Page 1

W jaskini. In the cave. Przedmioty Objects „rodzaju of ‘visible 1 1 widzialnego”. kind’.


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. In the cave. Przedmioty Objects „rodzaju of ‘visible 1 widzialnego”. 1 kind’.


W jaskini. Przedmioty „rodzaju 1 widzialnego”.

N

a wystawie pokazujemy niedokończone prace rzemieślników ze stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło. Niektóre to obiekty nigdy nieukończone, nad innymi twórcy pracowali w ostatnim czasie i przerwali pracę, by pokazać je na wystawie. Wszystkie zostały zamrożone w czasie, zatrzymane na jakimś etapie procesu twórczego. Nie wiemy, jakie miały być. Ich skończona forma pozostała tylko w sferze wyobrażeń, możliwości. Dlatego prace zostały opisane w trybie przypuszczającym, który określa figurę w domyśle, może wzór, może dążenie. Co jest w domyśle? Jaki to wzór? Do czego dążenie? Na te pytania odpowiadają sami twórcy – w przestrzeni ekspozycji znajdują się odnośniki do wywiadów wideo z rzemieślnikami.

Aranżacja wystawy ma być zachętą do rozważenia tego zbioru przedmiotów oraz relacji twórców i widzów z nimi w kontekście alegorii jaskini. Załóżmy, że widzimy tu wnętrze jaskini Platona. Uproszczona, najbardziej powszechna interpretacja mitu platońskiej jaskini zakłada, że świat dzieli się na zmysłowy i pozazmysłowy. Materialność jest zmienna i przez to nietrwała. Świat niematerialny jest wieczny. My mamy dostęp tylko do świata zmysłowego (cieni), który nas otacza. Ten świat dla nas jest rzeczywisty, ale nie jest prawdziwy. Jest jedynie odbiciem prawdziwego świata (tego, który rzuca cień). Wychodząc z tego założenia, proponujemy kilka sposobów myślenia o ekspozycji. Na końcu tekstu załączamy wyjaśnienia pojęć, które mogą się okazać pomocne. Spróbujmy ćwiczenia, w którym myślimy, że prace rzemieślników są cieniami na ścianie jaskini, W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1

czyli rzeczywistością, jaką ją znamy, światem zmysłowym, namacalnym. Obrysy na szybie zaś są tymi rzeczami, które rzucają cień zza muru, a więc ideami. One są prawdą, do której nie mamy dostępu i nigdy nie zrealizujemy jej w zmysłowym świecie, gdzie rzeczy materialne są nietrwałe, powstają, giną i zmieniają się w czasie. Nigdy, choćbyśmy w nieskończoność doskonalili umiejętności w codziennej żmudnej pracy. Ideał jest jak oślepiające słońce, trzeba przysłonić oczy, żeby móc patrzeć. Jakie znaczenie w tym schemacie ma fakt, że prace pokazane na wystawie są nieukończone? Jaka jest w tym układzie rola twórcy? Teraz pomyślmy odwrotnie. Może to prace widoczne na murku są ideami rzucającymi cienie? W którą stronę pada odzwierciedlenie? Na ścianę, czy na szybę? W platońskiej jaskini jest jeszcze wiele innych poziomów, które sam Platon przedstawia graficznie. Oto szkic w interpretacji filozofa Janusza Jaskóły2. Spróbujmy przyrównać go do naszej wystawy.


In the cave. Objects of 1 ‘visible kind’.

A

t the exhibition, we are displaying unfinished works by craftspeople from the association Nów. New Craft Poland. Some are objects which were never completed; the artists have worked on others recently and interrupted this work to show them at the exhibition. All have been frozen in time, stopped at a certain stage of the creative process. We don’t know what they were supposed to be like. Their finite form remained solely in the sphere of imagination. This is why the works are described in a conditional mode, which specifies figures by implication–maybe patterns, maybe aspiration. What is implied? Which pattern is it? What is the aspiration? These questions are answered by the artists themselves – in the space of the exhibition, there are links to video interviews with the craftspeople. The arrangement of the exhibition is supposed to incite the visitor to consider this collection of objects and the relationship between the artists and viewers in the context of the cave allegory. Let us assume that here we see the interior of Plato’s cave. The most common, simplified interpretation of the myth of the Platonian cave assumes that the world is divided into the sensory and extrasensory world. The materiality is volatile, hence transient. The non-material world is eternal. We have access to the world of the senses (of the shadows) which surrounds us. This world is real for us, but it is not genuine. It is only a reflection of the actual world (the one that casts a shadow). Starting from this premise, we propose several ways of thinking about the exhibition. At the end of the text, we include explanations of concepts that may prove helpful. W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1

