Business-Nationaal 5 Nederland

Page 8

ViSie

Vakgebied strategisch bepalend voor organisaties

Facility manager moet blik naar buiten richten teKst Paul De GRaM

‘Technologie en data zijn de game changers van vandaag.’

Roel Masselink verenigingsmanager FMN. ‘De samenleving verandert almaar sneller. Bedrijven moeten daarin meegaan. Facility management kan het verschil maken. Het is meer dan een kostenpost op de begroting, maar dan moet de blik wel naar buiten worden gericht. Ontwikkelingen die wij daar aantreffen, moeten we naar binnen halen, vertalen en waar nodig implementeren. Van een vakgebied dat traditioneel nogal volgend is op de corebusiness wordt facility management in toenemende mate strategisch bepalend voor een bedrijf. Het draagt bij aan werknemerstevredenheid, arbeidsproductiviteit, klantbeleving en busiNess NatiONaal

–tevredenheid. Waardecreatie dus. Technologie en data zijn de game changers van vandaag. Technieken die vijf jaar geleden nog niet bestonden, creëren nu nieuwe kansen voor groei. Vooral het inzetten van mobiel internet is op het ogenblik belangrijk voor het facility management. Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen worden schaarser. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en daar anders mee omgaan. Dat vergt een omslag in het denken, maar biedt ook nieuwe kansen. Facility management kan verder een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe, circulaire en inclusieve economie. Beter energiemanagement geeft een bedrijf niet alleen een groener imago, het kan ook helpen met kostenbesparing. De facility manager moet in de transitie naar een duurzamere economie een centrale rol krijgen. Het circulaire (en inclusieve) denken zal een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het vakgebied. De economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat we op een andere manier met de ontwikkeling en beheer van ons vastgoed dienen om te gaan. Moeten we nog meer gebouwen bouwen als een groot deel al leegstaat? Welke invloed heeft een andere manier van werken op de inrichting en beheer van gebouwen? Op dit soort vragen met immense invloed op de omgeving en de financiële positie van organisaties zal facility management – vanuit de focus op de eindgebruiker – antwoorden moeten formuleren.’

Yvonne Nieland hoofd hotel service GGz Centraal. ‘Wij behandelen bij GGz Centraal mensen met psychische problemen. In de zorgsector kampen we met krimp, de afbouw van bedden. Dat betekent dat je slimmer moet organiseren met meer creativiteit. Aanbesteden via prestatieinkoop is daartoe een goed middel. Het fenomeen was in onze branche nieuw. Wij hebben de hele keten van eten en drinken bij één leverancier ondergebracht. Met alle denkbare componenten, zoals boodschappen, logistiek, transport, software en koelsysteem. In de aanbestedingsfase hebben we tegen aanbieders gezegd: ziehier het pakket onderdelen en dit is het budget, waarvoor we alle eten

‘Open staan voor nieuwe wegen.’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.