai intriguojančių

mokslo pagrįstų faktų yra tai, kad garsas veikia panašiu būdu kaip ir šviesa, t. y. garso ir šviesos poveikis prilyginamas vitaminų ir mineralų poveikiui kūnui (Garsas, 2011).

Želdynai su ornitochoriniais ir medingais augalais duoda keleriopą naudą žmogui ir

aplinkai: sukuriama potyrių erdvė ir atliekama dekoratyvinė funkcija (puošia kraštovaizdį

žydėjimu ir ryškiomis uogomis), jame besilankantys paukščiai atlieka sanitarinę funkciją

naikindami kenkėjus, o bičių suneštas medus duoda ir praktinę naudą. Visuma teikia želdyno lankytojui terapinę naudą (Kučinskienė ir kt., 2015).

R. M. Schaferio sudaryta klasifikacija siekia apimti visas įmanomas garsų rūšis – nuo

išimtinai gamtinių (geofonija ir biofonija) iki socialinės kilmės garsų (antropofonija ir / ar technofonija). Augalų sukeliami garsai ir jų poveikis žmogui dar nėra itin plačiai tyrinėti, tačiau pavargęs žmogus visais laikais ėjo pailsėti į gamtą, į savotišką gydykla (Kučinskienė ir kt., 2015).

Gamtos garsus sudaro: 34


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

•geofonija – ne biologinės kilmės garsai, tokie kaip vėjo sukeltas lapų šlamėjimas,

tekančio vandens garsas, bangų ir medžių ošimas (žr. 21 pav.);

21 pav. Geofonijos garsų pritaikymas

22 pav. Biofonijos garsų pritaikymas

23 pav. Antrofonijos garsų pritaikymas

•biofonija – gyvų organizmų skleidžiami garsai, kaip paukščių čiulbėjimas bei įvairūs žvėrių skleidžiami garsai (žr. 22 pav.)

•antrofonija – žmonių balsai ir kiti pirmykščiai žmonių veiklos garsai, nedirginantys aplinkos (žr. 23 pav.), (Kučinskienė ir kt., 2015).

Anykščių miesto teritorijoje garso pritaikymo galimybės labai plačios. Todėl

atsižvelgiant į garso tyrėjų metodus būtų sukuriama gamtos garsų zona, panaudojant garsus iš gamtos: geofoniją, biofoniją, antrofoniją.

Projektuojamoje teritorijoje garsų zona suskaidoma į tris erdves, pagal gamtos garsų

klasifikaciją: •

Geofonijos erdvėje numatoma pritaikyti vėjo garsų pavilioną, vandens čiurlenimą,

Biofonijos garsų erdvė susidarytų iš paukščių čiulbėjimo, bičių ir kitų vabzdžių

Antrofonijos erdvė pritaikyta skleisti žmonių sukeliamus garsus, panaudojant

medžių šlamėjimą ir ošimą, žoliniai augalai, turintys sėklų dėžutes;

dūzgimo. Tam būtų parenkamos augalų rūšys, pritraukiančius gyvus organizmus; lauko muzikos instrumentus, bei lankytojų traukos objektus. •

Fitoterapija – vaistinių augalų tyrimas ir panaudojimas Anykščių miesto teritorijoje “Sveikatingumo sodai” Daugelis mokslininkų teigia, kad skonis neatsiejamas nuo kvapo. Tačiau šis pojūtis

teikia ne tik pažintinę funkciją, bet ir gali tiesiogiai veikti žmogaus sveikatą, pasitelkiant

fitoterapiją. Fitoterapija [gr. phyton – augalas] – gydymas vaistiniais augalais. Kaip sakė žymus šveicarų mokslininkas Paracelsas, „visos pievos ir pievelės, visi kalnai ir kalvos yra viena didelė vaistinė.” Fitoterapija žinoma nuo seniausių laikų: Egipto papiruse rasta 900 vaistų, gaminamų iš vaistinių augalų, receptų.

Vaistiniai, prieskoniniai ir aromatiniai augalai gali būti naudojami ne tik žaliosioms

erdvėms formuoti gyvenamųjų namų aplinkoje, jų kompozicijos gali atlikti ir kitas funkcijas:

gerinti aplinkos estetinį vaizdą, jie gali būti naudojami maistui, ligų prevencijai, gydymuisi ir kitiems tikslams (Olšauskas ir kt., 2014 ).

35


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Vaistiniai

augalai

panaudojami,

kuriant

kraštovaizdžio

psichoemocinio

sodo

koncepciją - per spalvas, kvapus, garsus. Vaistiniai augalai tiriami pagal atitinkamas savybes:

spalvas, kvapus, garsus, žydėjimo laiką, aukštį, vaistines savybes (žr. 1 priedas). Pagal morfologines ir estetines vaistinių augalų savybes identifikuojamos augalų rūšys, tinkamos kraštovaizdžio psichoemociniam sodui, per spalvas, kvapus, garsus.

Universalaus dizaino pritaikymo galimybės Detalizuojant

koncepciją

stengtasi

remtis

universalaus

projektuojamą teritoriją pritaikyti visoms visuomenės grupėms.

dizaino

principais,

Universalus dizainas - tai gaminių, aplinkos, programų ir paslaugų, skirtų naudoti

visiems žmonėms kuo platesniu mastu, dizainas, kai nėra pritaikymo ar specializuoto dizaino būtinybės. Universalus dizainas taip pat reiškia pagalbinius įrenginius, skirtus konkrečioms neįgaliųjų grupėms, kai tai yra būtina (žr. 24 pav.).

24 pav. Universalus dizainas pritaikytas visoms žmonių grupėms

Paplitimas (Skandinavijos šalyse, JAV)

Švedijoje, Gioteborge – Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje

dėstoma disciplina Universalus dizainas ir bendruomeninis planavimas. Žinių šioje mokykloje

semiasi Švedijos, Norvegijos bei kitų šalių specialistai, dirbantys planavimo bei projektavimo srityse. Norvegijos Vyriausybė patvirtino Universalaus dizaino veiksmų planą iki 2025 metų. Sėkmingai ši koncepcija taikoma planuojant ir projektuojant aplinką, pastatus ir prieigas, transporto sistemas bei informacines technologijas. Universalaus dizaino principai:

• Lygios galimybės • Lankstumas • Paprastumas ir intuicija • Suprantama informacija • Klaidos tolerancija • Minimalios fizinės pastangos • Tinkamas dydis ir erdvė Siekiant teritoriją ir teikiamas paslaugas pritaikyti kuo platesnėms visuomenės

grupėms pasitelkiami architektūros elementai – geriamo vandens tiekimo įrenginys (žr. 25 pav.), takai, informaciniai stendai, išmaniosios technologijos ir kt.

36


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

25 pav. Geriamo vandens tiekimo įrenginys pagal universalaus dizaino principus

Anykščių miesto „Sveikatingumo sodo“ lankytojai galėtų informaciniuose stenduose

nusiskenuoti QR kodą ir taip pasinaudotų virtualaus gido paslaugomis, įvairiomis kalbomis.

Informacija turėtų būti pateikiama ir Brailio raštu, taip pat teritorijoje galėtų stovėti maketas iš patvarių medžiagų, kur informaciją būtų galima gauti apčiuopiant rankomis.

ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJOS SPRENDINIAI „SVEIKATINGUMO SODAI“ Atsižvelgiant į visus nagrinėtus koncepcinius pasiūlymus, pateikiami detalizuoti

sprendimai, susiejant „Gyvybės medžio“ idėją. Detaliai pateikiamas pagrindinis brėžinys, su

trimis psichoemocinių pojūčių zonomis: spalvų, garsų, kvapų. Kiekviena zona turi bendrus kompozicinius principus, takai projektuojami laisvo planavimo, atsižvelgiant į bionines medžio lajos formas, taip kurdami peizažinį stilių.

Projektuojamos 3 zonos: spalvų, garsų, kvapų. Kiekviena zona suprojektuota

ištyrinėjus mokslinius tyrimus ir metodus, šia tema buvo parašytas mokslinis darbas „Miestų želdynų formavimas -2018, 1(15)“.

Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio spalvų zonos detalūs sprendiniai

26 pav. Spalvų zonos detalizacija

37


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Spalvų zona suskirstyta į keturias erdves: protinę veiklą stimuliuojanti (geltonai

žydintys augalai), relaksacinė (violetiniai - melsvai žydintys), kūrybingumą skatinanti

(oranžiniai žydintys), aktyvinanti (raudonai - rausvai žydintys augalai). Projektuojami vaistiniai

augalai, atsižvelgiant į tai erdvei būdingą spalvų gamą, taip pat pagal žydėjimo laiką – nuo pavasario iki rudens. Spalvų zonoje per vaistinių augalų gėlynus projektuojami dekoratyvūs takeliai 1 x 1 m, tam tikslui apžvelgti augalus iš arčiau. Spalvų zonoje nuo kitų šalimais esančių erdvių uždarumą kuria aplink paliekami esami ir projektuojami vaistiniai medžiai ir

krūmai. Taip pat kiekvienoje spalvų erdvėje numatomi dviviečiai suoliukai, nuo tako atitraukti 1m x 1.5m atstumu. Prie kiekvienos spalvų erdvės siūlomi informaciniai stendai su brailio

raštu ir QR kodu – kurį nusiskenavus būtų išsamus aprašymas apie kiekvieną toje erdvėje esantį augalą, jų vaistines ir psichoemocines savybes, bei panaudojimą.

Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio garsų zonos detalūs sprendiniai

27 pav. Garsų zonos detalizacija

Garsų zona suskirstyta į tris erdves, pagal skirtingą psichoemocinį poveikį: geofonijos

garsai (vėjo sukeltas lapų šlamėjimas, vėjo paviljono garsas, šalimais tekančio vandens

čiurlenimo garsai, bei vaistinių augalų, turinčių sėklų ankštis sukeliami garsai), biofonijos

(gyvų organizmų sukeliami garsai, tokių kaip paukščių čiulbėjimas, vabzdžių garsai), antrofonijos garsai (žmogaus sukeliami garsai) (žr. 27 pav.), (žr. priedas nr. 2 lapas). Garsų erdvės projektuojamos apjungiant vaistinius augalus su sumedėjusiais augalais. Geofonijos

garsų zonoje dominuotų lapuočiai medžiai ir krūmai, spygliuočiai su ilgais spygliais (Juodoji pušis `Fastigiata`), bei žoliniai vaistiniai augalai su sėklų dėžutėmis (sėjamoji aviža, didysis

debesylas, šlamutis ir kt.). Taip pat numatomas vėjo paviljonas, kuris sukeltų įvairius vėjo skleidžiamus garsus (žr. 2 priedą 1 pav.).

38


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Biofonijos garsai susidarytų iš įvairių sumedėjusių medžių ir krūmų, bei vaistinių

augalų, turinčių uogas, kurie pritrauktų paukščius (grauželinė gudobelė, trešnė, obelis, šermukšnis, sausmedis, šeivamedis, paprastoji mėlynė, spanguolė, miškinė meškauogė, sėjamoji aviža ir kt.). Prie biofonijos garsų projektuojama paukščių girdykla (žr. 2 priedą 2 pav.).

28 pav. Garsų zonos vizualizacija

Antrofonijos garsų zonoje parenkami augalai, pritraukiantys didesnį lankytojų srautą,

bei skatinantys užsibūti ilgiau, sezoniniai augalai, turintys vaisių ir uogų (vyšnia, riešutmedis,

kriaušė, šilauogė, gervuogė, paprastoji žemuogė, paprastoji spanguolė ir kt.) (žr. 28 pav.).

Antrofonijos garsų zonoje numatomas lauko muzikos instrumentas (žr. 2 priedą 3 pav.), bei pavėsinė skirta renginiams – šventėms.

Prie garsų zonos numatomas refleksoterapinis takas, iš skirtingų dangų, kuriuo eiti

reikėtų basomis, kadangi per padus stimuliuojasi skirtingų organų veikla (žr. 28 pav.) .

Sveikatingumo tako nauda: vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais bei dirginant

padus, pėdose yra veikiamos nervų sistemos zonos, - iš jų pasklidę impulsai pasiekia reikiamą

organą bei aktyvizuoja visą žmogaus organizmo imuninę sistemą. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį, bei teigiamai veikia visą organizmą (žr. 3 priedas)

29 pav. Refleksoterapinio tako poveikis žmogaus organizmui

39


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Refleksoterapinis takas stiprina kojų raumenis ir raiščius, gerėja laikysena ir pusiausvyra. Pastebėta, kad derinant vaikščiojimą basomis po įvairiai dirginančius paviršius su vandens

procedūromis pėdoms, pagerėja kraujo apytaka, atsiranda daugiau energijos, pakyla nuotaika ir darbingumas. Kartu, tai labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė.

Prisilietimas - medicinoje (paprastai analizuojamas psichologijos srityje) vadinamas

„lytėjimu“, kuris patiriamas taktiliniu (lietimo) ir kinesteziniu (raumenų ir sąnarių judėjimu

vykstant lytėjimo veiksmams) pojūčiais, sukeliamais dirginant lytėjimo receptorius, esančius odoje. Lytėjimo pojūčiai, kartu su kitais pojūčiais, vis dažniau panaudojami edukacinėje

praktikoje. Lytėjimo pojūčius edukaciniame take galima patirti basomis išbandant skirtingus žemės paviršius, išmėginant natūralų medžio masažą (Kučinskienė ir kt., 2016 ).

Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio kvapų zonos detalūs sprendiniai

30 pav. Kvapų zonos detralizacija

Kvapų zona suskirstyta į keturias erdves: protinę veiklą stimuliuojanti (prieskoniniai

augalai), relaksacinė (eteriniai augalai), nuotaiką kelianti (saldžiakvapiai augalai), aktyvinanti

(citrusinio kvapo augalai) (žr. 30 pav.). Projektuojami lenktų formų vaistinių augalų gėlynai, su vidiniu užėjimu, tam, kad lankytojai uždaroje ertmėje geriau pajaustų augalų skleidžiamus

kvapus. Gėlynai projektuojami pakeltose lysvėse 0.3m (žr. 4 priedą.)., taip bus patogu judėjimo negalią turintiems asmenims liečiant augalus sužadinti jų kvapus (žr. 31 pav.).

31 pav. Kvapų zonos pakeliamos lysvės, pritaikytos pagal universalaus dizaino principus

40


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Aktyvinančiame vaistinių augalų gėlyne projektuojami citrusinių kvapų augalai (tikrasis

citrinmedis,

svarainis,

citrininis

čiobrelis,

citrininė

monarda

ir

kt.).

Protinę

veiklą

stimuliuojančioje erdvėje numatomas geokupolas – oranžerija (žr. 5 priedą.), kurioje būtų eksponuojami prieskoniniai augalai (kvapusis bazilikas, blakinė kalendra, kvapusis mairūna,

paptrastasis čiobrelis, rozmarinas, tikrasis imbieras ir kt.). Relaksacinis vaistinių augalų

gėlynas, projektuojamas prie sveikatos namelio, kuriame lankytojai galės įsigyti džiovintų, paruoštų vaistažolių, bei vietoje atsigerti vaistažolių arbatos sezoniniu laikotarpiu. Šioje

zonoje projektuojami eterinius kvapus skleidžiantys augalai (plaukuotasis beržas ` Dorenbos`, arbatmedžio krūmas, paprastasis kadagys, paprastoji pušis, tikroji levanda, vaistinis šalavijas, katžolė, vaistinis valerijonas, vaistinė melisa, anyžinė ožiažolė ir kt.) (žr. 32 pav.).

32 pav. Kvapų zonos vizualizacija

Nuotaiką gerinanti erdvė projektuojama toliau nuo kitų, kadangi šiai zonai būdingi

saldūs kvapai, kurie plačiai pasklinda po teritoriją. Projektuojami vaistiniai ir sumedėję augalai

(mažalapė liepa, baltažiedė robinija, paprastasis kaštonas, darželinis jazminas, paprastoji

alyva, bijūnas, apskritagalvis bandrenis, facelija, vaistinė agurklė, monarda ir kt.). Taip pat sumedėję augalai sukurs foną vaistiniams – žoliniams augalams, bei uždarumą nuo kitų erdvių.

Smulkiosios architektūros elementai - suoliukai, informaciniai stendai būtų gėlynų

vidiniuose užėjimuose, taip būtų užėjimas su tikslu.

Infrastruktūros ir smulkiosios architektūros sprendiniai, pritaikant universalaus dizaino principus

Pagrindiniai infrastruktūros elementai – takai, kurie projektuojami skirtingų pločių ir

dangų, atsižvelgiant į jų paskirtį. Pagrindinis takas, kuris reprezentuoja „Gyvybės medžio“

kamieną, projektuojamas < 4 m pločio, visi kiti takai projektuojami nuo 1.50 m pločio, išskyrus spalvų zonoje esančius dekoratyvinius takelius, einančius per gėlyną, kurių plotis yra

1,20 m. Takų pločiai ir danga parenkama atsižvelgiant į universalaus dizaino principus, 41


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

siūloma pagal naujausias technologijas sukurtą dekoratyvios skaldos surišėjo taką, kuris būtų lygaus paviršiaus, vandeniui pralaidus ir be jokių kliūčių universalus takas. Dekoratyvinius takelius per gėlynus siūloma skalūno dangos plytos.

LR „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų

patvirtinimo“ (2006) apibrėžta, kad pėsčiųjų susisiekimo tinklo parametrai turi atitikti

minimalius pėstiesiems reikalingus gabaritus. Minimalus pėsčiojo erdvės plotis yra 1,00 m

(0,80 m pėsčiajam reikalingas plotis ir po 0,10 m iš abiejų pusių – saugaus judėjimo erdvė). Žmonėms su negalia (turintiems fizinę judėjimo negalią, silpnaregiams ir akliesiems)

reikalingi didesni pločio gabaritai – 1,20 m. Pėsčiųjų eismui reikalingi gabaritai pavaizduoti 34 iliustracijoje. Išskirtiniais atvejais, pėsčiojo erdvės plotį galima sumažinti iki 0,75 m (0,55 m pėsčiajam reikalingas plotis ir po 0,10 m iš abiejų pusių – saugaus judėjimo erdvė).

33 pav. Pėsčiųjų eismui reikalingi gabaritai

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems

ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus (žr. 33 pav.)

Pagrindiniai šaligatvių ir pėsčiųjų takų techniniai parametrai pateikti (16 priede).

Taip pat projektuojama smulkioji architektūra – tai kompoziciniai elementai,

dalyvaujantys kuriant želdyno erdvines struktūras. Šie kraštovaizdžio elementai papildo ir sukuria erdvės charakterį. Spalvų, garsų, kvapų zomose projektuojami skirtingi mažosios architektūros elementai.

LR Želdynų įstatyme (2007) apibrėžta, kad smulkioji kraštovaizdžio architektūros

statiniai, tai nesudėtingi statiniai: atraminės sienutės, tvorelės, lengvų konstrukcijų pavėsinės,

tilteliai, informaciniai stendai, skulptūros, suoliukai ir t.t. Visi jie užima išskirtinę vietą –

suvokiant tai, kad jų panaudojimas yra specifinis, diktuojamas tam tikrų projektuojamų sąlygų ir užduočių.

Smulkioji architektūra projektuojama remiantis kiekvienai zonai skirtingus poreikius.

Norint sustiprinti kiekvienos zonos psichoemocinį poveikį parenkami atskiri smulkiosios architektūros elementai. Spalvų zonoje išskirtinė smulkioji architektūra - skulptūra „Spalvų paletė“, žalioji lauko klasė, kurioje vyktų edukaciniai ir kūrybiniai užsiėmimai. Garsų zonoje

projektuojamas vėjo paviljonas, paukščių girdykla, lauko muzikos instrumentas, pavėsinė 42


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

renginiams ir šventėms. Kvapų zonoje numatomos pakeltos lysvės 0,3 m, tam kad judėjimo negalią turintys asmenys galėtų liesti augalus, ir taip sužadinti augalų kvapus. Taip pat siūloma skulptūra su „Kvapų“ tematika, bei kvapų zonų numatomas geokupolas – oranžerija, kurioje būtų auginami prieskoniniai augalai, bei nuo uždaroje patalpoje susidariusios šilumos

geriau jaustųsi prieskoninių augalų kvapai, kurie skatiną protinę veiklą. Geokupolas – oranžerija projektuojama 4 metrų aukščio ir 10 metrų pločio. Labai svarbu ir tai, kad kupolo

formos statinio viduje esantis žmogus jaučiasi esąs arčiau gamtos. Įžengus į kupolą, nelabai keičiasi vaizdas, keičiasi tik aplinkos temperatūra. Po kupolu geriau jaučiasi ne tik žmonės – kupoliniuose šiltnamiuose, oranžerijose geriau auga ir dera augalai. Kupolo sistema labai

kompaktiška ir mobili, lengva kontroliuoti dėžėse esančios žemės struktūrą, jos drėgmę.

Galima įrengti automatizuotą kapiliarinę laistymo sistemą, tokiu atveju nereikėtų nuolat stebėti dirvožemio drėgnumo lygio (žr. 5 priedas).

Taip pat kvapų zonoje projektuojamas sveikatos namelis, kuris atliks kelias funkcijas:

edukacinę, sveikatinimo ir relaksacinę. Sveikatos namelyje būtų džiovinami surinkti iš tos pačios projektuojamos erdvės vaistiniai augalai, kuriuos lankytojai galės įsigyti prevencijai nuo tam tikrų ligų.

Teritorijos ekologinė programa. Vandens telkinio ir jo aplinkos vizualinis vertinimas

Projektuojamoje Anykščių teritorijoje yra išlikęs užpelkėjęs vandens telkinys, kurį siekiama

išvalyti tiek augalų pagalba, tiek panaudojant valymo priemones.

Teritorijoje planuojama įrengti ekologinį lietaus telkinį bei papildomai valyti ultragarsiniu

aparatu.

Lietaus ekologiniai parkai tai specialiai suprojektuoti kraštovaizdžio elementai, skirtai

tvarkyti (išvalyti ir sugerti, šgarinti) lietaus vandenį. Į ekologinį lietaus parką lietaus vanduo

patenka nuo mieste esančių vandeniui nelaidžių paviršių (stogų, šaligatvių, stovėjimo aikštelių ar gatvių). Ekologiniai lietaus parkai iš pažiūros atrodo kaip ir kiti parkai, tačiau jie atlieka labai

svarbią funkciją - lietingu metu jie prisipildo lietaus vandeniu, kuris lėtai tekėdamas yra palaipsniui filtruojamas. Vandens valyme dalyvauja vandens ir pakrančių augalai, dirvožemis,

taip pat gali būti panaudojami mechaniniai filtrai. Sulaikydami tokius teršalus kaip nitratai,

fosfatai, nuosėdos nuo kelių, druskos, pesticidai ir bakterijos ekologiniai parkai padeda

apsaugoti vietinius vandens telkinius. Šie parkai imituoja natūralius pelkėtus vandens telkinius (žr. 34 pav.).

Taip pat svarbų vaidmenį vandens valyme atlieka vandens ir pakrančių žoliniai bei

sumedėję augalai. Natūraliuose, žmogus veiklos mažai paveiktuose vandens telkiniuose augalijos bendrijų gausa priklauso nuo palankių aplinkos sąlygų ir jų pastovumo. Vandens augalų svarba įvairiapusė. Jie aprūpina vandens telkinius deguonimi ir sugeria gyvūnų išskirtą

anglies dioksidą, valo užterštus vandenis. Kai kurios augalų rūšys yra atsparios maistingųjų

43


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

medžiagų (azoto, fosforo) pertekliui ir tokie augalai gali būti panaudojami kaip natūrali biologinė sistema vandeniui valyti.

34 pav. Lietaus parko vandens cirkuliacijos schema (Wright M.)

Tokios ekologinės vandens valymo sistemos gali būti naudojamos, kai reikia išvalyti

nedidelius vandens telkinius nuo užteršimo azotu, fosforu ir kitais biogeniniais elementais. Svarbi ir estetinė bei edukacinė augalų funkcija – vandens augalai bei jų priviliojami laumžirgiai,

drugeliai gali būti puiki poilsio aplinkos formavimo bei edukacinė priemonė tiek suaugusiems, tiek vaikams. Kai kuriais atvejais gausi vandens augalija gali turėti ir neigiamą poveikį kai

kuriems vandens telkiniams. Irdamos vandens augalų liekanos suvartoja daug deguonies, dėl to pristinga deguonies vandens gyvūnijai, ypač žiemą (žr. 35 pav.).

35 pav. Lietaus parko vandens cirkuliacijos schema (Wright M.)

44


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA Vienas iš svarbiausių miesto raidos uždavinių, vystant Anykščių miestą, kaip rekreacinę ir kurortinę teritoriją yra vystyti gydomosios (sanatorinės) rekreacijos, turizmo, poilsio ir pramogų centrus. Pasak pasaulio tyrėjų, miestuose ir mikrorajonuose namai suprojektuoti šalia vienas kito nedideliais atstumais. Išsiaiškinta, kad toks užstatymas neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Tyrėjai iškėlė hipotezę: žmogaus sveikata priklauso ne tik nuo to, kokį maistą valgome, kokį vandenį geriame, kokiu orų kvėpuojame, bet ir nuo to, ką matome. Teigiama, kad aplink mus supantys vizualiniai vaizdai turi įtakos žmogaus psichoemociniai būklei (Jukunina, 2011).

Projektuojant sveikatingumo centrą ir rekreacinius papildomus pastatus buvo atsižvelgiama į bendrą koncepcinę idėją – „Sveikatingumo sodai“, kuriame siūlome psichoemocinius pojūčius tiek lauke, tiek pastatų viduje, kad lankytojai ir pacientai galėtų sveikatintis ištisus metus. Įprasminant idėją teritorijos forma numatoma „Gyvybės medžio“, kuris simbolizuoja sveikatą ir įvairias gėrybes, nes jis subrandina vaisius, kurie simbolizuoja amžiną gyvybę. Remiantis šia idėja projektuojamus pastatus įprasminome kaip “Gyvybės medžio vaisius”, bei pastatams suteikėme vaisius primenančias apvalias formas su želdintais stogais ir saulės kolektoriais, kad tarsi sudarytų visos teritorijos visumą.

FUNKCINĖ PASTATO STRUKTŪRA

Pagrindinio

36 pav. Sveikatingumo centras -„Gyvybės medžio“vaisius

pastato

formos

koncepcija

atspindi,

„Gyvybės

medžio“

vaisių

(žr. 36 pav.). „Gyvybės medžio“ vaisiai, pagal reikšmę lapai ir vaisiai – tai žmogaus mintys

ir poelgiai. Visa tai sudaro vaisių pynę. Du pastatai yra sujungti, kad sukurtų nepertraukiamą gyvybės grandinę.