Let us try an exercise during which we think the works of the craftspeople are shadows on the walls of a cave, therefore reality as we know it–the sensory, palpable world. While the outlines on a glass pane are those things that cast shadows from outside the wall, therefore, they are ideas. They are the truth to which we do not have access and will never achieve in the sensory world, where material things are transient; they emerge, they perish and change in time. Never [shall we achieve that], even if we were perfecting skills in the everyday, arduous labour ad infinitum. The ideal is like a blinding sun - you have to shade the eyes to be able to see. What is the significance in this scheme, the fact that the works shown at the exhibition are unfinished? What is the role of the artist in these circumstances? Now, let us approach it the other way around. Maybe the works visible on the low wall are the ideas that cast shadows? Which way is the reflexion cast? To the wall, or to the glass pane? In the Platonian cave, there are many other levels which Plato himself depicts graphically. Here is a sketch as interpreted by the philosopher Janusz Jaskóła2. Let us equate it with our exhibition.


Spójrzmy jeszcze w taki sposób: niedokończone prace rzemieślników pozostają przedmiotami „rodzaju widzialnego”, a obrysy na szybie to „rzeczy same”, czyli obrazy wywiedzione z rzeczy widzialnych za pomocą rozsądku. Rozsądek to sfera myślenia związana z rzeczami widzialnymi. „Od rozsądku Platon odróżnia rozum (Nous), dla którego przedmiotem myśli są postacie same” – pisze Janusz Jaskóła w pracy Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon. Rozum nie odnosi się do rzeczy widzialnych, ale do siebie samego – „zajmuje się wyłącznie tym, co stricte rozumowe, ale co właśnie dlatego jest osnową możliwości bycia świata (Dobro) i wszelkich form jego rozpoznania od tego, co ma najmniej bytu, od najbardziej fałszywego (myślenie obrazami) po prawdziwie poznający rozum”5. Natomiast na ścianie wyobrażonej jaskini, za pracami rzemieślników w zależności od padającego światła (Słońca) pojawiają się cienie, które mogą być rozumiane jako odbicia czy płaskie odwzorowania przedmiotów widzialnych6. Co nam daje taka gimnastyka interpretacji? Czy któraś z nich jest lepsza? Czy któryś poziom, sposób poznania jest lepszy? I wreszcie, czy ukończona praca jest lepsza niż niedokończona? Coś jest lepsze tylko wtedy, gdy jest lepsze od czegoś innego, ale co można ze sobą porównywać? Porównanie, przyrównanie oznaczają tyle, co równać dwie rzeczy. Stawiać obok siebie dwie równe rzeczy, z których jedna wypada lepiej, W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1

a druga gorzej.

Władysław Witwicki, Empedokles

Kolejny sposób interpretacji może być taki: w jaskini znajdują się przedmioty „rodzaju widzialnego”, które dzielą się na rzeczy i ich odbicia lub płaskie odwzorowania. Rzeczy, czyli to, co zajmuje przestrzeń jako trójwymiarowa bryła3 to w tym wypadku niedokończone prace rzemieślników. Nie osiągnęły jeszcze ideału i nie wiadomo, czy w zmysłowym świecie mogą go osiągnąć. Obrysy na szybie to ich płaskie odwzorowania – są dwuwymiarowe, a więc nie w pełni zajmują przestrzeń. W nich jest więcej fałszu – pseudos, czyli mniej prawdy pojmowanej jako byt. Są „mniej prawdziwe”, może mniej istniejące. To raczej substytuty, namiastki bytu4. Za pracami rzemieślników, na ścianie (symbolizującej platońską jaskinię) pojawiają się, w zależności od padającego światła (Słońca), cienie. Można o nich myśleć jako o kolejnym poziomie płaskiego odwzorowania. „Rzeczy samych” w takim sposobie rozumienia nie ujmujemy.


Another way of interpreting this might be the following: the cave contains objects of the ‚visible kind’, which are divided into things and their reflections or flat representations. Things, or what occupies space as a three-dimensional shape3, in this case, are the unfinished works of the craftspeople. They have not yet reached the ideal and it is not clear whether they can achieve it in the sensory world. The outlines on the glass pane are their flat representations–they are two-dimensional and therefore do not fully occupy space. There is more falsehood – pseudos in them, or less truth understood as being. They are ‘less real’, maybe less existing. These are rather substitutes of being4. Behind the works of the artisans, on the wall (symbolising a Platonian cave), shadows appear, depending on the light (the Sun). One can think of them as another level of flat representation. ‘Things in themselves’ are not included in this way of understanding. Let us look at it another way: the unfinished works of the craftspeople remain to be objects of the ‚visible kind’, and the outlines on the glass pane are ‚things in themselves’, that is, images deduced from visible things by means of reason. Reason is the sphere of thought associated with visible things. ‚Plato distinguishes reason from intellect (Nous), for which the subject of thought are the figures themselves’, writes Janusz Jaskóła in his work Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon. [The possible worlds as legitimisation of philosophising. Plato.] Intellect does not refer to visible things, but to itself–’it deals only with what is strictly intellectual, but which is precisely the framework of the world’s possibility of being (the Good) and all forms of its recognition, from what has the least being, from the most false (thinking in images) to the truly cognitive reason’5. Whereas on the wall of the imagined cave, behind the work of the craftspeople, depending on the light (Sun), shadows appear, which can be understood as reflections or flat representations of visible objects6. What does such interpretation exercise give us? Are any of them [interpretations] better? Is any level, any way of cognition better? And finally, is a finished piece better than an unfinished one? Something is only better if it is better than something else, but what can be compared? To compare, to liken means as much as to equate two things. To put two equal things side by side, one


A jeśli nie ma dwóch równych rzeczy do postawienia obok siebie? W nieidealnym świecie “rodzaju widzialnego” trudno o rzeczy równe. Słowniczek > Alegoria platońskiej jaskini

> „Przedmioty „rodzaju widzialnego” dzielą się na mniej wśród nich liczne rzeczy (to, co znajduje w pełni przestrzeń jako trójwymiarowa bryła) i ich wszelkie odbicia czy płaskie odwzorowania (dwuwymiarowe, czyli nie w pełni zajmujące przestrzeń, zawierające tym samym więcej fałszu - pseudos).”8 > „Rzeczy same” to obrazy, które wywodzą się z rzeczy „rodzaju widzialnego”. Janusz Jaskóła wyjaśnia: „Jest to na przykład kwadrat, do którego ten ze świata widzialnego może być tylko podobny (zawiera więcej fałszu, na przykład nierówne boki, czy w ogóle boki, które w obszarze przedmiotów matematyki (ta aritmetika) mają grubość równą zero, może też mieć odbicie – która to możliwość ĺdegraduje” jego pierwotną postać.”9

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1

Alegoria platońskiej jaskini autorstwa Markusa Maurera / Plato’s allegory of the cave by Markus Maurer

„Zobacz! Oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu, szerokie na całą szerokość jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach; przykute mają nogi i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie; okowy nie pozwalają im obracać głów. Z góry i z daleka pada na nich światło ognia, który się pali za ich plecami, a pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi biegnie górą ścieżka, wzdłuż której widzisz murek zbudowany równolegle do niej, podobnie jak u kuglarzy przed publicznością stoi przepierzenie, nad którym oni pokazują swoje sztuczki. (...) Więc zobacz, jak wzdłuż tego murku ludzie noszą różnorodne wytwory, które sterczą ponad murek; i posągi, i inne zwierzęta z kamienia i z drzewa, i wykonane rozmaicie i oczywiście jedni z tych, co je noszą, wydają głosy, a drudzy milczą. (...) Bo przede wszystkim czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieć cokolwiek innego oprócz cieni, które ogień rzuca na przeciwległą ścianę jaskini? (...) ci ludzie tam nie co innego braliby za prawdę, jak tylko cienie pewnych wytworów.”7


of which performs better and the other worse. What if there are no two equal things to put next to each other? In the non-ideal world of the ‘visible kind’, it is difficult to find equal things. Glossary > Plato’s allegory of the cave ‘And now, I said, let me show in a figure how far our nature is enlightened or unenlightened: --Behold! human beings living in a underground den, which has a mouth open towards the light and reaching all along the den; here they have been from their childhood, and have their legs and necks chained so that they cannot move, and can only see before them, being prevented by the chains from turning round their heads. Above and behind them a fire is blazing at a distance, and between the fire and the prisoners there is a raised way; and you will see, if you look, a low wall built along the way, like the screen which marionette players have in front of them, over which they show the puppets. (...)And do you see, I said, men passing along the wall carrying all sorts of vessels, and statues and figures of animals made of wood and stone and various materials, which appear over the wall? Some of them are talking, others silent. (...)Like ourselves, I replied; and they see only their own shadows, or the shadows of one another, which the fire throws on the opposite wall of the cave? (...)To them, I said, the truth would be literally nothing but the shadows of the images.’7 > ‘Objects “of the visible kind” are divided into less numerous things among them (that which finds full space as a three-dimensional entity) and all their reflections or flat representations (two-dimensional, i.e. not fully occupying space, thus containing more falsehood - pseudos)’8. > ‚Things in themselves’ are images that derive from things of the ‚visible kind’. Janusz Jaskóła explains: ‚It is, for example, a square to which the one from the visible world can only be similar (it contains more falsehood), for example, uneven sides, or sides in general, which in the area of the objects of mathematics (ta aritmetika) have a thickness equal to zero, it can also have a reflection–which possibility degrades its original form’.9


> Rozum jest to coś, „czego myśl sama dotyka mocą dialektyki, kiedy też pewne założenia przyjmujemy, ale nie jako szczyty i początki, tylko naprawdę jako szczeble pod stopami, jako punkty oparcia i odskoku, aby się wznieść do szczytu i do początku wszystkiego, dotknąć go i w końcu zejść znowu w dół, trzymając się tego, co się samo szczytów trzyma, a nie posługując się przy tym w ogóle żadnym materiałem spostrzeżeniowym, tylko postaciami samymi poprzez nie same i do nich samych dochodząc i na nich kończąc”.10 > „Dobro jest tym, co daje temu, co istnieje – istnienie, i temu, co poznaje – poznanie”.11 > „Światło (Słońce) jest tym, co poddaje wzrokowi (zmysłom) to, co zmysłowe”.12 Przypisy . Janusz Jaskóła, Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon, Wrocław 2000, str. 164 2 . Ibidem, str. 163 3 . Ibidem, str. 164 4 . Ibidem 5 . Ibidem, str. 165 6 . Ibidem, str. 164 7 . Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki 1997, 2773 8 . Janusz Jaskóła, Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon, Wrocław 2000, str. 164 9 . Ibidem 10 . Ibidem, str. 165 11 . Ibidem, str. 162 12 . Ibidem 1

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


> Intellect is something ‚which thought itself touches by the power of dialectics, when we make certain assumptions, but not as summits and beginnings, but really as rungs under our feet, as points of support and rebound, in order to ascend to the summit and the beginning of everything, to touch it, and finally to descend again, holding on to that which itself holds on to the summits, without using any perceptual material at all, but only the figures themselves through themselves, and coming up to them and ending with them’.10 > ‘The Good is what gives to that which exists – the existence, and to that which strives to know – the cognition’.11 > ‘Light (Sun) is what gives sight (the senses) to that which is sensory’.12 References . Janusz Jaskóła, Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon, [Possible worlds as legitimisation of philosophising. Plato] Wrocław 2000, p. 164 2 . Ibid, p. 163 3 . Ibid, p. 164 4 . Ibid 5 . Ibid, p. 165 6 . Ibid, p. 164 7 . Platon, Państwo, [Plato, The Republic] trans. W. Witwicki 1997, 2773 {English translation of Plato’s The Republic by Benjamin Jowett, 2017} 8 . Janusz Jaskóła, Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon, Wrocław 2000, p. 164 9 . Ibid 10 . Ibid, p. 165 11 . Ibid, p. 162 12 . Ibid 1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1

Alegoria platońskiej jaskini, rycina z 1604 roku autorstwa Jana Saenredama / Plato’s allegory of the cave, engraving from 1604 by Jan Saenredam


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Monika Dąbrowska-Picewicz To byłaby misa o nazwie „Oddech”. Praca nad nią trwała 3 dni i została przerwana prawie w połowie. Praca trwałaby jeszcze 4 dni wliczając dwa wypały. This would be a bowl called ‘Oddech’ (‘Breath’). It took 3 days to work on it and was interrupted almost half way through. Work would continue for 4 more days, including two firings.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Monika Dąbrowska-Picewicz Data powstania pracy: pracę rozpoczęłam 20 marca, proces został przerwany 22 marca Wymiary pracy: szerokość: 49 cm, głębokość: 37 cm, wysokość: 15 cm Technika: Praca powstała poprzez odciskanie w formie gipsowej zamoczonych w kamionkowej masie papierowej kawałków tektury, służących na co dzień do wypełniania paczek. Użyty materiał: masa kamionkowa z dodatkiem papieru, wypełnienie tekturowe Ilość użytego materiału: 4 kg Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: Ilość materiału-odpadu: Jak wyglądałaby gotowa praca: Są różne możliwości wykończenia tej pracy. Może zostać wypalona na biskwit, poszkliwiona i wypalona „na ostro” czyli ok 1250° C. W zależności od koloru i rodzaju szkliwa efekt będzie różny, np. białe błyszczące lub matowe niebieskie. Istnieje również możliwość wypalenia pracy od razu „na ostro” bez szkliwa, efekt końcowy to będzie wtedy naturalny kremowy kolor spieczonej gliny. Nie wiem, którą wersję bym wybrała.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Monika Dąbrowska-Picewicz The date of the piece: I started my work on 20 March, the process was interrupted on 22 March Dimensions: width: 49 cm, depth: 37 cm, height: 15 cm Technique: The work was created by hand pressing pieces of cardboard dipped in a stoneware paper clay (used on a daily basis to fill parcels), into a plaster mould. Material used: stoneware paper clay, cardboard filling Amount of material used: 4 kg Amount of material wasted on testing, if any: Amount of waste material: What the completed piece would look like: There are various possibilities for finishing this work. It can be biscuit fired, glazed and second fired–meaning at about 1250°C. Depending on the colour and type of glaze, the effect will vary, for example, glossy white or matt blue. There is also the option of single firing without any glaze, in which case the final result will be a natural creamy colour of fired unglazed clay. I don’t know which version I would have chosen.


Square Drop Praca byłaby formą szafki, postumentu o nazwie „KOLUMNA”. Praca nad nią trwała 7 dni i została przerwana po sklejeniu podstawy i wyszlifowaniu korpusu, co jest w 65% ukończeniem procesu. Praca trwałaby jeszcze 4, 5 dni, łącznie z wybarwieniem powierzchni drewna, montażem okuć i pasowaniem drzwiczek szafki. The piece would be a cabinet, a pedestal entitled ’KOLUMNA’ (’COLUMN’). Work on it lasted 7 days, and was discontinued after gluing the base and sanding the shaft, which means 65% of the process has been completed. The work would have taken another 4 or 5 days, including staining the wood surface, fitting the hardware and fitting the cabinet doors.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: projekt: Agnieszka Śniadewicz-Świca wykonanie: Square Drop Data powstania pracy: marzec 2021 Wymiary pracy: średnica: 55 cm, wysokość: 140 cm w tym cokół (12 cm) Technika: Kolumna wykonana jest z litego drewna dębowego. Baliki wycinane w delikatne łuki są ze sobą łączone za pomocą tradycyjnych wpustów. Korpus został wyszlifowany w celu nadania owalnego, gładkiego kształtu. Cokół pozostawiony w stanie surowym, bez obróbki. Użyty materiał: lite drewno dębowe, klej stolarski Ilość użytego materiału: ok. 0,3 m3 drewna Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: 0.05 m3 Ręczna obróbka drewna pozwala na precyzyjną selekcję materiału i rozrysowywanie szablonów z możliwie jak najmniejszą ilością odpadów. Ilość materiału-odpadu: 0,05 m3 Jak wyglądałaby gotowa praca: Praca nie ma wykonanych półek we wnętrzu kolumny, brak okuć i obsadzonych drzwi na zawias taśmowy przechodzący przez całą wysokość kolumny. Drewno byłoby wybarwione za pomocą bejcy spirytusowej na kolor czarny. Całość byłaby zabezpieczona politurą szelakową i zawoskowana woskiem pszczelim.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Design: Agnieszka Śniadewicz-Świca Execution: Square Drop The date of the piece: March 2021 Dimensions: diameter: 55 cm, height: 140 cm including the base (12 cm) Technique: The column is made of solid oak wood. The tiny logs, cut in gentle curves, are joined together using traditional grooves. The shaft has been sanded to give an oval, smooth shape. The base is left in its rough, untreated state. Material used: solid oak wood, carpenter’s glue Amount of material used: about 0,3 m3 of wood Amount of material wasted on testing, if any: 0.05 m3 Manual woodworking allows precise selection of the material and drawing of templates with as little waste as possible. Amount of waste material: 0,05 m3 What the completed piece would look like: The work has no shelves made in the interior of the column, no fittings nor a fitted door on a strap hinge going through the full height of the column. The wood would have been stained with a spirit stain in black colour. The whole piece would be protected with shellac polish and waxed with beeswax.


Arkadiusz Szwed To byłby wazon o nazwie „Szkielet”. Praca nad nim trwała łącznie 2 dni i została przerwana na pierwszym etapie. Praca trwałaby około 12 dni. This would be a vase called ‘Szkielet’. Work on it took a total of 2 days and was discontinued during the first stage. The work would have taken about 12 days.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Arkadiusz Szwed Data powstania pracy: model powstał 19.02, praca została przerwana 21.02 Wymiary pracy: średnica: 15 cm, wysokość: 61 cm Technika: Podstawą modelu jest wytoczony z gipsu kształt. W podstawie został wywiercony otwór, w który został włożony metalowy gwintowany pręt. Na rdzeń zostały nałożone identyczne, wcześniej przygotowane drewniane wałki sosnowe. Cały obiekt został ściśnięty śrubą i obleczony rajstopą. Użyty materiał: gips, gwintowany pręt 5 mm x 1000 mm, wałek sosnowy 25 mm x 1000 m, rajstopa nylonowa Ilość użytego materiału: 3 kg Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: Ilość materiału-odpadu: 1 kg podczas toczenia Jak wyglądałaby gotowa praca: Do wykonania została gipsowa matryca, odlew porcelanowy, czyszczenie, szkliwienie i dwa wypały.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Arkadiusz Szwed The date of the piece: the model was made 19.02, work was interrupted 21.02 Dimensions: diameter: 15 cm, height: 61 cm Technique: The base of the model is a turned plaster shape. A hole was drilled in the base, into which a threaded, metal rod was inserted. Identical, earlier-prepared, wooden pine shafts were placed on the core. The whole object was compressed with a screw and covered with tights. Material used: plaster, threaded rod 5 mm x 1000 mm, pine roll 25 mm x 1000 m, nylon tights​ Amount of material used: 3 kg Amount of material wasted on testing, if any: Amount of waste material: 1 kg while turning What the completed piece would look like: A plaster mould, a porcelain cast, cleaning, glazing and two firings remain to be done.


Anna Bera (The Whole Elements) To byłoby lustro o nazwie „Kształt N.6”. Praca nad nim trwała 4 dni i została przerwana w pierwszej połowie. Praca trwałaby jeszcze 7 dni. This would be a mirror titled ‘Kształt N.6’ (‘Shape N.6’). Work on it lasted 4 days and was interrupted in the first half. The work would have taken 7 days more.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Anna Bera (The Whole Elements) Data powstania pracy: pracę zaczęłam 21 marca, a przerwałam 25 marca Wymiary pracy: szerokość: 48 cm, głębokość: 14 cm, wysokość: 65 cm Technika: Obiekt powstał poprzez klejenie warstwowe drewna; najpierw - klejenie każdej z trzech płaszczyzn-klejonek, następnie wycinanie kształtu każdej płaszczyzny, potem wycinanie i frezowanie z szablonu otworów w każdej płaszczyźnie, następnie - klejenie płaszczyzn na grubość. Użyty materiał: drewno jaworowe Ilość użytego materiału: 0,04 m3 Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: Ilość materiału-odpadu: 0,01 m3 Jak wyglądałaby gotowa praca: Po sklejeniu płaszczyzn wyfrezowałabym “plecy” pod montaż lustra oraz pod mocowanie zawieszek, następnie rzeźbiłabym obiekt aby nadać mu pożądaną obłą formę, później zaolejowałabym drewno, na końcu wkleiłabym lustro.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Anna Bera (The Whole Elements) The date of the piece: I started working on 21 March and was interrupted 25 March Dimensions: width: 48 cm, depth: 14 cm, height: 65 cm Technique: The object was created by gluing the timber together in layers; first, gluing each of the three surfaces, then cutting out the shape of each surface, and then cutting and milling holes in each plane from a template, lastly gluing the surfaces together. Material used: Sycamore wood Amount of material used: 0,04 m3 Amount of material wasted on testing, if any: Amount of waste material: 0,01 m3 What the completed piece would look like: After gluing the surfaces together, I would have milled the ’back’ in order to mount the mirror and attach the hooks. Then I would have carved the object in order to give it the desired rounded shape. Later, I would have oiled the wood, and finally, I would have glued the mirror in.


Olga Milczyńska Wazon jest próbą kontynuacji serii wazonów „TUT” zrealizowanej w 2018 roku. Praca nad nim trwała około 2 godziny w ciągu ponad miesiąca. To jest około 45 % pracy nad całym wazonem. Zwykle na tym etapie koloruję części wazonu angobą, potem całość wysycha, wypalam ją raz, szkliwię, wypalam drugi raz. The vase is an effort to continue the ’TUT’ series of vases made in 2018. Working on it took about 2 hours over the course of more than a month. This is about 45% of the work on the whole vase. Usually at this stage, I colour parts of the vase with engobe, then the whole thing dries. I fire it once, glaze it, fire it a second time.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Olga Milczyńska Data powstania pracy: marzec - kwiecień 2021 Wymiary pracy: średnica: 11 cm, wysokość: 24,5 cm Technika: Wazon wykonany jest z kamionki. Sama mieszam różne kolory glin razem dla uzyskania odpowiedniego odcienia szarości. Najpierw rzucam kawałkiem gliny aby był płaski (nie lubię używać wałka), wycinam okrągłe dno. Następnie, także rzucając gliną o stół formuję długi i szeroki na około 3 cm pas gliny. Doklejam do dna i zaczynam budowę walca. Ważne aby praca w każdym miejscu miała tę samą grubość. Kulki formuję w rękach techniką wyciskania. Następnie łączę walec z kulką, często do kleju dodaje ocet. Lubię jak na pracy widać ślady moich rąk. Użyty materiał: szara kamionka Ilość użytego materiału: ok. 0.6 kg Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: glinę przed wypałem można recyklingować Ilość materiału-odpadu: może trochę pyłu 0,005 kg Jak wyglądałaby gotowa praca: Najprawdopodobniej kulki byłyby w żywych kolorach: żółtym, różowym albo niebieskim. W środku byłoby białe delikatnie przezroczyste szkliwo.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Olga Milczyńska The date of the piece: March - April 2021 Dimensions: diameter: 11 cm, height: 24,5 cm Technique: The vase is made out of stoneware. I mix different colours of clay together myself to obtain the right shade of grey. First, I throw a piece of clay to make it flat (I don’t like to use a roller) and cut out a round bottom. Then, also by throwing the clay on the table, I form a long, about 3 cm wide strip of clay. I stick it to the bottom and start building a cylinder. It is important for the piece to have the same thickness everywhere. I form balls in my hands using the squeezing technique. Then I attach the cylinder to a ball, often adding vinegar to the glue. I like to see the marks of my hands on the piece. Material used: grey stoneware Amount of material used: about 0.6 kg Amount of material wasted on testing, if any: clay may be recycled before firing Amount of waste material: maybe a little dust 0.005 kg What the completed piece would look like: Most likely, the balls would be in vibrant colours: yellow, pink or blue. Inside would be covered with a white, slightly transparent glaze.


Tartaruga To byłby kilim „Słońce”. Praca nad nim trwała 2 dni i została przerwana w momencie gdy ¾ pracy zostało już wykonane. Praca trwałaby jeszcze jeden dzień. This would be the ‘Słońce’ (‘Sun’) kilim. Work on it lasted 2 days and was discontinued when ¾ of the work was already done. Work would continue for another day.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Tartaruga Data powstania pracy: kwiecień 2021 Wymiary pracy: z ramą tkacką - szerokość: 75 cm, głębokość: 50 cm, wysokość: 80 cm bez ramy - szerokość: 50 cm, wysokość: 30 cm Technika: kilim grzebyczkowy Użyty materiał: osnowa: bawełna, wątek: wełna farbowana ręcznie naturalnymi roślinnymi barwnikami Ilość użytego materiału: 20 dag osnowy i 20 dag wełny Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: Ilość materiału-odpadu: 5 dag bawełny Jak wyglądałaby gotowa praca: Kilim na ramie tkany jest do góry nogami, byłby gładki, bez wystających nitek, w kształcie prostokąta i w rozmiarze 50x30 cm. U góry frędzle o długości około 10 cm i na dole o długości 20 cm.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Tartaruga The date of the piece: April 2021 Dimensions: with the frame - width: 75 cm, depth: 50 cm, height: 80 cm without the frame - width: 50, height: 30 cm Technique: kilim Material used: warp: cotton, weft: wool hand-dyed with natural vegetable dyes Amount of material used: 20 dag warp and 20 dag wool Amount of material wasted on testing, if any: Amount of waste material: 5 dag of cotton What the completed piece would look like: The kilim on a frame is woven upside down. It would be smooth without any protruding threads, rectangular in shape and 50x30 cm in size. Tassels about 10 cm long at the top and 20 cm long at the bottom.


Monika Skorupska (Mosko Ceramics) To byłby wazon o nazwie „LAVA”. Praca nad nią trwała 3 dni i została przerwana po pierwszym wypale, który jest w połowie procesu. Praca trwałaby jeszcze 3 do 4 dni, łącznie z wypałami. This would be a vase called ’LAVA’. Work on it took 3 days and was abandoned after the first firing, which is halfway through the process. Work would continue for another 3 to 4 days, including firings.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


Autor pracy: Monika Skorupska Data powstania pracy: marzec 2021 Wymiary pracy: średnica: 11 cm, wysokość: 70 cm Technika: Lepienie ręczne z wałków, wciskanie kawałków kamieni w miękką masę. Użyty materiał: porcelana samoszkliwna, lawa wulkaniczna Ilość użytego materiału: 4,5 kg Ilość materiału zmarnowanego na ew. próby, jeśli takie były: Ilość materiału-odpadu: Jak wyglądałaby gotowa praca: Praca niewypalona na ostro, brak pełnych właściwości porcelany samoszkliwnej tj. przeświecalność, kruchość, brakuje fragmentarycznego szkliwienia, elementy lawy wypływałyby ze szczelin obiektu.

W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


The artist’s name: Monika Skorupska The date of the piece: March 2021 Dimensions: diameter: 11 cm, height: 70 cm Technique: Coil building, pressing pieces of stone into a soft mass. Material used: self-glazed porcelain, volcanic lava Amount of material used: 4,5 kg Amount of material wasted on testing, if any: Amount of waste material: What the completed piece would look like: Piece not high fired, missing full properties of self-glazed porcelain, i.e. translucency, fragility, absence of fragmentary glazing, elements of lava would flow from the cracks in the object.


W jaskini. / In the cave. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1 / Objects of ‘visible kind’.1


W jaskini. Przedmioty „rodzaju widzialnego”.1


Wystawa / Exhibition

Katalog / Catalogue

Miejsce ekspozycji /Venue: Piotrkowska 217, Łódź 217 Piotrkowska Street, Łódź

Redakcja /Editors: Aleksandra Boćkowska, Monika Dąbrowska-Picewicz, Anna Bera

Termin wystawy /Dates: 14-30.05.2021 W wystawie udział biorą /Participants: Anna Bera (The Whole Elements), Arkadiusz Szwed, Monika Dąbrowska-Picewicz, Monika Skorupska (Mosko Ceramics), Olga Milczyńska, Square Drop, Tartaruga Kuratorka i scenografka /Curator and scenography: Anna Bera

Teksty /Texts: Anna Bera, Autorzy / and Authors Tłumaczenia /Translations: Taida Meredith Projekt okładki, projekt graficzny i typograficzny /Cover design, graphic design concept and typographic: Wojciech Domagalski Fotografie /Photographs: Radek Zawadzki - Projekt Pracownie Monika Dąbrowska-Picewicz strona / page 25 Wiktoria Podolec strona / page 55

Organizator wystawy /Organizer: Łódź Design Festival Identyfikacja wizualna /Visual identification: Wojciech Domagalski Zdjęcia i wideo /Photos and videos: Radek Zawadzki / Projekt Pracownie

Kroje pism /Typefaces: Arial Minion Pro

Produkcja /Production: Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło/ Nów. New Craft Poland Małgorzata Herman, Monika Dąbrowska-Picewicz, Wiktoria Podolec, Łódź Design Festival

Organizator:

Współorganizator:

Partner strategiczny:

Partnerzy:

Sponsorzy:

Profile for StowarzyszenieNowNoweRzemioslo

W jaskini. Przedmioty „rodzaju widzialnego” / In the cave. Objects of ‘visible kind’  

W jaskini. Przedmioty „rodzaju widzialnego” / In the cave. Objects of ‘visible kind’  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded