Page 1

Статут Культурного Товариства "КОСТРОМА" РОЗДІЛ І

Загальні постанови

§1 Культурне Товариство КОСТРОМА зване далі Товариством є добровільним самогосподарським діючим об'єднанням на підставі положень закону з дня 7 квітня 1989r. право про товариства(Уст. з 2011 р., Номер 79, роз. 855). §2 Товариство носить назву: Культурне Товариство КОСТРОМА §3 Товариство може послуговуватися скороченою назвою КОСТРОМА або СК КОСТРОМА §4 Товариство отримало юридичну індивідуальність з хвилини запису до Державного Судового Реєстру. §5 Місцеперебуванням Товариства є місто Сувалкі. §6 Сферою діяльності Товариства є простір Польської Республіки з особливим врахуванням території колишньої адміністративному поділу з 1975-1999 років).

Сувальської

області

(згідно

§7 Для реалізації статутних завдань Товариство може вести дії за межами країни на території інших держав з пошаною тамтешнього права. §8 Товариство веде свою діяльність на користь сукупності спільноти. §9 Товариство для ведення своїх справ, а також реалізації статутних цілей може працевлаштовувати працівників в тому числі членів Товариства. §10 Товариство може вести господарську діяльність, по отриманню відповідних дозволів. §11 Підтримувати діяльність Товариства можуть добровільно і без одержання заробітної плати особи, що не є його членами(волонтери). §12 Товариство може послуговуватися печаткою, а також відрізняючим її графічним знаком (логотип) згідно із зразком, затвердженим владою Товариства і зі збереженням положень. §13 Товариство може володіти членською відзнакою згідно із зразком, затвердженим владою Товариства і зі збереженням положень. §14 Товариство може бути членом державних і іноземних організацій по схожому профілі дії. 1


§15 Товариство є незалежною організацією. §16 Товариство посилається на невизначний час. РОЗДІЛ II

Цілі і форми дії Товариства

§17 Метою дії Товариства є: 1)Діяльність на користь культури, мистецтва, охорони майна і національного спадку. 2)Підтримка і поширення традицій, догляд за ними, а також розвиток громадянської і культурної свідомості. 3) Підтримка розвитку дружелюбного туризму навколишнього середовища і його реклама. 4) Поширення знань про історію і традицію регіону. 5)Активізація середовищ на користь культурного розвитку, а також культивування традиції. 6) Дія на користь екології, а також охорони тварин і природного спадку. 7) Реклама, організація і підтримка волонтаріату. 8) Пропагування ідеї волонтаріату, а також підтримка і ініціативи дій на користь особистого розвитку волонтерів, а також якостей, що свідчаться їхні послуги. 9) Підтримка молодіжних артистичних, культурних і наукових ініціаторів. 10) Поширення знань в області рятувальння, безпеки і охорони населення. 11)Інтегрованість працюючих осіб для публічного блага, а також підтримка процесу обміну практик. 12)Творення площини обміну інформації, досвіду і знань між особами і зацікавленими установами. 13)Дія на користь розвитку освітньої і наукової інфраструктури, а також розширення доступу до неї. 14) Підтримка розвитку науки, шкільної вищої освіти і виховання. 15) Організація активного, конструктивного відпочинку для дітей і молоді. 16)Профілактична діяльність, пов'язана із залежностями, суспільними патологіями, виключенням. 17)Підтримка розвитку сучасних установ суспільної допомоги, а також виконання дій на користь зрівняння шансів груп, під загрозою маргіналізації і суспільного виключення, в тому числі діяльність на користь неповноцінних осіб. 18) Дія на користь розширення простору

§18 Товариство реалізовує свої цілі через: 1) 2) 3) 4) 5)

Організацію культурних подій і їх обслуговування. Ведення сторінок, а також Інтернетових порталів. Організація і ведення туристичних заходів. Організація різних форм відпочинку, особливо для дітей і молоді. Організація, участь і ведення майстерень, підготовчих і освітніх програм. 2


6) Організація і участь в зустрічах, з'їздах, конференціях і семінарах. 7) Організація, участь і ведення підготовок, а також державних і зарубіжних стажів в сфері цілей Товариства. 8) Догляд місць національної пам'яті, а також істотних з історичної та культурної точках зору. 9) Традиційну видавничу діяльність через сучасні ЗМІ. 10) Підтримку і технічне обслуговування громадянських ініціатив у сфері зацікавленості Товариства. 11) Підтримку і ініціативу міжнародного і міжкультурного обміну. 12) Ініціатива і виконання дій, що стосуються охорони середовища, а також відповідного ставлення до тварин і інших складників живої та неживої природи. 13) Заява пропозицій, що мають на меті охорону середовища у інвестиційній і експлуатаційній діяльності, а також тих що прямують до поліпшення його стану. 14) Взаємодія з відділами в розробці і реалізації програм і планів дії тих, що прямують до поліпшення стану середовища. 15) Передання пропозиції проектів відповідним властям, установам, суспільним організаціям. 16) Нагромадження, а також поширення зборів, документуючих минуле і сьогодення регіону. 17) Співробітництво і обмін досвідом з установами і організаціями. 18) Інспірація творців до творення справ тематично зв’язаних з областю. 19) Пропагування туристичних переваг області і країни. 20) Дія на користь зміцнення між людських зв'язків. 21) Взаємодія з іншими одиницями і організаціями проти суспільного виключення. 22) Інформування громадської думки про дії, що піднімаються, і їх результати за посередництвом засобів масової інформації, а також власних видавництв.

§19 Товариство, реалізовуючи свої статутні цілі, може співпрацювати зі всілякими урядовими, приватними і поза урядовими установами. §20 Товариство може реалізовувати завдання, доручені одиницями урядової і самоврядної адміністрації. РОЗДІЛ III

органами, а також

Члени Товариства, їх права і обов'язки

§21 Членами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи. Юридична особа може бути всього лише членом, що підтримує Товариство. §22 Члени Товариства діляться на: 1) звичайних членів 2) членів, що підтримують 3


3) почесних членів. §23 Звичайні члени Ст. 1 Звичайним членом Товариства може бути кожна фізична особа, яка складе писемну декларацію, яка включатиме рекомендацію мінімум двох членів Товариства, в разі осіб, які не мають повною можливості до юридичної діяльності необхідна є згода юридичного опікуна. Ст. 2 Прийняття нових членів вирішує Правління підписанням згоди, початої не пізніше ніж впродовж трьох місяців від дати складення декларації. Ст. 3 В разі браку рекомендації мінімум двох членів Товариства, для кандидата на пост члена, декларацію розглядає Загальне Зібрання Членів, а кандидатура приймається більшістю голосів. Ст. 4 Членство в Товаристві відкрите для кожного без відношення до іншої національності, раси, статі, релігії чи політичних поглядів. Ст. 5 Звичайним членом Товариства може стати польський громадянин або іноземець, що також не має дозволу на проживання на території Польщі, за умови попереднього письмового підтвердження цілей Товариства. Ст. 6 звичайний Член Товариства має право: 1) до діючого і пасивного виборчого права на принципах, визначених постановами даного Статуту, згідно із законоположеннями. 2) брати участь в заходах, організовуваних Товариством. 3) складати пропозиції і думки, а також надихати прямуючі дії до реалізації цілей Товариства 4) користуватися допомогою і тилом Товариства в діях, сумісних з його статутними цілями. Ст. 7 звичайний член Товариства зобов'язаний: 1) остерігати, а також сумлінно виконувати постанови Статуту Товариства, а також його прийняті рішення. 2) брати участь в загальних зібраннях членів. 3) дбати про добре ім'я Товариства. 4) підтримувати заходи, організовані Товариством і брати участь в роботах Товариства. 5) регулярно і терміновий оплачувати членські внески у визначеному розмірі. §24 Підтримуючі члени Ст. 1 Членом, що підтримує, може лишитися фізична або юридична особа, яка схвалює цілі Товариства і прагне підтримувати діяльність Товариства через свідчення фінансової, істотної або організаційної допомоги. Ст. 2 Кандидат на пост підтримуючого члена, повинен мати рекомендацією, щонайменше двох звичайних членів Товариства. Ст. 3 Даний член, в разі будучи юридичною особою має право: 1) брати участь в Загальному Зібранні Членів з дорадчим голосом. 2) брати участь в заходах, організовуваних Товариством. Ст. 4 Даний член, зобов'язаний: 4


1) гідно репрезентувати Товариство і дбати про його добре ім'я. 2) служити радою, а також підтримкою Товариству і його членам в задекларованій сфері. §25 Почесні члени Ст. 1 Почесне членство Товариства надає Загальне Зібрання Членів фізичним особам, в разі визнання особливих заслуг для діяльності Товариства або реалізації статутних цілей. Ст. 2 Пропозиція про надання або припинення гідності почесного члена складає Правління згідно з своїм ухваленим розпорядком. Ст. 3 Почесний член, має право: 1) брати участь в Загальному Зібранні Членів з дорадчим голосом. 2) брати участь в заходах, організовуваних Товариством. §26 Членство в Товаристві анульовується в наслідок: Ст. 1 Добровільної письмової відмови, складеної до Правління Товариства. Ст. 2 Виключення ухвалою Правління. Ст. 3 З приводу невиправданої затримки оплати членських внесків або інших зобов'язань протягом періоду більшого шести місяців. Ст. 4 З приводу порушення статутних принципів, недотримання постанов і ухвал властей Товариства. Ст. 5 З огляду на нестачу проявів активної діяльності на користь Товариства. Ст. 6 Втрати громадянських прав на підставі вироку суду. Ст. 7 Смерті члена або втрати юридичної індивідуальності. §27 Від згоди Правління у справі позбавлення членства в Товаристві надається відкликання до Загального Зібрання Членів в строк 14 днів від дати доставки доречної ухвали. Відкликання розглядається на найближчому Загальному Зібранні Членів. Ухвала Загального Зібрання Членів остаточна. РОЗДІЛ IV

Власті і представництво Товариства

§28 Властями Товариства є: Ст. 1 Загальне Зібрання Членів. Ст. 2 Правління. Ст. 3 Ревізійна Комісія.

§29 Власті Товариства вибираються Загальним Зібранням Членів у відкритому голосуванні більшістю голосів. Загальне Зібрання може вирішити про проведення таємного голосування. §30 У випадку, коли склад властей Товариства піддасться зменшенню, доповнення може наступити в порядку кооптації, яку вчиняють члени органу, який був зменшений. 5


§31 Ухвали всіх властей Товариства настають у відкритому голосуванні більшістю голосів, при присутності щонайменше половини членів, призначених до голосування в першому терміні, на другий термін незалежно від числа нинішніх членів, хіба що подальші постанови статуту будуть інакшими. §32 Зібрання властей Товариства можуть бути скликані і проведені з використанням нових технологій. §33 Загальне Зібрання Членів Ст. 1 Найвищою владою Товариства є Загальне Зібрання Членів. Ст. 2 В Загальному Зібранні Членів беруть участь: 1) з важливим голосом - звичайні члени. 2) з дорадчим голосом - підтримуючі та почесні члени. Ст. 3 Загальне Зібрання Членів може бути звичайне і надзвичайне. Ст. 4 Звичайне Загальне Зібрання Членів скликає Правління раз в рік, як звітне, сповіщаючи членів про його термін, місце проведення засідань, щонайменше за 14 дні перед терміном Загального Зібрання Членів. Якщо на зібранні немає необхідного кворуму скликається Зібрання на другий термін не пізніше ніж впродовж місяця від дня скликання Загального Зібрання Членів. Ст. 5 Загальне Зібрання Членів засідає за ухваленим регламентом засідань. Ст. 6 Надзвичайне Загальне Зібрання Членів скликає Правління: 1) За власною ініціативою. 2) На вимогу членів Ревізійної Комісії. 3) На письмову пропозицію щонайменше 1/3 загального числа членів. Ст. 7 Надзвичайне Загальне Зібрання має бути скликане впродовж 31 днів від дати заявки пропозиції або вимоги і засідати над справами, для яких було скликане. Ст. 8 До компетенції Загального Зібрання Членів відносяться: 1) Визначення головних напрямів в'язання і розвитку Товариства. 2) Ухвалення змін статуту. 3) Вибір і ???? всіх властей Товариства, надання Правлінню звіту за пропозицією Ревізійної Комісії. 4) Розгляд і затвердження звітів властями Товариства. 5) Розгляд відкликань від ухвал Правління. 6) Підняття ухвали про рішення Товариства і призначення статку. 7) Підняття ухвал у справі надання статуту Почесного члена. 8) Підняття ухвал у всіх незалежних справах від компетенції інших властей Товариства. §34 Правління Ст. 1 Правління є виконавчою владою Товариства. Керує він сукупністю діяльності Товариства, згідно з ухвалами Загального Зібрання Членів, 6


репрезентує воно назовні і несе відповідальність перед Загальним Зібранням Членів. Ст. 2 Правління складається від трьох до п'яти членів, з числа яких на першому засіданні вибирається Голову, Віцеголову, а також Скарбника. Ст. 3 Правління може ухвалити розпорядок, що визначає його принципи роботи. Ст. 4 Засідання Правління відбуваються у міру потреб, не рідше ніж 3 рази в рік. Ст. 5 Товариство репрезентується Правлінням, згідно з принципами представництва вказаними нижче. Ст. 6 До завдань Правління відносяться: 1) Керування поточною роботою Товариства. 2) Реалізація ухвал Загального Зібрання Членів. 3) Управління статком Товариства. 4) Планування і ведення фінансової економіки. 5) Прийняття рішення про заснування і/або ліквідації господарської діяльності, а також форм в її сфері ведення. 6) Прийняття рішення у справі придбання або здобутку нерухомого і рухомого майна. 7) Репрезентація Товариства ззовні і дія в його імені. 8) Скликання Загального Зібрання Членів 9) Підняття ухвал в справах прийняття і виключення членів. 10) Складання звітів зі своєї діяльності на Загальному Зібранні Членів. 11) Ухвалення розпорядку робіт Правління. 12) Встановлення висоти членських внесків. §35 Ревізійна Комісія Ст. 1 Ревізійна Комісія є органом Товариства, скликаним до проведення контролю над його діяльністю. Ст. 2 Ревізійна Комісія складається з від трьох до п'яти членів в тому числі Глави, вибираного на першому засіданні. Ст. 3 Засідання ревізійної комісії відбуваються у міру потреб не рідше ніж 3 раз в рік. Засідання скликає глава. Ст. 4 До завдань Ревізійної Комісії Товариства входять: 1) Контроль сукупності діяльності Товариства. 2) Оцінка роботи Правління, в тому числі щорічних звітів і балансу. 3) Складання звітів на Загальному Зібранні Членів разом з оцінкою діяльності Товариства і Правління. 4) Вимога скликання Надзвичайного Загального Зібрання Членів в разі заяви неналежного зав'язування Правлінням з його статутних обов'язків, а також право вимоги скликання засідання Правління. 5) Складання на Загальному Зібранні Членів прохань про надання звіту правління членам Правління. Ст. 5 Члени Ревізійної Комісії не можуть бути водночас членами Правління.

7


Ст. 6 Ревізійна Комісія може ухвалити розпорядок, що визначає її принципи роботи. Ст. 7 Ревізійна Комісія має право вимагати від членів властей Товариства складення письмових або ротових пояснень, що стосуються контрольованих справ. РОЗДІЛ V Статок Товариства §36 Статок Товариства являє нерухомість, рухомості і фонди. §37 Джерелами виникнення статку Товариства є: 1) членські внески 2) запаси і спадки, ресурси, що походять, з публічної самопожертви спонсорів 3) впливи із статутної діяльності виплати 4) дотації, внески, депозити 5) доходи з господарської діяльності. §38 Дохід з господарської діяльності служить виключно для реалізації статутних цілей і не може бути призначений для поділу між його членами. §39 Товариство веде фінансову економіку, а також рахунок, згідно з положеннями. §40 Рішення у справі придбання, збиту і обтяження статку Товариства піднімає Правління. РОЗДІЛ VI

Спосіб представництва

§41 Заяви бажання від імені Товариства у всіх справах за винятком майнових, складати може кожен член Правління самостійно. §42 До складення від імені Товариства заяви бажання у всіх майнових справах уповноважені є: Ст. 1 одноосібний Голова Правління до квоти 30.000 PLN. Ст. 2 одноосібний Член Правління до квоти 5.000 PLN. Ст. 3 двох Членів Правління, в тому числі Віцеголова, до квоти 30.000 PLN. Ст. 4 вище цих квот таку заяву може скласти Голова разом з Членом Правління.

8


РОЗДІЛ VII

Останні Постанови

§43 Зміна статуту, а також підняття ухвали про рішення Товариства через Загальне Зібрання Членів вимагає більшості 2/3 голосів, що вирішується при присутності щонайменше половини членів, зобов’язаних до голосування. §44 Затверджуючи ухвалу про рішення Товариства, Загальне Зібрання Членів визначає спосіб переведення ліквідації, а також призначення статку Товариства.

Сувалкі дня 9 січня 2014 _______________________________________________________________

9

statut_uk  
statut_uk  
Advertisement