Page 1

WEST-BRABANT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE

| JAARGANG 30 | NUMMER 2 | APRIL 2014

Alphabet Mobiliteitsbudget de flexibele totaaloplossing

LeanForms

Slimste registratietool voor bedrijfsprocessen business

Passion4work

Voor optimale werksituaties

Hans Biesheuvel ‘Klein is het nieuwe groot’ WBB april 2014.indd 1

16-04-2014 10:24:37


Uw partner voor visibiliteit op locatie Printing in-house • Grafische ondersteuning • Compacte verpakking • Snelle opbouw

DOMETENT

VOUWTENT

Ons AO Safe concept (all-in-one arbeidsveiligheid) voor uw geruststellend gevoel! Neem daarom vandaag nog contact op met AOC-Snijders arbeidsveiligheid! · · · · ·

Opleiding en trainingen (BHV-VCA-EHBO-Nu ook via e-learning te volgen etc.) Advies (RiE-VCA-ISO-brandveiligheid etc.) Keuringen (blusmiddelen-ladders/trappen-elek. gereedschap-NEN 3140 etc.) Webwinkel veiligheidsmaterialen (AED’s-verbandmiddelen etc.) Alles in één arbeidsveiligheidpakket (AO safe)

EVENT FLAG

Nieuwe locatie: Spinveld 66 A19, 4815 HT Breda

STARTENT®

Bezoek onze nieuwe website!: www.aoc-snijders.nl

Telefoon 076 - 5204999 - Email info@aoc-snijders.nl

Stokkelaar 3 - 9160 Lokeren - België //Bredaseweg 237 - 4705 RN Roosendaal - Nederland Tel.: +0031 654 90 67 21 www.krekels.net - info@krekels.net

Sterk in ieder merk. advertentie_92x128.indd 1

Renova Lease

Van Andelstraat 9 5141 PB Waalwijk T (076) 201 13 75

Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda T (0416) 332 443

3/27/2014 4:38:10 PM

Ringbaan Oost 102a 5013 CD Tilburg T (013) 542 21 33

www.renovalease.nl WBB april 2014.indd 2

16-04-2014 10:24:39


WEST-BRABANT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE

| JAARGANG 30 | NUMMER 2 | APRIL 2014

4. 7.

Alphabet Mobiliteitsbudget de flexibele totaaloplossing

Coverstory: Alphabet Mobiliteitsbudget - de flexibele totaaloplossing Column Jacques van Welbergen: Aangifte 2013 Column Nick van Gils: Offshore outsourcing van softwareontwikkeling

LeanForms

Slimste registratietool voor bedrijfsprocessen

Passion4work

Voor optimale werksituaties

Hans Biesheuvel ‘Klein is het nieuwe groot’

Zakenmagazine voor de regio West-Brabant JAARGANG 30 April 2014, editie 2 uITGEVER John van Hees REDACTIE Kristel Beerling Tekst2, Kees Rennen, Marten Witkamp

8. 10. 13.

LeanForms de slimste registratietool voor al uw bedrijfsprocessen Voor een optimale werksituatie Column Rob Poïesz: De kunst van het meten Column Kristel Beerling: Zo worden lezers klanten!

14. 16.

Stap voor stap naar een duurzaam netwerk Agenda

NATIONAAL

FOTOGRAFIE Peter van Mierlo, Robbert Stroy en Margret Tielemans

I

VORMGEVING & PRODuCTIE

‘Klein is het nieuwe groot’ Hans Biesheuvel heeft met ONL de tijdgeest mee

Tel.: 013 - 211 80 31 break@euronet.nl www.bpmedia.nl

VI

Succesvol innoveren is meer dan alleen investeren in R&D

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Klaas Sars Tel.: 013 - 211 80 31

X

Voor adverteren in BuSINESS NATIONAAL, bezoek : www.business-nationaal.nl ABONNEMENTEN Tel.: 013 - 211 80 31 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs West-Brabant BuSINESS per jaar:  55,(incl. 6% BTW). Hoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, is West-Brabant BuSINESS niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. West-Brabant BuSINESS is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Aan gepubliceerde artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.

‘Pas op voor het Kodak-syndroom’ Hoe matchen belangen werkgevers en werknemers in de toekomst?

E-mail: westbrabantbusiness@bpmedia-design.com Advertentie tarieven op aanvraag of surf naar: www.west-brabantbusiness.nl

Sleutelrol voor mens en organisatie

17. 18. 19. 20. 22. 25. 26. 29. 30. 35.

Sfeerimpressie WBB Borrel: AOC Snijders, Breda Voor ondernemers met lef Kort Nieuws DR3Data, van dataleverancier naar serviceverlener Aithra Kaldi Mobiel voor een exclusieve koffiebeleving Kopietje van het paspoort in de ban Vergaderingen en bijeenkomsten hoeven niet saai te zijn Golfen in Wallis/Valais, Zwitserland Wijn anders bekeken

BuSINESS NATIONAAL Landelijk katern van de regionale zakenmagazines Postbus 14101, 3508 SE utrecht T 030-2512818 E ub@wxs.nl I www.business-nationaal.nl EINDREDACTIE: Hans Hajée REDACTIEMEDEWERKERS: Cees Louwers, Tony Vos, Anka van Voorthuizen ADVERTENTIE-EXPLOITATIE T 030-2512818 E ub@wxs.nl VORMGEVING bpMedia + Design W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 3

3

16-04-2014 10:24:41


Alphabet Mobiliteitsbudget – de flexibele totaaloplossing

Grip op kosten, tevreden medewerkers en duurzaam TEKST KRISTEL BEERLING FOTOGRAFIE PETER VAN MIERLO

Anne Brons en Ivo Lissone

4

WBB april 2014.indd 4

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:24:43


COVERSTORY

Mobiele werknemers: het is u heel wat waard, maar het vergt nogal wat van uw organisatie. Leaseconstructies, OV-abonnementen, kilometervergoedingen, fietsregelingen, deelauto’s én de hele administratieve en financiële afhandeling ervan. En aan het eind van de maand is het altijd weer een verrassing wat de werkelijke kosten zijn. Dat kan ook anders!

U komt werknemers die zelf willen bepa-

mobiliteitsbeleid op, begeleiden de imple-

len welk vervoermiddel ze gebruiken

mentatie van het Mobiliteitsbudget en ne-

graag tegemoet. Maar u wilt ook dat kilo-

men administratieve zorg uit handen.’

meters automatisch worden geregistreerd kosten, zowel voor uzelf als voor de me-

Mobiliteitsbudget in de praktijk

dewerker. Geen gedoe met administratie.

Het enthousiasme van beide mannen

En dat terwijl u grip houdt op de kosten

werkt aanstekelijk, maar hoe werkt dat

en uw duurzaam reizende werknemer

budget in de praktijk? Brons: ‘Medewer-

geld verdient. Het klinkt bijna te mooi om

kers ontvangen een eigen Mobiliteitsbud-

waar te zijn, maar dat is exact wat het

get, in de vorm van een vaste en variabele

Alphabet Mobiliteitsbudget u biedt.

(kilometer)vergoeding. De hoogte is af-

arbeidsvoorwaarde. Maken ze andere

hankelijk van hun functie. Door systemen

keuzes, zoals bovenmatig veel privékilo-

te plaatsen in zowel zakelijke als privéau-

meters, dan moeten ze wellicht bijbeta-

to’s worden de kilometermeters automa-

len.’ Voor de werkgever behoren financië-

‘Het Nieuwe Werken vraagt een andere,

tisch geregistreerd. Wordt er schade gere-

le tegenvallers op dit vlak voortaan tot

flexibele aanpak van organisaties,’ vertelt

den of verbruikt een berijder te veel

het verleden: de hoogte van het Mobili-

Anne Brons, directeur Marketing & Busi-

brandstof? Dan gaat dat van het budget

teitsbudget ligt vast en is daarmee afge-

ness Development van Alphabet. ‘Die

af. Je legt de verantwoordelijkheid dus bij

topt.

hang naar flexibiliteit merk je ook bij me-

de mensen zelf neer.’ Maar ook het open-

dewerkers. Zij willen niet langer vastzit-

baar vervoer, de taxi en de parkeermeter

Flexibele totaaloplossing

ten aan één vervoermiddel, maar zelf

worden via het budget verrekend. Alle

Met het Alphabet Mobiliteitsbudget hebt

keuzes maken: elke dag opnieuw. Het is

data verschijnen volledig geautomatiseerd

u dus grip op kosten, tevreden medewer-

belangrijk daar op in te spelen, om zo een

online en zijn zowel voor de werkgever

kers én levert u een zichtbare bijdrage aan

aantrekkelijke werkgever ze zijn. Trans-

als de werknemer inzichtelijk. ‘Het

duurzaamheid. Waar u de nadruk ook

parantie en duurzaamheid zijn daarbij

spreek voor zich dat de kosten voor een

legt: het Mobiliteitsbudget is voor elke in-

van wezenlijk belang.’

grote auto hoger zijn dan voor een klei-

steek een uitstekende oplossing. �

‘Als leasebedrijf zagen we onze klanten

ne’, aldus Lissone. ‘Maar door ook het

worstelen met alle losse elementen van de

OV aantrekkelijker te prijzen dan de auto

mobiliteitsketen die worden aangeboden,‘

en de fiets in het systeem op te nemen,

mengt Ivo Lissone, directeur Sales, zich

stimuleer je medewerkers die opties seri-

Alphabet Nederland B.V.

in het gesprek. ‘Dat zijn we gaan onder-

eus te overwegen. Het Mobiliteitsbudget

Takkebijsters 59

zoeken. Na veel gesprekken met klanten

is namelijk van hen: houden ze aan het

4817 BL Breda

hebben Anne en ik de handen ineen ge-

eind van de maand geld over, dan wordt

T

076 57 93 200

slagen en één moderne mobiliteitsrege-

dat -eveneens automatisch- bij hun salaris

E

info@alphabetcarlease.nl

ling ontwikkeld: een echte totaaloplos-

opgeteld. Dat is een mooie stimulans voor

I

www.alphabet.com

sing. We stellen samen met de klant een

duurzaam gedrag én een aantrekkelijke

en verrekend. Inzicht op de mobiliteits-

Moderne mobiliteitsregeling

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 5

5

16-04-2014 10:24:46


Infra Koeriers zorgen gen be r o m Als is! te laat

Business Industrial Medical en Special Sneltransport

Kwaliteit, Vertrouwen en Klanttevredenheid.

Op zoek naar de beste kandidaat?

Goeie mensen, ze bestaan echt.

Bergen op Zoom - tel. 06-17439821 - www.infrakoeriers.nl

werving en selectie detacheren uitzenden avance.jobs T: 076-5317933

Zonder grip valt er niets los te laten. U heeft uw zaken onder controle, maar als een scheiding onvermijdelijk blijkt vervallen alle zekerheden. Wat betekent dit voor het bedrijf, het gezin of het vermogen? HabetsKremers Advocaten begrijpt de impact van een scheiding op uw persoonlijke en zakelijke leven. Met een doelgerichte aanpak brengen we een echtscheiding tot een goed einde voor alle betrokkenen. Zodat u zowel zakelijk als privĂŠ weer aan het roer staat. Wij geven u graag de controle terug. Grip op scheiden.

WBB april 2014.indd 6

16-04-2014 10:24:47


COLUMN

Aangifte 2013 De belastingdienst timmert stevig aan de weg met de digitalisering van het aangifteproces. Door de vooraf ingevulde aangifte wordt het, met name voor particulieren, steeds eenvoudiger de aangifte inkomstenbelasting zelf in te dienen. Jaarlijks worden er weer meer gegevens opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte. Voor dit jaar meldt de belastingdienst dat ook de betaalde premies voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering in de vooraf ingevulde aangifte zijn opgenomen. Aldus zijn momenteel voor 6 miljoen belastingplichtigen de aangifte volledig ingevuld en voor nog eens 4 miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk ingevuld. Probleem natuurlijk is de vraag: tot welke categorie behoor ik? Hoe weet ik nu dat mijn aangifte volledig vooraf is ingevuld of nog aanvulling behoeft? Als uzelf voldoende (fiscale) kennis in huis hebt dan komt u daar bij het controleren van de gegevens wel achter. Zo niet dan kunt u terugvallen op uw adviseur. Behaalt u winst uit onderneming dan weet u in ieder geval zeker dat uw aangifte niet volledig vooraf ingevuld kan zijn. De ondernemingsresultaten moeten immers eerst worden vastgesteld en daarna verwerkt in uw aangifte. De Belastingdienst controleert jaarlijks extra op bepaalde onderdelen. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2013 zijn dit: - zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen - gastouders - zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget - hypotheekverhoging - giften - vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen - echtscheiding Let dus op als bij u een of meerdere van voormelde zaken van toepassing zijn. Deze worden dit jaar extra gecontroleerd. Wellicht wilt u uw ingediende aangifte nog even nakijken op deze punten? En ook al maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte: u bent nog altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten. Ook in de reeds ingevulde gegevens.

Jacques van Welbergen, vestigingsdirecteur Etten-Leur Flynth adviseurs en accountants [i] www.flynth.nl [t] (076) 501 69 33

Offshore outsourcing van softwareontwikkeling, de voor- en nadelen?

Het outsourcen van bedrijfsactiviteiten is al lang populair. Veel ondernemingen kiezen er voor om de catering, schoonmaak of de verzending van producten uit te besteden aan een gespecialiseerde partij. De voordelen zijn duidelijk. Lage kosten, minder last voor het management en betere kwaliteit door het specialisme van de leverancier. De vraag is echter: geldt dit ook voor outsourcing van softwareontwikkeling? Outsourcing van softwareontwikkeling is snel gegroeid in populariteit. Steeds vaker horen we dat Nederlandse softwareontwikkelaars worden gepasseerd. De belangrijkste reden om te kiezen voor het buitenland? De loonkosten. In het buiteland kan al snel een besparing worden gerealiseerd van zo’n 30%. Dit is echter ook direct de grootste valkuil. Veel ondernemers houden namelijk geen rekening met de nadelen van offshore outsourcing. Communicatie. Tijdens het bespreken van de ontwikkeling is het prettig om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Skype, conference calls of andere alternatieven die worden gebruikt bij outsourcing zijn minder efficiënt. Tijdverschil. Misschien ligt het voor de hand, maar het wordt vaak onderschat. In het geval van calamiteiten wil je snel geholpen worden of kunnen bijsturen. Als het bij je ontwikkelaar nacht is, wordt dat lastig. Aansturing. Door de taal, tijd, cultuur en management verschillen met het buitenland is de aansturing van de ontwikkelende partij niet eenvoudig. Intern zul je over de capaciteiten moeten beschikken om het project aan te sturen. Juridisch. U zult zich moeten verdiepen in de wetgeving van het land en de manier waarop auteursrechten zijn geregeld. Ontwikkelt u voor een specifieke branche zoals de zorg? Besef dan dat sommige certificeringen vereisen dat de software in Nederland wordt ontwikkeld. Uiteraard zijn er ook voordelen te benoemen voor het outsourcen van software ontwikkeling. Door de lagere kosten en een kleiner personeelsrisico kan het outsourcen verleidelijk zijn. Echter mag een kostenbesparing nooit de enige reden zijn. Er kleven immers ook nadelen aan vast. Bepaal goed of uw organisatie geschikt is voor het begeleiden van offshore outsourcing, alleen dan kunt u uw projecten tot een succes maken. Overweegt u offshore outsourcing voor één van uw projecten? Of loopt u tegen problemen aan bij een project dat al loopt? Dan bespreek ik graag de mogelijkheden met u. U kunt contact met mij opnemen via 0162-748030 of nick.vangils@webcolors.nl.

Nick van Gils Webcolors Oosterhout T:+31 (0)162-748030 – http://webcolors.nl/

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 7

7

16-04-2014 10:24:54


ICT

LeanForms de slimste registratietool voor al uw bedrijfsprocessen

“Het mooiste compliment is dat wij geen software leverancier zijn!” In 2010 een compleet nieuw softwarepakket introduceren en vier jaar later vele industriële klanten en de overheid bedienen, dan moet je onderscheidend zijn! We hebben het hier over Leanforms de slimste registratietool voor bedrijfsprocessen. De hoogste tijd om nader kennis te maken met de twee heren achter LeanForms, Ronald Copal en Anton Schaerlaeckens. TEKST COMMPLEET COMMuNICATIE & FOTOGRAFIE ROBBERT STROY webformuliere

n met workfl ow

In 2005 verzorgde Copal ICT-diensten voor

binnen een organisatie vindt.

Schaerlaeckens, die destijds werkzaam was

Registreren, communiceren en

als LEAN kwaliteitsmanager binnen een

rapporteren zonder IT ken-

groot productiebedrijf. Met een gedeelde vi-

nis!”

sie dat software geen onnodige toeters en bellen moet bevatten, snel kan worden aan-

LEAN principes

geleerd en voor bijna alle bedrijfsprocessen

Anton: “Als je slim en effici-

kan worden geconfigureerd, werd Lean-

ent wilt werken, moet je vol-

Forms geboren.

ledige informatie hebben en

Eenvoud met groots resultaat

Dubbele handelingen zijn uit den boze en je moet snel

Ronald: “Het verbaast me iedere keer weer

kunnen inspelen op wijzi-

hoe slecht IT collega’s en software-ontwik-

gingen. Dit zijn destijds de

kelaars luisteren naar de behoeften van de

gebruikerseisen geweest bij

klant. Ze bouwen een Rolls Royce terwijl

de ontwikkeling van Lean-

de klant slechts een eenvoudige auto wil.

Forms. Dit zie je terug in

Met LeanForms zijn we erin geslaagd om

hele handige functies,

met zo min mogelijk knoppen een zeer

waardoor er geen fouten

krachtig systeem te bouwen. De intelligen-

worden gemaakt bij het

te webformulieren zorgen ervoor dat han-

invullen van de webfor-

dige functies automatisch worden uitge-

mulieren.”

voerd en dat het formulier zelf zijn weg

WBB april 2014.indd 8

eenvoudig toegankelijk zijn.

Try before yo u

fly

Ligt uw informa tie ook nog ste eds verborgen Kost het rappor in de vele Exc teren en het opv el sheets? olgen van act Of werken uw ies en afspraken medewerkers u meer tijd dan niet altijd volgen u lief is? s de afgesprok LeanForms bie en procedure ? dt u een simpel e en betaalbar e oplossing voo r al uw registr U kunt nu zel aties. f ervaren hoe u binnen uw met LeanForm organisatie slim s. mer en efficië nter kunt sam enwerken In 2014 introdu ceren wij het “Try before you Eén trainingsd fly” arrangem ag waarop u ent. tezamen met kennismaakt andere prospe met LeanForms cts, aan de han webformulier d van praktijkvo • en en rapportag U leert de bas orbeelden, es isvaardighede n om zelf een • U bouwt uw ee webformulier rste webformu te bouwen b lier. innen LeanFo • Na de trainingsd rms. ag heeft u no g één maand verdere evalua de beschikki tie en om erv ng over uw eig aringen te del • en domein vo Indien u binn en me or t uw collega’s. en de oefenm aand besluit d kosten van het “ e LeanForms -licentie af te Try before yo nemen, word u fly“ arrangem kosten van het en de ent in minder eerste jaar. ing gebracht op de licentiePer sessie is er plaats voo r acht deelne om u te bege me rs. Per vier dee leiden. De tra lnemers zal er ining wordt op een expert aan Voor een lunch, locatie verzo wezig zijn rgd in de omgev verfrissing en WIFI wordt gez ing van Breda o orgd, wel die f Utrecht. nt u zelf uw lap top mee te nem en. Trainingsdata 2014 Dinsdag 25 ma art 2014 Vrijdag 27 jun i 2014 Dinsdag 23 sep tember 2014 Dinsdag 25 nov ember 2014 Wilt u meer info rmatie en/of inschrijven? info@leanform s.nl Tel. (0161) 77 84 42

Tel. (0161) 77 84

42

info@leanform

s.nl

you fly” “Try before ent arrangem 99,slechts €4

Vermelde prijz

en zijn per pers

www.leanfor

ms.nl

oon en ex. BTW .

16-04-2014 10:24:56


eert duc t zen pro eko word ft g berg lke hee l we iden r lon idde m te Gyv m d stee in arkt. ig b lon tiesy nm a rd yv re a e G rm S gwa tvlo info et 5 hoo e gie ness uit h een in d e busi ren ast ls lie a p u udig e s g ij en. form envo orm toe arb rse pe anF cess k da dive mo pro r Le den no rijfs van voo e d Ik d e ik e k. ru eb brie elijkh lyse geb nd a g fa t n o e va n h ijn m sa g in m e ik ring koze met unin e o zi n n te g st e s ite rs n e nn an bbe Form tivite ond ego ok a r ean e he e ac is b en o et L .W zeke pd lon TO) no t lab ook Gyv a. “M (LO ijge die aar r he mm te kr heid voo rms, nm gra g p e o n ili ro ri F e st g p n r ve lijst Lea eer en ko voo alyse em nuit teit ten wijz n an g va xibili cklijs ur e unin e fle che ed aratu erste aan . weg app ond van iker” hte mijn bru rms Rescue3 Bene eric e o van g g F e its lux is een succ an nd alite esvolle groe r Le onderneming e va iende voo e kw in het verzo oeft ed rgen van train beh weg ingen op het de gebied van van veilig werken, kt in n waterredding, e d hoogteredding mee , redding uit besl oten ruimtes en eerste hulp . “Om alle bedr ijfsprocessen verder te profe hebben wij ssionaliseren, besloten het managements ysteem in 2011 richten en te in te certificeren volgens ISO9001-2008. registratieform m, Alle u uliere ri n zullen hierbij to worden onde bora binnen Lean rgebracht h La Forms. Wij gaan gisc rg, echter ook mog u lo io ilb T verkennen om elijkheden rob Taak Risico huis Mic n t Anal e yses te vere Zieke bij h envoudigen ter wij jn beth door het gebr vele rms zijn el zi lisa als uik van web nFo rde 012 n formulieren”. St.E t zo Lea nde In 2 het rake n ne van ie o d in afsp dde nd ruik eid stig ij ha vele arte geb a.W elijkh geve van agst het g m d t n o e e m m lg m nze en. gra art k de no pro opvo ortijd gest g va e oo ent het nto unin gem met en w n ka ana wild erste één buite oeite NM ond aast met el m sten LEA we aarn s ve dien ons atie n. D et de elen e is r d m d n n o van a lg en ha n vo org it vo zijn Sam dels ere make sen hieru mid n af. and n te wen n in s die inge rse inge en e ctie meld dive n onn meld en a rten eit, t va beg om soo aad nalit ach klein ben ed ctio e kr nde d st n e D u heb ill in . fu bew rsch ook pakt k de zijn l als pge e oo en ve We too tie o nw neg de nisa lier tere in a u e en verb form s org alle orm rms niet anF nFo . treft Lea e Le atie s be or d anis t on l do e org t wa sne nd s zi it va orm F te n bili Lea flexi n e ht krac rtru

ee in G

“Wij verkopen kennis!” Anton: ”Het mooiste compliment dat wij essen

ol voor alle bedrijfsproc

De slimste registratieto

leverancier zijn! Wij werken met adviseurs die allemaal kwaliteitsmanagement profes-

s, v lon jk e r Spi r Gy cois a n a g e n ra F nt m a Pl

Di

Bu

LeanF orms 2 Telefo on 0161- 77844

|

sionals zijn of ze hebben een uitgebreide bedrijfskundige achtergrond. Dit is voor ons een bewuste keuze geweest om naast een solide softwarepakket ook echt waar-

bre gt s, Rodn ey Se ne lux e3 Be recteu r Re scu

de toe te voegen in deze vorm van advisering.”

rs be rg a lbe L ea n ld A rR on a A dv is e u (BZ I) tie n n o va I rg Zo rea u

info@ leanfo rms.n l

|

regelmatig krijgen is dat wij geen software

LeanForms is een eenvoudige registratietool voor al uw bedrijfsprocessen. Registreren, acties opvolgen en rapportages is nog nooit zo makkelijk geweest.

www.l eanfo rms.n l

Ervaar zelf hoe LeanForms uw efficiency verhoogt! �

Mooi koppel

dan te moeten werken binnen een complexe

Ronald: “Regelmatig wordt ons gevraagd

omgeving. Vanzelfsprekend hebben wij hier

of onze formulieren te koppelen zijn met

een oplossing voor, bovendien kan het ook

andere applicaties, zoals een ERP-pakket.

een besparing opleveren ten aanzien van de

Mensen werken tenslotte sneller en effici-

ERP-licentiekosten!”

LeanForms T 0161- 778442 I www.leanforms.nl E info@leanforms.nl

enter met een eenvoudig webformulier, W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 9

9

16-04-2014 10:25:06


Haalt u het maximale rendement uit uzelf? Inplacement–, outplacement- en ontwikkelingstrajecten

Voor een optimale werksituatie

Tijd voor verandering! Herkent u zich in onderstaande situaties? • Beslissingen worden door het management genomen • Medewerkers zijn veel tijd kwijt met zoeken naar informatie of materiaal • Orders worden te laat of fout uitgeleverd

Mariëlle de Graaf

WBB april 2014.indd 10

• De werkdruk is oneerlijk verdeeld • Nieuwe ideeën en verbetervoorstellen komen alleen van uit het management

16-04-2014 10:25:15


HUMAN RESOURCES

‘Wat ik wil? Dat mensen met plezier naar hun werk gaan!’ Mariëlle de Graaf van Passion4work weet heel duidelijk wat ze wil én hoe ze dat kan bereiken. Via diverse trajecten helpt ze medewerkers en bedrijven om zich te ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen. Want: ‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken.’ En dat loont. TEKST: KRISTEL BEERLING FOTOGRAFIE PETER VAN MIERLO

Elke dag met tegenzin naar je werk gaan: daar wordt niemand blij

vol zijn een onafhankelijke partij in te schakelen voor inplacement

van. De medewerker niet, maar de werkgever evenmin. Want als

(medewerkers begeleiden naar een andere baan binnen dezelfde

personeel niet gedreven is, blijkt dat zeker uit de resultaten. ‘Men-

organisatie) of outplacement. Mariëlle gaat onbevooroordeeld en

sen staan nooit stil,’ weet Mariëlle. ‘Ze groeien, ontwikkelen zich-

met een frisse blik het gesprek aan en begeleidt medewerkers,

zelf, komen in een andere levensfase terecht. Na een jaar of zeven

teams en bedrijven om te bouwen aan een constructieve toe-

is het dan ook verstandig op zoek te gaan naar vernieuwing, want

komst.

door de routine verliezen ze scherpte. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat ze een andere baan moeten zoeken; verdieping, ande-

Talenten aan je binden

re taken of een nieuw team zijn ook mogelijkheden. Als ze maar

Maar Passion4work kan ook worden ingezet om talenten binnen

even stil staat bij wie ze zijn en wat ze willen. Wellicht kunnen ze

te halen en vast te houden. ‘Als bedrijf wil je niet dat je talent na

niet meteen die volgende stap zetten, maar ze kunnen wel con-

een paar jaar weer uitvliegt. Je zult ze dus aan je moeten binden.

creet aan de slag. Dan komt er in elk geval weer beweging en lucht

Dat kan bijvoorbeeld door developmenttrajecten aan te bieden, zo-

in hun leven.’

dat mensen duidelijk voor ogen hebben welke ontwikkelkansen

Coaching

en –mogelijkheden ze krijgen. Daarmee bind je je personeel op een boeiende manier. Dat is een mooie tegenhanger van geld, au-

Tijdens dit soort coachingstrajecten worden wensen en capacitei-

to’s of laptops. Zo creëer je meerwaarde: voor de medewerker én

ten inzichtelijk gemaakt en komen -al naar gelang- de persoonlij-

voor het bedrijf.’ �

ke en professionele ontwikkeling aan bod. Hoe ga je bijvoorbeeld om met stress? Hoe vergroot je je assertiviteit, overtuigingskracht en effectiviteit? En ook: hoe kun je je gespreks- en adviesvaardigheden verbeteren? Hoe ga je om met lastig gedrag of conflicten? Zo nemen mensen zélf de regie over hun werk in handen en maken ze gerichte keuzes. ‘Ik denk altijd in mogelijkheden. Daarbij gebeurt het wel dat tijdens coachinggesprekken duidelijk wordt dat we beter kunnen inzetten op outplacement. Medewerker en organisatie blijken soms gewoon niet langer bij elkaar te passen.’ En dat kan, zeker voor mensen die al lang voor dezelfde werkgever werken, best een heftige conclusie zijn.

Inplacement en outplacement Sowieso wordt er met alle reorganisaties die momenteel plaatsvinden, heel wat geschoven met medewerkers. Daarbij is het vaak niet meteen helder welke taken door wie kunnen worden opgepakt. En of iedereen überhaupt kan blijven. Zo’n traject heeft een behoorlijke impact op de sfeer en de productiviteit. Het is dus zaak dit snel en efficiënt in positieve banen te leiden. Dan kan het zin-

Passion4work Passion4work Passie voor werken Grondmolen 7 Grondmolen 7 4661 TT HALSTEREN 4661 TT Halsteren T: 0164 63 03 02 E: 0164 m.de.graaf@passion4work.nl [t] - 63 03 02 I: www.passion4work.nl [i] www.passion4work.nl twitter.com/passion4work facebook.com/passion4work

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 11

11

16-04-2014 10:25:26


Expert voor het bedrijfsleven! Vele modellen houten kisten, voorzien van uw bedrijfslogo; verstuurd naar elke locatie in Europa. Vraag voor een passende offerte.

T: 0166-617624 E: info@delhaaswijnkopers.nl

O ok dui ze nde n e uro’s b e spare n?

W ij ve r zo rg e n d e tot al e aan - of ve r ko o p v an u w wo nin g tot in d e p untj es vo o r h e t v as te la g e b e dr a g v an sl e cht s € 695, - - in clusi e f bt w. Ve r tro u wd , vo o rd e lig é n ve r ni e u we n d! O o k b e s p a re n? M aak e e ns v r ijb lij ve n d e e n af sp r aak m e t D e H uize nb e mi d d e laar B e rg e n o p Zo o m . De Huizenbemiddelaar Bergen op Zoom Zu i d z ij d e H ave n 39 A 4 611 H C B e r g e n o p Z o o m T: 016 4 26 11 12 M : 0 6 15 82 8 616 E : we s t b r a b a nt@ d e h u i z e n b e m i d d e l a a r. n l I: w w w. d e h u i z e n b e m i d d e l a a r. n l

WBB april 2014.indd 12

16-04-2014 10:25:28


COLUMN

De kunst van het meten “Niet alles wat telt, kan geteld worden en niet alles wat wordt geteld, telt” is een uitspraak van Albert Einstein van zeker 80 jaar geleden, maar de uitspraak is misschien wel actueler dan ooit. Wanneer we het eerste deel van zijn uitspraak bekijken, denk ik aan aspecten van het menselijk doen en laten zoals tevredenheid, geluk, onderling vertrouwen maar ook ons milieu. Het tweede gedeelte hebben we de afgelopen jaren op vele fronten ervaren en nog steeds worden we overspoeld met een overvloed aan data, grafieken en cijfermatige “waarheden” als basis voor beslissingen. Natuurlijk denken we aan de politiek en overheid, maar onderschat niet wat er in ons eigen MKB bedrijfsleven gebeurt. Wie herkent zich in de volgende situaties? ❑ Er wordt een jaarrekening opgesteld voor je bedrijf, maar je vraagt jezelf af wat je ermee moet, behalve dat het de basis voor de belastingaangifte is. ❑ Je registreert de kloktijden van je medewerkers maar weet niet goed wat hun prestaties zijn, omdat aan- en afwezigheidsregistratie dat niet weergeeft. ❑ Je weet wel hoeveel de salariskosten per jaar zijn, maar weet niet hoeveel uren aan de klant gefactureerd kunnen worden. ❑ Je hebt wel contactgegevens van je klanten maar krijgen zij ook de juiste aandacht op basis van bijvoorbeeld de werkelijke omzet ontwikkelingen? ❑ Omdat het budget een “crime” is in plaats van een handig middel om gedurende het jaar te kunnen bijsturen, geeft het geen rust. Het is, kortom, de kunst om alleen dat te meten wat nodig is om de effecten van het doen en laten in je bedrijf te onderkennen en daar op te schakelen. Overbodige en vaak ongewenste data verzameling geeft alleen maar onrust. In de praktijk hebben we vaak maar een aantal metingen nodig om aan de juiste knoppen te draaien en gericht te sturen naar het gewenste resultaat: de kern van Resultaat Gericht Ondernemen.

Zo worden lezers klanten! Mensen werpen een blik op uw folder of website en beslissen al heel snel of ze verder lezen… of niet. Want ook tekstueel krijgt u vaak maar één kans om een goede indruk te maken. Grijp uw lezer dus bij de kladden, laat ‘m niet meer los en zet ‘m aan tot actie! Hoe pakt u dat aan? 7 schrijftips om van lezers klanten te maken: 1. Schrijf voor uw doelgroep – wie zijn uw (potentiële) klanten? Kies bewust voor de u- of je-vorm en houd daaraan vast. Spreek de lezers rechtstreeks aan. 2. Formuleer een prikkelende titel – speel in op de wensen of vragen van uw klanten. 3. Stel de klantbehoefte centraal in de inleiding – verplaats u in uw klanten. Waar lopen zij tegenaan? Wat willen ze bereiken? Wat willen ze weten? Stip kort aan wat u voor ze kunt betekenen. 4. Structuur – zorg voor een rode lijn in de tekst. Behandel per alinea één onderwerp of onderdeel. Neem de lezer bij de hand en leid hem stap voor stap door de materie. 5. Opmaak – door duidelijke tussenkopjes te gebruiken, maakt u de stappen in één oogopslag duidelijk. 6. Geef voorbeelden – een lezer kan zich herkennen in de voorbeelden die u geeft en wordt gestimuleerd verder te lezen. 7. Zet aan tot actie – zorg dat uw lezers in de laatste alinea tot actie worden aangezet. Verwijs naar een website, telefoonnummer of mailadres voor extra informatie, vermeld de speciale aanbieding die u deze week biedt of nodig ze uit voor een kennismaking… uw klanten kennen en overtuigen: daar draait het uiteindelijk om. Want alleen als ze inzien dat uw product of dienst voor hen een toegevoegde waarde heeft, komt verkoop binnen handbereik.

Rob Pöiesz – Pöiesz Business Coaching,

Kristel Beerling – tekstschrijver

T: 06-53600813 – rob@p-b-c.nl www.p-b-c.nl/resultaat-gericht-ondernemen

T: 06 19 95 69 05 – www.tekst2.nl

Tekst2, Breda

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 13

13

16-04-2014 10:25:34


WBBBORREL WBBB

RELATIEMARKETING

Business ontmoet Business 2014

Stap voor stap naar een duurzaam netwerk De WBB netwerkbijeenkomsten zijn een ideale manier om nieuwe contacten op te doen of bestaande relaties te verstevigen. Waarom doen we dit? Omdat we geloven in de kracht van een duurzaam netwerk. Juist nu.

West-Brabant Business Borrel, geen sprekers, geen verplichtingen,

STAP

Vrijheid en blijheid op de

Hoe gaat het in zijn werk: u dient zich vooraf in te

1

direct per mail een bevestiging, print die uit en samen

Het pure netwerken dus!

STAP

met andere ondernemers.

BuSINESS. Als u alle gegevens correct invult ontvang u met een visitekaartje is dat uw entreebewijs. Aanmelden kan vanaf nu.

gewoon in een ongedwongen sfeer een lekkere vrijdagmiddag borrel

schrijven via de link op de homepage van West-Brabant

2

De inloop is op vrijdag 16 mei vanaf 16.00 uur bij Brasserie Tivoli in Oudenbosch. Bij de entree ontvangt u een glaasje bubbels, aangeboden door Flesjewijn.com en West-Brabant BuSINESS. Gedurende de borrel zult u van diverse hapjes voorzien worden. De drankjes zijn voor eigen rekening.

De volgende WBB Borrel is gepland bij ‘t Witte Paard in Etten-Leur op 27 juini a.s.; meer daarover in onze volgende uitgave en op de website. Interesse om, behalve te komen, iets extra’s te doen? Neem eens contact met ons op: www.west-brabantbusiness.nl

14

WBB april 2014.indd 14

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:25:40


Brasserie Tivoli, Oudenbosch

WBBBORREL

Uitnodiging WBB Borrel

Deze WBB Borrel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag 16 mei Vanaf 16.00 uur Locatie

Tivoli, een echte dorpsbrasserie, volgt het ritme van de dag en is dan ook een levendige ontmoetingsplek, de hele dag door. De gevarieerde menukaart past hier uitstekend bij en maakt Tivoli tot een fijne plek voor een kop koffie, lunch, afternoon tea, borrel of diner. Brasserie Tivoli heeft de beschikking over vergader- en feestzalen voor uw presentatie, team building dag of feest. De uitstraling van het monumentale pand en de beschikking over een prachtige bomentuin met terras op het zuiden, en een terras aan de voorzijde met een fenomenaal uitzicht op de basiliek, maken het goed toeven – en – goed zaken doen! De brigade in de keuken met een bourgondische Franse inslag kookt met passie de mooiste seizoensgerechten.

Zin om te scoren? Meldt u dan nu aan voor de WBB Borrel bij Brasserie Tivoli, Oudenbosch. Op vrijdag 16 mei bent u van harte welkom vanaf 16.00 uur. Zet de lente in met het nemen van stappen om uw zakelijke contacten te verduurzamen of om juist nieuwe, waardevolle contacten op te doen. Wij zijn in ieder geval aanwezig om u hierbij te faciliteren. Interesse in deelname aan deze West-Brabant BuSINESS Borrel ? Deelname is gratis, alléen de drank is voor uw eigen rekening.

Aanmelden via www.west-brabant-business.nl

Welkomsdrankje

Flesjewijn.com is in 2007 live gegaan en heeft zich naast de online verkoop van wijn gespecialiseerd in het uitvoeren van wijnzoekopdrachten van haar klanten. (In 2011 verkozen tot 3e Beste Wijn-web-winkel van het jaar) Om het service niveau verder te verhogen en “online” proeven helaas nog niet mogelijk is, is in 2011 de 1e winkel Flesjewijnshop in Oudenbosch geopend waar sfeer, advies en gastvrijheid centraal staan. Vandaag proosten we met u en een glaasje Jaume Serra Cristalino Cava Brut op een gezellige en geslaagde WBB borrel. Proost! www.flesjewijn.com

West-Brabant BUSINESS, YOUR Business ! De WBB Borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

Aanmelden vanaf nu via www.west-brabantbusiness.nl WBB april 2014.indd 15

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

15

16-04-2014 10:25:49


WBBBORREL WBBB

AGENDA

Agenda, nieuws en reacties

Laat de regio weten wie en waar je bent AGENDA 22 april Verkiezing JMKB-er West-Brabant 2014 16 mei WBB Borrel Tivoli Oudenbosch 27 mei Algemene Ledenvergadering JMKB 24 juni JMKB Themabijeenkomst “Why’

NIEUWS Bent u gevestigd in de regio West-Brabant en heeft u relevant nieuws? Mail het ons en wij zorgen ervoor dat uw nieuwsbericht gepubliceerd wordt op onze website. Actief op social media? Volg ons dan op twitter. Twittert u? Laat het ons weten, dan gaan we u volgen. Kijk ook op www.west-brabantbusiness.nl voor de foto’s van de WBB Events.

24 juni Aithra Netwerkbijeenkomst “Offices for you” 27 juni WBB Borrel ‘t Witte Paard - Etten-Leur 28 augustus WBB Ontbijt ‘Port of Moerdijk 12 september WBB Borrel Renova, Breda 16 september Aithra Netwerkbijeenkomst 30 september JMKB Speeddaten en netwerken 28 oktober JMKB Themabijeenkomst “Zakelijk verleiden”

OPEN COFFEE’S IN DE REGIO Open Coffee Etten-Leur Iedere Dinsdagochtend Trivium, Etten-Leur Open Coffee Roosendaal Iedere Vrijdagochtend Indoor SkyDive, Roosendaal Open Coffee Breda (West) Iedere Donderdagochtend Princeville, Breda Open Coffee Breda (Centrum) Iedere Vrijdagochtend Breda Inspire Coffee Company, Breda

Kijk op www.west-brabant business.nl voor de volledige agenda; agenda-items kunt u mailen naar info@west-brabant business.nl

16

WBB april 2014.indd 16

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:25:49


NETWERKEN

Impressie WBB Borrel

AOC Snijders Breda 27 maart 2014

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 17

17

16-04-2014 10:26:03


TRANSITIEMANAGEMENT

Onomkeerbare groei is het resultaat

Voor ondernemers met lef TEKST INGRID ROETS FOTOGRAFIE RALDO NEVEN

balans nodig tussen input en output. Route5 Achter: Loek Ghering, Hans van Dongen en Mariska Molenschot

richt zich op input, het gedrag, om doel-

Voor: Kees van den Berg, Diana Remmers en Hans Mohringer

stellingen te realiseren. ‘Uiteindelijk leveren mensen vanuit gedrag de juiste output’, aldus Mariska. ‘We werken mensgericht, confronteren managers met hun gedrag en daarmee komen we letterlijk heel dichtbij. We kunnen pas resultaat bereiken wanneer de manager persoonlijk de verandering wil maken en commitment creëert binnen de organisatie. Om een verandering in te zetten moet je dus een manager met lef zijn. Alleen hij of zij kan ervoor zorgen dat de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op wijzen.’ Loek vult aan: ‘Op deze manier blijft een traject niet aan Route5 hangen en zo bereik je onomkeerbare groei: een

Onomkeerbare groei, dat willen we allemaal. De vraag is hoe realiseer je dat? Mariska Molenschot en Loek Ghering van Route5 in Breda stippelen de route uit en lopen met u mee. Want veranderen is geen eenmalige interventie, maar een ‘ongoing process’.

structurele verandering die het resultaat is van elkaar versterkende ontwikkelingen.’ Route5 zorgt voor een beweging binnen het bedrijf zonder nieuwe processen of systemen in te zetten. De routiniers besteden

In de voormalige en monumentale brouwerij

legt uit: ‘Alle partners van Route5 hebben

aandacht aan het effect van de gedrags-

Drie Hoefijzers in Breda ontmoet ik Mariska

op hoog niveau ervaring in het bedrijfsleven

component op het resultaat. Mariska lacht:

Molenschot en Loek Ghering van Route5.

en de (top)sport. Deze ervaring vertalen we

‘Gedrag is lastig te sturen, dat klopt. Maar

Deze twee energieke en gedreven onder-

naar de dagelijkse praktijk: de methoden

dat is onze uitdaging!’ �

nemers maken deel uit van een team van

hands-on, zijlijn en dug-out coaching kun

zes routiniers. Mariska vertelt: ‘Route5 helpt

je altijd met resultaat toepassen binnen een

managers en hun team in de dagelijkse

onderneming. Vergelijk het met een hockey-

praktijk om gestelde doelen te realiseren.

training; je bent betrokken, doet de gewenste

Managers weten beleidsmatig wat ze moeten

techniek voor, geeft tactische aanwijzingen

bereiken en waar ze op worden afgerekend.

vanaf de zijlijn en uiteindelijk houd je toe-

Maar hoe moet daar invulling aan worden

zicht en contact vanuit de dug-out.’

gegeven en hoe krijg je mensen mee om de

18

WBB april 2014.indd 18

doelstelling te realiseren? De manager wor-

Gedrag is sleutel tot succes

stelt vaak met deze hoe-vraag.’ Route5 denkt

Een aantal jaren geleden lag de focus in

en handelt vanuit de sportwereld. Mariska

het bedrijfsleven volledig op output. Nu is

Route5 Ceresstraat 13 4811 CA Breda I www.route5.nu Loek Ghering T 06-50262648 E l.ghering@route5.nu Mariska Molenschot T 06-12642890 E m.molenschot@route5.nu

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:26:14


REGIONIEUWS

Verkiezing Jong MKB-er 2014 Op 22 april vindt de verkiezing jong

bovendien beter betaalbaar en benader-

(complexe) jaarrekeningen en tussentijds

MKB-er West-Brabant 2014 plaats.

baar voor een grotere groep personen en

financiële rapportages. Evenals de conso-

Een initiatief van netwerkclub JOB, voor-

bedrijven. Jeroen weet de juridische ter-

lidatie van de jaarrekeningen.

heen Jong-MKB West-Brabant. Vier le-

men om te zetten naar begrijpelijke taal.

Joris is ondernemer geworden vanuit de

den van de club zullen deze avond in de

Hij begeleidt zijn klant continu, hierdoor

passie voor cijfers en ondernemers. En niet

sprookjesachtige omgeving van de Efte-

wordt hij ook wel de “juridische huisarts”

te vergeten om zelf de vrijheid te hebben

ling strijden om de eretitel.

genoemd.

om keuzes te maken. Een man met ken-

www.huysjurist.nl

nis van zaken.

C2B Personeelsdiensten uit Bergen op Zoom

www.vanunenfinance.nl

Change to be, C2B, Personeelsdiensten is

GRAZImedia.com uit Zevenbergen

JOB

dé specialist in West-Brabant op het ge-

De jonge onderneemster Patricia Borg-

Jonge Ondernemers Brabant (JOB) is een

bied van uitzenden, werving en selectie en

houts is specialist in online storytelling.

netwerk voor jonge ondernemers. Wan-

payrolling. Claudia Bouwens’ motto is ‘Je

Zij vertaalt dagelijks de content van een

neer een ondernemer niet langer dan ze-

kunt zijn wie je wilt zijn’. Het offensief

ondernemer naar het internet. Haar slogan

ven jaar staat ingeschreven bij Kamer van

naar een droombaan begint bij C2B! Clau-

luidt ‘We do our job with a smile!’” Ze is

Koophandel kan deze lid worden van het

dia belt als ArbeidsBELmiddelaar voor

ervan overtuigd dat als je datgene doet wat

JOB netwerk. JOB is zeer actief en orga-

kandidaten naar de banen die bij hen pas-

je echt leuk vindt, je betere resultaten kunt

niseert elf keer per jaar een bijeenkomst,

sen, banen waar men weer kan zijn wie hij

boeken. Iedere dag komt Patricia in con-

tijdens deze bijeenkomsten is er naast een

wenst te zijn. Claudia heeft een persoon-

tact met verschillende ondernemers die al-

presentatie altijd de gelegenheid om te net-

lijke aanpak, denkt out of the box en zit

lemaal een eigen passie en drijfveren heb-

werken. De vereniging heeft een open

vol energie. Een dame met pit die haar

ben. Haar klanten zowel op strategische

sfeer, waardoor een ieder zich direct wel-

kandidaten laat zien en beleven welke kan-

als creatieve wijze van dienst te zijn, dat

kom voelt.

sen er allemaal binnen handbereik zijn.

is wat deze dame energie geeft.

Kijk op www.jmkbwb.nl voor meer infor-

www.c2b-pd.nl

www.grazimedia.com

matie over deze netwerkorganisatie

HuysJurist uit Etten-Leur

Van Unen Finance uit Breda

“Huysjurist” is een bureau voor juridische

Met ruim 11 jaar ervaring in de accoun-

diensten en oplossingen voor iedereen.

tancy is Joris van Unen is gestart met Van

Ondernemer Jeroen Weterings is gestart

Unen Finance. Een specialist in de uitvoe-

in de overtuiging dat juridische dienstver-

ring van diverse accountancy vraagstuk-

lening laagdrempelig en informeler kan,

ken zoals het opstellen, voorbereiden van

REWIN haalt 51 bedrijven naar West-Brabant. Door alle zeilen bij te zetten, weet NV REWIN West-Brabant ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden toch Nederlandse en buitenlandse bedrijven te interesseren om zich in West-Brabant te vestigen. In 2013 besloten in totaal 51 bedrijven tot vestiging in de regio. De nieuwe vestigers zijn samen goed voor bijna 1.100 arbeidsplaatsen en totaal 60 miljoen investering.

14 nieuwe buitenlandse vestigers in West-Brabant Onder de nieuwe vestigers zijn de buitenlandse bedrijven ook weer goed vertegenwoordigd. In totaal heeft REWIN 14 bedrijven uit het buitenland bijgestaan bij hun vestiging in de regio. Samen zijn deze buitenlandse bedrijven goed voor ruim 300 arbeidsplaatsen en 23 miljoen euro aan nieuwe investeringen. “Naast 3 Chinese vestigers hebben we dit jaar ook bedrijven uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en natuurlijk ook uit ons buurland België weten te overtuigen van de voordelen van vestiging in West-Brabant.  Hieronder bedrijven zoals het internationale makelaarskantoor Century 21, dat vanuit België aangespoord is om de Nederlandse markt te betreden met een vestiging in Breda. En het Engelse GDB International, dat gekozen heeft voor vestiging in Alphen-Chaam.

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 19

19

16-04-2014 10:26:14


DR3DATA, van Dataleverancier naar Serviceverlener

“Wat wij als organisatie uit willen stralen, voelen wij intern echt zo” Wij stellen onszelf graag aan u voor als ‘Serviceverlener op het gebied van data’. Voorheen waren we Dataleverancier met een focus op een up-to-date en uitgebreide B2B prospectdatabase waaruit onze klanten optimaal rendement kunnen halen. Deze focus hebben we nog steeds. Sterker nog, het is onze kracht. Maar door de veranderende vraag uit de markt speelt het adviseren en optreden als sparringpartner een steeds grotere rol in onze dienstverlening. Wij delen onze kennis en ervaring en lossen alle vraagstukken omtrent data voor onze klanten op.

20

WBB april 2014.indd 20

DR3 B.V. ontstond in 2012 door middel van

stormen met klanten en betrekken hierbij

met ons doen. Zij zijn zeer tevreden over

een Management Buy-out van Schober Ne-

collega’s van verschillende afdelingen zo-

onze dienstverlening en de kwaliteit die wij

derland. Met 65 jaar ervaring in de inter-

dat alle disciplines aan bod komen. Kennis

leveren. Er is tijdens het traject een goede

nationale B2B databranche, specialiseert

en ervaring zorgen ervoor dat specifieke

communicatie tussen de klant en DR3DA-

DR3DATA zich sindsdien in het leveren

dingen bij ons mogelijk zijn, waarvan con-

TA. We hoeven nooit ‘nee’ te verkopen.

van actuele data met zoveel mogelijk rele-

cullega’s de klant mededelen dat het niet

Kunnen wij iets niet, dan bespreken wij dit

vante kenmerken. Wie DR3DATA is, heeft

kan.”

met één van onze partners en lossen we het

alles te maken met de 19 collega’s die er

Ad Manniën, Data Analist en Consultant:

samen op.”

werken op de afdelingen Operations, Be-

“Wij lossen veel vraagstukken voor klan-

Danny Pelders, Accountmanager: “We

standsonderhoud, DataManagement, Sales

ten op. Wij werken als het ware voor de

zijn altijd in contact met bedrijven; ener-

en Marketing, en de manier waarop deze

klant en niet voor DR3DATA. Van produc-

zijds inventariseren we behoeften bij klan-

afdelingen nauw met elkaar samenwerken.

tiebedrijf in het verleden, zijn we veranderd

ten en anderzijds sparren we met onze part-

Al deze collega’s leveren een eigen aandeel

in een multi level-datapartner. Door samen-

ners over hoe we in alle klantbehoeften

in datgene wat DR3DATA is, doet en kan.

werking tussen collega’s, jong en oud, kun-

kunnen voorzien. Grote klanten voeren met

nen wij breed en flexibel oplossen.

regelmaat kwaliteit vergelijkende tests uit

Niki ter Haar, Accountmanager: “Ik vind

Antal de Pijper, Operational Executive:

tussen ons en onze concullega ’s. Wij ko-

het een eer om DR3DATA te mogen verte-

“De belangrijkste vraag is altijd: Wat is in-

men altijd als beste uit de test. Wat is ons

genwoordigen. Als sales zijn wij het gezicht

teressant voor de klant? Alles is bespreek-

doel? Dat men met datavraagstukken in de

van het bedrijf. Wat wij als organisatie uit

baar. De vrijheid om ideeën uit te werken,

eerste plaats te rade gaat bij DR3DATA.”

willen stralen, voelen wij intern echt zo. No

is bij DR3DATA groot. Zo ontstond het

Nonsense. Wij helpen klanten bij het beha-

idee, vanuit vraag uit de markt, om een be-

len van hun doelstellingen. Wij hebben de

stand met Gevelnamen te creëren. We zijn

Merkbeleving van de klant moet consistent zijn

rol van adviseur in het hele traject.”

hiermee inmiddels in een ver gevorderd sta-

Els: “Vroeger stuurde klanten postmailings

Ruud Brouwers, Data Analist en Consul-

dium.”

met adressen als sluitstuk: dat mocht wei-

tant: “Ik heb ervaren collega’s en jonge col-

Els Brammer, Accountmanager: “Ik heb

nig kosten. Terwijl daar juist het succes ligt.

lega’s die een frisse blik hebben. We brain-

veel vaste klanten die al jarenlang zaken

Een duur mailstuk dat bij een foutief adres

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:26:15


DATAMANAGEMENT

op de mat valt, is ‘waste’. Daarom is de

in dezen ten onrechte behandeld als een

ontwikkeld door DR3DATA, dat een ultie-

kwaliteit van de data en het juiste advies

onbenullig product. DR3DATA zorgt er-

me B2B database najaagt en uitbreidt voor

in doelgroepsegmentatie zo belangrijk.”

voor dat het onbenullig product transfor-

doeleinden in marktbewerking. Door con-

Danny: “ Ik proef in gesprekken het ver-

meert in dé dataoplossing waarnaar de

tinue validatie van data en het toevoegen

trouwen van klanten. Dit komt doordat wij

klant opzoek is. ”

van unieke kenmerken uit direct marketing

klanten al onze processen gedetailleerd

activiteiten, kan DR3DATA garant staan

kunnen uitleggen en kunnen laten zien.

DR3DATA is innovatief

Klanten kunnen hier intern spreken met ie-

Wilma Pranger, Manager operations:

mee een hogere conversie. Er zijn inmid-

dereen: met bijvoorbeeld complexe vraag-

“Momenteel zijn wij drukdoende met de

dels 20 partners waaronder Marktonder-

stukken over databasestructuren of Busi-

‘Concerndatabase’: een database met hier-

zoekbureau Motivaction, Sandd en NU.nl

ness Intelligence kan een klant rechtstreeks

in de onderliggende relaties tussen bedrij-

die volgens het DR3ABOUT concept on-

terecht bij Ad (Data Analist en Consul-

ven zoals hoofdkantoor, filiaal, moeders

ze data inzetten en terug leveren.“ �

tant).

en dochters en bedrijven die op basis van

Niki: “Adressen zijn de basis en data kan

specifieke kenmerken aantoonbare connec-

heel recht toe recht aan zijn. Maar er is heel

ties met elkaar hebben op organisatorisch

veel extra’s mogelijk. Bij DR3DATA staat

en/of juridisch vlak. Wij hebben hier bij

de klant centraal: Wat wil de klant? Wij

uitstek de perfecte basis voor. Sterker nog,

adviseren in hetgeen voor de klant oppor-

wij hebben in 2012 een start gemaakt met

tuun is.”

de ontwikkeling van een concerndatabase

Anoeska Bredius, Directeur/ Eigenaar:

terwijl het nu een hot topic is. Wij zien de

“Uit gesprekken met prospects komt meest-

concerndatabase daarom graag als ons ge-

al naar voren dat datakwaliteit een belang-

dachtegoed waar anderen de vruchten van

rijke rol speelt. Uiteindelijk neemt men ge-

plukken.”

noegen met een mindere kwaliteit omdat

Danny: “DR3ABOUT krijgt momenteel

de prijs de bepalende factor is. Data wordt

veel aandacht. Het is een partnernetwerk,

voor een optimale datakwaliteit en daar-

DR3DATA Meer rendement uit uw doelgroep Postbus 1212 4700 BE Roosendaal Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal T: E: I:

+31 (0)165 595 710 info@dr3data.nl www.dr3data.nl shop.dr3data.nl

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 21

21

16-04-2014 10:26:16


22

WBB april 2014.indd 22

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:26:19


VROUWEN IN BUSINESS

De winnaressen van de prestigieuze Aithra Awards

Deze Brabantse dames staan hun mannetje! TEKST CORIEN PLAISIER EN KRISTEL BEERLING FOTOGRAFIE MARGRET TIELEMANS

Vrouwen weinig ambitieus? Ella Snoek en Joyce van den Noort bewijzen het tegendeel. Deze professionals ontvingen respectievelijk de Aithra Award en de Aithra Belofte Award tijdens het spectaculaire Aithra Gala op 12 april jl. Een kroon op hun harde werk en inzet én een mooie stap naar de toekomst!

Winnares van de Aithra Award 2014 is fi-

ging. Ik wist niet dat het zo leuk zou zijn!’

rentie zwaar was. Personeel en relaties van

nancieel expert Ella Snoek: eigenaar van

Inmiddels stromen de berichtjes met feli-

Van den Noort leefden echt mee. Na de be-

Bellance financial support, mede-eigenaar

citaties binnen… Haar tip voor anderen:

kendmaking komen er allerlei felicitaties

van Slagerij Snoek en Lumilab, een tech-

‘Als je écht iets wilt, dan kun je het berei-

uit onverwachte hoek. De website van Van

nisch lichtontwerpbureau, én daarnaast

ken. Soms moet je daarvoor een moeilijke

den Noort meldt dat ze een winnares in huis

voorzitter van de Prinsenbeekse carnavals-

weg bewandelen, maar als je echt wilt, lukt

hebben: ze zijn trots op haar! Een tip voor

vereniging. De jury loofde onder meer haar

dat!’

toekomstige Award-kandidaten heeft ze

brede ervaring, waarmee ze professionele

ook. ‘Blijf vooral jezelf, heb vertrouwen in

uitdagingen bescheiden maar gedecideerd

Aithra Belofte Award

het hoofd biedt. ‘Ze is iemand om op en

De Aithra Belofte Award ging naar Joyce

dan je bent. Verder moet je natuurlijk zor-

mee te bouwen. Een authentieke, kranige

van den Noort, die als salesmanager ver-

gen dat je zichtbaar bent. Bijvoorbeeld door

directeur, die voor menig vrouw een rol-

antwoordelijk is voor de marketing en com-

te netwerken, zodat mensen weten wie je

model is.’ Hoe ze ooit zo ver is gekomen?

municatie van familiebedrijf Van den

bent en wat je doet.’

‘Dat is nooit een bewuste keuze geweest.

Noort, een bedrijf in afvalinzameling en

Mijn motto is: waar een wil is, is een weg.

recycling. Daarbij stapte ze niet in een ge-

VLAMOR

Die weg ben ik ingeslagen. Dat leidde tot

spreid bedje, maar koos ze er bewust voor

Beide winnaressen zijn door een onafhan-

succes en smaakte steeds naar meer! Ken-

met haar voeten in de klei te staan en eerst

kelijke jury beoordeeld op hun VLAMOR:

nelijk valt dat op en wordt dat gewaar-

elders ervaring op te doen. Volgens de ju-

Visie, Lef, Ondernemerschap, Maatschap-

deerd.’

ry heeft Joyce met visie en ambitie vernieu-

pelijke betrokkenheid, Ambitie en Rolmo-

wingen doorgevoerd in het bedrijf dat haar

del. Met de toekenning van deze Awards

Dat ze nu de Aithra Award heeft gewon-

opa zeventig jaar geleden startte. ‘Ze is een

worden ze welverdiend in de spotlight ge-

nen, ervaart ze als heel bijzonder. ‘Ik ben

frisse wind. Een dame met lef, een direc-

zet. �

er nooit vanuit gegaan dat ik zou winnen.

teur in wording en een ondernemer pur

Ik ben heel nuchter, maar de laatste dagen

sang.’

wat je doet en doe jezelf niet anders voor

begon het toch te kriebelen. Zelfs bij het voorlezen van het juryrapport drong het nog

Joyce heeft de hele procedure als super

niet helemaal tot me door dat het om mij

spannend ervaren, mede omdat de concur-

Meer informatie is te vinden op www.aithra.nl.

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 |

WBB april 2014.indd 23

APRIL 2014

23

16-04-2014 10:26:19


KINEPOLIS EVENT CENTER Dankzij de opening van het nieuwe Kinepolis Event Center biedt Kinepolis Antwerpen u meer dan ooit de ideale omgeving voor al uw professionele evenementen. EXCLUSIEVE AVANT-PREMIÈRES H PRESENTATIES H PRIVÉ VISIES SEMINARIES H INCENTIVES H PRODUCTLANCERINGEN H ROADSHOWS PERSONEELSFEESTEN H CONGRESSEN H BEURZEN KINEPOLIS ANTWERPEN: Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen Cedric Bonnet, cbonnet@kinepolis.com, tel: 03 544 36 11 / Loan Tran, ltran@kinepolis.com, tel: 03 544 36 14

WHEREBUSINESSMEETSPLEASURE

KINEPOLIS ANTWERPEN

kinepolisbusiness.com

BUSINESS

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Leven gaat voor. Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven! nierstichting.nl

WBB april 2014.indd 24

16-04-2014 10:26:20


KOFFIE

Kaldi Mobiel Bergen op Zoom

voor een exclusieve koffiebeleving De lancering van een nieuw product, een jubileum of een relatiebijeenkomst. Bijzondere momenten gaan vaak gepaard met een heerlijk kopje koffie. Ger Haverkamp, barista van Kaldi Mobiel Bergen op Zoom, zorgt tijdens uw zakelijk evenement voor een exclusieve koffiebeleving die u en uw relaties nog lang bijblijft!

Mobiele koffiebar

fie. Een goede kop kof-

Ger bereidt de heerlijkste koffies vanaf een

fie bindt en verbindt

Piaggio omgebouwd tot mobiele koffiebar.

mensen. Dat zie je te-

En dat is al een belevenis op zich! Neem

rug op de zakelijke eve-

daarbij de geur van verse koffie en u bent

nementen waar wij aan

verzekerd van een enthousiast publiek. Het

deelnemen. Onze kof-

assortiment is groot. Cappuccino, latte

fiebar is de plek waar mensen samenkomen

hogere prijs vanwege certificatie en bete-

macchiato, espresso, koffie zwart, thee en

of kennis maken met elkaar. De plek waar

re kwaliteit. Kijk voor meer info ook op

noem maar op. Bijna alles is mogelijk. En

zaken worden gedaan, goede ideeën tot

www.rainforest-alliance.org.

wilt u een exclusieve koffie helemaal afge-

stand komen en waar bijzondere aangele-

stemd op uw evenement, bv. in combinatie

genheden worden gevierd.

Kaldi zakelijk

met een heerlijk likeurtje of aperitiefje, dan

En dat maakt mijn werk ontzettend leuk!”

Kaldi Mobiel Bergen op Zoom zorgt ook

kan dat ook.

Trendy loungebar

op de werkvloer voor heerlijke koffie en

Rainforest Alliance

thee, inclusief koffiemachines en servies.

Met Kaldi Mobiel Bergen op Zoom drinkt

Meer weten over een exclusieve koffiebe-

Kaldi Mobiel Bergen op Zoom bereidt ook

u ook een eerlijk kopje koffie. Kaldi is ge-

leving voor uw evenement of organisatie?

koffie vanaf een trendy loungebar. Deze

certificeerd partner van Rainforest Allian-

Bel dan naar 06 - 24 98 81 46 of stuur een

loungebar kan door middel van een inge-

ce, een internationale onafhankelijke orga-

email naar bergenopzoom@kaldimobiel.

bouwd LCD scherm worden voorzien van

nisatie die wereldwijd werkt aan de

nl.

uw huisstijl zoals een logo, presentatie of

bescherming van het tropisch regenwoud,

Neem ook een kijkje op de website

bedrijfsfilm. Door het kleine formaat is de-

biodiversiteit en andere ecosystemen. De

www.koffiebar-evenementen.nl. �

ze loungebar ook geschikt voor minder gro-

Rainforest Alliance standaard stelt eisen

te evenementen en locaties.

aan de arbeidsomstandigheden, milieu en

Koffie bindt en verbindt

natuurbehoud. De boer ontvangt geen vaste minimumprijs. De prijs komt tot stand

Ger: “Een mooie samenwerking of een

door onderhandeling tussen koper en pro-

nieuw contract. Het begint vaak met kof-

ducent. Hierdoor ontvangt de boer vaak een

Kaldi mobiel Bergen op Zoom T: 06 - 24 98 81 46 E: bergenopzoom@kaldimobiel.nl I: www.koffiebar-evenementen.nl

W E S T- B R A B A N T B u S I N E S S | N u M M E R 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 25

25

16-04-2014 10:26:22


In sectoren, uiteenlopend van de evenementen- tot de hotelbranche, vragen bedrijven om een kopie van het paspoort. Het bedrijfsleven mag in beginsel alleen maar een kopie maken van een identiteitsbewijs als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Het CBP heeft naar aanleiding van de signalen met verschillende organisaties contact opgenomen en hen ertoe bewogen hun beleid of hun communicatie over het kopiëren van ID-bewijzen aan te passen.

Fraude

kredietwaardigheidtoets doen. Daarbij kijkt

BSN mag uitsluitend door organisaties ge-

Het CBP kreeg meer dan duizend klachten

de aanbieder of de potentiële klant in staat

bruikt worden als dat wettelijk is bepaald.

in nog geen twee jaar tijd, dat bedrijven ten

is om de rekeningen te betalen. Voor deze

Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners,

onrechte een kopie van een paspoort wil-

toets heeft de aanbieder een aantal per-

zoals huisartsen, apotheek en zorgverzeke-

den hebben. Sportscholen, zwembaden en

soonsgegevens nodig, bijvoorbeeld naam,

ring. Ook in het onderwijs wordt het BSN

een bedrijf dat containers reinigt zijn voor-

adres en betalingsgegevens. Maar het ko-

gebruikt (hier heet het ook wel onderwijs-

beelden van firma’s die klaarblijkelijk graag

piëren of scannen van een identiteitsbewijs,

nummer of persoonsgebonden nummer).

willen weten wie zij in huis halen, maar fei-

zoals uw paspoort of identiteitskaart, is

Het gebruik van het BSN vormt een priva-

telijk onrechtmatig vragen om een de ko-

daarbij niet nodig.”

cyrisico. Met het BSN kan namelijk gemak-

pie van het identiteitsbewijs.

26

WBB april 2014.indd 26

kelijk een koppeling gemaakt worden tus-

Het CBP vreest dat een kopietje gemakke-

Wet

lijk in verkeerde handen kan vallen en zo

Als er geen wettelijke grondslag is, mag u

vastleggen en gebruiken van het BSN aan

een bron van identiteitsfraude kan zijn.

dan ook niet een kopie van een identiteits-

strenge regels gebonden. U moet mensen

“Natuurlijk moeten bedrijven kunnen con-

bewijs maken. U mag wel de identiteit van

overigens hoe dan ook informeren over de

troleren of hun klanten zijn wie ze zeggen

uw klant vaststellen. Als u het tonen van

noodzaak voor het overnemen van gege-

dat ze zijn. Maar stapels kopietjes van pas-

een identiteitsbewijs niet voldoende vindt,

vens en wijzen op hun recht op inzage in

poorten onder de toonbank is bijna vragen

mag u bepaalde gegevens overnemen, zo-

en correctie van hun persoonsgegevens.

om identiteitsfraude, met grote financiële

als het documentnummer en type identi-

en maatschappelijke gevolgen voor bur-

teitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identi-

Onduidelijkheid

gers”, zegt Wilbert Tomesen, collegelid van

teitskaart). Het burgerservicenummer

Het blijkt dat er veel onduidelijkheden be-

het CBP. “Een telecomaanbieder kan een

(BSN) mag niet worden overgenomen. Het

staan over het kopietje van het paspoort.

sen verschillende bestanden. Daarom is het

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:26:23


FRAUDEBESTRIJDING

Kopietje van het paspoort in de ban De wet eist bijvoorbeeld dat de eigenaren

Het op grote schaal kopiëren of

afleveren. Zij geven aan dat, als een chauf-

van zogeheten nachtverblijven zoals een ho-

scannen van identiteitsdocu-

feur weigert, hij zijn lading niet kwijt kan

tel, camping, pension of bed & breakfast

menten brengt risico’s met zich

en in sommige gevallen dat het bedrijf wei-

(feitelijk ook verhuurbedrijven), de identi-

mee voor de persoonlijke levens-

gert nog langer zaken te doen met het ver-

teit van hun gasten vaststellen aan de hand

sfeer van burgers, zoals identi-

voersbedrijf waarvoor de chauffeur werkt.

van een geldig identiteitsbewijs. De gast is

teitsfraude. Mensen kunnen

Het CBP heeft naar aanleiding van de

dus verplicht zijn identiteitsbewijs te laten

hiervan jarenlang financiële en

steeds terugkerende vragen contact opge-

zien. Op grond van de wet mag deze bran-

maatschappelijke schade onder-

nomen met brancheorganisatie Transport

che echter geen kopie of scan maken van

vinden. Een kopie maken van een

en Logistiek Nederland, die beide partijen

dat identiteitsbewijs. Bovendien mag de ei-

paspoort, rijbewijs of identiteits-

– vervoerders en logistiek dienstverleners

genaar het BSN ook niet registreren.

kaart is dan ook – op enkele uit-

– als achterban heeft. Hierop heeft TLN

zonderingen na – bij de wet ver-

zijn achterban laten weten dat chauffeurs

Bovag-gerelateerde autoverhuurbedrijven

boden. Bedrijven en organisaties

bij het afleveren van goederen niet om een

hebben wel het recht gehaald om wel een

in de private sector kunnen in de

kopie paspoort mag worden gevraagd.

kopie van het pasoort van hun klanten te

meeste gevallen voor legitimatie

mogen maken. Zij vormen, voorlopig, een

volstaan met de vraag aan klanten

Procedure

uitzondering. Overigens zijn de Bovag-ver-

om hun paspoort of ander identi-

Wilt u weten wie u klant is, dan is het aan

huurders wel door de Wet bescherming per-

teitsdocument te tonen.

te raden om naast de gebruikelijke NAW-

soonsgegevens verplicht de kopietjes con-

gegevens het legitimatiebewijs te vragen.

form een strak protocol te behandelen en

Om de regels te verduidelijken,

Hiermee controleert u de naam en u geeft

daardoor veilig te stellen voor verlies en

heeft het College bescherming

aan dat u het documentnummer en type do-

misbruik.

persoonsgegevens (CBP) richt-

cument noteert. Een kopie of scan wordt

Het CBP kreeg in 2013 ook veel signalen

snoeren opgesteld voor het over-

dus niet gemaakt. Geef ook bij uw klant

over inleners of aannemers die een kopie

nemen van persoonsgegevens en

aan dat de genoteerde gegevens veilig wor-

paspoort verlangden van werknemers die

het kopiëren/scannen van identi-

den opgeborgen en direct worden vernie-

zij inhuren van een ander bedrijf. Werkge-

teitsdocumenten. De richtsnoeren

tigd als een overeenkomst is afgelopen. Ui-

vers mogen een kopie van het identiteitsbe-

bevatten ter illustratie veelvoorko-

teraard dient uw organisatie hiervoor een

wijs van hun werknemers verwerken, maar

mende situaties waarbij om een

procedure in te richten, zodat dit ook daad-

bedrijven die personeel inhuren of werk uit-

identiteitsbewijs wordt gevraagd.

werkelijk gebeurt.

besteden mogen dat niet. De Belasting-

Het vragen om legitimatie heeft echter al-

dienst bleek bedrijven echter te adviseren

leen zin wanneer de medewerker van een

een kopie van het identiteitsbewijs te ma-

bedrijf of organisatie de echtheid en gel-

ken. De Belastingdienst heeft na optreden

Het CBP ontving ook regelmatig vragen

digheid van het originele identiteitsdocu-

van het CBP het beleid gewijzigd en infor-

van vrachtwagenchauffeurs die willen we-

ment controleert en weet hoe dit moet ge-

meert bedrijven nu dat het maken van een

ten of het verplicht is een kopie van hun

beuren. Het CBP heeft daarvoor op haar

kopie paspoort niet noodzakelijk en zelfs

identiteitsbewijs af te staan bij de ingang

website richtlijnen staan. �

in strijd met de wet is.

van een bedrijf waar zij goederen komen

www.mijnprivacy.nl �W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 27

27

16-04-2014 10:26:23


DE NIEUWE WERELD Schrijf nu in voor het West-Brabant Plein � 78,- per m2 + plein bijdrage (excl. electra en standbouw) Informatiepakket ontvangen? Mail ons! > Bas Hüsstege bas@lmgweb.nl

PLEINVOORDELEN > > > > >

> Erik Voerman erik@lmgweb.nl

Prominente locatie in de hallen Één aanspreekpunt voor praktische zaken Kruisbestuiving tussen deelnemers Catering op het plein Uitgebreide netwerkmogelijkheden

> Perry Kentin perry@lmgweb.nl Volg ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Dinsdag 5 nov Woensdag 6 nov Donderdag 7 nov

18.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u.

Zeelandhallen, Goes 0113 - 850899 - www.contacta.nl

WBB april 2014.indd 28

> 350 standhouders > 22.500 bezoekers > 15.000 m2 beursvloer > Seminars en workshops > Bedrijven uit alle branches > Live radio- en televisieuitzendingen

16-04-2014 10:26:23


MEETING MANAGEMENT

Bijeenkomsten en vergaderingen hoeven niet saai te zijn

Om over na te denken bij het organiseren van een bijeenkomst/evenement In toenemende mate organiseren bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties steeds meer vergaderingen, congressen, teambuildings- en andere bijeenkomsten. Deze markt blijft groeien, maar... vergaderingen, presentaties en bijeenkomsten zijn over het algemeen saai. Maar daar is wel wat aan te doen. Belangrijk is uiteraard welke locatie je boekt, wat daar de mogelijkheden en faciliteiten zijn. Welke mensen komen en met welk doel? Kortom, het organiseren van bijeenkomst – groot of klein – vergt een grondige voorbereiding en een perfecte uitvoering. Dan pas gaan de deelnemers of gasten met een goed gevoel naar huis.

• Heeft de locatie en omgeving van de locatie de uitstraling die bij jouw evenement en jouw gasten past?

traject dat zich vooraf en tijdens het

de daadwerkelijke opkomst? • beschikt de locatie over goede facilitaire voorzieningen voor

• Is het verplicht om gebruik te

bijvoorbeeld de cateraar?

maken van vaste leveranciers voor

• Is de locatie gemakkelijk per auto bereikbaar?

bijvoorbeeld de techniek of de

• Beschikt de locatie over

catering?

audiovisuele middelen, • Is er voldoende parkeergelegenheid

geluidstechniek en basislicht? • En dient er een uitkoopbedrag

in de nabijheid van de locatie?

betaald te worden indien met

• Heeft de locatie een goede • Is de locatie gemakkelijk per

evenement afspeelt?

andere leveranciers gewerkt wordt?

akoestiek?

openbaar vervoer bereikbaar? • Wanneer de locatie gehuurd wordt,

• Biedt de locatie secretariële • Kunnen de ruimten van de locatie gemakkelijk worden aangepast aan

ondersteuning voor en tijdens het

is dit dan exclusief? Met andere

evenement?

woorden, vinden er op het moment van het evenement nog andere

het aantal gasten door bijvoorbeeld een andere opstelling van meubilair? • Kan de locatie alle genodigde

evenementen plaats in dezelfde

• Beschikt de locatie over een afgesloten ruimte waar men zich na

locatie en is dit hinderlijk voor

een vergadering in discussie- of

beide, of één van de partijen? �

werkgroepjes kan terugtrekken?

gasten ontvangen en indien niet alle gasten komen, kan de ruimte

• Is er op de locatie een

dan kort voor aanvang van het

gesprekspartner aanwezig die met

evenement worden aangepast aan

je kan meedenken over het hele W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 29

29

16-04-2014 10:26:24


WALLIS/VALAIS, 2-talig Zwitsers Kanton TEKST Marten Witkamp

Er bestaat een uitdrukking die zegt “pas d’argent, pas de Suisses” = geen geld, geen Zwitsers. Weliswaar in een iets andere context (traditionele bewaking Vaticaan) maar toch. Niets van te merken in dit prachtige kanton waar men de indruk krijgt dat het de Zwitsers buitengewoon goed gaat. Voor de poen behoeven zij echt niet in vreemde dienst te gaan en met rare hellebaarden te sjouwen. Geen Wilders aanhangers maar wel graag een controleerbaar en beperkt aantal buitenlanders, liefst pensionado’s die aardig in de ‘slappe was’ zitten. Voorts en bij voorkeur toeristen die voor de sneeuw en de zuivere lucht komen, die graag wandelen, fietsen, bergen beklimmen en - uiteraard - komen golfen op één of meer van de schitterende golfbanen die Zwitserland telt.

Wunderbar Wallis, Vibrant Valais zijn de juiste omschrijvingen van dit fantastische gebied waar men Duits en Frans spreekt. Voor ons meertalige Nederlanders niet echt een probleem, ook al omdat de lokale bevolking een aardig mondje Engels spreekt, zeker in de horeca, de hotels en op de golfbanen. U kunt met SWISS naar Zürich vliegen (1,5 uur) en daar een auto huren, maar dan is het nog best een lange rit naar Wallis, circa 3 uur. Genève ligt meer voor de hand, alleen wél via Zürich en 2x zo duur. Overigens kunnen golfers voor circa Euro 170 per jaar lid worden van de SWISS Golf Traveller Club. Zij nemen dan zonder extra kosten een golfset mee op vluchten van SWISS, Edelweiss Air en Lufthansa, en profiteren van meer voordeel (www.swiss.com/golf) Het is maar dat u het weet indien u regelmatig die kant op gaat. Ons golfavontuur begon in de ‘Metropolis’ Obergoms, een uiterst charmant dorp van 3x niks in the middle of nowhere en waar de Rhône weliswaar snel stroomt maar nog redelijk smal is.

30

WBB april 2014.indd 30

GC Source du Rhône www.golf-source-du-rhone.ch ligt op loopafstand van zeer gastvrij maar kneuterig ***Hotel Hubertus (www.hotel-hubertus.ch), werd in 1999 geopend en biedt 9 behoorlijk uitdagende holes. Op onze aankomstdag kwam de regen met bakken omlaag en stormde het ‘s nachts dat het een lieve lust was. Maar de volgende dag was het prachtig weer, zij het enigszins winderig. Samen met uitbater Alban Jost verkenden wij deze baan (3020 meter) en genoten van de schitterende omgeving. Jammer wel van de hoogspanningsleiding die het fenomenale uitzicht ietwat verstoort. Al met al aardig om te spelen als u in die buurt bent, en zeker niet gemakkelijk! Het clubhuis stelt trouwens erg weinig voor.

Next stop: GC Riederalp

www.golfclub-riederalp.ch waar de voertaal Frans is en u uitsluitend per kabelbaan kunt geraken, 1,3 km omhoog want het autoluwe vakantiedorp Riederalp ligt op ruim 2000 meter hoogte. Een absoluut paradijs voor (berg)wandelaars en fotografen - en

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

16-04-2014 10:26:26


GOLF

men kan er nog golfen ook! Golfhotel

Francois Berclaz werden rond gere-

Riederhof van Walter & Daniela Zim-

den. Een fantastische 18 holes golf-

mermann is een zeer comfortabele en

baan van 5802 meter, par 72. Vlak, veel

te gekke pleisterplaats, en onze gast-

water, een schitterend populierenbos

vrouw Nadja Imoberdorf van Riederalp

maar niet echt goedkoop: circa Euro

Mörel Tourismus toonde absoluut geen

80. Zitten de Zwitsers niet mee en de

medelijden na onze gedane golfar-

parkeerplaats stond dan ook katsvol

beid; zij sleepte ons gewoon de berg

met meer dan modale voitures. Doen

op richting de grote Aletsch Gletscher.

wij graag een keer écht aan, ook al

Die hebben wij trouwens niet gehaald

vanwege het nabijgelegen grootste

want uw verslaggever vond het zon-

ondergrondse meer van Europa (www.

overgoten terras bij villa Cassel vele

lac-souterrain.com) en het Château de

malen interessanter! Doen wij nog wel

Villa (www.chateaudevilla.ch) waar wij

‘ns Nadja, liefst per taxi...!!

‘s avonds met gastheer Julien Petit

GC Riederalp is een charmant 9 holes

van Sierre-Anniviers Marketing dineer-

baantje met prachtige uitzichten op de

den. Op zich al een belevenis, dat di-

bergen rondom. Goed voor het korte

ner - een soort kaasfondue (raclette

spel dus laat de “knotsen” in het hotel

genoemd), klaargemaakt en opge-

achter.Eigenlijk is de baan een schitte-

diend door een kolos van een Kroaat

rend onderhouden park. Een bal ver-

waarmee men absoluut nooit ruzie wil

liezen is hier bijna uitgesloten.

maken! Overnachten deden wij in Hotel du

Ons derde adres was Golf Club de

Rhône (www.durhonesion.ch) in Sion.

Sierre www.golfsierre.ch waar wij al-

Wel gezellig maar tamelijk shabby en

leen mochten kijken en door de zeer

dus geen echte aanrader.

bevlogen en enthousiaste Manager W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 31

31

16-04-2014 10:26:29


LeanForms, de slimste registratietool alle n r e o s o s v proce s f j i r ed

Duurzaam werken en leren

b

Opleidingsadvies, training en coaching

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken” Grondmolen 7 4661 TT Halsteren 0164-630302 www.passion4work.nl

Together we make the difference In een veranderde maatschappij met nieuwe economische wetten staan ondernemers onder druk. De veranderingen gaan sneller dan ooit,

Maak zelf eenvoudig intelligente webformulieren. Verzamel gestandaardiseerde informatie binnen het bedrijf. Start processen op.

digitalisering, globalisering en consumentengedrag

Informeer automatisch collega’s.

maken dat menig ondernemer zijn grenzen ontdekt.

Te integreren met Excel.

Het beheersen van je vakgebied staat niet langer garant voor succes.

Wissel data uit met andere applicaties zoals ERP.

Capital4Brands bouwt aan gezamenlijk succes met

Geen standaard inhoud, maar afgestemd op uw bedrijfsvoering.

kapitaal, kennis en expertise.

since 2013

Capital4Brands Capital for business

www.capital4brands.nl | T 06- 22241090 info@capital4brands.nl | Stationstraat 38 | Made

WBB april 2014.indd 32

Beemd 19 | 4854 SB Bavel Telefoon (0161) 77 84 42 info@leanforms.nl | www.leanforms.nl Advies & Implementatie|Registreren|Acties & Rapportages

16-04-2014 10:26:33


GOLF

Laatste golfstop werd Golf Club de Si-

sfeer. Sion is ook één van de oudste

Luzern was geweldig, Wallis/Valais is

on www.golfclubsion.ch waar wij ge-

plaatsen in Valais en men is apetrots

dat eveneens. Met andere woorden:

weldig werden ont vangen door

op de geschiedenis ervan. Onder de

Zwitserland is meer dan de moeite van

Alexander Brülhart (Franstalig ondanks

fundamenten van de twee grote ker-

(golf)bezoek waard! �

zijn Duits klinkende naam). Goed te

ken in het centrum heeft men belang-

belopen 18 holes en een redelijke

rijke resten van een Romeins badhuis

greenfee van CHF 70/Euro 57,50. Geen

blootgelegd. De moeite van het bekij-

superbaan zoals in het nabijgelegen

ken waard indien u van geschiedenis

Crans Montana maar een uiterst ple-

houdt.

zierig parcours met voldoende schaduw om tijdens hete dagen te schuilen. Peter Harradine heef t in de beschikbare ruimte tussen de Rhône en de bossen van la Borgne een zeer spelersvriendelijke baan weten te construeren. Ruim voldoende hindernissen en de zgn. ‘keienbunker’ op hole 16 (par 5, dubbele dogleg) is zeer fotogeniek! Drie golfbanen gespeeld, één verkend (Sierre) maar nog drie te doen: GC Crans-sur-Sierre, GC Verbier en GC

Andere nuttige websites:

www.sierre-anniviers.ch

Leuk in Susten. Daarnaast is het ver-

www.myswitzerland.com/newsletter

www.wallis.ch

kennen van de stad Sion een must.

www.obergoms.ch

www.europcar.ch

Vrijdag is het daar marktdag en dus

www.riederalp.ch

www.leadingcourses.com

hangt er dan een geweldige atmoW E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 | A P R I L 2 0 1 4

WBB april 2014.indd 33

33

16-04-2014 10:26:37


7

Special

e

leZerS actie

25% KoRting

4 uurS

Vergader

arrangement* p.p

van e 22,50

16,50

voor e

03-12-2008

zie ook

- Zaalhuur - Beamer & flip over - Koffie, thee, ijswater - Snackbreak 贸f Vitaminebreak

14:05

pagina 14/15

Pagina 44

Bij reserveren graag #WBB actie vermelden

Minervum 7090 4817 ZK BREDA 076 5787700 E: breda@campanile.com

vergaderlocaties in West-Brabant S S

* vanaf 8 personen, anders toeslag e 2,50 p.p.

in de zomermaanden zijn wij van dinsdag tot en met zondag geopend voor (zakelijke) lunch, diner en borrels in een warme huiselijke sfeer!

www.brasserietivoli.nl

Hotels & Spa Etten-Leur

Etten-Leur, een dorp met stadse fratsen! De 3 hotels in Etten-Leur hebben ieder een eigen karakter, daardoor is er voor iedere gast een passende, persoonlijke en unieke beleving!

Trivium Hotel & Spa:

De Top-Locatie voor al uw ontmoetingen

Hotel Het Witte Paard:

De Huiskamer van Etten-Leur sinds 1828

Hotel Huis ten Bosch

Centraal en Bruisend in het hart van Etten-Leur Iedere meeting en budget is anders, wanneer u een - vrijblijvende - offerte op maat wenst kunt u contact opnemen met Sanne van Agtmaal of Marlon Monden via 076-5012340 of sales@hotel-bel.nl

WBB april 2014.indd 34

Bij ons voelt u zich thuis,

16-04-2014 10:26:41


Sempre Prosciutto!! Op zo’n 25 kilometer ten westen van het

volgd do or het D OT-st emp el met

is de ham gereed voor consumptie.

Noord-Italiaanse Udine nemen de heuvels

aanvangsdatum van het hammaken. Ten-

Tot onze niet geringe verbazing gebruikt

een aanloop naar de al duidelijk zichtbare

slotte nog een merkteken met daarop “Pr-

elke zichzelf respecterende hammaker

grillige Alpenrotsen van de Karawanken.

osciutto di San Daniele” en de erkennings-

daarvoor een onvervalste handmatig be-

We bevinden ons in het vriendelijke en le-

code van de hammaker. Kortom, een

diende Berkel-snijmachine. Wij glimmen

vendige San Daniele del Friuli, waar alles

wirwar van tekens, die ervoor moet zorgen

toch een beetje mee van trots als Dante bij-

draait om de fameuze plaatselijke prosci-

dat het om de echte gaat. Dante leidt ons

na lyrisch over die apparatuur praat. “Fer-

utto. Om de vredigheid die het stadje alom

rond en we moeten eerlijk gezegd wel sterk

rari, Gucci e Berkel” luidt zijn lofzang en,

uitstraalt zorgvuldig te bewaren, zullen we

wennen aan de weëe lucht die er hangt.

gelet op de flinterdunne plakjes die hij ons

het bij één keer laten om het “de andere

Omdat de prosciutto di San Daniele ont-

vervolgens in enorme hoeveelheden voor-

ham van Italië” te noemen. Men zou het

staat door natuurlijke indroging van het

zet, kunnen wij het alleen maar (ook let-

ons immers niet in dank afnemen om de

varkensvlees en uitsluitend op even natuur-

terlijk) volmondig met hem eens zijn. Op-

vergelijking aan te gaan met Parma, want

lijke wijze wordt geconserveerd door puur

gelucht zijn we als hij ons meedeelt, dat de

– u raadt het al – hun prosciutto di San Da-

zeezout, mag dat geen verwondering wek-

prosciutto di San Daniele maar een zeer

niele is natuurlijk veel lekkerder. Onze be-

ken.

beperkte hoeveelheid vet bevat (drie tot

langstelling gaat vooral uit naar het authen-

Meteen na ontvangst van de achterpoten

vier procent, waarvan het merendeel ook

tieke product en we hebben een afspraak

worden deze gewassen, licht geperst (om

nog eens onverzadigd). Daarmee scoort het

geregeld bij Prosciuttificio Bagatto. Eige-

een betere verdeling van het natuurlijke vet

vergelijkbaar met zeetong of zeer mager

naar Dante Bagatto wijdt ons in in de ge-

te bewerkstelligen) en ingezout. Overigens

rundvlees.

heimen van het hammaken. Hij runt het fa-

levert elk varken twee hammen (van elke

Om het seizoenskarakter van deze delica-

miliebedrijf, dat al gedurende drie

poot één) met een minimaal gewicht van

tesse aan te geven, besluit Dante zijn pre-

generaties prachthammen maakt en be-

elf kilo. Gedurende drie maanden worden

sentatie met het Friulaanse gezegde: “Sant

hoort daarmee tot het selecte gezelschap

ze vervolgens aan de poten opgehangen in

Andre il purcit sulla bree” (“Met Sint An-

van nog zeven kleine ondernemingen. Al-

een speciale gekoelde ruimte. Deze fase

dreas – 30 november - het varken op de

lereerst legt hij ons uit dat alleen de ach-

heet in hammakerstermen de riposo (rust-

(slacht)tafel”)!! �

terpoten van het varken gebruikt worden;

periode). Vervolgens wast men de hammen

andere delen van het beest (coppa, pancet-

opnieuw grondig en smeert men ook weer

ta, soppressa enz.) komen er in San Danie-

de snijvlakken in met varkensvet met aard-

le niet aan te pas. Er zijn strenge regels, zo-

appelmeel. Dan begint de zogeheten pres-

wel voor de herkomstbepaling van de

tagionatura in de koelruimte. Bij Bagatto

varkens, alsmede voor de productiemetho-

duurt die maar liefst elf maanden. Tegen

de. Pas als aan alle voorwaarden is vol-

het eind van deze voorrijping controleert

daan, koop je met een gerust hart een ham,

Dante van tijd tot tijd hoe het met de ham

gestempeld met het DOT keurmerk (De-

is gesteld door een vlijmscherp cilindrisch

nominazione di Origine Tutelata). Zoals

mesje zo’n tien centimeter in de ham te ste-

gezegd begint het al met de “grondstof”:

ken. Dat zijn de momenten van de mees-

het varken. Dit is gebrandmerkt met regio

ter, want aan de hand van structuur en geur

en plaats van geboorte en met het toela-

bepaalt hij hoe ver het met de kwaliteit van

tingsnummer van het fokbedrijf. Er kun-

de prosciutto is gesteld. Moet deze nog

nen voor de San Daniele ham geen Hol-

even hangen of is hij al gereed voor de

landse dieren worden gebruikt, want de elf

eindrijping (nog een maand of vier). In die

toegestane regio’s zijn alle Italiaans. Ta-

laatste fase vinden geen bewerkingen meer

toeages op het vlees bevestigen de identi-

plaats, maar zorgt het natuurlijke micro-

teit van het goedgekeurde slachthuis, ge-

klimaat van San Daniele voor de finale en

Kees Rennen eigenaar Crivino Vini d’Italia, importeur van Italiaanse wijnen www.crivino.com

W E S T - B R A B A N T b u siness | n u mmer 2 |

WBB april 2014.indd 35

APRIL 2014

35

16-04-2014 10:26:43


www.capitalatwork.com

Think different, put your Capital at Work

VERMOGENSBEHEER MET RESULTAAT

VERMOGENSBEHEER • VERMOGENSPLANNING CapitalatWork is een onafhankelijke vermogensbeheerder

menten van ons gedisciplineerd en consistent vermogens-

voor particuliere en professionele cliënten. Dankzij onze spe-

beheer. Wilt u weten hoe wij uw vermogen veilig en deskun-

cifieke beleggingsstijl bouwt CapitalatWork met succes aan

dig aan het werk zetten? Contacteer ons via Lieke Antens op

het behoud en de groei van het vermogen van ons cliënteel.

076 523 70 50 of via l.antens@capitalatwork.com of surf naar

Daarbij zijn veiligheid, deskundigheid en eenvoud de funda-

www.capitalatwork.com

Antwerp - Breda - Brussels - Ghent - Luxembourg

WBB april 2014.indd 36 CapitalatWork Breda 215x285.indd 1

16-04-2014 19/03/14 10:26:43 09:40

Wbb april 2014 Alphabet mobiliteitsbudget  
Wbb april 2014 Alphabet mobiliteitsbudget  

Coverstory: Alphabet Mobiliteitsbudget - de flexibele totaaloplossing Column Jacques van Welbergen: Aangifte 2013 Column Nick van Gils: Offs...

Advertisement