Mariehamns Elnät årsredovisning 2018

Page 1

Årsberättelse

2 018

Mariehamns Elnät Ab 2018

1


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktörens översikt 2 Styrelsens verksamhetsberättelse   Affärsverksamhetens utveckling 5•Framtiden och risker 6•Miljömål 8 •Produktionsspecificerad elförsäljning 9•Personal 9 •Ledningsnätet 10•Strömavbrottsstatistik 11•Nyckeltal 11•Bolagets aktie och ägande 12•Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 12 Resultaträkning 13•Balansräkning 14•Finansieringsanalys 16 •Noter till bokslutet 17•Noter till resultaträkningen 18 •Noter till balansräkningen 19•Resultaträkning – Särredovisning 22 •Balansräkning – Särredovisning 23 •Datering och underskrifter 25•Revisionsberättelse 26

Ve r kst ä lla nd e d ir e k t ö re n s öve rsi k t Verksamhetsåret 2018 var bolagets femte och sista år under

gentemot kund. Nya strömavbrott har förorsakat liknande

namnet Mariehamns Elnät Ab, eftersom bolaget från årsskiftet

problem och under året har ca 2.800 mätare eller 25 % av

byter namn till Mariehamns Energi Ab. Mariehamns Elnät Ab

hela mätarbeståndet bytts.

har under året som gått jobbat intensivt med övertagandet av

I sammanhanget vill jag också nämna stormen Alfrida som

Mariehamns Energi Ab i enlighet med stadsfullmäktiges beslut hösten 2017. Detta arbete fortsätter under 2019 och inklude­ rar alla anställda. Direkta inbesparingar är svåra att uppnå under 2019. Tidigast under 2020 kommer man kunna skönja samordningens verkliga effekter. I och med fusionen med

2

slog till den 3 januari 2019 och medförde extrem arbetsbelast­ ning. Majoriteten av bolagets ledningar är i princip nedgräv­ da, men i Järsö/Nåtö området finns en hel del luftledningar kvar vilket ställde till det i stormens spår. Det blev längre strömavbrott i Svinö och Björkö, vilket åtgärdades efter ca

Mariehamns Energi Ab delas det bolaget i två delar, varav

9 respektive 14 dagar. Att det tog längre tid berodde på att

merparten av Mariehamns Energi Ab övergår till Mariehamns

det krävdes koordination av båttransporter och entreprenad­

Elnät Ab och den stora Wärtsilä dieseln övergår till Marie­

maskiner ut till öarna. Merparten av alla strömlösa hade elen

hamns Enerexit Ab. Delningen samt fusionen är registrerad

tillbaka efter 14 timmars strömavbrott. Efterverkningarna från

i handelsregistret 31.12.2018. Det nya bolaget sysselsätter i

stormen fortsätter generera mer jobb åtminstone under hela

dag 37 personer, för 2019 beräknas omsättningen uppgå till

2019. År 2018 och början av 2019 har till följd av samman­

ca 18 miljoner och balansomslutningen till ca 26 miljoner.

slagningen, trasiga elmätare och stormen varit exceptionellt

Den 20 februari 2018 drabbades hela fasta Åland av ett

ansträngande för personalen. Jag vill tacka all personal som

strömavbrott till följd av interna arbeten i Kraftnät Åland Abs

ställt upp helhjärtat och gjorde ett utomordentligt jobb.

stamnät. Detta strömavbrott gjorde att ca 1.200 av de äldre

Reinvesteringen under år 2018 har dominerats av ombygg­

mätarna slutade kommunicera mätvärden. Till följd av proble­

naden av Ålandsvägen och utbyte av kabelstammar och

men med att mätvärden inte uppdaterats har bolaget under i

rörstråk. Denna välbehövliga upprustning av gamla ledningar

stort sett hela år 2018 haft stora problem med faktureringen

har pågått i 10 månader vilket gjorde att det planerade bytet

Mariehamns Elnät Ab 2018


av transformatorstationer får vänta till 2019. Under 2018 har inte någon ny station kopplats in men förberedelser är genom­ förda för tre byten vilka ska ske under våren 2019 när vädret tillåter det.

Bolaget har gått in som delägare i Flexens Oy Ab, ett ut­

Under året tog styrelse i samråd med ägarna beslut att flytta verksamheten från Tekniska verket till Mariehamns Energi Ab:s lokaler för att skapa en kostnadseffektiv och centrerad orga­ nisation. Flytten föregås av en renovering och upprustning av lokalerna som förväntas påbörjas hösten 2019.

på Åland. Bolagets ägare har ansett det väsentligt att Marie­

vecklingsbolag som är ett samarbete mellan de olika energi­ leverantörerna och -producenterna och andra intressenter för att kunna skapa och utveckla ett framtida smart energisystem hamns Energi Ab är med och bidrar till en omställning som berör hela Åland. Per Eriksson, vd

Mariehamns Elnät Ab 2018

3


Mariehamns Elnät täcker Mariehamns stad, hela Järsöområdet och delar av södra Jomala.

4

Mariehamns Elnät Ab 2018


ST Y R E L S E N S V E R KS A M H E TS B E R ÄT T E L S E

A f f ärs ve rks am he t e n s u t ve c k l i n g Mariehamns Elnät Ab har två samverkande men ändå separata affärsverksamheter, elhandel och nätverksamhet. Inom elhandeln samarbetar Mariehamns Elnät Ab med Entelios Ab för att ständigt kunna erbjuda våra kunder de mest miljövänliga och hållbara energialternativen. Till följd av en torrare sommar och höst än normalt med högre priser som följd tvingas vi konstatera att elhandelns resultat inte motsvarade förväntningarna vid uppgöran­ det av budgeten för 2018. Den andra delen av verksamheten är nätverksamheten där Mariehamns Elnät Ab har ett fastställt verksamhetsområde och agerar i en monopolställning och rapporterar gentemot Ålands energimyndighet. Distributionsnätet är en förutsättning för säker och kostnadseffektiv elleverans till våra kunder i Mariehamns stad, hela Järsöområdet samt delar av södra Jomala. Det ekonomiska utfallet från nätverksamheten följde budgeten. Mariehamns Elnät Ab har under året som gått vid sidan av kärn­ uppdraget ägnat stor kraft åt att utveckla ekonomisystem och integrera Mariehamns Energi Ab samtidigt som bolaget varit och är djupt involverade i utvecklingsfrågor av såväl lokal som interna­ tionell karaktär. Affärsmodellen för energibolag över hela Europa måste till följd av ny teknik och miljömedvetenhet ständigt utvecklas. Arbetet med att skapa smarta och självläkande nät pågår. Fram­ tida mätare, distributionsstationer, Big Data och IT är faktorer som tillsammans skapar en intelligent helhet. Mariehamns Elnät Ab har därför gått in som aktieägare i nystartade Flexens Oy Ab med upp­ drag att utarbeta nya lösningar för den åländska energimarknaden med sikte även mot omvärlden. Energifrågor handlar inte bara om distributionen. I arbetet med att hitta de bästa elprodukterna till de förmånligaste priserna ingår ständig omvärldsbevakning. I den komplexa tillgång- och efterfrå­ geekonomi som styr energipriset måste såväl vädrets makter som allmänna konjunkturer och energikällorna samverka. Vi ser en tydlig trend mot ökad mikroproduktion hos våra elkunder. Vi är såklart glada över att energin från huvudsakligen solen tas tillvara och vi arbetar hårt med att hitta sätt på vilket vi ändå ska kunna upprätthålla ett fungerande distributionsnät även under den tid på året som solen inte lyser lika starkt.

Mariehamns Elnät Ab 2018

5


Fram t i de n o c h ri ske r Fjärrvärmeverksamhetens risker består av försämrad konkurrens­ förmåga mot andra uppvärmningsalternativ då bolaget tvingas använda mer fossila bränslen till följd av att utbyggnaden av ny biobränslebaserad kapacitet fördröjts. Behovet av ytterligare en värmepanna är stort och brådskande. Produktionsanläggningarnas ekonomiska skaderisker elimineras med försäkringar för brand och maskinbräckage. Verksamheten förutsätter specialistkompetenser inom vissa områden, såsom behörighet för driftövervakning av tryckkärl och oljeupplag. Svårigheten att upprätthålla dessa utgör kontinuerligt en viss risk. Fjärrvärmeverksamheten växer kontrollerat med nya kunder som ansluter sig varje år, om än i något lägre takt än de senaste åren. De egna produktionsanläggningarna används främst för värme­ produktion, men en viss samproduktion av elkraft och värme kommer att fortgå åtminstone närmaste åren. Personalen utför en stor del av sin arbetstid med drifts- och underhållsarbete vid ­Mariehamns Bioenergi Ab´s anläggningar. Detta arbetsområde kan förväntas öka i omfattning när den planerade tredje biobränsleanläggningen tagits i drift. Elnätets effekttopp i samhället ökar långsiktigt vilket kan ­pressa upp överföringspriset. Det är den högsta noteringen som är avgörande för hela prisbilden. Början av år 2018 var kall vilket innebar en tangerade effekttoppen, men den överskreds inte. Avgifterna till Kraftnät Åland Ab utgör ca 55 % av nätverksamhet­ ens kostnader, varav effektavgiften är en väsentlig del. Bolaget följer effekten löpande för att kunna hålla ner kostnaderna för abonnenterna. Tack vare de tidigare stora renoveringarna i mellanspännings­nätet har de strömavbrott som bolaget kunnat påverka minskat inne i Mariehamns stad. Dock finns ännu ett renoveringsbehov inom lågspänningsnätet samt i Järsöområdet. Bolaget har aktivt arbetat med upphandling av fysisk energi under 2018 och har från 1.1.2018 balansansvaret. Bolaget får därmed en klarare bild av kostnaderna som påverkar elpriset. Bolaget hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandels­instrument enligt en av styrelsen fastställd risk­ policy. ­Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. ­Handel med elhandelsinstrument sker enbart i skyddssyfte. År 2017 bestämde ägarna Mariehamns stad genom ett beslut i stadsfullmäktige att Mariehamns Elnät Ab skulle slås samman med Mariehamns Energi Ab. Detta kommer att påverka 2019 års ekonomi med en del experthjälp och andra oförutsedda kostnader. Långsiktigt, med början år 2020, ser styrelsen att det finns rationaliseringsfördelar med att ha energiverksamheten i ett bolag istället för i två. 6

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2016 2018 Mariehamns


To t a l öve r f ö rd e l e n e rg i 120

0,0 1,0

100

GWh

80

3,0 4,0

60

5,0

40

°C (inverterad)

2,0

6,0 20

7,0 8,0

Energi (GWh)

Bioproduktion (GWh)

18

17

20

16

20

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

19

19

94

0

Medeltemperatur (°C)

E f f e k t t o pp −30

30 28 26

MW Medeltemperatur °C m/s

22 −20

20 18 16

−15

14 12

−10

10 8 6

Minimitemperatur °C (inverterad)

−25

24

−5

4 2 0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Effekttopp (MW)

Medeltemperatur (°C)

Max. vindhastighet (m/s)

Minimitemperatur (°C)

Mariehamns Elnät Ab 2018

7


M iljö m å l Mariehamns stad har formulerat ett miljömål som stadgar att Mariehamns Elnät Ab ska bidra till energieffektivisering och minskad användning av el­ energi samt till utveckling av miljövänlig energiproduktion och -distribution.

Mariehamns Elnät Ab:s energimix

Mariehamn Elnät Ab har köpt en snabbladdningsstation till, och har nu två snabbladdnings­stationer för elbilar. Vidare har man tillsammans med VTT undersökt förutsättningarna för en snabbladdningsstation för bussar iM ­ ariehamns stad, samt gjort en kostnadsundersökning vad ett sådant projekt kommer att ha för total kostnad med investering och drift över tid. Vår hemsida får fortfarande mycket uppmärksamhet i Sverige där till och med de allra största energi­bolagen granskat den och varit i kontakt med oss för att få veta hur M ­ ariehamns Elnät Ab har gått tillväga rent tekniskt. Denna sida kommer att utvecklas och förnyas under 2019. Från början av 2019 kan kunderna på Min sida se den sammanslagna energiförbrukning­ en för fjärrvärme och el. Det är mycket användbart att få hela energiför­ brukningen presenterad när man ska energispara.

8

Mariehamns Elnät Ab 2018

•Vattenkraft 30 % •Vindkraft 4 % •Kärnkraft 32 % •Fossila bränslen 34 % Grafen bygger på värden för inköp av Svenska residual mixens värden för 2017, tillsammans med våra inköp av certifierad vindkraft och vattenkraft för år 2018.


Produkt io n s s p e ci f i c e rad e l f ö rsäl j n i n g I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel och Kärnkraftsel. Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

10,2

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

17,6

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel – 100 procent kärnkraft Drift av kraftverk CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,000

Elens hela livscykel 6,0

2018 års siffror

Per so na l Mariehamns Elnät Ab hade vid utgången av 2018 totalt 21 anställda, varav 4 kvinnor (totalt 17 anställda under år 2017). Ökningen av personalstyrkan har berott på att tjänster från Mariehamns Energi Ab har flyttats, en elhandlare och HR-ansvarig, samt därutöver en tidsbegränsad tjänst som elmontör. Medel­ åldern vid utgången av 2018 var 43,71 år. En person beviljades pensionering till utgången av 2018. Vi har också tagit emot praktikanter vid mån av möjlighet, från både högstadium, Ålands Yrkesgymnasium samt från Högskolan på Åland. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med tidigare år. År 2015 var sjukfrånvaro 1,35 %, år 2016 3 %, år 2017 6 %, år 2018 7,1 % av vanligen arbetad tid. En anledning till höjningen av sjukfrånvaro är flera ­längre sjukskrivningar i samband med operationer samt längre tids partiell sjukskrivning. Mariehamns Elnät Ab ser till att de anställda upprätthåller sin kunskap inom sitt yrkesområde genom inter­ na utbildningar inom både system och programhantering samt heta arbeten kurs. Vidare har livräddande första hjälpen kurs anordnats för all personal. Upprätthållande av kunskap för elsäkerhet tillgodoses med kurser i elsäkerhet vilket anordnats under 2018. Förutom lagstadgade utbildningar har personalen även givits möjlighet till att delta i fristående kurser inom sitt yrkesområde. Mariehamns Elnät Ab erbjuder friskvårdsbidrag för all personal i syfte att främja personalens egenhälsa. För år 2018 uppgick antalet avtalade friskvårdsföretag till 13 stycken. I slutet av år 2018 genomfördes en medarbetarundersökning där anställda fick besvara påståenden som berörde ledarskap, meningsfullhet och utveckling i arbetet, arbetstrivsel och arbetsmiljö, krav och arbets­ situation samt konflikthantering och trakasserier på arbetsplatsen. Vidare fick man sätta ett betyg på sin arbetsplats genom att använda betygsskalan 4–10, detta gav medelbetyget 6,3. Medarbetarundersök­ ningen kommer ligga till grund för vidare arbete under 2019. Mariehamns Elnät Ab har för jämställdhetsarbete följt Mariehamns stads jämställdhetspolicy. I och med i hopslagningen med Mariehamns Energi från och med 1.1.2019, kommer en egen jämställdhetspolicy arbe­ tas fram för att främja jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen och implementeras under år 2019.

Mariehamns Elnät Ab 2018

9


L e d n i n g s n ä te t 10 kV Ledningar/meter

2018

2017

H ä n g ka b e l Koppar

1 823

1 823

S j ö ka b e l Aluminium

6 343

6 343

J o r d ka b e l Koppar Aluminium

276

276

65 971

64 589

Friledning Aluminium To t a l t

0 , 4 kV Ledningar/meter

2018

2017

Stolpstation

9

9

Kiosk

88

88

Byggnad

7

7

Industrihus

2

2

Källare

15

15

To t a l t

121

121

+/–0

+/–0

14

14

2018

2017

50

5

5

100

13

13

200

15

15

300

8

8

315

13

13

500

39

39

Förändring Varav abonnent ägda

4 683

4 683

79 096

77 714

2018

2017

H ä n g ka b e l Stålaluminium

Antal stationer

38 356

39 484

S j ö ka b e l

Antal t r a n s f o r m a t o r e r kVA

Aluminium

2 470

2 470

800

25

25

Koppar

2 770

2 770

1 000

3

3

1 250

1

1

2

2

J o r d ka b e l Aluminium

138 779

138 660

1 600

Koppar

164 724

165 594

To t a l t

124

124

To t a l t

347 099

348 978

Förändring

+/–0

+/–0

16

16

Varav abonnent ägda 2017 års transformatorstatistik är uppdaterad

10

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2018 2018 Mariehamns


St röm a vb ro t ts s ta ti s ti k F ö l j a n d e s t r ö m a v b r o t t o c h o r s a k e r h a r n o t e ra t s u n d e r 2 018 S t ö r n i n g a r i M a r i e h a m n s E l n ä t A b : s n ä t 2 018 Orsak

Ant a l

Antal drabbade förbrukningsplatser

Total tid (h)

Medeltid (h) per förbrukningsplats

4

15 075

2 115,49

0,176

15

162

101,94

0,614

3

216

65,56

0,696

22

15 453

2 282,99

1,486

Avbrott i överliggande nät Planerade avbrott Grävskador entreprenörer To t a l t

Medeltal av störningar i eget nät

Medeltal av alla störningar

Antal nätstationer

121

8 913

Totalt antal fasta förbrukningsplatser Antal störningar per station och år

0,12

Störningar per berörd kund (h)

0,61

Antal störningar per station och år

0,18

Total störningstiden/antal störning per berörd kund (h)

0,15

Antal störningar per kund och år (ggr)

0,0025 0,26

Total störningstid per berörd kund (h)

0,0096

Total störningstid per kund per störning

N yc ke l ta l Tu s e n e u r o

2018

2017

2016

2015

Omsättning

9 377

9 213

9 477

9 366

Rörelseresultat

234

403

832

1 153

Rörelsemarginal %

2,5

4,4

8,8

12,3

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter – inkomstskatt)

Räkenskapsperiodens vinst

192

195

194

190

Genomsnittligt justerat eget kapital

Vinstmarginal %

2,0

2,1

2,1

2,0

Avskrivningar enligt plan

1 095

1 007

917

861

Eget kapital

5 214

5 207

5 197

5 186

Avkastning på eget kapital (ROE) %

2,5

5,0

11,6

16,6

Avkastning på investerat kapital (ROI) %

2,8

4,6

8,9

12,3

57,8

56,9

53,3

49,8

12 100

12 315

12 885

12 850

945

778

623

696

2 031

1 988

1 924

1 863

1,72

1,63

1,46

1,44

Soliditet % Balansomslutning Investeringar Anslutningsavgifter Miljö (koldixidutsläpp kg/invånare/år*)

Män

ROI (Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader) (Balansomslutning – räntefria skulder) genomsnitt för perioden

SOLIDITET Justerat eget kapital (Balansomslutning – erhållna förskott)

Antal genomsnittligt anställda i arbete Kvinnor

ROE

1,9

2,1

2,8

2,8

16,2

15,2

14,4

14

* koldioxidutsläppberäkning justerad 2015 – 2017

Mariehamns Elnät Ab 2018

11


Mariehamns Elnät Ab:s styrelse

B o l a g e t s a k t i e o c h ä g a nd e

Från vänster: Sara Kemetter, Rolf Granlund, Roger Eriksson, Annelie Karlberg (vice­ordförande), Jörgen Pettersson (styrelse­ordförande).

Mariehamns Elnät Ab ägs till 100 procent av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 1 000 000 euro som fördelas på 10 000 aktier vilka är alla lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.

S t y r e l s e ns f ö r s l a g t i l l d i s p o s i t i o n av v i ns t m e d e l De utdelningsbara medlen är 4 213 878,41 euro, varav 191 985,63 euro är periodens resultat. Räkenskapsperiodens vinst uppgår till 191 985,63 euro. S ­ tyrelsen före­ slår att som dividend utbetalas 185 000 euro (18,50 euro per aktie) av räkenskapsperiodens vinst och att resten 6 985,63 euro överförs till kontot för balanserad vinst och förlust. Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomis­ ka ställning efter utgången av räkenskapsperioden. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinst­ utdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

12

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2018 2018 Mariehamns


RESULTATRÄKNING

Not

01.01–31.12.2018

01.01–31.12.2017

1

9 377 234,51

9 213 499,88

488 813,97

481 324,41

21 524,59

9 065,99

–3 324 797,18 456,26 –3 533 950,64 –6 858 291,56

–3 273 297,41 55 716,84 –3 540 155,60 –6 757 736,17

–848 796,50

–796 496,42

–151 982,40 –26 087,76 –1 026 866,66

–145 944,00 –27 447,65 –969 888,07

–1 095 277,47 –1 095 277,47

–1 007 064,29 –1 007 064,29

–672 890,92

–566 502,34

234 246,46

402 699,41

1,83 11 251,93

64,93 15 233,94

-20 437,16 –9 183,40

–24 228,11 –8 929,24

225 063,06

393 770,17

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

15 000,00 15 000,00

–150 000,00 –150 000,00

Inkomstskatter

–48 077,43

–48 722,25

191 985,63

195 047,92

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

2

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

3

Mariehamns Elnät Ab 2018

13


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2018

31.12.2017

175 287,15 175 287,15

227 154,15 227 154,15

9 395,43 7 488 848,70 447 577,64 119 427,49 8 065 249,26

10 021,77 7 597 071,76 390 313,10 152 461,97 8 149 868,60

20 790,19 20 790,19

75,69 75,69

8 261 326,60

8 377 098,44

168 900,31 168 900,31

168 444,05 168 444,05

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

1 972 457,35 243 579,43 1 382,41 5 164,36 2 222 583,55

1 934 411,73 228 333,35 653,40 32 496,41 2 195 894,89

Kassa och bank

1 446 811,61

1 573 815,16

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

3 838 295,47

3 938 154,10

12 099 622,07

12 315 252,54

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt

4

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

4

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt

5

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

AKTIVA TOTALT

14

Mariehamns Elnät Ab 2018


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2018

31.12.2017

1 000 000,00

1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

31 162,38 191 985,63

21 114,46 195 047,92

5 213 878,41

5 206 892,78

2 231 640,34 2 231 640,34

2 246 640,34 2 246 640,34

714 290,00

1 042 020,00

192 851,04 1 838 141,64 2 745 282,68

192 851,04 1 795 222,23 3 030 093,27

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

302 520,00 785 147,97 1 955,68 576 393,61 242 803,38 1 908 820,64

302 520,00 577 282,00 375 290,94 364 741,73 211 791,48 1 831 626,15

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

4 654 103,32

4 861 719,42

12 099 622,07

12 315 252,54

PASSIVA EGET KAPITAL

6

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

7

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

PASSIVA TOTALT

8

Mariehamns Elnät Ab 2018

15


FINANSIERINGSANALYS

31.12.2018

31.12.2017

9 536 055,20 9 025,26 –8 067 827,44 1 477 253,02

8 841 706,43 9 065,99 –7 869 646,62 981 125,80

–20 437,16 11 253,76 –49 795,28 1 418 274,34 1 418 274,34

–24 228,11 15 298,87 –60 528,92 911 667,64 911 667,64

–1 067 252,13 12 499,33 –20 714,50 –1 075 467,30

–747 509,73 0,00 0,00 –747 509,73

FINANSIERINGEN Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde (C)

42 919,41 –327 730,00 –185 000,00 –469 810,59

63 937,35 –802 520,00 –185 000,00 –923 582,65

Förändring av likvida medel (A+B+C)

–127 003,55

–759 424,74

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

1 573 815,16 1 446 811,61 –127 003,55

2 333 239,90 1 573 815,16 –759 424,74

AFFÄRSVERKSAMHETEN Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A) INVESTERINGARNA Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Investeringarnas kassaflöde (B)

16

Mariehamns Elnät Ab 2018


NOTER TILL BOKSLUTET

Noter till bokslutet Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut följts med valda tillägg. Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagiseringen av Mariehamns stads elverk till Mariehamns Elnät Ab 31.12.2013. Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiderna är: Övriga immateriella utgifter........................................................................... 3–5 år Byggnader och konstruktioner..........................................................................20 år Distributionsnät..............................................................................................8–30 år Maskiner och inventarier............................................................................... 3–8 år

Särredovisning I enlighet med ellagen i landskapet Åland redovisas elaffärs- och nät­verk­ samhetens resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan ­hänföras har bokförts direkt till respektive räkning, övriga poster har i första hand förts enligt orsaksprincip tillhörig verksamhet.

Mariehamns Elnät Ab 2018

17


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

31.12.2018

31.12.2017

2 762 208,93 6 377 384,18 237 641,40 9 377 234,51

2 614 537,06 6 320 972,56 277 990,26 9 213 499,88

18,1 10,9 4 3,2

17,3 10,5 4,0 2,8

97 080,00

98 112,00

5 360,50 11 255,00

3 907,00 3 300,00

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Övrigt Totalt

Not 2 Personalkostnader och antal årsanställda Genomsnittligt antal anställda i arbete Montörer Teknisk personal VD och administration Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Not 3 Revisorns arvoden KPMG Oy Ab Revision Övriga tjänster

18

Mariehamns Elnät Ab 2018


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 Immateriella och materiella tillgångar Övriga immateriella tillgångar

Byggnader

Distributionsnät

Anskaffningsutgift 01.01.2018 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2018

510 646,05 59 830,71

12 516,40 10 568 563,75 767 327,49

570 476,76

12 516,40

11 335 891,24

Ackumulerade avskrivningar 01.01.2018 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2018

283 491,90

2 494,63

2 971 491,99

111 697,71 395 189,61

626,34 3 120,97

Bokföringsvärde 31.12.2018

175 287,15

9 395,43

Maskiner och inventarier

Totalt

714 205,77 164 667,41 –13 393,00 865 480,18

11 805 931,97 991 825,61 –13 393,00 12 784 364,58

875 550,55 3 847 042,54

323 892,67 –13 393,00 107 402,87 417 902,54

3 581 371,19 –13 393,00 1 095 277,47 4 663 255,66

7 488 848,70

447 577,64

8 121 108,92

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Anskaffningsutgift 01.01.2018 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2018

152 461,97 42 014,20 –75 048,68 119 427,49

Not 5 Placeringar Övriga aktier

Totalt

Anskaffningsutgift 01.01.2018 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2018

75,69 20 714,50

75,69 20 714,50

20 790,19

20 790,19

Bokföringsvärde 31.12.2018

20 790,19

20 790,19

Mariehamns Elnät Ab 2018

19


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2018

31.12.2017

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

Balanserad vinst 01.01

216 162,38

206 114,46

Dividendutdelning Balanserad vinst 31.12

185 000,00 31 162,38

185 000,00 21 114,46

Räkenskapsperiodens vinst

191 985,63

195 047,92

4 213 878,41

4 206 892,78

Eget kapital totalt

5 213 878,41

5 206 892,78

Utdelningsbara medel 31.12 Fonden för fritt eget kapital Balanserad vinst Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt 31.12

3 990 730,40 31 162,38 191 985,63 4 213 878,41

3 990 730,40 21 114,46 195 047,92 4 206 892,78

446 328,07

449 328,07

0,00

0,00

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01 Fonden för fritt eget kapital 31.12

Fritt eget kapital totalt

Not 7 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

Not 8 Långfristigt främmande kapital Skulder som förfaller senare än om fem år Skulder till kreditinstitut

Not 9 Koncerninformation Mariehamns Elnät Ab ingår i Mariehamns stads koncern som ett helägt dotterbolag. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad (Fo-nummer: 0205071-4), hemort Mariehamn.

20

Mariehamns Elnät Ab 2018


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R 31.12.2018

31.12.2017

500 000,00 1 016 810,00

500 000,00 1 344 540,00

4 250 000,00

4 250 000,00

1 972 183,00 2 883 506,00

2 119 659,00 2 176 333,00

42 050,00

42 050,00

Skulder för vilka företagsteckningar står som säkerhet

Not 10 Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Lån Företagsinteckningar

Övriga ansvarsförbindelser

Not 11 Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde Pantsatt banktillgodohavande Balansansvar till Kraftnät Åland Ab

Mariehamns Elnät Ab 2018

21


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt

Elhandel 01.01–31.12 01.01–31.12 2018 2017

Nätverksamhet 01.01–31.12 01.01–31.12 2018 2017

2 762 208,93

2 614 537,06

6 615 025,58

6 598 962,82

878,90

44 149,32

487 935,07

437 175,09

3 093,02

1 797,51

18 431,57

7 268,48

–3 023 375,89

–2 839 259,11

–301 421,29

–434 038,30

–1 186,30

456,26

56 903,14

–1 773,10

–3 533 950,64

–3 538 382,50

–3 023 375,89

–2 842 218,51

–3 834 915,67

–3 915 517,66

–21 588,00

–20 423,27

–827 208,50

–776 073,15

–4 127,00

–141 912,64

Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

–4 031,36

–147 855,40

–730,00

–812,45

–25 357,76

–26 635,20

–26 445,00

–25 267,08

–1 000 421,66

–944 620,99

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt

–22 388,32

–16 664,64

–1 072 889,15

–990 399,65

–22 388,32

–16 664,64

–1 072 889,15

–990 399,65

–65 744,56

–48 497,00

–607 146,36

–518 005,34

–371 772,92

–272 163,34

606 019,38

674 862,75

1,83

64,93

9 213,31

12 764,43

Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt

–31,38

–29,40

–20 405,78

–24 198,71

2 007,24

2 440,11

–11 190,64

–11 369,35

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

–369 765,68

–269 723,23

594 828,74

663 493,40

2 038,62

2 469,51

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

22

Mariehamns Elnät Ab 2018

15 000,00

–150 000,00

15 000,00

–150 000,00

73 953,14

53 944,65

–122 030,57

–102 666,90

–295 812,54

–215 778,58

487 798,17

410 826,50


Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland –

Elhandel 31.12 2018 31.12 2017

BALANSRÄKNING

Nätverksamhet 31.12 2018 31.12 2017

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

15 504,49

14 796,66

159 782,66

212 357,49

15 504,49

14 796,66

159 782,66

212 357,49

10 021,77 7 597 071,76

407 389,51

382 045,75

40 188,13

8 267,35 26 649,32

119 427,49

125 812,65

40 188,13

34 916,67

8 025 061,13

8 114 951,93

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

9 395,43 7 488 848,70

55 692,62

49 713,33

20 790,19

75,69

20 790,19

75,69

8 205 633,98

8 327 385,11

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

168 900,31

168 444,05

168 900,31

168 444,05

471 645,85

465 216,66

1 500 811,50

1 469 195,07

86 520,68

59 080,12

157 058,75

169 253,23

11,90

4 840,08

1 370,51

653,40

17 500,00

5 164,36

14 996,41

546 636,86

1 664 405,12

1 654 098,11

46 237,07

1 653 022,02

1 527 578,09

558 178,43

Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

558 178,43

592 873,93

3 486 327,45

3 350 120,25

AKTIVA TOTALT

613 871,05

642 587,26

11 691 961,43

11 677 505,36

Mariehamns Elnät Ab 2018

23


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

Elhandel 31.12 2018 31.12 2017

Nätverksamhet 31.12 2018 31.12 2017

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital

1 000 000,00

Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt

1 000 000,00

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens resultat

252 077,05

467 855,63

–220 914,67

–446 741,17

–295 812,54

–215 778,58

487 798,17

410 826,50

EGET KAPITAL TOTALT

–43 735,49

252 077,05

5 257 613,90

4 954 815,73

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

2 231 640,34

2 246 640,34

2 231 640,34

2 246 640,34

714 290,00

1 042 020,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

24

192 851,04

192 851,04

1 838 141,64

1 795 222,23

2 745 282,68

3 030 093,27

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

242 803,38

211 791,48

657 606,54

390 510,21

1 457 424,51

1 445 956,02

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

657 606,54

390 510,21

4 202 707,19

4 476 049,29

PASSIVA TOTALT

613 871,05

642 587,26

11 691 961,43

11 677 505,36

Mariehamns Elnät Ab 2018

206 210,41 362 367,09

30 978,72 359 531,49

89 029,04

302 520,00

302 520,00

422 780,88

546 303,28

1 955,68

15 759,45

487 364,57

369 581,81


DATERING OCH UNDERSKRIFTER

B oks l u te ts o c h ve r ks a m he ts b e r ä t te l s e n s un d e r s kr i f te r

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse

Mariehamns Elnät Ab 2018

25


REVISIONSBERÄT TELSE

REVISIONSBERÄT TELSE Till bolagsstämman i Mariehamns Elnät Ab Revision av bokslutet Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Mariehamns Elnät Ab (fo-nummer 2556355-5) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rätt­ visande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka ­förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något ­realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några ­väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en ­r­evision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. ­Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på ­oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en ­väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, ­avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

26

Mariehamns Elnät Ab 2018


• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskatt­ ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions­ bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam­ heten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland ­upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. Övriga rapporteringsskyldigheter Övrig information Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen ­omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsent­ liga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhets­ berättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. Mariehamn den 3 april 2019

Mariehamns Elnät Ab 2018

27


Mariehamns Elnät Ab Elverksgatan 1 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 E-post: elinfo@energi.ax FO-nummer: 2556355-5

Strax Kommunikation/Mariehamns Tryckeri 2019

28

Mariehamns Elnät Ab 2018