Den gode historie fra Skjern

Page 1

P A P I R & M IPLPAJAPØPI R I R && MMI LI LJJØØ

K Y R T R SÆ Den Den gode gode

historie historie frafra Skjern Skjern

I Skjern er Strandbygaard I ISkjern SkjernererStrandbygaard Strandbygaard begyndt at genbruge begyndt begyndtderes atatgenbruge genbruge eget papir. deres deres Det eget egetpapir. papir.Det Det har skabt et nyt har harsamarbejde skabt skabtetetnyt nytog samarbejde samarbejde en god historie. og ogen engod Og god det historie. historie. kommer Og Ogdet ikke detkommer til kommer at ikke ikketiltilatat stoppe her. Nu stoppe stoppe har de her. her. nemlig Nu Nuhar har fået de de blod nemlig nemlig på tanden fået fåetblod blod efter på påtanden attanden genbruge efter efterså atatgenbruge mange genbrugesåsåmange mange materialer som materialer materialer muligt. som sommuligt. muligt. Af: Pia Osbæck, redaktør, GRAKOM Af: Pia Osbæck, redaktør, GRAKOM

Af: Pia Osbæck, redaktør, GRAKOM

Foto: Flying October Foto: Flying October

Foto: Flying October

Der stilles stadigt Der Derflere stilles stilles krav stadigt stadigt til virksomheder flere flerekrav kravtiltilvirksomheder virksomheder »Sælgerne har fået »Sælgerne »Sælgerne en godhar historie harfået fåeten til engod atgodhistorie historietiltilatat om at være miljøbevidste, om omatatvære væremen miljøbevidste, miljøbevidste, det er ikkemen nok, mendet deterer ikke ikkedøre nok, nok,og snakke åbne åbne åbnedøre miljø. døreog og Der snakke snakke er efterspørgsel miljø. miljø.Der Derererefterspørgsel efterspørgsel at man lever opattil atman man forskellige lever leverop op miljøkrav. tiltilforskellige forskellige Det miljøkrav. miljøkrav. Det Det efter produkter,efter efter der giver produkter, produkter, god samvittighed, der dergiver givergod god og samvittighed, samvittighed,og og handler i høj grad handler handler om, at i høj iman højgrad grad er synlig om, om,atat omkring man manerersynlig synlig omkring vi omkring kan med denne vivikan historie kanmed meddenne vise, denne athistorie det historie kanvise, de vise, fåatatdet detkan kande defåfå de miljøbevidste de de tiltag, miljøbevidste miljøbevidste der til stadighed tiltag, tiltag,der der sættes tiltilstadighed stadighed sættes hossættes os,« siger medejer hos hosos,« os,« Claus siger sigerScotwin. medejer medejerClaus Han Claus var Scotwin. Scotwin.Han Hanvar var i søen. i søen. i søen. den, der fik idéen den, den, tilder at der genbruge fik fikidéen idéentil trykkeriets tilatatgenbruge genbrugetrykkeriets trykkeriets Det handler i det Det Det hele handler handler tagetiom det i det at hele hele kommunitaget tagetom omatateget kommunikommunipapir lokalt eget eget i etpapir nærmest papirlokalt lokalt lukket i et i etnærmest nærmest kredsløb. lukket lukketkredsløb. kredsløb. kere de gode historier. kere kerede deDet gode gode mener historier. historier. Ole StrandbyDet Detmener menerOle OleStrandbyStrandbygaard, der er medejer gaard, gaard,der og der fjerde erermedejer medejer generation og ogfjerde fjerde hosgeneration generation hos Vi skalhos ud og fortælle ViViskal skalud den udog og gode fortælle fortælle historie den dengode godehistorie historie trykkeriet Strandbygaard trykkeriet trykkerietStrandbygaard i Strandbygaard Skjern. Trykkeriet i Skjern. i Skjern.Trykkeriet Trykkeriet Baggrunden var, Baggrunden Baggrunden at en stor leverandør var, var,ataten enstor på stormarleverandør leverandørpå påmarmarhar i mange år været har hari mange i mange svanemærket årårværet været og svanemærket svanemærket miljøog og miljømiljøkedet af genbrugspapir kedet kedetafafgenbrugspapir gik genbrugspapir konkurs, oggik fra gikkonkurs, den konkurs,og ogfra fraden den certificeret i henhold certificeret certificeret til ISOi henhold i14001 henhold ogtilEMAS. tilISO ISO14001 14001og og EMAS. EMAS. ene dag til den ene anden enedag dag var tiltildet den den ikke anden anden ligevar var til det atdet fåikke ikkelige ligetiltilatatfåfå Herudover tilbydes Herudover Herudover FSC-certificerede tilbydes tilbydesFSC-certificerede FSC-certificerede produkter produkter