45


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

37 pav. Žiedų erdvės

Viename pastato žiede erdvės skirtos visuomeninėms reikmėms bei su išėjimu į

terasą, kitame pastato žiedo erdvėse skiriama ramesniam buvimui bei poilsiui (žr. 37 pav.).

38 pav. Šildymas, vėdinimas, saulės energija

APIE PAGRINDINĮ PASTATĄ – SVEIKATINGUMO CENTRAS

Pastatas projektuojamas 4 aukštų su eksploatuojamu stogu. Statinys sudalintas į

atitinkamas zonas, kurių kiekviena atlieka savo paskirtį. Pirmas aukštas padalintas į 2 zonas – poilsio zona, kurioje žmonės gali susitikti, bendrauti, pailsėti ir ramiai pabūti bei

reabilitacijos zona, kurioje vyksta susitikimai su daktarais, atliekamos reabilitacijos bei atitinkamos treniruotės gerinant žmonių sveikatą ar padedant atsistatyti po įvairių traumų. Antras, trečias ir ketvirtas aukštai skirti žmonių apgyvendinimui. 125

126

88,74 mІ

90,90 mІ

228

35,26 mІ

226

230

35,26 mІ

232

35,26 mІ

133

35,26 mІ

227

88,74 mІ

255,96mІ

222

225

37,54 mІ

123

107

7,64 mІ

122

221

186,37 mІ

132

233

8,44 mІ

235

8,20 mІ

30,97 mІ

234

31,05 mІ

31,96 mІ

120

102

21,41 mІ

103

215

116

31,05 mІ

21,41 mІ

REABILITACIJOS ZONA

115

114

101

255,96 mІ

108

219

117

21,41 mІ

41,83 mІ

22,37 mІ

201

326,36mІ

118

430,16 mІ

104

39,25 mІ

129

POILSIO ZONA

119

21,41 mІ

39,25 mІ

128

39,25 mІ 39,25 mІ

1698,29 mІ

237

7,45 mІ

236

238

121

105

127

130

231

7,67 mІ

21,41 mІ

26,45 mІ

240,85mІ

7,67 mІ

239

21,41 mІ

79,53 mІ

229

7,45 mІ

21,41 mІ

106

131

7,67 mІ

7,67 mІ

223

21,41 mІ

81,34 mІ

26,45 mІ

36,75 mІ

224

124

109

22,91 mІ

110

21,41 mІ

113

111

21,41 mІ

112

21,41 mІ

214

8,44 mІ

21,41 mІ

220

212

7,67 mІ

213

211

35,26 mІ

202

186,37 mІ

204

7,64 mІ

206

218

7,45 mІ

21,41 mІ 36,75 mІ

30,97 mІ

7,45 mІ

216

8,20 mІ

21,41 mІ

217

31,96 mІ

210

208

7,67 mІ

37,54 mІ

205

7,67 mІ

209

203

7,67 mІ

35,26 mІ

207

35,26 mІ

35,26 mІ

39 pav. Pagrindinio pastato funkcinė struktūra

46


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Pirmame aukšte poilsio zonoje projektuojama valgymo – poilsio salė, kurioje bus

įrengiami stalai, suolai ir kt. skirti žmonėms susėsti, pavalgyti, bendrauti ir ramiai pabūti. Taip pat projektuojama virtuvė su pagalbinėmis patalpomis ir sanitariniai mazgai. Reabilitacijos zonoje projektuojami administracinės patalpos, daktarų kabinetai, kur vyks konsultacijos su daktarais, sanitariniai mazgai, persirengimo kambariai, treniruočių salės, patalpos su masažiniais baseinais ir prtimis.

Antrame aukšte suprojektuoti gyvenamieji kambariai su sanitariniais mazgais. Iš viso

antrame aukšte įrengiama 18 kambarių.

Trečiame ir ketvirtame aukštuose taip pat įrengiami gyvenamieji kambariai su

sanitariniais mazgais.

Sanitarinio buitinio žmonių aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai

Pirmame aukšte reabilitacijos zonoje įrengiami persirengimo kambariai su dušo

patalpomis ir sanitariniai mazgai. Poilsio zonoje įrengiami sanitariniai mazgai bei valgymo salė skirta žmonių maitinimui.

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai

Pagrindiniai įėjimai į pastatą projektuojami du. Vienas iš pagrindinės pastato pusės,

kitas iš galinės pastato pusės. Per pagrindinį pastato įėjimą patenkama į registratūrą, kur priimami lankytojai. Iš registratūros galima pateikti į koridorių vedantį į daktarų kabinetus, treniruočių sales bei administracines patalpas, taip pat iš registratūros galime

patekti į pagrindinį vestibiulį, kuriame įrengiamai laiptai ir liftas, skirti patekti į kitus

pastato aukštus. Per galinį pastato įėjimą patenkama į valgymo salę, kurioje galima pavalgyti ar susitikti su žmonėmis.

Pastate projektuojami vieni pagrindiniai laiptai ir vienas pagrindinis liftas, išsidėstęs

pastato centre. Liftas suprojektuotas taip, kad būtų pritaikytas žmonėms su negalia. Stogas

Projektuojamas

stogas

plokščias

eksploatuojamas.

Stogo

laikomosios

konstrukcijos – gelžbetoninė perdanga ir gelžbetoninės kolonos. Hidroizoliacijai

naudojama MIDA TECHNOELAST PV S5s1 hidroizoliacinė danga ant kurios klojama

šilumos izoliacija - TECHNO CARBON PROF 300 kurios įrengiama žaliojo stogo sistema.

1 2

2

ekstruzinio polistireno plokštės, virš

MIDA produktai TECHNONICOL produktai

47


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

40 pav. Pagrindinio pastato stogo funkcionalumas

Stogas projektuojamas plokščias eksploatuojamas. Stogas būtų apželdintas bei

esant poreikiui lankytojai galės ant jo patekti, pasivaikščioti, apžvelgti gretimas teritorijas. Ant stogo taip pat projektuojamas alternatyvus energijos šaltinis – saulės baterijos. Jų pagaminta energija aprūpintų visą pastatą.

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. Sienos

Pastato fasado apdaila projektuojama iš Eternit Dacora3 fibrocementinių plokščių.

Pastato vidinės sienos ir pertvaros projektuojamos iš monolito, silikatinių blokelių, gipso kartono bei stiklo vitrinų, san. mazguose projektuojamos lengvos HPL tipo pertvaros.

Sienos dažomos drėgmei atspariais dažais. San. mazguose bei dušuose sienų apdaila

numatoma iš keraminių plytelių. Visame pastate lubos dažomos, vietomis įrengiamos pakabinamos lubos.

Masažo sistema iš dugno

Sistema kojų masažui (Q=35 m3/h, P=1,6 kW)., įrengiami 2 vandens purkštukai pėdų

masažui baseine suformuotoje įlankoje dugne. Įrenginio valdymas turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, netoli įrenginio sumontuojamas jungiklis);

valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti įrenginio veikimą). Įrenginys

įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė koreguoti įrenginio darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia.

Multi Jet sistema

Masažo sistema susidedanti iš 4 skirtinguose lygiuose išdėliotų purkštukų (Q=80 m3/h,

P=3 kW). Purkštukai išdėstomi skirtinguose lygiuose skirtingų kūno dalių intensyviam masažui. Įrenginio valdymas turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje

dalyje, netoli įrenginio sumontuojamas jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti įrenginio veikimą). Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė koreguoti įrenginio darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia (žr. 41 pav).

3

Eternit Baltic produktai

48


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

41 pav. Multi-Jet sistemos schema

Kaskada plačiu piltuvu

Masažo sistema virš vandens - krioklys (Q=80 m3/h, P=3 kW). Specialiai suformuotoje

baseino seklesnėje dalyje montuojama kaskadinė sistema. Vanduo paduodamas per specialiai montuojamą nerūdijančio plieno angą, kurios plotis 80 cm. Vandens srovė turi būti tolygi visu

pločiu. Įrenginio valdymas turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, netoli įrenginio sumontuojamas jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti įrenginio veikimą). Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė

koreguoti įrenginio darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia. Viso įrengiamos dvi tokios sistemos.

Masažiniai baseinai

Masažo sistema iš sėdimosios dalies ir iš dugno - „perlinis efektas“. Povandeninė 72 oro

purkštukų masažinė sistema švelniam viso kūno masažui (Q=150m3/h, P=2,2 kW orapūtė su

asinchroniniu elektros varikliu). Purkštukų apdaila nerūdijančio plieno. Įrenginio valdymas turi

būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, netoli įrenginio sumontuojamas pneumo jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti įrenginio veikimą) (žr. 42pav.).

42 pav. Masažinis baseinas 49


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė koreguoti įrenginio darbo trukmę), po

kurio automatiškai išsijungia. Viso 2 sistemos po vieną kiekviename masažiniame baseine.

Masažo sistema iš sienos - nugaros masažui (Q=80 m3/h, P=3 kW)., įrengiami 12 vandens

purkštukų. Įrenginio valdymas turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, netoli įrenginio sumontuojamas pneumo jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti įrenginio veikimą). Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko

tarpui (galimybė koreguoti įrenginio darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia. Viso 2 sistemos po vieną kiekviename masažiniame baseine. Pagalbiniai pastatai

Projektuojami sveikatingumo sodo pagalbiniai pastatai suformuoti ne tik kaip

patogios uždaros ir saugios vidinės sveikatingumo erdvės su aiškiais architektūriniais

funkciniais ryšiais ir zonomis, bet ir kaip atvira viešoji erdvė. Šiam tikslui pasiekti,

architektūrinių ir gamtinių priemonių pagalbos dėka, dideliame sklype kuriamos atviros erdvės, kaip sveikatingumo sodai.

43 pav. Pradinės pagalbinių pastatų eskizai

Pagalbinių pastatų fasadai nukreipti į „Sveikatingumo sodų“ centrinę dalį, o patys

pastatai papildo tris zonas: 1) Kvapų sodas; 2) Garsų sodas; 3) Spalvų sodas. Tai trys

rekreacinės ir gydomosios gamtinės erdvės, kuriose lankytojas pagal poreikį galėtų praleisti keletą minučių prieš arba po vizito pas gydytoją.

Kiekvienoje iš zonų projektuojami po vieną zoną atspindintį pastatą. Pastato

diametras – 45 m. Kiekvieno pastato patalpos atspindi pojūčių zonų pagrindinį poreikį. Kadangi teritorijos reljefas yra kintamas, dėl to pagalbiniai pastatai projektuojami

įsikirsdami į reljefą, tokiu būdu dalis pastato lieka po žeme. Pastato stogas –

eksploatuojamas, jo lygis sutampa su reljefo aukščiausia dalimi, taip atsiranda galimybė patekti ant žaliojo pastato stogo, bei pereiti į kitas rekreacines erdves.

50


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai

„Sveikatingumo sodo“ teritorijos pagrindinis pastatas ir visos jo patalpos yra

pritaikytas žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001 nustatytus reikalavimus.

Projektuojami koridoriai ne siauresni negu 1500 mm, projektuojamos durys ne siauresnės negu 850 mm (matuojant tarp varčios ir staktos vidaus). Prie ne automatiškai atsidarančių durų paliekamos aikštelės neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti. Durų rankenos įtaisomos ne aukščiau negu 1200 mm.

Liftų iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija bei ženklai turi būti pateikti ir

taktiline forma - Brailio raštu. Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti sumontuoti ne aukščiau nei 1200 mm nuo grindų. Pirmajame ir antrajame pastato aukštuose

projektuojami vyrų ir moterų tualetai yra pritaikomi neįgaliesiems. Projektuojamų kabinų dydžiai tokie, kad sumontavus būtinus sanitarinius prietaisus liktų laisvas 1500 mm skersmens plotas vežimėliui apsisukti, jų durys atsidaro į išorės pusę. Unitazai turi būti

pastatyti taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui

pastatyti, taip pat ne arčiau kaip 300 mm iki pertvaros. 800 mm – 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami arba pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Užraktus būtina įrengti ne aukščiau nei 1200 mm nuo grindų paviršiaus.

TVARUMAS Pastato statyboje naudojamos energiškai tvarios medžiagos ir technologijos.

Elektros gamybai panaudojama saulės energija. Įrengiami foto moduliai ant

pagrindinio pastato. Siekiant išvengti pastato perkaitimo ir didelio energijos suvartojimo pastato vėsinimui, įrengiamos pasyvios ir aktyvios fasadų šešėliavimo priemonės.

Lietaus vanduo bus panaudojamas įrengto žalio stogo drėkinimui4. Susidarantis

lietaus vandens perteklius panaudojamas techniniams tikslams-želdinių laistymui.

Pastato vėdinimui panaudojamos aukšto efektyvumo ir didelės šilumogrąžos

sistemos.

Pastatų šildymui panaudojama geoterminio šildymo žemė-vanduo sistema.

Vasaros metu sistema bus panaudojama pastato vėsinimui.

DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS METODAS Projekto viena iš užduočių yra racionaliai parinkti pastatų statybos vietas, tam

pirmiausia reikia apsispręsti, kokiu būdu bus įvertinami pasirinkti rodikliai.

Lietuvoje praeito šimtmečio devintajame dešimtmetyje, siekdamas vertinti skirtingų

statybos

etapų

efektyvumą

ir

ieškodamas

optimalių

technologinių

sprendimų,

daugiakriterinius metodus pradėjo taikyti VGTU profesorius E. K. Zavadskas. Lietuvoje šiuos

4

TECHNONICOL produktai

51


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

metodus plačiai taiko prof. E. K. Zavadsko mokiniai, jo kolegos, taip pat ir skirtingų sričių mokslininkai.

44 pav. Daugiakriterinių metodų veiklos diagram Šaltinis (Ustinovičius, Zavadskas, 2004).

Anykščių miesto teritorija, nesuformuotoje buvusioje kvarco smėlio karjerai racionaliam teritorijos užsatymui buvo sudalintą į 21 (50x50 m2) mažesnę teritorija (žr. 46 pav.). .Vertinimo alternatyvų kriterijų sistemą sudaro septynį kriterija (žr. 45 pav.).

45 pav. Daugiakriterinėje analizėje naudojami vertinimo kriterijai

52


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Kompiuterinės alternatyvos.

analizės

46 pav. Teritorijos sudalinimas

metu

buvo

išnagrinėtos

keturios

pastatų

statybos

47 pav. Daigiakriteriniai vertinimo metodų rezultatai, bei gautų rezultatų palyginimas.

Anykščių miesto statinių užstatymo uždaviniams spręsti buvo pasirinkti daugiatikslio

vertinimo metodai, kuriuos taikant naudojama kiekybinė ir kokybinė informacija apie rodiklius. Projekte naudojami keli daugiatikslio vertinimo metodai:

53


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

• • •

SAW – paprastasis adityvus svoriu metodas (MacCrimmon 1968); TOPSIS – variantų racionalumo nustatymas pagal artumą idealiajam taškui (Hwang, Yoon 1981); COPRAS – daugiatikslio vertinimo metodas COPRAS (Zavadskas, Kaklauskas 1996);

Daugiakriterinės analizės sritis iki galo neišvystyta ir naudojami metodai nėra tobuli.

Neimanoma nustatyti geriausio metodo konkrecioms problemos spręsti metodai gali būti tinkami arba ne (Triantaphyllou 2000). Mokslininkai daro išvadas, jog daugiatiksliai

sprendimu priėmimo metodai tėra tik įrankis, kurio pagalba galutinį sprendimą priima žmogus ar keletas žmoniu. Atlikti skaičiavimai parodė, kad racionaliausios pastatų statybos vietos yra sektoriuse A18; A7; A16; A14; A9; A21 ir t.t.

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI Bendrieji statinių rodikliai Pavadinimas 1. sklypo plotas

SKLYPAS

Mato vienetas

Kiekis

ha

Kiekis 21

1.1. sklypo užstatymo plotas

m2

9216,16

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

4,4

1.2. statinio užimamas žemės plotas

3. sklypo užstatymo tankis

PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

m2

9216,16

%

6

Visuomen. Pagrindinis

Visuomen. Pagalbinis 3 vnt.

2. Pastato bendrasis plotas.*

m2

4444,87

1590,43

4. Pastato tūris.*

53328

7275

3. Pastato naudingasis plotas. * 5. Aukštų skaičius.*

6. Pastato aukštis. *

7. Energinio naudingumo klasė

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 10. Kiti papildomi pastato rodikliai

m2

vnt. m

Pastabos

4421,12 4

1354,74 1

15,40

5,14

C

B

A+ 1

A+ 1

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 54


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Pavadinimas 1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): 1.1. kelio kategorija

Mato vienetas

1.2. kelio ilgis*

km

1.4. eismo juostų skaičius

vnt.

1.3. kelio juostos plotis

1.5. eismo juostos plotis

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis 2. Geležinkeliai: 2.1. kategorija 2.2. ilgis*

2.3. apsaugos zonos plotis 3. Gatvės:

3.1. kategorija

m

km m

3.4. eismo juostų skaičius

m

INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

4. inžinerinių tinklų ilgis*

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis

KITI STATINIAI

Pastabos

m

km

3.5. eismo juostos plotis

Kiekis

m

3.2. ilgis*

3.3. važiuojamosios dalies plotis

Kiekis

m

m

m

mm

vnt.; mm2 vnt.; mm2

INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI Šildymas

Projektuojamame pastate, patalpose projektuojama grindinio šildymo sistema.

Šilumonešis vanduo, iš projektuojamos katilinės, numatytos pastato pirmame aukšte,

tiekiamas į grindų šildymo sistemą pastato pirmo aukšto patalpoms, šilumos šaltinis šilumos siurbliai - vanduo/vanduo. Magistraliniai šildymo vamzdynai kiekvienam aukštui numatomi atskiri, montuojami grindų konstrukcijose.

55


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Vėdinimas

Inžinerinių sistemų visuma nagrinėjamame komplekse sudaro vieną sudėtingą

sistemą. Tinkamam tokios sudėtingos energetinės sistemos valdymui būtina panaudoti išmaniąsias technologijas bei stebėsenos sistemas. Naujausio tipo valdikliai leidžia

optimizuoti energijos srautus ir energiją vartoti pagal laiko ir poreikio grafikus. Inovatyvios energijos sąnaudų monitoringo sistemos leidžia registruoti komplekso

energijos vartojimo statistinius duomenys, juos apdoroti ir pagal gautus rezultatus dar labiau optimizuoti energijos sąnaudas.

Apskaičiuotų preliminarių energijos sąnaudų pagrindimas

Atliekant statinių projektavimą ir skaičiuojant energijos sąnaudas naudojamos

metodikos aprašytos STR 2.01.0.2:2016 „Pastatų energinio naudingumo projekytavimas ir sertifikavimas“. Projektuojamiems statiniams priskiriama A+ energinio naudingumo klasė.

Reikalavimai

statinio

lentelėje..(žr. 4 lentelė).

atitvarų

šilumos

perdavimo

koeficientams

nurodyti

4 lentelė Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2·K))

vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos Eil. Nr. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

Atitvarų apibūdinimas

Atitvarą žymintis poraidis

Stogai Perdangos Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių Sienos Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros Durys, vartai

Gyvenami eji pastatai

Negyvenamieji pastatai

Viešosios paskirties pastatai

Pramonės pastatai

0,14

0,16·κ1

0,21⋅κ1

w

0,13

0,15·κ1

0,19⋅κ1

d

1,3

1,6·κ1

1,8⋅κ1

r ce fg

cc wda

0,12

0,9

0,13·κ1

1,0·κ1

0,17⋅κ1

1,1⋅κ1

Atliekant statinių energinio naudingumo skaičiavimus vertinant elementų šalčio tiltų

reikšmes taip pat buvo panaudota programinė įranga Therm7.

Taip pat atliekant galutinius energinių rodiklių skaičiavimus buvo panaudota

programinė įranga NRG-Ser (žr. 6 priedą: KU-01-00001, KU-01-00002, KU-01-00003, KU01-00004) Atliekant skaičiavimus kai kurie vienodos konstrukcijos statiniai gavo skirtingus

energinio naudingumo rodiklius. Šiuos skirtumus įtakoja skirtinga statinių padėtis

pasaulio šalių atžvilgiu ir tai, kad skirtingose pasaulio šalių pusėse buvo suprojektuota išorinė siena, kuri įrengiama pilnai dengta gruntu (suformuojant lauko erdvės pėsčiųjų takus pereinančius ant statinio stogo).

56


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Tačiau visais atvejais statiniai atitiko A+

energinio

naudingumo

STR 2.01.0.2:2016.

reikalavimus

Pabaigoje

kelių

pagal

statinių

rodikliai buvo patikrinti su Vokietijos Passive House

Institute

sukurta

skaičavimo

įranga

PHPP. Skaičiavimai su šia įranga parodė, kad kai kurie 48 pav. Fasado rėmo šalčio tiltų schema su Therm7 programa

statiniai

Building“

arba

netgi

atitinka

„Passive

keliamus reikalavimus.

„Low

House“

Energy

statiniams

49 pav. Pagrindinio statinio rodikliai su PHPP progrma

50 pav. Papildomo statinio rodikliai su PHPP progrma 57


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS Sveikatingumo centre siūlomi įgyvendinti šie inovatyvūs sprendimai. 1. Mobilioji programėlė. 2. Išmanioji apyrankė.

3. Sveikatingumo centro informacijos analizės sistema, dirbtinio intelekto pagalba. Mobilioji programėlė

Siekiant pritraukti potencialių lankytojų dėmesį visa su sveikatingumo centru susijusi

informacija pateikiama mobilioje programėlėje, kurioje galima užsirezervuoti vizitą.

51 pav. pirminis programėlės langas

52 pav. Terapijos metodų informacinis langas

Lankytojams galima rezervuoti procedūrų laiką, pasitikrinti savo apyrankės duomenis.

Darbuotojams pateikiama informacija apie lankytojus bei rezervacijas, bei jutiklius įmontuotus

sveikatingumo centre, leidžiančius greitai pastebėti gedimus ar jų išvengti, taip palengvinant pastatų priežiūrą. Taip pat programėlėje siūlomas susisiekimas su pagalba klientams gyvai, jei

iškyla kokių klausimų. Programėlę siūloma kurti naudojant „Flutter“ kūrimo konstrukciją, nes ji

leidžia efektyviausiai įgyvendinti projektą. Duomenų saugojimui ir apdorojimui naudojama Google „Firebase“ platforma siekiant sutaupyti įgyvenimo kaštų. Preliminari programėlės vizija: Išmanioji apyrankė

Sveikatingumo centras intencyvesnės priežiūros reikalaujantiems klientams siūlo

išmaniąsias apyrankes su bio-sensoriais. Jos gali matuoti pokyčius organizme ir aplinkoje.

Pagal jas galima bus nustatyti kokios procedūros efektyviausios kiekvienam lankytojui, kad būtų galima pateikti kiekvienam personalizuotus pasiūlymus. Prietaisas veikia skirtingų ląstelių 58


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

kiekio matavimo kraujyje metodu, įstatant labai mažą kateterį ir matuojant pokyčius per laiką.

Jie apdorojami mikrovaldikliu ir per WiFi išsiunčiami į „Firebase“ duombazę analizavimui.

Vartotojai gauna personalizuotus pasiūlymus per programėlę, o sveikatingumo centras gauna vertingos informacijos užtikrinti sėkmingai veiklai.

Duomenų analizės sistema, dirbtinio intelekto pagalba.

Efektyviausia

ir

paprasčiausia

įmonei

priimti

teisingus

sprendimus kai galime surinkti ir apdoroti didelį kiekį duomenų, taip žinant

kuo

daugiau

sprendimą

veikiančių

faktorių.

Visame

sveikatingumo centre išdėstyti sensoriai bei „Firebase“ ML kit užkirs

kelią gedimams ar padės juos greit pašalinti. Taip pat naudojant Google

Analytics bus analizuojami

lankytojų

bei

aplikacijos

naudotojų duomenys, leidžiantys priimti sprendimus apie terapijos metodų plėtrą, vartotojų pageidavimų geresnį išpildymą.

53 pav. Terapijos metodų informacinis langas

59


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

BREEAM SERTIFIKATO PAISYMAS BREEAM sertifikato vertinimas apima platų spektrą kategorijų ir kriterijų - nuo energijos naudojimo iki ekologijos (pav. 54); tai energijos kiekiai šildymui ir vėsinimui bei vandens suvartojimas, vidaus aplinka (sveikata ir gerovė), tarša, transportas, naudojamų medžiagų atitikimas darnos sampratai, atliekų tvarkymas, ekologija, projektavimo ir statybos valdymo procesai. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pagal įvairius kriterijus pastatų tvarumo ir ekologiškumo įvertinimo metodas, kuris buvo sukurtas 1990 m. Šiuo metu BREEAM standartų „šeimoje“ yra 5 nariai (BREEAM in, 2016): • • • • •

BREAM Comminities (Teritorijos, kvartalo planavimas); BREAM Infrastructure (Dideli inžineriniai statiniai); BREAM New Construction (Naujų pastatų statyba); BREAM In-Use (Egzistuojantys pastatai); BREAM Refurbishment and Fit-out (Pastatų atnaujinimas).

54 pav. Kategorijos vertinamos BREEAM sertifikavime

Vertinant Anykščių miesto teritorijai pritaikant kraštovaizdžio psicihoemocinius pojūčius:

spalvas, kvapus, garsus, buvo pritaikytas BREEAM sertifikavimo kriterijai Teritorijos, kvartalo planavimui bei Naujų pastatų statyba.

Teritorijos, kvartalo planavimo kriterijai buvo vertinami 3 etapais:

1-asis etapas: Sukūrimo principo nustatymas. Šio etapo kriterijai yra pradiniai, jų pagrindų bus vertinamas 3-as sertifikavimo etapas. Vertinama kaip ateityje pateikti sprendiniai galės paveikti, įtakoti, pagerinti ar pabloginti sprendinių įgyvendinimą. Visi, šiame etape kriterijai yra privalomi. 2-asis etapas: Plėtros išdėstymo nustatymas. Įvertinus galimus pricipinius sprendimus, šiame etape vertinama kaip numatyti kriterijai tesiogiai įtakos ekologiją, energiją, transportą, demografiją bei ekonomiką. 3-asis etapas: Detalių kūrimas. Šis etapas įvertinamas atsižvelgiant į 1-ame etape pateiktus sprendinius. Anykščių miesto teritorija įvertinama, kaip puikiai, t.y. surinkta 69,84%. Naujų pastatų statybos vertinimas taip pat įvertintas puikiai – 72,40%. Galima teigti, jog pagal BREEAM sertifikavimo kriterijus Anykščių miesto teritorijoje numatomi ir įgyvendinami projektiniai pasiūlymai pasiteisins ir išlaikys visapusišką ilgalaikę naudą tiek miesto gyventojams, tiek Anykščių miesto savivaldybei.

60


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ 5 lentelė. BREEAM Infrastructure (Teritorijos, kvartalo planavimas) vertinimo kriterijai Mūsų Kreditai 1 etapas

Kreditai max

Mūsų Kreditai,%

Kredito svoris

GO 01 – Consultation plan

1

1

100

2,3

SE 01 – Economic impact SE 02 – Demographic needs and priorities SE 03 – Flood Risk Assessment SE 04 – Noise pollution

2 1 1 2

2 1 2 3

100 100 50 66,67

8,9 2,7 1,8 1,8

RE 01 – Energy strategy RE 02 – Existing buildings and infrastructure RE 03 - Water strategy

5 1 1

11 2 1

45,45 50 100

4,1 2,7 2,7

LE 01 – Ecology strategy LE 02 – Land use

1 3

1 3

100 100

3,1 2,1

2

100

3,2

BREEAM vertinimo kategorijai Valdymas (GO)

Socialiniai ir ekonominiai aspektai (SE)

Energija ir ištekliai (RE)

Ekologija ir žemės panaudojimas (LE) Transportas (TM)

TM 01 – Transport assessment

Valdymas (GO)

2 2 etapas

GO 02 – Consultation and engagement GO 03 – Design review

1 1

2 2

50 50

3,5 2,3

SE 05 – Housing provision SE 06 – Delivery of services, facilities and amenities SE 07 – Public realm SE 08 – Microclimate SE 09 – Utilities SE 10 – Adapting to climate change SE 11 – Green infrastructure SE 12 – Local parking SE 13 – Flood risk management

1 2 2 2 3 1 4 1 1

2 7 2 3 3 3 4 1 3

50 28,6 100 66,7 100 33,3 100 100 33,3

2,7 2,7 2,7 1,8 0,9 2,7 1,8 0,9 1,8

LE 03 – Water pollution LE 04 – Enhancement of ecological value LE 05 – Landscape

1 1 5

3 3 5

33,3 33,3 100

1 3,1 2,1

4 1 4

50 100 50

3,2 2,1 2,1

Socialiniai ir ekonominiai aspektai (SE)

Ekologija ir žemės panaudojimas (LE)

Transportas (TM)

TM 02 – Safe and appealing streets TM 03 – Cycling network TM 04 – Access to public transport

Valdymas (GO)

2 1 2 3 etapas

GO 04 – Community management of facilities

2

3

66,67

1,2

SE 14 – Local vernacular SE 15 – Inclusive design SE 16 – Light pollution SE 17 – Training and skills

1 2 2 1

2 3 3 3

50 67 66,67 33,33

0,9 1,8 0,9 5,9

RE 04 – Sustainable buildings RE 05 – Low impact materials RE 06 – Resource efficiency RE 07 – Transport carbon emissions

4 5 2 0

6 6 4 1

66,67 83 50 0

4,1 2,7 2,7 2,7

LE 06 – Rainwater harvesting

1

3

33,33

1

Socialiniai ir ekonominiai aspektai (SE)

Energija ir ištekliai (RE)

Ekologija ir žemės panaudojimas (LE)

Viso, %

2,3 2,3 13,7 8,9 2,7 0,9 1,2 5,91 1,86 1,35 2,7 5,2 3,10 2,10 3,2 3,20 2,9 1,75 1,15 11,12 1,35 0,771429 2,7 1,2 0,9 0,9 1,8 0,9 0,6 3,47 0,33 1,03 2,10 4,75 1,60 2,10 1,05 0,8 0,80 4,22 0,45 1,20 0,60 1,97 6,33 2,73 2,25 1,35 0,00 0,33 0,33

61


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Transportas (TM)

TM 05 – Cycling facilities TM 06 – Public transport facilities

Innovation

1 1 4

2 2 7

50 50 57,14

1,1 2,1 7

VISO BREEAM svoris

1,6 0,55 1,05 4

69,84%

6 lentelė. BREEAM New Construction (Naujų pastatų statyba) vertinimo kriterijai

BREEAM vertinimo kategorijos

MŪSŲ Kreditai

Kreditai max

Kreditai %

Kredito svoris

12 20 60 0,12 Management (MAN) Design brief and design – suteikiama balų kai jau pasato koncepcijos kūrimo metu dalyvavo tokie specialistai kaip: rangovas, techninis prižiūrėtojas, klientas, projektavimo komanda (architektas, interjero dizaineris, ŠVOK ir vandentvarkos inžineriai), akustikai, ekologai, kt. 15 21 71,43 0,15 Health and wellbeing (HEA) Visual comfort – darbo ir poilsio patalpose yra langai (galimė vaizdui pro langą), pro kuriuos patenka natūrali šviesa ir užtikrinamas vidut. 300 lx natūralios šviesos. Kiekvienas langas turi žaliuzes nuo akinimo. Vidaus dirbtinis apšvietimas atitinka LST EN12464-1 standaro reikalavimus. Indoor air quality – mechaninė vėdinimo sistema, kuri užtikrina oro kiekį pagal LST EN standartą, oro paėmimo vieta nutolusi 20m nuo gatvės, parkingo ir oro ištraukimo angos. Acoustic performance – viduje triukšmo lygis ne didesnis nei 35dB (vertiannt triukšmą nuo gatvės). Accessibility – pėsčiųjų ir dviratininkų takai suprojektuoti taip, kad nekirstų sunkusis transportas, kuri priveža prekes ar išveža atliekas iš pastato. Saugus eismas visiems turi būti numatytas. 13 34 44,12 0,19 Energy (ENE) Energy eficiency – Pastatas atitinka A energinę efektyvumo klasę. External lighting – lauke esantis apšvietimas, tai yra lempos yra efektyvios – ne mažiau nei 60 lm/W. Low carbon technologies – pastate įdiegta fotovoltinė jėgainė, geoterminė šildymo sistema. Water quality – jonizatoriai ar kiti sprendiniai, kurie užtikrina legionelės vandens sistemoje prevenciją.

Viso, % 7,20

10,71

8,38

8 11 72,72 0,08 Transport (TR) Public transport – 650 m atstumu nuo pastato yra kelios viešojo transporto stotelės (bent viena) Amenities – 500 m atstumu nuo pastato yra kavinė, darželis, sporto kompleksas, bankas ar kt. Alternative modes of transport –yra dušinės, dviračių saugyklos, persirengimo kambariai, el. transproto priemonių pasirkovimo stotelės.

5,82

9 14 64,29 0,125 Materials (MAT) Naudojamos medžiagos, kurio turi FSC sertifikatus ir EPD (Environmental product declaration) Pastate naudojamos pastato apsaugos elementai, kurie užtirkina mažesnį pastato nusidėvėjimą ir ilgaamžiškumą.

8,04

5 9 55,56 0,06 Water (WAT) Pastate yra lietaus panaudijimo sistema (augalams ir WC) Leak detection – pastate yra sumontuota nuotėkio aptikimo sistema, kuri informuoja ir uždaro vandens tiekimą kai yra vandens nuotėkis.

3,33

10 13 76,92 0,075 Waste (W) Operational waste – Pastate yra tinkamo dydžio patalpą ar erdvė, kurioje būtų skirtingų tipų atliekų konteineriai: plastikas, stiklas, popierius, metalas, el prietaisai, organinės atliekos. Functional adapdability – pastatas suprojektuotas taip, kad esant reikalui jis gali būti ne nugriaunasm, per perfromuojamas naujoms funkcijoms, pvz. mokyklai, ofisams, kt. 5 5 100 0,1 Ekologija (E)

5,77

Išsaugoti ekologines vertynbes, pvz. vertingus medžius, krūmynus ir pan. Teritorijoje užauginti tik vietinės kilmės augalus. Pollution (POL)

Inovacijos (Inn)

5 6

7

10

71,42 60

0,1

0,1

VISO BREEAM svoris

10 7,14 6

72,40%

62


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

PAGRINDINIO PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI Siūloma projektuoti keturių aukštų pastatą, kurio numatomas aukšto aukštis 4,00 m,

bendras pastato aukštis – 16,40 m. Pastato konstrukcinė schemą siūloma priimti karkasinė, iš

gelžbetoninių monolitinių elementų. Pastato ilgis – 92,90 m, plotis – 56,90 m. 20 m tarpatramį

siūloma išdalinti trimis žingsniais – 7, 6, 7 m. Tokiu žingsniu būtų išdėstomos kolonos ant kurių būtų įrengiama monolitinė gelžbetoninė perdanga.

Gamykloje gaminami gelžbetoniniai elementai turi aukštos kokybės paviršius, kuriuos

galima palikti netinkuotus, pagal poreikį dažyti. Stogo konstrukcija ir hidroizoliacija parenkama tokia, kad būtų galima įrengti saulės energiją panaudojančias sistemas. Apkrovų skaičiavimas

Apkrovos skaičiuojamos remiatis STR. 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos". a) Stogo konstrukcijos savitasis sunkis

Eil. Nr. 1 2 3

7 lentelė. Stogo konstrukcijos apkrovos

Charakteristinis Apkrovos Skaičiuotinis sunkis, patikimumo sunkis, 2 N/m koef. γg N/m2

Konstrukciniai sluoksniai Monolitinė gelžbetoninė perdanga G = 625 kg/m² TECHNONICOL CARBON PROF 300 Ekstruzinis polistirenas G = 19,5 kg/m² Žaliojo stogo sistema G = 90 kg/m²

IŠ VISO:

a) Perdangos konstrukcijos savitasis sunkis Eil. Nr. 1 2 3

Konstrukciniai sluoksniai Monolitinė gelžbetoninė perdanga G = 625 kg/m² PAROC SSB 1 Smūgio garso izoliacija – akmens vatos plokštės G = 6,5 kg/m² Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis G = 175 kg/m²

IŠ VISO:

6137,5

1,35

8285,6

191,5

1,35

258,5

883,8

1,35

1193,1

7212,8

1,35

9737,3

8 lentelė. Perdangos konstrukcijos apkrovos

Charakteristi nis sunkis, N/m2

Apkrovos patikimumo koef. γg

Skaičiuotini s sunkis, N/m2

63,8

1,35

86,2

1718,5

1,35

2320,0

6137,5

7919,8

1,35

1,35

8285,6

10691,7

63


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Sniegas ant stogo gali susikaupti įvairiomis formomis. Tai priklauso nuo stogo geometrijos, jo terminių savybių, paviršiaus nelygumo, per stogą išskiriamos šilumos kiekio, gretimų pastatų artumo, vietovės aplinkos ir vietinio klimato. Ypatingą reikšmę turi vėjuotumas, temperatūros kintamumas ir krituliai (lietus ir sniegas). Be to, gali būti susikaupę skirtingų krypčių, vieno ar kelių snigimų sniego. Nustatant sniego apkrovą, pirmiausia įprasta pasirinkti tolygiai paskirstytą sniegą, susikaupusi ramaus oro sąlygomis, ir įvertinti stogo formą, sniego pustymą ir tirpimą. Pastatas statomas Anykščiuose, II sniego rajonas. sk = 1,6 kN/m2

Kadangi projektuojamo pastato stogas plokščiasis, tai sniegas ant stogo pasiskirsto tolygiai per visą stogo plotą.

Vėjo apkrova

Pastatas statomas Anykščiuose, I vėjo apkrovos rajonas.

Skaičiuojant vėjo poveikis išreiškiamas kaip slėgis arba jėga. Vėjo slėgis veikia

statmenai konstrukcijos paviršiui, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Koeficientas ce1 b/l ≤1

ce2

α, °

0 0 <60 -0,4 ce3 reikšmės, kai h/l lygus ≤0,5 -0,4

0

0,18 -0,22 -0,4

0,5 -0,6 -0,4

Gelžbetoninio rėmo skaičiavimas

Visi gelžbetoninių elementų skaičiavimai atliekami remiantis STR 2.05.05:2005

,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. Skaičiavimai atliekami STAAD-Pro pagalba.

55 pav. Gelžbetoninio rėmo skaičiuojamoji schema

56 pav. Apkrovos į gelžbetonines sijas

64


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Gelžbetoninis rėmas skaičiuojamas per visą pastato aukštį, sijos laikančios perdangą

kiekviename aukšte iki pat stogo. Aukšto aukštis priimamas – 4 m, tarpatramis – 20 m, padalintas į tris tarpatramius, kurių angos pločiai – 7, 6, 7 m.

Pridėtos apkrovos nuo perdangos savojo svorio, stogo konstrukcijų savojo svorio,

sniego bei naudojimo apkrovos. Apkrovos išskaičiuotos į gelžbetoninei sijai tenkantį tiesinį metrą. Kadangi gelžbetoninis rėmas pastate išdėstytas sukantis apie ašių centrą, tai apkrovos artėjant ties centru mažėja, todėl apkrovos diagrama yra trapecijos formos.

Atlikus skaičiavimus gautos poslinkių, lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų

reikšmės, kurios pavaizduotos diagramose.

57 pav. Poslinkių diagrama

58 pav. Lenkimo momentų diagrama

Maksimalus įlinkis ties sijos centru – 5,89 mm. Įvertinus valkšnumo koeficientą

taikomą betonui, įlinkis dauginamas iš 3. Ribinis įlinkis, kai angos plotis – 7 m: Maksimalus

lenkimo

momentas

Mmax=389 kNm,

maksimali

skersinė

jėga

Vmax=362 kN. Siūlomi sijos skerspjūvio matmenys – plotis 500 mm, aukštis 700 mm. Sijos inercijos ir atsparumo momentai:

65


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

59 pav. Skersinių jėgų diagram

60 pav. Ašinių jėgų diagrama

Maksimali ašinė jėga į koloną Nmax=2340 kN. Siūlomi kolonos skerspjūvio matmenys

– apvalaus skerspjūvio koloną, kurios diametras – 500 mm.

61 pav. Apkrovos į pamatus

Pagal gautas apkrovas į pamatus pamatai siūlomi atskiri poliniai, polių skaičius priklausomai nuo grunto sąlygų nuo 3 iki 6. Pamatinės sijos virš polių išmatavimai priklauso nuo polių skaičiaus ir diametro.

66


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

TECHNINES SPECIFIKACIJOS Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 1.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus

2.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato

3.

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių,

kvalifikacinius atestatus.

eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų

reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus

kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas. 4.

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir

nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

5.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos

6.

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti

produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos

Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms įmonės paruošti standartai. 7.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su

8.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato

medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

9.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais

matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.

11. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų

(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių

(restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

67


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

12. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl

objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčiųStatinio projekto vykdymo

priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

15. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos darbų technologijos projektas.

16. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių)

įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu.

68


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

BIUDŽETO EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS Sveikatingumo Sodų teritorijos sutvarkymui parengta sąmata, ~ 625 tūkst. eurų. Pagrindinio pastato sąmatinė vertė ~7,4 mln. Eurų (žr. 7 priedą). Pagalbinio pastato ~1,4 mln. Eurų (žr. 7 priedą.

kurios

vertė

Įgyvendinimo realumas

Pagrindinio pastato atsiperkamumo trukmė 17,4 metų, pelnas 5,83% per metus. Papildomo pastato - 19,1 metų, pelnas 5,40%

Eil. Nr. 1

Darbo kodas 2

1

N27-19

2

N27P-32-1-4

3

N27P-28-1-1

4

N27P-22-2-1

5

N27P-22-2-2

6

N27P-22-2-1

7 8 9 10 11 12 13 14

N27P-9-1-2

N27-19 N27P-32-1-4 N27P-18-1-1

N27P-19-1-1

N27P-50-1-2

N27P-51-1-1

K18-25

Darbų ir išlaidų aprašymai

9 lentelė. Teritorijos sutvarkymo darbų kiekių žiniaraštis Mato vnt

Kiekis

Vieneto kaina 6

3 4 5 Skyrius Betoninių trinkelių danga 100 m3 4 2569,5207 Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas 100 m2 14 621,5964 Skaldos pagrindo įrengimas (15 cm, viensluoksnis) 100 m2 14 355,9915 Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas. 3 cm storio sluoksnis 100 m2 6 2481,5324 Betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles akmens acijomis 100 m2 8 2863,0750 Betono trinkelių grindinio įrengimas (ŽN paviršius, kauburėliai), užpilant siūles akmens atsijomis 100 m2 2,5 3498,9794 Betono trinkelių grindinio įrengimas (ŽN paviršius, juostelės), užpilant siūles akmens atsijomis Iš viso už skyrių Betoninių trinkelių danga Skyrius Žvyro danga 100 m2 8 675,2964 Žvyro dangos įrengimas Iš viso už skyrių Žvyro danga Skyrius Asfaltbetonio dangos įrengimas 100 m3 5 2569,5207 Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas 100 m2 5 621,5964 Skaldos pagrindo įrengimas (20 cm, viensluoksnis) 100 m2 5 1186,3171 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas. 5 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h 100 m2 5 966,9207 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas. 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h km 6 1208,4538 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis. Linijos plotis 0,2 m m2 185 10,4372 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus. Linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 vnt. 288 114,1919 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas Iš viso už skyrių Asfaltbetonio dangos įrengimas

Iš viso 7

10278,08 8702,35 4983,88 14889,19 22904,60 8747,45

70505,55 5402,37

5402,37 12847,60 3107,98 5931,59 4834,60

7250,72

1930,88

32887,27

68790,64

69


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Eil. Nr.

Darbo kodas

15

N27-19

16

N27P-24-1-3

17

N6-149-1

18

N10P-0703-5

19

N10P-0501-6

20

N10-205-1

21

N11P-1102-1

22

N27P-24-1-1

23

N8-8-19

24 25 26

N5P-0704

27 28

R1-9 N5-58

N48-1 N48-4

29

N48-261

30

N48-295

31 32 33

34 35 36 37

N48-121

N48-273 N48-41

R1-13 N5P-0704 N16P-1409-7 C111-759

Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato vnt

Kiekis

Vieneto kaina

Skyrius Medžio ir plastiko kompozitas 100 m3 2 2569,5207 Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas 100 m 6 2561,0658 Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 180x300 mm 100m2 4 2499,7978 Monolitinėms konstrukcijoms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 1m2 100 m 4,2 682,4211 Medinių tašelių tvirtinimas prie metalinių įdėtinių detalių , kai tašai 125x100mm 100 m 1,8 627,7349 Medinių tašelių tvirtinimas prie metalinių įdėtinių detalių , kai tašai 75x50mm 6 234,8952 Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu (100 100 m2 m2 antiseptikuoto paviršiaus) m2 360 31,8776 Kompozito grindų dangų įrengimas ant įrengtų gulekšnių Iš viso už skyrių Medžio ir plastiko kompozitas Skyrius Bortai 100 m 50,52 1594,8612 Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 50x200 mm 100 m 20,47 287,6137 Plastiko bortų dangų atskirimui įrengimas Iš viso už skyrių Bortai Skyrius Tūrinių gėlynų pastatymas vnt. 100 98,5665 Duobių (šurfų) kasimas rankiniu būdu I grupės grunte vnt 100 122,0773 Pamato betonavimas vnt. 100 286,1679 Tūrinių gėlynų pastatymas Iš viso už skyrių Tūrinių gėlynų pastatymas Skyrius Sklypo paruošimas ir veja 100 m2 45 146,4113 Sklypo planiravimas 100 m2 45 18,8074 Sklypo nužymėjimas 100 m2 30 659,4140 Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio 100 m2 15 223,5153 Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu Iš viso už skyrių Sklypo paruošimas ir veja Skyrius Medžiai 10 m3 50 439,0390 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. mech.būdu II gr.grunte, pridedant iki 50% aug.dirv. 10 vnt. 15 698,5954 Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui I gr.grunte, kai gumulo dydis 0,5x0,5x0,4m 10 vnt. 8 636,0397 Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grun., pridedant iki 50% aug.dirv., kai žem. gumulas 0,5x0,5x0,4m Iš viso už skyrių Medžiai Skyrius Šiukšlių dėžė vnt. 174 37,6147 Duobių kasimas rankiniu būdu vnt 174 73,2441 Pamato betonavimas kompl. 174 42,0686 Šiukšlių dėžių montavimas vnt. 174 119,9818 Šiukšliadėžės Iš viso už skyrių Šiukšlių dėžė

Iš viso 5139,04 15366,39 9999,19 2866,17 1129,92 1409,37 11475,94

47386,02 80572,39 5887,45

86459,84 9856,65

12207,73 28616,79

50681,17 6588,51 846,33

19782,42 3352,73

30569,99 21951,95

10478,93 5088,32

37519,20 6544,96

12744,47 7319,94

20876,83

47486,20

70


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Eil. Nr. 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Darbo kodas R1-13 N5P-0704 N1-323

R1-13 N5P-0704 R27P-28-2 R27P-28-2 R27P-28-2 R27P-28-2

Darbų ir išlaidų aprašymai

Skyrius Dviračių stovai Duobių kasimas rankiniu būdu Pamato betonavimas Stovų dviračiams statyti montavimas Skyrius Gultai, suolai Duobių kasimas rankiniu būdu Pamato betonavimas Suolų įrengimas 1 tipas Suolų įrengimas 2 tipas Suolų įrengimas 3 tipas Suolų įrengimas 4 tipas Iš viso už skyrių Gultai, suolai

Mato vnt

Kiekis

vnt.

84

37,6147

3159,63

vnt

84

355,0232

29821,95

vnt.

62

37,6147

2332,11

vnt.

18

278,2336

5008,20

22

439,8165

vnt

84

Vieneto kaina

Iš viso

73,2441

Iš viso už skyrių Dviračių stovai vnt

vnt. vnt. vnt.

62 16 8

Iš viso #1 Pridėtinės vertės mokestis 21% Iš viso žiniaraštyje

73,2441

385,5901 608,7082

6152,50

39134,08 4541,13 6169,44 9675,96 4869,67

32596,51 516 531,57 € 108 471,63 € 625 003,20 €

71


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ PRODUKTAI Rėmėjo pavadinimas

Rėmėjo siūlomi produktai

Panaudoti produktai

Statybos darbai, Inžineriniai tinklai

Patarimai, komentara.

Buitinė technika

Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos

Fasadai, langai, durys, stumdomos sistemos. AL fasado sistemos

Projektuojamas pastato stiklinis fasadas

Plokštelės Dacora šiaurinei pagr.pastato sienai

12 mm storio plokstės Equitone balcony. arba 5 mm storio Dacora pluoštinio cemento plokštelės

vidaus inž.tinklų armatūra-vanduo, šildymas

Pastatų inžineriniai tinklai

išmanus šviestuvas su PV, apšvietimas iš grindų

Teritorijos lauko takeliu apšvietimas

Ritininės stoginės ir hidroizoliacinės medžiagos,mastikos, gruntai, šilumos izoliacija Scenos techninis aptarnavimas ir aprūpinimas. išmanūs terapiniai kambariai

Carbon Prof. 300

VR įranga + įgarsinimas

72


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Sutapdinto žalio stogo švieslangis (nepagrindiniai statiniai) el.mobilių krovimo stotelės, teritorijos stebėjimo sistemos, informaciniai ekranai, išmanus Fotopanelės ant pagr.stogo

vėsinimo-vėdinimo įrengimas

el.tinklų įranga Rangos darbai, sąmata

Pastato siena ir kitų statinių požeminės dalys Robotukai vejos priežiūrai

Šilumos siurbliai, nuotekų sistemos

Nervarstomi plokščio stogo langai CVP 150 150 0073U - 6 vnt. Varstomi plokščio stogo langai CVP 150 150 0673Q- 6 vnt.

YiOutdoor Lauko kamera. 1080p HD raiška, 110° kampo objektyvas su stiklo lęšiais bei f / 3,9 diafragma

Skirstomieji skydai IP30 arba IP44 apsaugos laipsnio. Pagalbinio pastato vėdinimo įranga Papildoma įranga: Additional set of power supply sockets (4pcs. – code 1819); Display stand L-1030mm with 3 shelves (code 1821).

Platforma skirta valdyti ir kontroliuoti energijos sistemas realiu laiku. Modbus RS-485, Modbus TCP/IP ir RJ45 sąsajas Patirties komentarai Pagalbinių pastatų pamatų apšiltinimas: Juostinių pamatų termo klojinys 420 A++ MI 632 PC serijos vejos pjovimo robotas iMow. Pjauna plotus iki 4000 m² visiškai automatiškai.

Nuotekų šalinimo įrangos elementai. Kalaus ketaus vamzdžių sistema.

http://industek.lt/Produktas/Kaliojo-ketausvamzdziai

73


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Konditerija bei jos gaminiais

AČIŪ UŽ RŪPESTĮ ☺

Kava

AČIŪ UŽ RŪPESTĮ ☺

Nealkoholiniai gėrimai

AČIŪ UŽ RŪPESTĮ ☺

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Brėžinio žymuo 2019-STRUCTUM-V-SP-01

2019-STRUCTUM-V-SA-01 2019-STRUCTUM-V-SA-02 2019-STRUCTUM-V-SA-03 2019-STRUCTUM-V-SA-04 2019-STRUCTUM-V-SA-05 2019-STRUCTUM-V-SA-06 2019-STRUCTUM-V-SA-07

Lapų

Lai

1

0

Sklypo planas

0

Pagrindinio pastato 1 a. planas

skaič. 1 1 1 1 1 1 1

da 0 0 0 0 0 0

1

0

2019-STRUCTUM-VIZ-2

1 1

Pagrindinio pastato stogo planas

Pagalbinio pastato fasadas, pjūvis Pagalbinio pastato (garsų) planas

Pagrindinė teritorijos vizualizacija

2019-STRUCTUM-V-SA-10 2019-STRUCTUM-VIZ-1

Pagrindinio pastato eksplikacija

0

0

1

Pagrindinio pastato 2 a. planas

0

1

0

Pastabos

Pagrindinio pastato fasadai

Pagalbinio pastato (spalvų ir formos ) planas Pagalbinio pastato (kvapų) planas

2019-STRUCTUM-V-SA-08

2019-STRUCTUM-V-SA-09

Brėžinio pavadinimas

Pagalbinio pastato stogo planas Pagalbinio pastato vizualizacija

74


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 1.

LR įstatymai:

2.

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

I-1240 I-2223 I-446 I-1120 VIII-787

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

STR 1.04.04:2017 STR 1.06.01:2016 STR 1.01.03:2017 STR 1.01.08:2002 STR 1.01.02:2016 STR 1.05.01:2017

STR 1.09.04:2007 STR 1.09.05:2002 3.

STATYBOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ IR KITI REGLAMENTAI

STR 2.01.02:2016 STR 2.01.07:2003 STR 2.02.02:2004 STR 2.03.01:2001 STR 2.04.01:2018 STR 2.05.02:2008 STR 2.05.08:2005 STR 2.05.13:2004 STR 2.05.20:2006 STR 2.09.02:2005 STR 2.05.06:2005 STR 2.05.04:2003 STR 2.01.01(2):1999 STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(4):2008 STR 2.01.01(5):2008 STR 2.01.01(6):2008 4.

HN 33:2007

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Statinių klasifikavimas Statinio statybos rūšys Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas Statinio projekto vykdymo priežiūra Statinio statybos techninė priežiūra Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo Visuomeninės paskirties statiniai Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys Statinių konstrukcijos. Stogai Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos Statinių konstrukcijos. Grindys Langai ir išorinės įėjimo durys Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas Aliumininių konstrukcijų projektavimas Poveikiai ir apkrovos Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

HIGIENINĖS NORMOS, STANDARTAI, REKOMENDACIJOS, TAISYKLĖS

Dėl Lietuvos higienos normos „Akustinis triukšmas. Triukšmo 75


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

HN 42:2009 DT 5-00 A1-103/V-265 ST 188710638.06:2004

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas

NAUDOTA LITERATŪRA Adomoni, J. 2008. Nuo taško iki sintezės. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai, Kaunas, 2008.

Baronienė V. 2013. Kvapieji sumedėję augalai miestų želdynuose // Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 15–29 Conran T. 2002. Mažos erdvės. Vilnius.

Courtier J. 1999. Theno-garden gardener. Marshall Publishing, London.

Daujotaitė I. 1998.Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius, P.39–42.

Dudareva, N., Pichersky, E., Gershenzon, J. 2004.Biochemistry of plant volatiles. Plant Physiology 135, 18931902.

Farina A. 2018. Biosystems. Ecoacoustic codes and ecological complexity. Volume 164, February 2018, Pages 147-154.

Fu, 2018) Communal space and depression: A structural-equation analysis of relational and psycho-spatial pathways. Qiang Fu Health & Place, Volume 53, September 2018, Pages 1-9.

Grecevičius P. ir kt. 2007. Kraštovaizdžio architektūros, Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos magistro baigiamojo darbo (tezių) rengimo metodinės rekomendacijos. Klaipėda, 2007. ISBN 978-9955-18-2184. P.35. Grecevičius P., Abromas J., Kalkė D., Lepeška E., Dubra V., Genys J. 2014. Miestų želdynų formavimas, 2014 1(11) 83–89.

Grecevičius P., Genys J. ir kt. 2000. Kraštovaizdžio architektūros tyrimai.Urbanizuoto kraštovaizdžio analizės ir vertinimo metodika.

Gudavičienė G. 1988. Spalvotyros pagrindai. Vilnius.

Hwang, C. L.; Yoon K. 1981. Multiple attribute decision making – methods and applications. A State of the Art Surwey. Springer Verlag, Berlin, 250 p. Heidelberg, New York, Jakovlevas-Mateckis K. 2003. Miesto kraštovaizdžio architektūra. 2 tomas, V „Technika“

Jakovlevas-Mateckis K. 2008. Miesto kraštovaizdžio architektūra. 1 tomas, Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai, V „Technika“ Jakunina. E. 2011. Magistrinis darbas. Экологические проблемы и пути их решения. Исследование влияния визуальной среды на психоэмоцианальное состояние горожан.

Jianxun Yang, Qi Zhou, Xingyu Liu, Miaomiao Liu, Jun Bi. 2018. Biased perception misguided by affect: How does emotional experience lead to incorrect judgments about environmental quality? Global Environmental Change, Volume 53, November 2018, Pages 104-113. Jonaitis A. 2009. Spalvotyra. Kaunas.

Juchnevičiūtė D. 1983. Gėlynai ir aplinka. Vilnius, pp. 10–18. Jukonis J. 2006. Radiostezija. Straipsnių rinkinys, Vilnius.

76


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Jurkštienė A. O. 2010. Dekoratyviųjų želdinių spalvų reikšmė ir poveikis aplinkos formavime bei šiandieninės tendencijos. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2010. P. 70-77. ISSN 2029-1906.

Karazija, R. Fizika humanitarams. Vilnius: TEV, 1996.

Kučinskienė J., D. Baravykaitė . Potyrių vietovės – šių dienų planavimo iššūkis // Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 138–147.

Kučinskienė J., D. Baravykaitė. Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: regėjimo pojūtis / / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 138–147. Kučinskienė, J., D. Baravykaitė. Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: lytėjimo pojūtis / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 202–208.

Lakhani et al., 2019. ) Using the natural environment to address the psychosocial impact of neurological disability: A systematic review. Ali Lakhani, Michael Norwood, David P. Watling, Heidi Zeeman, Elizabeth Kendall Health & Place, Volume 55, January 2019, Pages 188-201.

MacCrimmon, K. R. 1968. Decision making among multiple–attribute alternatives: A Survey and Consolidated Approach. RAND Memorandum, RM-4823-ARPA. Maehr et al., 2015. Anna M. Maehr, Greg R. Watts, Jennifer Hanratty, Deborah Talmi. 2015. Emotional response to images of wind turbines: A psychophysiological study of their visual impact on the landscape. Landscape and Urban Planning, Volume 142, October 2015, Pages 71-79

Marcus, 1999. Clare Cooper Marcus, Marni Barnes. Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations. ISBN: 978-0-471-19203-9 June 1999. 624 Pages

Olšauskas A. M., Olšauskaitė-Urbonienė R., Rimkus A.. Vaistiniai, aromatiniai ir prieskoniniai augalai gyvenamojoje aplinkoje // Miestų želdynų formavimas 2014 1(11) 194–200. Sinnenas Trädgård sodas 1990. https://www.landscapeinstitute.org/blog/health-wellbeing-sweden-part-2/ Stauskas V. Architektūra, aplinka, atostogos. Kaunas, 2012. P. 292–324. Tauras A. Landšafto erdvių kūrimas ir tvarkymas – Vilnius, 1984

Triantaphyllou, E. 2000. Multi-criteria decision making methods: A comparative study 44:23–126 p.

Ustinovičius, Zavadskas, 2004. Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas / L. Ustinovičius, E. K. Zavadskas. –Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-806-6.

Van Aart et al., 2018) Residential landscape as a predictor of psychosocial stress in the life course from childhood to adolescence. Carola J. C. Van Aart, Nathalie Michels, Isabelle Sioen, Annelies De Decker, Tim S. Nawrot. Environment International, Volume 120, November 2018, Pages 456-463.

Vitkienė E. Rekreacija. Klaipėda, 2002. P. 232.

Volodko. J., Kvapų poveikio aplinkai valdymas. Vilnius, 2014.

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A. 1996. Multiple criteria evaluation of buildings. Vilnius: Technika.

Ziyaee , 2018. Assessment of urban identity through a matrix of cultural landscapes. Maryam Ziyaee Cities, Volume 74, April 2018, Pages 21-31. Нитиевская, Е. Е. 2015. Психоэмоциональное воздействие ландшафта / Е. Е. Нитиевская, С. В. Воробьева, Е. А. Третьяк // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2015. - Т. 2. - С. 367-368.

Стиль Бионика и еë место в архитектуре и интерьере. 2014 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://kazap.ru/node/6613.

77


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

IŠVADOS Teritorijos, komplekso urbanistinės-architektūrinės vizijos (idėjos)

Anykščių miesto neužstatytoje kvarco karjero teritorijoje siūloma urbanistinė – architektūrinė koncepcija, pasitelkiant kraštovaizdžio psichoemocinį poveikį lankytojams. Kraštovaizdžio psichoemocinis poveikis - tai gamtos komponentų visuma, (tokių kaip gamtos sukeliami garsai: medžių šlamėjimas, paukščių čiulbėjimas, vandens čiurlenimas ir t.t. taip pat vaizdai, kvapai ir t.t.), tiesiogiai ir netiesiogiai daranti poveikį žmogaus emocinei ir sveikatos būsenai. Išanalizuota analogų studija visame pasaulyje, rodo, kad siūloma koncepcija neturi analogų.

Išmaniųjų/inovatyviųjų technologijų panaudojimas

„Sveikatingumo Sodų“ teritorijoje, vienoje iš spalvų zonų siūloma įrengti išmaniuosius takus su Lietuvoje analogų neturinčia išmaniąja danga, panaudojant saulės energiją takai švies tamsiuoju paros metu. „Sveikatingumo Sodai“ intencyvios priežiūros reikalaujantiems klientams siūlome išmaniąsias apyrankes su bio-sensoriais. Jos gali matuoti pokyčius organizme ir aplinkoje. Pagal jas galima bus nustatyti kokios procedūros efektyviausios kiekvienam lankytojui, kad būtų galima pateikti kiekvienam personalizuotus pasiūlymus. Prietaisas veikia skirtingų ląstelių kiekio matavimo kraujyje metodu, įstatant labai mažą kateterį ir matuojant pokyčius per laiką. Jie apdorojami mikrovaldikliu ir per WiFi išsiunčiami į „Firebase“ duomenų bazę analizavimui. Vartotojai gauna personalizuotus pasiūlymus per programėlę, o sveikatingumo centras gauna vertingos informacijos užtikrinti sėkmingai veiklai.

Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas

Projekte didžioji dalis statybinių medžiagų panaudota iš partnerių siūlomų gaminių.

Sprendinių ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas

Sveikatingumo Sodų aplinkos sutvarkymui parengta sąmata, kurios vertė ~ 625 tūkst. eurų. Pagrindinio pastato sąmatinė vertė ~7,4 mln. eurų. Pagalbinio pastato ~1,4 mln. eurų. Pagrindinio pastato atsiperkamumo trukmė 17,4 metų, pelnas 5,83% per metus. Papildomo pastato - 19,1 metų, pelnas 5,40%

BREEAM sertifikato taikymas

Gero gyvavimo rodiklio t.y. „žaliojo“ sertifikavimo Anykščių miesto teritorija įvertinama

BREAM Comminities sertifikatu, kuriuo apskaičiuoti rodikliai siekia 69,84 %, kas atitinka „excellent“ (puikiai) kategoriją. Atliktas naujų statinių įvertinimas pagal visuotinai pripažintus

tarptautinius BREEAM reikalavimus. Įvertintas platus spektras kategorijų ir kriterijų – nuo energijos naudojimo iki ekologijos. Kiekvienas kriterijus buvo įvertintas svoriu, kurio bendra gauta reikšmė – 72,40%. Pagal vertinimo skalę ≥ 70% – puikus.

78


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“ Savivaldybių poreikių išpildymas

„Sveikatingumo sodai“ koncepcijos pritaikymas Anykščių miesto teritorijoje sudarytų

realias sąlygas tapti Šiaurės rytų Lietuvos kurortu, kadangi Anykščiai išsiskirtų analogų neturinčiu turistų traukos objektu – „Sveikatingumo sodai“, turėtų vieną didžiausių Lietuvoje

sveikatingumo kompleksų. Taip pat būtų sukurta ~120 darbo vietų, Anykščiai pasižymėtų aukštu gyvenimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas

gydymo bei sveikatos atstatymo, turizmo ir poilsio paslaugas, ištisus metus pritraukiančiu gausius lankytojų srautus.

79


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

PRIEDAI

80


1 PRIEDAS Vaistinių augalų pritaikymo tyrimo lentelė Nr.

Augalo pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

1

Pajūrinė lobularija

2 3

Meškinis česnakas Daugiametė saulutė

4

Vaistinė ramunė

5

Raudonuogė brienė

Lobularia maritima (L.) Desv. Allium ursinum L. Bellis perennis L. Chamomillia recutita Rauschert Bryonia dioica Jacg.

6

Gailis

Ledum palustre L.

7

Bruknė

Vaccinum vitis- idea

8 9

Baltažiedė notrelė Paprastoji mėta Vaistinis šalavijas var. baltažiedis

Lamium album L. Mentha arvensis L. Salvia officinalis L. `Albiflora`

Kalninis dašis

Satureja montana L.

10 11

13

Baltažiedis čiobrelis ‘Albus’ Baltasis čemerys

14

Daurinis mėnuliasėklis

15

Plaštakinis rabarbaras

16

Varpotoji juodžolė

17

Paprastoji žemuogė

12

Thymus serpyllum ‘Albus’

Žydėjimo laikas

Aukštis cm

Žiedų spalva

Birželis

15-20

Balkšva

Birželis -liepa birželis

10 20-30

Balta Balta

Liepa

30

Balta

Liepa Rugsėjis Spalis

150

Balta

35-40

Balta

Gegužė Birželis Birželis - Liepa Liepa Balandis Gegužė Liepa Rugpjūtis 43592

Veratrum album L. Liepa Menispermum dahuricum Birželis - Liepa DC Rheum palmatum L. Ssp. Tanguticum (Maxim.) Gegužė Stapf. Liepa Actaea spicata L. Rugpjūtis Gegužė Fragaria vesca L. Birželis

Kvapas

Vaistinės savybės

Virškinimo sistema

7-24.

Balta

Кvepia

35 70

Balta Balta

Еterinis

150

Balta

Еterinis

25-30

Balta

5

Balta

50

Balta

200

Balta

50

Balta

20-25

Balta

10-20.

Balta

Bruknėse yra natūralaus cukraus, pektinų, rauginių medžiagų, organinių rūgščių (citrinos ir obuolių). Itin gausu vitaminų C, P, B grupės, karotino, mineralinių medžiagų (geležies, kalio, kalcio). Virškinimo problemoms, nervingumui mažinti. Naudojamas prieš įvariais ligas (širdies, nervų, reumatizmą). Kraujospūdis

Aromatas nėra stiprus

Kvėpavimo sistema Odos ligoms

Nervų sistema Saldus

Lapai pasižymi sutraukiančiu, priešuždegiminiu, regeneraciją skatinančiu, šlapimą varančiu,


Nr.

Augalo pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Žydėjimo laikas

Aukštis cm

Žiedų spalva

Kvapas

Vaistinės savybės prakaitavimą skatinančiu, medžiagų apykaitą gerinančiu ir organizmą stiprinančiu poveikiu.

18 19

Vaistinė baltašaknė Geltonlapis valerijonas

20

Aukštoji aralija

21

Tuščialaiškis česnakas

22

Daržinis poras

23 24

Daugiažiedė leukoja Vienažiedė leukoja

25

Vaistinis putoklis

26

Paprastoji pakalnutė

27

Diemedis

28

Juodauogis šeivamedis

29

Vaistinė gelsvė

30

Kartusis kietis

31

Vaistinis kietis (peletrūnas)

32

Vaistinė česnakūnė

33 34

Paprastoji pušis Plaukuotasis beržas

35

Paprastasis kaštonas

36

Valgomasis česnakas

37

Paprastasis krapas

38

Vaistinė balzamita

39

Geltonžiedė ežiuolė

Polygonatum odoratum L. Liepa Valeriana phu L. `Aurea` Liepa Rugpjūtis Aralia elata (Miq) Seem) rugsėjis Allium fistulosum L. Birželis -liepa Liepa – Allium porrum L. rugpjūtis Leucojum aestivum L. Gegužė Leucojum vernum L. Gegužė Liepa Saponaria officinalis L. rugpjūtis Gegužė Convallaria majalis L. Birželis Artemisia abrotanum L. Rugpjūtis Gegužė Sambucus nigra L. birželis Levisticum officinale liepa Koch. Liepa – Artemisia absinthium L. rugpjūtis Liepa – Artemisia dracunculus L. rugpjūtis Alliaria petiolata ( M. Gegužė Bieb.) Pavara et Grande Pinus sylvestris L. Gegužė- liepa Betula pubescens Ehrh. Gegužė Aesculus hippocastanum Gegužė L. Allium sativum L. Birželis -liepa Liepa – Anethum graveolens L. rugpjūtis Liepa – Balsamita major L. rupjūtis Echinacea pallida (L.) Liepa Moench. rugpjūtis

30 Balta 170-200 Balta 1-4.

Balta

15

Balta

20

Balta

15 15

Balta Balta

30-40

Balta

15

Balta

Širdies ir kraujagyslių Imuninė sistema

60-150

Gelsva

3-7.

Gelsva

25

Gelsva

50-60

Gelsva

Virškinimo sistema

60-70

Gelsva

Virškinimo sistema

50

Gelsva

2-3. 20

Gelsva Gelsva

Eterinis Eterinis

10-20.

Gelsva

Saldus

15

Geltona

Virškinimo sistema

60-120

Geltona

Šlapimo sistema

120

Geltona

30-60

Geltona

Imuninė sistema

Kvėpavimo sistema Šlapimo sistema

Imuninė sistema


Nr.

Augalo pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Žydėjimo laikas Birželis – liepa Birželis – liepa Gegužis – liepa Birželis - Liepa Birželis Liepa Liepa Liepa Rugpjūtis Birželis Rugpjūtis

Aukštis cm 150 40-70 50-80 20 5-10. 20 35

Žiedų spalva Geltona Geltona Geltona Geltona Geltona Geltona Geltona

80

Geltona

30-90

Geltona

Kvapas

Vaistinės savybės

40 41 42 43 44 45 46

Didysis debesylas Didysis serentis Dažinė mėlžolė Paprastoji jonažolė Aitrusis šilokas Paprastasis perluotis Saldžialapė kulkšnė

Inula helenium L. Tagetes erecta L. Isatis tinctoria L. Hypericum perforatum L. Sedum acre L. Anthylis vulneraria L. Astragalus dasyanthus L.

47

Dygliuotasis saldymedis

Glycyrrhiza echinala L.

48

Geltonžiedis barkūnas

Melilotus officinalis L.

49

Vaistinė ožragė

Trigonella foenum graecum L.

Gegužė Birželis

60

Geltona

50

Geltonasis gencijonas

Gentiana lutea L.

Liepa Rugpjūtis

40-140

Geltona

51

Blyškusis vilkdalgis Citrininis čiobrelis `Silver King` Krūminė nakviša Didžioji ugniažolė Pavasarinė raktažolė Pavasarinis adonis Mažasis vingiris Geltonoji žiognagė

50

Geltona

10

Geltona

Kvėpavimo sistema

40-60 20-30 25 15-20 40-50 15-20

Geltona Geltona Geltona Geltona Geltona Geltona

Reprodukcinė sistema Vėžio profilaktika

70-80

Geltona

52 53 54 55 56 57 58 59

Iris pallida Lamk. Thymus citrodorus Pers. `Silver King` Oenotchera fruiticossa L. Chelidonium majus L. Primula veris L. Adonis vernalis L. Thalictrum minus L. Geum urbanum L. Filipendula palmata (Pall.) Skiautėtalapė vingiorykštė Maxim.

Liepa Liepa Rugpjūtis Birželis - Liepa Birželis - Liepa Gegužė Gegužė Liepa Birželis - Liepa Liepa Rugpjūtis

Senėjimas

Nervų sistema

Kvėpavimo sistema

Stiprus kvapas

Odos ligoms gydyti, bei augale esantis kumarinas slopina centrinę nervų sistemą. Vaistinės ožragės sėklose yra kumarinų, steroidinių saponinų, eterinio aliejaus, suteikiančio sėkloms būdingą kvapą, ir alkaloidų, o stiebuose ir lapuose – cholino, saponinų, diosgenino, gleivių, kartumynų, tanino, dervų, vitamino C bei riebiųjų aliejų. Iš vaistinės ožragės pagaminti preparatai mažina cukraus kiekį kraujyje, sėklose esantys steroidiniai saponinai slopina cholesterolio absorbciją žarnyne ir cholesterolio gamybą kepenyse. Sėklų nuoviru gydomas kosulys bei astma Augalo šaknys turi vaistinių savybių, naudojamos apetitui, virškinimui gerinti, mažinti vidurių pūtimą, gydyti mažakraujystę, parazitams valyti.


Nr.

Augalo pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Žydėjimo laikas

Aukštis cm

Žiedų spalva

43624

10–40

Geltona

Liepa Liepa Rugpjūtis

25-30

Geltona

40

Geltona

Kvapas

Vaistinės savybės

60

Miškinė sidabražolė

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

61

Žalioji rūta

Ruta graveolens L.

62

Didžiažiedė rusmenė

Digitalis grandiflora Mill.

63

Juodoji tūbė `Album`

Verbascum nigrum L. `Album`

Liepa

70

Geltona

64

Vaistinė veronika

Veronica officinalis L.

Birželis - Liepa

15

Geltona

65

Paprastoji durnaropė

Datura stramonium L.

Liepa

30

Geltona

66

Juodoji drignė

Hyoscyamus niger L.

20-25

Geltona

67

Šluotinis sausakrūmis

Cytisus scoparius L.

1-2.

Geltona

68 69

Sodinis hamamelis Mažalapė liepa

Hamamelis vrginiana L. Tilia cordata

2-3. 20-30

Geltona Geltona

Saldus

Kraujospūdis Kvėpavimo sistema

70

Kilnusis lauramedis

Laurus nebilis L.

3-5.

Geltona

Prieskoninis

Raumenų, kaulų, sąnarių ligoms

71

Daugiaaukštis svogūnas

Allium proliferum Schrad.

25

Geltona

72 73

Geltona Geltona

Raumenys, kaulai, sąnariai

40-50

Geltona

Imuninė sistema

40-70

Mėlyna

76

Bitinė facelija

43623

30-70

Mėlyna

77

Darželinė žiomenė

Arnica montana L. Anthemis nobilis L. Echinacea purpurea `Alba` Echinops ritro L. Phacelia tanacetifolia Benth. Dracocephalum moldavica L.

20-30 40

75

Kalninė arnika Taurusis bobramunis Rausvažiedė ežiuolė `Alba` Žydrasis bandrenis

Birželis - Liepa Gegužė birželis Rugsėjis -spalis Liepa Balandis gegužė Liepa – rugpjūtis Gegužė - liepa Gegužė - liepa Liepa rugpjūtis Liepa

40-50

Mėlyna

78

Vaistinis isopas

Hyssopus officinalis L.

40-50

Mėlyna

79

Tikroji levanda

Levandula angustifolia Mill.

36-40

Mėlyna

74

Liepa Rugpjūtis Liepa Rugpjūtis Liepa Rugsėjis

Eterinis,švelnus Kraujavimą stabdanti, odos pažeidimams gydyti. rožių kvapas.

Kvėpavimo sistema

Širdies ir kraujagyslių ligoms

Traukia bites, išskiria 360-370 kg/ha nektaro

Eterinis

Psichikos sveikata


Nr.

Augalo pavadinimas

82

Anyžinis lofantas

83

Paprastoji katžolė

84

Mėlynasis palemonas

85

Mėlynoji kurpelė

Levandula angustifolia Mill. `Regal Splenda` Levandula angustifolia Mill. `Butterfly Garden` Lophantus anisatus Benth. Nepeta cataria L. Polemonium caeruleum L. Aconitum napellus L.

86

Didysis pentinius

Delphinium elatum L.

87 88

Juodasis eleboras Plokščialapė zunda

Helleborus niger L. Eryngium planum L.

89

Vaistinė verbena

Verbena officinalis L.

90

Mažoji žiemė

Vinca minor L.

91

Kvapusis rozmarinas

Rosmarinus officinalis L.

92

Vaistinis šalavijas

Salvia officinalis L.

93

Vaistinė medetka

Calendula officinalis L.

94 95

97

Didžioji nasturtė Muilinė guboja Paprastoji kraujažolė f. rausvažiedė Raudonasis dobias

Tropaeolum majus L. Gypsophila paniculata L. Achillea millefolium L. Var. roseum Trifolium pratense L.

98

Raudonoji monarda

Monarda didima L.

99

Krūminė perilė

Perilla fruscens L.

100 101 102 103

Aukštoji piliarožė Juodasis čemerys Vaistinis bijūnas Dirvinė aguona

Alceae rosea L. Veratrum nigrum L. Paeonia officinalis L. Papaver dubium L.

80 81

96

Tikroji levanda `Regal Splenda` Tikroji levanda `Butterfly Garden`

Lotyniškas pavadinimas

Žydėjimo laikas Liepa Rugsėjis Liepa Rugsėjis

Aukštis cm

Žiedų spalva

Kvapas

Vaistinės savybės

36-40

Mėlyna

Psichikos sveikata

36-40

Mėlyna

Psichikos sveikata

Birželis - Liepa

30 -40

Mėlyna

Birželis - Liepa

50

Mėlyna

Liepa

40

Mėlyna

35-40

Mėlyna

80-100

Mėlyna

10 40

Mėlyna Mėlyna

30-40

Mėlyna

7-10.

Melsva

15-25

Melsva

Liepa Birželis Rugpjūtis Kovas Liepa Liepa Rugpjūtis Gegužė – birželis Birželis rugpjūtis 43623

50 - 100

Melsvavioletinė

Birželis rugpjūtis Rugpjūtis Birželis – liepa

30-40

Oranžinė

10-20. 50

Oranžinė Pilka

Birželis- liepa

30

Raudona

Rugpjūtis Liepa Rugpjūtis Liepa Rugpjūtis Birželis - Spalis Liepa Birželis Birželis - Liepa

30

Raudona

40

Raudona

50

Raudona

100-150 70 70 30-60

Raudona Raudona Raudona Raudona

Smegenys – nervų sistema

Infekcijos Eterinis

Pakilus kraujospūdžiui, sumažinti jį galima pakvėpavus sausų šalavijo lapų aromatu.

Reprodukcinė sveikata

Kvėpavimo sistema Odos ligoms Vėžio profilaktika Virškinimo sistema


Nr.

Augalo pavadinimas

104 Raudonoji žiognagė 105 Vaistinė kraujalakė

Lotyniškas pavadinimas

114 Vaistinė plautė

Geum rivale L. Sarguisorba officinalis L. Echinacea purpurea Moench. Echinacea purpurea `White Swan‘ Ocimum basilicum L. `Red Rubin` Rosa canina L. Carum carvi L. Asclepias syria L. Antennaria dioica L. (Gertn.) Echinacea angustifolia (L.) Moench. Pulmonaria officinalis L.

115 Vaistinė taukė

Symnphytum officinale L.

116 Dirvinė buožainė

Knautia arvensis Coult.

117 Šilinis viržis

Calluna vulgaris

118 Stambiauogė spanguolė

Oxycoccus macrocarpus (Aditon) Pursh.

119 Juodauogė mėlynė

Vaccinum myrtillus L.

120 Dygliuotasis dirvenis

Ononis spinosa L.

106 Rausvažiedė ežiuolė 107 108 109 110 111

Rausvažiedė ežiuolė ` White Swan‘ Kvapusis bazilikas `Red Rubin` Paprastasis erškėtis Paprastasis kmynas Sirijinis klemalis

112 Dvinamė katpėdė 113 Siauralapė ežiuolė

121 Penkiaskiautė sukatžolė 122 Rausvai rožinė monarda 123 Paprastasis raudonėlis

Leonurus quingguelobatus Gilib. Monarda russeliana Nutt. Origanum vulgare L.

