Page 1

Zelf denken, Samen doen

Schoolgids 2020-2021 Jan Ligthartschool Wapenveld

Plaats hier een foto die past bij de 1 school, bijvoorbeeld de foto die je ook als headerfoto op Home van je site hebt.


‘Zelf denken, Samen doen’ – team Jan Ligthartschool

2


Inhoud Voorwoord Onze school

pag. 7 pag. 9

2.1 Jan Ligthartschool, aangenaam 2.2 Bestuur en schoolleiding

pag. 9 pag. 10

Waar onze school voor staat

pag. 12

3.1 Onze identiteit 3.2 Onze missie 3.3 Onze visie 3.4 Klimaat in de school 3.5 HygiĂŤne in de school

pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13

Aannamebeleid

pag. 14

4.1 Voor het eerst naar school 4.2 Wennen op school 4.3 Aanmelding nieuwe leerlingen 4.4 Leerplicht

pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15

Opzet van ons onderwijs

pag. 15

5.1 Daltononderwijs 5.2 Schoolafspraken 5.3 De jaargroepen 5.4 De werkwijze in de groepen 5.5 Leer- en vormingsgebieden 5.6 Media- en computergebruik in de school

pag. 15 pag. 17 pag. 17 pag. 19 pag. 20 pag. 23

3


Zorg voor de kinderen

pag. 25

6.1 De zorgstructuur op onze school 6.2 Groepsoverzichten 6.3 Speciale begeleiding 6.4 Overgaan/doublure en Protocol Herfstkinderen 6.5 Hoogbegaafdenklassen 6.6 Digitale Plusklas 6.7 Kenniscentrum Proo: voor iedereen 6.8 Passend Onderwijs 6.9 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 6.10 VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) 6.11 Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs 6.12 Interne begeleider 6.13 Centrum Jeugd en gezin/Heerde 6.14 GGD Noord- en Oost- Gelderland 6.15 Gezinscoach CJG 6.16 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 6.17 Medisch handelen en medicijn verstrekking 6.18 Veiligheidsbeleid/ARBO-dienst/ bedrijfshulpverlening (BHV) 6.19 Pestprotocol en anti-pestprogramma 6.20 Internetgebruik en sociale media 6.21 Privacyprotocol en foto’s 6.22 Aansprakelijkheid

pag. 25 pag. 27 pag. 27 pag. 29 pag. 29 pag. 30 pag. 30 pag. 31 pag. 33 pag. 33 pag. 33 pag. 33 pag. 34 pag. 34 pag. 34 pag. 35 pag. 35 pag. 35 pag. 36 pag. 36 pag. 36 pag. 36 pag. 37 pag. 37

4


Het team

pag. 39

7.1 De directie 7.2 Het team 7.3 Vervanging van leerkrachten 7.4 Stagiaires 7.5 Scholing van leerkrachten

pag. 39 pag. 39 pag. 40 pag. 40 pag. 40

Resultaten van de school

pag. 42

8.1 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 8.2 Inspectie van het Onderwijs 8.3 Kwaliteitszorg

pag. 42 pag. 43 pag. 44

Ouders en de school

pag. 45

9.1 Ouderraad (OR) 9.2 Medezeggenschapsraad (MR) 9.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 9.4 Contact, betrokkenheid en goede gesprekken 9.5 Informatieavond en klassenonderzoek 9.6 Rapportage 9.7 Nieuwsbrief, website en Facebook 6.8 Ouderactiviteiten 9.9 Rechten en plichten van de ouders 9.10 Bereikbaarheid van de ouders

pag. 45 pag. 45 pag. 45 pag. 45 pag. 46 pag. 46 pag. 47 pag. 47 pag. 48 pag. 48 pag. 48 pag. 48

5


Schooltijden en vakantie

pag. 49

10.1 Onderwijstijd 10.2 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 10.3 Verlofregeling 10.4 Vakantie en studiedagen 2020-2021

pag. 49 pag. 49 pag. 50 pag. 50

Diversen

pag. 51

11.1 Toelating, schorsing en verwijdering 11.2 Klachtenregeling 11.3 Verjaardag leerling 11.4 Verjaardag leerkrachten 11.5 Schoolreis en schoolkamp 11.6 Sporttoernooien 11.7 Kleding 11.8 Mobiele telefoons 11.9 Sponsoring 11.10 Strategisch beleidsplan Stichting Proo 11.11 Ter inzage

pag. 51 pag. 51 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53 pag. 53 pag. 53 pag. 53 pag. 54 pag. 55

6


Voorwoord Beste ouders/verzorgers, De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Goed onderwijs is daarom belangrijk. Net als een plek waar uw kind zich thuis voelt; waar het ongeremd kan groeien. De Jan Ligthartschool is zo’n plek! In deze schoolgids voor het schooljaar 20202021 leest u van alles over onze basisschool. U leest over de manier waarop wij onderwijs vormgeven en invullen, wat onze ideeën en doelen zijn. En natuurlijk over hoe wij onze school tot een fijne, leerrijke plek maken voor uw kind. Zelf denken, Samen doen Ieder kind is anders. Daarom krijgt uw kind bij ons alle ruimte om zichzelf te zijn. Om dat mogelijk te maken werken wij graag samen met u als ouder of verzorger. Wij betrekken u op alle mogelijke manieren bij het onderwijs en bij onze school. Zo werken we samen aan ons onderwijs. Steeds persoonlijker, steeds beter.

Deze schoolgids kan u helpen bij het kiezen van de juiste basisschool. Heeft u al gekozen voor de Jan Ligthartschool dan heten wij u en uw kinderen natuurlijk dit jaar ook weer van harte welkom. Wij wensen iedereen een succesvol en plezierig schooljaar toe. Een vriendelijke groet, namens het team, Miriam Göeken, directeur PS Heeft u na het lezen van deze gids vragen of suggesties? Of wilt u graag met ons kennismaken? Dan bent u van harte welkom.

7


8


Onze school 2.1 Jan Ligthartschool, aangenaam Onze school draagt de naam van Jan Ligthart. Hij was een onderwijsvernieuwer uit het begin van de 20ste eeuw. In onze school kunt u prachtige glas-in-loodramen zien, waarop onder andere de woorden: liefde, geduld, vertrouwen en wijsheid staan. Jan Ligthart ging er namelijk van uit dat de hele opvoeding een kwestie is van liefde, geduld en wijsheid, waarbij de laatste twee groeien, waar de eerste heerst. Wat betekent dit nu voor ons? Liefde Liefde betekent voor ons dat we veel aandacht hebben voor het opbouwen

van een professionele relatie met uw kind. Geduld Geduld betekent voor ons dat ieder kind alle ruimte krijgt om zich in eigen tempo, op eigen niveau en in de meest vertrouwde omgeving te ontwikkelen, individueel en in de groep. Vertrouwen Vertrouwen betekent voor ons dat we ons elke dag inzetten om kinderen zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief, goed gedrag te laten ontwikkelen. Wijsheid Wijsheid betekent voor ons dat wij uitgaan van relatie, autonomie en competentie bij de ontwikkeling van uw kind.

9


De school is gehuisvest in een ruim schoolgebouw uit 1959 met twee verdiepingen die in 2015 is aangewezen als gemeentelijk monument. Opvallend is de centrale hal met een groot toneel, waarin alle vieringen en activiteiten plaatsvinden. De school is in de loop der jaren nog een aantal keren verbouwd. Zo is er onder andere een speellokaal voor de onderbouw en een ICTlokaal aangebouwd. Een instelling voor Buitenschoolse Opvang is bij ons ingetrokken. Rond de school ligt een uitgestrekt speelterrein.

Aan de voorzijde van de school (Fazantenstraat) ligt een grote speelplaats met enkele speeltoestellen en een voetbalveldje voor de kleuters. Naast en achter de school ligt een groot speelterrein met tafeltennis-, basketbal-, volleybal- en voetbalvoorzieningen. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in vaste buitenspelmaterialen, het schoolplein (klimrekken, schommels, e.d.) en in mobiele materialen (steps, looprollen, stelten, ballen, karren, enz.). Deze materialen mogen in de pauzes worden gebruikt. In 2012 werden we tot grote vreugde en na veel inzet voor vijf jaar gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Vanaf dat jaar noemen we ons Daltonschool Jan Ligthart. In maart 2017 hebben we een daltonvisitatie gehad en wij hebben wederom een daltonlicentie voor vijf jaar ontvangen. 2.2 Bestuur en schoolleiding Onze school maakt deel uit van Stichting Proo (www.stichtingproo.nl). Stichting Proo heeft 23 openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. St. Proo maakt deel uit van de Aurora Onderwijsgroep (www.auroraonderwijsgroep.nl). Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door een voorzitter en een lid. Voor de scholen van stichting Proo zijn er 2 regiodirecteuren; zij verzorgen de operationele leiding aan de directeuren in hun regio en beheren verschillende portefeuilles. De Aurora Onderwijsgroep heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit acht leden. De dagelijkse leiding van de school is in handen van Miriam Göeken, directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor de kinderen en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Stichting Proo, RSG Slingerbos I Levant en RSG N.O.-Veluwe hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora Onderwijsgroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar. 10


De schoolbesturen zijn ondergebracht in een holding: de Aurora Onderwijsgroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom. Ter ondersteuning van het CvB, de regiodirectie en de scholen is een bestuurskantoor ingericht bestaande uit de afdelingen controlling, HR, ICT, facilitaire dienst en profilering. College van bestuur: Voorzitter: Mevrouw H.A.(Inge) Vaatstra MSc Lid: Vacature. Regiodirectie: Regio Oost: dhr. B. Stam Regio West: dhr. T. Huiskamp Raad van Toezicht: Mevrouw F.W. Hengeveld - voorzitter De heer H.A. van der Velde - vice-voorzitter Mevrouw A. van Aalsum-Jongen De heer F.G.A.M. Berntsen De heer W.H. Ellenbroek De heer E.L.M. de Bruijn Mevrouw M. Horowitz Klachtenregeling Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht, bij voorkeur schriftelijk en ondertekend, melden bij Stichting Proo, Elspeterweg 22a, 8071 PA Nunspeet. tel. 0341-466370. N.B.: Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Adres Stichting Proo: Elspeterweg 22a 8071 PA Nunspeet Tel: 0341 466370 Email: info@stichtingproo.nl Website: www.stichtingproo.nl

11


Waar onze school voor staat 3.1 Onze identiteit Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs. We geven dan ook invulling aan ons onderwijs vanuit een grondwettelijke taak en met respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing. De Universele Verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind zijn daarbij leidend. We richten ons actief en bewust op de verscheidenheid in de Nederlandse samenleving. Leren omgaan met verschillen en openstaan voor dat wat anders is. Elke visie op het leven krijgt aandacht en ruimte, net als uiteenlopende maatschappelijke waarden. Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op deelname aan een leven én toekomst in onze mooie, pluriforme samenleving. 3.2 Onze missie Wij zien het als onze taak om onze leerlingen – uw kind(eren) – voor te bereiden op de toekomst. Vanuit een veilige omgeving en op een manier die inspireert en motiveert. Het Daltononderwijs geeft ons hierbij richting en gaat uit van verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. We bevorderen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking van en tussen kinderen en houden rekening met verschillen. Het motto ‘Zelf denken, samen doen’ vormt een stevig uitgangspunt voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de leerkracht. Naast het overdragen van kennis en vaardigheden, gaat het vooral om het actief verwerven hiervan. Kinderen leren door te doen, door deel te nemen aan activiteiten en door dialogen met andere kinderen. Dáár groeien ze van. Natuurlijk begeleid, geïnspireerd en gecoacht door onze leerkrachten. Zij zorgen ervoor dat leerlingen zich gewaardeerd, competent en autonoom voelen. In onze ogen is dit de beste voorbereiding voor later.

12


3.3 Onze visie Wij willen dat onze leerlingen in een veilige omgeving opgroeien tot een persoonlijkheid met eigen verantwoordelijkheid. Volgens Helen Parkhurst (grondlegster Daltononderwijs) heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Daarbij heeft ze het over zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen hebben, plannen kunnen maken met een vooruitziende blik en over verantwoordelijkheid kennen en nemen. Kinderen groeien hierin wanneer ze openstaan voor hun omgeving, wanneer ze die omgeving begrijpen en er op een positieve manier mee omgaan. Onze leerkrachten helpen ze daarbij vanuit een individuele benadering, en door ze op die manier persoonlijk en sociaal te laten groeien. Vrijheid en ruimte zijn hierbij sleutelwoorden. Daarbij voert wederzijds respect tussen leerling en leerkracht de boventoon. Dat geldt overigens bij alles wat wij samen doen, bedenken en beleven. 3.4 Klimaat in de school Naast onderwijzers zien wij onszelf ook als opvoeders. De ontwikkeling van karakter en persoonlijkheid is een belangrijke taak binnen ons onderwijs. Wij zetten ons elke dag in om kinderen zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief, goed gedrag te laten ontwikkelen. Dat draagt bij aan de leerprestaties en aan het leven in de maatschappij. Goed voor nu en later dus. Wat dat voor ons betekent? Ons schoolteam zorgt voor een open, opgewekte en positieve sfeer. Dat is uitnodigend en stimulerend voor iedereen. Daarbij doen we een beroep op ieders goede gedrag, goede wil en zelfkennis. Bovendien dragen we die positiviteit uit naar buiten. Met name richting u, ouders en verzorgers. Zo halen we samen het beste uit ons onderwijs en uit onze leerlingen. Daar is het immers om te doen: ieder kind krijgt alle ruimte om zich in eigen tempo, op eigen niveau en in de meest vertrouwde omgeving te ontwikkelen. Individueel én in de groep. 3.5 Hygiëne in de school Wij geven ook om de andere betekenis van ‘klimaat’. Een gezonde, frisse omgeving waar kinderen vrij kunnen leren, spelen en ademen is immers van groots belang. Juist in een tijd waarin allergieën, astma etc. toenemen heeft dit onze aandacht. Hoewel het nooit volledig uit te sluiten is, doen wij er alles aan om hoofdluizen ‘het hoofd te bieden’. Er vindt na elke vakantie een luizencontrole plaats. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op wanneer wij luizen of neten vinden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u, als ouder/verzorgende en eerstverantwoordelijke, ook zo af en toe het hoofd van uw kind controleert op de kleine, ongenode gasten. En het ons laat weten wanneer u iets vindt.

13


Aannamebeleid 4.1 Voor het eerst naar school Hoewel de leerplicht pas geldt vanaf vijf jaar is uw zoon of dochter bij ons al welkom als hij of zij vier jaar is. Wij begrijpen dat het fijn is om voordat het zover is onze school eens vanbinnen te bekijken en te beleven. U kunt een afspraak maken met de directeur voor een informatiegesprek en een rondleiding door de school. Eén keer per jaar organiseren wij een open dag. Dan zijn alle nieuwe ouders welkom om een kijkje te nemen. Een open dag kondigen wij ruim van tevoren aan via de website, facebook en via de plaatselijke krant. 4.2 Wennen op school Wilt u uw kind al eerder laten wennen aan onze school? Zodra uw zoon of dochter 3 jaar en negen maanden is mag hij of zij de school vijf dagdelen bezoeken. De meeste ouders laten hun kinderen alvast wat ‘proeven’ in de maand voordat ze vier worden. Neem gerust contact met ons op. Onze leerkrachten van groep 1/2 vertellen u graag over de mogelijkheden. 4.3 Aanmelding nieuwe leerlingen Alle kinderen zijn welkom op Daltonschool Jan Ligthart. Kom vooral eens kijken en sfeer proeven. Onze school is ongetwijfeld een fijne plek voor uw zoon of dochter. Wanneer u een afspraak maakt met onze directeur Miriam Göeken, laat zij u de school zien. Het liefst doen wij dat onder schooltijd, want daarmee ziet u precies hoe een gemiddelde dag er bij ons uitziet. Wij vertellen u op dat moment alles wat u wilt en moet weten. Mocht tijdens het gesprek en de rondleiding blijken dat wij niet de juiste school of vorm van onderwijs zijn voor uw kind, dan geven wij dat tijdig en helder beargumenteerd aan. Passen uw kind en de Jan Ligthartschool bij elkaar, en die kans achten wij groot, dan volgt na het gesprek de inschrijving.

14


Het aanmeldingsformulier dat u van ons krijgt is opgebouwd uit drie ontwikkelingsgebieden; sociaal emotionele ontwikkeling (zelfredzaamheid, speel/werkgedrag), taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Voor de inschrijving vragen wij u het identiteitsbewijs en het polisnummer van de ziektekostenverzekering van uw kind mee te nemen. We gaan ervan uit dat de kinderen op het moment dat ze de school gaan bezoeken zindelijk zijn. Aanmelden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure. Hierover is te lezen in het hoofdstuk over passend onderwijs. Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen kijken we of er plaats is in de gevraagde groep. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de huidige school en na de ontvangst van het onderwijskundige rapport. Overweegt u de Jan Ligthartschool als nieuwe basisschool voor uw kind? Neemt u dan contact op met onze directie. Uitschrijving Wanneer een kind van school verandert moet u als ouder uw kind laten uitschrijven. Dit kan bij de directie. Zonder uitschrijfformulier is inschrijving op een andere school niet mogelijk. Er wordt altijd contact gelegd met de nieuwe school. 4.4 Leerplicht Zoals in veel landen geldt ook in Nederland de leerplicht. Gelukkig, vinden wij, want het recht op onderwijs is een groot goed. De rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecties staan helder verwoord in de leerplichtwet. Deze wet waarborgt, kort gezegd, dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Zo krijgt iedereen een gelijke kans om kennis en vaardigheden op te doen, een schoolopleiding af te ronden en zo een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. De leerplicht wet omvat o.a. de volgende zaken: • begin van de leerplichtige leeftijd; • het moment waarop een jongere niet langer onder de leerplichtwet valt; • op welke basis, al dan niet tijdelijk, vrijstelling verleend kan worden; • taken van leerplichtambtenaren; • verplichtingen van schooldirecties; • verplichtingen van ouders en/of leerlingen. Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten als ouder of verzorger? Of wilt u een vraag of probleem voorleggen aan de leerplichtambtenaar? Neemt u dan gerust contact op met het Regionaal Bureau Leerlingzaken of kijk op de site: www.rblnoordveluwe.nl

15


Opzet van ons onderwijs 5.1 Daltononderwijs Daltononderwijs in de 21e eeuw gaat uit van 5 kernwaarden. Kiest u voor Daltononderwijs dan kiest u in de eerste plaats voor uw kind. De kernwaarden van Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid/vrijheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie. Specifiek gericht op de schoolontwikkeling is er nog een zesde kernwaarde: borging.

Zelfstandigheid Een zelfstandige leerhouding is het begin van echte ontwikkeling. De vaardigheden om deze houding te ontwikkelen krijgen kinderen bij ons vanaf dag één aangeleerd. Uw kind leert opdrachten te begrijpen, hulp te vragen en te bieden en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook taken plannen en bespreken wat goed of minder goed gaat hoort daarbij. Verantwoordelijkheid en vrijheid Bij ons op de Jan Ligthartschool draait het om samen. Samen doen en werken, maar ook om rekening houden met elkaar. Verantwoordelijk zijn voor de omgeving, voor elkaar, voor je eigen gedrag en werk. Samen maken we een leeromgeving waarin iedereen plezier heeft en goed en rustig kan werken. We zorgen met elkaar voor een veilig en vertrouwd gevoel, en iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Samenwerken Naast zelfstandigheid draait het bij ons op school sterk om samenwerken. Dat vraagt de maatschappij later immers ook van ons. Een belangrijke vaardigheid dus. Kinderen werken in onze school samen aan taken en opdrachten, vanuit de werkvorm ‘Coöperatief Leren’ bijvoorbeeld.

16


Effectiviteit en doelmatigheid Uw kind ontwikkelt zich het best wanneer taken en opdrachten bij hem of haar passen. Waar het maar kan, gaan wij daarom voor onderwijs op maat. Doelgericht leren en werken wordt op die manier heel vanzelfsprekend. Zo leren leerlingen op efficiënte en verantwoorde wijze om te gaan met hun leertijd. Reflectie Geef kinderen inzicht in zichzelf en ze maken grote stappen. Uw kind leert bij ons daarom na te denken over z’n eigen handelen betreffende de leerweg en de leerdoelen. Daarmee krijgt het zicht op resultaten en verbeterpunten. We leren kinderen óók nadenken over hun eigen gedrag en dat van medeleerlingen. 5.2 Schoolafspraken Uw kind verdient het om met plezier naar school te gaan. Naar een plek die veilig en vertrouwd aanvoelt. Zo’n plek maak je samen. Onze schoolafspraken helpen daarbij: • We helpen elkaar; • We kunnen op elkaar vertrouwen; • We leven met elkaar mee; • We leren allemaal leider te zijn; • We lachen elkaar toe en niet uit; • We lossen ruzies op door met elkaar te praten; • We praten netjes en werken rustig; • We zijn netjes op de spullen van onszelf, de spullen van anderen en de spullen van school; • We werken volgens de gemaakte afspraken. We praten regelmatig over onze afspraken. Op die manier blijven ze passend voor iedereen. Wij vragen u als ouder of verzorger ons te steunen in de afspraken. Zo weten leerlingen waar ze aan toe zijn. 5.3 De jaargroepen Wij werken met de (combinatie-)groepen 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8. Dat is een bewuste keuze. Jonge kinderen leren op deze manier van oudere leerlingen (en andersom!). Ze worden zelfstandig en niveauverschillen worden makkelijker opgevangen.

17


Samenwerken, Verantwoordelijkheid en vrijheid, zelfstandigheid, Effectiviteit en doelmatigheid, reflectie.

18


5.4 De werkwijze in de groepen Kleuters hebben prikkels nodig in hun ontwikkelingsproces. En de juiste begeleiding. Onze leerkrachten in groep 1 en 2 zien dit als hun voornaamste taak. De ‘weektaak’ en het ‘kiesbord’ zijn daarbij slimme hulpmiddelen. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens het beredeneerd aanbod. Dit houdt het volgende in. Voor het begin van het schooljaar plant de leerkracht de thema’s voor het aankomende jaar geheel in. De thema’s worden gekozen uit de volgende hoofdonderwerpen: • Dagelijkse leefwereld • De omgeving • Natuurlijke werkelijkheid • De wijde wereld • Feesten • Sociale emotionele gebeurtenissen • De actualiteit • De fantasiewereld/een boek De thema’s zijn ingepland en gekoppeld aan de volgende onderdelen: o De aan te leren letters. Groep 1 vanaf januari om de week een medeklinker, groep 2 vanaf het begin van het schooljaar een medeklinker of klinker. o De thema’s uit de methode ‘De wereld in getallen‘. o De vaardigheden uit de werkmap ‘Fonologisch en fonemisch bewustzijn’. Groep 1 start na de herfstvakantie, groep 2 start direct aan het begin van het schooljaar. o Boeken begrijpend lezen en de strategieën en werkvormen. o De coöperatieve werkvormen Tevens worden de thema’s verbonden aan hoofddoelen op het gebied van: Taal en geletterdheid: ▪ Mondelinge taalvaardigheid ▪ Beginnende geletterdheid ▪ Taalbeschouwing ▪ Rekenen en wiskunde: ▪ Tellen en getalbegrip ▪ Meten ▪ Meetkunde

19


Ervaren en beleven Ons Daltononderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Wij geloven daarbij in de kracht van ervaringen. Onze leerkrachten helpen de leerling bij het opdoen van ervaringen en bij het ordenen en verdiepen van wat ze hebben beleefd. Met een kringgesprek ontwikkelen zich bijvoorbeeld de sociale vaardigheden en leren kinderen belevenissen en bijbehorende emoties onder woorden te brengen. Onze werklessen zijn gericht op o.a. taal- en cognitieve ontwikkeling. Met beweging en muzikale vorming verkennen we de belevingswereld nóg verder. Onze school is overigens speciaal ingericht op de werklessen. Er zijn hoeken met de meest uitlopende materialen en thema’s, zoals de bouwhoek, huishoek, schrijfhoek en computerhoek. Ook vermaken de kinderen zich aan bouwtafels, knutseltafels en les-/groepstafels. 5.5 Leer- en vormingsgebieden Net als alle scholen in Nederland werkt de Jan Ligthartschool met de kerndoelen zoals deze in 2005 zijn ingevoerd door het ministerie van OCW. Daarnaast werken wij als Daltonschool met vakoverstijgende doelen op het gebied van houding en vaardigheden. Kanjertraining Onze school heeft heel bewust voor de Kanjertraining gekozen, omdat wij het belangrijk vinden dat we de sfeer in de groepen op school goed houden (preventief) of verbeteren (curatief). Kinderen hebben recht op een veilige school, waarbij ze zichzelf kunnen zijn. De kanjertraining geeft kinderen (en leerkrachten, ouders) handvatten voor sociale situaties. Om de week krijgen de kinderen een Kanjertrainingsles. Schrijven Leren vraagt van kinderen veel inspanning. Daarom is het belangrijk dat ze deze uitdaging gemotiveerd en met plezier aangaan. Kinderen leren gemakkelijker lezen en schrijven als ze een schrift leren dat ze dagelijks om zich heen zien: het blokschrift. De Jan Ligthartschool kiest voor het leren schrijven in blokschrift omdat de resultaten met Schrijven leer je zo! laten zien dat kinderen: • leesbaar en ontspannen leren schrijven. • met veel plezier leren schrijven. • hun eigen teksten vlot teruglezen. • minder uitvallen op lezen en schrijven. • een persoonlijk handschrift ontwikkelen. • kritisch leren kijken naar hun handschrift. • met veel zelfvertrouwen leren schrijven. • een ontspannen zit- en werkhouding leren en toepassen. Schrijven leer je zo! is een methode die alle kinderen een verrassend nieuwe en speelse kans geeft leesbaar te leren schrijven.

20


Taalvorming Taalvorming begint al tijdens de kleuterjaren: altijd spelenderwijs. Het beredeneerd aanbod speelt daarop in met verrassende thema’s. Prentenboeken, verhalen, gesprekken, spelletjes en liedjes maken taalvorming leuk en leerzaam. Bovendien komt de wereld heel dichtbij. Door te leren luisteren en verwoorden krijgt uw kind meer grip op alles om hem of haar heen. De volgende taalonderdelen komen op speelse wijze aan de orde: • uitbouwen van de woordenschat (zowel actief als passief); • kennismaken met geschreven taal; • bevorderen van communicatie tussen elkaar; • bevorderen van spreekvaardigheid; • ontwikkelen van luistervaardigheid; • ontwikkelen van concentratie. Eenmaal in groep 3 leren de kinderen lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Om de dag leren ze spelenderwijs een nieuw woord en zo maken ze kennis met nieuwe klanken en letters. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de taalmethode ‘Taal op Maat’. Daarmee werken we aan de woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Ter aanvulling gebruiken we ook de spellingmethodiek van ‘Jose Schraven’. Leesplezier staat bij ons voorop. In alle groepen wordt lezen dan ook gestimuleerd. Om het leesplezier verder te vergroten laten we kinderen de bibliotheek bezoeken en doen we mee aan de Kinderboekenweek. In de klas bespreken we boeken en houden we spreekbeurten. Nieuwsbegrip Vanaf groep 4 leren de kinderen begrijpend lezen met de interactieve methode Nieuwsbegrip. Teksten worden aangeboden in interactieve lessen met contextopgaven aan de hand van een actualiteit. Daarbij draait het om de leesstrategieën. Rekenen en wiskunde De kleuters maken bij ons kennis met getallen en rekenen spelenderwijs. Ze leren o.a. over tijdsbeleving en -besef, ruimtelijke en meetkundige oriëntatie, vergelijken, meten en wegen, en rekenkundige begrippen als ‘meer’, ‘minder’ en ‘veel’. Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘De Wereld in Getallen’. De sterke punten deze methode zijn: • Iedere dag dezelfde lesopbouw: korte instructie op 1 doel en vervolgend zelfstandig werken. • Differentiatie op 3 niveaus. • Zelfstandig werken in de weektaak. • Verlengde instructie handig uitgewerkt in het Bijwerkboek. • Veel aandacht voor oefenen en automatiseren. • Uitgebreide digibordsoftware met interactieve modellen.

21


Engels Een vreemde taal leer je het makkelijkst wanneer je jong bent. Daarom leren de kinderen op de Jan Ligthartschool al vanaf groep 1–2 de Engelse taal. In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we hiervoor de methode ‘My name is Tom’. Vanaf groep 5 gebruiken wij de methode ‘Real English’. Wereldoriëntatie De wereld is groot en er valt veel over te leren. Met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer halen we de wereld heel dichtbij. Ook hiervoor hebben we verschillende methodes: • aardrijkskunde: de digitale methode van Blink ‘Grenzenloos’ voor groep 3 t/m 8 • geschiedenis: ‘Speurtocht’, voor groep 3 t/m 8; • verkeer: ‘Klaar…Over’, vanaf groep 3; • natuur en techniek: ‘Natuniek’, vanaf groep 3. Al in groep 1 en 2 leert uw kind over onze wereld. Leuke activiteiten bereiden de jongsten voor op de komende basisjaren. Gedurende alle schooljaren kijken we bovendien Schooltv-series, zoals ‘Koekeloere’ en ‘Huisje, boompje, beestje’ voor de onderbouw, en ‘Nieuws uit de Natuur’ en ‘Schooltv Weekjournaal’ voor de bovenbouw. Ook kijken we naar ‘De dag vandaag’. Bewegingsonderwijs Kinderen houden van bewegen. Dat doen we dan ook in elke groep! Bewegingsonderwijs vindt zowel binnen als buiten plaats. De kleuters bewegen elke dag, de oudere groepen duiken een maal per week gymzaal ‘Het olde veld’ in. Deze gymzaal ligt dichtbij de school. Sport, spel en (turn)oefeningen wisselen elkaar continu af. De groepen 5 t/m 8 gaan om de week naar het Berghuizerbad voor een ‘natte’ gymles. Creatieve vorming Uw kind krijgt alle ruimte om zich creatief te ontwikkelen. Handvaardigheid, dramatische expressie, media, muziek en tekenen komen ruim aan bod met de methode ‘Moet je doen’. Muziek krijgt aandacht binnen onze school door zingen, dansen en leren over begrippen als maat en ritme door onze vakleerkracht Marten van der Worp. Elk schooljaar doen wij mee aan een cultuurprogramma. Ook wordt er samen met de cultuurmakelaar en onze interne cultuur coördinator (Laura Geurtse) een programma vastgesteld rondom de verschillende disciplines. Dit zijn bijvoorbeeld voorstellingen, gastlessen, excursies enz.

22


Burgerschapskunde De school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Door uw kind kennis te laten maken met onderwerpen als individualisering, multiculturele samenleving en actief burgerschap leert hij of zij bewust en weloverwogen deel te nemen aan de samenleving. Daarbij hebben we het samen over diversiteit, acceptatie, tolerantie, zelfreflectie en een respectvolle houding. Onderwerpen en waarden die ook binnen onze school hoog op het lijstje staan. We kijken samen naar onze samenleving en praten over alles wat daarbij komt kijken. Wat maakt een huis een thuis? In wat voor omgeving voel jij je veilig, en kun je daar jezelf zijn? Wat is een familie en wat is een bloedband? Wat zijn de verschillen tussen culturen? Uw kind leert debatteren, presenteren en beargumenteren. Waardevolle vaardigheden voor later! 5.6 Media- en computergebruik in de school. In de samenleving om ons heen is ICT niet meer weg te denken. ICT-geletterdheid en mediawijsheid nemen hierbij een belangrijke plaats in. ICT wordt op de Jan Ligthartschool dan ook niet enkel ingezet als hulpmiddel ter ondersteuning van leeren ontwikkelprocessen van leerlingen, maar het ICT-onderwijs is als doel op zich ook opgenomen in ons onderwijsaanbod. Een daartoe ontwikkelde leerlijn wordt ingezet om ICT-onderwijs in een doorgaande leerlijn aan te bieden aan groep 1 t/m groep 8. Om dit te faciliteren beschikt de school over een computerlokaal met 14 op een netwerk aangesloten computers, een vaste computer per klas, 6 laptops en 20 Ipads. Op deze middelen zijn naast Office aanvullende leer- en oefenprogramma’s geïnstalleerd voor alle groepen, zodat de kinderen extra opdrachten kunnen maken. Iedere groep zit minstens eenmaal per week in het computerlokaal. Daarnaast is het lokaal vrij voor kinderen om zelfstandig te werken aan teksten en werkstukken maken voor een spreekbeurt, een muurkrant en/of de schoolkrant. Alle kinderen hebben een eigen hoofdtelefoon. Het nieuwe leren Talentontwikkeling krijgt alle ruimte en kinderen worden ondersteund om succesvol te kunnen leren, leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving. Inzet van ICT maakt het onderwijs persoonlijker en individueler. Hierdoor ontstaan nieuwe richtingen, mogelijkheden en samenwerkingen met enorme kansen voor de leerlingen van vandaag en morgen. Bovendien maakt het ons onderwijs rijker en actueler.

23


Educatief partnerschap Kinderen leren en ontwikkelen zich altijd en overal. Op school, op straat ĂŠn vooral ook thuis. Om die reden betrekken wij u als ouder of verzorger actief bij het leerproces. Onderwijs en opvoeding gaan immers hand in hand. We gaan graag met u in gesprek en werken met u samen waar het kan. Zo halen we samen het maximale uit de opvoeding en begeleiding van uw kind. Daar heeft iedereen baat bij, met name uw kind. En daar gaat het om.

24


Zorg voor de kinderen 6.1 De zorgstructuur op onze school Leerlingvolgsysteem (LVS) en zorgroute Talent en eigenheid staan centraal in onze Daltonschool. Samen met u halen we het beste uit uw kind. Daarom zorgen we dat uw zoon of dochter krijgt wat hij of zij nodig heeft. Dat betekent maatwerk waar het kan. Vanaf de eerste dag dat uw kind naar onze school gaat, volgen wij de ontwikkeling en prestaties. Daarvoor kijken we naar het gemaakte werk, we observeren en toetsen. Alle informatie leggen we vast in ‘Parnassys’, het leerlingvolgsysteem (LVS). Met dit systeem volgen de leerkrachten en (interne) begeleiders de ontwikkeling van uw kind. (Niet-)methode-gebonden en landelijke toetsen kunnen hierin worden ingevoerd. Dit zorgt voor een continu en helder beeld. In het leerlingendossier leggen de leerkrachten en interne begeleiders alle gegevens vast over hulp aan uw kind. Het pedagogisch systeem ‘ZIEN’ brengt de voorwaarden om tot leren te komen alsook het sociaal-emotioneel functioneren in kaart. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft het programma indicaties voor hulp. De privacy van uw kind Voor ons is de privacy van uw kind heel vanzelfsprekend. In het Leerlingvolgsysteem (LVS) staat per ontwikkelingsgebied omschreven wat van kinderen van een bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Met behulp van een grafisch overzicht kan de leerkracht in één oogopslag zien hoe ver de ontwikkeling gevorderd is. Wij gebruiken het LVS dan ook uitsluitend voor deze doeleinden. Alleen onze leerkrachten, interne begeleider, directie en u als ouder of verzorger hebben inzicht in het dossier van uw kind. Externe instanties en/of hulpverleners krijgen alléén met uw toestemming inzage in het dossier. Bovendien worden de dossiers in onze school bewaard.

25


Voordelen Leerlingvolgsysteem Het LVS is er om elke leerling de meest passende vorm van onderwijs en hulp te bieden. Datgene wat uw kind nodig heeft. Soms is dat extra aandacht of zorg. Omdat uw kind bijvoorbeeld sneller door de lesstof gaat of juist wat achterblijft. Wellicht zijn er andere problemen. De leerkrachten houden het LVS goed bij en zo krijgen we samen maximaal inzicht in wat uw kind werkelijk nodig heeft. Zijn er zorgen? Dan bespreken onze leerkracht en interne begeleider samen met u welke ondersteuning nodig is. Bovendien werken we binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nauw samen met Jeugdgezondheidszorg en het Schoolmaatschappelijk werk. Kan onze school de benodigde hulp zelf niet bieden? Dan maken we gebruik van ons kenniscentrum Proo. Wanneer uw kind op vierjarige leeftijd bij ons op school komt krijgen wij – mits u daarvoor toestemming heeft gegeven – een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dit geeft ons informatie over de peutertijd van uw kind, wat enorm bijdraagt aan een goede start binnen de Jan Ligthartschool. Toetsen Voor elke school in Nederland is het wettelijk bepaald dat er met regelmaat wordt getoetst. Met de welbekende Cito-toets bijvoorbeeld. Hiermee worden de vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen in kaart gebracht. Alle onze toetsmomenten hebben we verwerkt in een duidelijke toets kalender. Resultaten van toetsen Nadat uw kind een toets heeft gemaakt worden de resultaten daarvan genoteerd in ‘Parnassys’ en besproken. Hiervoor hanteren wij een aantal groeps- en leerlingbesprekingen: Tweemaal per jaar – na het afnemen van de landelijk genormeerde toetsen – houdt het team een groepsbespreking o.l.v. de interne begeleider. Leerlingen die (ver) boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomen worden uitgebreid besproken. Ook neemt het team de vervolgactiviteiten door die het kind in zijn of haar ontwikkeling verder helpen; Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) op school. Per jaar zijn er drie à vier momenten voor consultaties met de orthopedagoge van het kenniscentrum Proo. Deze gesprekken worden gebruikt om een leerling te bespreken, een observatie aan te vragen, verder onderzoek te doen of eventueel oudergesprekken te houden; Leerlingbespreking in het team. Vanzelfsprekend brengen wij u als ouder op de hoogte van de resultaten van uw kind(eren).

26


6.2 Groepsoverzichten Een groepsoverzicht geeft in één oogopslag de huidige situatie van het niveau van de leerlingen in de groep weer. De groepsleerkracht en de intern begeleider bekijken samen welke leerling speciale begeleiding nodig heeft. Dit wordt uiteraard ook vastgelegd in het LVS. 6.3 Speciale begeleiding Mocht uw kind speciale zorg nodig hebben, dan nemen wij altijd eerst contact met u op. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt een team samengesteld om de zorg in te vullen en te begeleiden. Dat kan bestaan uit (een combinatie van) de groepsleerkracht, de interne begeleider het kenniscentrum Proo en/of het speciaal (basis)onderwijs. (Groeps) handelingsplannen (HP) en/of Ontwikkelingsperspectief In de maanden september en februari maken wij handelingsplannen (HP) naar aanleiding van de screeningsuitslagen. Hierin staat concreet beschreven welk doel wij nastreven met de betreffende leerling. De uitslag bestaat uit een cijfer dat globaal de volgende betekenis heeft: I+ uw kind zal extra leerstof krijgen, een routeboekje volgen of extra tijd voor het oefenen van een zwak vak krijgen. Op een handelingsplan wordt vermeld wat er gaat gebeuren. I gewoon doorgaan, alert zijn op eventueel een extra uitdaging. II gewoon doorgaan. III gewoon doorgaan, voor de leerkracht betekent het extra in de gaten houden, wat extra beurten enzovoort. IV er wordt een handelingsplan gemaakt en uitgevoerd. V er wordt een handelingsplan gemaakt en uitgevoerd. Voordat een HP wordt ingezet bespreken wij deze met u. We vragen u ook het plan te ondertekenen. Vervolgens noteren we de bevindingen wekelijks en evalueren we elke zes à acht weken of de gestelde doelen behaald zijn. Zo kunnen we bijstellen wanneer nodig. Ontwikkelingsperspectief Wat voor de ene leerling eenvoudig is, kost de andere leerling wat meer tijd. Soms bereikt een leerling de einddoelen van het basisonderwijs niet. In zo’n situatie maken wij een ontwikkelingsperspectief. Na uitgebreid onderzoek en toestemming van de ouder of verzorger bieden wij de leerling de mogelijkheid om via subdoelen de leerstof te behalen. De leerling werkt op eigen niveau en in eigen tempo aan de beheersing van de leerstof eind groep 6.

27


Door continu te monitoren krijgen we een beeld van de prestaties en kunnen we het perspectief indien nodig aanpassen. Dat geldt eveneens voor de uitstroomverwachting. Het ontwikkelingsperspectief bespreken we tweemaal per jaar met de ouders. Daarmee is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en de gestelde doelen. Zo halen we samen het maximale uit ieder kind. Binnen de Jan Ligthartschool werken we handelings- en opbrengstgericht. Deze werkwijze heeft tot doel zo veel mogelijk kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Om dat mogelijk te maken kunnen we op zes niveaus handelen. Daarbij gaan we op niveau 1 uit van de verantwoordelijkheid en kunde van de leerkrachten. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende pedagogische en didactische ondersteuning aan alle kinderen. Mochten er duidelijk verschillen zijn in de ontwikkeling van de kinderen dan gaat de leerkracht op niveau 2, waar hij de onderwijsbehoefte meet, eventueel afstemt met collega’s en hun kennis en ervaring inzet. Ook neemt hij contact op met de ouders. Op niveau 3 raadpleegt de leerkracht de interne begeleider. Samen met de ouders maken zij afspraken over passende (extra) ondersteuning welke worden vastgelegd in een plan. Hieruit kan gerichte (externe) hulp volgen. Een volgende stap, niveau 4, is het aanpassen van het plan op advies van Kenniscentrum Proo. De interne begeleider kan vervolgens een beroep doen op ondersteuningsmiddelen (arrangement) vanuit het samenwerkingsverband. Vanaf niveau 5 speelt het samenwerkingsverband Passend onderwijs een rol. In dit geval overlegt de interne begeleider met de directeur of uitbreiding van het arrangement mogelijk is. Na een positief advies van het Kenniscentrum bespreekt de interne begeleider het arrangement met de ouders. Mocht dit worden ingezet en eveneens niet toereikend zijn dan kan de directeur, op niveau 6, een aanvraag doen voor extra-ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband. Dit kan een aanvraag zijn om specialisten uit het speciaal onderwijs in te zetten.