produkter fat i genbrugspapir fat fati genbrugspapir iandre genbrugspapir steder. Samtidig andre andresteder. steder. var Samtidig Samtidigvar var og CO2-neutraleog og tryksager. CO2-neutrale CO2-neutrale Men tryksager. der tryksager. skal hele Men Mender derskal skal hele hele prisen på det papir, prisen prisen som på påStrandbygaard det detpapir, papir,som somStrandbygaard selv Strandbygaardselv selv tiden tænkes i nye, tiden tiden grønne tænkes tænkes baner. i nye, i nye,grønne grønnebaner. baner. leverede til genbrug, leverede leverede faldende. tiltilgenbrug, genbrug,faldende. faldende. »Vi har løbende»Vi forbedret »Vihar harløbende løbende voresforbedret processer forbedretvores voresprocesser processer »Jeg kom til at »Jeg tænke »Jegkom kom på,til hvorfor tilatattænke tænke vi ikke på, på,hvorfor hvorforviviikke ikke miljømæssigt igennem miljømæssigt miljømæssigt mange igennem igennem år. Det har mange mange man-år. år.Det Det har harmanman- bare bare genbruger vores baregenbruger genbruger eget affald, vores vores nåreget vieget nuaffald, affald,når nårvivinu nu ge i den danskege grafiske gei den i dendanske branche, danskegrafiske grafiske men det branche, branche, er men men det deterer har ennærmest nærmest nærmest nabo, der har har faktisk en ennabo, nabo, fremstiller der derfaktisk faktiskfremstiller fremstiller nødvendigt at gøre nødvendigt nødvendigt det synligt atatgøre og gøre fortælle det detsynligt synligt det,og ogfortælle fortælle det, det, papir,« siger Claus papir,« papir,« Scotwin. siger sigerClaus Han Claus fortæller, Scotwin. Scotwin. at Han Hanfortæller, fortæller,atat så kunderne også forbrugerne såkunderne kunderneog bliver ogforbrugerne forbrugerne bevidste bliver om bliverbevidste bevidste om tryksagsproduktioner der vedom nogle der derved vednogle nogletryksagsproduktioner tryksagsproduktioner kan være kan kanvære være det og forstår det,« det detog siger ogforstår forstår Ole Strandbygaard. det,« det,«siger sigerOle OleStrandbygaard. Strandbygaard. helt op til 40 pct. helt helt fraskær op optiltil40 og 40pct. rester, pct.fraskær fraskær og hos og ogrester, rester,og oghos hos Den nye gode historie, Den Dennye nye som gode gode Strandbygaard historie, historie,som somStrandbygaard Strandbygaard StrandbygaardStrandbygaard ender Strandbygaard det med ender omkring enderdet det 900 med medomkring omkring900 900 er ude at fortælle ererude kunderne, udeatatfortælle fortælle er, atkunderne, kunderne, de nu sender er, er,atatde detons nu nusender sender papirrestertons tons ompapirrester året. papirresterom omåret. året. deres papirrester deres deres fra produktionen papirrester papirresterfra fra til produktionen produktionen produkti- tiltilproduktiproduktiSkjern Paper ligger Skjern Skjern kun Paper Paper tre kilometer ligger liggerkun kun fra tre trekilometer kilometerfra fra on af genbrugspapir on onafafgenbrugspapir hos genbrugspapir naboen Skjern hos hosnaboen Paper. naboenSkjern Skjern Paper. Paper. Strandbygaard, Strandbygaard, og Strandbygaard, i fortællingen og og indgår i fortællingen i fortællingen også, indgår indgårogså, også, Som så leverer Som de Som nøjagtig såsåleverer leverer samme de denøjagtig nøjagtig papirrester samme sammepapirrester papirrester at Skjern Paperatbruger atSkjern Skjern biobrændsel Paper Paperbruger bruger i produktibiobrændsel biobrændseli produktii produktitilbage som nyttilbage papir, tilbageog som som det nyt nyt endda papir, papir, produceog ogdet detendda enddaproduceproduceonen og opvarmer onen onen Skjern og ogopvarmer opvarmer by med restvarme. Skjern Skjernby bymed medrestvarme. restvarme. ret, så det bliver ret, ret, såkaldt såsådet det CO2-neutralt. bliver bliversåkaldt såkaldtCO2-neutralt. CO2-neutralt. »På den måde kan »På »Påvi den den leve måde måde op til kan kan både vivileve vores leveop optiltilbåde bådevores vores

Medlemsmagasin for GRAKOM

Medlemsmagasin Medlemsmagasin forfor GRAKOM GRAKOM


’Det er ikke kun miljørigtigt, det er også en god historie, og den skal vi selvfølgelig ud og fortælle.’ Ole Strandbygaard


