Sjöscoutkåren Stormfågeln 20 år

Page 1

Sjöscoutkåren Stormfågeln 1996-2016 20 år av sjöscouting i EsboS jöscoutkåren Stormfågeln 20 år

Denna historik har utgivits med anledning av Stormfågelns 20-års jubileum hösten 2016. I denna publikation ligger fokus på åren 2007-2016. Endast en sammanfattning av de första 10 åren ingår, eftersom en närmare översikt av första 10 åren ges i Stormfågelns första historik: ”Sjöscoutkåren Stormfågeln – Sjöscouting i Esbo 1996-2006”, som utgavs i samband kårens 10-års jubileum år 2006.

Innehåll Kårchefens hälsning De första 10 åren (1996-2006) Hur har kåren förändrats under de senaste 10 åren? (2007-2016) Hur ser kåren ut idag? Läger Övrig verksamhet Förläggningar Båtprojektet Stormfågeln 2016-

5 6 9 11 12 16 20 23 24

Redaktion Katarina Rönnberg, skribent och projektansvarig Maja Löfgren, layout Kid Jägerskiöld, skribent Alexandra Lindahl, skribent Ted Jägerskiöld, bilder och material Övriga ledare har bidragit med bilder och idéer Ansvarig utgivare Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

3Kårchefens hälsning Sjöscoutkåren Stormfågeln 20 år. Så långt hade jag nog inte tänkt då jag själv blev medlem i Stormfågel-familjen år 2000 och än mindre att det var jag som skulle vara kårchef då. Allt för sällan stannar man upp så här och funderar över vad kåren har gjort och lagt ner tanke på vad vi inte gjort. Men oj vad vi har åstadkommit på 20 år! Från 0 till 150 medlemmar, det tredje båtprojektet pågår som bäst, två stugor och otaliga minnen.

Minnen ja, det är svårt att välja något specifikt minne från kårens historia för mig. Samtidigt som jag väl minns större läger och seglatser minns jag med lika stort leende på läpparna det där en bakmötet vi hade med patrullen år 2002 (?) då mjölet flög åt alla håll och vi till slut bara låg på golvet av vred oss av skratt, samt den lilla scouten som för några år sedan kom fram till mig med tindrande ögon och saligt utropade: “Alle, scouting är det bästa som finns”. Det måste jag hålla med om, scouting är det bästa som finns. Samtidigt som kåren känns som den trygga familjen för oss Stormfåglar så är det alltid lika roligt att lära känner scouter från andra kårer och länder. Vi får testa på nya saker, utmana oss själva och få redskap med oss till arbetslivet som skolbänken aldrig kommer att kunna ge oss. Jag vill tacka alla scouter, ledare och föräldrar som gjort kåren till vad den är idag! Ett stort extra tack till alla i planerat jubileumskommittén som denna dag i långt över ett år. Många i jubileumskommittén är faktiskt scouter som började i Stormfågeln hösten 1996 därmed våra äldsta och är Stormfågel-familjemedlemmar. Önskar er alla ett fint jubileumsfirande

Alexandra “Alle” Lindahl Kårchef 2014-2016

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

5


De första 10 åren (1996-2006) Nedan följer en sammanfattning av kårens första 10 år. En mer ingående beskrivning går att läsa i kårens första historik “Sjöscoutkåren Stormfågeln – Sjöscouting i Esbo 1996-2006”

Stormfågeln grundas Under början av 1990-talet insåg man i scoutkretsar att det saknades en sjöscoutkår i Esbo. svenskspråkig Projektet Sjöscoutkår i Esbo inleddes redan år 1993, då Robin Gustafsson, som då fungerade som distriktschef i MNSD (Mellersta Nylands Scoutdistrikt), de kontaktade svenskspråkiga sjöscoutkårerna i Helsingfors. Det hade redan funnits ett klart intresse för svenskspråkig sjöscouting i Esbo i flera år och de svenskspråkiga sjöscoutkårerna i Helsingfors ställde sig positiva till idén och lovade ställa upp med hjälp och båtar. Därmed startades projektet, under ledning av Robin Gustafsson från Grankulla Scoutkår, samt Christian Mylius och Jukka Kostiainen från Sjöscoutkåren Seaboys. Sjöscoutkåren Seaboys hade vid den tiden ett flertal ledare och erbjöd sig därför att ställa upp och leda en vargungeavdelning i Esbo. Stormfågelns första vargungegrupp, på ungefär 20 vargungar, inledde sin verksamhet hösten 1995. Verksamheten bedrevs i Scoutkåren MuHö:s kårlokal Grottan i

6

Olars.

Vargungarna

Seaboysledaren

leddes Jan

av

Selenius.

Verksamheten var en del av Seaboys under hela verksamhetsåret 1995-1996, men

redan

efter

det

första

verksamhetsåret uppstod ett behov av patrullverksamhet

och

därmed

efterlystes ledare från de

andra

svenskspråkiga kårerna i MNSD. Under det andra verksamhetsåret fungerade Anna Lönnqvist från Scoutkåren MuHö och Jannika

Stenius

Scoutkår som

från Grankulla

patrulledare för den

första patrullen, patrull Gädda. Seaboys deltog

fortfarande

verksamheten

och

aktivt bidrog

i med

vargungeledare och båtar. Sjöscoutkåren Stormfågeln grundades officiellt 27.11.1996 av MNSD. Under kårens

första år leddes kåren av

medlemmar i MNSDs styrelse. Jannika Stenius och distriktschef Birgitta "Titti" Edelmann fungerade som Under

år

1997

kårchefer.

grundades kårens

understödsförening ”Understödsföreningen

för

Sjöscoutkåren Stormfågeln”, med syfte att

bland annat hjälpa kåren att

införskaffa en

egen skolningsbåt och

kårlokal. Kårens grundades

också

verksamhetsår.

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

infoblad Storminfo under

detta


Kårens stugor År 1998, då kårens verksamhet hade

De egna båtarna Kårens första båt införskaffades hösten

pågått i två år började kåren med Robin

1998. Det var en Guy 22 som hette Bufo.

Gustafsson i spetsen titta efter en egen

Detta var ett stort steg för den nya

lokal. Ägaren Esbo

stad nappade på

sjöscoutkåren, eftersom det innebar att

Robins lobbande och annonsering och

man kunde erbjuda mer sjöverksamhet

därmed

än tidigare. Bufo var i Stormfågelns ägo

fick

Stormfågeln

användningsrätt till sin första kårlokal

endast två segelsäsonger, eftersom

Nocken

på Nockala udd. Stugan var i

ledarna snart började fundera på att

dåligt skick och krävde renovering som

införskaffa en större båt, som skulle

genomfördes som talkoarbete. Hösten

lämpa sig bättre för längre seglatser.

1998 kunde Nocken

invigas och

Efter en tids sökande fann kåren en

verksamheten körde igång i den egna

lämpligare båt och beslöt sig, i samråd

kårlokalen.

med Understödsföreningen, att lägga

Eftersom verksamheten växte så det

anbud på denna Albin Express vid

knakade började Nocken snart bli för

namnet Yoda. Bufo sattes till försäljning

liten för att inhysa all patrull-, knatte-

och Yoda införskaffades hösten 2000.

och vargungeverksamhet. Kåren hade

Årsskiftet 2003-2004 blev det än en

länge sneglat på den andra stugan intill

gång aktuellt att börja titta efter en ny

Nocken, som på den tiden var i dem

båt. Denna gång låg fokus på att

närliggande

besittning.

införskaffa en ny båt för den växande

Stugan var dock i så dåligt skick att

kårens behov. Projektgruppen ”Unga

Espoon Merenkulkijat inte gick med på

Vindar” tillsattes och tillsammans med

förslaget att rusta upp stugan i utbyte

Understödsföreningen

mot att få använda den som möteslokal

penninginsamlingen för en ny båt.

under vinterhalvåret. Då båtklubben år

Kraven var att båten skulle vara större

2001 anhöll om att få riva stugan

än Yoda, ha inombordsmotor, samt ett

lyckades Robin Gustafsson och Max

ordentligt pentry. Slutresultatet blev att

Finell trots allt få till stånd ett avtal med

kåren införskaffade s/y Yoanna, en Finn

båtklubben

Express 83, hösten 2005.

båtklubbens

och

Rivningsansökan Stormfågeln stugan.

fick

Esbo

drogs

tillbaka

dispositionsrätt

stad.

började

de

och till

Talkoarbetet satte igång och

10-årsjubileum 10-årsjubiléet

firades

Strandstugan kunde slutligen invigas på

Björkholmen

farsdag hösten 2002.

samband med jubiléet publicerades

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

i

november

NJK

2006.

I

7


kårens 10-årshistorik, skriven av Jannika Stenius, Max Edin, Matias Kallio, Janina Lindgren och Tor Lydman. Lite tidigare samma år invigdes Stormfågelns kårrop i

samband

med

Segelsäsongsöppningen

och

invigningen av den nya båten. Kårropet är skrivet av Katharina Vuorinen, Janina Lindgren och Matias Kallio och lyder så här: “Ut på hav i storm och rusk, seglar vi med liv och lust! Fastän vi på havet trivs, är vi ock i hamn till frids. Sjöscouting vi jobbar för, då vi allt tillsammans gör! Nu ni veta vem vi är; med ära vi vårt namn bär! STORM-FÅ-GELN”

Katarina Rönnberg Texten baserar sig delvis på Jannika Stenius texter “Projekt sjöscoutkår i Esbo 1993-1996”,

”S/y

Bufo

liten

men

pepprig…”, ”S/y Yoda – expresståget”, ”S/y Yoanna – Stormfågelns lady”, samt Tor Lydmans text stugor”,

som

”Tillbakablick på kårens ingick

i

Stormfågelns

10-årshistorik.

8

Sjöscouting i Esbo 1996-2016


2007-2016 I denna 20 års historik koncentrerar vi oss på vad som hänt under de 10 senaste åren sedan år 2006. I vilken riktning har kåren utvecklats? Hur har lägren och den löpande verksamheten äventyr har sett ut? Vilka Stormfåglarna gett sig ut på i storm och rusk? Verksamheten har präglats av unga ledare och en ständigt växande verksamhet. Kåren har försökt tackla dessa utmaningar genom att utöka antalet grupper, men samtidigt ta hänsyn till de egna begränsade resurserna. Förläggningar, läger och löpande verksamhet, seglatser, hajker och skogsutfärder, matlagningstävlingar mm. har ordnats både tillsammans med

Hur har kåren förändrats under de senaste 10 åren? andra kårer, men även bara för den egna kåren. Under de senaste 10 åren har kåren bl.a. ordnat sitt andra kårläger genom tiderna; Expedition Vessö år Under den senaste 2011. 10-årsperioden har vi även tagit i bruk det nya scoutprogrammet år 2008, vilket har inneburit en lite annan åldersgrupperna än vi indelning av tidigare hade. Stormfågelns tidigare indelning i vargungar, knattar och patruller och

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

9


(elitpatrull bestående av EP:n patrulledare) och ledare ersattes av ett mer enhetligt åldersgruppssystem som

nya utmaningar både på förbunds- och

numera tillämpas inom de flesta

För att fortsättningsvis kunna erbjuda

kårer. De vargungar,

nya

regionnivå inom scoutingen.

åldersgrupperna

alla

äventyrsscouter,

verksamhet

åldersgrupper

frivillig

basis

har

explorerscouter, spejarscouter, roverscouter och äldre ledare har ett

Stormfågeln under de senaste åren

tydligt

föräldrar i verksamheten. Vi är väldigt

program

och

mål

verksamheten, även för de åldersgrupperna. Det ordnas

för äldre även

evenemang på kår- och regionnivå för de olika åldersgrupperna för att göra det möjligt att lära känna andra i motsvarande ålder från andra kårer. Kåren har även lyckats förstärka sitt ledarteam, med det största ledarantalet någonsin på höstförläggningen Woop Woop år 2008. Då hade vi flera ledare än barn på höstförläggningen. Från att ha drivit verksamheten med hjälp av

satsat på att allt aktivare ta hjälp av tacksamma för all hjälp som vi fått och tror på att verksamheten består så länge vi jobbar tillsammans. Alla kan bidra med någon specialkunskap eller en extra hand på något hörn och vi har försökt bli bättre på att ta hjälp av föräldrar i verksamheten. Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något

vis

med 17 års ålder. Trots detta präglas den växande verksamheten av en ständig brist på resurser, eftersom åldersfördelningen är i en ständig obalans. Det finns gott om barn i de yngsta åldersgrupperna, men mot slutet av spejarscouttiden avtar intresset för Flera av de första många. generationernas

ledare

har

bidragit

till

kårens

verksamhet under de gångna åren.

några få eldsjälar skolas nya ledare nu för tiden kontinuerligt upp från och

även

antagit

10

ändamålsenlig

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

Katarina Rönnberg


Stormfรฅgeln i siffror 2016

Sjรถscouting i Esbo 1996-2016

11Lägren – scouting som bäst Under de senaste 10 åren har kåren årligen ordnat sommarläger antingen tillsammans med några andra kårer, deltagit på förbunds- och regionläger med andra svenskspråkiga land- och sjöscoutkårer, eller åkt på storläger med både finsk- och svenskspråkiga kårer. Oftast har hela kåren deltagit i samma läger, men en del år har det ordnats flera mindre läger för de olika åldersgrupperna. Sommarens läger är ofta årets höjdpunkt, då man har möjlighet att bo och leva tillsammans med andra scouter i en hel vecka, segla, simma och delta i annat scoutprogram under lite andra former än vad veckoverksamheten kan erbjuda. Möjligheten att lära känna andra kårer är även en bidragande faktor till att vi åker på läger från år till år. 2007: Pirates of Bredskär Läger tillsammans med Vikingarna, Vikingaflickorna och Porkala på Stora Bredskär. Hela kåren deltog. Samma år ordnades världsscoutjamboreen i England där tre Stormfåglar deltog.

2009: Station 9 Västra Nylands scouters regionläger ordnades på arméns lägerområde i Syndalen och hela kåren deltog. Den sista kvällen var det fest och hela kycklingar grillades på stranden. Ledargänget hade bara med sig en gaffel så konceptet "sharing is caring" blev till... 2010: FisscFjäll (spejarscouter), Sahara (vargungar och äventyrsscouter), Kilke (explorers) Avdelningen for på vandring till Lappland, medan vargungar och hade läger i äventyrsscouter Skutviken. Explorerscouterna åkte på finnjamboreen Kilke med ca 10 000 scouter i Evois nära andra Tavastehus. Lägret blev en smärre kulturchock för en sjöscout: termometern visade 37 grader och moskogen dammade så att vägarna vattnades om nätterna.

2008: Puerto Vela Hela kåren deltog på lägret som tillsammans med ordnades Havsörnarna från Ekenäs och Hangö scoutkår, på Tovö, en holme i Ekenäs skärgård. Patrullråddet Amazing Race slutade med ösregn, vilket ledde till evakuering mitt i natten. Spelet Stratego och leken British Bulldog introducerades för Stormfågeln.

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

Kilke

13


2011 Expedition Vessö Kårens andra kårläger på Vessö i Borgå där hela kåren deltog. Kris!! Lägerområdesbokningen hade kommit bort, men det fixade sig ändå – lägerområdet delades med Fribytarna. 2012: Nothamn VII Läger tillsammans med alla sjöscouter i finlandssvenska Syndalen. Hela kåren deltog. Utöver segling, sjömanskunskaper och andra stod även scoutfärdigheter sumobrottning på programmet. 2013: Sailing7Seas, FiSScFjäll (spejare) Sommarläger för hela kåren tillsammans med Seaboys, Sailors och Södrik Stigfinnare i Rönnäs, Pernå och fjällvandring för spejarscouter. Ett mögligt tält brändes upp under Sailing7Seas för att visa hur lätt tältduk fattar eld. Två Stormfåglar deltog på FiSScFjäll, till vilket kåren köpte sitt första vandringstält. 2014: Atlantis Hela kåren deltog på Finlands Svenska Scouters förbundsläger i Syndalen och Stormfågelns coola ledartröjor togs i bruk. 2015: Wild Scout Stormfågeln, Åbo Vildar och Seaboys ordnade gemensamt läger i Köttboda i Borgå. Hela kåren deltog och det var första gången vi samarbetade med Åbo Vildar. Lägret var indelat i tre lag med blandade åldersgrupper och kårer. Bruksvattnet måste bäras upp från havet, vilket alla hjälptes åt med.

14

2016: Hiawatha (vargungar och äventyrsscouter), finnjamboreen Roihu (avdelningen och ledare), FiSScFjäll (spejarscouter) Hiawatha ordnades tillsammans med Södrik Stigfinnare i Luuk, medan avdelningen åkte på storlägret Roihu i Evois och några spejarscouter åkte på FiSScFjäll. Några av Stormfågelns ledare jobbade på caféet under Roihu. Under besöksdagen såldes det hela 4000 berlinermunkar (”the pink ones” som de utländska scouterna kallade dem).

Sjöscouting i Esbo 1996-2016Ă–vrig verksamhet Ă–vrig verksamhet


Under de senaste 10 åren har den löpande verksamheten fortsatt i samma stil som under kårens första år, men i större skala. Läger och förläggningar har anpassats till ett större antal scouter och intresset för vargungeverksamheten har ständigt ökat. I samband med detta har bl.a. vinterhajker introducerats i verksamheten. Dessa ordnas inte varje år, men avdelningen ges ibland möjligheten att prova på hur det är att sova i kamintält på vintern tillsammans med några ledare. Kåren har strävat efter att erbjuda kvällseglatser åt alla åldersgrupper både höst och vår, samt längre långfärder med kårens båt under sommarmånaderna. Kårens båtar har åkt på både kortare veckoslutsseglatser, men även längre långfärder och eskaders tillsammans med andra kårers båtar, bl.a. år 2015 då den senaste FiSSc eskadern ordnades. Vårterminens seglatser föregås av båttalkon, på vilka patrullerna och ledarna hjälps åt att rigga och göra i ordning båtarna inför segelsäsongen. Den som deltar aktivast på båttalkona tilldelas vandringspriset Skraparen, som grundades år 2000 av den dåvarande kårchefen Max Finell. Skraparen tilldelas en patrullscout, som utmärkt sig särskilt under vårens båttalkon. Skraparen har inte delats ut alla år, utan endast då någon utmärkt sig särskilt. Under våren ordnas även den traditionsenliga matlagningstävlingen Grötsleven, där patrullerna lagar mat på trangia. Tävlingen har funnits med länge i verksamheten och härstammar från Scoutkåren MuHö och Grankulla Scoutkår. Birgitta Edelmann har skrivit tävlingens stadgar. Grötsleven går ut på att alla patruller har en liten budget till sitt förfogande och får själva välja meny och köpa ingredienser. Ledarna brukar även delta med ett eget gourmetkockslag, som alltid är lika svårt att överträffa. Matlagningen sker på tid och den patrull som lyckas imponera mest på domarna får sitt namn ingraverat på vandringspriset Grötsleven. Vargungarna har även sin egen motsvarande tävling som går under namnet ”Lilla Grötsleven”. Nockens vandringspris tilldelas en aktiv patrullscout, som gjort något extra under sin tid som patrulledare. Priset härstammar från år 1998, då det delades ut för första gången på julfesten. Vandringspriset donerades av Robin Gustafssons mamma, som vann namntävlingen för kårlokalen Nocken. På julfesten tilldelas årets aktivaste patrull Vandringspriset Åran. Åran går till kårens aktivaste patrull och har delats ut ända sedan år 1999, då Mikaela Anaja, som då fungerade som avdelningsledare, införde ett aktivitetspoängsystem för patrullerna för att sporra dem till en aktiv verksamhet. Hösten har många år inneburit en veckoslutsseglats med Finlands Svenska Scouters skolningsbåt s/y Navigator för explorers och ledare. Navigatorseglatsen har varit en tradition sedan år 2000. Kåren ordnar även höstförläggning för avdelningen och julfest för hela kåren, då bl.a. vargungarnas lucia medverkar. Kåren har även ett vandringspris som kallas Alltid redo, som delas ut med motiveringen: ”en aktiv ledare som tagit initiativ och genomfört ett projekt eller som på annat vis genom sin aktiva ledarroll befrämjat kårens verksamhet”. Vandringspriset delas ut av ledaren som fått det, då hen anser att det är dags att ge det vidare. År 2010 introducerades ledarnas vandringspris “Årets myspysare”, som delas ut till en aktiv ledare på fredag kväll under höstförläggningen. Höstförläggningstävlingens vandringspris kallas ”Kannan” och det tilldelas den patrull som vinner förläggningstävlingen. Sjöscouting i Esbo 1996-2016

17


Årets skrapare 2014 Jonas Bäck 2015 Kid Jägerskiöld Vinnare i Grötsleven 2007 Tärna 2008 Albatross 2009 Tärna 2010 Fiskgjuse 2011 Tärna 2012 Tärna 2013 Tärna 2014 Tärna 2015 Vigg 2016 Tärna Nockens vandringspris 2007 Linn Sjöblom 2008 Maja Löfgren 2009 Niklas Sjöblom 2010 Jan Toivonen 2011 Jonas Bäck 2012 Nikolas Sanila 2013 Lea Ekblad och Victoria Lundberg 2014 Emil Toivonen 2015 Aron Wärnå Åran Höstterminen 2008 Fiskgjuse Höstterminen 2015 Tärna Vårterminen 2016 Albatross Alltid redo 2006 Jannika Stenius 2011 Katharina Vuorinen 2014 Malin Lindholm

18

Sjöscouting i Esbo 1996-2016


Årets myspysare 2008 Kid Jägerskiöld 2009 Malin Lindholm 2010 Sander Aarts 2011 Anna Nylund 2012 Niklas Sjöblom 2013 Johan Jern 2014 Alexandra Lindahl 2015 Ted Jägerskiöld Kannan 2014 Vigg 2015 Vigg 2016 Tärna Kårchefer under årens lopp 1996-1997 Birgitta Edelmann 1998-1999 Robin Gustafsson 2000-2002 Max Finell 2003-2005 Isak Poutanen 2006-2008 Janina Lindgren 2009-2010 Malin Lindholm 2011-2013 Ted Jägerskiöld 2014-2016 Alexandra Lindahl

Sjöscouting i Esbo 1996-2016

19


Förläggningar Kåren har i allmänhet ordnat vårförläggningar för hela kåren, ofta enskilt för vargungarna och navigationsveckoslut inför segelsäsongen för avdelningen och äventyrsscouterna. På hösten har vargungarna ofta erbjudits en skogsutfärd utan övernattning, vissa år som kårens egen utfärdsdag under namnet “Skogsmogrej”, andra år tillsammans med andra kårer. Avdelningens åker alltid på höstförläggning i början eller mitten av november till någon scoutstuga i huvudstadsregionen. Explorers (patrulledarna och ledarna) brukar åka ut på fredag kväll för planering, bastubad, god mat och samvaro, medan resten av deltagarna kommer ut på lördag morgon då programmet kör igång. Lördagen brukar bestå av patrullrådd med olika kontroller ute i skogen, samt lägerbål med sång och program på kvällen. Söndagens program varierar lite beroende på förläggningen tema. Den huvudansvariga för förläggningen är ofta en ung ledare som genomför förläggningen som sitt projekt för att få scoutledarfullmakt. Projektet är en del av scoutledarens grundkurs, som måste genomföras för att få scoutledarfullmakt. 20

Sjöscouting i Esbo 1996-2016


Vår

Pirat (vargungar) Navisweekend

2007

Disney (vargungar och knattar) Navisweekend

Simpsons

2008

p o o W p o Wo

Vargungeförläggning Navisweekend

Matrix

2009

r a g n u g r a v ( i i W ) r a t t a n k och

Kulturkrock (vargungar)

Con Cultura

2010

2011

Hemlig Förläggning (vargungar och äventyrsscouter) Navisweekend

Höst

Angry Birds

2012


2013

n a j Fär

Harry Potter och mysteriet på Lärkans

Vargungarna deltar för första gången på höstförläggningen på lördagen

Expedition Polstjärnan

Hailo

2014

Eldstaden (vargungar)

2015

Karneval (vargungar)

Spektrum

2016

Jubileumsförläggning

(nya äventyr...)


Båtprojektet Sjöscoutkåren Stormfågeln hade vuxit stadigt under några år och s/y Yoanna som kårens huvudsakliga långfärdsbåt började kännas som en begränsande faktor för kårens utveckling. Seglingen utgör för kåren en viktig del av verksamheten och vi vill kunna erbjuda högklassig sjöutbildning för våra medlemmar även på lång sikt. Det här resulterade i att det år 2014 sattes ihop grupp för att genomföra ett en båtprojekt, vars mål var att införskaffa en lite större segelbåt för att bättre stöda kårens behov. Den nya båten skulle vara i storleken 34-35 fot och erbjuda en vattentoalett, sjödugligt pentry och sovplatser för minst 6 personer.

Som insamlingsmål sattes 50 000€, vilket skulle nås genom en kombination av privata donationer, företagssponsorering och understöd från stiftelser och fonder samt försäljningen av s/y Yoanna. Det visade sig vara ett projekt som krävde så mycket tid att ingen aktiv kårledare kunde åta sig det. Det är troligtvis anledningen till de många omstarter projektet fått sedan sin början. Under vårt senaste båtprojekt, Unga Vindar åren 2004-2005, hade vi från början en aktiv redan driven av understödsförening, scouternas föräldrar och några äldre ledare, med vars stora insatser av s/y Yoanna införskaffandet förverkligades på hösten 2005. Detta är faktum, att det gjorde ett utgångspunkten aningen annan för det nya projektet att den här typen av aktiv stödförening inte fanns att tillgå. Tack vare någon enstaka större donation och många små, samt försäljningen av Yoanna och tidigare s/y adventskalenderkampanjer, ligger vi i skrivandets stund vid ca 2/3 av vårt mål. Förhoppningsvis kan vi redan vid kårens jubileumsfest berätta om den nya båten och vad den innebär för kårens verksamhet, så att den är klar för våra kvällsseglatser direkt vid början av segelsäsongen 2017. Det visade sig redan under kvällsseglatserna på hösten att en båt och en scoutkår av Stormfågelns storlek är en ekvation utan lösning.

Kid Jägerskiöld Sjöscouting i Esbo 1996-2016

23


Stormfågeln 2016Vad händer här framöver? Närmast i kikaren är förhoppningsvis en ny båt för att fortsättningsvis kunna trygga seglatsmöjligheterna för alla åldersgrupper. Vi ämnar även satsa på att utbilda nya skeppare för kårens behov i och med bättre möjligheter till praktikseglatser då vi införskaffat den nya båten. Vi funderar även på hur vi ska kunna trygga verksamhet för alla åldersgrupper trots sinande ledarresurser. För att uppnå detta kommer ett av våra fokusområden att ligga på att erbjuda högklassig verksamhet åt spejar- och explorerscouter, vilka är de åldersgrupper som ofta slutar scoutingen då andra intressen tar över. Vi hoppas kunna motivera till att stanna kvar och utvecklas inom kåren, samt stöda de unga ledarna att växa in i ledarrollen på ett naturligt sätt. På denna punkt kommer ett fungerande Roverscoutprogram för scouter i åldern 18-22 år, som även har ledaruppdrag in i bilden. Dessa unga ledare skall även få ha eget inspirerande program, inte endast ansvarsuppgifter. Ledarrekrytering bland vuxna, som inte tidigare varit scouter, finns även ständigt på agendan, trots att det ibland känns svårt att locka med sådana som inte varit scouter sedan barnsben. Detta krävs dock för att drömmen om att erbjuda verksamhet åt alla intresserade ska gå att uppfylla och i och med att vi hoppas att Stormfågeln även i framtiden kommer att fungera som en av de livskraftigaste kårerna i huvudstadsregionen. 24

Sjöscouting i Esbo 1996-2016


En satsning som även är relaterad till ledarresurser är gilleverksamheten, som kommer att köra igång i samband med 20-års jubiléet. Eftersom kåren tidigare varit så pass ung att de flesta ledarresurserna varit med i den dagliga verksamheten så länge som möjligt har det inte funnits ett behov av verksamhet för de ledare som inte längre är aktiva. Nu när kåren har några år på nacken är det på tiden att även de som inte är så aktiva längre, men kan tänka sig att ställa upp då och då, har ett nätverk för detta. Detta innebär förhoppningsvis att äldre ledare inte tappar kontakten med kåren, utan finns med på ett hörn ibland då de har tid och intresse. En hjälpande hand på förläggningar eller expertishjälp i samband med projekt är exempel på situationer då Stormfågelns gille kunde vara involverade på ett hörn. Gilleträffar är även ett socialt forum för att öka samhörigheten och träffa gamla scoutbekanta med jämna mellanrum. Om vi blickar tillbaka till ledarnas strategidag år 2013, då ledarna visionerade att kåren så småningom skulle införskaffa en större båt, satsa på roverscoutprogram, skepparskolning, samt att inspirera och rekrytera flera ledare, samt erbjuda fler barn möjlighet att delta i verksamheten, kan vi konstatera att vi har kommit en bit på vägen att uppnå dessa mål. Samtidigt kan vi konstatera att samma målsättningar fortfarande finns på agendan. Visionen var även att igång gilleverksamheten, samt utveckla köra äventyrsscoutprogrammet, vilket vi lyckats uppnå i och med gillets grundande i samband med detta jubileum, samt två äventyrsscoutgrupper, som har verksamhet varje vecka. Vi fortsätter att jobba vidare på dessa och tackar för de gångna åren! Sjöscoutkåren Stormfågeln har förhoppningsvis ännu flera år framför sig och vi hoppas få fira vårt följande jubileum tillsammans.

Katarina Rönnberg Sjöscouting i Esbo 1996-2016

25

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.