Page 1

Jaarverslag 2016


3


E

V IN HOUDSOPGA

Doelstelling, Missie, Visie Stichting Opkikker 5 Voorwoord 6 Samenvatting activiteiten 8 Individuele Opkikkerdagen 8 Super Opkikkerdagen & overige evenementen 11 Verslag "Een Topverrassing!" 13 BLOG "Een Opkikkerdag, feest voor het hele gezin" 14 Fantasydag 15 Relaties 17 Overzicht samenwerkende ziekenhuizen en instellingen 18 Samenwerking Stichting Droomdag 20 Samenwerking Stichting Wens op Wielen 20 Samenwerkende instelling aan het woord 20 Ambassadeursdagen 2016 21 Impact van Opkikkerdagen 23 Strategie, beleid, doelstellingen, meerjaren beleidsplan en risico’s 26 Beleid komende 5 jaar 26 Stragegie 27 Evaluatie doelstellingen, risico's en impact van risico's op 28 doelstellingen, strategie en beleid SWOT analyse 33 Governance 34 Organogram 2016 34 Toelichting organisatiestructuur 34 Evaluatie organisatiestructuur 37 Medewerkers 38 Vrijwilligers 40 Bestuur 44 Directie 46 Intern beheersysteem 47 Fondsenwerving & commmunicatie 50 Wijze van fondsenwerving en communicatie belanghebbenden 50 Interne & externe actie uitgelicht 56 Uitkomsten fondsenwerving en overzicht voorgaande jaren 57 Meting tevredenheid rondom acties 57 Ambassadeurschap 58 Transparantie & Backstage 61 Media 61 Gedragscode fondsenwerving 62 Klachten en verstrengeling belangen 62 Comité van aanbeveling 63 Toekomst informatie 64 Organogram 2017 67 Meerjarenbegroting 68 Financiële verantwoording 69 Uitgebreide jaarrekening 71 Staat van baten en lasten 72 Toelichting op balans 75 Toelichting op staat van baten en lasten 79 Verantwoordingsverklaring 83 Accountantsverklaring 86

4


EL DO IE S VI

E,

S I , S TELLIN , MISS R G TI KE CHT ING OPKIK

Stichting Opkikker verzorgt tevens een platform, waarbinnen een ieder die zich in wil zetten voor gezinnen met een langdurig ziek kind, terecht kan.

Doelstelling

Stichting Opkikker heeft als doel het, tijdens of tussen de behandeling door, verzorgen van dagen ontspanning, voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, of die door de ernst of aard van deze aandoening, zicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling. Het doel is de dag langer te Stichting Opkikker werkt hierbij laten duren dan de (Super) Opkikkerdag op indicatie en op verzoek van de op zichzelf. Dit realiseert Stichting met de stichting samenwerkende Opkikker mede door de voor- en na ziekenhuizen, verspreid over Nederland. pret rondom de Opkikkerdagen Gezinnen worden door het ziekenhuis voor en de terugkerende deze dag geselecteerd of hebben zichzelf contactmomenten. als belangstellend gezin aangemeld waarna een toetsing plaatsvindt bij het behandelende ziekenhuis. Stichting Opkikker maakt dit voor kind, gezin en ziekenhuis mogelijk door zich volledig en belangeloos in dienst te stellen van de ontwikkeling en organisatie van de Opkikkerdagen en door het enthousiasmeren van de samenleving Missie voor dit doel om voldoende fondsen voor Opkikkerdagen op te brengen. De Stichting Opkikker wil een stichting streeft naar het organiseren bijdrage leveren aan de mentale van zoveel mogelijk Opkikkerdagen energie van een langdurig ziek kind per jaar. door het organiseren van dagen vol

Visie Het langdurig ziek zijn, de behandelingen, de (lange) perioden van ziekenhuisopname, de onzekerheid en je vriendjes en vriendinnetjes een gewoon leven zien hebben vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind.

Ook in het gezin heeft zo’n situatie veelal een volledige ontregeling tot gevolg. Ieder gezinslid spant zich extra in, moet daar vaak andere bezigheden voor opofferen of beperken. En dan is er de feitelijke zorg: zal mijn kind, broertje of zusje weer beter worden? Kleine en grotere lichtpunten zijn in die omstandigheden nog belangrijker dan anders, worden heel intensief beleefd en dragen belangrijk bij aan de mentale gesteldheid van kind en gezin. Stichting Opkikker streeft ernaar, met haar inzet, een positieve bijdrage te leveren in het ziekteproces en het maximale bij te dragen om de mentale gesteldheid van het gezin te bevorderen.

Staturaire naam: Stichting De Opkikker Vestigingsplaats: Almere

ontspanning en blijheid samen met het gehele gezin (inclusief voorpret, nagenieten en de herinnering voor jaren).

5


VOORWOORD

B

este Lezers,

Aan mij elk jaar de eer het voorwoord te schrijven voor het jaarverslag van onze Stichting Opkikker. Met nadruk “onze”. Samen met onze vrijwilligers, medewerkers, ambassadeurs, relaties, donateurs en sponsoren vormen wij een niet meer weg te denken platform van goed doen in Nederland. Afgelopen jaar hebben er wederom iets meer dan 2100 gezinnen kunnen genieten van een welverdiende Opkikkerdag. Een dag waarop de dagelijkse realiteit even naar de achtergrond kon schuiven en het gehele gezin bezig kon zijn met ontspanning. Tevens de start van een (voor veel gezinnen) langdurige relatie, door het aangaan van het ambassadeurschap voor Stichting Opkikker. Inmiddels hebben wij rond de 2700 ambassadeurs, die met hun inzet en acties honderden Opkikkerdagen mogelijk maken voor lotgenootjes en die, tot onze grote vreugd, elk jaar in grote getale aanwezig zijn op de voor hen georganiseerde ambassadeursdag. Een dag die in het teken staat van lotgenotencontact, een dag waarnaar uitgekeken kan worden, een dag waarop alle ambassadeurs bedankt worden voor hun inzet, een dag van saamhorigheid en verbondenheid. Wij weten inmiddels dat voor veel gezinnen het ambassadeurschap onderdeel van het gezinsleven is geworden, één die niet meer weg te denken valt. Het eigen lijfblad van de ambassadeurs; KIK, waarin o.a. de input van de gezinnen, vormt hier een onderdeel van. Wederom vier maal per jaar een welkome afleiding. Een aantal Opkikkerdagen, waar rond de 60 gezinnen aanwezig waren, heeft in het land plaatsgevonden met hulp van vele externe partijen. Zo waren wij in 2016 te gast in Delfzijl, Middelburg, Biddinghuizen en in Zeist. Stuk voor stuk prachtige dagen, waar gezinnen met volle teugen van hebben genoten, maar wel dagen die van onze medewerkers en vrijwilligers veel hebben gevraagd in verband met de organisatie. Om dit in 2017 beter hanteerbaar te maken, gaan we ervan uit dat we de Opkikkerdagen voornamelijk op één vaste locatie organiseren, namelijk: De Eemhof in Zeewolde. Accenten rond de Individuele Opkikkerdagen worden verschoven, Individuele Opkikkerdagen gaan plaatsvinden in clusters, waarbij het werken met vrijwilligers en persoonlijke aandacht onveranderd speerpunten blijven. Tevens blijft voor de ziekenhuizen en instellingen de maandelijkse continuïteit in hoeveelheid Opkikkerdagen gehandhaafd. Naast de honderden Opkikkerdagen waren er afgelopen jaar weer tal van activiteiten waarbij het Geef en Neem het ervan weekend (ruim 110 huisjes verhuurd) , de Koffie Morning (duizenden deelnemers) en niet te vergeten de realisatie van ons tweede mooie onderkomen op De Eemhof; Opkikkerland II. Honderden relaties en vrijwilligers, hebben in drie maanden tijd een oud restaurant in een feestzaal, fotostudio, theater, kinderkookcafé, knutselruimte en een heuse brandweerkazerne omgetoverd! Door deze realisatie heeft Stichting Opkikker nu permanent de beschikking over ongeveer 14 activiteitenlocaties met een uitstraling die de werkelijkheid benadert. Dromen worden hier waargemaakt voor onze doelgroep en het biedt ongekende mogelijkheden om de organisatie te ontlasten. Komend jaar worden de effecten verder

6


VO ORW OORD in kaart gebracht. Een enorm dank je wel aan een ieder die hier een bijdrage heeft geleverd in tijd, geld en/of inzet! Op het gebied van PR en FW zijn ook bergen werk verzet, maar is de begroting helaas niet gehaald. Inkomsten vanuit de inzameling mobiele telefoons (niet in aantallen, er zijn namelijk ruim 83.000 telefoons ingezameld!), het Opkikkergala en inkomsten uit de Koffie Morning bleven achter bij de verwachtingen. De Koffie Morning zit wel goed in de lift en zal volgend jaar verder worden uitgebreid. Een nominatie voor de Gouden Loeki met de commercial voor de Koffie Morning mag niet onvermeld blijven. Er is enorm veel free publicity gegenereerd (zie voor de overzichten elders in het jaarverslag). Het niet behalen van de begroting heeft geen gevolgen gehad voor het aantal Opkikkerdagen, doordat met veel inzet door de medewerkers en vrijwilligers is gekeken waar kosten bespaard konden worden. Opkikkerdagen op andere locaties dan De Eemhof, waren daar een voorbeeld van, zonder dat dit ten koste ging van het resultaat. Bestuurlijk zijn de zaken op orde. Het (gedeeltelijk nieuwe) bestuur heeft haar draai gevonden en functioneert goed. Voor wat betreft tranpsparantie zijn wij enorm trots op het feit dat wij wederom een triple A status toegekend hebben gekregen van PWC, naar aanleiding van de beoordeling voor de Transparantprijs. Persoonlijke hoogtepunten….. een breakdansende Opkikkerkanjer tijdens het uitzwaaien op een Opkikkerdag, elk compliment die de organisatie krijgt, tientallen tekeningen, knuffels en mooie woorden tijdens ambassadeursdagen en tijdens acties. De realisatie en opening van Opkikkerland II, de gulle lach van deelnemende gezinnen, de snelheid van inschrijving voor het Geef en Neem het ervan weekend, de tomeloze inzet van vrijwilligers tijdens het bouwen van Opkikkerland II en bij de realisatie van de Opkikkerdagen. Slikmomenten….. een ambassadeur die tijdens een actie mij in vertrouwen vertelt dat hij graag zijn ouders een paar dagen op vakantie wil sturen, omdat ze door al hun inzet voor hem zo weinig tijd voor zichzelf hebben, kinderen die in januari al vragen wanneer de ambassadeursdagen weer zijn, een meisje dat inmiddels al 17 jaar ambassadrice is en ondanks alle tegenslag zich met hart en ziel inzet voor Stichting Opkikker en de tranen van ontroering, elke Opkikkerdag weer tijdens het afscheid. Het is ondoenlijk om één hoogtepunt te kiezen. Komend jaar staat een verhuizing van het secretariaat op de planning, het organiseren van rond de 2000 Opkikkerdagen, het niet meer weg te denken Geef en Neem het ervan weekend, volop benutten van onze Opkikkerlanden, verdergaande samenwerking met Stichting Droomdag en het verder vergroten van het bereik van Stichting Opkikker. Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om u als lezer en/of betrokkene te bedanken voor alles wat u doet voor onze Opkikkergezinnen. De slogan ”door elkaar wat liefde en aandacht te geven creëert u herinneringen voor het leven” welke op de muur van Opkikkerland II is opgetekend is wat mij betreft volledig van toepassing op een ieder die Stichting Opkikker volgt. Ik hoop dat u dit jaarverslag met veel genoegen leest en uiteraard ben ik desgewenst persoonlijk bereikbaar via info@opkikker.nl Vriendelijke groet,

Ruud F.J. Sliphorst directeur

7


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

I

n 2016 heeft de stichting naast de Individuele dagen en de Super Opkikkerdagen, ook een KLOKdag uitgevoerd en een dag waarbij relaties van een sponsorbedrijf werden ingezet als vrijwilliger. Een KLOKdag is een Opkikkerdag waarbij 10 gezinnen worden uitgenodigd. Er vonden in 2016 vier Super Opkikkerdagen op een afwijkende locatie plaats. Dit bracht aanzienlijk meer werk met zich mee en de stichting was hierdoor meer dan gewoonlijk afhankelijk van andere partijen. De Super Opkikkerdag in Biddinghuizen werd gebruikt als try out. De stichting is naast de Eemhof op zoek naar een locatie waar zij in de toekomst haar werkzaamheden zou kunnen uitbreiden. De locatie in de Biddinghuizen blijkt hiervoor zeer geschikt en de contacten met het park zijn zeer plezierig en flexibel. De Super Opkikkerdag in Delfzijl verliep niet zoals gewenst. In de voorbereiding was deze dag lastig te plannen, door de afhankelijkheid van de DelfSail organisatie. Ondanks alle goede bedoelingen en het nauwkeurig monitoren van alle afspraken bleek ter plaatse dat de organisatie van DelfSail zich niet aan alle gemaakte afspraken kon houden. Door de flexibiliteit van de medewerkers en

rdagen

ke e Opkik ividuel

NG I L

10

BE ALD HA

ELSTEL DO

Ind

0

93

vrijwilligers van de stichting zijn op het laatst nog extra maatregelen genomen, maar de kwaliteit van deze Super Opkikkerdag was minder dan de stichting de gezinnen graag zou willen bieden. Besloten is dan ook om geen aanbiedingen meer aan te nemen waarbij de Opkikkerdag een onderdeel uitmaakt van een groter evenement. De KLOKdag verliep uitstekend. De verwachtingen waren hoog gespannen en deze verwachtingen kwamen ook uit. Het werd een prachtige dag met veel persoonlijke aandacht voor de gezinnen. De geplande try-outdag bedrijfsOpkikkerdag voor zieke medewerkers vanuit het bedrijf, werd naar 2017 verplaatst vanwege een reorganisatie binnen het potentieel deelnemende bedrijf. Wel werden er 2 gezinnen vanuit dit bedrijf uitgenodigd tijdens de reguliere Super Opkikkerdagen. Voor de themabelevingen maakt de stichting gebruik van een pand bij Center Parcs De Eemhof, genaamd “Klein Opkikkerland�. In 2016 werd het contract voor het gebruik van dit pand verlengd met 5 jaar. In 2016 is een ander op het park leegstaand gebouw door de stichting in gebruik genomen en ook hier werd een gebruikscontract voor opgemaakt voor de periode van 5 jaar. Stichting Opkikker heeft dit gebouw verbouwd tot een vijftal professionele themabelevingen en

Meewerkende ziekenhuizen Individuele Opkikkerdagen 20

15

10

13

18

5

0

d

elling Behaal

Doelst

Medisch vanaf 2016 is het Maxima d oeg gev Centrum toe 8


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

0

0

50

100

150

200

2008

2009

2010

2012

2013

2014

15 Indirecte kosten € 482,- per gezin

€ 281,-

€ 856,-

€ 926,20

€ 338,-

€ 718,-

€ 255,-

€ 941,-

€ 1120,-

2011

€ 325,-

93

2016

€ 331,-

500

€ 481,-

1000

88

2015

Natura

€ 1236,-

68

2014

Kosten

€ 351,-

1500

153

2013

2000

€ 1188,-

180

2012

Kosten en natura schenkingen Opkikkerdagen per gezin

€ 361,-

Verloop uitvoering aantal individuele Opkikkerdagen

De opbouw van de Super Opkikkerdagen en evenementen gebeurde in 2016 weer met medewerking van vrijwilligers, de reclassering en studenten. Voor extra zware klussen werd tijdens de Fantasydag en de Ambassadeursdagen betaalde hulp ingezet.

€ 1318,-

Incidenten die zich voordoen tijdens de Super Opkikkerdagen werden na directe behandeling geregistreerd en besproken in de preventiecommissie van de stichting. Hier werd gekeken of incidenten een eenmalig of structureel

€ 405,-

Het voeren van intakegesprekken voor de Super Opkikkerdagen is een intensieve tijdrovende en zorgvuldige taak, hiervoor werd ook in 2016 weer samengewerkt met Telecom Direct in Almere. Bij Telecom Direct zijn medewerkers speciaal opgeleid om deze bijzondere gesprekken te voeren; de uitvoering van deze gesprekken wordt nauwlettend gevolgd en zo nodig wordt direct bijgestuurd. In december heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Besproken is dat de directie naast het bekijken van de uitkomsten van de gesprekken, ook elk kwartaal een aantal gesprekken zal meeluisteren om zo de kwaliteit optimaal te bewaken. Naast de speciale applicatie voor het digitaal aanmelden door de ziekenhuizen, heeft de stichting ook een applicatie in gebruik voor het digitaal verwerken van de gezinsgegevens. Dit geeft een duidelijke efficiencyverbetering.

karakter hadden en waar eventueel aanpassingen nodig waren. Elk incident werd gevolgd door de stichting en na een paar dagen na gebeld. Er hebben zich in 2016 geen noemenswaardige incidenten voorgedaan tijdens de evenementen. Stichting Opkikker werkt met een calamiteitenplan dat ingezet kan worden tijdens de evenementen. Zij werkt hierin nauw samen met Center Parcs.

€ 1644,-

kan zo haar aanbod van activiteiten structureel vergroten. Op 25 november 2016 werd dit gebouw genaamd “Klein Opkikkerland II” in gebruik genomen.

2016

9


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Verantwoording kosten Individuele Opkikkerdagen vonden plaats na goedkeuring van de begroting voor de betreffende dag, door de coördinator, waarna de vrijwilliger de Opkikkerdag kon gaan organiseren. Vervolgens zorgde de vrijwilliger voor een definitieve begroting waarna de afspraken nogmaals werden getoetst voordat de Opkikkerdag plaatsvond. Bij elke vrijwilliger was bekend dat hij/zij de Opkikkerdag moest laten plaatsvinden binnen de randvoorwaarden van de stichting. Deze randvoorwaarden waren: een bedrag van maximaal € 900,- aan directe kosten (exclusief bijdragen in natura), de dag moet in principe op één dag plaatsvinden, er mag niets materieels gegeven buiten een klein cadeautje en de dag vindt in Nederland plaats. Afwijkingen moesten worden aangevraagd en konden pas worden uitgevoerd na goedkeuring van de coördinator. Het uitgangspunt was en blijft om zoveel mogelijk kwalitatief goede dagen tegen zo laag mogelijke kosten te Spoeddagen realiseren. Door deze werkwijze kon en kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. Totaal werden er 5 dagen met spoedeisend karakter uitgevoerd. 1 Individuele Opkikkerdag met spoedeisend karakter werd ingevuld door een belangstellend gezin.

Tevredenheid

5 aanmeldingen voor SOK zijn omgezet naar Individuele dag i.v.m. zwaarte van dag.*

Het toetsen van de tevredenheid van gezinnen is een belangrijke bron van informatie voor de stichting en daarom werd ook in 2016 de tevredenheid van de gezinnen na elke Opkikkerdag getoetst. Gezinnen ervaren de Opkikkerdag als een groot cadeau waar ze met volle teugen van genieten: zij waren enthousiast en tevreden. De inzet en aandacht van de vrijwilligers en de inzet en het enthousiasme van de relaties riepen warme gevoelens op bij de gezinnen. Bij veel gezinnen komt de Opkikkerdag, zelfs na jaren, nog vaak ter sprake.

1 gezin was teleurgesteld n.a.v. DelfSail evenement, verwachtingen kwamen niet overeen. Het gezin heeft een nieuwe dag aangeboden gekregen.

10

*Deze ziekenhuizen melden niet structureel Individuele dagen aan.

15

Individuele Opkikkerdagen werden uitgevoerd op locatie Klein Opkikkerland


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

2012 2013

153

Totaal

€ 1318,-

1134

Evenementen

2011

180

987 1177

2500

2010

205

€ 1644,-

Individuele dagen

2009

185

2000

2008

190

1500

1000

500

0

550 204 754

1319 1488 1693 € 1120,1534

Doelstelling: gemiddeld 55 gezinnen per Super Opkikkerdag Realisatie: gemiddeld 62,5 gezinnen per Super Opkikkerdag

Aantal Opgekikkerde gezinnen

1714

Aantal gezinnen per evenement

2094 2247

2014

1865 68

SOK Januari

1933

2015

1902 88

60

1990

SOK Februari

66 64

2016

2015

SOK Maart

62

93 2108

63 60

80

1190

65 65+ 12

SOK April SOK Mei

57 + 48

60 Super Opkikkerdag

Fantasydag

Doelstelling 11 Behaald 11

Doelstelling 1 Behaald 1

KLOKdag

BOKdag

Doelstelling 1 Behaald 1

Doelstelling 1 Behaald 1

SOK Juni SOK Juli Fantasydag SOK September SOK & KLOK Oktober 2x SOK November SOK December Ambassadeursdagen

Relatiedag voor bedrijf

Doelstelling 0 Behaald 1

Aantal Super Opkikkerdagen en themadagen 11


G

S

AM ENVATTIN EN ACTI ITEIT V

Verantwoording kosten Begroting SOKdagen € 45.000,- (2015: € 38.000,-) Organisatiekosten € 4.000,- (2015: € 5.000,-) Bijdrage projectsponsoring per SOK € 35.000,- (2015: € 35.000,-) Eigen middelen per SOK € 10.000,- (2015: € 5.000,-) Natura € 22.000,- (2015: € 22.000,-)

In 2016 totaal: 2108 gezinnen (In 2015: 1990 gezinnen) Begroot in 2016: 2025 gezinnen

Totaal gezinnen aanwezig op SOK/KLOK: 825 Begroot aantal gezinnen: 725 Waarvan: Belangstellende gezinnen:143 Gezinnen aangemeld vanuit de ziekenhuizen: 659 Aantal aanwezige Droomdaggezinnen 23

Opkikkerlocaties 2016 Middelburg Biddinghuizen Delfzijl Zeist Zeewolde

12

Doelstelling: 100% financiering door middel van projectsponsoring Realisatie: 89,1% financiering door middel van projectsponsoring


Na een spannend en intensief jaar voor Iris en ons gezin keken we uit naar onze Opkikkerdag. Het intakegesprek in augustus door de bevlogen medewerkers van Stichting Opkikker was leuk en bijzonder. We moesten er even op wachten maar eindelijk was het dan zover. De hele week daarvoor was het al spannend in ons huis. Wat zouden we toch gaan doen en hoe zou het toch gaan. De dag heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen en zowel de kinderen als wij als ouders hebben maximaal genoten. Het was zaterdagochtend. Het was al vroeg dag bij ons, want Ina en Kim kwamen ons al om half acht ophalen. Gezellig met z’n allen in de bus op pad. Eerst naar Barneveld voor een buggy ride en action painting. Het was fris maar wat leuk en wat hebben we gelachen om die malle capriolen in de buggy. Onze kanjer Iris moest even de kat uit de boom kijken, maar heeft het toch even geprobeerd. Wat eng en spannend, maar ontzettend leuk. Het action painting daarna heeft prachtige en persoonlijke schilderijen opgeleverd. Ze krijgen straks een mooi plekje aan de muur. Na onze activiteiten in Barneveld gingen we de bus weer in op weg naar….. Ina en Kim hielden het lang spannend. De eindbestemming werd Amsterdam. En daar was onze volgende verrassing. Een prachtige salonboot met een lieve kapitein en zijn vrouw hebben ons heel Amsterdam laten zien vanaf het water. En als je dan ook zelf mag sturen, heb je als een fan van boten en water natuurlijk helemaal een topdag.

Ondertussen begonnen de magen te knorren. De tafel binnen was wel gedekt maar nog geen tekenen van een lunch. Maar die kan je natuurlijk in Amsterdam overal halen. En wat bleek: even de salonboot aan de kade en daar verscheen het favoriete maal van Iris op tafel: sushi. Een topbeleving: sushi eten met z’n allen al varend door de grachten van Amsterdam. Menig prinses of koningin zou er jaloers op zijn. Iris en haar

N EE

! g n i s s a r r e v p Een To

TO G! PVE RRASSIN

een mooie stad en een hoop te zien. Onze voettocht voerde ons langs het De La Mar theater. De musical Ciske de Rat stond daar op het punt van beginnen: dat kenden we van de tv, daar gaan we nog een keer heen maar nu lekker naar huis….. of toch niet. Ina vroeg aan Iris of ze niet zin had om nog wat te doen. Een grote glimlach op het gezicht van Iris en het gezin toen ze ontdekten dat we nog niet naar huis gingen, maar naar binnen bij het theater voor de musical. Een onverwachte topverrassing. Snel de jassen opbergen en naar de zaal waar een prachtig verhaal met zang en dans zich ontvouwde. En voor de ouders van Iris jeugdsentiment, want die kenden Ciske de Rat natuurlijk uit het verleden. Iris genoot en zat helemaal in het verhaal.

Als aandenken het prachtige programmaboekje met handtekening van Danny de Munck.

broertje en zussen genoten en papa en mama natuurlijk ook. Het was al een intensieve ochtend geweest en de beentjes werden moe. Het was prachtig geweest, dus we gingen van boord en zetten de pas er in naar het busje om weer op weg te gaan naar Elburg. We liepen van de Leidsegracht naar het centrum. Wat

En toen was het toch echt afgelopen en gingen we echt naar huis. Jassen aan en op zoek naar een metro zodat we zo snel mogelijk bij het busje waren. Eenmaal buiten stond daar een limousine. De kers op de taart van deze bijzondere dag. In een limousine naar huis….een sensatie! Moe en voldaan kwamen we aan in Elburg. Nog heerlijk gegeten met onze dierbaren en Ina en Kim. Wat een dag en hoe bijzonder. We hebben gelachen, gehuild maar bovenal genoten. Wat een plezier om zo’n dag samen te beleven!

Iris en familie 13


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Een Opkikkerdag, feest voor het hele gezin!

Ruim een halfjaar geleden alweer dat wij, met ons gezin, naar de Super Opkikker dag van Stichting Opkikker mochten. Stichting Opkikker verzorgt dagen waarbij het chronische zieke kind en het gezin even de ziekte vergeten en volop kunnen genieten van elkaar. Voor deze dag, werd ik gebeld door iemand van de stichting en werd er geïnventariseerd wat de jongens leuk vonden om te doen, wat hun hobby’s zijn en wat ze later willen worden. Aan de hand van de antwoorden zou Stichting Opkikker een leuke dag voor de jongens en voor ons organiseren. De rode loper Vol spanning reden we de ochtend van de Opkikkerdag naar Zeewolde, waar we verwacht werden op het terrein van Center Parcs. Na de auto te hebben geparkeerd liepen we naar het business center, waar de rode loper voor ons klaar lag. Met luid gejuicht en applaus werden we onthaald. Onze vrijwilligster die deze dag aan ons was toegewezen, stond al foto’s te nemen, terwijl wij – nog helemaal beduusd- naar binnen liepen. Deze vrijwilligsters regelde de hele dag voor ons, lette op de tijd, wist waar we heen gingen en maakte foto’s en filmpjes van de dag. Avonturen beleven Na de koffie/ fristi met gebak, liepen we naar de rand van het park, waar we werden opgewacht door twee piraten, die ons mee namen op hun schip. Eerst werden de jongens als echte piraten aangekleed en met een heus ooglapje voor gingen we aan dek van het schip. Samen met de piraten beleefde we avonturen op het water, moesten een schat zoeken en de jongens hielpen mee het dek te schrobben. Na het vinden van de schat ontvingen ze beide een diploma. Dit was al een avontuur op zich. De jongens waren helemaal onder de indruk en waren zeer verrast, toen bleek dat dit avontuur niet het enige was, wat ze deze dag zouden beleven.

We liepen terug het park in en werden opgewacht door de Wegenwacht. Hier hielpen de jongens een lekke band te verwisselen, een autodeur open te maken (voor wanneer je de sleutel in je auto hebt laten liggen) en een auto op te takelen. Ook mochten ze een rondje in een auto van de wegenwacht meerijden. Vervolgens liepen we naar de brandweer. De jongens kregen een brandweerpak aan en helm op, redden een knuffeldier uit de boom, blusten een brandje en gingen een loods in die vol hing met rook, waar ze wederom een knuffeldier heelhuids uit wisten te redden. Als afsluiting gingen we een rondje met de brandweer mee. Wat een avontuur was dit, bepakt en bezakt met alle knuffels ( en in brandweerpak) gingen we lunchen en stond ons het middag programma te wachten. De middag begon achterop een trike. We kregen een helm op en reden een stuk in de omgeving. De jongens vonden het maar wat gaaf, zo snel als we gingen. Vervolgens deden we het rustigste onderdeel van de dag. Taarten versieren. Na al het avontuur, was het wel even fijn om tot rust te komen, in een koele ruimte. Het was erg gezellig om dit met zijn vieren te doen en de dagen na het evenement, hadden we nog heerlijk taart. De dag werd afgesloten met een dans en lasershow en een fantastisch georganiseerd diner. Op het parkeerterrein werden we uitgezwaaid door alle vrijwilligers. Wat een super ervaring was dit! Vrijwilligers We hadden deze dag heerlijk weer en doordat de vrijwilligster alles voor ons regelde en de tijd voor ons in de gaten hield, hadden wij ook een zorgeloze, relaxte dag en dat was zo fijn! De hele dag was super goed georganiseerd, nergens hoefde we te wachten, het was net alsof alles speciaal voor ons was georganiseerd en dat is voor een keer best lekker. De vrijwilligers waren allemaal super met de kinderen, waardoor ze echt een fantastische dag hebben beleefd en hun ziekte zeker even een dagje hebben kunnen vergeten. Vol verhalen en ervaringen gingen wij naar huis en dagen na de opkikker dag krijgen we nog een glimlach om onze mond als we aan deze fantastische dag denken.

Lodi en familie 14


FA NTA SYDAG Krantenartikel Beverwijk Nieuws n.a.v. Fantastydag 6 augustus 2016

Stichting Opkikker onvergetelijk avontuur voor 2 stoere jongens

'Fantasydag' Zaterdag 6 augustus werd op Landgoed Bikkenburg in Zeist voor de derde keer een ‘Fantasydag’ georganiseerd door de Stichting Opkikker, een organisatie die tot doel heeft om gezinnen met ernstig zieke kinderen of kinderen die ernstig ziek zijn geweest een zorgeloze, feestelijke en avontuurlijke dag te bezorgen. Finn uit Beverwijk is deze dag ook op Landgoed Bikkenburg. Samen met zijn neefje Ronin, zijn moeder en zijn oma is hij uitgenodigd voor de Fantasydag. Net als alle (Super) Opkikkerdagen is ook dit een echte gezinsdag. Kelly Loup, communicatiemedewerkster van de stichting, geeft aan dat dit de opzet is. “De dag is niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor broertjes, zusjes, ouders, of andere belangrijke familieleden in het leven van het kind, omdat de ziekte van het kind ook voor hen een enorme belasting is. De kinderen worden aangemeld via de pedagogisch medewerk(st)ers of behandelend artsen van de aangesloten ziekenhuizen”. Finn is er met zijn moeder, oma en neefje Ronin, begeleid door Superman Henk. Ieder gezin heeft een persoonlijk begeleider, een vrijwilliger die zich verkleed heeft in de sfeer van de dag: prinsessen, prinsen, Obelix, Zorro, Sneeuwwitje, elfen, zeerovers, ridders en alle figuren die tot de verbeelding spreken. Ook de gasten mogen eventueel verkleed komen. De dag begint indrukwekkend. Er ligt een rode loper die eindigt in een reusachtige poort, waarachter de begeleiders de gezinnen

opwachten. De gezinnen worden aangekondigd met veel bombarie en lopen over de rode loper onder de poort door, waar hun begeleider hen op staat te wachten om vervolgens met hen activiteiten te ondernemen op het grote terrein volgens een bepaald tijdschema. Van tevoren heeft men zich georiënteerd. De kinderen/ gezinsleden mogen aangeven wat de kinderen leuk vinden, zodat men hierop in kan spelen. Ook persoonlijke ‘dromen’ worden uitgevoerd, indien mogelijk en passend binnen de dag. Stoere mannen… Finn (8 jaar) en Ronin (10 jaar) hebben heel wat achter de rug. Beiden een groot litteken. Als je deze stoere mannen vraagt waar het litteken vandaan komt, geven ze steevast hetzelfde antwoord. Finn is aangevallen door een haai en Ronin door een krokodil. Superman Henk voegt eraan toe. “En die hebben nu allebei kiespijn!” ‘Superman’ Henk met Ronin en Finn Deze mannen zijn dus stoer. Ze hebben beiden een zware operatie ondergaan. Maar op deze dag hebben ze het daar niet meer over. Ze gaan lasergamen, schieten bij “Starwars” en bij “ghostbusters” op de foto met de bij deze activiteiten behorende stoere mannen, kruisboogschieten, boogschieten, vechtstok maken, piratenactiviteiten doen, in een opblaasbal door een sloot rollen, roofvogels op je arm houden en paardrijden. Vermoeid? Welnee, ze willen aan het einde van de middag nog wel doorgaan! Er staat echter nog een gezellige barbecue op het tijdschema.

1515


G FANTASYDA

Verhaal achter de stoere mannen Wat is het verhaal achter deze stoere mannen? Moeder vertelt het mij. Finn en Ronin hebben een bijzondere band omdat ze allebei in het ziekenhuis hebben gelegen, kort na elkaar. Ronin heeft een hartoperatie ondergaan. Bekend was al dat Ronin een hartafwijking had. Hier is hij goed doorheen gekomen. Kort daarna werd tot schrik van de familie duidelijk dat Finn een tumor in zijn hoofd had. Hier moest hij met spoed aan geopereerd worden. De operatie werd in mei uitgevoerd. De familie werd voorbereid op een lang herstelproces, met onzekerheid over het resultaat en de gevolgen van de operatie. Maar gelukkig, met beide mannen gaat het goed. “Finn wil alles alweer doen en gaat inmiddels ook

16

weer naar school� geeft zijn moeder aan en ook de hartoperatie van Ronin is geslaagd! Toen Finn in het ziekenhuis was opgegeven voor de Fantasy-dag wilde hij natuurlijk zijn neef en vriend Ronin meenemen! En dat heeft ook Ronin dubbel en dwars verdiend, na alle spanningen. De moeder van Finn en de oma van beide mannen genieten vandaag evenveel als de kinderen. Het is een feest om de kinderen moeders, vaders, oma`s te zien genieten, naar alle verklede mensen te kijken en naar de sprookjesachtige entourage. Ieder heeft zijn eigen verhaal, vaak ook vrijwilligers van Stichting Opkikker, die deze dag maken tot wat hij is: Een dag waaraan de kinderen en hun gezinsleden met plezier zullen terugdenken, genietend van de foto`s en videobeelden die door de vrijwilligers gemaakt zijn.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Relaties

100

Vi

80

Vi

Sa

%

60 Stichting Opkikker vindt het belangrijk om haar relaties goed te informeren en te betrekken bij het bereiken van haar doelstelling. Zij heeft daarom twee parttime 40 medewerkers werkzaam, die zich inzetten voor de werving en begeleiding van relaties. Stichting Opkikker werkt voor de 20 realisatie van haar Opkikkerdagen samen met heel veel relaties die zich graag inzetten voor de stichting. Relaties melden zichzelf 0 spontaan aan bij de stichting, daarnaast gaat de medewerker relaties van de stichting zelf op zoek naar specifieke relaties indien dit nodig of gewenst is. Het blijft een speerpunt om tijdens de Super Opkikkerdagen zoveel mogelijk relaties, eenmalig zonder kosten in te zetten, om zo de kosten per Super Opkikkerdag zoveel mogelijk te beperken. Veel relaties verbinden zich voor langere tijd aan de stichting en soms moet de stichting een relatie teleurstellen omdat ook andere relaties zich graag willen inzetten op dezelfde activiteit. In 2016 is de stichting haar relaties nog tevredenheidsonderzoek meer gaan betrekken bij haar activiteiten. Uit een gehouden 2016 enquĂŞte komt naar voren dat relaties erg tevreden zijn over hun samenwerking met de stichting. Slechts een heel 310 relaties aangeschreven klein percentage (2,9%) is niet of minder tevreden over de 134 relaties response samenwerking. Dit is dan te herleiden naar een incident of het niet tijdig weten van de datum van de evenementen, het niet lezen van de communicatiemiddelen of een foutje in het draaiboek van de relatie. Alle feedback wordt meegenomen in de verbetering van dienstverlening in 2016.

Sa

Du

Du

In

In

W

W

Relatie

100

310 actieve relaties in 2016

in 2015, dit grote verschil is te verklaren 80 door aanpassing in registratie in 2016)

260 nieuwe relaties

%

60

(711

Vi

Vi

Be

Vo

Vind doelstelling van stichting passend bij relatie Vind doelstelling van stichting zeer passend bij relatie Samenwerking met stichting zeer goed Samenwerking met stichting uitstekend

40 20

Aantal jaar betrokken 0 als relatie

Duidelijkheid draaiboeken zeer goed Duidelijkheid draaiboeken uitstekend Informatieverstrekking erg goed Informatieverstrekking uitstekend Waardering voor Opkikkerwerk zeer groot Waardering voor Opkikkerwerk uitstekend Vindt bedankboekje grote meerwaarde Vindt bedankboekje uitstekend Beveelt Opkikker aan bij anderen Voelt zich door Opkikker gewaardeerd of zeer gewaardeerd

1717


NG

Ambassadeur Sbezoekt... A TI MENVAT N ACTI ITEITE V

De botter voor één dag Piratenship Een honderd jaar oude Botter van de Elburger Botterstichting wordt Piratenschip... Op zaterdag 9 april vertrekt de botter EB-43 vanuit Elburg al vroeg naar de Riviera Camping bij Biddinghuizen. Daar aangekomen wordt de botter voorzien van piratenvlaggen en schatkisten met goudstaven en munten en de bemanning krijgt een rode muts en een ooglapje, het is de “Super Opkikkerdag” waarvoor de Botterstichting uit Elburg een boot met bemanning beschikbaar stelt. Nadat ook de twee ‘superpiraten’ (Margreet en Jacqueline) aan boord zijn melden zich de eerste gezinnen en varen we uit, de kinderen gaan volledig op in het piratenspel, ze ‘stelen’ goudstaven, spelen met (namaak-) wapens en laten de ouders het dek schrobben of sluiten een’ superpiraat’ op in het vooronder als straf. En even later moeten de zeilen omhoog en dat gaat met met luid geroep door iedereen: Hééé- hop – hééé’ –hop. De fok wordt gehesen door de piraatjes en dan zeilen we terug naar de haven. Je ziet de kinderen genieten van het spel en de boottocht en ook de ouders zie je ontspannen genieten van de rust op het water en het mooie weer. De vier tochtjes die we maken zijn een prachtige beleving voor de kinderen en hun ouders en ook voor ons als bemanning. Wat is het mooi om zo mee te kunnen helpen om gezinnen een dagje samenzijn, gezelligheid en ontspanning aan te bieden dat juist voor deze gezinnen zo nodig is.

J

aarlijks worden evaluatiegesprekken gehouden de ziekenhuizen, een belangrijke, zinvolle maa tijdrovende klus. In 2016 werd ook een Bele georganiseerd, waarbij pedagogisch medewe een kijkje achter de schermen konden n tijdens een Super Opkikkerdag. Opvallend is dat veel ziekenhuizen fuseren en de werkdruk ziekenhuizen wordt als hoog ervaren. Veel contactperson ziekenhuizen zijn gewijzigd en personen zijn onzeker ove toekomstige werksituatie. Opvallend was ook dat het regelm voorkwam dat door de hectiek in de ziekenhuizen de afsp werden vergeten door de pedagogisch medewerkers. Na aantal van deze afspraken heeft de stichting besloten om ochtend van de afspraak nog even te bellen met de ziekenh om de afspraken nogmaals te bevestigen. Ondanks veranderingen en onzekerheden, gaan de ziekenhuizen gra gesprek met de stichting en zijn zij unaniem enthousiast de mogelijkheid tot aanmelden van hun gezinnen. Zij ontva van de gezinnen veel enthousiaste verhalen over Opkikkerd maar ook over de ambassadeursdag. Zelf zijn ze ook enthousiast over het bezoek aan de Beleefdag.

Beleefdag 17 december 10 ziekenhuizen aanwezig met 21 personen Groei 2008 - 2016 79 80

81 83

69

Wat de bemanning betreft zijn we volgende keer graag weer van de partij! Wat ook zeker nog genoemd moet worden is de perfecte organisatie door de stichting Opkikker en de overal aanwezige begeleiders en coördinatoren- allemaal vrijwilligers- die samen zorgen voor een soepel verloop van alle activiteiten, een geweldige lunch, met vooral patat en kroketten voor de kinderen en ook een super diner aan het eind van de dag was uitstekend.

43 43 25

Samenwerkingsverbanden Doelstelling: 85 Behaald: 94 Totaal

(83 in 201

62 gesprekken gevoerd met ziekenhuizen

49 persoonlijke evaluatiegesprekken gevoerd 8 telefonische evaluatiegesprekken gevoerd Startgesprekken met 5 nieuwe ziekenhuizen

Uit de evaluatiegesprekken die gehouden zijn met de ziekenhuizen kw

geen bijzonderheden naar voren waarop actie moest worden ondernome

18

18


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

n met ar ook eefdag erkers nemen s het in de nen in er hun matig praken a een in de huizen s alle aag in t over angen dagen k heel

94

15)

wamen

en.

Overzicht samenwerkende ziekenhuizen en instellingen

Naast deze samenwerking was het ook mogelijk voor gezinnen om zichzelf aan te melden als belangstellend gezin, er werd dan contact opgenomen met het behandelend ziekenhuis om te kijken of het gezin voldeed aan- en past binnen de doelgroep van de stichting en of de Opkikkerdag een meerwaarde zou hebben. Hiervan hebben 144 gezinnen gebruik gemaakt in 2016. Stichting Opkikker werkte in 2016 samen met: Academisch Ziekenhuis Nijmegen (Radboud UMC) Adelante zorggroep Admiraal de Ruyterziekenhuis Amphia Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis, kinderafdeling F2/G2 Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG Bravis Bronovo Bethesda Ziekenhuis BovenIJ Ziekenhuis Canisius WZ afd. Kinderpoli Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis DeKinderkliniek Drostenburg Elkerliek Ziekenhuis / locatie Helmond Emma Kinderziekenhuis ( AMC ) Flevo Ziekenhuis Gelre Ziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis / Jozeflokatie Hoofdpijnnet Ikazia Ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Juliana Kinderziekenhuis KDC Spaarne Ziekenhuis Kennemer Gasthuis / locatie Zuid Kinder Expertise Centrum en Revalidatie Centrum Tolbrug Kinderhospice het Lindenhofje Kinderthuiszorggroep Ziezezo Laurentius Ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum Maag darm leverziekten Erasmus MC Sophia Maasstad Ziekenhuis afd. Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Kinderafdeling Maasziekenhuis Pantein Maasstricht UMC Mappa Mondo Haaglanden Mappa Mondo Waalre Mappa Mondo Wezep Martini Ziekenhuis Groningen MĂĄxima Medisch Centrum / locatie Veldhoven Medisch Centrum Alkmaar Medisch Centrum Leeuwarden Medisch Specialistisch Centrum Kinderbuik & Co Medisch Spectrum Twente / locatie Haaksbergerstraat

OI Vereniging (Osteogenesis Imperfecta) Ommelander Ziekenhuis Groep / locatie Lucas Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) / locatie Oost Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)/ locatie West Orbis MC Prinses Maxima Centrum Refaja Ziekenhuis Revalidatiecentrum Blixembosch Rijnstate RMC Groot Klimmendaal RMC Groot Klimmendaal - Expertisecentrum Rode Kruis Ziekenhuis Scheper Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Sint Jansdal Kinderdiabetespoli Sint Jansdal Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC) Spaarne ziekenhuis Specialistisch kinderwijkteam thuiszorg Rotte St. Antonius ziekenhuis / locatie Nieuwegein St. Lucas Andreas Ziekenhuis Steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân Stichting Fibrose Kinderen Stichting Sein t Lange Land Ziekenhuis Talma Sionsberg Tergooiziekenhuizen / locatie Blaricum Thuiszorg Samen Verder UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis Vereniging NVGG Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag Hoorn Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag Kerkr VieCuri MC voor Noord-Limburg / locatie Venlo VKS VU Medisch Centrum VU Medisch Centrum Polikliniek West Friesgasthuis Wilhelmina Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Groep Twente Ziekenhuis Nij Smellinghe Ziezezo ZorgSaam Ziekenhuis / locatie Terneuzen Zuiderzeeziekenhuis 19


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Stichting Opkikker werkte ook in 2016 samen met Stichting Droomdag. Dit is een stichting die zich richt op gezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 16 jaar waarvan één van de ouders oncologisch ziek is. Stichting Droomdag is opgericht in oktober 2011. Sinds 2012 werken Stichting Opkikker en Stichting Droomdag actief samen. In 2016 zijn in totaal 23 Droomdag-gezinnen te gast geweest tijdens de Super Opkikkerdagen. De samenwerking vergroot het draagvlak van Stichting Opkikker en past binnen het platform van ‘goed doen’ dat de stichting wil creëren. Stichting Opkikker heeft zelf vanuit haar netwerk 3 gezinnen met een langdurig zieke ouder te gast ontvangen tijdens de Super Opkikkerdagen in 2016.

Kinderen en mooie auto’s gaan goed samen. Menig kinderhart gaat sneller kloppen bij het zien van een langgerekte limousine of een blitse sportwagen. Deze bolides staan voor glitter en glamour, een andere wereld en dat is precies wat Stichting Wens op Wielen beoogt. Zij maken de wereld voor het kind en zijn gezin even anders. Zij doorbreken de harde dagelijkse realiteit en zetten daar een mooie dag voor in de plaats. Het moment is eindig, maar de herinnering is blijvend. Het idee voor Stichting Wens op Wielen ontstond begin 2012 toen enkele vrijwilligers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden met eigen ogen zagen wat voor een plezier kinderen kunnen hebben wanneer ze in een bijzonder vervoermiddel worden gehaald en gebracht. De initiatiefnemers wilden mooie voertuigen op een structurele basis gratis beschikbaar kunnen stellen aan stichtingen zoals Stichting Opkikker, die kinderwensen in vervulling laat gaan. Hierdoor kan Stichting Opkikker haar goede werk nog beter doen. In 2016 mocht Stichting Opkikker via Stichting Wens op Wielen structureel kosteloos gebruik maken van een politiemotor en- auto en een brandweerauto en een prachtige limousine. 20

Hoofdpijnnet aan het woord Op de vraag wat de samenwerking met Stichting Opkikker voor Hoofdpijnnet (voorheen Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten) en haar jongeren betekent is niet in een paar woorden uit te drukken. Sinds het najaar van 2016 zijn wij als Hoofdpijnnet in de gelegenheid gesteld om jongeren uit onze achterban in aanmerking te laten komen voor een Super Opkikkerdag. Iets wat wij in onze 'stoutste dromen' niet voor mogelijk hadden gehouden. Helaas rust er op het woord 'Hoofdpijn' een bijzonder groot stigma waar iedereen (jong of oud) in onze achterban mee te maken krijgt in zijn leven. Veel onbegrip want iedereen heeft het weleens 'Hoofdpijn'. Dat klopt, maar de ernstige vorm van 'Hoofdpijn' is niet alleen hoofdpijn, maar nog zoveel meer. Het feit dat het onzichtbaar is, dat je niet begrepen wordt en dat je niet mee kan doen met leeftijdsgenoten. Dat is zo naar. Vaak is de hoofdpijn een onderdeel, maar ben je echt uitgeschakeld en loop je veel mis. Toen wij met Stichting Opkikker in aanraking kwamen voelde het als een warm welkom. Ook onze jongeren werden erkend als chronisch ziek en wat waren we blij dat we niet alleen de jongeren, maar ook de broers/zussen en ouders een blijk van erkenning mochten geven. Ook jullie horen erbij en we weten wat jullie ook dag in - dag uit meemaken. Steeds maar zorgen, je uiterste best proberen te doen om maar het leed bij je zoon of dochter te verzachten. Wat een kanjers zijn het allemaal. Zo fijn dat Stichting Opkikker gehoor geeft aan de roep om een dagje weg uit de dagelijkse gang van zaken. Weer echt even onbezorgd een gezin zijn. In december hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe goed het de families doet. Wij zijn FAN en streven naar zoveel mogelijk gezinnen die we blij willen maken. Een dag geven om niet te vergeten en die ook als houvast kan dienen, samen met het naslagwerk van de dag, om mindere momenten weer even een glimlach op het gezicht te laten toveren. Hartelijke groeten,

Esther Visser

Vice-Voorzitter Hoofdpijnnet


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

6 1 0 2 n e g a d s r u e d a s Ambas

De 1190 gezinnen die te gast waren op de Ambassadeursdagen hebben in het verleden zelf een Opkikkerdag mee mogen maken en kozen er achteraf voor om verbonden te blijven met de stichting middels het ambassadeurschap. Deze gezinnen weten als geen ander wat een Opkikkerdag voor een invloed heeft op hun dagelijkse leven en zij zetten zich daarom met enorm veel toewijding in voor hun lotgenoten. Dit doen zij door grote en kleine acties te organiseren met het doel om lotgenootjes ook een dag ontspanning aan te kunnen bieden. Zij brengen Stichting Opkikker met veel bezieling en enthousiasme onder de aandacht, op allerlei verschillende plaatsen en omarmen initiatieven van Stichting Opkikker en maken deze tot een succes. Hun doorzettingsvermogen en hun zorg voor anderen, ondanks hun eigen ziekte, is waar Stichting Opkikker enorm trots op is! De jaarlijkse uitnodiging voor de ambassadeursdagen betekent dan ook met grote letters: BEDANKT, even vergeten dat je ziek bent en genieten van een dag vol ontspanning en plezier! En dat was wat de 1190 gezinnen te wachten stond tijdens de jaarlijkse ambassadeursdagen van Stichting Opkikker! Op zaterdag 21 en zondag 22 mei werd Attractiepark Duinrell omgetoverd tot Opkikkerland. Op 21 mei was Piet Paulusma aanwezig om het weerbericht te presenteren vanaf de locatie. Doel van deze Ambassadeursdagen is de gezinnen bedanken voor hun ambassadeurschap, het stimuleren van lotgenotencontact en de gezinnen een onvergetelijke dag bezorgen, zodat zij er weer even tegenaan kunnen! In een wereld vol ziekenhuisbezoeken is zo’n dag een welkome afwisseling.

21


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Laura Colin Een tijdje terug kregen we een mailtje of we het leuk zouden vinden om aanwezig te zijn op de Ambassadeursdag van Stichting Opkikker. Twee jaar geleden hebben wij een Opkikkerdag mogen meemaken en daarna is Damiën benaderd met de vraag of hij ambassadeur van de stichting wilde zijn. Wie kan immers beter vertellen over het werk van deze stichting dan de personen die zelf een Opkikkerdag hadden meegemaakt? We hebben ons aangemeld en afgelopen zaterdag was het zover. Het was heerlijk om de hele verbouwing even achter ons te laten. Het is op dit moment echt een enorme puinhoop en op vrijdag zag ik het eventjes niet meer zitten. Dit uitje kwam dus op het juiste moment. Even niet denken aan alles wat nog moet gebeuren, maar gewoon genieten van het moment. We waren welkom in Duinrell. Van tevoren kregen we een vlaggetje opgestuurd welke we aan het raam van onze auto konden bevestigen.

Duinrell is niet om de hoek ( daar had ik me een tikkeltje in vergist ) en dat hield in dat we dus al vroeg in de morgen in de auto zaten. Lees: kwart voor 7. En wij zijn geen ochtendmensen… Verbazingwekkend genoeg waren de kinderen snel aangekleed en zaten ze beneden op de bank met hun boterhammetje. Ik pakte nog een aantal spulletjes voor onderweg en nadat we getankt hadden kon onze reis beginnen. Na een dikke twee uur kwamen we aan in Wassenaar waar het al wat drukker was. Zo nu en dan zag ik een auto met een vlaggetje van Stichting Opkikker voorbij komen en zo wisten we dat we in de buurt waren. We mochten de auto parkeren en konden direct onze ingezamelde telefoons afgeven. We hadden er zo`n 35 en daar was Damiën best trots op. Daarna kregen we een dagprogramma en werden we verwelkomd door de brandweer en verschillende bekende (Disney) figuren. Bij een groot picknickveld stonden picknicktafels en een grote tent. We konden iets te drinken nemen ( koffie, thee, fristi of chocomel ) en mochten een lekkere muffin meenemen. Ruud Sliphorst, het gezicht achter de Stichting, hield een welkomstwoord waarna we het park in mochten om te genieten van alles. Helaas waren veel attracties voor mij niet toegestaan aangezien ik alweer 17 weken zwanger was, maar dat mocht de pret niet drukken. De lach op het gezicht van de kinderen is zoveel meer waard.

22

Om 12 uur was er een optocht en daarna mochten we een lunchpakket gaan ophalen, verzorgd door Delifrance. Nadat onze buikjes w gevuld waren gingen we weer verder op ontdekk park. De kinderen genoten zichtbaar en voordat w gaten hadden was het bijna 4 uur. Tijd om te verza de eindshow.

De eindshow was mooi in elkaar gezet. Met een zakje c drankje zaten honderden gezinnen op het grasveld te ge bijzonder om te zien hoeveel mensen er weer aan hebben van deze dag een succes te maken.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Impact

Sterrenstof, het geheime Opkikker effect Impact is een belangrijke graadmeter voor goede doelen. Mensen die een goed doel ondersteunen met geld of in natura willen niet alleen weten waaraan het wordt besteed, maar steeds vaker ook welk effect dat heeft gehad. Wat is de impact van het goede doel? Stichting Opkikker werkt niet aan een nieuw vaccin voor een besmettelijke ziekte. Ook de honger in de wereld lossen we niet op. We verbeteren de wereld niet, maar we willen van belang zijn voor gewone gezinnen die met ziekte zijn geconfronteerd en gewone mensen die iets ongewoons voor anderen willen doen als vrijwilliger, donateur, relatie of sponsor. Stichting Opkikker heeft een kwalitatief onderzoek gehouden onder 27 Opkikkergezinnen. Het onderzoek is gehouden onder een groep die voor de Opkikker heel belangrijk is: de kinderen die na hun Opkikkerdag ambassadeur van de Opkikker zijn geworden. We willen de impact delen die de Opkikkerdag heeft gehad op het gezin en daarnaast delen hoe zij aan het ambassadeurschap invulling geven en wat dat deze aanvullend voor hen betekent. We hebben de ambassadeurs uitgelicht omdat juist in het ambassadeurschap zoveel samenkomt van wat de Opkikker betekent. Want voor veel gezinnen is de Opkikker een deel van hun leven geworden. Ze genieten steeds weer na van de Opkikkerdag zelf. Door het ambassadeurschap dat de stichting hun aanbiedt, kunnen zij betrokken blijven en iets terugdoen voor anderen. Zij benutten op deze wijze een kans om hun ziekte een andere plek in hun leven te geven. Er volgt daardoor een ‘impact-optelsom’ die zorgt voor een positieve draai in het leven van zieke kinderen en hun gezinnen. Alsof men is bestrooid met sterrenstof. De stichting heeft het onderzoek vertaald in een verhaal en dit opgenomen in het boekje Sterrenstof, het geheime Opkikker effect (link). Sterrenstof is niet het verhaal van één gezin en één Opkikkerkind, het zou het verhaal van elk Opkikkerkind kunnen zijn, en van elk Opkikkergezin.

weer king in het we het in de amelen voor

chips en een enieten. Het is n meegewerkt om

Klik hier om S terrrenstof te openen

23


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Impact van de Opkikkerdag

Kinderen leren als ambassadeur:

• een dag waarin je even helemaal je zorgen mag vergeten; • een dag waarvan ook je vader, moeder, broertjes en zusjes genieten, even sta jij niet centraal om je ziekte, maar om iets dat jij kunt geven; • een dag waar je nog vaak aan terugdenkt; • anderen leven met je mee en hebben iets voor je over.

• dat zij niet de enige zijn die met ziekte worden geconfronteerd • hoe je iets positiefs kunt maken van iets vervelends dat op je weg komt; Tal van vaardigheden, bijvoorbeeld: • hoe je een activiteit organiseert en hoe je daar een succes van maakt; • hoe je afstapt op anderen en dingen gedaan krijgt; • hoe je je presenteert voor groepen mensen; • hoe je geld beheert van anderen.

Impact van het ambassadeurschap:

Ouders ervaren:

Tijdens en na hun Opkikkerdag ervaren kinderen en hun gezinnen:

Kinderen ervaren als ambassadeur:

• hoe goed het voelt als je goed kunt doen en als je iets kunt teruggeven; • de waardering in hun omgeving; • dat ze iemand anders worden in hun omgeving, van ‘dat zieke kindje’ naar ‘het meisje met de Mobieltjes’; • gegroeid zelfvertrouwen door een ander ‘imago’ in je omgeving en wat je voor elkaar kunt krijgen en daardoor een nieuw gevoel van eigenwaarde.

• wat andere mensen voor je over hebben; • binding met anderen, via de stichting; • een uitlaatklep, zodat je zelf ook goed kunt doen - je hoeft niet alleen te ontvangen; • dat hun kind dat zich ontplooit als ambassadeur wint aan zelfvertrouwen en eigenwaarde; • wat hun kind allemaal in zich heeft, waar je trots op kunt zijn.

Verantwoording onderzoek De ondersteunde verhalen zijn verzameld door 11 onderzoekers die allen hun sporen hebben verdiend in kwalitatief onderzoek. Zij hebben diepte-interviews gehouden met de 27 Opkikkerambassadeurs, hun ouders en familie. Het centrale verhaal is opgebouwd uit de verhalen van individuele kinderen en verwijst dus naar niemand in het bijzonder. De meeste onderzoekers kenden de Opkikker vooraf niet. Door een bezoek te brengen aan een Super Opkikkerdag hebben zij zich verdiept 24

in wat de stichting is en doet. De interviews zijn gedaan aan de hand van een vooraf doorgesproken gespreksleidraad, zodat in elk gesprek dezelfde onderwerpen zouden worden besproken. De gesprekken duurden ongeveer een uur, zodat zij echt de diepte in konden. Sommige gesprekken zijn thuis gevoerd, andere telefonisch of via Skype. De onderzoekers hebben van elk gesprek een verslag gemaakt, die zijn verzameld en uitgewisseld. Tijdens een speciale duidingssessie

hebben vier betrokken onderzoekers samen met de directeur van Stichting Opkikker, de uitkomsten geanalyseerd als basis voor deze publicatie. De tekst van dit boekje is geschreven door Raoul Schildmeijer, bestuurslid van Stichting Opkikker en tevens de projectleider van dit onderzoek. De tekst is teruggelezen door de onderzoekers die bij de duidingssessie aanwezig waren. Alle betrokken onderzoekers zijn professioneel actief (geweest) als kwalitatief onderzoeker.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Hier doen we het voor! Als ik aan Opkikker denk, denk ik aan één en al liefde. Je kikkert al op van alle lieve mensen om je heen. De warmte en liefde die iedereen naar alle Opkikkergezinnen en Ambassadeursgezinnen uitstraalt, spat ervan af. Opkikker is voor mij een plek van thuis komen bij ‘familie’ waar iedereen belangstellend is, je een luisterend oor biedt, je wordt aangemoedigd en waar ze je een knuffel geven om je een hart onder de riem te steken. MAAR dat Opkikker zo’n mooie plek is geworden, is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Opkikker is zo geworden dankzij jullie. Jullie die met hart en ziel jullie benen onder jullie billen/ kont uitlopen om Opkikkergezinnen de dag van hun leven te bezorgen. Jullie die constant doorwerken, maakt niet uit welke dag of tijd het is. En dat zonder echt tijd te hebben om te kunnen nagenieten en trots te zijn op wat jullie gepresteerd hebben. Jullie gaan er samen voor als één grote familie. Met liefde inzetten voor gezinnen met een ziek kind, de liefde voor Opkikker zelf, de liefde die er hangt tussen de mensen bij Opkikker, en ‘last but not least’ het warme bad waar je telkens weer in belandt als je bij de mensen van Opkikker bent. Meteen schiet het liedje ‘Love is everywhere’ door mijn hoofd, waardoor ik meteen met kippenvel op mijn armen aan de promotiefilm van Opkikker denk. Deze titel beschrijft perfect wat je bij Opkikker ziet en ervaart, overal waar je kijkt voel je de liefde. Jullie hebben zoveel levens op een positieve manier veranderd. Opkikker heeft mij en vele anderen een positieve draai aan het ‘ziek zijn’ gegeven. Op de dag dat ik mijn diagnose kreeg, veranderde mijn leven, toen nog niet wetende dat er nog een dag zou komen die mijn leven op een positieve manier zou veranderen. Die dag was de Super Opkikkerdag die ik op 19 september 2009 mocht beleven. De mooiste dag van mijn leven die mij tot op de dag van vandaag nog zoveel positieve energie en kracht geeft op moeilijke momenten. Wanneer ik mij lichamelijk niet goed voel en ik op bed lig, kijk ik naar de foto’s van alle Opkikkermomenten en denk ik aan de fijne gesprekken die ik met jullie heb gehad. Ik krijg dan spontaan een grote lach op mijn gezicht, ook al rollen op die momenten soms de tranen over mijn wangen. De band die ik met jullie heb is voor mij ontzettend waardevol. Jullie voelen als familie! Ik hoop dat jullie, op het moment dat jullie dit lezen, trots zijn op jezelf en op alles wat jullie samen hebben bereikt!

Liefs Nadèche 25


L

O's

EI IC D

ST

DO RATEGIE, BE IS ELS R TELLING EN

en g in ll e t ls e o d , id le e b , ie g e t Stra n la p s id le e b n re a rj e e m s ’ o ic en ris

De strategie, het beleid en de doelstellingen zijn voor de komende 5 jaar beschreven en vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. De voortgang hiervan wordt jaarlijks tijdens een aparte strategievergadering door het bestuur besproken en vastgesteld en wordt op basis van voortschrijdend inzicht zo nodig bijgesteld.

Het organiseren van unieke Opkikkerdagen gebeurt voor gezinnen met een langdurig ziek kind, is laagdrempelig en niet beperkt tot één specifiek ziekte of stadium van de ziekte

De Opkikkerdagen worden georganiseerd binnen vooraf vastgestelde budgetten die worden getoetst door de evenementcoördinator op het secretariaat zodat er voor alle Opkikkergezinnen, het hele jaar door, voldoende budget is voor een onvergetelijke dag

26

Er is persoonlijke aandacht voor alle gezinsleden en indien van toepassing de directe omgeving van het gezin

Beleid komende 5 jaar

Er wordt gestreefd naar het uitvoeren van een maximaal aantal Opkikkerdagen tegen aanvaardbare kosten

Structureel kleinschalig uitnodigen van gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar waarvan één van de ouders langdurig ziek is Werken met eigen vrijwilligers en vrijwilligers uit het bedrijfsleven tijdens de Opkikkerdagen blijft uitgangspunt


S L E DO

TR

Strategie Zoveel mogelijk samenwerking zoeken met andere stichtingen Gefaseerd realiseren eigen onafhankelijk onderkomen en verminderen afhankelijkheid van de locatie waar Opkikkerdagen plaatsvinden

Invoeren van KLOK- en BOK dagen

Groei van 100 individuele Opkikkerdagen in 2016 naar 150 in 2020

Vormen van professionele en flexibele organisatie die klaar is voor groei

Groei van KLOKdagen* van 7 in 2016 naar 35 in 2020

Gefaseerde groei van 12 Super Opkikkerdagen in 2015 naar 14 Super Opkikkerdagen in 2020

Groei van BOKdagen* van 1 in 2015 naar 6 in 2020

Blijvend persoonlijke aandacht door blijvend werken met vrijwilligers

Bij voorkeur SOK, BOK en KLOKdagen onderbrengen d.m.v. projectsponsoring

Zorgen voor structurele inkomstenbronnen

De voornaamste doelenstellingen voor de jaren 2016-2020

Groei van Ambassadeurs en ambassdeursdagen

Breed kenbaar maken van impact van Opkikkerdagen en het onderscheid dat Stichting Opkikker maakt.

*KLOKdagen: Kleine Super Opkikkerdagen voor 10 gezinnen **BOKdagen: Bedrijfs Opkikkerdagen voor zieke medewerkers vanuit bedrijf, door medewerkers vanuit bedrijf

n n

A

D ST TEGI EI 's L E E B , EL LING ICO S I R EN

27


L

O's

EI IC D

ST

DO RATEGIE, BE IS ELS R TELLING EN

sico’s en Evaluatie doelstellingen, ri ellingen, st el do de p o ’s co si ri n va impact strategie en beleid dan zal de stichting ergens anders opnieuw moeten Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: In 2016 heeft Stichting Opkikker een extra opstarten. De voortzetting van de samenwerking met Center Parcs in de toekomst, is geheel afhankelijk van ruimte verbouwd tot eigen Opkikker themaruimte de resultaten en besluiten van Center Parcs. "Opkikkerland II", tevens is voor de periode Dit is een kwetsbare situatie en daarom van 5 jaar het huurcontract van Klein vindt de stichting het belangrijk om ook Opkikkerland verlengd. Deze beiden locaties zullen het centrum gaan vormen voor de nieuwe partners voor samenwerking te Doelstelling: zoeken. Ook zit de capaciteit bij Center Super Opkikkerdagen, de BOKdagen en Parcs op enig moment op haar grens, de KLOKdagen. Ondertussen blijft de Gefaseerd realiseren eigen het is goed hierop voorbereid te zijn stichting alert op mogelijkheden voor onafhankelijk onderkomen en en alternatieven achter de hand te een onafhankelijk eigen onderkomen. verminderen kwetsbaarheid van hebben. Ook is het door de flexibele In 2016 is een try-out gehouden op de locatie waar Opkikkerdagen werkwijze van de stichting altijd een bungalowpark in Biddinghuizen. plaatsvinden, door vanaf 2016 mogelijk om Opkikkerdagen op externe Gesprekken vinden plaats en mogelijk minimaal één SOKdag locaties te organiseren, in 2016 vonden zal de stichting de komende jaren op deze buiten Center Parcs te er ook Opkikkerdagen plaats in stadscentra of een andere locatie eigen themaruimten organiseren en op een landgoed. Het is belangrijk om gaan (ver)bouwen en gebruiken om zo de periodiek met Center Parcs te evalueren en risico’s van afhankelijkheid te beperken. goed vinger aan de pols te houden. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: Verbeterpunten: Beide themalocaties bevinden zijn op Center Parcs De Blijvend rondkijken naar alternatieve mogelijkheden Eemhof. Hiermee maakt de stichting zich afhankelijk en op termijn toewerken naar eigen onafhankelijk van de toekomst van dit park. Mocht de samenwerking onderkomen. na 5 jaar door omstandigheden moeten stoppen,

de doorlooptijden te lang, waardoor gezinnen te lang Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: moeten wachten op hun Opkikkerdag. De zwaarte van Steeds vaker bleek gedurende 2016 dat de dagen de Individuele dagen nam toe waardoor er steeds minder die werden aangemeld voor een individuele dag 1 op vrijwilligers beschikbaar waren om deze dagen 1 plaats zouden kunnen vinden tijdens de uit te voeren. Door voortschrijdend inzicht SOKdagen. Wij merken dat ziekenhuizen is besloten om vanaf 2017 de Individuele de keuze voor een Individuele- of SOKdag Opkikkerdagen uit te gaan voeren tijdens vaak doen op gevoel, maar de keuze voor Doelstelling: de KLOKdagen. Op deze wijze worden een Individuele dag niet maken omdat dit echt nodig is. Structureel bleef het uren efficiënter ingezet, is het mogelijk Groei van 100 individuele een lastig en tijdrovend proces om de om projectsponsoring te vinden en Opkikkerdagen in 2015 naar kan de kwaliteit van de dagen beter Individuele dagen onder te brengen 150 in 2020 worden gemonitord. Daarnaast bij vrijwilligers en het organiseren kunnen zo de eigen themaruimten van een Individuele dag kostte deze Het aantal individuele dagen optimaal worden benut. vrijwilligers zo’n 72 uur per Opkikkerdag. zal gedurende 5 jaar In oktober 2016 werd er een proef toenemen met 10 dagen Verbeterpunten: gehouden met een KLOKdag en dit bleek per jaar. Verbeterpunten zijn doorgevoerd, in 2017 een uitstekend alternatief te zijn om zal blijken of er aanvullende verbeterpunten Individuele dagen uit te voeren. te benoemen zijn. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: Het niet voldoende vinden van vrijwilligers voor de Individuele dagen blijft een risico. Hierdoor worden

28


S L E DO

TR

A

D ST TEGI EI 's L E E B , EL LING ICO S I R EN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: Een risico kan zijn het onvoldoende vinden van projectsponsoren. Als dit gebeurt zal een Binnen de huidige mogelijkheden kunnen Opkikkerdag niet doorgaan. Omdat de de Super Opkikkerdagen moeiteloos en Opkikkerdagen, in principe pas uitgegeven ongewijzigd doorgroeien tot 14 Super worden als ze financieel gewaarborgd zijn, Opkikkerdagen. Bij voorkeur financieel gewaarborgd door projectsponsoring. Het is het risico hiervan op korte termijn was in 2016 niet nodig om hierop actie beperkt. In 2016 waren er voldoende Doelstelling: projectsponsoren beschikbaar voor te ondernemen. Wel is gebleken dat de Super Opkikkerdagen. Het was Super Opkikkerdagen op alternatieve Gefaseerde groei van 12 Super daarom niet nodig om hierop actie te locaties tijdrovend waren en niet Opkikkerdagen in 2015 naar ondernemen. altijd kwalitatief zoals gewenst. 14 Super Opkikkerdagen in 2020 Verbeterpunten: Continue blijven zoeken naar sponsoren voor de Super Opkikkerdagen. Door het invoeren van BOKdagen wordt een nieuwe sponsorgroep aangeboord voor onze doelgroep. Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: Per keer kunnen er 10 gezinnen worden uitgenodigd voor KLOKdagen. BOKdagen zijn BedrijfsOpkikkerdagen, dit zijn speciale SOK dagen voor zieke medewerkers, partners en zieke kinderen (<18 jaar) van medewerkers. 50-100 gezinnen per keer verdeeld over 1 of 2 dagen aaneengesloten. Deze dagen zullen worden gesponsord met mensen en middelen vanuit het bedrijfsleven, aangevuld met eigen vrijwilligers.

groei. Het ziet er op dit moment naar uit dat de sponsor die een BOKdag wilde sponsoren, gaat kiezen voor verdeling van haar gezinnen over meerdere KLOKdagen. Wel heeft er een Opkikkerdag plaatsgevonden waarbij deze sponsor (NUON) haar relaties tijdens een SOKdag heeft ingezet als gezinsvrijwilliger en hiermee een onverwachte sponsoring deed.

Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: Een risico kan zijn het onvoldoende vinden van projectsponsoren. Als dit gebeurt zal een Opkikkerdag niet Doelstelling: doorgaan. Omdat de Opkikkerdagen pas uitgegeven worden als ze Invoeren van KLOK en BOK financieel gewaarborgd zijn, is het dagen risico hiervan op korte termijn beperkt.

Met ingang van 2016 zouden deze beide dagen worden aangeboden. Groei van KLOKdagen van 7 in 2016 naar 35 in 2020 en groei van BOKdagen van 1 in 2015 naar 6 in 2020. In totaal is er 1 try out KLOKdag gehouden in oktober. Unaniem was men positief over deze dag. Toch bleek het in 2016 niet mogelijk meerdere sponsoren te vinden voor KLOKdagen. Daarnaast was de organisatie nog niet klaar voor het voorgenomen aantal KLOKdagen. Door reorganisatie bij de sponsor voor de BOKdag, is deze dag uitgesteld tot 2017. Er heeft na de KLOKdag in oktober een evaluatie plaatsgevonden en de interne organisatie is klaargemaakt voor verdere

Verbeterpunten: Continue blijven zoeken naar sponsoren voor deze Opkikkerdagen en blijvend kijken welke alternatieven er mogelijk zijn. Door het invoeren van BOKdagen (of Relatie evenementen) wordt mogelijk een nieuwe sponsorgroep aangeboord voor onze doelgroep.

29


EI IC D

O's

ST L DO RATEGIE, BE IS EL R STEL LING EN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: De verwachting is dat het aantal ambassadeurs Een risico kan zijn dat de Stichting op termijn geen betaalbare locatie kan vinden voor haar met 400 per jaar zal toenemen door groei van het aantal gezinnen. De verwachting Ambassadeursdagen en dat de organisatie teveel omvattend gaat worden. Op termijn is dat er groei zal plaatsvinden van 2 Ambassadeursdagen in 2016 naar 5 dagen zal de Ambassadeursdag of de selectie in 2020. Het was op uitnodiging van van Ambassadeurs wellicht aangepast moeten worden waardoor e.e.a. Duinrell dat de Ambassadeursdagen Doelstelling: in 2016 daar plaatsvonden tegen een beheersbaar en betaalbaar blijft. zeer gereduceerd tarief. De lunch Groei van Ambassadeurs en werd gesponsord door Delifrance Verbeterpunten: ambassadeursdagen en gezinnen waren unaniem positief Goed blijven netwerken en kansen zien over deze dag. De theatergroep, die de voor de Ambassadeursdagen. “Out of the eindshow verzorgde (inclusief licht en box” gaan denken voor de toekomstige dagen en goed voorbereid zijn. Daarnaast geluid), was naar verhouding duur. E.e.a. een ander aanmeld beleid overwegen. was wel een bijzondere beleving voor de gezinnen.

Risico’s, impact risico’s en beheersing Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: risico’s: 89,1% van de Super Opkikkerdagen en Een risico kan zijn het onvoldoende vinden 100% van de KLOKdag werd in 2016 gefinancierd door projectsponsoring of van projectsponsoren. Als dit gebeurt zal geld vanuit fondsen. Uitgangspunt was een Opkikkerdag niet doorgaan. Omdat de Opkikkerdagen pas uitgegeven zo min mogelijk bij te dragen vanuit de worden als ze financieel gewaarborgd algemene middelen van de stichting en Doelstelling: zijn, is het risico hiervan op korte dit is goed geslaagd voor wat betreft de Super Opkikkerdagen. De KLOKdagen termijn beperkt. Alle Opkikkerdagen waren minder makkelijk te financieren onderbrengen d.m.v. Verbeterpunten: door middel van projectsponsoring. projectsponsoring Continue blijven zoeken naar sponsoren Gedurende 2016 zijn deze dagen bij potentieel sponsoren onder de aandacht voor deze Opkikkerdagen en blijvend kijken welke alternatieven er mogelijk gebracht en hieruit zijn toezeggingen zijn. Door het invoeren van BOKdagen (of voortgevloeid voor 2017. 1 KLOKdag werd gesponsord door Zicht Adviseurs. Relatie evenementen) wordt mogelijk een nieuwe sponsorgroep aangeboord voor onze doelgroep. Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: samenwerking de werkwijze en procedures van Stichting Opkikker worden Stichting Opkikker vindt het belangrijk om overgenomen door de stichting waar versplintering van stichtingen tegen te mee wordt samengewerkt. Mocht dit gaan en stelt zich ten doel om zoveel gebeuren dan kan dit voor Stichting waar mogelijk, een samenwerking Opkikker betekenen dat haar collega’s aan te gaan. In 2016 heeft Stichting Doelstelling: concurrenten worden. Door op een Opkikker weer samengewerkt met eerlijke transparante wijze met elkaar Stichting Droomdag en Stichting Zoveel mogelijk samenwerking te blijven communiceren en alert te Wens op Wielen en vonden op directie zoeken met andere stichtingen blijven op wat de stichting wel en niet niveau gesprekken plaats met collega kiest te delen, wordt dit risico beperkt. stichtingen zoals Cliniclowns en Make a Wish. Verbeterpunten: Op termijn de kennis met nog meer Risico’s, impact risico’s en stichtingen delen, Leren op gebied van beheersing risico’s: fondsenwerving van andere stichtingen. Risico kan zijn dat na een langere en intensievere

30


S L E DO

TR

A

ID ST TEGI E L E E, B 's EL CO LING I S EN RI

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: Risico’s, impact risico’s en beheersing Stichting Opkikker vindt het belangrijk om alle risico’s: Risico kan zijn dat het op enig moment gezinnen blijvend van 1 op 1 persoonlijke aandacht te voorzien en heeft daarom blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Als dit zou gebeuren ook in 2016 vrijwilligers ingezet voor de begeleiding van de gezinnen tijdens een dan zou de stichting haar wens om 1 Opkikkerdag. Zij deed dit door eigen op 1 persoonlijke aandacht te geven Doelstelling: aan de gezinnen niet meer kunnen vrijwilligers in te zetten maar ook door het inzetten van donateurs en realiseren. Door de samenwerking Blijvend persoonlijke aandacht met het bedrijfsleven wordt dit risico gelegenheidsvrijwilligers vanuit het door blijvend werken met bedrijfsleven. In 2016 waren voldoende grotendeels beperkt. vrijwilligers vrijwilligers aanwezig om in te zetten tijdens de diverse Opkikkerdagen. Voor de Verbeterpunten: Om de groei te realiseren zal ook de Individuele dagen was dit moeizaam maar organisatie van het vrijwilligerswerk bij is het ook gelukt. Stichting Opkikker anders ingericht moeten worden. Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: De organisatie is dan nog niet klaar om deze Om de groei te realiseren, zal de organisatie groei aan te kunnen. Er zal dus kritisch professioneel en flexibel ingericht moeten gekeken moeten worden of het aantal te zijn. Medewerkers moeten multifunctioneel organiseren dagen in verhouding staat met inzetbaar zijn en de organisatie het aantal medewerkers die deze dagen moet gefaseerd meegroeien met de kan uitvoeren. Ook kan het zijn dat de groeiambitie. In 2016 zijn diverse Doelstelling: vrijwilligersorganisatie nog niet klaar medewerkers intensief ingewerkt en is is voor deze groei. Door de geplande gekeken waar efficiency in het werk te Vormen van professionele en efficiencyslag en de reorganisatie behalen was. Er is een meerjarenbeleid flexibele organisatie die klaar is van de vrijwilligersorganisatie in 2017 geformuleerd en werkprocessen voor groei en het intensief inwerken van de nieuwe zijn bekeken en opnieuw vastgesteld. medewerkers zal het risico beperkt zijn. Medewerkers zijn aangetrokken, om klaar te zijn voor de groei. Verbeterpunten: Blijvend kijken waar efficiency te behalen Risico’s, impact risico’s en beheersing valt, vasthouden aan kwaliteit en durven nee risico’s: te zeggen. Het kan zij dat het aantal Opkikkerdagen, door het vinden van projectsponsoren of andere kansen, te snel gaat groeien. Realisatie, evaluatie en ondernomen en achterban periodiek en planmatig meten en kenbaar maken. Overal waar dit mogelijk acties: In 2015 heeft de stichting de impact van is zal de impact als een rode draad meegenomen worden in de communicatie. Opkikkerdagen gemeten en gepubliceerd door middel van het boekje Sterrenstof. Doelstelling: In 2016 is er door de werkdruk geen Verbeterpunten: extra impactmeting uitgevoerd. Op zoveel mogelijk vlakken meten van Breed kenbaar maken van impact van de Opkikkerdagen; o.a. bij impact van Opkikkerdagen en samenwerkingspartners, bij relaties Risico’s, impact risico’s en het onderscheid dat Stichting beheersing risico’s: en vrijwilligers en na enkele jaren Opkikker maakt Het is een risico dat Stichting Opkikker opnieuw toetsen bij de gezinnen. onvoldoende meetbaar weet te maken welke impact de Opkikkerdagen hebben op de gezinnen en de samenleving. Stichting Opkikker gaat daarom de impact , die Opkikkerdagen hebben op haar doelgroep

31


IC O's

DO D ELS , BELEI RIS TELLING EN

Realisatie, evaluatie en ondernomen acties: Risico’s, impact risico’s en beheersing risico’s: Voor gerichte groei en een stabiele dienstverlening zijn De stichting heeft geen groot eigen vermogen waardoor structurele inkomsten nodig. Speerpunt is om meer zij erg afhankelijk is van de jaarlijkse inkomsten. structurele inkomstenbronnen aan te boren, Heeft zij minder inkomsten, dan kan zij ook buiten donateur en supporters werving en te direct minder Opkikkerdagen uitvoeren. De zoeken naar andere mogelijkheden om zelf algemene kosten gaan echter wel gewoon voor langere termijn fondsen te werven door. Hierdoor is het moeilijk afspraken en acties te initiëren, waarop “gerekend” voor meerdere jaren te maken omdat kan worden. vaak tussendoor bijsturing nodig is. Doelstelling: Ondanks heel veel inspanning vielen De stichting probeert de risico’s voor de opbrengsten van de eigen acties in haar doelstelling en voortbestaan te Zorgen voor structurele 2016 tegen waardoor er een tekort op verminderen door zo min mogelijk inkomstenbronnen de begroting is ontstaan. De toolbox lange contracten aan te gaan, de voor ambassadeurs is in ontwikkeling algemene kosten zo laag mogelijk te en zal in 2017 worden geïmplementeerd. houden en Super Opkikkerdagen pas Er werd voortdurend gezocht naar door te laten gaan na het vinden van een structurele partners en projectsponsoren. projectsponsor. Vanuit het project Koffie Morning werden extra items aangeboden als merchandise. Er werden diverse commercials ontwikkeld en één Verbeterpunten: commercial werd genomineerd voor de Gouden Loekie. • Verhogen van opbrengsten eigen acties; Partner NUON zag tijdelijk even af van een BOKdag • Verder (her) activeren van het ambassadeurspotentieel maar heeft daarvoor in de plaats een extra Super met een nieuwe toolbox; Opkikkerdag gesponsord, waar hun relaties op werden • Activeren van relatiebestand zoals bij de ambassadeurs uitgenodigd om te kijken wat de NUON foundation is gebeurd middels een te ontwikkelen toolbox; al jaren als maatschappelijk project ondersteund. • Vinden en behouden van minimaal 3 hoofdsponsors Daar waar mogelijk werden persmomenten benut om die jaarlijks minimaal € 50.000 elk vrij besteedbare de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. middelen inbrengen; Gedurende 2016 waren er 2 hoofdsponsoren verbonden • Verder benutten en vinden van structurele partners aan de stichting. met wie gezamenlijk opgetrokken kan worden; • Uitbreiding merchandise; • Initiatieven rondom naamsbekendheid met extra impuls voor groei van 50% naar 75% komende 3 jaar.

32


S L E DO

TR

A

SWOT analyse

ID ST TEGI E L E E, B EL O's C LING I EN RIS

Sterkte:

Zwakte:

• Unieke dag • Laagdrempelig • Voor ieder bereikbaar die het nodig heeft • Positieve uitstraling • Goed “verkoopbaar” • Waardevolle herinnering • Persoonlijke aandacht • Gebruik makend van beperkte middelen, uitgangspunt om niet • Werken met vrijwilligers • Maatschappelijke betrokkenheid • Aantrekkelijke projecten • Professionele organisatie • Structureel inzetbare goede vrijwilligers • Structureel aanbod aan ziekenhuizen • Hoge kwaliteit organisatie • Flexibel • Bijzondere inzet door ambassadeurs • Opkikkerplatform • Scholing en coaching aanbieden aan medewerkers • Onderscheidend voor relaties • Specifieke evaluatiewijze met samenwerkende instellingen

• Financiële kwetsbaarheid • Onvoldoende structureel inzetbare vrijwilligers • Niet overal bekend • Te lage opbrengsten uit structurele geldstromen • Weinig financiële middelen ter vergroting naamsbekendheid • Klein aantal structurele hoofdsponsors • Afhankelijkheid van beschikbare projectsponsoring • Weinig unieke aanmeldingen van gezinnen • Arbeidsintensieve taken • Grote afhankelijkheid van medewerking door derden • Op sommige punten minder efficiënt • Niet altijd weten te vinden van juiste expertise • Afhankelijk van vrijwillige inzet van relaties • Vergrijzing van de actieve Opkikkervrijwilligers • Individuele dagen moeilijker te organiseren vanwege complexere ziektebeelden

Bedreigingen:

Kansen:

• Opkomst van veel splinterstichtingen • Verhoogde wettelijke eisen ten aanzien van de organisatie • Veel goede doelen vissend in dezelfde vijver van donerende relaties • Minder passende vrijwilligers i.v.m. de slechtere economische omstandigheden • Onvoldoende gekwalificeerde medewerkers aan te kunnen trekken • Carrière- mogelijkheden voor medewerkers zijn elders groter • Wegvallen van sommige van de huidige samenwerkingspartners

• Benutten van kansen door het inspelen op actualiteiten, snel schakelen • Opzetten persnetwerk waardoor snel contacten te leggen zijn • Inzetten Flex-vrijwilligers op individuele Opkikkerdagen • Aangaan nieuwe samenwerkingsverbanden • Waar mogelijk samenwerking met andere stichtingen • Bredere beschikbaarheid en mogelijk gebruik van externe expertise • Trouwe achterban, waardevol voor potentiële relaties (community met ambassadeurs, relaties en derden die zich inzetten) • Door volume interessant voor grotere potentiële relaties

33


CE

GO VERNAN

Organisatiestructuur 2016 ComitĂŠ van aanbeveling

Bestuur

Ambassadeurs Directeur 1 fte

Klankbordgoep

Teamleider Algemene zaken

Teamleider Evenementen

Volledige team 3,35 fte

Volledige team 3,3 fte

Vrijwilligersbeheer Receptie Boekhouding Systeembeheer Faciltaire zaken Inkoop Gebouwbeheer Verzekeringen Onderhoud Donateursadministratie

D

Opbouw SOKdagen Opbouw KLOK en BOKdagen MAS studenten Reclassering Fciliteiten SOK, BOK en KLOKdagen Organisatie Vrijwilligersdag

Ziekenhuizen Individuele dagen SOKdagen Relatiebeheer

e stichting werkt met deze organisatiestructuur om de spreiding aan taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen vastleggen en te scheiden.

Er is een duidelijke scheidingslijn tussen de verschillende werkgebieden. De aansturing van de organisatie is op deze manier goed beheersbaar. De directeur stuurt de plaatsvervangend directeur aan en deze stuurt de teamleiders aan, die vervolgens hun specifieke team aansturen in de dagelijkse werkzaamheden. De teamleiders formuleren jaarlijks samen met de plaatsvervangend directeur hun specifieke teamdoelstellingen. Periodiek worden deze geĂŤvalueerd en gerapporteerd aan de directie.

34

Plv. Directeur 1 fte

Teamleider PR & Fondsenwerving Volledige team 5,1 fte

Ziekenhuizen BOKdagen KLOKdagen Ambassadeursdag Themadagen Relatiebeheer

Projectfinanciering Structurele sponsoring Donateurs/Supporters Acties Fondsen DTP Communicatie Ambassadeurs

Fondsenwervende evenementen Backstagedag

Toelichting op organisatiestructuur Bestuur

De voornaamste taken zijn het vaststellen en mede ontwikkelen van beleid en het toezicht hierop.

Directie

De directie richt zich op het ontwikkelen van beleid, opstellen van jaarplannen, dagelijkse leiding en toezicht op uitvoering van het beleid. Hierbij horen ook het opzetten en begeleiden van nieuwe initiatieven, het bewerkstelligen van structurele oplossingen in de breedste zin van het woord met betrekking tot het organiseren van ontspanning voor de doelgroep en deze bespreken met het bestuur ter besluitvorming. Voorts houdt de directie zich bezig met het zoeken


GO

VE RNANCE

naar en onderhouden van nieuwe contacten die in organisatorische en/of financiële zin een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de doelstellingen, het leggen van contacten met potentiële samenwerkingspartners. De directie is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie; daarbij legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Bestuur en directie bespreken aan het eind van het boekjaar de ondernomen activiteiten, bepalen de financiële resultaten van het boekjaar en stellen de begroting voor het komende jaar vast waarin de voorgenomen activiteiten en projecten worden besproken en vastgelegd. Gedurende het jaar wordt onder meer bij de behandeling van de kwartaalrapportages getoetst of de voorgenomen doelstellingen conform de strategienota naar verwachting gerealiseerd zullen worden en of bijstelling noodzakelijk is.

door een teamleider die ook verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e)s. Het team bestaat uit één teamleider, twee parttime medewerkers relatiebeheer, een parttime medewerker SOK gerichte zaken Kind, een parttime coördinator Individuele dagen en twee stagiair(e)s.

Plaatsvervangend directeur

De plaatsvervangend directeur geeft leiding aan de teamleiders, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, bewaakt de kwaliteit en geeft ondersteuning aan de directeur en vervangt deze zo nodig. Zij ontwikkelt mede het beleid en is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de Opkikkerdagen, de doorstroom, inzet en aanstelling van vrijwilligers, voor de uitvoering van de kantoorwerkzaamheden, voor de personele bezetting en de financiële coördinatie en voor het afhandelen van klachten. Zij voert beoordelingsgesprekken met alle medewerkers.

Team Evenementen

Dit team organiseert en coördineert alle door de stichting aangeboden (fondsenwervende)evenementen, onderhoudt contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten. Het zorgt voor de continuïteit van aanmeldingen per evenement. Het team coördineert en draagt zorg voor het voeren van de intakegesprekken, verbindt de interesse van de gezinnen met de activiteiten aanwezig op een Opkikkerdag en zorgt voor de juiste informatievoorziening aan de evenementcoördinator betreffende de benodigde faciliteiten voor de gezinnen en stuurt de vrijwilligers, medewerkers en stagiair(e) s aan die worden ingezet op activiteiten. Het team is operationeel verantwoordelijk voor de kwaliteit, creativiteit, voortgang, inhoud en kosten van de evenementen. Tevens is het team verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen bij de evenementen. Het team legt nieuwe contacten, onderhoudt bestaande contacten en toetst de tevredenheid van gasten, gezinnen en relaties. Het voert de administratie van de evenementen en zorgt voor de afhandeling na het evenement. Het team wordt aangestuurd

Team PR en Fondsenwerving

Dit team coördineert de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot binnenkomende acties en reguliere fondsenwerving, zorgt voor inzet van mensen en middelen ten gunste van afdelingsactiviteiten, werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de gedelegeerde PR, marketing- en fondsenwervingsactiviteiten en- administratie. Het team is belast met de uitvoering van het PR-beleid, het binnenhalen van nieuwe (potentiële) sponsors, het uitvoeren van projecten, het initiëren van nieuwe acties, ondersteuning evenementen met artiestencontacten, het leggen van relevante contacten, het ondersteunen van de directie bij voorgenoemde taken en denkt mee over het PR/FW- en marketingbeleid. Het team wordt aangestuurd door een teamleider die tevens verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e)s. Het team bestaat uit één teamleider/senior fundraiser, één coördinator PR/FW, twee projectmedewerkers, twee parttime communicatiemedewerkers, één tijdelijke parttime medewerker vanuit de NUON Foundation en twee stagiair(e)s.

Team Algemene en facilitaire zaken

Dit team organiseert, coördineert en doet de uitvoering van de inkoop, voorraadbeheer, systeembeheer, boekhouding,secretariaatswerkzaamheden, onderhoud, ARBO en BHV, veiligheid, schoonmaak, op- en afbouw van evenementen en legt en onderhoudt de contacten met betrekking tot onder andere de MaS-stagiair(e)s en reclassering en stuurt deze

35


CE

GO VERNAN

aan. Het team verzorgt de faciliteiten voor de Super Opkikkerdagen en het team legt nieuwe contacten, onderhoudt bestaande contacten en probeert efficiënt en zo goedkoop mogelijk inkoop te realiseren. Het team is tevens belast met de werkzaamheden omtrent het vrijwilligersbeheer, systeembeheer, de boekhouding en het secretariaat. De systeembeheerder zorgt voor automatiseringsfaciliteiten die nodig zijn voor de werkprocessen en is belast met het opleiden van medewerkers in database en andere softwarepakketten en het beschrijven en up to date houden van relevante procedures. De boekhoudster is samen met een externe controller verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de debiteuren/crediteuren en declaratieen voorschot-administratie, de administratieve afhandeling naar uitkeringsinstanties, het maandelijks controleren van de salarisgegevens. Het maken van managementrapportages, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen en begeleiden van de accountantscontrole gebeurt door de controller. De secretariaatsvrijwilligers zorgen voor alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden. Het team wordt aangestuurd door een teamleider die tevens verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e)s. Het team bestaat uit één teamleider, één part time boekhoudkundig medewerker, één parttime systeembeheerder, één facilitair medewerker, één vrijwilligers coördinator, 5 secretariaatsvrijwilligers, 2 personen met dagbesteding, 3 talentpool medewerkers en drie stagiair(e)s.

Stagiair(e)s

Vrijwilligers secretariaat

Secretariaatsvrijwilligers voeren diverse eenvoudige en soms meer complexe administratieve handelingen uit ter ondersteuning van de medewerkers op het secretariaat en de vrijwilligers in het land.

Vrijwilligers OO en SOK

Vrijwilligers OO (Organisator Opkikkerdagen) zijn verantwoordelijk voor minimaal 4 individuele Opkikkerdagen per jaar. SOK vrijwilligers (Super Opkikkerdag-vrijwilligers) hebben een ondersteunende en/of coördinerende rol tijdens minimaal 4 Super Opkikkerdagen.

Flex-vrijwilligers

Flex-vrijwilligers zetten zich incidenteel in voor de stichting. Indien inzet nodig is wordt de gehele groep aangeschreven. Flexvrijwilligers worden ingezet als gezinsbegeleider, op de Super Opkikkerdagen en Individuele Opkikkerdagen of andere evenementen indien deze inzet niet geregeld is via gelegenheidsvrijwilligers uit het bedrijfsleven. Ook kunnen Flexvrijwilligers ingezet worden op braderieën, presentaties en voor het ophalen van een cheque. Van een Flex-vrijwilliger wordt een minimale inzet van tweemaal per jaar verwacht.

Gelegenheidsvrijwilligers

Gelegenheidsvrijwilligers zetten zich eenmalig in tijdens een Super Opkikkerdag. Een bedrijf zorgt voor projectsponsoring en voor de inzet van mensen uit het bedrijf als gelegenheidsvrijwilliger.

Klankbordgroep Stagiair(e)s ondersteunen de teams daar waar nodig en doen onderzoek naar verbeterpunten.

36

De Klankbordgroep ondersteunt vrijwilligers die hier behoefte aan hebben. De Klankbordgroep onderhoudt contacten met (nieuwe) vrijwilligers tijdens het inwerktraject en is aanspreekpunt voor vrijwilligers. De groep verzorgt jaarlijks een bijeenkomst voor alle nieuwe vrijwilligers. De Klankbordgroep rapporteert periodiek hun bevindingen en ervaringen aan de Plaatsvervangend directeur en heeft een adviserende rol.


GO

VE RNANCE

Evaluatie organisatiestructuur Met ingang van januari 2016 werden de taken van Team Kind ondergebracht bij Team Evenementen. Doordat er begin 2016 wat personeelswisselingen waren binnen Team Evenementen, mede door het vertrek van de teamleider Evenementen per februari 2016 en het vertrek van de coördinator Kindzaken per maart 2016, begon het jaar wat hectisch. Per februari 2016 is voor de functie van teamleider Evenementen een ervaren, ‘midcareer’ medewerker aangetrokken. Omdat deze functie veelomvattend is, duurde het inwerken tot en met het derde kwartaal van 2016. Het vertrek van de coördinator Kind was onverwacht en daarom werd deze functie pas vervangen per juli 2016, waardoor er een paar maanden inzet van de plaatsvervangend Directeur noodzakelijk was. Doordat deze functie vrij kwam kon de stichting één van de medewerkers, die in 2014 gedwongen werd intern binnen de stichting van functie te wisselen van afdeling Kind naar afdeling PR en Fondsenwerving, terugplaatsen in haar oude functie van coördinator Kind. Binnen de afdeling PR en Fondsenwerving kwam daardoor een parttime vacature beschikbaar voor een Communicatiemedewerker. Deze functie is ingevuld met een oud stagiaire, die tevens het zwangerschapsverlof van de Projectmedewerker deels heeft opgevangen. Deze Projectmedewerker was vanaf oktober 2016 tot en met half januari 2017 met zwangerschapsverlof. Met ingang van februari 2016 werd een extra Projectmedewerker aangesteld om de afdeling PR en Fondsenwerving te versterken. Vanaf mei 2016 heeft een medewerker, gesponsord vanuit de NUON Foundation, een halve fte ingevuld op afdeling PR/FW. Zij heeft zich vooral gericht op de ondersteuning van binnenkomende acties. Team Algemene Zaken werd versterkt door een coördinator Vrijwilligers die ook deels binnen haar taak de evaluatiegesprekken met de ziekenhuizen voerde. Deze verschuiving binnen het secretariaat was een goede keuze en had een duidelijke meerwaarde. Er werden in 2016 meer ziekenhuizen bezocht en de vrijwilligers geven aan dat zij het heel plezierig vinden om één aanspreekpunt te hebben voor al hun inzet en vragen. Gedurende 2016 waren er 2 medewerkers vanuit de dagbesteding enkele dagdelen per week werkzaam op het secretariaat en ook vanuit de Talentpool werden begin 2016 enkele uren per week ingevuld. Voor de dagbestedingsbegeleiding ontvangt de stichting een vergoeding van de gemeente Almere. De Talentpool functies worden betaald door de gemeente Almere en kosten de stichting niets. Het werken met drie teams in 2016 in plaats van met vier teams in 2015, is een goede keuze geweest. Deze werkwijze is efficiënter, goedkoper en de samenwerking is hierdoor verbeterd.

In 2016 heeft Stichting Opkikker uitvoering gegeven aan de aanpak van het databeveiligingsbeleid.

37


CE

GO VERNAN

Medewerkers Personeelsbeleid

Uitgangspunt van de stichting is het behouden van een flexibele en efficiënte organisatie. De stichting heeft geen specifiek wervingsbeleid voor haar betaalde krachten, maar werkt met markconforme arbeidsvoorwaarden. Soms kan de organisatie daarbij worden beperkt door de financiële mogelijkheden. De stichting neemt veelal jonge HBO-ers aan, waarbij de voorkeur uitgaat naar medewerkers met enige ervaring. Met het voeren van ontwikkelgesprekken en focussen op de behoefte van de medewerkers worden (nieuwe) medewerkers zo goed mogelijk behouden. De stichting biedt veel zorg aan haar medewerkers en is flexibel. Daar waar mogelijk krijgen de medewerkers meer verantwoordelijkheden; daarnaast worden zij gecoacht op ontwikkeling van voor het werk benodigde of gewenste competenties. Gerichte scholing wordt aangeboden daar waar gewenst of nodig. Coaching wordt ook ingezet voor secretariaatsvrijwilligers die op zoek zijn naar betaald werk. Deze wijze van personeelsbeleid resulteert in medewerkers die vinden dat ze op jonge leeftijd veel kansen en verantwoordelijkheden krijgen die ze elders niet zouden krijgen; zij conformeren zich dan ook voor langere periode aan de stichting. Door de continue groei en ontwikkelingen bij de stichting hoopt de organisatie blijvend een interessante werkgever te zijn. Bij aanname van nieuwe medewerkers wordt altijd rekening gehouden met het mogelijk vertrekken van de medewerkers (met name de teamleiders) en wordt getoetst of de kandidaten leidinggevende 10capaciteiten bezitten.

6

€ 1644,-

Stichting Opkikker werkt uitsluitend in Nederland en heeft geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

8

Aantal jaar in dienst:

medewerkers w u o b p o s d ij Leeft 5

4

>20 >30 >40 >50 >60 >70

5 4

4

2 2 1

10-15 jaar

8-10 jaar

5-8 jaar

4-5 jaar

1-3jaar

<1 jaar

1

1

>15 jaar

0

1

7 5

au

Opleidingsnive

0 0

WO HBO MBO+

13 1 4

/vrouw Verdeling man 12

6 Man VROUW

38

0

3

6

9

12


GO

VE RNANCE

Secretariaat

Op het secretariaat van de stichting werken vrijwilligers, stagiair(e)s en betaalde krachten. In 2016 had de stichting de beschikking over kantoorruimte aan de Kerkstraat 92 te Almere-Haven op 1 en 3 hoog. In totaal waren er 25 werkplekken beschikbaar die werden bemand door 9 stagiair(e)s, 5 secretariaatsvrijwilligers in wisselende samenstelling en 18 medewerkers: in totaal 14,28 fte (+ 1,73 fte/12,55 fte 2015).

Ziekteverzuim

Stichting Opkikker verwacht van haar betaalde krachten dat zij zich regelmatig ook zelf vrijwillig inzetten voor de stichting. In 2016 hebben de secretariaatsmedewerkers zich 2088 uur vrijwillig ingezet. Betaalde medewerkers werden alleen ingezet op essentiële plekken binnen de organisatie.

Scholing

Beloning

Stichting Opkikker werkt met een personeelshandleiding en met een functiehuis. Eind 2016 is de huidige personeelshandleiding geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe wettelijke veranderingen. In de personeelshandleiding zijn alle rechten en plichten van de medewerkers opgenomen. Salarisschalen staan beschreven, functies worden jaarlijks (her)gewaardeerd en aangepast daar waar nodig. In 2016 is indexering op de loonschalen toegepast.Het functiehuis waarin alle functies staan beschreven is eind 2016 geëvalueerd en waar nodig aangepast. Van alle medewerkers, directie en bestuursleden wordt een verklaring van onbesproken gedrag (VOG) geëist. Sinds 2008 is deze verklaring onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De stichting keert naast een eindejaarsuitkering van 3,5% geen andere structurele beloningen uit aan haar medewerkers. Medewerkers hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar.

In 2016 was het percentage ziekteverzuim 2,56%, dit verzuimpercentage komt door een langdurig verzuim vanwege een operatie en revalidatie van één van de medewerkers. Een laag verzuimpercentage is karakteristiek voor de stichting. De stichting vindt het belangrijk dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en stimuleert dit ook. In 2016 volgenden de medewerkers geen specifieke opleiding of training, wel woonden zij daar waar het interessant voor hen was een seminar of lezing bij. Tijdens de functioneringsgesprekken is het onderwerp opleidingen en persoonlijke ontwikkeling een verplicht te bespreken agendapunt. In 2016 is de stichting gestart met een viertal teambuildingsbijeenkomsten waarbij elk kwartaal een team bij toerbeurt een leerzame en leuke bijeenkomst voor de collega’s heeft georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was het dichter naar elkaar toebrengen van de drie teams en zo de samenwerking verbeteren. De bijeenkomsten waren divers en goed georganiseerd en gaven een goede invulling aan het doel waarvoor ze waren opgezet.

Aantal FTE eind 2016

14,28

Aantal medewerkers in dienst en functies in fte eind 2016

fte Directeur Ruud Sliphorst 1 Plaatsvervangend directeur Marcia van Beek 1 Vrijwilligers coördinator Diana Rijs 0,9 Medewerker Individuele dagen Tara Aberkrom 0,5 Teamleider evenementen Gerco Stoffelsen 1 Medewerker relatiebeheer Daphne van Diemen 0,675 Medewerker SOK Lotte Drieman 1 Medewerker Kind Daphne Vonk 0,6 Teamleider PR en Fondsenwerving Johnny Alosery 1 Coördinator Binnenkomende acties Jeffrey Kesselaar 1 Projectmedewerker Karina Schipper 0,675 Projectmedewerker Lennart van Vulpen 1 Communicatiemedewerker Elianne Wiersma 0,675 Communicatiemedewerker Kelly Loup 0,8 Teamleider Algemene zaken Wesley van Beek 1 Facilitair medewerker Danielle Vink 0,6 Boekhoudkundig medewerker Linda Vlietman 0,40 Medewerker systeembeheer Ellen Tas 0,45 Totaal 14.28 fte 39


CE

GO VERNAN

Vrijwilligers Organisatie vrijwilligers

Elke vrijwilliger krijgt bij aanvang van de werkzaamheden een handboek Algemeen en een handboek (Super)Opkikkerdagen waarin de werkwijzen en procedures rond de (Super)Opkikkerdagen en overige wetenswaardigheden worden vermeld zoals declaratiebeleid, voortgang- en evaluatiegesprekken en functieprofielen. Voor de secretariaatsvrijwilligers is er een handboek Secretariaat beschikbaar. Elke vaste vrijwilliger is verplicht voor aanvang van zijn of haar vrijwilligerswerk de gedragscode van Stichting Opkikker te onderschrijven en naar deze gedragscode te handelen. Voor aanvang van werkzaamheden voor de stichting worden de Flex-vrijwilligers en nieuwe SOK-coördinatoren uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Nieuwe Organisatoren Opkikkerdagen worden uitgenodigd voor de ‘regeldag’. De Stichting werkt voor de Super Opkikkerdagen samen met het bedrijfsleven. Het bedrijf levert voor de Super Opkikkerdagen niet alleen de middelen, maar vaak ook de mensen die de handen uit de mouwen steken als gelegenheidsvrijwilliger. De stichting verzorgt voor deze vrijwilligers, voorafgaande aan de Super Opkikkerdag, een informatiebijeenkomst bij het bedrijf. 608 vrijwilligers uit het bedrijfsleven hebben zich in 2016 op deze wijze voor de stichting ingezet (1050 in 2015). Jaarlijks krijgen ook donateurs de kans zich in te zetten als gelegenheidsvrijwilliger. In 2016 hebben 15 donateurs hiervan gebruik gemaakt tijdens één Super Opkikkerdag (2015: 26). Vice versa zijn veel reguliere vrijwilligers donateur van de stichting. Het inzetten van de donateurs verhoogt de transparantie en betrokkenheid. De vrijwilligers (behalve de vrijwilligers van het secretariaat) werken landelijk en werden in 2016 structureel aangestuurd door de vrijwilligerscoördinator vanuit het secretariaat. Zij verzorgde ook het inwerktraject van deze vrijwilligers. Tijdens de evenementen werden de vrijwilligers aangestuurd door de teamleider evenementen of de teamleider algemene zaken.

Evaluatie vrijwilligers Opkikkerdagen

Bestuur (5) Secretariaat (4)

Organisator Opkikkerdagen (42) Potentieel OO (2) Coordinator SOK (43) Flex (307) Stagair (5) Medewerkers secretariaat (18)

Aantal evaluatiegesprekken 2016:

10 Totaal aantal vrijwilligers inzetbaar eind 2016:

67

vrijwilligers geworven

56

vrijwilligers afscheid

Tevredenheid gelegenheidsvrijwilligers

31,65 % tevreden 65,32 % zeer tevreden Er waren gedurende 2016 voldoende gelegenheidsvrijwilligers inzetbaar.

40

Elke vrijwilliger ondertekent een gedragscode.


GO

)

VE RNANCE

Gemiddelde inzet vrijwilligers tijdens evenementen OO/SOK 40% Gelegenheidsvrijwilligers 40% FLEX 11% Secretariaat 9%

Uren vrijwillige inzet SOK 17.000 Individuele dagen 1.740 Secretariaat 2.088 MaS 9.600 Reclassering 280 Stagiaires 12.500 Bestuur 1.500 Ambassadeurs 25.000 Relaties 25.000 Diverse externe 7.500

Totaal circa 100.000 uur vrijwilligerswerk

Realisatie Verwachting Gemiddelde inzet OO/SOK 7 dagen 4 dagen Gemiddelde inzet FLEX 0,8 dagen 2 dagen Secretariaat 7 dagen Niet gespecificeerd De inzet van alle vrijwilligersgroepen was conform de verwachting. Werden er zware klussen verwacht dan werden er in 2016 extra betaalde krachten ingezet tijdens de op- en afbouw van de evenementen.

41


CE

GO VERNAN

Tevredenheid vrijwilligers De organisatie van Opkikkerdagen zal gaan wijzigen en dit heeft gevolgen voor de werkstromen en de vrijwillige inzet. Daarom zal de vrijwilligersorganisatie van Stichting Opkikker per januari 2017 worden gereorganiseerd. Eind december 2016 is geïnventariseerd waar de kwaliteiten van de verschillende vrijwilligers liggen en over welke competenties zij beschikken. Er zijn nieuwe vrijwilligersfuncties beschreven. Begin januari 2017 worden de vrijwilligers ingedeeld in de nieuwe functies. Het spreekt voor zich dat deze veranderingen niet altijd door iedereen enthousiast zullen worden ontvangen. Eind 2017, wanneer een ieder een aantal maanden gewerkt heeft binnen de nieuwe functies en de aangepaste organisatie, zal de tevredenheid van vrijwilligers opnieuw worden getoetst. Scholing en bijeenkomsten vrijwilligers Stichting Opkikker traint haar vrijwilligers naar behoefte; er werd geen gemeenschappelijke behoefte benoemd om te laten trainen. Er zijn daarom in 2016 geen trainingen aan vrijwilligers gegeven. Begin 2017 zullen alle vrijwilligersgroepen opnieuw getraind gaan worden. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van inzet tijdens de Opkikkerdagen. Op 11 december 2016 vond de jaarlijkse Eindejaarbijeenkomst voor vrijwilligers plaats. De vrijwilligers van de stichting waren te gast in Klein Opkikkerland II. Na een fanatiek bowlingtoernooi en een informatiebijeenkomst, waar men hoorde wat er in 2016 in gebeurd en in 2017 allemaal gaat veranderen, werden de vrijwilligers getrakteerd op een heerlijke kerst BBQ waarbij het mogelijk was om van gedachten te wisselen met leden van het bestuur, directie en medewerkers. Na afloop van de bijeenkomst kreeg een ieder een kleine Opkikkerattentie en een tijdschriftje mee, waarin alle informatie nog eens rustig nagelezen kon worden. Verbeterpunt vrijwilligers Er is in 2016 een grote kwaliteitsslag gemaakt door één medewerker verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van vrijwilligers. Er zijn regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd maar toch blijkt het in de praktijk niet altijd mogelijk om iedereen aan te spreken op het

42

functioneren. Kwaliteit van inzet is niet altijd zoals gewenst. Vrijwilligers worden ouder en kunnen niet meer op alle taken worden ingezet. Ook gebeurt het dat vrijwilligers zo "eigen" worden, dat zij hun eigen pad gaan volgen. Speerpunt voor 2017 is het verhogen van de kwaliteit van de vrijwillige inzet en het planmatig en periodiek controleren van de voortgang.

Onze MaS projecten - Een droomwereld creëren - Een droomwereld achterlaten - Een mascotte om trots op te zijn - Word Gastheer of -vrouw tijdens Super Opkikkerdag - Een beeldschone beleving in Klein Opkikkerland - Help jij onze toekomstige kind -ambassadeurs? - Voel jij je verantwoordelijk voor de juiste informatie? - Een blijvende herinnering - The making off: Een TOP ambassadeursdag - Gevraagd: Een pietje precies - Kom jij in actie?

Same

1 Oplei 96 6 Vrijw


GO

VE RNANCE

Vrijwillige inzet tijdens de Maatschappelijke stages en inzet reclassering Naast de diverse soorten vrijwilligers heeft de stichting ook ruimschoots gebruik gemaakt van de (MaS)stagiair(e)s en de reclassering.

Inzet Reclassering

Doelstelling maatschappelijke stage bij Stichting Opkikker

Stichting Opkikker heeft zich tot doel gesteld, om de eerst verplichte- en later vrijwillige maatschappelijke stage voor middelbare school-leerlingen, in te vullen door het aanbieden van kwalitatief goede en vooral goed begeleide stageplaatsen voor leerlingen van allerlei opleidingen en leeftijden. Hiermee vervult de stagiair(e) niet alleen de stage (plicht), maar krijgen ze ook een goede kijk op het vrijwilligerswerk en de voldoening die dit kan geven. Zij leveren met hun stage een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van Stichting Opkikker: het uitvoeren van werkzaamheden voor zieke leeftijdsgenoten en het ervaren van de positieve effecten kan bijdragen aan een goed sociaal besef.

5 projecten 28 personen

enwerking 2016

iding (EventLab) 6 Leerlingen willigerscentrales

43 43


CE

GO VERNAN

Bestuur & Bestuursamenstellin

René Schelvis, bestuurslid René Schélvis heeft een achtergrond in de derivatenhandel als medeoprichter van het IMC-handelshuis. De laatste 10 jaar houdt hij zich vooral bezig met het adviseren van allerlei goede doelen op het gebied van management en organisatie

Nevenfuncties Buiten bestuurslid bij de Stichting Opkikker bekleedt hij ook bestuursfuncties bij andere Goede Doelen stichtingen, en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Big Move Institute

Mr. Margriet Daniëls, secretaris Margriet Daniëls is ruim 10 jaar zelfstandig ondernemer en legt de focus in haar werk op de combinatie van klantgerichtheid in organisaties enerzijds en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in die organisaties anderzijds.

Nevenfuncties Margriet Daniëls is naast haar dagelijkse werkzaamheden en haar inzet als secretaris van Stichting Opkikker, commissielid bij de Stichting Bijenpark Amsterdam.

Buddy Bienfait, penningmeester Buddy Bienfait is werkzaam als importeur en directeur van de technische handelsfirma Bienfait BV te Haarlem.

Nevenfuncties Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Buddy Bienfait bestuurslid van een Haarlemse stichting ter ondersteuning van mensen, die in financiële nood verkeren.

Profielschets Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden breed vertegenwoordigd zijn. Bij het werven speelt het eigen netwerk van de stichting een belangrijke rol, zo nodig wordt er ook geadverteerd. Kandidaten spreken met alle bestuursleden en directie en worden unaniem geselecteerd en benoemd door het bestuur. Eind 2016 bestond het bestuur uit 5 leden. Bevoegdheden en taken bestuur Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting en doet dit in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De voortgang, de strategie en de hiermee samenhangende actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te bereiken, staan hierbij centraal. Dit betekent dat fondsenwerving, sponsoring, personeelsmanagement en vrijwilligersbeheer tijdens behandeling van de kwartaalrapportages veel aandacht krijgen.

44

Aantal vergaderingen Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar. De hierboven genoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Evaluatie van de activiteiten Nadat het jaarplan aan het bestuur is gepresenteerd en door het bestuur is goedgekeurd, wordt aan de hand van rapportages de ontwikkeling gevolgd en zo nodig bijgestuurd. Dit betreft bijvoorbeeld fundraisingplannen, samenwerkingsverbanden met andere instellingen, nieuwe initiatieven om de doelgroep beter te benaderen en het effectiever met schaarse middelen om gaan. Beloningsbeleid en vergoedingsregeling van het bestuur De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werk voor de stichting. Het is beleid van de stichting dat zij een onbetaald vrijwillig bestuur heeft. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kunnen door de bestuursleden worden gedeclareerd. In 2016 zijn er door het bestuur geen bedragen gedeclareerd aan onkosten.


GO

VE RNANCE

ng eind 2016 Raoul Schildmeijer, bestuurslid Raoul Schildmeijer is sinds oktober 2012 senior adviseur organisatieontwikkeling bij adviesbureau Leeuwendaal. Eerder was hij directeur Kwalitatief Onderzoek bij TNS NIPO en algemeen directeur bij TNS Consult.

Nevenfuncties Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en zijn werk als bestuurslid voor Stichting Opkikker is Raoul Schildmeijer penningmeester van het Nederlands Genootschap Tolken en Vertalers (NGTV).

Drs Anneke Dubbink, bestuurslid Anneke Dubbink is een ervaren senior adviseur met ruim 25 ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Zij is werkzaam als projectleider, coach en programmamanager bij complexe organisatieveranderingen in de industriesector, de zakelijke dienstverlening en in het publieke domein.

Nevenfuncties Anneke is naast haar dagelijkse werkzaamheden en haar inzet bij Stichting Opkikker, raadslid in het gemeentebestuur van Houten.

Alle bovengenoemde nevenfuncties van het bestuur vormen, gezien het afwijkende karakter van deze werkzaamheden, geen nader te noemen meerwaarde voor Stichting Opkikker. Zij vormen ook geen knelpunt noch aanleiding tot een onderzoek naar verstrengeling van belangen.

Reglement van het bestuur Mede door de frequentie van vergaderen heeft het bestuur tot op heden goed kunnen functioneren zonder reglement. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestond in 2016 uit de voorzitter René Schélvis en secretaris Margriet Daniëls.

Functioneren van het bestuur Evaluatie en prestatie bestuur In januari 2017 heeft het bestuur haar functioneren in 2016 geëvalueerd. Het bestuur is tevreden over de onderlinge samenwerking en ook de samenwerking tussen bestuur en directie is goed. Begin 2016 heeft mevrouw Anneke Dubbink, als algemeen bestuurslid, zitting genomen in het bestuur van de stichting. De relatie binnen het bestuur is een open relatie en het bestuur vindt dat het nog steeds kritisch genoeg is.

vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig. Het bestuur vindt het aantal vergaderingen voldoende maar heeft wel besproken dat zij het komende jaar de informele contactmomenten met het secretariaat zullen vergroten. Gedurende de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: financiële en operationele kwartaalrapportages, voortgangsrapportages op het gebied van personeelsen vrijwilligersbeleid, enquêtes over naamsbekendheid en tevredenheid onder vrijwilligers, en mededelingen en aanbevelingen vanuit het CBF en de aanbevelingen vanuit de Transparant Prijs van PWC. Naast bovengenoemde bezigheden zijn de individuele bestuursleden regelmatig aanwezig geweest bij SOKdagen, bij de Ambassadeursdagen, de Vrijwilligersdag en bij de Backstagedag ten behoeve van sponsors en andere externe betrokkenen. Het bestuur heeft zich voorgenomen om in het komende jaar frequenter aanwezig te zullen zijn tijdens de evenementen, om zo nog meer feeling te houden met de organisatie.

Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bijeengeweest voor een bestuursvergadering in de vergadering van oktober werd de strategie besproken. Bij deze 45 45


CE

GO VERNAN

Hoewel de bestuursleden specifieke aandachtsgebieden hebben en houden, blijven het gezamenlijk optreden en de onderlinge samenwerking op de verschillende terreinen als belangrijkste punten bovenaan staan. De voor de stichting belangrijkste disciplines, zoals strategie en organisatie, financiën, HRM, marketing en fondsenwerving, zijn, naast algemene managementervaring, in het bestuur voldoende vertegenwoordigd.

Directie Samenstelling directie De directie wordt gevormd door Ruud Sliphorst. Beloning van de directie Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Opkikker de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl)

De voor de toetsing van het VFI-maximum relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg €79.033,- (€ 78.782,- in 2015) (1FTE/12 maanden). Deze beloning bleef ruim binnen VFI-maxima. Het bestuur heeft een salarisverhoging toegepast, conform eerder gemaakte afspraken over de groei van het directie salaris. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht bij staat van baten en lasten. Nevenfuncties van de directie Naast zijn werk als directeur van Stichting Opkikker was Ruud Sliphorst gedurende 2016 voorzitter van Stichting Wens op Wielen, een stichting die ten doel heeft het verkrijgen, beheren en exploiteren van en voorlichting geven over vervoer voor gezinnen waarvan één van de kinderen langdurig ziek is onder de 18 jaar met als doel het bieden van ontspanning. De nevenfunctie biedt een meerwaarde voor Stichting Opkikker. Door een intensieve samenwerking kan gespecialiseerde expertise worden benut en van elkaars mogelijkheden worden gebruikgemaakt. De inzet van Ruud Sliphorst voor deze stichting gebeurt op vrijwillige en onbezoldigde basis. Het bestuur van Stichting Opkikker heeft geen relatie en/of bemoeienis met Stichting Wens op Wielen waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en eventueel verstrengeling van belangen wordt voorkomen.

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Opkikker vond plaats door het bestuur. In 2014 is de nieuwste regeling bezoldiging directeuren toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 335 punten met een maximaal jaarinkomen van € 88.094 (1FTE/12 maanden)

Rooster van aftreden

Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden Rene Schelvis 2014 2017 Margriet Daniëls 2010 2016* 2019 Raoul Schildmeijer 2011 2016 2019 Buddy Bienfait 2015 2018 Anneke Dubbink 2016 2019 Benoemingstermijn 3 jaar* door wisseling bestuur herbenoeming verplaatst van 2015 naar 2016

46


GO

VE RNANCE

Intern beheersysteem Dagelijkse controle geschiedt aan de hand van projectplannen en vastgestelde budgetten over voortgang van projecten en bestedingen door de daarvoor verantwoordelijke werknemers op het secretariaat onder verantwoording van de plaatsvervangend directeur. Dit werkt naar volle tevredenheid. Rekeningen worden door de verantwoordelijke medewerkers aan de hand van vooraf ingediende begrotingen getoetst en geparafeerd. Voor er betaling plaatsvindt, verricht de plaatsvervangend directeur een laatste toetsing. Onduidelijkheden en afwijkingen van afspraken worden zo direct ontdekt. Teamleiders geven zelf kostenplaats aan. Uit externe controle van de accountant en de periodieke controles van de controller zijn, buiten de hierboven genoemde aanpassing, geen specifieke punten naar voren gekomen ter verbetering van het interne beheersysteem. Aanvullend tekent de plaatsvervangend directeur ook fysiek alle verzamelstaten van de bank voordat deze worden betaald. Het systeem werkt effectief en efficiĂŤnt. Verkregen geldmiddelen worden doeltreffend en efficiĂŤnt ingezet.

knelpunten. Zo nodig vraagt de Klankbordgroep advies aan de plaatsvervangend directeur. Periodiek ontvangen de directie en het bestuur rapportages en eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats met plaatsvervangend directeur. Uit deze rapportage en evaluatie kwamen geen bijzonderheden naar voren.

Benoeming en bespreking controle jaarrekening en jaarverslag Het jaarverslag en de jaarrekening worden gecontroleerd door een accountant van Meester & Kuiper Accountants. Jaarlijks vindt er vooraf overleg plaats met de accountant en wordt een offerte opgesteld voor de te verrichten werkzaamheden. De penningmeester ondertekent deze offerte na goedkeuring en pas daarna start de accountant met de controle. Tijdens de controle is Meester en Kuiper Accountants op locatie aanwezig en na de controle volgt een bespreking met directie, de controller en de penningmeester over de bevindingen. Er heeft in 2016 in november een voor-controle plaatsgevonden. Na het afgeven van de accountantscontrole vindt een evaluatiegesprek plaats met de controller, directeur, voorzitter en accountant. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke verbeterpunten besproken en afspraken gemaakt voor het opvolgende jaar.

Periodiek overleg vindt plaats tussen de plaatsvervangend directeur, de directeur en de controller over bestedingen, uitgaven, inkomsten en de voortgang van projecten. Er is op deze wijze snel bij te sturen indien nodig; e.e.a. werkt naar tevredenheid. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders onderling, tussen de teamleiders en de plaatsvervangend directeur en elk kwartaal vindt toetsing van de voortgang van teamdoelstellingen plaats. Door het werken met teamdoelstellingen en jaarplannen kan de voortgang en eventuele bijsturing overzichtelijk en gestructureerd plaatsvinden, ook dit werkt naar tevredenheid. Elke 8 weken heeft het team PR/FW overleg. Het team PR/FW werkt volgens een vooraf vastgesteld jaarplan waar alle voorgenomen projecten in staan beschreven. Elk kwartaal is er een bestuursvergadering waar alle lopende zaken aan de orde komen en waarvan de uitkomsten schriftelijk worden vastgelegd. De kwartaaloverzichten van de boekhouding worden uitvoerig besproken door bestuur in aanwezigheid van de directie. Zo nodig worden zaken bijgesteld. Overige managementinformatie zoals sponsorlijsten en voortgangslijsten aanmeldingen gezinnen vormen een vast agendapunt tijdens vergaderingen. Elk kwartaal rapporteert de Klankbordgroep aan het bestuur over de activiteiten en de ondervonden

Niet FinanciĂŤle resultaten De impact die de stichting heeft op de samenleving is heel divers en gaat verder dan louter het gezin dat een Opkikkerdag heeft beleefd. In 2016 boden de (Super) Opkikkerdagen een uitgebreid platform aan diverse partijen om zich in te zetten voor de samenleving. Naast dit platform zetten ook duizenden supporters zich in voor de stichting en zijn honderden mensen jaarlijks bezig met een PR- en/of fondsenwervende actie voor de stichting.

47


CE

GO VERNAN

Beleid ten aanzien van milieu en MVO gemeente Almere en werkt zij nauw samen met de reclassering in diverse gemeenten en bij Stichting Opkikker vrijwilligerscentrales.

Stichting Opkikker heeft geen specifiek beschreven beleid ten aanzien van het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Dit betekent echter niet dat de stichting geen oog heeft voor het milieu, integendeel, stichting Opkikker is zeer bewust bezig MVO en het milieu. Met de mobieltjesactie zorgde Stichting Opkikker ervoor dat in 2016 83.032 minder oude mobiele telefoons in het afval terecht kwamen en zamelde de stichting periodiek ook batterijen in. Vanaf 2013 zorgde de stichting ervoor dat er in totaal 353.000 mobiele telefoons werden hergebruikt. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met de inzameling van gebruikte inktcartridges. Papier wordt ook ingezameld en afgevoerd voor hergebruik. De stichting vindt het vanzelfsprekend en belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu en daar waar het financieel en bedrijfstechnisch mogelijk is bewuste keuzes te maken. Zo worden na de Super Opkikkerdagen naamkaartjes en parkeerkaarten ingenomen voor hergebruik en wordt gekeken of papiereninformatie bruikbaar is voor hergebruik. Ritten met de Opkikkerauto's worden zoveel mogelijk gecombineerd. In 2016 is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van digitale kanalen voor het versturen van post. De nieuwskrant werd digitaal verzonden, net als de uitnodigingen voor de gezinnen en het jaarverslag. Naast bovengenoemde inzamelacties, hergebruik van materialen en minder gebruik van energie, biedt de stichting ook zelf projecten aan in het kader van maatschappelijk ondernemen zoals o.a. de bedrijvendagen, de Super Opkikkerdagen en de maatschappelijke stageprojecten. Daarnaast helpt de stichting bij re-integratietrajecten met de gemeente Almere door het aanbieden van werkervaringsplekken, is zij erkent dagbestedingsbedrijf voor de

48

In 2016 hebben 26 bedrijven zich maatschappelijk ingezet tijdens de Super Opkikkerdagen. Naast deze bedrijven zetten relaties hun bedrijf maandelijks in, in het kader van maatschappelijk ondernemen, tijdens de Super Opkikkerdagen. Stichting Opkikker biedt deze bedrijven een platform om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en zich maatschappelijk in te zetten. Door het werken met vele (maatschappelijke) stage-studenten zorgt de stichting voor een grote groep jonge en enthousiaste vrijwilligers voor de toekomst.


GO

VE RNANCE

Platform inzet samenleving tijdens de (Super) Opkikkerdagen MaS studenten/scholen Relaties Bedrijfsvrijwilligers Bedrijven Opkikker gezinnen Droomdag gezinnen Relaties Donateurs/Suporters Medewerkers Vrijwilligers Vrijwllligerscentrales Reclassering Pedagogisch medewerkers ziekenhuis Ambassadeurs Secretariaat stagiair(e)s Mantelzorgers Naasten van de gezinnen

49


NG

E

FO VI NDS ENWER TI A & CO MMUNIC

Bronnen van inkomsten

Wijze van fondsenwerving en Communicatie

In 2016 waren de belangrijkste bronnen van inkomsten:

Hoofdsponsors

Communicatie van de betreffende hoofdsponsor is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag en op de website. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. 2 maal per jaar digitale toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Hoofdsponsor

Doelstelling:

Leaseplan is sinds vele jaren een samenwerkingspartner en stelt een Opkikkerauto ter beschikking. Dit is enorm nuttig gezien de vele kilometers die worden gereden voor de organisatie van de Opkikkerdagen.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 2014-2016. Tijdens deze periode heeft de auto ruim 100.000 km afgelegd ten behoeve van Opkikkerdagen. Na evaluatie, waarbij beide partijen vinden dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt, is toegezegd een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 2017-2019

Hoofdsponsor

Doelstelling:

Clean Lease heeft zich door middel van een vijf jaar durende samenwerkingsovereenkomst aan de stichting verbonden. Onderdelen uit deze overeenkomst zijn onder andere: een structurele bijdrage aan het jaarlijkse Geef en Neem het ervan weekend, bestikkering van vrachtauto’s met Opkikkeruitingen, ondersteuning bij acties.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 2014-2019. Jaarlijks vindt er een officiële evaluatie plaats. Vanuit de evaluatie in 2016 kwamen geen specifieke bijzonderheden naar voren. Er rijden op het moment 80 vrachtauto’s in Nederland met uitingen van Stichting Opkikker. Het Geef en Neem het ervan weekend is uitgegroeid tot een waar begrip binnen de achterban van de stichting.

50


bronnen van inkomsten:

FO

ND G & SEN WERVIN CO

Partnerships

MM UNICATIE

Communicatie van de betreffende partner is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. 2 maal per jaar digitale toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Partnership

Doelstelling:

De NUON Foundation heeft zich doormiddel van een drie jaar durende samenwerkingsovereenkomst bereid verklaard in ieder geval één maal per jaar een Super Opkikkerdag te adopteren.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 2014-2016, vanaf start van de Super Opkikkerdagen is nog geen jaar overgeslagen. Na evaluatie is toegezegd een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 2017. Via de NUON Foundation (Step 2 Work) is vanaf mei 2016 een medewerkster werkzaam bij de stichting en eind 2016 heeft de afdeling B2B een relatie dag georganiseerd tijdens een Super Opkikkerdag. Het betreft een jarenlange samenwerking die erg prettig verloopt.

Partnership

Doelstelling:

De Alliander Foundation heeft zich door middel van een drie jaar durende samenwerkingsovereenkomst bereid verklaard om één maal per jaar een Super Opkikkerdag te organiseren.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 2014-2016. Vanaf hun eerste deelname aan de Super Opkikkerdagen is nog geen jaar overgeslagen. Na evaluatie is toegezegd een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 2017 en 2018. Het betreft een jarenlange samenwerking die erg prettig verloopt.

Partnership

Doelstelling:

Bij de verkoop van iedere occasion krijgen de nieuwe eigenaren een Opkikkerknuffel cadeau in plaats van de traditionele bloemen.

Realisatie en evaluatie:

Vaartland heeft sinds 2009 haar naam gekoppeld aan Stichting Opkikker. Jaarlijks wordt de samenwerking opnieuw bekeken wat heeft geresulteerd in het feit dat de samenwerking ook in 2017 ongewijzigd wordt voortgezet.

Partnership

Doelstelling:

Eeko is de inzamelingspartner van de mobieltjesactie van Stichting Opkikker. In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de stichting een vergoeding per ingezamelde telefoon ontvangt.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 1 jaar, gezamenlijk al meer dan 500.000 toestellen ingezameld, na evaluatie is toegezegd een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 2017.

51


NG

E

FO VI NDS ENWER TI A & CO MMUNIC

Partnerships Communicatie van de betreffende partner is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. Tweemaal per jaar digitale toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Partnership

Doelstelling:

Center Parcs de Eemhof stelt haar park beschikbaar als locatie voor onze Super Opkikkerdagen, verstrekt faciliteiten tegen een gereduceerd tarief en heeft in 2016 een tweede permanente locatie genaamd Opkikkerland II op het park in bruikleen beschikbaar gesteld, deze is verbouwd en biedt maandelijks verschillende belevenissen aan de aanwezige gezinnen. Center Parcs Nederland heeft in 2016 opnieuw een Super Opkikkerdag geadopteerd.

Realisatie en evaluatie:

Realisatie Opkikkerland II, nu twee permanente locaties, duur bruikleenovereenkomst 5 jaar, duur toezegging adoptie Super Opkikkerdag ĂŠĂŠn jaar. Vanaf hun eerste deelname aan de Super Opkikkerdagen nog geen jaar overgeslagen. Na evaluatie is toegezegd ook adoptie Super Opkikkerdag in 2017. Betreft een jarenlange samenwerking die goed verloopt.

Partnership

Doelstelling:

FC Groningen heeft zich door middel van een drie jaar durende samenwerkingsovereenkomst bereid verklaard gezamenlijk activiteiten te willen organiseren om opbrengsten en bekendheid te genereren voor de stichting. Daarnaast stelt FC Groningen diverse uitingen beschikbaar, waaronder LED-Boarding om de stichting te helpen haar naamsbekendheid te vergroten en nieuwe donateurs te werven.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst drie jaar 2015-2017. Gala FC Groningen ten bate van Stichting Opkikker, Led Boarding tijdens thuiswedstrijden, beursdeelname en diverse andere acties. Jaarlijkse evaluatie, samenwerking verloopt goed, overeenkomst wordt voortgezet.

Partnership

Doelstelling:

MMP BV geeft sinds 1993 het kleur- en knutselboek 'Kind & Ziekenhuis' uit voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis liggen. Uit de inkomsten komt een donatie ten goende aan Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie zoals afgesproken.

52


FO

ND G & SEN WERVIN CO

Partnership

MM UNICATIE

Doelstelling:

Uitgeverij Slim communiceren geeft samen met Stichting Opkikker een speciale Puzzelkleurgids uit in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Vanuit de advertentie-inkomsten uit de gidsen komt een donatie ten goede aan Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking voor één jaar. Per jaar wordt geëvalueerd en de voortzetting van de samenwerking besproken. 2016 is geëvalueerd, samenwerking is bevallen en wordt voortgezet in 2017.

Partnership

Doelstelling:

Nian uitgevers geeft samen met Stichting Opkikker een huis aan huiskrant uit in verschillende Nederlandse postcodegebieden. Vanuit de advertentie-inkomsten uit de krant komt een donatie ten goede aan Stichting Opkikker en wordt de krant gratis verzorgd en verspreid.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking voor 1 jaar. Oplage 1.000.000. Per jaar word geëvalueerd en de voortzetting van de samenwerking besproken. 2016 is geëvalueerd, de samenwerking bevallen en wordt voortgezet in 2017.

Partnership

Doelstelling:

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs heeft zich door middel van een 3 jaar durende samenwerkingsovereenkomst bereid verklaard Opkikkerdagen te organiseren en acties te ontplooien.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 2016-2018, deelname Super Opkikkerdag en KLOK dag, deelname met hele organisatie aan de Koffie Morning en diverse kikkerknuffels afgenomen t.b.v medewerkers en klanten. Jaarlijkse evaluatie, jaarlijkse wordt bepaald hoe de overeenkomst wordt ingevuld voor het betreffende jaar. Na evaluatie is de overeenkomst ongewijzigd voortgezet. De stichting kijkt terug op een mooie samenwerking in het eerste jaar.

Partnership

Doelstelling:

Sogeti heeft zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst bereid verklaard in 2016 wederom een Super Opkikkerdag te adopteren. Hiernaast hebben zij besloten de ondersteuning op IT gebied voort te zetten.

Realisatie en evaluatie:

Duur samenwerkingsovereenkomst 1 jaar. Sinds hun eerste deelname aan de Super Opkikkerdagen in 2010 nog geen jaar overgeslagen. Sogeti werkt middels het aantal overeengekomen uren aan een vernieuwde website. Na evaluatie is toegezegd een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 2017. Betreft een jarenlange samenwerking die goed verloopt.

Partnership

Doelstelling:

Stibat heeft zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst verbonden aan de stichting waarbij Stichting Opkikker begunstigde is van het scholenportaal myStibat en scholen kunnen kiezen om hun gespaarde punten te doneren aan de stichting.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerkingsovereenkomst van één jaar, jaarlijkse evaluatie. Samenwerking is goed bevallen

53


NG

E

FO VI NDS ENWER TI A & CO MMUNIC

Sponsors Dit zijn bedrijven, fondsen en instellingen die gedurende meer jaren financiële middelen en/of diensten beschikbaar stellen.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Handhaven niveau van het aantal giften en acties (€ 500,-tot € 2500,- en hoger dan € 2500,-. Projectsponsoring van SOK-dagen: 89,1% van de projecten door middel van projectsponsoring (KLOK 100%).

Communicatie van de betreffende sponsors is zichtbaar in de volgende uitingen: Voor elke sponsoring van € 500,- stuurt Stichting Opkikker een voorbeeldverslag van een Opkikkerdag. Sponsors kunnen bij bedragen vanaf € 2.500,- een logo geplaatst krijgen in het Opkikkernieuws. Tevens wordt, indien men hier prijs op stelt, de sponsor vermeld in het jaarverslag. Ook zendt Stichting Opkikker een bedankboekje van de SOK-dagen indien (voor een deel) het gesponsorde bedrag voor een SOK-dag is gebruikt. De sponsors worden uitgenodigd voor het jaarlijkse evenement Backstage. Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FW-vergadering. Contactmomenten zijn voorts mogelijk tijdens de jaarlijkse Backstagedag. De sponsors waarderen de transparantie van de stichting, wat naast de doelstelling, vaak ook de reden is waarom men verbonden blijft. De stichting ziet zelf als verbeterpunt eerdere toezending van de uitnodiging voor de Backstagedag, zodat men de datum vrij kan houden. Verder wordt continu gekeken naar de nieuwswaarde van het aangeboden programma. Bij sponsoring in natura wordt publiciteit waarin de stichting terugkomt, afgestemd met wat het bedrijf wenst. In deze sfeer vallen bijvoorbeeld de gebruikmaking van auto’s en drukwerk.

Sponsors natura Bedrijven, instellingen, particulieren die om niet of tegen geringe vergoeding medewerking verlenen aan SOK-dagen en/of aan de organisatie in het algemeen.

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Zoveel mogelijk, doelstelling niet nader bepaald

Communicatie van de betreffende natura sponsor is zichtbaar in de volgende uitingen: Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FW-vergadering. Contactmomenten zijn voorts mogelijk tijdens de jaarlijkse Backstagedag. De sponsors waarderen de transparantie van de stichting, wat vaak ook de reden is waarom men verbonden blijft. De stichting ziet zelf als verbeterpunt eerdere toezending van de uitnodiging voor de Backstagedag, zodat men de datum vrij kan houden. Verder wordt continu gekeken naar de nieuwswaarde van het aangeboden programma.

Giften & acties in- en extern Bedrijven, fondsen, instellingen en particulieren die al dan niet op projectmatige basis en bedrag aan de stichting overmaken waarvan niet duidelijk is of dit vaker of meer jaren achtereen zal plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn collectes, kerstgiften en eenmalige giften via bedrijven.

Communicatie van de betreffende giften en acties in- en extern zijn zichtbaar in de volgende uitingen: Voor elke gift van € 500,- stuurt Stichting Opkikker een voorbeeldverslag van een Opkikkerdag; Giften van meer dan € 500,- krijgen een vermelding in het jaarverslag. Tweemaal per jaar krijgt men het Opkikkernieuws digitaal toegezonden. Overige communicatie geschiedt in overleg. Tevens zendt Stichting Opkikker een bedankboekje van SOK-dagen indien (voor een deel) de gift voor een SOK-dag is gebruikt. Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FW vergadering. Acties extern vinden plaats in samenwerking met andere partijen. Deze acties kunnen zich ook uitsluitend richten op het stimuleren van de samenwerking. Eén maal per jaar, in oktober, wordt een tevredenheidenquête toegezonden aan actiedeelnemers vanuit het derde kwartaal. Er zijn hier geen aandachtspunten uit naar voren gekomen.

54


FO

ND G & SEN WERVIN CO MM UNICATIE

Acties extern

Speciale acties georganiseerd door externe partijen verspreid in het land. Deze acties genereren veelal aanzienlijke bedragen. Handhaven niveau van eerdere jaren ten aanzien van het aantal giften en acties (€ 500,-tot € 2500,- en hoger dan € 2500,-

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Conform verwachting gerealiseerd.

Acties intern Bijzondere (landelijke) acties die de Opkikker zelf initieert.

Doelstelling en realisatie: Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst

mobiele telefoons €117.131 begroot Opkikkergala €42.225 begroot Collecte €19.841 begroot Geef en Neem weekend €43.553 begroot Hinkel Opkkikkerdag € 6.474 begroot Lotenverkoop €39.096 begroot KoffieMorning €70.042 begroot

€140.000 €120.000 €20.000 €45.000 €10.000 €67.500 €137.500

Donateurs en Supporters Donateurs Voornamelijk particulieren die periodiek een bijdrage overmaken aan Stichting Opkikker

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Doelstelling donateurs 6800, realisatie 6272, inclusief acceptgiro mailing (-528).

Supporters* Particulieren die de stichting steunen door de aankoop van een lot via de Nationale Grote Clubactie met de Supportactie.

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Doelstelling Supporters 3550, realisatie 3610 (+60).

*

De SupportActie wordt georganiseerd door de Nationale Clubactie, die ook verantwoordelijk is voor de Grote Clubactie. De SupportActie is een loterij die zich het lot van goede doelen, stichtingen en verenigingen serieus aantrekt. Als u mee gaat spelen met de loterij van de SupportActie, doet u dat in eerste instantie omdat u zich het lot van de stichting aantrekt. Echter, u krijgt er ook iets voor terug. Met uw deelname maakt u kans op mooie prijzen. Als supporter machtigt u de SupportActie om een bedrag van €5,50 per lot, per maand, af te schrijven van uw rekening. Van de €5,50 gaat 80% per lot (€4,40) naar Stichting Opkikker en 20% (€1,10) naar de Support Actie voor de samenstelling van het prijzenpakket en voor de administratiekosten. De loterij van de SupportActie heeft vier trekkingen per jaar.

Communicatie van de betreffende donateurs en supporters zijn zichtbaar in de volgende uitingen: Tweemaal per jaar stuurt Stichting Opkikker digitaal het Opkikkernieuws toe aan donateurs en supporters. Supporters die via de Support- actie de stichting steunen; zij kunnen prijzen winnen door deelname aan een loterij.

Merchandise De Opkikkerknuffel, de auto-plak kikker, de Opkikkersleutelhanger, Koffie Morning koffiemok en een Koffie Morning reisbeker.

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Begroot € 75.000, realisatie € 73.314

Communicatie van de merchandise: Via de website is het mogelijk om merchandise te bestellen of een sleutelhanger en naar iemand toe te laten sturen.

55


NG

Welk

& CO MMUNIC

E

FO VI I NDS R E ENW o AT m

Interne actie uitgelicht

& pannenkoekfestijn a l a g la

ga

Op zondag 25 september 2016 organiseerde Stichting Opkikker, in samenwerking met Wentink producties voor de tweede maal een Opkikker Gala. Het begon ‘s middags met een pannenkoekenfestijn en de dag werd afgesloten met een grote show in het theater verzorgd door o.a. de Opkikkerambassadeurs. Aansluitend was er voor de galagasten een veilingavond met een heerlijk diner. De optredens waren hartverwarmend. Het was een wervelende show, waarin naast de professionele artiesten van Wentink onze eigen Opkikkerambassadeurs een hoofdrol speelden en mochten schitteren in hun kracht! Zo konden de gasten in de Studio’s van Aalsmeer o.a. Jesse met een turndemonstratie, Guus als DJ, Raymon samen met Justin tijdens een wervelende goochel act, Lisanne met haar gevoelige muziek (bekend van o.a. haar hit “Vechtersbaas”), Hessel met een ballet, Jessica (Idols) met een prachtig liedje, Glennis en Kayne met gitaar en drums en Lieke samen met haar dansgroep zien optreden. De artiesten werden gecoacht door de welbekende Mark Forno. Onze eigen Opkikkerambassadeurs in de hoofdrol…. Superkids was er niets bij!

Externe actie uitgelicht

De actie van Madelief! Hoi, ik ben Madelief. Ik ben een meisje van 8 jaar, bijna 9. Toen ik zeven jaar was heb ik een boek geschreven over mijn broertje die toen vaak ziek was met tekeningen erbij. Het boek heet "De groene beestjes van Bas”. De groene beestjes zijn bacteriën waar mijn broertje ziek van werd. Zo legde onze dokter het altijd uit. Die groene beestjes zaten vaak in de longen van mijn broertje. Mijn broertje heet geen Bas, ik vond het leuker om een andere naam te kiezen. Het boek gaat over Bas die ziek wordt door de groene beestjes, net als mijn broertje, en wat er dan allemaal gebeurt. Op school kwam er een keer een schrijver langs. Ik vertelde hem toen dat ik ook een boek had geschreven.

56

Hij is bij mij thuis gekomen om naar het boek te komen kijken. Het idee is toen ontstaan om het boek uit te gaan geven. Mijn oma kan heel goed tekenen, zij is kunstenares, en ik heb haar gevraagd om mooie tekeningen te maken. Wij zijn bij de drukker geweest en in het boek zoals ik dat nu bedacht heb staan mijn tekeningen en die van mijn oma. Alles is nu af. Ik ben ook ambassadeur van Stichting Opkikker. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Opkikker. Wanneer je mij steunt steun je dus ook een goed doel. Stichting Opkikker bezorgt jaarlijks honderden gezinnen met een langdurig ziek kind de dag van hun leven!" aldus Madelief. Madelief heeft in 2016 door de opbrengst van haar boek € 4.000,- kunnen schenken aan Stichting Opkikker!


FO

N G & DSEN WERVIN CO MM UNICATIE Uitkomsten van fondsenwerving 2016 en Overzicht voorgaande jaren Doelgroepen Gem. opbrengst 2012 2013 2014 2015 2016 Hoofdsponsor Donateurs Acties derden (Supporters) Sponsors/giften Sponsors/giften

€ € € € €

50.000,- 58,76 50,- 2.500 - € 5.000,- 500, - € 2.499,-

3 5068 5071 110 222

4 4415 4530 90 194

3 4756 4442 86 195

3 2 4700 4946* 3959 3610 118 224 222 117

* exclusief acceptgiro mailing

Meting tevredenheid rondom acties Tevredenheid contactmomenten Tijdsbestek tussen kenbaar maken van actie en reactie vanuit het secretariaat Hoe contact momenten ervaren? Waren contactmomenten voldoende? Waren de contactmomenten prettig? Wil in toekomst ook acties uitvoeren

100% positief of zeer positief 87,5% snel en zeer snel. 100% positief of zeer positief 100% voldoende en ruim voldoende 100% ja 87,5 % ja

SupportActie De SupportActie wordt georganiseerd door de Nationale Clubactie, die ook verantwoordelijk is voor de Grote Clubactie. De SupportActie is een loterij die zich het lot van goede doelen, stichtingen en verenigingen serieus aantrekt. Als u mee gaat spelen met de loterij van de SupportActie, doet u dat in eerste instantie omdat u zich het lot van de stichting aantrekt. Echter, u krijgt er ook iets voor terug. Met uw deelname maakt u kans op mooie prijzen. Als supporter machtigt u de SupportActie om een bedrag van €5,50 per lot, per maand, af te schrijven van uw rekening. Van de €5,50 gaat 80% per lot (€4,40) naar Stichting Opkikker en 20% (€1,10) naar de SupportActie voor de samenstelling van het prijzenpakket en voor de administratiekosten. De loterij van de SupportActie heeft vier trekkingen per jaar.

Quote: Mijn verwachting was, dat de stichting onze plannen om een eenmalige donatie te doen ter vervanging van een relatiegeschenk voor onze klanten, wel zou willen accepteren, dat ze blij zouden zijn met deze actie en dat alles zakelijk zou verlopen. Ik had niet verwacht zo veel contact te hebben en zo een persoonlijke benadering te krijgen!

57


NG

E

FO VI I NDS R E ENW AT & CO MMUNIC

Dankzij de volgende bedrijven konden de Super Opkikkerdagen,Fantasydag en de Ambassadeursdagen plaatsvinden: Stichting Avoim Alliander Foundation Amplexor Stichting Borro Center Parcs Stichting Chocolat Lovers Stichting Droomdag Stichting Elise Mathilde Fonds EMatters FC Emmen Van Leeuwen Stichting Nuon Foundation Eeko Het Vrolijke Fonds DĂŠlifrance Duinrell Ronde Tafel 189 Sint Michielsgestel Stek Advocaten Roto SBA Sogeti Telfort zakelijk TVM Vodafone Foundation Zicht Adviseurs

Arel Holding M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting VSBfonds K.F. Hein Fonds Janivo Stichting Alliander Foundation VaillantFonds

Maakten het financieel mogelijk om Klein Opkikkerland II te realiseren

Aant ambassd

Ambassadeurschap Opkikker-ambassadeurs zijn kinderen van de gezinnen die in het verleden een Opkikkerdag aangeboden hebben gekregen. Jaarlijks worden de gezinnen gebeld met de vraag of het Opkikkerkind ambassadeur wil worden. Men kan zichzelf ook opgeven voor deze functie. Door de jaren heen is deze aanpak uiterst succesvol gebleken: vanuit eigen ervaringen vertellen wat een Opkikkerdag betekent voor het gezin is de beste manier om ruime bekendheid te geven aan de Opkikkerwerkzaamheden. Stichting Opkikker beschikte eind 2016 over een netwerk van 2657 ambassadeurs verspreid over heel Nederland. Om onze ambassadeurs behulpzaam te zijn heeft de stichting 58

2004: 3 2005: 3 2006: 5 2007: 7 2008: 9 2009: 13 2010: 17 2011: 23 2012: 2 2013: 25 2014: 26 2015: 26 2016 : 2

een aantal bekende Nederlanders, die grote groepen kinderen en volwassenen aanspreken, bereid gevonden om als boegbeeld te functioneren van deze groep. Boegbeelden zijn: Elize, Ernst & Bobbie, Edwin, Maureen du Toit , Piet Paulusma, Loes Linders, Femke Holthuijsen, DJ Bee, Dirk Scheele, Vreneli van Helberge, Doenja en kids en Jump!.


FO

N G & DSEN WERVIN CO MM UNICATIE

tal deurs

300 380 500 700 965 330 705 300 2740 582 618 655 2657

Het doet kinderen goed om ambassadeur te worden. Dat merk je ook aan de manier waarop ze door de omgeving worden bekeken. In plaats van een kind dat ziek is, word je een bekend gezicht, iemand die bijzondere dingen doet. Ambassadeurs krijgen heel veel complimenten en positieve reacties uit hun omgeving. Daardoor verandert je plaats in de omgeving. Tal van ambassadeurs worden geëerd door hun omgeving, bijvoorbeeld met jeugdlintjes of medailles van de gemeente, en krijgen aandacht in lokale media. In principe duurt het ambassadeurschap zolang als de ambassadeur dit zelf kiest. De stichting neemt, in het kader van het uitstroomprogramma Ambassadeurs >18 jaar, contact op met de ambassadeurs als ze 18 jaar zijn om te bespreken of het ambassadeurschap nog steeds passend is. Veel Ambassadeurs >18 jaar worden aansluitend op hun ambassadeurschap vrijwilliger bij de stichting. In 2016 zijn er 260 nieuwe ambassadeurs geworven en 258 ambassadeurs ouder dan 18 jaar uitgestroomd.

Ambassadeurs zijn belangrijke fondsenwervers voor de Opkikker. Dat doen ze op tal van manieren, in de regel in hun eigen omgeving. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om zelf iets te doen in plaats van alleen maar geld geven aan een goed doel. Ambassadeurs maken dat mogelijk doordat zij acties doen. Daarmee leveren zij een onmisbare bijdrage aan de Opkikker. Kinderen maken het zo zelf mogelijk dat andere kinderen en gezinnen ook een Opkikkerdag krijgen. Ze geven hun eigen Opkikkerdag door aan andere gezinnen. Ambassadeurs zijn de centrale spil in het verzamelen van mobiele telefoons voor de Opkikker. Ook hiermee wordt geld voor de stichting geworven. Jaarlijks wordt er door de stichting een ambassadeursdag georganiseerd voor alle ambassadeursgezinnen (zie hoofdstuk samenvatting activiteiten voor beschrijving ambassadeursdag 2016). Belangrijk onderdeel van deze ambassadeursdagen is het bedanken van de nieuwe ambassadeurs met een prachtige en welverdiende Opkikkermedaille. In een prachtige ceremonie, kreeg iedere nieuwe ambassadeur de medaille persoonlijk opgespeld door een vrijwilliger van de stichting. Eén voor één betraden de nieuwe ambassadeurs het podium!

59


NG

E

FO VI NDS ENWER TI A & CO MMUNIC

Ambassadeursmagazine

KIK.

Stichtin veel om In het kad jaarlijks een achter de sch er met zijn/ha Stichting Opkikker heeft voor haar gezinnen een kindertijdschrift ontwikkeld met als doel: gelegenheid om afleiding bieden tijdens het ziekteproces, lotgenoten contact onderhouden, het geven van zien hoe hun maa mentale energie en wegdromen in een andere belevingswereld en educatie. Sinds 2016 tijdens de Super O wordt het blad ook in 29 ziekenhuizen uitgegeven. zo transparant mog initiatief van Pricewat Imediate, vormgevers, redacteuren, fotografen en BN’ers hebben zich belangeloos doelen. Stichting Opkik ingezet om dit magazine te kunnen realiseren. KIK. verschijnt vier keer per om de wat in 2016 resulteerde gezinnen steeds opnieuw een ‘Opkikker’ te bezorgen. Het magazine is verdeeld in Zij zat daarmee in de ko drie delen met een gedeelte voor de jonge ambassadeurs, de oudere ambassadeurs resultaat en stelt alles in en een gedeelte voor het hele gezin. Het magazine is gevuld met rubrieken als: Doe de test, Wintertrends, Do-It-Yourself, In Actie, In de keuken met, Mijn Opkikkerdag, Bij ons thuis, Spotlight, Dierennieuws, Durf te vragen, Samen doen, Ratjetoe, De slaapkamer van, Het kinderverhaal, Dit ben ik, Prikbord, Bij ons thuis, Ambassadeurs in gesprek. Stichting Opkikker een kijkje achter het belangrijk om jaarlijks te info toekomst. Op werd georga II. De spo een aant wat de g stichtin

60


FO

ND G & SEN WERVIN CO MM UNICATIE

Transparantie

ng Opkikker vindt het belangrijk om transparant te zijn en doet dit in haar dagelijkse doen en laten naar voren te laten komen. der van transparantie organiseert Stichting Opkikker onder andere n Backstagedag waarop het haar sponsors uitnodigt om een kijkje hermen te komen nemen. De sponsor krijgt persoonlijk toegelicht wat aar bijdrage is gedaan. Daarnaast stelt de stichting donateurs in de m zichzelf in te zetten tijdens Super Opkikkerdagen en met eigen ogen te andelijkse donatie wordt besteed. In 2016 hebben 15 donateurs zich ingezet Opkikkerdagen. Ook streeft de stichting ernaar om in haar jaarrapportage gelijk te zijn en doet daarom al 10 jaar mee met de Transparant Prijs, een terhouseCoopers B.V. Hieraan participeren zo'n 150 grotere en kleinere goede kker volgt daar waar mogelijk de aanwijzingen vanuit deze Transparant Prijs, e in een triple-A-score in de top 10 van alle grote goede doelen in Nederland. opgroep van transparante goede doelen. Stichting Opkikker is trots op dit mooie werking om de transparantie te behouden en zo mogelijk verder te vergroten.

Media

Backstagedag

TV-spot Opkikkerdn Loekie verzorgt jaarlijks een bijeenkomst voor haar sponsors, waar haar sponsors r de schermen van Stichting Opkikker kunnen nemen. De stichting vindt In 2016 is de nieuwe commercial m transparant te zijn en hecht er daarom waarde aan om haar sponsors van Stichting Opkikker vele malen op ormeren over de voortgang van haar doelstelling en de plannen voor de de Nederlandse televisie uitgezonden p 24 november 2016 vond de jaarlijkse Backstagedag plaats. Deze dag en mocht de stichting een nominatie aniseerd in ons nieuwe en prachtig verbouwde locatie Opkikkerland voor de Gouden Loekie ontvangen voor de onsors werden geĂŻnformeerd tijdens een presentatie en zij kregen commercial rondom de Koffie Morning. tal leuke activiteiten aangeboden om zo zelf te kunnen ervaren gezinnen ervaren tijdens een Opkikkerdag. In totaal mochten de De stichting heeft in 2016 een totaalwaarde ng 35 gasten ontvangen tijdens deze dag. aan media van 1,1 miljoen euro gratis mogen uitzenden.

Meting naamsbekendheid: 5%

2004

PR rond Opkikkerdagen 93.000 Oplage Opkikkernieuws 1.000.000 Oplage Huis aan huiskrant 66 l uee Pers Opkikkerdagen Individ 92 Pers Super Opkikkerdagen 168 n kele arti Algemene Opkikker pers 18 Pers Ambassadeursdag 900 Commercial TV 500 Abriâ&#x20AC;&#x2122;s

2005

17%

2006 2007

17%

25% 29% 29% 32,4%

2008 2009 2010

43% 46% 47,7% 48%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

48% 49,6%

0

10

20

30

40

50

Onderzoek vindt plaats in de laatste week februari 2017 61


EL IN G

&

BE KL G LA ACHTIN NG E NGE NVERSTR

Gemiddeld maandbezoek website en getallen Social Media: 2014 2015 2016 Totaal bezoek website x 279.955 286.536 Homepage 69.612 71.565 82.547 Informatie/ wie zijn wij 25.575 13.370 24.397 Opkikkerdagen 19.045 22.579 25.216 Volgers Twitter 2659 2909 2174 Volgers Facebook 15.468 20.088 25.051

In 2016 gestegen met 4963 likes! Gedragscode fondsenwerving Stichting Opkikker heeft geen beschreven gedragscode voor fondsenwerving. Uiteraard is de stichting zich bewust van de wereld om haar heen en hecht zij veel waarde aan bestaande keurmerken en transparantie naar betrokken partijen. Het bezit van het CBF-keurmerk en aansluiting bij het NOV maken het niet noodzakelijk dat de stichting over een eigen gedragscode beschikt. De stichting is tevens lid van Infofilter. In eigen databestanden van de stichting wordt aangetekend of mensen prijs stellen op post of e-mails van de stichting. De stichting houdt zich aan de wet- en regelgeving.

Klachten en verstrengeling van belangen Klachten Klachten kunnen een waardevolle bron van informatie zijn om zicht te houden op het functioneren van Stichting Opkikker. Een klacht geeft bijvoorbeeld informatie over al dan niet bewuste interactie tussen Stichting Opkikker en derden waarin iets mis is gegaan. Een klacht bevat ook altijd belangrijke informatie over een wellicht tot dat moment onbekende derde, waarmee Stichting Opkikker haar voordeel kan doen. Immers, het is vermoedelijk een betrokken persoon die de moeite neemt om follow up te geven aan een ongunstige ervaring. Stichting Opkikker werkt daarom met een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure beoogt gelijktijdig te voorzien in Artikel 4 lid 3 inzake Fondsenwerving, voorlichting en communicatie van het CBF-Reglement. Klachten worden bij de stichting onderverdeeld in directe en indirecte klachten. Directe klachten zijn 62

klachten die direct betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden van de stichting, klachten waar de stichting direct zelf actie op onderneemt. Indirecte klachten zijn klachten die betrekking hebben op derden die iets voor de stichting ondernemen. Afhandeling van deze indirecte klachten gebeurt door de partij die iets voor de stichting onderneemt. De stichting blijft nauwkeurig volgen of de klacht ook tijdig en adequaat wordt opgepakt en afgehandeld. Klachtenregistratie 2016 Er zijn in 2016 geen directe klachten gemeld. Indirecte klachten - Niet volgen van besproken procedure donateur werving, mevrouw werd niet gebeld om na te gaan of zij ook echt de donatieovereenkomst was aangegaan was. Dit was een terechte klacht. Excuus is aangeboden door de stichting. - Afschrijving van fout rekeningnummer door foutief invullen van een donateur. Deze klacht was niet te voorkomen doordat de stichting dit niet kan nagaan doordat er geen controle gedaan kan worden op naam en nummer. Stichting heeft excuus aangeboden, het geld terug gestort op de rekening van de gedupeerde en de incasso stopgezet. - Tweemaal vervelende benadering door bedrijf dat zegt via de stichting advertenties te werven. Het bleek dat een bedrijf dat de goede naam van de stichting gebruikte om geld te werven voor zichzelf. Er is door de stichting melding gemaakt van deze frauduleuze handelingen en er is een waarschuwing geplaatst voor dit bedrijf op de website van de stichting. Verstrengeling van belangen In 2016 zijn er geen meldingen gedaan van (mogelijke) verstrengeling van belangen. Ook door de directie van de stichting zijn er geen verstrengeling van belangen binnen de organisatie geconstateerd.


A BEL

KL NG ACHTEN & E

Comité van Aanbeveling

NG NV I ERSTRENGEL

Stichting Opkikker heeft ervoor gekozen om een comité op te richten met leden die een breed draagvlak hebben binnen de Nederlandse samenleving en tevens actief zijn binnen verschillende aandachtsgebieden.

Linda de Mol, presentatrice ‘Ik steun De Opkikker omdat ik uit de reacties van ouders geleerd heb dat één feestdag voor een ziek kind een wereld van verschil maakt en heel veel nieuwe kracht geeft!‘ Prof.dr. John J. Roord, gepensioneerd kinderarts, hoofd kinderkliniek VUMC ‘In Nederland hebben ruim 200.000 kinderen een chronische ziekte. Een dergelijke ziekte heeft continu en voortdurend invloed op hun huidig leven en dat van hun ouders, broers en zussen, hun groei en ontwikkeling, hun schoolprestaties, hun toekomstmogelijkheden. Ik heb buitengewoon veel respect voor de wijze waarop ouders en kinderen met de zorgen en problemen van een chronische ziekte omgaan, en kan intens genieten van het optimisme dat ze daarbij, ondanks vele tegenslagen, uitstralen. Een verwendag van de Stichting Opkikker geeft een klein beetje beloning voor al hun inspanningen en maakt dat ze er weer een tijdje tegen kunnen.’ Leontien van Moorsel, ex-wielrenster ‘Ik steun Stichting Opkikker omdat ik het belangrijk vind dat zieke kinderen net als gezonde kinderen leuke en spannende dingen kunnen doen.’

Erica Terpstra ‘Veel tegenslagen in het leven kun je met kracht en enthousiasme te lijf gaan. Maar als je kind ziek wordt, zich ellendig voelt, pijn heeft, bang is en tegenslag na tegenslag te verwerken krijgt, sta je machteloos, dat weet ik als moeder en grootmoeder maar al te goed. Als er dan mensen zijn die je een dag lang van de ene verrassing naar de andere voeren, zodat je gedachten even helemaal worden afgeleid, als je je kind (én de andere gezinsleden!) ziet strálen van plezier, dan is dat geweldig, op die dag zelf, maar ook om op terug te kijken en om kracht uit te putten voor wat komen gaat. Ik steun Stichting Opkikker dan ook van ganser harte en zet me heel graag voor hen in.’ drs. Harry Starren, voormalig directeur management Centrum VNO-NCW de Baak ‘Het is niet zo moeilijk om te vertellen waarom ik ben toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Opkikker. Ik ben vader van een dochter en weet daardoor wat ziekte teweeg kan brengen. Ook voor de directe omgeving. Dan is het goed te merken dat er kleinschalige en rechtstreekse initiatieven zijn als die van Stichting Opkikker. De stichting doet bijzondere dingen die ik met genoegen steun. Anderen gun ik hetzelfde genoegen: de stichting tot steun zijn in haar prachtige werk’. 63


RM AT IE

FO N TOEKOMST I

Toekomst informatie

Aanpassingen aan meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan heeft tot doel de strategische en operationele doelen voor een periode van 5 jaar richting te geven. De wereld is snel aan verandering onderhevig en het gebeurt dan ook regelmatig dat zaken daardoor versnellen en/of anders lopen dan verwacht. Afgelopen jaar mocht de stichting een extra locatie openen op De Eemhof, waardoor er ineens een situatie ontstond waarbij de stichting met de eigen locaties en gebruik van de parkeerplaats, een twintigtal activiteiten aan haar gezinnen kan aanbieden, zonder dat dit direct invloed heeft op de operatie en lopende afspraken van De Eemhof. Versneld is een vorm van "groot Opkikkerland" ontstaan. In 2017 zullen er daarom veranderingen worden doorgevoerd die passen binnen de strategie en het beleid, maar die net even anders zijn dan eerder in het beleidsplan beschreven. Er is gebleken dat het de laatste jaren steeds lastiger werd om Individuele dagen onder te verdelen. Het is een kleine vaste kern vrijwilligers die deze dagen uitvoert. Ook zien we steeds vaker dat deze dagen één op één uitgevoerd zouden kunnen worden tijdens een Super Opkikkerdag of Kleine Opkikkerdag. Het organiseren van een Individuele Opkikkerdag kost op de huidige wijze veel tijd en moeite en het inwerken van de vrijwilligers hiervoor is een lang en intensief traject. Het hebben van de twee prachtige themaruimten maakt het mogelijk om veel meer activiteiten uit te voeren binnen de eigen locaties. Het is zonde om deze

prachtige ruimten niet te gebruiken. Andere mogelijke partijen, waar de stichting in de nabije toekomst mogelijkheden ziet voor structurele samenwerking en het verkrijgen van "eigen locaties", worden in 2017 intensief onderzocht en contacten met partijen die hier interesse in hebben worden verder verdiept.

Opkikkerdagen In 2017 zullen we de Individuele Opkikkerdagen gaan uitvoeren tijdens de Kleine Opkikkerdagen. Dit betekent dat de ziekenhuizen in 2017 gezinnen kunnen aanmelden voor Super Opkikkerdagen, Kleine Opkikkerdagen en Opkikkerdagen met een spoedeisend karakter. Tijdens de Super Opkikkerdagen zullen we, tijdens 10 dagen, 55 gezinnen uitnodigen en de samenwerking met Stichting Droomdag continueren. Tijdens 9 Kleine Opkikkerdagen, zullen we 11 gezinnen uitnodigen waarvan 1 Droomdag gezin. Tijdens deze dagen is er veel ruimte voor persoonlijke benadering. Om rust te creëren voor de gewenste kwaliteitsverbetering is er voor gekozen om in 2017 geen Opkikkerdagen plaats te laten vinden op externe locaties, tenzij dit als try out is voor een mogelijke toekomstige structurele samenwerking. Bij interne communicatie zal de stichting de namen Super Opkikkerdag en Kleine Opkikkerdag aanhouden maar in de externe communicatie zal alleen nog gesproken worden over Opkikkerdagen.

Doelstelling evenementen 2017 Individuele dagen met spoedeisend karakter 9 Kleine Opkikkerdagen 9 Super Opkikkerdagen 10 Bedrijfs Opkikkerdag 1 Ambassadeursdagen 2 Beleefdag 1 Backstage 1 Vrijwilligersbijeenkomst 1

64


E TO

KO E MS T INFORMATI

Vrijwilligers In 2017 zal de nadruk liggen op kwaliteitsverbetering van de belevingen en van de vrijwilligersinzet. Door de wijzigingen binnen de organisatie heeft de stichting de huidige vrijwilligersgroepen tegen het licht gehouden. Er zal een organisatiewijziging worden doorgevoerd binnen de vrijwilligersorganisatie. De huidige groepen vrijwilligers zullen worden opgesplitst in 5 nieuwe groepen. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid te krijgen in de specifieke rollen die er voor de vrijwilligers zijn en een ieder op een plek in te zetten waar hij/zij het beste tot zijn/haar recht zal komen. In februari 2017 zullen er trainingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De verwachting is dat medio maart 2017 de transitie in de meeste functies is doorgevoerd. Op termijn zullen ook (onbetaalde) relaties die zich veelvuldig inzetten, worden gevraagd of zij vrijwilliger willen worden van de stichting, met alle rechten, plichten en verzekeringen die daarbij horen.

Vrijwilligersfuncties Belevingsvrijwilliger Activiteitenvrijwilliger Facilitairvrijwilliger Gezinsvrijwilliger Flexvrijwilliger Secretariaatsvrijwilliger Relatievrijwilliger

Interne organisatie De interne organisatie is voldoende ingericht om de nieuwe situatie op te vangen. Er zullen intern een paar verschuivingen plaatsvinden in werkzaamheden. Nadruk zal liggen op het structureel planmatig werken en verbetering van efficiency. In 2017 zal er verder gekeken worden hoe de stichting toe kan groeien naar aansluiting bij een CAO voor haar medewerkers.

Huisvesting Begin tweede kwartaal zal de stichting verhuizen naar een nieuwe locatie in Almere. In het kader van MVO is gekozen voor een duurzame locatie. Binnen het nieuw te betrekken pand, zijn allerlei voorzieningen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Samenwerking • Samenwerken met huidige partners en naar behoefte uitbreiden daar waar nodig of gewenst; • Periodiek evalueren; • Continueren samenwerking met Droomdag met 3 gezinnen per SOK; • Contact zoeken met partijen die langdurig zieke ouders vertegenwoordigen en kijken waar samenwerking mogelijk is; • Samenwerking met andere goede doelen daar waar mogelijk en gewenst.

65


TI E

A TO RM EKO O F MST IN

PR & Fondsenwerving In 2017 zal de nadruk gelegd worden op het uitbouwen van het merk Opkikker en het structureel vergroten van de naamsbekendheid en het bewaken van het gewenste imago. De stichting vindt het belangrijk dat een ieder die zich inzet voor de stichting, dit imago ook op een zelfde wijze uitdraagt en op een manier zoals met elkaar is afgesproken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt rondom gedragingen op Opkikkerdagen en uitingen in social media. Er wordt in 2017 tevens een nieuwe huisstijl ontwikkeld en communicatieplan beschreven.

Doelstellingen PR/Fondsenwerving • • • • • • • • • • • • • •

Donateurs: 7200 donateurs, inclusief verloop; Supporters: 3100 supporters, inclusief werving en verloop; Werven 200 nieuwe ambassadeurs; 4 edities KIK. uitgeven; Inzameling 75.000 mobiele telefoons; Grote Club actie 15.000 loten; Organiseren interne acties zoals: Geef en Neem weekend, collecte en Koffie Morning; 2 extra eigen acties, nog nader te bepalen; Inzetten nieuwe mediacampagne, nog nader te bepalen; Projectsponsoren voor SOK-, KLOK- en BOK- dagen, dekking 85% Ondersteunen van zoveel mogelijk acties; Vergroten naamsbekendheid; Vergroten structurele geldstromen; Opbrengst €700.000 uit giften en sponsoring.

Bestuur Het bestuur zal in 2017 in ongewijzigde samenstelling functioneren en is voornemens om regelmatig aanwezig te zijn tijdens de activiteiten van de stichting.

66


E TO

KO E MS T INFORMATI

Organogram

2017

ComitĂŠ van aanbeveling

Bestuur

Ambassadeurs Directeur 1 fte

Totaal: 14,4 fte

Klankbordgoep

Teamleider Algemene zaken

Teamleider Evenementen

1 fte

1 fte

Coordinator vrijwilligers Receptionist (onbezoldigd) Medewerker Boekhouding Systeembeheerder Medewerker Faciltaire zaken Stagiaires Vrijwilligers (onbezoldigd) 3,75 fte

Evenement medewerker Relatie beheerder Coordinator gezinzaken Stagiaires

3,75 fte

Plv. Directeur 0,8 fte

Teamleider PR & Fondsenwerving 1 fte

Project medewerker Communicatie medewerker Coordinator acties Stagiaires Gedetacheerde medewerker PR/FW 5,1 fte

67


TI E

Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

A TO RM EKO O F MST IN

Meerjarenbegroting

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2.679.900

2.947.890

3.242.679

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

0

0

0

160.000

144.000

129.600

0

0

0

1.500

1.500

1.500

0

0

0

2.841.400

3.093.390

3.373.779

1.828.415

1.956.404

2.093.353

690.173

766.451

843.097

Lasten Besteed aan doelstelling Werving baten -

Kosten eigen fondsenwerving

-

Kosten gezamenlijke acties

0

0

0

-

Kosten acties derden

0

0

0

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

0

0

0

-

Kosten van beleggingen

7.000

6.500

6.500

297.033

302.974

309.033

2.822.621

3.032.329

3.251.982

18.779

61.061

121.797

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

26%

26%

26%

Totaal kosten beheer en administratie in % van Som der baten

10%

10%

9%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der baten

64%

63%

62%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der lasten

65%

65%

64%

Beheer en administratie -

Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

68


F

IN ER CANCIËLE

V

AN TWOORDING

Financiële verantwoording Resultaten Algemeen In november 2015 is de begroting voor het jaar 2016 opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur. Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld met daarin een vergelijking met de begroting. Deze rapportage wordt per kwartaal met het bestuur besproken en het bestuur keurt de rapportage goed. Halverwege het jaar wordt er een forecast gemaakt naar het einde van het jaar. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om negatieve afwijkingen op te lossen. Baten

in 2017 dan ook verder uitgebreid. Het Opkikkergala was een goede actie maar heeft helaas niet het succes van het jaar ervoor geëvenaard. De doelstelling is voor elke Super Opkikkerdag een bijdrage vanuit een relatie te krijgen van € 35.000,-. Bij het opmaken van de begroting wordt uitgegaan van een realisatie van 75%. In 2016 is deze doelstelling behaald. De inkomsten uit de support actie vallen in 2016 lager uit dan in 2015 en vallen lager uit dan begroot. Dit komt, omdat niet meer wordt geinvesteerd in het binnen halen van nieuwe supporters. Een groot deel van kosten voor de (Super) Opkikkerdagen wordt net als voorgaande jaren gefinancierd door giften in natura. Vanuit diverse instellingen worden er diverse materialen, diensten en vrijkaartjes aangeboden. Zonder deze giften is het organiseren van alle (Super) Opkikkerdagen niet mogelijk. De giften in natura zijn in 2016 afgenomen van € 762.759 in 2015 naar € 663.282 in 2016. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 een hoog bedrag aan natura is gerealiseerd voor de ambassadeursdagen. In 2016 is dit bedrag lager geweest.

2014

2015

2.656.138

2.845.434

2.643.584

2016 is een minder goed jaar geweest qua inkomsten. Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten 15% lager uitgekomen. Dit komt met name doordat de inkomsten van een aantal acties tegen zijn gevallen ten opzichte van de begroting. Ondanks dat er keihard gewerkt is, vielen helaas de opbrengsten van o.a. de interne acties tegen. De inkomsten vanuit de mobiele telefoons was minder dan begroot doordat het bedrag dat de stichting per telefoon ontvangt naar beneden toe werd bijgesteld. In aantallen werden er veel meer telefoons ingezameld dan begroot, namelijk 83.032 telefoons (begroot 65.000 stuks). KoffieMorning was een succesvolle actie met veel meer deelnemers dan in 2015 maar bracht helaas niet het bedrag op waarvoor deze actie was begroot. KoffieMorning biedt absoluut een mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en wordt

2.485.347

2016

2.142.604

2.501.918

2.969.085

2.754.329

2015

2.566.700 2.323.876

2014

2.600.000

2.476.042

2.566.700

Lasten

2016

Ten opzichte van 2015 zijn de lasten licht gestegen. Dit komt met name door hogere bestedingen aan fondsenwerving. De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat door lagere inkomsten dan begroot op alle kosten is bespaard. Voor de kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie zijn intern normen afgegeven, te weten:

69


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

G

E

L FIN CANCIË DIN

VER ANTWOOR

Kosten eigen fondsenwerving: Maximaal 20% ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer & administratie: In 2016 bedragen de kosten uit eigen fondsenwerving 25% (begroot 24%) en liggen derhalve boven de norm. De kosten voor eigen fondsenwerving betreffen voornamelijk projectmatige kosten (radio en tv campagne) en personeelskosten. Elk jaar wordt er bekeken welke projecten er vanuit Opkikker worden georganiseerd om vaste inkomsten te genereren en om de naamsbekendheid te vergroten. De werkelijk bestede kosten liggen in 2016 lager dan de begroting. Dit komt met name door het niet uitvoeren van een aantal fondsenwervende acties. Voor een toelichting op de eigen fondsenwerving wordt verwezen naar het jaarverslag. In 2016 bedragen de kosten beheer en administratie 10% (begroot 9%) en liggen in de lijn van de norm. Het betreffen kosten voor overhead (facilitaire zaken, directie, huisvesting e.d.). Indien mogelijk worden deze kosten zoveel mogelijk direct toegewezen aan de kostensoorten “doelstelling” en “eigen fondsenwerving”. De werkelijk bestede kosten zijn nagenoeg gelijk aan de in 2015 bestede kosten en de voor 2016 begrote kosten.

Reserves en fondsen Verdeling overschot Het resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt negatief € 154.220. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 1.022.000. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken. De hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2016 € 581.074 en blijft daarmee ruimschoots onder de intern vastgestelde norm.

70

Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd: Financiering vaste activa

€ 197.956

Ter hoogte van de boekwaarde van de immateriële vaste activa, materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de vfi-richtlijn ‘reserves goede doelen’. Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld. Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting. Kasstroom De liquide middelen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald met € 175.890. Beleid van de Stichting is om overtollige gelden risicovrij te beleggen. Overtollige liquide middelen worden daarom tijdelijk vastgezet op een spaarrekening.


JA

UI T AR GEBREIDE

REK ENING 2016

Jaarrekening 2016 Activa 2016 in €

2015 in €

137.419

31.607

60.537

78.564

Vorderingen (3)

131.153

232.959

Liquide middelen (4)

582.420

758.310

911.529

1.101.440

Vaste activa Materiële vaste activa (1) Voorraden (2)

Totaal activa

Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve (5)

581.074

755.079

Bestemmingsreserves (5)

197.956

110.171

Bestemmingsfondsen (5)

-

68.000

779.030

933.250

Kortlopende schulden (6)

132.499

168.190

Totaal passiva

911.529

1.101.440

71


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

16

E UITG BREID 0 E JA G2 ARREKENIN

Staat van baten en lasten over 2016

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving (7) Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden (8) Subsidies van overheden Baten uit beleggingen (9) Overige baten Som der baten

Boekjaar 2016

Begroting 2016

BoekjaaR 2015

2.318.620

2.765.585

2.540.353

-

-

-

181.416

200.000

211.479

-

-

-

1.882

3.500

2.497

-

-

-

2.501.918

2.969.085

2.754.329

1.794.255

1.904.411

1.841.753

587.910

666.329

524.868

Lasten Besteed aan doelstelling (10) - Opkikkerdagen Werving baten (10) -

Kosten eigen fondsenwerving

-

Kosten gezamenlijke acties

-

-

-

-

Kosten acties derden (8)

-

-

3.775

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

-

-

-

-

Kosten van beleggingen (9)

9.249

6.500

8.427

264.724

268.195

264.761

Som der lasten

2.656.138

2.845.435

2.643.584

Resultaat

(154.220)

123.650

110.745

Beheer en administratie (10) -

Kosten beheer en administratie

Boekjaar 2016

Begroting 2016

BoekjaaR 2015

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

25%

24%

21%

Totaal kosten beheer en administratie in % van Som der baten

11%

9%

10%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der baten

72%

64%

67%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der lasten

68%

67%

70%

72


JA

UI T AR EGBREIDE

Resultaatbestemming

REK ENING 2016

Het resultaat is als volgt toegevoegd aan de reserves:

Boekjaar 2016 in €

BoekjaaR 2015 in €

Continuïteitsreserve

(174.005)

116.760

Bestemmingsreserves

87.785

(74.015)

Bestemmingsfondsen

(68.000)

68.000

(154.220)

110.745

Kasstroom overzicht 2016

2016 in €

2015 in €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen

(154.220)

110.745

14.575

68.959

Mutatie werkkapitaal: - mutatie vorderingen - mutatie voorraden - mutatie kortlopende schulden

101.806

(95.235)

18.027

(38.744)

(35.691)

(37.738) 84.142

(171.717)

(55.503)

7.987

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

(120.387)

(23.999) (120.387)

Netto kasstroom

(23.999)

(175.890)

(16.012)

Geldmiddelen 1 januari

758.310

774.322

Geldmiddelen 31 december

582.420

758.310

73


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

16

E UITG BREID 0 E JA G2 ARREKENIN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Stichting Opkikker valt op basis van de Aanpassingswet WNT niet onder de reikwijdte van de WNT.

Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsmethode voor de materiële vaste activa is lineair. Voorraden De in voorraad zijnde artikelen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De nominale waarde van een actief is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit het actief is ontstaan. Betalingskortingen en kredietbeperkingstoeslag worden van de nominale waarde afgetrokken. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

74

Grondslagen van resultaatbepaling Baten uit eigen fondsenwerving Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Baten uit nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Giften in natura Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. Projectfinanciering Bijdragen die zijn ontvangen van bedrijven die bestemd zijn voor financiering van een super opkikker dag worden toegerekend aan de post projectfinancieringen.

Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer. De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van Stichting Opkikker, fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt op basis van de daadwerkelijke besteding van de kosten. Hierbij is mede gebruik gemaakt van de door het VFI kenbaar gemaakte verdeling van de overige kosten. Kostensoort

Toerekening

Bestuur / Rvt

100% aan beheer en administratie

Secretariaat

daadwerkelijke besteding

Financiën

100% aan beheer en administratie

Automatisering

daadwerkelijke besteding

Huisvesting en facilitair

daadwerkelijke besteding

Personeelskosten

daadwerkelijke besteding

Kosten vrijwilligers

100% aan de doelstelling


JA

UI T AR GEBREIDE

Pensioenen De stichting kent voor haar personeel een pensioenregeling die kwalificeert als een toegezegde premieregeling. Dit betekent dat Stichting Opkikker geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige door het bedrijfstakpensioenfonds in rekening gebrachte premies. De pensioenlast bestaat bij een toegezegde premieregeling derhalve uit (het werkgeversgedeelte van) de premies over het lopende boekjaar.

REK ENING 2016

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans Materiële vaste activa (1)

Overige immateriële vaste activa in €

Totaal in €

31.607

31.607

120.387

120.387

-

-

Afschrijvingen

(14.575)

(14.575)

Boekwaarde 31 december 2016

137.419

137.419

707.138

707.138

(569.719)

(569.719)

137.419

137.419

Het verloop in 2016 is als volgt weer te geven. Boekwaarde 1 januari 2016 Investeringen Desinvesteringen

Stand per 31 december 2016: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving

75


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

16

E UITG BREID 0 E JA G2 ARREKENIN

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur: - - - - -

Inventaris Computerapparatuur Vervoersmiddelen Materialen SOK-dagen Klein Opkikkerland

: : : : :

4-5 jaar; 5 jaar; 3 jaar; 2 jaar; 5 jaar.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De materiële vaste activa is als volgt te specificeren: Activa ten behoeve van de bedrijfsvoering Activa ten behoeve van de doelstelling Totaal

2016 in €

2015 in €

18.803

29.639

118.616

1.968

137.419

31.607

76


JA

UI T AR GEBREIDE

Voorraden (2)

REK ENING 2016

2016 in €

2015 €

60.537

78.564

60.537

78.564

Te ontvangen sponsorgelden

43.397

87.312

Debiteuren

52.846

80.294

(19.130)

-

46.186

49.346

Vooruitbetaalde kosten

5.430

9.396

Voorschotten vrijwilligers

1.597

3.774

827

2.837

131.153

232.595

Deze post is als volgt samengesteld. Bedrijfsvoorraden Totaal

Vorderingen (3) De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Voorziening dubieuze debiteuren SupportActie

Overige vorderingen Totaal

Liquide middelen (4)

Inzake de maandelijkse huurverplichtingen is er een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van EUR 14.721. De liquide middelen staan met uitzondering van de afgegeven bankgarantie ter vrije beschikking aan de stichting. Het beleid is om overtollige middelen tijdelijk risicovrij te beleggen.

Reserves en fondsen (5) Het verloop in 2016 is als volgt weer te geven:

Reserves

Continuïteits reserve in €

Bestemmings reserves in €

Bestemmings fondsen in €

Totaal in €

Boekwaarde 1 januari 2016

755.079

110.171

68.000

933.250

Resultaatbestemming 2016

(174.005)

87.785

(68.000)

(154.220)

581.074

197.956

-

779.030

Boekwaarde 31 december 2016

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 1.022.000,-. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken. 77


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

E

01 6

D UITGEBREI 2 G

N JAA RREKENI

Bestemmingsreserves Stand per 1 januari in €

Toevoegingen

Onttrekkingen

in €

in €

Stand per 31 december in €

110.717

87.785

-

197.956

110.171

87.785

-

197.956

Financiering vaste activa Totaal

Ter hoogte van de boekwaarde van de immateriële vaste activa, materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de vfi-richtlijn ‘reserves goede doelen’. Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld. Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting.

Bestemmingsfondsen Stand per 1 januari in €

Toevoegingen

Onttrekkingen

in €

in €

Stand per 31 december in €

63.000

-

63.000

-

5.000

-

5.000

-

68.000

-

68.000

-

Super Opkikkerdagen Project Saffraan Totaal

Kortlopende schulden (6)

2016 in €

2015 €

Crediteuren

16.113

23.660

Reservering vakantiegeld/vakantiedagen

37.438

33.820

Loonheffing & premies sociale verzekeringen

37.459

36.714

Vooruit ontvangen giften in natura

-

-

Vooruit ontvangen bedragen

-

-

41.489

73.996

132.499

168.190

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

Overlopende passiva

78


JA

UI T AR GEBREIDE

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

REK ENING 2016

Het aangegane contract voor huur van het kantoorpand loopt af op 31 december 2017. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt voor 2017 € 48.400. De totale huurverplichting inclusief service kosten bedraagt tot en met 31 december 2017 € 48.400. De verplichting uit hoofde van operationele leasecontracten bedraagt voor 2017 € 16.083. De lease contracten lopen tot december 2019 respectievelijk maart 2017. De totale leaseverplichting tot einde van de contracten bedraagt € 42.579. De verplichting uit hoofde van de bruikleenovereenkomst betreffende Klein Opkikkerland bedraagt jaarlijks € 10.000. De verplichting loopt tot en met 31 maart 2021.

Toelichting op Staat van baten en lasten 2016 in €

2015 in €

Ontvangsten uit acties en spontane giften

786.713

663.533

Ontvangen giften in natura

663.282

762.759

Projectfinanciering

461.298

675.309

Ontvangsten van donateurs

333.049

359.264

69.278

75.488

5.000

4000

2.318.620

2.540.353

146.705

123.220

77.427

47.732

69.278

75.488

181.416

211.479

-

3.775

181.416

207.704

Baten uit eigen fondsenwerving (7)

Resultaat verkoop artikelen (7.1) Ontvangen nalatenschappen

Resultaat verkopen artikelen (7.1) Opbrengsten Kostprijs

Acties van derden (8) Baten uit acties van derden Kosten acties derden Resultaat acties van derden

Acties van derden betreffen uitsluitend de opbrengsten en kosten van de SupportActie.

Resultaat beleggingen (9) Baten uit beleggingen

1.882

2.497

Kosten van beleggingen

9.249

8.427

(7.367)

(5.930)

Resultaat beleggingen

Baten uit beleggingen betreffen ontvangen rentevergoedingen op spaarrekeningen en deposito’s. Kosten van beleggingen betreffen slechts rente en kosten van banken.

79 79


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

E

01 6

D UITGEBREI 2 G

N JAA RREKENI

Toelichting op de uitvoeringskosten Kosten doelstelling en wervingskosten eigen organisatie (10) Doestelling in € Opkikkerdagen Uitbesteed werk

Werving baten in €

Fondsenwervingsacties

Gezamelijke acties derden

Beleggingen *)

Acties

-

-

-

-

-

305.413

291.368

-

-

-

Huisvestingskosten

32.061

8.651

-

-

-

Afschrijving en rente

10.566

1.842

-

-

9.249

1.446.215

286.049

-

-

-

1.794.255

587.910

-

-

9.249

Personeelskosten (10.1)

Overige kosten (10.2)

Totaal

Beheer en administratie

Uitbesteed werk Personeelskosten (10.1) Huisvestingskosten Afschrijving en rente Overige kosten (10.2)

Totaal 2016 -

-

-

176.555

773.336

813.809

699.808

10.178

50.890

57.965

58.372

2.167

23.824

37.989

77.385

75.824

1.808.088

1.935.672

1.808.019

264.724

2.656.138

2.845.435

2.643.584

2016 in €

2015 in €

Salariskosten

580.918

516.345

Sociale lasten/pensioenlasten

171.809

155.653

20.609

27.810

773.336

699.808

Overigen

80

Totaal 2015

-

*) Kosten uit beleggingen betreffen slechts rente en kosten van banken

Personeelskosten (10.1)

Begroot 2016


JA

UI T AR GEBREIDE

REK ENING 2016

Bezoldiging Directie en Bestuur Beloning directie Naam: R.F.J. Sliphorst Functie: Algemeen directeur Dienstverband Aard (looptijd)

onbepaald

- uren

40

- part-time percentage

100

- periode

1/1-31/12

Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen - bruto loon/salaris

69.012

- vakantiegeld

5.521

- eindejrsuitkering, 13e/14emnd

4.500

- variabel jaarinkomen Totaal SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel)

79.033 9.657 13.587

Overige beloningen op termijn

-

Uitkeringen beĂŤindiging dienstverband

-

Totaal bezoldiging 2016

102.277

Totaal bezoldiging 2015

103.837

Het jaarinkomen van de directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van â&#x201A;Ź 88.094 (1 FTE/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar pagina 46 van het jaarverslag.

81 81


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

E

01 6

D UITGEBREI 2 G

N JAA RREKENI

Beloning Bestuur Bestuursleden ontvangen geen beloningen of uitkeringen bij beëindiging van de bestuursfunctie, winstdelingen of bonusbetalingen. Het bestuur is een onbetaald vrijwillig bestuur. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de bestuursbezoldiging verwijzen wij naar pagina 44 van het jaarverslag.

Overige algemene kosten (10.2) 2016 in €

2015 in €

1.353.655

1.362.241

266.347

244.678

32.538

31.024

-

3.775

Autokosten

45.766

40.941

Verzendkosten

Directe kosten (Super) Opkikkerdagen Kosten fondsenwerving Financiële dienstverlening Kosten acties derden

51.885

49.825

Kosten automatisering

8.435

20.382

Kleine aanschaffingen

1.748

3.364

Drukwerk

4.336

11.941

43.378

39.848

1.808.088

1.808.019

Overige

82


AN VER

G

TW N OO RI A RDIN GSVERKL

VERANTWOORDINGSVERKLARING 1.

Scheiding der functies

Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Het ontwikkelt, samen met de directie, het beleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan door de directie. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden vertegenwoordigd zijn. In de fase waarin Stichting Opkikker zich nu bevindt zijn dat vooral financiën, human resources, marketing en algemeen management. Met regelmaat is er overleg binnen het bestuur over de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Bij een vacature wordt gebruik gemaakt van een profiel dat met het bovenstaande rekening houdt. Bij het werven speelt het eigen netwerk een belangrijke rol, er wordt zo nodig ook geadverteerd. Het bestuur heeft een beleidsvormend karakter en legt het accent op ontwikkeling en vaststelling van het algemeen beleid. Het is niet bezig met de dagelijkse operationele leiding. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de strategie en actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te bereiken. Dit betekent dat de voortgang rond contacten met de gezinnen en de ziekenhuizen, evenals fondsenwerving, sponsoring, personeelsmanagement en vrijwilligersbeheer tijdens bestuursvergaderingen aandacht krijgen. Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. De hierboven genoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. Het bestuur wordt hierdoor geïnformeerd over de gang van zaken binnen de stichting: • Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld door de directie. Bij dit beleidsplan wordt de begroting voor eerstkomende boekjaar aangeleverd en de vier volgende jaren daaropvolgend. Tijdens de bestuursvergadering wordt het beleidsplan met de begroting besproken; beide stukken dienen goedgekeurd te worden door het bestuur. • Per kwartaal wordt een financiële c.q. management rapportage opgesteld. Hierin worden opgenomen: • De financiële cijfers per kwartaal in vergelijking met de begroting; • De uitgevoerde Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen (incl. KLOK). Ook wordt aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn per Opkikkerdag; • De informatie betreffende de donateurs; • Het verloop van vrijwilligers en personeel. • Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld dat goedgekeurd wordt door het bestuur. De directie bestaat uit één persoon. De voornaamste taken van de directie zijn het ontwikkelen van beleid, het mee opstellen van beleidsplannen, de dagelijkse leiding en de toezicht op de uitvoering van het beleid. Ten minste eenmaal per jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Hierin komen onder andere aan de orde de relatie met het bestuur en de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan de aan hem door het bestuur opgelegde verantwoordelijkheden. Genoemde taken worden in samenwerking met de plaatsvervangend directeur uitgevoerd. De plaatsvervangend directeur houdt toezicht op de uitvoering van de taken. Tussen de directie en de plaatsvervangend directeur is minstens zes maal per jaar overleg over de uitvoering van het uitgezette beleid. Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt.

de directeur informeert over betreffende knelpunten. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd. De Klankbordgroep kan door vrijwilligers worden ingeschakeld als mediator of als vertrouwenspersoon. Elke kwartaal overlegt de Klankbordgroep een rapportage aan de plaatsvervangend directeur, jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. De uitvoerende medewerkers zijn onderverdeeld in 3 teams die worden aangestuurd door een teamleider. De taken en verantwoordelijkheden van de teams zijn: Team PR & Fondsenwerving: • is belast met de uitvoering en ontwikkelen van het PR beleid, het aanboren van nieuwe (potentiële) sponsors, het uitvoeren van projecten en het ondersteunen van de directie bij voorgenoemde taken en denkt mee over het PR/FW en marketing beleid; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • coördineert het werk van het team, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de begeleiding van stagiaires; • coördineert de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot binnenkomende acties; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met teamleden. Team Algemene en Facilitaire zaken: • is belast met het uitvoeren van alle administratieve en facilitaire taken die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de stichting en het administratief ondersteunen van diverse functionarissen; • organiseert, coördineert en voert de inkoop, voorraadbeheer, systeembeheer, boekhouding, secretariaatswerkzaamheden, onderhoud, ARBO en BHV, veiligheid, schoonmaak, opbouw en afbouw evenementen uit; • legt en onderhoudt de contacten met betrekking tot de MaS-stages en stuurt deze aan; • is belast met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en verantwoordelijk voor werving, selectie en inwerken van vrijwilligers; • coördineert de inzet van vrijwilligers; • voert evaluatiegesprekken met de ziekenhuizen; • onderhoudt de contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten; • de coördinator vrijwilligers voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers; • de systeembeheerder zorgt voor automatiseringsfaciliteiten nodig voor de werkprocessen en is belast met het opleiden van medewerkers in database en andere softwarepakketten en het beschrijven en up to date houden van procedures hieromtrent; • de boekhoudster is samen met een externe controller verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de debiteuren/crediteuren en declaratie/voorschot administratie, de administratieve afhandeling met uitkeringsinstanties, het maandelijks controleren van de salarisgegevens, het maken van managementrapportages, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen en begeleiden van de accountantscontrole; • de secretariaatsvrijwilligers zorgen voor de voorkomende secretariaatswerkzaamheden zoals het schrijven en versturen van bedankbrieven, het invoeren van draaiboeken voor de individuele dagen, het versturen van de sponsorverslagen, het verwerken en versturen van de Opkikkerdag-verslagen en andere voorkomende secretariële taken.

Naast het bestuur en de directie is de Klankbordgroep actief. De Klankbordgroep bestaat uit 3 vrijwilligers. De Klankbordgroep onderhoudt nauwe contacten met nieuwe vrijwilligers en begeleidt de vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers worden gebeld. De Klankbordgroep informeert via een kwartaalrapportage de plaatsvervangend directeur, die vervolgens

83

83


RK LA RING

E VE SV RA G NTWOORDIN

Team Evenementen: • organiseert en coördineert de evenementen; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie, de voortgang- en inhoud van de dagen en de kosten van de individuele dagen; • onderhoudt de contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten; • coördineert het werk van de afdeling en draagt zorg voor de begeleiding van stagiair(e)s; • zorgt voor de continuïteit van aanmeldingen per evenement; • onderhoudt contacten met de ziekenhuizen; • coördineert intakegesprekken en verbindt de interesse van de gezinnen met de activiteiten aanwezig op een evenement; • zorgt voor de juiste informatievoorziening aan de evenement coördinator en team algemene zaken, betreffende de benodigde faciliteiten voor de gezinnen. • de teamleden organiseren zelf minimaal 4 Opkikkerdagen per jaar en zorgen hiermee voor de opleiding van nieuwe vrijwilligers tijdens deze dagen; • legt nieuwe contacten, onderhoudt netwerken en stuurt vrijwilligers en medewerkers die ingezet worden op evenementen ter plaatse aan; • is operationeel verantwoordelijk voor kwaliteit, voortgang, inhoud en de kosten van de evenementen; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met de teamleden. Bij het opstellen van het beleidsplan worden per team jaarlijks doelstellingen geformuleerd. Per kwartaal toetst de plaatsvervangend directeur of wordt voldaan aan deze doelstellingen. Eenmaal per maand is er een overleg tussen alle teamleiders over de lopende zaken, de bezetting en de overlappende taken. Eenmaal per maand vindt overleg plaats tussen de plaatsvervangend directeur en de teamleiders over het uitgezette beleid. Er is een personeelshandleiding opgesteld die in 2008 in gebruik is genomen. Eind 2016 is de personeelshandleiding geëvalueerd en aangepast. In deze handleiding zijn onder andere de volgende zaken uiteengezet: • Rechten en plichten van de medewerkers • Salarisschalen • Functiebeschrijvingen (in het functiehuis) 2.

Effectiviteit bestedingen

Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld waarbij ook een jaarbegroting en een meerjarenbegroting worden opgesteld. Per kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld waarin de werkelijk behaalde resultaten worden vergeleken met de begroting. De doelstelling van de stichting is: Het verzorgen van een fijne dag (dagen) voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar in verband met een (fysieke) aandoening, langdurig onder behandeling is in een door het bestuur van de stichting aangewezen instelling of welk kind, door de ernst of de aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling, alles in de ruimste zin van het woord. In overeenstemming met de doelstelling organiseert de stichting Individuele Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen (inclusief kleine Opkikkerdagen KLOK). De Individuele Opkikkerdagen worden zonder specifieke bijdragen van derden uitgevoerd (giften in natura uitgezonderd) en de Super Opkikkerdagen (plus KLOK) worden vrijwel altijd gesponsord door derden. In de begroting is uiteengezet hoeveel dagen de stichting wil organiseren en hoeveel deze dagen mogen gaan kosten. Bij de Super Opkikkerdagen (plus KLOK) worden ook de verwachte opbrengsten uiteengezet.

84

In de financiële rapportage is een analyse opgenomen waarbij wordt aangegeven hoeveel Opkikkerdagen er zijn georganiseerd en wat deze gemiddeld hebben gekost. In de analyse is ook de begroting opgenomen en de resultaten van de twee voorgaande jaren. Een ander belangrijk meetpunt is het aantal donateurs en supporters. 19,6% van de inkomsten betreft de ontvangen gelden van de vaste donateurs en van de supporters die deelnemen aan de SupportActie. In de rapportage staat vermeld hoeveel vaste donateurs de stichting heeft en hoeveel supporters er actief zijn voor de stichting op de rapportagedatum. Voorts wordt toegelicht hoeveel nieuwe donateurs en supporters er zijn geworven en hoeveel donateurs en supporters hebben opgezegd. Van de overige inkomstengroepen wordt een vergelijking gemaakt met de begroting en de behaalde resultaten van de twee voorgaande jaren. De behaalde resultaten worden door de controller besproken met directie. Grote afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de inkomsten besteed dienen te worden in de vorm van een in de begroting vastgesteld percentage fondsenwerving en percentage beheer en administratie. Bij de bespreking van de rapportage worden de bestedingen met betrekking tot de genoemde categorieën in detail beoordeeld door de controller en de directie. De administratie is dusdanig ingericht dat per Opkikkerdag de bestedingen zichtbaar zijn. De teamleider Evenementen stelt budgetten op per dag. Na afloop worden deze budgetten vergeleken met de werkelijke bestedingen. De resultaten worden besproken met plaatsvervangend directeur en indien van toepassing met de vrijwilligers. Door de eenvoud van de activiteiten (Super Opkikkerdagen incl. KLOK en Individuele Opkikkerdagen) is strakke controle mogelijk op de bestedingen van de verkregen middelen. 3. Communicatie met belanghebbenden De stichting heeft zowel intern als extern veel belanghebbenden. Hieronder is per belanghebbende aangegeven hoe zij op de hoogte worden gehouden van de actualiteiten binnen de stichting. Ziekenhuizen en andere samenwerkende instellingen: Jaarlijks is er een evaluatiegesprek waarbij de samenwerking in het afgelopen jaar wordt besproken. Indien nodig of gewenst is er vaker overleg met de ziekenhuizen en ziekenhuizen worden uitgenodigd tijdens de Super Opkikkerdagen of tijdens de speciaal hiervoor bestemde Opkikker Beleefdag. Vrijwel dagelijks is contact met de ziekenhuizen in verband met de aanmelding van gezinnen. Mochten er problemen zijn, dan worden deze aangekaart tijdens dezecontacten. De ziekenhuizen ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Donateurs: Donateurs maken periodiek geld over naar de stichting en ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen de donateurs die jaarlijks € 500,- of meer overmaken een verslag van een Opkikkergezin en een jaarverslag. Supporters Supporters spelen mee in de Support-Actie loterij door het kopen van een lot. De Support-Actie maakt per lot een bedrag over aan de stichting. Alle supporters ontvangen 2x per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Sponsors: Sponsors (bedrijven) geven periodiek of per project geld aan de stichting.


T AN VER

W G OO IN RDI R NGSVERKLA

Sponsors I Sponsors II Sponsors III

- Tot € 500 per schenking - Van € 500 tot € 2.500 per schenking - Vanaf € 2.500 per schenking

Alle sponsors ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws en jaarlijks het jaarverslag digitaal. Sponsors II en III worden jaarlijks uitgenodigd voor de Backstagedag. Sponsors III ontvangen per € 500 ,- een verslag van een Opkikkergezin of herinneringsboekje Super Opkikkerdag. Indien gewenst kunnen sponsors III eenmaal per jaar een evaluatiegesprek aanvragen. Vrijwilligers: Alle vrijwilligers krijgen de mogelijkheid tot deelname aan een training, men kan de behoefte aangeven tijdens de functioneringsgesprekken. Jaarlijks is er in het najaar een vrijwilligersdag waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Wekelijks ontvangen alle vrijwilligers de digitale Opkikkerflash met daarin de actualiteiten binnen de stichting. Daarnaast ontvangen zij tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. De vrijwilligers hebben de toegang tot het extranet waar diverse documenten en handleidingen te downloaden zijn en extra informatie speciaal voor de vrijwilligers staat vermeld. Medewerkers: Elke kwartaal is er een secretariaatsoverleg. Tweemaal per jaar ontvangen zij digitaal het Opkikkernieuws en wekelijks de digitale Opkikkerflash. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders, maandelijks overleg tussen de teamleiders en plaatsvervangend directeur. Directie en plaatsvervangend directeur hebben eenmaal per twee maanden overleg. Indien nodig of gewenst is frequenter overleg mogelijk. Van alle overleggen worden verslagen gemaakt.

Ex-Opkikkergezinnen: Zij ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. Ambassadeurskinderen: Elk kwartaal ontvangen de ambassadeurgezinnen het magazine KIK. via post. Overige relaties: Alle relaties ontvangen tweemaal per jaar digitaal het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen zij verslagen van de (Super)Opkikkerdagen waaraan zij hebben meegewerkt.

85


RI NG

LA CON K R TROLEVE

86

Controleverklaring


N CO

TR OL G EVER KLARIN

87


Sponsors 2016 Wie hebben al onze Opkikkerdagen mogelijk gemaakt in 2016?

123Inkt.nl A.S. Watson Group Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve ABN AMRO MeesPierson Albert Heijn Albron Nederland BV Alliander Foundation Amplexor Netherlands BV Amsterdam Fertilizers B.V. APG                                                    Apollo Almere Arel Holding Heiloo BV Ars Donandi Belle 10 Fonds AVROTROS BDO Holding B.V. Binnenkade Beheer BV Blokker BV Blue.nl Boer BV                                                                                                Bouwbedrijf Oskam - Bunnik BV BrandDeli Brandweer Aalsmeer Buckaroo Center Parcs de Eemhof Center Parcs Nederland Certitudo Bewindvoering BV Clean Lease Cosmo Haistyling Lisse Culinair Plaza Daelin BV DB Telecom De Melterij Dekker Zevenhuizen Délifrance Nederland Design Stone DFI Incasso DHL Dr. C.J. Vaillant Fonds Duinrell BV Eeko EMatters Emesa Nederland BV Esso Nederland BV Excerpta Medica F3 Stockars Familie Meinema FC Emmen FC Groningen FC Weesp Feenstra Verwarming B.V. Flow Traders BV FMJ Group Fonds de Haas Food Fantasies BV Forza Almere Frequin Producties Gemeente Roosendaal Giant Europe Manufacturing BV Gravin van Bylandt Stichting

Grote Club Actie H.Hartstra Stichting Haagse Milieu Services Hamilton Bright Hedgefield International Hendrik & Maria Stichting Herbahortus Foundation Het Vrolijke Fonds Huiskens Telecom Icke Design iMediate International Card Services BV Intratuin Malden Janivo Stichting JCDecaux Nederland B.V. Johnson & Johnson Consumer BV Jongste BV Junior Kamer de Bevelanden Kast Beheer BV Keiser Stichting kfHein Fonds KPMG Staffing & Facility Services BV Kringloopwinkel De Kring Lease Plan Corporation Lexhanna Stichting Limo Rental Zwolle Lions Club Borsele Lumi Parts Lunchlevering.nl Midland Circuit Lelystad MMP BV Mobiel Centre Marktonderzoek BV Morfose BV Motorhead Hoogeveen Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds NAM BV                             Nationale Nederlanden Stichting Wij en de Maatschappij NDC Print NedZink BV Nian Uitgevers NIBC Bank NV Nuon Energy BV Nuon Foundation Op’Nippertje Oranje Fonds Oskam BV Overspaern Makelaardij P.I. Soundservice BV P.W. Janssen's Friesche Stichting Paragon Offshore Parentix BV Peterson Den Helder BV Podt Alplain Kunststoffen BV Pokerrun PPG Industries Printing Group Netherlands BV Pro Juventute Steunstichting s-Gravenhage

ProCost Partners Promobility Prowin Rabobank Borger- WesterborkKlenckeland Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland Rabobank Noord Gooiland Race for Children Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht Rob Rekers BV Ronde Tafel 103 Voorburg Ronde Tafel 153 Lemsterland Ronde Tafel 189 Sint Michielsgestel Rotary Alkmaar Bergen Rotary Alkmaar                                                                                              Rotary Franeker                                  Rotary Horst aan de Maas Roto BV Ruhe Ruud Borst Transport Ryfas Helicopters Safened Group BV SBA Flex BV Scandinavian Business Seating BV Shared Values Sidney BV Slim Communiceren BV Sloeproeivereniging De Heeren XIV Sogeti Nederland BV Sportschool van den Berg Stal Jasper BV STER Stichting 12 inch-race Stichting Aelwijn Florisz Stichting Algemeen Nut van Opijnen Stichting AVIOM Stichting Batterijen Stichting Borro Stichting Chocolate Lovers Stichting Corbello Stichting de Helpende Hand Stichting de Rietlanden Stichting Droomdag Stichting Eemland Stichting Elise Mathilde Fonds Stichting Fonds Eiercentrale Purmerend Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Stichting Goede Doelen Nh1816 Stichting Het Hervormd Weeshuis Stichting Het van Overasfelt Fonds Stichting Hulp na Onderzoek Stichting J.S. Stichting Kinderfonds van Dusseldorp Stichting Kinderopvang 2Samen Stichting Love and Respect Stichting Maria Emalia Dorrepaal

Grote en kleine donateurs. Alle bedrijven, instellingen en particulieren die geparticipeerd hebben in de realisatie van de Opkikker- en Super Opkikkerdagen. Alle partijen die ons de afgelopen jaren veelvuldig onder de aandacht gebracht hebben in de verschillende media. Alle inzamelaars van mobiele telefoons. De collectanten, onze gasten op het tweede Opkikker Gala, de organisatoren van de vele Koffie Mornings en de deelnemers aan de Grote Clubactie. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de trainingen van onze vrijwilligers. Alle personen die hebben bijgedragen aan de realisatie van ons Ambassadeursmagazine Kik. Alle bruidsparen die feestelijke bedragen naar Stichting Opkikker hebben overgemaakt. De vele diaconieën, kerken en communicanten die voor Stichting Opkikker gecollecteerd en/of gespaard hebben. De scholen (leerlingen, ouders en onderwijzend personeel) die met hartverwarmend enthousiasme acties ten behoeve van Stichting Opkikker gevoerd hebben. Alle jarigen en jubilarissen die ter gelegenheid schenkingen aan Stichting Opkikker hebben gedaan. En natuurlijk onze vrijwilligers, het Comité van Aanbeveling, de stagiair(e)s en onze eigen Opkikkerambassadeurs.

Nogmaals mede namens alle betrokken Opkikkergezinnen onze dank!!

Stichting Mr. A. Fentener Vl. Fonds Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard Stichting Piet Poortman Fonds Stichting Prisma Stichting Protestants Steunfonds Stichting RANO Regio Dordrecht Stichting Sint Nicolaas Gasthuis Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Stichting Swart- van Essen Stichting Union Haarlem Stichting van Helten Stichting Van Leur Blase Stichting Ziekenverpleging in de VDGH Studentenvereniging SSRA Studentenvereniging STAR Support Actie Survey Sampling International SV Excelsior’31 SWS Synthon Holding BV Teijin Aramid BV                         Telecom Direct Almere Telfort zakelijk The British School in the Netherlands Attn: HR The Carbage Run The Trout Hunters Timmerman Bouwmanagement BV Tost Beleggingsclub Treinreiswinkel BV Tuindeco Tupperware Nederland TVM Verzekeringen Vaartland NL BV Van Baarsen Buisleidingen Van Leeuwen van Lignac Stichting Van Vugt & de Jong Beheer BV VEBON NOVB Vitens Vodafone Netherlands Foundation Vorstelijke Oplossingen Vrouwen Van Nu Odoorn VSB Fonds Vugt en de Jong BV VV Groote Lindt W.M. de Hoop Stichting Weddemarke BV Wentink en Partners Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken Woningstichting Thuis Woonbron Woonvisie Yvette Vlaar Fotografie Zicht BV


A z be

m oe bassadeur r kt u ambassade

Koppen voor het tussen stuk

KOPPEN VOOR

Koppen voor deel 1 Intro tekst Ipsanis eumquia mendit fugita nus autatibus volupis nobis molore nonem experspernam sequodita corem harum aut volum veritatus. Bit, aritempore net qui odi volup ndit fugita nus autatibus volupis nob pore aritempore.

S

tichting Opkikker wordt in 2011 in de gelegenheid gesteld voor ruim 1500 gezinnen een Opkikkerdag te mogen organiseren. Hiervan zijn er ruim 200 individuele Opkikkerdagen; de andere gezinnen zijn uitgenodigd voor één van de Super Opkikkerdagen.

Individuele Opkikkerdag Twee vrijwilligers van Stichting Opkikker komen voor een intakegesprek bij het gezin thuis. Daar worden alle mogelijkheden en interesses geïnventariseerd voor het samenstellen van een fantastisch programma voor

T E

89

KADER KOPJE KadertekstTintetesessimaximus dolupta consequae parcipsum laborenimo ex et, es pori ut liqui nonsequeTemodia venis aturectotaeverovolorepudamutatisnis

QUOTE VAN ONGEVEER VIER REGELS NIET TE LANG tijdens de Opkikkerdag. Ook wordt er overlegd over de eventuele mogelijke hulpmiddelen die nodig zijn gedurende de dag. De enthousiaste vrijwilligers van Stichting Opkikker gaan daarna aan de slag om een geweldige Opkikkerdag te organiseren voor het gezin. Natuurlijk is alles nog een grote verrassing! Tijdens de Opkikkerdag hoeft het gezin werkelijk aan (bijna) niets te denken; de vrijwilligers van de stichting zorgen voor de hapjes, drankjes, rijden de auto, duwen de rolstoel en ga zo maar door. Op deze wijze kunnen de gezinnen nog eens extra genieten van deze dag ontspanning. Ook maken de vrijwilligers gedurende de dag een foto-/videoreportage. Deze reportages

worden tijdens het nagesprek met het gezin overhandigd. Vaak worden de dvdtjes direct al in de dvdspeler gestopt en worden de foto’s bekeken! Het gezin wordt gevraagd in de periode tussen de Opkikkerdag en het nabezoek een verslagje van de dag te maken welke na verwerking op het secretariaat van Stichting Opkikker wordt verzonden aan de organisaties en sponsoren die hebben meegeholpen om de dag mogelijk te maken. Gezinnen worden voor een individuele Opkikkerdag altijd uitgenodigd door de pedagogisch- en maatschappelijk werkers van een, met de stichting samenwerkende, instelling.

Super Opkikkerdag Stichting Opkikker organiseert sinds enkele jaren naast haar individuele Opkikkerdagen ook Super Opkikkerdagen. Dit zijn Opkikkerdagen waarbij er 50 tot 60 gezinnen tegelijk hun eigen persoonlijke Opkikkerdag krijgen. Tijdens deze Super Opkikkerdagen is er een breed spectrum aan activiteiten aanwezig. De gezinnen hebben ook hierbij een, op hun intake afgestemd, verrassings programma en worden de hele dag begeleid door een eigen vrijwilliger. Ook maakt de vrijwilliger een foto-/ videoreportage welke het gezin na de dag toegestuurd krijgt.

Kerkstraat 92 • 1354 AC • Almere-Haven 036-5386660 info@opkikker.nl I www.opkikker.nl

De gezinnen worden aangemeld via de peda-

89

Jaarverslag 2016  
Jaarverslag 2016  
Advertisement