OM STRANDBYGAARD Strandbygaard A/S, der ligger på Trykkerivej i Skjern, blev grundlagt i 1898 af Ole Strandbygaards oldefar, Jens Strandbygaard. Strandbygaard har 70 medarbejdere og tilbyder alle former for tryksager og storformat print. I 2018 udvidede man med POS materiale ved at overtage Bestseller koncernens inhouse produktion, produktionsudstyr og medarbejdere.

kunders og forbrugernes ønsker om miljørigtige produkter, og samtidig er det lokalt, og transparent, hvor papiret kommer fra, og det kan bruges igen og igen. Det er ikke kun miljørigtigt, det er også en god historie, og den skal vi selvfølgelig ud og fortælle,« siger Ole Strandbygaard, og tilføjer, at Skjern Papers historie om miljøvenlighed passer rigtig fint ind i fortællingen. Tre nye kunder Samarbejdet startede i november sidste år, og allerede i december havde man en tryksag lavet af genbrugspapir: 15.000 eksemplarer af et hæfte med de sange, man traditionelt synger, når man går rundt om juletræet. De blev delt ud til håndboldkampe i Skjern Bank Arena op til jul. »Det har givet rigtig god omtale. Vi har været i P4 og talt om genbrugspapir, og Skjern Paper har også fået omtale. Og så fik vi tre nye kunder, da vi var til et sponsorarrangement med Skjern Håndbold, og de så vores julesanghæfter,« siger Ole Strandbygaard. Mere genanvendelse Indtil videre anvendes kun de såkaldte hvide spåner til nyt papir, hvilket er knap halvdelen af Strandbygaards papirrester, og de går og tygger på, hvilke nye papir- eller kartonkvaliteter resten vil kunne bruges til. »Vi overvejer at bruge en del af det til det pap, der sidder på bagsiden af papirblokke. Vi skal i hvert fald op og bruge så meget som muligt af vores rester,« siger Claus Scotwin. Og man går også videre til at genbruge andre materialer end papir og gøre det nemmere for kunderne at tage et valg. »Vi tænker også cirkulær økonomi ind i vores nye POS-afdeling. Her arbejder vi bl.a. på at vejlede kunderne i deres valg af materialer til storformatprodukter, f.eks. i forhold til holdbarhed og mulighed for genanvendelse. Vi vil i det hele taget forsøge at vejlede så meget som Ole Strandbygaard muligt,« siger Janet Fredensborg, der er miljøkoordinator, og kommer med et eksempel: »Hvis en kunde skal bruge noget POS-materiale, som skal stå inden-

’Sælgerne har fået en god historie til at åbne døre og snakke miljø.’ Claus Scotwin

for i nogle dage, er det ikke nødvendigt at bruge PVCmateriale. Det er vigtigt for os, at vi er i dialog med kunderne om, hvilke egenskaber deres trykprodukter skal have, både til gavn for dem selv og for miljøet,« siger hun. Vil gerne have en Smiley-ordning Det papir, som Strandbygaard får tilbage fra Skjern Paper – der i øvrigt med samarbejdet gik ind i en ny type produktion, fordi de normalt ikke producerer den type papir til tryksager – kan blive næsten helt hvidt igen, men det er ikke nødvendigvis en fordel, fortæller Claus Scotwin: »Forbrugerne vil helst have gråt papir, så de kan se, at det er genbrug.« Der står naturligvis på genbrugspapiret, at det er miljøvenligt, og i den forbindelse har Ole Strandbygaard og Claus Scotwin et ønske til det officielle Danmark og politikerne: »Vi skal som samfund være meget mere tydelige, om hvad der reelt er miljørigtigt, så både kunder og forbrugere kan forholde sig til dette, når de handler. Det kunne fx være en slags Smiley-ordning, der viser, hvilke typer af mærker osv. der er de bedste for miljøet,« siger de to ledere i Strandbygaard, der samtidig er svogre. Men indtil en sådan ordning eventuelt måtte komme, er synlighed, transparens og dialog med kunderne vigtig, lyder det fra Skjern.

’Vi fik tre nye kunder, da vi var til et sponsorarrangement med Skjern Håndbold, og de så vores julesanghæfter.’

Medlemsmagasin for GRAKOM


PA P I R & M I L J Ø

Affaldspapir transporteres ind i bygningen og ender i papirpulpen.

Trykt på 100% lokalproduceret genbrugspapir

Affaldspapiret forlader transportbåndet ned i pulpen.

Ca. en time efter, at affaldspapiret er blevet til pulp, er der fremstillet en rulle genbrugspapir.

’Forbrugerne vil helst have gråt papir, så de kan se, at det er genbrug.’ Claus Scotwin

Medlemsmagasin for GRAKOM