Page 1

Miljø og social ansvarlighed

2019-2020

Tryk med ansvar


2


5

Supporterklæring

6

Kvalitets- og miljøledelse

6

Miljøtilsyn

7

Kvalitets- og miljøstrategi

9

Strandbygaard og FN’s verdensmål

1 1

Miljøpåvirkninger

1 3

Indirekte miljøforhold

16

Svanemærket

16

FSC

17

CO 2 neutrale tryksager

18

Miljøregnskab

19

Noter og kommentarer til miljøregnskab

21

Miljømål

2 3

CSR

2 5

Strandbygaard Recycled – vores eget genbrugspapir

2 6

Strandbygaard og cirkulær økonomi

27

CØ SMV – et projekt om PVC

/

Strandbygaard – en del af historien siden 1898

Strandbygaard

4

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

Indhold

3


Strandbygaard – en del af historien siden 1898

Strandbygaards stifter, Jens Strandbygaard, sad

Og efter 122 år står Strandbygaard stadig klar til

en kold januardag i 1941 og funderede over børne-

at hjælpe vore kunder med kreative løsninger og

litteratur og manglen på billedbøger med bibelsk

kvalitetsprodukter.

indhold til aftenhøjtlæsningen. Knold & Tot, Mickey Mouse og andre billedbøger med “min-

Vi startede som en lille papir- og galanteriforret-

dre lødigt indhold” var der nemlig nok af, mente

ning, men er nu hvad vi kalder “et grafisk super-

han. Det resulterede i et brev til sognepræst og

marked” med fokus på kvalitet, miljø og helheds-

dramatiker Kaj Munk med en høflig opfordring

løsninger. Vi trykker alt fra plakater, løsblade,

til et samarbejde om denne opgave. Kaj Munk var

hæfter, flexbind, visitkort og helbind til folier og

meget optaget af andre ting på dette tidspunkt,

plader i storformat. Vore dygtige medarbejdere

så brevet blev returneret med et “nej tak”. I 1942

står klar til at hjælpe med rådgivning og løsnin-

lykkedes det dog alligevel at få Kaj Munk overtalt

ger på alle trykopgaver. Vi har ry for at være en

til et samarbejde om bogen “Jesus’ Historier –

fleksibel og god samarbejdspartner med mange

genfortalt for de smaa” – tilrettelagt og trykt af

års erfaring.

Strandbygaard. Du kan trygt trykke hos os. Som bekendt blev Kaj Munk likvideret få år efter i 1944, men hans eftermæle og bøger lever endnu.

4


Supporterklæring Med denne rapport bekræfter Strandbygaard,

Skjer n, den 30. juni 2020

herudover tilsluttet os Grafisk CSR Kodeks via vores brancheforening Grakom og HK / Privat. Ole Strandbygaard Rapporten er både tilgængelig på vores hjemme-

Administrerende direktør & ejer

side og udleveres, efter anmodning, i trykte eksemplarer til kunder og forretningsforbindelser. Denne rapport blev lidt forsinket grundet hele Corona-situationen, og næste rapport er planlagt

Claus Scotwin Administrerende direktør & ejer

til at udkomme første halvår 2021.

/

arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. Vi har

Strandbygaard

Compact med respekt for menneskerettigheder,

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

at vi støtter op om de 10 principper i FN Global

Janet Fredensborg Miljø / LEAN koordinator

5


Kvalitets- og miljøledelse Hos Strandbygaard har vi arbejdet syste-

Miljøtilsyn

matisk med kvalitet og miljø i mange år og er bl.a. ISO 9001 og ISO 14001 certificere-

Strandbygaard er omfattet af “Bekendt-

de. Vores ledelsessystem hjælper os til at

gørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om

blive bedre hver dag.

brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse …”

I starten af 2019 blev vi en del af Prinfo

(Bilag 1, pkt. E 51), hvilket betyder, at

Denmarks fællescertificering, både inden

Ringkøbing-Skjern Kommune fører tilsyn

for kvalitet, miljø og FSC.

med produktionsmiljøet og det omgivende miljø. Kommunen var på miljøtilsyn i juni 2019. Gennemgangen af virksomheden gav ikke anledning til nogen anmærkninger.

6


Kvalitets- og miljøstrategi Vision

- vurdere miljøbelastninger forårsaget af alle nye eller ændrede aktiviteter, eksempelvis nye

Det er Strandbygaards vision gennem samarbejdet med vore kunder, leverandører og medarbejdere at opnå den højest mulige kvalitetsstandard for vore ydelser, produkter og miljø. Dette vil vi

investeringer - kommunikere åbent om virksomhedens kvalitets- og miljøforhold og synliggøre politikker udadtil

gøre ved at:

- overholde alle gældende relevante lovkrav

- være med i toppen, når det gælder grafiske

- imødekomme kvalitets- og miljøkrav fra vore

ydelser. Det betyder, at vi udfordrer os selv til at blive bedre hver dag - give vore medarbejdere mulighed for faglig og personlig udvikling og opfordre til samarbejde, der bygger på åbenhed og tillid - sætte sikkerhed for den enkelte og for miljøet højt - levere helhedsorienterede og effektive løsnin-

interesseparter - løbende reducere miljøbelastningen og opstille kvalitets- og miljømål for den fremtidige indsats samt registrere og dokumentere, at disse indfries - løbende forbedre og udvikle effektiviteten af vort kvalitets- og miljøledelsessystem - forpligte os til at beskytte miljøet.

ger, som skaber større værdi for vore kunder - være i tæt dialog med vore kunder og leverandører - skabe en attraktiv arbejdsplads.

Strategi

9001 og miljøcertificering efter ISO 14001 samt opretholde FSC, Svanemærkning, The UN Global Compact (CSR), Grafisk CSR Kodeks og ClimateCalc - gennem medarbejderinddragelse skabe en LEAN / forbedringskultur i organisationen til implementering af løbende og blivende forbedringer

/

- opretholde kvalitetscertificering efter ISO

Strandbygaard

vision vil Strandbygaard:

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

For at understøtte arbejdet med ovennævnte

7


De 17 verdensmĂĽl for bĂŚredygtig udvikling

8


Strandbygaard og FN’s verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er

Ansvarligt forbrug og produktion

verdens arbejdsplan for bl.a. at stoppe klimaforandringerne. Målene vedrører os alle, både rige

Igennem vores miljøcertificering og

og fattige lande, virksomheder og individer. Og vi

Svanemærket har vi løbende fokus på vore mil-

kan alle gøre en indsats for en bedre og grønnere

jøpåvirkninger og er med til at opfylde følgende

verden, hvor vi alle kan holde ud at leve.

delmål: 12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt

Hos Strandbygaard har vi i mange år arbejdet

12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt

målrettet med at gøre vore produkter bæredygtige

12.6 M otivér virksomheder til at agere bæredyg-

og produktion grønnere, også længe før begre-

tigt

bet “verdensmål” blev opfundet. Det er blevet en

12.7 Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb

naturlig del af vores hverdag at beskytte miljøet,

12.8 G iv alle mennesker viden og forståelse for at

og det er blevet en selvfølge for vore kunder, at

kunne leve bæredygtigt

trykkerier i dag er Svanemærkede. Faktisk gør vores branche det ret godt, når det kommer til miljø og bæredygtighed.

Livet på land

Vi vil fremhæve tre verdensmål, hvor vi især er

Igennem FSC er vi med til at opfylde

med til at påvirke klimaforandringerne i en posi-

følgende delmål:

tiv retning:

15.1 B evar og genopret økosystemer på land og i

Bæredygtig energi

15.3 B ekæmp ørkendannelse og genopret udpint

Ét af delmålene under Mål 7 er:

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og

15.8 F inansiér og skab incitament til bæredygtigt

jord

teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstem-

Når du vælger at CO 2 neutralisere din tryksag, støtter du klimaprojekter i verden, som bl.a. fremmer bæredygtig energi.

Strandbygaard

/

melse med deres respektive støtteprogrammer.

skovbrug

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

ferskvand 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

9


10


Miljøpåvirkninger Som led i virksomhedens miljøarbejde har Strand-

Set i et livscyklusperspektiv udgør forbrug af

bygaard udpeget de direkte miljøpåvirkninger fra

papir, energi, trykplader og trykfarver 90% af den

virksomhedens produktion, som anses for at være

samlede miljøbelastning.

de væsentligste, og som virksomheden løbende overvåger. Se Tabel 1, side 18. Ved udvælgelsen er anvendt følgende væsentlighedskriterier: - Stort forbrug - Store affaldsmængder - Farlighed

/

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

Strandbygaard

- Lovkrav og miljømærkekriterier

11


Miljøpåvirkninger Papir

service hver anden måned til sikring af optimal justering af valser for minimal udledning. I prak-

Papiret udgør omkring 98% af tryksagens vægt,

sis er mængderne af kemikalierester i skyllevan-

og set i miljøsammenhæng udgør papiret den væ-

det meget små, og Ringkøbing-Skjern Kommune

sentligste del af miljøbelastningen for det grafiske

har som følge heraf heller ikke stillet krav til

produkt, både i forhold til ressourceforbrug og fra

Strandbygaard ved udledning af skyllevandet til

fremstillingsprocessen af papiret.

det offentlige spildevandssystem.

El og varme

Plader

Energifremstilling, der kommer fra afbrænding af

De plader, der anvendes, består af aluminium,

kul og gas, som en stor del gør i Danmark, medfø-

som er et værdifuldt metal med mange anvendel-

rer dannelse af varierende mængder svovldioxid

sesmuligheder. Brugte plader afleveres derfor til

og nitrogenoxider. Der dannes endvidere varie-

særlige affaldsbehandlere (produkthandlere), som

rende mængder aske og slagger ved afbrænding

sælger pladerne videre til smelteværker med hen-

af kul. Herudover dannes CO 2 ved afbrændingen.

blik på genanvendelse. Selvom smelteprocessen er energikrævende, kræver omsmeltningen dog kun ca. 5% af den energi, der går til at fremstille nyt

Pladefremstilling

aluminium af bauxit.

Når pladen skylles, som en del af fremkaldeprocessen, kan små rester af pladefremkalder,

Trykfarver

fotoemulsion og gummieringsmiddel ende i skyllevandet.

Farverne, som vi anvender til offsettryk, er baseret på vegetabilske olier. Der er ingen afdampning

“Overslæb” af kemikalier til skyllevandet kan begrænses ved bl.a. god vedligeholdelse og justering af valser i fremkaldermaskinen. Der er fast

12

/ VOC emission til det ydre miljø.


Indirekte miljøforhold I arbejdet med at reducere de indirekte miljøpåvirkninger af vores aktiviteter er vi hjulpet godt på vej af vores certificeringer og miljømærker, hvor kriterier er stillet op, og hvor der jævnligt E

N

Vi forsøger kontinuerligt at påvirke vore kunder

EU

TR A L TR

Y AG

CO

2

EM ÆRK

KS

N VA

T

S

føres kontrol med, at vi overholder disse.

til at købe bæredygtige produkter, f.eks. FSC-cerCLIMATECALC CC-000033/DK

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

Trykkeri 5041 0751

/

mærkerne på de næste sider.

Strandbygaard

tificeret eller Svanemærket. Læs mere om miljø-

13


14


15

Strandbygaard

/

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0


Svanemærket for ansvarlig udnyttelse af jordens ressourcer N VA

EM ÆRK

E

I praksis betyder det blandt andet, at Strand-

T

S

Strandbygaard er et svanemærket trykkeri. Svanen er det nordiske miljømærke, der

bygaard hovedsageligt kun bruger trykfar-

stiller krav til miljøpræstationen af både

ver og lime, som er godkendt til Svanen. Det betyder også, at vi ind imellem må stille krav

trykkeri og tryksag med udgangspunkt i produkters livscyklus. Et svanemærket trykkeri er blandt de trykkerier på markedet,

Trykkeri 5041 0751

til vore leverandører om at få godkendt deres produkter, før vi kan handle med dem.

der har den bedste miljømæssige præstation. Kravene strammes jævnligt op og er

Strandbygaard har opnået svanemærkeli-

baseret på en vurdering af råvarer, kemiske

cens i henhold til nyeste version for trykke-

tilsætninger og produktionsprocesser. Også

rier.

produktets kvalitet, emballage og den senere affaldshåndtering er der krav til.

FSC for bæredygtigt skovbrug Med et FSC®-mærke på din tryksag signale-

gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et

rer du, at papiret stammer fra bæredygtigt

økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke

skovbrug. FSC® (Forest Stewardship Coun-

overskygge hensynet til natur og menne-

sil®) har til formål at fremme en miljømæs-

sker. FSC®-mærket sikrer, at materialefor-

sigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af

bruget til tryksagen bidrager til velforvaltet

skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træ-

skovbrug. For at opnå FSC®-certificering

fældningen opretholder skovens biologiske

kræves det, at såvel leverandøren af råvarer

mangfoldighed, produktivitet og økologiske

som producenten kan spore papiret tilbage i

processer. Samtidig skal driften foretages

forsyningskæden og derved garantere, at det

på en måde, der giver lokale og indfødte

anvendte materiale lever op til kravene.

befolkninger i området mulighed for at få

16


CO 2 neutrale tryksager EU

TR A L TR

Y AG

certificeret til at producere CO 2-neutrale

CO

2

N

KS

Strandbygaard har siden 2013 været

enkelt medarbejder kommer på arbejde – på cykel, i bil eller offentlige transportmidler.

tryksager. Vi anvender beregningsværktøjet ClimateCalc.

Ja, helt ned i detaljer om, hvordan hver

CLIMATECALC CC-000033/DK

Med alle disse data er det muligt at lave en I praksis foregår det på den måde, at vi

beregning på en tryksags CO 2-udledning

årligt opdaterer de data i ClimateCalc, som

helt fra produktionen af papiret på papir-

ligger til grund for CO 2-beregningerne. For

fabrikken et sted i Europa til den færdige

det første er det data, som er repræsentative

tryksag er afsendt fra trykkeriet og lander

for de specifikke råvarer, f.eks. papirfabrik-

hos kunden.

kernes vand- og energiforbrug. Dette tastes ind i systemet for hver papirkvalitet.

Når beregningen på tryksagen er lavet, klimakompenseres CO 2-udledningen. Det fore-

For det andet er det data, som er repræ-

går ved, at Strandbygaard køber CO 2-kre-

sentative for den grafiske virksomhed, der

ditter via Gold Standard, som investerer

fremstiller tryksagen. Det er f.eks. Strand-

pengene i klimaprojekter rundt omkring i

bygaards råvareforbrug, energiforbrug, af-

verden.

Strandbygaard

/

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

faldsmængde og transport med fragtmænd.

17


Miljøregnskab Tabel 1 Type

Enhed

Energi og vand

2018

Pr. ton produkt

Total

2019

Pr. ton produkt

Total

Pr. ton produkt

1.367.840 112.475 1.069

606,58 38 kWh/g.dag 0,47

1.369.425 118.140 1.361

618,53 43 kWh/g.dag 0,61

1.517.731 141.064 1.392

646,67 51 kWh/g.dag 0,59

ton kg kg kg kg kg

3.161 27.740 33.920 61.660 0 3.279

12,30 15,04 27,34 0,00 1,45

3.059 29.957 24.761 54.718 48 4.120

13,53 11,18 24,71 0,02 1,86

3.191 29.126 24.301 53.427 0 3.875

12,41 10,35 22,76 0,00 1,65

kg

6.136

2,72

6.252

2,82

5.601

2,39

kg

3.025

1,34

3.826

1,73

2.749

1,17

ton

2.255

ton kg kg kg

906 41.810 10.550 5.241

0,29 18,54 4,68 2,32

845 39.640 9.760 5.070

0,28 17,90 4,41 2,29

844 51.735 15.150 5.430

0,26 22,04 6,46 2,31

Affald til forbrænding kg Blandet affald (4)

2.378

1,05

2.670

1,21

1.570

0,67

Elektricitet Naturgas (1) Vand Råvareforbrug Papirforbrug i alt (2) Trykfarve Vandlak Farve og lak i alt IPA Fugtevandskoncentrater Lim Afvaskningsmiddel I alt Produkter Affald til genbrug Papir i alt Metal Pap (3) Blød plast

kWh kWh m³

Deponeringsegnet affald kg PVC (5) Farligt affald (destruktion) Spildevand med kg lakrester Skyllevand / kg fugtevand kg Trykfarverester m.v. (6) Fremkalder kg

18

2016 / 2017 Total

2.214

2.347

4.600

9.160

4,06

5.222

2,36

7.947

3,39

4.465

1,98

4.497

2,03

5.070

2,16

1.630

0,72

1.487

0,67

3.045

1,30

6.243

2,77

6.780

3,06

7.510

3,20

Kemikalieaffald i alt

kg

21.498

9,53

17.986

8,12

23.572

10,04

Klude (olieaffald i klude)

kg

1.026

0,45

1.017

0,46

1.416

0,60


Noter til Tabel 1, side 18:

Kommentarer til miljøregnskabet

1) Naturgas pr. ton produkt er udregnet pr. grad-

Dette miljøregnskab er det niende og sammenlig-

dag i stedet for. 2) Papirforbruget er indkøbt papir korrigeret for lagerforskydninger.

nes med de to foregående regnskabsår i Tabel 1, side 18. Strandbygaards regnskab følger kalenderåret.

3) I 2019 er mængden af papaffald steget grundet ny helbindsproduktion. Papaffald herfra udgør

De forskellige typer forbrug er udregnet som et

3.330 kg.

nøgletal, hvor forbruget er angivet pr. ton pro-

4) Består fortrinsvist af affaldstræ fra paller. Pro-

dukt. Dette letter sammenligningen og er med til

duktionsaffald og dagrenovation ikke medreg-

at anskueliggøre, hvor der kan sættes ind med nye

net.

mål.

5) PVC er en ny affaldsfraktion i 2019. VOC mængden er ubetydelig og udledes via venti-

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

lationsanlæg i produktionen.

/

anvendt til aftørring.

Strandbygaard

6) Mængden af trykfarve inkl. emballage og papir

19


20


Miljømål 2019 Mindske makulatur med 2% i forhold til ton pro-

Vi er glade for, at vi gennem en årrække har set

dukt.

en stigende interesse fra vore kunder for brug af miljømærker på tryksager:

Makulatur gns. 2018

28

%

Makulatur gns. 2019

26

%

Forskel

-2

%

Miljømærkede tryksager

2017

2018

2019

1,23

2,18

3,27

1

1,34

1,92

0,43

1,1

2,06

i% FSC

Indkøbt papir fratrukket forbrug reguleret for

Svanen

lagerforskydning giver en makulaturprocent på

ClimateCalc

26. Miljømålet er dermed nået. Når kunderne vælger at miljømærke deres tryk-

Miljømål 2020

sager, gavner det miljøet, klimaet og den sociale ansvarlighed.

Fremadrettet arbejder vi ud fra Prinfo Denmarks fælles kvalitets- og miljømål. I 2020 betyder det følgende: - Reduktion af omarbejde - Halvere reklamationsomkostninger sammenlignet med 2019 - Øge mængden af FSC og Svanemærkede pro-

Strandbygaard

/

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

duktioner i forhold til niveauet i 2018

21


22


Corporate Social Responsibility (CSR) I maj 2012 tiltrådte Strandbygaard FN Global

Miljø

Compact, og i juli 2014 ligeledes Grafisk CSR Kodeks. Kodekset hjælper med at definere en standard og en praksis med hensyn til social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og ydelser. Den grafiske branches CSR-Kodeks er baseret på FN Global Compacts principper, men de er gjort mere målrettet den grafiske branche.

7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

De 10 principper i Global Compact

Anti-korruption

Menneskerettigheder 10. M odarbejde alle former for korruption herunder afpresning og bestikkelse. 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 2. Sikre at der ikke medvirkes til krænkelse af

anerkende retten til kollektiv forhandling. 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejdsog ansættelsesforhold.

/

3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt

Strandbygaard

Arbejdsforhold

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

menneskerettigheder.

23


Affaldspapir transporteres ind i Skjern Papers

Papirsp책nerne forlader transportb책ndet ned i

produktion

pulpen

Ca. en time efter, at papirsp책nerne er blevet til pulp, er der fremstillet en rulle genbrugspapir klar til at blive sk책ret til ark

24


Strandbygaard Recycled – vores eget genbrugspapir I slutningen af 2019 fik medejer Claus Scotwin

Indtil videre anvendes kun de hvideste spåner fra

den grønne idé at lave vores eget affaldspapir

fraskær i produktionen, men vi vil arbejde videre

fra produktionen om til genbrugspapir. Bag-

med den cirkulære tankegang og omdanne endnu

grunden var, at en stor leverandør på markedet

mere af vores restaffald til nye råvarer, som kan

af genbrugspapir gik konkurs, og det var ikke

indgå i vore produkter – til gavn for både miljø og

til at opstøve genbrugspapir nogen steder – men

økonomi.

efterspørgslen på genbrugspapir steg støt, så en løsning på problemet skulle findes. Skjern Paper ligger kun få kilometer fra Strandbygaard, og det var derfor nærliggende at fragte affaldspapiret den korte vej til den lokale papirfabrik, få det lavet til “nyt” papir, og få det fragtet tilbage til trykkeriet igen – i et lukket kredsløb. I fortællingen indgår også, at Skjern Paper bruger biobrændsel i produktionen og opvarmer Skjern by med restvarme. Efter et par forsøg lykkedes det at lave en papirkvalitet, der er fin at trykke på og rustik i sit udtryk,

som blev delt ud til alle tilskuere til håndboldkampe i Skjern Bank Arena i december. Folk var begejstrede, og det resulterede i tre nye kunder.

/

genbrugspapir blev et julesanghæfte,

Strandbygaard

have det. Første tryksag på det nye

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

præcis som kunderne gerne vil

25


Strandbygaard og cirkulær økonomi Udover den gode fortælling om vort eget gen-

bing-Skjern Kommune, at de kunne komme og

brugspapir (side 24-25), bruger vi den cirkulære

hente PVC-fri pladefraskær til brug for under-

tankegang på mange andre områder også.

visning på kommunens folkeskoler. På denne måde får affaldet et ekstra liv, inden det ender på forbrændingen. Denne ordning kører endnu.

Affaldssortering: Det er ikke kun indenfor papirtryksager, at vi

Genanvendelse af emballage:

tænker miljø og bæredygtighed. I POS-afdelingen printes på flere forskellige plast-materialer,

Herudover genanvender POS-afdelingen de store

folier og stål. Da vi fik afdelingen i huset i starten

stykker pap, som pladerne kommer hjem i, til ind-

af 2019, var det materialer, som vi ikke vidste

pakning af de færdige produkter til kunderne. Så

ret meget om. Vi fik dog hurtigt dannet os et

selvom vi får væsentligt mere papemballage ind i

overblik og stablet en korrekt affaldshåndtering

huset nu end tidligere, er vores papemballage-

på benene, i samarbejde med Marius Pedersen.

affaldsmængde ikke steget tilsvarende.

De inden- og udendørs containere stod klar, da afdelingen rykkede ind i trykkeriet. Nye affaldsfraktioner som PVC til deponi, metal og plast til

Brændbart affald genanvendes i stedet for:

genanvendelse og en del mere brændbart affald blev en realitet.

Håndtering af affald fra vores helbindsproduktion har vi også fået kigget på. Hvor det tidligere endte som brændbart affald, bortskaffes det nu som pap

Affaldet får et ekstra liv:

til genanvendelse. Dette er grunden til, at mængden af pap-affald er steget i 2019, som det fremgår

Som vi kunne fortælle i sidste rapport, lavede vi en aftale med Makerspace, en afdeling i Ringkø-

26

af Miljøregnskabet på side 18.


“CØ SMV” – et projekt om PVC

Det er fint med en korrekt affaldshånd-

I stedet for giver det mere mening at blive

tering, men endnu bedre er det, hvis

skarp på rådgivning af kunden i forhold

mængden af affald kan reduceres; det vil

til materialevalg. Printmedier indeholden-

sige undgå, at det overhovedet opstår. Og

de PVC er flotte og holdbare og kan med

specielt det mere problematiske affald

fordel vælges i de tilfælde, hvor f.eks. vejr

som hverken kan brændes eller genanven-

og vind samt behov for lang levetid spiller

des. En sådan affaldsfraktion har vi fået

ind. Men i andre tilfælde kan PVC erstat-

i huset, nemlig PVC, som skal deponeres.

tes af en anden plasttype eller karton. Vi

Samtidig mærker vi en større og større

er i kontinuerlig dialog med vores leve-

efterspørgsel fra vore kunder på PVC-fri

randører af printmedier og får løbende

storformatprodukter, så det gav alt i alt

udvidet vort sortiment af grønnere folier

rigtig god mening at få kigget på dette

og plader.

område, da muligheden bød sig. Vi søgte i slutningen af 2018 derfor om og kom med i projekt “Cirkulær Økonomi i Små og Mellemstore virksomheder” finansieret af

tet. Vi havde en forestilling om, at udarbejdelse af en affaldshåndteringsvejledning til vore kunder måtte være én af vejene frem. Det stod dog hurtigt klart, at det ville være en urealistisk forventning til vore

Se en kort film om projektet på https://

kunder, da det i praksis i dag er svært at

youtu.be/QVIJLCmyvWg og kontakt os,

frasortere PVC hos slutbrugeren. For det

hvis du ønsker rådgivning indenfor bære-

første kan det være svært at gennemskue,

dygtige POS-produkter.

at produktet indeholder PVC, og for det andet har de færreste en særskilt beholder til denne type plast.

/

PlanMiljø valgte vi som rådgiver på projek-

Strandbygaard

arbejdet med i en stor del af 2019.

M i l j ø o g b æ r e d y g t i g h e d e 2 01 9 -2 0 2 0

EU’s Regionalfondsmidler. Projektet har vi

27


+45 96 800 700 www.strandbygaard.dk grafisk@strandbygaard.dk

Strandbygaard Trykkerivej 2 6900 Skjern

EU

TR A L TR

2

CO

Y

AG

Denne tryksag er klimakompenseret iht. ClimateCalc. Kompensation er købt hos: South Pole Carbon CC-000033/DK

N

KS

Denne rapport er trykt på vores eget genbrugspapir

“Strandbygaard Recycled”

Profile for Strandbygaard A/S

CSR Rapport 2019/20  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded