Page 1

Vrije Basisschool St.-Jozef Schoolstraat 1 9290 Overmere (Berlare) Tel. 09/367 68 36 — Fax 09/367 90 63 E-mail: stjozef@olvts.be E-mail ouderraad: Ouderraad-vbs-overmere@skynet.be

Schoolbrochure van de Vrije Basisschool St.-Jozef Schooljaar 2019-2020

A-blok: gelijkvloers (kleuters + 1ste lj.) - 1ste verdieping (2de, 3de en 4de leerjaar)

Onze Vrije Basisschool St.-Jozef wil opvoeden en onderwijzen Daarom wil onze school... 1 een school zijn waar het uniek-zijn van elk kind gerespecteerd wordt; 2 een leerschool zijn; 3 een school met een hart zijn; 4 een muzische, crea eve school zijn; 5 een school zijn waar sociaal-voelende mensen gevormd worden; 6 een gezonde, veilige, groene school zijn; 7 een school zijn die waardering voor techniek en media niet uit de weg gaat; 8 een school zijn waar opgevoed wordt tot zelfstandigheid; 9 een school die openstaat voor andere par cipanten; 10 een school zijn waar mens en wereld religieus geduid en beleefd worden.

B-blok: gelijkvloers (kleuters) - 1ste verdieping (5de en 6de leerjaar)


Schoolbrochure met schoolreglement & infokalender 2019-20

Inhoudstafel

Verwelkoming

Deel 1.

Pedagogisch project van de Vrije Basisschool St.-Jozef

Deel 2.

Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 3.

Schoolreglement

Deel 4.

Infokalender


Verwelkoming Dag kleuter, dag meisje, dag jongen Van harte welkom op onze school! Kom jij voor het eerst als kleuter de klas binnen, dan kom je in een boeiende wereld terecht: een klasje met heel wat nieuwe kameraadjes, met een juf die heel goed voor je zorgt, waar je al spelend met heel veel nieuwe dingen zal kunnen kennismaken en waar je heel wat zal kunnen leren. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open: leren lezen, schrijven, rekenen en zoveel andere dingen. Het wordt een heel avontuur. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing misschien wat tijd vragen. Wij, de leerkrachten en je klasgenoten, zullen steeds klaar staan om je hierbij te helpen! Ook jou, goede "oude" bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe leerlingen mee op weg wil helpen. We wensen iedereen een fijn schooljaar toe.

Beste Ouders Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch project. Daarna volgt de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. In het derde deel vind je het schoolreglement. Deel I hiervan bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. Deel II is het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam


Deel 1 Pedagogisch project van de Vrije Basisschool St.-Jozef Ons pedagogisch project: schooleigen visietekst Onze school wil een school zijn waar het UNIEK-zijn van ELK KIND gerespecteerd wordt Wat maakt dat onze school elk kind “UNIEK” noemt? Jij “kind” in de eerste plaats. Bovendien is deze uniciteit een baken, onlosmakelijk verbonden is met ons christelijke mens- en wereldbeeld. Onze school, ons team is bereid te zeggen “ik zal er zijn voor jou”, wie je ook bent, met je specifieke talenten en beperkingen. Hiervoor werken we op jouw maat. We ondersteunen je door aangepaste trajecten, met verhoogde ZORG. We leggen de lat hoog waarbij we bewust differentiëren in beide richtingen. Elke dag opnieuw blijven we geloven in je groeikansen en willen we je het gevoel geven dat je het KAN! Hierbij zetten we in op sfeer, waar je zelfvertrouwen kan vergroten en je positief zelfbeeld steeds verder mag ontwikkelen.

Onze school wil een LEERSCHOOL zijn. In onze school is het leren en leven gericht op je harmonische ontplooiing. Al spelend en ontdekkend leer je om te functioneren in de wereld die je omringt. Hiervoor steunen leerkrachten op de leerdoelen die opgenomen zijn in leerplannen bij de verschillende leergebieden. In de kleuterschool wordt uitgegaan van ontwikkelingsdomeinen. Dit zijn kapstokken en kaders die het mogelijk maken om gestructureerd en systematisch te werken. We zien het als een uitdaging om aan het ONDERWIJSAANBOD een doordachte samenhang en opbouw te geven en daarbij ook rekening te houden met wat je als kind al kent en kan, welke je talenten en je noden zijn. Hiervoor doen we beroep op je interesses en trachten we ervaringsgericht te werken. Dit houdt in dat we investeren in een krachtig en breed evaluatiebeleid.

Onze school wil een school met een

zijn.

We willen tonen dat we je graag zien, dat we met je begaan zijn. Hiervoor trachten we op een open, warme en HARTELIJKE manier te communiceren. Dat betekent dat we toestaan kwetsbaar te zijn in het niet-weten om samen met jou, je ouders en alle betrokkenen oplossingen te zoeken, raad te vragen… Dit alles met als doel: “je gelukkig te mogen zien”.


Onze school wil een muzische, creatieve school zijn. Als kleuter en lagere schoolkind kan je je hier ten volle ontplooien. Dat betekent letterlijk ‘ je uitvouwen en laten zien wat en wie er in je zit’. In onze school prikkelen we je op verschillende MUZISCHE DOMEINEN in wekelijkse activiteiten. Beeld, drama, beweging, muzisch taalgebruik, muziek komt aan bod via projectweek, tentoonstelling, musical, Sinterklaas, schoolfeest, Sint- Jozefsfeest,… Hiervoor kunnen we steeds beroep doen op creatieve handen van ouders, grootouders, kunstenaars en andere experten.

Onze school wil een school zijn die zijn waardering voor techniek en media niet uit de weg gaat. Met een knipoog naar Sint Jozef willen we timmeren aan ontdekkend onderwijs. TECHNIEK is een onderdeel van je belevingswereld. Denk maar aan de bouw van huizen, wegen, bruggen, fabrieken, beslissingen omtrent milieu, duurzaamheid…. Graag willen we je technieken aanleren, waarbij je een instrumentarium leert hanteren, stappenplannen leert volgen, zelf leert ontwerpen, …. Ook op het gebied van MEDIA spreken we je competenties aan. Kortom stap voor stap stimuleren we je creatief en wijs om te gaan met techniek, ICT en media. Zo wordt je je bewust van deze waardevolle onderdelen in onze maatschappij.

Onze school wil een school zijn waar SOCIAAL-voelende mensen gevormd worden. Als kleine kleuter stap je onze school binnen en wordt je eigen ‘IK’ wereldje elke dag een beetje groter. Je ontdekt dat je jezelf niet kan ontplooien zonder de ‘ANDER’. Door interactie ontdek je wie je bent en op school leer je wat het betekent om SAMEN in en met een GROEP te leven. Wij helpen je hierbij door allerlei activiteiten aan te bieden: tutorlezen, projecten, helpen met huiswerk, refterbevers, haasjes-over, graadklassen, uitstappen, bezoek rusthuis, werken met de Axenroos, elkaar helpen, samen spelen, spelen met ouders op de speelplaats,… Stap voor stap leer je verantwoordelijkheid te dragen voor het samenleven in de grote wereld rondom jou.

Onze school wil een gezonde, veilige, groene school zijn. In de verschillende klassen worden keuzes gemaakt uit de onderstaande activiteiten: -

Een keitof GEZONDHEIDSBELEID: fruitacties, speelplaatswerking, anti-pestacties, gezond ontbijt, frisse lucht, seksuele opvoeding, stappen en trappen i.p.v. opstappen, sportdagen, SVS, sportweken, wisselende speeltijden, boekentasweeg, MEGA,…

-

Een GROEN BELEID mag niet ontbreken: natuuruitstappen met vzw Durme, milieubeleid, eerlijke handel, leeruitstappen, ecologie, energiebeleid,…

-

Een VEILIGE omgeving: verkeerslessen, welzijnsbeleid, aangepaste infrastructuur, samenwerking met de politie, kiss&ride,…

Onze school wil een school zijn waar opgevoed wordt tot zelfstandigheid. Om je LEREN te versterken word je begeleid in het zoeken naar antwoorden. Je leerkracht coacht jou door mee op zoek te gaan naar je mogelijkheden en talenten. Hij/zij reikt je kapstokken aan en vertelt je dat je van proberen kan leren, dat je fouten mag maken,… Leerkrachten stimuleren je bij het ‘leren leren’ en jezelf evalueren (kindcontacten). De klas en de school wordt een biotoop waar je je in je element kan voelen.


Onze school wil een school zijn die openstaat voor andere participanten. Wij willen een ‘OPEN SCHOOL’ zijn die zich ontwikkelt tot een gemeenschap waar een hartelijk klimaat heerst, waar je je welkom mag voelen, waar je op elk moment mag langskomen met vragen, problemen,… Een school waar vele betrokkenen samen aan dezelfde kernopdracht werken: kinderen leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording. Dat doel krijgt extra kansen wanneer er ook aandacht is voor het welbevinden en de betrokkenheid van personeelsleden, ouders en alle andere betrokkenen. (schoolbestuur, scholengemeenschap, oud-leerlingen, parochie, jeugdbewegingen, CLB, GON, Logo, lokale middenstand, politie, OCMW,…) We streven ernaar om een liefdevolle, professionele gemeenschap te vormen, waar de leden elkaar aanvaarden, aanmoedigen en bevestigen, waar men gelooft in ieders mogelijkheden en groeikracht, waar we door samenwerking onze verbondenheid met elkaar mogen ervaren.

Onze school wil een school zijn waar mens en wereld religieus geduid en beleefd worden. Naast het UNIEK-ZIJN, ontdek je dat je VERBONDENHEID zich ook uit in het verbonden zijn met de spirituele dimensie van het leven. Je stelt je vragen over het wonderlijke, het mysterie, de zin van het leven,… Onze leerkrachten willen je daarbij enkel richting geven. Dit doen ze door je verhalen, rituelen, vieringen, woorden, gebaren, beelden aan te bieden uit het CHRISTELIJK GELOOF. Bijvoorbeeld: gebedenboek, bijbel, beelden van heiligen, godsdiensthoek, communie, klasvieringen, liederen, rouwkoffer, herdenkingshoekje, gebeden, respect voor andere godsdiensten, leren kennen van andere godsdiensten, vastenvoettocht, broederlijk delen, welzijnszorg,… In onze katholieke school wordt leren we naar Jezus voorbeeld te leven. Dit vertelt dat we bewust kiezen voor het volgen van een aantal WAARDEN: humor, optimisme, collegialiteit, openheid, liefde, hartelijkheid, vriendschap, plezier, respect, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, erkenning, luisterbereidheid, vertrouwen, eerlijkheid, dienstbaarheid, flexibiliteit, vergevingsgezindheid, waardering, betrokkenheid. We profileren ons als een DIALOOGSCHOOL. Dat wil zeggen, een school die bewust openheid creëert naar de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen, een school die de ander wil ontmoeten en zo probeert haar eigen identiteit te verrijken.


Dit jaarthema is een verderzetting van vorig schooljaar. De leerkrachten hebben vorig schooljaar een 6-tal ontwikkelvelden verkend, nl. ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling, socioemotionele ontwikkeling en ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid. Dit schooljaar 1919-1920 zullen de leerkrachten ook de dominante doelen van de 4 overige ontwikkelvelden verkennen, nl. ontwikkeling van wiskundig denken, mediakundige ontwikkeling, Rooms-Katholieke godsdienst en ontwikkeling van een innerlijk kompas. Onze leerkrachten worden uitgedaagd om passend en uitdagend onderwijs aan te bieden. Professionele leraren en lerarenteams… (1) geloven onvoorwaardelijk in de ontwikkeling en het leervermogen van elke leerling. Zij…  laten zich inspireren door de ‘te verwachten leeruitkomsten’ die bij elk ontwikkelveld en –thema zijn opgenomen;  grijpen alle leerkansen die zich voordoen aan, richten de aandacht van hun leerlingen op deze kansen en moedigen hen aan om ze te grijpen;  benaderen problemen als een uitdaging en zien ook obstructie of fouten als een leerkans;  moedigen hun leerlingen aan om door te zetten, ook wanneer leren lastig is;  durven platgetreden paden te verlaten en gaan actief op zoek naar nieuwe wegen die de ontwikkeling van hun leerlingen ten goede komen, durven ‘omdenken’;  dagen hun leerlingen uit binnen betekenisvolle contexten, benutten en creëren ontwikkelkansen; (2) aanvaarden dat leren en ontwikkelen grillig, veelzijdig en eigen aan elke leerling zijn. Zij…  zijn geduldig en bereid om passend in te spelen op de grilligheid van leren en ontwikkelen, op sprongen die hun leerlingen soms maken in hun ontwikkeling;  observeren aandachtig hun leerlingen en kijken breed met het oogpunt om ze door en


door te kennen;  proberen zich in te leven in de wijze waarop hun leerlingen de dingen ervaren en beleven, gaan in hun schoenen staan, kijken door hun ogen;  zoeken verbinding met de persoon van elke leerling;  werken met (open) opdrachten die uitnodigen tot divers leren;  erkennen dat leerwegen verschillend kunnen zijn en ontwerpen gevarieerde onderwijsarrangementen op maat;  differentiëren waar mogelijk en wenselijk;  panikeren niet en plaatsen de ontwikkeling van hun leerlingen in het juiste perspectief;  hanteren oordeelkundig de leerlijnen met ontwikkelstappen op basis van referentieleeftijden (3) werken aan de dieperliggende ontwikkeling van hun leerlingen in al haar facetten. Zij…  denken na over de vele facetten en de dieperliggende bouwstenen van een ontwikkeling, over de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan zodat hun leerlingen bepaalde dingen kunnen ervaren, opnemen, verwerken en weergeven;  frustreren hun leerlingen niet onnodig met meer van hetzelfde, maar zetten in op wat er echt toe doet;  hebben een goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling en stemmen de verwachtingen daar op realistisch-ambitieuze wijze op af;  zien en benutten de samenhang tussen de ontwikkelvelden, -thema’s en hun onderliggende doelen en leerinhouden (4) gaan op zoek naar en werken in de zone van de naaste ontwikkeling, op maat van elke leerling. Zij…  gaan steeds op zoek naar wat een leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten;  zijn bedachtzaam voor ontluikende groei bij hun leerlingen; volgen de ontwikkeling van hun leerlingen op een systematische en effectieve wijze op;  stimuleren hun leerlingen om denkhandelingen uit te voeren met competentere anderen in hun omgeving (andere leerlingen, leraren, volwassenen …);  vermijden onnodige drempels en bruuske overgangen in de ontwikkeling van hun leerlingen; bewaken dat hun aanbod niet té moeilijk, té gemakkelijk of de volgende stap té groot is;  respecteren ‘het kind zijn’ van hun leerlingen in leren en leven; stemmen de individuele leer- en zorgbehoefte van een leerling of een groep leerlingen, de hierbij passende interactiestijl, de inhouden die aansluiten bij de aanwezige of nog te ontwikkelen competenties en de taakkenmerken op elkaar af;  hanteren de leerlijn als persoonlijk didactisch- pedagogische handvat, eerder dan als maatstaf voor de ontwikkeling van hun leerlingen; (5) zorgen voor een rijke ondersteuning en interactie. Zij…  erkennen dat leren een zaak is van leraar én leerling, nemen hun leerlingen serieus en


 

   

betrekken ze bij de vormgeving van hun onderwijs; geloven in de wederkerigheid tussen leraar-leerling(en) en leerling-leerling, stimuleren en verrijken de interactie die nodig is om deze wederkerigheid te onderhouden; zetten in op betekenisonderhandeling door: voorkennis te appelleren, te onderhandelen met hun leerlingen, te zoeken naar nieuwe verbindingen, doelen en inhouden te expliciteren …; beseffen dat de ‘leraar er toe doet’ en engageren zich vanuit hun professionaliteit en persoonlijkheid ten volle voor hun leerlingen; mediëren door o.a. te bemiddelen en te faciliteren vanuit een krachtige vraagstelling om hun leerlingen tot eigen antwoorden te brengen; begeleiden op expliciete wijze de processen die bij hun leerlingen leiden tot een verandering van hun denken, handelen en voelen; houden bij het aanbod, de werkvormen en de organisatie van het leren rekening met de leef- en belevingswereld van hun leerling en met de wijze waarop en de context waarbinnen die leerling kan en wil leren;'

(6) maken werk van betekenisvol leren. Zij…  geven betekenis aan inhouden, aan opdrachten … zodat hun leerlingen deze begrijpen en als relevant en nuttig ervaren ;  creëren betekenisvolle contexten die zin hebben en zin geven;  nodigen hun leerlingen uit om het nieuw geleerde te verbinden met eerdere leerervaringen, om nieuwe verbanden te leggen, er iets nieuws mee te creëren en het zelf toe te passen;  geloven dat wat echt boeit een grotere ontwikkelwaarde heeft en blijven zoeken naar inhouden waarbij de ontwikkelvelden- en thema’s op een samenhangende, zinvolle manier aan bod komen;  dompelen hun leerlingen onder in nieuwe contexten die rijke ervaringen bieden waardoor die leerlingen eigen interesses, voorkeuren en talenten ontdekken;  bieden ook voldoende ervaringskansen met betrekking tot leerinhouden waar hun leerlingen minder of geen voeling mee hebben opdat zij deze ook leren waarderen en erkennen als ‘de moeite waard’;  stimuleren hun leerlingen om actief op zoek te gaan naar nieuwe ontdekkingen en ervaringen waardoor ze hun leefwereld verbreden en beseffen dat er veel te beleven en te leren valt;  zetten hun leerlingen aan tot nadenken binnen welke andere contexten ze de nieuw verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes nog kunnen inzetten; (7) beschouwen en gebruiken ‘leefstof’ als ‘leerstof’ en omgekeerd. Zij…  zorgen ervoor dat de leefwereld van hun leerlingen bijdraagt tot en onderwerp is van hun leren;  brengen de omringende cultuur binnen als bron van leren en hebben daarbij aandacht


voor zowel de individuele als de groepsidentiteit van hun leerlingen;  zijn zich bewust van het autobiografisch perspectief waarmee leerlingen en zijzelf de werkelijkheid ervaren en beleven en spelen daarop in met onderwerpen die aansluiten bij hun meervoudige identiteit en de diverse rollen die ze opnemen in het dagelijkse leven;  stimuleren een onderzoekende en ondernemende grondhouding bij hun leerlingen;  verkennen samen met de leerlingen de wereld en nodigen hun leerlingen uit om de wereld te verkennen en hun wereld in de klas te brengen;  trekken zoveel als mogelijk met hun leerlingen de wereld in om er aan en in de werkelijkheid te leren en brengen die werkelijkheid ook in de klas;  zorgen voor betekenisvolle taken die functioneel, motiverend, relevant en uitdagend zijn;  gaan op zoek naar inhouden waarbij (meerdere) ontwikkelvelden op een logische, zinvolle manier aan de orde komen;  hebben er aandacht voor dat leerinhouden waar hun leerlingen weinig voeling mee hebben toch door hen worden ervaren als de moeite waard; (8) ondersteunen metacognitieve processen bij hun leerlingen. Zij…  maken tijd om met de leerlingen te reflecteren op de leer- en ervaringsprocessen en stellen daarbij vragen als: Wat heb je gedaan? Wat weet je nu meer? Wat heb je geleerd over jezelf, over jouw manier van leren en leven? …  maken cognitieve processen (denken, voelen en handelen) zichtbaar door ze om te zetten in taal (innerlijke spraak) en erover te communiceren;  maken hun leerlingen bewust van hun eigen gedachten, ideeën, innerlijke vragen …;  bieden hun leerlingen kansen om via ‘modeling’ te leren van de leraar en van andere leerlingen; (9) zorgen voor effectieve onderwijsarrangementen op maat van hun leerlingen. Zij…  vertrekken bij het ontwerpen van hun onderwijsarrangementen vanuit een goed overwogen focus;  creëren een krachtige leeromgeving;  hebben aandacht voor de vele gezichten van leren en ontwikkelen en bieden rijke en gevarieerde ervaringskansen voor elke leerling;  gaan op regelmatige basis de effectiviteit van hun onderwijsaanbod na door: praktijkonderzoek, teamoverleg, kindcontacten, analyse van de leerlingenresultaten en welbevinden van de leerlingen …; (10) geloven onvoorwaardelijk in de eigen professionele ontwikkeling en investeren daarin. Zij…  hebben vertrouwen in het eigen kunnen;  voelen zich verbonden met de visie, de inhouden en doelen van Zin in leren! Zin in leven!;  voelen zich en zijn deel van een team waar ze genereus aan meebouwen;


    

ontwerpen en reflecteren vanuit een grondige pedagogische, inhoudelijke en didactische kennis; groeien als bemiddelaar in de leer- en ontwikkelprocessen van leerlingen; willen zichzelf voedenen geloven dat ook hun eigen professionele identiteit evolueert; onderzoeken hun onderwijskwaliteit en sturen waar nodig bij in functie van een nog betere ontwikkeling bij hun leerlingen; zijn bereid zich blijvend te verdiepen in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de eraan verbonden visie, inhouden, toepassingen, instrumenten en uitrusting;

Net als vorig schooljaar willen we ons een stukje verdiepen in één van de ontwikkelvelden, nl. dit van de ontwikkeling van wiskundig denken. De wereld om ons heen staat bol van de cijfers. Om greep te krijgen op de kwantitatieve wereld om hen heen, is het belangrijk dat onze leerlingen over handvatten beschikken om al die wiskundige informatie te kunnen interpreteren. In het ontwikkelveld wiskundig denken leggen we de nadruk op het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals schatten, hoofdrekenen, het gebruiken van referentiematen en het interpreteren van diagrammen. Die basisvaardigheden helpen om wiskundige problemen op te lossen. Het inzichtelijk verwerven ervan vraagt om een aanpak die het denken van kinderen uitdaagt met gevarieerde en actieve wiskundige opdrachten. Daartoe grijpen we, zoveel als mogelijk, de kansen die zich vanuit de werkelijkheid aandienen. Om wiskundig denken te stimuleren, bieden we de leerlingen een rijke en veilige denkactiverende omgeving. Die is open en nodigt hen uit om samen te redeneren en met elkaar in discussie te gaan. ‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn daarbij belangrijke vragen. We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds opnieuw verder denken. Binnen het ontwikkelveld wiskundig denken zetten we, over de vijf ontwikkelthema’s heen, in op de ontwikkeling van een wiskundig begrippenkader.


SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE CONCRETE UITWERKING VAN HET OPVOEDINGSPROJECT VIA DE JAARTHEMA’S JAARTHEMA + PIJLER UIT HET OPVOEDINGSPROJECT + VISIETEKST 2002-2003: ‘OPEN SAMEN NIEUWE DEUREN’  PIJLER 9 ‘EEN SCHOOL DIE OPENSTAAT VOOR ANDERE PARTICIPANTEN’ In dit schooljaar wordt de vroegere gemeenteschool en de vroegere vrije school geherstructureerd tot één school, nl. de Vrije Basisschool St.-Jozef.

2003-2004: ‘TECHNIEK DA’S SJIEK’  PIJLER 7 ‘EEN SCHOOL DIE DE WAARDERING VOOR TECHNIEK NIET UIT DE WEG GAAT’

2004-2005: ‘DE SCHAT IN ELK VAN ONS’  PIJLER 4 ‘EEN MUZISCH CREATIEVE SCHOOL’

2005-2006: ‘EEN DROOM WORDT WAAR’  PIJLER 3: ‘EEN SCHOOL MET EEN HART’

CONCRETE REALISATIES PER NIVEAU (SN = SCHOOLNIVEAU – KN = KLASNIVEAU – LN = LEERLINGENIVEAU) • Eén school met 2 vestigingsplaatsen: de kleuters en L1-2-3 in de Schoolstraat en SN L4-5-6 in de Burgs. de Lausnaystraat. • 3 speelplaatsen, nl. één per niveau: kleuter, onderbouw en bovenbouw lager • Gemeenschappelijke activiteitenschema met o.m. musical, grootouderfeest, schoolfeest,… KN • De 2 oudercomités gaan over in één oudercomité • Gemengde klassen van K1  L6 SN • De installatie van een computerklas • De implementatie van de leerlijn ‘technologische opvoeding’ KN • De opstart van een website voor de school • In het studiekeuzeproject van L5-L6 wordt een jaarlijks bezoek aan een technische school opgezet SN • De implementatie van het leerplan MUZO waarbij de leerkrachten de 5 muzische talen (beeldende expressie, bewegingsexpressie, dramatische expressie, muzikale expressie en taalexpressie) beter leren kennen. • Tijdens dit schooljaar wordt de grote fase van het bouwproject in de realiteit omgezet met o.m. de nieuwe refter met keuken, een KN nieuwe speelplaats voor L1-2-3 met klimtoren, een nieuwe verwarmingsinstallatie, een nieuwe turnvloer, alle klassen in de Schoolstraat worden volledig gerenoveerd, nieuwe zonneblinden, nieuwe eerste uitrusting, nieuwe databekabeling, nieuw sanitair en nieuwe groenbeplanting. • De opstart van het tutorlezen met L2 en L5 SN • De gerenoveerde lokalen worden om 9 oktober 2005 officieel ingehuldigd. • De opstart van hoeken- en contractwerk in de verschillende klassen.

2006-2007: ‘KLEUR BEKENNEN’  PIJLER 1 ‘EEN SCHOOL WAAR HET UNIEK ZIJN VAN ELK KIND GERESPECTEERD WORDT’

SN

2007-2008: ‘MET MOS EN GOS WORD JE BERESTERK’  PIJLER 6: ‘EEN VEILIGE, GEZONDE, GROENE

SN

• Er wordt een intergenerationeel project met het rusthuis Ter Meere opgestart. • Er wordt een werking op touw gezet om anderstalige nieuwkomers op te vangen. • De opstart van een gezondheidsplan met onder meer: een protocol (met kriebelteam) ter bestrijding van de


SCHOOL’

• • • • •

• 2008-2009: ‘GROND OM TE GROEIEN, RUIMTE OM

SN

TE VLIEGEN’

 PIJLER 8 ‘EEN SCHOOL WAAR OPGEVOED WORDT TOT ZELFSTANDIGHEID’

 PIJLER 2 ‘EEN LEERSCHOOL ZIJN’ •

KN • LN • •

2009-2010: ‘KIES K(L)EURIG TALENT MET TANTE TUTU & D’ORDE VAN DE MUZEPLU’  PIJLER 4 ‘EEN MUZISCH CREATIEVE SCHOOL

SN

hoofdluizen, het fruitproject tutti-frutti, natuurwandelingen i.s.m. VZW Durme. Nieuwe verlichting in de turnzaal. De bouw van de orthotheek waarbij zorgleerkrachten een eigen plekje krijgen. Nieuw ergonomisch meubilair in het 3de leerjaar. Een kippenhok op de speelplaats en het plaatsen van 16 kunst-zwaluwnesten. De opstart van een LOC dat voor meer duidelijkheid zorgt over de rechten en de plichten van de werknemer t.o.v. de werkgever. De opstart van een energieboekhouding om iedereen energiebewuster te maken. De uitbouw van de leerlijn ‘leren leren’ met aandacht voor 13 verschillende bouwstenen. Hierbij worden nieuwe afspraken gemaakt op gebied van zittenblijven, rapportering, huistaken, agenda, lessen leren,… De zelfstandigheid van leerkrachten verhogen door een duidelijke functiebeschrijving op te stellen met een billijke en eerlijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten. Het beleidsvoerend vermogen van de school verhogen door verschillende leerdomeinen via output te analyseren en bij te sturen, door de eigen inbreng van leerkrachten aan te moedigen en samenwerking te stimuleren. Een nieuwe manier van evalueren en rapporteren waarbij de klemtoon meer ligt op differentiatie, motivatie en het meer in handen geven van het leerproces door de leerder. De ICT-competenties van ons personeel verhogen door het organiseren van interne ict-nascholingen. Aandacht voor ‘meervoudige intelligentie’ waarbij niet zozeer gekeken wordt bij een kind wat het niet kan, maar wat het wel kan! De zelfstandigheid van kinderen verhogen door in de dagdagelijkse praktijk te zorgen voor een goede sfeer, door naar de voorkennis van kinderen te peilen, de inbreng van kinderen te verhogen, uitdagende opdrachten aan te bieden, actieve werkvormen te hanteren, structuur aan te bieden, een studiemethode te bespreken, coachende vragen te stellen, te reflecteren op wat geleerd is,… De uitbouw van de leerlijn ‘muzische vorming’ met aandacht… o voor het beschouwen en creëren;


ZIJN’

• •

2010-2011: ‘SAMEN SCHITTEREN(D)’  PIJLER 3 ‘EEN SCHOOL MET EEN HART’  PIJLER 2 ‘EEN LEERSCHOOL ZIJN’  PIJLER 8 ‘EEN SCHOOL WAAR OPGEVOED WORDT TOT ZELFSTANDIGHEID’

voor de nodige afwisseling tussen de 5 muzische domeinen: beeld, drama, muziek, dans en taal; o voor een muzisch klimaat d.m.v. muzische tussendoortjes, thematische inkleding, aandacht voor kunsteducatie,… De uitbouw van een digitale doelenrapportage binnen de lagere school Tijdens dit schooljaar worden de bouwwerken op de site van de oude kleuterschool grotendeels gerealiseerd door… o een renovatie van de bestaande oude kleuterschool met o.m. een slaapklasje; o de bouw van 5 klassen (met o.a. een computerklas) boven de bestaande oude kleuterschool; o de aanleg van een speelterrein met zandbak achter de kleuterschool; o de bouw van een polyvalente zaal als kleuterrefter en –turnzaal; o de heraanleg van de kleuterspeelplaats met de inrichting van een nieuw extra fietsenschuil; Op 8 november 2010 zitten alle leerlingen op één vestiging en is de definitieve herstructurering een feit: o de kleuters en het 1ste leerjaar zitten op het gelijkvloers; o het 2de t.e.m. het 6de leerjaar zitten op het 1ste verdiep; o tijdens de voor- en namiddagspeeltijd wordt er afwisselend gespeeld. Dit biedt ruimte en dus veel bewegingskansen; o tijdens de middag eten alle kinderen tegelijkertijd in 3 verschillende refters. Nadien kunnen kinderen bij droog weer gaan ravotten op de speelweide, bij regenweder is er mogelijkheid tot spelen van gezelschapsspelen; o voor de kleuters werd ook een grote zandbak aangelegd; De oudste leerlingen worden ingeschakeld o als haasje-over ’s morgens om de kleuters naar de kleuterspeelplaats te begeleiden; o als refterbevers om de jongere kinderen te begeleiden in de refter; Er worden tal van projecten ingericht waarbij gewerkt wordt met heterogene groepen en waarbij de oudere leerlingen verantwoordelijkheid krijgen over de jongeren; Verkeersveiligheid: o

SN


voor een vlotte verkeersdoorgang werd in de Schoolstraat een ‘zoenzone’ aangelegd; o er wordt een extra doorgang met extra fietsenschuil ingericht in de Fortstraat; De inrichting van de nieuwe computerklas met 18 PC’s; Aanstelling van een pedagogische ICTcoördinator om de klastitularissen bij het inschakelen van de verschillende doelen van de ICT-diamant te ondersteunen; De kleuterleidsters starten met een digitale agenda, nl. iKKLIK; In het 4de leerjaar leren de leerlingen tijdens het lesuur schrift gratis ‘klavierschrift’ via www.ticken.be o.l.v. de klastitularissen; Enkele klassen leggen een eigen blog aan om de klaswerking te illustreren; Hoekverrijking binnen de kleuterschool = experimenteren met techniek; Invoering van een nieuwe wero-methode in de lagere school, nl. MIKADO; Om de electriciteitskosten terug te dringen worden 108 zonnepanelen geïnstalleerd; De nieuwe methode voor bewegingsopvoeding ‘Zet jezelf in beweging’ wordt in de lagere school geïmplementeerd; De speelgoedkoffers worden met circusmaterialen uitgebreid; Op de kleuterspeelplaats wordt een nieuw klim- en klautertoestel geplaatst, nl. de ‘Europlay-Express’; Er wordt om de 4 jaar een groots circusproject op touw gezet; Een visietekst uitschrijven met de waarden waar onze school voor staat. Een visietekst uitschrijven met een duidelijk engagement naar de toekomst toe en dit volgens de 5 opdrachten van het katholiek basisonderwijs: o Werken aan een schooleigen christelijk opvoedingsproject o Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod o Werken aan een doelmatige aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat o Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg o Werken aan de school als gemeenschap, als organisatie Kennis maken met de talentenarchipel, als middel om de talenten van kinderen meer centraal te stellen in de schoolwerking. o

2011-2012: ‘PROEVEN VAN TECHNIEK’  PIJLER 7 ‘EEN SCHOOL DIE DE WAARDERING VOOR TECHNIEK NIET UIT DE WEG GAAT’

SN

• •

• •

• • • • •

2012-2013: ‘MET SPORT EN SPEL VOEL IK ME TIP TOP IN MIJN VEL’  PIJLER 6 ‘EEN VEILIGE, GEZONDE, GROENE SCHOOL’  PIJLER 2 ‘EEN LEERSCHOOL ZIJN’

• • •

2013-2014: ‘TIJD VOOR IDENTITEIT, MET OOG VOOR DIALOOG’  PIJLER 10 ‘EEN SCHOOL ZIJN WAAR MENS EN WERELD RELIGIEUS GEDUID EN BELEEFD WORDEN’

SN

• •


2014-2015: ‘EEN SCHOOL MET EEN VERHAAL’

SN

2015-2016: ‘WE KIEZEN VOOR EEN DUURZAME, STEMMIGE SCHOOL’

2016-2017: ‘HOOFD IN DE WOLKEN … RUIMTE

SN

EN TIJD OM JEZELF EN DE WERELD TE ONTDEKKEN’

2017-2018: ‘OP WERELDREIS MET RUFTY TUFTY’

SN

• Het taalbeleidsplan actualiseren en aanvullen waar nodig. • Uitwerken van een concrete leerlijn betreffende talensensibilisering, taalinitiatie en formeel tweedetaalonderwijs. • Onze leerlingen een wijde waaier aan talige componenten laten exploreren. • Samenwerking met de plaatselijke bibliotheek optimaliseren. • Waaraan herkennen we een DUURZAME school: o We zetten in op een schoolcultuur van verbondenheid: buddy, tutorschap, bezinningen en vieringen bij projecten, actualiteitswerking, armoedeprojecten; o Binnen wereldburgerschap zetten we dit schooljaar vnl. in op duurzaamheid: duurzame schooluitstappen, solidariteits- en mosprojecten; o We kiezen voor een duurzame infrastructuur: kiezen voor duurzame materialen, zonnepanelen, regenwater voor de toiletten,… o We zijn een parochieschool en nemen deel aan lokale acties. • We zetten in op STEMactiviteiten: o Probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. o We geven de nodige aandacht aan wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. • We focussen op levensechte werolessen met een sterke vorm van betrokkenheid. • We werken aan een degelijk onderbouwd pestactieplan door - de ‘gouden weken’ te gebruiken voor het maken van klasafspraken en klasverbindende activiteiten; - het speelplaatsbeleid grondig te evalueren: bijsturen wat nodig is, bannen wat verkeerd loopt en borgen wat goed is; - in te zetten op ‘samenwerkend of coöperatief leren’; - het uitwerken van preventieve, deductieve en curatieve maatregelen om pestproblemen grondig aan te pakken. • Opstart leerlingenraad • Werken aan wereldburgerschap door o maandelijks één à twee lestijden te werken met tijdschrift ‘Wereldreis’ in de lagere school. o BC’s en werothema’s uit te werken i.v.m. verschillende aspecten van wereldburgerschap, nl. duurzame ontwikkeling, migratie, democratie en


2018-2019: ‘JE MAG ZIJN WIE JE BENT, IEDER ZIJN TALENT’

SN

burgerzin, wereldeconomie en consumptie, sociale rechtvaardigheid, diversiteit en interculturaliteit, mensenrechten, vrede en conflicht. • Implementatie van een 6-tal ontwikkelvelden van het nieuwe ZILLleerplan van het vrij onderwijs, nl.: ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling, socio-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid. • Een leerlijn voor ‘begrijpend luisteren’ én ‘begrijpend lezen’ uitwerken.


Deel 2 Infobundel Onderwijsregelgeving De school stelt jou als ouder in kennis van deze brochure. Dit document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zin in het schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via de website. Op jouw verzoek ontvang je een aangepaste papieren versie van het document.


Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

www.katholiekonderwijs.vlaanderen

MEDEDELING Referentienummer:

MLER_084

Datum:

2019-08-21

Gewijzigd:

-

Contact:

Dienst Lerenden lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 08 72 lieselot.vantuyckom@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 34 arnoud.reusens@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 96 karolien.billen@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 08 11 kaat.hendrickx@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 06 41 lien.defeyter@katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 07 64 bavo.verlackt@katholiekonderwijs.vlaanderen – 05 529 04 13

Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2019 Rechtsbronnen Decreet betreffende het onderwijs XXIX Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs De relevante omzendbrieven nemen we bij elk punt afzonderlijk op.

1

Wijzigingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

De volgende punten hebben betrekking op zowel het gewoon als buitengewoon basisonderwijs, tenzij anders vermeld tussen haakjes in de titel. 1.1

Getuigschrift basisonderwijs

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, zouden een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'). Die maatregel is niet doorgevoerd. Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt, ontvangt nog steeds een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt (met inbegrip van de bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan) en een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. In het gewoon basisonderwijs zullen de meeste leerlingen die er een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, niet in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Ook dan ontvangt een leerling een schriftelijke motivering waarom hij het getuigschrift basisonderwijs niet

MLER_084

1 van 9


behaalt (met inbegrip van de bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan) en een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. Sommige leerlingen die een IAC volgen, komen wel in aanmerking voor een getuigschrift basisonderwijs. Dat kan op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Meer informatie vind je in de Mededeling over Getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Ons model biedt handvatten om de schriftelijk motivering op te stellen ingeval een leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt. 1.2

Registratie getuigschrift basisonderwijs in Discimus

De toegang tot het secundair onderwijs wordt strikter afgelijnd: met getuigschrift basisonderwijs stromen leerlingen door naar het 1e leerjaar A, zonder getuigschrift basisonderwijs naar het 1e leerjaar B. Een correcte registratie van het behaalde getuigschrift in het schooladministratiepakket is essentieel voor een juiste inschrijving. Via de webservice komt de informatie in de Discimus-databank terecht. Scholen voor secundair onderwijs vinden de informatie dan via hun schooladministratiepakket. Meer lees je daarover in de omzendbrief NO/2012/01 over DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen. 1.3

Starten met een individueel aangepast curriculum (gewoon basisonderwijs)

Een kind met een verstandelijke, motorische, visuele of auditieve beperking of een spraak- of taalontwikkelingsstoornis die voor het eerst naar school gaat, kan onmiddellijk starten met een individueel aangepast curriculum in het gewoon kleuter- of lager onderwijs. Voor die leerling moet worden aangetoond dat de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling in het gemeenschappelijk curriculum mee te nemen. Vervolgens kan het CLB voor die leerling een verslag type 2, 4, 6 of 7 opmaken. Meer informatie vind je in de omzendbrief BaO/2007/02 over toelatingsvoorwaarden in het buitengewoon basisonderwijs en verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs of voor toegang tot het buitengewoon basisonderwijs. 1.4

Onderwijs voor zieke kinderen

De voorwaarden om tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te krijgen, zijn versoepeld. Zo is bij chronische ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist en kan TOAH, na akkoord tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt buiten de gewone lestijden en niet tijdens de middagpauze. Daarnaast is TOAH nu ook mogelijk voor leerlingen jonger dan vijf jaar. Meer informatie en aangepaste bijlagen en formulieren vind je in de omzendbrief BaO/97/5 over tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs. Het doel, de werking en modaliteiten van Synchroon internetonderwijs (SIO) zijn verder verfijnd. Je kunt daarover meer lezen in de omzendbrief NO/2015/01 over synchroon internetonderwijs.

2 van 9

MLER_084


1.5

Maximumfactuur

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De scherpe maximumfactuur wijzigt voor het lager onderwijs van maximum 85 EUR naar 90 EUR. Voor het kleuteronderwijs blijft de scherpe maximumfactuur ongewijzigd, dus 45 EUR. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 435 EUR naar 440 EUR. Meer informatie vind je in de omzendbrief BaO/2007/05 over kostenbeheersing in het basisonderwijs. 1.6

Schoolrekening in één keer betalen

Ouders kunnen ervoor kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen. Door dat in het schoolreglement op te nemen, breng je als school de ouders op de hoogte van die mogelijkheid. In ons model van schoolreglement vind je een formulering. Meer informatie vind je in de omzendbrief BaO/2007/05 over kostenbeheersing in het basisonderwijs.

2

Wijzigingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

De volgende punten hebben betrekking op zowel het (voltijds en deeltijds) gewoon secundair onderwijs als buitengewoon secundair onderwijs, tenzij anders vermeld tussen haakjes in de titel. 2.1

Nieuwe toelatings- en overgangsvoorwaarden eerste graad (gewoon voltijds onderwijs)

Naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs wijzigen de toelatings- en overgangsvoorwaarden in de eerste graad grondig. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs ontvangen, moeten naar het 1ste leerjaar A. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, moeten naar het 1ste leerjaar B. Om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de eerste graad van het gemoderniseerd secundair onderwijs hebben wij de toelatings-, bekrachtigings- en overgangsvoorwaarden geschematiseerd in de Mededeling over Structuur en organisatie van de 1 ste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs. In het kader van de modernisering secundair onderwijs maakten we ook een groeidocument dat je kan helpen om te anticiperen op de deliberaties eind volgend schooljaar voor het 1ste leerjaar A en B. 2.2

Afwezigheden met topsportstatuut F (gewoon voltijds onderwijs)

Voor leerlingen met een topsportstatuut kan het schoolbestuur een flexibel traject goedkeuren. Binnen dat flexibel traject kan de klassenraad beslissen om de leerling met een topsportstatuut F vrij te stellen van bepaalde onderdelen van de vorming. Vooralsnog is dat enkel mogelijk voor de disciplines tennis, voetbal en triatlon. De leerling van de eerste graad met zo’n flexibel traject geniet voortaan van de mogelijkheid om maximum 90 halve lesdagen per schooljaar afwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages. Voor de leerling die is ingeschreven in de tweede of derde graad gaat het over maximaal 130 halve lesdagen afwezigheid. Meer kan je lezen in de omzendbrief SO/2005/04 over afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs.

MLER_084

3 van 9


2.3

Regularisatiepiste bij schending van de toelatingsvoorwaarden (gewoon voltijds onderwijs)

Als een school pas laattijdig in de loop van het schooljaar vaststelt dat een leerling verkeerdelijk in een bepaald structuuronderdeel les volgt, maar er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan dat schrijnende gevolgen hebben. Vanaf volgend schooljaar krijgen directies daarom de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties het statuut van zo’n leerling te regulariseren. De regularisatie is aan volgende gezamenlijke voorwaarden gekoppeld: het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden wordt door de school of bij verificatie door AGODI vastgesteld ten vroegste 2 maanden na de start van de effectieve lesbijwoning door de leerling; de directeur neemt de beslissing na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van het structuuronderdeel dat de leerling volgt; de beslissing van de directeur is alleszins gebaseerd op volgende elementen: o het vlot verloop van het studiecurriculum; o de gunstige tussentijdse evaluatieresultaten; o de regelmatige schoolaanwezigheid; de schriftelijke en gemotiveerde beslissing van de directeur en het advies van de begeleidende klassenraad worden opgenomen in het leerlingendossier. De leerling wordt in voorkomend geval als regelmatige leerling beschouwd, maar komt niet in aanmerking voor subsidiëring. Punt 9.1.15 van de omzendbrief SO64 over structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs verleent aan directies die bevoegdheid tot regularisatie. Bij anomalieën behoudt AGODI het recht om de bevoegdheid tot regularisatie in individuele situaties in te trekken. 2.4

Stages en sociaal-maatschappelijke trainingen (buitengewoon onderwijs)

Worden niet meer als een stage georganiseerd maar als een sociaal-maatschappelijke training (smt), de voorbereiding op: vrijwilligerswerk; begeleid werken; arbeidsmatige activiteiten. Naar aanleiding van een specifieke casus bleek dat de organisatie als een stage niet overeenstemt met de federale welzijnsregelgeving over stagiairs. Dat heeft tot gevolg dat er geen dekking is door de arbeidsongevallenverzekering die de school afsluit voor haar leerlingen-stagiairs. De polis lichamelijke ongevallen van de school blijft wel van toepassing. Organisatorisch kan het wenselijk zijn dat de smt niet of niet volledig plaatsvindt binnen de normale schooluren. In het schoolreglement kan een afwijking van de schoolurenregeling voor smt worden opgenomen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt voor haar model van schoolreglement een ontwerp uit. Meer informatie lees je in de omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) over leerlingenstages, sociaalmaatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3. 2.5

Verlenging facultatieve integratiefase (buitengewoon onderwijs)

De klassenraad kan bij wijze van uitzondering de facultatieve integratiefase van één schooljaar verlengen tot een tweede schooljaar, in de volgende situaties:

4 van 9

MLER_084


Als een leerling door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was tijdens het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald. Als een leerling nood blijkt te hebben aan een tweede jaar van de integratiefase op basis van individuele handelingsplanning tijdens het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald. Meer informatie vind je in de omzendbrief SO/2011/03/BuSO over structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs. 2.6

Lesbijwoning in een andere school (buitengewoon onderwijs)

Leerlingen kunnen op een vestigingsplaats van een andere (gewone of buitengewone) school een deel van de vorming krijgen van leraren die verbonden zijn aan die andere school. Die mogelijkheid van lesbijwoning in een andere buitengewone school wordt verder uitgebreid. Lesbijwoning in een andere buitengewone school kan voor leerlingen: in de opleidingsvormen 1, 2 of 3, zowel in dezelfde administratieve groep als in een andere; in de opleidingsvorm 4, binnen de opleidingsvorm, zowel in dezelfde administratieve groep als in een andere. Een school die van die regeling gebruik maakt, neemt dit op in het schoolreglement. Dat vind je ook zo in ons model van schoolreglement. 2.7

Les volgen in een andere administratieve groep in de eigen school (buitengewoon onderwijs)

Tot nu toe was de lesbijwoning in een andere administratieve groep in de eigen school niet mogelijk binnen het buitengewoon onderwijs. Dat wordt nu wel mogelijk gemaakt voor leerlingen die ingeschreven zijn in opleidingsvorm 1, 2 en 3. Hier worden voorwaarden aan gekoppeld. Een school die die regeling wil toepassen, neemt die op in het schoolreglement. Dat vind je ook zo in ons model van schoolreglement. 2.8

Duaal leren

In de omzendbrief SO/2019/01 over duaal leren en de aanloopfase werden een aantal technische correcties en aanvullingen gedaan, zoals: De administratieve groepsnummers van de verschillende opleidingen zijn als bijlage opgenomen. Er is voor elk duaal structuuronderdeel in het standaardtraject verduidelijkt welke studiebewijzen er kunnen worden uitgereikt. Er is toegevoegd dat een leerling een attest van regelmatige lesbijwoning krijgt indien hij zijn opleiding stopzet zonder competenties te hebben bereikt. Voor het deeltijds onderwijs is het belangrijk te onderstrepen dat ook bij een modulaire organisatie van het duale structuuronderdeel er geen tussentijdse studiebekrachtiging is. Pas op het einde van de opleiding worden de studiebewijzen uitgereikt. Bied je duale opleidingen aan, dan moet je in het school- en centrumreglement enkele bepalingen verplicht opnemen. In onze modellen van school- en centrumreglement vind je een voorstel voor de verplichte vermeldingen. 2.9

Alternerende opleiding

De schoolvakantieregeling geldt ook voor een leerling die een alternerende opleiding (een duale opleiding of een opleiding in dbso) volgt en met een overeenkomst van alternerende opleiding aan MLER_084

5 van 9


de slag is. Hierop zijn enkele afwijkingen mogelijk. De afwijking kan zich situeren op het niveau van de individuele leerling of op het opleidingsniveau. Wegens een leeropportuniteit kan een individuele leerling of alle leerlingen van een bepaalde opleiding in een schoolvakantie werken en de gewerkte dagen tijdens de lesweken recupereren op dagen waarop volgens het uurrooster de opleiding in de onderneming gebeurt. De recuperatie vindt plaats binnen hetzelfde schooljaar. Op het opleidingsniveau is ook een reductie van het aantal schoolvakantieweken (van 15 naar 12) mogelijk. Een reductie naar 8 schoolvakantieweken op schooljaarbasis is er sowieso voor leerlingen in een duaal structuuronderdeel ingericht op niveau van Se-n-Se of het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs, al dan niet ingericht in de vorm van een specialisatie. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden (met uitzondering van de reductie naar 8 schoolvakantieweken) is opgenomen in punt 2 van de omzendbrief SO/2019/01 over duaal leren en de aanloopfase. 2.10 Onderwijs voor zieke jongeren (voltijds onderwijs) De voorwaarden om tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te krijgen, zijn versoepeld. Zo is bij chronische ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist en kan TOAH, na akkoord tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor de leerling is ingeschreven. De versoepeling van TOAH vind je voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs in de respectieve omzendbrieven SO/2005/05 en SO/2005/06 over onderwijs aan huis voor zieke jongeren. Het doel, de werking en modaliteiten van Synchroon internetonderwijs (SIO) zijn verder verfijnd. Je kunt daarover meer lezen in de omzendbrief NO/2015/01 over synchroon internetonderwijs. 2.11 Speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen Leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, kunnen ook speciale onderwijsleermiddelen (SOL) en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen (zowel voor de werkplek- als de schoolcomponent). Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanpassingen met betrekking tot de werkplekcomponent. Meer informatie over de aanvraag- en toekenningsprocedure is terug te vinden in de volgende omzendbrieven: OND/II/2.3/TM over procedure voor de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs; NO/2012/03 over procedure voor de financiering van omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen met een functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs; NO/2009/02 over procedure voor de financiering van tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs. 2.12 Schoolkosten - gespreide betalingen Ouders of meerderjarige leerlingen hebben de mogelijkheid om de schoolfacturen gespreid te betalen. Het school- of centrumreglement vermeldt de mogelijkheid van gespreide betaling uitdrukkelijk, evenals de contactpersoon tot wie ouders of de meerjarige leerling zich hiervoor moeten wenden. Ook op de schoolrekening moeten die elementen worden vermeld. 6 van 9

MLER_084


Meer informatie vind je in de omzendbrief SO78 over zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs. In onze modellen van school- en centrumreglement vind je een formulering voor de verplichte toevoeging. 2.13 Levensmiddelenhygiëne Er is geen medisch attest als toelatingsvoorwaarde (meer) vereist voor leerlingen die geregeld met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen. Wel is er nu een meldingsplicht. Van zodra de medische toestand van de leerling een risico inhoudt op (on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen moeten de leerling en zijn ouders dit melden aan de school of het centrum. De school of het centrum beslist of de leerling tijdelijk bepaalde onderdelen niet mag volgen dan wel dat hij de opleiding niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overgaan. Met die medische gegevens moet de school of het centrum vertrouwelijk omgaan. 2.14 Bewaartermijnen Er gelden voortaan andere termijnen voor het bijhouden van notulen en processen-verbaal van (delibererende) klassenraadsbeslissingen. In de plaats van 30 jaar moet je notulen nu vijf jaar bijhouden en processen-verbaal 50 jaar. Die en andere bewaartermijnen van leerlinggebonden documenten vind je in de gelijknamige omzendbrief SO/2003/02.

3

Overstijgende bepalingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

De volgende punten hebben betrekking op zowel het gewoon basisonderwijs en (voltijds en deeltijds) secundair onderwijs, als op het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, tenzij anders vermeld tussen haakjes in de titel. 3.1

Inschrijvingsrecht

Op 1 september 2019 gaat het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, komend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'. Na zo’n zitdag: ken je de nieuwe regels; kun je concreet aan de slag om een aanmeldingsdossier op te maken; ken je je collega’s uit de regio en hun plannen. Je kunt aansluiten op een zitdag naar keuze (afhankelijk van de ligging van jouw school in de regio, leerlingenstromen …). Schrijf je in voor een zitdag. We raden alle scholen aan om géén leerlingen in te schrijven met het oog op 2020-2021 tot je een volledig zicht hebt op de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Belangrijk is nog dat de Vlaamse Regering de startdatum van de vrije inschrijvingen bepaalde. Elk schoolbestuur moet die datum respecteren. Het is belangrijk dat je met de data rekening houdt bij je schoolorganisatie. Scholen basisonderwijs (aanmeldende scholen) moeten starten met de MLER_084

7 van 9


vrije inschrijvingen op 29 mei 2020, scholen secundair onderwijs (alle scholen) op 25 mei 2020 en scholen buitengewoon onderwijs (alle scholen) op 22 april 2020. 3.2

Schooltoeslag

Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. De schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd. In de Mededeling over Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket Automatische toekenning van de schooltoeslag kan je hierover meer achtergrondinformatie vinden. 3.3 3.3.1

Wijzigingen ondersteuningsmodel

Nieuw omkaderingsmechanisme voor type 2, 4, 6 en 7 (“kleine types”)

Er is een nieuw omkaderingsmechanisme vastgelegd voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 of 7. Dat nieuwe mechanisme is losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken. Er wordt geen voorafname meer gedaan voor deze types op het globale budget van het ondersteuningsmodel zoals dat in de oorspronkelijke regelgeving van het ondersteuningsmodel was voorzien. Voor het schooljaar 2018-2019 werd een extra budget van 16,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van type 2, 4, 6 en 7. Dit was een eenmalige maatregel. Vanaf het schooljaar 2019-2020 varieert het budget voor de ondersteuning van type 2, 4, 6 en 7 mee met het aantal leerlingen en het aantal lestijden/lesuren, uren en begeleidingseenheden die ze genereren. Hiervoor moeten scholen voor gewoon onderwijs via DISCIMUS aan AGODI per leerling type 2, 4, 6 en 7 die nood heeft aan ondersteuning meedelen welke buitengewone school met vereiste expertise de ondersteuning voor het betrokken schooljaar voor die leerling opneemt. Concreet duidt de school voor gewoon onderwijs dit aan in het schooladministratiepakket dat hiervoor recent werd aangepast. Op basis van de aangeduide buitengewone scholen zal AGODI de lestijden, lesuren en begeleidingseenheden laten toekomen bij de juiste scholen voor buitengewoon onderwijs. 3.3.2

Coördinatie in het ondersteuningsnetwerk

Aan de ondersteuningsnetwerken werden vanaf 1 september 2018 middelen voor coördinatie toegekend. Deze middelen komen uit het contingent van competentiebegeleiders. Per ondersteuningsnetwerk wordt een coördinator uit deze middelen toegekend. Daarnaast mag elk ondersteuningsnetwerk maximaal 3 procent van de totale omkadering die ze ontvangt voor ondersteuning voor type basisaanbod, 3 en 9 aanwenden voor extra coördinatietaken. Meer informatie vind je in de omzendbrief NO/2017/02 over het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en het hoger onderwijs. 3.4

Registratie in Discimus 3.4.1. Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes

De aan- en afwezigheidscodes zijn vereenvoudigd. Om te weten welke code van toepassing is, kan de school gebruik maken van deze omzettingstabel. Daarin staat duidelijk welke codes in het nieuwe registratiesysteem de codes uit het oude registratiesysteem vervangen. 3.4.2. Aan- en afwezigheden niet-leerplichtige kleuters (basisonderwijs) De aanwezigheid van niet-leerplichtige kleuters moet je niet langer registreren, alleen de afwezigheden. Hun afwezigheid duid je aan met de code A.

8 van 9

MLER_084


3.4.3. Tuchtmaatregelen Voortaan zal AGODI het aantal definitieve uitsluitingen niet alleen voor het secundair onderwijs, maar ook voor het basisonderwijs bijhouden. Ook de tijdelijke uitsluitingen en eventuele preventieve schorsingen houdt AGODI zowel voor het basis- als secundair onderwijs bij. Meer informatie vind je op de website van AGODI.

4.

Wijzigingen in het volwassenonderwijs

De volgende punten hebben enkel betrekking op het volwassenenonderwijs. 4.4.

Vlaams Opleidingsverlof vervangt het Betaald Educatief verlof

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt het betaald educatief verlof (BEV) en dat voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019. Er is wel in een overgangsmaatregel voorzien. Voor cursisten die hun opleiding hebben aangevat vóór 1 september 2019, blijft het stelsel van BEV behouden tot en met het derde gevolgde jaar van de opleiding, met als uiterste datum 31 december 2021. Dat is ook het geval als de opleiding de status van arbeidsmarktgerichte opleiding zou verliezen onder de nieuwe regeling van Vlaams opleidingsverlof. Het BEV dooft dus uit, maar de regelgeving voorziet in overgangsmaatregelen. De werknemer kan maar een maximaal aantal uren afwezig zijn op het werk voor BEV of VOV. Om dat maximum te berekenen wordt het aantal terugbetaalde uren betaald educatief verlof daarbij in mindering gebracht van het aantal uren dat men recht heeft op Vlaams opleidingsverlof voor hetzelfde opleidingsjaar. De uren die voortkomen uit de twee onderscheiden stelsels kunnen dus niet opgeteld worden. Je kunt het besluit van de Vlaamse regering (specifiek artikels 22 en 23) online nalezen. Op www.werk.be vind je ook een handig overzicht.

4.5.

Nieuw studiebewijs: de deelkwalificatie

Cursisten kunnen voortaan, naast andere studiebewijzen, ook een bewijs van deelkwalificatie krijgen. Dat bewijs bekrachtigt een samenhangend geheel van competenties uit eenzelfde beroepskwalificatie en biedt uitstroomkansen in een smaller deel van de arbeidsmarkt dan de volledige beroepskwalificatie. Het model voor dat studiebewijs vind je terug in de omzendbrief VWO/2011/02 over de centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.

4.6.

Levensmiddelenhygiëne

Voor cursisten die geregeld met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen, geldt evenzeer de meldingsplicht, zoals besproken in het eerdere punt 2.13

MLER_084

9 van 9


Deel 3 Schoolreglement


DEEL I: INFORMATIE 1. Contact met de school zie infobrochure onderwijsregelgeving We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Schoolstructuur Aanbod: kleuter en lager

Adres: Schoolstraat 1, 9290 Overmere Telefoon: 09/367 68 36 e-mail: stjozef@olvts.be www.sintjozefovermere.be

Directie

Naam: Patrick De Smet Telefoon: 09/367 68 36 e-mail: patrick.desmet@olvts.be

Secretariaat

Naam: Els Roels Telefoon: 09/367 68 36 e-mail: els.roels@olvts.be

Stafmedewerker

Naam: Karine Van de Vondel

Zorgcoรถrdinator Kleuter

Naam: Katy Campe e-mail: katy.campe@olvts.be

Zorgcoรถrdinator Lager

Naam: Miet Van Britsom e-mail: miet.vanbritsom@olvts.be

ICT-coรถrdinator

Naam: Luk Van den Bossche

Leerkrachtenteam

Zie lijst achteraan

Scholengemeenschap

Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde Coรถrdinerend directeur: Patrick De Smet

Schoolbestuur

Voorzitter: Paul Cooreman VZW Katholieke Vrije School Sint-Jozef Overmere Adres: Burgs. de Lausnaystraat 15, 9290 Overmere E-mail: info@cooremanmertens.be


2. Organisatie Schooluren

Uren: vm. 8.25 uur – 11.40 uur nm. 13.10 uur – 15.30 uur (of 15.55 uur énkel op maandagnamiddag!) De lessen beginnen stipt om 8.25 uur in de vm. en 13.10 uur in de nm.

Te laat komen kan niet!

Aanmelden bij het secretariaat bij eventuele vergetelheden (brooddoos, boekentas,…) Ouders worden verwittigd bij elke nietgewettigde afwezigheid.

Voor- en naschoolse opvang

Relatie met buitenschoolse kinderopvang: dit is een gemeentelijk initiatief.

Afdeling Overmere IBO De Speling Burgs. de Lausnaystraat 79 9290 Overmere Tel 09 367 62 44 Info: http://www.berlare.be/IBO.html Dienst jeugd & vorming Tel 052 43 25 40 kinderopvang@berlare.be Middagpauze

Uren: 11.40 uur – 13.10 uur Kleuters: in de kleuterrefter Lager: in de refter van de lagere school Vergoeding: voor het gebruik van de refter wordt remgeld aangerekend. Verantwoordelijken: Melissa Balthasar (kleuter) en Yvette Geerinck (lager)

Vakanties

Herfstvakantie: 28 oktober – 3 november 2019 Kerstvakantie: 23 december 2019 – 5 januari 2020 Krokusvakantie: 24 februari – 1 maart 2020 Paasvakantie: 6 april – 19 april 2020 Zomervakantie: 1 juli – 31 augustus 2020

Vrije dagen

- maandag 30 september 2019 - maandag 4 mei 2020


Pedagogische studiedagen

- woensdag 6 november 2019 - woensdag 11 december 2019 - woensdag 19 februari 2020

Huiswerk = Elke opdracht na school uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie,… - de ouders hebben een controlerende verantwoordelijkheid; - naschoolse opdrachten moeten gemakkelijk zelfstandig uit te voeren zijn door de leerling. Een huistaak is geen nieuwe leerstof, wel herhalings– of verdiepingsoefeningen. Indien het kind bepaalde oefeningen niet kan, verwittigen de ouders of het kind de leerkracht zodat er een passende oplossingswijze kan besproken worden. Agenda In de kleuterklassen hebben de leerlingen een heen- en weerschrift. Hierin voorziet de kleuterleidster allerlei mededelingen voor de ouders. Er is ook steeds ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders aan de kleuterleidster. Vanaf het lager onderwijs noteren de kinderen hun taken en eventuele mededelingen in hun schoolagenda. Er wordt verwacht dat ze de taken ordelijk en netjes afwerken. De klastitularis ondertekent wekelijks de agenda. De ouders doen er goed aan de schoolagenda regelmatig te controleren. Ze mogen de agenda dagelijks ondertekenen doch zeker wekelijks.

Rapport Na een afgewerkt leerstofgeheel worden toetsen afgenomen. Deze toetsen worden wekelijks meegegeven in een toetsenmap. Deze toetsen worden, samen met de schoolagenda, wekelijks door de ouders ondertekend. De resultaten daarvan vindt u terug in het schoolrapport. De kinderen ontvangen een rapport op het einde van oktober, december, februari, april en juni. Naast het rapport hebben de leerlingen ook een ‘groeimap’. Gelieve telkens te naamtekenen zodat de titularis merkt dat u het rapport/groeimap gezien heeft. Wie naar aanleiding van het rapport meer informatie wenst kan steeds contact opnemen met de titularis. Naar aanleiding van het 1ste, 3de en 5de rapport is er ook een individueel oudercontact voorzien. (data: zie kalender schoolwebsite)


Overzicht rapportgegevens: september oktober november december januari februari maart - april mei - juni

punten rapport

leefhouding & leren leren

AVIleesniv.

muzorapport

bewegingsopv.

oudercontact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bewegingsopvoeding

Zwemmen

X

X

groeimap

X X

X

X X

X

X

Aanbod: Kleuters: 2 uur bewegingsopvoeding Lagere school: - In zwemweek: 1 uur - Anders: 2 uur Kleding: Enkel in de lagere school zijn sportkledij en turnpantoffels verplicht. Aanbod: Kleuters derde kleuterklas doen een 6-tal keren per schooljaar aan watergewenning. Lagere school: - 5de en 6de leerjaar: elke week in september-oktober-november - 2de en 3de leerjaar: elke week van december tot maart - 1ste en 4deleerjaar: elke week van april tot juni Kleding: zwemkledij Leerlingen van de lagere school die hun zwemkledij vergeten, gebruiken kledij die in het zwembad ter beschikking gesteld wordt. Hiervoor wordt â‚Ź1,50 gevraagd. Dit wordt via de maandelijkse factuur aangerekend. Vergoeding: zie bijdrageregeling


3.

Samenwerking Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Met de ouders Oudercontacten

Aanbod: Kleuterschool en lagere school: - 1ste trimester: infoavond begin sept. - 1ste trimester: individueel oudercontact - 2de trimester: individueel oudercontact - 3de trimester: individueel oudercontact Data: zie bijgevoegde kalender Uren: via keuzeformulier Plaats: in de klas of in het zorglokaal Contactpersoon voor een afspraak: de klastitularis of de zorgcoรถrdinator Wijze waarop de school contact opneemt: via brief, mail of telefoon.

Met de leerlingen

Ouderraad

Voorzitter: Pieter-Jan Maes E-mail: Pieterjan_maes@hotmail.com Website: www.ouderraadovermere.be

Schoolraad

Zie lijst met leden op de website van de school

Leerlingenraad

Verkiezingsprocedure: lln. uit L4, L5 en L6 kunnen zich kandidaat stellen.


Met externen

Centrum Leerlingbegeleiding

Naam: Vrij CLB Wetteren Adres: Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren

- Verplichte medewerking van de ouders aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden

Telefoon: 09/369 22 21 Fax: 09/369 61 89 E-mail: info@clbwetteren.be Contactgegevens begeleiders CLB:

Zie infobrochure

onderwijsregelgeving

- Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) - Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Chris Frigne, directeur CLB chris.frigne@clbwetteren.be Lut Duym als contactpersoon lut.duym@clbwetteren.be

Caroline De Neve, medische administratie caroline.deneve@clbwetteren.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding : CLB CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen. Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school. CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar diagnostiek gebeurd. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder. Voor vragen i.v.m de medische administratie (bv planning medisch onderzoek, oudervragenlijst , opvolging inhaalmoment).. kan de leerling/ouder/school terecht bij de administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school. Hoe vind je het CLB ? Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt. Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be. Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht. Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus Adres Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Hoenderstraat 53 - 9230 Wetteren Tel. 09 369 22 21 info@clbwetteren.be


Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN-team. Algemene informatie over dit ondersteuningsnetwerk kan je raadplegen via de website www.wanteam.be. Vind je niet het antwoord op uw vragen over de ondersteuning van uw kind binnen de school, dan kan je terecht bij de coĂśrdinatie van WAN-team. Telefoon: 0477 99 02 10 E-mail: info@wanteam.be

Nuttige adressen Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel 02 507 08 72 e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel Tel. 02 553 93 83 e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi t.a.v Marleen Broucke Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Tel. 02 553 65 56 e-mail:

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be


DEEL II: HET REGLEMENT 1.

Engagementsverklaring tussen school en ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: zie afspraken oudercontact. Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via rapporten en de groeimap. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in het schoolreglement. Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Kinderen die te laat toekomen


melden zich aan bij de klastitularis. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. De begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB: op afspraak. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. -

-

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, ‌ (bv. een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, ‌) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.


-

2.

Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen zie infobrochure onderwijsregelgeving

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, … Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten. Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Doorlopen van inschrijving Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.


Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

3.

OUDERLIJK GEZAG

Zorg en aandacht voor het kind Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. - Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: •

De school mag niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt, maar mag wel met de ouders afspreken dat informatie via de ene ouder bij de andere terechtkomt. Wanneer dit niet het geval is, moet dit gemeld worden aan het schoolsecretariaat.

Wanneer de informatie niet wordt doorgegeven, wordt – liefst via mail – de informatie aan beide ouders bezorgd.

- Afspraken in verband met oudercontact: •

Bij onderling akkoord gaat het oudercontact voor beide ouders tegelijkertijd door.

Wanneer er geen onderling akkoord is, wordt er voor élk van de ouders een oudercontact georganiseerd.

Co-schoolschap Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwissend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

4.

Organisatie van de leerlingengroepen

Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau


De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (bv. in de kleuterschool na een instapdatum). Overgang tussen onderwijsniveaus Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

5. Afwezigheden zie infobrochure onderwijsregelgeving Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. Wegens ziekte •

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Hiervoor kunnen de voorgedrukte attesten in de schoolagenda gebruikt worden. Dit kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: • •

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank


het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst)

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: • •

• • • •

de rouwperiode bij een overlijden het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben) trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) revalidatie tijdens de lestijden de deelname aan time-out-projecten; persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving). De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6.

Onderwijs aan huis

zie infobrochure onderwijsregelgeving

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder schriftelijk/via e-mail een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een nietchronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.


Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7.

Schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: Het gaat om ééndaagse uitstappen •

Doel: de leeruitstap wordt steeds gezien als een meerwaarde om een BC (= belangstellingscentrum) of thema in te leiden of af te sluiten.

Aanbod: 2de en 3de kleuterklas: één betalende leeruitstap per schooljaar.


L1 en L2: 2 betalende leeruitstappen per schooljaar. L3, L4, L5 en L6: 3 betalende leeruitstappen per schooljaar. •

Kostprijs: zie bijdrageregeling.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. Meerdaagse uitstappen worden op onze school niet georganiseerd omdat we er als school bewust voor kiezen om geen extra financiële lasten aan ouders op te leggen.

8.

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs zie infobrochure onderwijsregelgeving

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrijf basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden op de schoolkalender. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. Beroepsprocedure:


Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. Let op: -

-

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: - De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; - De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief: Paul Cooreman, voorzitter schoolbestuur VZW ‘Vrije Katholieke school Sint-Jozef Overmere’ Burgs. de Lausnaystraat 15, 9290 Overmere of Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het beroep is gedateerd en ondertekend; • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst)

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.


5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je in … Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

9.

Herstel- en sanctioneringsbeleid

zie infobrochure onderwijsregelgeving

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. Begeleidende maatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. Een begeleidende maatregel kan zijn: • • • •

een gesprek met de leraar of zorgcoördinator een time-out naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken. een begeleidingsplan Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel


Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een herstelgerichte maatregel kan zijn: • • •

een herstelgesprek met betrokkenen een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep een bemiddelingsgesprek

Ordemaatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens de ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. Een ordemaatregel kan zijn: • • • •

een een een een

verwittiging in de agenda strafwerk specifieke opdracht tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: • •

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen; een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.


Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan vooorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)


Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief: Paul Cooreman, voorzitter schoolbestuur VZW ‘Vrije Katholieke school Sint-Jozef Overmere’ Burgs. de Lausnaystraat 15, 9290 Overmere of Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het beroep is gedateerd en ondertekend; • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst)

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3.

De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste


beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 5.

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10. Bijdrageregeling zie infobrochure onderwijsregelgeving Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Nietverplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. •

Betalingsmodaliteit: de leerlingen krijgen per 2 maand een bestellijst. Hierop vullen de ouders hun bestellingen in. Op het einde van élke maand volgt er een eindafrekening. De ouders krijgen 5 dagen de tijd om hierop te reageren. Gaat men akkoord met de eindafrekening dan wordt dit bedrag automatisch geïnd via domiciliëring of via overschrijving.

Wijze van betaling: via domiciliëring (of overschrijving). Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we u beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Verplichte activiteiten per klas 1ste kleuter • Sportdag

Aangerekend € 4,50/maand


2de kleuter 3de kleuter

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar

• • • • • • • • • •

Daguitstap Projecten Culturele activiteiten Zwemmen (derde kleuterklas) Zwemmen Sportdag(-week) Leeruitstappen Culturele activiteiten Projecten Schoolreis

€ 4,50/maand € 4,50/maand

€ € € € € €

9,00/maand 9,00/maand 9,00/maand 9,00/maand 9,00/maand 9,00/maand

De maandelijkse bijdrage is ontoereikend om alle kosten te dekken. Het tekort wordt door de school bijgepast. Niet verplicht aanbod per klas Middagmaal Remgeld: de kinderen betalen remgeld voor het gebruik van de refter. Dit geld dient om de onkosten van het refterpersoneel te vergoeden. Middagmaal Kinderen kunnen een warme maaltijd nuttigen vanaf de eerste schooldag. Voor kinderen die regelmatig blijven eten kan dit gemeld worden via de eerste bestellijst. Kinderen die af en toe blijven eten kunnen dit ’s morgens melden aan de klastitularis. Maaltijden kunnen slechts terugbetaald worden indien men tijdig verwittigt: d.w.z. vóór 9 uur rechtstreeks aan het secretariaat. • Kleutermaaltijd • Lagere school Koek • koek kleuters Drank • melk, chocomelk of water tijdens de speeltijd en De klastitularis noteert per reftergebruik één of max. middag twee drankjetons op een klaslijst. De leerling neemt deze jeton mee naar de refter.

Kinderweekbladen

•Soep is eveneens met een jeton te verkrijgen • Doremini (1ste kleuterklas) • Doremix (2de kleuterklas) • Doremi (3de kleuterklas)

Aangerekend € 0,70

€ 3,10/maaltijd € 3,60/maaltijd € 0,06/koek € 0,60/drankje € 0,60/jeton

€ 36 per jaar

€ 39 per jaar

Seizoensboeken Turnkledij

• • • • • • • • •

Zonnekind (1ste graad lager) Zonnestraal (2de graad lager) Zonneland (3de graad lager) kerstboek paasboek vakantieboek bermuda t-shirt turnzak

€ 7,00/boek € 19,00 € 10,00 € 8,00

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning zie infobrochure onderwijsregelgeving

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.


12. Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Vrije Basisschool St.-Jozef VZW Vrije Katholieke School St.-Jozef Overmere De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem/haar is toevertrouwd.

13. Welzijnsbeleid 1. Preventie •

Verwachtingen naar de ouders: gelieve de info inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die verspreid wordt via o.a. het schoolreglement, klasbezoeken, oudercontacten,… in samenspraak met het kind ook thuis door te nemen en toe te passen.

Verwachtingen naar de kinderen: gelieve de afspraken inzake veiligheid, gezondheid en milieu die verspreid worden via o.a. klas- en schoolafspraken na te leven.

2. Verkeersveiligheid •

Verwachtingen naar de ouders: • gelieve bij goed weder uw kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen; • gelieve steeds wettelijk te parkeren; • gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; • gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken;

Verwachtingen naar de kinderen: • gelieve steeds de verkeersregels in acht te nemen; • gelieve te voet of met de fiets naar school te komen;


• gelieve het fluojasje en de fietshelm steeds te dragen; 3. Medicatie Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 4. Stappenplan bij ongeval of ziekte Eerste hulp •

Wie: De klastitularis of de verantwoordelijke toezichthouder verwittigt zo vlug mogelijk (liefst via het secretariaat) één van de ouders, familieleden of vrienden die via de inschrijvingsfiche zijn genoteerd. Indien deze kan komen zal hij/zij het kind verder opvolgen.

Hoe: Indien men niemand kan bereiken wordt geen enkel risico genomen en wordt de huisarts of de dienst spoedgevallen gecontacteerd.

Ziekenhuis: ASZ Lokeren of UZ Gent Dokter: zie inlichtingenfiche van de leerling Verzekeringspapieren •

Contactpersoon: de administratief bediende van de school of de directeur

Procedure: 1. verzekeringspapieren ophalen in de school vóór men naar de dokter of tandarts gaat; 2. deze papieren ondertekend terug bezorgen aan het secretariaat; 3. wanneer de ziekte of het ongeval volledig is afgesloten met de verschillende attesten van de dokter naar uw mutualiteit gaan. Hier wordt een eerste deel terug betaald. Hier krijg je een kwijtschrift voor de verzekering en dit bezorg je terug aan de school. 4. dit papier van de mutualiteit wordt over gemaakt aan de verzekeringsmaatschappij via de school. 5. de schoolverzekering stort op uw rekening het resterende bedrag van het ongeval.


5. Rookverbod Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shishapen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

14.

Afspraken en leefregels

1. Gedragsregels • Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. o De boekentassen worden ’s morgens op de voorziene plaatsen gezet. o Jassen worden steeds aan de voorziene kapstokken opgehangen. o De leerlingen houden rekening met de roosters voor de verdeling van de speelruimte en/of de speelkoffers en kijken (via de groene of rode vlag) of het speelterrein beschikbaar is. o Leerlingen die tijdens de speeltijd ongewenst gedrag vertonen, worden in de denkcirkels geplaatst en bij veelvuldige herhaling bij de directeur gestuurd. o Mogelijks zullen ze dan een gele kaart krijgen en gedurende 14 dagen een verscherpt toezicht krijgen. o De gele kaart wordt steeds door de verantwoordelijke toezichthouder afgetekend. o Na 14 dagen laat de leerling deze kaart zien aan de directeur. • Gangen: o De leerlingen betreden de gangen enkel onder toezicht van de klastitularis. o Men stapt steeds achter elkaar op één rij. o Bij het nemen van de trappen houdt men steeds de leuning vast. • Klas: o De leerlingen blijven steeds onder toezicht van de klastitularis. o Via het beverbord kunnen taken buiten de lestijden aan leerlingen toevertrouwd worden, doch steeds onder toezicht van de titularis van de klas. • Turnzaal: o De leerlingen betreden de turnzaal énkel onder leiding van een leerkracht. o Leerlingen die geen turnkledij mee hebben, kunnen niet deelnemen aan te lessen bewegingsopvoeding. o Leerlingen die tijdens de turnles ongewenst gedrag vertonen worden in de denkcirkels geplaatst en bij veelvuldige herhaling bij de directeur gestuurd. •

Bij o o o o o o o

Bij leeruitstappen te voet of met de fiets: o We dragen steeds het fluojasje (geel voor de leerling, oranje voor de titularis)

uitstappen met de bus: De bussen vertrekken en stoppen steeds in de Schoolstraat. Bij het op- en afstappen van de bussen wordt er niet geduwd. De klastitularis duidt de plaatsen aan. Tijdens de busrit zijn we rustig, zoniet wordt dit aan de directeur gemeld. We dragen bij veel drukte het sjaaltje van de school. Opdat de klastitularis ons makkelijk kan tellen, gaan we steeds per 2 staan. Wanneer de bus later dan de gebruikelijke schooluren verwacht wordt, worden er geen rangen georganiseerd!


o We houden ons aan de verkeersregels. o Bij voorkeur gaat één titularis achteraan. Indien mogelijk ook één titularis vooraan! o Leerlingen die tijdens de uitstap ongewenst gedrag vertonen, worden bij de directeur gestuurd. •

Bij o o o

vieringen: Alle leerlingen van onze school gaan mee naar de vieringen. Tijdens de viering bidden en zingen we mee. Tijdens de communie vouwen we onze handen en gaan we plechtig de hostie in ontvangst nemen. o Leerlingen die tijdens de viering ongewenst gedrag vertonen, worden bij de directeur gestuurd.

2. Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

3. Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. Er is geen schooluniform. De leerlingen worden geacht aangepaste kledij te dragen. Shorts, strandkleedjes en al te sportieve kledij worden niet toegelaten. Voor de les bewegingsopvoeding wordt aangepaste kledij te koop aangeboden. Om het herkennen van kledingstukken en het terugvinden van verloren kleding en voorwerpen te vergemakkelijken, wordt aan de ouders gevraagd alles te naamtekenen: turnkledij, boekentassen, brooddozen, sjaals, mutsen, … De leerlingen dragen een onopvallend kapsel en gebruiken geen gekleurde nagellak. De leerlingen dragen zo weinig mogelijk sieraden. In geval van verlies is de school niet verantwoordelijk.

4. Persoonlijke bezittingen Verboden: In het gebouw: • hoofddeksels • het gebruik van een gsm Op • • • • •

de speelplaats en in het gebouw: multimedia-apparatuur wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden juwelen (niet verzekerd) kauwgum het gebruik van een gsm

5. Afspraken rond pesten Onze school heeft een pestactieplan. We richten ons als school niet alleen op het stoppen van pestgedrag. We werken ook


aan preventieve maatregelen om tegen alle vormen van pesten in te gaan. 6. Bewegingsopvoeding lagere school Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Uw kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Afspraken i.v.m. kleding: • Een blauw broekje met een witte T-shirt (met het logo van de school) (Het eerste turn-T-shirt wordt gratis aangeboden door de ouderraad) • Sportschoenen • Een gratis turnzak Afspraken i.v.m. zwemmen: • Leerlingen voorzien in hun eigen zwemtas: zwemkledij + 2 handdoeken • De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan elke schoolweek zwemmen in september en oktober; het 2de en 3de leerjaar van november tot maart en het 1stse en 4de leerjaar van april tot juni.

7. Huiswerkbeleid – visietekst Waarom? We geven huiswerk als dit een meerwaarde heeft. Dit kan zijn: Verhogen van de betrokkenheid en de motivatie (interview, info verzamelen … ) Inoefenen van de leerstof (memoriseren, automatiseren, herhalen …) Ontwikkelen van een leerhouding (lessen plannen, meenemen van zaken …) Wat? Een stukje lezen, splitsingen inoefenen, tafels inoefenen, leren voor een toets wereldoriëntatie … .Het is belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten leren. Daarom bespreken we samen het huiswerk en noteren we dit in de agenda. Voor toetsen wiskunde, WO en Nederlands geven we steeds een studeerwijzer mee zodat de kinderen weten wat ze moeten leren. Belangrijk: Goed huiswerk is aangepast aan het niveau van de kinderen. Daarom kan huiswerk verschillend zijn van kind tot kind en van klas tot klas. Hoe? Alle kinderen zijn anders en leren op een andere manier. We maken gebruik van de bouwstenen van Feuerstein om te leervaardigheden aan te leren (cfr schema opbouw doorheen de lagere school). Bij elke toets bespreken we samen met de kinderen hoe ze dit kunnen leren. Dit staat ook op stappenplannen. Wanneer? 1ste en 2de leerjaar: huiswerk kan tegen dinsdag, woensdag, vrijdag 3de en 4de leerjaar: huiswerk kan tegen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 5de en 6de leerjaar: huiswerk kan tegen alle dagen In de vakantieperiodes wordt het huiswerk tot een absoluut minimum beperkt. Hoeveel? Er moet geen dagelijks huiswerk zijn. We hanteren wel onderstaande maxima:

Leerjaar Maximum

1 15´

2 25´

3 30´

4 40´

5 50´

6 60´

Indien uw kind langer werkt dan de maximale huiswerktijd, gelieve dit dan door te geven aan de leerkracht. Dan kan hier rekening mee worden gehouden.


8. Milieu- en gezondheidsbeleid

schoolacties

klasprojecten

Bewegen

• ingerichte speelplaats en speelweide om te bewegen • speelkoffers • bewegingsexpressie op jaarlijkse musical of optreden van de kleuters • jaarlijkse sportdag • SVS-activiteiten op woensdagnamiddagen

• bewegingshoek • bewegingstussendoortjes • bewegingsopvoeding en zwemmen • leeruitstappen te voet of met de fiets i.s.m. VZW Durme

• te voet of met de fiets naar school komen • kennis van de voedingsdriehoek • een dagelijkse boodschapper op het beverbord

• georganiseerde spelnamiddag met ouderraad • fietstocht i.s.m. gemeentelijke sportdienst

Hygiëne

• luizenprotocol voor de hele school • ergonomisch meubilair

• de ‘anti-muffer’ van het beverbord ventileert dagelijks de klas • het project ‘Ben, de bever’ zet kinderen aan om regelmatig hun tanden te poetsen

• boekentassen wegen door de ouderraad: 3 x per schooljaar • het kriebelteam i.s.m. ouders van de leerlingen

Veiligheid

• infrastructurele maatregelen om de veiligheid te verhogen • een welzijnsbeleid stipt uitvoeren • een nette school = een veilige school • waterfonteintjes op de speelplaats

• het klasproject ‘lekker fris’ van het 5de leerjaar vraagt de aandacht voor het binnenmilieu in de klas en de school • het klasproject ‘red de rug’ van het 4de leerjaar vraagt aandacht voor rugklachtenpreventie en ergonomie • een fietsbehendigheidsparcours voor alle klassen van de lagere school vanaf 2de leerjaar • nette klassen = veilige klassen

• met fluojasje, fietshelm en veilige fiets naar school komen • het juiste fietsgedrag op de weg tonen • een brooddoos in plaats van aluminiumfolie

• 2 verkeerslessen per klas per schooljaar i.s.m. de lokale politie • verkeersacties i.s.m. de gemeente

Voeding

• het klasproject ‘aan tafel’ van het 3de leerjaar vraagt aandacht voor het juist

leerlingenniveau

schoolomgeving


• melk en een gezond tussendoortje tijdens de speeltijden • geen suikerhoudende dranken in de refter

Relaties en seksulaliteit / Stress en emoties

• leefhoudingenrapport met axenroos • systemen om te straffen en te belonen op schoolniveau

• algemeen verbod om Genots- en te ‘roken op school’ geneesmiddelen

MOS-projecten

• een kippenhok en kunstzwaluwnesten op onze speelplaats

Algemeen

toepassen van de voedingsdriehoek

• blij-bang-boos(verdrietig) is een project voor K1 en K2 • de axenroos is een project voor K3 en alle klassen van de lagere school. • seksuele voorlichting voor de leerlingen van het 6de leerjaar • het ‘mega-project’ van het 6de leerjaar wil jongeren leren ‘neen’ zeggen tegen alle vormen van verslaving en alternatieven aanbieden • natuurwandelingen i.s.m. de klassen en VZW Durme in de omgeving van het donkmeer • ‘intergenerationeel’ project tussen de klassen en het woonzorgcentrum ‘Ter Meere’

• brooddozenophaler op het beverbord • kinderen aansporen om fruit mee te brengen naar school • de leerling vult zijn eigen axenroos in

• de mega-fuif i.s.m. de ouders van het 6de leerjaar • de poster- en boekenbeurs i.s.m. de ouderraad

• kippenverzorgers (kleuter)

• ‘sprookjesproject’ met oudste kleuters en de lichtdementerenden van het woonzorgcentrum ‘Ter Meere’


15. Leerlingenevaluatie In ons opvoedingsproject staat duidelijk vermeld: Pijler 1: Onze school, ons team is bereid aan het kind te zeggen ‘ik zal er zijn voor jou, wie je ook bent, met je specifieke talenten en beperkingen’. Hiervoor werken we op maat van het kind. We ondersteunen door aangepaste trajecten, met verhoogde ZORG. We leggen de lat hoog waarbij we bewust differentiëren in beide richtingen. Elke dag opnieuw blijven we geloven in groeikansen en willen we het gevoel geven dat je kind het KAN! Hierbij zetten we in op sfeer, waar het zelfvertrouwen kan vergroten en het positief zelfbeeld steeds verder mag ontwikkelen. Pijler2: We zien het als een uitdaging om aan het onderwijsaanbod een doordachte samenhang en opbouw te geven en daarbij ook rekening te houden met wat het kind al kent en kan, welke de talenten en de noden zijn. Hiervoor doen we beroep op de interesses en trachten we ervaringsgericht te werken. Dit houdt in dat we investeren in een krachtig en breed evaluatiebeleid. Pijler 8: Om het LEREN te versterken wordt het kind begeleid in het zoeken naar antwoorden. De leerkracht coacht je kind door mee op zoek te gaan naar de mogelijkheden en talenten. Hij/zij reikt het kapstokken aan en vertelt aan je kind dat het van proberen kan leren, dat het fouten mag maken,… Leerkrachten stimuleren je kind bij het ‘leren leren’ en zichzelf evalueren (kindcontacten). Het spreekt voor zich dat we deze visie meenemen in onze manier van breed kijken en breed evalueren en rapporteren van onze leerlingen. In de kleuterschool doen de kleuterleidsters gerichte observaties. Deze observaties worden verwerkt in ‘Mijn Portret’. Twee belangrijke pijlers zijn welbevinden (Voelt het kind zich thuis?) en betrokkenheid (Is het kinds geboeid en intens bezig met activiteiten?). In enkele woorden schetst de begeleider een algemeen beeld van je kind in de groep; noteert ook wat je kind leuk en niet leuk vindt en met wie het vooral optrekt. Ook lees je in ‘Mijn portret’ hoe het kind de laatste weken is vooruitgegaan. Daarin worden negen domeinen van de ontwikkeling bekeken. Tijdens oudercontacten worden al deze bevindingen met jou besproken. Ook in de lagere school willen we breed evalueren. Breed kijken is zoveel mogelijk informatie verzamelen om de echte ontwikkeling (het omgaan met kennis, het inzetten van kennis op de gepaste plaatsen) van je kind in kaart te brengen. Traditionele toetsen brengen vaak datgene in kaart wat makkelijk meetbaar is. Daardoor wordt wat makkelijk meetbaar is belangrijk, maar het moet net andersom. Wat belangrijk is moeten we meetbaar maken op allerlei manieren. Op een rapport blikken we bijvoorbeeld best via cijfers even terug op de voorbije periode, maar we blikken best ook vooruit naar waar groeikansen liggen: we geven een beeld van de talenten van je kind. Zo bestaat een rapport idealiter uit een terugblik (cijfers) en daarnaast een groeimap (met evaluaties in woorden en aandacht voor de talenten) die elkaar perfect in evenwicht houden en elkaar kunnen versterken en compenseren. Samen met de collega’s kiezen we ervoor om sommige onderdelen van taal, wereldoriëntatie, muzische vorming,… weer te geven in de vorm van een portfolio of GROEIMAP. Een portfolio weerspiegelt de persoonlijke groei van het kind. Een rapportcijfer alleen onthult niet welke evolutie een leerling binnen de gestelde doelen maakt. Er is concreet bewijs nodig om dat cijfer te ondersteunen en als voorbeeld te dienen van wat de leerling weet en kan. Door ze te observeren, in gesprek te gaan met onze leerlingen, ze werkstukken te laten maken of ze een persoonlijke map te laten aanleggen, zetten we leerlingen aan tot nadenken over hun eigen leren. Door zelfevaluatie en het stellen van doelen wordt de leerling zich bewust van de richting die hij moet volgen om resultaten te behalen. Deze evaluatie heeft impact op wat belangrijk is voor leerlingen om te leren, alsook op hun motivatie, zelfvertrouwen en hoe ze naar zichzelf kijken. Hierdoor gaan ze hun leren zelf sturen en worden ze


eigenaar van hun eigen leren. Ze tonen waar ze goed in zijn en gaan na waarin ze kunnen groeien. De GROEIMAP wordt een hulpmiddel waarbij leerlingen en leerkracht samenwerken als partners in het beoordelingsproces. We houden eraan om de SOCIALE VAARDIGHEDEN en LEREN LEREN in een attituderapport op te nemen. De leerkrachten BEWEGINGSOPVOEDING hebben ook een alternatieve vorm van evalueren. Binnen TAAL hebben we gekozen om de taalonderdelen stellen, expressief lezen en spreken op een bredere manier te evalueren en te rapporteren. Naast STEM-opdrachten in de WERO-lessen worden ook muzische activiteiten breed geëvalueerd. Zodoende worden deze evaluaties via de toetsenmap en/of de groeimap van het kind ook aan de ouders voorgelegd. Per schooljaar worden 5 rapportperiodes voorzien: een herfst-, winter-, krokus-, lenteen zomerrapport. Deze rapportperiodes duren telkens 7 à 8 schoolweken. De kinderen leggen wekelijks hun gemaakte toetsen voor aan de ouders ter ondertekening. Bij de leerlingen van de 3de graad worden er ook kindcontacten georganiseerd. Een kindcontact is een gesprek tussen de leerkracht en de leerling met een terugblik op de voorbije resultaten en een vooruitblik naar de mogelijke groeikansen. Na het 1ste, 3de en 5de rapport wordt er ook telkens een individueel oudercontact georganiseerd. Hierbij krijgen ook de ouders de kans om met de leerkracht en de zorgcoördinator in gesprek te gaan. Communiceren met verschillende mensen rond het rapport en de portfolio bevordert de betrokkenheid op het leerproces van je kind. Op die manier wordt het rapport en de groeimap een krachtig evaluatie-instrument en biedt het heel wat mogelijkheden in de zoektocht naar een passende studie- en beroepskeuze.

16. Leerlingenbegeleiding Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door te werken op vier begeleidingsdomeinen: • het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan dat als doel heeft de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten. • het begeleidingsdomein leren en studeren dat als doel heeft het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen. • het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren dat als doel heeft het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene. • het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg dat als doel heeft de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren. De school werkt hiervoor samen met het CLB.


17. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden zie infobrochure onderwijsregelgeving

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden: • •

revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: • • • •

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: • • •

een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is. een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.


18. Privacy

zie infobrochure onderwijsregelgeving

Welke informatie houden we over je bij? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van je kind verwerken we hierbij met ‘Informat’. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- en geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld- en geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur.


We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld-of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Bewakingscamera’s We kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Indien de school beslist om camera’s op te hangen, zal dit in het schoolreglement opgenomen worden.

19. Participatie Schoolraad Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Ouderraad De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

20. Klachtenregeling


Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur. Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie Guimardstraat 1 1040 Brussel Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie. De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

• • • •

De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: - klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); - klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; - klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; - klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.


De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

21. Andere afspraken (alfabetisch gerangschikt) Boekentassen De boekentassen (liefst stevige!) worden op de aangeduide plaats gezet. Brooddozen Brooddozen worden door de kinderen wel eens vergeten. Veel dozen lijken ook op elkaar. Het is dan ook moeilijk uit te vissen wie de eigenaars zijn. Help ons een handje en schrijf de naam van uw kind op de brooddoos. Naamtekenen Gelieve zo veel mogelijk de kledij, de brooddozen, de boekentassen,... te naamtekenen. Verloren kledij wordt op de voorziene plaats uitgestald. Omgaan met leerlingengegevens De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.� Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz. Rangen De kinderen nemen plaats op de aangeduide plaatsen. Rijen Bij het belsignaal worden de rijen onmiddellijk gevormd. De speeltuigen worden op de afgesproken plaats opgeborgen. De leerlingen nemen plaats op de voorziene stippen. De leerkrachten met toezicht zorgen voor stilte in de rijen. Er wordt binnengegaan, in rijen achter elkaar, vanaf het moment dat alle leerkrachten aanwezig zijn. De onderwijstijd wordt optimaal benut (ook bij de kleuters!).


Speeltijd Voor de verschillende speelterreinen wordt er een beurtsysteem uitgewerkt. We spelen op de aangeduide ruimte, niet in de toiletten! Schriften en boeken De leerlingen kunnen de leerboeken gebruiken die door de school worden aangekocht. Leerboeken zijn duur, daarom verwachten wij dat de leerlingen er zo goed mogelijk zorg voor dragen. Geef uw kind een degelijke, stevige boekentas: hierin zal het schoolmateriaal veel beter de dagelijks reis van huis naar school en omgekeerd overleven. Orde in de lessenaar draagt eveneens bij tot een langere levensduur van schriften en boeken. Schriften en leerboeken worden gekaft en voorzien van een etiket. De leerlingen kunnen hiervoor eigen kaftpapier gebruiken, eventueel zal de school kaftpapier ter beschikking stellen. Eén maal per trimester wordt de actie ‘Red de rug’ georganiseerd. Hierbij wordt gekeken of het gewicht van de boekentas niet hoger is dan 10 % van het lichaamsgewicht. Zie er als ouder ook op toe dat uw kind regelmatig zijn boekentas tot het absolute minimumgewicht herleidt! Verjaardagen - snoepen Verjaren is leuk! Een attentie mag erbij, maar houd dit eenvoudig en gezond. Wij raden het snoepen op school af. Breng liever een koek of een stuk fruit mee. Kauwgom is uit den boze. De snoepjes worden bij voorkeur in de namiddag uitgedeeld in de klas.


oktober 2019

september 2019

september 2019

ma 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ma

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

26 aug

27

28

29

30

31

1 sep

2

3

4

5

6

7

8

Start NIEUW SCHOOLJAAR

9 9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren)

16 9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 13:30 K6 en K7: sprookjesproject i.s.m. WZC

23 9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren)

30

19:30 Infoavond LAGER

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

19:30 Infoavond KLEUTER

17 9:30 K6: Sprookjesproject i.s.m. WZC Ter Meere 20:00 Eerste vergadering Ouderraad (Refter Lager)

24

9:30 K7: Sprookjesproject i.s.m. WZC Ter Meere

25

26

27

28

29

2

3

4

5

6

8:30 Schoolfotograaf Photobizz

1 okt

Lokale vakantiedag = GEEN SCHOOL

Infokalender

1

2019-2020


oktober 2019

oktober 2019

november 2019

ma

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

ma 4 11 18 25

di 5 12 19 26

wo 6 13 20 27

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30 sep

1 okt

2

3

4

5

6

8:30 Leeruitstap L4 - Huis Van Alijn en Gravensteen (Gent)

7 8:30 Leeruitstap L1-L2 - Pairi Daiza (Brugelette) 9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 13:00 Zwemmen derde kleuter (Wetteren)

14 9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 9:30 L2A: turnles met bewoners WZC Ter Meere 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale

21

8

9

10

9:00 Startdag JAARTHEMA 15:30 Boekenbeurs i.s.m. de ouderraad (Feestzaal van de school)

11

13:30 Boekenbeurs i.s.m. de ouderraad

12

Verkeersveilige week i.s.m. de gemeente

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters (Peuterklas + secretariaat)

15

8:00 Gezond ontbijt Gezinsbond 10:30 VC 1: Gezinsviering (Boerenkrijgherdenking) (OLV -kerk)

8:00 Leeruitstap L6 - Brussel (Brussel)

16

17

18

13:10 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L2A 14:20 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L2B

22

13

19

20

19:00 Taalquiz i.s.m. Chipka Aalst (Feestzaal + refter)

23

24

25

26

27

1 nov

2

3

Sportweek voor 3de leerjaar A en B (Sporthal van Overmere)

9:00 Zwemmen voor L5 en L6 9:30 L2B: turnles met de 13:00 L2-L5-L6 naar de bieb 13:00 Zwemmen derde kleuter 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale

28

9:00 Klasviering voor L5 13:30 VC 2: 'De gouden vogel' (Kleuterturnzaal)

29

30

31

HERFSTVAKANTIE

Infokalender

2

2019-2020


november 2019

november 2019

ma 4 11 18 25

di 5 12 19 26

wo 6 13 20 27

december 2019

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

ma

di

wo

do

vr

za

zo

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

28 okt

29

30

31

1 nov

2

3 HERFSTVAKANTIE

4

5

9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 13:00 L3 en L4 naar de bieb 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L5A 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale

11 Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

18

6 8:30 Pedagogische studiedag WISKUNDE = GEEN SCHOOL

12

13

19

9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 13:00 Zwemmen derde kleuter (Wetteren)

Infokalender

8

9

10

15

16

17

16:00 Oudercontact L4-L5-L6

14

16:00 Oudercontact L1-L2-L3

8:15 Leeruitstap L5 - In Flanders Fields (Ieper)

20

9:00 Zwemmen voor L5 en L6 (Lokeren) 13:00 Leeruitstap L2 i.s.m. VZW Durme: Speuren naar 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale

25

7

21

10:30 VC 3: Gezinsviering (OLV-kerk)

22

23

24

29

30

1 dec

9:00 Leeruitstap L3 Gemeente Berlare (Berlare) 16:00 OUDERCONTACT KLEUTERSCHOOL

26

27

28

13:30 VC 4: 'De job van je leven' (Kleuterturnzaal)

3

2019-2020


januari 2020

december 2019

december 2019

ma 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24 31

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ma 6 13 20 27

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

25 nov

26

27

28

29

30

1 dec 10:30 VC 5: Gezinsviering naamopgave van de vormelingen (OLV-kerk)

2

3

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

9

16

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters (Peuterklas + secretariaat)

17

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

23

5

6

8:30 Sinterklaasfeest

10

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

4

11

13:30 1ste opvoering MUSICAL 19:30 2de opvoering MUSICAL

8

15:30 3de opvoering MUSICAL

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

3

4

5

8:30 Pedagogische studiedag GODSDIENST = GEEN SCHOOL

18 13:30 VC 6: kerstfeestje (Kleuterturnzaal/polyvalent 20:00 Tweede vergadering Ouderraad (Refter Lager)

24

7

25

9:00 Kerstviering (parochiekerk) 10:00 L6: kerstattentie voor de 15:30 KERSTDRINK RUDOLF

26 KERSTVAKANTIE

10:30 VC 7: Kerstviering (OLV-kerk)

30

31

1 jan 20

2

KERSTVAKANTIE

Infokalender

4

2019-2020


januari 2020

januari 2020

ma 6 13 20 27

februari 2020

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

ma 3 10 17 24

di 4 11 18 25

wo

do

5 12 19 26

6 13 20 27

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30 dec

31

1 jan 20

2

3

4

5

11

12

KERSTVAKANTIE

6

7

8

9

10

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

13

9:00 VC 8: 'Tekens en symbolen' (Kleuterturnzaal ) 10:30 VC 9: Gezinsviering 'Tekens en symbolen' (OLV-kerk)

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

31

1 feb

2

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren) 13:00 L2-L5-L3 naar de bieb 13:00 Zwemmen derde kleuter (Wetteren)

20 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren) 13:00 L4-L6 naar de bieb

27

9:00 Instapmoment voor nieuwe kleuters (Peuterklas + secretariaat)

28

19:30 Nieuwjaarsreceptie met gastspreker i.s.m. de ouderraad (Refter Lager)

29

30

8:30 Leeruitstap derde kleuter - Sterrenwacht en Toverplaneet (Brugge) 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

Infokalender

5

2019-2020


februari 2020

februari 2020

ma 3 10 17 24

di 4 11 18 25

wo 5 12 19 26

do 6 13 20 27

maart 2020

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

ma

di

wo

do

vr

za

zo

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

27 jan

28

29

30

31

1 feb

2 10:30 VC 10: Gezinsviering 'Lichtmis' (OLV-kerk)

3 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren) 13:00 Zwemmen derde kleuter

10 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

17 8:45 Leeruitstap Tweede kleuter - Technopolis 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren) 13:00 Zwemmen derde kleuter (Wetteren)

24

4 9:30 L6A: voorlezen uit de krant in WZC Ter Meere

11

5

6

7

8

9

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

1 mrt

9:00 Klasviering voor L2

12

9:30 L6B: voorlezen uit de krant in WZC Ter Meere

13

13:45 L4A: gezelschapsspelen in WZC Ter Meere

18 9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters (Peuterklas + secretariaat)

25

8:30 Leeruitstap L4 Speelgoedmuseum (Mechelen)

19 8:30 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

26

KROKUSVAKANTIE

Infokalender

Tot 1 mrt 9:00 VC 11: optie BAVO-dag

6

2019-2020


april 2020

maart 2020

maart 2020

ma 2 9 16 23 30

di 3 10 17 24 31

wo 4 11 18 25

do 5 12 19 26

vr 6 13 20 27

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ma 6 13 20 27

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

24 feb

25

26

27

28

29

1 mrt KROKUSVAKANTIE

2

3

4

5

9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

9 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 12:00 Leeruitstap L5: 13:00 L2-L4-L3 naar de bieb 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale

16 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 13:00 L5 en L6 naar de bieb 13:00 Zwemmen derde kleuter 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale

23 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren)

30 9:00 Zwemmen voor L2 en L3 (Lokeren) 13:10 Leeruitstap L5 - VZW Durme (Berlare)

Infokalender

6

16:00 Oudercontact L4-L5-L6

10

11

12

16:00 Oudercontact KLEUTERSCHOOL 20:00 Derde vergadering Ouderraad (Refter Lager)

17

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters (Peuterklas 13:45 L3B: paasboom versieren in WZC Ter Meere

31

9:00 Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen voor het schooljaar 2020-2021

8 10:30 VC 12: Gezinsviering 'Kruisjes' (OLV-kerk)

13

14

15

20

21

22

28

29

4

5

16:00 Oudercontact L1-L2-L3

18

19

13:45 L5A: volksspelen in WZC Ter Meere

24

7

13:30 Sint-Jozeffeest, kleuter 13:45 L5B: volksspelen in WZC Ter Meere

25

26

13:30 Sint-Jozeffeest, kleuter

27

Colloquium voor directies van het bisdom Gent (Kinkhoorn, ravelingen in Oostende)

9:00 Klasviering voor L4

1 apr

13:45 L3A: paasmandjes maken in WZC Ter Meere

2

8:30 Leeruitstap L3 - VZW Durme (Nieuwdonk)

3

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters

7

2019-2020


april 2020

april 2020

ma 6 13 20 27

mei 2020

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

ma 4 11 18 25

di 5 12 19 26

wo 6 13 20 27

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30 mrt

31

1 apr

2

3

4

5

11

12

13:30 VC 13: 'Broederlijk delen' (Kleuterturnzaal)

6

7

8

9:00 Paasviering (parochiekerk )

9

13:00 Vastenvoettocht

10 PAASVAKANTIE

10:30 VC 14: Gezinsviering 'Pasen' (OLV-kerk)

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

PAASVAKANTIE

20

21

22

9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren)

27 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L5A 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L5B

Infokalender

23 8:30 Leeruitstap L6 Vredeshuis - Huis van Kina (Gent)

28

29

30

13:30 VC 15: vormselvoorbereiding (OLV-kerk)

1 mei

2

3

13:30 VC 16: vormselvoorbereiding 2 (OLV-kerk)

8

2019-2020


mei 2020

mei 2020

ma 4 11 18 25

di 5 12 19 26

wo 6 13 20 27

juni 2020

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

27 apr

28

29

30

1 mei

2

3

13:30 VC 17: vormselvoorbereiding 3 (OLV-kerk)

4

9:00 VC 18: Vormselviering aansluitend receptie (OLV-kerk/school)

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

Lokale vakantiedag = GEEN SCHOOL

11 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L4A 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L4B

18

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters

19

9:00 Klasviering voor L3

20

9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren)

25 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L3A 14:15 L1: communieliedjes 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale

Infokalender

8:00 Leeruitstap L5 - Haven en Technopolis (Antwerpen)

21

11:30 SCHOOLFEEST

22

23

24

29

30

31

10:30 Eerste communieviering - aansluitend receptie

26

27

28

20:00 Vierde vergadering Ouderraad (Refter Lager)

8:30 Leeruitstap L3 Dierenpark 'De Zonnegloed' (Vleteren)

9

2019-2020


juni 2020

juni 2020

juli 2020

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ma 6 13 20 27

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1 jun

2

3

4

5

6

7

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

8 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L1A 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L1B

15

8:30 SPORTDAG voor KLEUTER & LAGER

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

26

27

28

3

4

5

9:00 Inschrijfmoment voor nieuwe kleuters

16

9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:00 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L1A 14:30 Verkeersles o.l.v. lokale politie voor L1B

22 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 13:10 Leeruitstap L4 - VZW Durme (Berlare)

29 9:00 Zwemmen voor L1 en L4 (Lokeren) 19:30 Afscheid zesde leerjaar

Infokalender

10:30 VC 19: Gezinsviering = dankviering voor vormelingen en eerste communicanten (OLV-kerk )

8:00 Schoolreis lagere school Efteling (Kaatsheuvel)

23

24

16:00 Oudercontact KLEUTER + LAGER

30

25 8:30 Leeruitstap L3 - VZW Durme (Nieuwdonk) 18:00 Afscheid derdekleuterklassers

1 jul

2

9:00 Schoolviering einde schooljaar

10

2019-2020


juli 2020

juli 2020

ma 6 13 20 27

augustus 2020

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

ma 3 10 17 24 31

di 4 11 18 25

wo

do

5 12 19 26

6 13 20 27

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

29 jun

30

1 jul

2

3

4

5

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

6 10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

7 10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

8 10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

9

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

10

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

11

12

10:00 Inschrijven van nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 aug

2

Infokalender

11

2019-2020


september 2020

augustus 2020

augustus 2020

ma 3 10 17 24 31

di 4 11 18 25

wo 5 12 19 26

do 6 13 20 27

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

ma

di

wo

do

vr

za

zo

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

27 jul

28

29

30

31

1 aug

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

24 10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

31

25 10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

1 sep

26 10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

2

27

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

28

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

3

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

4

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

29

30

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

5

6

10:00 Inschrijvingen nieuwe leerlingen (Schoolsecretariaat)

Infokalender

12

2019-2020

Profile for Patrick De Smet

Schoolreglement Vrije Basisschool Sint-Jozef  

Schoolreglement Vrije Basisschool Sint-Jozef