Žydėjimo laikas Birželis - Liepa Birželis - Liepa Liepa rugpjūtis Liepa rugpjūtis

Aukštis cm 15-20 25

Žiedų spalva Raudona Raudona

Kvapas

Vaistinės savybės

40-50

Rausva

Imuninė sistema

40-50

Rausva

Imuninė sistema

Birželis - Liepa

30-50

Rausva

Virškinimo sistema

Birželis-liepa Birželis -liepa Birželis - liepa

1-2. 20 35

Rausva Rožinė Rožinė

Gegužė - liepa

30

Rožinė

60

Rožinė

Saldus

Senėjimas Virškinimo sistema

Liepa rugpjūtis Liepa Liepa – rugpjūtis Birželis - Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

30

Rožinė

30-40

Rožinė

60

Rožinė

50

Rožinė

Birželis - Liepa

40-150

Rožinė

Šlapimo sistema

15-40

Rožinė

Smegenys, nervų sistema

40-80

Rožinė

70

Rožinė

45 50

Rožinė Rožinė

60

Rožinė

Gegužė Birželis Birželis – Rugpjūtis Liepa Rugpjūtis Liepa Liepa

124 Sėjamasis grikis

Fagopyrum esculentum Moench.

Birželis - Liepa

125 Vaistinis valerijonas 126 Vaistinis smidras

Valeriana officinalis L. Asparagus officinalis L.

Liepa Birželis - liepa

140-150 Rožinė 150 Ruda

Imuninė sistema

Raumenys, kaulai, sąnariai

Širdies ir kraujagyslių ligos

Kvepia

Kvėpavimo sistema Kvepiantys grikių žiedai išskiria daug nektaro ir juos noriai lanko bitės. Lapų ir žiedų arbata vartojama nuo aterosklerozės, padidėjusio kraujospūdžio. Širdies ir kraujagyslių


Nr.

Augalo pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Žydėjimo laikas

Aukštis cm

Žiedų spalva

Kvapas

Vaistinės savybės Dėl didelio kalio druskų kiekio, soros svarbios širdies veiklai.

127 Tikroji sora

Panicum miliaceum L.

Liepa- Rugsėjis

100

Ruda

128 Dygliuotasis šaltalankis

Hippophae rhamnoides L.

Balandis gegužė

2-3.

Ruda

129 Rudeninis vėlyvis

Cochinicum autumnale L.

Spalis

10-15.

Violetinė

130 Vaistinis ožiarūtis

Birželis - Liepa Birželis Rugpjūtis Gegužė

40-50

Violetinė

20-30

Violetinė

132 Daržinis krokas

Galega officinalis L. Geranium macrorrhizum L. Crocus sativus L.

20

Violetinė

133 Šaltmėtė

Mentha spicata L.

Liepa ir Rugsėjis

80-90

Violetinė

134 Vamzdinė monarda

Monarda fistulosa L.

Liepa Rugpjūtis

40

Violetinė

Liepa

45

Violetinė

Birželis - Liepa

60

Violetinė

45-50

Violetinė

Imuninė sistema

20

Violetinė

Kraujospūdis

15

Violetinė

Kvėpavimo sistema

10

Violetinė

Kvėpavimo sistema

100-150 Violetinė 30 Violetinė 25-30 Violetinė

Kvėpavimo sistema Infekcijos

131 Stambiašaknis snaputis

135 Citrininė monarda 136

Pievinis šalavijas var. rausvažiedis

Monarda citriodora Cerv. Ex Lag. Salvia pratensis L. `Rubicunda`

137 Kvapnusis šalavijas

Salvia sclarea L.

Liepa Rugpjūtis

138 Baikalinė kalpokė

Scutellaria baicalensis Georgi.

Birželis - Liepa

139 Paprastasis čiobrelis

Thymus serpyllum L.

140 Vaistinis čiobrelis

Thymus vulgaris L.

141 Vaistinė svilarožė 142 Miškinė dedešva 143 Rūgtis gyvatžolė

Althaea officinalis L. Malva sylvestris L. Polygonum bistorta L. Bergenia crassifolia L. Fritsch. Atropa belladonna L. Scopolia physaloides (L.) Dunal. Viola tricolor L. Coriandrum sativum L.

144 Storalapė bergenija 145 Vaistinė šunvyšnė 146 Vaistinė skopolija 147 Trispalvė našlaitė 148 Blakinė kalendra

Liepa Rugpjūtis Liepa Rugpjūtis Liepa Birželis - Liepa Birželis - Liepa Birželis - Liepa

20

Violetinė

Liepa

45

Violetinė

Balandis

15

Violetinė

10-30. 10

Violetinė Žalia

Gegužė - Spalis Birželis -liepa

Eterinis

Eterinis

Eterinis

Saldus

Virškinimo sistema

Vėžio profilaktika Šaltmėčių preparatai skatina skrandžio ir žarnyno darbą, tulžies išsiskyrimą, gerina apetitą bei malšina skausmus.

Žiedus intensyviai lanko bitės, kamanės ir kiti vabzdžiai.

Vėžio profilaktika Virškinimo sistema


Nr.

Augalo pavadinimas

149 Sėjamoji petražolė 150 Uolinė efedra 151 Kvapusis mairūnas 152 Vaistinė melisa 153 Pipirmėtė `Černolistnaja` 154 Siauralapis gyslotis 155 Plačialapis gyslotis

Lotyniškas pavadinimas Petroselinum sativum Hoff. Ephedra likiangensis KGB 372 Majorana hortensis Moench. Melissa officinalis L. Mentha piperita L. `Černolistnaja` Plantago lanceolata L. Plantago major L.

156 Kelmininis papartis

Dryopteris filix – mass (L.) Schott.

157 Paprastasis kadagys

Juniperus communis L.

158 Vaistinis skaistenis

Tanecetum parthenium L.

Žydėjimo laikas

Aukštis cm

Žiedų spalva

liepa

15

Žalia

Liepa

35

Žalia

Liepa

20

Žalia

Liepa

35

Žalia

Liepa

40

Žalia

Liepa Liepa

25 15-20

Žalia Žalia

Sporifikuoja Birželis Rugsėjis Gegužė- liepa Gegužė – birželis

100

Žalia

2-5.

Žalia

15-20

Žydra

Kvapas

Vaistinės savybės

Širdies ir kraujagyslių ligos

Eterinis

Vaistinei žaliavai šakniastiebiuose yra eterinio aliejaus, flavonoidų, riebalų, karčiųjų, mineralinių medžiagų, krakmolo. Būdavo naudojamas kaspinuočių naikinimui. Šlapimo sistema


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

2 priedas Mažosios architektūros analogai, garsų zonoje

1 pav. Geofonijos garsų vėjo paviljonas

2 pav. Biofonijos garsų paukščių girdykla

3 pav. Antrofonijos garsų lauko muzikos instrumentas

Refleksoterapinis takas

89


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

3 priedas Kvapų zonoje pakeltų lysvių analogai

4 priedas Geokupolas – oranžerija

90


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

5 priedas Geokupolo – oranžerijos mikroklimatas ŠVIESA Šiuose pastatuose yra galimybė turėti labai daug natūralios šviesos. O jeigu neužtenka saulės šviesos intensyvumo rudenį ar pavasarį, tai įrengiama patobulinta GEOLIGHT sistema ant stulpų-šviestuvų, kurie eina iš grindų ir padidina šviesos efektyvumą kelis kartus. Šios sistemos komplektuojamos ir su veidrodinė sfera, kuri surenka saulės spindulius ir juos koncentruoja numatomam intensyvumui pageidaujamame plote. Todėl šie pastatai yra patys šviesiausi. SAULĖS ŠILUMOS AKUMULIAVIMAS IR PANAUDOJIMAS Dieną saulė įšildo kupolo orą. Ore susikaupęs šilumos perteklius tuo pačiu oru perduodamas ir kaupiamas po kupolu mūsų sukurtoje šilumos akumuliatorių sistemoje GEO-ACCU. Šios sistemos pagalba saulėtą dieną oras atvėsinamas sukaupiant visą šilumą į didelį kieto grunto kiekį. Vėsią naktį grunto šiluma grąžinama atgal į pastatą ir taip šildo jo orą. VĖDINIMAS Atskiros kupolo dalys varstosi automatiškai nuo įšilusio oro. Taip kupolo oras vėdinasi, jeigu už kupolo sienų esantis oras yra palankus. Mes sukūrėme patobulintą oro ventiliacijos sistemą GEO-WIND, kuri gerai optimizuoja oro ir šilumos srautus. PAVĖSIS Jeigu geokupole nesukūrėte medžių paunksmės, tai mes įrengsime saulės intensyvumą sumažinančią ir protingai valdomą GEO-SHADOW sistemą. Jos pagrindas slenkanti kupolo formos konstrukcija, kuri atspindi nepageidaujamus tiesioginius saulės spindulius ir suteikia Jūsų erdvei gaivų pavėsį. PAPILDOMAS ŠILDYMAS Jeigu kupole pasigendama šilumos arba jos reikia daugiau, negu Jums gali duoti saulė ar jos sukaupta akumuliatoriuose, tai tokiu atveju gali būti įrengiama labai efektyvi ir ekonomiška šildymo sistema GEO-HEAT. Tai sferinės konstrukcijos krosnis kupolo centre, kuri visam kupolui užtikrina tolygų konvekcinį ir infraraudonųjų spindulių šildymą kietu, skystu kuru arba dujomis. STATINIAI Geokupole galime statyti kokius norime statinius, įrengti sau namus, gimnastikos ar treniruoklių salę, auginti drugelius, veisti tropikų paukščius, atogražų mišką, daržovių šiltnamį ar egzotinių augalų oranžeriją, čia galima įrengti plaukimo baseiną, pirtį, poilsio kambarį, gamybinę bazę, automobilio ar lėktuvo garažą, biurą, ekspozicijų salę. VANDUO 91


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

Jeigu mums reikia vandens augalams ar oro drėgmei palaikyti, tai įrengiamas dirbtinis lietus GEO-RAIN arba įrengiama kapiliarinio laistymo sistema. Ši sistema yra pašildoma geokupole sukaupta šiluma, tad augalai gauna tik šiltą vandenį. AUTOMATIKA Visos aukščiau išvardintos sistemos yra integruotos tarpusavyje ir valdomos jutiklių ir kompiuterio pagalba bei internetu.

6 priedas Energijos sąnaudų pagrindimas (KU-01-00001)

92


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

6 priedas (KU-01-00002)

93


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

6 priedas (KU-01-00003)

94


Anykščių miesto, Troškūnų g. urbanistinės architektūrinės teritorijos koncepcija „Sveikatingumo Sodai“

6 priedas (KU-01-00004)

95


SUDERINTA:

TŪKST.

TVIRTINU:

TŪKST.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

2018 M.

MĖN. D.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA NR. S1 Sudaryta 2018 m. 3 mėn. kainomis

K001 Pirmas kompleksas O1 Objektas S1 Sąmata Iš viso:

7 421 920,05 EUR

2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 1 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 1 Laikino aptvėrimo iš metalinių vamzdžių įrengimas (nuardytų gelžbetoninių turėklų tarpuose) mėn kaina 1,16 eur (metro kaina 0,33 eur) nuomos laikotarpis 10 mėn 2 Laikinų gruntinių kelių įrengimas, pagerinant smėlio - žvyro mišiniu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.20 Statybinis smėlis Statybinės mašinos traktorių iki 132 kW (180 AG) galingumo bazėje Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) Plentvoliai 10 t

HP11-4-14 m

6,6000

1 050

6 930,00

1 732,50

1 732,50

1 732,50

2 672,2240

7,5

20 041,68

905,04

12 398,40

6 738,24

905,04

F47-1

100m

10320 910 48080

žm.val. m3 maš.val

9,600 42,000 0,800

12,57 39,36 112,01

72,000 315,000 6,000

905,04 12 398,40 672,06

48160 48281

maš.val maš.val

7,600 0,900

93,99 105,00

57,000 6,750

5 357,43 708,75

Iš viso už skyrių:

26 971,68

12 398,40 672,06 5 357,43 708,75

2 637,54

14 130,90

8 470,74

ŽEMĖS DARBAI 3 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais kai buldozerio galia 132 kW (180 AG) Buldozeris 132 kW (180 AG) 4 Pirminis paviršiaus planiravimas 132kW (180AJ) galingumo buldozeriais Buldozeris 132 kW (180 AG) 5 Tranšėjų platesnių kaip 2m ir pamatų duobių iki 5m2 ploto ir iki 1.000 m gylio kasimas ir tvirt.rank.b.,kai gruntas 2 gr. K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Rąstai 3.0-6.5m ilgio,14-24cm sk.,2 rūš. (spygl. med.) Lentos neapipjautos 40mm ir daug. st., 2-6,5m ilgio, 2 rūš.

N57P-1122-4t.m2

89,6080

33

2 957,06

2 957,06

2 957,06 2 957,06

489075 N1-154

maš.val t.m2

0,800

112,01 89,6080

26,400 33

2 957,06 2 957,06

489075 H15K-5

maš.val 100 m3

0,800

112,01 3 388,0202

26,400 3

2 957,06 10 164,06

10300 1534010

žm.val. m3

196,000 0,430

14,26 242,59

588,000 1,290

8 384,88 312,94

1534021

m3

0,950

514,47

2,850

1 466,24

Iš viso už skyrių:

2 957,06

8 384,88

1 779,18

8 384,88 312,94 1 466,24

16 078,18

8 384,88

1 100 116 367,01

14 913,25

1 779,18

5 914,12

PAMATAI 6 Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte K1=0.85, K2=0.85 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.) Ratinis traktorius iki 29 kW (40 AG) Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte

N5P-0601-1 m

105,7882

10450 534010 470009 489246

žm.val. m3 maš.val maš.val

0,935 0,004 0,145 0,111

14,50 242,59 77,00 9,01

1 028,500 4,400 158,950 121,550

14 913,25 1 067,40 12 239,15 1 095,17

489303

maš.val

0,323

245,01

355,300

87 052,05

1 067,40 100 386,36

14 913,25 1 067,40 12 239,15 1 095,17 87 052,05


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 2 Pavadinimas

7 Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo iki 500 mm K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Betonas Armatūra Betono siurblys Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 8 Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.67 Neplautas žvyras Kranas 9 Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonoms, paduodant betoną kranu K8=1.04, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.11 Betonas Armatūra Emulsolas Plieninė viela Suvirinimo elektrodai Klojinių skydai Krosninis kuras Statybinės vinys Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.) Kranas 10 Inkariniai varžtai Inkariniai varžtai 11 Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu K8=1.04, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33 Betonas Armatūra Emulsolas Plieninė viela Suvirinimo elektrodai Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.) Krosninis kuras Statybinės vinys Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.) Klojinių skydai Kranas 12 Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą K8=1.14, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Gruntas (gruntuotė) Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga 13 Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą K8=1.14, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Gruntas (gruntuotė) Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga 14 Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė Sausi klijų mišiniai Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

Kodas

Mato vnt.

Norma

N5P-0603-1 m3

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

683,6469

80

54 691,75

4 669,00

4 669,00

Medžiagos 21 919,49

Mechanizmai 28 103,26

10450 600043 260017 489092 489034

žm.val. m3 t maš.val maš.val

3,500 1,140 0,020 0,440 0,150

16,68 202,92 2 133,24 121,99 61,01

280,000 91,200 1,600 35,200 12,000

4 669,00 18 506,30 3 413,18 4 294,05 732,12

489303

maš.val

1,170

245,01

93,600

22 932,94

22 932,94

489246

maš.val

0,200

9,01

16,000

144,16

144,16

N6-2

m3

65,8632

250

16 465,81

3 138,98

10267 573015 489131 N6-10

žm.val. m3 maš.val m3

0,930 1,250 0,230

13,50 31,42 61,01 381,0705

232,500 312,500 57,500 80

3 138,98 9 818,75 3 508,08 30 485,64

3 138,98

10311 260014 260017 20077 120002 120038 534936 20091 120030 534003 489131 C111-59 120221 N6-17

žm.val. m3 t kg t kg m2 t kg m3 maš.val vnt vnt m3

7,100 1,015 0,020 0,940 0,000 0,600 0,047 0,001 0,105 0,003 0,300

14,96 202,92 2 133,24 0,00 2 668,57 6,79 26,23 0,00 3,63 624,47 61,01 2,2400 2,24 447,4620

568,000 81,200 1,600 75,200 0,011 48,000 3,760 0,080 8,400 0,240 24,000 500 500,000 100

8 496,31 16 477,10 3 413,18

8 496,31

10333 260014 260017 20077 120002 120038 534017 20091 120030 534003 534936 489131 N8-8-6

žm.val. m3 t kg t kg m3 t kg m3 m2 maš.val m2

10,000 1,015 0,020 1,100 0,000 1,700 0,002 0,001 0,221 0,004 0,055 0,430

15,41 202,92 2 133,24 0,00 2 668,57 6,79 624,47 0,00 3,63 624,47 26,23 61,01 29,9024

1 000,000 101,500 2,000 110,000 0,029 170,000 0,230 0,110 22,050 0,400 5,500 43,000 300

15 410,50 20 596,38 4 266,48

10300 230410 572235

žm.val. l m2

0,110 0,100 1,080

16,00 12,94 24,86

33,000 30,000 324,000

527,87 388,20 8 054,64

527,87

N8-8-5

m2

31,1820

700

21 827,43

2 127,47

10300 230410 572235

žm.val. l m2

16,00 12,94 24,86

133,000 70,000 756,000

2 127,47 905,80 18 794,16

2 127,47

2 759,1360

5

13 795,68

3 472,00

3 472,00

1,000

0,190 0,100 1,080

N26P-1201-2100m2

18 506,30 3 413,18 4 294,05 732,12

9 818,75

9 818,75

8 496,31

20 525,09

29,89 325,92 98,62

30,49 149,87 1 464,24 1 120,00 1 120,00 44 746,20

30,49 149,87 1 464,24

15 410,50

1 120,00 1 120,00 26 712,27

20 596,38 4 266,48 77,39 1 154,30 143,63

80,04 249,79 144,26 2 623,43 8 970,71

80,04 249,79 144,26

56,000 10,400

12,40 151,85

280,000 52,000

3 472,00 7 896,20

230404 489244

kg maš.val

450,000 2,700

1,07 1,48

2 250,000 13,500

2 407,50 19,98

2 623,43

15 410,50

77,39 1 154,30 143,63

žm.val. m3

3 508,08 1 464,24

16 477,10 3 413,18

29,89 325,92 98,62

10300 220098

3 508,08

2 623,43

527,87

8 442,84

388,20 8 054,64

19 699,96

905,80 18 794,16

10 303,70

19,98

7 896,20 2 407,50 19,98


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 3 Pavadinimas

Mato vnt.

Kodas

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Iš viso už skyrių:

308 470,23

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

52 755,38 119 609,50 136 105,35

MONOLITINĖS SIENOS 15 Inventorinių metalo-faneros klojinių įrengimas monolitinėms sienoms bei pertvaroms įrengiant iš abiejų pusių su montavimo aikštelėmis K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) Specialus tepalas klojiniams Inventoriniai metalo-faneros skydų klojiniai Kranas 16 Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų betonavimas, kai sienos aukštis daugiau kaip 3,5m sienos storis daugiau 150mm iki 200mm, naudojant siurblį K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Betonas Betono siurblys Vibratorius 17 Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas karkasais kai karkaso masė daugiau 100kg K8=1.17, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Armatūrinis karkasas Plieninė viela Kranas

N6P-0704-2 100m2

10400 220731 230451 521965

2 813,6674

9

25 323,01

10 302,60

10 302,60

8 815,69

6 204,72

žm.val. vnt. l m2

71,000 200,000 2,500 0,740

16,12 0,00 10,01 1 289,86

639,000 1 800,000 22,500 6,660

10 302,60

489131 maš.val N6P-0701-4 m3

11,300

61,01 271,1883

101,700 90

6 204,72 24 406,94

15,05 202,92 121,99 1,48 3 164,5160

279,000 91,350 12,600 90,000 2

4 199,93 18 536,74 1 537,07 133,20 6 329,03

4 199,93

16,37 2 933,22 2,67 61,01

14,000 2,000 0,600 3,800

229,15 5 866,44 1,60 231,84

229,15

Iš viso už skyrių:

56 058,98

14 731,68

33 220,47

8 106,83

1 828,2700

15

27 424,05

15 961,77

480,48

10 981,80

15 961,77

10350 600043 489092 489192 N6P-0710-4

žm.val. m3 maš.val maš.val t

3,100 1,015 0,140 1,000

10300 93390 120341 489131

žm.val. t kg maš.val

7,000 1,000 0,300 1,900

225,23 8 590,47

225,23 8 590,47

4 199,93

18 536,74

6 204,72 1 670,27

18 536,74

229,15

5 868,04

1 537,07 133,20 231,84

5 866,44 1,60 231,84

MONOLITINIO KARKASO KOLONOS 18 Inventorinių metalinių klojinių įrengimas apvalaus skerspjūvio monolitinėms kolonoms kai kolonų aukštis daugiau 3m ir skersmuo 400mm K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Specialus tepalas klojiniams Inventoriniai metalo klojiniai apvalioms kolonoms d 400 mm Kranas 19 Monolitinių gelžbetoninių kolonų armavimas atskirais strypais kai kolonos paprastos formos K8=1.17, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Armatūrinis plienas Plieninė viela Kranas 20 Monolitinių gelžbetoninių kolonų betonavimas, kai kolonų aukštis daugiau kaip 3,5m perimetras daugiau kaip 1200mm, naudojant siurblį K8=1.04, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Betono mišiniai Betono siurblys Vibratorius

N6P-0404-6 100m

10400 230451 521968

žm.val. l m

66,000 3,200 0,330

16,12 10,01 0,00

990,000 48,000 4,950

15 961,77 480,48

489131 maš.val N6P-0405-1 t

12,000

61,01 2 758,3544

180,000 40

10 981,80 110 334,18

10400 92999 120341 489131 N6P-0401-4

žm.val. t kg maš.val m3

29,000 1,020 8,000 0,400

18,51 2 133,24 2,67 61,01 283,8389

1 160,000 40,800 320,000 16,000 250

21 467,42 87 036,19 854,40 976,16 70 959,73

21 467,42

10350 600043 489092 489192

žm.val. m3 maš.val maš.val

3,200 1,015 0,440 0,800

14,23 185,39 111,45 1,35

800,000 253,750 110,000 200,000

11 385,42 47 043,90 12 259,97 270,44

11 385,42

Iš viso už skyrių:

480,48

21 467,43

87 890,59

10 981,80 976,16

87 036,19 854,40

11 385,43

47 043,90

976,16 12 530,40

47 043,90 12 259,97 270,44

208 717,96

48 814,63 135 414,97

24 488,36

2 776,8608

150 416 529,12

83 278,80 329 589,72

3 660,60

18,51 2 133,24 2,67 61,01

4 500,000 83 278,80 153,000 326 385,72 1 200,000 3 204,00 60,000 3 660,60

MONOLITINĖ PERDANGA 21 Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais dviguba armatūra K8=1.17, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Armatūrinis plienas Plieninė viela Kranas

N6P-0609-2 t

10400 92999 120341 489131

žm.val. t kg maš.val

30,000 1,020 8,000 0,400

83 278,80 326 385,72 3 204,00 3 660,60


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 4 Pavadinimas

22 Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas dvigubas perdangos briaunotos (sijinės), naudojant siurblį K8=1.04, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Betono mišiniai Betono siurblys Vibratorius 23 Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Inventoriniai perdangų klojiniai (paklotas-fanera) Specialus tepalas klojiniams Inventoriniai perdangų klojiniai (stovaisijos) Kranas

Kodas

Mato vnt.

Norma

N6P-0601-4 m3

Kaina 269,5480

Kiekis

Suma

1 900 512 141,18

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

85 829,82 391 331,22

34 980,14

5 510,000 85 829,82 85 829,82 1 928,500 391 331,22 391 331,22 266,000 32 449,34 1 710,000 2 530,80 90 176 408,64 116 085,60 49 341,24

32 449,34 2 530,80 10 981,80

10350 600043 489092 489192 N6P-0605-3

žm.val. m3 maš.val maš.val 100m2

2,900 1,015 0,140 0,900

15,58 202,92 121,99 1,48 1 960,0960

10400 521972

žm.val. m2

80,000 6,000

16,12 46,96

7 200,000 540,000

230451 521971

l m2

2,500 0,700

10,01 344,93

225,000 63,000

489131

maš.val

2,000

61,01

180,000

Iš viso už skyrių:

116 085,60 116 085,60 25 358,40 2 252,25 21 730,59

25 358,40 2 252,25 21 730,59

10 981,80

10 981,80

1 105 078,94 285 194,22 770 262,18

49 622,54

STOGAS 24 Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes plokštė mm storio 150, tvirtinant prie pagrindo profiliais Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Savisriegiai sraigtai (plokštėms tvirtinti) Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės U profiliai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 25 Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Dvipusės lipnios izoliacinės juostos Izoliacinė plėvelė Keltuvas 26 Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Universalios mineralinės vatos plokštės Keltuvas 27 Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes plokštė mm storio 150, tvirtinant prie pagrindo profiliais Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Savisriegiai sraigtai (plokštėms tvirtinti) Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės U profiliai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 28 3-jų sl.ruloninė danga su apsauginiu broniruoto ruberoido sl.ant mastikos, atliekant mech.būdu, džiovinant pagrindą K8=1.09, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56 Cinkuota skarda Bitumo gruntas Obliuotos lentos (3 rūš.) Ritininės medžiagos

N12P-0401-1100m2

10300 120324 572188

3 190,6890

žm.val. vnt m3

44,000 320,000 3,000

90281 m 489003 maš.val 489244 maš.val N12P-0305-1100m2

110,000 3,100 15,100

10250 žm.val. 570845 m 220730 m2 489003 maš.val N12P-0402-1100m2

7,000 50,000 115,000 0,170

10300 žm.val. 570193 m3 489003 maš.val N12P-0401-1100m2

28,000 38,000 2,400

10300 120324 572188

žm.val. vnt m3

44,000 320,000 3,000

90281 489003 489244 N12-86

m maš.val maš.val 100m2

110,000 3,100 15,100

10356 110003 230075 534056 572130

žm.val. t t m3 m2

47,000 0,034 0,080 0,150 250,000

40 127 627,56

12,40 1 760,000 0,86 12 800,000 314,27 120,000 12,46 11,01 1,48 379,4817

4 400,000 124,000 604,000 40

21 824,00 11 008,00 37 712,40 54 824,00 1 365,24 893,92 15 179,27

11,33 0,17 2,52 11,01 4 185,0240

280,000 3 172,40 2 000,000 340,00 4 600,000 11 592,00 6,800 74,87 40 167 400,96

12,40 100,30 11,01 3 190,6890

1 120,000 13 888,00 1 520,000 152 456,00 96,000 1 056,96 40 127 627,56

12,40 1 760,000 0,86 12 800,000 314,27 120,000 12,46 11,01 1,48 4 135,9292

21 824,00 11 008,00 37 712,40

4 400,000 54 824,00 124,000 1 365,24 604,000 893,92 40 165 437,17

16,48 1 880,000 3 388,09 1,360 1 460,53 3,200 1 164,49 6,000 2,68 10 000,000

30 981,65 4 607,80 4 673,70 6 986,94 26 800,00

21 824,00 103 544,40

2 259,16

21 824,00 11 008,00 37 712,40 54 824,00

3 172,40

11 932,00

1 365,24 893,92 74,87

3 172,40 340,00 11 592,00

13 888,00 152 456,00

74,87 1 056,96

13 888,00 152 456,00

21 824,00 103 544,40

1 056,96 2 259,16

21 824,00 11 008,00 37 712,40 54 824,00

30 981,65 103 295,09

30 981,65 4 607,80 4 673,70 6 986,94 26 800,00

1 365,24 893,92 31 160,43


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 5 Pavadinimas

Cementinis skiedinys S10 Tolinės vinys Simazinas Bitumo mastika Broniruotas ruberoidas Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t Autogudronatorius

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

600010 120031 240017 570281 572131 489034

m3 kg t t m2 maš.val

0,060 0,700 0,002 0,790 126,000 0,270

170,91 5,59 0,00 1 460,53 2,68 61,01

2,400 28,000 0,064 31,600 5 040,000 10,800

410,18 156,52

410,18 156,52

46 152,75 13 507,20 658,91

46 152,75 13 507,20

489095

maš.val

6,200

122,99

248,000

30 501,52

Iš viso už skyrių:

603 272,52

Mechanizmai

658,91 30 501,52

91 690,05 474 771,89

36 810,58

MŪRAS IR SĄRAMOS 29 Silikatinių blokų sienų mūrijimas kai blokai 250x200x238mm K8=1.12, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 Statybinės vinys Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) Plonasluoksnis skiedinys (mūro darbams) Silikatiniai blokeliai 250x200x238mm Kranas Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 30 Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu Sąramos (laikančios) Darbo jėga su vidutine kategorija 3.67 Surenkamos g/b konstrukcijos Cementinis skiedinys S10 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t

N8P-0201-5 m3

10330 120030 534013

žm.val. kg m3

600187

kg

572444 489131 489246

m3 maš.val maš.val

N7-50-1

vnt

192-2 10367 260027 600010 489034

m3 žm.val. vnt m3 maš.val

213,2134

300

63 964,01

24 269,70

5,000 0,050 0,008

16,18 3,63 624,47

1 500,000 15,000 2,400

24 269,70 54,45 1 498,73

24 269,70

20,800

0,49

6 240,000

3 057,60

3 057,60

1,000 0,490 0,020

86,87 61,01 9,01

300,000 147,000 6,000

26 061,00 8 968,47 54,06

26 061,00

206,8715

100

20 687,15

862,08

1 851,22 13,47 0,00 170,91 61,01

10,100 64,000 100,000 0,530 17,000

18 697,32 862,08

862,08

0,101 0,640 1,000 0,005 0,170

Iš viso už skyrių:

30 671,78

9 022,53

54,45 1 498,73

8 968,47 54,06

18 787,90

1 037,17

18 697,32

90,58 1 037,17

90,58 1 037,17

84 651,16

25 131,78

49 459,68

10 059,70

16 266,92

753,12

12 083,52

3 430,28

10,46 0,00 73,68 77,00 84,01 4 809,1897

72,000 753,12 40,000 164,000 12 083,52 14,000 1 078,00 28,000 2 352,28 40 192 367,59

753,12

760,000 9 424,00 1 200,415 182 282,99

1 AUKŠTO GRINDYS 31 Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant skaldą Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00 Vanduo Skalda Buldozeris 55 kW (75 AG) Savaeigis plentvolis iki 6 t 32 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai putų polistireno plokštės storis 300 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė Keltuvas 33 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Izoliacinė plėvelė Lipnūs izoliaciniai tarpikliai 34 Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) 35 150mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodat betoną siurbliu K8=1.06 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.60 Betonas C20/25 Betono siurblys Vibratorius Vibrosija Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu

N11P-0101-2100m2

10200 žm.val. 570885 m3 573004 m3 489153 maš.val 489100 maš.val N11P-0302-3100m2

10300 220098

406,6730

1,800 1,000 4,100 0,350 0,700

40

12 083,52

9 424,00 182 282,99

žm.val. m3

19,000 30,010

12,40 151,85

489003 maš.val N11P-0201-1m2

1,500

11,01 3,7052

10300 220730 570844 N11-170

žm.val. m2 m t

0,060 1,100 0,500

14,14 2,52 0,17 3 085,4952

240,000 3 392,64 4 400,000 11 088,00 2 000,000 340,00 45 138 847,28

3 392,64

10250 120046 N11-165-1

žm.val. t 100m2

12,000 1,000

12,69 2 933,22 4 294,5904

540,000 6 852,38 45,000 131 994,90 40 171 783,62

6 852,38

10360 600048 489092 489192 489220 489245

žm.val. m3 maš.val maš.val maš.val maš.val

48,000 15,075 1,500 6,000 6,000 10,600

14,09 207,89 121,99 1,48 9,01 22,51

1 920,000 27 047,81 602,985 125 354,57 60,000 7 319,40 240,000 355,20 240,000 2 162,40 424,000 9 544,24

60,000 4 000

660,60 14 820,64

1 078,00 2 352,28 660,60

9 424,00 182 282,99 660,60

3 392,64

11 428,00

11 088,00 340,00 6 852,38 131 994,90

131 994,90 27 047,82 125 354,57

19 381,23

27 047,81 125 354,57 7 319,40 355,20 2 162,40 9 544,24


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 6 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

N11P-0407 100m2 36 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas žm.val. Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 10400 maš.val Mažosios mechanizacijos priemonės su 489246 elektros varikliu

Norma

4,800 4,800

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

110,5440

40

4 421,76

2 691,84

14,02 9,01

192,000 192,000

2 691,84 1 729,92

2 691,84

Iš viso už skyrių:

538 507,81

Medžiagos

Mechanizmai 1 729,92

1 729,92

50 161,80 463 143,98

25 202,03

2 AUKŠTO GRINDYS 37 Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Izoliacinė plėvelė Statybinės vinys 38 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Universalios mineralinės vatos plokštės Keltuvas 39 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Izoliacinė plėvelė Lipnūs izoliaciniai tarpikliai 40 Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) 41 Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.20 Betonas Skiedinio siurblys Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 42 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu

N10P-0705-2100m2 10250 žm.val. 220730 m2 120030 kg N11P-0302-1100m2

6,300 115,000 0,200

10300 žm.val. 570193 m3 489003 maš.val N11P-0201-1m2

24,000 5,000 1,500

10300 220730 570844 N11-170

žm.val. m2 m t

0,060 1,100 0,500

10250 žm.val. 120046 t N11P-0401-1100m2

12,000 1,000

10320 600004 489091 489246

19,000 7,000 2,600 7,400

žm.val. m3 maš.val maš.val

N11P-0407 100m2 10400 489246

žm.val. maš.val

4,800 4,800

361,9050

15

5 428,58

1 070,69

11,33 2,52 3,63 815,6150

94,500 1 725,000 3,000 15

1 070,69 4 347,00 10,89 12 234,23

1 070,69

12,40 100,30 11,01 3,7052

360,000 75,000 22,500 1 500

4 464,00 7 522,50 247,73 5 557,74

4 464,00

14,14 2,52 0,17 3 085,4952

90,000 1 650,000 750,000 25

1 272,24 4 158,00 127,50 77 137,38

1 272,24

12,69 2 933,22 1 932,2820

300,000 25,000 15

3 806,88 73 330,50 28 984,23

3 806,88

12,57 207,89 65,98 9,01

285,000 105,000 39,000 111,000

3 582,45 21 828,45 2 573,22 1 000,11

3 582,45

110,5440

15

1 658,16

1 009,44

14,02 9,01

72,000 72,000

1 009,44 648,72

1 009,44

131 000,32

15 205,70

111 324,84

4 357,89

Iš viso už skyrių:

4 464,00

4 357,89

4 347,00 10,89 7 522,50

247,73

7 522,50 247,73

1 272,24

3 806,88

3 582,45

4 285,50

4 158,00 127,50 73 330,50

73 330,50 21 828,45

3 573,33

21 828,45 2 573,22 1 000,11

648,72

648,72

4 469,78

3 AUKŠTO GRINDYS 43 Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Izoliacinė plėvelė Statybinės vinys 44 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Universalios mineralinės vatos plokštės Keltuvas 45 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Izoliacinė plėvelė Lipnūs izoliaciniai tarpikliai 46 Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) 47 Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.20

N10P-0705-2100m2 10250 žm.val. 220730 m2 120030 kg N11P-0302-1100m2

6,300 115,000 0,200

10300 žm.val. 570193 m3 489003 maš.val N11P-0201-1m2

24,000 5,000 1,500

10300 220730 570844 N11-170

žm.val. m2 m t

0,060 1,100 0,500

10250 žm.val. 120046 t N11P-0401-1100m2

12,000 1,000

10320

19,000

žm.val.

361,9050

15

5 428,58

1 070,69

11,33 2,52 3,63 815,6150

94,500 1 725,000 3,000 15

1 070,69 4 347,00 10,89 12 234,23

1 070,69

12,40 100,30 11,01 3,7052

360,000 75,000 22,500 1 500

4 464,00 7 522,50 247,73 5 557,74

4 464,00

14,14 2,52 0,17 3 085,4952

90,000 1 650,000 750,000 25

1 272,24 4 158,00 127,50 77 137,38

1 272,24

12,69 2 933,22 1 932,2820

300,000 25,000 15

3 806,88 73 330,50 28 984,23

3 806,88

12,57

285,000

3 582,45

3 582,45

4 464,00

4 347,00 10,89 7 522,50

247,73

7 522,50 247,73

1 272,24

3 806,88

3 582,45

4 285,50

4 158,00 127,50 73 330,50

73 330,50 21 828,45

3 573,33


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 7 Pavadinimas

Betonas Skiedinio siurblys Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 48 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu

Kodas 600004 489091 489246

Mato vnt. m3 maš.val maš.val

Norma 7,000 2,600 7,400

N11P-0407 100m2 10400 489246

žm.val. maš.val

4,800 4,800

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

207,89 65,98 9,01

105,000 39,000 111,000

21 828,45 2 573,22 1 000,11

110,5440

15

1 658,16

1 009,44

14,02 9,01

72,000 72,000

1 009,44 648,72

1 009,44

131 000,32

15 205,70

111 324,84

4 357,89

Iš viso už skyrių:

Mechanizmai

21 828,45 2 573,22 1 000,11

648,72

648,72

4 469,78

4 AUKŠTO GRINDYS 49 Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Izoliacinė plėvelė Statybinės vinys 50 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Universalios mineralinės vatos plokštės Keltuvas 51 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Izoliacinė plėvelė Lipnūs izoliaciniai tarpikliai 52 Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) 53 Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 50 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.20 Betonas Skiedinio siurblys Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 54 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu

N10P-0705-2100m2 10250 žm.val. 220730 m2 120030 kg N11P-0302-1100m2

6,300 115,000 0,200

10300 žm.val. 570193 m3 489003 maš.val N11P-0201-1m2

24,000 5,000 1,500

10300 220730 570844 N11-170

žm.val. m2 m t

0,060 1,100 0,500

10250 žm.val. 120046 t N11P-0401-1100m2

12,000 1,000

10320 600004 489091 489246

19,000 7,000 2,600 7,400

žm.val. m3 maš.val maš.val

N11P-0407 100m2 10400 489246

žm.val. maš.val

4,800 4,800

361,9050

15

5 428,58

1 070,69

11,33 2,52 3,63 815,6150

94,500 1 725,000 3,000 15

1 070,69 4 347,00 10,89 12 234,23

1 070,69

12,40 100,30 11,01 3,7052

360,000 75,000 22,500 1 500

4 464,00 7 522,50 247,73 5 557,74

4 464,00

14,14 2,52 0,17 3 085,4952

90,000 1 650,000 750,000 25

1 272,24 4 158,00 127,50 77 137,38

1 272,24

12,69 2 933,22 1 932,2820

300,000 25,000 15

3 806,88 73 330,50 28 984,23

3 806,88

12,57 207,89 65,98 9,01

285,000 105,000 39,000 111,000

3 582,45 21 828,45 2 573,22 1 000,11

3 582,45

110,5440

15

1 658,16

1 009,44

14,02 9,01

72,000 72,000

1 009,44 648,72

1 009,44

131 000,32

15 205,70

111 324,84

4 469,78

50 105 544,91

28 040,00

76 898,11

606,80

Iš viso už skyrių:

4 464,00

4 347,00 10,89 7 522,50

247,73

7 522,50 247,73

1 272,24

3 806,88

3 582,45

4 285,50

4 158,00 127,50 73 330,50

73 330,50 21 828,45

3 573,33

21 828,45 2 573,22 1 000,11

648,72

648,72

VITRINŲ MONTAVIMAS 55 Vitrinų karkasų (rėmų) iš lengvų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Savisriegiai sraigtai (metalui) Lengvi metalo profiliai Tvirtinimo detalės Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 56 Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) rėmin. konstr.stiklinimas,tvirtinant profiliais,dirbant nuo keltuvo platformos kai stiklo paketo plotas daugiau 2 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Stiklo paketai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

N9-355

100m2

2 110,8982

10400 261218 260797 261018 489244 N2P-0503-6

žm.val. vnt m kg maš.val m2

40,000 675,676 400,000 20,000 8,200

14,02 2 000,000 28 040,00 28 040,00 0,24 33 783,784 8 108,11 8 108,11 3,11 20 000,000 62 200,00 62 200,00 6,59 1 000,000 6 590,00 6 590,00 1,48 410,000 606,80 110,2563 5 000 551 281,50 152 250,00 281 200,00

606,80 117 831,50

10450 590098 489003 489131 489244

žm.val. m2 maš.val maš.val maš.val

2,100 1,000 0,700 0,250 0,410

14,50 10 500,000 152 250,00 152 250,00 56,24 5 000,000 281 200,00 281 200,00 11,01 3 500,000 38 535,00 61,01 1 250,000 76 262,50 1,48 2 050,000 3 034,00

38 535,00 76 262,50 3 034,00

Iš viso už skyrių:

656 826,41 180 290,00 358 098,11 118 438,30


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 8 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

DURYS 57 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose išorės durų blokų plotas daugiau 3m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Durų blokai Inkariniai varžtai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 58 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Durų blokai Inkariniai varžtai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 59 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Durų blokai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Kranas 60 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Montavimo putos Durų blokai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Kranas

N2P-0301-6 m2

10400 250349 530057 120221 489003 489131 489244 N2P-0301-2

žm.val. l m2 vnt maš.val maš.val maš.val m2

1,720 0,140 1,000 3,000 0,070 0,020 0,200

10400 250349 530057 120221 489003 489131 489244 N2P-0303-2

žm.val. l m2 vnt maš.val maš.val maš.val m2

1,760 0,100 1,000 4,000 0,080 0,030 0,300

10400 250349 120314 530057 489003 489244 489131 N2P-0303-3

žm.val. l vnt. m2 maš.val maš.val maš.val m2

1,610 0,100 3,000 1,000 0,040 0,160 0,010

10400 120314 250349 530057 489003 489244 489131

žm.val. vnt. l m2 maš.val maš.val maš.val

1,420 2,000 0,090 1,000 0,040 0,130 0,010

254,8815

10

2 548,82

241,15

14,02 15,43 219,60 2,24 11,01 61,01 1,48 257,9333

17,200 1,400 10,000 30,000 0,700 0,200 2,000 10

241,14 21,60 2 196,00 67,20 7,71 12,20 2,96 2 579,33

241,14

14,02 15,43 219,60 2,24 11,01 61,01 1,48 246,1425

17,600 1,000 10,000 40,000 0,800 0,300 3,000 200

246,75 15,43 2 196,00 89,60 8,81 18,30 4,44 49 228,50

246,75

14,02 15,43 0,38 219,60 11,01 1,48 61,01 242,9000

322,000 20,000 600,000 200,000 8,000 32,000 2,000 30

4 514,44 308,60 228,00 43 920,00 88,08 47,36 122,02 7 287,00

4 514,44

14,02 0,38 15,43 219,60 11,01 1,48 61,01

42,600 60,000 2,700 30,000 1,200 3,900 0,300

597,25 22,80 41,66 6 588,00 13,21 5,77 18,30

597,25

61 643,65

5 599,59

55 694,89

349,17

2 002,1070

80 160 168,56 107 474,00

43 180,00

9 514,56

15,81 215,90 9,01 2 211,5890

6 800,000 107 474,00 107 474,00 200,000 43 180,00 1 056,000 9 514,56 20 44 231,78 30 661,70

Iš viso už skyrių:

2 284,80

22,87

21,60 2 196,00 67,20

246,75

2 301,03

7,71 12,20 2,96 31,55

15,43 2 196,00 89,60

4 514,44

44 456,60

8,81 18,30 4,44 257,46

308,60 228,00 43 920,00

597,25

6 652,46

88,08 47,36 122,02 37,29

22,80 41,66 6 588,00 13,21 5,77 18,30

VIDAUS APDAILA 61 Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cementokalkių skiediniais sluoksnis mm 20, vidinės sienos K8=1.09 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Cemento kalkių skiedinys Tinkavimo-liejimo agregatas 62 Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cementokalkių skiediniais sluoksnis mm 20, kolonos K8=1.09 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Cemento kalkių skiedinys Tinkavimo-liejimo agregatas 63 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Giliai įsigeriantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 64 Vidaus sijų, kolonų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Sukibimą gerinantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

N15P-0510-1100m2

10450 žm.val. 600188 m3 488146 maš.val N15P-0510-3100m2

85,000 2,500 13,200

10450 žm.val. 600188 m3 488146 maš.val N15P-0202-2100m2

97,000 2,500 15,400

10350 žm.val. 230985 l 489244 maš.val N15P-0219-2100m2

4,500 15,800 0,060

10350 231004 489244

žm.val. l maš.val

7,800 9,100 0,050

15,81 215,90 9,01 213,9918

1 940,000 50,000 308,000 80

30 661,70 10 795,00 2 775,08 17 119,34

30 661,70

13,09 9,81 1,48 102,1760

360,000 1 264,000 4,800 20

4 712,40 12 399,84 7,10 2 043,52

4 712,40

13,09 0,00 1,48

156,000 182,000 1,000

2 042,04

2 042,04

1,48

43 180,00

10 795,00

9 514,56 2 775,08

10 795,00

4 712,40

12 399,84

2 775,08 7,10

12 399,84

2 042,04

7,10 1,48

1,48


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 9 Pavadinimas

65 Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais pirmasis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Gipsinis glaistas Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 66 Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais kartotinis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Gipsinis glaistas Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 67 Vidaus sijų, kolonų paviršių glaistymas pirmasis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Polivinil. glaistas medienai ir metalui Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 68 Vidaus sijų, kolonų paviršių glaistymas kartotinis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Polivinil. glaistas medienai ir metalui Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 69 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Sukibimą gerinantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 70 Vidaus sijų, kolonų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Sukibimą gerinantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 71 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emulsiniai dažai vidaus darbams Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 72 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emulsiniai dažai vidaus darbams Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 73 Vidaus sijų, kolonų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emalis Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 74 Vidaus sijų, kolonų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emalis Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 75 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Drėgmę atstumiantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 76 Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50

Kodas

Mato vnt.

Norma

N15P-0102-1100m2

10400 žm.val. 230998 kg 390019 m2 489244 maš.val N15P-0102-2100m2

25,700 105,000 0,900 5,600

10400 žm.val. 230998 kg 390019 m2 489244 maš.val N15P-0114-1100m2

14,900 100,000 0,800 4,900

10400 žm.val. 390019 m2 231016 kg 489244 maš.val N15P-0114-2100m2

30,300 0,900 125,000 5,800

10400 žm.val. 390019 m2 231016 kg 489244 maš.val N15P-0203-2100m2

19,000 0,800 120,000 4,900

10350 žm.val. 231004 l 489244 maš.val N15P-0219-2100m2

4,500 8,700 0,050

10350 žm.val. 231004 l 489244 maš.val N15P-0701-2100m2

7,800 9,100 0,050

10450 žm.val. 231005 l 489244 maš.val N15P-0701-5100m2

5,900 12,100 0,150

10450 žm.val. 231005 l 489244 maš.val N15P-0710-2100m2

5,300 11,000 0,150

10450 žm.val. 231017 l 489244 maš.val N15P-0710-5100m2

6,200 10,400 0,150

10450 žm.val. 231017 l 489244 maš.val N15P-0201-2100m2

5,000 8,300 0,150

10350 žm.val. 231003 l 489244 maš.val N15P-0301-3m2

4,500 13,100 0,050

10450

žm.val.

1,970

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

540,4240

80

43 233,92

28 825,12

14,02 1,55 10,08 1,48 379,2140

2 056,000 8 400,000 72,000 448,000 80

28 825,12 13 020,00 725,76 663,04 30 337,12

28 825,12

14,02 1,55 10,08 1,48 1 957,4620

1 192,000 8 000,000 64,000 392,000 20

16 711,84 12 400,00 645,12 580,16 39 149,24

16 711,84

14,02 10,08 12,12 1,48 1 736,0960

606,000 18,000 2 500,000 116,000 20

8 496,12 181,44 30 300,00 171,68 34 721,92

8 496,12

14,02 10,08 12,12 1,48 58,9790

380,000 16,000 2 400,000 98,000 50

5 327,60 161,28 29 088,00 145,04 2 948,95

5 327,60

13,09 0,00 1,48 102,1760

225,000 435,000 2,500 20

2 945,25

2 945,25

3,70 2 043,52

2 042,04

13,09 0,00 1,48 163,9380

156,000 182,000 1,000 50

2 042,04

2 042,04

1,48 8 196,90

4 277,50

14,50 6,46 1,48 148,1320

295,000 605,000 7,500 50

4 277,50 3 908,30 11,10 7 406,60

4 277,50

14,50 6,46 1,48 199,3220

265,000 550,000 7,500 20

3 842,50 3 553,00 11,10 3 986,44

3 842,50

14,50 10,50 1,48 159,8720

124,000 208,000 3,000 20

1 798,00 2 184,00 4,44 3 197,44

1 798,00

14,50 10,50 1,48 58,9790

100,000 166,000 3,000 30

1 450,00 1 743,00 4,44 1 769,37

1 450,00

13,09 0,00 1,48 69,6734

135,000 1 767,15 393,000 1,500 2,22 3 000 209 020,20

1 767,15

14,50

5 910,000

85 695,00

Medžiagos 13 745,76

Mechanizmai 663,04

13 020,00 725,76

16 711,84

13 045,12

663,04 580,16

12 400,00 645,12

8 496,12

30 481,44

580,16 171,68

181,44 30 300,00

5 327,60

29 249,28

171,68 145,04

161,28 29 088,00 145,04 3,70

2 945,25

3,70 1,48

3 908,30

1,48 11,10

3 908,30

3 842,50

3 553,00

11,10 11,10

3 553,00

1 798,01

2 183,99

11,10 4,44

2 184,00

1 450,00

1 743,00

4,44 4,44

1 743,00

1 767,15

85 695,00 122 925,60

85 695,00

4,44 2,22

2,22 399,60


2018-09-12 Eil. Nr.

77

78

79

80

81

Lapas: 10 Pavadinimas

Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai) Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms) Plastikiniai skirtukai (100 vnt) Sausi klijų mišiniai Glaistas plytelių tarpams užtaisyti Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio plytelės plotas daugiau 0,10m2 K1=1.2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Sausi klijų mišiniai (plytelėms) Keraminės grindų plytelės Emulsija gruntavimui Glaistas plytelių tarpams užtaisyti Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Dviejų sluoksnių lietų poliuretano grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Kvarcinis smėlis (techninis) Poliuretaninis glaistas Poliuretaninis gruntas Mikseris Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo kai lentelių kiekis 1m2 daugiau 150 vnt K8=1.1 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Klijai parketui Vienetinis parketas Gruntas (gruntuotė) Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Šlif.-poliravimo mašina Parketo grindų dangų lakavimas K8=1.17 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80 Lakas parketui Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Gruntas lakavimui Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso kai plokštės gipskartonio Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Savisriegiai sraigtai (metalui) Lipnūs izoliaciniai tarpikliai Gipskartonio plokštės Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

570145

m2

1,020

32,46

3 060,000

99 327,60

99 327,60

572423

m

1,500

1,66

4 500,000

7 470,00

7 470,00

0,00 450,000 1,07 12 600,000 2,52 1 050,000 1,48 270,000 68,8850 1 000

13 482,00 2 646,00 399,60 68 885,00

13 482,00 2 646,00

572430 kompl. 230404 kg 230405 kg 489244 maš.val N11P-0502-4m2

0,150 4,200 0,350 0,090

10400 žm.val. 230977 kg 570152 m2 230408 kg 230405 kg 489244 maš.val N11P-1606-2100m2

1,920 6,500 1,010 0,060 0,900 0,180

10350 žm.val. 572364 t 230449 kg 230419 kg 489231 maš.val N11P-1201-5m2

38,000 0,023 110,000 20,000 3,000

10350 230981 534047 230410 390019 489198 N11P-1205

žm.val. l m2 l m2 maš.val m2

2,400 0,600 1,020 0,150 0,200 0,120

10380 230210 390019 230986 489246

žm.val. kg m2 l maš.val

0,300 0,250 0,050 0,100 0,050

N15P-0404-4m2

10350 120323 570844 571954 489244

žm.val. vnt m m2 maš.val

14,02 0,62 34,46 9,96 2,52 1,48 3 584,1805

26 918,40 4 030,00 34 804,60 597,60 2 268,00 266,40 35 841,81

41 700,20

399,60 266,40

26 918,40 4 030,00 34 804,60 597,60 2 268,00

30 823,21

266,40 44,40

380,000 4 974,20 4 974,20 0,230 24,21 24,21 1 100,000 25 641,00 25 641,00 200,000 5 158,00 5 158,00 30,000 44,40 6 000 656 506,80 207 345,60 442 674,00

44,40 6 487,20

14,40 14 400,000 207 345,60 207 345,60 15,05 3 600,000 54 180,00 54 180,00 59,60 6 120,000 364 752,00 364 752,00 12,94 900,000 11 646,00 11 646,00 10,08 1 200,000 12 096,00 12 096,00 9,01 720,000 6 487,20 11,3571 6 000 68 142,84 28 725,84 36 714,00

6 487,20 2 703,00

13,09 105,24 23,31 25,79 1,48 109,4178

15,96 22,46 10,08 0,00 9,01

21,0331

0,640 16,000 1,500 1,050 0,300

1 920,000 6 500,000 1 010,000 60,000 900,000 180,000 10

26 918,40

Mechanizmai

1 800,000 1 500,000 300,000 600,000 300,000

28 725,84 33 690,00 3 024,00

Iš viso už skyrių:

28 725,84 33 690,00 3 024,00

2 703,00

8 000 168 264,80

13,09 5 120,000 0,24 128 000,000 0,17 12 000,000 7,73 8 400,000 1,48 2 400,000

4 974,20

67 020,80 30 720,00 2 040,00 64 932,00 3 552,00

2 703,00

67 020,80

97 692,00

3 552,00

67 020,80 30 720,00 2 040,00 64 932,00 3 552,00

1 607 216,07 643 053,11 936 813,74

27 349,22

LAUKO APDAILA 82 Apdailinių "Eternito" plokščių pritvirtinimas medsraigčiais, be plokščių pjaustymo (100 m2 apdailinto paviršiaus) K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Cinkuota skarda Tolinės vinys (cinkuotos) Apdailinės plokštės "Eternito" Cinkuoto plieno profiliai Medsraigčiai (įvairūs) Elektrinis grąžtas

N15-12

100m2

10400 110003 120032 572155 110065 120063 390049

žm.val. t kg m2 t kg maš.val

10 524,6985

130,000 0,026 0,300 97,200 0,024 3,500 42,000

16,12 3 388,09 5,01 84,08 3 388,09 6,59 1,48

12 126 296,38

1 560,000 0,312 3,600 1 166,400 0,288 42,000 504,000

Iš viso už skyrių:

25 151,88 1 057,08 18,04 98 070,91 975,77 276,78 745,92

126 296,38

25 151,88 100 398,58

745,92

25 151,88 1 057,08 18,04 98 070,91 975,77 276,78 745,92

25 151,88 100 398,58

745,92

APLINKOTVARKA 83 Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu

N48-1

100m2

30,0300

400

12 012,00

12 012,00


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 11 Pavadinimas

Buldozeris 55 kW (75 AG) 84 Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 1.20 85 Žolių sėklos mišinio sėjimas K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.43 Mineralinės trąšos Daugiamečių žolių mišinys Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo 86 Autotransporto stov. aikštelių 5 cm viensl. asfaltbet. danga, 15 cm smėlio-žvyro pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis K8=1.03, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.90 Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC 16 PD Gamtinis žvyras Pjautinė miško medžiaga (spygl.) Statybinis smėlis Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) Pneumovolai 16 t Plentvoliai 5 t Plentvoliai 10 t Plentvoliai 16 t ir sunkesni Laistymo mašinos Asfalto klotuvai iki 500 t/h 87 Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58 Betono trinkelės Smėlis statybos darbams Cementinis skiedinys S20 Autokrautuvas 3 t Savaeigis plentvolis iki 6 t

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

489153 N48-5

maš.val 100m2

0,390

77,00 43,5160

156,000 400

12 012,00 17 406,40

17 406,40

10120 MN4-59

žm.val. ha

4,000

10,88 306,3912

1 600,000 2

17 406,40 612,78

17 406,40 104,24

10243 2900083 2900099 2150006 F27-6-2

žm.val. t kg maš.val 100m2

4,000 0,200 20,000 0,680

8,000 104,24 0,400 40,000 446,00 1,360 62,55 120 218 907,28

104,24

10290 330-29

žm.val. t

9,300 12,120

14,34 80,00

1 116,000 1 454,400

16 000,09 116 352,00

907 440 910 48160 48278 48280 48281 48283 48362 48368 N27-134

m3 m3 m3 maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val 10m2

18,620 0,002 22,000 0,860 0,530 1,000 1,000 0,540 0,320 0,160

8,00 624,47 3,50 93,99 128,00 84,01 105,00 143,01 85,01 326,01 349,8274

2 234,400 0,204 2 640,000 103,200 63,600 120,000 120,000 64,800 38,400 19,200 120

17 875,20 127,39 9 240,00 9 699,77 8 140,80 10 081,20 12 600,00 9 267,05 3 264,38 6 259,39 41 979,29

10458 260371 570751 600012 450002 489100

žm.val. m2 m3 m3 maš.val maš.val

7,800 10,076 0,092 0,188 0,210 0,140

16,84 15,00 39,36 184,90 82,00 84,01

936,000 1 209,143 11,040 22,560 25,200 16,800

15 758,50 18 137,14 434,53 4 171,34 2 066,40 1 411,37

13,03 0,00 11,15 45,99 1 824,2273

Iš viso už skyrių:

290 917,75

Medžiagos

Mechanizmai 12 012,00

446,00

62,54

446,00

16 000,10 143 594,59

62,55 59 312,59

16 000,09 116 352,00 17 875,20 127,39 9 240,00

15 758,50

22 743,02

9 699,77 8 140,80 10 081,20 12 600,00 9 267,05 3 264,38 6 259,39 3 477,77

15 758,50 18 137,14 434,53 4 171,34 2 066,40 1 411,37

49 269,24 166 783,61

74 864,90

LIFTAI 88 Keleivinio hidraulinio lifto, kurio kėlimo galia iki 1000 kg, montavimas 4) 4-ių sustojimų liftas K1=1.05 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x40 Variniai apšvietimo laidai 2x1.5 Kapsulės su cheminiais užpildais d 12 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M12x160 Lifto šachtos šviestuvo komplektas Keleivinis liftas iki 1000 kg kėlimo galios Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 89 Keleivinio hidraulinio lifto, kurio kėlimo galia iki 1000 kg, montavimas 4) 4-ių sustojimų liftas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x40 Variniai apšvietimo laidai 2x1.5 Kapsulės su cheminiais užpildais d 12 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M12x160 Lifto šachtos šviestuvo komplektas Keleivinis liftas iki 1000 kg kėlimo galios Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

N49P-2-3-1 vnt

7 945,6550

1

7 945,66

6 044,33

6 044,33

10450 342545 356046 120331 120314 120330

žm.val. m m vnt vnt. vnt

416,850 24,000 24,000 61,000 32,000 61,000

14,50 0,00 0,73 6,22 0,38 6,28

416,850 24,000 24,000 61,000 32,000 61,000

6 044,33 17,52 379,42 12,16 383,08

17,52 379,42 12,16 383,08

342547 261503 489246

vnt kompl. maš.val

4,000 1,000 99,000

33,94 0,00 9,01

4,000 1,000 99,000

135,76

135,76

489244 maš.val N49P-2-3-1 vnt

55,000

1,48 7 657,8300

55,000 1

81,40 7 657,83

5 756,50

5 756,50

891,99

927,94

žm.val. m m vnt vnt. vnt

397,000 24,000 24,000 61,000 32,000 61,000

14,50 0,00 0,73 6,22 0,38 6,28

397,000 24,000 24,000 61,000 32,000 61,000

5 756,50 17,52 379,42 12,16 383,08

17,52 379,42 12,16 383,08

342547 261503 489246

vnt kompl. maš.val

4,000 1,000 99,000

33,94 0,00 9,01

4,000 1,000 99,000

135,76

135,76

489244

maš.val

55,000

1,48

55,000

891,99

81,40 973,39

891,99

81,40

15 603,49

973,39

891,99

10450 342545 356046 120331 120314 120330

Iš viso už skyrių: LAIPTAI

927,94

81,40

11 800,83

1 855,88

1 946,78


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 12 Pavadinimas

90 Laiptų maršai ir aikštelės, kai įrengiami plieniniai aptvėrimai ir mediniai porankiai (kompleksinis) Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Cemento ir smėlio skiediniai Armatūra Metalinės konstrukcijos Suvirinimo elektrodai Ilginiai obliuoti medžio gaminiai Laiptų maršai ir aikštelės Autokranai iki 10 t kėlimo galios Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais

Kodas

Mato vnt.

F7-1-2

m3

10400 350 6194 60 920 430 208 48130 48380

žm.val. m3 t t t t.m m3 maš.val maš.val

Norma

6,000 0,030 0,078 0,040 0,001 0,003 1,000 1,000 1,000

Kaina

Kiekis

Darbas

1 725,3023

20

34 506,05

1 682,40

14,02 170,91 2 590,33 4 288,07 6 792,69 9 304,74 1 159,90 61,01 9,01

120,000 0,600 1,570 0,800 0,010 0,060 20,000 20,000 20,000

1 682,40 102,55 4 066,03 3 430,46 67,93 558,28 23 198,00 1 220,20 180,20

1 682,40

34 506,05

1 682,40

Iš viso už skyrių: Iš viso

Suma

Medžiagos 31 423,25

Mechanizmai 1 400,40

102,55 4 066,03 3 430,46 67,93 558,28 23 198,00 1 220,20 180,20

31 423,25

1 400,40

6 133 818,22 1 541 966,11 4 046 835,33 543 284,28

Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis) PVM

6 133 818,22 1 541 966,11 4 046 835,33 543 284,28 1 288 101,83 21% 21% 21%

Iš viso

7 421 920,05 1 865 779,00 4 896 670,76 657 373,97

Sudarė: Tikrino:


SUDERINTA:

TŪKST.

TVIRTINU:

TŪKST.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

2018 M.

MĖN. D.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA NR. S1 Sudaryta 2018 m. 3 mėn. kainomis

K001 Pirmas kompleksas O1 Objektas S1 Sąmata Iš viso:

1 424 667,41 EUR

2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 1 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

Mechanizmai

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 1 Laikino aptvėrimo iš metalinių vamzdžių įrengimas (nuardytų gelžbetoninių turėklų tarpuose) mėn kaina 1,16 eur (metro kaina 0,33 eur) nuomos laikotarpis 10 mėn 2 Laikinų gruntinių kelių įrengimas, pagerinant smėlio - žvyro mišiniu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.20 Statybinis smėlis Statybinės mašinos traktorių iki 132 kW (180 AG) galingumo bazėje Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) Plentvoliai 10 t

HP11-4-14 m

6,6000

350

2 310,00

577,50

577,50

577,50

2 672,2240

3

8 016,67

362,02

4 959,36

2 695,29

362,02

F47-1

100m

10320 910 48080

žm.val. m3 maš.val

9,600 42,000 0,800

12,57 39,36 112,01

28,800 126,000 2,400

362,02 4 959,36 268,82

48160 48281

maš.val maš.val

7,600 0,900

93,99 105,00

22,800 2,700

2 142,97 283,50

Iš viso už skyrių:

10 326,67

4 959,36 268,82 2 142,97 283,50

939,52

5 536,86

3 272,79

ŽEMĖS DARBAI 3 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais kai buldozerio galia 132 kW (180 AG) Buldozeris 132 kW (180 AG) 4 Pirminis paviršiaus planiravimas 132kW (180AJ) galingumo buldozeriais Buldozeris 132 kW (180 AG) 5 Tranšėjų platesnių kaip 2m ir pamatų duobių iki 5m2 ploto ir iki 1.000 m gylio kasimas ir tvirt.rank.b.,kai gruntas 2 gr. K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Rąstai 3.0-6.5m ilgio,14-24cm sk.,2 rūš. (spygl. med.) Lentos neapipjautos 40mm ir daug. st., 2-6,5m ilgio, 2 rūš.

N57P-1122-4t.m2

89,6080

10

896,08

896,08

896,08 896,08

489075 N1-154

maš.val t.m2

0,800

112,01 89,6080

8,000 10

896,08 896,08

489075 H15K-5

maš.val 100 m3

0,800

112,01 3 388,0202

8,000 1

896,08 3 388,02

10300 1534010

žm.val. m3

196,000 0,430

14,26 242,59

196,000 0,430

2 794,96 104,31

1534021

m3

0,950

514,47

0,950

488,75

Iš viso už skyrių:

896,08

2 794,96

593,06

2 794,96 104,31 488,75

5 180,18

2 794,96

593,06

1 792,16

536,68

191,75

PAMATAI 6 Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.67 Neplautas žvyras Kranas 7 Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu K8=1.04, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33 Betonas Armatūra

N6-2

m3

10267 573015 489131 N6-17

žm.val. m3 maš.val m3

0,930 1,250 0,230

10333 260014 260017

žm.val. m3 t

10,000 1,015 0,020

30,0000

30

900,00

171,57

6,15 14,31 27,79 447,4620

27,900 37,500 6,900 30

171,57 536,68 191,75 13 423,86

171,57

15,41 202,92 2 133,24

300,000 30,450 0,600

4 623,15 6 178,91 1 279,94

536,68

4 623,16

8 013,67

4 623,15 6 178,91 1 279,94

191,75 787,03


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 2 Pavadinimas

Emulsolas Plieninė viela Suvirinimo elektrodai Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.) Krosninis kuras Statybinės vinys Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.) Klojinių skydai Kranas 8 Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą K8=1.14, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Gruntas (gruntuotė) Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga 9 Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą K8=1.14, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Gruntas (gruntuotė) Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga 10 Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė Sausi klijų mišiniai Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

Kodas

Mato vnt.

Norma

20077 120002 120038 534017 20091 120030 534003 534936 489131 N8-8-6

kg t kg m3 t kg m3 m2 maš.val m2

1,100 0,000 1,700 0,002 0,001 0,221 0,004 0,055 0,430

10300 230410 572235

žm.val. l m2

0,110 0,100 1,080

N8-8-5

m2

10300 230410 572235

žm.val. l m2

0,190 0,100 1,080

N26P-1201-2100m2

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

0,00 2 668,57 6,79 624,47 0,00 3,63 624,47 26,23 61,01 29,9024

33,000 0,009 51,000 0,069 0,033 6,615 0,120 1,650 12,900 100

23,22 346,29 43,09

23,22 346,29 43,09

24,01 74,94 43,28 787,03 2 990,24

24,01 74,94 43,28

16,00 12,94 24,86

11,000 10,000 108,000

175,96 129,40 2 684,88

175,96

31,1820

250

7 795,51

759,81

16,00 12,94 24,86

47,500 25,000 270,000

759,81 323,50 6 712,20

759,81

2 759,1360

2

5 518,27

1 388,80

1 388,80

10300 220098

žm.val. m3

56,000 10,400

12,40 151,85

112,000 20,800

1 388,80 3 158,48

230404 489244

kg maš.val

450,000 2,700

1,07 1,48

900,000 5,400

963,00 7,99

Mechanizmai

787,03

175,96

2 814,28

129,40 2 684,88

7 035,70

323,50 6 712,20

4 121,48

7,99

3 158,48 963,00 7,99

Iš viso už skyrių:

30 627,88

7 119,30

22 521,81

986,77

2 813,6674

6

16 882,00

6 868,40

5 877,13

4 136,47

6 868,40

MONOLITINĖS SIENOS 11 Inventorinių metalo-faneros klojinių įrengimas monolitinėms sienoms bei pertvaroms įrengiant iš abiejų pusių su montavimo aikštelėmis K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) Specialus tepalas klojiniams Inventoriniai metalo-faneros skydų klojiniai Kranas 12 Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų betonavimas, kai sienos aukštis daugiau kaip 3,5m sienos storis daugiau 150mm iki 200mm, naudojant siurblį K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Betonas Betono siurblys Vibratorius 13 Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas karkasais kai karkaso masė daugiau 100kg K8=1.17, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Armatūrinis karkasas Plieninė viela Kranas

N6P-0704-2 100m2

10400 220731 230451 521965

žm.val. vnt. l m2

71,000 200,000 2,500 0,740

16,12 0,00 10,01 1 289,86

426,000 1 200,000 15,000 4,440

6 868,40

489131 maš.val N6P-0701-4 m3

11,300

61,01 271,1883

67,800 65

4 136,48 17 627,24

15,05 202,92 121,99 1,48 3 164,5160

201,500 65,975 9,100 65,000 1

3 033,28 13 387,65 1 110,11 96,20 3 164,52

3 033,28

16,37 2 933,22 2,67 61,01

7,000 1,000 0,300 1,900

114,58 2 933,22 0,80 115,92

114,58

Iš viso už skyrių:

37 673,76

10 016,26

22 198,80

5 458,70

3 190,6890

16

51 051,02

8 729,60

41 417,76

903,66

12,40

704,000

8 729,60

8 729,60

10350 600043 489092 489192 N6P-0710-4

žm.val. m3 maš.val maš.val t

3,100 1,015 0,140 1,000

10300 93390 120341 489131

žm.val. t kg maš.val

7,000 1,000 0,300 1,900

150,15 5 726,98

150,15 5 726,98

3 033,28

13 387,65

4 136,48 1 206,31

13 387,65

114,58

2 934,02

1 110,11 96,20 115,92

2 933,22 0,80 115,92

STOGAS 14 Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes plokštė mm storio 150, tvirtinant prie pagrindo profiliais Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00

N12P-0401-1100m2

10300

žm.val.

44,000


2018-09-12 Eil. Nr.

15

16

17

18

Lapas: 3 Pavadinimas

Savisriegiai sraigtai (plokštėms tvirtinti) Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės U profiliai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Dvipusės lipnios izoliacinės juostos Izoliacinė plėvelė Keltuvas Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Universalios mineralinės vatos plokštės Keltuvas Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes plokštė mm storio 150, tvirtinant prie pagrindo profiliais Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Savisriegiai sraigtai (plokštėms tvirtinti) Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės U profiliai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 3-jų sl.ruloninė danga su apsauginiu broniruoto ruberoido sl.ant mastikos, atliekant mech.būdu, džiovinant pagrindą K8=1.09, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56 Cinkuota skarda Bitumo gruntas Obliuotos lentos (3 rūš.) Ritininės medžiagos Cementinis skiedinys S10 Tolinės vinys Simazinas Bitumo mastika Broniruotas ruberoidas Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t Autogudronatorius

Kodas 120324 572188

Mato vnt. vnt m3

Norma

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos

320,000 3,000

0,86 314,27

5 120,000 48,000

4 403,20 15 084,96

4 403,20 15 084,96

90281 m 489003 maš.val 489244 maš.val N12P-0305-1100m2

110,000 3,100 15,100

12,46 11,01 1,48 379,4817

1 760,000 49,600 241,600 16

21 929,60 546,10 357,57 6 071,71

21 929,60

10250 žm.val. 570845 m 220730 m2 489003 maš.val N12P-0402-1100m2

7,000 50,000 115,000 0,170

11,33 0,17 2,52 11,01 4 185,0240

112,000 800,000 1 840,000 2,720 16

1 268,96 136,00 4 636,80 29,95 66 960,38

1 268,96

10300 žm.val. 570193 m3 489003 maš.val N12P-0401-1100m2

28,000 38,000 2,400

12,40 100,30 11,01 3 190,6890

448,000 608,000 38,400 16

5 555,20 60 982,40 422,78 51 051,02

5 555,20

8 729,60

10300 120324 572188

žm.val. vnt m3

44,000 320,000 3,000

12,40 0,86 314,27

704,000 5 120,000 48,000

8 729,60 4 403,20 15 084,96

90281 489003 489244 N12-86

m maš.val maš.val 100m2

110,000 3,100 15,100

12,46 11,01 1,48 4 135,9292

1 760,000 49,600 241,600 16

21 929,60 546,10 357,57 66 174,87

10356 110003 230075 534056 572130 600010 120031 240017 570281 572131 489034

žm.val. t t m3 m2 m3 kg t t m2 maš.val

47,000 0,034 0,080 0,150 250,000 0,060 0,700 0,002 0,790 126,000 0,270

16,48 3 388,09 1 460,53 1 164,49 2,68 170,91 5,59 0,00 1 460,53 2,68 61,01

752,000 0,544 1,280 2,400 4 000,000 0,960 11,200 0,026 12,640 2 016,000 4,320

12 392,66 1 843,12 1 869,48 2 794,78 10 720,00 164,07 62,61

489095

maš.val

6,200

122,99

99,200

Iš viso už skyrių:

1 268,96

4 772,80

546,10 357,57 29,95

136,00 4 636,80

5 555,20

60 982,40

29,95 422,78

60 982,40

8 729,60

41 417,76

422,78 903,66

4 403,20 15 084,96 21 929,60

12 392,66

41 318,04

546,10 357,57 12 464,17

12 392,66 1 843,12 1 869,48 2 794,78 10 720,00 164,07 62,61

18 461,10 5 402,88 263,56

18 461,10 5 402,88 263,56

12 200,61

241 309,00

Mechanizmai

12 200,61

36 676,02 189 908,76

14 724,22

10 526,29

MŪRAS IR SĄRAMOS 19 Silikatinių blokų sienų mūrijimas kai blokai 250x200x238mm K8=1.12, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 Statybinės vinys Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) Plonasluoksnis skiedinys (mūro darbams) Silikatiniai blokeliai 250x200x238mm Kranas Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 20 Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu Sąramos (laikančios) Darbo jėga su vidutine kategorija 3.67 Surenkamos g/b konstrukcijos Cementinis skiedinys S10

N8P-0201-5 m3

10330 120030 534013

žm.val. kg m3

600187

kg

572444 489131 489246

m3 maš.val maš.val

N7-50-1

vnt

192-2 10367 260027 600010

m3 žm.val. vnt m3

213,2134

350

74 624,68

28 314,65

5,000 0,050 0,008

16,18 3,63 624,47

1 750,000 17,500 2,800

28 314,65 63,53 1 748,52

28 314,65

20,800

0,49

7 280,000

3 567,20

3 567,20

1,000 0,490 0,020

86,87 61,01 9,01

350,000 171,500 7,000

30 404,50 10 463,22 63,07

30 404,50

206,8715

20

4 137,43

172,42

1 851,22 13,47 0,00 170,91

2,020 12,800 20,000 0,106

3 739,46 172,42

172,42

0,101 0,640 1,000 0,005

18,12

35 783,74

63,53 1 748,52

10 463,22 63,07

3 757,58 3 739,46

18,12

207,43


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 4 Pavadinimas

Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t

Kodas 489034

Mato vnt. maš.val

Norma 0,170

Kaina 61,01

Kiekis

Suma

3,400

Iš viso už skyrių:

Darbas

Medžiagos

207,43

Mechanizmai 207,43

78 762,11

28 487,07

39 541,32

10 733,72

4 833,41

1 372,11

1 AUKŠTO GRINDYS 21 Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant skaldą Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00 Vanduo Skalda Buldozeris 55 kW (75 AG) Savaeigis plentvolis iki 6 t 22 Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai putų polistireno plokštės storis 300 mm Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė Keltuvas 23 Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 Izoliacinė plėvelė Lipnūs izoliaciniai tarpikliai 24 Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50 Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) 25 150mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodat betoną siurbliu K8=1.06 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.60 Betonas C20/25 Betono siurblys Vibratorius Vibrosija Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu 26 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu

N11P-0101-2100m2

10200 žm.val. 570885 m3 573004 m3 489153 maš.val 489100 maš.val N11P-0302-3100m2

10300 220098

1,800 1,000 4,100 0,350 0,700

406,6730

16

6 506,77

301,25

10,46 0,00 73,68 77,00 84,01 4 809,1897

28,800 16,000 65,600 5,600 11,200 16

301,25

301,25

4 833,41 431,20 940,91 76 947,04

4 833,41

3 769,60

žm.val. m3

19,000 30,010

12,40 151,85

304,000 480,166

3 769,60 72 913,20

489003 maš.val N11P-0201-1m2

1,500

11,01 3,7052

24,000 16

264,24 59,28

10300 220730 570844 N11-170

žm.val. m2 m t

0,060 1,100 0,500

14,14 2,52 0,17 3 085,4952

0,960 17,600 8,000 10

13,57 44,35 1,36 30 854,95

10250 120046 N11-165-1

žm.val. t 100m2

12,000 1,000

12,69 2 933,22 4 294,5904

120,000 10,000 16

1 522,75 29 332,20 68 713,45

10360 600048 489092 489192 489220 489245

žm.val. m3 maš.val maš.val maš.val maš.val

48,000 15,075 1,500 6,000 6,000 10,600

14,09 207,89 121,99 1,48 9,01 22,51

768,000 241,194 24,000 96,000 96,000 169,600

10 819,12 50 141,83 2 927,76 142,08 864,96 3 817,70

10 819,12

110,5440

16

1 768,70

1 076,74

14,02 9,01

76,800 76,800

1 076,74 691,97

1 076,74

N11P-0407 100m2 10400 489246

žm.val. maš.val

4,800 4,800

Iš viso už skyrių:

184 850,19

72 913,20

431,20 940,91 264,24

3 769,60 72 913,20 264,24

13,57

45,71

13,57

1 522,75

44,35 1,36 29 332,20

1 522,75

10 819,12

29 332,20 50 141,83

7 752,50

50 141,83 2 927,76 142,08 864,96 3 817,70

691,96

691,97

17 503,03 157 266,35

10 080,81

VITRINŲ MONTAVIMAS 27 Vitrinų karkasų (rėmų) iš lengvų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Savisriegiai sraigtai (metalui) Lengvi metalo profiliai Tvirtinimo detalės Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 28 Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) rėmin. konstr.stiklinimas,tvirtinant profiliais,dirbant nuo keltuvo platformos kai stiklo paketo plotas daugiau 2 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Stiklo paketai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

N9-355

100m2

10400 261218 260797 261018 489244 N2P-0503-6

žm.val. vnt m kg maš.val m2

40,000 675,676 400,000 20,000 8,200

10450 590098 489003 489131 489244

žm.val. m2 maš.val maš.val maš.val

2,100 1,000 0,700 0,250 0,410

2 110,8982

6

12 665,39

3 364,80

14,02 0,24 3,11 6,59 1,48 110,2563

240,000 4 054,054 2 400,000 120,000 49,200 600

3 364,80 972,97 7 464,00 790,80 72,82 66 153,78

3 364,80

14,50 56,24 11,01 61,01 1,48

1 260,000 600,000 420,000 150,000 246,000

18 270,00 33 744,00 4 624,20 9 151,50 364,08

18 270,00

78 819,17

21 634,80

Iš viso už skyrių: DURYS

9 227,77

72,82

972,97 7 464,00 790,80

18 270,00

33 744,00

72,82 14 139,78

33 744,00 4 624,20 9 151,50 364,08

42 971,77

14 212,60


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 5 Pavadinimas

29 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose išorės durų blokų plotas daugiau 3m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Durų blokai Inkariniai varžtai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 30 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Durų blokai Inkariniai varžtai Keltuvas Kranas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 31 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Montavimo putos Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Durų blokai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Kranas 32 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais Montavimo putos Durų blokai Keltuvas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu Kranas

Kodas

Mato vnt.

Norma

N2P-0301-6 m2

10400 250349 530057 120221 489003 489131 489244 N2P-0301-2

žm.val. l m2 vnt maš.val maš.val maš.val m2

1,720 0,140 1,000 3,000 0,070 0,020 0,200

10400 250349 530057 120221 489003 489131 489244 N2P-0303-2

žm.val. l m2 vnt maš.val maš.val maš.val m2

1,760 0,100 1,000 4,000 0,080 0,030 0,300

10400 250349 120314 530057 489003 489244 489131 N2P-0303-3

žm.val. l vnt. m2 maš.val maš.val maš.val m2

1,610 0,100 3,000 1,000 0,040 0,160 0,010

10400 120314 250349 530057 489003 489244 489131

žm.val. vnt. l m2 maš.val maš.val maš.val

1,420 2,000 0,090 1,000 0,040 0,130 0,010

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

Medžiagos 913,92

Mechanizmai

254,8815

4

1 019,53

96,46

9,15

14,02 15,43 219,60 2,24 11,01 61,01 1,48 257,9333

6,880 0,560 4,000 12,000 0,280 0,080 0,800 4

96,46 8,64 878,40 26,88 3,08 4,88 1,18 1 031,73

96,46

14,02 15,43 219,60 2,24 11,01 61,01 1,48 246,1425

7,040 0,400 4,000 16,000 0,320 0,120 1,200 80

98,70 6,17 878,40 35,84 3,52 7,32 1,78 19 691,40

98,70

14,02 15,43 0,38 219,60 11,01 1,48 61,01 242,9000

128,800 8,000 240,000 80,000 3,200 12,800 0,800 10

1 805,78 123,44 91,20 17 568,00 35,23 18,94 48,81 2 429,00

1 805,78

14,02 0,38 15,43 219,60 11,01 1,48 61,01

14,200 20,000 0,900 10,000 0,400 1,300 0,100

199,08 7,60 13,89 2 196,00 4,40 1,92 6,10

199,08

Iš viso už skyrių:

24 171,66

2 200,02

21 834,46

137,18

2 002,1070

40

80 084,28

53 737,00

21 590,00

4 757,28

15,81 215,90 9,01 213,9918

3 400,000 100,000 528,000 40

53 737,00 21 590,00 4 757,28 8 559,67

53 737,00

13,09 9,81 1,48 540,4240

180,000 632,000 2,400 40

2 356,20 6 199,92 3,55 21 616,96

2 356,20

14,02 1,55 10,08 1,48 379,2140

1 028,000 4 200,000 36,000 224,000 40

14 412,56 6 510,00 362,88 331,52 15 168,56

14 412,56

14,02 1,55 10,08 1,48

596,000 4 000,000 32,000 196,000

8 355,92 6 200,00 322,56 290,08

8 355,92

8,64 878,40 26,88

98,70

920,41

3,08 4,88 1,18 12,62

6,17 878,40 35,84

1 805,78

17 782,64

3,52 7,32 1,78 102,98

123,44 91,20 17 568,00

199,08

2 217,49

35,23 18,94 48,81 12,43

7,60 13,89 2 196,00 4,40 1,92 6,10

VIDAUS APDAILA 33 Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cementokalkių skiediniais sluoksnis mm 20, vidinės sienos K8=1.09 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Cemento kalkių skiedinys Tinkavimo-liejimo agregatas 34 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Giliai įsigeriantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 35 Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais pirmasis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Gipsinis glaistas Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 36 Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais kartotinis mm 1 storio sluoksnis Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Gipsinis glaistas Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

N15P-0510-1100m2

10450 žm.val. 600188 m3 488146 maš.val N15P-0202-2100m2

85,000 2,500 13,200

10350 žm.val. 230985 l 489244 maš.val N15P-0102-1100m2

4,500 15,800 0,060

10400 žm.val. 230998 kg 390019 m2 489244 maš.val N15P-0102-2100m2

25,700 105,000 0,900 5,600

10400 230998 390019 489244

14,900 100,000 0,800 4,900

žm.val. kg m2 maš.val

21 590,00

2 356,20

6 199,92

4 757,28 3,55

6 199,92

14 412,56

6 872,88

3,55 331,52

6 510,00 362,88

8 355,92

6 522,56

331,52 290,08

6 200,00 322,56 290,08


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 6 Pavadinimas

37 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Sukibimą gerinantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 38 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emulsiniai dažai vidaus darbams Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 39 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Emulsiniai dažai vidaus darbams Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 40 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Drėgmę atstumiantis gruntas Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 41 Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai) Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms) Plastikiniai skirtukai (100 vnt) Sausi klijų mišiniai Glaistas plytelių tarpams užtaisyti Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 42 Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio plytelės plotas daugiau 0,10m2 K1=1.2 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 Sausi klijų mišiniai (plytelėms) Keraminės grindų plytelės Emulsija gruntavimui Glaistas plytelių tarpams užtaisyti Smulkūs mechanizmai su el. varikliu 43 Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo kai lentelių kiekis 1m2 daugiau 150 vnt K8=1.1 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Klijai parketui Vienetinis parketas Gruntas (gruntuotė) Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Šlif.-poliravimo mašina 44 Parketo grindų dangų lakavimas K8=1.17 Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80 Lakas parketui Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu) Gruntas lakavimui Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu 45 Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso kai plokštės gipskartonio Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 Savisriegiai sraigtai (metalui) Lipnūs izoliaciniai tarpikliai Gipskartonio plokštės Smulkūs mechanizmai su el. varikliu

Kodas

Mato vnt.

Norma

N15P-0203-2100m2

10350 žm.val. 231004 l 489244 maš.val N15P-0701-2100m2

4,500 8,700 0,050

10450 žm.val. 231005 l 489244 maš.val N15P-0701-5100m2

5,900 12,100 0,150

10450 žm.val. 231005 l 489244 maš.val N15P-0201-2100m2

5,300 11,000 0,150

10350 žm.val. 231003 l 489244 maš.val N15P-0301-3m2

4,500 13,100 0,050

Kaina

Kiekis

Suma

Darbas

58,9790

30

1 769,37

1 767,15

13,09 0,00 1,48 163,9380

135,000 261,000 1,500 30

1 767,15

1 767,15

2,22 4 918,14

2 566,50

14,50 6,46 1,48 148,1320

177,000 363,000 4,500 30

2 566,50 2 344,98 6,66 4 443,96

2 566,50

14,50 6,46 1,48 58,9790

159,000 330,000 4,500 10

2 305,50 2 131,80 6,66 589,79

2 305,50

13,09 0,00 1,48 69,6734

45,000 131,000 0,500 1 000

589,05

589,05

0,74 69 673,40

28 565,01

Medžiagos

2,22

2 344,98

2 305,50

2 131,80

6,66 0,74

589,05

40 975,19

1,970 1,020

14,50 32,46

1 970,000 1 020,000

28 565,00 33 109,20

572423

m

1,500

1,66

1 500,000

2 490,00

2 490,00

572430 kompl. 230404 kg 230405 kg 489244 maš.val N11P-0502-4m2

0,150 4,200 0,350 0,090

0,00 1,07 2,52 1,48 68,8850

150,000 4 200,000 350,000 90,000 400

4 494,00 882,00 133,20 27 554,00

4 494,00 882,00

10400 žm.val. 230977 kg 570152 m2 230408 kg 230405 kg 489244 maš.val N11P-1201-5m2

1,920 6,500 1,010 0,060 0,900 0,180

10350 230981 534047 230410 390019 489198 N11P-1205

žm.val. l m2 l m2 maš.val m2

2,400 0,600 1,020 0,150 0,200 0,120

10380 230210 390019 230986 489246

žm.val. kg m2 l maš.val

0,300 0,250 0,050 0,100 0,050

10350 120323 570844 571954 489244

žm.val. vnt m m2 maš.val

0,640 16,000 1,500 1,050 0,300

6,66 6,66

2 131,80

žm.val. m2

N15P-0404-4m2

2,22 6,66

2 344,98

10450 570145

14,02 0,62 34,46 9,96 2,52 1,48 109,4178

Mechanizmai

0,74 133,20

28 565,00 33 109,20

10 767,36

768,000 10 767,36 2 600,000 1 612,00 404,000 13 921,84 24,000 239,04 360,000 907,20 72,000 106,56 1 200 131 301,36

10 767,36

14,40 15,05 59,60 12,94 10,08 9,01 11,3571

2 880,000 720,000 1 224,000 180,000 240,000 144,000 1 200

41 469,12 10 836,00 72 950,40 2 329,20 2 419,20 1 297,44 13 628,57

41 469,12

15,96 22,46 10,08 0,00 9,01

360,000 300,000 60,000 120,000 60,000

5 745,17 6 738,00 604,80

5 745,17

21,0331

1 600

33 652,96

13 404,17

13,09 1 024,000 0,24 25 600,000 0,17 2 400,000 7,73 1 680,000 1,48 480,000

13 404,16 6 144,00 408,00 12 986,40 710,40

13 404,16

16 680,08

133,20 106,56

1 612,00 13 921,84 239,04 907,20

41 469,12

88 534,80

106,56 1 297,44

10 836,00 72 950,40 2 329,20 2 419,20

5 745,17

7 342,80

1 297,44 540,60

6 738,00 604,80

540,60

540,60

19 538,39

710,40

6 144,00 408,00 12 986,40 710,40


2018-09-12 Eil. Nr.

Lapas: 7 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Norma

Kaina

Kiekis

Iš viso už skyrių:

Suma

Darbas

Medžiagos

412 961,02 186 040,71 218 733,40

Mechanizmai 8 186,91

APLINKOTVARKA 46 Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu Buldozeris 55 kW (75 AG) 47 Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 1.20 48 Žolių sėklos mišinio sėjimas K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.43 Mineralinės trąšos Daugiamečių žolių mišinys Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo 49 Autotransporto stov. aikštelių 5 cm viensl. asfaltbet. danga, 15 cm smėlio-žvyro pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis K8=1.03, K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 2.90 Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC 16 PD Gamtinis žvyras Pjautinė miško medžiaga (spygl.) Statybinis smėlis Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) Pneumovolai 16 t Plentvoliai 5 t Plentvoliai 10 t Plentvoliai 16 t ir sunkesni Laistymo mašinos Asfalto klotuvai iki 500 t/h 50 Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu K9=1.15 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58 Betono trinkelės Smėlis statybos darbams Cementinis skiedinys S20 Autokrautuvas 3 t Savaeigis plentvolis iki 6 t

N48-1

100m2

30,0300

100

3 003,00

489153 N48-5

maš.val 100m2

0,390

10120 MN4-59

žm.val. ha

4,000

10243 2900083 2900099 2150006 F27-6-2

žm.val. t kg maš.val 100m2

4,000 0,200 20,000 0,680

10290 330-29

žm.val. t

907 440 910 48160 48278 48280 48281 48283 48362 48368 N27-134

10458 260371 570751 600012 450002 489100

77,00 43,5160

39,000 100

3 003,00 4 351,60

4 351,60

10,88 306,3912

400,000 0,5

4 351,60 153,20

4 351,60 26,06

13,03 0,00 11,15 45,99 1 824,2273

2,000 0,100 10,000 0,340 30

26,06

26,06

111,50 15,64 54 726,82

9,300 12,120

14,34 80,00

279,000 363,600

4 000,02 29 088,00

m3 m3 m3 maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val maš.val 10m2

18,620 0,002 22,000 0,860 0,530 1,000 1,000 0,540 0,320 0,160

8,00 624,47 3,50 93,99 128,00 84,01 105,00 143,01 85,01 326,01 349,8274

558,600 0,051 660,000 25,800 15,900 30,000 30,000 16,200 9,600 4,800 30

4 468,80 31,85 2 310,00 2 424,94 2 035,20 2 520,30 3 150,00 2 316,76 816,10 1 564,85 10 494,82

žm.val. m2 m3 m3 maš.val maš.val

7,800 10,076 0,092 0,188 0,210 0,140

16,84 15,00 39,36 184,90 82,00 84,01

234,000 302,286 2,760 5,640 6,300 4,200

3 939,62 4 534,29 108,63 1 042,84 516,60 352,84

3 939,62

72 729,44

12 317,30

Iš viso už skyrių: Iš viso

3 003,00 3 003,00

111,50

15,64

111,50

4 000,02

35 898,65

15,64 14 828,15

4 000,02 29 088,00 4 468,80 31,85 2 310,00

3 939,62

5 685,76

2 424,94 2 035,20 2 520,30 3 150,00 2 316,76 816,10 1 564,85 869,44

4 534,29 108,63 1 042,84 516,60 352,84

41 695,91

18 716,23

1 177 411,08 325 728,99 762 802,50

88 302,09

1 177 411,08 325 728,99 762 802,50 247 256,33 21% 21%

88 302,09 21%

Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis) PVM

Iš viso Sudarė: Tikrino:

1 424 667,41 394 132,08 922 991,03 106 845,53


"GYVYBĖS MEDŽIO IDĖJA"

SVEIKATINGUMO CENTRAS

GARSŲ ZONA

ANTROFONINIAI GARSAI Relaksaciniai kvapai

Protinę veiklą stimuliojantys kvapai

Nuotaiką keliantys kvapai

Protinę veiklą stimuliuojanti spalva Kūrybingumą skatinanti spalva Relaksacinė spalva

BIOFONINIAI GARSAI VĖJO GARSŲ PAVILJONAS

Aktyvinanti spalva

KVAPŲ ZONA

ORGANIZATORIUS: KONKURSAS:

SPALVŲ ZONA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“ Laida

SKLYPO PLANAS

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SP-01

1


FASADAS 1-9 (M 1:300) +16,400 +12,000 +8,100 +4,200 0,000 -0,150

92000

4'

4'

ORGANIZATORIUS:

TERITORIJA:

KONKURSAS: Laida Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys

PAGRINDINIO PASTATO FASADAS

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-01

1


1

2

C

3 4

4'

8

9

7 125

126

88,74 m²

90,90 m²

3'

6

C

10

124

133

88,74 m²

255,96 m²

2' 123

107

21,41 m²

81,34 m²

°

°

30 3 0°

3 0° 30°

30°

105

103

132

116

101

21,41 m²

115

6'

21,41 m²

114

21,41 m²

255,96 m²

113

7'

112

108

2

9

92900

8'

3

22,37 m²

109

22,91 m²

110

111

21,41 m²

11

21,41 m²

21,41 m²

21,41 m²

8 ORGANIZATORIUS: KONKURSAS: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

117

21,41 m²

41,83 m²

1698,29 m²

1

118

104

129

B

21,41 m²

39,25 m²

39,25 m²

4

102

430,16 m²

5'

128

39,25 m²

119

21,41 m²

39,25 m²

°

° 30

°

30

26,45 m²

21,41 m²

30

3 0°

3 0°

30°

127

120

30°

30°

30°

240,85m²

A

106

°

°

30

30

30

°

30°

130

5

121

21,41 m²

79,53 m²

30

56900

30°

30°

30°

B

26,45 m²

21,41 m²

30°

30° 131

122

1'

7

A

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“ Laida

PAGRINDINIO PASTATO 1 AUKŠTO PLANAS

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-02

1


1

2

3

C

4

4'

8

9

7

C 230

228

35,26

35,26

226

232

35,26

36,75

224

3'

35,26

229

6

231

7,67

227

7,67

233

7,67

222

225

37,54

7,45

7,67

2'

10

8,44

237

235 8,20

239

221 223

7,45

186,37

7,64

234

236

31,05

30,97

1'

238 31,96

241 26,45

B

56900

B

201 326,36

240 26,45

219

5'

31,96

217

215

30,97

31,05

204 220

202

7,64

186,37

7,45

216 8,20

214

5

8,44

206

218

6'

203

7,67

7,45

37,54

11

208 212

210

7,67

7,67

7,67

7'

205 35,26

213

207

36,75

209

211

35,26

35,26

35,26

A

2 4

1

9

92900

8'

3

A 8

ORGANIZATORIUS:

7 TERITORIJA:

KONKURSAS: Laida Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys

0 PLANAS Lapas 2019-STRUCTUM-V-SA-03

1


PAT. NR. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

PATALPOS PAVADINIMAS VESTIBIULIS KORIDORIUS

KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS KABINETAS

POILSIO ZONA VESTIBIULIS

PLOTAS, 255,96 430,16 41,83 39,25 39,25 79,53 81,34 22,37 22,91 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 88,74 88,74 90,90 26,45 39,25 39,25 240,85 26,45 1698,29 255,96 3907,22 8279,54

PAT. NR. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

PATALPOS PAVADINIMAS KORIDORIUS KORIDORIUS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KORIDORIUS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS

PLOTAS, 273,46 186,37 37,54 7,64 35,26 7,67 35,26 7,67 35,26 7,67 35,26 7,67 36,75 8,44 31,05 8,20 30,97 7,45 31,96 7,45 186,37 37,54 7,64 35,26 7,67 35,26 7,67 35,26 7,67

MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS

MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS

ORGANIZATORIUS:

PAT. NR. 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

PATALPOS PAVADINIMAS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS KAMBARYS SANITARINIS

PLOTAS, 35,26 7,67 36,75 8,44 31,05 8,20 30,97 7,45 31,96 7,45 26,45 26,45 1457,44 1457,44 1457,44 8279,54

MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS MAZGAS

TERITORIJA:

KONKURSAS: Laida Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys

EKSPLIKACIJA

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-04

1


1

3

C 800 6650

9

7

C

6000

3'

6000

6

4

4'

8 800 6650

2

10

6650 800

800

6650

2' 1' 6650

15100

800 6650

800 6000

800

6650

15100

6650

6000

800 6650

B

5' 6650

800 6650

800

15100

6000

56900

B

800 15100

800 6650

5

6000

6000

6' 11

A

2 4

1

9

92900

8'

800 6650

800 6650

7'

3

A 8

ORGANIZATORIUS:

7 TERITORIJA:

KONKURSAS: Laida Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys

PAGRINDINIO PASTATO STOGO PLANAS

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-05

1


PATALPŲ PLANAS (1:200)

GARSŲ PATALPA

4

6

108

107

24,63m2

3

24,63m2

109

7

106

13,18m2

13,18m2

110

105

111

10,84m2

00 50 ∅4

10,84m2

104

10,84m 2

10,84m2

133

112

103

12,92m2

27,05m2

27,05m2

132

12,92m2

2

134

8

131

16,33m2

16,33m2

135

130

16,33m2

16,33m2

113

102

22,25m2

22,25m2

∅4500

0

∅35780

114

1

129

136

12,24m 2

∅28100 3980

A

3920

12,24m2

2

∅17700

5250

8720

180

115

101 wc 12,24m

12,92m2

12,92m2

8720

UP

5250

3920 180

137

3980124

7,62m 2

A

1

128

12,92m2

12,92m2

142

246,06m 2

123

6,76m2 22,25m2

116

138

16,33m2

43 00

127

16,33m2

D

139

8

2

16,33m2

126

16,33m2

140

27,05m2

12,92m2

117

3000

Pat. Nr.

Pavadinimas

Plotas, m2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

WC Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Ūkinė patapla Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Korpuso holas Baro pagalbinė patalpa Baro pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Koridoriai Vidinis holas VISAS PASTATO PLOTAS

12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 24,63 24,63 13,18 10,84 10,84 27,05 22,25 12,24 12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 13,18 187,01 6,76 7,62 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 374,46 246,06 1407,55

GARSO TERAPIJOS PATALPA

125

12,92m2

122

187,01m 2

C 10,84m 2

118

141

374,46m 2

10,84m2

119

B

13,18m2

120

7

3

13,18m2

121

ORGANIZATORIUS:

A

KONKURSAS:

45000

6

4 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“

PAGALBINIO PASTATO (garsų) PLANAS

Laida

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-07

1


PATALPŲ PLANAS (1:200) 4

6

108

107

24,63m2

3

24,63m2

109

7

106

13,18m2

13,18m2

110

105

10,84m2

00 50 ∅4

10,84m2

111

104

10,84m 2

10,84m2

133

112

103

12,92m2

27,05m2

27,05m2

132

12,92m2

2

134

8

131

16,33m2

16,33m2

135

130

16,33m2

16,33m2

113

102

22,25m2

22,25m2

∅4500

0

∅35780

114

1

129

136

12,24m 2

3980

A

3920

12,24m2

2

∅17700

5250

8720

180

115

101 wc 12,24m

12,92m2

12,92m2

∅28100

8720

UP

5250

3920 180

137

3980124

7,62m 2

A

1

128

12,92m2

12,92m2

142

246,06m 2

123

6,76m2 22,25m2

116

138

16,33m2

43 00

127

16,33m2

D

139

8

2

16,33m2

126

16,33m2

140

27,05m2

12,92m2

117

3000

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GARSŲ PATALPA Pat. Nr.

Pavadinimas

Plotas, m2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

WC Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Ūkinė patapla Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Korpuso holas Baro pagalbinė patalpa Baro pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Koridoriai Vidinis holas VISAS PASTATO PLOTAS

12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 24,63 24,63 13,18 10,84 10,84 27,05 22,25 12,24 12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 13,18 187,01 6,76 7,62 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 374,46 246,06 1407,55

GARSO TERAPIJOS PATALPA

125

12,92m2

122

187,01m 2

C 10,84m 2

118

141

374,46m 2

10,84m2

119

B

13,18m2

120

7

3

13,18m2

121

ORGANIZATORIUS:

A

KONKURSAS:

45000

6

4 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“

PAGALBINIO PASTATO (garsų) PLANAS

Laida

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-07

1


PATALPŲ PLANAS (1:200)

108

107

24,63m2

3

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

24,63m2

109

7

106

13,18m2

13,18m2

110

105

111

10,84m 2

00 50 ∅4

10,84m 2

104

10,84m 2

10,84m 2

133

112

103

12,92m2

27,05m2

27,05m2

132

12,92m2

134

2

16,33m2

135

130

16,33m2

16,33m2

113

FORMOS TERAPIJOS PATALPA

8

131

16,33m2

102

22,25m2

22,25m2

∅4500

0

∅35780

114

1

129

136

12,24m 2

∅28100 3980

A

3920

12,24m2

2

∅17700

5250

8720

180

115

101 wc 12,24m

12,92m2

12,92m2

8720

UP

5250

3920 180

137

3980124

A

7,62m 2

1

128

12,92m2

12,92m2

142

246,06m 2

123

6,76m2 22,25m

2

116

138

16,33m2

43 00

127

8

FORMOS TERAPIJOS PATALPA

16,33m2

D

139

2

16,33m2

126

16,33m2

140

27,05m2

12,92m2

117

3000

125

12,92m2

122

Pat. Nr.

Pavadinimas

Plotas, m2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

WC Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Ūkinė patapla Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Korpuso holas Baro pagalbinė patalpa Baro pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Koridoriai Vidinis holas VISAS PASTATO PLOTAS

12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 24,63 24,63 13,18 10,84 10,84 27,05 22,25 12,24 12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 13,18 187,01 6,76 7,62 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 374,46 246,06 1407,55

SPALVŲ KAMBARYS :)

187,01m 2

C 10,84m 2

118

141

374,46m 2

10,84m 2

119

B

13,18m2

120

7

3

13,18m2

121

A ORGANIZATORIUS:

45000

6

4 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KONKURSAS: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“

PAGALBINIO PASTATO (vaizdų spalvos ir formos) PLANAS 2019-STRUCTUM-V-SA-08

Laida

0 Lapas

1


PATALPŲ PLANAS (1:200)

108

107

24,63m2

3

KORIDORIŲ VAIZDAS IŠ VIDAUS

24,63m2

109

7

106

13,18m2

13,18m2

110

105

111

10,84m 2

00 50 ∅4

10,84m 2

104

10,84m 2

10,84m 2

133

112

103

12,92m2

27,05m2

27,05m2

132

12,92m2

134

2

8

131

16,33m2

16,33m2

135

130

16,33m2

16,33m2

113

102

22,25m2

22,25m2

∅4500

0

∅35780

114

1

129

136

12,24m 2

∅28100 3980

A

3920

12,24m2

2

∅17700

5250

8720

180

115

101 wc 12,24m

12,92m2

12,92m2

8720

UP

5250

3920 180

137

3980124

A

7,62m 2

1

128

12,92m2

12,92m2

142

246,06m 2

123

6,76m2 22,25m

2

116

138

16,33m2

43 00

127

8

16,33m2

D

139

2

16,33m2

126

16,33m2

140

27,05m2

12,92m2

117

3000

125

12,92m2

KVAPŲ TERAPIJOS PATALPA

122

187,01m 2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. Nr.

Pavadinimas

Plotas, m2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

WC Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Ūkinė patapla Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa Komercinė patalpa WC Korpuso holas Baro pagalbinė patalpa Baro pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Terapinis kambarys Terapinis kambarys Terapinio kabineto pagalbinė patalpa Koridoriai Vidinis holas VISAS PASTATO PLOTAS

12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 24,63 24,63 13,18 10,84 10,84 27,05 22,25 12,24 12,24 22,25 27,05 10,84 10,84 13,18 13,18 187,01 6,76 7,62 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 12,92 16,33 16,33 12,92 374,46 246,06 1407,55

C 10,84m 2

118

141

374,46m 2

10,84m 2

119

B

13,18m2

120

7

3

13,18m2

121

A ORGANIZATORIUS:

45000

6

4 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KONKURSAS: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO komanda (ANYKŠČIAI): Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė

TERITORIJA: ANYKŠČIŲ MIESTO, TROŠKŪNŲ G. URBANISTINĖS ARCHITEKTŪRINĖS TERITORIJOS KONCEPCIJA „SVEIKATINGUMO SODAI“

PAGALBINIO PASTATO (kvapų) PLANAS

Laida

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-09

1


VELUX 5

CVP 150 150 0073U - 6 vnt.

6

4

VELUX CVP 150 150 0673Q - - 6 vnt.

7 3

820 537 0

180

2

8 0

148

80

1

1

A

A

D

8

2

C ORGANIZATORIUS:

TERITORIJA:

KONKURSAS:

B

7

3 Laida

A 6

1

4

Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Zvinklys

PAGALBINIO PASTATO STOGO PLANAS

0 Lapas

2019-STRUCTUM-V-SA-10

1


POVEIKIS LANKYTOJAMS


PAGALBINIO PASTATO VIZUALIZACIJA

Profile for structum.structum

6. KU - Anykščių miesto, Troškūnų g. teritorijos koncepcija "Sveikatingumo sodai"  

Anykščių mieste puoselėjamas kraštovaizdis, natūrali gamtinė aplinka, kuri atlieka rekreacinę, ekologinę ir turizmo funkciją. Į Anykščių mie...

6. KU - Anykščių miesto, Troškūnų g. teritorijos koncepcija "Sveikatingumo sodai"  

Anykščių mieste puoselėjamas kraštovaizdis, natūrali gamtinė aplinka, kuri atlieka rekreacinę, ekologinę ir turizmo funkciją. Į Anykščių mie...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded