Mariehamns Elnät årsredovisning 2019

Page 1

Ă…rsberättelse

2 019

Mariehamns Energi Ab 2019

1


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Verkställande direktörens översikt • 5 Förvaltning • 5 Personal • 6 Ekonomi • 7 Eldistribution • 11 Elhandel • 12 Produktion • 13 Fjärrvärmedistribution • 13 Miljö • 14 Nyckeltal 15 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden • 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång • 15 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen • 15 Risker och osäkerhetsfaktorer 15 Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet • 15 Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 16 Resultaträkning • 17–18 Balansräkning • 19 Finansieringsanalys • 19–23 Noter 24–26 Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen • 27 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter 28–29 Revisionsberättelse • 30 Styrelseordförande har ordet

Verkställande direktörens översikt Året har präglats av utmaningar. Det startade med att Mariehamns Energi Ab och Mariehamns Elnät Ab slogs samman den 1 januari som en följd av ett enhälligt beslut i Mariehamns stadsfullmäktige. Den 2 januari slog stormen Alfrida till med full kraft mot hela Åland och förstörde stora delar av infrastrukturen för elektricitet. Detta medförde merarbete för elnätsavdelningen till den grad att bolaget tvingades ansöka om tillstånd för nödarbete för att undantas från övertidslagen. Hela 2019 har efter den hårda starten varit en extremt arbetsintensiv period för alla inblandade. Jag vill därför tacka all personal för det arbete de utfört under året. Å bolagets och mina egna vägnar vill jag också tacka tidigare vd för Mariehamns Energi Ab, Henning Lindström, som gick i pension efter 33 års hängivet engagemang. Fjärrvärmeproduktionen har under början av 2020 moderniserat pelletsbrännarna vilket gör att Mariehamns Energi Ab kan utnyttja dessa till en högre grad och minskar därmed behovet av fossilt bränsle. Under året har den stora tjockoljecisternen som finns på området blivit rengjord, besiktad och godkänd för de kommande 10 åren. Mariehamns Energi Ab har bytt till bränslekvalitet med lägre svavelhalt eller 0,1 vikt-% vilket gör att vi minskar utsläppet av svaveldioxid (SO2) med ca 12 ton per år i fjärrvärmeproduktionen. Elhandelns nya produkt ”CO2-kompenserad el”, har utvecklats under 2019 och ska börja säljas under 2020. Genom socialt engagemang i mindre utvecklade länder kan våra kunder kompensera sina CO2-utsläpp. Under 2020 är avsikten att erbjuda samma produkt till våra fjärrvärmekunder. Fjärrvärmenätet har under början av 2020 anslutit den 1 000:e kunden till nätet vilket Mariehamns Energi Ab förstås är glada över. Tack vare centrala biobränslepannor har vi gjort över 1 000 oljepannor överflödiga. Istället för att värma husen med enskilda oljepannor producerar Mariehamns Bioenergi Ab värme med hjälp av restprodukter från det åländska skogsbruket vilket är både hållbart och problemfritt för hushållen. I ekonomiskt hänseende har bolaget haft en stabil utveckling under året, där det mesta har gått enligt budget eller bättre. Bolaget har avskrivit tillgångar och amorterat lån enligt plan. Bolagets likviditet är god men bör förbättras för framtida investeringar. Bolaget har gjort en del investeringar så att arbetet ska flyta på effektivare i framtiden men mer finns att göra. Sedan sammanslagningen av de två bolagen har olika former av effektiviseringar identifierats med avsikt att genomföras. När två organisationer slås ihop så kan man dra nytta av varandras erfarenheter och vi har haft möjligheten att effektivisera processer. Mariehamns Energi Ab har haft ett antal möten med Flexens Ab under året för att göra Åland till ett smart energiområde. Vi har tillsammans med bland annat Flexens Ab sökt ett EU-bidrag för en flexiblare energimarknad tillsammans med andra organisationer. Dessvärre lämnade Fingrid Oy projektet som därför förföll i februari 2020. Vi fortsätter delta i olika former av projekt för att energimarknaden håller på att förändras till mer Per Eriksson, vd hållbara och decentraliserade produktionsenheter.

2

Mariehamns Energi Ab 2019


Mariehamns Energi Ab 2019

3


För va l t n i n g Mariehamns Energi Ab ägs till 100 % av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 3 915 820,51 € som fördelas på 39 158 st aktier. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte något kapitallån. Vid ordinarie bolagsstämma 28 maj 2019 valdes till styrelsemedlemmar: Jörgen Pettersson, ordförande Annelie Karlberg Sara Kemetter Roger Eriksson Rolf Granlund Vidare återvaldes revisionssamfundet KPMG Oy Ab (FO-nummer 1805485-9) till revisorer för räkenskapsåret 2019. Under året har 9 styrelsemöten hållits. Verkställande direktör är Per Eriksson.

Mariehamns Elnät Ab fusionerades vid årsskiftet med Mariehamns Energi Ab och bytte namn till Mariehamns Energi Ab. Vidare avskildes Mariehamn Enerexit Ab från gamla Mariehamns Energi Ab vid samma tidpunkt. Staden ägde då Mariehamn Enerexit Ab till 100 %. Den 17.12.2019 köpte Mariehamns Energi Ab samtliga aktier i Mariehamn Enerexit Ab från Mariehamns stad till en köpeskilling av 1 €.

4

Mariehamns Energi Ab 2019


Pe rson a l Mariehamns Energi Ab hade vid utgången av 2019 totalt 37 anställda, varav 7 kvinnor. Medelåldern vid utgången av 2019 var 45,4 år. Vi har under året tagit emot praktikanter från Ålands Yrkesgymnasium. Under året har arbetet med personalpolitiken, jämställdhet och likabehandling inom bolaget varit prioriterat. Vid sammanslagningen steg det totala anställda från att vara under 20 personer till nästan 40 personer. Detta gjorde att lagen om samarbete inom företag måste tillämpas vilket medfört mer arbete. Vi har under året haft två personalrepresentanter för att säkerställa personalens delaktighet i beslut och förbättringsåtgärder som gjorts under året. Därtill har allt arbete gjorts öppet och i dialog med personalen, genom att bland annat ha gemensamma personalmöten och att information delges alla elektroniskt. Sjukfrånvaron har under 2019 varit 4,9 %, där det förekommit några längre sjukskrivningar och partiella sjukskrivningar. Sjukskrivningarna har varit både på grund av olycksfall i arbete och på fritiden. Alla våra anställda har olycksfallsförsäkring både i arbete och på fritiden. Antalet anmälda olycksfall i arbete uppgick till 11. En anledning till det stora antalet olycksfallsanmälningar är att tröskeln för att göra en anmälan har blivit lägre samt att olycksfallsanmälningar också gjorts vid lättare skador som inte krävt sjukskrivning men där den anställde uppsökt vård för kontroll. Mariehamns Energi Ab ser även till att de anställda upprätthåller sin kunskap inom sitt yrkesområde genom interna utbildningar inom både system och programhantering. Förutom lagstadgade utbildningar har personalen även givits möjlighet att delta i fristående kurser inom sitt yrkesområde.

Mariehamns Energi Ab 2019

5


E konom i Omsättningen uppgick till 18 434 t€ jämfört med den justerade omsättningen för båda bolagen under 2018 som uppgick till 18 161 t€. Omsättningen fördelades på el- och nättjänster 10 341 t€, fjärrvärme 7 539 t€ och sålda tjänster 503 t€. Övriga rörelseintäkter 62 t€ består främst av hyresintäkter på 35 t€ och försäljningsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar på 15 t€. Inköp av material och tjänster 12 880 t€ består av el 3 970 t€, värme 3 426 t€, bränsle 1 508 t€, material 376 t€, nättjänster 3 394 t€, övriga tjänster 364 t€ samt lagerförändring om -158 t€. Avskrivningar 1 806 t€ fördelar sig på immateriella rättigheter 70 t€, byggnader 128 t€, elnät 919 t€, fjärrvärmenät 528 t€, energiproduktionsanläggningar 26 t€ samt maskiner och inventarier 136 t€. Övriga rörelsekostnader uppgår till 1 782 t€. Dessa består av hyror 147 t€, frivilliga personalkostnader 46 t€, rese- och representationskostnader 12 t€, övriga verksamhetskostnader 476 t€, administrativa kostnader 215 t€, försäkringar 78 t€ samt köpta tjänster 807 t€ varav 155 t€ gäller rengöring av tungoljecisternen och 348 t€ projektering för ombyggnationen. De finansiella intäkterna uppgår till 44 t€ och kostnaderna till 460 t€. I de finansiella kostnaderna ingår skattemässigt icke avdragbara nedskrivningar om 421 t€. De utgörs dels av nedskrivning av aktieinnehavet i Mariehamn Enerexit Ab med 150 t€ vilket motsvarar det belopp som betalades in till Mariehamn Enerexit Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital för att stöda bolagets likviditet samt en avsättning på 271 t€ då gängse värde på bolagets derivatinstrument för elhandel vid årsskiftet understeg avtalens nominella värde. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar bolaget ett resultat på 265 t€. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 184 t€. Under 2019 amorterades 725 t€ och de långfristiga lånen uppgick vid årets slut till 1 565 t€. Mariehamns Energi Ab ägde vid årets slut 49,6 % av aktierna i Mariehamns Bioenergi Ab som väntas göra en vinst om 92 t€ år 2019 samt 100 % av aktierna i Mariehamn Enerexit Ab som väntas redovisa en betydande förlust för år 2019.

6

Mariehamns Energi Ab 2019


E l d is t ri bu t ion En del av Mariehamns Energi Ab:s verksamhet är nätverksverksamhet för eldistribution som övervakas av Ålands energimyndighet. Bolagets distributionsområde är hela Mariehamn samt delar av Jomala, Nåtö och Järsö samt intilliggande öar. För 2021 så förväntar vi oss att Kraftnät Åland Ab kommer att höja överföringspriserna. Under en femårsperiod har Mariehamns Energi Ab inte höjt överföringspriserna. Den totalt överförda energimängden för 2019 var 105,4 GWh. Rekordet för överförd energi är 111,3 GWh som inträffade 2010. Effekttoppen för elnätet har ej överskridits under år 2019, den högsta uppmätta effekten 2019 nåddes den 14 januari kl. 09.00 och uppgick till 18,88 MW. Den högsta effekten som uppmätts i bolagets nät är 22,1 MW och inträffade 2018. Vi förväntar oss att effekttoppen kan komma att öka om vi får en strängare vinter. Distributionsnätet är en förutsättning för säker och kostnadseffektiv elleverans till våra kunder. Under första delen av året drabbades bolaget av stormen Alfrida vilket medförde att vi fick fokusera på andra uppgifter än de inplanerade. Första strömavbrotten som uppstod var på natten den 2 januari kl. 01.00, därefter ökade strömavbrotten snabbt. Skadorna på 10 kV nätet, som är dom mest kritiska, orsakades främst av nerblåsta träd som skadade 10 kV linjer samt en nätstation. Detta medförde att hela skärgårdens linjer löste ut och alla kunder på den linjen drabbades samtidigt. Centrala Mariehamn hade kortare avbrott. Efter att vi hade konstaterat och isolerat skadorna så började vi reparera dessa på 10 kV nätet. Vid 10-tiden på morgonen började vi bygga upp nätet på nytt. Samtliga fastboende hade strömmen tillbaka redan på kvällen vid 20-tiden, förutom en fastboende på Björkö. Skadorna på Björkö var relativt stora och svårtillgängliga att reparera. Björkö var återställt efter två veckor. Lågspänningsnätet för Svinö, Nåtö och Järsö samt intilliggande öar drabbades även av nerblåsta träd. Lågspänningsskadorna som inte är lika känsliga åtgärdades under en längre tid. Vissa skador är ännu inte åtgärdade. Under 2019 har tre stolpstationer ersatts med markstationer, samtidigt har två uttjänta markstationer bytts till nya stationer. Under 2020 kommer även en ny station i drift för stadens nya bostadsområde Södra Lillängen. Ett kommande projekt som planeras är att kunna ringmata 10 kV till Järsö med en sjökabel. Förutom nätstationerna fortsatte även arbetet under 2019 med att förnya 10 kV nätet med ca 600 m markledning på Nåtö. Även lågspänningsnätet förnyades och ändrades till markledning i vissa delar på Nåtö. Inom bolagets nätområde pågår kontinuerligt utbyte och förstärkningar i ledningsnätet för 10,5 kV och 0,4 kV. Utbyte av uttjänta kabelskåp är även ett pågående arbete. På mätarsidan håller vi på att byta ut våra befintliga elmätare som till största delen har kommunicerat på 400 volts nätet vilket har mycket störningar som resulterat i problem med kommunikationen vid hemtagning av mätvärden. De nya mätarna är anpassade till radiokommunikation och fungerar enligt mesh-nätverks principen vilket resulterar i en säkrare och stabilare kommunikation. I slutet av 2020 kommer vi att ha bytt ut ca 5 000 mätare av total 9 074 st. Utbytet förväntas var klart till år 2024. Antalet nyanslutningar i nätet under 2019 var 14 vilket resulterar i att vi fick ytterligare 120 nya mätarplatser. Antalet solproducenter som ansluts till vårt nät fortsätter att öka. Hittills har vi 57 solproducenter i nätet.

Mariehamns Energi Ab 2019

7


L ed n i n gs n ä t e t 10 k V Ledningar/meter

2019

2018

H ä n g ka b e l Koppar

1 823

1 823

S j ö ka b e l Aluminium

6 343

6 343

J o r d ka b e l Koppar Aluminium

276

276

65 804

65 971

2 632

4 683

76 878

79 096

Antal stationer

2019

2018

Stolpstationer

6

9

Kiosker

91

88

Byggnader

7

7

Industrihus

1

2

Källare

15

15

To t a l t

120

121

Friledning Aluminium To t a l t

0,4 kV Ledningar/meter

2019

2018

H ä n g ka b e l Stålaluminium

36 417

38 356

S j ö ka b e l

5

100

14

13

200

14

15

300

7

8

315

13

13

500

41

39

800

25

25

3

3

2 470

1 000

Koppar

2 770

2 770

1 250 1 600

141 062

138 779

Koppar

165 676

164 724

To t a l t

348 395

347 099

Produktionsanläggningar

2019

2018

Solproduktion

Mariehamns Energi Ab 2019 Mariehamns Elnät Ab 2016

57

26

2018 4

2 470

Aluminium

2019

50

Aluminium

J o r d ka b e l

88

Antal t r a n s f o r m a t o r e r kVA

To t a l t

1 2

2

123

124


S t örn i n g a r i e l d is t ri bu t ion e n 2 019 S t ö r n i n g a r i M a r i e h a m n s E n e r g i A b : s n ä t 2 019

Ant a l

Antal drabbade förbrukningsplatser

Total tid (h)

Medeltid (h) per förbrukningsplats

4

24 117

5 821,1

0,2413

18

712

1 857,48

2,6088

Oplanerade avbrott

4

354

2 612,31

5,4181

Grävskador/olyckor

1

8

9,81

1,22625

27

25 191

10 300,7

9,49445

Orsak Avbrott i överliggande nät Planerade avbrott

To t a l t

Medeltal av störningar i eget nät Antal nätstationer inkl HSP-kund Totalt antal fasta förbrukningsplatser

Medeltal av alla störningar 119

9 070

Antal störningar per station och år

0,23

Störningstid per berörd kund (h)

0,41

Antal störningar per station och år

0,15

Antal störningar per kund och år (ggr)

Störningstid per berörd kund (h)

2,61

Störningstid per alla kunder (h) Total störningstid per kund per störning (h)

0,0030 1,14 0,0026

Mariehamns Energi Ab 2019

9


To t a l öve r f ö r d e l e n e r g i 120

0,0 1,0

100 2,0 80

4,0 GWh

60 5,0 6,0

40

°C (inverterad)

3,0

7,0 20 8,0 9,0

Energi (GWh)

18 20 19

17

20

16

20

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

Bioproduktion (GWh)

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

19

19

94

0

Medeltemperatur (°C)

Effekttopp −30

30 28 26

MW Medeltemperatur °C m/s

22 −20

20 18 16

−15

14 12

−10

10 8 6

−5

4 2

0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Effekttopp (MW)

10

Mariehamns Energi Ab 2019

Medeltemperatur (°C)

Max. vindhastighet (m/s)

Minimitemperatur (°C)

Minimitemperatur °C (inverterad)

−25

24


E l h a nd e l Den globala genomgående tematiken för elhandeln är att 2019 har genomsyrats av osäkerhet. Det genomsnittliga Day-ahead priset för januari månad landade på hela 54,37 €/MWh på grund av eftersläpningar av tidigare års extremtorka. Fortsättningsvis under 2019 hölls energipriset högt av osäkerheten kring oförutsedda händelser, såsom ett volatilt oljepris och överhängande risk för krig i Mellanöstern. Mot slutet av året började priset sjunka då vädergudarna gav oss blött väder och mycket vind. Detta har gjort det möjligt för oss att hoppeligen gå mot 2020 under andra premisser samt att vi haft möjligheten att sänka vårt pris för ursprungsgaranterad miljöel tack vare påfyllningen i de nordiska vattenlagrena. Förutom den ursprungsgaranterade miljöelen, så köper vi även fortsättningsvis in el från vindkraftverket Fredrika på Lembötebergen samt Mariehamns Bioenergi Ab:s elproduktion. Den kraftiga expansionen av vindkraftverk i Sverige de senaste åren gjorde även att i januari 2020 producerade vindkraftverken lika mycket energi som de svenska kärnkraftverken under ett par timmar samtidigt som detta även ledde till negativa elpriser. Båda dessa händelser inträffade för första gången i svensk historia i SE3 området. Detta sker dock inte på grund av vinden i sig som man skulle vilja tro, utan det är på grund av att det samtidigt är så blött väder och vattenmagasinen är fulla vilket leder till att vattenkraftsproducenterna börjar konkurrera med vindkraftverken. Vattenreservoarerna töms och elpriset faller till rekordlåga nivåer. Väldigt bra situation för elkunderna. M a r i e h a m n s E n e r g i A b : s m i x 2 019 Även om priset gått ner i slutet av året och i början Vattenkraft 25 % av 2020 så släpar vårt elpris alltid efter en tid då Vindkraft 11 % 3 % vi binder upp våra elinköp i framtidsterminer. Kärnkraft 32 % Detta gör vi för att undvika större fluktuationer i priset, Fossila bränslen 29 % så att vi kan erbjuda våra kunder ett stabilt pris utan 25 % 29 % Biobränsle 3 % snabba upp och nergångar.

• • • • •

Leveransen under året har gått som den ska förutom några större avbrott, varav det största orsakades av stormen Alfrida. Detta medförde att omsättningen för elaffärsverksamheten gick ner i början av 2019.

11 % 32 %

Pr od u k t io nss p ec i f ic e r a d e l f ö rs ä l j n i n g I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel och Kärnkraftsel. Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

10,2

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

17,6

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel – 100 procent kärnkraft Drift av kraftverk CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,000

Elens hela livscykel 6,0

2019 års siffror

Mariehamns Energi Ab 2019

11


Pr od u k t ion Värmeanskaffningen till fjärrvärmenätet ökade endast försumbart till 122 168 MWh jämfört med 121 945 MWh 2018. Av värmeanskaffningen har 21,4 % eller 26 186 MWh producerats i kraftverksanläggningarna med tung brännolja jämfört med 22,7 % eller 27 618 MWh år 2018. 1 800 MWh producerades med en miljövänligare kvalité av tung brännolja med en svavelhalt om högst 0,1 viktprocent. Av detta producerades 26 168 MWh eller 21,4 % av den totala värmeanskaffningen genom förbränning av tung brännolja, medan 18 MWh tillvaratogs ur dieselmaskinens kylvatten, laddningsluft- och smörjoljekylare samt avgaser. I reservpanncentralerna producerades 1 712 MWh med lätt brännolja och med träpellets 321 MWh. Motsvarande siffror för 2018 är 1 600 MWh med lätt brännolja och 2 068 MWh med pellets. Från Mariehamns Bioenergi Ab:s biobränslepannor inköptes 93 181 MWh vilket utgjorde 76,3 % av den totala värmeanskaffningen. Motsvarande siffror för 2018 är 91 172 MWh och 74,8 %. Den totala biobränsleandelen i värmeanskaffningen vilken betraktas som utsläppsneutral var 76,5 %, vilket var samma som 2018. Värmeackumulatorn vid kraftverket har varit tillgänglig för drift hela året. Pumparna för ledningsnätets vattencirkulation har fungerat utan störningar.

Fj ä r r vä r m ea ns ka f f n i n g å r 2 019

MWh 20 000,0 18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Bioenergi

Kraftverkets panndrift

Jun

Jul

Pellets

Aug

Sep

Okt

Reservpannor

Bränsleförbrukningen i panncentralerna

Tung brännolja till dieseldrift G4

2018

Kraftverkets spillvärme

2019

2018 8,6 m³

Lätt brännolja Backeberg

30,0 m³

104,0 m³

Lätt brännolja Västernäs

15,5 m³

72,2 m³

Lätt brännolja Sviby

0,0

0,0

Lätt brännolja Österbacka

0,0

0,0

180,2 m³

184,8 m³

0 ton

1 ton

Tung brännolja till brännardrift i avgaspanna G4

2 190 ton

2 417 ton

Träpellets Sviby

37 ton

313 tom

Tung brännolja totalt

2 190 ton

2 418 ton

Träpellets Österbacka

18 ton

183 ton

35 m³

22 m³

Träpellets totalt

55 ton

496 ton

Lätt motorbrännolja

12

2019

Dec

134,7 m³

Lätt brännolja Fabriksgatan

Bränsleförbrukningen i kraftverksanläggningarna

Nov

Mariehamns Energi Ab 2019

Lätt brännolja totalt


Fjä rr vä rm ed is t ri bu t ion Intresset för anslutning till fjärrvärmenätet har under 2019 varit större jämfört med 2018. Av de anslutna byggnaderna har andelen befintliga småhus ökat vilket är glädjande. Det relativt höga oljepriset i kombination med fjärrvärmens goda miljöstatus och förmånliga prisnivå är sannolikt de huvudsakliga orsakerna till detta. Under året har totalt 24 nyanslutningar genomförts. Av dessa har 17 utgjorts av befintliga byggnader och 7 av nybyggnationer. Av de befintliga byggnaderna som anslutits är 14 småhus och 3 affärsbyggnader. Av de nyproducerade byggnaderna är 4 villor och 3 flerfamiljshus. Under året har en ansluten fastighet rivits. Vid utgången av 2019 uppgick antalet leveranspunkter till totalt 999 st. Under året byggdes 1 321 m nya fjärrvärmeledningar av stålrör med dimensioner mellan DN 25 mm och DN 150 mm. Den totala ledningslängden av markförlagda parvisa rör uppgick vid årets slut till 76 558 m. Vattenvolymen i fjärrvärmenätet var totalt 1 902 m³. Ett mindre ledningsläckage lokaliserades och åtgärdades på Ådgränd i Västernäs. Planerade underhållsåtgärder så som ventilbyten har utförts både hos kunder och på huvudledningar. I nätet finns 4 pumpstationer för tryckstegring, 125 nedstigningsbara ventilkammare samt 549 brunnar med markventiler. För att trygga övervakning och säkerhet har 24 ventilkammare varit försedda med nivålarm. Larmutrustningen, som även mäter temperatur och relativ luftfuktighet, har fungerat väl. För att minimera distributionsförlusterna har optimering av temperatur- och trycknivåer i fjärrvärmenätet fortsättningsvis skett. Driften av ledningsnätet har under hela året fungerat bra utan några allvarliga störningar.

M i l jö Den enskilt största miljöförbättringen har skett inom fjärrvärmeproduktionen där bolaget övergått till att använda tungbrännolja med en svavelhalt om högst 0,1 viktprocent mot tidigare 0,5 viktprocent. Bytet av kvalité på den tunga brännoljan gjordes i november då cisternen fylldes efter att ha genomgått lagstadgad besiktning. Den biobränslebaserade värmeanskaffningen som köps av Mariehamns Bioenergi Ab och som under 2019 uppgick till 76,3 % av den totala värmeanskaffningen kommer under 2020 att öka då rökgaskondensering installeras även på bolagets andra anläggning. Effekthöjningen väntas bli 2 MW och kommer att minska Mariehamns Energi Ab:s beroende av tung brännolja. Bolaget deltar i ETS-systemet för handel med utsläppsrätter för koldioxid, CO2. Beräkningarna av utsläppen har granskats av Enemi Oy, som är en av Energimyndigheten auktoriserad revisor. Förbrukade utsläppsrätter för anläggningarnas koldioxidutsläpp uppgick år 2019 till 7 570 st jämfört med 8 272 st år 2018. Vid utgången av år 2019 återstår 62 403 st EUA (European Union Allowance) att disponera. Inga EUA utsläppsrätter såldes under år 2019. Förutom ovannämnda CO2-revision har bolaget även granskats av stadens externa miljörevisor. Mariehamns Energi Ab innehar ISO 14001 certifikat. Under 2019 började bolaget sälja CO2-kompenserad el till ett fåtal kunder. Under 2020 ska produkten marknadsföras till en bredare kundkrets. CO2-kompensation betyder att elens hela livscykel är CO2-neutral (0 g CO2/kWh), och inte enbart själva produktionen. Detta sker genom kompenserande investeringar i sol- och vindkraftsparker i Asien och Afrika vilka möjliggör utfasning av gamla kolkraftverk och därigenom minskar det totala utsläppet av CO2 i världen. Utsläppen av CO2 bör bekämpas på det globalt sett mest kostnadseffektiva sättet, vilket dessa investeringar gör. Denna process är övervakad av flera olika instanser, bland annat Gold Standard, och håller sig inom ramen för Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling. Samtliga instanser ser till att alla pengar går till exakt vad de är öronmärkta för. Förutom att bidra till renare luft ger dessa projekt flera viktiga synergieffekter genom att skapa arbetstillfällen, rättvis lön till de anställda samt bidrar till att skapa en stabil infrastruktur för att nämna ett par exempel. Under 2020 kommer bolaget att undersöka möjligheten att erbjuda liknande CO2-kompensering till våra fjärrvärmekunder. Verksamheten bedrivs i enlighet med de miljötillstånd för kraftverksanläggningen och tre panncentraler i Mariehamn, som beviljats av Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet. Tillstånden överfördes genom beslut vid ÅMHM under hösten 2018 och gäller nu tillsvidare, men en ny ansökan om tillståndsvillkoren ska inlämnas senast den 31.12.2024. Årliga rapporter över utsläpp av specifika avfallsmängder inlämnas till tillsynsmyndigheten. Mariehamns Energi Ab 2019

13


E m i s s i o n a v k o l d i o x i d CO 2 , s v a v e l d i o x i d SO 2 och avfallsmängder: Emission

2019

2018

CO2

7 570 ton

8 272 ton

SO2

21 ton

83 ton

Fast avfall

0,1 ton

6 ton

0

0

1,6 ton

2,2 ton

Flytande avfall Aska från pelletspannor

Förbrukning av vat ten för bl.a. påspädning till f järr värmesystemet, kraf t verkets och kontorets verksamhet:

Förbrukning

2019

2018

610 m3

757 m3

Nyc ke l t a l Justerade

ROE

2018

2018

2017

18 434

18 161

9 377

9 213

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter

634

251

234

403

– inkomstskatt)

3,4

1,4

2,5

4,4

Genomsnittligt justerat

265

206

192

195

1,4

1,1

2,0

2,1

Avskrivningar enligt plan

1 806

1 865

1 095

1 007

Eget kapital

8 779

9 329

5 214

5 207

Tu s e n e u r o Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal % Räkenskapsperiodens vinst Vinstmarginal %

Avkastning på eget kapital (ROE) % Avkastning på investerat kapital (ROI) % Soliditet % Balansomslutning

2019

0,4

1,4

2,5

5,0

4,6

1,8

2,8

4,6

41,8

43,3

57,8

56,9

ROI (Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader) (Balansomslutning – räntefria skulder) genomsnitt för perioden

26 670

27 419

12 100

12 315

Nettoinvesteringar

1 184

1 232

945

778

Anslutningsavgifter

9 363

9 202

2 031

1 988

650,37

705,86

1,72

1,75

5,3

4,2

1,9

2,1

(Balansomslutning

30,8

33,1

16,2

15,2

– erhållna förskott)

Miljö (koldixidutsläpp kg/invånare/år)

Antal genomsnittligt anställda i arbete Kvinnor Män

Mariehamns Mariehamns Energi Energi Ab Ab 2019 2019

SOLIDITET Justerat eget kapital

I de justerade nyckeltalen för år 2018 har relevanta elimineringar gjorts.

14 14

eget kapital


Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Fusionen mellan Mariehamns Energi Ab och Mariehamns Elnät Ab har påverkat bolagets verksamhet i stor utsträckning. Hela personalen har påverkats även om de största praktiska förändringarna inträffat inom administrationen. I december övertog bolaget ägandet av Mariehamn Enerexit Ab från Mariehamns stad. Även G1-dieseln köptes tillbaka från Mariehamn Enerexit Ab. De samordningsvinster bolaget hoppades uppnå genom att samla all personal på bolagets tomt på Neptunigatan 2 kunde tyvärr inte förverkligas då de inkomna anbuden på för flytten nödvändiga ombyggnationer och renoveringar vida översteg de uppskattningar som gjorts. Planering och projektering för den planerade flytten upptog mycket tid för delar av personalen samt belastade bolagets resultat med 349 t€. Tungoljecisternen tömdes och planerad 10-årsbesiktning samt nödvändiga reparationer utfördes. Kostnaden för detta uppgick till 156 t€. Ålands landskapsregering ska enligt avtal i egenskap av ägare till cisternen stå för merparten av dessa kostnader.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden utgång Bolaget har hittills i år visat god lönsamhet och ekonomin är stabil fram till sista februari. Coronaviruset påverkar oss med högre sjukfrånvaro. Mariehamns Energi Ab har också börjat tillämpa distansarbete där det är möjligt med bibehållen arbetseffektivitet. Vissa problem med leveranser av t.ex. elmätare har också uppstått p.g.a. viruspandemin.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Coronaviruset är ett orosmoment som vi har svårt att bilda oss en uppfattning om i dagsläget. Allt är beroende av hur utdragen pandemin och de nedstängningar den orsakar blir. Klart är i alla fall att det kommer att påverka bolagets ekonomi, och de ekonomiska konsekvenserna blir större ju längre undantagstillstånd gäller och risk för Coronasmitta föreligger.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mariehamns Energi Ab måste fortfarande betala bland annat el, bränsle, överföringsavgifter, moms och elskatt för de obetalade räkningarna. Detta innebär att likviditet kan försämras mycket snabbt om det blir stora mängder obetalda fakturor. Det har ännu inte gått att förverkliga utbyggnad av mer biobränslebaserad produktionskapacitet, eftersom processen fortfarande pågår kring en behövlig ändring av detaljplanen för den aktuella tomten som Mariehamns Bioenergi Ab äger, och avser att bygga en ny biobränsleeldad värmepanna på. Prisnivån för utsläppsrätter inom ETS-systemet har i början av år 2020 sjunkit avsevärt. Bolaget är exponerat mot denna prisrisk genom det relativt stora återstående innehavet av utsläppsrätter. Mariehamns Energi Ab hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandelsinstrument enligt en av styrelsen fastställd inköpspolicy. Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. Handeln med elhandelsinstrument sker enbart i skyddssyfte. Elprissäkringar har gjorts i samarbete med Entelios AB för de kunder med vilka fasta elpriser och volymer avtalats. Elderivatens marknadsvärde har minskat kraftigt på grund av Coronapandemin och blir det en långvarig nedgång i elpriset kan Mariehamns Energi Ab tvingas till ytterligare avsättningar. Skaderiskerna på kraftverksanläggningarna elimineras med försäkringar för brand och maskinbräckage.

Bedömning av den ekonomiska ställningen och resul tatet Styrelsen anser att resultatet för 2019 är tillfredsställande och att bolagets ekonomiska ställning per 31.12.2019 är god.

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel De utdelningsbara medlen är 4 863 005,23 €, varav 265 000,00 € är periodens resultat. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 265 000,00 €. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

Likviditeten är tillfredställande, men kan snabbt försämras ifall många kunder drabbas av betalningssvårigheter.

Mariehamns Energi Ab 2019

15


RESULTATRÄKNING

OMSÄTTNING

Not

01.01–31.12.2019

01.01–31.12.2018

1

18 434 201,85

9 377 234,51

947 513,42

488 813,97

62 249,93

21 524,59

–9 280 062,20 157 527,91 –3 757 882,00 –12 880 416,29

–3 324 797,18 456,26 –3 533 950,64 –6 858 291,56

–1 955 190,52

–848 796,50

–335 864,46 –50 469,48 –2 341 524,46

–151 982,40 –26 087,76 –1 026 866,66

–1 806 465,72 –1 806 465,72

–1 095 277,47 –1 095 277,47

–1 782 041,14

–672 890,92

633 517,59

234 246,46

Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

2

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader

3

RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från ägarintresseföretag Från företag inom samma koncern Från övriga Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva Nedskrivning av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva Nedskrivning av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt

1,83

37 003,92

11 251,93

5

–150 000,00

8

–270 960,19 –1 366,74 –37 737,88 –415 596,82

-20 437,16 –9 183,40

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

217 920,77

225 063,06

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

215 893,30 215 893,30

15 000,00 15 000,00

Inkomstskatter

–168 814,07

–48 077,43

265 000,00

191 985,63

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

16

7 440,00 24,07

Mariehamns Energi Ab 2019


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2019

31.12.2018

132 566,76 132 566,76

175 287,15 175 287,15

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt

4

Materiella tillgångar Jordområde Byggnader och konstruktioner Eldistributionsnät Fjärrvärmenät Energiproduktionsanläggningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

4

Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i ägarintressebolag Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Placeringar totalt

5

693 801,59 1 171 541,97 7 223 691,21 8 734 491,72 147 080,06 448 805,03 444 105,92 18 863 517,50

9 395,43 7 488 848,70

447 577,64 119 427,49 8 065 249,26

1,00 132 163,41 28 679,05 61 264,50 222 107,96

20 790,19

19 218 192,22

8 261 326,60

Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

1 349 559,36 1 349 559,36

168 900,31 168 900,31

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos ägarintresseföretag Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

2 997 309,80 447 828,06 58 844,04 18 244,43 49 595,60 3 571 821,93

1 972 457,35 243 579,43 1 382,41 5 164,36 2 222 583,55

Kassa och bank

2 530 032,29

1 446 811,61

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

7 451 413,58

3 838 295,47

26 669 605,80

12 099 622,07

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

20 790,19

RÖRLIGA AKTIVA

AKTIVA TOTALT

Mariehamns Energi Ab 2019

17


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2019

31.12.2018

3 915 820,51

1 000 000,00

3 910 730,40 3 910 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder

687 274,83

31 162,38

Räkenskapsperiodens vinst

265 000,00

191 985,63

8 778 825,74

5 213 878,41

2 968 424,86 2 968 424,86

2 231 640,34 2 231 640,34

PASSIVA EGET KAPITAL

6

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt

EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

7

AVSÄTTNINGAR

8

Avsättningar AVSÄTTNINGAR TOTALT

274 481,19 274 481,19

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Skulder till ägarintresseföretag Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

18

Mariehamns Energi Ab 2019

9

1 384 428,02 180 906,48

714 290,00

946 080,52 8 416 732,38 10 928 147,40

192 851,04 1 838 141,64 2 745 282,68

677 040,56 13 616,62 948 501,23 14 101,33 570 144,86 893 064,95 603 257,06 3 719 726,61

302 520,00

576 393,61 242 803,38 1 908 820,64

14 647 874,01

4 654 103,32

26 669 605,80

12 099 622,07

785 147,97 1 955,68


FINANSIERINGSANALYS

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A) INVESTERINGARNAS KASSFLÖDE Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Erhållna dividender från investeringar Investeringarnas kassaflöde (B) FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde (C) Förändring av likvida medel (A+B+C) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

31.12.2019

31.12.2018

18 849 565,89 47 266,26 –16 304 200,40 2 592 631,75

9 536 055,20 9 025,26 –8 067 827,44 1 477 253,02

–40 133,97 33 029,93 –65 192,79 2 520 334,92 2 520 334,92

–20 437,16 11 253,76 –49 795,28 1 418 274,34 1 418 274,34

–1 143 051,92 14 983,67

–1 067 252,13 12 499,33

–150 001,00 7 440,00 –1 270 629,25

–20 714,50 0 ,00 –1 075 467,30

175 907,48 –725 015,33 –265 000,00 –814 107,85

42 919,41 –327 730,00 –185 000,00 –469 810,59

435 597,82

–127 003,55

2 094 434,47 2 530 032,29 435 597,82

1 573 815,16 1 446 811,61 –127 003,55

Noter till bokslutet Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagisering av Mariehamns stads elverk till Mariehamns ­Elnät Ab 31.12.2013. Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid.

Avskrivningstiderna är: Övriga immateriella utgifter ............................................. 3–5 år Byggnader och konstruktioner ....................................20–40 år Eldistributions- och fjärrvärmenät...................................8–30 år Energiproduktionsanläggningar......................................5–15 år Maskiner och inventarier..................................................3–10 år Bolaget fusionerades 01.01.2019 med delar av Mariehamns Energi Ab, FO-nr 0145039-6, samtidigt bildades det per 31.12.2019 100% ägda dotterbolaget Mariehamn Enerexit Ab, FO-nr 2924630-3. Inget koncernbokslut har upprättats för räkenskapsperioden då dess inverkan är oväsentlig. Vid fusionen har endast anläggningstillgångar med kvarvarande bokföringsvärde förts in som fusionsposter. Jämförbarheten mot föregående års uppgifter beaktar inte ovannämnda fusion.

Mariehamns Energi Ab 2019

19


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Noter till resultaträkningen Särredovisning

I enlighet med elmarknadslagen redovisas elaffärs- och nät­verk­samhetens resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan h­ änföras har bokförts direkt till respektive räkning, övriga poster har i första hand enligt orsaksprincipen påförts rätt verksamhet.

31.12.2019

31.12.2018

4 089 420,23 6 241 554,32 7 538 512,38 564 714,92 18 434 201,85

2 762 208,93 6 377 384,18

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Fjärrvärmeförsäljning Övrigt Totalt

237 641,40 9 377 234,51

Not 2 Personalkostnader och antal årsanställda Genomsnittligt antal anställda i arbete Elmontörer Elteknisk personal VD och administration Fjärrvärme Produktion Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

36,1 10,1 4,0 8,6 5,63 7,75

18,1 10,9 4,0 3,2

238 475,02

97 080,00

9 957,00 180,00

5 360,50 11 255,00

Not 3 Revisorns arvoden KPMG Oy Ab Revision Övriga tjänster

20

Mariehamns Energi Ab 2019


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 Immateriella och materiella tillgångar Anskaffningsutgift 01.01.2019 Fusion Ökningar Anskaffningsutgift 31.12.2019 Ackumulerade avskrivningar 01.01.2019 Fusion Avskrivningar under perioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019 Fusion uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2019

Övriga immateriella tillgångar

570 476,76 29 756,94 15 971,01 616 204,71

Jordområde

Ackumulerade avskrivningar 01.01.2019 Fusion Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under perioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019 Fusion uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2019

Fjärrvärmenät

37 868,68

655 932,91 693 801,59

–3 120,97 –3 847 042,54 –3 674 076,31 –8 117 270,31 –127 693,32 –919 295,62 –527 594,16 –3 804 890,60 –4 766 338,16 –8 644 864,47 252 281,89 1 171 541,97 7 223 691,21 8 734 491,72

Energiproduktions- Maskiner och anläggningar inventarier

Anskaffningsutgift 01.01.2019 Fusion Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2019

Eldistributionsnät

12 516,40 11 335 891,24 4 711 634,28 17 078 065,03 654 138,13 301 291,16 4 724 150,68 11 990 029,37 17 379 356,19

37 868,68

–395 189,61 –18 529,48 –69 918,86 –483 637,95 132 566,76

Byggnader och konstruktioner

865 480,18 207 512,95 73 060,17 –66 764,16 601 882,70 1 079 289,14 490 114,35 111 768,35

Pågående nyanläggning

Totalt

119 427,49 229 750,76 133 180,27 –38 252,60 444 105,92

12 903 792,07 22 784 702,99 1 289 409,09 –105 016,76 36 872 887,39

444 105,92

–4 663 255,66 –12 370 131,30 54 834,75 –1 806 465,72 –18 785 017,93 908 214,80 18 996 084,26

–417 902,54 –428 793,15 –131 462,05 54 834,75 –26 009,49 –135 954,27 –454 802,64 –630 484,11 147 080,06 448 805,03

Not 5 Placeringar Anskaffningsutgift 01.01.2019 Fusion Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2019 Ackumulerade nedskrivningar 01.01.2019 Nedskrivningar under perioden Ackumulerade nedskrivningar 31.12.2019 Bokföringsvärde 31.12.2019

Andelar i företag i samma koncern

Andelar i ägarintressebolag

Övriga aktier och andelar

Övriga långfristiga fordringar

132 163,41

20 790,19 7 888,86

65 875,81

132 163,41

28 679,05

–4 611,31 61 264,50

20 790,19 205 928,08 150 001,00 –4 611,31 372 107,96

61 264,50

–150 000,00 –150 000,00 222 107,96

150 001,00 150,001,00

–150,000,00 –150,000,00 1,0

132 163,41

28 679,05

Totalt

Mariehamns Energi Ab 2019

21


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2019

31.12.2018

Ägarandel %

Eget kapital

Räkenskapsperiodens resultat

100

86 959,32

– 613 015,17

49,6

346 747,42

91 682,06

1 000 000,00 2 915 820,51 3 915 820,51 3 915 820,51

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01

3 990 730,40

3 990 730,40

Återbetalning till aktieägarna Fonden för fritt eget kapital 31.12

–80 000,00 3 910 730,40

3 990 730,40

Balanserad vinst 01.01

223 148,01

216 162,38

Fusion Dividendutdelning Balanserad vinst 31.12 Räkenskapsperiodens vinst Fritt eget kapital totalt

649 126,82

Not 5 (forts) Innehav i andra företag Koncernföretag Mariehamn Enerexit Ab, Mariehamn Ägarintressebolag Mariehamns Bioenergi Ab, Mariehamn

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Fusion Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt

Eget kapital totalt Utdelningsbara medel 31.12 Fonden för fritt eget kapital Balanserad vinst Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt 31.12

–185 000,00 687 274,83 265 000,00 4 863 005,23

–185 000,00 31 162,38 191 985,63 4 213 878,41

8 778 825,74

5 213 878,41

3 910 730,40 687 274,83 265 000,00 4 863 005,23

3 990 730,40 31 162,38 191 985,63 4 213 878,41

593 684,97

446 328,07

Not 7 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

Not 8 Avsättningar Ränteswap Säkrat belopp Gängse värde

22

Mariehamns Energi Ab 2019

223 329,00 3 521,00


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2019

31.12.2018

1 863 501,93 1 592 541,74

1 972 183,00 2 883 506,00

Not 8 (forts) Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde Avsättningar totalt 31.12

270 960,19 274 481,19

Not 9 Skulder som förfaller senare än om fem år Skulder till kreditinstitut Pensionslån

125 000,00 135 327,45 260 327,45

Not 10 Koncerninformation Mariehamns Energi Ab ingår i Mariehamns stads koncern som ett helägt dotterbolag. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad (Fo-nummer: 0205071-4), hemort Mariehamn.

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

31.12.2019

31.12.2018

Inteckningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

4 586 375,86 2 019 089,32

4 250 000,00

Skulder för vilka inteckningar står som säkerhet Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Lån

850 000,00 1 071 432,78

500 000,00 1 016 810,00

42 050,00 2 500,00

42 050,00

Not 11

Övriga ansvarsförbindelser Pantsatt banktillgodohavande Balansansvar till Kraftnät Åland Ab Generell borgen från försäkringsbolag

UTSLÄPPSRÄT TER

Not 12 Tilldelning enligt LR beslut 29.11.2010 Överfört från föregående år Förbrukning för egen produktion Försäljning av utsläppsrätter Disponibelt överskott från årlig tilldelning ETS-konto utsläppsrätter EUA 31.12 Värde enligt EEX-notering 31.12, EUR/ton

5 305 65 370 –7 570 63 105 62 403 24,90

Mariehamns Energi Ab 2019

23


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

Elhandel 01.01–31.12 2019 OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter

01.01–31.12 2019

01.01–31.12 2018

01.01–31.12 2019

2 762 208,93

6 415 733,02

6 615 025,58

7 929 048,60

3 385,50

878,90

484 336,45

487 935,07

459 791,47

1 542,49

3 093,02

18 006,11

18 431,57

42 701,33

–3 023 375,89

–333 023,84

–301 421,29

– 5 111 273,56

33 400,26

456,26

124 127,65

–3 489 707,64

–3 533 950,64

–267 816,86

–3 023 375,89

–3 789 331,22

–3 834 915,67

–5 254 962,77

–102 024,83

–21 588,00

–834 597,89

–827 208,50

–1 018 567,80

–17 656,20

–4 127,00

–142 800,45

–147 855,40

–175 407,81

–2 754,07

–730,00

–20 646,56

–25 357,76

–27 068,85

–122 435,10

–26 445,00

–998 044,90

–1 000 421,66

–1 221 044,46

–20 117,96

–22 388,32

–1 055 999,50

–1 072 889,15

–730 348,26

–20 117,96

–22 388,32

–1 055 999,50

–1 072 889,15

–730 348,26

–89 929,55

–65 744,56

–463 761,23

–607 146,36

–1 228 350,36

RÖRELSERESULTAT 25 743,31 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från ägarintressebolag Från företag inom samma koncern 8,95 Från övriga 4 470,44 Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva Nedskrivning av placeringar Nedskrivning av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva Nedskrivning av fin. värdepapper –270 960,19 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga –588,94 Finansiella intäkter och kostnader totalt –267 069,74

–371 772,92

610 938,73

606 019,38

–3 164,45

14,05

1,83

1,07

7 766,92

9 213,31

24 766,56

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

24

01.01–31.12 2018

Fjärrvärme

4 089 420,23

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden –3 835 764,80 Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster –357,50 Material och tjänster totalt –3 836 122,30 Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

Nätverksamhet

Mariehamns Energi Ab 2019

–241 326,43

7 440,00 2 038,62

–150 000,00

–1 366,74 –31,38

–12 196,81

–20 405,78

–24 952,13

2 007,24

–4 415,84

–11 190,64

–144 111,24

–369 765,68

606 522,89

594 828,74

–147 275,69

112 562,37

15 000,00

103 330,93

112 562,37

15 000,00

103 330,93

93 909,58

73 953,14

–279 824,28

–122 030,57

17 100,63

–147 416,85

–295 812,54

439 260,98

487 798,17

–26 844,13

01.01–31.12 2018


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

BALANSRÄKNING

Elhandel 31.12 2019

Nätverksamhet

31.12 2018

31.12 2019

31.12 2018

Fjärrvärme 31.12 2019

31.12 2018

A K T I VA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt Materiella tillgångar Jordområde Byggnader och konstruktioner Eldistributionsnät Fjärrvärmenät Energiproduktionsanläggningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

15 575,99

15 504,49

91 122,28

159 782,66

25 868,49

15 575,99

15 504,49

91 122,28

159 782,66

25 868,49

8 769,09

9 395,43

1 162 772,88

7 223 691,21

7 488 848,70

693 801,59

8 734 491,72 147 080,06 37 025,19

40 188,13

360 296,92 87 970,11

119 427,49

352 750,31

40 188,13

7 680 727,33

8 025 061,13

11 142 379,48

3 385,50 40 410,69

Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i ägarintressebolag Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

407 389,51

51 482,92

1,00 132 163,41 20 790,19

20 790,19

7 888,86 61 264,50

55 986,68

55 692,62

20 790,19

20 790,19

201 317,77

7 792 639,80

8 205 633,98

11 369 565,74

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos ägarintressebolag Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

202 300,57

168 900,31

1 147 258,79

202 300,57

168 900,31

1 147 258,79

545 623,67

471 645,85

1 236 912,66

1 500 811,50

1 214 773,47

79 164,39

86 520,68

164 228,92

157 058,75

204 434,75

10 896,34 417,22

25 043,72 11,90

51 720,70 687 822,32

558 178,43

Kassa och bank

22 903,98

1 079,59

1 370,51

16 747,62

12 382,10

5 164,36

31 166,93

1 439 646,99

1 664 405,12

1 490 026,75

2 292 276,81

1 653 022,02

322 668,72

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

687 822,32

558 178,43

3 934 224,37

3 486 327,45

2 959 954,26

AKTIVA TOTALT

743 809,00

613 871,05

11 726 864,17

11 691 961,43

14 329 520,00

Mariehamns Energi Ab 2019

25


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

Elhandel 31.12 2019

31.12 2018

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens resultat EGET KAPITAL TOTALT

31.12 2018

31.12 2019

1 000 000,00

1 000 000,00

2 915 820,51

3 910 730,40

3 990 730,40

3 910 730,40

3 990 730,40

252 077,05

81 883,50

–220 914,67

649 126,82

–295 812,54

439 260,98

487 798,17

–26 844,13

–191 152,34

–43 735,49

5 431 874,88

5 257 613,90

3 538 103,20

2 119 077,97

2 231 640,34

849 346,89

2 119 077,97

2 231 640,34

849 346,89

270 960,19

3 521,00

270 960,19

3 521,00

411 770,00

714 290,00

972 658,02 180 906,48

Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Skulder till ägarintressebolag Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

664 001,15 664 001,15

PASSIVA TOTALT

743 809,00

Mariehamns Energi Ab 2019

31.12 2019

–43 735,49

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga

26

Fjärrvärme

–147 416,85

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT AVSÄTTNINGAR Avsättningar AVSÄTTNINGAR TOTALT

Nätverksamhet

84 913,24

206 210,41

181 707,79

192 851,04

764 372,73

1 866 392,02

1 838 141,64

6 550 340,36

2 459 869,81

2 745 282,68

8 468 277,59

302 520,00

302 520,00

374 520,56 13 616,62

404 677,10

362 367,09

2 195,81

488 490,27

422 780,88

4 861,39

1 955,68

55 333,86 7 044,13 570 144,86

172 215,00

89 029,04

481 462,39

487 364,57

239 387,56

438 707,46

242 803,38

210 223,73

657 606,54

1 716 041,51

1 457 424,51

1 470 271,32

657 606,54

4 175 911,32

4 202 707,19

9 938 548,91

613 871,05

11 726 864,17

11 691 961,43

14 329 520,00

31.12 2018


DATERING OCH UNDERSKRIFTER

B ok s l u t e t s oc h ve rk s a m h e tsberät telsens underskrif ter Mariehamn den 7 april 2020

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse Mariehamn den 9 april 2020

Mariehamns Energi Ab 2019

27


REVISIONSBERÄT TELSE

RE V IS I O N S B E R ÄT TE L S E Till bolagsstämman i Mariehamns Energi Ab Revision av bokslutet Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Mariehamns Energi Ab (fo-nummer 2556355-5) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rätt­ visande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka f­ örmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något ­realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några ­väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en ­r­evision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. ­Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på ­oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en ­väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, ­avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

28

Mariehamns Energi Ab 2019


• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions­ bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. Övriga rapporteringsskyldigheter Övrig information Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen ­omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsent­ liga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhets­ berättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. Mariehamn den 9 april 2020

Mariehamns Energi Ab 2019

29


Ett år fyllt av utmaningar När år 2019 började visste vi alla att extra allt låg framför oss. Vi hade av våra ägare fått i uppgift att slå samman Mariehamns Elnät Ab med Mariehamns Energi Ab. Det ena bolaget ägnade sig åt elektricitet och det andra huvudsakligen åt fjärrvärme med kraftproduktion som bisyssla. Sammanslagningen var ett resultat av att ägarna i stadsfullmäktige i ett enhälligt beslut givit ordern. Det stod alltså redan från början klart att utmaningarna var många. Mariehamns Energi var sedan många år tillbaka ett aktiebolag med inkörda rutiner och etablerad struktur. Mariehamns Elnät var ett rätt nytt aktiebolag som vuxit från ett verk i staden till en egen juridisk person. Det skulle visa sig att de två verksamheterna inte hade lika mycket gemensamt som en första anblick kunde ge vid handen. De två företagens kulturer låg rätt långt från varandra och företagens operativa ledning skulle få ett styvt jobb att hantera dessa. Från styrelsens sida koncentrerade vi oss i hög grad på att skapa ett gemensamt driftsställe för det sammanslagna bolaget. Den optimala placeringen i operativ och därmed ekonomisk mening var att flytta all verksamhet till den gamla kraftsverkstomten. Efter ett omfattande grundarbete tvingades vi konstatera att kostnaderna för en sådan flytt skulle bli alltför hög varför vi i detta skede valt att avstå. Vid sidan av arbetet med att förena två bolag i en struktur har vi haft att hantera effekterna av stormen Alfrida vilken ställde till det rejält på våra linjer. Vi har fortsatt utveckla fjärrvärmenätet och kunde i början av detta år räkna in vår tusende kund! På elsidan har vi jobbat vidare med att förädla sättet på vilket vi handlar med elektricitet och våra administrativa rutiner. Båda bolagen står i dag närmare varandra än någonsin och vi har tagit det bästa för att använda tillsammans. Mariehamns Energi är ett i ekonomisk mening starkt bolag och det finns stor efterfrågan på våra tjänster som skapar både hållbarhet och en grönare vardag för alla. Det har varit ett annorlunda år som inneburit svåra val och skapat merarbete för bolagets operativa ledning. Jag vill rikta hela styrelsens djupt kända tack till alla våra kunder, våra ägarrepresentanter samt till varenda en av de anställda i de två bolagen som blev ett. Början är gjord, nu återstår resten!

Jörgen Pettersson Styrelseordförande

30

Mariehamns Energi Ab 2019


Mariehamns Energi Ab:s styrelse Från vänster: Sara Kemetter, Rolf Granlund, Roger Eriksson, Annelie Karlberg (vice­ordförande), Jörgen Pettersson (styrelse­ordförande).


Mariehamns Energi Ab Elverksgatan 1 / Neptunigatan 2 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 / 5390 E-post: elinfo@energi.ax / info@energi.ax FO-nummer: 2556355-5 www.energi.ax

Strax Kommunikation/Mariehamns Tryckeri 2020

32

Mariehamns Energi Ab 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.