Page 1

2

jaar

Jaarverslag 2015


3


e

v In houdsopga

Doelstelling, Missie, Visie Stichting Opkikker 5 Voorwoord 6 Samenvatting activiteiten 8 Individuele Opkikkerdagen 8 Verslag "Jammer dat het maar één dag duurde!" 10 Super Opkikkerdagen & Fantasydag 12 Verslag Fantasydag 14 Relaties 18 Overzicht samenwerkende ziekenhuizen en instellingen 21 Samenwerking Stichting Droomdag 22 Samenwerking Stichting Wens op Wielen 22 Ambassadeursdagen 2015 23 Ontmoeting met Koningin Maxima 24 Impact van Opkikkerdagen 28 Strategie, beleid, doelstellingen, meerjaren beleidsplan en risico’s 30 SWOT analyse 31 Doelstellingen, meerjarenbeleidplan, risico’s en evaluatie 32 Governance 37 Organogram 2015 37 Toelichting organisatiestructuur 38 Evaluatie organisatiestructuur 40 Medewerkers 41 Vrijwilligers 42 Bestuur 47 Directie 51 Intern beheersysteem 52 Fondsenwerving & commmunicatie 54 Wijze van fondsenwerving en communicatie belanghebbenden 54 Interne acties uitgelicht 60 Backstage 62 Uitkomsten fondsenwerving en overzicht voorgaande jaren 62 Externe acties uitgelicht 63 Ambassadeurschap 63 Media 66 Transparantie 66 Gedragscode fondsenwerving 67 Klachten en verstrengeling belangen 67 Comité van aanbeveling 68 Toekomst informatie 69 Organogram 2016 71 Meerjarenbegroting 72 Financiële verantwoording 73 Uitgebreide jaarrekening 75 Staat van baten en lasten 76 Toelichting op balans 79 Toelichting op staat van baten en lasten 83 Verantwoordingsverklaring 87 Accountantsverklaring 90 Sponsors 2015 91

4


e Do ie Vis

,

st ie St elling, Miss er ich ting Opkikk

Doelstelling

el het, tijdens ker heeft als do n Stichting Opkik , verzorgen va handeling door een an rv aa w , of tussen de be gezinnen or vo g, in nn pa dagen onts met 17 jaar, in d van 0 tot en oening, kind in de leeftij sch fysieke aand ni ro ch n ee et verband m is in een met de r behandeling die door langdurig onde e instelling, of nd ke er w en m , zicht heeft stichting sa ze aandoening de n va rd aa instelling. de ernst of ndeling in deze ha be e rig du dan de op een lang te laten duren er ng la g da de iseert Het doel is zichzelf. Dit real op ag rd ke ik pk en na pret (Super) O door de voore ed m r ke ik pk erende Stichting O en en de terugk ag rd ke ik pk O rzorgt rondom de ing Opkikker ve ht ic St n. te en ieder die contactmom aarbinnen een w , rm fo at pl n langdurig tevens ee zinnen met een ge or vo en tt ze zich in wil cht kan. ziek kind, tere

Missie Stichting O pkikker w il een bijd aan de me rage levere ntale energ n ie van een ziek kind door het o langdurig rg aniseren v ontspannin an dagen g en blijhe vol id samen gezin (inc met het g lusief voo e rp h ele re herinnerin t, nagenie g voor jare ten en de n ). Stichtin werkt hierb g Opkikke ij op indic r atie en op van de me verzoek t de stichti n g ziekenhuiz en, verspre samenwerkende id over Ne Gezinnen derland. worden do or het ziek deze dag enhuis vo geselectee or rd belangste llend gezin of hebben zichzelf a ls a a toetsing p ngemeld w laatsvindt aarna een bij het be ziekenhuis handelend .S e kind, gezin tichting Opkikker m aakt dit vo en zieken or huis moge volledig e lijk door z n belange ich loos in die van de on nst te stell twikkeling en en organis Opkikkerd atie van d agen en d e oor het en van de sa thousiasm menleving eren voor dit d fondsen v oel om vo oor Opkik ldoende kerdagen De stichtin o p te breng g streeft n en. aar het org zoveel mo aniseren v gelijk Opk an ikkerdage n per jaar.

Visie

gen, de (lange) n, de behandelin zij k zie rig du ng Het la onzekerheid en nhuisopname, de ke zie n va n de on leven zien perio innetjes een gewo nd ie vr en s je nd je vrie ogen en energie doorzettingsverm el ve gt aa vr en ’n situatie hebb het gezin heeft zo in k Oo . nd ki n van ee volg. Ieder ontregeling tot ge ge di lle vo n ee veelal ar vaak andere extra in, moet da h zic t an sp d sli gezin en. En dan is offeren of beperk op or vo n de he bezig oertje of zusje : zal mijn kind, br rg zo ke lij ite fe er de lichtpunten zijn Kleine en grotere ? en rd wo r te be weer ker dan anders, en nog belangrij ed gh di an st om e in di en belangrijk f beleefd en drag ie ns te in el he en en gezin. word steldheid van kind ge le ta n en m de n bij aa et haar inzet, ee streeft ernaar, m er t kk he ki en Op s g ce tin Stich ktepro leveren in het zie te ge n ra va jd d bi ei dh ve el ie posit tale gest agen om de men maximale bij te dr rderen. het gezin te bevo

: naam r raire e u k t k i a k t S e Op D g n i t Stich e Almer aats: l p s g gin Vesti

5


Voorwoord

Hoe het allemaal, 20jaar geleden begon…. EEE Kanjer, hier een berichtje van je oom beneden. Er is enorm veel gebeurd sinds jij ons hebt verlaten. Je persoonlijkheid, optimisme, doorzettingsvermogen, vriendschap kortom “je hele zijn” wordt nog steeds enorm gemist. Nooit zal ik onze brommerrit vergeten tijdens je ziekte, voor je 16 e jaar, een soort van wens, mogelijk gemaakt door het dichtknijpen van ogen door de politie omdat je de 16 niet zou halen. Tof man hoe wij onszelf terugzagen in de grote ruiten van de huizen in de straat. Een onuitwisbare indruk is bij mij achtergebleven en ik wist na jouw overlijden dat ik hier iets mee wilde doen… wat? Geen idee…. Morgen, 23 mei bestaat Stichting Opkikker precies 20 jaar. Indirect ben jij hiervoor verantwoordelijk. Ik heb de keuze gemaakt mij volledig in dienst te stellen van gezinnen waarvan één van de kinderen langdurig ziek is. Even weg uit de dagelijkse vaak harde realiteit. In al die jaren ben ik een ontelbare hoeveelheid mensen tegen gekomen die met mij deze droom gingen delen. Een aantal van hen houden jou inmiddels gezelschap, misschien ben je tussendoor wel bijgepraat?

B

Vele vrijwilligers, bedrijven, donateurs, supporters, relaties, medewerkers, vrienden, mijn gezin en de familie ondersteunen Stichting Opkikker inmiddels. Stichting Opkikker is niet meer weg te denken! De afgelopen 20 jaar hebben meer dan 15.000 gezinnen (qua personen meer dan een Amsterdam Arena vol of uit jouw tijd “de Meer” 3 x vol) hun gedachten kunnen verzetten en is het positieve effect van de Opkikkerdagen levenslang merkbaar bij betrokkenen. Trots? Nee zou niet gepast zijn naar mijn idee. Die eer komt jou en al die andere kanjers toe die dagelijks keihard moeten vechten tegen de meest uiteenlopende ziektes en soms het gevecht verliezen. Dank je wel kanjer. Ik wilde je gewoon ff laten weten dat er uit zoiets verdrietigs nog zoiets moois is geboren. Ik hoop, met jou altijd in mijn achterhoofd, nog vele gezinnen mooie blijvende herinneringen aan te kunnen bieden ook de komende 20 jaar………

Facebook bericht 22 mei 2015, Ruud Sliphorst

este Lezers,

20 jaar Opkikker, wat een bijzonder en enerverend jubileumjaar! Het was een jaar met vele hoogtepunten, door alle mooie dingen die op ons pad kwamen. Natuurlijk vonden wij het weer een bijzondere eer om tijdens 12 Super Opkikkerdagen, 88 Individuele Opkikkerdagen en de ambassadeurdagen, voor 1990 gezinnen een dag ontspanning te mogen verzorgen, even het ziek zijn vergeten en met elkaar genieten. Daarnaast valt natuurlijk te noemen het bijzondere en betrokken bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens onze ambassadeursdagen in Amsterdam op 29 augustus. Wij vonden het een eer dat onze koningin onze ambassadeurs zo’n warm hart toedraagt en het was prachtig te zien hoe iedereen genoot van deze bijzondere aandacht voor het ambassadeurschap en het werk van de stichting. Maar ook was er een triple-A-score en de nominatie voor de Transparant Prijs voor ons jaarverslag 2014, de nominatie voor de Gouden Giraffe; voor ons relatie evenement de Ambassadeursdagen 2015, vele KoffieMorning-evenementen; (verspreid over heel Nederland werden er smakelijke bijeenkomsten georganiseerd), een unieke samenwerking met FC Groningen, een heus en heel bijzonder Opkikkergala met een geweldige opbrengst en niet te vergeten een record aantal ingezamelde mobieltjes, ruim 71.000 stuks!

6


Vo orw oord

In 2015 hebben wij de impact van Opkikkerdagen en het ambassadeurschap kwalitatief laten onderzoeken en dit heeft geresulteerd in ontroerende verhalen en een gedegen verslag van dit onderzoek, vertaald in het prachtige boekje Sterrenstof het geheime Opkikkerrecept. Ook werd er een pakkende nieuwe campagne ontwikkeld die vanaf 2016 te zien zal zijn in de media. De meerjarenplannen zijn gemaakt en dat is uitgemond in een meerjarenbeleidsplan 20162020. Financieel herstel heeft zich ook in 2015 voortgezet, waardoor wij alle voorgenomen Opkikkerdagen konden realiseren. Ook werd er een Vrijwilligers dag en een bijzondere Backstagedag voor sponsoren georganiseerd. Deze Backstagedag vond plaats op een unieke locatie, achter de schermen op Schiphol. Eind 2015 namen wij afscheid van twee bestuursleden: de heer Jan Willem Termijtelen (voorzitter) en de heer Robert Terhaar sive Droste (penningmeester). Beide heren zijn vele jaren voor de stichting werkzaam geweest en hebben veel voor de ontwikkeling en groei van Stichting Opkikker betekend. Wij zullen de expertise en betrokkenheid van Jan Willem en Robert gaan missen, maar zijn erg blij dat wij kwalitatief hebben kunnen voorzien in hun opvolging, door het aanstellen van de heer René Schelvis als voorzitter en de heer Buddy Bienfait als penningmeester.

Graag nemen wij u mee in ons jaarverslag dat het jaar 2015 beschrijft en delen wij met u de mooie en waardevolle momenten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. In de toegevoegde verhalen is duidelijk leesbaar welke impact Opkikkerdagen hebben, niet alleen de dag zelf maar vaak nog jaren later. 2015 was een bijzonder feestelijk jubileumjaar, een waardevol Opkikkerjaar waarin wij weer veel blije gezichten mochten zien en veel mooie herinneringen hebben mogen verzorgen. Wij, én alle Opkikkergezinnen, willen u en alle andere betrokkenen bedanken voor de steun die de stichting van u in 2015 mocht ontvangen. Wij hopen op een voortzetting hiervan. Alleen met uw steun kunnen wij er samen voor zorgen dat de leuke dagen nèt iets langer duren. Wilt u op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen, recent nieuws, leuke feitjes en weetjes over Stichting Opkikker, dan kunt u dagelijks terecht op onze Facebook en Twitter-pagina's. Natuurlijk houden wij u ook op de hoogte via onze website www.opkikker.nl Heeft u aanvullende vragen laat het ons weten via info@opkikker.nl. Wij wensen u veel leesplezier!

Ruud F.J. Sliphorst Directeur Stichting Opkikker

Sterrenstof

7


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

uele

Individ

INDIVIDUELE n

rdage Opkikke

BE

10

0

88

n ddage

6 spoe aarvan

*w

I

Individuele Opkikkerdagen vinden plaats na goedkeuring van de begroting voor de betreffende dag, door de coördinator, waarna de vrijwilliger de Opkikkerdag kan gaan organiseren. Vervolgens zorgt de vrijwilliger voor een definitieve begroting waarna de afspraken nogmaals worden getoetst voordat de Opkikkerdag plaatsvindt. Elke vrijwilliger weet dat hij/zij de Opkikkerdag moet laten plaatsvinden binnen de randvoorwaarden van de stichting. Dit houdt in dat er een bedrag van maximaal € 900,- aan directe kosten mag worden uitgegeven (exclusief bijdragen in natura), de dag in principe op één dag plaats moet vinden, er niets materialistisch gegeven wordt buiten een klein cadeautje en dat de dag in Nederland plaatsvindt. Afwijkingen moeten worden aangevraagd en kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van de coördinator. Het uitgangspunt is en blijft om zoveel mogelijk kwalitatief goede dagen tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Door deze werkwijze kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. 8

12 11

Doelstelling

ALD HA

ELSTEL DO

NG I L

Meewerkende zieke nhuizen Individuele Opkikk erdagen

Behaald 0

2

4

6

8

10

Flevoziekenhuis heef t niet aangemeld in 2015

12

In 2015 werden 100 dagen uitgegeven aan de ziekenhuizen en 88 dagen daadwerkelijk uitgevoerd. 12 dagen zijn wel ingedeeld maar nog niet uitgevoerd. Deze dagen zullen worden getransporteerd naar 2016 en zullen dan ook worden uitgevoerd. Aan de ziekenhuizen zijn het eerste kwartaal van 2015 extra dagen toegekend om te zorgen voor een betere doorstroom van dagen, aan het einde van het jaar zijn deze aantallen gecorrigeerd. Er is veel aandacht besteed aan de doorlooptijden van de dagen, vrijwilligers is gevraagd om snel duidelijke afspraken te maken. Ondanks alle afspraken ontstond er rond medio 2015 her en der wat vertraging en bleven de dagen te lang doorlopen. De vakantieperiode voor vrijwilligers start eigenlijk al eind april en loopt tot eind september en ook de Ramadan was een factor waardoor af en toe wat vertraging ontstond. De aanvragen voor “kantoorcontacten” bij relaties, die via een medewerker van het secretariaat werden aangevraagd, duurden relatief lang waardoor enkele dagen ook werden vertraagd en daarom zijn in het 2e kwartaal 2015 duidelijke afspraken gemaakt, met


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

OPKIKKERDAGEN

68

0 88

2015

50

100

150

200

250

de verantwoordelijke hiervoor, om de procedure te versnellen. Regelmatig kwam het voor dat dagen wat lastig waren om te verdelen onder de vrijwilligers omdat de ziekenhuizen voor het hele kwartaal tegelijkertijd de aanmeldingen aan de stichting toezonden. Soms deden ze dit aan het begin van het kwartaal en soms aan het eind. Er is voor gekozen om vanaf het derde kwartaal de aanmeldingen maandelijks aan te bieden aan de ziekenhuizen zodat een betere dosering van het aanbod plaats kon vinden, waardoor de verdeling van de aanmeldingen soepeler verloopt.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€ 926,-

2014

€ 338,-

€ 255,-

€ 718,-

€ 941,-

€ 325,-

€ 1120,-

€ 1236,-

€ 1188,-

153

2013

€ 331,-

500

€ 351,-

180

2012

€ 481,-

1000

205

2011

Natura

€ 361,-

185

2010

Kosten

€ 1318,-

190

2009

0

1500

€ 405,-

204

2008

2014

2000

Kosten en natura schenkingen Opkikkerdagen per gezin € 1644,-

Verloop uitvoering aantal individuele Opkikkerdagen

2015

Indirecte kosten € 673,- per gezin

In 2015 konden ziekenhuizen die structureel geen individuele Opkikkerdagen aanmelden, voor dagen met een spoedeisend karakter gebruik maken van de mogelijkheid om ‘met spoed’ aan te melden. Van deze mogelijkheid hebben de ziekenhuizen geen gebruik gemaakt. De academische ziekenhuizen hebben 6 spoeddagen aangemeld.

Het toetsen van de tevredenheid van gezinnen blijft een belangrijke bron van informatie voor de stichting en daarom werd ook in 2015 de tevredenheid van de gezinnen na elke Opkikkerdag getoetst. Gezinnen ervaren de Opkikkerdag als een groot cadeau waar ze met volle teugen van genieten: zij waren enthousiast en tevreden. De inzet en aandacht van de vrijwilligers en de inzet en het enthousiasme van de relaties roepen warme gevoelens op bij de gezinnen. Bij veel gezinnen komt de Opkikkerdag, zelfs na jaren, nog vaak ter sprake. 9


t rd e!

J

a e mammer dat h uu ar é d én dag

Op donderdagochtend was het dan eindelijk zover, de Opkikkerdag! Ik wist dat we iets leuks gingen doen, maar wat dat was wist ik dan weer niet. Reuze spannend! Mijn broers hadden ook allemaal vrij van school gekregen en hadden er ook zin in. Het was nog donker toen de deurbel ging, daar waren Nathalie en Ronald. Die had ik eerder gezien, toen vroegen ze wat ik allemaal leuk vond...treinen, auto's, eten, K3, ik vind een heleboel leuk! Maar nu moesten we onze jassen aantrekken, eenmaal buiten hoorde ik een sirene. Huh een brandweerauto? Er is toch geen brand? Brand is toch niet iets leuks!? Ohhhh, gelukkig wij mogen meerijden, gewoon voor de lol. Ik mag voorin bij mama op schoot. Naast brandweerman Geertjan. Een echte brandweerman dat is wel stoer! Papa en mijn broers mogen achterin. We rijden heel Almere door tot er ineens een oproep komt, er is echt brand! Snel gaat de sirene aan en in volle vaart rijden we naar de brand, die gelukkig niet ver weg is. Er is brand bij een auto en er staan al brandweermannen met een slang klaar om te blussen. Ik mag zelf de brand blussen maar dat vind ik nog een beetje te spannend. Gelukkig word ik geholpen en is de brand snel uit. Daarna mogen we in de hoogwerker. We kunnen heel ver kijken en ik zie dat de groene bussen gewoon wit van boven zijn! Na al dat harde werken gaan we naar de kantine om met alle brandweermannen koffie en limonade te drinken. Ook staat er een taart klaar niet zomaar een, maar een hele mooie brandweertaart. Van Geertjan krijg ik nog een boekje en een sleutelhanger van de brandweer en dan moeten we er al weer snel van door. Nathalie en Ronald hebben nog meer verrassingen.

We mogen nog even een stukje mee in de brandweerauto voor we overstappen in een grote bus waar we met z'n allen in passen. Dat is even wat anders dan de kleine blauwe auto van papa. In de bus staat een grote mand met allerlei lekkers, chips, M&M’s, drinken, er wordt super goed voor ons gezorgd! We moeten best lang rijden maar dan zijn we eindelijk in Assen. Een echt racecircuit! Nog groter dan die van Cars! Als we even wat gedronken hebben mogen we bij de auto's kijken. Eerst krijgt mama een helm op en dan mag ze bij Sjoerd, een echte coureur, de auto in. Wat gaat hij snel! Ook Papa, Guido en Nero mogen bij Sjoerd in de auto. Ik vind het super gaaf maar met zo'n helm op in een raceauto doe ik wel als ik wat groter ben, dat vind ik nu nog even te eng! Ondertussen hebben we best wel trek gekregen want we zijn al even onderweg. In het restaurant staat de lunch gelukkig klaar, hmmm een broodje met een rookworst! Lekker! In het restaurant staat ook Ilinka al klaar. Als we klaar zijn met eten vertelt ze waarom ze er vandaag ook is. We gaan met het hele gezin een schilderij maken! Eerst moet het hele doek geel geschilderd worden. Met zoveel mensen is dat snel gepiept! Alleen heb ik een beetje hoofdpijn gekregen. Van mama krijg ik een glas water en een paracetamolletje, maar wat nog beter helpt is het cadeau wat Ronald zo ineens uit de auto tevoorschijn tovert! Voor mij een heuse racebaan en voor mijn kleine broertje Ishai een vliegtuig! Ook krijgen Guido en Nero een cadeau, allebei een koptelefoon, handig, die gaat echt wel vaak gebruikt worden. Terwijl de rest nog druk bezig is aan het schilderij speel ik fijn met mijn racebaan. Als het schilderij bijna klaar is help ik toch nog een beetje mee, zelfs Ishai mag

een beetje mee helpen. Zo is het een schilderij van ons allemaal. Die gaat echt wel een mooi plekje krijgen in de woonkamer! Als alle verfspullen weer zijn opgeruimd gaan we weer de grote bus is! Op naar huis? Nee er is nog een verrassing! We rijden Zwolle in en stoppen bij de kookstudio van Natasja. Daar gaan we met z'n allen koken, ha dat komt goed uit, thuis help ik mama ook altijd met koken. Dus dat kan ik wel! We maken kruidenboter en verschillende soorten tapenade met de keukenmachine. Lekker voor op het stokbrood vooraf! Als hoofdgerecht maken we échte Zuid-Afrikaanse boboti met rijst en een lekkere verse salade. We snijden de uien, zoeken de kruiden uit en kneden het gehakt. Hard werken maar het moet natuurlijk wel lekker worden! Ook het toetje wordt niet vergeten, Griekse yoghurt met gekarameliseerde appel en stukjes stroopwafel! Als alles klaar is ben ik eigenlijk al te moe om te eten, maar de rest heeft er ontzettend van genoten. Omdat ik zo moe ben hoeven we van Natasja de afwas niet zelf te doen, maar mogen we met Herick mee die ondertussen ook is gearriveerd. Hij is de chauffeur van een prachtige limousine die voor ons klaar staat om ons weer veilig thuis te brengen. Onderweg vallen Ishai en ik al snel in slaap wat natuurlijk makkelijk kan met al die ruimte. En zo zijn we na een hele leuke maar ook lange dag snel weer thuis. Ik slaap direct verder en de rest vertrekt ook al snel naar bed om heerlijk te dromen van de super leuke Opkikkerdag! Het enige wat erg jammer was is dat het maar 1 dag duurde, want we hebben er ontzettend van genoten! Gelukkig hebben we genoeg herinneringen om er nog heel vaak over na te praten!

Joaquin en familie

Jammer dat het maar één dag duurde! 10


Ja a ma

m r ĂŠ mer dat het ! ĂŠn d de ag duur

11


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Super Opkikkerdagen & Fantasydag

De doelstelling was om in 2015 twaalf Super Opkikkerdagen te organiseren waaronder één Fantasydag. Het is de stichting gelukt om dit aantal Super Opkikkerdagen ook te realiseren. Het uitgangspunt was om de Super Opkikkerdagen alleen door te laten gaan als hier van te voren projectsponsoring of dekking door een fonds tegenover stond. De gevraagde bijdrage aan bedrijven was € 35.000 per Super Opkikkerdag en de dagen werden begroot op € 38.000,- (€ 38.000,in 2014). De organisatiekosten (€ 5.000,- exclusief overheadkosten) bleven in 2015 ongewijzigd en werden betaald vanuit eigen middelen van Stichting Opkikker. In natura bleven de schenkingen op hetzelfde niveau als in 2014 (€ 22.000,-). Het is gelukt om alle twaalf dagen te financieren met fondsen of projectsponsoring. De dagen vonden verspreid over het gehele jaar plaats. Op deze wijze werden de Super Opkikkerdagen maandelijks structureel aangeboden. Alle Super Opkikkerdagen vonden plaats op Center Parcs De Eemhof. De Fantasydag vond plaats op een privé landgoed in Zeist.

Financiering door middel van projectsponsoring Doelstelling: 100% Behaald: 100% Voor de themabelevingen maakt de stichting gebruik van een pand bij Center Parcs De Eemhof, genaamd “Klein Opkikkerland”. In 2016 zal het contract voor het gebruik van dit pand worden verlengd met 5 jaar. Aan de stichting is een ander op het park leegstaand gebouw aangeboden en ook hier wordt een gebruikscontract voor opgemaakt voor de periode van 5 jaar. Stichting Opkikker zal dit gebouw verbouwen tot een viertal themabelevingen en kan zo haar professionele aanbod van activiteiten structureel vergroten. Het voeren van intakegesprekken Opkikkerdagen is een intensieve zorgvuldige taak: hiervoor wordt met Telecom Direct in Almere. Bij 12

voor de Super tijdrovende en samengewerkt Telecom Direct

zijn medewerkers speciaal opgeleid om deze bijzondere gesprekken te voeren; de uitvoering van deze gesprekken wordt nauwlettend gevolgd door de medewerkers van team Kind en zo nodig wordt direct bijgestuurd. Telecom Direct heeft, naast de speciale applicatie voor het digitaal aanmelden door de ziekenhuizen, die belangeloos door hen is ontworpen, ook een applicatie ontwikkeld om de gegevens digitaal te verwerken. Dit geeft een duidelijke efficiencyverbetering op het secretariaat. Met een kleine aanpassing is de applicatie aan te sluiten op de database van de stichting. Daardoor waren de kosten per evenement goed te beïnvloeden. De intakegesprekken voor de Fantasydag zijn door de medewerkers van het secretariaat gevoerd. Dit in verband met het afwijkende karakter van het evenement.

Gemiddeld aantal gezinnen per Super Opkikkerdag Doelstelling: 55 Behaald: 62,5 Incidenten die zich voordoen tijdens de Super Opkikkerdagen worden na directe behandeling geregistreerd en besproken in de preventiecommissie van de stichting. Hier wordt gekeken of incidenten een incidenteel of structureel karakter hebben en waar eventueel aanpassingen nodig zijn. Elk incident wordt gevolgd door de stichting en na een paar dagen nagebeld. Er hebben zich in 2015 geen noemenswaardige incidenten voorgedaan tijdens de evenementen. Stichting Opkikker werkt met een calamiteitenplan dat ingezet kan worden tijdens de evenementen. Zij werkt hierin nauw samen met Center Parcs. De opbouw van de Super Opkikkerdagen en evenementen gebeurde in 2015 weer met medewerking van maatschappelijke stagestudenten, de reclassering en vrijwilligers. Voor extra zware klussen werd tijdens de Fantasydag en de Ambassadeursdagen betaalde hulp ingezet.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

62 62 68 63 60

Aantal gezinnen per evenement Ambassadeursdag

60 2 6

76

180

2013

8

2012

4

205

BEH

SOK April

153

SOK Februari

SOK Januari

Individuele dagen € 1318,-

Totaal

1319 1488 1693 € 1120,1534 1714 2094 2247

SOK Maart

2015

12

SOK Mei

2014

12

D AL A

DOELSTEL

NG LI

987

1134

SOK Juli

SOK Juni

2500

2011

Aantal Super Opkikkerdagen en themadagen

2000

185

Evenemen ten € 164 4,-

1177

Fantasydag

1500

190

2010

SOK September

550 204 754

2009

SOK Oktober

1000

500

SOK November

2008

11

Aantal Opgekikkerde gezinnen 0

56 63 61 61

SOK December

68

1865 1933 1902

88 1990

De tevredenheid van gezinnen werd tijdens elk evenement getoetst; uit deze tevredenheidtoetsing kwamen geen bijzonderheden naar voren, de tevredenheid was hoog. Feedback, door de gezinnen gegeven, werd als verbeterpunt meegenomen tijdens de volgende evenementen. De geplande try-outdag Opkikker van bedrijf, voor zieke medewerkers vanuit het bedrijf, is naar 2016 verplaatst vanwege een reorganisatie binnen het potentieel deelnemende bedrijf.

Aantal Opgekikkerde gezinnen Doelstelling: 2010 Behaald: 1990

13


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Een fantastische Fantasydag Op 15 augustus vond de Opkikkerdag helemaal in Fantasystijl plaats. Tijdens deze speciale dag op landgoed Blikkenburg in Zeist werden ruim 70 gezinnen meegenomen in het avontuur van Professor Kleur en Arie Safari en kwamen de gezinnen terecht in de wereld van prinsessen, ridders, steampunkers, trollen en goblins. Zo’n dag is een welkome afleiding in het dagelijks bestaan vol met doorlopende ziekenhuisbezoeken, spanningen en onzekerheden. Op basis van een leuk en persoonlijk gesprek met de gezinnen wist Stichting Opkikker precies wat hun interesses en hobby’s zijn. Aan de hand hiervan waren er bijzondere verrassingsactiviteiten binnen de Fantasywereld vastgesteld voor het hele gezin! Tijdens de show van Arie Safari zagen de gezinnen dat professor Kleur was verdwenen en met hem alle kleur uit de wereld. Om Professor Kleur en alle kleur terug te krijgen hebben zij gereisd in de tijd door verschillende werelden vol fantasie. Door het deelnemen aan bijzondere Fantasyactiviteiten konden de gezinnen Toverelixer verzamelen om Professor Kleur weer terug te krijgen. Een greep uit de activiteiten: roofvogels vasthouden, een cursus volgen om een echte Elf te worden, toverles van medeleerlingen van Harry Potter, op een quest door het bos om de wereld te redden, meedoen in het meeleeftheater, creatief aan de slag door een toverstok te maken of Elfenvleugeltjes te versieren, boogschieten en zwaardvechten en lopen op het water in grote ballen. Tot slot werd de dag afgesloten met een kleurrijke barbecue. 14


Su

pe r O De ! pkikkerdag

1515


g!

De erda Su per Opkikk

adembenemende vlucht in een heuse Helikopter. Helaas durfden Olivier en Valentijn op dat moment niet de lucht in (toch iets te spannend). Toch wist , maakt e g k een lieve meneer bij de helikopters Valentijns , u rcia We e indr v . e n i t a Hi Ma i v s vertrouwen te winnen en hem tot vlak bij de heli o p teboven s verhaal s zo’n s n r o e d p te brengen. Wat was hij trots (“mam ik was ook o n heeft aal o lie on o’s die vlakbij hoor!!!”). De rest (papa en Tobias, mama g l m a u e j l d e s e h l z a De og fot en r vind Ook de n jullie en Isabel) heeft intens van de vlucht genoten. n er n we zij et een hele ee gebruiken. moge h n n e i l n z l e i e d g w staan Zelfs onze kleine Isabel vond het prachtig en ging u ag zo ns k l j o s i l r e n n v j a al zwaaiend en ‘high five’- end de lucht in . i r v h aakt aarsc oetjes het jaa

tw em sn in zijn g iken. Hoogs n lachende g a d e die bru de lijk ge r verwonder r u u t a a n a t! lleen m , daar a dank is groo g lang o n e f z e n i tiat op. O dit ini zo heel veel t e m e en i at jull an. En ijke dag mog d a g n e p n e o nn etel Wij h door ku n een onverg g n a l e l hee inn ere gez d n o z j i b en. bezorg et, jke gro Harteli Mischa

Daarna werd Iedereen in een kar geladen en teruggebracht naar het business center, waar we met een klein gezelschap heerlijk konden genieten van een voorstelling van onze grote tv held Dirk Scheele. De kids gingen helemaal op in zijn liedjes en wat hebben we genoten! Ze zaten geen moment stil! Dansen, zingen, muziek maken en meedoen. Na de voorstelling, mochten we een fotoshoot maken. Dat was prima timing, daar de kids net de meeste energie bij Dirk hadden verbruikt! Het valt niet mee 4 koppies dezelfde kant op te laten kijken (ons lukt het in ieder geval nooit), maar de kip op het hoofd van deze super geduldige en grappige fotograaf was een prima eyecatcher! Het was een vrolijke boel! We zijn heel benieuwd naar het resultaat.

Lieve Tara en andere Opkikkerhelden, Wat een onvergetelijke overweldigende mooie dag hebben jullie ons gezin bezorgd. Een prachtige blijvende herinnering en geweldige ervaring. De ontvangst was hartverwarmend. Onze oudste zoon Tobias vroeg bij binnenkomst om een wave met kikkersprongen, wat iedereen vol enthousiasme uitvoerde. De reactie van Tobias : Mama, ik kreeg helemaal een warm gevoel vanbinnen toen ik daar liep, net of ik even een koning was. Voor mij was de dag toen al volmaakt, want wat wil je als moeder dan nog meer. Niet wetende dat we ons aan het eind van de dag allemaal zo zouden voelen. We zijn de hele dag liefdevol begeleid door Ingrid en Ilse. De dag was op en top verzorgd en tot in de kleinste details geregeld. Alles sloot naadloos op elkaar aan. Eerst een warm welkom gevolgd door taart en iets te drinken. Vervolgens een

16

Tijd voor de lunch, en wat hebben de boys gesmikkeld. Frietjes, frikandel en kroket, er was voor ieder wat wils en meer dan genoeg. Er werd genoeg energie opgedaan voor de rest van het programma. En dat was maar goed ook, want er moest een brand geblust worden. De boys werden in


Su

pe r O De ! pkikkerdag

brandweerpakken gehesen (dit kostte onze autistische Valentijn toch wel even wat moeite, maar we kregen het voor elkaar). Tja en toen in de auto. Dat wilden we allemaal maar wat graag, alleen Valentijn was behoorlijk overprikkeld en wilde niets meer. Wat was ik blij dat brandweerman (Johan of Jonathan) hem even apart nam. Hij nam alle tijd en rust voor Valentijn en zorgde ervoor dat Valentijn naast hem voorin de brandweerwagen wilde zitten. Dankjewel Johan! De rit was geweldig, de brand werd geblust samen met brandweerman Roy. Valentijn liep als eerste de rooktent binnen met camera, zo supertrots! Ook onze kleine Olivier durfde dat en klom zonder aarzelen de ladder op om een vogel te redden van het dak. Hij vond het fantastisch en heeft het er nu nog constant over. Onvergetelijk die blije snoetjes. Amper bekomen van deze heldhaftige daden,

De hofdames en mama vond ze prachtig, maar haar eigen jurk nog het allermooist. En toen ,alsof het nog niet mooi genoeg was mochten we in een echte prachtige koninklijke koets , met een prachtig aangeklede koetsier met wel 2 paarden ervoor. Prinses Isabel heeft naar alle onderdanen koninklijk gezwaaid en onze ridder Tobias heeft zich ondertussen afgevraagd wat/wie die onderdanen dan wel zijn. De rit was sprookjesachtig mooi. Aangekomen bij het Kasteel en ontvangen door een heuse lakei en hofdame, ging ons sprookje verder. Heerlijke champagne en gebakjes, Valentijn heeft zich gestort op de champagne en een halve fles soldaat gemaakt, terwijl Olivier zich tegoed deed aan de koninklijke gebakjes. Een o zo grappige stuntelige lakei, en een tafelbelletje wat natuurlijk heel vaak behoorde te rinkelen. We hebben genoten, onze dank is groot. Terug in de ontvangsthal hebben we genoten van de muziek en zang en van alle verklede figuren, De prachtige prinsessen, herfstdames, clowns en kikker, Kerstman met elven, de hyena’s (wel een beetje spannend) en iedereen die ik vergeet te noemen, allemaal even prachtig en professioneel. De kids zijn nog verblijd met een ballonfiguur en lichtstok en hebben genoten van de lasershow en het heerlijke uitgebreide buffet.

werden we eenmaal weer binnen, koninklijk onthaald door twee prachtige hofdames. Isabel groeide van blijdschap en trots. Haar oogjes glommen toen ze omgetoverd werd tot prinses met tiara, en ook de heren kregen een prachtig ridderkostuum. (kostte wel even moeite om afstand te doen van het brandweerpak, maar toen ze hoorden dat deze mee naar huis mocht was alles weer goed). Ook papa en mama werden omgetoverd, Tot grote schrik van papa en grote schik van mama! Isabel gedroeg zich gelijk als een koningin in de dop en eiste de troon voor haar alleen op. Dikke schik hebben we gehad om die kleine dame. Ze paradeerde de hal op en neer en inspecteerde of iedereen wel goed gekleed was.

Wat ongelofelijk goed hebben jullie ons middels de intake leren kennen. Boven verwachting, ik had het zelf niet beter kunnen doen. Petje af! Diep respect voor alle medewerkers voor en achter de schermen , en alle donateurs die deze dag en alle andere opkikkerdagen mogelijk maken. Onbeschrijfelijk zoals wij hebben genoten! We hebben weer energie gekregen en zullen de herinneringen aan deze dag koesteren. We willen graag iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt ,uit de grond van ons hart bedanken! Wij zijn met recht Opgekikkerd !!! Heel veel liefs, en dikke knuffels van ons allemaal,

Jaap en Mischa Tobias, Valentijn, Olivier en Isabel 1717


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Relaties Stichting Opkikker werkt voor de realisatie van haar Opkikkerdagen samen met heel veel relaties die zich graag inzetten voor de stichting. Stichting Opkikker vindt het belangrijk om haar relaties goed te informeren en te betrekken. Zij heeft daarom een medewerker werkzaam die zich inzet voor de werving en begeleiding van relaties. Relaties melden zichzelf spontaan aan bij de stichting, daarnaast gaat de medewerker relaties van de stichting ook zelf op zoek naar specifieke relaties indien dit nodig of gewenst is. Het blijft een speerpunt om tijdens de Super Opkikkerdagen zoveel mogelijk relaties, eenmalig zonder kosten, in te zetten om zo de kosten per Super Opkikkerdag zoveel mogelijk te beperken. In totaal zijn 711 relaties actief geweest tijdens Super Opkikkerdagen (593 in 2014), hiervan waren 474 een nieuwe relatie. Met 48 oude relaties werd in 2015 de band weer aangehaald, zij hebben zich bereid verklaard om zich weer in te zetten. Naast de ongeveer 35 activiteiten werden 20 nieuwe activiteiten in wisselende samenstelling gerealiseerd. Veel relaties verbinden zich voor langere tijd aan de stichting en soms moet de stichting een relatie teleurstellen omdat ook andere relaties zich graag willen inzetten op dezelfde activiteit. In 2016 is de stichting van plan haar relaties nog meer te gaan betrekken bij haar activiteiten.

Nieuwe activitei ten

Lipdub, stoe lmassage, f reestyle voetbal, foto s t r ip , Minions, superhelden school, knu ffelkonijn, radio maken , stroopwaf els maken, rolstoel-lase rgame en s port, Fred en Ed , styling, Bib a boerderij. 18

Tevredenheid relaties

10 8 6 4 2 0 9,3

Doelstelling

8,1

Informatievoorziening

8,4

Samenwerking

8,4

Waardering

8,2

Draaiboeken

8,5

Bedankboekje

In 2015 is er een onderzoek gedaan naar tevredenheid onder de relaties. 157 personen hebben een response gegeven op het onderzoek. Het onderzoek is naar 705 personen toegezonden. Respons 22,3%. Uit de onder de relaties gehouden tevredenheidenquête en de jaarlijkse gesprekken blijkt dat 76% van de relaties de stichting aanbeveelt bij anderen. Opvallend is dat 82% van de ondervraagden zich gewaardeerd of zeer gewaardeerd voelt door de stichting. Alle feedback wordt meegenomen in de verbetering van dienstverlening in 2016.

s? u t e i w e n w o l C De clowns hebbe

Clownsgroep Clowneritus zet zich sinds 2013 in voor Stichting Opkikker. Aanvankelijk waren dit een paar Super Opkikkerdagen, maar sinds 2015 zijn zij er, zoveel mogelijk, iedere Super Opkikkerdag bij. De drie clowns van Clowneritus zijn na een 2-jarige opleiding en meerdere verdiepingscursussen professionals geworden in het maken van contact op verschillende niveaus. Zij werken vanuit respect en oprechte belangstelling, fantasie, humor, creativiteit, muzikaliteit en een heel sterk inlevingsvermogen.

tijdens hun opleid er een klik tussen Hiddema en Gerd besloten om als c te gaan “werken” spelen. Ze verste spel en vullen elk De magie van de vooral in de vers clownspersonage totale acceptatie kwaliteiten, moge kunde. Clownerit clownsgroep die uitmaakt van and Door hun kleinsc hen mogelijk om


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

De “wachtverzachters” aan het woord Wij, Clown Lien, Clown Vlinder en Clown Keppie zijn begonnen bij Stichting Opkikker in maart 2012 en al snel door de stichting omgedoopt tot de Kiwi-Clowns, dit door het regelmatig terugkerende groen in onze outfits.

Dankzij de gelukkig vrije rol die we hebben, komen we bij alle activiteiten en zien we bijna alle gezinnen op zo’n dag. Als zij moeten wachten houden wij hen bezig, je kunt ons wel wachtverzachters noemen.

Sinds die tijd zijn we tot onze grote vreugde regelmatig gevraagd terug te komen, en doen dat nog steeds met heel veel plezier. Het is iedere keer weer ongelooflijk leuk om te doen, je ontmoet zoveel mensen en kinderen. Mensen die zoveel zorgen hebben omdat zij 1 of meerdere langdurig zieke kinderen hebben. Mooi om te zien is hoeveel we van die kinderen kunnen leren. Wij vinden het belangrijk om altijd het hele gezin echt te zien, de broertjes en zusjes en vaders en moeders verdienen net zoveel onze aandacht.

Het geeft een goed gevoel om die dag een lichtpuntje te kunnen zijn voor al die mooie gezinnen en ook zeker om onderdeel te zijn van de mooie Stichting Opkikker, die ondanks de omvang van de evenementen toch laagdrempelig is gebleven en waarop de slogan “groot geworden door klein te blijven” meer dan alles van toepassing is.

en elkaar ontmoet ding en al snel was n Nora Slimani, Tine dien Willems. Zij clownstrio verder ”, maar vooral te erken elkaar in hun kaar feilloos aan. eze drie zit hem scheidenheid van hun es, maar ook in hun van hun vriendschap, elijkheden en (on) tus is een zelfstandige geen onderdeel dere clownsinitiatieven. chaligheid is het voor m heel flexibel te zijn

Eigenlijk is opkikker 1 grote familie en wij zijn blij hierbij te horen.

en zijn zij makkelijk inzetbaar voor verschillende doelgroepen. Naast dat zij zich inzetten voor Stichting Opkikker, zijn zij als clowns ook veel te vinden in de zorg. Verschillende doelgroepen zoals o.a. mensen met dementie, een verstandelijke beperking en kinderen met een autisme of het syndroom van Down, verblijden zij met bezoeken of maken ze onderdeel uit van thema en ontmoetingsdagen. Clowneritus heeft geen grappige voorstelling, maar de clowns maken contact met de kinderen en hun ouders/begeleiders. Contact makend met alle emoties die er zijn. De clowns zijn onbevangen en hebben van te voren geen doel. Zij zeggen volmondig “JA” tegen alles wat er is. Zij worden volledig geleid door wat ze zien, horen en voelen en door de impulsen die zich aandienen. Het kind is degene die de regie heeft in het contact. Juist

hierdoor is iedere ontmoeting anders, verrassend, open en ontstaan de meest bijzondere en mooie momenten. Niet alleen tussen het kind en de clown, maar ook de participerende ouders en vrijwilligers maken vaak op een ontspannen manier bijzondere en vrolijke ontmoetingen met de clowns van Clowneritus mee. De clowns Knuffie, Spetter en Zip beheersen alle clownstechnieken. Met hun aansprekende kleurrijke kleding, hun minimale schmink, hun koffers met verrassende inhoud en uiteraard met hun rode neus spreken zij de taal van het hart. 19


NG

Ambassadeur Sbezoekt... A TI MENVAT N ACTI ITEITE V

VKS aan het woord

D

e doelstelling was om alleen uit te breiden met ziekenhuizen waarbij gezinnen als belangstellend gezin werden aangemeld en te kijken waar mogelijk de contacten verlegd konden worden van de afdelingen van de ziekenhuizen naar de poliklinieken. In de praktijk blijkt het lastig om de contacten te verleggen of aan te vullen. De afdelingen geven zelf aan dat zij minder kinderen zien voor langdurige opname, maar vinden het moeilijk hun “rechten” te delen met de poliklinieken. In 2016 zal hier door de stichting gericht op gestuurd worden. Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gehouden met de ziekenhuizen, een belangrijke, zinvolle maar ook tijdrovende klus. In 2015 is met 26 ziekenhuizen een evaluatiegesprek gevoerd en hebben er twee Beleefdagen plaatsgevonden. Beleefdagen zijn dagen waarop de stichting medewerkers vanuit de met de stichting samenwerkende ziekenhuizen uitnodigt om een kijkje achter de schermen te komen nemen en zelf te beleven wat gezinnen meemaken. Op deze dagen komen de medewerkers die aanmelden vaak tot nieuwe inzichten en deze dag geeft hun meer helderheid over de mogelijkheden die de stichting hun doelgroep kan bieden. Uit de evaluatiegesprekken die gehouden zijn met de ziekenhuizen kwamen geen bijzonderheden naar voren waarop actie moest worden ondernomen.

Groei 2008 - 2015 79 80

81

83

69

43 43 25

Little Days Alt

“Al vier jaar heeft onze patiëntenvereniging, Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS), een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Opkikker. VKS vertegenwoordigt meer dan 180 stofwisselingsziekten. Mensen met een stofwisselingsziekte hebben een afwijking in het erfelijke materiaal, het DNA. Bij de meeste stofwisselingsziekten wordt er daardoor een bepaald enzym niet of onvoldoende gemaakt. Daardoor raakt de celstofwisseling verstoord. Een bepaalde stap kan niet of onvoldoende wordenafgemaakt en het vastlopen van dit proces in de cellen kan leiden tot gezondheidsklachten. De behandeling is er altijd op gericht om de belangrijkste symptomen van de ziekte te voorkomen of te remmen, beschadigde organen en weefsels te beschermen en om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Veel kinderen overlijden aan een stofwisselingsziekte. De impact van een ziek kind op het gezin is enorm. Een Opkikkerdag betekent dan ook veel voor een gezin. Er wordt een programma gemaakt naar de wensen van het zieke kind, maar het is genieten voor het hele gezin. Vaak hoor ik van ouders terug, dat ze een geweldige dag hebben gehad en dat ze onder de indruk waren van de inzet van zo veel vrijwilligers. Ik ben werkzaam bij VKS als coördinator lotgenotencontact en ik ken veel gezinnen. Zelf mocht ik ook een keer een Opkikkerdag Beleefdag meemaken, waardoor ik een beeld kreeg van KadertekstTint deze dag.Zo kan ik ouders een idee geven vanet de es essimaximus mogelijkheden. Er speelt veel in de gezinnen en wat is het dan fijn om in moeilijke tijdenconseiets leuks dolupta te kunnen aanbieden. Met Dianaquae Rijs is er jaarlijks parcipsum een contactmoment om het éénlaborenimo en ander door ex te spreken. De lijntjes naar het kantoor zijn et, es pori ut kort, liqui waardoor het prettig samenwerken is.VKS is blij met nonseque deze mogelijkheid om iets voor zieke kinderen en hun gezinnen te kunnen doen. Een Opkikkerdag zet de ziekte even op de achtergrond. Het geeft het gezin, binnen de eigen mogelijkheden, de kans om met elkaar van een onbezorgde dag te genieten.

Mensen van Stichting Opkikker, jullie voegen iets moois toe aan het leven van deze gezinnen!”

Samenwerkingsverbanden Doelstelling: 80 Behaald: 83

20

20

Met vriendelijke groet,

José Lut Coördinator lotgenotencontact Vereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Overzicht samenwerkende ziekenhuizen en instellingen

Stichting Opkikker werkte in 2015 samen met 83 ziekenhuizen en instellingen (2014:81) die de aanmeldingen verzorgen voor de (Super) Opkikkerdagen. Naast deze samenwerking was het ook mogelijk voor gezinnen om zichzelf aan te melden als belangstellend gezin. Er werd dan contact opgenomen met het behandelend ziekenhuis om te kijken of het gezin voldeed aan- en past binnen de doelgroep van de stichting en of de Opkikkerdag een meerwaarde zou hebben. Stichting Opkikker werkte in 2015 samen met:

Academisch Ziekenhuis Nijmegen (Radboud UMC) Amphia Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis, kinderafdeling F2/G2 Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG Belangstellende Bethesda Ziekenhuis BovenIJ Ziekenhuis Canisius WZ afd. Kinderpoli Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis DeKinderkliniek Drostenburg Elkerliek Ziekenhuis / locatie Helmond Emma Kinderziekenhuis ( AMC ) Flevo Ziekenhuis Gelre Ziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis / Jozeflokatie Ikazia Ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Juliana Kinderziekenhuis KDC Spaarne Ziekenhuis Kennemer Gasthuis / locatie Zuid Kinder Expertise Centrum en Revalidatie Centrum Tolbrug Kinderhospice het Lindenhofje Laurentius Ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum Maag darm leverziekten Erasmus MC Sophia Maastricht UMC+ Maasstad Ziekenhuis afd. Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Kinderafdeling Maasziekenhuis Pantein Mappa Mondo Haaglanden Mappa Mondo Waalre Mappa Mondo Wezep Martini Ziekenhuis Groningen MĂĄxima Medisch Centrum / locatie Veldhoven Medisch Centrum Alkmaar Medisch Centrum Leeuwarden Medisch Spectrum Twente / locatie Haaksbergerstraat OI Vereniging (Osteogenesis Imperfecta) Ommelander Ziekenhuis Groep / locatie Lucas

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) / locatie Orbis MC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) / locatie West Refaja Ziekenhuis Revalidatiecentrum Blixembosch Rijnstate RMC Groot Klimmendaal RMC Groot Klimmendaal - Expertisecentrum Rode Kruis Ziekenhuis Scheper Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Sint Jansdal Kinderdiabetespoli Sint Jansdal Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC) Spaarne ziekenhuis Specialistisch kinderwijkteam thuiszorg Rotte St. Antonius ziekenhuis / locatie Nieuwegein Steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân Stichting Fibrose Kinderen Stichting Sein t Lange Land Ziekenhuis Talma Sionsberg Tergooiziekenhuizen / locatie Blaricum Thuiszorg Samen Verder UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis Vereniging NVGG Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag Hoorn Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag Kerkr VieCuri MC voor Noord-Limburg / locatie Venlo VKS VU Medisch Centrum VU Medisch Centrum Polikliniek West Friesgasthuis Wilhelmina Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Groep Twente Ziekenhuis Nij Smellinghe Ziezezo ZorgSaam Ziekenhuis / locatie Terneuzen Zuiderzeeziekenhuis 21


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Stichting Opkikker had zich voorgenomen om samen te gaan werken met een stichting die zich richt op het organiseren van een dag ontspanning voor gezinnen waarvan één van de ouders langdurig ziek is. Stichting Opkikker heeft deze samenwerking deels gevonden in Stichting Droomdag, een organisatie die geheel met vrijwilligers werkt en als doel heeft het verzorgen van onvergetelijke leuke dagen voor gezinnen met kinderen onder de 16 jaar waarvan één van de ouders is getroffen door kanker. Stichting Droomdag is opgericht in oktober 2011. Sinds 2012 werken Stichting Opkikker en Stichting Droomdag actief samen. In 2015 zijn in totaal 20 Droomdag-gezinnen te gast geweest tijdens de Super Opkikkerdagen. De samenwerking vergroot het draagvlak van Stichting Opkikker en past binnen het platform van ‘goed doen’ dat de stichting wil creëren. Stichting Opkikker heeft zelf vanuit haar netwerk xxx gezinnen met een langdurig zieke ouder te gast ontvangen tijdens de Super Opkikkerdagen in 2015.

22

Kinderen en mooie auto’s gaan goed samen. Menig kinderhart gaat sneller kloppen bij het zien van een langgerekte limousine of een blitse sportwagen. Deze bolides staan voor glitter en glamour, een andere wereld en dat is precies wat Stichting Wens op Wielen beoogt. Zij maken de wereld voor het kind en zijn gezin even anders. Zij doorbreken de harde dagelijkse realiteit en zetten daar een mooie dag voor in de plaats. Het moment is eindig, maar de herinnering is blijvend. Het idee voor Stichting Wens op Wielen ontstond begin 2012 toen enkele vrijwilligers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden met eigen ogen zagen wat voor een plezier kinderen kunnen hebben wanneer ze in een bijzonder vervoermiddel worden gehaald en gebracht. De initiatiefnemers wilden mooie voertuigen op een structurele basis gratis beschikbaar kunnen stellen aan stichtingen zoals Stichting Opkikker, die kinderwensen in vervulling laat gaan. Hierdoor kan Stichting Opkikker haar goede werk nog beter doen. In 2015 mocht Stichting Opkikker via Stichting Wens op Wielen structureel kosteloos gebruik maken van een politiemotor en- auto en een brandweerauto. Vanaf 2016 wordt hier een limousine aan toegevoegd.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

5 1 0 2 n e g a d s r u e d a s Ambas

Even vergeten dat je ziek bent en genieten van een dag vol ontspanning en plezier. Dat stond 1148 gezinnen te wachten tijdens de jaarlijkse ambassadeursdagen van Stichting Opkikker! Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus werd Amsterdam grotendeels omgetoverd tot Opkikkerstad en omdat Stichting Opkikker in 2015 vierde dat zij al twintig jaar Opkikkerdagen organiseert voor langdurig zieke kinderen, was speciaal voor deze gelegenheid Hare Majesteit Koningin MĂĄxima aanwezig op zaterdag 29 augustus! Op zondag 30 augustus was Piet Paulusma ter plaatse om het weerbericht te presenteren vanaf de locatie. Dit keer vonden de Ambassadeursdagen plaats in en rond Science Center NEMO midden in onze hoofdstad. Naast een bezoek aan NEMO kregen de gezinnen een bijzondere vaartocht aangeboden door de Amsterdamse grachten, waarbij de kinderen werden getrakteerd op de aanwezigheid van superhelden, elfjes in luchtbellen, prinsessen, een heus Shanti-koor, piraten en zelfs de Minions op de vaarroute. Ook vond er dit jaar weer een lintjesregen plaats voor nieuwe ambassadeurs van de stichting. De dag werd afgesloten met een prachtige show in de lucht en op het water. Er werkten ruim 170 vrijwilligers per dag mee aan deze bijzondere dagen! EĂŠn van de acties waar de ambassadeurs behoorlijk druk mee zijn is de Mobieltjesactie. De ambassadeurs zijn al maanden bezig om oude mobiele telefoons in te zamelen voor Stichting Opkikker, om deze, met trots, in te leveren tijdens de ambassadeursdagen. Dit jaar werden er tijdens de ambassadeursdagen maar liefst 33.321 mobieltjes ingeleverd! Tijdens de Ambassadeursdagen was het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om de koningin persoonlijk te ontmoeten. Gelukkig was dit onder andere wel mogelijk voor Esmee Anne en voor Veerle. Zij delen graag hun ervaring met u. 23


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Goe

dem

orge n, Bij d eze st heel moe uur ik U het i lijk o m a van l een po m het o g naar enieten sje gele en t b o v ijden en w wil d a e hoor len...Ik t ik eige h n ik gr aag oop dat v h a n Het U. w met as zo`n me m bi eene jzonder em! m Dan kU wel! Vrie n Esm delijke g ee A r nne oet, 24


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

het bedankje ker, met de vraag of ik kik Op De n va tje on . Ik voelde n telefo Donderdag kreeg ik ee t lang over na te denken nie ik e efd ho ar da u, te geven. No kriebels en begon me af aan de koningin wilde ook wel een beetje de eg ik mijn kre t ik da ar zo Ma llen rte rd… ve ree me enorm ve ik de koningin n ka t Wa . en do est mo ik aan ik de Opkikker vragen wat voor kleren vertellen hoe belangrijk n ka ar ha en en ng bre er kan verhaal over de boodschap duidelijk ov hreven met daarin mijn sc ge ef bri n ee gin nin n de ko m om het te vind. Ik heb toen metee als ik er niet aan toe ko cht da Ik j. mi or vo r ke Opkik hap toch bij de enorme waarde van de l en dan is mijn boodsc we ef bri jn mi n hie sc gin mis vertellen leest de konin t wat wilde ik koningin. paar keer geoefend me n ee lf ze me or vo ik b rdam he eg ik echt de kriebels. In de auto naar Amste koningin aankwam, kre de en n go be g da de zeggen. Toen en bedanken. ik de koningin ontmoeten cht mo MO NE n aa zoek ningin mij al Aan het eind van het be toe liep, begroette de ko me ar na en am kw af trap b de koningin Toen de koningin van de te horen zeggen…Ik he am na je gin nin ko de nder, K voor alle drie. met mijn naam. Zo bijzo nsessen geven en de KI pri de or vo els uff rkn kikke ik een reactie bedankt en mocht de Op k heeft gelezen omdat oo gin nin ko de die {– gedaan gin wist van mijn Mijn brief had ik erb ij n gesproken. De konin me em zw het er ov en hebb me mijn meda illes erop heb gekregen} We eciaal vond was dat ze sp el he ik t Wa . me rde gevoel dat ze LA meda illes en felicitee hoorde – dat gaf mij het tas de in t nie t da t da f aan de tijd, ook voor omhing. De koningin ga . De koningin nam echt en nn wo ge d ha ud go t ik en dat ze ook ook blij voor me was da ar eigen ervaring sprak ha er ov ze t da oi mo k erg de foto`s. Ik vond het oo per ervaring. t was een super de pu He t. ud ho n me van zwem rschillende je later, was dat er in ve tijd n ee het s wa al k nd, oo kikker was. Zo heb Wat ik ook heel leuk vo t de koningin bij de Op da nd sto y, ss Glo de dere tijdschriften, onder an tmoeting… van deze bijzondere on ten no ge na g ik heel lan

Esmee Anne

mijn ve kort rhaal. Ik t eden e houde vond he n t i ns h k kan e …..ook et ty al is r no g p en k e nlijk omt norm met er v het d e eel he goed is en le werel d ande rs mom ent dat ik al tijd

25


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Ontmoeting met D E

koningin!

Waar gaat het telefoon van papa gaat. de r ee nn wa ras ter n op ee ichting Opkikker aan Zomer 2015; gezellig s dat hij iemand van St on j/ mi en teg pa pa gt n ze gesprek toch over? Da . eft he de telefoon viering van het 29 augustus, tijdens de op ag rsd eu ad ss ba am s de xima wil ontmoeten! De vraag is of ik tijden g Opkikker, koningin Má tin ich St n va n zonnesteek heeft an sta be 20 jarig op een manier of hij ee n aa pa pa n ke kij de Lin Ik, mama en mijn zusje dens onze vakantie . opgelopen af om mee te maken. Tij ga r pe su het d vin ik n en ker, mensen van het Het blijkt echt zo te zij vanuit Stichting Opkik tie isa an org de t me ct nta n. hebben we nog vaak co ten getale aanwezig zij nt tv en pers zal in gro wa , S6 SB en l aa urn Jeugdjo willen zeker niet te laat hotel in Amsterdam, we n ee in ng hti ac ern ov n DE dag; vroeg op na ee dat ik een bloemetje zij n. NEMO wordt duidelijk n va r me ka urs stu be de pa en mama samen Tijdens de ontvangst in nen staan ik, Linde, pa an sp Ge a. xim Má gin nin o-burgemeester van mag aanb ieden aan ko Willem Term ijtelen, de loc n Ja r itte orz vo de t, phors met directeur Ruud Sli ar komst te wachtten. s van de Koning op ha ari iss mm Co de en m Amsterda t elkaar. Koningin en we spreken kort me en em blo de ar ha dig an samen voor de Daar is ze dan! Ik overh schouder en we poseren jn mi om arm n ee at sla t en zwaa it ons Máxima is héél aardig, een mooie rondvaartboo ar na zin ge s on ze t leid sterdam varen. Bij fotografen. Hierna bege or de grachten van Am do ten bo n va et sto de in acula ire show op en uit, waarna wij voorop t van de dag een spect slo als t me MO NE n aa terugkomst een bezoek . ter wa het boven oit meer te vergeten! Kortom een dag om no Groetjes,

Veerle en fam ilie

26


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

27


NG

verklaring Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Impact

Impact van de Opkikkerdag

Kinderen leren als ambassadeur:

• een dag waarin je even helemaal je zorgen mag vergeten; • een dag waarvan ook je vader, moeder, broertjes en zusjes genieten, even sta jij niet centraal om je ziekte, maar om jij iets dat jij kunt geven; • een dag waar je nog vaak aan terugdenkt; • anderen leven met je mee en hebben iets voor je over.

• dat zij niet de enige zijn die met ziekte worden geconfronteerd • hoe je iets positiefs kunt maken van iets vervelends dat op je weg komt; • tal van vaardigheden, bijvoorbeeld: • hoe je een activiteit organiseert en hoe je daar een succes van maakt; • hoe je afstapt op anderen en dingen gedaan krijgt; • hoe je je presenteert voor groepen mensen; • hoe je geld beheert van anderen.

Impact van het ambassadeurschap:

Ouders ervaren:

Tijdens en na hun Opkikkerdag ervaren kinderen en hun gezinnen:

Kinderen ervaren als ambassadeur:

• hoe goed het voelt als je goed kunt doen en als je iets kunt teruggeven; • de waardering in hun omgeving; • dat ze iemand anders worden in hun omgeving, van ‘dat zieke kindje’ naar ‘het meisje met de Mobieltjes’; • gegroeid zelfvertrouwen door een ander ‘imago’ in je omgeving en wat je voor elkaar kunt krijgen en daardoor een nieuw gevoel van eigenwaarde.

Verantwoording onderzoek De ondersteunde verhalen zijn verzameld door 11 onderzoekers die allen hun sporen hebben verdiend in kwalitatief onderzoek. Zij hebben diepte-interviews gehouden met de 27 Opkikkerambassadeurs, hun ouders en familie. Het centrale verhaal is opgebouwd uit de verhalen van individuele kinderen en verwijst dus naar niemand in het bijzonder. De meeste onderzoekers kenden de Opkikker vooraf niet. Door een bezoek te brengen aan een Super Opkikkerdag hebben zij zich verdiept in wat de stichting is en doet. De interviews zijn gedaan aan de hand van een vooraf doorgesproken 28

• wat andere mensen voor je over hebben; • binding met anderen, via de stichting; • een uitlaatklep, zodat je zelf ook goed kunt doen - je hoeft niet alleen te ontvangen; • dat hun kind dat zich ontplooit als ambassadeur wint aan zelfvertrouwen en eigenwaarde; • wat hun kind allemaal in zich heeft, waar je trots op kunt zijn.

gespreksleidraad, zodat in elk gesprek dezelfde onderwerpen zouden worden besproken. De gesprekken duurden ongeveer een uur, zodat zij echt de diepte in konden. Sommige gesprekken zijn thuis gevoerd, andere telefonisch of via Skype. De onderzoekers hebben van elk gesprek een verslag gemaakt, die zijn verzameld en uitgewisseld. Tijdens een speciale duidingssessie hebben vier betrokken onderzoekers samen met de directeur van Stichting Opkikker, de uitkomsten geanalyseerd als basis voor deze publicatie. De tekst van dit boekje is geschreven door Raoul Schildmeijer, bestuurslid van Stichting Opkikker en tevens de projectleider van dit onderzoek. De tekst is teruggelezen door de onderzoekers die bij de duidingssessie aanwezig waren.

S

h


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Impact is een belangrijke graadmeter voor goede doelen. Mensen die een goed doel ondersteunen met geld of in natura willen niet alleen weten waaraan het wordt besteed, maar steeds vaker ook welk effect dat heeft gehad. Wat is de impact van het goede doel? Stichting Opkikker werkt niet aan een nieuw vaccin voor een besmettelijke ziekte. Ook de honger in de wereld lossen we niet op. We verbeteren de wereld niet, maar we willen van belang zijn voor gewone gezinnen die met ziekte zijn geconfronteerd en gewone mensen die iets ongewoons voor anderen willen doen als vrijwilliger, donateur, relatie of sponsor. Stichting Opkikker heeft in 2015 een onderzoek gehouden onder Opkikkergezinnen. Het onderzoek is gehouden onder een groep die voor de Opkikker heel belangrijk is: de kinderen die na hun

en hun gezinnen. Alsof men is bestrooid met sterrenstof. De Stichting heeft het onderzoek vertaald in een verhaal en dit opgenomen in het boekje Sterrenstof, het geheime Opkikker effect(link). Het verhaal in dit boekje is het resultaat van een grootschalig kwalitatief onderzoek. Het onderzoeksdoel was te achterhalen hoe ambassadeurs hun ambassadeurschap invullen en ervaren. We wilden weten welke impact de Opkikker in het leven van deze kinderen heeft. Om dit verhaal te kunnen schrijven zijn er in de zomer van 2015 meer 27 Opkikkergezinnen geïnterviewd. Daarna zijn de brokjes uit al die interviews gecombineerd en tot één verhaal gemaakt. Sterrenstof is niet het verhaal van één gezin en één Opkikkerkind, het zou het verhaal van elk Opkikkerkind kunnen zijn, en van elk Opkikkergezin.

Sterrenstof,

het geheime Opkikker effect

Het team

Opkikkerdag ambassadeur van de Opkikker zijn geworden. We willen de impact delen die de Opkikkerdag heeft gehad op het gezin en daarnaast delen hoe zij aan het ambassadeurschap invulling geven en wat dat deze aanvullend voor hun betekent. We hebben de ambassadeurs uitgelicht omdat juist in het ambassadeurschap zoveel samenkomt van wat de Opkikker betekent. Want voor veel gezinnen is de Opkikker een deel van hun leven geworden. Ze genieten steeds weer na van de Opkikkerdag zelf. Door het ambassadeurschap dat de stichting hun aanbiedt, kunnen zij betrokken blijven en iets terugdoen voor anderen. Zij benutten op deze wijze een kans om hun ziekte een andere plek in hun leven te geven. Er volgt daardoor een ‘impact-optelsom’ die zorgt voor een positieve draai in het leven van zieke kinderen

Alle betrokken onderzoekers zijn professioneel actief (geweest) als kwalitatief onderzoeker. De onderzoekers waren Linda Abrams (LinCompany, voorheen TNS NIPO), Noor Berkman (Firefish), Michiel van Bruxvoort (Ipsos), Ageeth Ettema (TNS NIPO), Mireille Koomen (zelfstandig gevestigd, voorheen TNS NIPO), Lea Mazor (Internetspiegel, voorheen TNS Consult en Censydiam), Jacqueline van Oosterom (zelfstandig gevestigd, voorheen TNS NIPO en Trendbox), Raoul Schildmeijer (Leeuwendaal, voorheen TNS NIPO en TNS Consult), Femke Veenstra (TNS NIPO), Jurgen Visser (Internetspiegel, voorheen TNS Consult) en Wicher Meinema (TNS NIPO). Alle onderzoekers hebben vrijwillig hun bijdrage geleverd. Allen zijn bekend met de MOA-gedragscode voor kwalitatief onderzoek. Daaraan heeft iedereen zich gehouden. (De MOA is de brancheorganisatie voor marktonderzoek in Nederland.) 29


l

ic o's

ei d

S

Do trategie, be is r els tellingen en

en g in ll e t ls e o d , id le e b , ie g e t Stra n la p s id le e b n re a rj e e m s ’ o ic en ris Het te volgen beleid en de strategie zijn vastgelegd in een notitie die jaarlijks tijdens een aparte strategievergadering door het bestuur wordt besproken en vastgesteld en op basis van voortschrijdend inzicht zo nodig wordt bijgesteld. In 2014 heeft Stichting Opkikker AT Kearney/De Kleine Consultant opdracht gegeven om te kijken hoe het voor Stichting Opkikker mogelijk is om door te groeien in de komende jaren. De resultaten vanuit dit adviesrapport zijn meegenomen in het meerjarenbeleid dat in 2015 is vastgesteld voor de jaren 2016-2020. In 2015 is gewerkt met de oude strategie met hierin verweven de eerste stappen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

BELEID

STRATEGIE

Voor het beleid in 2015 en voor het te voeren beleid in 2016-2020 blijft de stichting de volgende uitgangspunten als basis behouden:

De voornaamste doelenstellingen voor de jaren 2010-2015 waren:

- Het organiseren van unieke (Super) Opkikkerdagen gebeurt voor gezinnen met een langdurig ziek kind, is laagdrempelig en niet beperkt tot één specifiek ziekte of stadium van de ziekte;

- Verdere professionalisering van de organisatie en werkwijzen;

- Er is persoonlijke aandacht voor alle gezinsleden en indien van toepassing de directe omgeving van het gezin; - De Individuele Opkikkerdagen worden georganiseerd binnen vooraf vastgestelde budgetten die worden getoetst door de coördinatoren op het secretariaat zodat er voor alle Opkikkergezinnen, het hele jaar door, voldoende budget is voor een onvergetelijke dag; - De Super Opkikkerdagen, Bok en Klokdagen, worden georganiseerd binnen vooraf vastgestelde budgetten die worden getoetst door de teamleider Evenementen; - Werken met eigen vrijwilligers en vrijwilligers uit het bedrijfsleven tijdens de (Super) Opkikkerdagen blijft uitgangspunt.

30

- Uitbreiding van het aantal Super Opkikkerdagen van 12 in 2010 naar 30 in 2015; - Uitbreiding van het aantal individuele Opkikkerdagen van 200 in 2010 naar 250 in 2015; - Vergroten van de samenwerking met ziekenhuizen en instellingen, van 43 in 2010 naar alle ziekenhuizen met een kinderafdeling in 2015, aangevuld met patiëntverenigingen en andere instellingen waar de doelgroep bekend is in 2015; - Realiseren continuïteit en tevredenheid van relaties en met de stichting samenwerkende instellingen; - Samenwerking met externen, waaronder andere fondsenwervende instellingen, ter verbetering van effectiviteit en efficiency.


S l e Do

tr

a

Sterkte:

• Unieke dag • Laagdrempelig dig heeft ikbaar die het no • Voor ieder bere raling • Positieve uitst baar” op ko • Goed “ver rinnering he le ol • Waardev ndacht t om niet len, uitgangspun • Persoonlijke aa de id m te rk pe be d van • Gebru ik maken ijwilligers vr et m • Werken e betrokkenheid • Maatschappelijk projecten • Aantrekkelijke organisatie • Professionele illigers tbare goede vrijw • Structureel inze huizen nbod aan zieken • Structureel aa organisatie • Hoge kwalite it • Flexibel eurs t door ambassad • Bijzondere inze rm edewerkers • Opkikkerplatfo aanb ieden aan m ng hi ac co en g • Scholin d voor relaties ellingen • Ondersche iden enwerkende inst m sa et m e ijz w uatie • Specifieke eval

Zwakte:

st tegie beleid , ell o's c inge i s n en ri

• Financiële kwetsbaarheid • Onvoldoende structureel inzetbare vrijwilligers • Niet overal bekend • Te lage opbrengsten uit structurele geldstromen • Weinig financiële middelen ter vergroting naamsbekendheid • Klein aantal structurele hoofdsponsors • Afhankelijkheid van beschikbare projectsponsoring • Weinig unieke aanmeldingen van gezinnen • Arbeidsintensieve taken • Grote afhankelijkheid van medewerking door derden • Op sommige punten minder efficiënt • Niet altijd weten te vinden van juiste expertise • Afhankelijk van vrijwillige inzet van relaties • Vergrijzing van de actieve Opkikkervrijwilligers • Individuele dagen moeilijker te organiseren vanwege complexere ziektebeelden

SWOT ANALYSE Bedreigingen:

rstichtingen • Opkomst van veel splinte tie ten aanzien van de organisa • Verhoogde wettelijke eisen nde relaties ere d in dezelfde vijver van don • Veel goede doelen vissen ische rs i.v.m. de slechtere econom • Minder passende vrijwillige omstandigheden nen trekken de medewerkers aan te kun • Onvoldoende gekwalificeer ers groter voor medewerkers zijn eld • Carrière- mogelijkheden ingspartners van de huidige samenwerk • Wegvallen van sommige

Kansen:

• Benutten van kansen doo r het inspelen op actualitei ten, snel schakelen • Opzetten persnetwerk wa ardoor snel contacten te leg gen zijn • Inzetten Flex-vrijwilligers op individuele Opkikkerdag en • Aangaan nieuwe samenw erkingsverbanden • Waar mogelijk samenwerk ing met andere stichtingen • Bredere beschikbaarheid en mogelijk gebruik van ext erne expertise • Trouwe achterban, waard evol voor potentiële relaties (community met ambassadeurs, relaties en derden die zich inzetten) • Door volume interessant voor grotere potentiële rela ties

31


l

ic o's

ei d

S

Do trategie, be is r els tellingen en

Evaluatie beleid en strategie 2010-2015 Verdere professionalisering van de organisatie en werkwijzen; Doelstelling is gerealiseerd, de risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid, zijn beschreven in de voorgaande jaarverslagen 2010-2014. Uitbreiding van het aantal Super Opkikkerdagen van 12 in 2010 naar 30 in 2015; Gerealiseerd aantal dagen 12, doelstelling niet behaald. Reden hiervoor was het slechtere economische klimaat, met name in 2012-2013 waardoor er bijstelling nodig was. De beoogde groei was helaas niet mogelijk binnen de huidige economische omstandigheden. Gelukkig was het door de wijze van werken goed mogelijk om direct bij te sturen. De risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid zijn uitgebreid beschreven in de voorgaande jaarverslagen 20102014. Uitbreiding van het aantal individuele Opkikkerdagen van 200 in 2010 naar 250 in 2015; Gerealiseerd aantal dagen 88, doelstelling niet behaald. Reden hiervoor was het slechtere economische klimaat, met name in 2012-2013 waardoor er bijstelling nodig was. De beoogde groei was helaas niet mogelijk binnen de huidige economische omstandigheden. Gelukkig was het door de wijze van werken goed mogelijk om direct bij te sturen. De risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid zijn

uitgebreid beschreven in de voorgaande jaarverslagen 2010-2014. Vergroten van de samenwerking met ziekenhuizen en instellingen, van 43 in 2010 naar alle ziekenhuizen met een kinderafdeling in 2015, aangevuld met patiëntverenigingen en andere instellingen waar de doelgroep bekend is in 2015. Doelstelling bijna gerealiseerd. Samenwerking met 83 ziekenhuizen en patiëntverenigingen, voldoende om op dit moment de evenementen te voorzien van gezinnen. Er zit nog een kleine groei in die gerealiseerd kan worden bij toekomstige uitbreiding van Opkikkerdagen. De risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid zijn uitgebreid beschreven in de voorgaande jaarverslagen 2010-2014. Realiseren continuïteit en tevredenheid van relaties en met de stichting samenwerkende instellingen; Doelstelling gerealiseerd, de risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid zijn uitgebreid beschreven in de voorgaande jaarverslagen 2010-2014. Samenwerking met externen, waaronder andere fondsenwervende instellingen, ter verbetering van effectiviteit en efficiency. Doelstelling gerealiseerd, de risico’s en impact van de risico’s op de doelstellingen, strategie en beleid zijn uitgebreid beschreven in de voorgaande jaarverslagen 20102014.

Evaluatie doelstellingen 2015 32


S l e Do

tr

a

Doelstelling 2015: Aanbieden van 11 Super Opkikkerdagen, 80 Individuele Opkikkerdagen, 1 Fantasydag en 1 Ambassadeursdag; Doelstelling behaald

st tegie beleid , ell o's c inge i s n en ri

Risico’s en impact risico’s : Doordat in 2014 een aanzienlijke aanpassing gedaan was aan het aantal te organiseren dagen was het mogelijk om in 2015 weer iets te groeien. Doordat de groei beperkt bleef was het risico dat de voorgenomen dagen niet uitgevoerd konden worden laag. Ziekenhuizen zijn nauw betrokken geweest bij het terugbrengen van de dagen waardoor er begrip was en ook weer voldoende draagvlak om weer meer gezinnen aan te melden toen dit weer mogelijk was. Er was in 2015 weinig risico en de impact was daardoor nihil. Evaluatie en ondernomen acties: Doordat er flink in de personele bezetting werd gesneden was de toename van Super Opkikkerdagen goed merkbaar in werkdruk. Doordat de medewerkers binnen de stichting flexibel inzetbaar zijn was deze verhoogde werkdruk aan het begin van 2015 op te vangen, rondom het derde kwartaal werd de werkdruk te groot. Het laatste kwartaal 2015 is er een extra medewerker aangenomen om de verhoogde werkdruk door toename van het aantal evenementen op te vangen. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : Ondanks dat de werkdruk hoog was zijn er prachtige evenementen georganiseerd en hebben de gezinnen en relaties niets gemerkt van de verhoogde werkdruk. Het inzetten van extra handen eind 2015 was noodzakelijk en heeft gebracht wat verwacht werd. Verbeterpunten: Verbeterpunten uit 2014 zijn doorgevoerd. Het is belangrijk een goede verdeling van evenementen over het gehele jaar te krijgen om zo de werkdruk ook goed te kunnen verdelen.

Doelstelling 2015: Alleen uitbreiden met instellingen als een belangstellende aanmelding nog geen samenwerking met de stichting heeft; Doelstelling behaald Risico’s en impact risico’s : Risico is dat de stichting op termijn weer zal/wil groeien omdat de behoefte er echt is. Indien het aantal samenwerkende instellingen hierop niet is afgestemd dan kan het zijn dat een Super Opkikkerdag geen doorgang kan vinden omdat er onvoldoende aanbod van gezinnen vanuit de doelgroep is. Ook kan het zijn dat er teveel ziekenhuizen benaderd zijn en dat de stichting te weinig dagen aan kan bieden aan alle samenwerkende instellingen. Evaluatie en ondernomen acties: Er wordt veel zorg besteed aan contacten met de ziekenhuizen. Er vindt veel telefonisch contact plaats en er zijn twee Beleefdagen georganiseerd voor medewerkers uit de ziekenhuizen. Hierdoor is de band met de ziekenhuizen goed en zijn de medewerkers van de met de stichting samenwerkende instellingen op de hoogte van wat er speelt binnen de stichting, waardoor er snel te schakelen valt. Doordat er al weer een voorzichtige uitbreiding te zien is, zijn de aanmeldingen ruim voldoende. Er ligt tevens een plan klaar, om bij grotere groei, ook het aantal ziekenhuizen uit te breiden. Pas wanneer de financiële situatie van de stichting zich verder verbetert, zal er weer bewust een planmatige uitbreiding plaatsvinden. Wel is de belangstellendenlijst weer geopend zodat indien nodig de aanmeldingen op deze lijst kunnen worden aangevuld. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : Het aantal ziekenhuizen dat aanmeldt is op dit moment in verhouding met wat de stichting kan bieden. Verbeterpunten: Op termijn, bij voortzettend financieel herstel, weer meer dagen aanbieden aan de ziekenhuizen; de vraag naar Opkikkerdagen is groter dan wat de stichting op dit moment aan de ziekenhuizen kan aanbieden.

33


l

ic o's

ei d

S

Do trategie, be is r els tellingen en

Doelstelling 2015: Verder professionaliseren van organisatie en werkwijzen, met speciale aandacht voor de uitstraling op Super Opkikkerdagen, mits dit binnen de begrote kosten van de SOK past; Doelstelling behaald Risico’s en impact risico’s : Een risico is het niet kunnen vinden van voldoende medewerkers tegen aanvaardbare kosten die binnen de non-profit gangbaar zijn. Het kan zijn dat de stichting op termijn de hogere loonkosten, die horen bij de groei van de jonge HBO medewerkers, niet meer kan volgen of geen doorgroeimogelijkheden kan bieden, waardoor grotere carrière kansen elders zullen worden benut. Impact zou zijn dat er dan onvoldoende kennis aanwezig is/blijft bij de stichting om de taken professioneel uit te voeren. Evaluatie en ondernomen acties: De stichting heeft op diverse wijze aandacht gegeven aan professionalisering van (Super) Opkikkerdagen en de organisatie. Daar waar mogelijk en zonder extra kosten is de professionalisering verder doorgevoerd. Te denken valt aan het beschrijven van procedures en werkwijzen en het en efficiënter werken. Door scholing waar gewenst en mogelijk is, houdt de stichting de kennis van haar medewerkers up to date. De organisatie blijkt voldoende flexibel om tijdelijk grote werkdruk aan te kunnen en tijdelijke uitval van medewerkers te kunnen opvangen en het lukt nog steeds goed om medewerkers te werven en te binden. Ook behoudt de stichting veel contacten met haar stagiaires om mogelijke medewerkers voor de toekomst binnen het netwerk van de stichting te kunnen werven. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : Opvallend en geruststellend is het dat in tijd van nood de stichting flexibel genoeg is om uitval van medewerkers en verandering van taken tijdelijk op te vangen en zelfs de mogelijkheden ziet om te professionaliseren. Verbeterpunten: Kritisch blijven op eigen functioneren en arbeidsvoorwaarden. Gekeken gaat worden waar aansluiting bij een CAO mogelijk is of hoe toegegroeid kan worden naar een eigen CAO. Ook is het belangrijk om blijvend kwaliteit toetsen.

34


S l e Do

tr

a

Doelstelling 2015: Realiseren continuïteit en tevredenheid relaties en samenwerkende instellingen onder andere door planmatige inzet, intensief contact en tevredenheidtoetsing; Doelstelling behaald

st tegie beleid , ell o's c inge i s i n en r

Risico’s en impact risico’s : Indien het netwerk van de stichting niet kwalitatief wordt uitgebreid, kan een overbelasting van de huidige inzetbare relaties ontstaan, waardoor kosten onvoorzien hoger kunnen uitvallen. Ook kunnen relaties door de veelvuldige vraag van de stichting, voor het blijven inzetten van hun activiteiten, kosten gaan berekenen. De belasting van de secretariaatsmedewerkers kan te zwaar worden om alle bestaande en nieuwe contacten te onderhouden waardoor de betrokkenheid minder wordt en de mogelijkheid voor de waardevolle contact momenten in gedrang kan komen. Indien zaken niet structureel planmatig worden aangepakt, dan kunnen er in de veelheid van de verschillende taken en samenwerkingsverbanden sneller fouten ontstaan. Evaluatie en ondernomen acties: In 2015 zijn er nieuwe relaties geworven om de continuïteit in de toekomst te kunnen waarborgen. Het streven was om van meerdere relaties minder inzet te vragen en dit is gelukt. Relaties werden periodiek getoetst op tevredenheid en de feedback van de relaties werd meegenomen in de dienstverlening. In 2015 is een medewerker van de stichting continue bezig geweest met het plannen, scholen en communiceren van en met relaties. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : Relaties zijn goed planmatig ingezet en tevredenheid wordt continu in de gaten gehouden. De communicatie met relaties wordt continu verbeterd waardoor de relatie zich meer betrokken voelt bij het werk van de stichting. Er wordt zichtbaar iets gedaan met gegeven feedback van de relaties. Verbeterpunten: Betrokkenheid blijven vergroten. Er zal gekeken worden naar het ontwikkelen van een speciale ‘relatie –toolbox’ en er gaat gekeken worden of het organiseren van een relatiedag mogelijk is. Ook wordt er gekeken hoe wij de successen en teleurstellingen beter kunnen delen met onze groep relaties.

Doelstelling 2015: Waarborgen persoonlijke aandacht voor gezinnen door blijvende inzet door voldoende vrijwilligers; Doelstelling behaald Risico’s en impact risico’s : Door hoge werkdruk en een lage bezetting is het mogelijk dat binnen de stichting onvoldoende vrijwilligers/medewerkers beschikbaar zijn voor het inwerken van nieuwe vrijwilligers. Door het geografisch te breed inzetten van vrijwilligers omdat de vrijwilligers niet goed verdeeld zijn door Nederland, kan overbelasting ontstaan. Vrijwilligers kunnen minder ervaren zijn door een groter verloop en ook het blijvend vinden en binden van voldoende geschoolde vrijwilligers kan moeizamer verlopen. Vrijwilligers kunnen hierdoor stoppen met het Opkikkerwerk. Het gevolg kan zijn dat er onvoldoende individuele Opkikkerdagen uitgevoerd kunnen worden. De MsS stages worden afgeschaft waardoor een probleem kan ontstaan met de opbouw van de evenementen en andere tijdrovende taken. Evaluatie en ondernomen acties: In 2015 waren voor de Super Opkikkerdagen en de Individuele Opkikkerdagen voldoende vrijwilligers beschikbaar om gezinnen te begeleiden De aantallen zijn lager dan de voorgaande jaren maar de inzet is wel conform verwachting. Het inwerken van nieuwe vrijwilligers voor de Individuele dagen verliep lastig doordat er te weinig mensen kwalitatief goed kunnen inwerken. Qua aansturing van de vrijwilligers was er verbetering mogelijk. Vrijwilligers werden geïnformeerd door middel van een wekelijkse nieuwsflash. Scholen waren weer enthousiast om mee te werken aan de opbouw en afbouw van de Super Opkikkerdagen in het kader van de maatschappelijke stage maar wel was er een terugloop te zien in de aanloop naar het afschaffen van de verplichte stage. Een samenwerking is gevonden met Eventlab en ook met de reclassering werd de samenwerking voortgezet en verder uitgebreid. Ook hebben 26 donateurs zich ingezet als gezinsbegeleider tijdens 1 Super Opkikkerdag. Opbouw van zware evenementen werd ondersteund door het inhuren van arbeidskrachten speciaal voor deze klussen. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : Er wordt voldoende inzet geleverd om de continuïteit van de vrijwilligers te waarborgen. De Flex-pool wordt op peil gehouden. Er werd gebruik gemaakt van gelegenheidsvrijwilligers. Aandachtspunt is dat, als er op termijn weer nieuwe vrijwilligers voor de Individuele dagen moeten worden ingewerkt hier weinig capaciteit voor is. Belangrijk is dat deze situatie niet te lang duurt. Vrijwilligers willen zich graag actief inzetten Voor de SOK-dagen zijn voldoende vrijwilligers inzetbaar. Verbeterpunten: Betere geografische verdeling van vrijwilligers voor de individuele dagen. Blijvend kijken naar mogelijkheden om mensen op vrijwillige basis te betrekken bij het werk van de stichting. Zorgen voor meer mensen die vrijwilligers kunnen inwerken. Zorgen voor voldoende mogelijkheid tot inzet. Flex-vrijwilligers zullen worden ingezet als tweede vrijwilliger tijdens de Individuele Opkikkerdagen. Eén aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en regelmatige evaluatie momenten invoeren.

35


l

ic o's

ei d

S

Do trategie, be is r els tellingen en

Doelstelling 2015: Financieel waarborgen van de doelstellingen: Super Opkikkerdagen en evenementen gaan alleen door indien hier direct een financiële bijdrage aan gekoppeld kan worden. Doelstelling behaald

Risico’s en impact risico’s : Het kan gebeuren dat verwachte inkomsten tegenvallen en er meer dan van te voren bedacht donateurs en supporters opzeggen. Kosten kunnen ongewenst oplopen en er kunnen minder mobiele telefoons worden ingezameld. Het kan zijn dat er onvoldoende projectsponsors aan de dagen te verbinden zijn, door economisch onzekere tijden in de (inter)nationale financiële sector. Het ontstane gebrek aan vertrouwen in de economie en stagnerende productie bij bedrijven kan meebrengen dat de belangstelling van bedrijven voor projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen afnemen en dan zouden de kosten op andere wijzen gedekt moeten zijn. Indien er onvoldoende projectsponsors gevonden worden dan wordt besloten om een Super Opkikkerdag te schrappen, de continuïteit van de aanmeldingen vanuit de instellingen komt dan in het gedrang. Evaluatie en ondernomen acties: Door de persoonlijke en laagdrempelige aandacht voor samenwerkende instellingen, relaties, sponsors, donateurs en ambassadeurs zijn zij snel bereid om verbonden te blijven met de stichting. Er wordt gewerkt met vooraf vastgestelde budgetten voor zowel de Individuele als de Super Opkikkerdagen die structureel worden getoetst. Om de continuïteit te waarborgen streeft de stichting naar een significante uitbreiding van het aantal donateurs en supporters, is de stichting blijvend op zoek naar meer hoofdsponsors en blijft de stichting op grote schaal mobiele telefoons inzamelen. Het bespreken van de voortgang is een belangrijk punt van overleg tussen de directie en het bestuur. Bij tegenvallende financiële resultaten is de stichting in staat gebleken om snel te kunnen schakelen en strategisch in te grijpen. Vroegtijdige planning en goede communicatie met de samenwerkende instellingen was belangrijk. In 2015 bleek het mogelijk om alle voorgenomen Opkikkerdagen financieel te waarborgen. Uitkomsten evaluatie en beheersing risico’s : In 2015 zijn er meer ‘eigen’ acties gehouden met een hoge opbrengst. Een voorbeeld hiervan is het Opkikkergala. Door alle ondernomen acties kon de stichting haar werk continueren. De grote bezuinigingen die zijn doorgevoerd in 2014 en verder zijn vervolgd in 2015, hebben geresulteerd in herstel van de financiële positie van de stichting. Verbeterpunten: Meer structurele geldstromen, nog meer betrekken van de achterban. Benutten van mogelijkheden van sociale media. Nog meer aandacht voor mogelijkheden van ambassadeurs. Meer transparantie over tegenvallende resultaten waardoor meer begrip en financiële steun van achterban gerealiseerd kan worden.

Naar aanleiding van de evaluatie van strategie, beleid en doelstellingen worden de strategische gevolgen voor 2016 en verder als volgt vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan 2016-2020:

De voornaamste doelstellingen voor de periode 2016-2020 zijn: Doelstellingen Opkikkerdagen: -

Gefaseerd realiseren eigen onafhankelijk onderkomen; Groei van 100 individuele Opkikkerdagen in 2015 naar 150 in 2020; Gefaseerde groei van 12 Super Opkikkerdagen in 2015 naar 14 Super Opkikkerdagen in 2020; Invoeren van KLOK en BOK dagen; Groei van KLOKdagen* van 7 in 2016 naar 35 in 2020; Groei van BOKdagen** van 1 in 2015 naar 6 in 2020; Groei van ambassadeurs en ambassadeursdagen van 2 in 2015 naar 5 dagen in 2020; Bij voorkeur SOK, BOK- en KLOKdagen onderbrengen d.m.v. projectsponsoring; Verminderen afhankelijkheid van de locatie waar Opkikkerdagen plaatsvinden, door vanaf 2016 minimaal één SOKdag buiten de huidige locatie te organiseren; Uitbreiden doelgroep naar zieke ouders met kinderen, door eigen organisatie of i.s.m. Stichting Droomdag en/ of andere nader te benoemen partijen; Eigen evenementen aanvullen met evenementen die op ons pad komen; Zoveel mogelijk samenwerking zoeken met andere stichtingen; Blijvend persoonlijke aandacht; Blijvend werken met vrijwilligers; Vormen van professionele en flexibele organisatie die klaar is voor groei; Zorgen voor structurele inkomstenbronnen; Breed kenbaar maken van impact van Opkikkerdagen en het onderscheid dat Stichting Opkikker maakt.

*KLOKdagen: Kleine Super Opkikkerdagen **BOKdagen: Bedrijfs Opkikkerdagen voor zieke medewerkers van een bedrijf, door medewerkers uit bedrijf

36


GO

VE RNANCE

Doelstellingen Fondsenwerving en PR: -

Verhogen van opbrengsten eigen acties; Verder (her) activeren van het ambassadeurspotentieel met een nieuwe toolbox; Activeren van relatiebestand zoals bij de ambassadeurs is gebeurd middels een te ontwikkelen toolbox; Vinden van minimaal 3 hoofdsponsors die jaarlijks minimaal € 50.000 elk vrij besteedbare middelen inbrengen; Verder benutten en vinden van structurele partners met wie gezamenlijk opgetrokken kan worden; Uitbreiding merchandise; Initiatieven rondom naamsbekendheid met extra impuls voor groei van 50% naar 75% komende 3 jaar.

Organisatiestructuur per december 2015 Comité van aanbeveling

Bestuur

Ambassadeurs Directeur 1 fte

Klankbordgoep

Team evenementen 2 fte

Team Facilitaire zaken 2,35 fte

-Teamleider -Medewerker relatiebeheer -Medewerker evenementen

-Teamleider - Boekhouder -Systeembeheerder - Facilitair medewerker

- Vrijwilligers SOK - Stagair(e)s evenementen

- Vrijwilligers secretariaat - Stagaires MaS - Facilitair stagair(e)s

Plv. Directeur 1 fte

Team kind & gezin 2 fte -Teamleider -Coördinator Individuele Opkikkerdagen -Medewerker SOK

- Vrijwilligers Individuele Opkikkerdagen - Stagair(e)s kind

Team PR/FW 4,25 fte -Teamleider - coördinator PR/FW -Communicatiemedewerker -Communicatiemedewerker -Project medewerker

- Stagair(e)s PR/FW & Communicatie

37


CE

GO VERNAN

D

e stichting werkt met deze organisatiestructuur om de spreiding aan taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen vastleggen en te scheiden: er is een duidelijke scheidingslijn tussen de verschillende werkgebieden. De aansturing van de organisatie is op deze manier goed beheersbaar. De directeur stuurt de plaatsvervangend directeur aan en deze stuurt de teamleiders aan, die vervolgens hun specifieke team aansturen in de dagelijkse werkzaamheden. De teamleiders formuleren jaarlijks samen met de plaatsvervangend directeur hun specifieke teamdoelstellingen. Periodiek worden deze geëvalueerd en gerapporteerd aan de directie.

Toelichting op organisatiestructuur Bestuur

De voornaamste taken zijn het vaststellen en mede ontwikkelen van beleid en het toezicht hierop.

Directie

De directie richt zich op het ontwikkelen van beleid, opstellen van jaarplannen, dagelijkse leiding en toezicht op uitvoering van het beleid. Hierbij horen ook het opzetten en begeleiden van nieuwe initiatieven, het bewerkstelligen van structurele oplossingen in de breedste zin van het woord met betrekking tot het organiseren van ontspanning voor de doelgroep en deze bespreken met het bestuur ter besluitvorming. Voorts houdt de directie zich bezig met het zoeken naar en onderhouden van nieuwe contacten die in organisatorische en/of financiële zin een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de doelstellingen, het leggen van contacten met potentiële samenwerkingspartners. De directie is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie; daarbij legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Bestuur en directie bespreken aan het eind van het boekjaar de ondernomen activiteiten, bepalen de financiële resultaten van het boekjaar en stellen de begroting voor het komende jaar vast waarin de voorgenomen activiteiten en projecten worden besproken en vastgelegd. Gedurende het jaar wordt onder meer bij de behandeling van de kwartaalrapportages getoetst of de voorgenomen doelstellingen conform de strategienota naar verwachting gerealiseerd zullen worden en of bijstelling noodzakelijk is.

Plaatsvervangend directeur

De plaatsvervangend directeur geeft leiding aan de teamleiders, is verantwoordelijk voor de uitvoering

38

van het personeelsbeleid, bewaakt de kwaliteit en geeft ondersteuning aan de directeur en vervangt deze zo nodig.Zij ontwikkelt mede het beleid en is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de Opkikkerdagen, de doorstroom, inzet en aanstelling van vrijwilligers; voor de uitvoering van de kantoorwerkzaamheden, voor de personele bezetting en de financiële coördinatie en voor het afhandelen van klachten. Zij voert beoordelingsgesprekken met alle medewerkers.

Team Evenementen

Dit team organiseert en coördineert alle door de stichting aangeboden (fondsenwervende)evenementen en stuurt de vrijwilligers, medewerkers en stagiair(e)s aan die worden ingezet op activiteiten. Het team is operationeel verantwoordelijk voor de kwaliteit, creativiteit, voortgang, inhoud en kosten van de evenementen. Tevens is het team Evenementen verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen bij de evenementen. Het team legt nieuwe contacten, onderhoudt bestaande contacten en toetst de tevredenheid van gasten, gezinnen en relaties. Het voert de administratie van de evenementen en zorgt voor de afhandeling na het evenement. Het team wordt aangestuurd door een teamleider die ook verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e)s. Het team bestaat uit één teamleider en één medewerker relatiebeheer, een halve fte medewerker evenementen en twee stagiair(e)s.

Team Kind

Dit team onderhoudt de contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten. Het zorgt voor de continuïteit van aanmeldingen per evenement. Het team coördineert en draagt zorg voor het voeren van de intakegesprekken, verbindt de interesse van de gezinnen met de activiteiten aanwezig op een evenement en zorgt voor de juiste informatievoorziening aan de evenementcoördinator betreffende de benodigde faciliteiten voor de gezinnen. Team Kind is belast met het coördineren van vrijwilligers en het geven van ondersteuning bij de organisatie van de (Super)Opkikkerdagen en evenementen. Het team is tevens operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het aanleveren van de juiste informatie, de voortgang en inhoud van de dagen, de kosten van de individuele dagen en het toedelen van de kinderen. Het team verzorgt tevens de inzet van middelen voor individuele Opkikkerdagen en zorgt voor een voldoende aanwas en doorstroom van vrijwilligers. Het team wordt aangestuurd door een teamleider Zij is verantwoordelijk voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiaires. Het team bestond in 2015 uit één teamleider en één coördinator Individuele Opkikkerdagen, die tevens het voeren van gesprekken met ziekenhuizen in haar takenpakket had.


GO

VE RNANCE

Team PR en Fondsenwerving

Dit team coördineert de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot binnenkomende acties en reguliere fondsenwerving, zorgt voor inzet van mensen en middelen ten gunste van afdelingsactiviteiten, werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de gedelegeerde PR, marketing- en fondsenwervingsactiviteiten en- administratie. Het team is belast met de uitvoering van het PR-beleid, het binnenhalen van nieuwe (potentiële) sponsors, het uitvoeren van projecten, het initiëren van nieuwe acties, ondersteuning evenementen met artiestencontacten, het leggen van relevante contacten, het ondersteunen van de directie bij voorgenoemde taken en denkt mee over het PR/FW- en marketing beleid. Het team wordt aangestuurd door een teamleider die tevens verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e) s. Het team bestaat uit één teamleider/senior fundraiser, één coördinator PR/FW, één Projectmedewerker, twee communicatiemedewerkers en twee stagiair(e)s.

Team Algemene en facilitaire zaken

Dit team organiseert, coördineert en doet de uitvoering van de inkoop, voorraadbeheer, systeembeheer, boekhouding, secretariaatswerkzaamheden, onderhoud, ARBO en BHV, veiligheid, schoonmaak, op- en afbouw van evenementen en legt en onderhoudt de contacten met betrekking tot onder andere de MaS-stagiair(e)s en reclassering en stuurt deze aan. Het team verzorgt de faciliteiten voor de Super Opkikkerdagen en het team legt nieuwe contacten, onderhoudt bestaande contacten en probeert efficiënt en zo goedkoop mogelijk inkoop te realiseren. Het team is tevens belast met de werkzaamheden omtrent het systeembeheer, de boekhouding en het secretariaat. De systeembeheerder zorgt voor automatiseringsfaciliteiten die nodig zijn voor de werkprocessen en is belast met het opleiden van medewerkers in database en andere softwarepakketten en het beschrijven en up to date houden van relevante procedures. De boekhoudster is samen met een externe controller verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de debiteuren/crediteuren en declaratieen voorschot-administratie, de administratieve afhandeling naar uitkeringsinstanties, het maandelijks controleren van de salarisgegevens. Het maken van managementrapportages, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen en begeleiden van de accountantscontrole gebeurt door de controller. De secretariaatsvrijwilligers zorgen voor alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden zoals het schrijven en versturen van bedankbrieven, het invoeren van draaiboeken voor de individuele dagen, het versturen van sponsorverslagen, het verwerken en versturen van de Opkikkerdag-verslagen en andere secretariële taken. Het team wordt aangestuurd door een teamleider die tevens verantwoordelijk is voor het voeren van functioneringsgesprekken met de teamleden en voortgangsgesprekken met de stagiair(e)s. Het team bestaat uit één teamleider, één boekhoudkundig medewerker, één systeembeheerder, één facilitair medewerker, 5 secretariaatsvrijwilligers en drie stagiair(e)s.

39


CE

GO VERNAN

Stagiair(e)s

Stagiair(e)s ondersteunen de teams daar waar nodig en doen onderzoek naar verbeterpunten.

Vrijwilligers secretariaat

Secretariaatsvrijwilligers voeren diverse eenvoudige en soms meer complexe administratieve handelingen uit ter ondersteuning van de medewerkers op het secretariaat en de vrijwilligers in het land.

Vrijwilligers OO en SOK

Vrijwilligers OO (Organisator Opkikkerdagen) zijn verantwoordelijk voor minimaal 4 individuele Opkikkerdagen per jaar. SOK vrijwilligers (Super Opkikkerdag-vrijwilligers) hebben een ondersteunende en/of coördinerende rol tijdens minimaal 4 Super Opkikkerdagen.

Flex-vrijwilligers

Flex-vrijwilligers zetten zich incidenteel in voor de stichting. Indien inzet nodig is wordt de gehele groep aangeschreven. Flex-vrijwilligers worden ingezet als gezinsbegeleider, op de Super Opkikkerdagen en Individuele Opkikkerdagen of andere evenementen indien deze inzet niet geregeld is via gelegenheidsvrijwilligers uit het bedrijfsleven. Ook kunnen Flex-vrijwilligers ingezet worden op braderieën, presentaties en voor het ophalen van een cheque. Van een Flex-vrijwilliger wordt een minimale inzet van tweemaal per jaar verwacht.

Gelegenheidsvrijwilligers

Gelegenheidsvrijwilligers zetten zich eenmalig in tijdens een Super Opkikkerdag. Een bedrijf zorgt voor projectsponsoring en voor de inzet van mensen uit het bedrijf als gelegenheidsvrijwilliger.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep ondersteunt vrijwilligers die hier behoefte aan hebben. De Klankbordgroep onderhoudt contacten met (nieuwe) vrijwilligers tijdens het inwerktraject en is aanspreekpunt voor vrijwilligers. De groep verzorgt jaarlijks een bijeenkomst voor alle nieuwe vrijwilligers. De Klankbordgroep rapporteert periodiek hun bevindingen en ervaringen aan de Plaatsvervangend directeur en heeft een adviserende rol.

40

Evaluatie organisatiestructuur In 2014 bleek het noodzakelijk om de organisatie aan te passen, een drietal personeelscontracten niet te verlengen en medewerkers te herplaatsen binnen de stichting. De gevolgen van deze maatregelen waren in 2015 goed merkbaar. De voorzichtige groei van Opkikkerdagen en het extra werk dat de ambassadeurdagen, in het kader van het 20-jarig bestaan met zich meebrachten, bleken gedurende het jaar de werkdruk aanzienlijk te verhogen. Zowel kwalitatief als kwantitatief waren te weinig medewerkers beschikbaar waardoor alle zeilen moesten worden bijgezet. Kwantitatief is dit opgelost door het vierde kwartaal een halve fte toe te voegen op de afdeling Evenementen en een halve fte op de afdeling Kind. Plaatsvervangend directeur en teamleider Algemene zaken zijn ingesprongen daar waar nodig om kwalitatief geen concessies te hoeven doen. Eind 2015 is besloten het contract met de teamleider Evenementen niet te verlengen. Per februari 2016 is voor deze functie een ervaren, ‘midcareer’ medewerker aangetrokken. Ook is gebleken dat team Kind te klein is om goed flexibel te kunnen functioneren. Inzet van plaatsvervangend directeur was geheel 2015 noodzakelijk. Besloten is afdeling Kind per januari 2016 samen te voegen met team Evenementen om zo de flexibiliteit binnen de beide teams te vergroten en de operationele inzet van de plaatsvervangend directeur te minimaliseren. Heel 2015 heeft een medewerker, gesponsord vanuit de NUON Foundation, een halve fte ingevuld op afdeling PR/FW. Zij heeft zich vooral gericht op de administratie rondom het donateur- beheer. Vanaf medio 2015 is een medewerker geplaats binnen afdeling Algemene zaken met een dagbestedingsindicatie. Vanaf eind 2015 heeft Stichting Opkikker officieel een raamovereenkomst voor dagbesteding met de gemeente Almere. Vanaf eind 2015 wordt op het secretariaat ook gewerkt met medewerkers vanuit de Talentpool in samenwerking met de gemeente Almere. In totaal zijn drie dames geplaatst voor een werkervaringsplaats ten behoeve van administratieve ondersteuning van de stichting. Zij zijn geplaatst voor een half jaar. Voor de dagbestedingsbegeleiding ontvangt de stichting een vergoeding van de gemeente Almere. De Talentpool functies worden betaald door de gemeente en kosten de stichting niets.

2

0


GO

VE RNANCE

rkers

e medew w u o pb

ijdso

Leeft

7

MEDEWERKERS

4

<30 <40 <50 <60 <70

2

3

0

11

Personeelsbeleid

1

WO HBO MBO+

4

11

5 Man

VROUW

6

3

0

Aantal jaar in dienst: 10

4 3

3 2

2

0 -10 jaar

5-8 jaar

4-5 jaar

1-3jaar

<1 jaar

1

-15 jaar

2

€ ????,-

4

12

Door de continue groei en ontwikkelingen bij de stichting hoopt de organisatie blijvend een interessante werkgever te zijn. Bij aanname van nieuwe medewerkers wordt altijd rekening gehouden met het mogelijk vertrekken van de medewerkers (met name de teamleiders) en wordt getoetst of de kandidaten leidinggevende capaciteiten bezitten. Stichting Opkikker werkt uitsluitend in Nederland en heeft geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

1

15 jaar

6

Kosten

€ 1644,-

8

9

Uitgangspunt van de stichting is het behouden van een flexibele en efficiënte organisatie. De stichting heeft geen specifiek wervingsbeleid voor haar betaalde krachten, maar werkt met markconforme arbeidsvoorwaarden. Soms kan de organisatie daarbij worden beperkt door de financiële mogelijkheden. De stichting neemt veelal jonge HBO-ers aan, waarbij de voorkeur uitgaat naar medewerkers met enige ervaring. Met het voeren van ontwikkelgesprekken en focussen op de behoefte van de medewerkers worden (nieuwe) medewerkers zo goed mogelijk behouden. De stichting biedt veel zorg aan haar medewerkers en is flexibel daar waar mogelijk en incidenteel is thuiswerken mogelijk. Daar waar mogelijk krijgen zij meer verantwoordelijkheden; daarnaast worden zij gecoacht op ontwikkeling van voor het werk benodigde of gewenste competenties. Gerichte scholing wordt aangeboden daar waar gewenst of nodig. Coaching wordt ook ingezet voor secretariaatsvrijwilligers die op zoek zijn naar betaald werk. Deze wijze van personeelsbeleid resulteert in medewerkers die vinden dat ze op jonge leeftijd veel kansen en verantwoordelijkheden krijgen die ze elders niet zouden krijgen; zij conformeren zich dan ook voor langere periode aan de stichting.

41


CE

GO VERNAN Secretariaat

Op het secretariaat van de stichting werken vrijwilligers, stagiair(e)s en betaalde krachten. In 2015 had de stichting de beschikking over kantoorruimte aan de Kerkstraat 92 te Almere-Haven op 1 en 3 hoog. In totaal waren er 25 werkplekken beschikbaar die werden bemand door 9 stagiair(e)s, 5 secretariaatsvrijwilligers in wisselende samenstelling en 19 medewerkers (0,6 fte ter vervanging zwangerschapsverlof) 12,55 fte (10,55fte 2014). Stichting Opkikker verwacht van haar betaalde krachten dat zij zich regelmatig ook zelf vrijwillig inzetten voor de stichting. In 2015 hebben de secretariaatsmedewerkers zich 1531 uur vrijwillig ingezet. Betaalde medewerkers werden alleen ingezet op essentiële plekken binnen de organisatie.

Beloning

Stichting Opkikker werkt met een personeelshandleiding en met een functiehuis. Begin 2015 is de huidige personeelshandleiding geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe wettelijke veranderingen. In de personeelshandleiding zijn alle rechten en plichten van de medewerkers opgenomen. Salarisschalen staan beschreven, functies worden jaarlijks (her)gewaardeerd en aangepast daar waar nodig. In 2015 is indexering op de loonschalen toegepast. Het functiehuis waarin alle functies staan beschreven is in 2015 geëvalueerd en waar nodig aangepast. Van alle medewerkers, directie en bestuursleden wordt een verklaring van onbesproken gedrag (VOG) geëist. Sinds 2008 is deze verklaring onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De stichting keert naast een eindejaarsuitkering van 3,5% geen andere structurele beloningen uit aan haar medewerkers. Medewerkers hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar.

Ziekteverzuim

In 2015 was het percentage ziekteverzuim nihil (voorgekomen ziektegevallen vielen binnen het UWV vangnet) (in 2014 6,99%). Een laag verzuimpercentage is karakteristiek voor de stichting. Eén medewerkster was zwanger en moest vanaf de derde maand van de zwangerschap verlof opnemen wegens gezondheidsredenen. In december beviel zij van een prachtige en gezonde zoon.

Aantal stagiaires eind 2015 Team Team Team Team

42

Evenementen 2 Kind 0 PR/Fondsenwerving 3 Algemene en facilitaire zaken 2

Scholing

De stichting vindt het belangrijk dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en stimuleert dit ook. Gedurende 2015 hebben de teamleiders, de coördinator PR/FW en plaatsvervangend directeur een training ‘spreken in het openbaar’ gevolgd. Verder waren er geen specifieke trainingsbehoeften. Tijdens de functioneringsgesprekken is het onderwerp opleidingen en persoonlijke ontwikkeling een verplicht te bespreken agendapunt.

VRIJWILLIGERS Organisatie vrijwilligers

Stichting Opkikker werkt voornamelijk met vrijwilligers. Naast de vrijwilligers voor de organisatie van Opkikkerdagen, coördinatoren Super Opkikkerdagen, Flex-vrijwilligers en gelegenheidsvrijwilligers zijn er ook vrijwilligers werkzaam op het secretariaat, in de Klankbordgroep en in het bestuur. Eind 2015 waren er 377 vrijwilligers inzetbaar voor de stichting. In 2015 zijn er geen individuele Opkikkerdag vrijwilligers geworven, er hebben 9 vrijwilligers afscheid genomen en zijn er 3 vrijwilligers voor de Individuele dagen bij gekomen. Er zijn 2 Super Opkikkerdag vrijwilligers toegevoegd en de lijst met Flex-vrijwilligers is gegroeid tot 243 vrijwilligers. Elke vrijwilliger krijgt bij aanvang van de werkzaamheden een handboek Algemeen en een handboek (Super)Opkikkerdagen waarin de werkwijzen en procedures rond de (Super) Opkikkerdagen en overige wetenswaardigheden worden vermeld zoals declaratiebeleid, voortgangen evaluatiegesprekken en functieprofielen. Voor de secretariaatsvrijwilligers is er een handboek Secretariaat beschikbaar. Voor aanvang van werkzaamheden voor de stichting worden de Flex-vrijwilligers en nieuwe SOK-coördinatoren uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Nieuwe Organisatoren Opkikkerdagen worden uitgenodigd voor de ‘regeldag’. De Stichting werkt voor de Super Opkikkerdagen samen met het bedrijfsleven. Het bedrijf levert voor de Super Opkikkerdagen niet alleen de middelen, maar vaak ook de mensen die de handen uit de mouwen steken als gelegenheidsvrijwilliger. De stichting verzorgt voor deze vrijwilligers, voorafgaande aan de Super Opkikkerdag, een informatiebijeenkomst bij het bedrijf. Ongeveer 1050 vrijwilligers uit het bedrijfsleven hebben zich in 2015 op deze wijze voor de stichting ingezet (465 in 2014).


GO

VE RNANCE

Aantal medewerkers in dienst en functies in fte eind 2015

fte Directeur Ruud Sliphorst 1 Plaatsvervangend directeur Marcia van Beek 1 Coördinator Individuele dagen Diana Rijs 0,9 Teamleider Kind Miranda Kijzerwaard 0,6 Medewerker SOK Tara Aberkrom 0,5 Teamleider evenementen Vincent Stapper 0,9 Medewerker relatiebeheer Daphne van Diemen 0,675 Medewerker evenementen Felicia Burger 0,5 Teamleider PR en Fondsenwerving Johnny Alosery 1 Coördinator Binnenkomende acties Jeffrey Kesselaar 1 Projectmedewerker Karina Schipper 0,675 Communicatiemedewerker Elianne Wiersma 0,675 Communicatiemedewerker Daphne Vonk 0,675 Teamleider Algemene zaken Wesley van Beek 1 Facilitair medewerker Danielle Vink/Lotte Drieman 0,5 Boekhoudkundig medewerker Linda Vlietman 0,40 Medewerker systeembeheer Ellen Tas 0,45 Totaal 12.55 fte NB: gedurende 2015 inhuur controller voor 4 uur per week

Gemiddelde inzet vrijwilligers tijdens evenementen: OO 21%, SOK 37% FLEX 12,7%, Secretariaat 54%

Jaarlijks krijgen ook donateurs de kans zich in te zetten als gelegenheidsvrijwilliger. In 2015 hebben 26 donateurs hiervan gebruik gemaakt tijdens één Super Opkikkerdag (2014: 43). Vice versa zijn veel reguliere vrijwilligers donateur van de stichting. Het inzetten van de donateurs verhoogt de transparantie en betrokkenheid. De vrijwilligers werken landelijk en worden aangestuurd door de Teamleider Kind en de Teamleider Evenementen vanuit het secretariaat.

Uren vrijwillige inzet SOK 17.000 Individuele dagen 1.531 Secretariaat 4.300 MaS 850 Reclassering 400 Stagiaires 12.500 Bestuur 1.500 Ambassadeurs 25.000 Relaties 25.000 Diverse externe 7.500

Totaal circa 100.000 uur vrijwilligerswerk

Gemiddelde inzet OO 4 dagen Gemiddelde inzet SOK 7,5 dagen Gemiddelde inzet FLEX 2 dagen Tevredenheid gelegenheidsvrijwilligers: 72% zeer tevreden en 28% tevreden Inwerken van nieuwe organisatoren Opkikkerdagen gebeurt door de teamleider Kind en vrijwilligers die het leuk vinden collega's in te werken. Er wordt tevens gebruik gemaakt van een ‘regeldag’ op het secretariaat. Het inwerken van een vrijwilliger duurt voor de individuele dagen ongeveer een half jaar, waarin gemiddeld 3 Opkikkerdagen worden georganiseerd en uitgevoerd. Na elke Opkikkerdag wordt de nieuwe vrijwilliger geëvalueerd aan de hand van de taakfunctieomschrijving. Een SOK-coördinator wordt ingewerkt door een ervaren collega, vaak weet men na één dag meelopen wat er van hen gevraagd wordt en kan men aan de hand van de draaiboeken en de inwerksessie prima functioneren. De Flex-vrijwilligers en bedrijfsvrijwilligers (gelegenheidsvrijwilligers) worden tijdens een korte sessie van twee uur ingewerkt en werken op de dagen met een overzichtelijk draaiboek. 43


CE

GO VERNAN

gen dagen ht dat zij 4 da illigers Opkikker in 2015 verwac rd aal m we Evaluatie vrijw 6 h en ag zic rd rd gevraagd en Opkikke rd coördinatoren we Van Organisator Kwe rs SO ge de illi n ijw Va . vr voeren en en de Flexag rd ke s kik organiseren en uit wa Op n r illigersgroepe tten tijdens Supe et van alle vrijw inz de per jaar in te ze De en n. ldo tte vo ze leem om maal in te e 2015 geen prob et gevraagd zich 2 Het was gedurend . ementen. De inz ing en ht ev ac rw de ve ns de tij n tte conform de ze re te dagen wa n, den om zich in r maar ook deze ke ilij oe vrijwilligers te vin m s stelde iet dagen verliep rs, binnen de ge iaatsmedewerke ar op de Individuele et or de cr vo se is or ar do inspringen dat beschikba met her en der ten ntal vrijwilligers en aa em t en He ev n. el ge ve en te br erkbaar als er m t he h is termijnen onder k zic Oo n g. tte agen ze kerdagen, is laa atoren Opkikkerd nis ga et Individuele Opkik Or . inz rd n ee hu n nis n koste va rden georga r dit gaat soms te n achter elkaar wo enementen, maa ev punten vormen ee ze de de em ns no de ge tij or vo ide graag in Be n. ele Opikkerdage tijdens de Individu 2016. or vo aandachtspunt leem, qua inzet steeds een prob g no en rm vo er in 2015 extra aardere klussen ht dan werden ac rw ve Opruimen en zw en ss klu evenementen. den er zware en afbouw van de vrijwilligers. Wer op de ns de tij ingezet betaalde krachten ar. ijwilligers inzetba de gelegenheidsvr en ldo vo 15 20 e nd Er waren gedure ers die zich met ariaatsvrijwillig iaatsvrijwilligers, ar et cr se e Evaluatie secret or vo ken. Eén nieuw tief geworven dersteunende ta on de , Er is in 2015 ac n ire va d ita cil ou fa rh gt het onde etten voor name willen inz gestart, hij verzor 15 20 io ed m is illiger secretariaatsvrijw dens auto’s. nleving tij

zet same Platform in agen 2015 rd e k ik k p O 98 de (Super) 1000 n MaS studente Relaties holen Leerlingen sc lligers Bedrijfsvrijwi Bedrijven nen Opkikker gezin zinnen ge ag md oo Dr Relaties porters Donateurs/Su rs ke er Medew gers Vaste vrijwilli ntrales Vrijwllligersce MaS Scholen voor Reclassering ziekenhuis medewerkers Pedagogisch s Ambassadeur stagiair(e)s nen Secretariaat n de gezin s - naasten va er rg lzo Mante

Aantal beschikbare vrijwilligers 2015

243 46 5 43 6 5 37

44

Flex Coördinator

SOK

Potentieel Or ganisator Op kikkerdage

n

Organisator Opkikkerdage

n

Bestuur Secretariaat Aantal inzetb are vrijwillig ers

eind 2015

180 1050 17 1990 20 601 8659 19 377 6 2 55 83 2655 16 2000

Feiten en weetjes:

Inzet 1 Flex-vrijwilliger tijdens Individu Inzet 26 donateurs tijdens Super Opkikkerd Afscheid 9 inactieve OO vrijwillig In totaal hebben 10 evaluatiegesprekken p met SOK-coördinatoren; met OO vrijwilligers hebben er geen evalu plaatsgevonden.


GO

VE RNANCE

situatie ond en t zich mee r g r e t h ac me ook de brengt n/haar n ting en ewijzigd. Dit gers wat zij h li , .I ic t il t r s e w e e ij vr is g nd otiv worden de liger m enheid n hoop binne rk verrichten ind wil il n d a a r w e t v ij r e r v e g v e ir e T tagia hij/zij erswe uidige s dert e g e h n li n o a il e e h r d e D w e n ij t . r v Er oek e ie vr n wa ren e , doo onderz ijn nsen d alysere il communice ek gehouden e it n d m a n il n a a w v rm g w rzo ten v stichtin ijn, hoe men id op te n onde itkoms dat de ersbele is er ee hting op de u g nz li e 5 il d 1 w e 0 ij h 2 vr jk n tic mogeli m haar rtaal va ht de s de kwa moment wac antwoorden o ste situatie. r e d t e h it en ar g. Op d oek na uidige en gew stichtin is vooral op z h e er d n a a g Opkikk stichtin nnen passen ichting t S s . r n u e e k illig egev aan te n vrijw vrijwilligers g geen de omste k verder n a het der n de n n a e e e d n r ij e e g b en. In w in n r va in e in e a n a r ; g r t e t e n n n ft li n o e Scho t bijw te lat behoe e 15 gee r h 0 m a 2 o r a o n d in o s v Er zijn benoem williger odiging ll. aar vrij ehoefte ers een uitn re in u D g traint h chappelijke b li r il o ns e vrijw ngeboden do gemee ontvingen all st voor er aa , je n l a eenkom st zijn Theat r a ij a O t b r r n a a a w v ja a k e t g a d e a in t ld E ren erd se l So jaarlijk ting wa ijeenkomst w musica e stich ond de b d v en de e n r z 5 a e e 1 t v d 0 it voorz mber 2 e vrijwilligers ntjer. Tijdens in e e d c , e n d n ee kle lede s. D Baa Op 21 estuurs was verpakt in n leuke s plaat rstelling van b r e 2 g li n il a 5 nv t ee vrijw n voo ar 201 enome un inze ereikt. t bij ee cheid g tie over het ja ankje voor h itg fs u a De Flin l ´ e t bed effec officie forma ls r s a e in n k g n e e ik e v D k e e e t ter. n kr ens e e Op n gmees iederee f, het geheim te praten tijd wissele n e e t pennin n je e s t o a t id h n s c g n a m e d o e rr am handza t boekje ´Ste r gelegenheid was om van g e e h jk s . li n a s e r e w g e s o k g ta m er in ikkeroorstell rbij het tie en medew en Opk hrijft e m c o Na de v e borrel, waa e en dir esc nd gekreg estuur, wijze b n afsluite lichting scode die de n het b p a ne r v e in n z v e e e n drag ers d t de g e g e met led g li m il n laringe e w n r e ij e treft os ve k zen om lkaar e alle vr lo e b e n t t e it e s b D o m b o k . e k s 2015 h ondertekenen e vrijwilliger gen om voor ge Medio g gekre moment is er ijwilliger td te a in e d g d t g o s e c n z r s gedrag e stichting we ichting de toe ragen. Op dit en dat elke v e d rg st t een t ev waarop Ook heeft de or te zo op dit momen erdag altijd ) aan t o G v r O e V ( k ag n. kik . Om , is n omgaa sproken gedr maken retour stuurt uele Op n altijd binne van te individ be e n n n g e ik o e a u e lt r d n p r u b a s o v ke ge en inv controle r Opkik ers tijd vangt, g geen rijwillig dens de Supe nt voldoende hier no formulier ont v t a In de d G Om ome en tij essen. m c n o e it r r een VO ttende taak. d p e k p n r go we ctio va stichtin erd. ers fun d in de veelom rijwillig en, denkt de n geïntegreer orden ingevo v e e w r w e e b n n b a io e met t t k h ep func gers te n hoe de VOG een gro n de vrijwilli de r o w a n v rvoor keke gedrag den hie al er ge e z R t . s d r m voe toeko reel ge als de structu dat is niet zo t niet ie n n aar orde ezet en ers m g w g , in li s d r ur il s g e r g w le e erk voorke t vrij rijwilli or ver medew rs. De e e terpun rekken met v orden hierdo s g e e r li b e d il r r iv w e d V vrij voo n door eiten w tiegesp van de lijk te maken Evalua kdruk, priorit illigers worde n wee ing en e e id d l r e le o e w r o w g e t erantw ale be v is de w dit wenst. Vrij oogte van he im r t e p k o r h g ewe een stichtin is altijd op de mst één med ligers om zo il o n . k w e n e ij e e r o r t d v de iede van ehou et om in ing en inzet rs langer te b h ft e e h leid ge g, bege en en vrijwilli wervin g ij r k r e v inzet te

uele dagen dag op 13 juni gers plaatsgevonden

uatiegesprek

45 45


CE

GO VERNAN

Vrijwillige inzet tijdens de Maatschappelijke stages en inzet reclassering Naast de diverse soorten vrijwilligers heeft de stichting ook ruimschoots gebruik gemaakt van de MaS-stagiair(e)s en de reclassering.

Onze MaS projecten: - Een droomwereld creĂŤren - Een droomwereld achterlaten - Een mascotte om trots op te zijn - Word Gastheer of -vrouw tijdens Super Opkikkerdag - Een beeldschone beleving in Klein Opkikkerland - Help jij onze toekomstige kind -ambassadeurs? - Voel jij je verantwoordelijk voor de juiste informatie? - Een blijvende herinnering - The making off: Een TOP ambassadeursdag - Gevraagd: Een pietje precies - Kom jij in actie?

Doelstelling maatschappelijke stage bij Stichting Opkikker Stichting Opkikker heeft zich tot doel, gesteld, om de eerst verplichte- en later vrijwillige maatschappelijke stage voor middelbare school-leerlingen, in te vullen door het aanbieden van kwalitatief goede en vooral goed begeleide stageplaatsen voor leerlingen van allerlei opleidingen en leeftijden. Hiermee vervult de stagiair(e) niet alleen de stage (plicht), maar krijgen ze ook een goede kijk op het vrijwilligerswerk en de voldoening die dit kan geven. Zij leveren met hun stage een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van Stichting Opkikker: het uitvoeren van werkzaamheden voor zieke leeftijdsgenoten en het ervaren van de positieve effecten kan bijdragen aan een goed sociaal besef. Stichting Opkikker heeft gedurende 2015 samengewerkt met 2 opleidingen en 6 vrijwilligerscentrales: 98 leerlingen kregen een maatschappelijke stage aangeboden. (in 2014 waren dit 173 leerlingen; de MaS-stage was toen nog geheel verplicht). De inzet van de maatschappelijke stagiair(e)s was divers. Van te voren werden met de scholen en leerlingen duidelijke afspraken gemaakt. De stichting heeft diverse stage projecten beschreven. Reclassering De reclassering werd gedurende 2015 ingezet op 5 projecten; 3 maal voor opbouw SOK en Fantasydag en 2 hele weken voor het schilderen van het secretariaat.

46


GO

Bestuur

VE RNANCE

Afscheid Als bestuurder van een vermogensfonds kreeg ik in 1998 van iemand de naam door van de Opkikker als mogelijk begunstigde. Na kennismaking met de directeur, een zekere Ruud Sliphorst, waren wij natuurlijk snel verkocht. Maar naast een financiële bijdrage bleek er ook op andere punten behoefte aan ondersteuning. Zo was er nog geen goedkeurende accountantsverklaring, was er geen CBFkeurmerk en kon de Opkikker ook op het gebied van fondsenwerving nog wel wat aanvullende hulp gebruiken. Op die punten wilde ik voor Ruud graag als vrijwilliger enige hand- en spandiensten verrichten, maar ik wilde niet in het bestuur. Enfin, enkele maanden later werd ik bestuurslid en kort daarna voorzitter.

Afscheid Jan Willem Termijtelen Vanaf 1999 tot en met 2015 mocht de stichting Jan Willem Termijtelen, met heel veel plezier en trots, haar voorzitter noemen. Jan Willem was nauw betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de groei en de professionalisering van de stichting en vormde samen met de secretaris het dagelijks bestuur en was bij vele gelegenheden het gezicht van de Opkikker. Jan Willem zette regelmatig zijn netwerk in voor de stichting en promootte Stichting Opkikker daar waar het maar mogelijk was. Samen met zijn vrouw Katy was hij tijdens veel evenementen en bijzondere gebeurtenissen van de stichting aanwezig om iedereen een hart onder de riem te steken en met iedereen te spreken en vooral ook om een ieder te complimenteren met de behaalde resultaten. Jan Willem was een ter zake kundig, motiverende en stabiele factor binnen het bestuur waar een ieder op kon en mocht bouwen en vertrouwen. Wij willen Jan Willem enorm bedanken voor alles wat hij voor Stichting Opkikker heeft betekent!

Door mijn werk had ik goede ingangen bij een aantal bedrijven, zodat ik wel wat druk kon uitoefenen om de Opkikker te steunen. Het was, zeker in die beginfase, erg leuk om Ruud te kunnen opbellen met de boodschap: we krijgen van bedrijf A een Opkikkerauto, of we krijgen van B een x-bedrag aan geld. En ook de accountantsverklaring en het CBF-keurmerk kwamen. Door de jaren heen is het een groot genoegen geweest om voor onze stichting bezig te zijn, en vooral om Ruud, als grote inspirator, te ondersteunen bij zijn niet-aflatende inzet om onze stichting verder te brengen en steeds meer gezinnen een dag van ontspanning te bezorgen. Dit jaar zullen dat er ongeveer 2000 zijn! En dat gebeurde steeds in een zeer plezierige samenwerking met al mijn collega bestuurders, waarbij ik er met name één wil noemen: Martine Zoethout. Een tijd van gestage groei en ontwikkeling heb ik meegemaakt, met onder andere de start van de SOKdagen, het begin van de ambassadeursbenoemingen, de ingebruikname van Klein Opkikkerland, eervolle plaatsen en nominaties in allerlei vergelijkende overzichten (zoals Gouden Giraffe, de Transparant Prijs). En natuurlijk ons twintigjarig jubileum met het bezoek van onze Koningin. Zo kon het gebeuren dat ik, bijna ongemerkt, ruim 17 jaar bij De Opkikker ben gebleven. Nu is de tijd gekomen om te vertrekken, en dat doe ik met het volste vertrouwen in het huidige bestuur, Ruud en, natuurlijk Marcia. Alle vrijwilligers en medewerkers van de Opkikker wens ik toe dat zij zich, met bezieling en plezier, ook in de komende jaren zullen blijven inzetten voor onze doelstelling: gezinnen met een ernstig ziek kind een dag van ontspanning te bezorgen. Het ga de Opkikker goed!

Jan Willem Termijtelen 47 47


CE

GO VERNAN

Bestuursamenstelling

Mr Jan Willem Termijtelen, voorzitter Jan Willem Termijtelen heeft een achtergrond in het internationale bankwezen (Bank of America en Banque Paribas) en in de internationale handel. De afgelopen 20 jaar is hij werkzaam geweest als commissaris bij bedrijven in Nederland, België en Frankrijk, met name op voordracht van NPM Capital N.V.

Nevenfuncties Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en het voorzitterschap van Stichting Opkikker is Jan Willem Termijtelen bestuurder van enkele internationale financieringsmaatschappijen. Hij is tevens regent van de Hofjes van Staats en Noblet in Haarlem.

Mr. Margriet Daniëls, secretaris Margriet Daniëls is ruim 10 jaar zelfstandig ondernemer en legt de focus in haar werk op de combinatie van klantgerichtheid in organisaties enerzijds en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in die organisaties anderzijds. Daarvóór heeft zij jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt waar zij actief was in diverse commerciële- en managementfuncties.

Nevenfuncties Margriet Daniëls is naast haar dagelijkse werkzaamheden en haar inzet als secretaris van Stichting Opkikker, commissielid bij de Stichting Bijenpark Amsterdam.

Robert Terhaar sive Droste, penningmeester Robert Terhaar sive Droste is werkzaam geweest als (financieel) interim-manager, als lid van de directie van de Universiteit van Amsterdam en als financieel directeur dan wel concerncontroller bij andere organisaties.

Nevenfuncties Naast zijn werk als penningmeester voor Stichting Opkikker is Robert Terhaar sive Droste betrokken bij Van Ede & Partners als lid van “Outer Circle” en wordt incidenteel betrokken als consultant op verzoek van de directie van Van Ede & Partners. Daarnaast is hij betrokken als vrijwilliger bij de vereniging Humanitas (Zuid Kennermerland e.o) in het kader van schuldhulpverlening en zette de Robert Terhaar sive Droste zich in als penningmeester in het bestuur van de Stichting Behoud Nationaal Luchtvaart Museum.

Profielschets Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden breed vertegenwoordigd zijn. Bij het werven speelt het eigen netwerk van de stichting een belangrijke rol, zo nodig wordt er ook geadverteerd. Kandidaten spreken met alle bestuursleden en directie en worden unaniem geselecteerd en benoemd door het bestuur. Eind 2015 bestond het bestuur uit 6 leden. Bevoegdheden en taken bestuur Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting en doet dit in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De voortgang, de strategie en de hiermee samenhangende actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te bereiken, staan hierbij centraal. Dit betekent dat fondsenwerving, 48

sponsoring, personeelsmanagement en vrijwilligersbeheer tijdens behandeling van de kwartaalrapportages veel aandacht krijgen. Aantal vergaderingen Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De hierboven genoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Evaluatie van de activiteiten Nadat het jaarplan aan het bestuur is gepresenteerd en door het bestuur is goedgekeurd, wordt aan de hand van rapportages de ontwikkeling gevolgd en zo nodig bijgestuurd. Dit betreft bijvoorbeeld fundraisingplannen, samenwerkingsverbanden met andere instellingen, nieuwe initiatieven om de doelgroep beter te benaderen en het effectiever met schaarse middelen om gaan.


GO

VE RNANCE

Raoul Schildmeijer, bestuurslid Raoul Schildmeijer is sinds oktober 2012 senior adviseur organisatieontwikkeling bij adviesbureau Leeuwendaal. Eerder was hij directeur Kwalitatief Onderzoek bij TNS NIPO en algemeen directeur bij TNS Consult.

Nevenfuncties Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en zijn werk als bestuurslid voor Stichting Opkikker heeft Raoul Schildmeijer geen nevenfuncties.

René Schélvis, bestuurslid René Schélvis heeft een achtergrond in de derivatenhandel als medeoprichter van het IMC-handelshuis. De laatste 10 jaar houdt hij zich vooral bezig met het adviseren van allerlei goede doelen op het gebied van management en organisatie

Nevenfuncties Buiten bestuurslid bij de Stichting Opkikker bekleedt hij ook bestuursfuncties bij andere Goede Doelen stichtingen, en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Big Move Institute

Buddy Bienfait, bestuurslid Buddy Bienfait is werkzaam als importeur en directeur van de technische handelsfirma Bienfait BV te Haarlem.

Nevenfuncties Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Buddy Bienfait bestuurslid van een Haarlemse stichting ter ondersteuning van mensen, die in financiële nood verkeren. Alle bovengenoemde nevenfuncties van het bestuur vormen, gezien het afwijkende karakter van deze werkzaamheden, geen nader te noemen meerwaarde voor Stichting Opkikker. Zij vormen ook geen knelpunt noch aanleiding tot een onderzoek naar verstrengeling van belangen.

Beloningsbeleid en vergoedingsregeling van het bestuur De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werk voor de stichting. Het is beleid van de stichting dat zij een onbetaald vrijwillig bestuur heeft. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kunnen door de bestuursleden worden gedeclareerd. In 2015 zijn er door het bestuur geen bedragen gedeclareerd aan onkosten. Reglement van het bestuur Mede door de frequentie van vergaderen heeft het bestuur tot op heden goed kunnen functioneren zonder reglement. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestond in 2015 uit de voorzitter Jan Willem Termijtelen en secretaris Margriet Daniëls.

Functioneren van het bestuur Evaluatie en prestatie bestuur Eind 2015 namen wij afscheid van 2 bestuursleden; de heer Jan Willem Termijtelen (voorzitter) en de heer Robert Terhaar sive Droste (penningmeester). Beide heren zijn vele jaren werkzaam geweest voor de stichting en hebben veel voor de ontwikkeling en groei van Stichting Opkikker betekend. De stichting zal hun expertise en betrokkenheid gaan missen maar is blij dat zij kwalitatief heeft kunnen voorzien in opvolging van deze vertrekkende bestuursleden, door het aanstellen van de heer René Schélvis als voorzitter en de heer Buddy Bienfait als penningmeester. Elk jaar evalueert het bestuur zichzelf en evalueert het de directie. Van beide evaluaties wordt verslag gedaan. Door de wisseling in het bestuur is er voor gekozen in 2016 de evaluatie in april 2016 plaats te laten vinden. 49 49


CE

GO VERNAN

De samenwerking tussen bestuur en directie is goed. Het bestuur is het afgelopen jaar 6 keer bijeengeweest voor een bestuursvergadering en 1 keer voor de strategievergadering. Bij deze vergaderingen waren steeds ten minste vier bestuursleden aanwezig. Redenen voor afwezigheid waren ziekte of verplichtingen elders. De afwezigen hadden steeds invloed op de besluitvorming door tijdige toezending van de vergaderstukken. Gedurende de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: financiële en operationele kwartaalrapportages, voortgangsrapportages op het gebied van personeels- en vrijwilligersbeleid, enquêtes over naamsbekendheid en tevredenheid onder vrijwilligers, en mededelingen en aanbevelingen vanuit het CBF en de aanbevelingen vanuit de Transparant Prijs van PWC. In 2015 heeft Accountantskantoor Meester & Kuiper de financiële controle uitgevoerd. Naast bovengenoemde bezigheden zijn de individuele bestuursleden regelmatig aanwezig geweest bij SOK-dagen, bij de Ambassadeursdagen, de Vrijwilligersdag en bij de Backstagedag ten behoeve van sponsors en andere externe betrokkenen. De heer Raoul Schildmeijer heeft, met enkele collega’s uit zijn vakgebied, een kwalitatief onderzoek gehouden onder Opkikkergezinnen en heeft zo de impact van de Opkikkerdagen gemeten en beschreven. Hoewel de bestuursleden specifieke aandachtsgebieden hebben en houden, blijven het gezamenlijk optreden en de onderlinge samenwerking op de verschillende terreinen als belangrijkste punten bovenaan staan. De voor de stichting belangrijkste disciplines, zoals strategie en organisatie, financiën, HRM, marketing en fondsenwerving, zijn, naast algemene managementervaring, in het bestuur voldoende vertegenwoordigd. Op dit moment is er nog 1 vacature vacant als algemeen bestuurslid. Een geschikte kandidate is gevonden en zij zal vanaf begin 2016 gaan deelnemen aan de vergaderingen. Bij wederzijds welbevinden zal zij in het eerste kwartaal van 2016 zitting nemen in het bestuur van Stichting Opkikker.

50

Afscheid Robert Terhaar sive Droste Vanaf 2003 tot 2015 was Robert Terhaar sive Droste werkzaam als penningmeester van Stichting Opkikker. Een fijn vertrouwd gevoel en een lange periode waarin wij met heel veel plezier hebben samengewerkt met Robert. Naast de groei van de stichting waarbinnen zijn expertise van grote waarde was heeft Robert ook de financieel moeilijke jaren van de stichting meegemaakt. Met zijn scherpe blik wist hij altijd de juiste financiële kritiekpunten te benoemen en met zijn adviezen was de stichting mede in staat om de juiste keuzes te maken. Robert was erg geïnteresseerd in alle wet- en regelgeving die gedurende zijn bestuur periode op de stichting af kwam en ging menigmaal naar een lezing of bijeenkomst om te kijken of de stichting met de informatie haar voordeel kon doen. Ook in de vorming van de huidige financiële transparante verslaglegging van de stichting heeft Robert een grote rol gespeeld. Wij willen Robert heel erg bedanken voor de jaren dat wij op zijn betrouwbare steun mochten rekenen!

Afscheid Zo’n 12,5 jaar geleden benaderde Jan Willem mij voor de functie van penningmeester in het bestuur van de Opkikker. Op dat moment had ik nog nooit gehoord van het bestaan van ‘onze stichting’. Zo gek was dat nu ook weer niet want ons land kent vele duizenden stichtingen c.q. goede doelen en de Opkikker was toen nog maar amper 7 jaar oud! Alles stond eigenlijk nog in de kinderschoenen: de huisvesting, de( financiële ) administratie, de marketingactiviteiten etc., ook al was toen al een enorm enthousiasme aanwezig bij het toenmalige bestuur en niet te vergeten de toenmalige EN huidige directeur, grote inspirator en bevlogen doorzetter: Ruud Sliphorst! Waarom een keuze voor de Opkikker? Jarenlang hiervoor had ik onder meer als financieel directeur gewerkt voor een organisatie in de sfeer van


GO

VE RNANCE

ontwikkelingssamenwerking; dat was prima, maar ik vond en vind nog steeds dat er ook in Nederland nog veel te doen is voor de medemens. En dat laatste dreigde soms wel eens te veel naar de achtergrond te verschuiven. En als je eenmaal gegrepen bent door het werk van de Opkikker , dan ga je gewoon door. Sinds die beginjaren is er veel gebeurd, eigenlijk te veel om op te noemen: via het 10-jarig jubileum naar het 20-jarige bestaan: het blijft een uitdaging om de Opkikker gezond verder te laten groeien. Dat is immers nodig om de vele ernstig zieke kinderen weer een stevige duw te kunnen geven naar een sprankje hoop en een betere/ weer gezonde toekomst. Het werk is dus zeker niet af: er blijft heel veel te doen. Ik ben blij dat ik heb kunnen meewerken aan de opbouw van de Opkikker en kijk met enige trots terug op de afgelopen jaren. Bestuur, directie en alle ( vele ) vrijwilligers: ga door met dit mooie en dankbare werk ! Dit in het besef dat gezondheid wel een van de belangrijkste factoren is die het geluk van de mens bepaalt. Het ga jullie allen goed en zeker: tot ziens!

Robert Terhaar sive Droste

Directie Samenstelling directie De directie wordt gevormd door Ruud Sliphorst. Beloning van de directie Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Opkikker de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl)

Rooster van aftreden Benoemd Jan Willem Termijtelen 1999/2004 Robert Terhaar sive Droste 2003 Margriet Daniëls 2010 Raoul Schildmeijer 2011 Rene Schelvis 2014 Buddy Bienfait 2015

Herbenoeming Jaar van aftreden 2009 2015 2008/2013 2015 2015 2016 2017 2018

In 2012 heeft het bestuur besloten de benoemingstermijn te beperken tot 3 jaar.

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Opkikker vond plaats door het bestuur. In 2014 is de nieuwste regeling bezoldiging directeuren toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 335 punten met een maximaal jaarinkomen van € 88.094 (1FTE/12 maanden). Voor de toetsing van het VFI-maximum relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 78.782,- (1FTE/12 maanden). Deze beloning bleef ruim binnen VFI-maxima. Het bestuur heeft, nadat de directie eerder in 2013 en 2014 heeft afgezien van een salarisverhoging, in 2015 een salarisverhoging toegepast, conform eerder gemaakte afspraken over de groei van het directie salaris. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht bij staat van baten en lasten. Nevenfuncties van de directie Naast zijn werk als directeur van Stichting Opkikker was Ruud Sliphorst gedurende 2015 voorzitter van Stichting Wens op Wielen, een stichting die ten doel heeft het verkrijgen, beheren en exploiteren van en voorlichting geven over vervoer voor gezinnen waarvan één van de kinderen langdurig ziek is onder de 18 jaar met als doel het bieden van ontspanning. De nevenfunctie biedt een meerwaarde voor Stichting Opkikker. Door een intensieve samenwerking kan gespecialiseerde expertise worden benut en van elkaars mogelijkheden worden gebruikgemaakt. De inzet van Ruud Sliphorst voor deze stichting gebeurt op vrijwillige en onbezoldigde basis. Het bestuur van Stichting Opkikker heeft geen relatie en/of bemoeienis met Stichting Wens op Wielen waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en eventueel verstrengeling van belangen wordt voorkomen.

Door de wisseling binnen het bestuur is besloten het besluit tot mogelijke her benoeming van Margriet Daniëls te verplaatsen naar 2016.

51


CE

GO VERNAN

Intern beheersysteem Dagelijkse controle geschiedt aan de hand van projectplannen en vastgestelde budgetten over voortgang van projecten en bestedingen door de daarvoor verantwoordelijke werknemers op het secretariaat onder verantwoording van de plaatsvervangend directeur. Dit werkt naar volle tevredenheid. Rekeningen worden door de verantwoordelijke medewerkers aan de hand van vooraf ingediende begrotingen getoetst en geparafeerd. Voor er betaling plaatsvindt, verricht de plaatsvervangend directeur een laatste toetsing. Onduidelijkheden en afwijkingen van afspraken worden zo direct ontdekt. Teamleiders geven zelf kostenplaats aan. De laatste controle bleef plaatsvinden door de plaatsvervangend directeur. Uit externe controle van de accountant en de periodieke controles van de controller zijn, buiten de hierboven genoemde aanpassing, geen specifieke punten naar voren gekomen ter verbetering van het interne beheersysteem. Aanvullend tekent de plaatsvervangend directeur ook fysiek alle verzamelstaten van de bank voordat deze worden betaald. Het systeem werkt effectief en efficiĂŤnt. Verkregen geldmiddelen worden doeltreffend en efficiĂŤnt ingezet. Periodiek overleg vindt plaats tussen de plaatsvervangend directeur, de directeur en de controller over bestedingen, uitgaven, inkomsten en de voortgang van projecten. Er is op deze wijze snel bij te sturen indien nodig; e.e.a. werkt naar tevredenheid. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders onderling, tussen de teamleiders en de plaatsvervangend directeur en elk kwartaal vindt toetsing van de voortgang van teamdoelstellingen plaats. Door het werken met teamdoelstellingen en jaarplannen kan de voortgang en eventuele bijsturing overzichtelijk en gestructureerd plaatsvinden, ook dit werkt naar tevredenheid en zal in 2016 worden voortgezet. Elke 8 weken heeft het team PR/FW overleg. Het team PR/FW werkt volgens een vooraf vastgesteld jaarplan waar alle voorgenomen projecten in staan beschreven. 52

Circa elke 6 weken is er een bestuursvergadering waar alle lopende zaken aan de orde komen en waarvan de uitkomsten schriftelijk worden vastgelegd. De kwartaaloverzichten van de boekhouding worden uitvoerig besproken door bestuur in aanwezigheid van de directie. Zo nodig worden zaken bijgesteld. Overige managementinformatie zoals sponsorlijsten en voortgangslijsten aanmeldingen gezinnen vormen een vast agendapunt tijdens vergaderingen. Elk kwartaal rapporteert de Klankbordgroep aan het bestuur over de activiteiten en de ondervonden knelpunten. Zo nodig vraagt de Klankbordgroep advies aan de plaatsvervangend directeur. Periodiek ontvangt de directie en het bestuur rapportages en eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats met plaatsvervangend directeur. Uit deze evaluatie kwamen geen bijzonderheden naar voren.

Benoeming en bespreking controle jaarrekening en jaarverslag Het jaarverslag en de jaarrekening worden gecontroleerd door een accountant van Meester & Kuiper Accountants. Jaarlijks vindt er vooraf overleg plaats met de accountant en wordt een offerte opgesteld voor de te verrichten werkzaamheden. De penningmeester ondertekent deze offerte na goedkeuring en pas daarna start de accountant met de controle. Tijdens de controle is Meester en Kuiper Accountants op locatie aanwezig en na de controle volgt een bespreking met directie, de controller en de penningmeester over de bevindingen. Er heeft in 2015 in november een voor-controle plaatsgevonden. Na het afgeven van de accountantscontrole vindt een evaluatiegesprek plaats met de controller,


GO

VE RNANCE

directeur, voorzitter en accountant. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke verbeterpunten besproken en afspraken gemaakt voor het opvolgende jaar.

Niet FinanciĂŤle resultaten De impact die de stichting heeft op de samenleving is heel divers en gaat verder dan louter het gezin dat een Opkikkerdag heeft beleefd. In 2015 boden bijvoorbeeld de (Super) Opkikkerdagen een uitgebreid platform aan diverse partijen om zich in te zetten voor de samenleving. Naast dit platform zetten ook duizenden supporters zich in voor de stichting en zijn honderden mensen jaarlijks bezig met een PR- en/of fondsenwervende actie voor de stichting.

Beleid ten aanzien van milieu en MVO bij Stichting Opkikker Stichting Opkikker heeft geen specifiek beschreven beleid ten aanzien van het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Dit betekent echter niet dat de stichting geen oog heeft voor het milieu, integendeel, stichting Opkikker is zeer bewust bezig MVO en het milieu. Met de mobieltjesactie zorgde Stichting Opkikker ervoor dat in 2015 ruim 71.000 minder oude mobiele telefoons in het afval terecht kwamen en zamelt periodiek ook batterijen in. Vanaf 2013 zorgde de stichting ervoor dat er in totaal 200.000 mobiele telefoons werden hergebruikt. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met de inzameling van gebruikte inktcartridges. Papier wordt ook ingezameld en afgevoerd voor hergebruik. De stichting vindt het vanzelfsprekend en belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu en daar waar het financieel en bedrijfstechnisch mogelijk is bewuste keuzes te maken. Zo worden na de Super Opkikkerdagen naamkaartjes en parkeerkaarten ingenomen voor hergebruik en wordt gekeken of papiereninformatie bruikbaar is voor hergebruik. Ritten met de Opkikkerauto's worden zoveel mogelijk gecombineerd. In 2015 is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van digitale kanalen voor het versturen van post. De nieuwskrant werd digitaal verzonden, net als de uitnodigingen voor de gezinnen en het jaarverslag.

Naast bovengenoemde inzamelacties, hergebruik van materialen en minder gebruik van energie, biedt de stichting ook zelf projecten aan in het kader van maatschappelijk ondernemen zoals o.a. de bedrijvendagen, de Super Opkikkerdagen en de maatschappelijke stage projecten. Daarnaast helpt de stichting bij re-integratietrajecten met de gemeente Almere door het aanbieden van werkervaringsplekken, is zij erkent dagbestedingsbedrijf voor de gemeente Almere en werkt zij nauw samen met de reclassering in diverse gemeenten en vrijwilligerscentrales. In 2015 hebben diverse bedrijven zich in samenwerking met Stichting Opkikker ingezet in het kader van projecten maatschappelijk ondernemen. In 2015 waren dit onder andere: Nuon, Vodafne, Sogeti, Trekpleister, Mazars, Center Parcs, SBA Euro, Direct Lease, Alliander, CleanLease, BDO en EuroScriptDelta. Naast deze bedrijven zetten relaties hun bedrijf maandelijks in, in het kader van maatschappelijk ondernemen, tijdens de Super Opkikkerdagen. Stichting Opkikker biedt deze bedrijven een platform om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en zich maatschappelijk in te zetten. Door het werken met vele maatschappelijke stage-studenten zorgt de stichting voor een grote groep jonge en enthousiaste vrijwilligers voor de toekomst.

Van Opkikkerkind tot stagiaire

In 2007 heb ik zelf als kin d mogen ervaren wat voo r een geweldig werk Stichting Opkikker doet voor lan gdurig zieke kinderen. Vanaf 2008 ben ik ambassad eur van de stichting en doe ik me e met de acties. Toen ik mijn studie Evenementenorga nisatie begon en hoorde dat ik stage mocht lopen wis t ik eigenlijk al precie s wat ik wilde doen, namelijk we rken voor Stichting Op kikker om kinderen en gezinnen een zorgeloze dag te bez orgen omdat het op mijzelf ook veel indruk heeft gemaak t. Om deel uit te maken van zoiets bijzonders en goe ds leek mij geweldig. Ik sta nu aan de andere kant en eerlijk gezegd weet ik niet wa t leuker is, een Opkik kerdag krijgen of er een geven. Met vriendelijke groet,

Sophie de Fluiter

Stagiaire Algemene/Facili taire Zaken 53


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Wijze van fondsenwerving en Communicatie

Hoofdsponsors Communicatie van de betreffende hoofdsponsor is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag en op de website. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. 2 maal per jaar toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Hoofdsponsor

Doelstelling:

Mazars is een accountants- en belastingadvieskantoor met 10 vestigingen in Nederland en ruim 700 medewerkers. De Mazars Foundation is een platform voor maatschappelijke betrokkenheid. De keuze voor het ondersteunen van de werkzaamheden van Stichting Opkikker is gemaakt door de medewerkers van Mazars. De keuze is onder andere gebaseerd op het feit dat zij actief als vrijwilligers kunnen meedraaien tijdens de Opkikkerdagen. Dit past uitstekend in het beleid van Mazars Foundation. De samenwerking met Stichting Opkikker is aangegaan voor een periode van drie jaar. Naast een financiële bijdrage zullen onze medewerkers actief meewerken aan verschillende projecten, bijvoorbeeld aan de Super Opkikkerdag.

Realisatie en evaluatie: Overeenkomst (2013, 2014 en 2015) is prima verlopen en de overeenkomst is succesvol afgerond.

Hoofdsponsor

Doelstelling:

Leaseplan is sinds vele jaren een samenwerkingspartner en stelt een Opkikkerauto ter beschikking. Dit is enorm nuttig gezien de vele kilometers die worden gereden voor de organisatie van de Opkikkerdagen.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloop prima, realisatie is zoals afgesproken.

Hoofdsponsor

Doelstelling:

CleanLease is dé specialist in integraal textielbeheer. Vanuit 19 locaties in Nederland en België verzorgen zo’n 2.000 medewerkers textiel logistieke diensten voor de gezondheidszorg en hospitality. Een gezamenlijke relatie van zowel Stichting Opkikker als CleanLease heeft hun 2 jaar geleden bij elkaar gebracht. CleanLease heeft zich voor 5 jaar aan Stichting Opkikker verbonden. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het ‘Geef en Neem’-weekend helpen zij onder andere mee met de Mobieltjesactie, rijden hun vrachtwagens met stickers van Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken , o.a 50 Center Parcs huisjes zijn in 2015 ter beschikking gesteld aan de stichting voor het ‘Geef en Neem het ervan’- weekend 2015.

54


nd se g co nwervin

Fo

&

Partnerships

mmu nicatie

Communicatie van de betreffende partner is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. 2 maal per jaar toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Partnership

Doelstelling:

De NUON Foundation heeft zich bereid verklaard om drie jaar lang een Super Opkikkerdag te sponsoren en driemaal per jaar het project Opkikker voor uw bedrijf te sponsoren.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken

Partnership

Doelstelling:

De Alliander Foundation sponsort jaarlijks een Super Opkikkerdag en zal in 2015 voor de tiende keer aanwezig zijn op een Opkikkerdag.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken.

Partnership

Doelstelling:

Nederlands grootste occasiondealer heeft sinds 2009 haar naam gekoppeld aan Stichting Opkikker. Gemiddeld verkoopt Vaartland 5.000 auto's per jaar. Bij elke verkoop krijgen de nieuwe eigenaren een Opkikkerknuffel cadeau in plaats van een bloemetje. Op aanvraag mag de stichting ook gebruik maken van bijzonder vervoer.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken.

Partnership

Doelstelling:

ReCell ondersteunt bedrijven, organisaties en instellingen door hun een deel van de milieuzorg uit handen te nemen door de inzameling van gebruikte mobiele telefoons. Voor elke door de stichting ingezamelde telefoon maakt ReCell een bedrag van â&#x201A;Ź 2,- over aan de stichting.

Realisatie en evaluatie:

De omlooptijden zijn te lang, hierover hebben eind 2015 gesprekken plaatsgevonden en begin 2016 worden hier verdere besluiten over genomen.

55


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Partnerships Communicatie van de betreffende partner is zichtbaar in de volgende uitingen: Grote naamsvermelding in huisorgaan het Opkikkernieuws. Afschrift van Opkikkerverslagen die gedurende looptijd van de overeenkomst plaatsvinden in overleg. Prominente vermelding in het jaarverslag. Het recht om de naam van het bedrijf in verband te brengen met Stichting Opkikker. Publiciteit waar mogelijk/ waar sponsor dit wenst bijv. promostands. 2 maal per jaar toezending van het huisorgaan Opkikkernieuws. Jaarlijks overleg over toekomstplannen en evaluatie van het afgelopen jaar.

Partnership

Doelstelling:

Center Parcs de Eemhof stelt de locatie voor Super Opkikkerdagen beschikbaar, verstrekt faciliteiten tegen een gereduceerd tarief en heeft het voormalig kerkgebouw (nu Klein Opkikkerland) in bruikleen gegeven aan de stichting. Center Parcs Nederland sponsort een Super Opkikkerdag.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken.

Partnership

Doelstelling:

Stichting Opkikker en FC Groningen in de Maatschappij hebben een partnership voor een periode van drie seizoenen tot en met 2018. We zullen de komende jaren de handen in ĂŠĂŠn slaan om aandacht te vragen en geld te genereren voor de doelstelling van Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking met betrekking tot het kleurboek is door samenwerking met Slimm komen te vervallen. Wel steunt MMP Stichting Opkikker daar waar mogelijk, bijvoorbeeld tijdens het Opkikkergala.

Partnership

Doelstelling:

MMP BV geeft sinds 1993 het kleur- en knutselboek 'Kind & Ziekenhuis' uit voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis liggen. Van de advertentieinkomsten komt een donatie ten goede aan Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloopt prima, realisatie is zoals afgesproken.

Partnership

Doelstelling:

Candy4Care is een organisatie die Stichting Opkikker steunt door het verkopen van snoepboxen, 2/3 van de opbrengst van de verkoop komt ten gunste van de stichting.

Realisatie en evaluatie:

Het blijkt moeilijk voor Candy4Care om de snoepdozen weg te zetten binnen het bedrijfsleven.

56


nd se g co nwervin

Fo

& Partnership

mmu nicatie

Doelstelling:

Slimm Uitgeverij geeft samen met Stichting Opkikker een speciale Puzzelkleurgids uit. Deze gidsen worden aangeboden aan verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Van de advertentie-inkomsten komt een donatie ten goede aan Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Eind 2015 een start gemaakt, eerste contacten zijn gelegd.

Partnership

Doelstelling:

Nian uitgeverij is een uitgeverij gespecialiseerd in het uitwerken en verzorgen van gedrukte media. Nian uitgeverij helpt de stichting jaarlijks om een huis-aan-huiskrant samen te stellen en te verspreiden. Kosten worden gedekt door advertentieopbrengsten, waardoor Nian uitgeverij deze krant gratis kan verzorgen en verspreiden. Van de advertentie-inkomsten komt een donatie ten goede aan Stichting Opkikker.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloop prima, realisatie is zoals afgesproken.

Partnership

Doelstelling:

4MORGEN is de nieuwe manier van winkelen waarbij je direct met elke aankoop gratis goede doelen steunt. Door de afspraken die 4MORGEN heeft gemaakt met honderden webwinkels wordt gratis doneren van erkende goede doelen mogelijk gemaakt.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking loopt naar verwachting, wij zijn in afwachting van uiteindelijke opbrengsten.

Partnership

Doelstelling:

Sogeti is ĂŠĂŠn van de grote ICT dienstverleners van Nederland en is jaarlijks een belangrijke sponsor van een Super Opkikkerdag. Daarnaast heeft Sogeti de huidige website ontwikkelt en biedt zij ondersteuning in de verdere ontwikkeling hiervan.

Realisatie en evaluatie:

In samenwerking met Sogeti is de huidige website ontwikkeld. Hierbuiten heeft de stichting nog wensen voor de toekomstige inrichting van de website.

Partnership

Doelstelling:

Stichting Opkikker werkt sinds 2015 samen met Stibat (Stichting Batterijen). Eenmaal per jaar zamelen wij grootschalig gebruikte huishoudelijke baterijen in tijdens de Ambassadeursdagen. De rest van het jaar roepen wij iedereen op om oude huishoudelijke baterijen in te leveren bij een van de 24.000 Stibat inleverpunten. Stichting Opkikker krijgt van Stbat een vergoeding per kilo ingezamelde batterijen.

Realisatie en evaluatie:

Samenwerking verloop prima, realisatie is zoals afgesproken.

57


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Sponsors Communicatie van de betreffende sponsors is zichtbaar in de volgende uitingen: Voor elke sponsoring van € 500,- stuurt Stichting Opkikker een voorbeeldverslag van een Opkikkerdag. Sponsors kunnen bij bedragen vanaf € 2.500,een logo geplaatst krijgen in het Opkikkernieuws. Tevens wordt, indien men hier prijs op stelt, de sponsor vermeld in het jaarverslag. Ook zendt Stichting Opkikker een bedankboekje van de SOK-dagen indien (voor een deel) het gesponsorde bedrag voor een SOK-dag is gebruikt. De sponsors worden uitgenodigd voor het jaarlijkse evenement Backstage. Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FWvergadering. Contactmomenten zijn voorts mogelijk tijdens de jaarlijkse Backstagedag. De sponsors waarderen de transparantie van de stichting, wat naast de doelstelling, vaak ook de reden is waarom men verbonden blijft. De stichting ziet zelf als verbeterpunt eerdere toezending van de uitnodiging voor de Backstagedag, zodat men de datum vrij kan houden. Verder wordt continu gekeken naar de nieuwswaarde van het aangeboden programma. Bij sponsoring in natura wordt publiciteit waarin de stichting terugkomt, afgestemd met wat het bedrijf wenst. In deze sfeer vallen bijvoorbeeld de gebruikmaking van auto’s en drukwerk.

Sponsors Dit zijn bedrijven, fondsen en instellingen die gedurende meer jaren financiële middelen en/of diensten beschikbaar stellen.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Handhaven niveau van het aantal giften en acties (€ 500,-tot € 2500,- en hoger dan € 2500,-. Projectsponsoring van SOK-dagen: 85% van de projecten door middel van projectsponsoring. SOK-dagen zijn alleen doorgegaan als hier projectsponsoring tegenover stond.

Sponsors natura Communicatie van de betreffende natura sponsor is zichtbaar in de volgende uitingen: Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FW-vergadering. Contactmomenten zijn voorts mogelijk tijdens de jaarlijkse Backstagedag. De sponsors waarderen de transparantie van de stichting, wat vaak ook de reden is waarom men verbonden blijft. De stichting ziet zelf als verbeterpunt eerdere toezending van de uitnodiging voor de Backstagedag, zodat men de datum vrij kan houden. Verder wordt continu gekeken naar de nieuwswaarde van het aangeboden programma.

Sponsors natura Bedrijven, instellingen, particulieren die om niet of tegen geringe vergoeding medewerking verlenen aan SOK-dagen en/of aan de organisatie in het algemeen.

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Zoveel mogelijk, doelstelling niet nader bepaald.

Giften & acties in- en extern Communicatie van de betreffende giften en acties in- en extern zijn zichtbaar in de volgende uitingen: Voor elke gift van € 500,- stuurt Stichting Opkikker een voorbeeldverslag van een Opkikkerdag; Giften van meer dan € 500,- krijgen een vermelding in het jaarverslag. Tweemaal per jaar krijgt men het Opkikkernieuws toegezonden. Overige communicatie geschiedt in overleg. Tevens zendt Stichting Opkikker een bedankboekje van SOK-dagen indien (voor een deel) de gift voor een SOK-dag is gebruikt. Elke 6 weken vindt overleg plaats en wordt de voortgang besproken in de PR/FW vergadering. Acties extern vinden plaats in samenwerking met andere partijen. Deze acties kunnen zich ook uitsluitend richten op het stimuleren van de samenwerking. Eén maal per jaar, in oktober, wordt een tevredenheidenquête toegezonden aan actiedeelnemers vanuit het derde kwartaal. Een aandachtspunt hieruit is om nog meer documentatiemateriaal en enkele ‘give a way’s’ zoals stickers voor handen te hebben.

Giften Bedrijven, fondsen, instellingen en particulieren die al dan niet op projectmatige basis en bedrag aan de stichting overmaken waarvan niet duidelijk is of dit vaker of meer jaren achtereen zal plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn collectes, kerstgiften en eenmalige giften via bedrijven.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Doelstelling behaald, doel 700.000 euro aan giften en acties. Zie uitkomsten van fondsenwerving 2015, elders in dit jaarverslag

58


nd se g co nwervin

Fo

& Acties extern

mmu nicatie

Speciale acties georganiseerd door externe partijen verspreid in het land. Deze acties genereren veelal aanzienlijke bedragen. Handhaven niveau van eerdere jaren ten aanzien van het aantal giften en acties (€ 500,-tot € 2500,- en hoger dan € 2500,-)

Doelstelling, realisatie en evaluatie: Conform verwachting gerealiseerd.

Acties intern Bijzondere (landelijke) acties die de Opkikker zelf initieert.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Geef en neem het ervan weekend was een groot succes, Opkikkergala prachtige opbrengst, KoffieMorning pilot naar verwachting verlopen, Hinkel Opkikkerdag bracht minder op dan verwacht, collecte inkomsten vielen tegen, mobieltjes actie meer dan 71.000 mobieltjes afhandeling van vergoeding verliep niet naar wens, lotenverkoop bracht minder op dan verwacht.

Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst

71.000 mobieltjes Opkikkergala 116.212 Merchandise 75.000 Collecte 10.549 Geef en Neem weekend 41.000 Hinkel Opkkikkerdag 11.078 Lotenverkoop 13.811 KoffieMorning 17.274

begroot begroot begroot begroot begroot begroot begroot begroot

55.000 25.000 75.000 30.000 45.000 20.000 21.000 loten 25.000

Donateurs en Supporters

Communicatie van de betreffende donateurs en supporters zijn zichtbaar in de volgende uitingen:

Tweemaal per jaar stuurt Stichting Opkikker het Opkikkernieuws toe aan donateurs en supporters. Supporters die via de Support- actie de stichting steunen; zij kunnen prijzen winnen door deelname aan een loterij.

Donateurs Voornamelijk particulieren die periodiek een bijdrage overmaken aan Stichting Opkikker

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Groei met 1000 donateurs. Inspanning is geleverd voor werving voor eenmalige donateurs. Begroot 4700 donateurs, realisatie 4700 donateurs.

Supporters* Particulieren die de stichting steunen door de aankoop van een lot via de Nationale Grote Clubactie met de Supportactie.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

3959 Supporters, er is in 2015 niet actief geworven voor supporters. samenwerking verloop prima, realisatie is zoals afgesproken.

Merchandise Communicatie van de merchandise is zichtbaar in de volgende uitingen: Via de website is het mogelijk om een kikker te bestellen of een sleutelhanger en naar iemand toe te laten sturen.

Merchandise De Opkikkerknuffel, de auto-plak kikker en de Opkikkersleutelhanger.

Doelstelling, realisatie en evaluatie:

Zoals verwacht heeft Vaartland 6000 kikker afgenomen in 2015. De opbrengsten liggen ongeveer rondom de begrote opbrengst van 75.000.

*

De SupportActie wordt georganiseerd door de Nationale Clubactie, die ook verantwoordelijk is voor de Grote Clubactie. De SupportActie is een loterij die zich het lot van goede doelen, stichtingen en verenigingen serieus aantrekt. Als u mee gaat spelen met de loterij van de SupportActie, doet u dat in eerste instantie omdat u zich het lot van de stichting aantrekt. Echter, u krijgt er ook iets voor terug. Met uw deelname maakt u kans op mooie prijzen. Als supporter machtigt u de SupportActie om een bedrag van €5,50 per lot, per maand, af te schrijven van uw rekening. Van de €5,50 gaat 80% per lot (€4,40) naar Stichting Opkikker en 20% (€1,10) naar de Support Actie voor de samenstelling van het prijzenpakket en voor de administratiekosten. De loterij van de SupportActie heeft vier trekkingen per jaar.

59


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Meting tevredenheid rondom acties Tevredenheid contactmomenten Werd aan verwachtingen voldaan Voldeed het promomateriaal aan verwachtingen

100% positief of zeer positief 100% positief of zeer positief 100% positief of zeer positief

Veranderde de houding ten opzichte van de Opkikker na het houden van de actie 41,2% ja, deze is positief veranderd 58,8 % nee, deze is ongewijzigd gebleven Hoe ervaring samenwerking ten opzichte van andere doelen 62,5% vond samenwerking prettiger 37,5% is neutraal Wil in toekomst ook acties uitvoeren 70,6% ja 29,4% misschien Beveel jij een ander aan een actie te doen voor Opkikker

100% ja

Aantal respondenten: 25 (response 50% van de geïnterv iewde)

‘Geef en Neem het ervan’- weekend 2015 Van 2 tot en met 5 oktober vond het ‘Geef en Neem het ervan’- weekend plaats op Center Parcs De Eemhof. 112 huisjes werden verhuurd en de vraag was groter dan het aantal huisjes dat de stichting kon aanbieden. Gasten konden tijdens dit weekend genieten van al hetgeen dat Center Parcs de bieden heeft, maar ook was er een Willy Wonka welkom met volop chocolade en lekkernijen, vele leuke Opkikkeractiviteiten, een uitzwaaifeestje, een feestelijke avond, een spectaculaire Opkikkerlasershow, een grappige bad-eendjesrace en een heerlijk afscheid met onbeperkt poffers, friet en suikerspinnen. Men kan terugkijken op een zeer geslaagd weekend met een prachtige opbrengst. Cleanlease en Center Parcs stelden Stichting Opkikker voor deze actie huisjes ter beschikking. Tijdens het ‘Geef en Neem het ervan’- weekend zijn de medewerkers van de sponsorbedrijven waarmee de Stichting sinds 10 jaar samenwerkt in het kader van haar Super Opkikkerdagen, Center Parcs, Albron, Nuon en Alliander, uitgenodigd voor een feestavond in combinatie met de feestavond van de ‘Geef en Neem het ervan’- gasten. Onder het genot van een glas champagne werd er getoost op het 20-jarig bestaan van de stichting en de 10-jarige samenwerking met de sponsors.

60


nd se g co nwervin

Fo

Interne acties u i t g e l i c ht a l ga

gala

&

mmu nicatie

KoffieMorning Op 16 oktober vond de eerste Opkikker KoffieMorning plaats. Op vele plekken door heel Nederland werden leuke initiatieven ontplooid. De KoffieMorning is een landelijke actie voor Stichting Opkikker. Men kon meedoen door het KoffieMorning-pakket aan te vragen en vervolgens een eigen KoffieMorning te organiseren, thuis of op het werk. Vrienden, buren en collegaâ&#x20AC;&#x2122;s werden uitgenodigd voor een kop koffie met een lekkere traktatie en men ging rond met de donatiebus. Zo sloeg men twee vliegen in 1 klap! Van heel intiem tot mega groot vonden er KoffieMorning-evenementen plaats. Telecom Direct Almere heeft de werving voor de KoffieMorning verzorgd en in totaal zijn er 625 pakketten aangevraagd bij de stichting.

Opkikker gala In samenwerking met Frank Wentink heeft Stichting Opkikker op 18 september een spetterend Opkikkergala georganiseerd. De gasten werden sfeervol ontvangen met een borrel en een hapje waarna het diner begon. Ambassadeurs zorgden voor hartverwarmende rode draad door de avond heen. Tijdens de borrel kon met genieten van het pianospel van Maarten, veilingmeester Stijn zorgde voor een prachtige opbrengst van de vele prachtige veilingitems, Sarah zorgde voor een zeer ontroerend moment toen zij haar speciale Opkikkerlied ten gehore bracht. Co-presentatrice NadĂŠche zorgde ervoor dat de gasten zich op hun gemak voelden en kok Jerrel zwaaide in de keuken streng maar rechtvaardig de scepter. De artiesten van het showballet zorgden tijdens het diner voor diverse wervelende showmomenten. Aansluitend konden de gasten genieten van de show 61


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Uitkomsten van fondsenwerving 2015 en Overzicht voorgaande jaren

Doelgroepen

Donateurs Acties derden (Supporters) Sponsors/giften Hoofdsponsor Sponsors/giften

Gem. opbrengst

2012 2013 2014 2015

€ € € € €

5068 5071 110 3 222

58,76 50,- 2.500 - € 5.000,- 50.000,- 500, - € 2.499,-

Backstagedag Op 13 november 2015 vond de Backstagedag plaats, op een wel heel bijzondere locatie. Stichting Opkikker mocht samen met haar gasten, de sponsors, een kijkje nemen achter de schermen op Schiphol. Na een heerlijke lunch en een heldere presentatie werden de gasten in bussen vervoerd naar de landingsbaan van Schiphol voor een unieke backstage ervaring. Het was die dag erg stormachtig weer waardoor een deel van het programma werd aangepast, maar dat kon de pret voor de gasten niet drukken. Met glimmende ogen werd genoten van alle unieke plekjes waar je 62

4415 4530 90 4 194

4756 4442 86 3 195

4700 3959 118 3 222

normaal gesproken ver van gehouden wordt. Het bezoek werd nog specialer door een bezoek aan de brandweerkazerne op de landingsbaan. De sponsors van de stichting kregen een interessante uitleg over alle werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen die achter de schermen op Schiphol plaatsvinden. In totaal mocht de stichting 51 sponsors ontvangen tijdens deze dag. Na een gezellige afsluitende borrel gaven de sponsors aan dat zij enorm van deze middag hadden genoten. De verkregen informatie over de stichting gaf hun voldoende inzicht in het werk van de stichting. Veel sponsors lieten al weten dat zij uitkijken naar de volgende backstagedag, zij zijn heel benieuwd naar welke unieke plek Stichting Opkikker hen in 2016 zal meenemen.


nd se g co nwervin

Fo

&

Externe actie uitgelicht

mmu nicatie

12 inch race Zaterdag 12 september vond er een te gekke 12-inchrace plaats in Pijnacker mĂŠt een fantastische opbrengst! Stichting Opkikker ontving een bedrag van â&#x201A;Ź 53.741,-! Ruim tweehonderd deelnemers stonden, veelal verkleed, aan de start met hun 12-inch fiets en reden over het parcours door het dorp. Vanuit het secretariaat van Stichting Opkikker deed er een fanatiek team mee tijdens deze 12 inch race.

Ambassadeurschap Aantal ambassadeurs 2004: 300 2005: 380 2006: 500 2007: 700 2008: 965 2009: 1330 2010: 1705 2011: 2300 2012: 2740 2013: 2582 2014: 2618 2015: 2655

Opkikker-ambassadeurs zijn kinderen van de gezinnen die in het verleden een Opkikkerdag aangeboden hebben gekregen. Jaarlijks worden de gezinnen gebeld met de vraag of het Opkikkerkind ambassadeur wil worden. Men kan zichzelf ook opgeven voor deze functie. Door de jaren heen is deze aanpak uiterst succesvol gebleken: vanuit eigen ervaringen vertellen wat een Opkikkerdag betekent voor het gezin is de beste manier om ruime bekendheid te geven aan de Opkikkerwerkzaamheden. Stichting Opkikker beschikte eind 2015 over een netwerk van 2655 ambassadeurs verspreid over heel Nederland. Om onze ambassadeurs behulpzaam te zijn heeft de stichting een aantal bekende Nederlanders, die grote groepen kinderen en volwassenen aanspreken, bereid gevonden om als boegbeeld te functioneren van deze groep. Boegbeelden zijn: Elize, Ernst & Bobbie, Edwin, Maureen du Toit , Piet Paulusma, Loes Linders, Femke Holthuijsen, DJ Bee, Dirk Scheele, Vreneli van Helberge, Doenja en kids en Jump!.

63


NG

SA MENVATTI EN ACTI ITEIT V

Ambassadeur zijn Het doet kinderen goed om ambassadeur te worden. Dat merk je ook aan de manier waarop ze door de omgeving worden bekeken. In plaats van een kind dat ziek is, word je een bekend gezicht, iemand die bijzondere dingen doet. Ambassadeurs krijgen heel veel complimenten en positieve reacties uit hun omgeving. Daardoor verandert je plaats in de omgeving. Tal van ambassadeurs worden geëerd door hun omgeving, bijvoorbeeld met jeugdlintjes of medailles van de gemeente, en krijgen aandacht in lokale media. In principe duurt het ambassadeurschap zolang als de ambassadeur dit zelf kiest. De stichting neemt, in het kader van het uitstroomprogramma Ambassadeurs >18 jaar, contact op met de ambassadeurs als ze 18 jaar zijn om te bespreken of het ambassadeurschap nog steeds passend is. Veel Ambassadeurs >18 jaar worden aansluitend op hun ambassadeurschap vrijwilliger bij de stichting. In 2015 zijn er 358 nieuwe ambassadeurs geworven en 318 ambassadeurs ouder dan 18 jaar uitgestroomd. Ambassadeurs zijn belangrijke fondsenwervers voor de Opkikker. Dat doen ze op tal van manieren, in de regel in hun eigen omgeving. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om zelf iets te doen in plaats van alleen maar geld geven aan een goed doel. Ambassadeurs maken dat mogelijk doordat zij acties doen. Daarmee leveren zij een onmisbare bijdrage aan de Opkikker. Kinderen maken het zo zelf mogelijk dat andere kinderen en gezinnen ook een Opkikkerdag krijgen. Ze geven hun eigen Opkikkerdag door aan andere gezinnen.

Ambassadeurs magazine

KIK. Stichting Opkikker heeft voor haar gezinnen een kindertijdschrift ontwikkeld met als doel: afleiding bieden tijdens het ziekteproces, lotgenoten contact onderhouden, het geven van mentale energie en wegdromen in een andere belevingswereld en 64

Ambassadeurs zijn de centrale spil in het verzamelen van mobiele telefoons voor de Opkikker. Ook hiermee wordt geld voor de stichting geworven. Zij zijn hier heel actief in. De meeste ambassadeurs nemen hun verzamelde mobieltjes mee naar de Ambassadeursdagen en in 2015 waren er dat 32.000. Het innemen en afvoeren van alle mobieltjes is een logistieke operatie op zich, naast het organiseren van alle activiteiten. Jaarlijks wordt er door de stichting een Ambassadeursdag georganiseerd voor alle Ambassadeursgezinnen. In 2015 hebben 1148 gezinnen deelgenomen aan de twee bijzondere jubileum-dagen in Amsterdam, die wel heel speciaal werden door het bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima, zoals beschreven in hoofdstuk “Samenvatting activiteiten” in dit jaarverslag. Tijdens deze dag was er ruimte voor lotgenotencontact, ontmoeting, het was een vruchtbare grond voor vriendschappen én plezier. Het belangrijkste onderdeel was, wat Stichting Opkikker betreft, het bieden van een dag ontspanning aan het hele gezin en hun opnieuw een onvergetelijke dag bezorgen, waardoor ze er weer even tegenaan kunnen! De Opkikkermedaille die de nieuwe ambassadeurs kregen voor hun inzet, maakten de Ambassadeursdagen extra speciaal! In een prachtige ceremonie, die werd bijgewoond door de koningin, kreeg iedere ambassadeur de medaille persoonlijk opgespeld door een vrijwilliger van de stichting. Eén voor één betraden de nieuwe ambassadeurs het podium!

educatie. Sinds 2015 wordt het blad ook in enkele ziekenhuizen verspreid en het is de intentie dit in 2016 verder uit te breiden. Imediate, vormgevers, redacteuren, fotografen en BN’ers hebben zich belangeloos ingezet om dit magazine te kunnen realiseren. KIK. verschijnt vier keer per jaar om de gezinnen steeds opnieuw een ‘Opkikker’ te bezorgen. Het magazine is verdeeld in drie delen met een gedeelte voor de jonge ambassadeurs, de oudere ambassadeurs en een gedeelte voor het hele gezin. Het magazine is gevuld met rubrieken als: Doe de test, Wintertrends, Do-It-Yourself, In Actie, In de keuken met, Mijn Opkikkerdag, Bij ons thuis, Spotlight, Dierennieuws, Durf te vragen, Samen doen, Ratjetoe, De slaapkamer van, Het kinderverhaal, Dit ben ik, Prikbord, Bij ons thuis, Ambassadeurs in gesprek.


SA

M AC ENVA ING TT TI VITEITEN

Bericht van een ambassadeur Hallo Opkikker, Wat een leuke ontwikkelingen weer m.b.t. de mobieltjes inzamelingsactie van Jesse! Hij is een paar maanden geleden gevraagd om mee te werken aan de Eindejaar commercial van de ING bank. De opnames waren bij een reclamebureau in Amsterdam. Jesse vond dit een hele coole dag, erg interessant om te zien hoe opnames hiervoor in z’n werk gaan. Ze zijn ruim een halve dag bezig geweest met de opnames voor de uiteindelijke 5 seconden die hij te zien is in de commercial. De commercial is sinds vrijdag 18 december op televisie en zal voor de periode van een maand op een groot aantal zenders te zien zijn. Daarnaast hoopt de ING bank dat mensen ook echt actief met deze actie van Jesse aan de gang gaan. Daarom hebben ze naast de televisiecommercial ook nog Facebookpost gemaakt. Deze post is ook erg leuk geworden. Deze post is inmiddels al ruim 400.000 keer bekeken. Ook is er

een mooie poster gemaakt en deze komt bij alle ING kantoren te hangen. Jesse is superblij met al deze promotie en hoopt enorm dat hij in 2016 het 15.000eoude mobieltje in ontvangst kan nemen. Want zijn uiteindelijke doel is, dat nog meer langdurig zieke kinderen van een onvergetelijke Opkikkerdag kunnen genieten! Ook heeft 3FM een paar weken geleden aandacht gegeven aan de mobieltjes inzamelingsactie. Jesse mocht een oproep doen in het programma Wie Kent Iemand van Wijnand Speelman. Er kwamen tijdens de uitzending direct al veel leuke reacties binnen. Hij heeft zelfs per post al een doos met ruim 130 mobieltjes van 1 luisteraar mogen ontvangen. Ook is er een bewoner van het eiland Terschelling die volop in actie is om zoveel mogelijk mobieltjes op het eiland in te zamelen. We zijn heel benieuwd hoeveel mobieltjes er van de eilandbewoners van Terschelling binnen gaan komen.

aan het woord Al ruim 35 jaar reikt Délifrance oplossingen aan in de vorm van Frans brood, viennoiserie, patisserie en traiteurproducten bij aanbieders van ‘buitenshuis eten’, van de grote distributeurs tot aan de bakkers. Sinds mensenheugenis bereiden en verkopen wij producten gebaseerd op eeuwenoude Franse expertise. Dat erfgoed, het ambachtelijke, de bakkerstraditie, de hoge eisen waaraan smaak en kwaliteit moeten voldoen: onze producten verspreiden die fameuze ‘Franse smaak’ over de hele wereld. Maar daarbij wordt niet vergeten de smaak aan te passen aan elk land, elke cultuur en elke klant! Sinds een aantal jaar steunt Délifrance Stichting Opkikker bij diverse evenementen die dit goede doel organiseert voor zieke kinderen, hun ouders en hun ambassadeurs. De afgelopen 2 jaar verzorgden teams van Délifrancemedewerkers tijdens de Ambassadeursdagen in Ponypark Slagharen en NEMO ruim 6.000 lunches per weekend voor alle ambassadeurs van Stichting Opkikker en hun gezin. De medewerkers van Délifrance hebben alle lunchpakketten op de dag

zelf klaargemaakt met een broodje, beleg, een appel en wat lekkers van Délifrance. Daarna komt het echt dankbare gedeelte van deze ‘werk’dagen, het uitdelen van de pakketten. De gelukkige gezichtjes van alle ambassadeurs als zij hun pakket overhandigd krijgen, is goud waard! In 2016 zal Délifrance de lunch verzorgen tijdens de Ambassadeursdagen in Duinrell. Daarnaast heeft een aantal collega’s mee mogen helpen tijdens Super Opkikkerdagen in de Eemhof van Center Parcs om de dromen van een langdurig ziek kind waar te maken. Het geluk, de dankbaarheid, de gezelligheid om een kind met het gezin de dag van hun leven te bezorgen, maakt dat we ook dit afgelopen jaar graag daaraan hebben bijgedragen! Wij zijn trots dat wij mee mogen bijdragen aan het doel van Stichting Opkikker, langdurig zieke kinderen een onvergetelijke Opkikkerdag bezorgen en hopen op een verdere langdurige en succesvolle samenwerking!

65


ng

i Fo ndsenwerv ie at & com unic m

Gemiddeld maandbezoek website en getallen Social Media: 2011 / 1.275 2013 2014 2015 2012 / 4.105 Totaal bezoek website x x 279.955 2013 / 5.767 Homepage 79.252 69.612 71.565 2014 / 15.468 Informatie/ wie zijn wij 35.610 25.575 13.370 2015 / 20.088 Opkikkerdagen 27.896 19.045 22.579

2011 / 865

2011 / 1.275

2012 / 1.850

2012 / 4.105

2013 / 2.296

2013 / 5.767 2014 / 15.468 2015 / 20.088

2014 / 2.659 2015/ 2.909

2011 / 865 2012 / 1.850

Media

2013 / 2.296 2014 / 2.659

TV-spot Opkikkerdag Jay-Jay genomineerd voor 2015/ 2.909 Gouden Loekie In 2015 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe mediacampagne. Het doel van de campagne is het ondersteunen van het vergaren van structurele inkomsten. De uitgangsdoelstellingen sluiten aan op de communicatiedoelstellingen 2015: het benadrukken van de toegevoegde waarde en impact (op langere termijn) van de werkzaamheden van Stichting Opkikker voor het hele gezin. Opnames voor de nieuwe campagne zijn gedaan in de maand december. In 2016 zal de campagne, daar waar mogelijk, worden ingezet. In 2015 is de spot van de Opkikkerdag van Bas nog vele malen uitgezonden op de Nederlandse media.

PR rond Opkikkerdagen 60.000 Oplage Opkikkernieuws 400.000 Oplage Huis aan huiskrant 35 l uee Pers Opkikkerdagen Individ 122 Pers Super Opkikkerdagen 141 en ikel Algemene Opkikker persart 177 Commercial TV 322 Billboard plaatsingen 17 g sda Pers rondom Ambassadeur

66

Transparantie Stichting Opkikker vindt het belangrijk om transparant te zijn en doet veel om dit in haar dagelijkse doen en laten naar voren te laten komen. In het kader van transparantie organiseert Stichting Opkikker onder andere jaarlijks een Backstagedag waarop het haar sponsors uitnodigt om een kijkje achter de schermen te komen nemen. De sponsor krijgt persoonlijk toegelicht wat er met zijn/haar bijdrage is gedaan. Daarnaast stelt de stichting donateurs in de gelegenheid om zichzelf in te zetten tijdens Super Opkikkerdagen en met eigen ogen te zien hoe hun maandelijkse donatie wordt besteed. Ook streeft de stichting ernaar om in haar jaarrapportage zo transparant mogelijk te zijn en doet daarom al 9 jaar mee met de Transparant Prijs, een initiatief van PricewaterhouseCoopers B.V.. Hieraan participeren zo'n 150 grotere en kleinere goede doelen. Stichting Opkikker volgt daar waar mogelijk de aanwijzingen vanuit deze Transparant Prijs, wat in 2015 resulteerde in een tweede nominatie voor deze prijs. Stichting Opkikker eindigde als eerste in de sector Welzijn en behaalde met een triple-Ascore de 3e plaats van alle goede doelen in Nederland. Zij zat daarmee in de kopgroep van transparante goede doelen. Stichting Opkikker is trots op dit mooie resultaat en stelt alles in werking om de transparantie te behouden en zo mogelijk verder te vergroten. Stichting Opkikker is trots op deze score en stelt alles in werking om deze transparantie te behouden en zo mogelijk verder te vergroten.


la Be

Kl a ng chten & e

nve ing rstrengel

Meting naamsbekendheid: 5%

2004 2005

17%

2006 2007

17%

25% 29% 29% 32,4%

2008 2009 2010

43% 46% 47,7% 48%

2011 2012 2013 2014 2015

49,6%

0

10

20

Gedragscode fondsenwerving Stichting Opkikker heeft geen beschreven gedragscode voor fondsenwerving. Uiteraard is de stichting zich bewust van de wereld om haar heen en hecht zij veel waarde aan bestaande keurmerken en transparantie naar betrokken partijen. Het bezit van het CBF-keurmerk en aansluiting bij het NOV maken het niet noodzakelijk dat de stichting over een eigen gedragscode beschikt. De stichting is tevens lid van Infofilter. In eigen databestanden van de stichting wordt aangetekend of mensen prijs stellen op post of e-mails van de stichting. De stichting houdt zich aan de wet- en regelgeving.

Klachten en verstrengeling van belangen Klachten Klachten kunnen een waardevolle bron van informatie zijn om zicht te houden op het functioneren van Stichting Opkikker. Een klacht geeft bijvoorbeeld informatie over al dan niet bewuste interactie tussen Stichting Opkikker en derden waarin iets mis is gegaan. Een klacht bevat ook altijd belangrijke informatie over een wellicht tot dat moment onbekende derde, waarmee Stichting Opkikker haar voordeel kan doen. Immers, het is vermoedelijk een betrokken persoon die de moeite neemt om follow up te geven aan een ongunstige ervaring. Stichting Opkikker werkt daarom met een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure beoogt gelijktijdig te voorzien in Artikel 4 lid 3 inzake Fondsenwerving, voorlichting en communicatie van het CBF-Reglement.

30

40

50

Klachten worden bij de stichting onderverdeeld in directe en indirecte klachten. Directe klachten zijn klachten die direct betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden van de stichting, klachten waar de stichting direct zelf actie op onderneemt. Indirecte klachten zijn klachten die betrekking hebben op derden die iets voor de stichting ondernemen. Afhandeling van deze indirecte klachten gebeurt door de partij die iets voor de stichting onderneemt. De stichting blijft nauwkeurig volgen of de klacht ook tijdig en adequaat wordt opgepakt en afgehandeld. Klachtenregistratie 2015 In de voorgaande jaren werden alle reacties naar aanleiding van (mogelijke) foute boekingen met betrekking tot donaties of supportactie gezien als klacht, ook opmerkingen rondom Opkikkerdagen werden als zodanig afgehandeld. Elke reactie werd behandeld als klacht. In 2015 is besloten om het van de persoon die een reactie geeft af te laten hangen of hij/zij vindt dat de reactie ook daadwerkelijk een klacht is. Na afhandeling van de betreffende reacties waren er in 2015 geen personen die hun reactie, vraag of mededeling een klacht vonden. Verstrengeling van belangen In 2015 zijn er geen meldingen gedaan van (mogelijke) verstrengeling van belangen. Ook door de directie van de stichting zijn er geen verstrengeling van belangen binnen de organisatie geconstateerd.

67


Comité van Aanbeveling Stichting Opkikker heeft ervoor gekozen om een comité op te richten met leden die een breed draagvlak hebben binnen de Nederlandse samenleving en tevens actief zijn binnen verschillende aandachtsgebieden. Linda de Mol, presentatrice ‘Ik steun De Opkikker omdat ik uit de reacties van ouders geleerd heb dat één feestdag voor een ziek kind een wereld van verschil maakt en heel veel nieuwe kracht geeft!‘ Prof.dr. John J. Roord, gepensioneerd kinderarts, hoofd kinderkliniek VUMC ‘In Nederland hebben ruim 200.000 kinderen een chronische ziekte. Een dergelijke ziekte heeft continu en voortdurend invloed op hun huidig leven en dat van hun ouders, broers en zussen, hun groei en ontwikkeling, hun schoolprestaties, hun toekomstmogelijkheden. Ik heb buitengewoon veel respect voor de wijze waarop ouders en kinderen met de zorgen en problemen van een chronische ziekte omgaan, en kan intens genieten van het optimisme dat ze daarbij, ondanks vele tegenslagen, uitstralen. Een verwendag van de Stichting Opkikker geeft een klein beetje beloning voor al hun inspanningen en maakt dat ze er weer een tijdje tegen kunnen.’ Leontien van Moorsel, ex-wielrenster ‘Ik steun Stichting Opkikker omdat ik het belangrijk vind dat zieke kinderen net als gezonde kinderen leuke en spannende dingen kunnen doen.’

68

Erica Terpstra ‘Veel tegenslagen in het leven kun je met kracht en enthousiasme te lijf gaan. Maar als je kind ziek wordt, zich ellendig voelt, pijn heeft, bang is en tegenslag na tegenslag te verwerken krijgt, sta je machteloos, dat weet ik als moeder en grootmoeder maar al te goed. Als er dan mensen zijn die je een dag lang van de ene verrassing naar de andere voeren, zodat je gedachten even helemaal worden afgeleid, als je je kind (én de andere gezinsleden!) ziet strálen van plezier, dan is dat geweldig, op die dag zelf, maar ook om op terug te kijken en om kracht uit te putten voor wat komen gaat. Ik steun Stichting Opkikker dan ook van ganser harte en zet me heel graag voor hen in.’ drs. Harry Starren, voormalig directeur management Centrum VNO-NCW de Baak ‘Het is niet zo moeilijk om te vertellen waarom ik ben toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van Stichting Opkikker. Ik ben vader van een dochter en weet daardoor wat ziekte teweeg kan brengen. Ook voor de directe omgeving. Dan is het goed te merken dat er kleinschalige en rechtstreekse initiatieven zijn als die van Stichting Opkikker. De stichting doet bijzondere dingen die ik met genoegen steun. Anderen gun ik hetzelfde genoegen: de stichting tot steun zijn in haar prachtige werk’.


to

ek om st inf rmatie o

Toekomst informatie De resultaten uit het onderzoek, dat in 2014 is gehouden door AT Kearny/De kleine Consultant, zijn verwerkt tot een adviesrapport en delen uit dit adviesrapport zijn in 2015 meegenomen in het meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

Het meerjarenbeleidsplan heeft tot doel de strategische en operationele doelen voor een periode van 5 jaar richting te geven. De wereld is snel aan verandering onderhevig, er gebeurt een hoop om ons heen en ook de financiële onzekere situatie, die in 2015 voorzichtig herstellend is, heeft invloed op de bestedingsmogelijkheden van de stichting. Toch willen wij ons hierdoor niet geheel door laten leiden. De vraag naar Opkikkerdagen is aanwezig, voor ons de uitdaging om de komende jaren ook aan deze vraag tegemoet te komen. Stichting Opkikker is van mening dat met het stellen van toekomstige doelen deze doelen ook realistisch worden. Het meerjarenbeleidsplan helpt de stichting om deze doelen op termijn daadwerkelijk te realiseren. Stichting Opkikker mag al jaren rekenen op steun vanuit de maatschappij. Toch laat de tendens zien dat er steeds meer stichtingen worden opgericht die binnen dezelfde doelgroep werkzaam zijn. Het is dan belangrijk om je als stichting te blijven onderscheiden en naar de buitenwereld helder te hebben waarin jij je als stichting onderscheidt. Daarnaast vormt Stichting Opkikker een platform voor een ieder die binnen de doelgroep ‘goed’ wil doen en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere doelen waar mogelijk de krachten te bundelen. De vraag naar Opkikkerdagen is groot maar om de gehele doelgroep te bereiken zullen er grote stappen genomen moeten worden. De financiële gevolgen van het beschreven meerjarenbeleid, is verwerkt in de meerjarenbegroting in dit jaarverslag.

Voor het jaar 2016 heeft het meerjarenbeleid geresulteerd in de volgende doelstellingen:

Doelstelling Individuele Opkikkerdagen • • • •

Uitvoeren van 110 Individuele Opkikkerdagen; Individuele dagen worden qua aansturing ondergebracht bij team Evenementen; Bij voorkeur inzetten Flex-vrijwilligers op individuele dagen als 2e vrijwilliger; Voorwaarden scheppen voor voldoende flexibiliteit voor uitvoering van werkzaamheden, verbeteren efficiency en doorlooptijden zo minimaal mogelijk houden.

Doelstelling Super Opkikkerdagen en andere evenementen • 12 Super Opkikkerdagen, waarvan 1 themadag; uitgangspunt is de financiële dekking voor 10 dagen; bij financiële dekking is er mogelijkheid tot 13e SOK-dag en 2 ambassadeursdagen, 1 backstagedag en 1 vrijwilligersdag. • Invoeren van BOK (1) en KLOKdagen (7), • Kindzaken SOK worden qua aansturing ondergebracht bij team evenementen; • Relaties zullen meer betrokken worden: ontwikkelen relatieblad, ontwikkelen relatiekoffer, ontwikkelen relatiedag; • Verbouwen Safraan tot extra themaruimtes; • Minimaal 1 SOK-dag op externe locatie; • Kwaliteit van presentatie van activiteiten verbeteren; • Werkprosessen inventariseren en professionaliseren; • Uitnodigen 55 gezinnen per SOK-dag, aangevuld met maximaal 3 Droomdaggezinnen;

69


ti e

a to ekom inform st

Doelstelling vrijwilligers • Werving, aansturing, inzet en administratie van vrijwilligers door 1 medewerker binnen team Algemene Zaken; • Werven en inwerken 13 nieuwe OO vrijwilligers en 8 nieuwe SOK-coördinatoren; • Werven Flex-vrijwilligers tot maximaal 320 personen; • Inzet OO 4-6 dagen, inzet SOK 4-6 dagen, Flex minimale inzet 2 dagen; • Inzetten donateurs en supporters tijdens een nog nader te bepalen SOK-dag; • Werven secretariaatsvrijwilliger bij uitval; • Structureel plannen en uitvoeren van evaluatiegesprekken; • Training voor vrijwilligers naar behoefte en aanbod; • Inzet op SOK-dagen zoveel mogelijk door medewerkers project sponsoren; • Blijvend toetsen tevredenheid, jaarlijkse enquête; • Ongewijzigd voortzetten van Klankbordgroep; • Voortzetten verplichting gedragscode; • Naleven verplichting donateurschap;

Doelstelling samenwerking ziekenhuizen en instellingen • Uitbreiden met ziekenhuizen en patiënt verenigingen en belangenorganisaties, zoveel als nodig voor structureel voldoende aanvoer van gezinnen; • Leggen van contacten met alle ziekenhuizen in Zeeland i.v.m. Middelburg-dag; • Organiseren van Opkikker Beleefdag voor ziekenhuizen; • Planmatig bezoeken ziekenhuizen voor een evaluatie, ziekenhuizen die heel weinig gezinnen aanmelden planmatig telefonisch mee evalueren.

Doelstelling aanvullende samenwerking • Continueren samenwerking met Droomdag met 3 gezinnen per SOK; • Contact zoeken met partijen die langdurig zieke ouders vertegenwoordigen en kijken waar samenwerking mogelijk is; • Samenwerking met andere goede doelen daar waar mogelijk en gewenst.

Doelstelling interne organisatie • • • •

70

Afdeling Kind wordt opgenomen in afdeling Evenementen; 1 aanspreekpunt voor alle vrijwilligers voor werving, begeleiding en inzet; Verbeteren werkomgeving; Kijken hoe toe te groeien naar een CAO.


to

ek om st inf rmatie o

Doelstelling communicatie en fondsenwerving • • • • • • • • • • • • • •

Donateurs: 6800 donateurs; Supporters: 3550 supporters; Werven 400 nieuwe ambassadeurs; 4 edities KIK. uitgeven; Inzameling 65.000 mobiele telefoons; Verkoop 25.000 loten Support Actie; Organiseren interne acties zoals: Hinkel Opkikkerdag, Geef en Neem weekend, Opkikkergala, collecte en KoffieMorning; Inzetten nieuwe mediacampagne; Ontwikkelen promofilm Opkikkerdagen; Projectsponsoren voor SOK-, KLOK- en BOK- dagen, dekking 100%; Ondersteunen van zoveel mogelijk acties; Vergroten naamsbekendheid; Vergroten structurele geldstromen; Opbrengst €724.000 uit giften en sponsoring;

Doelstelling Bestuur • • • •

Nieuwe voorzitter en penningmeester; Aanpassen vergaderstructuur en wijze van aansturing; Blijvend onderzoek naar mogelijkheden voor vaste locatie voor alle Opkikkeractiviteiten; Invullen vacature algemeen bestuurslid.

Organogram 2016

Comité van aanbeveling

Ambassadeurs Directeur 1 fte

Klankbordgoep

Teamleider Algemene zaken

Teamleider Evenementen

Volledige team 3,35 fte

Volledige team 3,3 fte

Vrijwilligersbeheer Receptie Boekhouding Systeembeheer Faciltaire zaken Inkoop Gebouwbeheer Verzekeringen Onderhoud Donateursadministratie

Opbouw SOKdagen Opbouw KLOK en BOKdagen MAS studenten Reclassering Fciliteiten SOK, BOK en KLOKdagen Organisatie Vrijwilligersdag

Bestuur

Ziekenhuizen Individuele dagen SOKdagen Relatiebeheer

Ziekenhuizen BOKdagen KLOKdagen Ambassadeursdag Themadagen Relatiebeheer

Plv. Directeur 1 fte

Teamleider PR & Fondsenwerving Volledige team 5,1 fte

Projectfinanciering Structurele sponsoring Donateurs/Supporters Acties Fondsen DTP Communicatie Ambassadeurs

Fondsenwervende evenementen Backstagedag

71


ti e

Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

a To ekom inform st

Meerjarenbegroting

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

2.765.585

3.130.500

3.420.000

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

0

0

0

200.000

170.100

153.090

0

0

0

3.500

3.500

3.500

0

0

0

2.969.085

3.304.100

3.576.590

1.904.411

2.145.000

2.324.000

666.329

751.320

820.800

0

0

0

Lasten Besteed aan doelstelling Werving baten -

Kosten eigen fondsenwerving

-

Kosten gezamenlijke acties

-

Kosten acties derden

0

10.000

10.000

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

0

0

0

-

Kosten van beleggingen

6.500

6.500

6.500

268.194

284.286

301.343

2.845.435

3.197.106

3.462.643

123.650

106.994

113.947

24%

24%

24%

9%

9%

8%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der baten

64%

65%

65%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der lasten

67%

67%

67%

Beheer en administratie -

Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving Totaal kosten beheer en administratie in % van Som der baten

72


Fi

ve nanciële ra ntw oording

Financiële verantwoording Zonder deze giften is het organiseren van alle (Super) Opkikkerdagen niet mogelijk. De giften in natura zijn in 2015 toegenomen van € 563.139 in 2014 tot € 762.759 in 2015. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 een hoog bedrag aan natura is gerealiseerd voor de ambassadeursdagen.

Algemeen In november 2014 is de begroting voor het jaar 2015 opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur. Elk kwartaal wordt er een rapportage opgesteld met daarin een vergelijking met de begroting. Deze rapportage wordt per kwartaal met het bestuur Lasten besproken en het bestuur keurt de rapportage goed. Halverwege het jaar wordt er een forecast gemaakt naar het einde van het jaar. Waar nodig worden er 3500000 maatregelen getroffen om negatieve afwijkingen op te lossen. 3000000

1500000

500000 0

2013

2014

2.754.329

2.600.000

1000000

2.476.042

1500000

2.566.700

2000000

2.523.747

2500000

3.031.769

3000000

2015

2015 is een goed jaar geweest. Ten opzichte van de begroting zijn de inkomsten 6% hoger uitgekomen. De doelstelling is voor elke Super Opkikkerdag een bijdrage vanuit een relatie te krijgen van € 35.000,. Bij het opmaken van de begroting wordt uitgegaan van een realisatie van 75%. In 2015 is deze doelstelling behaald. De inkomsten uit de support actie vallen in 2015 hoger uit dan in 2014 en vallen lager uit dan begroot. In 2014 is gestart met het investeren in het werven van nieuwe supporters. Het effect van deze investering is in 2015 zichtbaar. Een groot deel van kosten voor de (Super) Opkikkerdagen wordt net als voorgaande jaren gefinancierd door giften in natura. Vanuit diverse instellingen worden er diverse materialen, diensten en vrijkaartjes aangeboden.

1000000 500000 0

2013

2014

2.643.584

2000000

2.148.604

Werkelijk

2.323.876

2500000

2.722.664

3500000

Begroot

Werkelijk

3.026.436

Baten

Begroot

2.485.347

Resultaten

2015

Ten opzichte van 2014 zijn de lasten gestegen. Dit komt met name door hogere bestedingen aan doelstelling. De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de hiervoor genoemde hogere bestedingen aan doelstelling en dan met name aan de ambassadeursdagen. Voor de kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie zijn intern normen afgegeven, te weten: Kosten eigen fondsenwerving: Maximaal 20% ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer & administratie: maximaal 10% ten opzichte van de totale baten In 2015 bedragen de kosten uit eigen fondsenwerving 21% (begroot 25%) en liggen derhalve onder de norm. De kosten voor eigen fondsenwerving betreffen voornamelijk projectmatige kosten (radio en tv campagne) en personeelskosten. Elk jaar wordt er bekeken welke projecten er vanuit Opkikker worden georganiseerd om vaste inkomsten te genereren 73


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

Financiële ing

vera woord nt

en om de naamsbekendheid te vergroten. De werkelijk bestede kosten liggen in 2015 lager dan de begroting. Dit komt met name door het niet uitvoeren van een aantal fondsenwervende acties. Voor een toelichting op de eigen fondsenwerving wordt verwezen naar het jaarverslag. In 2015 bedragen de kosten beheer en administratie 10% (begroot 10%) en liggen in de lijn van de norm. Het betreffen kosten voor overhead (facilitaire zaken, directie, huisvesting e.d.). Indien mogelijk worden deze kosten zoveel mogelijk direct toegewezen aan de kostensoorten “doelstelling” en “eigen fondsenwerving”. De werkelijk bestede kosten zijn nagenoeg gelijk aan de in 2014 bestede kosten en de voor 2015 begrote kosten.

Reserves en fondsen Verdeling overschot Het resultaat over het boekjaar 2015 bedraagt positief € 110.745. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 992.000. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken. De hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2015 € 755.079 en blijft daarmee ruimschoots onder de intern vastgestelde norm. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd: Financiering vaste activa € 110.171. Ter hoogte van de boekwaarde van de immateriële vaste activa, materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de vfi-richtlijn ‘reserves goede doelen’.

74

Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld. Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn als volgt opgebouwd: Super Opkikkerdagen Project Saffraan

€ 63.000 € 5.000

Kasstroom De liquide middelen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen met € 16.012. Beleid van de Stichting is om overtollige gelden risicovrij te beleggen. Overtollige liquide middelen worden daarom tijdelijk vastgezet op een spaarrekening.


J

Ui t aa gebreide r

rek ening 2015

JAARREKENING 2015 Activa 2015 in €

2014 in €

-

9.750

Materiële vaste activa (2)

31.607

66.817

Voorraden (3)

78.564

39.820

Vorderingen (4)

232.959

137.724

Liquide middelen (5)

758.310

774.322

1.101.440

1.028.433

Vaste activa Immateriële vaste activa (1)

Totaal activa

Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve (6)

755.079

638.319

Bestemmingsreserves (6)

110.171

184.186

Bestemmingsfondsen (6)

68.000

-

933.250

822.505

168.190

205.928

1.101.440

1.028.433

Kortlopende schulden (7) Totaal passiva

75


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

5

Uitgebreide 01

2 Jaa rrekening

Staat van baten en lasten over 2015

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving (8) Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden (9) Subsidies van overheden Baten uit beleggingen (10) Overige baten Som der baten

Boekjaar 2015

Begroting 2015

BoekjaaR 2014

2.540.353

2.374.500

2.268.170

-

-

-

211.479

222.000

206.878

-

-

-

2.497

3.500

994

-

-

-

2.754.329

2.600.000

2.476.042

1.841.753

1.631.112

1.387.940

524.868

587.593

446.050

Lasten Besteed aan doelstelling (11) - Opkikkerdagen Werving baten (11) -

Kosten eigen fondsenwerving

-

Kosten gezamenlijke acties

-

Kosten acties derden

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

-

Kosten van beleggingen

-

-

-

3.775

-

53.785

-

-

-

8.427

6.500

6.338

264.761

260.142

248.491

2.643.584

2.485.347

2.142.604

110.745

114.653

333.438

Beheer en administratie (11) -

Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

Boekjaar 2015

Begroting 2015

BoekjaaR 2014

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

21%

25%

20%

Totaal kosten beheer en administratie in % van Som der baten

10%

10%

10%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der baten

67%

63%

56%

Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der lasten

70%

66%

65%

76


J

Ui t aa gebreide r

Resultaatbestemming

rek ening 2015

Boekjaar 2015 in €

BoekjaaR 2014 in €

Continuïteitsreserve

116.760

431.927

Bestemmingsreserves

(74.015)

3.684

Bestemmingsfondsen

68.000

(102.173)

110.745

333.438

Het resultaat is als volgt toegevoegd aan de reserves:

Kasstroom overzicht 2015

2015 in €

2014 in €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen

110.745

333.438

68.959

76.588

Mutatie werkkapitaal: - mutatie vorderingen

(95.235)

27.756

- mutatie voorraden

(38.744)

(12.473)

- mutatie kortlopende schulden

(37.738)

44.637 (171.717)

59.920

7.987

469.946

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

(23.999)

(23.999)

-

Netto kasstroom

(16.012)

469.946

Geldmiddelen 1 januari

774.322

304.376

Geldmiddelen 31 december

758.310

774.322

77


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

5

Uitgebreide 01

2 Jaa rrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Stichting Opkikker valt op basis van de Aanpassingswet WNT niet onder de reikwijdte van de WNT.

Grondslagen van waardering Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa is ontstaan door de activering van kosten voor het bouwen van de ambassadeurswebsite. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsmethode voor de immateriële vaste activa is lineair.

wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

Grondslagen van resultaatbepaling Baten uit eigen fondsenwerving Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Baten uit nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Materiële vaste activa De bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsmethode voor de materiële vaste activa is lineair.

Giften in natura Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. Projectfinanciering Bijdragen die zijn ontvangen van bedrijven die bestemd zijn voor financiering van een super opkikker dag worden toegerekend aan de post projectfinancieringen.

Voorraden De in voorraad zijnde artikelen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde.

Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer.

Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De nominale waarde van een actief is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit het actief is ontstaan. Betalingskortingen en kredietbeperkingstoeslag worden van de nominale waarde afgetrokken. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die 78

De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van Stichting Opkikker, fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt op basis van de daadwerkelijke besteding van de kosten. Hierbij is mede gebruik gemaakt van de door het VFI kenbaar gemaakte verdeling van de overige kosten. Kostensoort

Toerekening

Bestuur / Rvt

100% aan beheer en administratie

Secretariaat

daadwerkelijke besteding

Financiën

100% aan beheer en administratie

Automatisering

daadwerkelijke besteding

Huisvesting en facilitair

daadwerkelijke besteding

Personeelskosten

daadwerkelijke besteding

Kosten vrijwilligers

100% aan de doelstelling


J

Ui t aa gebreide r

Pensioenen De stichting kent voor haar personeel een pensioenregeling die kwalificeert als een toegezegde premieregeling. Dit betekent dat Stichting Opkikker geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige door het bedrijfstakpensioenfonds in rekening gebrachte premies. De pensioenlast bestaat bij een toegezegde premieregeling derhalve uit (het werkgeversgedeelte van) de premies over het lopende boekjaar.

rek ening 2015

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans Immateriële vaste activa (1)

Overige immateriële vaste activa in €

Totaal in €

9.750

9.750

Investeringen

-

-

Afschrijvingen

(9.750)

(9.750)

-

-

35.825

35.825

(35.825)

(35.825)

-

-

Het verloop in 2015 is als volgt weer te geven. Boekwaarde 1 januari 2015

Boekwaarde 31 december 2015 Stand per 31 december 2015: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur: - Website - MMP Opkikker Platvorm

: 5 jaar; : 5 jaar.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De overige immateriële vaste activa is volledig ten behoeve van de bedrijfsvoering.

79


Verantwoordingsverklari ng ccountantsverklaring edankt sponsoren

5

Uitgebreide 01

2 Jaa rrekening

Materiële vaste activa (2)

Andere vaste bedrijfsmiddelen in €

Totaal in €

Boekwaarde 1 januari 2015

66.817

66.817

Investeringen

23.999

23.999

-

-

(59.209)

(59.209)

31.607

31.607

586.751

586.751

(555.144)

(555.144)

31.607

31.607

Het verloop in 2015 is als volgt weer te geven.

Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2015 Stand per 31 december 2015: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur:

-Inventaris : 4-5 jaar; - Computerapparatuur : 5 jaar; - Vervoersmiddelen : 3 jaar; - Materialen SOK-dagen : 2 jaar; - Klein Opkikkerland : 5 jaar. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De materiële vaste activa is als volgt te specificeren: Activa ten behoeve van de bedrijfsvoering Activa ten behoeve van de doelstelling Totaal

80

2015 in €

2014 in €

29.639

32.562

1.968

34.255

31.607

66.817


J

Ui t aa gebreide r

Voorraden (3)

rek ening 2015

2015 in €

2015 €

78.564

39.820

78.564

39.820

Te ontvangen sponsorgelden

87.312

12.250

Debiteuren

80.294

76.038

Support Actie

49.346

36.261

Vooruitbetaalde kosten

9.396

9.540

Voorschotten vrijwilligers

3.774

805

Overige vorderingen

2.837

2.830

232.959

137.724

Deze post is als volgt samengesteld. Bedrijfsvoorraden Totaal

Vorderingen (4) De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Totaal

Liquide middelen (5) Inzake de maandelijkse huurverplichtingen is er een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van EUR 16.575. De liquide middelen staan met uitzondering van de afgegeven bankgarantie ter vrije beschikking aan de stichting. Het beleid is om overtollige middelen tijdelijk risicovrij te beleggen. Tevens spreiden wij ons risico door bij verschillende banken rekeningen aan te houden.

Reserves en fondsen (6) Het verloop in 2015 is als volgt weer te geven:

Reserves

Continuïteits reserve in €

Bestemmings reserves in €

Bestemmings fondsen in €

Totaal in €

Boekwaarde 1 januari 2015

638.319

184.186

-

822.505

Resultaatbestemming 2015

116.760

(74.015)

68.000

110.745

Boekwaarde 31 december 2015

755.079

110.171

68.000

933.250

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 992.000,-. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor personeel, huisvesting en algemene zaken. 81


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

01 5

e

d Uitgebrei 2 g

Jaarrekenin

Bestemmingsreserves Stand per 1 januari in €

Toevoegingen

Onttrekkingen

in €

in €

Stand per 31 december in €

116.386

-

6.215

110.171

Super Opkikkerdag

40.000

-

40.000

-

Individuele dagen

15.300

-

15.300

-

Diverse doelstellingskosten

12.500

-

12.500

-

184.186

-

74.015

110.171

Financiering vaste activa

Totaal

Ter hoogte van de boekwaarde van de immateriële vaste activa, materiële vaste activa en de voorraden wordt een bestemmingsreserve financiering vaste activa aangehouden. Deze reserve wordt beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling. De vorming van bovenstaande reserves is conform de vfi-richtlijn ‘reserves goede doelen’. Bovengenoemde beperking op de reserve is door het bestuur vastgesteld. Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting.

Bestemmingsfondsen Stand per 1 januari in €

Toevoegingen

Onttrekkingen

in €

in €

Stand per 31 december in €

Super Opkikkerdagen

-

63.000

-

63.000

Project Saffraan

-

5.000

-

5.000

Totaal

-

68.000

-

68.000

Kortlopende schulden (7)

2015 in €

2014 €

Crediteuren

23.660

19.735

Reservering vakantiegeld/vakantiedagen

33.820

29.519

Loonheffing & premies sociale verzekeringen

36.714

35.262

Vooruit ontvangen giften in natura

-

4.451

Vooruit ontvangen bedragen

-

75.000

73.996

41.961

168.190

205.928

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

Overlopende passiva

82


J

Ui t aa gebreide r

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

rek ening 2015

Het aangegane contract voor huur van het kantoorpand loopt af op 31 december 2017. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt voor 2016 € 48.400. De totale huurverplichting inclusief service kosten bedraagt tot en met 31 december 2017 € 96.792. De verplichting uit hoofde van operationele leasecontracten bedraagt voor 2015 € 21.500. De lease contracten lopen tot september 2016 respectievelijk maart 2017. De totale leaseverplichting tot einde van de contracten bedraagt € 23.800. De verplichting uit hoofde van de bruikleenovereenkomst betreffende Klein Opkikkerland bedraagt jaarlijks € 10.000. De verplichting loopt tot en met 31 december 2016.

Toelichting op Staat van baten en lasten 2015 in €

2014 in €

Ontvangsten uit acties en spontane giften

663.533

845.079

Ontvangen giften in natura

762.759

563.139

Projectfinanciering

675.309

409.316

Ontvangsten van donateurs

359.264

276.193

75.488

44.435

4.000

130.008

2.540.353

2.268.170

123.220

105.355

47.732

60.920

75.488

44.435

211.479

206.878

3.775

53.785

207.704

153.093

Baten uit eigen fondsenwerving (8)

Resultaat verkoop artikelen (8.1) Ontvangen nalatenschappen

Resultaat verkopen artikelen (8.1) Opbrengsten Kostprijs

Acties van derden (9) Baten uit acties van derden Kosten acties derden Resultaat acties van derden

Acties van derden betreffen uitsluitend de opbrengsten en kosten van de Support Actie.

Resultaat beleggingen (10) Baten uit beleggingen

2.497

994

Kosten van beleggingen

8.427

6.338

(5.930)

(5.344)

Resultaat beleggingen

Baten uit beleggingen betreffen ontvangen rentevergoedingen op spaarrekeningen en deposito’s. Kosten van beleggingen betreffen slechts rente en kosten van banken.

83 83


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

01 5

e

d Uitgebrei 2 g

Jaarrekenin

Toelichting op de uitvoeringskosten Kosten doelstelling en wervingskosten eigen organisatie (11) Doestelling in € Opkikkerdagen Uitbesteed werk

Werving baten in €

Fondsenwervingsacties

Gezamelijke acties derden

Beleggingen *)

Acties

-

-

-

-

-

285.915

241.698

-

-

-

Huisvestingskosten

36.775

9.923

-

-

-

Afschrijving en rente

55.390

6.234

-

-

8.427

1.463.673

267.013

-

3.775

-

1.841.753

524.868

-

3.775

8.427

Personeelskosten (11.1)

Overige kosten (11.2)

Totaal Uitbesteed werk Personeelskosten (11.1) Huisvestingskosten Afschrijving en rente Overige kosten (11.2)

Beheer en administratie

Totaal 2015

Begroot 2015

Totaal 2014

-

-

-

-

172.195

699.808

693.067

649.660

11.674

58.372

47.834

57.601

7.334

77.385

70.849

82.925

73.558

1.808.019

1.673.597

1.352.418

264.761

2.643.584

2.485.347

2.142.604

*) Kosten uit beleggingen betreffen slechts rente en kosten van banken

Personeelskosten (11.1)

2015 in €

2015 in €

Salariskosten

516.345

467.633

Sociale lasten/pensioenlasten

155.653

164.591

27.810

17.436

699.808

649.660

Overigen

r 31 december Aantal FTE pe 2014: 10,85 2015: 12,55

84


J

Ui t aa gebreide r

rek ening 2015

Bezoldiging Directie en Bestuur Beloning directie Naam: R.F.J. Sliphorst Functie: Algemeen directeur Dienstverband Aard (looptijd)

onbepaald

- uren

40

- part-time percentage

100

- periode

1/1-31/12

Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen - bruto loon/salaris

67.392

- vakantiegeld

5.390

- eindejrsuitkering, 13e/14emnd

6.000

- variabel jaarinkomen Totaal SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel)

78.872 9.117 15.938

Overige beloningen op termijn

-

Uitkeringen beëindiging dienstverband

-

Totaal bezoldiging 2015

103.837

Totaal bezoldiging 2014

102.571

In 2014 is de extra pensioenbijdrage die de directie ontvangt bij het bruto inkomen geteld. Vanaf 2015 wordt deze bijdrage bij de pensioenlasten geteld. Om de jaren 2014 en 2015 vergelijkbaar te houden hebben wij de vergelijkende cijfers van 2014 aangepast. Het in 2014 genoemde bedrag van €80.640 is door de hiervoor genoemde verandering aangepast naar € 74.685. Het jaarinkomen van de directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 88.094 (1 FTE/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar pagina 51 van het Jaarverslag.

85 85


Accountantsverklaring Bedankt sponsoren

01 5

e

d Uitgebrei 2 g

Jaarrekenin

Beloning Bestuur Bestuursleden ontvangen geen beloningen of uitkeringen bij beëindiging van de bestuursfunctie, winstdelingen of bonusbetalingen. Het bestuur is een onbetaald vrijwillig bestuur. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de bestuursbezoldiging verwijzen wij naar pagina 50 van het jaarverslag.

Overige algemene kosten (11.2) 2015 in €

2014 in €

1.362.241

953.764

244.678

149.504

31.024

27.096

3.775

53.785

Autokosten

40.941

40.064

Verzendkosten

49.825

31.721

Kosten automatisering

20.382

34.546

3.364

1.528

Drukwerk

11.941

8.543

Overige

39.848

51.867

1.808.019

1.352.418

Directe kosten (Super) Opkikkerdagen Kosten fondsenwerving Financiële dienstverlening Kosten acties derden

Kleine aanschaffingen

86


an ver

g

tw in oo rdingsverklar

VERANTWOORDINGSVERKLARING

1.

Scheiding der functies

Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Het ontwikkelt, samen met de directie, het beleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan door de directie. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden vertegenwoordigd zijn. In de fase waarin Stichting Opkikker zich nu bevindt zijn dat vooral financiën, human resources, marketing en algemeen management. Met regelmaat is er overleg binnen het bestuur over de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Bij een vacature wordt gebruik gemaakt van een profiel dat met het bovenstaande rekening houdt. Bij het werven speelt het eigen netwerk een belangrijke rol, er wordt zo nodig ook geadverteerd. Het bestuur heeft een beleidsvormend karakter en legt het accent op ontwikkeling en vaststelling van het algemeen beleid. Het is niet bezig met de dagelijkse operationele leiding. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de strategie en actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te bereiken. Dit betekent dat de voortgang rond contacten met de gezinnen en de ziekenhuizen, evenals fondsenwerving, sponsoring, personeelsmanagement en vrijwilligersbeheer tijdens bestuursvergaderingen aandacht krijgen. Het bestuur vergadert ongeveer zes maal per jaar. De hierboven genoemde onderwerpen komen daarbij aan de orde. Het bestuur wordt mede door onderstaande geïnformeerd over de gang van zaken binnen de stichting: • Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld door de directie. Bij dit beleidsplan wordt de begroting voor eerstkomende boekjaar aangeleverd en de vier volgende jaren daaropvolgend. Tijdens de bestuursvergadering wordt het beleidsplan met de begroting besproken; beide stukken dienen goedgekeurd te worden door het bestuur. • Per kwartaal wordt een financiële c.q. management rapportage opgesteld. Hierin wordt opgenomen: - de financiële cijfers per kwartaal in vergelijking met de begroting; - de uitgevoerde Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen (aantal bereikte gezinnen). Ook wordt aangegeven wat de gemiddelde kosten zijn per Opkikkerdag; - de informatie betreffende de donateurs; - het verloop van vrijwilligers en personeel. • Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld dat goedgekeurd wordt door het bestuur. De directie bestaat uit één persoon. De voornaamste taken van de directie zijn het ontwikkelen van beleid, het mee opstellen van beleidsplannen, de dagelijkse leiding en de toezicht op de uitvoering van het beleid. Ten minste eenmaal per jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Hierin komen onder andere aan de orde de relatie met het bestuur en de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan de aan hem door het bestuur opgelegde verantwoordelijkheden. Genoemde taken worden in samenwerking met de plaatsvervangend directeur uitgevoerd. De plaatsvervangend directeur houdt toezicht op de uitvoering van de taken. Tussen de directie en de plaatsvervangend directeur is minstens zes maal per jaar overleg over de uitvoering van

het uitgezette beleid. Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt. Naast het bestuur en de directie is de Klankbordgroep actief. Klankbordgroep: De Klankbordgroep bestaat uit 3 vrijwilligers. De Klankbordgroep onderhoudt nauwe contacten met nieuwe vrijwilligers en begeleidt de vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers worden nagebeld. De Klankbordgroep informeert via een kwartaalrapportage de plaatsvervangend directeur, die vervolgens de directeur informeert over betreffende knelpunten. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd. De Klankbordgroep kan door vrijwilligers worden ingeschakeld als mediator of als vertrouwenspersoon. Elke kwartaal overlegt de Klankbordgroep een rapportage aan de plaatsvervangend directeur, jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. De uitvoerende medewerkers zijn onderverdeeld in 4 teams die worden aangestuurd door een teamleider. De taken en verantwoordelijkheden van de teams zijn: Team Kind: • Draagt zorg voor de begeleiding van vrijwilligers en stagiaires, het aanleveren van de juiste informatie, de voortgang- en inhoud van de dagen, de kosten van de individuele dagen en het verdelen van de kinderen; coördineert het werk van het team; • Is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team; • Onderhoudt de contacten met de samenwerkende ziekenhuizen en instellingen en legt nieuwe contacten; • Zorgt voor de continuïteit van aanmeldingen per evenement; • Coördineert en voert intakegesprekken en verbindt de interesse van de gezinnen met de activiteiten aanwezig op een evenement; • Zorgt voor de juiste informatievoorziening aan de evenement coördinator betreffende de benodigde faciliteiten voor de gezinnen; • De teamleider voert functioneringsgesprekken met teamleden en de coördinatoren met de vrijwilligers van de Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen. En een aantal secretariaatsvrijwilligers. Team PR & Fondsenwerving: • is belast met de uitvoering en ontwikkelen van het PR beleid, het aanboren van nieuwe (potentiële) sponsors, het uitvoeren van projecten en het ondersteunen van de directie bij voorgenoemde taken en denkt mee over het PR/FW en marketing beleid; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • coördineert het werk van het team, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de begeleiding van stagiaires; • coördineert de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot binnenkomende acties; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met teamleden. Team Algemene en Facilitaire zaken: • is belast met het uitvoeren van alle administratieve en facilitaire taken die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de stichting en het administratief ondersteunen van diverse functionarissen;

87

87


rk lar ing

e ve sv g ran twoordin

• organiseert, coördineert en voert de inkoop, voorraadbeheer, systeembeheer, boekhouding, secretariaatswerkzaamheden, onderhoud, ARBO en BHV, veiligheid, schoonmaak, opbouw en afbouw evenementen uit; • legt en onderhoudt de contacten met betrekking tot de MaSstages en stuurt deze aan; • de systeembeheerder zorgt voor automatiseringsfaciliteiten nodig voor de werkprocessen en is belast met het opleiden van medewerkers in database en andere softwarepakketten en het beschrijven en up to date houden van procedures hieromtrent; • de boekhoudster is samen met een externe controller verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de debiteuren/crediteuren en declaratie/voorschot administratie, de administratieve afhandeling met uitkeringsinstanties, het maandelijks controleren van de salarisgegevens, het maken van managementrapportages, het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen en begeleiden van de accountantscontrole; • de secretariaatsvrijwilligers zorgen voor de voorkomende secretariaatswerkzaamheden zoals het schrijven en versturen van bedankbrieven, het invoeren van draaiboeken voor de individuele dagen, het versturen van de sponsorverslagen, het verwerken en versturen van de Opkikkerdag-verslagen en andere voorkomende secretariële taken. Team Evenementen: • organiseert en coördineert de evenementen; • is verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen ten gunste van het team en de activiteiten; • coördineert het werk van de afdeling en draagt zorg voor de begeleiding van stagiaires; • legt nieuwe contacten, onderhoudt netwerken en stuurt vrijwilligers en medewerkers die ingezet worden op activiteiten aan; • is operationeel verantwoordelijk voor kwaliteit, voortgang, inhoud en de kosten van de evenementen; • de teamleider voert functioneringsgesprekken met de teamleden. Bij het opstellen van het beleidsplan worden per team jaarlijks doelstellingen geformuleerd. Per kwartaal toetst de plaatsvervangend directeur of wordt voldaan aan deze doelstellingen. Eenmaal per maand is er een overleg tussen alle teamleiders over de lopende zaken, de bezetting en de overlappende taken. Eenmaal per maand vindt overleg plaats tussen de plaatsvervangend directeur en de teamleiders over het uitgezette beleid. Er is een personeelshandleiding opgesteld die in 2008 in gebruik is genomen. In 2015 is de personeelshandleiding geëvalueerd en aangepast. In deze handleiding zijn onder andere de volgende zaken uiteengezet: • Rechten en plichten van de medewerkers • Salarisschalen • Functiebeschrijvingen (in het functiehuis) 2.

Effectiviteit bestedingen

Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld waarbij ook een jaarbegroting en een meerjarenbegroting worden opgesteld. Per kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld waarin de werkelijk behaalde resultaten worden vergeleken met de begroting. De doelstelling van de stichting is: Het verzorgen van een fijne dag (dagen) voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar in verband met een (fysieke) aandoening, langdurig onder behandeling is in een door het bestuur van de stichting aangewezen instelling of welk kind, door de ernst of de aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling, alles in de ruimste zin van het woord.

88

In overeenstemming met de doelstelling organiseert de stichting Opkikkerdagen en Super Opkikkerdagen. De Opkikkerdagen worden zonder specifieke bijdragen van derden uitgevoerd (giften in natura uitgezonderd) en de Super Opkikkerdagen worden vrijwel altijd gesponsord door derden. In de begroting is uiteengezet hoeveel dagen de stichting wil organiseren en hoeveel deze dagen mogen gaan kosten. Bij de Super Opkikkerdagen worden ook de verwachte opbrengsten uiteengezet. In de financiële rapportage is een analyse opgenomen waarbij wordt aangegeven hoeveel Opkikkerdagen er zijn georganiseerd en wat deze gemiddeld hebben gekost. In de analyse is ook de begroting opgenomen en de resultaten van de twee voorgaande jaren. Een ander belangrijk meetpunt is het aantal donateurs en supporters. Bijna 20,7% van de inkomsten betreft de ontvangen gelden van de vaste donateurs en van de supporters die deelnemen aan de Support Actie. In de rapportage staat vermeld hoeveel vaste donateurs de stichting heeft en hoeveel supporters er actief zijn voor de stichting op de rapportagedatum. Voorts wordt toegelicht hoeveel nieuwe donateurs en supporters er zijn geworven en hoeveel donateurs en supporters hebben opgezegd. Van de overige inkomstengroepen wordt een vergelijking gemaakt met de begroting en de behaalde resultaten van de twee voorgaande jaren. De behaalde resultaten worden door de controller besproken met directie. Grote afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de inkomsten besteed dienen te worden in de vorm van een in de begroting vastgesteld percentage fondsenwerving en percentage beheer en administratie. Bij de bespreking van de rapportage worden de bestedingen met betrekking tot de genoemde categorieën in detail beoordeeld door de controller en de directie. De administratie is dusdanig ingericht dat per Opkikkerdag de bestedingen zichtbaar zijn. De coördinator Opkikkerdagen en coördinator Evenementen stellen budgetten op per dag. Na afloop worden deze budgetten vergeleken met de werkelijke bestedingen. De resultaten worden besproken met plaatsvervangend directeur en de vrijwilligers. Door de eenvoud van de activiteiten (Super Opkikkerdagen en Opkikkerdagen) is strakke controle mogelijk op de bestedingen van de verkregen middelen. 3. Communicatie met belanghebbenden De stichting heeft zowel intern als extern veel belanghebbenden. Hieronder is per belanghebbende aangegeven hoe zij op de hoogte worden gehouden van de actualiteiten binnen de stichting. Ziekenhuizen en andere samenwerkende instellingen: Jaarlijks is er een evaluatiegesprek waarbij de samenwerking in het afgelopen jaar wordt besproken. Indien nodig of gewenst is er vaker overleg met de ziekenhuizen en ziekenhuizen worden uitgenodigd tijdens de Super Opkikkerdagen of tijdens de speciaal hiervoor bestemde Opkikkerbeleefdag. Vrijwel dagelijks is contact met de ziekenhuizen in verband met de aanmelding van gezinnen. Mochten er problemen zijn, dan worden deze aangekaart tijdens deze contacten. De ziekenhuizen ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. Donateurs: Donateurs maken periodiek geld over naar de stichting en ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen de donateurs die jaarlijks € 500,- of meer overmaken een verslag van een Opkikkergezin en een jaarverslag.


t an ver

w oo ing r rdin a l gsverk

Supporters Supporters spelen mee in de Supportactie loterij door het kopen van een lot. De Supportactie maakt per lot een bedrag over aan de stichting. Alle supporters ontvangen 2x per jaar het Opkikkernieuws. Sponsors: Sponsors (bedrijven) geven periodiek of per project geld aan de stichting. Sponsors I Sponsors II Sponsors III

- Tot € 500 per schenking - Van € 500 tot € 2.499 per schenking - Vanaf € 2.500 per schenking

Alle sponsors ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws en jaarlijks het Jaarverslag (vanaf 2013 digitaal). Sponsors II en III worden jaarlijks uitgenodigd voor de Backstagedag. Sponsors III ontvangen per € 500 ,- een verslag van een Opkikkergezin of herinneringsboekje Super Opkikkerdag. Indien gewenst kunnen sponsors III eenmaal per jaar een evaluatiegesprek aanvragen. Vrijwilligers: Alle vrijwilligers krijgen tweemaal per jaar de mogelijkheid tot deelname aan een training. Jaarlijks is er in het najaar een vrijwilligersdag waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Wekelijks ontvangen alle vrijwilligers de Opkikkerflash met daarin de actualiteiten binnen de stichting. Daarnaast ontvangen zij tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. De vrijwilligers hebben de toegang tot het extranet waar diverse documenten en handleidingen te downloaden zijn en extra informatie speciaal voor de vrijwilligers staat vermeld. Medewerkers: Elke acht weken is er een secretariaatsoverleg. Tweemaal per jaar ontvangen zij het Opkikkernieuws en wekelijks de Opkikkerflash. Maandelijks is er overleg tussen de teamleiders, maandelijks overleg tussen de teamleiders en plaatsvervangend directeur. Directie en plaatsvervangend directeur hebben eenmaal per twee maanden overleg. Indien nodig of gewenst is frequenter overleg mogelijk. Medewerkers ontvangen ook het jaarverslag. Van alle overleggen worden verslagen gemaakt. Ex-Opkikkergezinnen: Zij ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. Ambassadeurskinderen: Elk kwartaal ontvangen de ambassadeurgezinnen het magazine KIK. via post. Overige relaties: Alle relaties ontvangen tweemaal per jaar het Opkikkernieuws. Daarnaast ontvangen zij verslagen van de (Super)Opkikkerdagen waaraan zij hebben meegewerkt.

89


in g

ar Cont everkl rol

90

Controleverklaring


Sponsors 2015 Wie hebben al onze Opkikkerdagen mogelijk gemaakt in 2015? A.S. Watson Group AAFM Facility Management BV Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve ABN Amro Bank NV Aldi Culemborg BV Alliander Foundation Almeersch Hippisch Centrum Altra Amplexor Netherlands BV Archery Marathon Arel Holding Heiloo BV Arnhemse Stichting Bijzondere Noden Ars Donandi Belle 10 Fonds Assumburg Koeltechniek Bad Bloemendal Bamboe Bouw Nederland BBWZ BDO Holding BV Beiersdorf NV Binnekade Beheer BV Boris Case BPD BrandDeli Buckaroo Café Restaurant Johanna's Hof Camping De Nollen Candy4care Cargill BV Center Parcs de Eemhof Center Parcs NL Holding BV Charity Stichting Rob Beers Clean Lease Club K.V.H.N. Cornelia-Stichting De Blaauw Installatietechniek BV De Media Uitgevers De Melterij De Persgroep Nederland BV Délifrance Nederland DG Tomassen Classics Directlease BV Dirk Bos Fonds Discovery Networks Benelux Dr. C.J. Vaillant Fonds Drukkerij Noord Holland BV Drukkerij Verhaag Duinrell BV Eetcafe De Foep Elsenga Installatietechniek BV Elsevier Euroscript Delta Familie Meinema Feenstra Verwarming B.V. Festiviteiten Commissie Lemelerveld Forza Almere Fox Channels Benelux Frequin Producties Fundatie van den Santheuvel, Sobbe G. Ph. Verhagen Stichting Gemeente Amsterdam Gemeente Roosendaal Gemeente Zeewolde Geometius

Glenn Media Gomes Noord-Holland BV Gravin van Bylandt Stichting Grote Club Actie Haagse Milieu Services Hado Midden Nederland Hamilton Bright Haven van Huizen Health Center Plantinga Helmspecialist.nl Hendrik & Maria Stichting Herbahortus Foundation Herome Holland Casino Nijmegen HS Events Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen HZPC I-FourC iMediate Jager Teamwork Janivo Stichting JCDecaux Nederland B.V. Johanna Donk-Grote Stichting Johnson & Johnson Consumer BV Jongste BV Junior Kamer de Bevelanden Kast Beheer BV Keiser Stichting kfHein Fonds Kringloopwinkel De Kring Lakeside Care Landstede Zwolle Lease Plan Corporation Lexhanna Stichting LIFT-TEX Industrie BV Limo Rental Zwolle Line Up Events Lions Club Borsele Lookatyou Kapper Marion G. Polak Stichting Mazars Foundation McDeere Advocaten BV Midland Circuit Lelystad Mobiel Centre Marktonderzoek B.V. Morfose BV Motorhead Hoogeveen Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds Next 2 Company Novartis Pharma BV Nuon Energy BV Nuon Foundation NYSE Euronext Oldtimerfestival Nederbetuwe Oranje Fonds Overspaern Makelaardij P.I. Soundservice BV P.W. Janssen's Friesche Stichting Parentix BV Pasman Stichting Paviljoen van de Dame BV PEC Zwolle Pelgrimshoeve

Pepijn van Bommel Holding Peter Appel Transport Podt Alplain Kunststoffen BV PPG Industries Printing Group Netherlands BV Pronk Juweel Rabobank Eindhoven Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland Rabobank Private Banking RadarGroep BV RDO Balije Recell BV Red Loyalty BV Restaurant LaRoche Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht Rob Rekers BV Ronde Tafel 142 Coevorden Ronde Tafel 187 Nuenen Rotary Alkmaar Bergen Roto BV RTL Nederland BV Ryfas Helicopters Safened Group BV Sanoma Media Netherlands BV SBA Flex BV Scherpenzeel BV Science Center NEMO Shared Values SHE PR & Marketing Sif Group BV Smurfit Kappa Zedek Sogeti Nederland BV Spaarnelanden NV SPIE Nederland BV Steboma BV Stegeman STER SterConcepts BV Stichting 12 inch-race Stichting Aelwijn Florisz Stichting AVIOM Stichting Batterijen Stichting Bevordering Gezondheidszorg Pijnacker Stichting Bevordering van Volkskracht Stichting Borro Stichting Casterenshoeve Stichting Dorodarte Stichting Droomdag Stichting Elise Mathilde Fonds Stichting Fonds de Haas Stichting Fonds Eiercentrale Purmerend Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers Stichting Geef een Knuffel Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis

Stichting Het Hervormd Weeshuis Stichting Het van Overasfelt Fonds Stichting Hulp na Onderzoek Stichting J.S. Stichting Kinderfonds van Dusseldorp Stichting Kinderopvang Lelystad Stichting Loopevenementen Den Helder Stichting Love and Respect Stichting Maria Emalia Dorrepaal Stichting Mr. A. Fentener Vl. Fonds Stichting Nibeki Stichting Prisma Stichting Rups Stichting School Stichting Sint Michael Stichting Tafelronde 103 Voorburg Stichting Theodora Boasson Stichting Timbo Stichting Union Stichting van Helten Stichting Van Leeuwen Stichting Van Leur Blase Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Wielerbaan Geleen Sturm Auto Rosendaal Support Actie Survey Sampling International Sv Diemen Telecom Direct Almere Telegraaf Media Groep The Oddshop The Peacock Foundation The Walt Disney Company Benelux Timmerman Bouwmanagement BV Tost Beleggingsclub Total Care Company Trappadoelies Sinterklaasvereniging TRB-RES Trekker-Trek Familiedag Utopolis Den Helder Vaartland NL BV Van Baarsen Buisleidingen Van Klaveren CCC BV Van Leeuwen Van Lignac Stichting Van Wanrooij Warenhuys Vodafone Netherlands Foundation Vomar Voordeelmarkt BV Vorstelijke Oplossingen Vrouwen Van Nu Odoorn VSB Fonds VV Groote Lindt W.M. de Hoop Stichting Xibeo Yvette Vlaar Fotografie Zaanlas BV Zicht BV Zwartewaterland helpt Zwembad De Blauwe Golf

Grote en kleine donateurs. Alle bedrijven, instellingen en particulieren die geparticipeerd hebben in de realisatie van de Opkikker- en Super Opkikkerdagen. Alle partijen die ons de afgelopen jaren veelvuldig onder de aandacht gebracht hebben in de verschillende media. Alle inzamelaars van mobiele telefoons. De collectanten, onze gasten op het eerste Opkikker Gala, de organisatoren van de vele Koffie Mornings en de deelnemers aan de Grote Clubactie. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de trainingen van onze vrijwilligers. Alle personen die hebben bijgedragen aan de realisatie van ons Ambassadeursmagazine Kik. Alle bruidsparen die feestelijke bedragen naar Stichting Opkikker hebben overgemaakt. De vele diaconieën, kerken en communicanten die voor Stichting Opkikker gecollecteerd en/of gespaard hebben. De scholen (leerlingen, ouders en onderwijzend personeel) die met hartverwarmend enthousiasme acties ten behoeve van Stichting Opkikker gevoerd hebben. Alle jarigen en jubilarissen die ter gelegenheid schenkingen aan Stichting Opkikker hebben gedaan. En natuurlijk onze vrijwilligers, het Comité van Aanbeveling, de stagiaires en onze eigen Opkikkerambassadeurs.

Nogmaals mede namens alle betrokken Opkikkergezinnen onze dank!! 91


Kerkstraat 92 • 1354 AC • Almere-Haven T 036-5386660 E info@opkikker.nl I www.opkikker.nl

Jaarverslag Stichting Opkikker 2015  

Wij nodigen u van harte uit om betrokken te raken bij het werk van de stichting en het jaarverslag te lezen.

Jaarverslag Stichting Opkikker 2015  

Wij nodigen u van harte uit om betrokken te raken bij het werk van de stichting en het jaarverslag te lezen.

Advertisement