28


6.4 Overgaan/doublure en Protocol Herfstkinderen Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als ‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Soms komt het echter voor dat deze kinderen lang blijven ‘kleuteren’. Dan zijn ze nog niet klaar voor groep 3. Dit laten wij ouders al tijdens het lopende schooljaar weten. Natuurlijk kijken we daarbij goed naar het sociaal emotionele aspect en de cognitieve rijpheid van het kind. Een observatielijst en het LVS geven uiteindelijk de doorslag. Anderzijds is een vervroegde doorstroom naar groep 3 ook mogelijk. In beide gevallen onderbouwen wij ons advies met heldere argumenten. De procedure staat beschreven in het Protocol Herfstkinderen dat u op school kunt inzien. Als ouder of verzorger wordt u altijd en tijdig betrokken bij de jaarlijkse overgangsbeslissing. Zeker wanneer het een doublure of snellere doorstroming betreft. De uiteindelijke beslissing wordt altijd door de school genomen. 6.5 Hoogbegaafdenklassen Binnen onze stichting is het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. Binnen het Expertisecentrum zijn groepsleerkrachten en orthopedagogen werkzaam. Zij richten zich op passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast dragen zij zorg voor het bijbehorende beleid hierop en verzorgen zij teamscholingen op maat en consultaties met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde kinderen. Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe heeft zich tot doel gesteld het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen in de ruimste zin van het woord te optimaliseren. In het schooljaar 2020-2021 wordt er gestart met drie hoogbegaafdenklassen. Er is één groep gevestigd in de Arendshorst in Ermelo en er zijn twee groepen (middenbouw en bovenbouw) gevestigd in de Nieuwe Wisselseschool in Epe. Kinderen uit groep 3 t/m 8 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen hier twee dagen per week themagericht vaardigheidsonderwijs met ontwikkelingsgelijken aangeboden. De overige drie dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen groep in de reguliere school. Voor de kinderen uit groep 3 geldt dat zij een minimaal leesniveau van AVI M4 beheersen en dat zij al kunnen schrijven. Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de kinderen een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Uniek aan deze aanpak is dat de kinderen vanuit het top-down thinking (denken vanuit het grote geheel) en deep level learning (meer de diepte in) begeleid worden in een rijke leeromgeving die is afgestemd op hun intelligentie en interesses.

29


Binnen deze klas krijgen de kinderen de vrijheid om de grenzen van hun mogelijkheden te ontdekken en te leren om deze optimaal te benutten. In de hoogbegaafdenklassen wordt met ontwikkelingsgelijken gewerkt aan projecten, waarin mindset en executieve vaardigheden een centrale plaats innemen. 6.6 Digitale plusklas Naast fysiek onderwijs aan hoogbegaafde kinderen bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een bovenschoolse digitale plusklas. Hier wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten. Eens per maand ontmoeten de kinderen elkaar fysiek. Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is binnen Onderwijsgroep Aurora de samenwerking aangegaan met RSG Slingerbos – Levant en RSG N.O.-Veluwe. Samen wordt er onderzocht op welke wijze er voor deze kinderen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden. In het afgelopen schooljaar is er al een start gemaakt met leerlingbegeleiding. Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen, de digitale plusklas of de samenwerking met het VO kunt u vinden op de website www.expertisecentrumhb.stichtingproo.nl, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, projectleider (telefoonnummer: 06 83905163). 6.7 Kenniscentrum Proo: voor iedereen Alle Proo-scholen bezitten samen veel kennis en ervaring. Kenniscentrum Proo bundelt deze waardevolle expertise in de vorm van o.a. hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen en weerbaarheidstraining. De juiste kennis op het juiste moment, daar gaat het om. Voor leerlingen en voor leerkrachten. Kenniscentrum Proo weet door het zorgprofiel van elke school precies waar welke kennis zit en hoe deze het best kan worden ingezet. In onze Daltonschool is orthopedagoog Else Boers verbonden aan Kenniscentrum Proo.

30


6.8 Passend Onderwijs Alle kinderen verdienen onderwijs dat bij ze past. Vanaf 1 augustus 2014 hebben daarom alle basisscholen de wettelijke taak om Passend Onderwijs te geven. Onderwijs dat rekening houdt met talenten en mogelijkheden, en dat bovendien uitdaagt. Ieder kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Dat is het belangrijkste doel van Passend Onderwijs. Daarnaast is de wet gecreëerd om bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures, terug te dringen. Scholen kunnen dit niet alleen en zijn daarom allemaal aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Voor de Jan Ligthartschool is dat De Stroming 2305. Passend Onderwijs staat in nauw verband met ‘zorgplicht’. Elke school heeft de verantwoordelijkheid om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuis nabij in de eigen school. Is dit niet mogelijk dan hebben wij als school de opdracht om samen met de ouders de best passende plek te zoeken. Op een andere basisschool of op een school voor speciaal (basis)onderwijs (binnen De Stroming). Kijkt u voor meer informatie over Passend Onderwijs ook eens op www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders Schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft welke steun de school kan bieden. Ons profiel kunt u inzien op onze website of op onze school. Daar leest u hoe wij vormgeven aan begeleiding en wat wij aan extra-ondersteuning bieden. De gewenste ondersteuning realiseren wij vanuit handelsgericht werken (HGW). We kijken daarbij niet ‘wat het kind heeft’, maar naar wat het nodig heeft. Bij HWG draait het om samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen. Uitgangspunt is dat elke leerkracht ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij ieder verzoek tot plaatsing wordt echter de afweging gemaakt of de school en de leerkracht de gevraagde ondersteuning kan bieden, en of de aandacht voor de andere kinderen gewaarborgd blijft. Arrangementen De specifieke onderwijsbehoefte en vorm van ondersteuning worden vastgelegd in een zogeheten arrangement, eigenlijk een plan van aanpak. Wat gaan we doen? Wanneer? Wie? Wat is het doel? Dit doen we in nauwe samenwerking met de ouders. Dat is immers ook in het belang van het kind.

31


Specialisaties Om kinderen goed te kunnen ondersteunen volgen onze teamleden specialisaties. Denk hierbij o.a. aan de specialisaties beelddenken, daltonleerkracht/coördinator, opleiden in de school, beeldchoaching, onderzoekscoördinator etc. Ouderbetrokkenheid Als school en Stichting Proo vinden wij het, evenals De Stroming, bijzonder belangrijk dat ouders betrokken worden bij het onderwijs van hun kind. Zeker wanneer er behoefte blijkt aan extra ondersteuning. Naast zorgen op school kunnen deze er thuis ook zijn. Goede ondersteuning begint daarom bij vertrouwen en open gesprekken met ouders en betrokkenen. Het is tevens mogelijk om als ouder invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Dit kan via de Medezeggenschapsraad. Samenwerkingsverband De Stroming Scholen kunnen gebruikmaken van de diensten van De Stroming, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis)onderwijs. Zij ondersteunen scholen bij het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften van het kind en helpen het onderwijsaanbod hierop af te stemmen. Ook adviseren de deskundigen bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Een TLV wordt aangevraagd wanneer school en ouders samen concluderen dat het voor het kind beter is om speciaal (basis)onderwijs te volgen. De Stroming geeft de verklaring af na instemming van alle betrokkenen. Ondersteuningsmiddelen De Stroming doet meer. Naast advies verstrekt zij ondersteuningsmiddelen in euro’s waarmee schoolbesturen de extra-ondersteuning kunnen bekostigen, zoals de inzet van een onderwijsassistent of leerkracht en de kosten die voortkomen uit een toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. Zicht-, gehoor- en spraakbeperkingen Voor kinderen met zicht-, gehoor- en spraakbeperkingen zijn er speciale scholen. Hoewel deze scholen buiten de wet Passend Onderwijs vallen, hebben zij wel de plicht basisscholen te ondersteunen bij de begeleiding van deze kinderen. Ook deze ondersteuning (consultatie en begeleiding) loopt via De Stroming.

32


6.9 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Gezondheid is nooit vanzelfsprekend. Ook bij kinderen kan het tegenzitten. Bij langdurige ziekte zorgen wij ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Want daar hebben leerlingen recht op. Samen met u en de consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) maken we afspraken over de beste begeleiding. Meer informatie vindt u op www.ijsselgroep.nl en op www.ziezon.nl van Stichting ‘Ziek zijn en Onderwijs’.

Meer informatie Wilt u meer informatie over Passend Onderwijs en ondersteuning in de breedste zin? Kijkt u dan op www.2305PO.nl. Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met ons. Zo zetten wij samen met u de stap naar het best passende onderwijs voor uw zoon of dochter. 6.10 VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) Vroeg beginnen met leren heeft grote voordelen. Bij de Jan Ligthartschool gunnen we kinderen die voorsprong. Kinderen die met een VVE-indicatie op onze school komen, krijgen extra begeleiding en extra aanbod. Ook werken we met warme overdracht. Achterstanden worden zo inzichtelijk en krijgen alle aandacht. 6.11 Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor onze leerlingen de volgende stap richting hun toekomst. U en uw kind mogen op dit bijzondere moment rekenen op onze begeleiding. Halverwege het schooljaar organiseren wij een voorlichtingsmoment over de schoolkeuze en procedure voor het VO. Daarnaast geven wij een schooladvies gebaseerd op het leerling-dossier, behaalde resultaten, De IEP- eindtoets en werkhouding. De definitieve schoolkeuze volgt na individuele oudergesprekken en uiteraard in samenspraak met u, als ouder en verzorger. Zelf kunt u met uw zoon of dochter de informatiedagen van het VO bezoeken en (samen met een leerkracht) deelnemen aan kennismakingsbezoeken. Na plaatsing blijven we uw kind nog geruime tijd volgen op hun weg in het VO. Zo kunnen we ook zien of ons advies juist is geweest.

33


6.12 Interne begeleider De interne begeleider is het aanspreekpunt voor onze leerkrachten op het gebied van de zorg voor leerlingen. De interne begeleider werkt samen met de leerkracht aan een oplossing bij eventuele problemen in het leerproces van de leerling. Dat kan zijn aangepaste leerstof, leerstof anders aanbieden of bijvoorbeeld individuele hulp. De interne begeleider heeft de volgende taken: • overzicht houden over het leerlingvolgsysteem en leerlingdossiers • houden van leerlingbesprekingen; • houden van besprekingen met de groepsleerkracht over de groep en/of individuele leerlingen om zo samen oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen; • onderhouden van contacten met zorginstellingen (PCL, Zorgcommissie, Begeleidingsdienst etc.); • onderhouden van contacten met andere interne begeleiders uit het Samenwerkingsverband; • beheren van de orthotheek (informatie en leermiddelen voor specifieke hulp). 6.13 Centrum Jeugd en gezin/Heerde Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om alle vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden info@teamjeugdheerde.nl. De JGZ verpleegkundige, de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werker zijn ook aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. Een keer in de zes weken is er een inloopspreekuur van het CJG op school voor ouders en kinderen. 6.14 GGD Noord-en Oost-Gelderland Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. De een sneller dan de ander. Soms soepel, soms met vragen of zorgen. Ouders en de school staan er tijdens deze periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Beide organisaties adviseren ouders en scholen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap. Heeft u vragen? U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 443 31 00 (alleen voor verzetten van afspraken en alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl. Op www.ggdnog.nl vindt u meer informatie over de taken en dienstverlening van de GGD. Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl

34


6.15 Gezinscoach CJG De gezinscoach adviseert onze school bij vragen over de opvoeding en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook begeleidt zij hulpverleningstrajecten bij ouders en kinderen. Daarbij kunt u denken aan hulp voor kinderen bij de gevolgen van echtscheiding, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning voor ouders. De gezinscoach geeft advies, kortdurende hulp en verwijst, indien nodig, naar meer gespecialiseerde hulp. Deze vorm van hulp en ondersteuning is gratis. Onze gezinscoach is Marianne Niehof. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 06 21717519, haar emailadres is: marianne.niehof@teamjeugdheerde.nl. 6.16 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. 6.17 Medisch handelen en medicijn verstrekking Net als thuis kan er tijdens een schooldag van alles gebeuren. Uw kind wordt ziek, verwondt zich of wordt gestoken door een insect. In zo’n geval nemen wij direct contact met u op om te overleggen wat er moet gebeuren. Het komt ook voor dat ouders ons vragen om voorgeschreven medicijnen te verstrekken of om medische handelingen te verrichten. Vanwege de gezondheid van uw kind en de aansprakelijkheid is zorgvuldig handelen door ouders en onderwijzend personeel daarbij van het grootste belang. Als ouder bent u verantwoordelijk voor (de medische situatie van) uw kind. Daarom vragen wij u een verklaring te ondertekenen waarin duidelijke afspraken staan omschreven over de verantwoordelijkheid en het toedienen van de medicijnen. Een leraar heeft altijd het recht de uitvoering van handelingen te weigeren wanneer hij of zij zich niet bekwaam acht. In voorkomende situaties zal conform het Protocol Medicijnverstrekking en Medische Handelingen, dat door de GGD is vastgesteld, worden gehandeld. Het protocol is te verkrijgen op school of te downloaden via de website www.ggdnog.nl.

35


6.18 Veiligheidsbeleid/ARBO-dienst/bedrijfshulpverlening (BHV) Onze school is een veilige plek voor uw kind. Iedereen - ook onderwijspersoneel en ouders - hoort zich veilig te voelen in en rondom ons schoolgebouw. Wij doen er dan ook alles aan om risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. Onze school heeft vier opgeleide BHV-ers. Zij verlenen zo nodig eerste hulp en zorgen voor coördinatie bij eventuele calamiteiten. Riek Buitenhuis, Maartje Kooman, Laura Geurtse en Miriam Göeken zijn gecertificeerde BHV-ers binnen onze school. Wij oefenen tweemaal per jaar ons ontruimings- en inruimingsplan met personeel en leerlingen. Op bestuursniveau is een preventiemedewerker aangesteld. Ons schoolgebouw en plein zijn ingericht volgens de Arbo-normen. Speeltoestellen worden ieder jaar gecontroleerd en verbeterd waar en indien nodig. Tevens is bij ons een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) afgenomen en op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De RI&E wordt elke 4 à 5 jaar herhaald; 6.19 Pestprotocol en anti-pestprogramma Uiteraard zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat. Goed toezicht op de leerlingen in en buiten de school en het creëren van een goede sfeer van respect en samenwerking staan hierbij centraal. Ook pesten nemen wij uiterst serieus. Helaas komt pesten op elke school voor, ook bij ons. Daarom is pesten in elke groep regelmatig onderwerp van gesprek. Wij hebben een veiligheidsprotocol/pestprotocol volgens de Kanjermethode en we besteden actief aandacht aan het opstellen van gedragsregels. Het protocol beschrijft hoe we op school omgaan met pesten. Het helpt kinderen en volwassenen elkaar aan te spreken op ongewenst (pest)gedrag. Bij overtreding van de regels gaan we in gesprek en indien nodig worden er gedragscorrigerende maatregelen getroffen. Merkt of hoort u thuis dat uw kind gepest wordt? Neemt u dan contact met ons op. We doen er (o.a. volgens het stappenplan) alles aan om het pesten te stoppen en uw kind weer met plezier naar onze school te laten gaan. 6.20 Internetgebruik en sociale media In de 21e eeuw kunnen we niet meer zonder internet. Het is onderdeel van onze levens en van ons onderwijs. Kinderen mogen bij ons gebruikmaken van internet als bron van kennis en voor educatieve doeleinden. Bij misbruik nemen wij contact op met ouders en bespreken wij samen welke maatregelen we treffen.

36


Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube zijn niet meer weg te denken. Ze kunnen een nuttige en positieve rol hebben in ons onderwijs. Met een protocol (vanuit Proo) beschermen we onze leerlingen en elkaar. Daarbij staat respect voor elkaar en voor de school centraal. Leerlingen mogen tijdens de les alleen actief zijn op sociale media als daar expliciet toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor het delen van (vertrouwelijke) informatie van anderen. Ook is het medewerkers niet toegestaan ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. Het Protocol Internet en Sociale media is te vinden op de website www.stichtingproo.nl 6.21 Privacyprotocol en foto’s Onze school verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Wij hanteren het Modelprivacyreglement primair en voortgezet onderwijs. Deze vindt u op www.stichtingproo.nl Op school maken we regelmatig foto’s. Een deel hiervan publiceren wij op onze website. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt dat aangeven bij de directie. Soms wordt er ook gefilmd in de groepen. Deze films worden alleen intern gebruikt bij de coaching van leerkrachten. Verder komt elk jaar de schoolfotograaf langs. Enkele dagen voordat de fotograaf komt, krijgt u hierover bericht.

6.22 Verzekeringen De Stichting Proo heeft als bestuur, waartoe onze school behoort, de volgende verzekeringen afgesloten: Algemene aansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Schoolongevallenverzekering(leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten) Doorlopendereisverzekering(kamp,schoolreisje,excursiese.d.)t.b.v. leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij school activiteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (b.v. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. 37


De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van nalatigheid en/of onrechtmatig handelen. De school is dus niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft wel een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld wanneer een kind tijdens de gymles een bal tegen een bril krijgt waardoor deze stuk is gegaan. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ook is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar; hun ouders) zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

38


Het team Het team van de Jan Ligthartschool is even divers als enthousiast. We vormen samen een professionele groep onderwijskrachten. Ieder met zijn of haar eigen specialisaties en kwaliteiten. In alle diversiteit hebben wij echter één gezamenlijk doel: Zelf denken en samen doen; samen werken aan een leerrijke, veilige en vertrouwde omgeving voor ieder kind. Voor uw kind! 7.1 De directie Miriam Göeken is de directeur van de Jan Ligthartschool. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school in alle opzichten. Dit geldt voor zowel het onderwijskundig gebied als de dagelijkse organisatie. Heeft u een vraag of boodschap dan kunt u vragen naar Miriam. Is zij niet aanwezig stuurt u dan een email naar janligthartschool@stichtingproo.nl. Wij checken de mailbox dagelijks. 7.2 Het team Onze groepsleerkrachten zijn eerstverantwoordelijk voor alle zaken die de leerlingen in de groep betreffen. Soms zijn er twee leerkrachten in een groep. Zij zorgen onderling voor een evenwichtige taakverdeling en hebben regelmatig overleg met elkaar. Op die manier creëren we ruimte voor volle aandacht en goed onderwijs.

Groep 1-2 Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8

Maandag Milou v. Verseveld Milou v. Verseveld Lara Oosthuizen Lara Oosthuizen Maartje Kooman Maartje Kooman Anne Lensink Anne Lensink Laura Geurtse Laura Geurtse Hans Geers Hans Geers Hans Geers Hans Geers

Dinsdag Milou v. Verseveld Milou v. Verseveld Lara Oosthuizen Lara Oosthuizen Maartje Kooman Maartje Kooman Anne Lensink Anne Lensink Laura Geurtse Laura Geurtse Hans Geers Hans Geers Hans Geers Hans Geers

Woensdag Lara/vacature Lara Oosthuizen Anne Lensink Anne Lensink Laura Geurtse Elise van ‘t Veld Hans Geers

Donderdag Lara/vacature Lara/vacature Lara Oosthuizen Lara Oosthuizen Maartje Kooman Maartje Kooman Anne Lensink Anne Lensink Laura Geurtse Laura Geurtse Elise van ’t Veld Elise van ‘t Veld Hans Geers Hans Geers

Vrijdag Lara Oosthuizen Lara Oosthuizen Anne Lensink Anne Lensink Laura Geurtse Laura Geurtse Elise van ‘t Veld Hans Geers Hans Geers Hans Geers

39


7.3 Vervanging van leerkrachten Hoewel uw kind het niet zo erg zal vinden om een dagje vrij te hebben, willen we dit zoveel mogelijk binnen de perken houden. Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor uitval onvermijdelijk is - door bijvoorbeeld niet werkende radiatoren op een koude winterdag of snipverkouden leerkrachten vanwege een griepepidemie - dan gaan alle leerlingen naar huis. Is er thuis geen opvang, dan zoeken we samen met u een passende oplossing.

7.4 Stagiaires De Jan Ligthartschool biedt jong onderwijstalent graag de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Studenten van de Pabo en andere opleidingen krijgen daarom de kans om bij ons stage te lopen. Past een stagiair binnen onze groep dan is hij of zij meer dan welkom. Wij begeleiden stagiairs van de Katholieke Pabo Zwolle. Zij geven lessen en werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de aanwezigheid van stagiair(e)s. 7.5 Scholing van leerkrachten Niet alleen onze leerlingen ontwikkelen zich! Onze leerkrachten zijn ook continu bezig met scholing. Elk nieuw schooljaar bepalen we in overleg met het team wat de veranderingsonderwerpen voor het nieuwe schooljaar zijn. De onderwerpen worden tijdens de eerste ouderavond van elk schooljaar gepresenteerd. Voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn de veranderingsonderwerpen: • Implementatie reflecteren (d.m.v. kindgesprekken, doelen stellen, werken met het portfolio) • Verder ontwikkelen van het (rapport)portfolio voor groep 1 t/m 8 • Doorgaande lijn realiseren voor Engels in de groepen 1 t/m 8 • Onderwijskwaliteit en opbrengsten voor de vakken Taal, (begrijpend) lezen en rekenen

40


Ontwikkelpunten voor komend schooljaar •

• •

Implementatie reflecteren (kindgesprekken, doelen stellen, (rapport)portfolio’s) Doorgaande lijn Engels in de groepen 1 t/m 8 Onderwijskwaliteit en opbrengsten Taal, (begrijpend)lezen en rekenen

41


Resultaten van de school 8.1 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) (zie ook 6.11) Na (gemiddeld) acht jaar basisschool is het voor onze leerlingen tijd om uit te vliegen en verder te groeien. In het laatste jaar op onze school kiest uw kind voor een school voor voortgezet onderwijs (VO). Wij informeren u rondom de voorbereidingen naar het voortgezet onderwijs via de nieuwsbrieven en informatieavonden in de groepen 7 en 8. Bij de keuze voor een VO-school speelt een aantal aspecten een rol: het advies van onze basisschool, toetsuitslagen en de informatie van het VO, die u en uw kind hebben ingewonnen via open dagen en informatieavonden. Het advies dat wij geven wordt gevormd op basis van gegevens uit observaties door de groepsleerkrachten, uit rapporten, proefwerken en toetsen van de laatste jaren. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen enz. Ouders melden zelf hun kind aan op de VO-school van hun keuze. Bij aanmelding bent u wettelijk verplicht een toetsuitslag te overleggen. Ons advies en de toetsuitslagen worden digitaal aangeleverd aan de betreffende VO-school door middel van een digitaal overdrachtsdossier (DOD). Uiteraard gebeurt dit pas nadat wij deze gegeven met u hebben doorgesproken. Hieronder treft u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren van onze school aan. De Jan Ligthartschool heeft het vorige schooljaar een volgende gemiddelde IEP-score op de eindtoets gehaald van: 88,6. Afgelopen schooljaar is er i.v.m. de Corona situatie landelijk besloten dat er geen eindtoets wordt afgenomen.

42


Onze leerlingen zijn de afgelopen jaren als volgt uitgestroomd naar het VO: UITSTROOM naar: Praktijkonderwijs

2016-2017

2017-2018

Vmbo-Basis Vmbo-Kader Kader-Mavo Mavo (TL) Mavo-Havo Havo Havo-VWO Atheneum Gymnasium totaal

1 2

2 3

2 5 8

5 1 2 1 1 15

2018-2019

1

19

2019-2020 3

1

2 5

1 1

1 2 5

2 1 6

18

8.2 Inspectie van het Onderwijs Op onze Daltonschool staat kwaliteit voorop. De Inspectie van het Onderwijs onderstreept onze kwaliteit door in mei 2018 voor onze school het basisarrangement vast te stellen. Dit betekent dat de Inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs bij onze school. Het basisarrangement is geldig voor één jaar en toegewezen na de jaarlijkse risicoanalyse op grond van de eindopbrengsten (IEP Eindtoets) die met het onderwijs op onze school behaald worden. In mei 2018 bezocht de Inspectie onze school in het kader van een themaonderzoek ‘didactisch handelen’. De Inspectie beoordeelde de kwaliteit van ons onderwijs op de resultaten en ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Tevens is standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is en dat de school de wettelijke voorschriften naleeft. Op www.onderwijsinspectie.nl leest u hoe de Inspectie de kwaliteit van scholen beoordeelt.

43


8.3 Kwaliteitszorg Na een positieve kwaliteitsbeoordeling gaan wij niet stilzitten. We willen onze kwaliteit op niveau houden, en het liefst nóg verder verbeteren. Om tot verbeteringen te komen maken we gebruik van verschillende evaluatie-instrumenten. • Uitslagen van de methodegebonden toetsen; • Uitslagen van de Cito niet-methodegebonden toetsen en ‘Zien’; • 2× per jaar maken we vanuit het Cito leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsnedes; • Vragenlijsten: • periodieke zelf-evaluatievragenlijst voor de schoolontwikkeling en de teamontwikkeling • 1× per 2 jaar een personeelstevredenheidspeiling (PTP) en • 1× per 4 jaar een oudertevredenheidspeiling (OTP) en een leerlingentevredenheidspeiling (LTP) voor leerlingen vanaf groep 5. Veranderingen en verbeteringen beschrijven we in het Schoolplan, het huidige plan is bestemd voor 2019–2023. Vanuit dit hoofdplan maken we ieder jaar een Jaarplan met daarin duidelijke doelen, bijbehorende activiteiten en een beschrijving van bij- en nascholing voor ons team. De medezeggenschapsraad krijgt het jaarplan voorgelegd ter instemming.

44


Ouders en de school 9.1 Ouderraad (OR) Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken u als ouder of verzorger dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad zorgt voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. Een ouderraad doet meer! Zij organiseert jaarlijkse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Om deze feesten mogelijk te maken is er de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedroeg het afgelopen jaar € 20,00. Van de bijdrage worden zaken als sinterklaascadeautjes, de kerstmaaltijd, bloemen, deelname aan sportactviteiten en ouderavonden bekostigd. Met uw vrijwillige bijdrage maakt u dus veel mogelijk. 9.2 Medezeggenschapsraad (MR) De MR is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat uit vier leden, te weten: twee ouders (Judith Warrink en vacant) en twee leerkrachten (Hans Geers en vacant). De leden nemen voor een periode van drie jaar zitting in de MR. De directeur van de Jan Ligthartschool (Miriam Göeken) is geen lid van de MR maar vertegenwoordigt het bestuur in de vergaderingen. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval Stichting Proo. De MR vergadert zes keer per jaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Daarvoor hoeft u zich alleen aan te melden bij één van de MR-leden. U kunt zelf ook lid worden van de MR. Daarmee heeft u invloed op de organisatie van onze school en ons onderwijs. En dat is direct in het belang van de kinderen, ook van uw kind. Meld u dus aan, de MR maakt graag kennis met u!

45


9.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Naast een MR is er ook een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Proo. Binnen dit overlegorgaan worden schooloverstijgende zaken op stichtingsniveau besproken zoals het bestuursformatieplan, het Protocol Veiligheid en het beleid ten aanzien van personeel, ICT en financiÍn. Net als de MR bestaat de GMR voor de helft uit een afvaardiging van ouders en voor de helft uit een afvaardigingen van het personeel. In totaal telt de GMR 10 leden, die ieder voor een periode van drie jaar gekozen zijn. Joost Dikker Hupkes, een van de ouders van de Jan Ligthartschool, is lid van de GMR. Meer informatie vindt u op www.stichtingproo.nl. 9.4 Contact, betrokkenheid en goede gesprekken Opvoeden gebeurt thuis en op school. Uw zoon of dochter brengt veel tijd bij ons door. Daarom is het belangrijk dat we elkaar ondersteunen in de opvoeding, elkaar informeren over het welzijn van uw kind en elkaar regelmatig spreken. U bent voor of na schooltijd altijd welkom om te praten over uw kind. En wilt u langer praten dan kunt u natuurlijk een afspraak maken. Is er aanleiding voor een gesprek, dan staat het belang van uw kind altijd voorop. Wederzijdse kritische belangstelling en actieve betrokkenheid is onontbeerlijk voor uw kind en voor een school van nu. Nogmaals, u bent dus altijd welkom voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. Er is automatisch sprake van gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is. Wanneer ouders gescheiden zijn, behouden zij allebei het ouderlijk gezag, tenzij door de rechter anders is bepaald. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor gegevens over de schoolloopbaan van het kind. Wanneer er geen communicatie mogelijk is, bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening vanuit onze school. In zo’n situatie kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking.

46


Daar waar wij gegevens over het kind moet doorgeven aan derden, voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het kind heeft erkend). De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde. Het kind staat voorop Wij begrijpen dat geen situatie gelijk is. En overal zijn de omstandigheden en belangen anders. Voor ons als school staan de belangen van het kind altijd voorop. Zonder partij te kiezen en zonder te oordelen zullen wij ons richten op wat het beste is voor het kind. Meer informatie De beleidsnotitie ‘Informatieverstrekking aan ouders’ is veelomvattend. En behandelt gevoelige onderwerpen en situaties. Wij kunnen ons voorstellen dat u om welke reden dan ook meer informatie verlangt over dit onderwerp. Daarom ligt de beleidsnotitie ter inzage op onze school of bij Stichting Proo. Uiteraard kunt u op elk moment contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over bovenstaande. Elders in deze schoolgids vindt u de namen van de schoolcontactpersoon alsook van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon van Stichting Proo. Hier kunt u terecht wanneer u een klacht heeft over de informatieverstrekking door de school. Tevens treft u het adres van de Landelijke Klachtencommissie aan. 9.5 Informatieavond en klassenonderzoek Wij houden u als ouder of verzorger graag aangesloten bij het reilen en zeilen van de school. Ook vertellen we u aan het begin van ieder schooljaar hoe het jaar eruit gaat zien. Tijdens deze avond bespreken we de kernpunten uit het leerstofaanbod en lichten we enkele regels en praktische zaken toe. Bovendien krijgt u dit jaar alle de gelegenheid om op bezoek te komen in de klas en zo te zien hoe het eraan toegaat in de groep. 9.6 Rapportage Zoals gezegd, wij houden u graag op de hoogte over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Elke week neemt uw kind een weektaak mee naar huis waarop u een reflectie van de leerling en van de juf vindt. Zo krijgt u doorlopend actuele informatie.

47


Drie keer per jaar krijgt u schriftelijk inzicht in de ontwikkeling en prestaties van uw kind. Dit gebeurt door middel van rapporten. Tevens krijgen de kinderen dan hun portfolio mee naar huis, waarin zij hun persoonlijke doelen en ontwikkeling in kaart gebracht hebben. Wij hebben de rapporten zo samengesteld, dat niet alleen de resultaten te lezen zijn, maar ook de manier waarop deze zijn behaald. Sociaal gedrag, speel- en werkhouding, concentratie enz. worden ook beoordeeld. Dit zijn onder andere de daltonvaardigheden.

9.7 Nieuwsbrief, website en Facebook Wij voeden u op verschillende manier met actuele informatie en zaken die u wilt en moet weten. Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over onze school en uit onze groepen. Ook de directie, de ouderraad en de MR kunnen hierin mededelingen doen. Sinds 2018 gebruiken wij ook de communicatieapp Parro. Waarin en een besloten oudergroep informatie per groep gegeven wordt door de leerkracht. Uiteraard is er onze website, www.jlswapenveld.nl en hebben wij een eigen Facebook pagina. Neem regelmatig een kijkje, dan bent u altijd aangesloten! 9.8 Ouderactiviteiten Wij mogen ons verheugen op een grote groep actieve ouders. Daar zijn we enorm blij mee. Naast ouders die in MR of OR zitten, zijn er ook ouders actief op het gebied van lezen (BOUW!), begeleiding van sportevenementen en bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin en het plein. Soms benaderen wij ouders om hulp te vragen bij een activiteit. U kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden voor een actieve bijdrage op welk vlak dan ook.

9.9 Rechten en plichten van de ouders In de Onderwijsgids vindt u informatie over de rechten en plichten van de ouders in het basisonderwijs in Nederland. Deze gids wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs samengesteld. Ouders die voor het eerst een vierjarige kleuter hebben, krijgen de gids door het Ministerie van Onderwijs thuisgestuurd. U kunt deze gids ook downloaden op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures. 9.10 Bereikbaarheid van de ouders Er kan zomaar iets gebeuren waardoor wij snel contact met u moeten leggen. Bijvoorbeeld bij ziekte of een ongelukje. Daarom is het belangrijk dat wij beschikken over de meest actuele contactgegevens, zoals uw huidige (mobiele)telefoonnummer. Gaat u verhuizen? Laat het ons dan tijdig weten.

48


Schooltijden en vakantie 10.1 Onderwijstijd Leren doen kinderen overal. En altijd. Binnen de school krijgen de leerlingen dan ook voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken. Er zijn minimaal 7520 lesuren. Het lesrooster van elke groep geeft een overzicht van de tijd die wordt besteed aan de verschillende leer- en vormingsgebieden. Het rooster maakt onderdeel uit van de groepsmap. In deze map zijn alle lijsten, overzichten en formulieren opgenomen die nodig zijn voor het plannen (wat, wanneer, waarmee en hoe), noteren (vorderingen en resultaten) en evalueren. Om dit te realiseren heeft de school het volgende rooster:

10.2 Voor-, tussen- en naschoolse opvang Als school zijn we verplicht om voor-, tussen- en naschoolse opvang te regelen. Voor de voor- en naschoolse opvang heeft het bestuur (Proo) een contract afgesloten met KOM Wapenveld. De tussenschoolse opvang is op school geregeld. De kinderen eten samen onder begeleiding van de overblijfjuffen in de hal van de school. De BSO biedt opvang aan kinderen van vier tot dertien jaar, zowel voor- als na schooltijd en in de vakanties. De opvang vindt plaats in onze school. Wanneer de kinderen uit school komen, wordt er eerst samen gegeten en/of iets gedronken. Daarna hebben de kinderen vrije tijd. De kinderen mogen deze tijd zoveel mogelijk zelf invullen. Voor meer informatie: www.komkinderopvang.nl.

49


10.3 Verlofregeling Elk kind valt, vanaf de dag dat het 5 jaar wordt, onder de Leerplichtwet 1969. Dit betekent dat uw kind naar school moet en dat u uw kind niet meer zomaar thuis mag houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u, om een speciale reden, vrij wilt vragen voor uw kind. Hierbij onderscheidt de leerplichtwet twee soorten ‘extra verlof’, namelijk: Extra vakantieverlof en Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Waar u verlof voor kunt aanvragen kunt u terugvinden op de site van het bureau leerplicht www.zorgvraag.heerde.nl. Mocht u verlof willen aanvragen dan kan dat bij de directeur van onze school. 10.4 Vakantie en studiedagen 2020 – 2021 Herfstvakantie 19 t/m 23 okt Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan Voorjaarsvakantie 22 feb t/m 26 febr Goede vrijdag 2 apr Pasen 5 apr Koningsdag 27 apr Meivakantie 26 april t/m 7 mei Hemelvaart 13 t/m 14 mei Tweede pinksterdag 24 mei Zomervakantie 19 jul t/m 27 aug De overige studiedagen worden vroegtijdig in de nieuwsbrief vermeld.

50


Diversen 11.1 Toelating, schorsing en verwijdering Samen maken we het leuk, veilig en vertrouwd op onze school. Daarvoor is iedereen even verantwoordelijk. Wij verwachten van kinderen dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van elkaar, en wij verwachten van ouders dat zij ons hierbij ook ondersteunen. Natuurlijk kan het eens misgaan. Bij ernstige overtredingen (schelden, pesten, schoppen/slaan) door de leerling richting wie dan ook in onze school hanteren wij een afgesproken protocol. We nemen direct contact op met de ouders en maken een notitie in het leerlingvolgsysteem. Ook is in het protocol beschreven dat bij herhaling een schorsing of verwijdering kan plaatsvinden. Dit gebeurt alleen wanneer het gedrag van de leerling of van zijn/haar ouders schade (in welke vorm dan ook) toebrengt aan medeleerlingen, ouders of aan ons onderwijs. Duurt het laakbare gedrag voort dan volgt verwijdering. Het Protocol toelating, schorsing en verwijdering dat door Stichting Proo is vastgesteld is te vinden op de website van Stichting Proo. Hierin zijn alle gronden voor toelating en verwijdering opgenomen. 11.2 Klachtenregeling Fouten en misverstanden kunnen overal voorkomen. Ook in het onderwijs en op onze school. Heeft u een klacht of bent u het niet eens met de gang van zaken, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Wij nemen u en uw kind serieus en proberen met elkaar de beste oplossing te vinden. Komt u er niet uit met de leerkracht dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de schoolcontactpersoon. In onze school is dat Maartje Kooman. Zij is er voor elk probleem, van welke aard dan ook. Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van u en/of uw kind worden er geen stappen gezet. Vanzelfsprekend mogen emotionele zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy rekenen op absolute discretie.

51


In overleg met Maartje wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de beste oplossing te komen. Is het nodig dan wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en eventueel naar de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Externe vertrouwenspersoon Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft Yvonne Kamsma van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, aangesteld als externe vertrouwenspersoon. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 1400 1672 of via IJsselgroep 088 - 0931000. Mailen kan ook, op het mailadres: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl. Als u haar belt of mailt geeft u dan aan dat u een beroep op haar doet in zijn rol van vertrouwenspersoon voor Stichting Proo Noord-Veluwe. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de landelijke klachtencommissie. Informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl. Telefoonnummer 030-2809590. De klachtenregeling van ons bestuur en het reglement van de landelijke klachtencommissie zijn te verkrijgen bij de directie, de schoolcontactpersoon en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl. 11.3 Verjaardag leerling Is uw zoon of dochter jarig, dan vieren we dat natuurlijk. De jarige wordt in de klas toegezongen, mag een kaart uitkiezen bij de groepsleerkracht en zich ook laten feliciteren door het team. 11.4 Verjaardag leerkrachten Een feestje is altijd welkom. Kinderen zijn er gek op. De verjaardagen van de juffen worden in het schooljaar dan ook samen met de kinderen in de klas gevierd. 11.5 Schoolreis en schoolkamp Elk jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 op schoolreis. Het maximale bedrag voor het schoolreisje is â‚Ź 25,00. Zodat het voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk is om mee te gaan. Om het jaar gaan de groepen 7 en 8 op schoolreis naar Ameland (drie dagen). Het bedrag voor het schoolkamp hangt af van de accommodatie en de activiteiten die de kinderen gaan ondernemen. Met het team hebben we afspraken gemaakt over wie van de ouders we als begeleiders meevragen op schoolreis. Als eerste vragen we de ouders van de Ouderraad, daarna vragen we de ouders van de MR. Mochten we dan nog niet genoeg begeleiders hebben, dan vragen we andere ouders.

52


11.6 Sporttoernooien Leerlingen van de Jan Ligthartschool doen mee aan diverse sporttoernooien en activiteiten. Zoals het schoolvoetbaltoernooi en het schoolzwemkampioenschap. Deze activiteiten zijn buiten schooltijd en deelname is niet verplicht. Maar gezellig en sportief is het wel! 11.7 Kleding Onze school kent geen specifieke kledingvoorschriften, maar wel bepaalde etiquette. We verwachten dat de leerlingen geen aanstootgevende kleding dragen, bijvoorbeeld T-shirts met teksten die niet op school passen. In de klas is de jas uit en in school is de pet af. 11.8 Mobiele telefoons Mobieltjes zijn toegestaan in onze school. We leven immers in een tijd waar deze ‘devices’ simpelweg bijhoren. Kinderen die hun mobiele telefoon mee naar school nemen, zetten die bij het binnenkomen van de school uit. De school is bij het meebrengen van een mobiele telefoon of ander meegebracht ‘device’ niet aansprakelijk bij schade, diefstal of verlies. Mobieltjes die in de klas aan blijven staan, worden door de leerkracht ingenomen en aan het eind van de dag teruggegeven. 11.9 Sponsoring Op onze school willen we op een verantwoorde en zorgvuldige wijze omgaan met sponsoring. Hierbij gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan onze school. De sponsor verlangt een tegenprestatie waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband te maken krijgen. Uitgangspunt voor het sponsorbeleid van onze school is het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat in 2002 door de Staatssecretaris van OCW en 15 organisaties (waaronder de besturenorganisatie van het openbaar onderwijs) is ondertekend. Het convenant ligt op de school ter inzage.

53


De belangrijkste gedragsregels daaruit zijn: • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. • Het mag geen schade berokkenen aan de geestelijke- en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. • Het moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. • Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden. • Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. • Voor beslissingen over sponsoring moet draagvlak zijn binnen de schoolorganisatie en bij de ouders. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht over beslissingen betreffende sponsoring. Bij sponsoring kan gedacht worden aan: • Sponsoring van activiteiten. • Advertenties in bijvoorbeeld de schoolkrant of de schoolgids. • Uitdelen van producten. • Sponsoring van gebouw / inrichting / computerapparatuur. • Shirtreclame. 11.10 Strategisch beleidsplan Stichting Proo Stichting Proo heeft een Strategisch BeleidsPlan (SBP) vastgesteld voor de periode 2019-2023. De kernwaarden van Stichting Proo zijn: Bekwaam, betrokken en nieuwsgierig. Het strategisch beleidsplan beschrijft naast deze kernwaarden ook de missie, visie en de ambities voor de toekomst. Deze ambities vormen de basis voor onze schoolontwikkeling. Daarbij zij de missie, visie en kernwaarden zichtbaar in alle scholen van Stichting Proo. Dat geldt ook voor de Jan Ligthartschool. Het Strategisch Beleidsplan is te vinden op www.stichtingproo.nl. Er is ook een verkorte versie met de hoofdlijnen van het strategisch beleid beschikbaar voor ouders en andere belangstellenden. De digitale versie hiervan is te vinden de website van onze school. De brochure wordt uitgereikt aan alle (potentiële) ouders en is op te vragen bij de directie.

54


11.11 Ter inzage Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze schoolgids meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen. Wellicht wilt u bepaalde documenten inzien. Dat is mogelijk. Op onze school liggen de volgende schooldocumenten voor u ter inzage: • Schoolveiligheidsplan • Schoolplan • Jaarplanning • Schoolondersteuningsprofiel • Pestprotocol De volgende bovenschoolse documenten (overkoepelend voor alle Proo-scholen) kunt u online inzien: o Strategisch beleidsplan 2019-2023 (website Proo) o Protocol Internet & social media (website Proo) o Informatieverstrekking aan ouders en derden (website Proo) o Privacyreglement verwerking leerlingengegevens voor PO en VO o Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen (website GGD) o Klachtenregeling (website Proo) o Veiligheidsprotocol (website Proo) o Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen (website Proo) o Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (website Proo)

55


Jan Ligthartschool

Fazantenstraat 7 8191 AJ Wapenveld 038 4478970 www.jlswapenveld.nl janligthartschool@stichtingproo.nl

www.stichtingproo.nl

Profile for Stichting Proo

Schoolgids 2020-2021 Jan Ligthartschool Wapenveld  

Schoolgids 2020-2021 Jan Ligthartschool Wapenveld  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded